Процедура : 2013/0371(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0130/2015

Внесени текстове :

A8-0130/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 5
CRE 28/04/2015 - 5

Гласувания :

PV 28/04/2015 - 7.5
CRE 28/04/2015 - 7.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0101

ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ     ***II
PDF 200kWORD 91k
10.4.2015
PE 551.928v02-00 A8-0130/2015

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 94/62/ЕО по отношение на намаляване на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки

(05094/1/2015 – C8-0064/2015 – 2013/0371(COD))

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Докладчик: Маргрете Аукен

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 94/62/ЕО по отношение на намаляване на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки

(05094/1/2015 – C8-0064/2015 – 2013/0371(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–       като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (05094/1/2015 – C8–0064/2015),

–       като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 26 февруари 2014 г.(1),

–       като взе предвид становището на Комитета на регионите от 3 април 2014 г.(2),

–       като взе предвид своята позиция на първо четене(3) по предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0761),

–       като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–       като взе предвид член 76 от своя правилник,

–       като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0130/2015),

1.      одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.      одобрява своята декларация, приложена към настоящата резолюция;

3.      отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

4.      възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

5.      възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

6.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕЗОЛЮЦИЯТА

Декларация на Европейския парламент

Европейският парламент приема за сведение декларацията, направена от Комисията относно приемането на споразумение за изменение на Директива 94/62/ЕО по отношение на намаляването на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки.

Както посочва Комисията в своя обяснителен меморандум, целта на първоначалното ѝ предложение е „да се ограничи отрицателното въздействие върху околната среда, по-специално поради нерегламентираното изхвърляне, да се насърчи предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци и по-ефективното използване на ресурсите, като в същото време се ограничат отрицателните социално-икономически въздействия. По-конкретно предложението има за цел да се намали потреблението на пластмасови пликове с дебелина под 50 микрона (0,05 mm) в Европейския съюз.“

Европейският парламент счита, че текстът, одобрен от съзаконодателите, напълно съответства на целите на предложението на Комисията.

В своята оценка на въздействието Комисията заключва, че „вариантът, при който се съчетава целта за предотвратяване, валидна за целия ЕС, с експлицитната препоръка за използване на ценова мярка и възможността държавите членки да прилагат пазарни ограничения чрез дерогация от член 18 [...] има най-голям потенциал да даде амбициозни екологични резултати, като същевременно се постигнат и положителни икономически последствия, осигури се общественото приемане и се допринесе за по-широката осведоменост за устойчивото потребление“.

Европейският парламент счита, че одобреният окончателен текст се основава на предпочитания вариант, посочен в оценката на въздействието, изготвена от самата Комисия, и въвежда подходящи разпоредби, за да могат държавите членки да осигурят ефективното намаляване на потреблението на пластмасови пликове в Съюза.

Европейският парламент припомня освен това, че съгласно параграф 30 от Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество от 2003 г., в правомощията на съзаконодателите е да решават дали следва да се извърши оценка на въздействието преди приемането на всяка промяна по същество.

Европейският парламент припомня, че съгласно член 13, параграф 2 от ДЕС „институциите осъществяват лоялно сътрудничество помежду си“. Парламентът оценява усилията, направени от Комисията, за да приключат междуинституционалните преговори. Парламентът изразява съжалението си обаче по повод факта, че декларацията на Комисията се отнася до въпроси, които вече са разгледани по подходящ начин по време на законодателната процедура.

Накрая, Парламентът припомня, че Комисията, в качеството си на пазител на Договорите, е изцяло отговорна за правилното прилагане на правото на Съюза от страна на държавите членки.

(1)

ОВ C 214, 8.7.2014 г., стр. 40.

(2)

ОВ C 174, 7.6.2014 г., стр. 43.

(3)

Приети текстове, 16.4.2014 г., P7_TA(2014)0417.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

В резултат на преговорите между Европейския парламент и Съвета, предложението на Комисията беше значително подобрено чрез установяване на задължение за държавите членки за постигане на устойчиво намаление в потреблението на леки пластмасови пликове за покупки. От значение е, че за първи път от четиридесет години европейско законодателство в областта на отпадъците, ще имаме обвързващи мерки на равнище ЕС, за да се намали генерирането на отпадъци.

Цели или ценообразуване

По-специално, в текста сега се изисква държавите членки да избират между две задължения: или да приемат мерки, които да гарантират, че годишното равнище на потребление не превишава средно 90 леки пластмасови пликове за покупки на глава от населението до края на 2019 г., и не повече от 40 леки пластмасови пликове на глава от населението до 2025 г.; или, като алтернатива, да се гарантира, че до края на 2018 г. те вече не се предоставят безплатно на мястото на продажба на стоките или продуктите, освен ако се прилагат еднакво ефективни инструменти.

Годишно докладване относно потреблението

За да се направи оценка на ефективността на мерките за намаляване, в текста се въвеждат конкретни разпоредби относно мониторинга, като от държавите членки се изисква, считано от 36 месеца след датата на влизане в сила на законодателния акт, да докладват ежегодно за годишното потребление на пластмасови пликове за покупки съгласно обща методология, която следва да бъде приета от Комисията в срок от 12 месеца след датата на влизане в сила на законодателния акт. Така се надграждат съществуващите задължения за докладване. Като такива, ползите от гледна точка на конкретни инструменти, които позволяват на държавите членки да контролират ефективността на предприетите мерки, далеч надхвърлят допълнителната административна работа.

Етикетиране на биоразградимите и компостируемите пластмасови пликове за покупки

Освен това, задължението на Комисията да определи спецификации за етикетирането на биоразградимите и компостируемите пластмасови пликове за покупки е важно средство, за да се избегнат заблуждаващите практики на невярно маркиране на пластмасовите пликове за покупки, особено от т.нар. „oксо-биоразградими“ пластмасови пликове за покупки. „Оксо-биоразградимите“ пластмасови пликове за покупки се основават на технология, при която определена добавка е прибавена към конвенционалната пластмаса, така че в крайна сметка пластмасата се разпада на микрочастици (обикновено в срок от две до пет години). Тази технология се предлага на пазара като решение на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, но в действителност тя увеличава проблема с нерегламентираното изхвърляне, като води до замърсяване на околната среда с пластмасови микрочастици. Дали тези микропластмасови частици в крайна сметка са „биоразградими“, както се твърди от тези, които предлагат технологията, е доста спорно. Фактът, че терминът „биоразградими“ понастоящем се прилага за материали с изключително силно различаващи се степени на биоразградимост, лишава терминът от смисъл. Приемането на ясни спецификации за етикет за биоразградими и компостируеми пликове не само изяснява положението и прекратява заблуждаващи твърдения, но може също така да допринесе за улесняване на разделното събиране на органичните отпадъци с помощта на наистина биоразградими и компостируеми пластмасови пликове.

Оценка на въздействието на „оксо-разградими“ пластмасови пликове за покупки върху околната среда

Тъй като сам по себе си етикетът единствено формулира подвеждащи твърдения като „оксо-разградими“ пластмасови пликове за покупки, но не препятства потенциално увеличение на замърсяването, предизвикано от тази технология, договореният текст задължава Комисията да проучи въздействието на „оксо-разградимите“ пластмасови пликове за покупки върху околната среда и да представи доклад на Европейския парламент и на Съвета, включващ, ако е целесъобразно, набор от мерки за ограничаване на тяхното потребление или за намаляване на вредните последици, в рамките на 24 месеца от влизането му в сила. Тъй като „оксо-разградимите“ пластмаси се използват специално за производството на пластмасови пликове за покупки, напълно подходящо е да се гарантират правно обвързващи последващи действия в контекста на изменението на Директивата за опаковките по отношение на пластмасовите пликове за покупки, отколкото да се отлага това за несигурни последващи действия във връзка със Зелената книга на Комисията относно пластмасовите отпадъци.

Много леки пластмасови пликове за покупки

За да може да се намали прекомерното потребление на леки пластмасови пликове за покупки, е необходимо те да бъдат разграничени от много леките пластмасови пликове с дебелина на стената под 15 микрона, които са необходими за хигиенни цели, или се предоставят като първична опаковка за насипни храни, когато това допринася за предотвратяване на разхищението на храна. Тъй като на държавите членки може да бъде дадена възможност да освобождават много леките пластмасови пликове за покупки от мерките за постигане на целите за намаляване или за ценообразуването, потреблението им може да се запази на същите нива или дори да се увеличават. Въпреки това, тъй като консумацията им е много висока, а нерегламентираното изхвърляне е проблем, който е особено относим към тези много леки пластмасови пликове за покупки, в последното споразумение е въведено задължение за Комисията да направи оценка на въздействието върху жизнения цикъл на възможностите да се намали потреблението на тези пликове, и да се представи законодателно предложение, ако това е целесъобразно, в рамките на 24 месеца.

Стандарт на CEN за домашно компостиране

Накрая, в окончателното споразумение се посочва, че Комисията следва да поиска от Европейския комитет за стандартизация (CEN) да разработи стандарт за компостируемите в домашни условия опаковки.

Накратко, окончателното споразумение е значително подобрение във всички аспекти, в сравнение с предложението на Комисията. И за разлика от предложението на Комисията, то се основава на предпочетения вариант, посочен в оценката на въздействието, изготвена от самата Комисията. Следователно докладчикът препоръчва общата позиция да бъде приета без изменения.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки с цел намаляване на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки

Позовавания

05094/1/2015 – C8-0064/2015 – 2013/0371(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

16.4.2014                     T7-0417/2014

Предложение на Комисията

COM(2013)0761 - C7-0392/2013

Дата на обявяване в заседание на получаването на позицията на Съвета на първо четене

12.3.2015

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

12.3.2015

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Margrete Auken

28.11.2013

 

 

 

Разглеждане в комисия

18.3.2015

 

 

 

Дата на приемане

31.3.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

55

2

6

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Cristian-Silviu Bușoi, Nessa Childers, Alberto Cirio, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Nikos Androulakis, Nicola Caputo, Herbert Dorfmann, Peter Jahr, Ulrike Müller, James Nicholson, Younous Omarjee, Marit Paulsen, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Bart Staes, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Дата на внасяне

10.4.2015

Правна информация - Политика за поверителност