SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007

9.4.2015 - (COM(2014)0614 – C8‑0174/2014 – 2014/0285(COD)) - ***I

Výbor pre rybárstvo
Spravodajca: Jarosław Wałęsa


NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007

(COM(2014)0614 – C8‑0174/2014 – 2014/0285(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0614),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8–0174/2014),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES [1],

–       so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A8-0128/2015),

1.      prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.      žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) V Dohovore Organizácie Spojených národov z 10. decembra 1982 o morskom práve16, ktorého zmluvnou stranou je aj Únia, sa stanovujú povinnosti týkajúce sa ochrany morských zdrojov vrátane uchovávania alebo obnovy populácií druhov rýb, ktoré sú predmetom rybolovu, a to na úrovni reálneho dosahovania maximálneho udržateľného výnosu.

(1) V Dohovore Organizácie Spojených národov z 10. decembra 1982 o morskom práve16, ktorého zmluvnou stranou je aj Únia, sa stanovujú povinnosti týkajúce sa ochrany morských zdrojov vrátane uchovávania alebo obnovy populácií druhov rýb, ktoré sú predmetom rybolovu, a to na úrovni reálneho dosahovania maximálneho udržateľného výnosu vymedzeného príslušnými environmentálnymi a ekonomickými faktormi.

__________________

__________________

16 Ú. v. ES L 179, 23.6.1998, s. 3.

16 Ú. v. ES L 179, 23.6.1998, s. 3.

Odôvodnenie

Doplnené slová sú dôležitým kvalifikačným znakom pre ustanovenie Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve (UNCLOS) vzhľadom na výrazné hospodárske výhody v prípade, že populácie sa nachádzajú nad úrovňami, pri ktorých možno dosiahnuť maximálny udržateľný výnos.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 sa stanovujú pravidlá spoločnej rybárskej politiky (ďalej len „SRP“) v súlade s medzinárodnými záväzkami Únie. K cieľom SRP patrí okrem iného zabezpečiť, aby rybolov a akvakultúra boli dlhodobo environmentálne udržateľné a aby sa v súvislosti s riadením rybárstva uplatňoval prístup predbežnej opatrnosti a ekosystémový prístup.

(4) V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 sa stanovujú pravidlá spoločnej rybárskej politiky (ďalej len „SRP“) v súlade s medzinárodnými záväzkami Únie. K cieľom SRP patrí okrem iného zabezpečiť, aby rybolov a akvakultúra boli dlhodobo udržateľné zo sociálno-hospodárskeho a environmentálneho hľadiska v súlade s vyváženým uplatňovaním prístupu predbežnej opatrnosti a ekosystémového prístupu v súvislosti s riadením rybárstva.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a) Viacdruhový plán riadenia stanovený týmto nariadením vyžaduje, aby sa vo väčšej miere zohľadnili rôzne ekologické úlohy a funkcie druhov, na ktoré sa tento plán vzťahuje. Keďže jednotlivé druhy do značnej miery vzájomne na seba pôsobia, nemôžu byť úlovky udržateľne maximalizované súčasne pre všetky druhy rýb, a je potrebné rozhodnúť, ktoré druhy by sa mali uprednostniť.

Odôvodnenie

V rozhodnutí o osobitných cieľoch pre FMSY a úrovne biomasy by sa mali zohľadniť aktualizované odhady rozpätia FMSY, ktoré sa v najbližšom čase očakávajú od ICES a zodpovedajúcim spôsobom odrážajú osobitosti viacdruhového riadenia.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7b) Rada a Európsky parlament by mal brať do úvahy najnovšie odporúčania a správy ICES, pokiaľ ide o maximálny udržateľný výnos, s cieľom zabezpečiť, aby toto nariadenie bolo čo najviac aktualizované.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7c) V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES1a (ďalej len "rámcová smernica o morskej stratégii") je prirodzená veľkosť a vekové zloženie komerčných populácií rýb dôležitým ukazovateľom na dosiahnutie dobrého ekologického stavu morského prostredia.

 

_________________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (smernica o morskej stratégii) (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s.19).

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Je vhodné stanoviť viacdruhový rybolovný plán, v ktorom sa zohľadní dynamika medzi populáciami tresky, sleďa a šproty a zvážia sa aj druhy lovené ako vedľajší úlovok pri love týchto populácií, najmä populácie platesy veľkej, kalkana hladkého, platesy bradavičnatej a kalkana veľkého v Baltskom mori. Cieľom tohto plánu by malo byť zameranie sa na dosiahnutie a udržanie maximálneho udržateľného výnosu príslušných populácií.

(8) Konečným cieľom je stanoviť viacdruhový rybolovný plán, v ktorom sa zohľadní dynamika medzi populáciami tresky, sleďa a šproty a zvážia sa aj druhy lovené ako vedľajší úlovok pri love týchto populácií, najmä populácie platesy veľkej, kalkana hladkého, platesy bradavičnatej a kalkana veľkého v Baltskom mori. Cieľom tohto plánu by malo byť obnovenie, dosiahnutie a udržanie populácie príslušných druhov nad úrovňami, pri ktorých možno dosiahnuť udržateľný výnos príslušných populácií, pričom by sa mal čo najviac minimalizovať vplyv na iné druhy, ako sú morské vtáky, a na širšie morské prostredie, a to v súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) 1380/2013.

Odôvodnenie

Jedným z cieľov reformy spoločnej rybárskej politiky (článok 2 ods. 3 nariadenia (EÚ) č 1380/2013) je minimalizovať negatívny vplyv rybolovu na morský ekosystém. Konečným cieľom je zostavenie viacdruhového plánu. Z formulácie Komisie vyplýva, že plán výslovne zahŕňa interakcie druhov. Súčasný návrh však zahŕňa iba hodnotenia jednotlivých druhov.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Využívanie tresky a pelagických populácií by nemalo ohroziť udržateľnosť populácií lovených ako vedľajší úlovok pri týchto druhoch rybolovu, konkrétne platesy veľkej, kalkana hladkého, platesy bradavičnatej a kalkana veľkého v Baltskom mori. Preto by sa plán mal zamerať aj na zabezpečenie zachovania týchto populácií lovených ako vedľajší úlovok nad úrovňami biomasy, ktorá zodpovedá prístupu predbežnej opatrnosti.

(9) Využívanie tresky a pelagických populácií by nemalo ohroziť udržateľnosť populácií lovených ako vedľajší úlovok pri týchto druhoch rybolovu, konkrétne platesy veľkej, kalkana hladkého, platesy bradavičnatej a kalkana veľkého v Baltskom mori. Preto by sa plán mal zamerať aj na zabezpečenie zachovania týchto populácií lovených ako vedľajší úlovok nad úrovňami biomasy, ktorá zodpovedá prístupu predbežnej opatrnosti a ekosystémovému prístupu k riadeniu rybárstva a pri ktorej sa dosiahne maximálne udržateľný výnos.

Odôvodnenie

Zámerom je dosiahnuť súlad s cieľmi spoločnej rybárskej politiky v súlade s reformou, a to zachovať populácie nad úrovňami, pri ktorých možno dosiahnuť maximálny udržateľný výnos.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a) Ďalším cieľom nariadenia Rady (EÚ) č. 1380/2015 je postupne odstrániť odhadzovanie úlovkov pri zohľadnení najlepších vedeckých odporúčaní, a to zabránením nechceným úlovkom a čo najväčším znížením ich množstva. Tento cieľ možno dosiahnuť zlepšením výberu rybárskeho výstroja a postupov.

Odôvodnenie

Cieľ spoločnej rybárskej politike uvedený v článku 2 ods. 5 písm. a) nariadenia 1380/2013.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) Podľa článku 16 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa vyžaduje, aby sa rybolovné možnosti určili v súlade s cieľmi stanovenými vo viacročných plánoch.

(11) Podľa článku 16 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa vyžaduje, aby sa rybolovné možnosti určili v súlade s cieľmi stanovenými vo viacročných plánoch. Úrovne, ktoré treba dosiahnuť, pokiaľ ide o úmrtnosť v danom rybolove a biomasu, by mali brať do úvahy najaktuálnejšie vedecké odporúčanie.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) Tieto ciele by sa preto mali stanoviť na základe vedeckých odporúčaní a vyjadriť ako miery rybolovnej úmrtnosti19.

(12) Tieto ciele by sa preto mali stanoviť na základe vedeckých odporúčaní a vyjadriť ako miery rybolovnej úmrtnosti19, ktorými sa obnovia a zachovajú populácie lovených druhov nad úrovňami, pri ktorých možno dosiahnuť maximálny udržateľný výnos. Miera využívania zodpovedajúca maximálne udržateľnému výnosu by mala byť hornou hranicou využívania.

__________________

__________________

19 ICES technical services, September 2014 http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf

19 ICES technical services, September 2014 http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf

Odôvodnenie

Len miera rybolovnej úmrtnosti (F) nižšia ako rybolovná úmrtnosť maximálne udržateľného výnosu (FMSY) povedie prípadne k obnoveniu populácií rýb nad úrovňami, pri ktorých možno dosiahnuť maximálny udržateľný výnos v súlade s článkom 2 ods. 2 a článkom 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) č 1380/2013. Preto by sa vo viacročnom pláne pre Baltské more malo využiť vedecké odporúčanie ako horný limit pre rozpätie. Poznámka pod čiarou s odkazom na osobitný dokument ICES by sa tu mala vypustiť.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) Je nevyhnutné stanoviť ochranné referenčné body s cieľom umožniť ďalšie zvýšenie predbežnej opatrnosti v prípade zníženia veľkosti populácie na určitú kritickú úroveň predstavujúcu vážne ohrozenie. Takéto ochranné referenčné body by sa mali určiť na minimálnych úrovniach neresiacej sa biomasy zodpovedajúcej úplnej reprodukčnej schopnosti. Nápravné opatrenia by sa mali prijať v prípade, ak veľkosť populácie klesne pod minimálnu úroveň neresiacej sa biomasy.

(13) Je nevyhnutné stanoviť ochranné referenčné body s cieľom umožniť ďalšie zvýšenie predbežnej opatrnosti v prípade zníženia veľkosti populácie na určitú kritickú úroveň predstavujúcu vážne ohrozenie. Takéto ochranné referenčné body by sa mali určiť na minimálnych úrovniach biomasy zodpovedajúcich maximálne udržateľnému výnosu populácie. Nápravné opatrenia by sa mali prijať s cieľom predchádzať tomu, aby veľkosť populácie klesla pod túto úroveň.

Odôvodnenie

V návrhu Komisie budú opatrenia prijaté iba vtedy, keď biomasa klesne pod kritickú úroveň známu ako Bpa. To nie je veľmi ambiciózny prístup. Keďže biomasa, ktorá zodpovedá maximálnemu udržateľnému výnosu už predstavuje dolnú hranicu, ktorá by sa nemala prekročiť, referenčné body pre zachovanie by mali byť takisto stanovené na tejto úrovni tak, aby sa v prípade, že biomasa klesne pod túto úroveň, prijali neodkladné opatrenia. Skôr ako čakať, až kým sa problém objaví, mali by sa prijať opatrenia pred tým, ako populácia dosiahne tento bod. To by mohlo pomôcť zabezpečiť, aby populácie zostali v rozmedzí cieľov.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14) V prípade populácií ulovených ako vedľajší úlovok by sa mali v prípade, že vedecké odporúčanie pre takéto minimálne úrovne neresiacej sa biomasy nie je k dispozícii, alebo že sa vo vedeckých odporúčaniach uvádza, že populácia je ohrozená, prijať špecifické ochranné opatrenia.

(14) V prípade populácií ulovených ako vedľajší úlovok by sa mali v prípade, že vedecké odporúčanie pre takéto minimálne úrovne neresiacej sa biomasy nie je k dispozícii, prijať osobitné ochranné opatrenia, ak iné ukazovatele umožňujú vydať vedecké odporúčanie, v ktorom sa uvádza, že populácia je ohrozená. Na účely prijatia potrebných opatrení sa musia urýchlene sprístupniť vedecké údaje o úrovniach neresiacej sa biomasy pre vedľajšie úlovky.

Odôvodnenie

Pôvodná formulácia je trochu nelogická. Nemožno požadovať, aby sa pracovalo na základe vedeckého stanoviska, ak vedecké stanovisko chýba.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) S cieľom splniť povinnosť vyloďovania úlovkov stanovenú v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by sa v tomto pláne mali stanovovať ďalšie opatrenia, ako sa uvádza v článku 15 ods. 4 písm. a) až c) uvedeného nariadenia. Takéto opatrenia by sa mali stanoviť prostredníctvom delegovaných aktov.

(16) S cieľom splniť povinnosť vyloďovania úlovkov stanovenú v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by sa v tomto pláne mali stanovovať ďalšie opatrenia, ako sa uvádza v článku 15 ods. 4 písm. a) až c) uvedeného nariadenia. Takéto opatrenia by sa mali stanoviť prostredníctvom delegovaných aktov po konzultácii s príslušnými poradnými radami.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a) Na splnenie povinnosti vyloďovať úlovky stanovenej v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by Komisia pri prijímaní delegovaných aktov mala zohľadniť stanovisko príslušných poradných rád s cieľom stanoviť ďalšie opatrenia uvedené v článku 15 ods. 4 písm. a) až c) uvedeného nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17) V pláne by sa mali takisto stanoviť určité sprievodné technické opatrenia, ktoré sa majú prijať prostredníctvom delegovaných aktov, s cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov plánu, najmä pokiaľ ide o ochranu juvenilných rýb alebo neresiacich sa rýb. Až kým nedôjde k revízii nariadenia Rady (ES) č. 2187/200520 by sa takisto malo stanoviť, že takéto opatrenia sa v prípadoch, keď je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľov plánu, môžu odchýliť od určitých nepodstatných prvkov uvedeného nariadenia.

(17) Po konzultácii s príslušnými poradnými radami by sa v pláne mali takisto stanoviť určité sprievodné technické opatrenia, ktoré sa majú prijať prostredníctvom delegovaných aktov, s cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov plánu, najmä pokiaľ ide o ochranu juvenilných rýb alebo neresiacich sa rýb. Až kým nedôjde k revízii nariadenia Rady (ES) č. 2187/200520 by sa takisto malo stanoviť, že takéto opatrenia sa v prípadoch, keď je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľov plánu, môžu odchýliť od určitých nepodstatných prvkov uvedeného nariadenia.

__________________

__________________

20 Nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 z 21. decembra 2005 na ochranu zdrojov rybolovu vo vodách Baltského mora, Beltov a Øresundu prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1434/98 a zrušuje nariadenie (ES) č. 88/98 (Ú. v. EÚ L 349, 31.12.2005, s. 1).

20 Nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 z 21. decembra 2005 na ochranu zdrojov rybolovu vo vodách Baltského mora, Beltov a Øresundu prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1434/98 a zrušuje nariadenie (ES) č. 88/98 (Ú. v. EÚ L 349, 31.12.2005, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17a) Komisia by pri prijímaní určitých sprievodných technických opatrení na pomoc dosiahnuť ciele stanovené v pláne mala zohľadniť stanovisko príslušných poradných rád.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18) S cieľom včas a primeraným spôsobom sa prispôsobiť technickému a vedeckému pokroku, ako aj zabezpečiť flexibilitu a umožniť vývoj určitých opatrení by sa právomoc prijímať v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie akty na doplnenie tohto nariadenia, pokiaľ ide o nápravné opatrenia týkajúce sa platesy veľkej, platesy bradavičnatej, kalkana veľkého a kalkana hladkého, vykonávanie povinnosti vyloďovania úlovkov a technické opatrenia, mala delegovať na Komisiu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(18) S cieľom včas a primeraným spôsobom sa prispôsobiť technickému a vedeckému pokroku, ako aj zabezpečiť flexibilitu a umožniť vývoj určitých opatrení by sa právomoc prijímať v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie akty na doplnenie tohto nariadenia, pokiaľ ide o nápravné opatrenia týkajúce sa platesy veľkej, platesy bradavičnatej, kalkana veľkého a kalkana hladkého, vykonávanie povinnosti vyloďovania úlovkov a technické opatrenia, mala delegovať na Komisiu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov a osobitných orgánov v členských štátoch a Únii vrátane expertov Európskeho parlamentu a Rady. Intenzívna debata s dotknutými zainteresovanými stranami by sa mala uskutočniť skôr, ako bude finalizovaný návrh osobitného opatrenia. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18a) Komisia by pri prijímaní delegovaných aktov mala zohľadniť stanovisko príslušných poradných rád, aby rozšírila rozsah pôsobnosti tohto nariadenia, pokiaľ ide o nápravné opatrenia týkajúce sa platesy veľkej, platesy bradavičnatej, kalkana veľkého a kalkana hladkého, vykonávania povinnosti vykládky úlovkov a technických opatrení.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18b) Pri vykonávaní plánu stanoveného v tomto nariadení by sa malo považovať za prvoradé uplatňovanie zásady regionalizácie stanovenej v článku 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19) V súlade s článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 platí, že ak bola Komisii udelená právomoc prijímať delegované akty v súvislosti s určitými opatreniami na ochranu zdrojov stanovenými v pláne, členské štáty s priamym záujmom v oblasti riadenia rybolovu v Baltskom mori by mali mať možnosť predkladať spoločné odporúčania na prijatie takýchto opatrení, aby boli tieto opatrenia koncipované tak, aby zodpovedali osobitostiam Baltského mora a rybolovu v ňom. Na základe požiadaviek podľa článku 18 ods. 1 uvedeného nariadenia by sa mala stanoviť lehota na predkladanie týchto odporúčaní.

(19) V súlade s článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 platí, že ak bola Komisii udelená právomoc prijímať delegované akty v súvislosti s určitými opatreniami na ochranu zdrojov stanovenými v pláne, členské štáty a poradné rady s priamym záujmom v oblasti riadenia rybolovu v Baltskom mori by mali mať možnosť predkladať spoločné odporúčania na prijatie takýchto opatrení, aby boli tieto opatrenia koncipované tak, aby zodpovedali osobitostiam Baltského mora a rybolovu v ňom. Na základe požiadaviek podľa článku 18 ods. 1 uvedeného nariadenia by sa mala stanoviť lehota na predkladanie týchto odporúčaní.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19a) S cieľom posilniť efektívnosť a inovačné aspekty plánu by sa spoločné odporúčania a následné delegované akty mali zamerať na to, aby sa zabezpečilo začlenenie prístupu zdola nahor a prístupu založeného na výsledkoch.

Odôvodnenie

Mali by sme zabrániť tomu, aby členské štáty prijímali v spoločných regionálnych odporúčaniach postupy zhora nadol. Spoločné odporúčania by sa mali zakladať na prístupe zdola nahor, do ktorého sú zapojené zainteresované strany.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19b) Komisia by mala pri prijímaní delegovaných aktov týkajúcich sa určitých ochranných opatrení stanovených v pláne zohľadniť stanovisko príslušných poradných rád.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(22a) Pravidlá by mali byť stanovené tak, aby sa zaručilo, že v prípade dočasného zastavenia rybolovu sa môže poskytovať finančná pomoc podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/20141a.

 

___________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014, s. 1).

Odôvodnenie

Nariadenie (EÚ) č. 508/2014 uvádza možnosť priznať v prípade dočasného ukončenia rybolovných činností rybárom a majiteľom rybárskych plavidiel príspevky a finančné náhrady, ak k prerušeniu tejto činnosti došlo v priamom dôsledku napríklad opatrenia na zachovanie zdrojov, a to za predpokladu , že je toto dočasné ukončenie rybolovných činností stanovené vo viacročnom pláne. Je tiež potrebné, aby bola priamo vo viacročnom pláne uvedená možnosť financovania dočasného ukončenia rybolovných činností z ENRF.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25) Pokiaľ ide o časový rámec, očakáva sa, že v prípade dotknutých populácií by sa maximálny udržateľný výnos mal dosiahnuť do roku 2015. Následne by sa mal zachovávať.

(25) Pokiaľ ide o časový rámec, dotknuté populácie by mali dosiahnuť cieľ do roku 2015 tam, kde je to možné, a postupne, na vzostupnom základe najneskôr do roku 2020. Cieľ by sa mal od uvedených dátumov zachovávať.

Odôvodnenie

Odôvodnenie 25, ktoré predložila Komisia, je nekonzistentné, pretože kombinuje očakávania („očakáva sa“) s povinnosťou („by sa mal“). Pozmeňujúci návrh preberá predmetné znenie z nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26) V prípade režimu rybolovného úsilia je potrebné vypustiť špecifické pravidlá týkajúce sa osobitného povolenia na rybolov a výmeny plavidiel alebo motorov uplatniteľné v Rižskom zálive. Nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Ako sa uvádza v zmluve o pristúpení Lotyšska a Estónska, osobitné opatrenia chránia Rigský záliv, ktorý je považovaný za veľmi citlivý ekoregión. V súčasnosti majú povolenie na rybolov v uvedených vodách iba lotyšské a estónske rybárske plavidlá. Ak by došlo k zrušeniu zákazu, boli by tieto vody prístupné všetkým plavidlám, napr. priemyselnému rybolovu, čo by ohrozilo udržateľnosť populácií, pretože by mohlo dôjsť k narušeniu krehkej rovnováhy tamojšieho ekosystému, ktorého kvalita sa vďaka ochrannej politike v posledných rokoch zlepšila.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Plán sa uplatňuje aj na platesu veľkú, platesu bradavičnatú, kalkana veľkého a kalkana hladkého v poddivíziách ICES 22 až 32 ulovených pri love dotknutých populácií.

2. Toto nariadenie tiež stanovuje opatrenia, pokiaľ ide o vedľajšie úlovky platesy veľkej, platesy bradavičnatej, kalkana veľkého a kalkana hladkého v poddivíziách ICES 22 – 32, ktoré sa majú uplatniť pri love populácií uvedených v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 2– písmená b a c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) „pascové siete“ sú veľké siete, ktoré sú ukotvené, osadené na pilotách alebo občas voľne plávajúce, otvorené na povrchu a vybavené rôznymi druhmi mechanizmov slúžia cimi na zhlukovanie a zadržiavanie rýb a ktoré sú vo všeobecnosti rozdelené na dielce, ktoré sú na dne uzavreté sieťovinou;

b)„pascové siete, sieťové vrše a nastavovacie siete“ sú siete, ktoré sú ukotvené, osadené na pilotách alebo občas voľne plávajúce a vybavené rôznymi druhmi mechanizmov slúžiacich na zhlukovanie a zadržiavanie rýb a ktoré sú vo všeobecnosti rozdelené na dielce, ktoré sú na dne uzavreté sieťovinou;

(c) „koše a košíky“ sú malé pasce, ktoré slúžia na lov kôrovcov alebo rýb, ktoré majú podobu klietok alebo košov z rôznych materiálov a ktoré sa kladú na morské dno buď jednotlivo, alebo v radoch; sú lanami (bójové laná) spojené s bójami, ktoré ukazujú ich polohu, na hladine a majú jeden alebo viacero otvorov alebo vchodov;

c) „koše a košíky“ sú pasce, ktoré slúžia na lov kôrovcov alebo rýb, ktoré majú podobu klietok alebo košov z rôznych materiálov a ktoré sa kladú na morské dno buď jednotlivo, alebo v radoch; sú lanami (bójové laná) spojené s bójami, ktoré ukazujú ich polohu, na hladine a majú jeden alebo viacero otvorov alebo vchodov;

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Cieľom plánu je prispieť k plneniu cieľov spoločnej rybárskej politiky uvedeným v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, a najmä:

1. Plán zabezpečuje plnenie cieľov spoločnej rybárskej politiky uvedených v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, a najmä pokiaľ ide o:

(a) dosiahnutie a udržanie maximálneho udržateľného výnosu dotknutých populácií a

a) obnovenie a udržanie dotknutých populácií nad úrovňami biomasy, pri ktorých možno dosiahnuť maximálny udržateľný výnos, a

(b) zaistenie ochrany populácií platesy veľkej, kalkana hladkého, platesy bradavičnatej a kalkana veľkého v súlade s prístupom predbežnej opatrnosti.

b) prispievanie prostredníctvom riadenia vedľajších úlovkov k ochrane populácií platesy veľkej, kalkana hladkého, platesy bradavičnatej a kalkana veľkého v súlade s prístupom predbežnej opatrnosti.

2. Cieľom plánu je prispieť k plneniu povinnosti vyloďovania úlovkov zavedenej v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 v prípade dotknutých populácií a platesy veľkej.

2. Plán má s ohľadom na najlepšie vedecké odporúčanie prispieť k odstráneniu odhadzovania úlovkov tým, že sa rybolov vyvaruje nechceným úlovkom a bude ich znižovať, a k plneniu povinnosti vyloďovania úlovkov zavedenej v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 v prípade dotknutých populácií a platesy veľkej.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 3a

 

Súlad s environmentálnymi právnymi predpismi Únie

 

1. V pláne sa uplatňuje prístup k riadeniu rybolovu založený na ekosystéme.

 

2. S cieľom zabezpečiť, aby sa minimalizovali negatívne vplyvy rybolovných činností na morský ekosystém a aby pri rybolovných činnostiach nedochádzalo k zhoršovaniu morského prostredia, plán musí byť v súlade s cieľmi rámcovej smernice o morskej stratégii a musí prispievať k ich plneniu tak, aby sa dobrý environmentálny stav dosiahol do roku 2020. Predovšetkým:

 

a) sa zameria na zabezpečenie toho, aby sa splnili podmienky uvedené v deskriptore 3 v prílohe I k uvedenej smernici;

 

b) sa zameria na prispievanie k plneniu deskriptorov 1, 4 a 6 v prílohe I k uvedenej smernici v pomere k úlohe, ktorú rybolov zohráva pri ich plnení

Odôvodnenie

Rozsah pôsobnosti viacročného plánu pre Baltské more musí zohľadňovať dohodnuté znenie v článku 2 ods. 3 nariadenia (EÚ) č 1380/2013. Pozmeňujúci návrh navyše zaručuje súlad s odôvodnením 3 návrhu Komisie.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Cieľová hodnota rybolovnej úmrtnosti v prípade dotknutých populácií sa dosiahne do roku 2015 a následne sa bude zachovávať v rámci týchto pásiem:

1. Pokiaľ ide o cieľovú hodnotu rybolovnej úmrtnosti, zohľadní sa najnovšie vedecké odporúčanie a dosiahne sa do roku 2015 tam, kde je to možné, a postupne, na vzostupnom základe najneskôr do roku 2020 a potom sa bude zachovávať pre príslušné populácie. Rybolovná úmrtnosť v prípade dotknutých populácií sa bude zachovávať v rámci týchto pásiem:

Populácia

Cieľová miera rybolovnej úmrtnosti

Populácia

Cieľová miera rybolovnej úmrtnosti

treska škvrnitá v západnej oblasti Baltského mora

0.23-0.29

treska škvrnitá v západnej oblasti Baltského mora

0 až FMSY

treska škvrnitá vo východnej oblasti Baltského mora

0.41-0.51

treska škvrnitá vo východnej oblasti Baltského mora

0 až FMSY

sleď atlantický v centrálnej oblasti Baltského mora

0.23-0.29

sleď atlantický v centrálnej oblasti Baltského mora

0 až FMSY

sleď atlantický v Rižskom zálive

0.32-0.39

sleď atlantický v Rižskom zálive

od 0 po FMSY

sleď atlantický v Botnickom mori

0.13-0.17

sleď atlantický v Botnickom mori

0 až FMSY

sleď atlantický v Botnickom zálive

neurčená

sleď atlantický v Botnickom zálive

0 až FMSY

sleď atlantický v západnej oblasti Baltského mora

0.25-0.31

sleď atlantický v západnej oblasti Baltského mora

0 až FMSY

šprota severná v Baltskom mori

0.26-0.32

šprota severná v Baltskom mori

0 až FMSY

 

Hodnoty pre FMSY (rybolovná úmrtnosť v súlade s dosiahnutím maximálneho udržateľného výnosu) sa prevezmú z posledného dostupného spoľahlivého vedeckého odporúčania a rybolovné úmrtnosť (F), by sa mala zamerať na hodnotu 0,8 x FMSY.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. V tomto nariadení sa stanovuje, že v prípade dočasného zastavenia rybolovných činností vymedzených v článku 33 nariadenia (EÚ) 508/2014 sa poskytne finančná podpora podľa tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Ochranné referenčné body vyjadrené ako minimálna úroveň neresiacej sa biomasy zodpovedajúca úplnej reprodukčnej schopnosti sa v prípade dotknutých populácií stanovujú takto:

1. Ochranné referenčné body zodpovedajúce úplnej reprodukčnej schopnosti sa v prípade dotknutých populácií stanovujú takto:

Populácia

Minimálna úroveň neresiacej sa biomasy (v tonách)

Populácia

Minimálna úroveň neresiacej sa biomasy (v tonách)

treska škvrnitá v západnej oblasti Baltského mora

36 400

treska škvrnitá v západnej oblasti Baltského mora

36 400 pre rok 2015 a BMSY (biomasa zodpovedajúca maximálne udržateľnému výnosu) pre zostávajúce roky

treska škvrnitá vo východnej oblasti Baltského mora

88 200

treska škvrnitá vo východnej oblasti Baltského mora

88 200 pre rok 2015 a BMSY pre zostávajúce roky

sleď atlantický v centrálnej oblasti Baltského mora

600 000

sleď atlantický v centrálnej oblasti Baltského mora

600 000 pre rok 2015 a BMSY pre zostávajúce roky

sleď atlantický v Rižskom zálive

neurčená

sleď atlantický v Rižskom zálive

neurčená pre rok 2015 a BMSY pre zostávajúce roky

sleď atlantický v Botnickom mori

neurčená

sleď atlantický v Botnickom mori

neurčená pre rok 2015 a BMSY pre zostávajúce roky

sleď atlantický v Botnickom zálive

neurčená

sleď atlantický v Botnickom zálive

neurčená pre rok 2015 a BMSY pre zostávajúce roky

sleď atlantický v západnej oblasti Baltského mora

110 000

sleď atlantický v západnej oblasti Baltského mora

110 000 pre rok 2015 a BMSY pre zostávajúce roky

šprota severná v Baltskom mori

570 000

šprota severná v Baltskom mori

570 000 pre rok 2015 a BMSY pre zostávajúce roky

Odôvodnenie

BMSY bude produkovať úplnú reprodukčnú schopnosť.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Ak je neresiaca sa biomasa ktorejkoľvek z dotknutých populácií na určitý rok pod minimálnymi úrovňami neresiacej sa biomasy stanovenými v odseku 1, na zabezpečenie rýchleho návratu dotknutých populácií na úrovne predbežnej opatrnosti sa prijmú primerané nápravné opatrenia. Predovšetkým platí, že odchylne od článku 4 ods. 2 tohto nariadenia a v súlade s článkom 16 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa rybolovné možnosti stanovia na nižších úrovniach ako sú úrovne, ktorých výsledkom sú cieľové miery rybolovnej úmrtnosti stanovené v článku 4 ods. 1. Tieto nápravné opatrenia môžu zahŕňať, ak je to vhodné, aj predkladanie návrhov právnych predpisov zo strany Komisie a mimoriadnych opatrení prijatých Komisiou podľa článku 12 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

2. Ak je neresiaca sa biomasa ktorejkoľvek z dotknutých populácií na určitý rok pod minimálnymi úrovňami neresiacej sa biomasy stanovenými v odseku 1, na zabezpečenie toho, aby sa dotknuté populácie čo najskôr vrátili nad úrovne, pri ktorých možno dosiahnuť maximálny udržateľný výnos, sa prijmú primerané nápravné opatrenia. Predovšetkým platí, že odchylne od článku 4 ods. 2 tohto nariadenia a v súlade s článkom 16 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa rybolovné možnosti stanovia na nižších úrovniach ako sú úrovne, ktorých výsledkom sú cieľové miery rybolovnej úmrtnosti stanovené v článku 4 ods. 1 tohto nariadenia. Tieto nápravné opatrenia môžu zahŕňať, ak je to vhodné, aj predkladanie návrhov právnych predpisov zo strany Komisie a mimoriadnych opatrení prijatých Komisiou podľa článku 12 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Minimálne úrovne neresiacej sa biomasy (v tonách) sa stanovujú na úrovni biologického preventívneho referenčného bodu (PaRP).

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 6

Článok 6

Opatrenia v prípade ohrozenia platesy veľkej, platesy bradavičnatej, kalkana veľkého a kalkana hladkého

Technické opatrenia na zachovanie platesy veľkej, platesy bradavičnatej, kalkana veľkého a kalkana hladkého

1. Ak sa vo vedeckom odporúčaní uvádza, že ktorákoľvek z populácií platesy veľkej, platesy bradavičnatej, kalkana veľkého alebo kalkana hladkého v Baltskom mori je ohrozená, Komisia je splnomocnená prijať v súlade s článkom 15 delegované akty týkajúce sa špecifických opatrení na ochranu ohrozenej populácie a týkajúce sa:

1. Ak sa vo vedeckom odporúčaní uvádza, že sú potrebné nápravné opatrenia na zabezpečenie toho, aby boli populácie platesy veľkej, platesy bradavičnatej, kalkana veľkého alebo kalkana hladkého v Baltskom mori riadené v súlade s prístupom predbežnej opatrnosti, Komisia je splnomocnená prijať v súlade s článkom 15 delegované akty týkajúce sa špecifických opatrení pre vedľajšie úlovky platesy veľkej, platesy bradavičnatej, kalkana veľkého a kalkana hladkého a týkajúce sa týchto technických opatrení:

(c) (a) prispôsobenia rybolovnej kapacity a rybolovného úsilia;

a) prispôsobenia rybolovnej kapacity a rybolovného úsilia;

(d)(b) technických opatrení vrátane

 

(1) vlastností rybárskeho výstroja, najmä veľkosti ôk a hrúbky povrazu, veľkosti výstroja;

b) vlastností rybárskeho výstroja, najmä veľkosti ôk a hrúbky povrazu, veľkosti výstroja;

(2) používania rybárskeho výstroja, najmä času ponorenia, hĺbky rozmiestnenia výstroja;

c) používania rybárskeho výstroja, najmä času ponorenia a hĺbky rozmiestnenia výstroja;

(3) zákazu alebo obmedzenia rybolovu v určitých oblastiach;

d) zákazu alebo obmedzenia rybolovu v určitých oblastiach;

(4) zákazu alebo obmedzenia rybolovu počas určitých období;

e) zákazu alebo obmedzenia rybolovu počas určitých období;

(5) minimálnej ochrannej referenčnej veľkosti.

f) minimálnej ochrannej referenčnej veľkosti;

 

g) iných vlastností spojených so selektivitou.

2. Opatrenia uvedené v odseku 1 sa zameriavajú na dosiahnutie cieľa stanoveného v článku 3 ods. 1 písm. b) a vychádzajú z vedeckých odporúčaní.

2. Opatrenia uvedené v odseku 1 sa zameriavajú na dosiahnutie cieľa stanoveného v písm. b) článku 3 ods. 1 a súlad s environmentálnymi právnymi predpismi Únie stanovenými v článku 3 a vychádzajú z najlepších dostupných vedeckých odporúčaní.

3. Príslušné členské štáty môžu predložiť spoločné odporúčania v súlade s článkom 18 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, pokiaľ ide o špecifické ochranné opatrenia, ako sa uvádza v odseku 1.

3. Príslušné členské štáty môžu predložiť spoločné odporúčania v súlade s článkom 18 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, pokiaľ ide o špecifické ochranné opatrenia, ako sa uvádza v odseku 1.

 

3a. Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s Európskym parlamentom a príslušnými poradnými radami.

 

3b. Komisia na základe konzultácie s príslušnými členskými štátmi analyzuje vplyv delegovaných aktov uvedených v odseku 1 jeden rok po ich prijatí a potom každoročne. Ak takáto analýza ukáže, že delegovaný akt nie je vhodný na riešenie danej situácie, môžu príslušné členské štáty predložiť spoločné odporúčanie v súlade s článkom 18 ods. 1 nariadenia (EÚ) č 1380/2013.

Odôvodnenie

Myslíme si, že pred prijatím delegovaného aktu je potrebná účasť Európskeho parlamentu. Často sa stávalo, že krátke lehoty na zastavenie alebo odmietnutie delegovaných aktov neumožnili Parlamentu riadne posúdiť podstatu veci.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Odchylne od článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa povinnosť vyloďovania úlovkov neuplatňuje na dotknuté populácie a platesu veľkú pri love pascovými sieťami, košmi a košíkmi.

Odchylne od článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa povinnosť vyloďovania úlovkov neuplatňuje pri love týmito výstrojmi: pascovými sieťami, košmi a košíkmi, sieťovými vršami, ako aj nastavovacími sieťami.

Odôvodnenie

Súčasný plán odhadzovania úlovkov sa vzťahuje iba na tresku a lososa, a preto vzhľadom na ich nižšiu schopnosť prežitia nie je vhodné doplniť slede a šproty.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Opatrenia uvedené v odseku 1 sa zameriavajú na dosiahnutie cieľa stanoveného v článku 3, a najmä pokiaľ ide o ochranu mladých jedincov alebo neresiacich sa rýb.

2. Opatrenia uvedené v odseku 1 sa zameriavajú na dosiahnutie cieľa stanoveného v článku 3, a najmä pokiaľ ide o ochranu mladých jedincov alebo neresiacich sa rýb, ako aj súlad s environmentálnymi právnymi predpismi stanovený v článku 3a a zabezpečenie minimalizácie negatívnych vplyvov rybolovných činností na morský ekosystém.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) špecifikácie cieľových druhov a veľkostí ôk stanovené v prílohách II a III, na ktoré sa odkazuje v článkoch 3 a 4 nariadenia (ES) č. 2187/2005;

a) špecifikácie cieľových druhov, veľkostí ôk a minimálne ochranné referenčné veľkosti jedincov, ktoré sú stanovené v prílohách II, III a IV k nariadeniu (ES) č. 2187/2005 a na ktoré sa odkazuje v článkoch 3 a 4 a v článku 14 ods. 1 tohto nariadenia;

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(f) sa zákaz rybolovu vlečnými sieťami v Rižskom zálive stanovený v článku 22 uvedeného nariadenia.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Ustanovenia obsiahnuté v článku 22 nariadenia (ES) 2187/2005 implementujú konkrétne opatrenia na zabezpečenie Rižského zálivu, ktorý je veľmi citlivým ekoregiónom. Tieto opatrenia sú uvedené v prílohe III k zmluve o pristúpení v časti o rybárstve. Zákaz vlečných sietí v plytkých vodách Rižského zálivu by nemal byť zahrnutý do uvedených opatrení ako súčasný model riadenia uskutočňovaného v tejto oblasti. Je súčasťou ochrannej politiky, ktorá stabilizovala situáciu v Rižskom zálive, čím sa podporilo zvýšenie populácií sleďa, ktoré sú teraz v súlade s úrovňami maximálneho udržateľného výnosu stanovenými pre príslušné populácie.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a. Okrem toho sa Komisia pred prijatím technických opatrení snaží zohľadniť najnovšie vedecké štúdie vrátane štúdií ICES.

Odôvodnenie

Komisia musí prijať opatrenia potrebné na zachovanie populácií tresky, sleďa a šproty v Baltskom mori. Ale musí to urobiť na základe najnovších vedeckých štúdií, aby dotknuté rybolovy neboli príliš penalizované.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4b. Počas neresenia tresky sa pelagický rybolov pomocou stacionárneho výstroja s veľkosťou ôk menšou ako 110 mm alebo 120 mm v prípade výložníkového výstroja zakazuje.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Kapitola VI a (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

KAPITOLA VIa

 

OSOBITNÉ OPATRENIA

 

Článok 9a

 

Osobitné opatrenia

 

1. Od 1. mája do 31. októbra sa zakazuje vykonávať akúkoľvek rybolovnú činnosť v oblastiach vymedzených loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto polohy merané podľa súradnicového systému WGS84:

 

a) Oblasť 1:

 

– 55° 45′ s. š., 15° 30' v. d.

 

– 55° 45′ s. š., 16° 30' v. d.

 

– 55° 00′ s. š., 16° 30' v. d.

 

– 55° 00′ s. š., 16° 00' v. d.

 

– 55° 15′ s. š., 16° 00' v. d.

 

– 55° 15′ s. š., 15° 30' v. d.

 

– 55° 45′ s. š., 15° 30' v. d.

 

b) Oblasť 2:

 

– 55° 00′ s. š., 19° 14' v. d.

 

– 54° 48′ s. š., 19° 20′ v. d.

 

– 54° 45′ s. š., 19° 19′ v. d.

 

– 54° 45′ s. š., 18° 55′ v. d.

 

– 55° 00′ s. š., 19° 14' v. d.

 

c) Oblasť 3:

 

– 56° 13′ s. š., 18° 27′ v. d.

 

– 56° 13′ s. š., 19° 31′ v. d.

 

– 55° 59′ s. š., 19° 13' v. d.

 

– 56° 03′ s. š., 19° 06′ v. d.

 

– 56° 00′ s. š., 18° 51′ v. d.

 

– 55° 47' s. š., 18° 57' v. d.

 

– 55° 30' s. š., 18° 34' v. d.

 

– 56° 13′ s. š., 18° 27′ v. d.

 

2. Všetky plavidlá Únie s celkovou dĺžkou najmenej osem metrov, ktoré nesú na palube alebo využívajú akýkoľvek výstroj na rybolov tresky v Baltskom mori v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 2187/2005, majú osobitné povolenie na rybolov tresky v Baltskom mori.

 

3. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 15 prijať delegované akty s cieľom zmeniť tento článok, ak je to potrebné na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 3, a najmä na ochranu rybej mlade alebo neresiacich sa rýb.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 10

Článok 10

Regionálna spolupráca

Regionálna spolupráca

1. Článok 18 ods. 1 až 6 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa uplatňuje na opatrenia podľa tejto kapitoly.

1. Článok 18 ods. 1 až 6 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa uplatňuje na opatrenia uvedené v článkoch 6, 8 a 9 tohto nariadenia.

2. Príslušné členské štáty môžu predložiť spoločné odporúčania v súlade s článkom 18 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, a to v rámci týchto lehôt:

2. Po konzultácii s regionálnymi poradnými radami môžu príslušné členské štáty predložiť spoločné odporúčania uvedené v článku 6 ods. 3, článku 8 ods. 3 a článku 9 ods. 4 po prvýkrát najneskôr 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a potom 12 mesiacov po každom predložení hodnotenia plánu v súlade s článkom 14, ale nie neskôr ako 1. septembra v prípade opatrení týkajúcich sa členských štátov. Takéto odporúčania môžu tiež predložiť v prípade akejkoľvek náhlej zmeny situácie populácií, ktoré sú súčasťou tohto plánu, ak sa odporúčané opatrenia považujú za potrebné alebo ich odôvodňuje vedecké odporúčanie.

a) v prípade opatrení stanovených v článku 6 ods. 1 týkajúcich sa dotknutého kalendárneho roku najneskôr 1. septembra predchádzajúceho roku;

 

b) v prípade opatrení stanovených v článku 8 ods. 1 a článku 9 ods. 1 po prvýkrát najneskôr šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a potom šesť mesiacov po každom predložení hodnotenia plánu v súlade s článkom 14.

 

 

2a. Príslušné poradné rady môžu tiež predložiť odporúčania v súlade s harmonogramom stanoveným v odseku 2.

 

2b. Akékoľvek odchýlky Komisie od spoločných odporúčaní sa predložia Európskemu parlamentu a Rade a musia sa dať kontrolovať.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 12

Článok 12

Predchádzajúce oznámenia

Predchádzajúce oznámenia

1. Odchylne od článku 17 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1224/2009 sa povinnosť predchádzajúceho oznamovania stanovená v uvedenom článku vzťahuje na

1. Odchylne od článku 17 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1224/2009 sa povinnosť predchádzajúceho oznamovania stanovená v uvedenom článku vzťahuje na:

kapitánov rybárskych plavidiel Únie s celkovou dĺžkou osem metrov alebo viac ponechávajúcich na palube aspoň 300 kg tresky

a) kapitánov rybárskych plavidiel Únie s celkovou dĺžkou osem metrov alebo viac ponechávajúcich na palube aspoň 300 kilogramov tresky, pokiaľ ide o rybárske plavidlá zamerané na slede;

alebo dve tony rýb pelagických populácií.

b) kapitánov rybárskych plavidiel Únie s celkovou dĺžkou osem metrov alebo viac ponechávajúcich na palube aspoň 2 tony rýb pelagických populácií, pokiaľ ide o rybárske plavidlá zamerané na slede a/alebo šproty;

2. Odchylne od článku 17 ods. 1 nariadenie (ES) č. 1224/2009 je časová lehota na predchádzajúce oznámenie stanovená v uvedenom článku aspoň jedna hodina pred odhadovaným časom príchodu do prístavu.

2. Odchylne od článku 17 ods. 1 nariadenie (ES) č. 1224/2009 je lehota na predchádzajúce oznámenie stanovená v uvedenom článku aspoň jedna hodina pred odhadovaným časom príchodu do prístavu. Príslušné orgány pobrežných členských štátov môžu v jednotlivých prípadoch umožniť skoršie vplávanie do prístavu za predpokladu, že existujú podmienky potrebné na vhodné kontrolné opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 12 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 12a

 

Vyplnenie a predkladanie rybárskeho denníka

 

Odchylne od článku 14 ods. 1 a 3 nariadenia (ES) č 1224/2009 môžu kapitáni rybárskych plavidiel Únie, ktorí lovili pelagické alebo priemyselné druhy a uchovávajú tieto úlovky na palube čerstvé a netriedené, uviesť vo svojom rybárskom denníku všetky množstvá každého druhu v týchto úlovkoch v rámci povolenej odchýlky 10 % pre každý druh, ktorá sa vypočíta v pomere k celkovému úlovku, ktorý je uložený na palube čerstvý a netriedený.

Odôvodnenie

Táto odchýlka od ustanovení o rybárskom denníku v nariadení 1224/2009 je potrebná, aby bolo možné v praxi dosiahnuť súlad s ustanoveniami o rybárskom denníku a vyhnúť sa neustálemu sankcionovaniu v prípade ustanovení, ktoré sa nedajú dodržiavať. Situácia je obzvlášť zložitá v Baltskom mori, kde sa dva pelagické druhy vyskytujú v zmiešaných húfoch.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) 5 ton pelagických populácií.

b) 2 tony pelagických populácií.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 14

Článok 14

Hodnotenie plánu

Hodnotenie plánu

Komisia zabezpečí hodnotenie vplyvu tohto plánu na populácie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a na rybolov využívajúci tieto populácie, a najmä na zohľadnenie zmien vo vedeckých odporúčaniach, a to šesť rokov od nadobudnutia účinnosti plánu a potom každých šesť rokov. Komisia predloží výsledky týchto hodnotení Európskemu parlamentu a Rade.

Tri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a potom každých päť rokov Komisia vyhodnotí vplyv tohto viacročného plánu na populácie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a na rybolov využívajúci tieto populácie, a najmä pokrok dosiahnutý pri obnove a zachovaní populácií rýb nad úrovňami, pri ktorých možno dosiahnuť maximálny udržateľný výnos. Komisia predloží výsledky tohto hodnotenia Európskemu parlamentu a Rade a môže, ak je to vhodné a pri zohľadnení najnovšie vedeckého odporúčania, navrhnúť úpravy viacročného plánu alebo iniciovať zmeny delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Kapitola IX a (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

KAPITOLA IXa

 

PODPORA Z EURÓPSKEHO NÁMORNÉHO A RYBÁRSKEHO FONDU

 

Článok 14a

 

Podpora z Európskeho námorného a rybárskeho fondu

 

Na účely podľa článku 33 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 508/2014 sa za viacročný plán považuje viacročný plán podľa článkov 9 a 10 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 6, 8 a 9 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

2. Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 6, 8 a 9 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 1. septembra 2015. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 16

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Články 20 a 21 nariadenia (ES) č. 2187/2005 sa vypúšťajú.

Nariadenie (ES) č. 2187/2005 sa mení takto:

 

1. V článku 13 sa odsek 3 vypúšťa.

 

2. V prílohe VI v stĺpci s nadpisom „Minimálna veľkosť“ sa v súlade s minimálnou ochrannou referenčnou veľkosťou pre tresku slová „38 cm“ nahrádzajú slovami „35 cm“.

  • [1]               Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii) (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19).

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh Komisie

Európska komisia uverejnila v októbra 2014 viacročný plán pre populácie tresky, sleďa a šproty v Baltskom mori a rybolov využívajúci tieto populácie. Cieľom návrhu je vytvoriť rámec pre viacdruhové riadenie populácií tresky, sleďa a šproty v Baltskom mori, kde sa rybolov v prvom rade zameriava na tieto tri druhy. Populácie tresky, sleďa a šproty predstavujú v posledných rokoch viac ako 94 % úlovkov v Baltskom mori. Baltské more je v podstate uzavretý vodný útvar, v ktorom sú tieto tri druhy všadeprítomné a neustále na seba vzájomne pôsobia. Preto je mimoriadne dôležité vydať nariadenie umožňujúce uznať interakcie medzi dotknutými druhmi, okrem iného vplyv tresky na populácie sleďa a šproty a naopak.

Plán riadenia populácií tresky škvrnitej v Baltskom mori sa začal realizovať v roku 2008[1], ale všeobecne sa hodnotí ako nezodpovedajúci súčasnému stavu populácií tresky a rybolovu, ktorý je od nej závislý. Na populácie sleďa a šproty sa zatiaľ nevzťahuje žiadny plán riadenia. Treska, sleď a šprota sú významné zložky baltského ekosystému. Treska je predátorom šproty a sleďa, čo znamená, že veľkosť populácie tresky ovplyvňuje veľkosť populácií sleďa a šproty a naopak. Plán by sa mal vzťahovať aj na účinky na platesotvaré ryby, najmä v súvislosti s rybolovom tresky.

Vzhľadom na silný vplyv biologických interakcií a environmentálnych účinkov na populácie v Baltskom mori je v prípade uvedených populácií žiaduce prispôsobiť miery a techniky ich využívania novým vedeckým poznatkom o interakciách a zmenách environmentálnych podmienok. Takýto prístup by bol zároveň v súlade s ekosystémovým prístupom k riadeniu rybárstva. Prvým krokom k takémuto flexibilnému riadeniu je návrh Komisie na zaradenie všetkých príslušných populácií do jednotného plánu riadenia. To zahŕňa cieľovú rybolovnú úmrtnosť vyjadrenú ako rozpätie každej populácie. Umožní sa tým pružnejší prístup k zdrojom počas každoročného stanovenia rybolovných možností a zlepšia sa reakcie na meniace sa situácie, pokiaľ ide o populácie.

Stanovisko spravodajcu

Všeobecné zameranie návrhu Komisie na potrebu viacdruhového plán riadenia v Baltskom mori je správne. Prístup založený na viacdruhovom riadení je oveľa účinnejší ako riadenie jednotlivých druhov. V pláne by sa malo zabezpečiť vyvážené a udržateľné využívanie týchto populácií a stabilita rybolovných možností – a tým aj živobytie rybárov. Zároveň by mal zaručiť, aby sa riadenie zakladalo na najaktuálnejších vedeckých odporúčaniach týkajúcich sa stavu populácií, interakcie medzi jednotlivými druhmi a iných aspektov v súvislosti s ekosystémami a rybolovnými oblasťami.

Spravodajca tiež súhlasí so stanoviskom Komisie, že nariadenie má zahŕňať pravidlá týkajúce sa vedľajších úlovkov platesotvarých rýb. Platesotvaré ryby, ako napríklad platesa veľká, platesa bradavičnatá, kalkan veľký alebo kalkan hladký, sa môžu objavovať vo významných množstvách ako vedľajší úlovok pri rybolove tresky, pričom nevystavujú tresku, sleďa a šprotu žiadnej výraznej hrozbe. V mnohých bodoch plánu Komisia odkazuje na platesotvaré ryby, pričom ide v skutočnosti o plán pre tresku, sleďa a šprotu. Spravodajca chce presunúť dôraz z platesotvarých rýb na vedľajšie úlovky hlavných dotknutých druhov; inak by sa mohla narušiť proporcionalita celého návrhu. Vedľajšie úlovky týchto druhov, pokiaľ sú náležite zohľadnené, by nemali ohroziť ich správne využívanie. Ak by boli vedľajšie úlovky platesotvarých rýb nadmerné, Komisia by na to mala reagovať a regulovať ich použitím zodpovedajúceho súboru technických opatrení.

Spravodajca tiež súhlasí s prístupom Komisie, že ďalšia špecifikácia opatrení potrebných na dosiahnutie maximálneho udržateľného výnosu dotknutých zásob by mala byť stanovená na základe regionalizovaného prístupu reformy spoločnej rybárskej politiky. Pravidlá však musia byť vhodnejšie prepojené so zásadou regionalizácie, ako je stanovené v článku 18 základného nariadenia, a musia umožňovať včasnú reakciu na náhle zmeny stavu dotknutých populácií. V prípade viacročných plánov musí byť vypočutý a zrealizovaný názor regiónov, pričom sa vo vhodnej fáze zapojí Európsky parlament.

Okrem toho existujú dobré argumenty pre to, aby boli niektoré existujúce pravidlá zachované vzhľadom na ochranu populácií tresky počas neresenia a maloobjemového tradičného rybolovu. Niektoré pozmeňujúce návrhy boli predložené s cieľom umožniť drobným rybárom loviť tresku v pobrežných vodách v letných mesiacoch, a to bez akéhokoľvek negatívneho vplyvu na koncentrácie v období neresenia a pred neresením, ktoré prebieha ďaleko o d pobrežných oblastí v hlbinách Baltského mora. Toto sa môže ukázať ako hospodársky dôležité pre túto časť flotily, pretože ceny sú v uvedenom období vysoké.

V neposlednom rade je dôležité mať na pamäti, že plán predstavuje vo veľmi citlivom ekosystéme Baltického mora novátorský návrh. Samozrejme, možno naň pozerať ako na „prebiehajúcu prácu“ vzhľadom na to, že vedci pracujú na pokročilejších viacdruhových prístupoch, ktoré by sa mali odraziť v pláne v neskoršej fáze. Z tohto dôvodu je dôležité, aby prvé preskúmanie prebehlo relatívne skoro, najmä preto, že viacdruhový plán riadenia je novou, vyvíjajúcou sa koncepciou. Prvé preskúmanie plánu by malo prebehnúť tri roky potom, ako nadobudne účinnosť, a ak bude mať pozitívny vplyv, ďalšia revízia bude nasledovať po piatich rokoch. To tiež poskytne plánu veľmi potrebnú pružnosť.

  • [1]               Nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007 z 18. septembra 2007, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky v Baltskom mori a rybolov využívajúci tieto populácie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2847/93 a zrušuje nariadenie (ES) č. 779/97 (Ú. v. EÚ L 248, 22.9.2007).

POSTUP

Názov

Viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie

Referenčné čísla

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD)

Dátum predloženia v EP

3.10.2014

 

 

 

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

PECH

20.10.2014

 

 

 

Spravodajcovia:

               dátum vymenovania

Jarosław Wałęsa

21.10.2014

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

3.12.2014

21.1.2015

24.2.2015

 

Dátum prijatia

31.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

1

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Linnéa Engström, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Marek Józef Gróbarczyk, Anja Hazekamp, Verónica Lope Fontagné, Lidia Senra Rodríguez

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Fabio Massimo Castaldo, Fredrick Federley, Sandra Kalniete

Dátum predloženia

9.4.2015