Postupak : 2013/0371(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0130/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0130/2015

Rasprave :

PV 28/04/2015 - 5
CRE 28/04/2015 - 5

Glasovanja :

PV 28/04/2015 - 7.5
CRE 28/04/2015 - 7.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0101

PREPORUKA ZA DRUGO ČITANJE     ***II
PDF 180kWORD 94k
10.4.2015
PE 551.928v02-00 A8-0130/2015

o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 94/62/EZ u pogledu smanjenja potrošnje laganih plastičnih vrećica

(05094/1/2015 – C8‑0064/2015 – 2013/0371(COD))

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Izvjestiteljica: Margrete Auken

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 EXPLANATORY STATEMENT
 POSTUPAK

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 94/62/EZ u pogledu smanjenja potrošnje laganih plastičnih vrećica

(05094/1/2015 – C8‑0064/2015 – 2013/0371(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje)

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (05094/1/2015 – C8‑0064/2015),

–       uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 26. veljače 2014.(1),

–       uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 3. travnja 2014.(2),

–       uzimajući u obzir stajalište u prvom čitanju(3) o prijedlogu Komisije upućenom Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0761),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir članak 76. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0130/2015),

1.      prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju;

2.      prihvaća izjavu priloženu ovoj Rezoluciji;

3.      utvrđuje da je akt prihvaćen u skladu sa stajalištem Vijeća;

4.      nalaže svojem predsjedniku da potpiše akt s predsjednikom Vijeća u skladu s člankom 297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

5.      nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci propisno zaključeni te da ga u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća da na objavu u Službenom listu Europske unije;

6.      nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

PRILOG REZOLUCIJI

Izjava Europskog parlamenta

Europski parlament prima na znanje izjavu Komisije o postizanju dogovora o izmjeni Direktive 94/62/EZ u pogledu smanjenja potrošnje laganih plastičnih vrećica.

Kako je navela Komisija u svojem obrazloženju, cilj njezina izvornog prijedloga bilo je „smanjivanje negativnih utjecaja na okoliš, pogotovo u smislu odbacivanja otpada u okoliš, kako bi se potaknulo sprečavanje nastanka otpada i učinkovitije korištenje resursa te istovremeno ograničilo negativne socijalne i gospodarske utjecaje. Detaljnije objašnjeno, cilj prijedloga je smanjenje potrošnje plastičnih vrećica koje su tanje od 50 mikrona (0,05 milimetara) u Europskoj uniji.”

Europski parlament smatra da je tekst o kojem su suzakonodavci postigli dogovor potpuno u skladu s ciljevima prijedloga Komisije.

Komisija je u svojoj procjeni utjecaja zaključila da „mogućnost kojom se kombinira cilj sprječavanja u čitavom EU-u s izričitom preporukom da se upotrebljava mjera određivanja cijena i mogućnošću da države članice primjenjuju ograničenja stavljanja na tržište kao odstupanje od članka 18. [...] ima najveći potencijal za ostvarivanje ambicioznih rezultata za okoliš uz postizanje pozitivnih gospodarskih učinaka, ograničavanje negativnih učinaka na zaposlenost, osiguravanje prihvaćanja od strane javnosti i pridonošenja širenju svijesti o održivoj potrošnji”.

Europski parlament smatra da se konačan tekst koji je dogovoren temelji na najpoželjnijoj mogućnosti navedenoj u procjeni utjecaja same Komisije te da se njime uspostavljaju prikladne odredbe kako bi države članice zajamčile učinkovito smanjenje potrošnje plastičnih vrećica diljem Unije.

Europski parlament nadalje podsjeća da u skladu sa stavkom 30. Međuinstitucionalnog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva iz 2003. suzakonodavci mogu odlučiti bi li procjenu utjecaja trebalo izvršiti prije donošenja bilo kakve suštinske izmjene.

Europski parlament podsjeća da u skladu s člankom 12. stavkom 2. UEU-a „institucije međusobno održavaju lojalnu suradnju”. Parlament cijeni napore Komisije u cilju zaključivanja međuinstitucionalnih pregovora. Međutim, žali zbog činjenice da se izjava Komisije bavi pitanjima koja su već na prikladan način riješena tijekom zakonodavnog postupka.

Konačno, Parlament podsjeća da je Komisija kao čuvarica Ugovora u potpunosti odgovorna za pravilnu primjenu prava Unije u državama članicama.

(1)

SL C 214, 8.7.2014., str. 40.

(2)

SL C 174, 7.6.2014., str. 43.

(3)

Usvojeni tekstovi od 16.4.2014., P7_TA(2014)0417.


EXPLANATORY STATEMENT

As result of the negotiations between the European Parliament and the Council, the Commission proposal has been significantly improved by laying down an obligation on Members States to achieve a sustained reduction in the consumption of lightweight plastic carrier bags. Importantly, for the first time in forty years of European waste legislation, we will have binding measures at EU level to reduce waste generation.

Targets or pricing

In particular, the text now requires Member States to choose between two obligations: either to adopt measures ensuring that the annual consumption level does not exceed, on average, 90 lightweight plastic carrier bags per person by the end of 2019, and not more than 40 lightweight plastic carrier bags per person by 2025; or alternatively, to ensure that, by the end of 2018, they are no longer provided free of charge at the point of sale of goods or products, unless equally effective instruments are applied.

Annual reporting on consumption

In order to assess the effectiveness of reduction measures the text introduces specific provisions on monitoring, requiring the Member States, as from 36 months after the entry into force of the legislation, to report annually on the annual consumption of plastic carrier bags according to a common methodology to be adopted by the Commission within 12 months after the entry into force of the legislation. This builds on existing reporting obligations. As such, the benefits in terms of having concrete tools that allow Member States to control the effectiveness of the measures taken far outweigh the extra administrative work.

Labelling of biodegradable and compostable plastic carrier bags

Furthermore, the obligation for the Commission to set specifications on labelling on biodegradable and compostable plastic carrier bags is an important means to avoid the misleading practices of false labelling of plastic carrier bags, particularly by so called "oxo-biodegradable" plastic carrier bags. "Oxo-biodegradable" plastic bags are based on a technology where an additive is added to conventional plastic material so that the plastic eventually fragments into micro-particles (normally within two to five years). It is marketed as a solution to littering, when in fact it increases the problem of littering by leading to environmental pollution with micro-plastics. Whether or not these micro-plastics are ultimately "biodegradable" as claimed by those offering this technology is highly controversial. The fact that the term “biodegradable” is currently applied to materials with extremely widely differing rates of bio-degradation has rendered the term meaningless. The adoption of clear specifications for a label of biodegradable and compostable bags not only clarifies the situation and ends misleading claims, but can also contribute to facilitate the separate collection of bio-waste with the help of truly biodegradable and compostable plastic bags.

Assessment of impacts of "oxo-degradable" plastic carrier bags on the environment

As a label alone only addresses misleading claims by "oxo-degradable" plastic carrier bags, but does not prevent the increase in pollution potentially brought about by this technology, the agreed text obliges the Commission to examine the impact of "oxo-degradable" plastic carrier bags on the environment and present a report to the European Parliament and the Council, including, if appropriate, a set of measures to limit their consumption or to reduce any harmful impacts within 24 months of the entry into force. As "oxo-degradable" plastic materials are especially used to produce plastic carrier bags, it is fully appropriate to ensure legally binding follow-up action in the context of amending the packaging directive with regard to plastic carrier bags, rather than defer this to uncertain follow-up to the Commission Green Paper on plastic waste.

Very lightweight plastic carrier bags

In order to be able to reduce the excessive consumption of lightweight plastic carrier bags, it was necessary to distinguish them from very lightweight plastic carrier bags with a wall thickness below 15 microns which are required for hygiene purposes or provided as primary packaging for loose food when this helps to prevent food wastage. As Member States may be allowed to exempt very lightweight plastic carrier bags from the measures to achieve the reduction targets or the pricing, their consumption may remain at the same levels or even increase. However, as their consumption is very high and the littering problem particularly relevant for these very lightweight plastic carrier bags, the final agreement introduced an obligation on the Commission to assess the life cycle impacts of possibilities to reduce the consumption of these bags, and present a legislative proposal, if appropriate, within 24 months.

CEN standard for home composting

Finally, the final agreement stipulates that the Commission should ask CEN to develop a standard for home-compostable packaging.

In summary, the final agreement is a major improvement in all aspects as compared to the Commission proposal. And unlike the Commission proposal, it is based on the preferred option identified in the Commission's own impact assessment. Your rapporteur therefore recommends agreeing to the common position without any amendments.


POSTUPAK

Naslov

Izmjena Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu radi smanjenja potrošnje laganih plastičnih vrećica

Referentni dokumenti

05094/1/2015 – C8-0064/2015 – 2013/0371(COD)

Datum 1. čitanja u EP-u – broj P

16.4.2014                     T7-0417/2014

Prijedlog Komisije

COM(2013)0761 - C7-0392/2013

Datum objave primitka stajališta Vijeća u prvom čitanju na plenarnoj sjednici

12.3.2015

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

12.3.2015

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Margrete Auken

28.11.2013

 

 

 

Razmatranje u odboru

18.3.2015

 

 

 

Datum usvajanja

31.3.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

55

2

6

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Cristian-Silviu Bușoi, Nessa Childers, Alberto Cirio, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Nikos Androulakis, Nicola Caputo, Herbert Dorfmann, Peter Jahr, Ulrike Müller, James Nicholson, Younous Omarjee, Marit Paulsen, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Bart Staes, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Datum podnošenja

10.4.2015

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti