Betänkande - A8-0128/2015Betänkande
A8-0128/2015

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som utnyttjar dessa bestånd, om ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1098/2007

9.4.2015 - (COM(2014)0614 – C8‑0174/2014 – 2014/0285(COD)) - ***I

Fiskeriutskottet
Föredragande: Jarosław Wałęsa


FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som utnyttjar dessa bestånd, om ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1098/2007

(COM(2014)0614 – C8‑0174/2014 – 2014/0285(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0614),

–       med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0174/2014),

–       med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG[1],

–       med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A8-0128/2015).

1.      Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) I Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 198216, där unionen är avtalsslutande part, föreskrivs bevarandeskyldigheter, bland annat i fråga om att återställa populationer av fiskade arter till nivåer som kan ge maximalt hållbart uttag.

(1) I Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 198216, där unionen är avtalsslutande part, föreskrivs bevarandeskyldigheter, bland annat i fråga om att återställa populationer av fiskade arter till nivåer som kan ge maximalt hållbart uttag, med hänsyn tagen till relevanta miljömässiga och ekonomiska faktorer.

__________________

__________________

16 EGT L 179, 23.6.1998, s. 3.

16 EGT L 179, 23.6.1998, s. 3.

Motivering

De extra orden är en viktig del av havsrättskonventionens bestämmelse, med tanke på de betydande ekonomiska fördelar som det innebär att bestånden ligger över nivån för maximalt hållbart uttag.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 fastställs bestämmelserna för den gemensamma fiskeripolitiken i linje med unionens internationella åtaganden. Målen för den gemensamma fiskeripolitiken är bl.a. att säkerställa att fisket och vattenbruket är miljömässigt hållbara på lång sikt, att tillämpa försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen och att genomföra ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen.

(4) I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 fastställs bestämmelserna för den gemensamma fiskeripolitiken i linje med unionens internationella åtaganden. Målen för den gemensamma fiskeripolitiken är bl.a. att säkerställa att fisket och vattenbruket är socioekonomiskt och miljömässigt hållbara på lång sikt, i enlighet med en sansad tillämpning av försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen och av ekosystemansatsen.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) Den förvaltningsplan för flera arter som upprättas genom denna förordning innebär att man för de arter som omfattas av planen måste ta större hänsyn till arternas olika ekologiska roller och funktioner. Eftersom de olika arterna i stor utsträckning samspelar med varandra kan fångsterna inte på ett hållbart sätt maximeras för alla arter samtidigt och beslut behöver fattas om vilka arter som behöver prioriteras.

Motivering

I beslutet om de specifika målen för fiskedödlighet som ger ett maximalt hållbart uttag (FMSY) och biomassanivåer bör hänsyn tas till de uppdaterade beräkningar av intervaller för FMSY som Internationella havsforskningsrådet väntas presentera inom kort och till de särskilda förhållanden som omger förvaltningen av flerartsfisket.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7b) Rådet och Europaparlamentet bör ta hänsyn till Internationella havsforskningsrådets senaste rekommendationer och rapporter om maximalt hållbart uttag för att se till att denna förordning är så aktuell som möjligt.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 7c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7c) I enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG1a (nedan kallat ramdirektivet om en marin strategi) är kommersiellt nyttjade fiskbestånds naturliga ålders- och storleksfördelning viktiga indikatorer för att uppnå god ekologisk status i havsmiljön.

 

_________________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi) (EUT L 164, 25.6.2008, s. 19).

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Det är lämpligt att fastställa en fiskeplan för flera arter som tar hänsyn till dynamiken mellan bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill, och även till bifångstarter i fisket efter dessa bestånd, dvs. Östersjöbestånden av rödspätta, slätvar, skrubbskädda och piggvar. Planens syfte bör vara att sikta på att uppnå och upprätthålla maximalt hållbart uttag för de berörda bestånden.

(8) Det yttersta målet är att fastställa en fiskeplan för flera arter som tar hänsyn till dynamiken mellan bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill, och även till bifångstarter i fisket efter dessa bestånd, dvs. Östersjöbestånden av rödspätta, slätvar, skrubbskädda och piggvar. Planens syfte bör vara att sikta på att återställa och upprätthålla populationerna av de berörda arterna ovanför nivåer som kan ge en maximal hållbar avkastning för de berörda bestånden och att i största möjliga utsträckning minimera effekterna på andra arter, såsom sjöfåglar, i enlighet med artikel 2.2 i förordning (EU) 1380/2013.

Motivering

Ett av målen med reformen av den gemensamma fiskeripolitiken (artikel 2.3 i förordning (EU) nr 1380/2013) är att minimera fiskeverksamhetens negativa inverkan på de marina ekosystemen. Det yttersta målet är att upprätta en plan för flera arter. I kommissionens formulering antyds att arternas samspel uttryckligen anges i planen. Föreliggande förslag innehåller dock endast bedömningar av enskilda arter.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Utnyttjandet av bestånden av torsk och pelagiska arter bör inte äventyra hållbarheten hos de bestånd som tas som bifångst i dessa fisken, dvs. Östersjöbestånden av rödspätta, slätvar, skrubbskädda och piggvar. Därför bör planen också syfta till att säkerställa att biomassan hos de bestånd som tas som bifångst bibehålls över nivåer som motsvarar försiktighetsansatsen.

(9) Utnyttjandet av bestånden av torsk och pelagiska arter bör inte äventyra hållbarheten hos de bestånd som tas som bifångst i dessa fisken, dvs. Östersjöbestånden av rödspätta, slätvar, skrubbskädda och piggvar. Därför bör planen också syfta till att säkerställa att biomassan hos de bestånd som tas som bifångst bibehålls över nivåer som motsvarar försiktighetsansatsen och ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen och kan ge ett maximalt hållbart uttag.

Motivering

För att vara förenligt med den gemensamma fiskeripolitikens mål efter reformen om att bestånden ska bevaras över nivåer som säkerställer ett maximalt hållbart uttag.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) Förordning (EU) nr 1380/2015 syftar även till att gradvis eliminera utkast, med beaktande av bästa tillgängliga vetenskapliga rön, genom att undvika och minska oönskade fångster. Detta kan åstadkommas genom att använda mer selektiva fiskeredskap och fiskemetoder.

Motivering

Det mål för den gemensamma fiskeripolitiken som anges i artikel 2.5 a i förordning (EU) nr 1380/2013.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Enligt artikel 16.4 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska fiskemöjligheter fastställas i enlighet med de mål som fastställs i de fleråriga planerna.

(11) Enligt artikel 16.4 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska fiskemöjligheter fastställas i enlighet med de mål som fastställs i de fleråriga planerna. Vid fastställandet av de nivåer som ska uppnås när det gäller fiskedödlighet per fiske och biomassa bör hänsyn tas till de senaste vetenskapliga rönen.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Dessa mål bör därför fastställas och uttryckas som fiskedödlighet på grundval av vetenskaplig rådgivning19.

(12) Dessa mål bör därför fastställas och uttryckas som fiskedödlighet på grundval av vetenskapliga rön19 som återställer och upprätthåller populationerna av fiskade arter över nivåer som kan ge maximalt hållbart uttag. Utnyttjandegraden för maximalt hållbart uttag bör vara den övre gränsen för utnyttjande.

__________________

__________________

19 Ices tekniska avdelning, september 2014 http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf.

19 Ices tekniska avdelning, september 2014 http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf.

Motivering

Endast en fiskedödlighet (F) som ligger under den fiskedödlighet som ger ett maximalt hållbart uttag (FMSY) kommer i slutändan att leda till att fiskebestånden återställs över de nivåer som kan ge maximalt hållbart uttag i enlighet med artiklarna 2.2 och 9.1 i förordning (EU) nr 1380/2013. Därför bör vetenskapliga rön om FMSY ligga till grund för intervallens övre gräns i den fleråriga planen för Östersjön. Här bör fotnoten med hänvisningen till ett specifikt Ices-dokument utgå.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Det måste införas referenspunkter för bevarande som möjliggör extra försiktighet när ett bestånds storlek har minskat till en viss kritisk nivå som medför allvarliga risker. Sådana referenspunkter för bevarande bör fastställas till miniminivåer för lekbeståndets biomassa som motsvarar full reproduktiv kapacitet. Korrigerande åtgärder bör vidtas om beståndets storlek sjunker under miniminivån för lekbeståndets biomassa.

(13) Det måste införas referenspunkter för bevarande som möjliggör extra försiktighet när ett bestånds storlek har minskat till en viss kritisk nivå som medför allvarliga risker. Sådana referenspunkter för bevarande bör fastställas till biomassanivåer som motsvarar ett bestånds maximala hållbara uttag (BMSY). Korrigerande åtgärder bör vidtas för att förhindra att beståndets storlek sjunker under den nivån.

Motivering

I kommissionens förslag vidtas endast åtgärder när biomassan sjunker under en kritisk nivå som kallas försiktighetsreferenspunkt för biomassa. Det är inte något särskilt ambitiöst förhållningssätt. Eftersom den biomassa som motsvarar maximalt hållbart uttag redan utgör en nedre gräns som inte bör överskridas bör referenspunkterna för bevarande också fastställas till denna nivå så att brådskande åtgärder vidtas om biomassan sjunker under denna. Åtgärder bör vidtas innan bestånden når denna punkt, i stället för att vänta tills problemet har upptäckts. Detta gör det lättare att säkerställa att bestånden håller sig inom målintervallen.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) För bestånd som fångas som bifångst bör, om vetenskaplig rådgivning om miniminivån för lekbeståndets biomassa saknas, särskilda bevarandeåtgärder antas när den vetenskapliga rådgivningen anger att ett bestånd är hotat.

(14) För bestånd som fångas som bifångst bör, om vetenskapliga rön om miniminivån för lekbeståndets biomassa saknas, särskilda bevarandeåtgärder antas när andra indikatorer gör det möjligt att formulera vetenskapliga rön som anger att ett bestånd är hotat. Vetenskapliga uppgifter om nivåerna på lekbeståndets biomassa bör tillhandahållas snabbt för bifångster så att de nödvändiga åtgärderna kan vidtas.

Motivering

Den ursprungliga formuleringen i skälet är ganska motsägelsefull. Man kan inte kräva att man i brist på vetenskapliga rön ska förlita sig på vetenskapliga rön.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) För att uppfylla den landningsskyldighet som införs genom artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 bör planen ange andra förvaltningsåtgärder i enlighet med artikel 15.4 a–c i den förordningen. Sådana åtgärder bör fastställas genom delegerade akter.

(16) För att uppfylla den landningsskyldighet som införs genom artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 bör planen ange andra förvaltningsåtgärder i enlighet med artikel 15.4 a–c i den förordningen. Sådana åtgärder bör fastställas genom delegerade akter efter samråd med berörda rådgivande nämnder.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a) Kommissionen bör beakta de berörda rådgivande nämndernas bedömning när den antar delegerade akter för att uppfylla den landningsskyldighet som infördes genom artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013, i syfte att föreskriva andra förvaltningsåtgärder i enlighet med artikel 15.4 a–c i den förordningen.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) Planen bör också föreskriva vissa kompletterande tekniska åtgärder som ska antas genom delegerade akter för att bidra till uppnåendet av planens mål, särskilt när det gäller skydd av ungfisk och lekande fisk. I avvaktan på översynen av rådets förordning (EG) nr 2187/200520 bör det även föreskrivas att sådana åtgärder, om det är nödvändigt för att uppnå målen i planen, får avvika från vissa icke väsentliga delar av den förordningen.

(17) Planen bör också föreskriva vissa kompletterande tekniska åtgärder som ska antas genom delegerade akter efter samråd med berörda rådgivande nämnder för att bidra till uppnåendet av planens mål, särskilt när det gäller skydd av ungfisk och lekande fisk. I avvaktan på översynen av rådets förordning (EG) nr 2187/200520 bör det även föreskrivas att sådana åtgärder, om det är nödvändigt för att uppnå målen i planen, får avvika från vissa icke väsentliga delar av den förordningen.

__________________

__________________

20 Rådets förordning (EG) nr 2187/2005 av den 21 december 2005 om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund, om ändring av förordning (EG) nr 1434/98 och om upphävande av förordning (EG) nr 88/98 (EUT L 349, 31.12.2005, s. 1).

 

20 Rådets förordning (EG) nr 2187/2005 av den 21 december 2005 om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund, om ändring av förordning (EG) nr 1434/98 och om upphävande av förordning (EG) nr 88/98 (EUT L 349, 31.12.2005, s. 1).

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a) Kommissionen bör beakta de berörda rådgivande nämndernas bedömning när den antar vissa kompletterande tekniska åtgärder för att bidra till uppnåendet av planens mål.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) För att möjliggöra en lämplig och proportionerlig anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen och för att säkerställa flexibilitet och möjliggöra utveckling av vissa åtgärder bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen för att komplettera denna förordning i fråga om korrigerande åtgärder för rödspätta, skrubbskädda, piggvar och slätvar, genomförandet av landningsskyldigheten samt tekniska åtgärder. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(18) För att möjliggöra en lämplig och proportionerlig anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen och för att säkerställa flexibilitet och möjliggöra utveckling av vissa åtgärder bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen för att komplettera denna förordning i fråga om korrigerande åtgärder för rödspätta, skrubbskädda, piggvar och slätvar, genomförandet av landningsskyldigheten samt tekniska åtgärder. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå och med specialiserade organisationer inom medlemsstaterna och unionen, i samarbete med experter från både Europaparlamentet och rådet. Intensiva diskussioner bör föras med berörda parter innan ett förslag till en specifik åtgärd färdigställs. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a) Kommissionen bör beakta de berörda rådgivande nämndernas bedömning när den antar delegerade akter för att utvidga tillämpningen av denna förordning i fråga om korrigerande åtgärder för rödspätta, skrubbskädda, piggvar och slätvar, genomförandet av landningsskyldigheten samt tekniska åtgärder.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Skäl 18b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18b) Vid genomförandet av den plan som upprättas genom denna förordning ska man prioritera regionalisering, såsom anges i artikel 18 i rådets förordning (EU) nr 1380/2013.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) Enligt artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013, varigenom kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter när det gäller vissa bevarandeåtgärder som anges i planen, bör medlemsstater med ett direkt förvaltningsintresse i Östersjöfisket ha möjlighet att lämna in gemensamma rekommendationer för sådana åtgärder, så att de är väl anpassade till de särskilda förhållanden som råder i Östersjön och fisket där. Tidsfristen för inlämning av dessa rekommendationer bör fastställas, i enlighet med artikel 18.1 i den förordningen.

(19) Enligt artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013, varigenom kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter när det gäller vissa bevarandeåtgärder som anges i planen, bör medlemsstater och rådgivande nämnder med ett direkt förvaltningsintresse i Östersjöfisket ha möjlighet att lämna in gemensamma rekommendationer för sådana åtgärder, så att de är väl anpassade till de särskilda förhållanden som råder i Östersjön och fisket där. Tidsfristen för inlämning av dessa rekommendationer bör fastställas, i enlighet med artikel 18.1 i den förordningen.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19a) För att öka planens effektivitet och innovativa aspekter ska gemensamma rekommendationer och senare delegerade akter syfta till att säkerställa nedifrån-och-upp- och resultatbaserade förhållningssätt.

Motivering

Vi bör undvika att medlemsstaterna antar uppifrån-och-ned-baserade förfaranden för att utarbeta regionala gemensamma rekommendationer. De gemensamma rekommendationerna bör baseras på ett nedifrån-och-upp-baserat förhållningssätt under medverkan av berörda parter.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Skäl 19b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19b) Kommissionen bör beakta de berörda rådgivande nämndernas åsikter när den antar delegerade akter när det gäller vissa bevarandeåtgärder som anges i planen.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Skäl 22a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a) Regler bör fastställas för att garantera att det finansiella stödet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/20141a kan beviljas vid tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet.

 

___________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (EUT L 149, 20.5.2014, s. 1).

Motivering

Die Verordnung (EU) Nr. 508/2014 sieht die Möglichkeit vor, im Fall einer vorübergehenden Einstellung der Fischereitätigkeit Entschädigungen und Ausgleichszahlungen an Fischer und Eigner von Fischereifahrzeugen zu leisten, falls eine solche Einstellung eine unmittelbare Folge z. B. der Erhaltungsmaßnahmen ist. Voraussetzung hierfür ist, dass die vorübergehende Einstellung in einem Mehrjahresplan vorgesehen ist. Es bedarf also einer Regelung direkt im Mehrjahresplan, die die Möglich­keit der EMFF-Finanzierung für die vorübergehende Einstellung der Fangtätigkeit vor­sieht.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25) När det gäller tidsramen väntas maximalt hållbart uttag för de berörda bestånden nås senast 2015. Det bör därefter bibehållas.

(25) När det gäller tidsramen bör målet för de berörda bestånden där så är möjligt nås senast 2015 och, genom en successiv och stegvis anpassning, senast 2020. Målet bör bibehållas efter dessa datum.

Motivering

Kommissionens skäl 25 är inkonsekvent eftersom det både innehåller en förväntan (”väntas”) och en skyldighet (”bör”). I ändringsförslaget har motsvarande formulering hämtats ur förordning (EU) nr 1380/2013.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26) I och med att fiskeansträngningssystemet upphör är det nödvändigt att avskaffa de särskilda regler om särskilda fisketillstånd och utbyte av fartyg eller maskiner som gäller för Rigabukten. Rådets förordning (EG) nr 2187/2005 bör därför upphävas.

utgår

Motivering

I enlighet med anslutningsfördraget för Lettland och Estland skyddas Rigabukten, som anses vara ett mycket känsligt ekoområde, av särskilda skyddsåtgärder. För närvarande är det endast lettiska och estniska fiskefartyg som har tillstånd att fiska i de berörda vattnen. Om förbudet hävs kommer dessa vatten att bli öppna för alla flottor, t.ex. industrifiske, och därmed hotas beståndens hållbarhet, vilket riskerar att bryta ned den sköra balansen i ekosystemet som har förbättrats på senare år tack vare skyddspolitiken.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Planen ska också gälla för rödspätta, skrubbskädda, piggvar och slätvar i Ices-delområdena 22–32 som fångas vid fiske efter de berörda bestånden.

2. I denna förordning fastställs också de åtgärder avseende bifångster av rödspätta, skrubbskädda, piggvar och slätvar i Ices-delområdena 22–32 som ska vidtas vid fiske efter de bestånd som avses i punkt 1.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 2 – leden b och c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) bottengarn: stora nätredskap som är förankrade, fastsatta på pålar eller i vissa fall flytande och som är öppna vid ytan och har olika anordningar för att fånga in och hålla kvar fisken, och som i allmänhet är uppdelade i avdelningar som är stängda med nät i botten.

b) bottengarn och ryssja: nätredskap som är förankrade, fastsatta på pålar eller i vissa fall flytande och som är öppna vid ytan och har olika anordningar för att fånga in och hålla kvar fisken, och som i allmänhet är uppdelade i avdelningar som är stängda med nät i botten.

c) burar, tinor och mjärdar: små fällor i form av burar eller korgar gjorda i olika material med en eller flera öppningar eller ingångar; fällorna som är avsedda för att fånga kräftdjur eller fisk sätts ut på havsbotten antingen enskilt eller i rader, och är länkade med rep (bojlinor) till bojar på havsytan som visar deras position.

c) burar, tinor och mjärdar: fällor i form av burar eller korgar gjorda i olika material med en eller flera öppningar eller ingångar; fällorna som är avsedda för att fånga kräftdjur eller fisk sätts ut på havsbotten antingen enskilt eller i rader, och är länkade med rep (bojlinor) till bojar på havsytan som visar deras position.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Planen ska syfta till att bidra till de mål för den gemensamma fiskeripolitiken som anges i artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013, och särskilt att

1. Planen ska säkerställa uppnåendet av de mål för den gemensamma fiskeripolitiken som anges i artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013, och särskilt att

(a) uppnå och upprätthålla maximalt hållbart uttag för de berörda bestånden, och

(a) återställa och upprätthålla att den berörda biomassan ligger över maximalt hållbart uttag för de berörda bestånden, och

(b) säkra bevarandet av bestånden av rödspätta, slätvar, skrubbskädda och piggvar i linje med försiktighetsansatsen.

(b) bidra till att bevarandet av bestånden av rödspätta, slätvar, skrubbskädda och piggvar, genom förvaltning av bifångster, är i linje med försiktighetsansatsen.

2. Planen ska syfta till att bidra till genomförandet av den landningsskyldighet som fastställs i artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 för de berörda bestånden och för rödspätta.

2. Planen ska syfta till att gradvis eliminera utkast, med beaktande av bästa tillgängliga vetenskapliga rön, genom att undvika och minska oönskade fångster, och genom att bidra till genomförandet av den landningsskyldighet som fastställs i artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 för de berörda bestånden och för rödspätta.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3a

 

Förenlighet med unionens miljölagstiftning

 

1. Planen ska tillämpa en ekosystemansats i fiskeriförvaltningen.

 

2. För att säkerställa att fiskeverksamhetens negativa inverkan på de marina ekosystemen minimeras och för att säkerställa att fisket inte leder till en försämring av den marina miljön, ska planen vara förenlig med, och bidra till, uppnåendet av målen i ramdirektivet om en marin strategi, för att senast 2020 uppnå god miljöstatus. Den ska särskilt göra följande:

 

(a) Ha som mål att säkerställa att de villkor som anges i deskriptor 3 i bilaga I till det direktivet har uppfyllts.

 

(b) Ha som mål att bidra till uppfyllandet av deskriptor 1, 4 och 6 i bilaga I till det direktivet, i proportion till den roll som fisket spelar för att uppfylla detta.

Motivering

Tillämpningsområdet för den fleråriga planen för Östersjön måste återspegla den överenskomna lydelsen i artikel 2.3 i förordning (EU) nr 1380/2013. Ändringsförslaget garanterar även samstämmigheten med skäl 3 i kommissionens förslag.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Målet för fiskedödligheten ska nås senast 2015 och därefter bibehållas för de berörda bestånden inom följande intervall:

1. Målet för fiskedödligheten ska beakta de senaste vetenskapliga rönen och, där så är möjligt, uppfyllas 2015 och, genom en successiv och stegvis anpassning, senast 2020, och därefter bibehållas för de berörda bestånden. Fiskedödligheten för de berörda bestånden ska fastställas inom följande intervall:

Bestånd

Mål för fiskedödlighet

Bestånd

Mål för fiskedödlighet

Torsk i västra Östersjön

0,23-0,29

Torsk i västra Östersjön

0 till FMSY

Torsk i östra Östersjön

0,41-0,51

Torsk i östra Östersjön

0 till FMSY

Sill/strömming i mellersta Östersjön

0,23-0,29

Sill/strömming i mellersta Östersjön

0 till FMSY

Sill/strömming i Rigabukten

0,32-0,39

Sill/strömming i Rigabukten

0 till FMSY

Sill/strömming i Bottenhavet

0,13-0,17

Sill/strömming i Bottenhavet

0 till FMSY

Sill/strömming i Bottenviken

Ej fastställt

Sill/strömming i Bottenviken

0 till FMSY

Sill/strömming i västra Östersjön

0,25-0,31

Sill/strömming i västra Östersjön

0 till FMSY

Skarpsill i Östersjön

0,26-0,32

Skarpsill i Östersjön

0 till FMSY

 

Värdet för FMSY (fiskdödlighet som ger maximalt hållbart uttag) ska tas från de senaste tillförlitliga, tillgängliga vetenskaliga råden och målet för fiskdödligheten bör vara 0,8 x FMSY.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Denna förordning tillåter tillfälligt upphörande med fiskeverksamhet i enlighet med artikel 33 i förordning (EU) nr 508/2014, och med ekonomiskt stöd som ges enligt den förordningen.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Referenspunkterna för bevarande, uttryckta som den miniminivå för lekbeståndets biomassa som är förenlig med bibehållen reproduktionskapacitet, ska vara följande för de berörda bestånden:

1. Referenspunkterna för bevarande som är förenliga med bibehållen reproduktionskapacitet, ska vara följande för de berörda bestånden:

Bestånd

Minsta nivå för lekbeståndets biomassa (ton)

Bestånd

Minsta nivå för lekbeståndets biomassa (ton)

Torsk i västra Östersjön

36 400

Torsk i västra Östersjön

36 400 för 2015 och BMSY för åren därefter

Torsk i östra Östersjön

88 200

Torsk i östra Östersjön

88 200 för 2015 och BMSY för åren därefter

Sill/strömming i mellersta Östersjön

600 000

Sill/strömming i mellersta Östersjön

600 000 för 2015 och BMSY för åren därefter

Sill/strömming i Rigabukten

Ej fastställt

Sill/strömming i Rigabukten

Ej fastställt för 2015 och BMSY för åren därefter

Sill/strömming i Bottenhavet

Ej fastställt

Sill/strömming i Bottenhavet

Ej fastställt för 2015 och BMSY för åren därefter

Sill/strömming i Bottenviken

Ej fastställt

Sill/strömming i Bottenviken

Ej fastställt för 2015 och BMSY för åren därefter

Sill/strömming i västra Östersjön

110 000

Sill/strömming i västra Östersjön

110 000 för 2015 och BMSY för åren därefter

Skarpsill i Östersjön

570 000

Skarpsill i Östersjön

570 000 för 2015 och BMSY för åren därefter

Motivering

BMSY kommer att ge full reproduktionskapacitet.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. När biomassan för något av de berörda bestånden under ett visst år ligger under den miniminivå för lekbeståndets biomassa som anges i punkt 1 ska lämpliga korrigerande åtgärder antas för att se till att det berörda beståndet snabbt återgår till försiktighetsnivån. Genom undantag från artikel 4.2 i den här förordningen och i enlighet med artikel 16.4 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska fiskemöjligheterna fastställas till lägre nivåer än de som ger de målintervall för fiskedödlighet som fastställs i artikel 4.1. De korrigerande åtgärderna kan vid behov också inkludera inlämning av lagförslag från kommissionen och nödåtgärder antagna av kommissionen i enlighet med artikel 12 i förordning (EU) nr 1380/2013.

2. När biomassan för något av de berörda bestånden under ett visst år ligger under den miniminivå för lekbeståndets biomassa som anges i punkt 1 ska lämpliga korrigerande åtgärder antas för att se till att det berörda beståndet återgår till nivåer över dem som kan ge maximalt hållbart uttag så snart som möjligt. Genom undantag från artikel 4.2 i den här förordningen och i enlighet med artikel 16.4 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska fiskemöjligheterna fastställas till lägre nivåer än de som ger de målintervall för fiskedödlighet som fastställs i artikel 4.1 i denna förordning. De korrigerande åtgärderna kan vid behov också inkludera inlämning av lagförslag från kommissionen och nödåtgärder antagna av kommissionen i enlighet med artikel 12 i förordning (EU) nr 1380/2013. Miniminivåer för lekbeståndets biomassa (i ton) ska fastställas på nivån för den bilogiska försiktighetsreferenspunkten PaRP).

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 6

Artikel 6

Åtgärder vid hot mot rödspätta, skrubbskädda, piggvar och slätvar

Tekniska bevarandeåtgärder för rödspätta, skrubbskädda, piggvar och slätvar

1. Om den vetenskapliga rådgivningen anger att bevarandet av något av Östersjöbestånden av rödspätta, skrubbskädda, piggvar eller slätvar är hotat ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15 om särskilda bevarandeåtgärder för det hotade beståndet avseende

1. Om de vetenskapliga rönen ger vid handen att korrigerande åtgärder är nödvändiga för att garantera att Östersjöbestånden av rödspätta, skrubbskädda, piggvar eller slätvar förvaltas i enlighet med försiktighetsansatsen ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15 om särskilda bevarandeåtgärder för bifångster av rödspätta, skrubbskädda, piggvar och slätvar och avseende följande tekniska åtgärder:

(c) a) anpassning av fiskekapacitet och fiskeansträngning,

a) anpassning av fiskekapacitet och fiskeansträngning,

(d)b) tekniska åtgärder, inbegripet

 

(1) fiskeredskapens egenskaper, särskilt maskstorlek, garntjocklek och redskapens storlek,

b) fiskeredskapens egenskaper, särskilt maskstorlek, garntjocklek och redskapens storlek,

(2) användning av fiskeredskap, särskilt nedsänkningstid och på vilket djup redskapet används,

c) användning av fiskeredskap, särskilt nedsänkningstid och på vilket djup redskapet används,

(3) förbud mot eller begränsning av fiske i särskilda områden,

d) förbud mot eller begränsning av fiske i särskilda områden,

(4) förbud mot eller begränsning av fiske under särskilda perioder,

e) förbud mot eller begränsning av fiske under särskilda perioder,

(5) minsta referensstorlek för bevarande.

f) minsta referensstorlek för bevarande,

 

g) andra egenskaper i samband med selektivitet.

2. De åtgärder som avses i punkt 1 ska syfta till att nå de mål som anges i artikel 3.1 b och ska vara grundade på vetenskaplig rådgivning.

2. De åtgärder som avses i punkt 1 ska syfta till att nå de mål som anges i artikel 3.1 b och ska vara förenliga med unions miljölagstiftning i enlighet med artikel 3a samt vara grundade på bästa möjliga vetenskapliga rön.

3. De berörda medlemsstaterna får lämna gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 18.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 för de särskilda bevarandeåtgärder som avses i punkt 1.

3. De berörda medlemsstaterna får lämna gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 18.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 för de särskilda bevarandeåtgärder som avses i punkt 1.

 

3a. Innan kommissionen antar delegerade akter ska den samråda med Europaparlamentet och de berörda rådgivande nämnderna.

 

3b. Kommissionen ska, i samråd med de berörda medlemsstaterna, analysera effekterna av de delegerade akter som avses i punkt 1 ett år efter det att de antagits, och därefter årligen. Om en sådan analys visar att en delegerad akt inte är tillräcklig för att hantera den rådande situationen kan de berörda medlemsstaterna lägga fram en gemensam rekommendation i enligt med artikel 18.1 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Motivering

Det bör framhållas att Europaparlamentet måste få delta innan en delegerad akt antas. De korta tidsfristerna för att blockera eller förkasta den delegerade akten medger ofta inte en korrekt utvärdering av innehållet från parlamentets sida.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genom undantag från artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska landningsskyldigheten inte tillämpas på de berörda bestånden och rödspätta om fisket sker med följande redskap: bottengarn, burar, tinor och mjärdar.

Genom undantag från artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska landningsskyldigheten inte tillämpas om fisket sker med följande redskap: bottengarn, burar, tinor, mjärdar och ryssja.

Motivering

Den nuvarande utkastplanen gäller endast torsk och lax. Det är därför inte lämpligt att lägga till skarpsill och sill/strömming med tanke på deras lägre överlevnadsförmåga.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. De åtgärder som avses i punkt 1 ska syfta till att nå de mål som anges i artikel 3 och särskilt skyddet av ungfisk och lekande fisk.

2. De åtgärder som avses i punkt 1 ska syfta till att nå de mål som anges i artikel 3 och särskilt skyddet av ungfisk och lekande fisk, samt vara förenliga med unionens miljölagstiftning i enligt med vad som anges i artikel 3a och säkerställa att fiskets negativa effekter på marina ekosystem minimeras.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Specifikationer för målarter och maskstorlekar som fastställs i bilagorna II och III enligt artiklarna 3 och 4.

a) Specifikationer för målarter, maskstorlekar och minsta referensstorlekar för bevarande som fastställs i bilagorna II, III och IV till förordning (EG) nr 2187/2005 och som avses i artiklarna 3, 4 och 14.1 i nämnda förordning.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f) Det trålförbud för Rigabukten som anges i artikel 22.

utgår

Motivering

Provisions included in the Art 22 of the (EC) 2187/2005 implement the specific measures to safeguard the Gulf of Riga - a very sensitive eco- region. These measures are set out in the Treaty of Accession Annex III, part „Fisheries”. Trawling prohibition in the shallow waters of the Gulf of Riga should be kept aside from the listed measures as current management model implemented in this area. It is a part of safeguarding policy that has stabilized situation in the Gulf of Riga thus fostering the increase of herring stocks that now are in line with MSY levels set out for relevant stock.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Kommissionen ska dessutom åta sig att beakta de senaste vetenskapliga rönen, inbegripet Ices undersökningar, innan tekniska åtgärder antas.

Motivering

Kommissionen bör anta nödvändiga åtgärder för att bevara bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön. Detta bör dock ske på grundval av de senaste vetenskapliga rönen, så att det berörda fisket inte drabbas alltför hårt.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b. Under torskens lekperiod är det förbjudet att bedriva pelagiskt fiske med sättgarn med maskstorlek under 110 mm samt med trål med maskstorlek under 120 mm.

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Kapitel VIa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

KAPITEL VIa

 

SÄRSKILDA ÅTGÄRDER

 

Artikel 9a

 

Särskilda åtgärder

 

1. All fiskeverksamhet från och med den 1 maj till och med den 31 oktober ska vara förbjuden inom de områden som uppkommer genom att sekventiellt förena följande positioner, som ska mätas i enlighet med koordinatsystemet WGS84, med räta linjer (loxodromer):

 

a) Område 1:

 

– 55° 45′ N, 15° 30′ O

 

– 55° 45′ N, 16° 30′ O

 

– 55° 00′ N, 16° 30′ O

 

– 55° 00′ N, 16° 00′ O

 

– 55° 15′ N, 16° 00′ O

 

– 55° 15′ N, 15° 30′ O

 

– 55° 45′ N, 15° 30′ O

 

b) Område 2:

 

– 55° 00′ N, 19° 14′ O

 

– 54° 48′ N, 19° 20′ O

 

– 54° 45′ N, 19° 19′ O

 

– 54° 45′ N, 18° 55′ O

 

– 55° 00′ N, 19° 14′ O

 

c) Område 3:

 

– 56° 13′ N, 18° 27′ O

 

– 56° 13′ N, 19° 31′ O

 

– 55° 59′ N, 19° 13′ O

 

– 56° 03′ N, 19° 06′ O

 

– 56° 00′ N, 18° 51′ O

 

– 55° 47′ N, 18° 57′ O

 

– 55° 30′ N, 18° 34′ O

 

– 56° 13′ N, 18° 27′ O.

 

2. Alla unionsfartyg med en totallängd på minst åtta meter som har ombord eller använder redskap för torskfiske i Östersjön i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 2187/2005 ska inneha ett specialtillstånd för torskfiske i Östersjön.

 

3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 15 för att ändra denna artikel, om det är nödvändigt för att uppnå de mål som avses i artikel 3, och i synnerhet för att skydda ungfisk och lekande fisk.

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Artikel 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 10

Artikel 10

Regionalt samarbete

Regionalt samarbete

1. Artikel 18.1–18.6 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska tillämpas på de åtgärder som avses i detta kapitel.

1. Artikel 18.1–18.6 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska tillämpas på de åtgärder som avses i artiklarna 6, 8 och 9 i denna förordning.

2. De berörda medlemsstaterna får lämna gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 18.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 inom följande tidsfrister:

2. De berörda medlemsstaterna får, efter samråd med de regional rådgivande nämnderna, lämna de gemensamma rekommendationer som avses i artiklarna 6.3, 8.3 och 9.4 i denna förordning första gången senast tolv månader efter det att denna förordning trätt i kraft och därefter tolv månader efter varje framläggande av utvärderingen av planen i enlighet med artikel 14, men inte senare än den 1 september för åtgärder som berör medlemsstaterna. Medlemsstaterna får också lämna sådana rekommendationer om det sker en plötslig förändring i situationen för något av de bestånd som omfattas av planen om de rekommenderade åtgärderna bedöms vara nödvändiga eller motiveras av vetenskapliga rön.

a) För de åtgärder som anges i artikel 6.1 och som avser ett visst kalenderår, senast den 1 september det föregående året.

 

b) För de åtgärder som anges i artiklarna 8.1 och 9.1, första gången senast sex månader efter det att denna förordning trätt i kraft och därefter sex månader efter varje framläggande av utvärderingen av planen i enlighet med artikel 14.

 

 

2a. De berörda rådgivande nämnderna får även lämna rekommendationer inom de tidsfrister som anges i punkt 2.

 

2b. Alla avvikelser som kommissionen gör från de gemensamma rekommendationerna ska läggas fram för Europaparlamentet och rådet och kunna granskas.

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Artikel 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 12

Artikel 12

Förhandsanmälan

Förhandsanmälan

1. Genom undantag från artikel 17.1 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska kravet på förhandsanmälan enligt den artikeln gälla för befälhavare på unionsfiskefartyg med en total längd på åtta meter eller mer som har minst 300 kg torsk eller två ton av pelagiska arter ombord.

 

1. Genom undantag från artikel 17.1 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska kravet på förhandsanmälan enligt den artikeln gälla

 

a) när det gäller fiskefartyg som fiskar efter torsk, befälhavare på unionsfiskefartyg med en total längd på åtta meter eller mer som har minst 300 kg torsk ombord,

 

b) när det gäller fiskefartyg som fiskar efter sill/strömming och/eller skarpsill, befälhavare på unionsfiskefartyg med en total längd på åtta meter eller mer som har minst två ton av belagiska arter ombord,

2. Genom undantag från artikel 17.1 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska tiden för förhandsanmälan som anges i den artikeln vara minst en timme innan fartyget beräknas anlöpa hamnen.

2. Genom undantag från artikel 17.1 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska den tid för förhandsanmälan som anges i den artikeln vara minst en timme innan fartyget beräknas anlöpa hamn. De behöriga myndigheterna i kustmedlemsstaterna får från fall till fall ge tillstånd till en tidigare ankomst i hamn förutsatt att de nödvändiga förutsättningarna för lämpliga kontrollåtgärder föreligger.

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 12a

 

Ifyllande och inlämnande av fiskeloggboken

 

Genom undantag från artikel 14.1 och 14.3 i förordning (EG) nr 1224/2009 får befälhavare på unionsfiskefartyg som har fångat pelagiska eller industriella arter och behåller dessa fångster ombord i färskt och osorterat skick i sin fiskeloggbok anteckna alla kvantiteter av respektive art i dessa fångster inom en tillåten toleransmarginal för varje art på 10 % beräknat i förhållande till den sammanlagda fångst som fångats och finns ombord färsk och osorterad.

Motivering

Denna avvikelse från loggboksbestämmelserna i förordning (EG) nr 1224/2009 är nödvändig för att göra det möjligt att i praktiken efterleva loggboksbestämmelserna och undvika ständiga sanktioner för bestämmelser som inte kan iakttas. Situationen är särskilt svår i Östersjön med två pelagiska arter som förekommer i blandade stim.

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) 5 ton av pelagiska bestånd.

b) 2 ton av pelagiska bestånd.

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Artikel 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 14

Artikel 14

Utvärdering av planen

Utvärdering av planen

Kommissionen ska säkerställa en utvärdering av denna plans effekter på de bestånd som omfattas av denna förordning och på det fiske som utnyttjar dessa bestånd, särskilt för att beakta förändringar i vetenskaplig rådgivning, sex år efter planens ikraftträdande och därefter vart sjätte år. Kommissionen ska lägga fram resultatet av dessa utvärderingar för Europaparlamentet och rådet.

Tre år efter att denna förordning har trätt i kraft, och därefter vart femte år ska kommissionen utvärdera denna fleråriga plans effekter på de bestånd som omfattas av denna förordning och på det fiske som utnyttjar dessa bestånd, särskilt vad gäller framsteg mot att återställa och upprätthålla fiskebestånd över de nivåer som ger maximalt hållbart uttag. Kommissionen ska lägga fram resultatet av denna utvärdering för Europaparlamentet och rådet och kan, med beaktande av de senaste vetenskapliga rönen, föreslå förändringar till den fleråriga planen eller ta initiativ till ändringar av de delegerade akterna.

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning

Kapitel IXa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

KAPITEL IXa

 

STÖD FRÅN EUROPEISKA HAVS- OCH FISKERIFONDEN

 

Artikel 14a

 

Stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden

 

Vid tillämpningen av artikel 33.1 c i förordning (EU) nr 508/2014 ska den fleråriga plan som beskrivs i denna förordning betraktas som en flerårig plan enligt artiklarna 9 och 10 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6, 8 och 9 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den dag då denna förordning träder i kraft.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6, 8 och 9 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den 1 september 2015. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av femårsperioden. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Artikel 16

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artiklarna 20 och 21 i förordning (EG) nr 2187/2005 ska utgå.

Förordning (EG) nr 2187/2005 ska ändras på följande sätt:

 

1. Artikel 13.3 ska utgå.

 

2. I bilaga IV, i den kolumn som har rubriken ”Minimistorlek”, ska orden ”38 cm” avseende minsta referensstorlek för bevarande för torsk ersättas med ”35 cm”.

  • [1]  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi) (EUT L 164, 25.6.2008, s. 19).

MOTIVERING

Kommissionens förslag

Kommissionen offentliggjorde i oktober 2014 en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som utnyttjar dessa bestånd. Syftet med förslaget är att upprätta en ram för flerartsförvaltningen av bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön där fiskeverksamheten huvudsakligen är inriktad på dessa tre arter. Under de senaste åren har torsk, sill/strömming och skarpsill stått för över 94 procent av fångsterna i Östersjön. Östersjön är i praktiken ett stängt vatten där dessa tre arter förekommer allmänt och ständigt samverkar. Därför är det synnerligen viktigt att utarbeta lagstiftning som gör det möjligt att erkänna samspelet mellan de arter som omfattas av planen, såsom torskens inverkan på bestånden av sill/strömming och skarpsill och vice versa.

En förvaltningsplan för torskbestånden i Östersjön har funnits sedan 2008[1], men den anses allmänt inte vara anpassad till den nuvarande situationen för torskbestånden och det fiske som är beroende av dessa. Bestånden för sill/strömming och skarpsill omfattas inte ännu av någon förvaltningsplan. Torsk, sill/strömming och skarpsill är viktiga delar av Östersjöns ekosystem. Torsk livnär sig på skarpsill och sill/strömming, vilket betyder att torskbeståndets storlek påverkar storleken på bestånden av sill/strömming och skarpsill, och vice versa. Särskilt torskfiskets inverkan på plattfisk bör också omfattas av planen.

Med hänsyn till den stora inverkan som det biologiska samspelet och miljöeffekterna har på bestånden i Östersjön är det önskvärt att kunna anpassa utnyttjandegraden och utnyttjandemönstren för dessa bestånd, allteftersom vår vetenskapliga förståelse av dessa samspel och miljöförändringar förbättras. En sådan inställning skulle också vara förenlig med ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen. Det första steget mot en sådan anpassningsbar förvaltning är kommissionens förslag att införliva alla berörda bestånd i en enda förvaltningsplan. Detta innefattar mål för fiskedödlighet uttryckta i intervall för varje bestånd. Det kommer i sin tur att skapa en mer flexibel tillgång till resurserna genom en årlig uppställning av fiskemöjligheterna och förbättra möjligheterna att reagera vid förändringar i bestånden.

Föredragandens ståndpunkt

Huvudinriktningen i kommissionens förslag, dvs. nödvändigheten att utarbeta en flerartsbaserad förvaltningsplan för Östersjön, är den rätta. Den flerartsbaserade förvaltningsansatsen är mycket effektivare än förvaltningen av en enda art. Planen torde leda till ett balanserat och hållbart utnyttjande av bestånden och skapa stabila fiskemöjligheter, och därmed också trygga yrkesfiskarnas försörjningsmöjligheter. Samtidigt torde den garantera att förvaltningen grundar sig på de senaste vetenskapliga rönen gällande statusen för de bestånd som omfattas av planen, samspel mellan arterna och övriga aspekter som hänför sig till ekosystem och fiskeverksamhet.

Föredraganden delar också kommissionens ståndpunkt om att förordningen måste innehålla bestämmelser om bifångster av plattfisk. Plattfisk såsom rödspätta, skrubbskädda, piggvar eller slätvar kan förekomma i stora mängder som bifångst vid torskfiske och de utsätter inte torsken, sillen/strömmingen och skarpsillen för någon betydande risk. I flera av planens punkter hänvisar kommissionen till plattfisk trots att detta de facto är en plan för torsk, sill/strömming och skarpsill. Föredraganden vill flytta fokus från plattfisk till bifångster till de huvudarter som planen omfattar. Detta är nödvändigt för att proportionaliteten i förslaget som helhet inte ska rubbas. Så länge bifångsterna av dessa arter beaktas på vederbörligt sätt torde de inte äventyra ett korrekt utnyttjande av arterna. Om bifångsterna av plattfisk blir alltför stora måste kommissionen reagera och reglera bifångsterna genom lämpliga tekniska åtgärder.

Föredraganden ställer sig också bakom kommissionens synsätt enligt vilket en ytterligare specificering av de åtgärder som måste vidtas för att uppnå maximalt hållbart uttag (MSY) för relevanta bestånd bör göras på grundval av den regionaliserade strategin i reformen av den gemensamma fiskeripolitiken. Bestämmelserna måste dock bättre knytas till principen om regionalisering enligt artikel 18 i grundförordningen och göra det möjligt att i tid reagera på plötsliga förändringar i statusen för de bestånd som omfattas av planen. När det gäller fleråriga planer måste regionen få sin röst hörd och sina förslag omsatta i praktiken, och Europaparlamentet bör involveras i ett lämpligt skede.

Vidare finns det goda argument för att behålla vissa befintliga bestämmelser i syfte att skydda torskbestånden under lektiden och försvara småskaligt icke-industriellt fiske. Vissa ändringsförslag har lagts fram i syfte att tillåta småskaligt torskfiske i kustområden under sommarmånaderna. Detta skulle inte ha några negativa konsekvenser för koncentrationerna före och under lektiden, eftersom dessa befinner sig på djupt hav i Östersjön, långt från kustområdena. Detta skulle kunna få stor ekonomisk betydelse för detta flottsegment, eftersom priserna är höga under den perioden.

Sist men inte minst är det viktigt att minnas att planen är ett banbrytande förslag i Östersjöns mycket känsliga ekosystem. Planen kan betraktas som ett ”pågående arbete”, eftersom forskare håller på att utarbeta mer avancerade flerartsstrategier, vilket eventuellt i ett senare skede bör återspeglas i planen. Det är därför viktigt att den första översynen genomförs i ett relativt tidigt skede, särskilt eftersom en flerartsbaserad förvaltningsplan är ett nytt koncept som är under utveckling. Den första översynen av planen bör äga rum tre år efter planens ikraftträdande, och om planen har en gynnsam effekt bör den revideras igen efter fem år. Detta kommer också att ge planen välbehövlig flexibilitet.

  • [1]               Rådets förordning (EG) nr 1098/2007 av den 18 september 2007 om upprättande av en flerårig plan för torskbestånden i Östersjön och det fiske som utnyttjar de bestånden, om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 och upphävande av förordning (EG) nr 779/97 (EUT L 248, 22.9.2007, s. 9).

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som utnyttjar dessa bestånd

Referensnummer

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD)

Framläggande för parlamentet

3.10.2014

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

PECH

20.10.2014

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Jarosław Wałęsa

21.10.2014

 

 

 

Behandling i utskott

3.12.2014

21.1.2015

24.2.2015

 

Antagande

31.3.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

1

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Linnéa Engström, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Marek Józef Gróbarczyk, Anja Hazekamp, Verónica Lope Fontagné, Lidia Senra Rodríguez

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Fabio Massimo Castaldo, Fredrick Federley, Sandra Kalniete

Ingivande

9.4.2015