Procedură : 2014/0285(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0128/2015

Texte depuse :

A8-0128/2015

Dezbateri :

PV 27/04/2015 - 18
CRE 27/04/2015 - 18
PV 22/06/2016 - 19
CRE 22/06/2016 - 19

Voturi :

PV 28/04/2015 - 7.8
CRE 28/04/2015 - 7.8
Explicaţii privind voturile
PV 23/06/2016 - 8.8
CRE 23/06/2016 - 8.8

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0104
P8_TA(2016)0287

RAPORT     ***I
PDF 1009kWORD 476k
9.4.2015
PE 546.811v03-00 A8-0128/2015

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului

(COM(2014)0614 – C8‑0174/2014 – 2014/0285(COD))

Comisia pentru pescuit

Raportor: Jarosław Wałęsa

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului

(COM(2014)0614 – C8‑0174/2014 – 2014/0285(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–       având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0614),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0174/2014),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului(1),

–       având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A8-0128/2015),

1.      adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.      solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Convenția Organizației Națiunilor Unite din 10 decembrie 1982 asupra dreptului mării16, la care Uniunea este parte contractantă, prevede obligații de conservare, inclusiv menținerea sau restaurarea populațiilor de specii exploatate la niveluri care să asigure producția maximă durabilă.

(1) Convenția Organizației Națiunilor Unite din 10 decembrie 1982 asupra dreptului mării16, la care Uniunea este parte contractantă, prevede obligații de conservare, inclusiv menținerea sau refacerea populațiilor de specii exploatate la niveluri care să asigure producția maximă durabilă, ținând seama de factorii economici și de mediu pertinenți.

__________________

__________________

16 JO L 179, 23.6.1998, p. 3

16 JO L 179, 23.6.1998, p. 3.

Justificare

Cuvintele adăugate constituie un descriere importantă pentru dispozițiile din Convenția ONU asupra dreptului mării, având în vedere avantajele economice semnificative ale deținerii de stocuri peste nivelurile care pot să asigure producția maximă durabilă.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului stabilește normele politicii comune în domeniul pescuitului (denumită în continuare „PCP”), în conformitate cu obligațiile internaționale ale Uniunii. Obiectivele PCP sunt, printre altele, să garanteze că activitățile de pescuit și de acvacultură sunt sustenabile din punct de vedere ecologic pe termen lung, să aplice abordarea precaută a gestionării pescuitului și să pună în aplicare abordarea ecosistemică a gestionării pescuitului.

(4) Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului stabilește normele politicii comune în domeniul pescuitului (denumită în continuare „PCP”), în conformitate cu obligațiile internaționale ale Uniunii. Obiectivele PCP sunt, printre altele, să garanteze că activitățile de pescuit și de acvacultură sunt sustenabile din punct de vedere socio-economic și ecologic pe termen lung, în conformitate cu o aplicare echilibrată a abordării precaute și a abordării ecosistemice a gestionării pescuitului.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) În planul de gestionare pentru mai multe specii stabilit prin prezentul regulament trebuie să se țină seama mai mult de diferitele roluri și funcții ecologice ale speciilor prevăzute în plan. Întrucât diferitele specii interacționează în mare măsură, capturile nu pot fi maximizate în mod sustenabil pentru toate speciile simultan și sunt necesare decizii privind speciile cărora ar trebui să li se acorde prioritate.

Justificare

Decizia privind obiectivele specifice pentru FMSY (mortalitate prin pescuit compatibilă cu asigurarea producției maxime durabile) și nivelurile de biomasă ar trebui să țină cont de estimările actualizate ale intervalelor FMSY, care se preconizează a fi primite în curând de la ICES, și să se reflecte în consecință particularitățile gestionării pescuitului pentru mai multe specii.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7b) Consiliul și Parlamentul European ar trebui să țină cont de cele mai recente recomandări și rapoarte ale ICES în ceea ce privește producția maximă durabilă, pentru a se asigura că regulamentul este conform cu realitatea.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 7 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7c) În conformitate cu Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a (în continuare „Directiva-cadru Strategia pentru mediul marin”), distribuția naturală a stocurilor de pește pentru comercializare pe dimensiuni și pe vârste constituie un indicator important pentru asigurarea unei bune stări ecologice a mediului marin.

 

_________________________

 

1a Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru Strategia pentru mediul marin) (JO L 164, 25.6.2008, p. 19).

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Este necesar să se stabilească un plan de pescuit care vizează mai multe specii, ținând seama de dinamica dintre stocurile de cod, hering și șprot și luând în considerare și speciile capturate accidental din zonele de pescuit pentru aceste stocuri, și anume stocurile de cambulă de Baltica, calcan-neted, cambulă și calcan din Marea Baltică. Obiectivul acestui plan ar trebui să vizeze realizarea și menținerea producției maxime durabile pentru stocurile respective.

(8) Scopul final este să se stabilească un plan de pescuit care vizează mai multe specii, ținând seama de dinamica dintre stocurile de cod, hering și șprot și luând în considerare și speciile capturate accidental din zonele de pescuit pentru aceste stocuri, și anume stocurile de cambulă de Baltica, calcan-neted, cambulă și calcan din Marea Baltică. Obiectivul acestui plan ar trebui să vizeze refacerea, atingerea și menținerea populațiilor de specii vizate peste nivelurile care permit obținerea producției maxime durabile pentru stocurile respective, reducând la minim impactul asupra altor specii, cum ar fi păsările marine și asupra mediului marin mai amplu, în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Justificare

Unul dintre obiectivele reformei politicii comune în domeniul pescuitului [articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013] este să reducă la minimum impactul negativ al pescuitului asupra ecosistemului marin. Stabilirea unui plan pentru mai multe specii este scopul final. Formularea Comisiei sugerează că planul include în mod explicit interacțiunile între specii. Totuși, propunerea actuală include doar evaluări pentru o singură specie.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Exploatarea stocurilor de cod și a celor pelagice nu ar trebui să pună în pericol sustenabilitatea stocurilor capturate accidental în aceste zone de pescuit, și anume a stocurilor de cambulă de Baltica, calcan-neted, cambulă și de calcan. Prin urmare, planul ar trebui să aibă ca obiectiv și asigurarea conservării acestor stocuri secundare peste nivelurile de biomasă care corespund abordării precaute.

(9) Exploatarea stocurilor de cod și a celor pelagice nu ar trebui să pună în pericol sustenabilitatea stocurilor capturate accidental în aceste zone de pescuit, și anume a stocurilor de cambulă de Baltica, calcan-neted, cambulă și de calcan. Prin urmare, planul ar trebui să aibă ca obiectiv și asigurarea conservării acestor stocuri capturate accidental peste nivelurile de biomasă care corespund unei abordări precaute și ecosistemice a gestionării pescuitului, care poate să asigure producția maximă durabilă.

Justificare

Pentru a asigura coerența cu obiectivele PCP, adoptate în urma reformei, de a menține stocurile peste nivelurile care pot să asigure producția maximă durabilă.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a) În plus, Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 vizează eliminarea treptată a aruncării capturilor înapoi în mare, ținând cont de cele mai bune avize științifice disponibile, prin evitarea și reducerea capturilor nedorite. Acest obiectiv poate fi realizat prin îmbunătățirea selectivității uneltelor și practicilor de pescuit.

Justificare

Obiectivul PCP prevăzut la articolul 2 alineatul (5) litera (a) din Regulamentul nr. 1380/2013.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 prevede faptul că posibilitățile de pescuit se stabilesc în conformitate cu țintele stabilite în planurile multianuale.

(11) Articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 prevede faptul că posibilitățile de pescuit se stabilesc în conformitate cu țintele stabilite în planurile multianuale. Nivelurile care trebuie atinse în ceea ce privește pescuitul și biomasa, din punctul de vedere al mortalității, ar trebui să țină seama de cele mai recente avize științifice.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Aceste ținte ar trebui, prin urmare, să fie stabilite și exprimate ca rate ale mortalității prin pescuit, pe baza avizelor științifice disponibile19.

(12) Aceste ținte ar trebui, prin urmare, să fie stabilite și exprimate ca rate ale mortalității prin pescuit, pe baza avizelor științifice disponibile19, care refac și mențin populațiile de specii exploatate peste nivelurile care pot să asigure producția maximă durabilă. Rata de exploatare pentru producția maximă durabilă ar trebui să fie limita superioară pentru exploatare.

__________________

__________________

19 Serviciile tehnice ICES, septembrie 2014 http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf

19 Serviciile tehnice ICES, septembrie 2014 http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf

Justificare

Doar o rată a mortalității prin pescuit (F), inferioară nivelului mortalității prin pescuit în condițiile producției maxime durabile, va conduce, în final, la refacerea stocurilor de pește la niveluri superioare celor care asigură producția maximă durabilă conform articolului 2 alineatul (2) și articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Prin urmare, planul multianual pentru Marea Baltică ar trebui să folosească avizele științifice pentru mortalitatea prin pescuit în condițiile producției maxime durabile drept limită superioară a intervalelor. Nota de subsol care face referire la un anumit document ICES ar trebui eliminată.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Este necesar să se stabilească niveluri de referință pentru conservare care să permită luarea unor măsuri de precauție suplimentare atunci când dimensiunea unui stoc se reduce la un anumit nivel critic care prezintă un risc ridicat. Aceste niveluri de referință pentru conservare ar trebui să fie stabilite la nivelurile minime ale biomasei reproducătoare pentru un anumit stoc, care corespunde capacității de reproducere depline. Ar trebui avute în vedere măsuri de remediere în cazul în care dimensiunea unui stoc scade sub nivelul minim al biomasei reproducătoare.

(13) Este necesar să se stabilească niveluri de referință pentru conservare care să permită luarea unor măsuri de precauție suplimentare atunci când dimensiunea unui stoc se reduce la un anumit nivel critic care prezintă un risc ridicat. Aceste niveluri de referință pentru conservare ar trebui să fie stabilite la nivelurile biomasei care corespund producției maxime durabile (BMSY) a unui stoc. Ar trebui avute în vedere măsuri de remediere pentru a preveni scăderea dimensiunii stocului sub nivelul respectiv.

Justificare

Potrivit propunerii Comisiei, se vor adopta măsuri doar atunci când biomasa scade sub un nivel critic, cunoscut sub numele de Bpa. Aceasta nu este o abordare foarte ambițioasă. Întrucât biomasa care corespunde producției maxime durabile constituie deja o limită inferioară care nu trebuie depășită, și nivelurile de referință pentru conservare ar trebui stabilite tot la acest nivel, astfel încât să se poată adopta măsuri de urgență în cazul în care biomasa scade până la un nivel inferior. Ar trebui adoptate măsuri înainte ca stocurile să ajungă la acest nivel, nu să se aștepte până la depistarea problemei. Astfel, stocurile ar rămâne în intervalele vizate.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) În cazul stocurilor capturate accidental, în lipsa unor astfel de avize științifice privind nivelul minim al biomasei reproducătoare, ar trebui adoptate măsuri specifice de conservare atunci când avizele științifice arată că un stoc este amenințat.

(14) În cazul stocurilor capturate accidental, în lipsa unor astfel de avize științifice privind nivelul minim al biomasei reproducătoare, ar trebui adoptate măsuri specifice de conservare atunci când alți indicatori permit formularea de avize științifice care arată că un stoc este amenințat. Datele științifice privind nivelurile de biomasă reproducătoare pentru capturile accidentale trebuie să fie imediat disponibile, în vederea adoptării măsurilor necesare.

Justificare

Formularea inițială a acestui considerent este destul de paradoxală, deoarece nu se poate solicita ca, în absența unor avize științifice, să se ia decizii pe baza avizelor științifice.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) În vederea respectării obligației de debarcare stabilite la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, planul ar trebui să prevadă alte măsuri de gestionare, astfel cum se prevede la articolul 15 alineatul (4) literele (a)-(c) din regulamentul menționat. Măsurile de acest gen ar trebui stabilite prin intermediul unor acte delegate.

(16) În vederea respectării obligației de debarcare stabilite la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, planul ar trebui să prevadă alte măsuri de gestionare, astfel cum se prevede la articolul 15 alineatul (4) literele (a)-(c) din regulamentul menționat. Măsurile de acest gen ar trebui stabilite prin acte delegate după consultarea consiliilor consultative în cauză.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a) Comisia ar trebui să ia în considerare avizul consiliilor consultative în cauză la adoptarea actelor delegate necesare pentru respectarea obligației de debarcare stabilite de articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în scopul prevederii altor măsuri de gestionare definite la articolul 15 alineatul (4) literele (a)-(c) din regulamentul menționat.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) De asemenea, planul ar trebui să prevadă adoptarea unor măsuri tehnice de sprijin, prin intermediul unor acte delegate, pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor planului, în special în ceea ce privește protecția puietului de pește sau a peștelui aflat în perioada de reproducere. În așteptarea revizuirii Regulamentului (CE) nr. 2187/200520 al Consiliului20, ar trebui, de asemenea, avut în vedere faptul că astfel de măsuri pot, în cazul în care este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor planului, să deroge de la anumite elemente neesențiale ale regulamentului menționat

(17) De asemenea, planul ar trebui să prevadă adoptarea unor măsuri tehnice de sprijin, prin acte delegate, după consultarea consiliilor consultative în cauză, pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor planului, în special în ceea ce privește protecția puietului de pește sau a peștelui aflat în perioada de reproducere. În așteptarea revizuirii Regulamentului (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului20, ar trebui, de asemenea, avut în vedere faptul că astfel de măsuri pot, în cazul în care este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor planului, să deroge de la anumite elemente neesențiale ale regulamentului menționat.

__________________

__________________

20 Regulamentul (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului din 21 decembrie 2005 pentru conservarea, prin măsuri tehnice, a resurselor halieutice din Marea Baltică și strâmtorile Belts și Sound, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1434/98 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 88/98 (JO L 349, 31.12.2005, p. 1).

20 Regulamentul (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului din 21 decembrie 2005 pentru conservarea, prin măsuri tehnice, a resurselor halieutice din Marea Baltică și strâmtorile Belts și Sound, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1434/98 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 88/98 (JO L 349, 31.12.2005, p. 1).

 

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a) La adoptarea anumitor măsuri tehnice de sprijin cu scopul de a contribui la îndeplinirea obiectivelor planului, Comisia ar trebui să ia în considerare avizul consiliilor consultative în cauză.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) În vederea adaptării la progresele tehnice și științifice în timp util și în mod proporțional, precum și pentru a garanta flexibilitatea și a permite evoluția anumitor măsuri, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în vederea completării prezentului regulament în ceea ce privește măsurile corective vizând speciile de cambulă de Baltica, cambulă, calcan și calcan-neted, punerea în aplicare a obligației de debarcare și măsurile tehnice. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(18) În vederea adaptării la progresele tehnice și științifice în timp util și în mod proporțional, precum și pentru a garanta flexibilitatea și a permite evoluția anumitor măsuri, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în vederea completării prezentului regulament în ceea ce privește măsurile corective vizând speciile de cambulă de Baltica, de cambulă, de calcan și de calcan-neted, punerea în aplicare a obligației de debarcare și măsurile tehnice. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivelul experților și al organismelor specializate din statele membre și din Uniunea Europeană, cu implicarea experților din Parlamentul European și Consiliu. Dezbaterile intense cu părțile implicate afectate ar trebui să se desfășoare înainte de finalizarea unei propuneri pentru o anumită măsură. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

 

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a) Comisia ar trebui să ia în considerare avizul consiliilor consultative în cauză la adoptarea actelor delegate pentru extinderea domeniului de aplicare al prezentului regulament în ceea ce privește măsurile corective vizând speciile de cambulă de Baltica, de cambulă, de calcan și de calcan-neted, punerea în aplicare a obligației de debarcare și măsurile tehnice.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Considerentul 18 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18b) La punerea în aplicare a planului stabilit în prezentul regulament, ar trebui să se acorde prioritate aplicării principiului regionalizării, stabilit la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) În conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în cazul în care Comisiei i-a fost conferită competența de a adopta acte delegate în ceea ce privește anumite măsuri de conservare astfel cum sunt prevăzute în plan, statele membre care au un interes direct în gestionarea pescuitului în Marea Baltică ar trebui să aibă posibilitatea de a trimite recomandări comune pentru astfel de măsuri, astfel încât aceste măsuri să fie bine concepute pentru a corespunde particularităților Mării Baltice și pescuitului în această zonă. Data limită pentru transmiterea acestor recomandări ar trebui să fie stabilită, astfel cum se prevede la articolul 18 alineatul (1) din regulamentul sus-menționat.

(19) În conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în cazul în care Comisiei i-a fost conferită competența de a adopta acte delegate în ceea ce privește anumite măsuri de conservare astfel cum sunt prevăzute în plan, statele membre, precum și consiliile consultative care au un interes direct în gestionarea pescuitului în Marea Baltică ar trebui să aibă posibilitatea de a trimite recomandări comune pentru astfel de măsuri, astfel încât aceste măsuri să fie bine concepute pentru a corespunde particularităților Mării Baltice și pescuitului în această zonă. Data limită pentru transmiterea acestor recomandări ar trebui să fie stabilită, astfel cum se prevede la articolul 18 alineatul (1) din regulamentul sus-menționat.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a) Pentru a consolida eficacitatea și aspectele inovatoare ale planului, recomandările comune și actele delegate ulterioare ar trebui să vizeze asigurarea unor abordări ascendente, bazate pe rezultate.

Justificare

Ar trebui evitată adoptarea de către statele membre a unor procese în sens descendent cu scopul de a formula recomandări regionale comune. Recomandările comune ar trebui să se bazeze pe o abordare ascendentă, care să implice părțile interesate.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Considerentul 19 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19b) La adoptarea actelor delegate în ceea ce privește anumite măsuri de conservare prevăzute în plan, Comisia ar trebui să ia în considerare avizul consiliilor consultative în cauză.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22a) Ar trebui stabilite norme prin care să se asigure că sprijinul financiar prevăzut în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului1a poate fi acordat în eventualitatea încetării temporare a activităților de pescuit.

 

___________

 

1a Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 149, 20.5.2014, p. 1).

 

Justificare

Die Verordnung (EU) Nr. 508/2014 sieht die Möglichkeit vor, im Fall einer vorübergehenden Einstellung der Fischereitätigkeit Entschädigungen und Ausgleichszahlungen an Fischer und Eigner von Fischereifahrzeugen zu leisten, falls eine solche Einstellung eine unmittelbare Folge z. B. der Erhaltungsmaßnahmen ist. Voraussetzung hierfür ist, dass die vorübergehende Einstellung in einem Mehrjahresplan vorgesehen ist. Es bedarf also einer Regelung direkt im Mehrjahresplan, die die Möglich­keit der EMFF-Finanzierung für die vorübergehende Einstellung der Fangtätigkeit vor­sieht.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25) În ceea ce privește intervalul de timp, este de așteptat ca pentru stocurile vizate producția maximă durabilă să fie atinsă până în 2015 și ar trebui să fie menținută după această dată.

(25) În ceea ce privește intervalul de timp, stocurile vizate ar trebui să atingă obiectivul până în 2015, dacă este posibil și, în mod progresiv și gradual, cel târziu până în 2020. Obiectivul ar trebui să fie menținut după aceste date.

Justificare

Considerentul 25 al Comisiei conține o neconcordanță, combinând o așteptare („este de așteptat”) cu o obligație („ar trebui”). Amendamentul preia formularea din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26) În absența unui regim de gestionare a efortului de pescuit, este necesar să se elimine normele specifice privind permisul special de pescuit și înlocuirea navelor sau a motoarelor aplicabile în Golful Riga. În consecință, Regulamentul (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului ar trebui modificat.

eliminat

Justificare

După cum se menționează în Tratatul de aderare a Letoniei și a Estoniei, măsurile specifice protejează Golful Riga, considerat a fi o ecoregiune foarte sensibilă. În prezent, doar vasele de pescuit letone și estone sunt autorizate să pescuiască în aceste ape. În cazul ridicării interdicției, aceste ape ar deveni deschise pentru toate flotele, de exemplu, pentru pescuitul industrial, ceea ce ar amenința durabilitatea stocurilor și ar risca să distrugă echilibrul fragil al ecosistemului, care s-a îmbunătățit în ultimii ani ca urmare a politicii de protecție.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Planul se aplică, de asemenea, pentru speciile de cambulă de Baltica, cambulă, calcan și calcan-neted din subdiviziunile ICES 22-32 capturate în cadrul pescuitului din stocurile vizate.

(2) Prezentul regulament prevede, de asemenea, măsuri în ceea ce privește capturile accidentale din speciile de cambulă de Baltica, cambulă, calcan și calcan-neted din subdiviziunile ICES 22-32 care să fie aplicate în cadrul pescuitului din stocurile menționate la alineatul (1).

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 2 – literele b și c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) „plase-capcană” înseamnă plase mari, ancorate, fixate pe pari sau ocazional plutitoare, deschise la suprafață și prevăzute cu diferite tipuri de dispozitive de direcționare și reținere a peștilor, care sunt în general împărțite în camere închise la capătul de jos cu plasă;

(b)„plase-capcană, vintire și taliane” înseamnă plase ancorate, fixate pe pari sau ocazional plutitoare și prevăzute cu diferite tipuri de dispozitive de direcționare și reținere a peștilor, care sunt în general împărțite în camere închise la capătul de jos cu plasă;

(c) „vârșe și coșuri” înseamnă capcane de mici dimensiuni destinate capturării de crustacee sau pește, sub formă de cuști sau coșuri fabricate din diferite materiale, care sunt fixate pe fundul mării fie individual, fie pe rânduri, conectate cu frânghii (buoy-lines) la geamanduri la suprafață care indică poziția lor, și având unul sau mai multe orificii sau intrări;

(c) „vârșe și coșuri” înseamnă capcane destinate capturării de crustacee sau pește, sub formă de cuști sau coșuri fabricate din diferite materiale, care sunt fixate pe fundul mării fie individual, fie pe rânduri, conectate cu frânghii (buoy-lines) la geamanduri la suprafață care indică poziția lor, și având unul sau mai multe orificii sau intrări;

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Planul vizează să contribuie la realizarea obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în special:

(1) Planul asigură realizarea obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în special:

(a) atingerea și menținerea unei producții maxime durabile pentru stocurile vizate și

(a) refacerea și menținerea stocurilor de specii vizate peste nivelurile care pot să asigure producția maximă durabilă și

(b) asigurarea conservării stocurilor de cambulă de Baltica, calcan-neted, cambulă și calcan în conformitate cu abordarea precaută.

(b) contribuția la conservarea stocurilor de cambulă de Baltica, calcan-neted, cambulă și calcan prin gestionarea capturilor accidentale, în conformitate cu abordarea precaută.

(2) Planul urmărește să contribuie la punerea în aplicare a obligației de debarcare prevăzute la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru stocurile vizate și pentru cambula de Baltica.

(2) Planul contribuie la eliminarea treptată a aruncărilor înapoi în mare, ținând cont de cele mai bune avize științifice disponibile, evitând și reducând capturile nedorite, precum și la punerea în aplicare a obligației de debarcare prevăzute la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru stocurile vizate și pentru cambula de Baltica.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 3a

 

Coerența cu legislația Uniunii în domeniul mediului

 

(1) Planul aplică o abordare ecosistemică a gestionării pescuitului.

 

(2) Pentru a garanta reducerea la minim a efectelor negative ale activităților de pescuit asupra ecosistemului marin și evitarea degradării mediului marin de către activitățile de pescuit, planul menține coerența cu obiectivele Directivei-cadru Strategia pentru mediul marin și contribuie la atingerea acestor obiective în vederea obținerii unei stări ecologice bune până în 2020. Planul va viza următoarele:

 

(a) să asigure îndeplinirea condițiilor descrise la descriptorul 3 din anexa 1 a respectivei directive;

 

 

(b) să contribuie la îndeplinirea condițiilor de la descriptorii 1, 4 și 6 din anexa 1 a respectivei directive proporțional cu rolul jucate de activitățile de pescuit în îndeplinirea acestora.

Justificare

Sfera de aplicare a planului multianual pentru Marea Baltică trebuie să reflecte formularea stabilită la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. În plus, amendamentul garantează coerența cu considerentul (3) din propunerea Comisiei.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Ratele-țintă de mortalitate prin pescuit trebuie atinse până în 2015 și menține ulterior pentru stocurile vizate în următoarele intervale:

(1) Ratele-țintă de mortalitate prin pescuit țin seama de cele mai recente avize științifice și sunt atinse, dacă este posibil, până în 2015 și în mod progresiv și gradual, cel târziu până în 2020 și sunt menținute ulterior pentru stocurile vizate. Ratele mortalității prin pescuit pentru stocurile vizate sunt stabilite în următoarele intervale:

Stoc

Intervalul ratei-țintă de mortalitate prin pescuit

Stoc

Intervalul ratei-țintă de mortalitate prin pescuit

Cod din vestul Mării Baltice

0,23-0,29

Cod din vestul Mării Baltice

0 – FMSY

Cod din estul Mării Baltice

0,41-0,51

Cod din estul Mării Baltice

0 – FMSY

Hering din centrul Mării Baltice

0,23-0,29

Hering din centrul Mării Baltice

0 – FMSY

Hering din Golful Riga

0.32-0,39

Hering din Golful Riga

0 – FMSY

Hering din Marea Botnic

0,13-0,17

Hering din Marea Botnic

0 – FMSY

Hering din Golful Botnic

Nedefinit

Hering din Golful Botnic

0 – FMSY

Hering din vestul Mării Baltice

0,25-0,31

Hering din vestul Mării Baltice

0 – FMSY

Șprot din Marea Baltică

0,26-0,32

Șprot din Marea Baltică

0 – FMSY

 

Valorile pentru FMSY (mortalitate prin pescuit compatibilă cu asigurarea producției maxime durabile) sunt preluate din cele mai recente avize științifice fiabile disponibile, iar mortalitatea prin pescuit (F) ar trebui să vizeze o valoare de 0,8 x FMSY.

 

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Prezentul regulament prevede încetarea temporară a activităților de pescuit, astfel cum se stabilește la articolul 33 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, sprijinul financiar fiind acordat în temeiul respectivului regulament.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Nivelurile de referință pentru conservare exprimate ca niveluri minime ale biomasei reproducătoare care corespund capacității de reproducere depline pentru stocurile vizate sunt următoarele:

(1) Nivelurile de referință pentru conservare care corespund capacității de reproducere depline pentru stocurile vizate sunt următoarele:

Stoc

Nivelul minim al biomasei reproducătoare (în tone)

Stoc

Nivelul minim al biomasei reproducătoare (în tone)

Cod din vestul Mării Baltice

36 400

Cod din vestul Mării Baltice

36.400 pentru 2015 și BMSY pentru ceilalți ani

Cod din estul Mării Baltice

88 200

Cod din estul Mării Baltice

88.200 pentru 2015 și BMSY pentru ceilalți ani

Hering din centrul Mării Baltice

600 000

Hering din centrul Mării Baltice

600.000 pentru 2015 și BMSY pentru ceilalți ani

Hering din Golful Riga

Nedefinit

Hering din Golful Riga

Nedefinit pentru 2015 și BMSY pentru ceilalți ani

Hering din Marea Botnic

Nedefinit

Hering din Marea Botnic

Nedefinit pentru 2015 și BMSY pentru ceilalți ani

Hering din Golful Botnic

Nedefinit

Hering din Golful Botnic

Nedefinit pentru 2015 și BMSY pentru ceilalți ani

Hering din vestul Mării Baltice

110 000

Hering din vestul Mării Baltice

110.000 pentru 2015 și BMSY pentru ceilalți ani

Șprot din Marea Baltică

570 000

Șprot din Marea Baltică

570 000 pentru 2015 și BMSY pentru ceilalți ani

Justificare

BMSY va asigura capacitatea de reproducere totală.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În cazul în care biomasa reproducătoare a oricăruia dintre stocurile vizate pentru un anumit an este inferioară nivelului minim al biomasei reproducătoare stabilit la alineatul (1), se adoptă măsuri de remediere adecvate pentru a asigura revenirea rapidă a stocului vizat la nivelul de precauție. În special, prin derogare de la articolul 4 alineatul (2) din prezentul regulament și în conformitate cu articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, posibilitățile de pescuit sunt stabilite la niveluri mai mici decât cele care rezultă din intervalele ratei-țintă de mortalitate prin pescuit prevăzute la articolul 4 alineatul (1). Aceste măsuri de remediere pot include, de asemenea, dacă este cazul, prezentarea de propuneri legislative de către Comisie, precum și măsuri de urgență adoptate de către Comisie în temeiul articolul 12 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

(2) În cazul în care biomasa reproducătoare a oricăruia dintre stocurile vizate pentru un anumit an este inferioară nivelului minim al biomasei reproducătoare stabilit la alineatul (1), se adoptă măsuri de remediere adecvate pentru a asigura revenirea cât mai curând cu putință a stocurilor vizate la niveluri superioare celor care pot să asigure producția maximă durabilă (MYS). În special, prin derogare de la articolul 4 alineatul (2) din prezentul regulament și în conformitate cu articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, posibilitățile de pescuit sunt stabilite la niveluri mai mici decât cele care rezultă din intervalele ratei-țintă de mortalitate prin pescuit prevăzute la articolul 4 alineatul (1) din prezentul regulament. Aceste măsuri de remediere pot include, de asemenea, dacă este cazul, prezentarea de propuneri legislative de către Comisie, precum și măsuri de urgență adoptate de către Comisie în temeiul articolul 12 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Nivelurile minime ale biomasei reproducătoare (în tone) sunt fixate la nivelul punctului de referință de precauție biologică (PaRP).

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 6

Articolul 6

Măsuri în caz de amenințare la adresa stocurilor de cambulă de Baltica, cambulă, calcan și calcan-neted

Măsuri tehnice de conservare a stocurilor de cambulă de Baltica, cambulă, calcan și calcan-neted

(1) Atunci când avizele științifice indică faptul că este amenințată conservarea oricăruia dintre stocurile de cambulă de Baltica, cambulă, calcan și calcan-neted, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 15 privind măsurile de conservare specifice pentru stocul aflat în pericol și referitor la oricare dintre următoarele aspecte:

(1) Atunci când avizele științifice indică faptul că sunt necesare măsuri de remediere pentru a se asigura că stocurile de cambulă de Baltica, cambulă, calcan și calcan-neted sunt gestionate în conformitate cu abordarea precaută, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 15 privind măsurile de conservare specifice pentru capturile accidentale de cambulă de Baltica, cambulă, calcan și calcan-neted și referitor la următoarele măsuri tehnice:

(c) (a) adaptarea capacității de pescuit și a efortului de pescuit;

(a) adaptarea capacității de pescuit și a efortului de pescuit;

(d)(b) măsuri tehnice, inclusiv

 

(1) caracteristicile uneltelor de pescuit, în special dimensiunea ochiurilor de plasă, grosimea firului, dimensiunea uneltelor de pescuit);

(b) caracteristicile uneltelor de pescuit, în special dimensiunea ochiurilor de plasă, grosimea firului, dimensiunea uneltelor de pescuit);

(2) utilizarea uneltelor de pescuit (în special timpul de scufundare, adâncimea de desfășurare a uneltelor de pescuit);

(c) utilizarea uneltelor de pescuit, în special timpul de scufundare și adâncimea de desfășurare a uneltelor de pescuit;

(3) interzicerea sau limitarea pescuitului în anumite zone;

(d) interzicerea sau limitarea pescuitului în anumite zone;

(4) interzicerea sau limitarea pescuitului în anumite perioade specifice;

(e) interzicerea sau limitarea pescuitului în anumite perioade specifice;

(5) dimensiunea minimă de referință pentru conservare.

(f) dimensiunea minimă de referință pentru conservare;

 

(g) alte caracteristici legate de selectivitate.

(2) Măsurile menționate la alineatul (1) vizează îndeplinirea obiectivului stabilit la articolul 3 alineatul (1) litera (b) și se bazează pe recomandări științifice.

(2) Măsurile menționate la alineatul (1) vizează îndeplinirea obiectivului stabilit la articolul 3 alineatul (1) litera (b) și consecvența cu legislația Uniunii în materie de mediu în conformitate cu articolul 3a și se bazează pe cele mai bune avize științifice disponibile.

(3) Statele membre vizate pot să trimită recomandări comune în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, cu privire la măsurile specifice de conservare, astfel cum se menționează la alineatul (1).

(3) Statele membre vizate pot să trimită recomandări comune în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, cu privire la măsurile specifice de conservare, astfel cum se menționează la alineatul (1).

 

(3a) Înainte de a adopta un act delegat, Comisia consultă Parlamentul European și comitetele consultative relevante.

 

(3b) Comisia analizează, în consultare cu statele membre vizate, impactul actelor delegate menționate la alineatul (1) la un an de la adoptarea acestora și, ulterior, în fiecare an. Dacă această analiză indică faptul că un act delegat nu este un instrument potrivit pentru situația respectivă, statele membre vizate pot prezenta o recomandare comună în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Justificare

Considerăm că este necesară includerea participării Parlamentului European înainte de adoptarea unui act delegat. De multe ori, termenele scurte stabilite pentru blocarea sau respingerea actelor delegate nu au permis Parlamentului să efectueze o evaluare de fond adecvată.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prin derogare de la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, obligația de debarcare nu se aplică stocurilor vizate și stocului de cambulă de Baltica în cazul pescuitului cu următoarele unelte de pescuit: plase-capcană, vârșe și coșuri.

Prin derogare de la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, obligația de debarcare nu se aplică în cazul pescuitului cu următoarele unelte de pescuit: plase-capcană, vârșe și coșuri, vintire și taliane.

Justificare

Planul actual de debarcare se referă doar la cod și la somon, deci nu este corect să se adauge șprotul și heringul, având în vedere capacitatea redusă de supraviețuire a acestora.

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Măsurile menționate la alineatul (1) vizează îndeplinirea obiectivelor stabilite la articolul 3 și în special protecția puietului de pește sau a peștelui aflat în perioada de reproducere.

(2) Măsurile menționate la alineatul (1) vizează îndeplinirea obiectivelor stabilite la articolul 3 și, în special, protecția puietului de pește sau a peștelui aflat în perioada de reproducere, precum și consecvența cu legislația de mediu a Uniunii în conformitate cu articolul 3a, și garantează reducerea la minim a efectelor negative ale activităților de pescuit asupra ecosistemului marin.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) specificațiile referitoare la speciile țintă și la dimensiunile ochiurilor de plasă stabilite în anexele II și III prevăzute la articolele 3 și 4 din Regulamentul (CE) nr. 2187/2005;

(a) specificațiile referitoare la speciile-țintă, la dimensiunile ochiurilor de plasă și la dimensiunile minime de referință pentru conservare stabilite în anexele II, III și IV din Regulamentul (CE) nr. 2187/2005 și menționate la articolele 3, 4 și 14 alineatul (1) din regulamentul respectiv;

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) interzicerea pescuitului prin traulare pentru Golful Riga prevăzută la articolul 22.

eliminat

Justificare

Dispozițiile de la articolul 22 din Regulamentul (CE) 2187/2005 pun în aplicare măsurile specifice menite să protejeze Golful Riga, care este o ecoregiune foarte sensibilă. Aceste măsuri sunt stabilite în anexa III partea „Pescuit” din Tratatul de aderare. Interzicerea pescuitului prin traulare în apele de mică adâncime din Golful Riga ar trebui exclusă din măsurile enumerate în calitate de model de gestiune aplicat în prezent în această zonă. Acesta face parte din politica de protecție care a permis stabilizarea situației în Golful Riga, ceea ce a determinat creșterea stocurilor de hering, care au atins acum nivelurile MYS stabilite pentru aceste stocuri.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) În plus, Comisia își asumă angajamentul de a lua în considerare cele mai recente studii științifice, printre care studiile elaborate de ICES, înainte de adoptarea măsurilor tehnice.

Justificare

Comisia trebuie să adopte măsurile necesare pentru conservarea stocurilor de cod, de hering și de șprot din Marea Baltică. Însă trebuie să facă acest lucru pe baza studiilor științifice recente, pentru a nu dezavantaja în mod excesiv zonele de pescuit vizate.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b) Pe durata sezonului de reproducere a codului, este interzis pescuitul pelagic care utilizează unelte fixe de pescuit cu dimensiunea ochiului de plasă mai mică de 110 mm sau de 120 mm în cazul traulerelor cu tangon.

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Capitolul VIa (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

CAPITOLUL VIa

 

MĂSURI SPECIFICE

 

Articolul 9a

 

Măsuri specifice

 

(1) În perioada 1 mai - 31 octombrie se interzice orice activitate de pescuit în zonele delimitate prin loxodrome care leagă succesiv următoarele poziții, măsurate pe baza sistemului de coordonate WGS84.

 

(a) Zona 1:

 

– 55° 45′ N, 15° 30′ E

 

– 55° 45′ N, 16° 30′ E

 

– 55° 00′ N, 16° 30′ E

 

– 55° 00′ N, 16° 00′ E

 

– 55° 15′ N, 16° 00′ E

 

– 55° 15′ N, 15° 30′ E

 

– 55° 45′ N, 15° 30′ E

 

(b) Zona 2:

 

– 55° 00′ N, 19° 14′ E

 

– 54° 48′ N, 19° 20′ E

 

– 54° 45′ N, 19° 19′ E

 

– 54° 45′ N, 18° 55′ E

 

– 55° 00′ N, 19° 14′ E

 

(c) Zona 3:

 

– 56° 13′ N, 18° 27′ E

 

– 56° 13′ N, 19° 31′ E

 

– 55° 59′ N, 19° 13′ E

 

– 56° 03′ N, 19° 06′ E

 

– 56° 00′ N, 18° 51′ E

 

– 55° 47′ N, 18° 57′ E

 

– 55° 30′ N, 18° 34′ E

 

– 56° 13′ N, 18° 27′ E.

 

(2) Toate navele comunitare având o lungime totală mai mare sau egală cu 8 m, care dețin la bord sau folosesc orice echipamente de pescuit pentru codul din Marea Baltică în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2187/2005, dețin un permis special pentru pescuitul codului în Marea Baltică.

 

(3) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 15 pentru modificarea acestui articol atunci când acest lucru este necesar pentru atingerea obiectivelor menționate la articolul 3 și, în special, pentru protecția puietului de pește sau a peștelui aflat în perioada de reproducere.

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 10

Articolul 10

Cooperarea regională

Cooperarea regională

(1) Articolul 18 alineatele (1) - (6) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 se aplică măsurile prevăzute în prezentul capitol.

(1) Articolul 18 alineatele (1) - (6) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 se aplică măsurilor menționate la articolele 6, 8 și 9 din prezentul regulament.

(2) Statele membre vizate pot să trimită recomandări comune în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 în următoarele termene-limită:.

(2) Statele membre vizate pot, după ce au consultat consiliile consultative regionale, să trimită orice recomandări comune menționate la articolul 6 alineatul (3), articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (4) pentru prima dată în termen de cel mult 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament și, ulterior, la 12 luni după fiecare prezentare a evaluării planului în conformitate cu articolul 14, dar nu mai târziu de 1 septembrie în cazul măsurilor care privesc statele membre. De asemenea, statele membre pot prezenta aceste recomandări în eventualitatea unor schimbări bruște în situația oricăruia dintre stocurile vizate de plan dacă măsurile recomandate sunt considerate necesare sau sunt justificate de avize științifice:

(a) pentru măsurile prevăzute la articolul 6 alineatul (1) și care se referă la un anumit an calendaristic, până la data de 1 septembrie a anului anterior;

 

(b) pentru măsurile prevăzute la articolul 8 alineatul (1) și la articolul 9 alineatul (1), pentru prima dată în termen de cel mult șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament și ulterior la fiecare șase luni după prezentarea evaluării planului în conformitate cu articolul 14.

 

 

(2a) Consiliile consultative în cauză pot, de asemenea, să adreseze recomandări în termenele prevăzute la alineatul (2).

 

(2b) Orice abatere a Comisiei de la recomandările comune se prezintă Parlamentului European și Consiliului și poate fi examinată;

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 12

Articolul 12

Notificări prealabile

Notificări prealabile

(1) Prin derogare de la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, obligația de notificare prealabilă prevăzută la articolul respectiv se aplică

(1) Prin derogare de la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, obligația de notificare prealabilă prevăzută la articolul respectiv se aplică:

comandanților navelor de pescuit ale Uniunii cu o lungime totală de opt metri sau mai mare care rețin la bord cel puțin 300 kg de cod

(a) în ceea ce privește navele de pescuit care vizează codul, comandanților navelor de pescuit ale Uniunii cu o lungime totală de opt metri sau mai mare care rețin la bord cel puțin 300 kilograme de cod;

sau două tone de stocuri pelagice.

(b) în ceea ce privește navele de pescuit care vizează heringul și/sau șprotul, comandanților navelor de pescuit ale Uniunii cu o lungime totală de opt metri sau mai mare, care rețin la bord cel puțin două tone de stocuri pelagice;

(2) Prin derogare de la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, perioada de notificare prealabilă prevăzută la articolul respectiv trebuie să fie de cel puțin o oră înainte de ora estimată de sosire în port.

(2) Prin derogare de la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, perioada de notificare prealabilă prevăzută la articolul respectiv trebuie să fie de cel puțin o oră înainte de ora estimată de sosire în port. Autoritățile competente ale statelor membre costiere pot permite, de la caz la caz, intrarea mai rapidă în port doar dacă sunt îndeplinite condițiile necesare pentru măsurile de control corespunzătoare.

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12a

 

Completarea și transmiterea jurnalului de pescuit

 

Prin derogare de la articolul 14 alineatele (1) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, comandanții vaselor de pescuit ale Uniunii care au capturat specii pelagice sau industriale pe care le păstrează la bord în stare proaspătă și nesortate pot indica, în jurnalul lor de pescuit, toate cantitățile din fiecare specie din aceste capturi, cu o marjă acceptată de toleranță pentru fiecare specie de 10 % din captura totală păstrată la bord în stare proaspătă și nesortată.

Justificare

Această derogare de la dispozițiile privind jurnalul de bord din Regulamentul nr. 1224/2009 este necesară pentru a face posibilă respectarea în practică a dispozițiilor privind jurnalul de bord și pentru a evita sancționarea permanentă pentru dispoziții ce nu pot fi respectate. Situația este deosebit de dificilă în Marea Baltică, unde apar două specii pelagice în bancuri mixte.

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) 5 tone de stocuri pelagice.

(b) 2 tone de stocuri pelagice.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 14

Articolul 14

Evaluarea planului

Evaluarea planului

Comisia efectuează o evaluare a impactului acestui plan asupra stocurilor vizate de prezentul regulament și asupra activităților de pescuit care exploatează aceste stocuri, în special pentru a lua în considerare modificările aduse avizelor științifice, la șase ani de la intrarea în vigoare a planului, și, ulterior, la fiecare șase ani. Comisia transmite rezultatele acestor evaluări Parlamentului European și Consiliului.

La trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament și, ulterior, din cinci în cinci ani, Comisia evaluează impactul acestui plan multianual asupra stocurilor vizate de prezentul regulament și asupra activităților de pescuit care exploatează aceste stocuri, în special din punct de vedere al progreselor înregistrate în ceea ce privește restabilirea și menținerea stocurilor de pește peste nivelurile care pot să asigure producția maximă durabilă. Comisia transmite rezultatele acestei evaluări Parlamentului European și Consiliului și, atunci când este cazul, poate, ținând seama de cele mai recente avize științifice, propune adaptări ale planului multianual și iniția modificări ale actelor delegate.

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Capitolul IXa (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

CAPITOLUL IXa

 

SPRIJIN DIN PARTEA FONDULUI EUROPEAN PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME

 

Articolul 14a

 

Sprijin din partea Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime

 

În sensul articolului 33 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, planul multianual prevăzut de prezentul regulament este considerat un plan multianual în conformitate cu articolele 9 și 10 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Delegarea de competențe menționată la articolele 6, 8 și 9 îi este conferită Comisiei pentru o perioadă nedeterminată de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(2) Delegarea de competențe menționată la articolele 6, 8 și 9 îi este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la 1 septembrie 2015. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolele 20 și 21 din Regulamentul (CE) nr. 2187/2005 se elimină.

Regulamentul (CE) nr. 2187/2005 se modifică după cum urmează:

 

1. Articolul 13 alineatul (3) se elimină.

 

2. În anexa IV, în coloana intitulată „Dimensiune minimă”, cuvintele „38 cm” privind dimensiunea minimă de referință pentru conservare în cazul codului se înlocuiește cu „35 cm”.

(1)

             Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru Strategia pentru mediul marin ) (JO L 164, 25.6.2008, p. 19).


EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea Comisiei

Planul multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurilor respective a fost publicat de Comisia Europeană în octombrie 2014. Scopul acestei propuneri este stabilirea unui cadru pentru gestionarea multispeciilor din stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică, unde activitățile de pescuit vizează în primul rând aceste trei specii. Codul, heringul și șprotul reprezintă mai mult de 94% din capturile din Marea Baltică din ultimii ani. Marea Baltică este un corp de apă practic închis, în care aceste trei specii sunt omniprezente și interacționează continuu. De aceea este extrem de important să se garanteze o reglementare care să permită recunoașterea interacțiunilor dintre speciile vizate, între altele, a influenței codului asupra stocurilor de hering și șprot și invers.

Un plan de gestionare a stocurilor de cod din Marea Baltică a fost aplicat din 2008(1), dar este considerat în mare măsură ca nefiind adaptat situației actuale a stocurilor de cod și a activităților de pescuit aferente. Stocurile de hering și șprot nu sunt încă incluse într-un plan de gestionare. Codul, heringul și șprotul sunt componente importante ale ecosistemului din Marea Baltică. Codul este un prădător al șprotului și al heringului, ceea ce înseamnă că dimensiunea stocului de cod afectează dimensiunea stocurilor de hering și șprot și viceversa. Efectele asupra peștelui plat provocat mai ales de pescuitul codului ar trebui, de asemenea, cuprinse în plan.

Având în vedere influența puternică a interacțiunilor biologice și a efectelor de mediu asupra stocurilor din Marea Baltică, este de dorit ca ratele și modelele de exploatare a acestor stocuri să poată fi adaptate în lumina progreselor științifice realizate în materie de înțelegere a interacțiunilor și a schimbărilor condițiilor de mediu. O astfel de abordare ar fi compatibilă totodată cu abordarea ecosistemică a gestionării pescuitului. Primul pas către o asemenea gestionare adaptabilă ar fi ca propunerea Comisiei să includă toate stocurile în cauză într-un singur plan de gestionare. Acesta include ratele-țintă ale mortalității prin pescuit, exprimate sub formă de intervale pentru fiecare stoc. Aceasta ar permite o abordare mai flexibilă a resurselor în momentul stabilirii anuale a posibilităților de pescuit și îmbunătățirea reacțiilor la schimbarea situației stocurilor.

Punctul de vedere ale raportorului

Principala orientare a propunerii Comisiei potrivit căreia este necesar un plan de gestionare pentru mai multe specii în Marea Baltică este corectă. Abordarea care prevede gestionarea pentru mai multe specii este mult mai efectivă decât gestionarea unei singure specii. Planul ar trebui să prevadă exploatarea durabilă și echilibrată a acestor stocuri și stabilitatea posibilităților de pescuit și, în acest fel, sursele de venituri ale pescarilor. În același timp, ar trebui să garanteze că gestionarea este bazată pe recomandările științifice cele mai recente privind situația stocurilor vizate, interacțiunile dintre specii și alte aspecte legate de ecosistem și activitățile de pescuit.

Raportorul este, de asemenea, de acord cu poziția Comisiei potrivit căreia regulamentul trebuie să includă norme legate de capturile accidentale de pește plat. Peștii plați, cum ar fi cambula de Baltica, cambula, calcanul și calcanul-neted, pot constitui cantități semnificative de capturi accidentale în timpul pescuitului de cod și nu expun codul, heringul și șprotul la niciun risc major. În multe puncte din plan, Comisia se referă la peștele plat în timp ce acesta este de fapt un plan pentru cod, hering și șprot. Raportorul vrea să mute centrul atenției de la peștele plat la capturile accidentale ale principalele specii vizate în plan. În caz contrar proporționalitatea întregii propuneri ar putea fi perturbată. Capturile accidentale ale acestor specii nu ar trebui să pună în pericol exploatarea lor corectă, atât timp cât sunt luate în considerare în mod corect. În cazul în care capturile accidentale de pești plați devin excesive, Comisia trebuie să reacționeze și le reglementeze prin utilizarea unui set adecvat de măsuri tehnice.

Raportorul este, de asemenea, de acord cu poziția Comisiei potrivit căreia specificări suplimentare ale măsurilor necesare pentru obținerea unei producții maxime durabile (MSY) pentru stocurile în cauză ar trebui stabilite pe baza unei abordări regionalizate ale reformei PCP. Totuși, aceste norme trebuie să fie mai bine legate de principiul regionalizării prevăzut la articolul 18 din Regulamentul de bază și să permită reacții rapide la schimbări abrupte în situația stocurilor vizate. În cazul planurilor multianuale, vocea regiunii trebuie să se facă auzită și pusă în practică, cu implicarea Parlamentului European la momentul oportun.

Mai mult, există motive îndreptățite pentru a menține anumite norme existente în vederea protejării stocurilor de cod în timpul perioadei de reproducere și deci a micilor întreprinderi de pescuit artizanal. Unele amendamente vor permite micilor unități piscicole să pescuiască cod în timpul lunilor de vară, fără efecte negative asupra concentrărilor dinaintea și în timpul perioadei de depunere a icrelor, care au loc în apele profunde din Marea Baltică, departe de zonele de coastă. Acest lucru s-ar putea dovedi important, din punct de vedere economic, pentru acest segment de flotă, deoarece prețurile în perioada respectivă sunt mari.

Nu în ultimul rând, ar trebuie să se reamintească faptul că planul are un caracter de pionierat în cadrul ecosistemului foarte sensibil din Marea Baltică. În acest sens, se poate considera ca „o acțiune în curs de desfășurare”, dat fiind faptul că oamenii de știință utilizează abordări pentru mai multe specii mai avansate, care ar trebui să se regăsească în plan într-o etapă ulterioară. Prin urmare, este important ca prima revizuire să fie introdusă relativ rapid, mai ales având în vedere faptul că planul de gestionare pentru mai multe specii este un concept nou și în curs de dezvoltare. Prima revizuire ar trebui să aibă loc la trei ani de la intrarea în vigoare a acestuia, iar dacă planul va avea efecte pozitive, următoarea revizuire ar trebui să aibă loc după cinci ani. Acest lucru va asigura planului o foarte necesară flexibilitate.

(1)

             Regulamentul (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului din 18 septembrie 2007 de stabilire a unui plan multianual pentru rezervele de cod din Marea Baltică și pentru unitățile piscicole de exploatare a rezervelor respective, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 779/97 (JO L 248, 22.9.2007).


PROCEDURĂ

Titlu

Plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective

Referințe

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD)

Data prezentării la PE

3.10.2014

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

PECH

20.10.2014

 

 

 

Raportori

Data numirii

Jarosław Wałęsa

21.10.2014

 

 

 

Examinare în comisie

3.12.2014

21.1.2015

24.2.2015

 

Data adoptării

31.3.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

1

2

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Linnéa Engström, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți prezenți la votul final

Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Marek Józef Gróbarczyk, Anja Hazekamp, Verónica Lope Fontagné, Lidia Senra Rodríguez

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Fabio Massimo Castaldo, Fredrick Federley, Sandra Kalniete

Data depunerii

9.4.2015

Notă juridică - Politica de confidențialitate