Postup : 2014/0052(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0129/2015

Predkladané texty :

A8-0129/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 28/04/2015 - 7.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0106

ODPORÚČANIE     ***
PDF 152kWORD 59k
10.4.2015
PE 549.251v02-00 A8-0129/2015

o návrhu rozhodnutia Rady v mene Európskej únie a jej členských štátov o uzavretí Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii

(11878/2014 – C8-0006/2015 – 2014/0052(NLE))

Výbor pre zahraničné veci

Spravodajca: Gabrielius Landsbergis

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady v mene Európskej únie a jej členských štátov o uzavretí Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii

(11878/2014 – C8-0006/2015 – 2014/0052(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (11878/2014),

–       so zreteľom na návrh Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii (11513/2014),

–       so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 91, článkom 100 ods. 2, článkom 207, článkom 212 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0006/2015),

–       so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek a na článok 99 ods. 2, ako aj na článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci (A8-0129/2015),

1.      udeľuje súhlas s uzatvorením protokolu;

2.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Ruskej federácie.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

31.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

52

9

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Jean-Luc Mélenchon, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Reinhard Bütikofer, Angel Dzhambazki, Neena Gill, Marek Jurek, Javi López, Antonio López-Istúriz White, György Schöpflin, Igor Šoltes, Janusz Zemke

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Doru-Claudian Frunzulică, Dieter-Lebrecht Koch

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia