Postup : 2013/0371(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0130/2015

Predkladané texty :

A8-0130/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 5
CRE 28/04/2015 - 5

Hlasovanie :

PV 28/04/2015 - 7.5
CRE 28/04/2015 - 7.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0101

ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA     ***II
PDF 187kWORD 86k
10.4.2015
PE 551.928v02-00 A8-0130/2015

o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 94/62/ES, pokiaľ ide o zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek

(05094/1/2015 – C8-0064/2015 – 2013/0371(COD))

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajkyňa: Margrete Auken

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 94/62/ES, pokiaľ ide o zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek

(05094/1/2015 – C8-0064/2015 – 2013/0371(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (05094/1//2015 – C8-0064/2015),

–       so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 26. februára 2014,(1)

–       so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 3. apríla 2014,(2)

–       so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní (3)k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0761),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0130/2015),

1.      schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.      schvaľuje svoje vyhlásenie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.      konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

4.      poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

5.      poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

6.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

PRÍLOHA K UZNESENIU

Vyhlásenie Európskeho parlamentu

Európsky parlament berie na vedomie vyhlásenie Komisie k prijatiu dohody, ktorou sa mení smernica 94/62/ES, pokiaľ ide o zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek.

Ako Komisia uviedla vo svojej dôvodovej správe, cieľom jej pôvodného návrhu je „obmedziť negatívne vplyvy na životné prostredie, najmä z hľadiska ich odhadzovania, podporiť predchádzanie vzniku odpadu a efektívnejšie využívanie zdrojov a zároveň pritom obmedziť negatívne sociálno-ekonomické vplyvy. Konkrétnejším cieľom návrhu je obmedziť spotrebu plastových tašiek s hrúbkou menšou ako 50 mikrónov (0,05 mm) v Európskej únii.“

Európsky parlament sa nazdáva, že text, na ktorom sa spoluzákonodarcovia dohodli, je v plnom súlade s cieľmi návrhu Komisie.

Komisia vo svojom posúdení vplyvu dospela k záveru, že „alternatíva, ktorá spája celoúnijný preventívny cieľ s výslovným odporúčaním používať cenové opatrenie, a skutočnosť, že členské štáty majú možnosť uplatňovať trhové obmedzenia na základe odchýlok od článku 18 [...], má najvyšší potenciál dosiahnuť vysoké ciele v oblasti životného prostredia a dosiahnuť pritom pozitívne ekonomické vplyvy a obmedziť negatívne vplyvy na zamestnanosť so zaistením akceptovania vo verejnosti a môže prispieť k väčšej informovanosti o udržateľnej spotrebe“.

Európsky parlament sa nazdáva, že konečný dohodnutý text vychádza z uprednostňovanej alternatívy, ktorú Komisia určila v samotnom posúdení vplyvu, a poskytuje členským štátom vhodné ustanovenia, aby mohli zabezpečiť účinné zníženie spotreby plastových tašiek v celej Únii.

Európsky parlament ďalej pripomína, že podľa odseku 30 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva z roku 2003, patrí do právomoci spoluzákonodarcov rozhodnúť, či by sa pred prijatím akejkoľvek podstatnej zmeny malo uskutočniť posúdenie vplyvu.

Európsky parlament pripomína, že podľa článku 13 ods. 2 TEÚ „inštitúcie navzájom v plnej miere spolupracujú“. Parlament oceňuje úsilie, ktoré Komisia vyvinula, zamerané na uzavretie medziinštitucionálnych rokovaní. Vyjadruje však poľutovanie nad tým, že vyhlásenie Komisie sa sústreďuje na otázky, ktoré sa už adekvátne riešili v priebehu legislatívneho procesu.

Napokon Parlament pripomína, že Komisia je ako strážkyňa zmlúv v plnej miere zodpovedná za správne uplatňovanie práva Únie členskými štátmi.

(1)

Ú. v. EÚ C 214, 8.7.2014, s. 40.

(2)

Ú. v. EÚ C 174, 7.6.2014, s. 43.

(3)

Prijaté texty zo 16.4.2014, P7_TA(2014)0417.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Výsledkom rokovaní medzi Európskym parlamentom a Radou je výrazné zlepšenie návrhu Komisie, keďže sa členským štátom uložila povinnosť dosiahnuť trvalé zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek. Dôležitým prvkom je, že po prvý raz za štyridsať rokov histórie európskych právnych predpisov v oblasti odpadu budeme mať na úrovni EÚ záväzné opatrenia na zníženie tvorby odpadu.

Ciele alebo stanovovanie cien

V texte sa teraz ukladá členským štátom konkrétna povinnosť vybrať si medzi dvoma záväzkami: buď prijať opatrenia, ktorými zabezpečia, že ročná miera spotreby neprekročí v priemere 90 ľahkých plastových tašiek na osobu do konca roku 2019 a nie viac ako 40 ľahkých plastových tašiek na osobu do roku 2025; alebo zabezpečiť, že do konca roka 2018 už nebudú ľahké plastové tašky poskytované na mieste predaja tovaru alebo produktov zdarma, prípadne zabezpečiť, že budú zavedené rovnako efektívne nástroje.

Podávanie ročných správ o spotrebe

V záujme posúdenia účinnosti opatrení na zníženie sa v texte zavádzajú osobitné ustanovenia o monitorovaní, ktoré členským štátom ukladajú povinnosť 36 mesiacov po nadobudnutí účinnosti právneho predpisu každoročne podávať správu o ročnej spotrebe plastových tašiek v súlade s bežnou metodikou, ktorú Komisia prijme do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti právneho predpisu. Týmto sa ďalej rozvíjajú existujúce oznamovacie povinnosti. Takže prínosy v podobe konkrétnych nástrojov, ktoré umožnia členským štátom kontrolovať účinnosť prijatých opatrení, budú prevažovať nad administratívnou prácou navyše.

Označovanie biologicky rozložiteľných a kompostovateľných plastových tašiek

Okrem toho je povinnosť, aby Komisia stanovila špecifické podmienky označovania biologicky rozložiteľných a kompostovateľných plastových tašiek, dôležitým prostriedkom, ako zabrániť zavádzajúcim praktikám falošného označovania plastových tašiek, najmä takzvaných „oxidačno-biologicky rozložiteľných“ plastových tašiek. „Oxidačno-biologicky rozložiteľné“ plastové tašky sa vyrábajú na základe technológie, pri ktorej je k bežnému plastu pridaná prímes, aby sa plast napokon rozpadol na mikročiastočky (za normálnych okolností v rozmedzí dvoch až piatich rokov). Uvádzajú sa na trh ako riešenie vzniku odpadu, hoci v skutočnosti len zvyšujú problém vzniku odpadu, pretože vedú k znečisťovaniu životného prostredia mikroplastami. Dá sa polemizovať o tom, či tieto mikroplasty v konečnom dôsledku sú alebo nie sú „biologicky rozložiteľné“, ako to hlásajú tí, ktorí túto technológiu ponúkajú. Skutočnosť, že pojem „biologicky rozložiteľný“ sa v súčasnosti vzťahuje na materiály s extrémne širokou škálou rozličných mier biologickej rozložiteľnosti, tento pojem znehodnotilo. Prijatím jasných špecifických náležitostí označenia biologicky rozložiteľných a kompostovateľných tašiek sa nielen vnesie svetlo do situácie a skoncuje so zavádzajúcimi tvrdeniami, ale môže to tiež prispieť k uľahčeniu separovaného zberu biologického odpadu pomocou skutočne biologicky rozložiteľných a kompostovateľných plastových tašiek.

Posúdenie vplyvu „oxidačno-biologicky rozložiteľných“ plastových tašiek na životné prostredie

Keďže samotné označenie rieši iba zavádzajúce tvrdenia týkajúce sa „oxidačno-biologicky rozložiteľných“ plastových tašiek, ale nebráni nárastu znečistenia, ktoré môže táto technológia spôsobiť, dohodnutý text ukladá Komisii povinnosť preskúmať vplyv „oxidačno-biologicky rozložiteľných“ plastových tašiek na životné prostredie a do 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti predložiť správu Európskemu parlamentu a Rade, v náležitom prípade vrátane súboru opatrení na obmedzenie ich spotreby alebo zníženie akýchkoľvek škodlivých vplyvov. Keďže „oxidačno-biologicky rozložiteľné“ plasty sa používajú osobitne na výrobu plastových tašiek, je skutočne vhodné zabezpečiť právne záväzné opatrenia nadväzujúce na pozmeňujúce návrhy k smernici o obaloch a týkajúce sa plastových tašiek, a nie odložiť tento krok na neisté nadväzujúce opatrenia na zelenú knihu Komisie o plastovom odpade.

Veľmi ľahké plastové tašky

S cieľom znížiť nadmernú spotrebu ľahkých plastových tašiek bolo potrebné ich odlíšiť od veľmi ľahkých plastových tašiek s hrúbkou stien menej než 15 mikrónov, ktoré sa používajú na hygienické účely alebo poskytujú ako spotrebiteľský obal na voľné potraviny, keďže to napomáha predchádzať plytvaniu potravinami. Keďže členské štáty môžu vyňať veľmi ľahké plastové tašky z opatrení na dosiahnutie cieľov v oblasti znižovania alebo stanovovania cien, ich spotreba môže zostať na rovnakej úrovni alebo sa dokonca zvýšiť. Avšak vzhľadom na to, že ich spotreba je veľmi vysoká a v prípade týchto veľmi ľahkých plastových tašiek je problém vzniku odpadu obzvlášť relevantný, v konečnej dohode sa zaviedla pre Komisiu povinnosť posúdiť vplyv možností zníženia spotreby týchto tašiek z hľadiska životného cyklu a v náležitých prípadoch do 24 mesiacov predložiť legislatívny návrh.

Norma CEN pre domáce kompostovanie

V konečnej dohode sa napokon ustanovuje, že Komisia by mala požiadať CEN o vypracovanie normy pre obaly kompostovateľné v domácnosti.

Súhrnom možno uviesť, že konečná dohoda prináša významné zlepšenia vo všetkých aspektoch v porovnaní s návrhom Komisie. A na rozdiel od návrhu Komisie vychádza z uprednostňovanej alternatívy, ktorú Komisia určila vo vlastnom posúdení vplyvu. Spravodajkyňa preto odporúča udeliť súhlas so spoločnou pozíciou bez ďalších zmien.


POSTUP

Názov

Zmena smernice 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov s cieľom znížiť spotrebu ľahkých plastových tašiek

Použitá literatúra

05094/1/2015 – C8-0064/2015 – 2013/0371(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

16.4.2014                     T7-0417/2014

Návrh Komisie

COM(2013)0761 - C7-0392/2013

Dátum oznámenia na schôdzi, že Parlamentu bola doručená pozícia Rady v prvom čítaní

12.3.2015

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

12.3.2015

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Margrete Auken

28.11.2013

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

18.3.2015

 

 

 

Dátum prijatia

31.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

55

2

6

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Cristian-Silviu Bușoi, Nessa Childers, Alberto Cirio, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nikos Androulakis, Nicola Caputo, Herbert Dorfmann, Peter Jahr, Ulrike Müller, James Nicholson, Younous Omarjee, Marit Paulsen, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Bart Staes, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Dátum predloženia

10.4.2015

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia