Postup : 2014/0052(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0129/2015

Předložené texty :

A8-0129/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 28/04/2015 - 7.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0106

DOPORUČENÍ     ***
PDF 149kWORD 60k
10.4.2015
PE 549.251v02-00 A8-0129/2015

k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Ruskou federací na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

(11878/2014 – C8‑0006/2015 – 2014/0052(NLE))

Výbor pro zahraniční věci

Zpravodaj: Gabrielius Landsbergis

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Ruskou federací na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

(11878/2014 – C8‑0006/2015 – 2014/0052(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (11878/2014),

–       s ohledem na návrh protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ruskou federací na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (11513/2014),

–       s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 91, čl. 100 odst. 2, články 207 a 212 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8‑006/2015),

–       s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec a čl. 99 odst. 2 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–       s ohledem na doporučení Výboru pro zahraniční věci (A8-0129/2015),

1.      uděluje souhlas s uzavřením protokolu;

2.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Ruské federace.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

31.3.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

52

9

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Jean-Luc Mélenchon, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Reinhard Bütikofer, Angel Dzhambazki, Neena Gill, Marek Jurek, Javi López, Antonio López-Istúriz White, György Schöpflin, Igor Šoltes, Janusz Zemke

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Doru-Claudian Frunzulică, Dieter-Lebrecht Koch

Právní upozornění - Ochrana soukromí