Procedūra : 2013/0371(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0130/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0130/2015

Debates :

PV 28/04/2015 - 5
CRE 28/04/2015 - 5

Balsojumi :

PV 28/04/2015 - 7.5
CRE 28/04/2015 - 7.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0101

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM     ***II
PDF 185kWORD 88k
10.4.2015
PE 551.928v02-00 A8-0130/2015

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par grozījumu izdarīšanu Direktīvā 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu, lai samazinātu vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņu

(05094/1/2015 – C8‑0064/2015 – 2013/0371(COD))

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Referente: Margrete Auken

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par grozījumu izdarīšanu Direktīvā 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu, lai samazinātu vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņu

(05094/1/2015 – C8‑0064/2015 – 2013/0371(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (05094/1/2015 – C8‑0064/2015),

–       ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2014. gada 26. februāra atzinumu(1),

–       ņemot vērā Reģionu komitejas 2014. gada 3. aprīļa atzinumu(2),

–       ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā(3) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0761),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

–       ņemot vērā Reglamenta 76. pantu,

–       ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja ieteikumus otrajam lasījumam (A8-0130/2015),

1.      apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2.      apstiprina Parlamenta paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

3.      konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

4.      uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

5.      uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

6.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

Eiropas Parlamenta paziņojums

Eiropas Parlaments ņem vērā Komisijas paziņojumu saistībā ar vienošanos par Direktīvas 94/62/EK grozīšanu, lai samazinātu plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņu.

Kā Komisija apgalvoja savā paskaidrojuma rakstā, tās sākotnējā priekšlikuma mērķis bija "ierobežot nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, jo īpaši saistībā ar piegružošanu, sekmēt to, ka tiek novērsta atkritumu rašanās, un to, ka tiek efektīvāk izmantoti resursi, vienlaikus ierobežojot nelabvēlīgu sociāli ekonomisko ietekmi. Konkrētāk, šā priekšlikuma mērķis ir samazināt plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņu Eiropas Savienībā attiecībā uz plastmasas iepirkumu maisiņiem, kuru materiāla biezums nepārsniedz 50 mikronus (0,05 milimetrus)."

Eiropas Parlaments uzskata, ka teksts, par kuru vienojās likumdevēji, pilnībā atbilst Komisijas priekšlikuma mērķiem.

Ietekmes novērtējumā Komisija secināja, ka "kombinēt atkritumu rašanās novēršanas mērķi ES līmenī ar skaidru ieteikumu dalībvalstīm izmantot cenu noteikšanu, kā arī iespēju dalībvalstīm piemērot tirgus ierobežojumus, atkāpjoties no 18. panta prasībām [...], būtu visefektīvākā pieeja, lai sasniegtu vērienīgus rezultātus vides jomā, vienlaikus nodrošinot pozitīvu ekonomisku ietekmi, mazinot negatīvo ietekmi uz nodarbinātību, nodrošinot pieņemamību sabiedrībai, kā arī sniedzot ieguldījumu plašākas izpratnes veicināšanā ilgtspējīga patēriņa jomā".

Eiropas Parlaments uzskata, ka galīga redakcija, par kuru panākta vienošanās, ir pamatota uz šo visefektīvāko pieeju, kas izklāstīta Komisijas veiktajā ietekmes novērtējumā, un tajā paredzētie noteikumi dalībvalstīm ir atbilstīgi, lai nodrošinātu plastmasas maisiņu patēriņa efektīvu samazinājumu visā Savienībā.

Turklāt Eiropas Parlaments atgādina, ka saskaņā ar 2003. gada Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu 30. punktu lemt par to, vai pirms būtisku grozījumu izdarīšanas ir nepieciešams ietekmes novērtējums, ir likumdevēju ziņā.

Eiropas Parlaments atgādina, ka saskaņā ar LES 13. panta 2. punktu "iestādes īsteno pilnīgu savstarpēju sadarbību". Parlaments augstu vērtē Komisijas ieguldījumu, cenšoties panākt iestāžu sarunu noslēgšanu. Tomēr Parlaments pauž nožēlu par to, ka Komisijas deklarācijā ir izskatīti jautājumi, kuri jau tika pienācīgi izskatīti likumdošanas procedūras laikā.

Visbeidzot Parlaments atgādina, ka Komisija, būdama Līgumu izpildes uzraudzītāja, ir pilnībā atbildīga par to, lai Savienības tiesību akti dalībvalstīs tiktu piemēroti pareizi.

(1)

OV C 214, 8.7.2014., 40. lpp.

(2)

OV C 174, 7.6.2014., 43. lpp.

(3)

Pieņemtie teksti, 16.4.2014., P8_TA(2014)0417.


PASKAIDROJUMS

Eiropas Parlamenta un Padomes sarunu rezultātā Komisijas priekšlikums tika būtiski uzlabots, nosakot dalībvalstīm pienākumu panākt plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa būtisku samazinājumu. Svarīgi, ka pirmo reizi četrdesmit gados kopš tiek pieņemti Eiropas tiesību akti atkritumu jomā, mums beidzot būs ES līmeņa saistoši pasākumi atkritumu rašanās samazināšanai.

Mērķi vai cenas noteikšana

Konkrētāk — tekstā tagad ir noteikta prasība dalībvalstīm izvēlēties starp divām iespējām — vai nu pieņemt pasākumus, kas nodrošina, ka netiek pārsniegts gada patēriņa līmenis — vidēji 90 plastmasas iepirkumu maisiņi uz vienu iedzīvotāju līdz 2019. gada beigām un ne vairāk kā 40 plastmasas iepirkumu maisiņi uz vienu iedzīvotāju līdz 2025. gadam, vai otra iespēja — nodrošināt, ka līdz 2018. gada beigām preču vai produktu tirdzniecības vietās šos maisiņus vairs neizsniedz bez maksas, izņemot gadījumus, ja tiek piemēroti līdzvērtīgas efektivitātes instrumenti.

Gada ziņojums par patēriņu

Lai novērtētu samazināšanas pasākumu efektivitāti, tekstā ir ieviesti īpaši noteikumi par monitoringu, nosakot, ka dalībvalstīm pēc 36 mēnešiem kopš tiesību akta stāšanās spēkā ir katru gadu jāziņo par plastmasas iepirkumu maisiņu gada patēriņu saskaņā ar vienotu metodoloģiju, kas Komisijai jāpieņem 12 mēnešu laikā kopš tiesību akta stāšanās spēkā. Tas papildina jau spēkā esošās ziņošanas prasības. Tas, ka dalībvalstu rīcībā ir konkrēti instrumenti, lai kontrolētu veikto pasākumu efektivitāti, daudzkārt atsver to, ka nepieciešams papildu administratīvs darbs.

Bioloģiski noārdāmu un kompostējamu plastmasas iepirkumu maisiņu marķēšana

Turklāt Komisijai uzdotais pienākums noteikt marķēšanas specifikācijas bioloģiski noārdāmiem un kompostējamiem plastmasas iepirkumu maisiņiem ir svarīgs veids, kā izvairīties no plastmasas iepirkumu maisiņu nepatiesu marķējumu maldinošās prakses, jo īpaši tā saukto "okso-bioloģiski noārdāmo" plastmasas iepirkumu maisiņu gadījumā. Okso-bioloģiski noārdāmo plastmasas maisiņu ražošanas tehnoloģijā parastās plastmasas materiālam tiek pievienoti piemaisījumi, kuru dēļ plastmasa vēlāk sadalās mikrodaļiņās (parasti divu līdz piecu gadu laikā). Šī tehnoloģija tiek piedāvāta, kā risinājums piegružošanai, bet patiesībā tā saasina piegružošanas problēmu, novedot pie vides piesārņojuma ar mikroplastmasu. Tas, vai šī mikroplastmasa beigu beigās bioloģiski noārdās, kā apgalvo šīs tehnoloģijas piedāvātāji, ir stipri apšaubāms jautājums. Par "bioloģiski noārdāmiem" patlaban tiek dēvēti materiāli, kuru bioloģiskās noārdīšanās rādītāji ir ārkārtīgi atšķirīgi, tādēļ šis apzīmējums ir kļuvis bezjēdzīgs. Skaidru specifikāciju pieņemšana attiecībā uz bioloģiski noārdāmu un kompostējamu plastmasas iepirkumu maisiņu marķēšanu ne tikai atrisina situāciju un izslēdz maldinošus apgalvojumus, bet var arī palīdzēt veicināt bioloģisko atkritumu atsevišķu savākšanu, ņemot vērā, ka būs zināms, kuri plastmasas iepirkumu maisiņi ir tiešām bioloģiski noārdāmi un kompostējami.

Okso-bioloģiski noārdāmās plastmasas iepirkumu maisiņu ietekmes novērtējums

Tā kā ar marķēšanas jautājumu tiktu novērsti tikai maldinošie apgalvojumi par okso-bioloģiski noārdāmās plastmasas iepirkumu maisiņiem, bet netiek novērsta šīs tehnoloģijas potenciāli izraisītā piesārņojuma palielināšanās, tekstā, par kuru panākta vienošanās, Komisijai ir uzdots 24 mēnešu laikā no šā tiesību akta spēkā stāšanās dienas pārbaudīt okso-bioloģiski noārdāmās plastmasas iepirkumu maisiņu ietekmi uz vidi un iesniegt ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, vajadzības gadījumā tajā iekļaujot arī pasākumu kopumu šo maisiņu patēriņa ierobežošanai vai jebkādas kaitīgas ietekmes mazināšanai. Tā kā okso-bioloģiski noārdāmās plastmasas materiāli tiek īpaši izmantoti plastmasas iepirkumu maisiņu ražošanai, ir pilnīgi atbilstīgi nodrošināt juridiski saistošus turpmākos pasākumus saistībā ar Iepakojuma direktīvas grozīšanu attiecībā uz plastmasas iepirkumu maisiņiem, nevis apmierināties vien ar nekonkrētu turpmāko rīcību, izmantojot Komisijas Zaļo grāmatu par plastmasas atkritumiem.

Ļoti nelielam svaram paredzēti plastmasas iepirkumu maisiņi

Lai varētu samazināt plastmasas maisiņu pārmērīgo patēriņu, bija nepieciešams tos nošķirt no ļoti nelielam svaram paredzētiem plastmasas maisiņiem, kuru materiāla biezums nepārsniedz 15 mikronus un kas nepieciešami higiēnas mērķiem, vai kurus nodrošina kā primāro iepakojumu sveramiem pārtikas produktiem gadījumos, kad tas palīdz novērst pārtikas izšķērdēšanu. Tā kā dalībvalstīm, īstenojot samazināšanas vai cenu noteikšanas pasākumus, ir atļauts paredzēt izņēmumu attiecībā uz ļoti nelielam svaram paredzētiem plastmasas maisiņiem, to patēriņš var saglabāties tādā pašā līmenī vai pat pieaugt. Tomēr — tā kā to patēriņš ir ļoti liels un ar ļoti nelielam svaram paredzētiem plastmasas maisiņiem saistītā piegružošanas problēma ir īpaši sāpīga — ar galīgo vienošanos tika uzdots Komisijai novērtēt šo maisiņu dzīves cikla ietekmi un iespējas samazināt to patēriņu, un vajadzības gadījumā iesniegt tiesību akta priekšlikumu 24 mēnešu laikā.

CEN standarts kompostēšanai mājsaimniecībās

Visbeidzot ar galīgo vienošanos tika noteikts, ka Komisijai jāprasa CEN izstrādāt standartu mājsaimniecībās kompostējamam iepakojumam.

Noslēgumā jābilst, ka salīdzinājumā ar Komisijas priekšlikumu, galīgā vienošanās nodrošināja būtiskus uzlabojumus visos aspektos. Un atšķirībā no Komisijas priekšlikuma, tās pamatā ir visefektīvākās pieejas izvēle, kuru Komisija bija noskaidrojusi pašas veiktajā ietekmes novērtējumā. Tāpēc referents iesaka piekrist kopējai nostājai, neveicot nekādus grozījumus.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Grozījumu izdarīšana Direktīvā 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu, lai samazinātu vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņu

Atsauces

05094/1/2015 – C8-0064/2015 – 2013/0371(COD)

1. lasījuma datums EP – P numurs

16.4.2014                     T7-0417/2014

Komisijas priekšlikums

COM(2013)0761 - C7-0392/2013

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par Padomes nostājas saņemšanu pirmajā lasījumā

12.3.2015

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

12.3.2015

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Margrete Auken

28.11.2013

 

 

 

Izskatīšana komitejā

18.3.2015

 

 

 

Pieņemšanas datums

31.3.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

55

2

6

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Cristian-Silviu Bușoi, Nessa Childers, Alberto Cirio, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nikos Androulakis, Nicola Caputo, Herbert Dorfmann, Peter Jahr, Ulrike Müller, James Nicholson, Younous Omarjee, Marit Paulsen, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Bart Staes, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Iesniegšanas datums

10.4.2015

Juridisks paziņojums - Privātuma politika