PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 94/62/ES glede zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk

10.4.2015 - (05094/1/2015 – C8-0064/2015 – 2013/0371(COD)) - ***II

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Poročevalka: Margrete Auken


Postopek : 2013/0371(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0130/2015
Predložena besedila :
A8-0130/2015
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 94/62/ES glede zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk

(05094/1/2015 – C8-0064/2015 – 2013/0371(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (05094/1/2015 – C8-0064/2015),

–       ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 26. februarja 2014[1],

–       ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 3. aprila 2014[2]

–       ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi[3] o predlogu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0761),

–       ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju člena 76 Poslovnika,

–       ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0130/2015)

1.      odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

2.      odobri svojo izjavo, priloženo tej resoluciji;

3.      ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

4.      naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

5.      naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

6.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

PRILOGA K RESOLUCIJI

Izjava Evropskega parlamenta

Evropski parlament je seznanjen s stališčem Komisije o sprejetju sporazuma o spremembi Direktive 94/62/ES glede zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk.

Kot je Komisija navedla v obrazložitvenem memorandumu, je prvotni cilj tega predloga „omejitev negativnega vpliva na okolje, zlasti v smislu odpadkov, spodbujanje preprečevanja odpadkov in učinkovitejše rabe virov ter hkrati omejitev negativnih socialno-ekonomskih učinkov. Natančneje, cilj predloga je zmanjšanje potrošnje plastičnih nosilnih vrečk, ki so tanjše od 50 mikronov (0,05 milimetra), v Evropski uniji.“

Evropski parlament meni, da je besedilo, o katerem sta se sporazumela sozakonodajalca, popolnoma v skladu s cilji predloga Komisije.

Komisija je v oceni učinka ugotovila, da „ima največji potencial, da doseže ambiciozne okoljske rezultate, hkrati pa lahko sproži pozitivne ekonomske učinke, omeji negativne učinke na zaposlovanje, zagotovi sprejetost v javnosti in prispeva k splošni ozaveščenosti o trajnostni potrošnji, prav možnost, ki zajema cilj za preprečevanje potrošnje po vsej EU, izrecno priporočilo o cenovnih ukrepih in možnost za države članice, da uporabijo tržne omejitve z odstopanjem od člena 18“.

Evropski parlament meni, da končno sporazumno besedilo temelji na možnosti, ki jo je Komisija v oceni učinka označila kot najprimernejšo, in da njegove določbe omogočajo državam članicam dejansko zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih vrečk v vsej Uniji.

Evropski parlament želi tudi spomniti, da lahko po odstavku 30 medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje iz leta 2003 sozakonodajalca odločita, ali je treba pred sprejetjem večje spremembe izvesti oceno učinka.

Evropski parlament želi spomniti, da morajo institucije po členu 13(2) PEU „med seboj lojalno sodelovati“. Parlament odobrava prizadevanja Komisije za dokončanje medinstitucionalnih pogajanj. Obžaluje pa, da v svoji izjavi odpira vprašanja, ki so bila v zakonodajnem postopku že rešena.

Spomniti jo želi tudi, da je kot varuhinja ustanovnih pogodb popolnoma odgovorna za pravilno uporabo prava Unije v državah članicah.

  • [1]  UL C 214, 8.7.2014, str. 40.
  • [2]  UL C 174, 7.6.2014, str. 43.
  • [3]  Sprejeta besedila 16.04.2014, P7_TA(2014)0417.

OBRAZLOŽITEV

Po pogajanjih med Evropskim parlamentom in Svetom je bil predlog Komisije občutno izboljšan, saj uvaja obveznost, da morajo države članice znatno zmanjšati potrošnjo lahkih plastičnih nosilnih vrečk. Pomembno je, da smo prvič v štiridesetih letih evropske zakonodaje o odpadkih pridobili zavezujoče ukrepe na ravni EU za zmanjšanje nastajanja odpadkov.

Cilji ali cenovni ukrepi

V besedilu je zdaj določeno, da morajo države članice izbrati eno od dveh obveznosti: da bodisi sprejmejo ukrepe, s katerimi bodo zagotovile, da bo povprečna letna potrošnja do konca leta 2019 največ 90 lahkih plastičnih vrečk na osebo, do leta 2025 pa največ 40 na osebo. ali da zagotovijo, da te vrečke do konca leta 2018 na prodajnih mestih z blagom ali izdelki ne bodo več na voljo brezplačno, razen če bodo uporabljeni enako učinkoviti ukrepi.

Letno poročanje o potrošnji

Da bi ovrednotili učinkovitost ukrepov za zmanjšanje, besedilo uvaja posebne določbe o spremljanju, v skladu s katerimi katerih morajo države članice po 36 mesecih po začetku veljavnosti tega akta vsako leto poročati o letni potrošnji plastičnih nosilnih vrečk, in sicer po skupni metodologiji, ki jo Komisija sprejme najkasneje 12 mesecev po začetku veljavnosti akta. S tem se veljavne obveznosti poročanja še nadgradijo. To pomeni, da koristi konkretnih orodij, ki omogočajo državam članicam nadzor nad učinkovitostjo sprejetih ukrepov, močno odtehtajo dodatno administrativno delo.

Označevanje biorazgradljivih in za kompostiranje primernih plastičnih vrečk

Obveznost Komisije, da določi specifikacije za označevanje biorazgradljivih in za kompostiranje primernih plastičnih vrečk, je tudi pomembno sredstvo za preprečitev zavajajočih praks, ko se vrečke napačno označujejo – zlasti, da so oksorazgradljive. Te so namreč izdelane tako, da se običajni plastiki dodajo snovi, zaradi katerih se sčasoma razdrobi na mikrodelce (navadno v dveh do petih letih). To tehnologijo tržijo kot rešitev za smetenje, v resnici pa problem kvečjemu povečuje, saj onesnažuje okolje z mikroplastiko. Ali je mikroplastika v končni fazi res „biorazgradljiva“, kakor trdijo ponudniki te tehnologije, je silno vprašljivo. Ker se izraz „biorazgradljivost“ dandanašnji uporablja za snovi, ki se v tem smislu močno razlikujejo, je postal popolnoma nesmiseln. Sprejetje jasnih specifikacij za oznako biorazgradljivih in za kompostiranje primernih vrečk bo torej razjasnilo situacijo in odpravilo zavajajoče navedbe, z resnično biorazgradljivimi in za kompostiranje primernimi vrečkami pa bo prispevalo tudi k lažjemu ločenemu zbiranju bioloških odpadkov.

Presoja vpliva oksorazgradljivih plastičnih nosilnih vrečk na okolje

Ker oznaka zadeva samo zavajajoče oksorazgradljive vrečke, ne preprečuje pa večjega onesnaževanja, ki ga utegne povzročiti ta tehnologija, sporazumno besedilo določa, da mora Komisija 24 mesecev po začetku veljavnosti akta preučiti vpliv tovrstnih plastičnih nosilnih vrečk na okolje in poročilo predstaviti Evropskemu parlamentu in Svetu, po potrebi skupaj z ukrepi za omejitev njihove porabe ali zmanjšanje njihovih škodljivih vplivov. Oksorazgradljive plastične snovi se uporabljajo predvsem za izdelavo nosilnih vrečk, zato je popolnoma ustrezno, da se ob spreminjanju direktive o embalaži v zvezi s plastičnimi nosilnimi vrečkami zagotovijo pravno zavezujoči nadaljnji ukrepi, ne pa da se nezajamčeno nadaljnje ukrepanje preusmerja v zeleno knjigo Komisije.

Zelo lahke plastične nosilne vrečke

Da bi lahko zmanjšali pretirano potrošnjo lahkih plastičnih nosilnih vrečk, jih je treba ločiti od zelo lahkih plastičnih nosilnih vrečk, tanjših od 15 mikronov – te so namreč potrebne iz higienskih razlogov ali se uporabljajo kot primarna embalaža za razsuta živila in lahko pripomorejo, da se zavrže manj hrane. Države članice smejo izvzeti te vrečke iz ukrepov za zmanjšanje ali iz cenovnih ukrepov, tako da utegne njihova potrošnja ostati enaka ali se celo povečati. Ker pa sta potrošnja teh vrečk in problem smetenja zelo velika, je v sporazumnem besedilu določeno, da mora Komisija preučiti vplive v vsem življenjskem ciklu, kar zadeva možnosti za zmanjšanje njihove potrošnje, in po potrebi v 24 mesecih vložiti zakonodajni predlog.

Standardi CEN za kompostiranje v gospodinjstvu

V končnem sporazumnem besedilu je določeno, da mora Komisija pozvati CEN, naj razvije standard za kompostiranje embalaže v gospodinjstvih.

Skratka, vsi vidiki iz predloga Komisije so bili v sporazumnem besedilu močno izboljšani. Poleg tega pa v nasprotju s predlogom Komisije temelji na možnosti, ki jo je sama v oceni učinka opredelila kot najprimernejšo. Poročevalka zato priporoča, da se skupno stališče potrdi brez sprememb.

POSTOPEK

Naslov

Sprememba Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži za zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk

Referenčni dokumenti

05094/1/2015 – C8-0064/2015 – 2013/0371(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

16.4.2014                     T7-0417/2014

Predlog Komisije

COM(2013)0761 - C7-0392/2013

Datum razglasitve prejetja stališča Sveta iz prve obravnave na zasedanju

12.3.2015

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

12.3.2015

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Margrete Auken

28.11.2013

 

 

 

Obravnava v odboru

18.3.2015

 

 

 

Datum sprejetja

31.3.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

55

2

6

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Cristian-Silviu Bușoi, Nessa Childers, Alberto Cirio, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Nicola Caputo, Herbert Dorfmann, Peter Jahr, Ulrike Müller, James Nicholson, Younous Omarjee, Marit Paulsen, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Bart Staes, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Datum predložitve

10.4.2015