Izvješće - A8-0129/2015Izvješće
A8-0129/2015

  PREPORUKA o nacrtu Odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji o uspostavljanju partnerstva između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Ruske Federacije, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

  10.4.2015 - (11878/2014 – C8‑0006/2015 – 2014/0052(NLE)) - ***

  Odbor za vanjske poslove
  Izvjestitelj: Gabrielius Landsbergis

  Postupak : 2014/0052(NLE)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A8-0129/2015
  Podneseni tekstovi :
  A8-0129/2015
  Rasprave :
  Doneseni tekstovi :

  NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o nacrtu Odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji o uspostavljanju partnerstva između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Ruske Federacije, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

  (11878/2014 – C8‑0006/2015 – 2014/0052(NLE))

  (Suglasnost)

  Europski parlament,

  –       uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (11878/2014),

  –       uzimajući u obzir nacrt Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji o uspostavljanju partnerstva između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Ruske Federacije, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (11513/2014),

  –       uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 91., člankom 100. stavkom 2., člancima 207. i 212. te člankom 218. stavkom 6. podstavkom 2. točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0006/2015),

  –       uzimajući u obzir članak 99. stavak 1. prvi i treći podstavak, članak 99. stavak 2. i članak 108. stavak 7. Poslovnika,

  –       uzimajući u obzir preporuku Odbora za vanjske poslove (A8-0129/2015),

  1.      daje suglasnost za sklapanje Protokola;

  2.      nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Ruske Federacije.

  REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

  Datum usvajanja

  31.3.2015

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  52

  9

  3

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Jean-Luc Mélenchon, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Nedzhmi Ali, Reinhard Bütikofer, Angel Dzhambazki, Neena Gill, Marek Jurek, Javi López, Antonio López-Istúriz White, György Schöpflin, Igor Šoltes, Janusz Zemke

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

  Doru-Claudian Frunzulică, Dieter-Lebrecht Koch