Menetlus : 2013/0371(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0130/2015

Esitatud tekstid :

A8-0130/2015

Arutelud :

PV 28/04/2015 - 5
CRE 28/04/2015 - 5

Hääletused :

PV 28/04/2015 - 7.5
CRE 28/04/2015 - 7.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0101

SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE     ***II
PDF 167kWORD 75k
10.4.2015
PE 551.928v02-00 A8-0130/2015

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 94/62/EÜ seoses õhukeste plastkandekottide tarbimise vähendamisega

(05094/1/2015 – C8-0064/2015 – 2013/0371(COD))

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Raportöör: Margrete Auken

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 94/62/EÜ seoses õhukeste plastkandekottide tarbimise vähendamisega

(05094/1/2015 – C8-0064/2015 – 2013/0371(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (05094/1/2015 – C8-0064/2015),

–       võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 26. veebruari 2014. aasta arvamust(1),

–       võttes arvesse Regioonide Komitee 3. aprilli 2014. aasta arvamust(2),

–       võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(3) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2013)0761) suhtes,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 76,

–       võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni soovitust teisele lugemisele (A8-0130/2015),

1.      kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.      kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud avalduse;

3.      märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

4.      teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

5.      teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist õigusaktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

6.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

RESOLUTSIOONI LISA

Euroopa Parlamendi avaldus

Euroopa Parlament võtab teadmiseks komisjoni avalduse saavutatud kokkulepe kohta, millega muudetakse direktiivi 94/62/EÜ seoses õhukeste plastkandekottide tarbimise vähendamisega.

Nagu komisjon oma seletuskirjas märkis, oli esialgse ettepaneku eesmärk „vähendada negatiivset mõju keskkonnale, eelkõige seoses plastkandekottide äraviskamisega, soodustada jäätmetekke vältimist ja ressursside tõhusamat kasutamist ning piirata samal ajal negatiivset sotsiaalmajanduslikku mõju. Täpsemalt soovitakse ettepanekuga vähendada õhemate kui 50 mikronit (0,05 millimeetrit) plastkandekottide tarbimist Euroopa Liidus.”

Euroopa Parlament märgib, et kaasseadusandjate poolt kokku lepitud tekst on täielikult kooskõlas komisjoni ettepaneku eesmärkidega.

Komisjon järeldas oma mõjuhinnangus, et „valikul, mis ühendab ELi vähendamiseesmärgi ja selgesõnalise soovituse kasutada hinnakujundusmeetmeid ning liikmesriikide võimaluse kohaldada erandina artiklist 18 [...] turupiiranguid, on kõige suurem potentsiaal anda häid keskkonnaalaseid tulemusi, samal ajal saavutatakse sellega positiivne majanduslik mõju, piiratakse negatiivset mõju tööhõivele, tagatakse üldsuse toetus ja aidatakse suurendada teadlikkust säästvast tarbimisest”.

Euroopa Parlament märgib, et kokkulepitud lõplik tekst põhineb komisjoni mõjuhinnangus kindlaks tehtud eelistataval valikul ja selles kehtestatakse liikmesriikidele asjakohased sätted, et tagada plastkottide tarbimise tulemuslik vähendamine kogu ELis.

Euroopa Parlament tuletab samuti meelde, et vastavalt 2003. aasta paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 30 on kaasseadusandjatel õigus teha otsus mõjuhinnangu läbiviimise kohta enne mis tahes sisulise muudatuse vastuvõtmist.

Euroopa Parlament tuletab meelde, et Euroopa Liidu lepingu artikli 13 lõike 2 kohaselt on „institutsioonid [...] omavahelises koostöös üksteise suhtes lojaalsed.” Parlament hindab komisjoni jõupingutusi, et institutsioonidevahelised läbirääkimised lõpule viia. Ta taunib siiski asjaolu, et komisjoni avalduses käsitletakse küsimusi, millega on seadusandliku menetluse käigus juba piisavalt tegeletud.

Lõpuks tuletab parlament meelde, et komisjon kui aluslepingute täitmise järelevalvaja vastutab täielikult liidu õiguse nõuetekohase kohaldamise eest liikmesriikides.

(1)

ELT C 214, 8.7.2014, lk 40.

(2)

ELT C 174, 7.6.2014, lk 43.

(3)

Vastuvõetud tekstid, 16.4.2014, P7_TA(2014)0417.


SELETUSKIRI

Euroopa Parlamendi ja nõukogu läbirääkimiste tulemusel on komisjoni ettepanekut märkimisväärselt parandatud. Liikmesriikidele on kehtestatud kohustus õhukeste plastkandekottide tarbimist püsivalt vähendada. Oluline on, et ELi jäätmealased õigusaktid on kehtinud juba 40 aastat, kuid nüüd on esmakordselt tegemist siduvate ELi tasandi meetmetega, millega vähendatakse jäätmeteket.

Eesmärgid või hinnakujundus

Eelkõige kohustab tekst nüüd liikmesriike valima kahe kohustuse vahel. Tuleb võtta selliseid meetmeid, millega tagatakse, et 2019. aasta lõpuks ei ületa aastane keskmine tarbimine 90 õhukest plastkandekotti inimese kohta ning 2025. aastaks ei ületa see 40 õhukest plastkandekotti inimese kohta; või siis alternatiivina meetmeid, millega tagatakse, et 2018. aasta lõpuks ei anta õhukesi plastkandekotte tarbijale kaupade või toodete müügikohas tasuta, välja arvatud juhul, kui rakendatakse sama tõhusaid vahendeid.

Iga-aastane aruandlus tarbimise kohta

Vähendamismeetmete tulemuslikkuse hindamiseks nähakse tekstis ette järelevalvet käsitlevad erisätted, milles nõutakse, et liikmesriigid annaksid pärast 36 kuu möödumist õigusakti jõustumisest igal aastal aru plastkandekottide aastase tarbimise kohta ühise metoodika alusel, mille komisjon võtab vastu 12 kuu jooksul pärast õigusakti jõustumist. See tugineb kehtivale aruandekohustusele. Kasu, mis saadakse sellest, et liikmesriikide käsutuses on konkreetsed vahendid, mis võimaldavad võetud meetmete tulemuslikkust kontrollida, kaalub selgelt üles täiendava halduskoormuse.

Biolagunevate ja kompostitavate plastkandekottide märgistus

Komisjonile seatud kohustus kehtestada biolagunevate ja kompostitavate plastkandekottide märgistuse kirjeldused on oluline vahend, et vältida plastkandekottide eksitavat vale märgistamist, eelkõige nende nimetamist nn oksüdantide toimel biolagunevateks plastkandekottideks. Oksüdantide toimel biolagunevad plastkotid põhinevad tehnoloogial, mille puhul tavapärasele plastmaterjalile lisatakse lisaainet, nii et plastmaterjal laguneb lõpuks peenosakesteks (tavaliselt kahe või viie aasta jooksul). Selliseid plastkotte turustatakse lahendusena jäätmeprobleemile, kuid tegelikult need hoopis suurendavad prügitekitamist, kuna keskkond saastub mikroplastidega. Olenemata sellest, kas need mikroplastid on lõppkokkuvõttes biolagunevad, nagu selle tehnoloogia pakkujad väidavad, on tegemist väga vastuolulise tehnoloogiaga. Kuna mõistet „biolagunev” kasutatakse praegu materjalide puhul, mille biolagunemise määrad on äärmiselt erinevad, on mõiste kaotanud oma tähenduse. Biolagunevate ja kompostitavate plastkandekottide märgistuse selgete kirjelduste vastuvõtmine mitte ainult ei muuda olukorda selgemaks ega lõpeta eksitavaid väiteid, vaid võib ka aidata tõeliselt biolagunevate ja kompostitavate plastkandekottide abil hõlbustada biojäätmete eraldi kogumist.

Oksüdantide toimel lagunevate plastkandekottide keskkonnamõju hindamine

Märgistuse abil saab vaid muuta eksitavaid väiteid oksüdantide toimel lagunevate plastkandekottide kohta, kuid sellega ei hoita ära sellest tehnoloogiast tingitud võimalikku saaste suurenemist. Seetõttu kohustab kokkulepitud tekst komisjoni analüüsima oksüdantide toimel lagunevate plastkandekottide kasutamise mõju keskkonnale ning esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule 24 kuu jooksul pärast õigusakti jõustumist aruande, mis sisaldaks asjakohasel juhul meetmeid, et piirata nende kottide tarbimist või vähendada nende kahjulikku mõju. Kuna oksüdantide toimel lagunevaid plastmaterjale kasutakse eriti plastkandekottide tootmiseks, on täiesti asjakohane tagada õiguslikult siduvad järelmeetmed pakendidirektiivi ja selle plastkandekotte käsitlevate sätete muutmise raames, mitte aga ühendada seda ebakindlate järelmeetmetega tulenevalt komisjoni rohelisest raamatust plastjäätmete kohta.

Väga õhukesed plastkandekotid

Õhukeste plastkandekottide ülemäärase tarbimise vähendamiseks tuli need eristada väga õhukestest plastkandekottidest, mille paksus on alla 15 mikroni ning mis on nõutavad hügieeni eesmärgil või mida kasutatakse esmase pakendina lahtiste toidukaupade puhul, kui see aitab vältida toidu raiskamist. Kuna liikmesriikidel lubatakse väga õhukesed plastkandekotid jätta vähendamiseesmärke või hinnakujundust käsitlevatest meetmetest välja, võib nende tarbimine jääda samale tasemele või isegi suureneda. Kuna väga õhukeste plastkandekottide tarbimine on siiski väga suur ja nende äraviskamist puudutav probleem väga oluline, kehtestati lõplikus kokkuleppes komisjonile kohustus hinnata õhukeste plastkandekottide tarbimise vähendamise võimaluste mõju olelustsüklile ning esitada asjakohasel juhul 24 kuu jooksul pärast õigusakti jõustumist seadusandlik ettepanek.

Euroopa Standardikomitee standard kodukompostimise jaoks

Lõplikus kokkuleppes on ka sätestatud, et komisjon peaks paluma Euroopa Standardikomiteel töötada välja standardi kodukompostitavate pakendite jaoks.

Kokkuvõttes on lõplik kokkulepe võrreldes komisjoni ettepanekuga oluline edasiminek kõikides küsimustes. Erinevalt komisjoni ettepanekust põhineb see komisjoni mõjuhinnangus kindlaks tehtud eelistataval valikul. Raportöör soovitab seega ühise seisukoha ilma muudatusettepanekuteta vastu võtta.


MENETLUS

Pealkiri

Direktiivi 94/62/EÜ (pakendite ja pakendijäätmete kohta) muutmine, et vähendada õhukeste plastkandekottide tarbimist

Viited

05094/1/2015 – C8-0064/2015 – 2013/0371(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number

16.4.2014                     T7-0417/2014

Komisjoni ettepanek

COM(2013)0761 - C7-0392/2013

Nõukogu esimese lugemise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

12.3.2015

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

12.3.2015

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Margrete Auken

28.11.2013

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

18.3.2015

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

31.3.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

55

2

6

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Cristian-Silviu Bușoi, Nessa Childers, Alberto Cirio, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Nikos Androulakis, Nicola Caputo, Herbert Dorfmann, Peter Jahr, Ulrike Müller, James Nicholson, Younous Omarjee, Marit Paulsen, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Bart Staes, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Esitamise kuupäev

10.4.2015

Õigusteave - Privaatsuspoliitika