Procedūra : 2013/0371(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0130/2015

Pateikti tekstai :

A8-0130/2015

Debatai :

PV 28/04/2015 - 5
CRE 28/04/2015 - 5

Balsavimas :

PV 28/04/2015 - 7.5
CRE 28/04/2015 - 7.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0101

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI     ***II
PDF 184kWORD 88k
10.4.2015
PE 551.928v02-00 A8-0130/2015

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria dėl lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimo mažinimo iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB

(05094/1/2015 – C8-0064/2015 – 2013/0371(COD))

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Pranešėja: Margrete Auken

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria dėl lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimo mažinimo iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB

(05094/1/2015 – C8-0064/2015 – 2013/0371(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (05094/1/2015 – C8‑0064/2015),

–       atsižvelgdamas į 2014 m. vasario 26 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–       atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 3 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–       atsižvelgdamas į savo poziciją per pirmąjį svarstymą(3) dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013) 0761),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A8-0130/2015),

1.      pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2.      pritaria pareiškimui, pridėtam prie šios rezoliucijos;

3.      pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

4.      paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

5.      paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

6.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Europos Parlamento pareiškimas

Europos Parlamentas atkreipia dėmesį į Komisijos pareiškimą dėl priimto susitarimo iš dalies keisti Direktyvos 94/62/EB nuostatas dėl lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimo mažinimo.

Kaip Komisija nurodė aiškinamajame memorandume, jos pirminiame pasiūlyme buvo siekiama „mažinti neigiamą poveikį aplinkai, visų pirma, jos taršą šiukšlėmis, skatinti atliekų prevenciją ir efektyviau naudoti išteklius, tačiau išvengti neigiamo socialinio ir ekonominio poveikio. Konkrečiai pasiūlymu siekiama sumažinti plonesnių kaip 50 mikronų (0,05 mm) storio plastikinių maišelių naudojimą Europos Sąjungoje.“

Europos Parlamentas mano, kad tekstas, dėl kurio susitarė teisėkūros institucijos, visiškai atitinka Komisijos pasiūlymo tikslus.

Savo poveikio vertinime Komisija padarė išvadą, kad priimtiniausias variantas, kai derinamas „ES masto maišelių naudojimo prevencijos tikslas, aiškios rekomendacijos taikyti ekonomines priemones ir valstybėms narėms suteikiama galimybė, nukrypstant nuo 18 straipsnio nuostatų, taikyti pardavimo apribojimus [...] būtų naudingiausias aplinkosaugos atžvilgiu ir kartu būtų ekonomiškai naudingas, nepadarytų didelio poveikio užimtumui, būtų priimtinas visuomenei ir padėtų šviesti visuomenę apie tausaus vartojimo svarbą apskritai“.

Europos Parlamentas mano, kad sutartas galutinis tekstas grindžiamas Komisijos poveikio vertinime nurodytu priimtiniausiu variantu ir jame valstybėms narėms nustatomos tinkamos nuostatos, kad būtų užtikrintas veiksmingas plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimo mažinimas.

Be to, Europos Parlamentas primena, kad pagal 2003 m. tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros teisėkūros institucijos savo nuožiūra sprendžia, ar prieš priimant bet kokį esminį pakeitimą turėtų būti atliktas poveikio vertinimas.

Europos Parlamentas primena, kad pagal ES sutarties 13 straipsnio 2 dalį „institucijos lojaliai tarpusavyje bendradarbiauja“. Parlamentas teigiamai vertina Komisijos pastangas užbaigti tarpinstitucines derybas. Vis dėlto jis apgailestauja dėl to, kad Komisijos deklaracijoje kalbama apie klausimus, kurie jau deramai nagrinėti per teisėkūros procedūrą.

Galiausiai Parlamentas primena, kad Komisija, kaip Sutarčių sergėtoja, yra visapusiškai atsakinga už tai, kad valstybės narės teisingai taikytų Sąjungos teisę.

(1)

OL C 214, 2014 7 8, p. 40.

(2)

OL C 174, 2014 6 7, p. 43.

(3)

Priimti tekstai, 2014 4 16, P7_TA(2014) 0417.


AIŠKINAMOJI DALIS

Per Europos Parlamento ir Tarybos derybas Komisijos pasiūlymas buvo gerokai patobulintas nustačius valstybėms narėms įpareigojimą siekti tvariai mažinti lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimą. Svarbu, kad per keturiasdešimt ES atliekų teisės aktų istorijos metų mes pirmą kartą turėsime ES lygmens privalomas atliekų susidarymo mažinimo priemones.

Tikslai ir kainų nustatymas

Visų pirma dokumente dabar reikalaujama, kad valstybės narės rinktųsi vieną iš dviejų įpareigojimų: arba priimti priemones, kuriomis būtų užtikrinama, kad iki 2019 m. pabaigos per metus būtų vidutiniškai sunaudojama ne daugiau kaip 90 lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių vienam žmogui, o iki 2025 m. ne daugiau kaip 40 lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių vienam žmogui; arba užtikrinti, kad iki 2018 m. pabaigos prekių ar produktų pardavimo vietose plastikiniai maišeliai nebūtų dalijami nemokamai, kol nebus taikomos vienodai veiksmingos priemonės.

Metinių sunaudojimo ataskaitų teikimas

Siekiant įvertinti mažinimo priemonių veiksmingumą tekste nustatomos konkrečios stebėsenos nuostatos, pagal kurias reikalaujama, kad praėjus 36 mėnesiams nuo teisės akto įsigaliojimo dienos valstybės narės, laikydamosi bendros metodikos, kurią per 12 mėnesių nuo teisės akto įsigaliojimo dienos turi patvirtinti Komisija, kasmet teiktų plastikinių pirkinių maišelių metinio sunaudojimo ataskaitas. Šis reikalavimas grindžiamas esamais ataskaitų teikimo įpareigojimais. Iš esmės konkrečių priemonių, kurios sudaro valstybėms narėms galimybes kontroliuoti taikomų priemonių veiksmingumą, nauda gerokai nusveria papildomą administracinį darbą.

Biologiškai skaidžių ir kompostuojamų plastikinių pirkinių maišelių ženklinimas

Be to, Komisijos įpareigojimas nustatyti biologiškai skaidžių ir kompostuojamų plastikinių pirkinių maišelių ženklinimo specifikacijas yra svarbi priemonė siekiant užtikrinti, kad nebūtų vykdoma klaidinanti melagingo plastikinių pirkinių maišelių, ypač vadinamųjų aerobiškai biologiškai skaidžių plastikinių pirkinių maišelių, ženklinimo veikla. Aerobiškai biologiškai skaidžių plastikinių maišelių gamyba pagrįsta technologija, kurią taikant į įprastą plastiką įdedamas papildas, dėl kurio ilgainiui plastikas suyra į mikrodaleles (paprastai per dvejus–penkerius metus). Jais prekiaujama siekiant išspręsti šiukšlinimo problemą, tačiau iš tikrųjų šiukšlinimo problema darosi dar opesnė, nes dėl jų aplinka teršiama mikroplastiku. Daug ginčų kelia klausimas, ar šis mikroplastikas yra visiškai biologiškai skaidus, kaip tvirtina tie, kurie siūlo šią technologiją. Tai, kad terminas „biologiškai skaidus“ šiuo metu taikomas medžiagoms, kurių biologinis skaidumas itin smarkiai skiriasi, lėmė šio termino beprasmiškumą. Priėmus aiškias biologiškai skaidžių ir kompostuojamų plastikinių pirkinių maišelių ženklo specifikacijas ne tik būtų išspręsta ši situacija ir panaikinti klaidinantys teiginiai, bet ir būtų galima sudaryti palankesnes sąlygas atskiram biologinių atliekų surinkimui naudojant iš tiesų biologiškai skaidžius ir kompostuojamus plastikinius maišelius.

Aerobiškai biologiškai skaidžių plastikinių pirkinių maišelių poveikio aplinkai vertinimas

Kadangi ženklinant sprendžiama tik su aerobiškai biologiškai skaidžiais plastikiniais pirkinių maišeliais susijusių teiginių problema, bet neužkertamas kelias didėjančiai dėl šios technologijos atsiradusiai taršai, sutartame tekste Komisija įpareigojama ištirti aerobiškai biologiškai skaidžių plastikinių pirkinių maišelių poveikį aplinkai ir per 24 mėnesius nuo įsigaliojimo dienos pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, įskaitant, jei reikia, priemonių, kuriomis būtų siekiama apriboti jų naudojimą arba sumažinti jų neigiamą poveikį. Kadangi aerobiškai biologiškai skaidžios plastikinės medžiagos ypač naudojamos plastikiniams pirkinių maišeliams gaminti, visiškai tikslinga užtikrinti, kad būtų teisiškai privaloma imtis tolesnių veiksmų siekiant plastikinių pirkinių maišelių klausimu iš dalies pakeisti Pakuočių direktyvą, o ne atidėti šį klausimą abejotinai su Komisijos žaliąja knyga dėl plastiko atliekų susijusiai tolesnei veiklai.

Labai lengvi plastikiniai pirkinių maišeliai

Kad būtų galima sumažinti pernelyg didelį sunaudojamų lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių kiekį, būtina skirti juos nuo labai lengvų plastikinių pirkinių maišelių, kurių sienelės storis yra mažesnis kaip 15 mikronų ir kurių reikia higieniniais tikslais arba kurie pateikiami kaip nefasuotiems maisto produktams skirta pirminė pakuotė, kai tai padeda išvengti maisto švaistymo. Kadangi valstybėms narėms gali būti leista netaikyti labai lengviems plastikiniams pirkinių maišeliams mažinimo priemonių arba kainų, jų sunaudojimo lygis gali likti toks pat ar net padidėti. Vis dėlto, kadangi jų sunaudojama labai daug ir šiukšlinimo šiais labai lengvais plastikiniais pirkinių maišeliais problema yra itin aktuali, į galutinai sutartą tekstą įtrauktas Komisijos įpareigojimas per 24 mėnesius įvertinti įvairių galimybių sumažinti labai lengvų plastikinių maišelių sunaudojimo poveikį per gyvavimo ciklą ir prireikus pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

Kompostavimo namų sąlygomis CEN standartas

Galiausiai galutiniame sutartame tekste nustatyta, kad Komisija turėtų paprašyti CEN sukurti namų sąlygomis kompostuojamos pakuotės standartą.

Apibendrinant reikia pasakyti, kad galutinis sutartas tekstas palyginti su Komisijos pasiūlymu visais atžvilgiais yra tobulesnis. Kitaip nei Komisijos pasiūlymas jis grindžiamas Komisijos poveikio vertinime nurodytu priimtiniausiu variantu. Todėl pranešėjas rekomenduoja pritarti bendrai pozicijai be jokių pakeitimų.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Direktyvos 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų siekiant sumažinti lengvųjų plastikinių maišelių naudojimą dalinis keitimas

Nuorodos

05094/1/2015 – C8-0064/2015 – 2013/0371(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

16.4.2014                     T7-0417/2014

Komisijos pasiūlymas

COM(2013)0761 - C7-0392/2013

Paskelbimo, kad gauta per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, plenariniame posėdyje data

12.3.2015

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

12.3.2015

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Margrete Auken

28.11.2013

 

 

 

Svarstymas komitete

18.3.2015

 

 

 

Priėmimo data

31.3.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

55

2

6

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Cristian-Silviu Bușoi, Nessa Childers, Alberto Cirio, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Nikos Androulakis, Nicola Caputo, Herbert Dorfmann, Peter Jahr, Ulrike Müller, James Nicholson, Younous Omarjee, Marit Paulsen, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Bart Staes, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pateikimo data

10.4.2015

Teisinis pranešimas - Privatumo politika