ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách

10.4.2015 - (COM(2013)0641 – C7-0301/2013 – 2013/0314(COD)) - ***I

Hospodářský a měnový výbor
Zpravodajka: Cora van Nieuwenhuizen


Postup : 2013/0314(COD)
Průběh na zasedání

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách

(COM(2013)0641 – C8-0301/2013 – 2013/0314(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0641),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–0301/2013),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené Dolní sněmovnou Spojeného království v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–       s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 7. ledna 2014[1],

–       s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 21. ledna 2014[2],

–       s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0131/2015),

1.      přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.      vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU[3]*

k návrhu Komise

---------------------------------------------------------

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru[4],

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky,

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)      U řady finančních nástrojů a smluv závisí tvorba cen na přesnosti a integritě referenčních hodnot. Závažné případy manipulace s referenčními úrokovými sazbami, jako jsou LIBOR, EURIBOR a referenční směnné kurzy, které způsobují značné ztráty spotřebitelůminvestorůmdále dramaticky snižují důvěru občanůbankovní odvětví, jakož i obvinění, že došlo k manipulaci s referenčními cenami energie, ropy a referenčními směnnými kurzy, jsou jasným dokladem toho, že referenční hodnoty mohou být ovlivněny střety zájmů a jsou řízeny způsobem, pro nějž je charakteristické uplatňování volnosti rozhodování a nedostatečná správa a řízení a který je náchylnýmanipulaci. Nepřesnost a nevěrohodnost indexů, které jsou používány jako referenční hodnoty, či pochybnosti, které v tomto směru vznikají, mohou podlomit důvěru trhu, způsobit ztráty spotřebitelům a investorům a narušit fungování reálné ekonomiky. Je proto nezbytné zajistit přesnost, spolehlivost a integritu referenčních hodnot a procesu jejich stanovování.

(2)      Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna o trzích finančních nástrojů[5] obsahuje určité požadavky týkající se spolehlivosti referenčních hodnot používaných při tvorbě cen kotovaných finančních nástrojů. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování[6], obsahuje určité požadavky týkající se referenčních hodnot používaných emitenty. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP)[7] obsahuje určité požadavky vztahující se na používání referenčních hodnot ze strany investičních fondů SKIPCP. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií[8] obsahuje určitá ustanovení, která zakazují manipulování s referenčními hodnotami používanými v souvislosti s produkty velkoobchodního trhu s energií. Tyto právní akty však mohou obsáhnout pouze určité aspekty určitých referenčních hodnot a neřeší všechna slabá místa v procesu stanovování všech referenčních hodnot.

(3)      Referenční hodnoty jsou nezbytné pro stanovení cen při přeshraničních transakcích, čímž napomáhají účelnému fungování vnitřního trhu s množstvím nejrůznějších finančních nástrojů a služeb. Mnohé referenční hodnoty, které jsou používány jako referenční sazby ve finančních smlouvách, zejména hypotékách, jsou stanovovány v jednom členském státě, avšak jsou používány úvěrovými institucemi a spotřebiteli v jiných členských státech. Tyto úvěrové instituce navíc často zajišťují svá rizika nebo získávají finanční prostředky pro uzavírání těchto finančních smluv na přeshraničních mezibankovních trzích. Pouze dva členské státy přijaly vnitrostátní předpisy týkající se referenčních hodnot, avšak v otázkách, jako je rozsah jejich uplatňování, se jejich právní rámce pro referenční hodnoty již zjevně liší. Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry (IOSCO) se navíc v roce 2013 dohodla na zásadách pro stanovování referenčních hodnot, a jelikož jsou tyto zásady, pokud jde o jejich oblast působnosti a prostředky jejich provádění ▌, do jisté míry flexibilní, je pravděpodobné, že ▌členské státy přijmou právní předpisy na vnitrostátní úrovni, které budou tyto zásady provádět různým způsobem.

(3a)    Používání finančních referenčních hodnot se neomezuje na vydávánítvorbu finančních nástrojůsmluv. Opírá seně také finanční odvětví při posuzování výkonnosti určitého investičního fondu za účelem sledování výnosů, při alokaci aktiv portfolia nebo při výpočtu poplatků spojenýchvýkonností. Nastavenípřezkoumání toho, jaká váha bude přiznána jednotlivým indexůmrámci kombinace indexů za účelem určení výnosnosti nebo hodnoty finančního nástroje či finanční smlouvy nebo měření výkonnosti investičního fondu, také představuje použití referenční hodnoty, neboťtěmito úkony není na rozdíl od poskytování referenčních hodnot spojena volnost rozhodování. Za použití referenční hodnoty by nemělo být považováno držení finančních nástrojů, které na danou referenční hodnotu odkazují.

(4)      Tyto rozcházející se přístupy by vedly k roztříštěnosti vnitřního trhu, neboť na administrátory a uživatele referenčních hodnot by se v jednotlivých členských státech vztahovala různá pravidla. Mohlo by tudíž dojíttomu, že referenční hodnoty stanovené v jednom členském státě by nebylo možno používat v jiných členských státech. Kdyby nevznikl harmonizovaný rámec, který zajistí přesnost a integritu referenčních hodnot, jež jsou v Unii používány ve finančních nástrojích a finančních smlouvách, je pravděpodobné, že rozdíly v právních předpisech členských států zapříčiní překážky bránící bezproblémovému fungování vnitřního trhu při stanovování referenčních hodnot.

(5)      Na konkrétní otázku, jaké referenční hodnoty je vhodné používat ve finančních smlouvách, se pravidla EU na ochranu spotřebitelů nevztahují. Vzhledem ke stížnostem spotřebitelů a soudním řízením týkajícím se používání nevhodných referenčních hodnot v některých členských státech je pravděpodobné, že na vnitrostátní úrovni by byla přijímána vzájemně neslučitelná opatření na ochranu spotřebitelů, což by mohlo vést k roztříštěnosti vnitřního trhu v důsledku rozdílných podmínek pro hospodářskou soutěž vyplývajících z různé úrovně ochrany spotřebitelů.

(6)      S ohledem na zajištění řádného fungování vnitřního trhu a zlepšení jeho podmínek, zejména co se týče finančních trhů, a v zájmu zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitelů a investorů je proto žádoucí, aby byl pro referenční hodnoty stanoven právní rámec na úrovni Unie.

(7)      Je vhodné a nezbytné, aby tyto předpisy měly legislativní formu nařízení, protože tím bude zajištěno, aby ustanovení, která přímo ukládají povinnosti osobám, jež se podílejí na vytváření referenčních hodnot, jejich používání a dodávání vstupních údajů pro jejich stanovení, byla v celé Unii uplatňována jednotným způsobem. Jelikož právní rámec pro poskytování referenčních hodnot nutně zahrnuje také opatření, jež stanoví přesné požadavky týkající všech jednotlivých aspektů poskytování referenčních hodnot, i malé rozdíly v přístupu k některému z těchto aspektů by mohly vyvolat významné překážky bránící přeshraničnímu poskytování referenčních hodnot. Použití formy nařízení, které je použitelné přímo, bez vnitrostátní legislativy, by proto mělo omezit možnost přijímání rozcházejících se opatření na úrovni členských států a mělo by zajistit jednotný přístup, větší právní jistotu a zabránit vzniku vážných překážek bránících přeshraničnímu poskytování referenčních hodnot.

(8)      Oblast působnosti tohoto nařízení by měla být natolik široká, aby bylo možné vytvořit preventivní regulační rámec. Stanovení referenčních hodnot je spojeno s volností rozhodování při jejich určování a dochází při něm k určitým druhům střetů zájmů vyplývajících ze samotné podstaty této činnosti, z čehož vyplývá, že existují příležitosti i motivace k manipulaci s těmito referenčními hodnotami. Tyto rizikové faktory jsou charakteristické pro všechny referenční hodnoty, a na všechny referenční hodnoty by se proto měly vztahovat požadavky dostatečné správy a kontroly. Stupeň rizika se však lišípřístup, který se uplatníkaždém případě, by proto měl být přizpůsoben konkrétním okolnostem. Jelikož se slabá místa a význam určité referenční hodnoty mění v čase, omezení oblasti působnosti na indexy, jež jsou důležité nebo více ohrožené v současnosti, by neřešilo rizika, jež může kterákoli referenční hodnota představovat v budoucnu. Zejména pak referenční hodnoty, jež v současnosti nejsou široce používány, mohou být takto používány v budoucnu, takže i drobná manipulace v souvislosti s nimi může mít významný dopad.

(9)      Z hlediska oblasti působnosti tohoto nařízení by mělo být rozhodující, zda výsledná hodnota referenční hodnoty určuje hodnotu určitého finančního nástroje či finanční smlouvy ▌. Oblast působnosti by tak neměla být určována povahou vstupních údajů. Měly by do ní být zahrnuty referenční hodnoty vypočtené na základě ekonomických vstupních údajů, např. cen akcií, i vstupních údajů, které nejsou ekonomického charakteru, např. parametrů počasí. Uvedený právní rámec by se měl vztahovat na referenční hodnoty, které jsou těmto rizikům vystaveny, ale měl by rovněž vzít na vědomí existenci celé řady referenčních hodnot poskytovaných po celém světěrůzný dopad, které tyto hodnoty mají na finanční stabilitureálnou ekonomiku. Toto nařízení by rovněž mělo umožňovat přiměřeně reagovat na rizika, která představují různé referenční hodnoty. Toto nařízení by se tedy mělo vztahovat na všechny referenční hodnoty používané při tvorbě cen finančních nástrojů kotovaných nebo obchodovaných v regulovaných obchodních systémech. Hovoří-li setomto nařízenídnech, jsou míněny kalendářní dny.

(10)    Vysoký počet spotřebitelů má uzavřeny finanční smlouvy, zejména smlouvy o spotřebitelském úvěru zajištěném hypotékou, které odkazují na referenční hodnoty, jež jsou vystaveny stejným rizikům. Toto nařízení by se proto mělo vztahovat také na indexy nebo referenční sazby uvedené v [směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/.../EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení, kterou se mění směrnice 2008/48/ES].

(11)    Index nebo kombinace stávajících indexů, do nichž nejsou zahrnuty žádné nové vstupní údajekteré jsou používányměření výkonnosti určitého fondu nebo finančního produktu, by měly být považovány za použití referenční hodnoty.

(12)    Všichni administrátoři referenčních hodnot jsou potenciálně vystaveni nebezpečí střetů zájmů, uplatňují volnost rozhodování a nemusí mít zavedeny odpovídající systémy pro správu a kontrolu. Jelikož navíc administrátoři kontrolují proces stanovování referenčních hodnot, je požadavek disponovat oprávněním k takové činnosti a dohled nad administrátory či jejich registrace nejúčinnějším způsobem, jak zajistit integritu referenčních hodnot.

(13)    Dodavatelé vstupních údajů jsou potenciálně vystaveni nebezpečí střetů zájmů, uplatňují volnost rozhodování, a mohou tak být zdrojem manipulace. Dodávání vstupních údajů je činnost dobrovolná. Pokud by nějaká iniciativa vyžadovala, aby dodavatelé vstupních údajů výrazně změnili své modely podnikání, mohli by přestat vstupní údaje dodávat. V případě subjektů, které jsou již regulovány a podléhají dohledu, však nelze předpokládat, že by u nich požadavky řádné správy a kontrolních systémů vedly k významným nákladům nebo nepřiměřené správní zátěži. Toto nařízení proto ukládá určité povinnosti také dodavatelům vstupních údajů pod dohledem.

(14)    Administrátorem je fyzická nebo právnická osoba, která má dobrovolnou kontrolu nad poskytováním určité referenční hodnoty a která zejména referenční hodnotu spravuje, shromažďuje a analyzuje vstupní údaje, stanoví referenční hodnotu a buď ji přímo uveřejňuje, nebo zadá její zveřejnění třetí straně. Pokud však nějaká osoba určitou referenční hodnotu pouze zveřejňuje nebo se o ní zmiňuje v rámci svých novinářských činností, avšak nemá pod kontrolou poskytování této referenční hodnoty, pak by se na ni požadavky, jež klade toto nařízení na administrátory, vztahovat neměly.

(15)    Index se vypočítává pomocí vzorce nebo některé jiné metodiky na základě podkladových hodnot. Při sestavování tohoto vzorce, provádění výpočtu nebo určování podkladových údajů existuje prostor pro uplatnění volnosti rozhodování. Tato volnost rozhodování vytváří riziko manipulace, a proto by se toto nařízení mělo vztahovat také na všechny referenční hodnoty, u kterých se tento jev vyskytuje. Pokud je však jako reference pro určitý finanční nástroj používána jedna cena nebo hodnota, například je-li referenční cenou pro určitou opci cena jednoho cenného papíru, žádný výpočet, podkladové údaje ani volnost rozhodování v takovém případě neexistují. Referenční ceny založené na jedné ceně nebo na jedné hodnotě by proto za referenční hodnoty pro účely tohoto nařízení považovány být neměly. Za referenční hodnoty by neměly být považovány ani ceny nebo vypořádací ceny stanovené ústředními protistranami, protože jsou používány k určení výše vypořádání, marží a k řízení rizik, a neurčují tedy výši částky splatné podle určitého finančního nástroje ani hodnotu určitého finančního nástroje.

(16)    Při provádění tohoto nařízení by měla být plně respektována nezávislost Evropské centrální bankynárodních centrálních bank tvořících Evropský systém centrálních bank při výkonu pravomocí, úkolůpovinností, jež jim byly svěřeny Smlouvami, jakožnezávislost národních centrálních bank plynoucíústavních struktur dotčeného členského státu nebo třetí země.

(17)    ▌V zájmu zajištění integrity referenčních hodnot by jejich administrátoři měli mít povinnost zavést náležitý mechanismus správy, který by umožňoval kontrolovat situace, kdy dochází ke střetům zájmů, a zajistit integritu referenčních hodnot. Ale i tam, kde je zajištěna účinná správa, se většina administrátorů dostává do určitých střetů zájmů a může docházet k tomu, že budou činit úsudky a rozhodnutí, jež mají nepříznivý vliv na různé skupiny zúčastněných stran. Je tudíž důležité, aby administrátoři disponovali nezávislou funkcí pro dohled nad prováděním a účinným fungováním mechanismu správy, která by zajišťovala účinný dohled.

(18)    Manipulace s referenčními hodnotami nebo jejich nespolehlivost může poškozovat investory i spotřebitele. Toto nařízení by tudíž mělo stanovit rámec pro uchovávání záznamů administrátorů a dodavatelů údajů a zajistit také transparentnost, pokud jde o účel referenčních hodnot a vstupní data používaná při jejich stanovování, což napomůže účinnějšímu a spravedlivějšímu vypořádání veškerých případných nároků v souladu s vnitrostátním právem nebo právem Unie.

(19)    Provádění auditů a účinné uplatňování tohoto nařízení vyžadují provedení následné analýzy a získání průkazných údajů. Toto nařízení by proto mělo stanovit rámec pro způsob, jímž administrátoři referenčních hodnot přiměřeněpo dostatečně dlouhou dobu vedou záznamy o tom, jak byla referenční hodnota vypočítána. Je pravděpodobné, že reálný stav, který má daná referenční hodnota měřit, a prostředí, v němž toto měření probíhá, se budou v průběhu času měnit. Je proto nezbytné, aby proces poskytování referenčních hodnot a související metodika podléhaly pravidelnému auditu či přezkumu, který by umožnil odhalovat nedostatky a nalézat možnosti zlepšení. Mnohé zúčastněné strany, na něž mohou mít nedostatky v procesu poskytování referenčních hodnot nepříznivé dopady, mohou k odhalování těchto nedostatků přispět. Toto nařízení by proto mělo stanovit rámec pro zavedení nezávislého postupu projednávání stížností administrátory, který zúčastněným stranám umožní oznamovat stížnosti administrátorovi referenční hodnoty a zajistí, že administrátor referenční hodnoty bude tyto stížnosti objektivně posuzovat.

(20)    V rámci poskytování referenčních hodnot zajišťují často některé důležité funkce, jako je výpočet referenční hodnoty, shromažďování vstupních údajů a šíření referenční hodnoty, externí dodavatelé. Za účelem zajištění účinného fungování mechanismu správy je nezbytné zajistit, aby služby těchto externích dodavatelů v žádném případě nezbavovaly administrátora referenční hodnoty žádné z jeho povinností a úkolů, za něž je odpovědný, a aby jejich poskytování nenarušovalo schopnost administrátorů plnit tyto povinnosti a úkoly ani schopnost dotyčného příslušného orgánu vykonávat nad nimi dohled.

(21)    Administrátor referenční hodnoty je ústředním příjemcem vstupních údajů, který je schopen soustavně vyhodnocovat integritu a přesnost těchto vstupních údajů. ▌

(22)    Zaměstnanci administrátora mohou zjistit možná porušení tohoto nařízení nebo potenciální slabá místa, jež by mohla vést k manipulaci nebo pokusu o manipulaci. Toto nařízení by proto mělo zavést rámec, který umožní zaměstnancům důvěrně upozornit administrátora na možná porušení tohoto nařízení.

(23)    Jakákoli volnost rozhodování v souvislosti s poskytováním vstupních údajů představuje příležitost pro manipulaci s referenčními hodnotami. Budou-li vstupní údaje vycházet z údajů o transakcích, bude existovat menší volnost rozhodování, a tedy i menší příležitost k manipulování s údaji. Mělo by proto být obecným pravidlem, aby administrátoři referenčních hodnot jako vstupní údaje pokud možno používali skutečné údaje o transakcích, a v případě, že by údaje o transakcích nepostačovaly k zajištění integrity a přesnosti referenční hodnoty, mohou být používány i další údaje.

(24)    Přesnost a spolehlivost určité referenční hodnoty z hlediska měření ekonomické reality, kterou má tato hodnota sledovat, závisí na použité metodice a vstupních údajích. Je proto nutné zvolit transparentní metodiku, která zajistí spolehlivost a přesnost referenční hodnoty.

(25)    V zájmu zajištění trvalé přesnosti referenční hodnoty může být nutná změna metodiky, veškeré změny metodiky mají ovšem dopad na uživatele této hodnoty a zúčastněné strany. Je proto nezbytné stanovit postupy, jimiž se bude nutné při změně metodiky stanovování referenční hodnoty řídit a jejichž součástí musí být i konzultace, tak aby uživatelé a zúčastněné strany mohli s ohledem na tyto změny přijmout nezbytná opatření nebo upozornit administrátora, budou-li mít k těmto změnám výhrady.

(26)    Integrita a přesnost referenčních hodnot závisí na integritě a přesnosti vstupních údajů poskytovaných jejich dodavateli. Je důležité, aby povinnosti těchto dodavatelů vztahující se na takovéto vstupní údaje byly jasně vymezené a spolehlivé a uvedené do souladu s kontrolními postupy a metodikou administrátora referenční hodnoty. ▌Administrátor referenční hodnoty by proto, je-li to vhodnémožné, měl ve spolupráci se svými dodavateli vstupních údajů sestavit kodex chování, v němž upřesní tyto požadavky, jakožpovinnosti těchto dodavatelů, pokud jdeposkytování vstupních údajů.

(27)    Mnohé referenční hodnoty jsou stanovovány výpočtem podle vzorce na základě vstupních údajů, jež poskytují regulované systémy, schválené systémy pro uveřejňování informací nebo mechanismy pro hlášení obchodů, energetické burzy nebo dražby emisních povolenek. V těchto případech zajišťuje stávající regulacedohled integritu a transparentnost vstupních údajů a umožňuje stanovit požadavky v oblasti správy a postupy pro oznamování případů porušení pravidel. Tyto referenční hodnoty by proto za předpokladu, že podkladové vstupní údaje pocházejícelém rozsahu ze systémů, na něž se vztahují požadavky na transparentnost po uskutečnění obchodu, včetně trhu třetí země považovaného za rovnocenný regulovanému trhuUnii, neměly podléhat některým povinnostem stanovenýmtomto nařízení, aby se zamezilo dvojí regulaci, a také proto, že dohled nad nimi zaručuje integritu používaných vstupních údajů.

(28)    Dodavatelé údajů pro stanovení referenčních hodnot se mohou ocitnout ve střetu zájmů a mohou mít při výběru vstupních údajů volnost rozhodování. Je proto nutné, aby, je-li to vhodnémožné, byla pro dodavatele vstupních údajů stanovena pravidla mechanismu správy, která zajistí řešení těchto situací střetu zájmů, přesnost těchto vstupních údajů a to, že odpovídají požadavkům administrátora, jakož i možnost jejich ověřování.

(29)    Různé typy referenčních hodnot a různá odvětví, v nichž se referenční hodnoty používají, mají různé vlastnosti a různé slabiny a rizika. Ustanovení tohoto nařízení by měla být blíže upřesněna s ohledem na jednotlivá odvětví a typy referenčních hodnot. ▌Komoditní referenční hodnoty jsou široce využívány a mají určité odvětvové zvláštnosti, a je proto nezbytné v tomto nařízení podrobně určit, jak budou tato ustanovení na tyto referenční hodnoty uplatňována. Mimo to by toto nařízení mělo stanovit určitou míru flexibility, která umožní včas aktualizovat různé požadavky na jednotlivá odvětví,nichž se referenční hodnoty používají,ohledem na mezinárodní vývoj, především podle činnosti Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry (IOSCO).

(29a)  Aby byla referenční hodnota považována za referenční hodnotukritickým významem podle tohoto nařízení, musí mít systémový charakter či být používána systémovým způsobembýt náchylnámanipulaci, aby byla zajištěna regulační proporcionalita.

(30)    Nesrovnalosti, k nimž může docházet v případě některých referenčních hodnot s kritickým významem, mohou mít závažný dopad na finanční stabilitu, řádné fungování trhů a investory, a je proto nezbytné stanovit dodatečné požadavky, které zajistí, aby byly tyto referenční hodnoty s kritickým významem věrohodné a podložené. Tyto potenciálně destabilizující účinky referenčních hodnotkritickým významem se mohou projevitjednom členském státě činěkolikanich. Vnitrostátní příslušné orgányEvropský orgán pro cenné papírytrhy (dále jen „orgán ESMA“) stanoví, které referenční hodnoty mají být považovány za referenční hodnotykritickým významem.

(30a)  Vzhledem ke strategickému významu referenčních hodnotkritickým významem pro řádné fungování jednotného trhu by měl být orgán ESMA oprávněn přijímat rozhodnutí přímo použitelná pro administrátora dané referenční hodnotypřípadněpro dodavatele vstupních údajů pro stanovování této hodnoty, pokud příslušný orgán členského státu toto nařízení neuplatnil nebo porušil právní předpisy Unierovněžnávaznosti na postup stanovenýčlánku 17 nařízení (EU) č. 1095/2010.

(31)    Jestliže dodavatelé vstupních údajů přestanou své údaje dodávat, může být věrohodnost referenčních hodnot s kritickým významem narušena, neboť by se snížila schopnost těchto referenčních hodnot měřit podkladový trh nebo ekonomickou realitu. ▌Je proto nezbytné, aby dotyčný příslušný orgán měl pravomoc vyžadovat povinné dodávání údajů pro stanovování referenčních hodnot s kritickým významem od subjektů pod dohledem,zajistit tak zachování věrohodnosti dotčené referenční hodnoty. Povinným dodáváním vstupních údajů nemá subjektům pod dohledem vznikat povinnost zahajovat transakce, ani sejejich zahájení zavazovat.

(31a)  Poté, co byla referenční hodnota označena jako hodnotakritickým významem, mohl by její administrátor využívat monopolního postavení vůči uživatelům této referenční hodnoty.tohoto důvodu bude muset kolegium orgánů příslušných pro tuto referenční hodnotukritickým významem vykonávat dohled nad prodejní cenounáklady administrátoracílem zabránit zneužití trhu.

(32)    K tomu, aby si uživatelé referenčních hodnot dokázali zvolit vhodné referenční hodnoty a aby rozuměli rizikům s nimi spojeným, potřebují vědět, co daná referenční hodnota měří a jaká jsou její slabá místa. Administrátor referenční hodnoty by měl tudíž uveřejňovat prohlášení, ve kterém tyto informace uvede ▌. Administrátor by měl rovněž dát své vstupní údajedispozici dotyčnému příslušnému orgánu, pokudně požádárámci vyšetřováním.

(34)    Toto nařízení by mělo brát v úvahu zásady pro stanovování finančních referenčních hodnot, které vydala dne 17. července 2013 Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry (IOSCO) (dále jen „zásady organizace IOSCO pro stanovování finančních referenčních hodnot“), jakožzásady organizace IOSCO pro agentury podávající přehledycenách ropy zveřejněné dne 5. října 2012 (dále jen „zásady organizace IOSCO pro agentury podávající přehledycenách“), které slouží jako celosvětový standard právních požadavků vztahujících se na referenční hodnoty.

(34a)  Trhyfyzickými komoditami mají jedinečné vlastnosti, které je třeba vzítúvahu, aby se zabránilo narušení integrity komoditních referenčních hodnotnegativním dopadům na transparentnost komoditních trhů, bezpečnost dodávekEvropě, konkurenceschopnostzájmy spotřebitelů. Není proto vhodné, aby se některá ustanovení tohoto nařízení vztahovala na komoditní referenční hodnoty. Zásady vypracované pro komoditní referenční hodnoty organizací IOSCO ve spolupráci např.Mezinárodní energetickou agenturouMezinárodním energetickým fórem jsou zvlášť navrženy tak, aby byly použitelné pro všechny komoditní referenční hodnoty,proto toto nařízení stanoví, že se určité požadavky na komoditní referenční hodnoty vztahovat nebudou.

(34b)  Toto nařízení rovněž zavádí systém uznávání, který umožní administrátorům referenčních hodnot, kteří se nacházejí ve třetí zemi, stanovovat své referenční hodnotyUnii pod podmínkou, žeplném rozsahu splní požadavky stanovenétomto nařízení či ustanovení obsaženápříslušných zásadách organizace IOSCO.

(34c)   Toto nařízení zavádí systém potvrzení, který administrátorům se sídlemUnii majícím zde oprávnění či registracisouladuunijními ustanoveními umožňuje za jistých podmínek uznávat referenční hodnoty, jež jsou poskytnuty ve třetích zemích. Tento systém potvrzení by měl být zaveden pro administrátory ze třetích zemí, kteří jsou přidruženiadministrátorům se sídlemUnii činimi úzce spolupracují. Administrátor, který potvrdil referenční hodnoty poskytnuté ve třetí zemi, by měl za tyto přejaté referenční hodnoty odpovídatzajistit, že budou splňovat příslušné podmínky uvedenétomto nařízení nebo požadavky obsaženépříslušných zásadách organizace IOSCO.

(35)    Administrátorovi referenční hodnoty s kritickým významem by měl udělovat povolení k činnosti příslušný orgán členského státu, kde má administrátor své sídlo, který by také měl dohlížet na jeho činnost. Administrátor, který pouze poskytuje referenční hodnoty výpočtem podle vzorce na základě vstupních údajů, ježcelém rozsahupřímo poskytují regulované obchodní systémy, schválené systémy pro uveřejňování informací nebo mechanismy pro hlášení obchodů, energetické burzy nebo dražby emisních povolenek, anebo administrátor, který stanovuje pouze referenční hodnoty bez kritického významu, by měl být registrovánpříslušného orgánu, který by měl také dohlížet na jeho činnost. Registrace administrátora nemá ovlivnit dohled ze strany dotyčných příslušných orgánů. Orgán ESMA vede registr administrátorů na úrovni Unie.

(36)    Za určitých okolností může index poskytovat i osoba, která si není vědoma, že je tohoto indexu používáno jako reference pro určitý finanční nástroj. Dochází k tomu zejména v případech, kdy se uživatelé a administrátor referenční hodnoty nacházejí v různých členských státech. Je proto nezbytné, aby byla zvýšena úroveň transparentnosti, pokud jdeto, která referenční hodnota je používána. Toho lze dosáhnout zlepšením obsahu prospektůklíčových informačních dokumentů, které jsou stanoveny právními předpisy Unie,obsahu oznámeníseznamu finančních nástrojů, které stanoví nařízení (EU) č. 596/2014 Evropského parlamentuRady[9].

(37)    Účinnost dohledu zaručuje soubor účinných nástrojů a pravomocí příslušných orgánů ve všech členských státech a orgánu ESMA. Nařízení by proto mělo stanovit zejména minimální soubor pravomocí, pokud jde o dohled a šetření, jež by v souladu s vnitrostátním právem měly být svěřeny příslušným orgánům členských států a orgánu ESMA. Při výkonu svých pravomocí podle tohoto nařízení by příslušné orgány a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) měly postupovat objektivně a nestranně a ve svém rozhodování by měly zůstat nezávislé.

(38)    Za účelem odhalování případů porušení tohoto nařízení je nezbytné, aby příslušné orgány a orgán ESMA mohly ve shodě s vnitrostátními právními předpisy vstupovat do prostor fyzických i právnických osob s cílem zajišťovat dokumenty. Přístup do takových prostor je nezbytný v případě, že existuje důvodné podezření, že jsou k dispozici dokumenty či jiné údaje týkající se věci, která je předmětem kontroly nebo šetření, a že mohou být důležité jako důkaz porušování tohoto nařízení. Přístup do takových prostor je nutný i v některých dalších případech: neposkytne-li určitá osoba informace, o jejichž poskytnutí byla již dříve požádána, nebo jestliže se lze důvodně domnívat, že by takové žádosti, ani kdyby byla dotyčné osobě sdělena, nebylo vyhověno, nebo že dokumenty či informace, které jsou předmětem žádosti, by byly odstraněny, pozměněny či zničeny. Jestliže je v souladu s vnitrostátními předpisy nezbytné získat předchozí povolení soudního orgánu příslušného členského státu, použije se takové oprávnění ke vstupu do prostor poté, co bylo takové předchozí soudní povolení získáno.

(39)    Existující záznamy telefonních hovorů a záznamy datových přenosů poskytnuté subjekty pod dohledem mohou představovat klíčový a někdy také jediný důkazní materiál umožňující odhalit a prokázat, že došlo k porušení tohoto nařízení, zejména pokud jde o dodržování požadavků v oblasti správy a kontroly. Takové záznamy mohou totiž napomoci ověření totožnosti osoby, která je odpovědná za dodávání informací, osoby odpovědné za jejich schvalování a to, zda je zachováno organizační oddělení zaměstnanců. Příslušné orgány by proto měly mít možnost požadovat existující záznamy telefonních hovorů, elektronické komunikace a záznamy datových přenosů, jež uchovávají subjekty pod dohledem, v případech, kdy existuje důvodné podezření, že takové záznamy související s předmětem kontroly nebo šetření mohou mít význam z hlediska prokázání porušení tohoto nařízení.

(40)    Některá ustanovení tohoto nařízení se vztahují na fyzické či právnické osoby ve třetích zemích, které mohou používat referenční hodnoty nebo mohou být dodavateli vstupních údajů pro jejich stanovování nebo se jinak podílet na procesu stanovování referenčních hodnot. Příslušné orgány by proto měly navázat styky s orgány dohledu ve třetích zemích a dojednat s nimi podmínky této spolupráce. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) by měl koordinovat sjednávání těchto podmínek spolupráce a výměnu informací získaných od orgánů třetích zemí mezi příslušnými orgány.

(41)    Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady uznané ve Smlouvě o fungování Evropské unie (SFEU) a Listině základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“), zejména právo na respektování soukromého a rodinného života, právo na ochranu osobních údajů, právo na svobodu projevu a informací, právo na svobodu podnikání, právo na ochranu spotřebitele, právo na účinnou právní ochranu, právo na obhajobu. Toto nařízení by proto mělo být vykládáno a uplatňováno v souladu s těmito právy a zásadami. Zejména zmiňuje-li se toto nařízenípravidlech pro svobodu projevujiných sdělovacích prostředcích a o pravidlech nebo kodexech upravujících novinářské profese, je třeba přihlédnouttěmto svobodám, jak jsou zaručenyUnii a v členských státechuznányčlánku 11 Listiny a v jiných příslušných ustanoveních. Toto nařízení by se nemělo vztahovat na tisk, jiné sdělovací prostředkynovináře, pokud referenční hodnotu pouze uveřejňují nebo na ni odkazujírámci své novinářské činnosti, aniž by měli jakoukoli kontrolu nad jejím poskytováním.

(42)    Mělo by být plně respektováno právo dotyčných osob na obhajobu. Osobám, s nimiž je vedeno řízení, musí být zejména zajištěn přístup k nálezům, na nichž příslušné orgány založily svá rozhodnutí, a mají právo být slyšeny.

(43)    Transparentnost referenčních hodnot je nezbytná z důvodů finanční stability trhů a ochrany investorů. Veškerá výměna či předávání informací mezi příslušnými orgány by měly probíhat v souladu s pravidly o předávání osobních údajů, jež stanoví směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů[10]. Veškerá výměna či předávání informací ze strany Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) by měly probíhat v souladu s pravidly pro předávání osobních údajů, jež stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů[11].

(44)    Členské státy by měly s přihlédnutím k zásadám, které stanoví sdělení Komise o posílení sankčních režimů v odvětví finančních služeb a právní akty Unie přijaté v návaznosti na toto sdělení, stanovit pravidla v oblasti sankcí a správní opatření použitelná na případy porušování tohoto nařízení a měly by zajistit, aby byla uplatňována. Tyto sankce a administrativní opatření by měly být účinné, přiměřené a odrazující.

(45)    Měl by být proto stanoven soubor správních opatření, sankcí a pokut, který zajistí jednotný přístup v členských státech a posílí jejich odrazující účinek. Sankce, které je třeba uplatňovat v konkrétních případech, by případně měly být určovány s ohledem na takové faktory, jako je existence nebo neexistence úmyslu, vrácení zjištěného finančního prospěchu, závažnost a doba trvání porušení pravidel, jakékoli přitěžující nebo polehčující okolnosti a potřeba toho, aby pokuty měly odrazující účinek, a měly by případně zahrnovat určité zmírnění v případě spolupráce s příslušným orgánem. ▌

(46)    Aby bylo zajištěno, že rozhodnutí přijímaná příslušnými orgány budou mít odrazující účinek ve vztahu k širší veřejnosti, měla by být běžně uveřejňována. Zveřejňování rozhodnutí je rovněž důležitým způsobem, jak mohou příslušné orgány informovat účastníky trhu o tom, jaké chování je považováno za porušení tohoto nařízení, a jímž lze i šířeji prosazovat mezi účastníky trhu řádné chování. V případě, že by hrozilo, že takové zveřejnění způsobí dotyčným osobám nepřiměřenou škodu, naruší stabilitu finančních trhů nebo probíhající šetření, měly by příslušné orgány zveřejňovat uložené sankce a přijatá opatření anonymně nebo by měly zveřejnění odložit. Příslušné orgány by měly mít možnost sankce nezveřejňovat, mají-li za to, že anonymní nebo odložené zveřejnění nezajistí, že nedojde k narušení stability finančních trhů. Příslušné orgány rovněž nemusí zveřejňovat opatření, jež považují za méně významná a jejichž zveřejnění by bylo nepřiměřené.

(47)    Referenční hodnoty s kritickým významem mohou mít dodavatele vstupních údajů, administrátory a uživatele ve více než jednom členském státě. Ukončení poskytování takové referenční hodnoty nebo jiná událost, jež může vážně narušit její věrohodnost, pak mohou mít dopad ve více než jednom členském státě, a to znamená, že dohled, který nad takovou referenční hodnotou vykonává pouze příslušný orgán členského státu, v němž má sídlo, nebude z hlediska řešení rizik, která s sebou proces stanovování referenčních hodnot s kritickým významem nese, účinný a efektivní. K zajištění efektivní výměny informací v oblasti dohledu mezi příslušnými orgány, koordinace jejich činností a opatření v oblasti dohledu by měla být vytvářena kolegia příslušných orgánů pod vedením orgánu ESMA. Činnost kolegií by měla přispívat k harmonizovanému uplatňování pravidel, jež stanoví toto nařízení, a ke sbližování praxe v oblasti dohledu. Klíčovým prvkem pro dosažení koordinace, jednotného dohledu a sbližování praxe v oblasti dohledu je právně závazná mediace prováděná Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA). Referenční hodnoty mohou odkazovat na finanční nástroje či finanční smlouvy s dlouhým trváním. Po vstupu tohoto nařízení v platnost by v určitých případech poskytování takových referenčních hodnot již nemuselo být povoleno, protože mají vlastnosti, které není možno přizpůsobit tak, aby vyhovovaly požadavkům tohoto nařízení. Zákaz dalšího poskytování takové referenční hodnoty by však mohl vést k zániku či neplatnosti finančních nástrojů nebo finančních smluv, a poškodit tak investory. Je proto nezbytné přijmout ustanovení, jež by po určité přechodné období umožňovalo v poskytování takových referenčních hodnot pokračovat.

(47a)  Orgán ESMA by mělplné šíři konzultovatAgenturou pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) všechny případy, kdy se toto nařízení týká nebo by se mohlo týkat subjektů pod dohledema trhů, na které se vztahuje nařízení (EU) č. 1227/2011 Evropského parlamentuRady[12] (REMIT),tozájmu využití odborných znalostí agentury ACERoblasti energetických trhůzmírnění případného zdvojení právní úpravy.

(47b)  Nesplňuje-li určitá stávající referenční hodnota požadavky tohoto nařízení, avšak změna této referenční hodnoty, jež by ji uvedlapožadavky tohoto nařízení do souladu, by vedlaudálosti způsobené vyšší mocí nebo by porušila podmínky finanční smlouvy či finančního nástroje, může dotyčný příslušný orgán povolit její další používání až do té doby, kdy bude možné přestat ji používat nebo ji nahradit jinou referenční hodnotou,cílem zabránit nepříznivým dopadům na spotřebitele, které by chaotickénáhlé ukončení dané referenční hodnoty způsobilo.

(48)    S cílem zajistit jednotné podmínky provádění tohoto nařízení a upřesnit technické prvky návrhu by Komisi měla být svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 SFEU ▌. Při navrhování těchto aktů je třeba zohlednit převládající mezinárodní standardy týkající se správy, poskytovánívyužívání referenčních hodnot, především výsledky práce organizace IOSCO. Rovněž musí být dodržována zásada proporcionality, zejménapřípadě referenčních hodnot bez kritického významu,komoditních referenčních hodnot.

(49)    Komise by měla mimo jiné prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článku 290 SFEU a v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010 přijmout návrh regulačních technických norem, jejž v souvislostipožadavkyoblasti řízeníkontroly vypracuje Evropský úřad pro cenné papíry a trhy (ESMA) a který stanoví minimální obsah mechanismů spolupráce s příslušnými orgány třetích zemí.

(50)    Tyto aspekty se týkají ověření rovnocennosti právního rámce, který se vztahuje na centrální banky a poskytovatele referenčních hodnot ze třetích zemí, a také skutečnosti, že určitá referenční hodnota je svou povahou referenční hodnotou s kritickým významem. Tyto aspekty se týkají ověření rovnocennosti právního rámce, který se vztahuje na ▌poskytovatele referenčních hodnot ze třetích zemí, a také skutečnosti, že určitá referenční hodnota je svou povahou referenční hodnotou s kritickým významem. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011[13], kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

(51)    Komisi by rovněž měly být svěřeny pravomoci přijmout prostřednictvím prováděcích aktů podle článku 291 SFEU a v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010 prováděcí technické normy, jež vypracuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) a které stanoví postupy a formuláře pro výměnu informací mezi příslušnými orgány a orgánem ESMA. Jelikož cílů tohoto nařízení, a sice stanovit jednotný a účinný systém, který by umožnil odstranit slabá místa, jež referenční hodnoty mají, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států vzhledem k tomu, že celkový dopad problémů souvisejících s referenčními hodnotami je možné plně pojmout pouze v měřítku Unie, a může jich být tudíž lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Hlava 1 PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI

DEFINICE

Článek 1 Předmět

Toto nařízení zavádí společný rámec, jehož účelem je zajistit přesnost a integritu indexů, které jsou v Unii používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách. Nařízení tak přispívá k řádnému fungování vnitřního trhu při dosažení vysoké úrovně ochrany spotřebitelů a investorů.

Článek 2

Oblast působnosti

1.          Toto nařízení se vztahuje na poskytování referenčních hodnot, dodávání vstupních údajů pro stanovování referenčních hodnot a používání referenčních hodnot v rámci Unie.

2.          Toto nařízení se nevztahuje na poskytování referenčních hodnot ze strany:

a)     centrálních bank, pokud vykonávají pravomoci nebo provádí úkolypovinnosti, jež jim byly svěřeny Smlouvamistatutem Evropského systému centrálních bankEvropské centrální banky nebosouvislostinimiž stanovují ústavní struktury dotčeného členského státu nebo třetí země jejich nezávislost;

aa)   veřejných orgánů, pokud poskytují referenční hodnoty pro účely veřejných politik, včetně opatřeníoblasti zaměstnanosti, hospodářské činnostiinflace, nebo pokud mají nad poskytováním těchto hodnot kontrolu;

ab)   ústředních protistran;

ac)   administrátorů, pokud poskytují referenční ceny založené na jedné ceně nebo na jedné hodnotě;

ad)   tisku, jiných sdělovacích prostředkůnovinářů, pokud referenční hodnotu pouze uveřejňují nebo na ni odkazujírámci své novinářské činnosti, aniž by měli jakoukoli kontrolu nad jejím poskytováním;

ae)   úvěrová družstva ve smyslu směrnice 2013/36/EU Evropského parlamentuRady[14].

2a.        Čl. 5 odst. 1, 2a, 3b, 3c3d, články 5a5b, čl. 5d písm. b) až g), čl. 7 odst. 1 písm. aa), b), ba), bb), bc)c), čl. 7 odst. 2a, 3a3b, článek 7a, čl. 8 odst. 12, čl. 9 odst. 12, článek 11čl. 17 odst. 1 se nepoužijí na administrátorysouvislostijejich referenčními hodnotami bez kritického významu.

Článek 3

Definice

1.          Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

1)     „indexem“ se rozumí číselná hodnota:

a)      která je uveřejňována nebo zpřístupňována veřejnosti;

b)     která je pravidelně určována, a to buď zcela, nebo zčásti výpočtem podle vzorce či jakoukoli jinou metodou výpočtu nebo na základě posouzení; a

c)      kde je toto určení provedeno na základě hodnoty jednoho či více podkladových aktiv nebo cen, včetně cen odhadovaných, skutečných nebo odhadovaných úrokových sazeb nebo jiných hodnot či přehledů;

1a)   „poskytovatelem indexu“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má kontrolu nad poskytováním určitého indexu;

2)     „referenční hodnotou“ se rozumí index, na který se odkazuje při určování částky splatné u finančního nástroje či finanční smlouvy nebo při určování hodnoty finančního nástroje ▌;

2a)   „skupinou referenčních hodnot“ se rozumí referenční hodnoty, které poskytuje týž administrátor na základě vstupních údajů podobné povahykteré měří stejný či podobný trh nebo ekonomickou realitu;

3)     „poskytováním referenční hodnoty“ se rozumí:

a)      administrace úkonů zaměřených na určení referenční hodnoty; ▌

b)     shromažďování, analyzování nebo zpracovávání vstupních údajů za účelem určení referenční hodnoty; a

c)      určování referenční hodnoty za použití vzorce či jiné metody výpočtu nebo na základě posouzení vstupních údajů poskytnutých za tímto účelem;

4)     „administrátorem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má kontrolu nad poskytováním určité referenční hodnoty;

5)     „používáním referenční hodnoty“ se rozumí:

a)     vydání finančního nástroje, který odkazuje na určitý index nebo na kombinaci indexů;

b)     určení výše částky splatné podle určitého finančního nástroje či finanční smlouvy,to odkazem na určitý index nebo na kombinaci indexů;

c)      skutečnost, že subjekt je smluvní stranou finanční smlouvy, která odkazuje na určitý index nebo na kombinaci indexů;

d)     určení výkonnosti investičního fondu pomocí určitého indexu nebo kombinace indexůcílem sledovat výnosnost tohoto indexu či kombinace indexů nebo stanovit alokaci aktiv portfolia či vypočítat poplatky spojenévýkonností;

6)     „dodáváním vstupních údajů“ se rozumí poskytování vstupních údajů, které nejsou veřejně dostupné, administrátorovi nebo jiné osobě za účelem jejich předání administrátorovi, které jsou nezbytné k určení určité referenční hodnoty a jež jsou poskytovány za tímto účelem;

7)     „dodavatelem vstupních údajů“ se rozumí fyzická či právnická osoba dodávající vstupní údaje, jež nejsou regulovanými údaji;

8)     „dodavatelem vstupních údajů pod dohledem“ se rozumí subjekt pod dohledem, který dodává vstupní údaje určitému administrátorovi se sídlem v Unii;

9)     „předkladatelem“ se rozumí fyzická osoba zaměstnaná dodavatelem vstupních údajů za účelem dodávání vstupních údajů;

9a)   „posuzovatelem“ se rozumí zaměstnanec administrátora komoditní referenční hodnoty nebo jakákoli jiná fyzická osoba nebo třetí strana, jejichž služeb administrátor využívá nebo které řídí, odpovídající za použití metodiky nebo úsudku na vstupní údajedalší informacecílem dospětdefinitivnímu posouzení ceny určité komodity;

10)   „vstupními údaji“ se rozumí údaje vztahující se k hodnotě jednoho nebo více z podkladových aktiv nebo cen, včetně odhadu cen, nebo jiné hodnoty používané administrátorem k určování referenční hodnoty;

11)   „regulovanými údaji“ se rozumí:

i)      vstupní údaje, které jsou dodávány v celém rozsahu:

a)   z obchodního systému vymezeného podle čl. 4 odst. 1 bodu 24 směrnice 2014/65/EU, avšak pouzesouvislostiúdaji, jež se týkají finančních nástrojů;

b)   ze schváleného systému pro uveřejňování informací ve smyslu definovaném v čl. 4 odst. 1 bodě 52 směrnice 2014/65/EU nebo od poskytovatele konsolidovaných obchodních informací definovaného v čl. 4 odst. 1 bodu 53 směrnice 2014/65/EU,souladu s požadavky na povinnou transparentnost po uskutečnění obchodu, avšak pouzeodkazem na údajetransakcích týkajících se finančních nástrojů obchodovanýchobchodním systému;

c)   ze schváleného mechanismu pro hlášení obchodů ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 54 směrnice 2014/65/EU, avšak pouzeodkazem na údajetransakcích týkajících se finančních nástrojů, které jsou obchodoványobchodním systémujež musí být zveřejněnysouladupožadavky na povinnou transparentnost po uskutečnění obchodu;

d)   z burzy pro obchodování s elektřinou uvedené v čl. 37 odst. 1 písm. j) směrnice Evropského parlamentuRady 2009/72/ES[15];

e)   z burzy pro obchodování se zemním plynem uvedené v čl. 41 odst. 1 písm. j) směrnice Evropského parlamentuRady 2009/73/ES[16];

f)    z dražební platformy uvedené v článku 26 nebo ▌30 nařízení Komise (EU) č. 1031/2010[17];

g)   z údajů poskytovanýchsouladučl. 8 odst. 1 nařízení (EU) č. 1227/2011 za podmínek podrobně stanovenýchprováděcím nařízení Komise (EU) č. 1348/2014[18]; nebo

h)   z obchodního systému, platformy, burzy, systému pro uveřejňování informací či mechanismu pro hlášení obchodů třetí země rovnocenných těm uvedenýmpísm. a) až g) čijakéhokoli jiného subjektu, jako jsou subjekty seskupujícíshromažďující údajetransakcích,jejichž případě již poskytování vstupních údajů podléhá náležitému dohledu; a

ii)     čisté hodnoty aktiv jednotlivých subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) podle čl. 1 odst. 2 směrnice 2009/65/ES[19];

12)   „údaji o transakcích“ se rozumí sledovatelné ceny, sazby, indexy nebo hodnoty transakcí mezi nepřidruženými protistranami na aktivním trhu podléhajících tržním silám nabídky a poptávky;

13)   „finančními nástroji“ se rozumí nástroje uvedené v příloze I oddíle C směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, které jsou předmětem podané žádosti o přijetí k obchodování v obchodním systému ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 24 směrnice 2014/65/EU nebo které jsou obchodovány v obchodním systému ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 24 směrnice 2014/65/EU;

14)   „subjektem pod dohledem“ se rozumí ▌:

a)      úvěrové instituce podle čl. 3 odst. 1 směrnice 2013/36/EU;

b)     investiční podniky podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 směrnice 2014/65/EU;

c)      pojišťovny podle čl. 13 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES[20];

d)     zajišťovny podle čl. 13 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES;

e)      subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) podle čl. 1 odst. 2 směrnice 2009/65/ES[21];

f)      správci alternativních investičních fondů podle čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU[22];

g)      ústřední protistrany podle čl. 2 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012[23];

h)      registry obchodních údajů podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012;

i)       administrátoři;

15)   „finanční smlouvou“ se rozumí:

a)      jakákoli úvěrová smlouva podle čl. 3 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES[24];

b)     jakákoli úvěrová smlouva podle čl. 4 bodu 3 směrnice ▌Evropského parlamentu a Rady ▌2014/17/EU[25];

16)   „investičním fondem“ se rozumí alternativní investiční fondy podle čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice ▌2011/61/EU nebo SKIPCP spadající do oblasti působnosti směrnice ▌2009/65/EU;

17)   „řídícím orgánem“ se rozumí orgán vedení plnící funkci dohledu a řízení, který má nejvyšší rozhodovací pravomoc a je oprávněn určovat strategii subjektu, jeho cíle a celkové směřování;

18)   „spotřebitelem“ se rozumí fyzická osoba, která ve finančních smlouvách, na něž se vztahuje toto nařízení, jedná za účelem, který nespadá do její obchodní, podnikatelské nebo profesní činnosti;

19)   „referenční hodnotou mezibankovních úrokových sazeb“ se rozumí referenční hodnota, jejíž podkladovou hodnotou pro účely bodu 1 písm. c) tohoto článku je sazba úroků, za niž banky mohou poskytovat či přijímat půjčky od jiných bank;

19a) „referenčním směnným kurzem“ se rozumí referenční hodnota, jejíž hodnota je určena ve vztahuceně jedné měny nebo měnového koše, přičemž tato cena je vyjádřenajedné měně;

20)   „komoditní referenční hodnotou“ se rozumí referenční hodnota, jejíž podkladovou hodnotou pro účely bodu 1 písm. c) tohoto článku je komodita ve smyslu čl. 2 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006[26],výjimkou emisních povolenek podle přílohy I oddílu C bodu 11 směrnice 2014/65/EU;

20a) „bazickým rizikem“ se rozumí riziko souvisejícípřesností,níž referenční hodnota popisuje podkladový trh nebo ekonomickou realitu, které má měřit;

21)   „referenční hodnotou s kritickým významem“ se rozumí referenční hodnota, která nevycházíregulovaných údajůjejíž referenční hodnota přesahuje 500 miliard eur, jak je definovánočl. 13 odst. 1; nebo

         a)   referenční hodnota,jejímž případě by ukončení poskytování mělo významný nepříznivý dopad na finanční stabilitu, řádné fungování trhůna reálnou ekonomikujednom nebo ve více členských státech;

        b)   referenční hodnotakritickým významem je „vnitrostátního“ charakteru, pokud se nepříznivé důsledky skutečnosti, že již není poskytována nebo je poskytována na základě nereprezentativního souboru dodavatelů vstupních údajů nebo údajů, omezují jen na jeden členský stát.takovém případě se použije postup stanovenýčl. 13 odst. 2a až 2d.

        Referenční hodnotakritickým významem je „evropského“ charakteru, pokud se nepříznivé důsledky skutečnosti, že již není poskytována nebo je poskytována na základě nereprezentativního souboru dodavatelů vstupních údajů nebo údajů, neomezují pouze na jeden členský stát.takovém případě se použije postup stanovenýčl. 13 odst. 2e, 2f2g.

21a) „referenční hodnotou bez kritického významu“ se rozumí referenční hodnota, která nesplňuje kritéria pro referenční hodnotukritickým významem stanovenáčlánku 13;

22)   „nacházející se“ se v souvislosti s právnickou osobou rozumí členský stát nebo třetí země, kde má tato osoba své sídlo nebo jinou oficiální adresu, a v souvislosti s fyzickou osobou členský stát nebo třetí země, kde je tato osoba rezidentem pro daňové účely;

22a) „orgánem veřejné moci“ se rozumí:

a)   jakákoli vláda nebo veřejná správa;

b)   jakýkoli subjekt nebo osoba, která buď vykonává funkce ve veřejné správě podle vnitrostátního práva, nebo nese odpovědnost či má funkci ve veřejné správě nebo poskytuje veřejné služby, včetně opatření týkajících se inflacepracovníchhospodářských činností, pod dohledem jakéhokoli vládního orgánu nebo orgánu veřejné moci.

2.          Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 37 za účelem upřesnění dalších technických prvků definic stanovených v odstavci 1, přičemž zejména upřesní, co pro účely definice pojmu index představuje zpřístupňování veřejnosti ▌. Komiserámci  těchto aktůpřenesené pravomoci zajistí, aby byly termíny „uveřejněno“ nebo „zpřístupněno veřejnosti“ chápány jako „zpřístupněno širší veřejnosti uživatelů nebo potenciálních uživatelů“.

Komise případně vezme v úvahu vývoj na trhu čioblasti technologií a sbližování praxe v oblasti dohledu nad stanovováním referenčních hodnot v mezinárodním měřítku.

2a.        Komise přijme prováděcí akty za účelem stanovení seznamu orgánů veřejné mociUnii uvedenýchbodu 22a odst. 1za účelem přezkumu tohoto seznamu. Tyto prováděcí akty se přijímajísouladupřezkumným postupem uvedenýmčl. 38 odst. 2.

Článek 4

Vyloučení poskytovatelů indexu, kteří si nejsou vědomi používání referenčních hodnot, jež poskytují ▌

▌Toto nařízení se nevztahuje na poskytovatele indexu, který si ve vztahu k indexu, jejž poskytuje, není vědom a reálně si ani nemohl být vědom toho, že tento index je používán pro účely uvedené v čl. 3 odst. 1 bodě 2.

HLAVA IIINTEGRITA REFERENČNÍCH HODNOT

JEJICH SPOLEHLIVOST

Kapitola 1 Správa

a kontrola administrátorů

Článek 5 Požadavky na řízení

požadavky týkající se střetů zájmů

1.          ▌Administrátor musí mít zaveden spolehlivý mechanismus řízení, který má jasnou organizační strukturu, v níž mají všechny osoby podílející se na poskytování referenční hodnoty náležitě definované, transparentní a konzistentní role.

Administrátor podnikne veškeré kroky nezbytnéodhalování, prevenciřešení střetu zájmů mezi ním, včetně jeho vedoucích pracovníků, zaměstnancůjakékoli další fyzické osoby nebo třetí strany, jejichž služeb využívá nebo které řídí,dodavateli vstupních nebo uživatelirovněž podnikne veškeré kroky nezbytnétomu, abypřípadech, kdy je nezbytné provést určitý úsudek či přijmout rozhodnutí na základě vlastního uvážení, se tak stalo nezávislespravedlivě.

2a.        Poskytování referenčních hodnot musí býtprovozního hlediska odděleno od všech součástí obchodní činnosti administrátora, které mohou způsobit skutečný nebo potenciální střet zájmů. Hrozí-li, žeadministrátora může vzhledemjeho vlastnické struktuře, kontrolním podílům nebo jiným činnostem prováděným subjektem, který administrátora vlastní nebo řídí, nebo subjektem, jejž vlastní nebo řídí administrátor či jeho přidružené subjekty, dojít ke střetu zájmů, zřídí administrátor nezávislou funkci dohleduvyváženým zastoupením různých zúčastněných stran, jsou-li známy,zákazníkůdodavatelů vstupních údajů. Není-li možné tyto střety přiměřeným způsobem řešit, přeruší administrátor veškeré činnosti nebo vztahy, jež jsou příčinou těchto střetů, nebo přestane stanovovat danou referenční hodnotu.

3a.        Administrátor zveřejní nebo oznámí uživatelům referenční hodnotydotyčnému příslušnému orgánupřípadně dodavatelům vstupních údajů veškeré stávající nebo potenciální střety zájmů, včetně střetů zájmů vyplývajícíchvlastnictví nebo ovládání na straně administrátora.

3b.        Administrátor zavedebude uplatňovat odpovídající strategiepostupyúčinná organizační opatření pro zjišťování, zveřejňování, řešení nebo zmírňování střetů zájmůpro předcházení jejich vznikucílem chránit integritunezávislost určování referenční hodnoty. Tyto strategiepostupy jsou pravidelně podrobovány přezkumuaktualizovány. Tyto strategiepostupy berouúvahuřeší rozsah střetu zájmů, míru volnosti rozhodování uplatňovanépostupu určování referenčních hodnotrizika, jež tyto referenční hodnoty představují, a:

a)     zajišťují důvěrnost informací, jež jsou administrátorovi dodávány nebo jež administrátor vytváří,souladupovinnostmioblasti zveřejňovánítransparentnosti podle tohoto nařízení; a

b)     zmírňují zejména střety zájmů vyplývajícívlastnictví nebo ovládání administrátora nebo vyplývajícíjiných zájmůjeho skupině nebo ze zájmů jiných osob, jež mohou administrátora ovlivňovat nebo ovládat, pokud jdestanovení dané referenční hodnoty.

3c.         Administrátor zajistí, aby zaměstnancidalší fyzické osoby, jejichž služeb využívá nebo které řídíkteří se přímo podílejí na poskytování určité referenční hodnoty:

a)     disponovali potřebnými dovednostmi, znalostmizkušenostmi pro výkon přidělených povinnostíbyli účinným způsobem řízenikontrolováni;

b)     nebyli vystaveni nežádoucím vlivůmnedocházelonich ke střetům zájmůaby odměňováníhodnocení výkonů těchto osob nevytvářelo střet zájmů ani jinak nesnižovalo integritu procesu stanovování referenčních hodnot;

c)      neměli zájmy ani obchodní styky, které by ohrožovaly funkce administrátora;

d)     měli zakázáno přispívaturčování referenčních hodnot účastí na nabídkách, poptávkáchobchodech za svou osobu ani jménem účastníků trhu; a

e)      podléhali účinným postupům kontroly výměny informacíjinými zaměstnancinepodíleli se na činnostech, jež mohou vytvářet riziko střetu zájmů.

3d.        Administrátor zavede zvláštní kontrolní postupycílem zajistit věrohodnostspolehlivost zaměstnance nebo osoby určující referenční hodnotu, což může zahrnovat interní schvalování vedením před šířením referenční hodnoty nebo vhodné nahrazení, například pokud je referenční hodnota aktualizovánaprůběhu dne neboreálném čase.

3e.         Veškeré nepodstatné změny referenční hodnoty, pokud jdeustanovení, na která se vztahuje tento článek, se nepovažují za porušení žádnéfinančních smluv nebo finančních nástrojů, jež na tuto referenční hodnotu odkazují.referenčních hodnotkritickým významem je dotyčný příslušný orgán oprávněn rozhodnouttom, zda tato změna představuje změnu podstatnou.

Článek 5aPožadavky na funkci dohledu

1.          Administrátor zavedeudržuje stálouúčinnou funkci dohledu, která zajistí dohled nad všemi aspekty poskytování jeho referenčních hodnot.

2.          Administrátor vypracujeudržuje spolehlivé postupy týkající se jeho funkce dohledu, které poskytnedispozici dotyčným příslušným orgánům.

Hlavními prvky těchto postupů jsou:

a)     vymezení pravomocí funkce dohledu;

b)     kritéria pro výběr členůfunkcí dohledu;

c)      souhrnné údaječlenech všech rad nebo výborů pověřených funkcí dohledu, spoluveškerými prohlášenímistřetu zájmů a s postupy pro volbu, jmenování nebo odvolánínahrazení člena výboru.

3.          Tato funkce dohledu je vykonávána nezávislejejí součástí jsou následující povinnosti, které jsou přizpůsobovány složitosti referenční hodnoty, jejímu používáníslabým místům:

a)     nejméně jednou ročně přezkum definice referenční hodnotymetodiky pro její určování;

b)     dohled nad změnami metodiky pro určování referenční hodnotyudělování povolení administrátoroviprovedení konzultacítakových změnách;

c)      dohled nad kontrolním rámcem administrátoranad jeho řízenímsprávou referenčních hodnot,využívá-li referenční hodnota služeb dodavatelů vstupních údajů, nad jeho kodexem chování uvedenýmčl. 9 odst. 1;

d)     přezkumschvalování postupů pro ukončení platnosti referenční hodnoty včetně konzultacítomto ukončení;

e)      dohled nad třetími stranami podílejícími se na poskytování referenční hodnoty včetně zástupců pro její výpočet nebo šíření;

f)      posuzování interníchexterních auditů nebo přezkumůsledování toho, jak jsou prováděna nápravná opatření, na něž upozorní výsledky těchto auditů;

g)     využívá-li referenční hodnota služeb dodavatelů vstupních údajů, sledování vstupních údajůjejich dodavatelůčinností administrátora při rozporování nebo ověřování dodávaných vstupních údajů;

h)     využívá-li referenční hodnota služeb dodavatelů vstupních údajů, přijímání účinných opatřenísouvislostipřípady porušení kodexu chování a

i)      využívá-li referenční hodnota služeb dodavatelů vstupních údajů, oznamování veškerých případů pochybení ze strany dodavatelů vstupních údajů nebo administrátorů,nichž se funkce dohledu dozví,všech potenciálně anomálních nebo podezřelých vstupních údajů dotyčným příslušným orgánům.

4.          Funkce dohledu je vykonávána samostatným výborem nebo jiným vhodným řídícím mechanismem.

Orgán ESMA vypracuje návrhy regulačních technických noremcílem stanovit vlastnosti, které má funkce dohledu mít, pokud jdejejí složeníumístěnírámci organizační struktury administrátora, aby byla zajištěna integrita této funkcezabránilo se střetům zájmů.

Orgán ESMA odliší různé typy referenčních hodnotodvětví ve smyslu tohoto nařízenípřihlédnerozdílům ve vlastnictvířídící struktuře administrátorů a k povaze, rozsahusložitosti poskytování určité referenční hodnoty a k jejím rizikůmdopadům,to rovněž se zřetelem ke sbližování praxeoblasti dohledu nad dodržováním požadavků na řízení při stanovování referenčních hodnotmezinárodním měřítku.

Tento návrh regulačních technických norem předloží orgán ESMA Komisi do [XXX].

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedenéprvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

5.          Předmětem funkce dohledu může být výkon dohledu nad více referenčními hodnotami poskytovanými jedním administrátorem, pokud tento administrátor splňuje ostatní požadavky hlavy I a IV.

6.          Veškeré nepodstatné změny referenční hodnoty, pokud jdeustanovení, na která se vztahuje tento článek, se nepovažují za porušení žádnéfinančních smluv nebo finančních nástrojů, jež na tuto referenční hodnotu odkazují.referenčních hodnotkritickým významem je dotyčný příslušný orgán oprávněn rozhodnouttom, zda tato změna představuje změnu podstatnou.

Článek 5bPožadavky na kontrolní rámec

1.          Administrátor musí mít zaveden kontrolní rámec, díky němuž je schopen zajistit, že je referenční hodnota poskytovánauveřejňována nebo zpřístupňovánasouladutímto nařízením.

2.          Kontrolní rámec musí být přiměřený rozsahu,jakém dochází ke střetům zájmů, míře volnosti rozhodováníprocesu poskytování referenčních hodnotpovaze vstupních údajů pro stanovení referenčních hodnotmusí zahrnovat:

a)     řízení provozních rizik;

b)     postupy pro mimořádné událostipro obnovupřípadě, že dojdepřerušení poskytování referenční hodnoty.

3.          Pokud vstupními údaji nejsou údajetransakcích, administrátor musí:

a)     zavést opatření, jimižnejvyšší možné míře zajistí, aby dodavatelé vstupních údajů dodržovali kodex chování uvedenýčl. 9 odst. 1platné normy pro vstupní údaje;

b)     zavést opatření ke sledování vstupních údajů, včetně sledování vstupních údajů před zveřejněním referenční hodnotyověřování vstupních údajů po zveřejněnícílem odhalit chybyanomálie.

4.          Kontrolní rámec je podle potřeby dokumentován, přezkoumávánaktualizovánzpřístupněn dotyčnému příslušnému orgánuna požádáníuživatelům referenčních hodnot.

5.          Veškeré nepodstatné změny referenční hodnoty, pokud jdeustanovení, na která se vztahuje tento článek, se nepovažují za porušení žádnéfinančních smluv nebo finančních nástrojů, jež na tuto referenční hodnotu odkazují.referenčních hodnotkritickým významem je dotyčný příslušný orgán oprávněn rozhodnouttom, zda tato změna představuje změnu podstatnou.

Článek 5cPožadavky na rámec odpovědnosti

1.          Administrátor má zaveden rámec odpovědnosti, který zahrnuje vedení záznamů, provádění auditůpřezkumupostup pro řešení stížnostíjenž poskytuje dokladydodržování požadavků tohoto nařízení.

2.          Administrátor zavede nezávislou funkci zajištěnouvnitřních či vnějších zdrojů a s potřebnými schopnostmi, jejímž úkolem je přezkoumávat, zda administrátor dodržuje metodiku pro určování referenčních hodnottoto nařízení,podávattom příslušné zprávy.

3.          U referenčních hodnot kritického významu administrátor zveřejníudržuje prohlášeníshodě,němž informujesvém souladupožadavky tohoto nařízení. Prohlášeníshodě se vztahuje alespoň na požadavky stanovenéčl. 5 odst. 1, 2a, 3b, 3c3d, článcích 5a5b, čl. 5d písm. b) až g), čl. 7 odst. 1 písm. aa), b), ba), bb), bc)c), čl. 7 odst. 2a, 3a3b, článku 7a, čl. 8 odst. 12, čl. 9 odst. 12, článku 11čl. 17 odst. 1.

Pokud administrátor nesplňuje požadavky stanovenéčl. 5 odst. 1, 2a, 3b, 3c3d, článcích 5a5b, čl. 5d písm. b) až g), čl. 7 odst. 1 písm. aa), b), ba), bb), bc)c), čl. 7 odst. 2a, 3a3b, článku 7a, čl. 8 odst. 12, čl. 9 odst. 12, článku 11čl. 17 odst. 1, jeprohlášeníshodě jasně uvedeno, proč je vhodné, aby tento administrátor tato ustanovení nedodržoval.

4.          Administrátor referenční hodnoty bez kritického významu jmenuje nezávislého externího auditora, jehož úkolem je přezkoumávat přesnost administrátorova prohlášeníshoděpodávattom příslušné zprávy. Tento audit proběhne nejméně jednou za dva rokyvždy, pokud dojdepodstatným změnám dané referenční hodnoty.

5.          Administrátor poskytne výsledky auditů provedených podle odstavce 4 dotyčnému příslušnému orgánu. Administrátor na požádání poskytne nebo zveřejní podrobné údajeauditech provedených podle odstavce 4 každému uživateli dané referenční hodnoty. Na požádání dotyčného příslušného orgánu nebo jakéhokoli uživatele referenční hodnoty administrátor poskytne nebo zveřejnípodrobné údajepřezkumech uvedenýchodstavci 4.

6.          Dotyčný příslušný orgán si může od administrátorasouladučlánkem 30 vyžádat doplňující informace týkající se jeho referenčních hodnot bez kritického významu a/nebo mu poskytnout doporučenísouvislostijeho dodržováním ustanovení, na něž se vztahuje prohlášeníshodě,to až do okamžiku, kdy bude dotyčný příslušný orgán plně spokojen. Dotyčný příslušný orgán může toto doporučení uveřejnit na svých internetových stránkách.

Článek 5dPožadavky na vedení záznamů

1.          Administrátor vede záznamy o:

a)     veškerých vstupních údajích;

b)     veškerých rozhodnutích nebo případech uplatnění volnosti rozhodování ze strany administrátorapřípadně posuzovatelů při určování referenčních hodnot;

c)      případech, kdy určité vstupní údaje nebyly vzatyúvahu, zejména pokud vyhovovaly požadavkům metodiky pro určování referenčních hodnot,zdůvodnění, proč se tak stalo;

d)     jiných změnách nebo odchylkách od standardních postupůmetodik, včetně případů, kdy se tak stalodobě napětí na trhu nebo narušení trhu;

e)      totožnosti předkladatelůfyzických osob zaměstnaných administrátory za účelem určování referenčních hodnot;

f)      všech dokumentech týkajících se stížností; a

g)     záznamech obsahujících relevantní komunikaci týkající se referenčních hodnot mezi osobami, jež administrátor zaměstnává,dodavateli či předkladateli vstupních údajů.

2.          Je-li referenční hodnota založena na údajích od dodavatelů vstupních údajů, vede rovněž dodavatel záznamy veškeré relevantní komunikace, včetně komunikacejinými dodavateli vstupních údajů.

3.          Záznamy stanovenéodstavci 1 uchovává administrátor nejméně pět let ve formě, kterou je možné reprodukovatplnění pochopit výpočty referenční hodnotykterá umožňuje provést audit nebo hodnocení vstupních údajů, výpočtů, úsudkůuplatnění volnosti rozhodování. Záznamy telefonních hovorů nebo elektronické komunikace se na požádání poskytnou účastníkům hovorů nebo komunikaceuchovávají se po dobu tří let.

Článek 5eVyřizování stížností

1.          Administrátor má zavedeny písemné postupy pro přijímání, šetřeníuchovávání záznamůstížnostech souvisejícíchpostupem pro výpočty uplatňovaným daným administrátoremzveřejní je. Tento mechanismus pro vyřizování stížností musí zajistit následující:

a)     administrátor má zaveden mechanismus podrobně popsanýpravidlech pro vyřizování písemných stížností, jehož prostřednictvím mohou jeho zákazníci podávat stížnosti ohledně toho, zda je konkrétní výpočet referenční hodnoty reprezentativní pro určení tržní hodnoty,ohledně navrhovaných změn ve výpočtu referenčních hodnot, použití určité metodiky při výpočtu konkrétní referenční hodnotyjiných redakčních rozhodnutích administrátora týkajících se postupů pro výpočet referenčních hodnot;

b)     pro vyřizování stížností existuje postupcílový harmonogram;

c)      administrátor řádněvčas prošetří formální stížnosti vůči němujeho zaměstnancům;

d)     šetření se provádí nezávisle na zaměstnancích, kterých se může týkat předmět stížnosti;

e)      administrátor usilujerychlé dokončení šetření.

Článek 5fRegulační technické normy

oblasti řízeníkontroly

Orgán ESMA vypracuje návrh regulačních technických norem, jimiž podrobně stanoví požadavky na řízeníkontrolu podle čl. 5 odst. 2a3a až 3d, čl. 5a odst. 23, čl. 5b odst. 23, čl. 5c odst. 2čl. 5c odst. 1 až 3. Orgán ESMA zohlední:

a)     vývojoblasti referenčních hodnotvývoj na finančních trzích se zřetelem ke sbližování praxeoblasti dohledu nad dodržováním požadavků na řízení při stanovování referenčních hodnotmezinárodním měřítku;

b)     zvláštnosti různých typů referenčních hodnotrůzných administrátorů, včetně vlastností různých odvětvítypů použitých vstupních údajů;

c)      rozdíly mezi referenčními hodnotamikritickým významemreferenčními hodnotami bez kritického významu;

d)     zda se již na požadavky částečně neboplném rozsahu vztahují jiné příslušné regulační požadavky, zejména požadavky týkající se referenčních hodnot vycházejícíchregulovaných údajů,především, avšak nikoli výlučně, požadavky stanovené ve směrnici 2014/65/EU nebonařízení Evropského parlamentuRady (EU) č. 600/2014[27],cílem zajistit, aby nedošlo ke zdvojování požadavků na administrátory nebojejich jiné zbytečné zátěži.

Tento návrh regulačních technických norem předloží orgán ESMA Komisi do […].

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedenéprvním pododstavcisouladučlánky 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 6

Externí zajištění služeb nebo činností

1.          Administrátoři nesmějí prostřednictvím externích subjektů zajišťovat funkce spojené s poskytováním určité referenční hodnoty takovým způsobem, aby to významně narušovalo kontrolu administrátora nad poskytováním referenční hodnoty nebo schopnost dotyčného příslušného orgánu vykonávat dohled nad danou referenční hodnotou.

3.          Využívá-li administrátor k zajištění určitých funkcí či souvisejících služeb a činností spojených s poskytováním určité referenční hodnoty externího poskytovatele služeb, odpovídá v celém rozsahu i nadále za plnění veškerých povinností, které mu na základě tohoto nařízení vznikají.

3a.        Administrátor využívající externích služeb nebo činností zajistí, aby byly splněny tyto podmínky:

a)     poskytovatel služeb musí mít schopnosti, kapacituveškerá zákonem vyžadovaná povolení pro spolehlivýprofesionální výkon přenesených funkcí, služeb nebo činností;

b)     administrátor dá dotyčným příslušným orgánůmdispozici údajetotožnostiúkolech poskytovatele služeb účastnícího se postupu určování referenční hodnoty;

c)      administrátor přijme vhodná opatření, ukáže-li se, že poskytovatel služeb zřejmě neplní přenesené funkce účinně a v souladuplatnými právními předpisyregulačními požadavky;

d)     administrátor si musí udržet odborné znalosti nezbytné pro řádný dohled nad externími dodavatelipro řízení rizik souvisejícíchvyužíváním jejich služeb;

e)      poskytovatel služeb informuje administrátoraveškerém vývoji, který může mít významný dopad na jeho schopnost vykonávat přenesené funkce účinně a v souladuplatnými právními předpisyregulačními požadavky;

f)      poskytovatel služeb musísouvislosti se svými přenesenými činnostmi spolupracovatdotyčným příslušným orgánem, administrátordotyčný příslušný orgán musí mít zajištěn náležitý přístupúdajůmpřenesených činnostechdo obchodních prostor poskytovatele služebdotyčný příslušný orgán musí být schopen tato práva na přístup vykonávat;

g)     administrátor musí být schopenpřípadně nutnosti příslušná ujednání ukončit.

h)     administrátor přijme přiměřená opatření, včetně plánů pro mimořádné události,cílem předejít zbytečnému provoznímu riziku spojenémuúčastí poskytovatele služebpostupu určování referenční hodnoty.

Kapitola 2

Vstupní údaje, metodika a oznamování případů porušení

Článek 7

Vstupní údaje ▌

1.          Poskytování referenční hodnoty se řídí následujícími požadavky, které se týkají jejích vstupních údajů ▌:

a)     jako vstupní údaje slouží údajetransakcích nebo, je-li to vhodnější, údaje nezaložené na transakcích, včetně přidělených kvótověřitelných odhadů, pokud přesně a spolehlivě zastupují reálný stav trhu či ekonomickou realitu, které má příslušná referenční hodnota měřit ▌.

aa)   vstupní údaje uvedenépísmenu a) jsou ověřitelné;

b)     vstupní údaje získává administrátor od spolehlivého a reprezentativního souboru či vzorku dodavatelů, aby bylo zajištěno, že výsledná referenční hodnota bude představovat spolehlivou a reprezentativní výpověď o reálném stavu trhu či ekonomické realitě, které má tato referenční hodnota měřit ▌;

ba)   administrátor používá pouze vstupní údaje od dodavatelů vstupních údajů, kteří dodržují kodex chování podle článku 9;

bb)   administrátor vede seznam osob, které mu mohou dodávat vstupní údaje, včetně postupů pro ověřování totožnosti dodavatelů vstupních údajůpředkladatelů;

bc)   administrátor zajistí, aby dodavatelé vstupních údajů poskytovali všechny důležité vstupní údaje; a

c)     jestliže jako vstupní údaje pro stanovení referenční hodnoty nejsou použity údaje o transakcích a dodavatel vstupních údajů je stranou u více než 50 % hodnoty příslušných transakcí na trhu, jehož stav má tato referenční hodnota měřit, administrátor v možných případech ověří, že tyto vstupní údaje jsou reprezentativní pro určitý trh z hlediska konkurenčních sil nabídky a poptávky. Pokud administrátor zjistí, že vstupní data nejsou pro určitý trh z hlediska konkurenčních sil nabídky a poptávky reprezentativní, buď změní vstupní údaje, dodavatele vstupních údajů nebo metodiku, aby byla reprezentativnost vstupních údajů pro určitý trh z hlediska konkurenčních sil nabídky a poptávky zajištěna, anebo poskytování této referenční hodnoty ukončí ▌;

2a.        Administrátor zajistí, aby kontrolní postupy vstupních údajů zahrnovaly:

a)     kritéria, jež stanoví, kdo může administrátorovi dodávat vstupní údaje,proces výběru dodavatelů těchto údajů;

b)     postup, jímž jsou vstupní údaje získané od daného dodavatele vstupních údajů vyhodnocoványjímž je tomuto dodavateli zabráněnoposkytování dalších vstupních údajů nebo jímž jsou vůči dodavateli případně uplatňovány další sankce za nedodržení; a

c)     postup pro ověřování vstupních údajů,tooproti jiným ukazatelům nebo údajům,zájmu zajištění jejich integritypřesnosti. Pokud referenční hodnota splňuje kritéria stanovenáčlánku 14a, použije se tento požadavek pouzetěch případech, kdy je dodržení předpisůrozumné míře možné.

3a.     Jestliže vstupní údaje pro stanovení referenční hodnoty poskytuje útvar poskytující služby přímo klientům, tj. jakékoli oddělení, divize, skupina nebo personál poskytovatelů vstupních údajů nebo jeho přidružených subjektů, který provádí jakékoli činnostioblasti cenové kalkulace, obchodování, prodeje, uvádění na trh, reklamy, oslovování, strukturovánímakléřství, administrátor musí:

a)     získatjiných zdrojů údaje, jež tyto vstupní údaje potvrdí;

b)     zajistit, aby dodavatelé vstupních údajů měli zavedeny odpovídající vnitřní postupy pro dohledověřování, které umožní:

i)         ověřování dodávaných vstupních údajů, včetně postupů několikerého přezkumu vedoucími pracovníky, který je zaměřen na kontrolu vstupůinterních postupů jejich schvalování vedením odpovědným za dodávání vstupních údajů;

ii)        fyzické oddělení zaměstnanců útvaru poskytujícího služby přímo klientům od linií pro předávání zpráv;

iii)      úplné zohlednění opatření pro řešení konfliktů zaměřených na zjišťování, sdělování, řešení, snižováníprevenci stávající nebo potenciální motivacemanipulacidatovými vstupy nebojejich ovlivňování jiným způsobem, včetně motivace vyplývajícípolitikyoblasti odměňováníze střetu zájmů mezi činnostmi souvisejícímidodáváním vstupních údajůjakýmikoli jinými obchodními činnostmi dodavatele vstupních údajů, jeho přidružených subjektů či jejich klientů nebo zákazníků.

Ustanovení prvního pododstavce písm. a)b) se použijí na referenční hodnoty, které splňují kritéria stanovenáčlánku 14a, pouzepřípadech, kdy je dodržení těchto ustanovenírozumné míře možné.

3b.        Veškeré nepodstatné změny referenční hodnoty, pokud jdeustanovení, na která se vztahuje tento článek, se nepovažují za porušení žádnéfinančních smluv nebo finančních nástrojů, jež na tuto referenční hodnotu odkazují.referenčních hodnotkritickým významem je dotyčný příslušný orgán oprávněn rozhodnouttom, zda tato změna představuje změnu podstatnou.

3c.         Orgán ESMA vypracuje návrh regulačních technických norem, jimiž blíže upřesní vnitřní postupy dodavatele vstupních údajů pro dohledověřování, jež má administrátor vyžadovatsouladuodstavcem 2a3a za účelem zajištění integritypřesnosti vstupních údajů.

Orgán ESMA přihlédne ve vztahureferenčním hodnotám bez kritického významuke komoditním referenčním hodnotámzásadě proporcionality, dále ke specifičnosti různých typů referenčních hodnot, zejména těch referenčních hodnot, jež jsou založeny na údajích subjektů, které splňují kritéria stanovenáčlánku 14a,povaze vstupních údajů,tomu, zda se již na požadavky částečně čiplném rozsahu vztahují jiné příslušné regulační požadavky, především, avšak nikoli výlučně, požadavky stanovené ve směrnici 2014/65/EU nebonařízení (EU) č. 600/2014,cílem zajistit, aby nedošlo ke zdvojování požadavků na administrátory nebojejich jiné zbytečné zátěži, jakožzaručit sbližování praxeoblasti dohledu nad stanovováním referenčních hodnotmezinárodním měřítku.

Tento návrh regulačních technických norem předloží orgán ESMA Komisi do [XXX].

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedenéprvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 7aMetodika

1.          Pro určování referenční hodnoty používá administrátor metodiku, která

a)     je důkladnáspolehlivá;

b)     má jasná pravidla určující, jakým způsobemkdy lze při stanovování referenční hodnoty uplatňovat volnost rozhodování;

c)     je přesnádůsledná, stabilníověřitelná, včetně zpětného testování;

d)     je odolnázajišťuje, že referenční hodnotu lze vypočítat za nejrůznějších možných okolností;

e)     je dohledatelnáověřitelná.

2.          Při vývoji metodiky pro určování referenčních hodnot administrátor referenční hodnoty:

a)     zohlední faktory, jako je velikostobvyklá likvidita trhu, transparentnost obchodovánípozice účastníků trhu, koncentrace trhu, dynamika trhureprezentativnost každého vzorkuhlediska tržníekonomické reality, kterou má daná referenční hodnota měřit;

b)     určí, co představuje aktivní trh pro účely této referenční hodnoty; a

c)     stanoví prioritu různých druhů vstupních údajů.

3.                      Administrátor musí mít zavedena jasná zveřejněná pravidla, jež stanoví, za jakých okolností kvantita nebo kvalita vstupních údajů nedosahuje standardů nezbytných pro to, aby bylo možno pomocí dané metodiky přesněspolehlivě určit referenční hodnotu, a v nichž popíše, zdajak bude referenční hodnota za takových okolností vypočítána.

4.          Veškeré nepodstatné změny referenční hodnoty, pokud jdeustanovení, na která se vztahuje tento článek, se nepovažují za porušení žádnéfinančních smluv nebo finančních nástrojů, jež na tuto referenční hodnotu odkazují.referenčních hodnotkritickým významem je dotyčný příslušný orgán oprávněn rozhodnouttom, zda tato změna představuje změnu podstatnou.

Článek 7bTransparentnost metodiky

1.          Administrátor transparentně sestaví, provozujespravuje údaje referenční hodnotymetodiku.

Administrátor zveřejní, způsobem, který zajistí spravedlivousnadnou dostupnost:

i)      metodiku použitoukaždé referenční hodnoty nebo skupiny referenčních hodnot;

ii)     postup konzultacezdůvodněníkaždé navrhované podstatné změny ve své metodice, včetně vymezení toho, co představuje podstatnou změnu,data, kdy bude změna oznámena uživatelům.

2.          Pokud referenční hodnota splňuje kritéria stanovenáčlánku 14a, administrátor při každém výpočtu pokud možno podázveřejní, aniž je tím dotčeno řádné zveřejnění referenčních hodnot:

a)     stručné vysvětlení, jež uživatelům referenční hodnoty nebo příslušnému orgánu umožní pochopit, jak byl výpočet proveden,jež bude uvádět minimálně velikostlikviditu posuzovaného fyzického trhu (jako např. početobjem transakcí, jež tvoří základ předložených údajů), rozpětí objemu, průměrný objem, cenové rozpětí, průměrnou cenuorientační procentní podíl jednotlivých druhů údajůtrhu, jež byly zvažovány při výpočtu; toto vysvětlení musí uvádět pojmy odkazující na metodiku pro určování cen, např. „založeno na transakcích“, „založeno na maržových rozpětích“ nebo „interpolováno či extrapolováno“; a

b)     stručné vysvětlení toho,jaké mířena základě čeho byl použit úsudek, včetně veškerých rozhodnutívyloučení vstupních údajů, jež by jinak vyhovovaly požadavkům příslušné metodiky pro daný výpočet; založení ceny na maržových rozpětích nebo na interpolaci či extrapolaci nebo udělení větší váhy nabídkám nebo poptávkám než uzavřeným transakcímrámci výpočtů;

3.          Pokud by toto zveřejnění nebylosouladuplatnými právními předpisy týkajícími se duševního vlastnictví, je metodika předložena dotyčnému příslušnému orgánu.

4.          Je-li provedena podstatná změnametodice pro stanovení referenční hodnotykritickým významem, oznámí tuto změnu administrátor dotyčnému příslušnému orgánu. Příslušný orgán má na schválení změny třicet dnů.

Článek 7cRegulační technické normy pro vstupní údaje

metodiku

Orgán ESMA vypracuje regulační technické normy, jimiž blíže upřesní kontrolní postupysouvislosti se vstupními údaji, okolnosti, za nichž nemusí být údajetransakcích dostatečné, způsob, jímž lze tuto skutečnost prokázat dotyčným příslušným orgánům,požadavky týkající se vypracování metodik, přičemž odliší různé typy referenčních hodnotodvětví ve smyslu tohoto nařízení. Orgán ESMA zohlední:

a)     vývojoblasti referenčních hodnotvývoj na finančních trzích se zřetelem ke sbližování praxeoblasti dohledu nad stanovováním referenčních hodnotmezinárodním měřítku;

b)     zvláštnosti různých referenčních hodnotrůzných typů referenčních hodnot;

c)     zásadu proporcionalityohledem na referenční hodnoty bez kritického významu;

d)     slabá místa umožňující manipulacireferenčními hodnotami se zřetelempoužívaným metodikámvstupním údajům;

e)     aby měli uživatelédispozici dostatečné podrobnosti umožňující jim pochopit, jakým způsobem je referenční hodnota poskytována,cílem posoudit její relevancivhodnost použití jako referenční hodnoty;

f)      zda se již na požadavky částečně neboplném rozsahu vztahují jiné příslušné regulační požadavky, zejména požadavky týkající se referenčních hodnot vycházejícíchregulovaných údajů,především, avšak nikoli výlučně, požadavky stanovené ve směrnici 2014/65/EU nebonařízení (EU) č. 600/2014,cílem zajistit, že nedojde ke zdvojování požadavků na administrátory nebojejich jiné zbytečné zátěži.

Tento návrh regulačních technických norem předloží orgán ESMA Komisi do […].

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedenéprvním pododstavcisouladučlánky 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 8Oznamování případů porušení

1.          Administrátor má zavedeny postupy, které jeho vedoucím pracovníkům, zaměstnancůmostatním fyzickým osobám, jejichž služeb využívá nebo které řídí, umožní interně oznamovat případy porušení tohoto nařízeníjiných příslušných platných právních předpisů.

2.          Administrátor má zavedeny postupy, které umožňují oznamovat případy porušení tohoto nařízeníjiných příslušných platných právních předpisů příslušným orgánům.

Kapitola 3 Kodex chování

a požadavky na dodavatele vstupních údajů

Článek 9

Kodex chování

1.          Je-li referenční hodnota založena na údajích od dodavatelů vstupních údajů, sestaví administrátor, pokud možno ve spoluprácidodavateli vstupních údajů, pro každou referenční hodnotu kodex chování, který jasně stanoví ▌povinnosti dodavatelů vstupních údajů spojenédodáváním těchto údajůzajistí, aby předkladatelé potvrdili, že kodex chování dodržují, což učiní znovu, jsou-likodexu provedeny jakékoli změny.

2.          Kodex chování obsahuje alespoň tyto prvky:

a)   jasný popis požadovaných vstupních údajůpožadavky, které zajistí, aby byly vstupní údaje poskytoványsouladučlánky 78;

b)   postupy, které zajistí, aby dodavatelé vstupních údajů poskytovali všechny důležité vstupní údaje; a

c)   systémykontrolní mechanismy, jež je povinen zavést dodavatel vstupních údajů, včetně:

      i)                      postupů pro předkládání vstupních údajů, včetně požadavků, aby jejich dodavatel určil, zda jsou vstupními údaji údajetransakcíchzda vstupní údaje vyhovují požadavkům administrátora;

      ii)          postupů pro uplatňování volnosti rozhodování při poskytování vstupních údajů;

      iii)         požadavků na ověřování vstupních údajů před jejich poskytnutím administrátorovi;

      iv)          postupů pro vedeníuchovávání záznamů;

      v)           požadavků na oznamování podezřelých vstupních údajů;

      vi)          požadavků ohledně řešení konfliktů.

2a.        Administrátor může vytvořit samostatný kodex chování pro každou skupinu referenčních hodnot, které poskytuje.

2b.        Ve lhůtě dvaceti dnů od data nabytí účinnosti rozhodnutí zařadit referenční hodnotukritickým významem na seznam uvedenýčl. 13 odst. 1 předloží administrátor této referenční hodnotykritickým významem kodex chování dotyčnému příslušnému orgánu. Dotyčný příslušný orgán ve lhůtě třiceti dnů ověří, zda je obsah kodexu chovánísouladutímto nařízením.

3.          Orgán ESMA vypracuje návrh regulačních technických norem, jimiž blíže upřesní prvky kodexu chování uvedené v odstavci 2 pro různé typy referenčních hodnot, a s cílem zohlednit vývoj v oblasti referenčních hodnot a vývoj na finančních trzích.

Při vypracovávání návrhu těchto regulačních technických norem orgán ESMA zohlední zásadu proporcionalitypřihlédnutímrůzným vlastnostem referenčních hodnot a dodavatelů vstupních údajů, zejména se zřetelem k rozdílnosti vstupních údajů a metodik, k rizikům manipulace se vstupními údaji a ke sbližování praxe v oblasti dohledu nad stanovováním referenčních hodnot v mezinárodním měřítku. Orgán ESMA konzultujeagenturou ACER, pokud jdepoužitelnost kodexů chování, zejménaohledem na příslušné referenční hodnoty.

Tento návrh regulačních technických norem předloží orgán ESMA Komisi do [XXX].

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedenéodstavci 1 postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 11

Požadavky na dodavatele vstupních údajů pod dohledem

1.          Na dodavatele vstupních údajů pod dohledem, kteří dodávají vstupní údaje pro stanovení referenční hodnotykritickým významem, se vztahují ▌požadavky na řízení a kontrolu uvedenéodstavcích 2a3.

2.          Dodavatel vstupních údajů pod dohledem má zavedeny účinné systémykontrolní mechanismy, jimiž zajišťuje integrituspolehlivost všech vstupních údajů, které jsou poskytovány administrátorovi, včetně:

a)     kontroly toho, kdo může předávat administrátorovi vstupní údaje, a v přiměřeném rozsahu také včetně postupu pro schvalování fyzickou osobou nadřízenou předkladateli;

b)     náležité odborné přípravy předkladatelůrozsahu alespoň tohoto nařízenínařízení (EU) č. 596/2014;

c)     opatření pro řešení konfliktů, včetně případného organizačního oddělení zaměstnancůzvážení toho, jak lze odstranit podnětymanipulacireferenčními hodnotami plynoucípolitikoblasti odměňování;

d)     vedení záznamůkomunikacisouvislostiposkytováním vstupních údajů po náležitou dobu;

e)     vedení záznamůexpozicích jednotlivých obchodníkůoddělení nástrojům odkazujícím na referenční hodnotucílem usnadnit audityvyšetřováníza účelem řešení střetů zájmů;

f)      vedení záznamůinterníchexterních auditech.

2a.        V případech, kdy vstupními údaji nejsou údajetransakcích ani přidělené kvóty, zavedou dodavatelé vstupních údajů pod dohledem postupy, které doplňují rámec systémůkontrolních mechanismů uvedenýchodstavci 2jimiž se dodavatelé řídí při použití úsudku nebo při uplatnění volnosti rozhodování,vedou záznamy obsahující zdůvodnění těchto kroků, přičemžpřiměřeném rozsahu zohlední povahu dané referenční hodnotyvstupních údajů.

3.          Při provádění auditů a výkonu dohledu nad poskytováním referenční hodnoty dodavatel vstupních údajů pod dohledem plně spolupracuje s administrátorem a dotyčným příslušným orgánem, mimo jiné pro účely stanovenéčl. 5c odst. 3, a umožní přístup k informacím a záznamům uchovávaným v souladu s odstavci 22a.

4.          Orgán ESMA vypracuje návrh regulačních technických norem, jimiž blíže upřesní požadavky týkající se systémů a kontrolních postupů uvedených v odstavcích 2, 2a3 pro různé typy referenčních hodnot.

Tento návrh regulačních technických norem předloží orgán ESMA Komisi do [XXX].

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedenéprvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

HLAVA III

▌požadavky na referenční hodnoty s kritickým významem

Kapitola 1

Regulované údaje

Článek 12aRegulované údaje

Jsou-li referenční hodnoty stanovovány použitím vzorce na údaje uvedenéčl. 3 odst. 1 bodu 11 podbodu i) nebo ii), nevztahuje se na poskytování těchto referenčních hodnotna dodávání vstupních údajů pro tyto referenční hodnoty čl. 7 odst. 1 písm. b), čl. 7 odst. 1 písm. ba), čl. 7 odst. 1 písm. c), čl. 7 odst. 2a, čl. 7 odst. 3a, čl. 8 odst. 1, čl. 8 odst. 2, články 9, 1113a. Čl. 5d odst. 1 písm. a) se nevztahuje na poskytování referenčních hodnot, které odkazují na vstupní údaje dodanécelém rozsahu způsobem uvedenýmčl. 3 odst. 1 bodu 11. Tyto požadavky se rovněž nevztahují na účely čl. 5c odst. 3.

Kapitola 2 Referenční hodnoty

s kritickým významem

Článek 13 Referenční hodnoty

kritickým významem

1.          Referenční hodnota, která nevycházíregulovaných údajů, je považována za referenční hodnotukritickým významemnásledujících případech:

a)   referenční hodnota je používána jako reference pro finanční nástrojefinanční smlouvy, jejichž průměrná hodnota jeurčitém přiměřeném časovém období nejméně 500 000 000 000 EUR;

b)   referenční hodnota je označena za referenční hodnotukritickým významem podle postupu stanovenéhoodstavcích 2a, 2c2e až 2g.

Orgán ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem, které:

         – určí způsob výpočtu tržní hodnoty finančních nástrojů;

         – určí způsob výpočtu hrubé pomyslné hodnoty finančních nástrojů;

         – určí, jaké časové období použít, aby bylo možné přiměřeně změřit referenční hodnotu;

         – přezkoumají minimální hodnotu 500 000 000 000 EUR,to alespoň jednou za [3] roky od vstupu tohoto nařízeníplatnost.

Tento návrh regulačních technických norem předloží orgán ESMA Komisi do [XXX].

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedenéprvním pododstavci postupem stanovenýmčláncích 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

2a.      Příslušný orgán členského státu může považovat referenční hodnotu ve své působnosti za referenční hodnotukritickým významem, ačkoli její průměrná pomyslná hodnota nedosahuje výše stanovenéodst. 1 pododstavci 1 písm. a), domnívá-li se, že ukončení poskytování této referenční hodnoty by mělo významný nepříznivý dopad na integritu trhů, finanční stabilitu, spotřebitele, reálnou ekonomiku nebo na financování domácnostípodnikůjeho působnosti.tomto případě oznámí své rozhodnutí do pěti dnů orgánu ESMA.

2b.      Do deseti dnů od obdržení oznámení uvedenéhoodst. 2a zveřejní orgán ESMA oznámení na svých internetových stránkáchaktualizuje registr uvedenýčlánku 25a.

2c.      Pokud se příslušný vnitrostátní orgán domnívá, že rozhodnutí přijaté podle odstavce 2a jiným příslušným orgánemUnii bude mít významný nepříznivý dopad na stabilitu finančních trhů, reálnou ekonomiku nebo na dodavatele vstupních údajů pod dohledemjejich působnosti, předloží příslušnému vnitrostátnímu orgánu žádostpřehodnocení jeho rozhodnutí. Příslušný orgán, který rozhodnutí ve smyslu odstavce 2a učinil, sdělí žádajícímu příslušnému orgánu svou odpověď do třiceti dnů od obdržení žádosti.

2d.      Nedosáhnou-li příslušné orgány dohody, může žádající příslušný orgán záležitost postoupit orgánu ESMA. Orgán přijme do šedesáti dnů od obdržení žádostipostoupení opatřenísouladučlánkem 19 nařízení (EU) č. 1095/2010.

2e.      Domnívá-li se příslušný orgán členského státu nebo orgán ESMA, že referenční hodnotapůsobnosti jiného členského státu, jejíž průměrná pomyslná hodnota nedosahuje výše stanovenéodst. 1 pododstavci 1 písm. a), by mělapřesto být považována za referenční hodnotukritickým významem, neboť ukončení poskytování této referenční hodnoty by mělo významný nepříznivý dopad na integritu trhů, finanční stabilitu, spotřebitele, reálnou ekonomiku nebo na financování domácnostípodnikůjeho působnosti, předloží vnitrostátnímu orgánu příslušnému pro daného administrátora referenční hodnoty žádostoznačení této referenční hodnoty za referenční hodnotukritickým významem. Orgán příslušný pro daného administrátora referenční hodnoty sdělí žádajícímu příslušnému orgánu svou odpověď do třiceti dnů od obdržení žádosti.

2f.       Nedosáhnou-li příslušné orgány shody, žádající příslušný orgán může věc postoupit orgánu ESMA podle postupu stanovenéhoodstavci 2e. Předloží zdokumentované posouzení dopadu ukončení poskytování této referenční hodnoty ve své působnosti, které obsahuje alespoň tyto prvky:

a) možnosti využití, pokud jdeúčastníky trhu,využití na maloobchodních trzích;

b) dostupnost použitelné tržní náhrady této referenční hodnoty;

c) hodnotu finančních nástrojůfinančních smluv, kterédaném členském státě na tuto referenční hodnotu odkazují,její významhlediska hrubého národního produktudaném členském státě;

d) četnost využitípřípadně dodávání vstupních údajů pro danou referenční hodnotučlenských státech;

e) jakýkoliv jiný ukazatel, jímž lze posoudit možný dopad přerušení poskytování referenční hodnoty či její nespolehlivosti na integritu trhů, finanční stabilitu nebo na financování domácnostípodniků daného členského státu.

Jestliže je žádajícím příslušným orgánem orgán ESMA, pak ESMA přezkoumá svou žádostvydá závazné stanovisko.

2g.      Do [deseti] týdnů od obdržení oznámení uvedenéhoodstavci 2apo konzultaciEvropskou radou pro systémová rizika a s dalšími příslušnými vnitrostátními orgány vydá orgán ESMA závazné stanoviskotomu, zda má referenční hodnota kritický význam.. Orgán ESMA předá své stanoviskovýsledky konzultací Komisi, příslušným vnitrostátním orgánůmadministrátorovi. Stanovisko orgánu ESMA bude vycházetkritérií uvedenýchodstavci 2f a z dalších relevantních kritérií.

2h.      Jakmile byla referenční hodnota definována jako „referenční hodnotakritickým významem“, jesouladučlánkem 34 informováno kolegium příslušných orgánů.

Kolegium příslušných orgánů siohledem na to, že daná referenční hodnota je referenční hodnotoukritickým významem, vyžádá informace nezbytné pro udělení povoleníposkytování referenční hodnoty podle článku 23souladudodatečnými podmínkami uloženými tímto nařízením.

2i.       Kolegium příslušných orgánů přezkoumá nejméně každé dva roky referenční hodnoty, které byly dříve klasifikovány jako referenční hodnotykritickým významem.

2j.       Za výjimečných okolností mohou členské státy stanovit pro administrátora referenční hodnoty dodatečné požadavky týkající se problematiky, kterou upravuje tento článek.

Článek 13aPovinná správa referenční hodnoty

kritickým významem

1.          Pokud má administrátor referenční hodnotykritickým významemúmyslu přestat tuto referenční hodnotu poskytovat, je povinen:

a)     tuto skutečnost okamžitě oznámit svému příslušnému orgánudále

b)     do čtyř týdnů od tohoto oznámení předložit posouzení toho, jakým způsobem bude tato referenční hodnota předána novému administrátorovi, nebo

c)     do čtyř týdnů od tohoto oznámení předložit posouzení toho, jakým způsobem bude poskytování této referenční hodnoty ukončenopřihlédnutímpostupu stanovenémučl. 17 odst. 1.

Během tohoto období nepřestane administrátor tuto referenční hodnotu poskytovat.

2.          Příslušný orgán do čtyř týdnů po obdržení posouzení vypracovaného administrátoremuvedenéhoodstavci 1:

a)     informuje orgán ESMA a

b)     vypracuje své vlastní posouzení toho, jakým způsobem bude daná referenční hodnota předána novému administrátorovi nebo jak bude ukončeno její poskytování, přičemž přihlédnepostupu pro ukončení poskytování této referenční hodnoty vypracovaného daným administrátoremsouladučl. 17 odst. 1.

Během tohoto období nepřestane administrátor tuto referenční hodnotu poskytovat.

3.          Po dokončení posouzení uvedenéhoodstavci 2 může příslušný orgán uložit administrátorovi, aby danou referenční hodnotu nadále uveřejňoval až do okamžiku, kdy:

a)     poskytování této referenční hodnoty je předáno novému administrátorovi nebo

b)     poskytování této referenční hodnoty je možné řádně ukončit nebo

c)     referenční hodnota již nemá mít kritický význam.

Příslušný orgán může administrátorovi uložit, aby tuto referenční hodnotu nadále uveřejňoval po omezené časové období, které nepřekročí 6 měsíců, přičemž příslušný orgán může toto obdobínutných případech prodloužit nejvýšedalších 6 měsíců.

Článek 13bOmezení tržní síly administrátorů referenčních hodnot

kritickým významem

1.          Při kontrole poskytování referenční hodnotykritickým významem administrátor náležitě zohlední zásady integrity trhukontinuitu referenční hodnoty, jakožpotřebu právní jistoty smluv, které na referenční hodnotu odkazují.

2.          Při poskytování referenční hodnotykritickým významem pro účely finanční smlouvy nebo finančního nástroje administrátor zajistí, aby všem uživatelům byly spravedlivým, přiměřenýmnediskriminačním způsobem poskytnuty licencedané referenční hodnotěinformacetéto hodnotěsouladučlánkem 37 nařízení (EU) č. 600/2014.

Článek 14Povinná účast

referenční hodnotykritickým významem

1.          Administrátor jedné nebo více referenčních hodnot s kritickým významem, které vycházejíúdajů dodaných dodavateli,nichž většinu tvoří subjekty pod dohledem, předloží každé dva roky svému příslušnému orgánu posouzení schopnosti každé referenční hodnotykritickým významem měřit podkladový trh nebo ekonomickou realitu.

2.          Pokud jeden nebo více dodavatelů vstupních údajů pro stanovení referenční hodnotykritickým významem pod dohledem máúmyslu ukončit dodávání vstupních údajů, neprodleně tuto skutečnost písemně oznámí administrátorovi referenční hodnotykritickým významempříslušnému orgánu. Administrátor do čtrnácti dnů od obdržení tohoto oznámení vyrozumí příslušný orgánpředloží posouzení dopadů ukončení poskytování vstupních údajů na schopnost referenční hodnoty měřit podkladový trh nebo ekonomickou realitu. Administrátor rovněž informuje zbývající dodavatele vstupních údajů pro stanovení referenční hodnotykritickým významem, kteří působí pod dohledem,oznámeníukončení dodávání údajůsnaží se zjistit, zdaoni majíúmyslu dodávání vstupních údajů ukončit.

Příslušný orgán neprodleně vyrozumí kolegium příslušných orgánů a v přiměřené lhůtě dokončí vlastní posouzení důsledků ukončení poskytování. Příslušný orgán má pravomoc žádat, aby dodavatel, který podal oznámeníúmyslu ukončit dodávání vstupních údajů, nepřestal dodávat vstupní údaje pro stanovení referenční hodnotykritickým významem do doby, než tento orgán dokončí své posouzení.

3.          Domnívá-li se příslušný orgán, že je ohrožena reprezentativnost referenční hodnoty s kritickým významem, je oprávněn:

a)     uložit subjekty pod dohledemsouladuodstavcem 4, včetně subjektů, které již nejsou dodavateli vstupních údajů pro stanovení referenční hodnotykritickým významem, aby administrátorovi dodávaly vstupní údajesouladumetodikou, kodexem chování nebo jinými pravidly. Tento požadavek platí po přiměřené přechodné období, jehož délka závisí na průměrné době platnosti smlouvy odkazující na příslušnou referenční hodnotu, nejvýše však 12 měsíců od data, kdy bylo učiněno původní rozhodnutípovinném dodávání vstupních údajů;

b)     po přezkumu, který je stanovenodstavci 6vztahuje se na přechodné období uvedenépísmenu a), může dotyčný příslušný orgán prodloužit období povinného dodávání údajů,to nejvýše12 měsíců;

c)      určit lhůtu pro dodávání vstupních údajůsoučasně neukládat subjektům pod dohledem povinnost obchodovat nebo seobchodu zavázat;

d)     po diskusiadministrátorem uložit administrátorovi, abyzájmu posílení reprezentativnostispolehlivosti referenční hodnoty provedl změnykodexu chování, metodice nebo jiných pravidlech platných pro referenční hodnotukritickým významem;

e)      požádat administrátora, aby vypracoval písemnou zprávuopatřeních, která hodlá přijmout za účelem posílení reprezentativnostispolehlivosti referenční hodnoty,aby tuto zprávu zpřístupnil uživatelům referenční hodnoty.

4.          Subjekty pod dohledem uvedenéodst. 3 písm. a) určí orgán příslušný pro administrátora za pomoci orgánu příslušného pro subjekty pod dohledemna základě rozsahu účasti dotyčného subjektu pod dohledem na trhu, který má daná referenční hodnota měřit, jakožodborných znalostí dodavatele vstupních údajůtomto trhujeho schopnosti dodávat vstupní údaje potřebné kvality. Je třeba náležitě přihlédnoutexistenci vhodných alternativních referenčních hodnot, na které by mohly finanční smlouvynástroje, které danou referenční hodnotukritickým významem používají jako referenční, případně přejít.

5.          Je-li referenční hodnota považována za referenční hodnotukritickým významemsouladupostupem stanovenýmčl. 13 odst. 2a až 2d, orgán příslušný pro administrátora má pravomoc žádat, aby vstupní údaje bylysouladutímto článkem odst. 3 písm. a), b)c) dodávány pouze dodavateli pod dohledem, kteří se nacházíjeho členském státě.

5a.        Orgán příslušný pro subjekt pod dohledem uvedenýodstavci 3 je nápomocen orgánu příslušnému pro administrátora při vymáhání opatření ve smyslu odstavce 3.

5b.        Orgán příslušný pro administrátora na konci přechodného období uvedenéhoodst. 3 písm. a) přezkoumá ve spoluprácikolegiem příslušných orgánů, zda opatření stanovenáodst. 3 písm. a) jsounadále zapotřebí,své závěry předloží ve formě písemné zprávy. Orgán příslušný pro administrátora tato opatření zruší, pokud:

a)     usoudí, že daná referenční hodnota může pokračovatpoté, co dodavatelé vstupních údajů, jimž bylo dodávání vstupních údajů nařízeno, jejich dodávání ukončí;

b)     usoudí, že dodavatelé vstupních údajů budoujejich dodávání pravděpodobně pokračovat nejméně po dobu jednoho roku,kdyby uplatnění této pravomoci bylo zrušeno;

c)      po konzultacidodavateli vstupních údajůuživateli usoudí, že jedispozici přijatelná náhradní referenční hodnotaže uživatelé referenční hodnotykritickým významem mohou na tuto náhradní referenční hodnotu za přijatelné náklady přejít; takový přechod není považován za porušení platné smlouvy; nebo

d)     usoudí, že není možné určit žádné vhodné alternativní dodavatele vstupních údajůže by ukončení dodávání vstupních údajů ze strany příslušných subjektů pod dohledem danou referenční hodnotu oslabilo natolik, že by to vedloukončení jejího poskytování.

Nastane-li situace uvedenáprvním pododstavci písm. a)b), subjekty pod dohledem, které majíúmyslu ukončit dodávání vstupních údajů, tak učiníden, který určí orgán příslušný pro administrátora, avšak nejpozději ve lhůtách uvedenýchodst. 3 písm. b).

5c.         V případě, že by mělo být ukončeno poskytování referenční hodnotykritickým významem, pokračují dodavatelé vstupních údajů pro stanovení referenční hodnotykritickým významemjejich dodávání po další přiměřené období stanovené příslušným orgánem, které ovšem není delší než období uvedenáodst. 3 písm. b). Jakékoli změny či přechody na jinou referenční hodnotu nejsou považovány za porušení platné smlouvy.

5d.        V případě, že některý dodavatel vstupních údajů poruší požadavky odstavce 2, administrátor to oznámí příslušnému orgánunejkratším termínu,němž je to prakticky možné.

Článek 14aKomoditní referenční hodnoty založené na údajích dodavatelů, kteří nejsou subjekty pod dohledem

Jestliže se komoditní referenční hodnota zakládá na údajích dodavatelů,nichž většinu tvoří subjekty, které nejsou pod dohledemjejichž hlavní činností je poskytování investičních služeb ve smyslu směrnice 2014/65/ES nebo bankovní činnost ve smyslu směrnice 2013/36/EU, nepoužijí se články 5a5b, čl. 5c odst. 1, čl. 5c odst. 2, čl. 5d odst. 2, čl. 7 odst. 1 písm. ba), čl. 7 odst. 1 písm. bc)článek 9.

HLAVA IV

TRANSPARENTNOSTOCHRANA SPOTŘEBITELŮ

Článek 15Prohlášení

referenční hodnotě

1.          Do dvou týdnů od zařazení do registru uvedenéhočlánku 25a uveřejní administrátor prohlášení o referenční hodnotě ke každé referenční hodnotě, případně ke každé skupině referenčních hodnot, která byla vytvořenazveřejněnacílem získat povoleníčinnosti nebo registraci nebocílem získat potvrzenísouladučlánkem 21a či uznánísouladučlánkem 21a. Administrátor prohlášeníreferenční hodnotě ke každé referenční hodnotě nebo skupině referenčních hodnot nejméně jednou za dva roky aktualizuje. Toto prohlášení:

a)     jasně a jednoznačně definuje stav trhu a ekonomickou realitu, které tato referenční hodnota měří, a okolnosti, za nichž by se takové měření mohlo stát nespolehlivým;

c)     ▌jasně a jednoznačně uvede ty části referenční hodnoty, u kterých se může uplatňovat volnost rozhodování a kritéria jejího uplatňování ▌;

d)     obsahuje upozornění, že v důsledku určitých faktorů včetně faktorů vnějších, které administrátor nemůže nijak ovlivnit, může dojít v poskytování dané referenční hodnoty k určitým změnám, anebo k ukončení jejího poskytování; a

e)     obsahuje doporučení, že veškeré finanční smlouvy či jiné finanční nástroje odkazující na danou referenční hodnotu by měly být vůči možnosti změn v poskytování dané referenční hodnoty či jeho ukončení odolné či jinak schopné takovou možnost řešit.

2.          Prohlášeníreferenční hodnotě musí obsahovat alespoň:

a)     vymezení všech klíčových pojmů souvisejícíchreferenční hodnotou;

b)     zdůvodnění volby metodiky pro tuto referenční hodnotupostupy pro přezkumschvalování této metodiky;

c)     kritériapostupy používané ke stanovení referenční hodnoty, včetně popisu vstupních údajů, stanovení priority různých druhů vstupních údajů, minimálních údajů nutných ke stanovení referenční hodnoty, použití modelů nebo extrapolačních metodvčetně postupů pro vyvážení složek indexu referenční hodnoty;

d)     kontrolní mechanismypravidla, jimiž se řídí administrátor nebo dodavatelé vstupních údajů při uplatňování volnosti rozhodování nebo úsudku,zájmu zajištění jednotnostiuplatňování volnosti rozhodování nebo úsudku;

e)     postupy pro stanovování referenčních hodnotobdobích vysoké zátěže neboobdobích, kdy zdroje údajůtransakcích mohou být nedostatečné, nepřesné nebo nespolehlivé,možná omezení referenčních hodnottěchto obdobích;

f)      postupy pro řešení chyb ve vstupních údajích nebo při stanovování referenčních hodnot, včetně případů, kdy bude nezbytné referenční hodnotu určit znovu; a

g)     identifikaci případných omezení referenční hodnoty, včetně jejího použití na nelikvidních nebo roztříštěných trzíchmožné koncentrace vstupů.

Článek 17

Ukončení poskytování referenční hodnoty

1.          Administrátor společněprohlášenímreferenční hodnotě uvedenéčlánku 15 uveřejní postup týkající se toho, jaká opatření podnikne v případě změn určité referenční hodnoty nebo v případě ukončení jejího poskytování nebo ukončení uznání referenční hodnoty uvedenéčlánku 21a nebo potvrzení ve smyslu článku 21b. Postup je rovněž začleněn do kodexu chování uvedenémčl. 9 odst. 1. Postup může býtodpovídajících případech vypracován pro skupiny referenčních hodnot,dojde-livýznamné změně, je aktualizovánzveřejněn.

2.          Subjekty pod dohledem, které ▌používají určitou referenční hodnotu, vypracují a uchovávají podložené písemné plány, v nichž stanoví, jaká opatření podniknou v případě, že se tato referenční hodnota významně změní nebo že její poskytování bude ukončeno. Je-li to možnévhodné,těchto plánech určí jednu nebo více alternativních referenčních hodnot, na něž je možné odkazovat,uvedou, proč by tyto referenční hodnoty byly vhodnou alternativou. Subjekty pod dohledem na vyžádání předloží tyto plány dotyčnému příslušnému orgánu a je-li to možné, odpovídajícím způsobem je promítnou do smluvního vztahuklienty.

Článek 17aVhodnost referenční hodnoty

Administrátor zajistí přesnost referenční hodnoty ve vztahupopisu trhu nebo ekonomické reality, které má referenční hodnota měřit, podle požadavků na prohlášeníreferenční hodnotě stanovenýchčlánku 15.

Orgán ESMA šest měsíců po vstupu tohoto nařízeníplatnost zveřejní pokynysouladučlánkem 16 nařízení (EU) č. 1095/2010, které vymezí definici vhodnostihlediska přijatelné míry bazického rizika.

Komise do prosince 2015 zveřejní zprávu analyzující stávající praxisouvislostinakládánímbazickým rizikem ve finančních smlouvách a s použitím referenčních hodnot, jako jsou mezibankovní úroková sazbareferenční směnný kurz,posuzující, zda jsou ustanoveníobchodní činnosti obsažená ve směrnici 2008/48/ESsměrnici 2014/17/EU dostačující ke snížení bazického rizika spojenéhoreferenčními hodnotami používanými ve finančních smlouvách.

HLAVAPOUŽÍVÁNÍ REFERENČNÍCH HODNOT POSKYTOVANÝCH ADMINISTRÁTORY

OPRÁVNĚNÍM, REGISTROVANÝMI ADMINISTRÁTORY NEBO ADMINISTRÁTORY ZE TŘETÍCH ZEMÍ

Článek 19Používání ▌

referenční hodnoty

1.        Subjekt pod dohledem v Unii může používat referenční hodnotu nebo kombinaci referenčních hodnot jako referenci v určitém finančním nástroji nebo finanční smlouvě ▌, jsou-li poskytovány administrátorem, jemuž bylo vydáno povolení nebo registrace v souladu s článkem 23 nebo 23a nebo administrátorem nacházejícím se ve třetí zemi podle článku 20, 21a nebo 21b.

2.        Týká-li se prospekt, který má být zveřejněnsouladu se směrnicí 2003/71/ES nebo směrnicí 2009/65/ES, převoditelných cenných papírů nebo jiných investic, jež odkazují na určitou referenční hodnotu, zajistí emitent, předkladatel nabídky nebo osoba, která žádápřijetíobchodování na regulovaném trhu, aby prospekt obsahoval rovněž jasnévýznamné informacetom, zda je referenční hodnota registrována nebo zda je poskytována administrátorem registrovaným ve veřejném registru podle článku 25a tohoto nařízení.

3.        Orgán ESMA zruší body 49 až 62 svých pokynů pro příslušné orgánysprávcovské společnosti subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokynů pro fondy obchodované na burzepro další záležitosti související se subjekty SKIPCP[28], nebo je uvede do souladuodstavcem 1 tohoto článku.

Článek 20Rovnocennost

1.          Referenční hodnoty poskytované administrátorem nacházejícím se ve třetí zemi mohou subjekty pod dohledem v Unii používat, pokud jsou splněny tyto podmínky a nepoužije se článek 21a nebo 21b:

a)     Komise přijala rozhodnutí o rovnocennosti v souladu s odstavcem 2 nebo 2a ▌;

b)     dotyčný administrátor má v této třetí zemi oprávnění či registraci a podléhá zde dohledu;

c)     administrátor oznámil orgánu ESMA svůj souhlas s tím, že jeho zavedené nebo potenciální referenční hodnoty mohou být používány subjekty pod dohledem v Unii ▌;

d)     administrátor je řádně registrován podle článku 25a; a

e)     funguje mechanismus spolupráce uvedený v odstavci 3 tohoto článku.

2.          Komise může přijmout rozhodnutí, ve kterém bude stanoveno, že právní rámec třetí země a její praxe v oblasti dohledu zaručuje, že:

a)     administrátoři, kteří mají v této třetí zemi povolení či registraci, splňují závazné požadavky, jež jsou rovnocenné požadavkům vyplývajícím z tohoto nařízení, zejména se zřetelem k tomu, zda právní rámec třetí země a její praxe v oblasti dohledu zajišťují soulad se zásadami organizace IOSCO pro stanovování finančních referenčních hodnot zveřejněnými dne 17. července 2013 a zásadami organizace IOSCO pro agentury podávající přehledycenách ropy zveřejněnými dne 5. října 2012; a 

b)     tyto právní závazky jsou v této třetí zemi předmětem soustavného a účinného dohledu a vymáhání jejich plnění.

ba)   – probíhá účinná výměna informací se zahraničními daňovými orgány,

– nechybí transparentnost, pokud jdeprávní, soudní či správní předpisy,

– uplatňuje se požadavek výrazné místní přítomnosti nebo

– třetí země nepůsobí jako offshorové finanční centrum,

– třetí země neuplatňuje politiku nulových či pouze nominálních daní nebo takové daňové výhody nenabízí,to ani subjektům bez skutečné hospodářské činnostivýznamné ekonomické přítomnosti na území třetí země, jež takové daňové výhody nabízí;

– Finanční akční výbor (FATF) nezařadil třetí zemi na seznam nespolupracujících zemí či území;

– třetí země plně dodržuje normy stanovenéčlánku 26 vzorové úmluvy OECDdaníchpříjmumajetkuzajišťuje účinnou výměnu informací týkajících se daňových otázek, včetně veškerých mnohostranných daňových dohod.

Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 38 odst. 2.

2a.        Obdobně může Komise přijmout rozhodnutí, že zvláštní pravidla nebo požadavky, které ve třetí zemi platí pro jednotlivé konkrétní administrátory nebo pro jednotlivé konkrétní referenční hodnoty či jejich skupiny, jsou rovnocenné požadavkům tohoto nařízení,že subjekty pod dohledemUnii mohou tudíž využívat tyto jednotlivé konkrétní administrátory nebo tyto jednotlivé konkrétní referenční hodnoty či jejich skupiny.

Tyto prováděcí akty se přijímajísouladupřezkumným postupem uvedenýmčl. 38 odst. 2.

3.          Orgán ESMA zřídí mechanismy spolupráce s příslušnými orgány třetích zemí, jejichž právní rámce a postupy v oblasti dohledu byly uznány jako rovnocenné v souladu s ustanoveními odstavce 2 nebo 2a. V rámci těchto mechanismů musí být stanoveny přinejmenším:

a)     mechanismus pro výměnu informací mezi orgánem ESMA a příslušnými orgány dotčených třetích zemí včetně přístupu ke všem důležitým informacím, jež si orgán ESMA vyžádá o administrátorovi, který má povolení k činnosti v této třetí zemi;

b)     mechanismus rychlého vyrozumění orgánu ESMA pro případ, kdy se příslušný orgán třetí země domnívá, že administrátor, který má povolení k činnosti v této třetí zemi, nad nímž vykonává dohled, neplní podmínky vyplývající z jejího povolení či jiné domácí právní předpisy;

c)     postupy týkající se koordinace činností spojených s výkonem dohledu ▌.

4.          Orgán ESMA vypracuje návrh regulačních technických norem, v nichž stanoví minimální obsah mechanismů spolupráce uvedených v odstavci 3, aby bylo zajištěno, že příslušné orgány a orgán ESMA mohou v souladu s tímto nařízením vykonávat veškeré své pravomoci v oblasti dohledu.

Tento návrh regulačních technických norem předloží orgán ESMA Komisi do [XXX].

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 21

Zrušení registrace administrátorů ze třetích zemí

2.          Orgán ESMA zruší registraci administrátora uvedenéhočl. 20 odst. 1 písm. d), má-li opodstatněné důvody podložené důkazytom, že administrátor:

a)     jedná způsobem, který jednoznačně poškozuje zájmy uživatelů jeho referenčních hodnot či řádné fungování trhů; nebo

b)     hrubě porušil domácí vnitrostátní právní předpisy nebo jiná ustanovení, která pro něj platí v příslušné třetí zemi a na jejichž základě přijala Komise rozhodnutí v souladu s čl. 20 odst. 2 nebo čl. 20 odst. 2a.

3.          Orgán ESMA přijme rozhodnutí v souladu s ustanovením odstavce 2 pouze tehdy, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)     orgán ESMA postoupil danou záležitost příslušnému orgánu třetí země a tento příslušný orgán nepřijal náležitá opatření, která jsou potřebná pro ochranu investorů a řádné fungování trhů v Unii, nebo neprokázal, že dotyčný administrátor plní požadavky, které pro něho v této třetí zemi platí;

b)     orgán ESMA informoval příslušný orgán třetí země o svém úmyslu zrušit registraci administrátora, a to nejméně 30 dnů před zrušením této registrace.

4.          Orgán ESMA neprodleně informuje ostatní příslušné orgány o veškerých opatřeních, která přijme v souladu s ustanovením odstavce 1, a své rozhodnutí uveřejní na svých internetových stránkách.

Článek 21aUznání administrátora

třetí zemi

1.          Dokud není přijato rozhodnutírovnocennostisouladučl. 20 odst. 2, mohou subjekty pod dohledemUnii používat referenční hodnoty poskytované administrátorem nacházejícím setřetí zemi za předpokladu, že administrátor od orgánu ESMA předem získá uznánísouladutímto článkem.

2.          Administrátor nacházející se ve třetí zemi, který máúmyslu předem získat uznání ve smyslu odstavce 1, splňuje veškeré požadavky stanovené tímto nařízením, avšak nevztahují se na něj články 11, 13a14. Pokud administrátor může prokázat, že jím poskytovaná referenční hodnota se zakládá na regulovaných údajích, nebo je komoditní referenční hodnotou, jež není založena na vstupních údajích dodávaných dodavateli,nichž většinu netvoří subjekty pod dohledemhlavní činností jejich skupiny je poskytování investičních služeb ve smyslu směrnice 2014/65/ES nebo bankovních činností ve smyslu směrnice 2013/36/ES, vztahují se na administrátora výjimky pro tyto referenční hodnoty podle článků 12a14a.

3.          Administrátor nacházející setřetí zemi, který máúmyslu předem získat uznání ve smyslu odstavce 1, tak může rovněž učinit, pokud dodržuje veškeré požadavky stanovenézásadách organizace IOSCO pro finanční referenční hodnoty nebo pokud vyhovuje kritériím stanovenýmčl. 14a odst. 1 – zásadám organizace IOSCO pro agentury podávající přehledycenách ropy. Jejich dodržování bude přezkoumánopotvrzeno nezávislým externím auditorem nejméně každé dva rokyvždy, když dojdepodstatné změněreferenční hodnotě,zprávy auditora budou zasílány orgánu ESMAna vyžádání budou zpřístupněny uživatelům.

4.          Administrátor nacházející se ve třetí zemi, který máúmyslu předem získat uznání ve smyslu odstavce 1, musí mít zástupce usazenéhoUnii. Tímto zástupcem je fyzická osobabydlištěmUnii nebo právnická osoba se sídlemUnii. Administrátor nacházející se ve třetí zemi zástupce výslovně pověří, aby jednal jeho jménem ve veškeré komunikaciúřady, včetně orgánu ESMApříslušných orgánůveškerých dalších osobUnii, které jsou důležité pro závazky administrátora stanovené tímto nařízením.

5.          Administrátor nacházející se ve třetí zemi, který máúmyslu předem získat uznání ve smyslu odstavce 1, požádáuznání orgán ESMA. Žádající administrátor předloží veškeré informace podle článku 23 nebo článku 23a, jimiž orgán ESMA ujistí, žedobě, kdy bude uznán, budou provedena veškerá opatření nezbytná ke splnění požadavků uvedenýchodstavci 2 nebo 2a,uvede seznam svých stávajících či případných budoucích referenčních hodnot, které lzeUnii použít,je-li administrátor pod dohledem orgánu třetí země, pak uvedepříslušný orgán, jež ve třetí zemi odpovídá za dohled nad ním.

Do [devadesáti] dnů od obdržení žádosti podle prvního pododstavce ověří orgán ESMA po konzultacipříslušnými orgány, zda jsou splněny podmínky stanovenéodstavcích 2 nebo 2a, 34. Orgán ESMA může tímto úkolem pověřit příslušný vnitrostátní orgán.

Pokud se orgán ESMA domnívá, že tomu tak není, zamítne žádostuznánípředloží důvody tohoto odmítnutí.

Aniž je dotčen odstavec 8, povolení může být uděleno, pouze pokud jsou splněny tyto dodatečné podmínky:

i)      je-li administrátor nacházející setřetí zemi pod dohledem orgánu třetí země, existuje mezi příslušným orgánem nebo orgánem ESMAorgánem třetí země, který je pro administrátora příslušným orgánem, odpovídající ujednáníspolupráci, aby byla zajištěna alespoň účinná výměna informací;

ii)     právní nebo správní předpisy třetí země třetí země,níž se administrátor nachází, nebrání příslušnému orgánu ani orgánu ESMAúčinném výkonu funkcí dohledu ve smyslu tohoto nařízení.

6.          Má-li administrátor nacházející setřetí zemiúmyslu předem získat uznání na základě souladutímto nařízením, jak je stanovenoodst. 2 tohoto článku,domnívá-li se takový administrátor, že na referenční hodnotu, kterou poskytuje, by se mohly vztahovat výjimky stanovenéčlánku 12a14a, bez zbytečného odkladutom vyrozumí orgán ESMA Toto tvrzení podloží písemnými důkazy.

7.          Domnívá-li se administrátor nacházející setřetí zemi, že referenční hodnota, kterou poskytuje, bypřípadě, že by její poskytování bylo ukončeno, měla významný nepříznivý dopad na integritu trhů, finanční stabilitu, spotřebitele, reálnou ekonomiku nebo na financování domácnostípodnikůjednom nebo více členských státech, může požádat orgán ESMAvýjimkujednoho nebo více příslušných požadavků tohoto nařízení nebo příslušných zásad organizace IOSCO,to po určitou omezenou dobu, která nepřesáhne 12 měsíců.této žádosti přiloží písemné důkazy.

Orgán ESMA do třiceti dnů žádost posoudívyrozumí administrátoratřetí zemitom, zda je osvobozen od jednoho nebo více požadavků uvedenýchjeho žádostidobu platnosti této výjimky.

Je-litomu pádný důvod, může orgán ESMA dobu platnosti této výjimky po jejím vypršení prodloužit aždalších dvanáct měsíců.

8.          Orgán ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem, jimiž blíže upřesní proces uznávání, formuobsah žádosti uvedenéodstavci 4, předkládání informací uvedenýchodstavci 5veškeré případy postoupení úkolůpovinností příslušným vnitrostátním orgánům na základě těchto odstavců.

Tento návrh regulačních technických norem předloží orgán ESMA Komisi do […].

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedenéprvním pododstavci postupem stanovenýmčláncích 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 21bPotvrzení

1.          Administrátor se sídlemUnii, který má povolenísouladučlánkem 23 nebo je registrovánsouladučlánkem 23a, může požádat příslušný orgán, aby potvrdil referenční hodnotu nebo skupinu referenčních hodnot poskytovaných ve třetí zemijejich použitíUnii za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

a)     potvrzující administrátor ověřilmůže svému příslušnému orgánu prokázat, že poskytování referenční hodnoty nebo skupiny referenčních hodnot, jež mají být potvrzeny, splňuje požadavky, které:

i)    jsou přinejmenším stejně přísné jako požadavky stanovenétomto nařízení;

ii)   zaručují naprostý soulad se zásadami organizace IOSCO pro stanovování finančních referenčních hodnot, který přezkoumávápotvrzuje nezávislý externí auditor nejméně každé dva roky, nebo vždy, když dojdereferenční hodnotěpodstatné změně; nebo

iii) zaručují naprostý soulad se zásadami organizace IOSCO pro agentury podávající přehledycenách ropy, který přezkoumávápotvrzuje nezávislý externí auditor nejméně každé dva roky, nebo vždy, když dojdereferenční hodnotěpodstatné změně, pokud potvrzovaná referenční hodnota odpovídá kritériím stanovenýmčl. 14a odst. 1;

b)     potvrzující administrátor má nezbytné odborné znalosti pro účinné sledování poskytování referenční hodnoty,němuž dochází ve třetí zemi,pro řízení riziktím spojených.

2.          Administrátor, který podává žádost, poskytne veškeré informace potřebnétomu, aby příslušnému orgánu prokázal, žedobě podání žádosti jsou splněny všechny podmínky uvedenéodstavci 1, včetně zprávauditu podle odst. 1 bodu a) písm. ii)iii).

3.          Příslušný orgán do 90 dnů od obdržení žádosti posoudí žádostpotvrzenípřijme rozhodnutí, jímž ji schválí nebo zamítne. Relevantní příslušný orgán oznámí orgánu ESMA veškeré referenční hodnoty nebo skupiny referenčních hodnot, které byly schváleny pro potvrzení,schvalujícího administrátora.

4.          Potvrzené referenční hodnoty nebo skupiny referenčních hodnot se považují za referenční hodnoty nebo skupiny referenčních hodnot poskytované potvrzujícím administrátorem.

5.          Administrátor, který potvrdil referenční hodnotu nebo skupinu referenčních hodnot poskytovanou ve třetí zemi, jenadále odpovědný za to, že potvrzená referenční hodnota nebo skupina referenčních hodnot splňuje podmínky stanovenéodstavci 1.

6.          Pokud příslušný orgán potvrzujícího administrátora má oprávněné důvody se domnívat, že podmínky stanovenéodstavci 1 již nejsou splněny, má pravomoc zrušit své schválení potvrzení.tomto zrušení uvědomí orgán ESMA.případě ukončení potvrzení se použije článek 17.

HLAVA VI

POVOLOVÁNÍ ČINNOSTI ADMINISTRÁTORŮDOHLED NAD NIMI

Kapitola 1Vydávání povolení

Článek 23

Postup povolování referenčních hodnotkritickým významem

1.          Fyzická nebo právnická osoba se sídlemUnii, která máúmyslu jednat jako administrátor alespoň jedné referenční hodnotykritickým významem, podá žádost příslušnému orgánu určenému článkem 29 tohoto nařízení pro členský stát, ve kterém má tato osoba své sídlo.

2.          Žádost o povolení činnosti v souladu s odstavcem 1 se podává ▌ve lhůtě 30 ▌dnů ode dne, kdy subjekt pod dohledem uzavře jakoukoli dohodu o tom, že určitý index poskytovaný tímto administrátorem bude používán jako reference u určitého finančního nástroje nebo finanční smlouvy.

2a.        Poté, co byla referenční hodnota definována jako hodnotakritickým významem, ať už „vnitrostátního“ nebo „evropského“ charakteru, odpovídá příslušný orgán za udělování oprávnění pro poskytování této referenční hodnotysouladu s jejím novým právním statusem, jakmile ověří, že byly splněny všechny požadavky.

3.          Administrátor, který žádost podává, poskytne veškeré informace potřebné k tomu, aby prokázal příslušnému orgánu, že v době vydání povolení nebo registrace má zavedena veškerá opatření nezbytná pro splnění požadavků stanovených v tomto nařízení. Poskytne také údaje nezbytnévýpočtu hodnoty, na kterou odkazují ustanovení čl. 13 odst. 1, nebo případně ke stanovení jejího odhadu,to pro každou referenční hodnotu.

4.          Ve lhůtě 20 ▌dnů od obdržení žádosti posoudí dotyčný příslušný orgán, zda je žádost úplná, a vyrozumí o tom žadatele. Je-li žádost neúplná, předloží žadatel doplňující informace, které si dotyčný příslušný orgán vyžádá.

5.          ▌Dotyčný příslušný orgán žádost o povoleníčinnosti přezkoumá a přijme rozhodnutí, jímž administrátorovi, který žádost podal, ve lhůtě 60 dnů od obdržení úplné žádosti vydá nebo odmítne vydat povolení k činnosti.

Ve lhůtě pěti ▌ dnů od přijetí rozhodnutí o vydání či nevydání povolení k činnosti oznámí příslušný orgán toto rozhodnutí dotyčnému administrátorovi, který podal žádost. Pokud příslušný orgán administrátorovi, který žádost podal, odmítne vydat povolení k činnosti, uvede důvody tohoto rozhodnutí.

5a.        Pokud se příslušný orgán rozhodne odmítnout udělení povolení pro poskytování určité referenční hodnotykritickým významem, kde tato již byla poskytována bez tohoto statusu, příslušný orgán může vydat dočasné povolení nejdéle na dobu šesti měsíců, během nichž může referenční hodnota být nadále poskytována na základě předchozího modelu, dokud nebudou splněny příslušné požadavky stanovené pro povolenípřípadě poskytování referenční hodnotykritickým významem.

Příslušný orgán může platnost povolení prodloužitdalších maximálně šest měsíců.

5b.        Pokud administrátor nebo dodavatelé vstupních údajů nesplní do konce této lhůty požadavky pro další poskytování referenční hodnoty definované jako hodnotakritickým významem, poskytování této referenční hodnoty bude ukončenosouladučlánkem 17.

6.          Příslušný orgán do deseti dnů oznámí každé své rozhodnutí, jímž vydal povolení k činnosti administrátorovi, který o to požádal, ▌orgánu ESMA.

7.          Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 37 týkající se opatření, která blíže upřesní informace, jež mají být uvedeny v žádosti o povolení k činnosti a v žádostiregistraci, s přihlédnutím k zásadě proporcionality a nákladům žádajících administrátorů a příslušných orgánů.

Článek 23aPostup registrace referenčních hodnot bez kritického významu

1.          Fyzická nebo právnická osoba se sídlemUnii, která máúmyslu jednat jako administrátor referenčních hodnot bez kritického významu, požádáregistraci příslušný orgán určený článkem 29 tohoto nařízení pro členský stát, ve kterém má tato osoba své sídlo.

2.          Registrovaný administrátor dodržuje za všech okolností podmínky stanovené tímto nařízenímveškeré významné změny, které se jich týkají, oznámí příslušnému orgánu.

3.          Žádostsouladuodstavcem 1 se podává ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy subjekt pod dohledem uzavře dohodutom, že na určitý index poskytovaný touto osobou bude odkazovat určitý finanční nástroj nebo finanční smlouva nebo bude tento index použitměření výkonnosti určitého investičního fondu.

4.          Administrátor, který žádost podává, poskytne:

a)     dokumentaci,níž příslušnému orgánu prokáže, že splňuje požadavky stanovenéčl. 5 odst. 3a, článku 5c, článku 6, případněčlánku 7bčlánku 15; a

b)     celkovou hodnotu každé referenční hodnoty, je-lidispozici, nebo její odhad.

5.          Ve lhůtě 15 dnů od obdržení žádosti posoudí dotyčný příslušný orgán, zda je žádost úplná,vyrozumítom žadatele. Je-li žádost neúplná, předloží žadatel doplňující informace, které si dotyčný příslušný orgán vyžádá.

6.          Dotyčný příslušný orgán zaregistruje žadatele do 15 dnů od obdržení úplné žádostiregistraci.

7.          Domnívá-li se dotyčný příslušný orgán, že by určitá referenční hodnota měla být ve smyslu čl. 13 odst. 1 označena za referenční hodnotukritickým významem, oznámí tuto skutečnost orgánu ESMAadministrátorovi do 30 dnů od obdržení úplné žádosti.

8.          Domnívá-li se příslušný orgán provádějící registraci, že by určitá referenční hodnota měla být ve smyslu čl. 13 odst. 2a nebo čl. 13 odst. 2c označena za referenční hodnotukritickým významem, oznámí tuto skutečnost orgánu ESMAadministrátorovi do 30 dnů od obdržení úplné žádostipředloží orgánu ESMA své posouzenísouladučl. 13 odst. 2a nebo čl. 13 odst. 2c.

9.          Je-li referenční hodnota registrovaného administrátora označena za referenční hodnotukritickým významem, požádá administrátorpovolení podle článku 23 do 90 dnů po obdržení oznámení ve smyslu čl. 13 odst. 2b nebo stanoviska ve smyslu čl. 13 odst. 2g .

Článek 24Odebrání nebo pozastavení povolení

či registrace

1.          Příslušný orgán může administrátorovi odebrat povolení k činnosti či registraci nebo pozastavit jeho platnost v případě, že administrátor:

a)     se tohoto povolení výslovně zřekne nebo po dobu předchozích dvanácti měsíců neposkytoval žádné referenční hodnoty;

b)     získal povolení nebo registraci na základě nepravdivého prohlášení nebo pomocí jakýchkoli jiných protiprávních prostředků;

c)     nadále již nesplňuje podmínky, za nichž mu bylo vydáno povolení nebo byla udělena registrace; nebo

d)     závažným způsobem nebo opakovaně porušil ustanovení tohoto nařízení.

2.          Své rozhodnutí příslušný orgán oznámí do sedmi dnů orgánu ESMA.

2a.        V případě, že je přijato rozhodnutíodebrání povoleníčinnosti či registrace administrátoraže ukončení poskytování dané referenční hodnoty by vedlo ke vzniku události způsobené vyšší mocí nebo by zmařilo či jiným způsobem narušilo plnění podmínek finančních smluv či finančních nástrojů, které na tuto referenční hodnotu odkazují, může být poskytování referenční hodnoty povoleno dotyčným příslušným orgánem členského státu,němž má administrátor sídlo, do doby, než bude rozhodnutíodebrání zrušeno.průběhu tohoto období je subjektům pod dohledem povoleno tuto referenční hodnotu používat pouzefinančních nástrojůfinančních smluv, které se již na referenční hodnotu odkazovaly. Žádné nové finanční smlouvy ani finanční nástroje na takovou referenční hodnotu již neodkazují.

2b.        Po přijetí rozhodnutíodebrání povoleníčinnosti či registrace administrátora se použije čl. 17 odst. 2.

Kapitola 2

Oznamování referenčních hodnot

Článek 25aRegistr administrátorů

první použití referenční hodnoty

1.          Orgán ESMA zavedebude udržovat veřejný registr, který bude obsahovat následující informace:

a)     totožnost administrátorů, kteří získali povolení nebo registraci podle ustanovení článků 2323a,příslušný orgán odpovědný za dohled;

b)     totožnost administrátorů, kteří oznámili orgánu ESMA svůj souhlas uvedenýčl. 20 odst. 1 písm. c),příslušný orgán třetí země odpovědný za dohled;

c)     totožnost administrátorů, kteří získali uznánísouladučlánkem 21a,příslušný orgán třetí země odpovědný za dohled;

d)     referenční hodnoty potvrzenésouladupostupem stanovenýmčlánku 21btotožnost potvrzujících administrátorů.

2.          Než subjekt pod dohledem použije určitý index jako referenční hodnotuUnii, ověří si, že poskytovatel příslušného indexu je uveden na internetových stránkách orgánu ESMA jako administrátor, který získal povolení, registraci nebo uznánísouladutímto nařízením.

Kapitola 3

Spolupráce v oblasti dohledu

Článek 26Postoupení úkolů mezi příslušnými orgány

1.          V souladu s článkem 28 nařízení (EU) č. 1095/2010 může příslušný orgán své úkoly, které mu ukládá toto nařízení, postoupit příslušnému orgánu jiného členského státu, kterýtím předem písemně souhlasí. Příslušné orgány oznámí každé navrhované postoupení úkolů 60 dnů předtím, než takové postoupení vstoupí v platnost orgánu ESMA.

2.          Pokud s tím orgán ESMA vysloví souhlas, může příslušný orgán ▌své úkoly, které mu ukládá toto nařízení, postoupit orgánu ESMA. ▌

3.          Navrhované postoupení úkolů oznámí orgán ESMA do sedmi dnů členským státům. Orgán ESMA uveřejní podrobné informace o každém dohodnutém postoupení úkolů do sedmi dnů od jeho oznámení.

Článek 26aPorušení právních předpisů Unie příslušnými vnitrostátními orgány

1.          Pokud příslušný vnitrostátní orgán toto nařízení neuplatnil nebo je uplatnil způsobem, který se jeví jako porušení právních předpisů Unie, může orgán ESMA využít pravomocí, které jsou mu svěřeny článkem 17 nařízení (EU) č. 1095/2010,postupovat způsobem uvedenýmtomto článkupro účely čl. 17 odst. 6 nařízení (EU) č. 1095/2010 může přijmout konkrétní rozhodnutí týkající se individuálně administrátorů, kteří jsou pod dohledem tohoto příslušného vnitrostátního orgánu,dodavatelů vstupních údajů, kteří jsou pod dohledem tohoto příslušného vnitrostátního orgánu, pokud dotčení dodavatelé údajů jsou subjekty pod dohledem.

2.          Je-li dotčená referenční hodnota hodnotoukritickým významem, zajistí orgán ESMA spoluprácikolegiem příslušných orgánůsouladupostupem stanovenýmčlánku 34.

Článek 27Zpřístupnění informací získaných

jiného členského státu

1.          Příslušný orgán může zveřejnit informace, které obdrží od jiného příslušného orgánu, pouze v případě, že:

a)     k tomu získal písemný souhlas tohoto příslušného orgánu, přičemž tyto informace jsou zpřístupněny pouze pro účely, pro které tento příslušný orgán vyslovil svůj souhlas; nebo

b)     zpřístupnění těchto informací je nutné pro účely soudního řízení.

Článek 28Spolupráce

na šetřeních

1.          Dotyčný příslušný orgán může v souvislosti s prováděním kontrol na místě nebo šetření požádat o pomoc jiný příslušný orgán. Příslušný orgán, který takovou žádost obdrží, spolupracujenejvyšší možnévhodné míře.

2.          Příslušný orgán, který žádost uvedenou v odstavci 1 vznese, o tom informuje orgán ESMA. Provádí-li se šetření nebo kontroly s přeshraniční působností, mohou příslušné orgány požádat orgán ESMA o koordinaci kontrol na místě nebo šetření.

3.          Obdrží-li příslušný orgán žádost jiného příslušného orgánu, aby provedl určitou kontrolu na místě nebo určité šetření, může:

a)     provést tuto kontrolu na místě nebo šetření sám;

b)     umožnit příslušnému orgánu, který se na něho s touto žádostí obrátil, aby se kontroly na místě nebo šetření účastnil;

c)     jmenovat auditory či odborníky, kteří poskytnou podporuprovedení kontroly na místě nebo šetření, případně kontrolu na místě nebo šetření provedou.

Kapitola 4Úloha příslušných orgánů

Článek 29Příslušné orgány

1.          Pro administrátory a dodavatele vstupních údajů pod dohledem určí každý členský stát určitý příslušný orgán, který je odpovědný za výkon povinností vyplývajících z tohoto nařízení, a informuje o tom Komisi a orgán ESMA.

2.          Určí-li členský stát více než jeden příslušný orgán, jasně vymezí úlohy každého z nich a určí jeden orgán, který bude odpovědný za koordinování spolupráce a výměnu informací s Komisí, orgánem ESMA a příslušnými orgány jiných členských států.

3.          Orgán ESMA uveřejní na svých internetových stránkách seznam příslušných orgánů určených v souladu s tímto článkem odstavcem 1 a čl. 25a odst. 1 písm. a).

Článek 30Pravomoci příslušných orgánů

1.          K plnění svých povinností podle tohoto nařízení mají příslušné orgány v souladu s vnitrostátními právními předpisy přinejmenším tyto pravomoci v oblasti dohledu a šetření:

a)     mají přístup k jakýmkoli příslušným dokumentům a jiným údajům v jakékoli podobě a mohou přijímat či pořizovat jejich kopie;

b)     mohou žádat či požadovat informace od jakékoli osoby▌, která se podílí na poskytování referenční hodnotyna dodávání vstupních údajů pro tuto referenční hodnotu, včetně veškerých poskytovatelů služeb podle čl. 6 odst. 3a, jakož i osob, jež je k tomu zmocnily, a je-li třeba, předvolat a vyslechnout každou takovou osobu za účelem získání informací;

c)     ve vztahu ke komoditním referenčním hodnotám ▌požadovat informace od dodavatelů týkající se souvisejících spotových trhů, a to případně podle standardizovaných formátů a zpráv o transakcích, a mít přímý přístup k systémům obchodníků;

d)     provádět kontroly na místě nebo šetření v jiných prostorách než v soukromých bytech fyzických osob;

e)     vstupovat do prostor fyzických a právnických osob za účelem zajištění dokumentů a jiných údajů v jakékoli podobě, existuje-li důvodné podezření, že tyto dokumenty a jiné údaje týkající se předmětu dané kontroly nebo šetření mohou být relevantní pro prokazování porušování tohoto nařízení. Je-li v souladu s vnitrostátními právními předpisy nezbytné získat předchozí povolení soudního orgánu daného členského státu, může být tato pravomoc využita pouze po získání takového předchozího povolení;

f)      požadovat existující záznamy telefonních hovorů, elektronické komunikace či jiných datových přenosů uchovávané subjekty pod dohledem;

g)     požadovat zmrazení nebo obstavení aktiv nebo obojí;

i)      požadovat dočasné ukončení jakéhokoli jednání, které je podle názoru příslušného orgánu v rozporu s tímto nařízením;

j)      uložit dočasný zákaz výkonu profesionální činnosti;

k)     přijmout veškerá nezbytná opatření, jimiž zajistí, že veřejnost obdrží pravdivé informace o poskytování určité referenční hodnoty, včetně toho, že osobě, která tuto referenční hodnotu uveřejnila nebo šířila, je uložena povinnost uveřejnit opravné prohlášení ohledně dříve dodaných vstupních údajů pro stanovení této referenční hodnoty nebo údajů o výši referenční hodnoty;

ka)   posoudit prohlášeníshoděpožadovat změnytomto prohlášení.

2.          Příslušné orgány vykonávají své funkce a pravomoci uvedené v odstavci 1 a pravomoci ukládat sankce uvedenéčlánku 31souladuprávními rámci svého státu některým z následujících způsobů:

a)     přímo;

b)     ve spolupráci s jinými orgány nebo podniky na trhu;

c)     v rámci své odpovědnosti přenesením pravomoci na tyto orgány nebo podniky na trhu;

d)     podáním žádosti u příslušných soudních orgánů.

V souvislosti s výkonem těchto pravomocí musí mít příslušné orgány zavedeny náležité a účinné záruky na ochranu práva na obhajobu a základních práv.

3.          Členské státy zajistí přijetí vhodných opatření tak, aby příslušné orgány měly veškeré pravomoci týkající se dohledu a šetření, které jsou nezbytné pro plnění jejich povinností.

4.          Má se za to, že osoba neporušuje žádné omezení ohledně zveřejnění informací uložené smlouvou nebo právními či správními předpisy, dává-li je k dispozici podle odstavce 2.

Článek 31Správní opatření

sankce

1.          Aniž jsou dotčeny dohledové pravomoci příslušných orgánů v souladu s článkem 34, členské státy v souladu s vnitrostátním právem zajistí, aby příslušné orgány měly pravomoci přijímat vhodná správní opatření a uplatňovat správní opatření a sankce přinejmenším v případě:

a)     porušování článků 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 6, 7, 7a, 7b, 8, 9, ▌11, 14, 15, 17, 19, ▌23 a 23a tohoto nařízení; a

b)     neochoty spolupracovat nebo podrobit se šetření, kontrole nebo žádosti podle článku 30.

2.          V případě porušení pravidel uvedených v odstavci 1 členské státy v souladu s vnitrostátními právními předpisy svěří příslušným orgánům pravomoc uplatňovat přinejmenším tyto správní opatření a sankce:

a)     příkaz administrátorovi nebo subjektu pod dohledem, kteří nesou odpovědnost za porušování pravidel, aby toto jednání ukončilizdrželi se jeho opakování;

b)     vydání zisku nebo zamezené ztráty, jež jsou důsledkem porušení pravidel, pokud je lze stanovit;

c)     veřejnou výstrahu, která označí odpovědného administrátora nebo subjekt pod dohledem a povahu porušení pravidel;

d)     odebrání nebo pozastavení platnosti povolení k činnosti vydaného administrátorovi;

e)     dočasný zákaz výkonu vedoucích funkcí u administrátora nebo dodavatele vstupních údajů určený fyzické osobě, která za takové porušení nese odpovědnost;

f)      udělení správních peněžitých sankcí, jejichž maximální výše činí nejméně trojnásobek dosaženého zisku nebo zamezené ztráty, jež jsou důsledkem porušení pravidel, pokud je lze stanovit; nebo

1)     pokud jde o fyzické osoby, správních peněžitých sankcí, jejichž maximální výše činí:

i) za porušení článků 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 6, 7, 7a, 7b, 8, 9, ▌11, čl. 12a odst. 2, článků 14, 15, ▌17, 18, 19 ▌a 23 nejméně 500 000 EUR nebo v členských státech, v nichž euro není úřední měnou, nejméně ve výši odpovídající hodnoty ve vnitrostátní měně ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost; nebo

ii) za porušení čl. 7 odst. 1 písm. b)▌nebo čl. 7 odst. 4 nejméně 100 000 EUR nebo v členských státech, v nichž euro není úřední měnou, nejméně ve výši odpovídající hodnoty ve vnitrostátní měně ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost;

2)     pokud jde o právnické osoby, správních peněžitých sankcí, jejichž maximální výše činí:

i) za porušení článků 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 6, 7, 7a, 7b, 8, 9, ▌11, 14, 15, ▌17, 18, 19▌ a 23 nejméně 000 EUR nebo 10 % jejich celkového ročního obratu podle poslední dostupné účetní závěrky schválené řídícím orgánem, přičemž se ukládá sankce odpovídající částce, která je vyšší. Pokud je právnická osoba mateřským podnikem nebo dceřinou společností mateřského podniku, který je povinen sestavovat konsolidovanou účetní závěrku v souladu se směrnicí 2013/34/EU, příslušný celkový roční obrat je celkovým ročním obratem nebo odpovídajícím typem příjmů ve smyslu směrnice 86/635/ES pro banky a směrnice 91/674/ES pro pojišťovny podle poslední dostupné konsolidované účetní závěrky schválené řídícím orgánem vrcholného mateřského podniku nebo v případě, že je tato právnická osoba sdružením, 10 % souhrnných obratů jejích členů; nebo

ii) za porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) správní peněžité sankce nejméně ve výši 250 000 EUR nebo 2 % jejich celkového ročního obratu podle poslední dostupné účetní závěrky schválené řídícím orgánem, přičemž se ukládá sankce odpovídající částce, která je vyšší; pokud je právnická osoba mateřským podnikem nebo dceřinou společností mateřského podniku, který je povinen sestavovat konsolidovanou účetní závěrku ve smyslu definovaném ve směrnici 83/349/EHS, příslušný celkový roční obrat je celkovým ročním obratem nebo odpovídajícím typem příjmů ve smyslu směrnice 86/635/ES pro banky a směrnice 91/674/ES pro pojišťovny podle poslední dostupné konsolidované účetní závěrky schválené řídícím orgánem vrcholného mateřského podniku nebo v případě, že je tato právnická osoba sdružením, 10 % souhrnných obratů jejích členů.

3.          Ve lhůtě [12 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost] oznámí členské státy předpisy týkající se odstavce 1 a 2 Komisi a orgánu ESMA.

Členské státy se mohou rozhodnout, že nestanoví pravidla pro správní sankce za porušení předpisů, na které se podle jejich vnitrostátního trestního práva vztahují trestní sankce.tom případě připojí členské státyoznámení uvedenémuprvním pododstavci příslušná ustanovení trestního práva, čímžnich vyrozumí Komisiorgán ESMA.

Komisi a orgán ESMA také neprodleně uvědomí o každé jejich následné změně.

4.          Členské státy mohou příslušným orgánům formou vnitrostátního právního předpisu stanovit kromě pravomocí uvedených v odstavci 1 i jiné sankční pravomoci a mohou stanovit vyšší sazby správních peněžitých sankcí, než jsou ty, které stanovuje daný odstavec.

Článek 32Výkon dohledových

sankčních pravomocípovinnost spolupracovat

1.          Členské státy zajistí, aby příslušné orgány při určování typu, výše a úměrnosti správních sankcí braly v úvahu všechny relevantní okolnosti, případně včetně:

a)     závažnosti a délky trvání porušování pravidel;

aa)   kritického významu referenční hodnoty pro finanční stabilitureálnou ekonomiku;

b)     míry odpovědnosti dotyčné odpovědné osoby;

c)     ▌celkový obrat odpovědné právnické osoby nebo roční příjem odpovědné fyzické osoby

d)     výše dosaženého zisku nebo zamezené ztráty odpovědné osoby, pokud je lze stanovit;

e)     míry spolupráce odpovědné osoby s příslušným orgánem, aniž je dotčena potřeba zajistit vydání dosaženého zisku nebo zamezené ztráty uvedené osoby;

f)      předchozích případů porušení pravidel dotyčnou osobou;

g)     opatření přijatých po porušení pravidel odpovědnou osobou, jejichž cílem bylo předejít tomu, aby se porušení opakovalo.

2.          Při výkonu svých sankčních pravomocí za okolností vymezených v článku 31 příslušné orgány úzce spolupracují s cílem zajistit, aby uplatňování pravomocí v oblasti dohledu a vyšetřování a správních sankcí dosáhlo žádoucích výsledků z hlediska tohoto nařízení. Koordinují rovněž svůj postup, aby se vyhnuly případné duplicitě a překrývání při uplatňování dohledových a vyšetřovacích pravomocí a správních sankcí a pokut v rámci přeshraničních případů.

2a.        Pokud se členské státysouladučlánkem 31 rozhodnou stanovit za porušení ustanovení uvedených ve zmíněném článku trestní sankce, zajistí, aby byla přijata vhodná opatření, která příslušným orgánům zaručí veškeré nezbytné pravomoci ke spolupráci se soudními orgányrámci své jurisdikce za účelem získání konkrétních informacítrestním vyšetřování či řízení zahájeného ve věci případného porušení tohoto nařízeníposkytnutí těchto informací ostatním příslušným orgánůmorgánu ESMA, aby tak mohly pro účely tohoto nařízení plnit svou povinnost vzájemné spoluprácespolupráceorgánem ESMA.

2b.        Příslušné orgány jsou nápomocny příslušným orgánům jiných členských států. Zejména si vyměňují informacespolupracují při vyšetřování nebo činnostech dohledu. Příslušné orgány mohou též spolupracovatpříslušnými orgány jiných členských státůzájmu snazšího vybírání pokut.

Článek 33Zveřejňování rozhodnutí

1.          Rozhodnutí o uložení správní sankce nebo opatření za porušení tohoto nařízení uveřejní příslušné orgány na svých oficiálních internetových stránkách okamžitě poté, co o tomto rozhodnutí informují osobu, které byla sankce uložena. Zveřejní se přinejmenším informace o typu a povaze porušení předpisů a o totožnosti odpovědné osoby. Tato povinnost neplatí v případě rozhodnutí ukládajících opatření v rámci šetření.

2.          Jestliže příslušný orgán po posouzení přiměřenosti uveřejnění takových informací v daném konkrétním případě považuje zveřejnění totožnosti právnických osob nebo osobních údajů fyzických osob za nepřiměřené, nebo pokud by uveřejnění ohrozilo stabilitu finančních trhů nebo probíhající šetření, příslušné orgány buď:

a)     odloží zveřejnění rozhodnutí o uložení sankcí nebo opatření do doby, než důvody pro nezveřejnění pominou;

b)     zveřejní rozhodnutí o uložení sankce nebo opatření při zachování anonymity způsobem, který je v souladu s vnitrostátními právními předpisy, jestliže takové anonymní zveřejnění zajišťuje účinnou ochranu příslušných osobních údajů; v případě rozhodnutí uveřejnit sankci nebo opatření při zachování anonymity může být uveřejnění příslušných údajů o určitou přiměřenou dobu odloženo, jestliže se předpokládá, že během této doby důvody, jež vedly k anonymnímu zveřejnění, pominou;

c)     rozhodnutí o uložení sankce nebo opatření nezveřejní vůbec, pokud se má za to, že možnosti uvedené v písmenech a) a b) dostatečně nezajišťují:

1)     že nebude ohrožena stabilita finančních trhů; nebo

2)     přiměřenost pro zveřejňování takových rozhodnutí v případech opatření, jež jsou považována za mírnější.

3.          Je-li proti rozhodnutí o uložení sankce nebo opatření podáno odvolání u příslušného soudního nebo jiného orgánu, příslušné orgány takovou informaci a veškeré následné informace o výsledku takového odvolání rovněž ihned uveřejní na svých oficiálních internetových stránkách. Zveřejněno navíc musí být jakékoli rozhodnutí, kterým se ruší dříve přijaté rozhodnutí o uložení sankce nebo opatření.

4.          Příslušné orgány zajistí, aby jakékoli informace zveřejněné v souladu s tímto článkem zůstaly na jejich oficiálních internetových stránkách nejméně po dobu pěti let po svém uveřejnění. Osobní údaje, jež taková zveřejněná informace obsahuje, jsou na oficiálních internetových stránkách uchovávány pouze po nezbytnou dobu, v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů.

4a.        Členské státy poskytují každý rok orgánu ESMA souhrnné informacevšech sankcíchopatřeních uloženýchsouladučlánkem 31. Tato povinnost se nevztahuje na opatření vyšetřovací povahy. Orgán ESMA tyto informace zveřejní ve své výroční zprávě.

Pokud se členské státy rozhodnou stanovitsouladučlánkem 31 za porušení ustanovení uvedených ve zmíněném článku trestní sankce, poskytnou jejich příslušné orgány každý rok orgánu ESMA anonymní souhrnné údajeveškerých provedených trestních vyšetřováních a o uložených trestních sankcích. Orgán ESMA zveřejňuje údajeuložených trestních sankcích ve výroční zprávě.

Článek 34

Kolegium příslušných orgánů

1.          Ve lhůtě 30 ▌dnů ode dne, kdy je referenční hodnota –výjimkou referenčních hodnotkritickým významem, které jsou vnitrostátního charakteru ve smyslu čl. 3 odst. 1 bodu 21, – zařazena na seznam referenční hodnot s kritickým významem v souladučlánkem 25, zřídí dotyčný příslušný orgán kolegium příslušných orgánů.

2.          Kolegium tvoří orgán příslušný pro daného administrátora, orgán ESMA a orgány příslušné pro hlavní dodavatele vstupních údajů.

3.          Právo stát se členem kolegia mají i příslušné orgány jiných členských států, pokud v případě, že by poskytování této referenční hodnoty ▌mělo být ukončeno, mělo by to významný nepříznivý dopad na finanční stabilitu, řádné fungování trhů nebo na spotřebitele či reálnou ekonomiku těchto členských států.

Jestliže příslušný orgán zamýšlí stát se členem kolegia podle prvního pododstavce, podá žádost u orgánu příslušného pro administrátora obsahující důkazy, že jsou splněny požadavky uvedeného ustanovení. Dotyčný orgán příslušný pro administrátora žádost posoudí a ve lhůtě 30 pracovních dnů od jejího obdržení oznámí žádajícímu orgánu, zda považuje tyto požadavky za splněné, či nikoli. Pokud má za to, že tyto požadavky splněny nejsou, může žádající orgán postoupit tuto záležitost orgánu ESMA v souladu s odstavcem 10.

4.          Orgán ESMA přispívá k podpoře a sledování účinného, efektivního a jednotného fungování kolegií orgánů dohledu uvedených v tomto článku v souladu s článkem 21 nařízení (EU) č. 1095/2013. Za tímto účelem se Evropský orgán pro cenné papíry a trhy vhodným způsobem účastní jejich činnosti a je pro tento účel považován za příslušný orgán.

5.          Orgán ESMA předsedá zasedáním kolegia, koordinuje činnost kolegia a zajišťuje účinnou výměnu informací mezi členy kolegia.

6.          Orgán příslušný pro daného administrátora v rámci kolegia zavede písemné opatření se zaměřením na tyto otázky:

a)     informace, které si mají příslušné orgány vyměňovat;

b)     postup přijímání rozhodnutí příslušných orgánů;

c)     případy, ve kterých příslušné orgány musí vzájemně konzultovat;

d)     pomoc, jež má být poskytnuta podle čl. 14 odst. 5a při prosazování opatření uvedených v čl. 14 odst. 3.

Pokud administrátor poskytuje více než jednu referenční hodnotu, může orgán ESMA ustavit jediné kolegium pro všechny referenční hodnoty poskytované tímto administrátorem.

7.          Nedojde-li ohledně systému podle odstavce 6 k dohodě, může kterýkoli jiný člen kolegia než orgán ESMA postoupit tuto záležitost orgánu ESMA. Před odsouhlasením konečného znění věnuje orgán příslušný pro administrátora náležitou pozornost veškerým doporučením orgánu ESMA týkajícím se systému písemné koordinace. Systém písemné koordinace je stanoven v jednom dokumentu, který obsahuje podrobné zdůvodnění jakékoli významné odchylky od doporučení orgánu ESMA. Dokument obsahující systém písemné koordinace předá orgán příslušný pro administrátora členům kolegia a orgánu ESMA.

8.          Před přijetím jakéhokoli opatření uvedeného v článku ▌24 a ▌případněčláncích 1423 provede orgán příslušný pro koordinátora konzultaci s členy kolegia. Členové kolegia v rámci svých pravomocí učiní vše pro to, aby dosáhli dohody v časovém rámci, který je určen písemnými ujednáními podle odstavce 6. Bude zřízen mediační mechanismus, který bude příslušným orgánůmpřípadě jakékoli neshodysouvislostitímto nařízením usnadňovat nalezení společného postoje.

9.          Nedosáhnou-li členové kolegia dohody ▌, jiné příslušné orgány než orgán ESMA mohou upozornit orgán ESMA, pokud:

a)     některý příslušný orgán nesdělil informace zásadního významu;

b)     po podání žádosti podle odstavce 3 orgán příslušný pro administrátora oznámil žádajícímu orgánu, že požadavky uvedeného odstavce nebyly splněny, anebo takové žádosti v přiměřené lhůtě nevyhověl;

c)     se příslušné orgány nedohodly na záležitostech uvedených v odstavci 6;

d)     ▌nebylo dosaženo shody ohledně přijetí opatření v souladu s články ▌ 23 a 24 ▌.

Není-li tato záležitost vyřešena do 20 dnů od postoupení orgánu ESMA, orgán příslušný pro administrátora přijme konečné rozhodnutíorgánům uvedenýmprvním pododstavciorgánu ESMA poskytne podrobné písemné zdůvodnění svého rozhodnutí.

Pokud se orgán ESMA domnívá, že orgán příslušný pro administrátora přijal opatření podle odstavce 8, která zřejmě nejsousouladuprávními předpisy Unie, jednásouladučlánkem 17 nařízení (EU) č. 1095/2010.

9a.        Kterýkoli příslušný orgán kolegia, jenž se nedohodne na tom, jaká opatření mají být přijata ve smyslu článku 13a nebo článku 14, může věc postoupit orgánu ESMA. Aniž je dotčen článek 258 SFEU, může orgán ESMA postupovatsouladu článkem 19 nařízení (EU) č. 1095/2010.

9b.        Veškerá opatření přijatá na základě článku 13a nebo článku 14 musí zůstatúčinnosti, ledaže by kolegium dospělosouladuodstavci 89adohodě.

Článek 35Spolupráce

orgánem ESMA

1.          Příslušné orgány pro účely tohoto nařízení spolupracují s orgánem ESMA v souladu s nařízením (EU) č. 1095/2010.

2.          Příslušné orgány orgánu ESMA neprodleně poskytnou veškeré informace nezbytné k tomu, aby mohl tento orgán plnit své úkoly podle článku 35 nařízení (EU) č. 1095/2010.

2a.        Agentura ACERdalší relevantní orgány dohledu spolupracují při plnění své úlohyoblasti prováděnímonitorování nařízení (EU) č. 1227/2011 pro účely tohoto nařízeníorgánem ESMA, je třebanimi konzultovat vypracovávání všech regulačních technických noremaktůpřenesené pravomocitato agenturadalší relevantní orgány dohledu neprodleně poskytují veškeré informace nezbytnéplnění svých závazků.

3.          Pro účely výměny informací uvedených v odstavci 2 vypracuje orgán ESMA návrhy prováděcích technických norem pro určení příslušných postupů a formulářů.

Návrhy prováděcích technických norem uvedené v prvním pododstavci předloží orgán ESMA Komisi nejpozději do [XXXX].

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 36Služební tajemství

1.          Na veškeré důvěrné informace obdržené, vyměněné nebo předané podle tohoto nařízení se vztahují podmínky služebního tajemství stanovené v odstavci 2.

2.          Povinnost mlčenlivosti v rámci služebního tajemství se vztahuje na všechny osoby, které pracují nebo pracovaly pro příslušný orgán či jakýkoli orgán nebo podnik na trhu či pro fyzickou nebo právnickou osobu, na niž příslušný orgán přenesl své pravomoci, včetně auditorů a odborníků smluvně najatých příslušným orgánem.

3.          Informace, které jsou předmětem služebního tajemství, nesmějí být sděleny žádné jiné osobě nebo orgánu, vyjma na základě ustanovení právních předpisů.

4.          Veškeré informace vyměněné mezi příslušnými orgány podle tohoto nařízení, které se týkají obchodních nebo provozních podmínek a jiných ekonomických či osobních záležitostí, jsou považovány za důvěrné a podléhají služebnímu tajemství s výjimkou případů, kdy příslušný orgán v okamžiku jejich sdělení uvede, že informace mohou být zpřístupněny, nebo kdy je takovéto zpřístupnění nutné pro účely soudního řízení.

HLAVA VIIAKTY

PŘENESENÉ PRAVOMOCIPROVÁDĚCÍ AKTY

Článek 37Výkon přenesené pravomoci

1.          Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.          Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 2 ▌a v čl. 23 odst. 7 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje [datum vstupu tohoto nařízení v platnost].

3.          Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 2 ▌a čl. 23 odst. 7 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po svém zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.          Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.          Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 2 ▌a čl. 23 odst. 7 vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví ve lhůtě dvou měsíců od oznámení aktu Evropskému parlamentu a Radě námitky nebo pokud před uplynutím této lhůty Evropský parlament i Rada Komisi uvědomí, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 38Postup projednávání ve výboru

1.          Komisi je nápomocen Evropský výbor pro cenné papíry. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.          Tam, kde se odkazuje na tento odstavec, se použije článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011 s ohledem na ustanovení článku 8 téhož nařízení.

HLAVA VIIIPřechodná

závěrečná ustanovení

Článek 39Přechodná ustanovení

1.          Administrátor, který poskytuje určitou referenční hodnotu ke dni [datum vstupu tohoto nařízení v platnost] požádá o povolení nebo registraci podle článku 23 nebo 23a do [12 měsíců od nabytí účinku tohoto nařízení].

1a.        Příslušné vnitrostátní orgány rozhodnoutom, které zaregistrované referenční hodnoty by měly být považovány za hodnoty„kritickým významem“. Tyto referenční hodnoty se povolujísouladuustanoveními článku 23.

2.          Fyzická nebo právnická osoba, která podala žádost o povolení k činnosti neboregistraci v souladu s odstavcem 1, může ve vydávání určité stávající referenční hodnoty, kterou mohou využívat subjekty pod dohledem, pokračovat i nadále, není-li takové povolení zamítnuto, a to až do okamžiku případného zamítnutí.

3.          Nesplňuje-li určitá stávající referenční hodnota požadavky tohoto nařízení, avšak změna této referenční hodnoty, která by ji uvedla s požadavky tohoto nařízení do souladu, by vedla k události způsobené vyšší mocí nebo by zmařila či jiným způsobem narušila plnění podmínek finančních smluv či finančních nástrojů, které na tuto referenční hodnotu odkazují, může dotyčný příslušný orgán členského státu,němž se fyzická nebo právnická osoba poskytující tuto referenční hodnotu nachází, povolit další používání referenční hodnoty ve stávajících finančních smlouváchfinančních nástrojích,to až do té doby, kdy je podle příslušného orgánu možné ukončit její používání nebo ji bez poškození kterékoli smluvní strany nahradit jinou referenční hodnotou.

3a.        Po [nabytí účinku tohoto nařízení] již nové finanční nástroje nebo finanční smlouvy neodkazují na žádnou stávající referenční hodnotu, která nesplňuje požadavky tohoto nařízení.

3b.        Odchylně od ustanovení odstavce 3a mohou nové finanční nástroje odkazovat na stávající referenční hodnotu, která nesplňuje požadavky tohoto nařízení, po dobu jednoho roku od [nabytí účinku tohoto nařízení], pokud je dotčený finanční nástroj nezbytný pro účely zajištěnízájmu řízení rizika existujícího finančního nástroje, který na takovou referenční hodnotu odkazuje.

4.          Nepřijala-li Komise rozhodnutírovnocennosti podle čl. 20 odst. 2 nebo odst. 2a, používají subjekty pod dohledemUnii referenční hodnoty poskytované administrátorem nacházejícím se ve třetí zemi, pouze pokud na ně v době vstupu tohoto nařízení v platnost odkazují stávající finanční nástrojefinanční smlouvy nebo pokud na ně odkazují nové finanční nástroje a finanční smlouvy po dobu tří let od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 39aLhůta pro aktualizaci prospektů

klíčových informačních dokumentů

Ustanovením čl. 19 odst. 2 nejsou dotčeny stávající prospekty schválenésouladu se směrnicí 2003/71/ES před [vstupem tohoto nařízeníplatnost].prospektů schválených před [vstupem tohoto nařízeníplatnost] podle směrnice 2009/65/ES budou podkladové dokumenty aktualizovány při nejbližší příležitosti a v každém případě do …* [[dvanácti] měsíců ode dne vstupu tohoto nařízeníplatnost].

Článek 40Přezkum

1.        Do 1. ledna 2018 Komise toto nařízení přezkoumá a podá Evropskému parlamentu a Radě zprávu o jeho uplatňování, a zejména o:

a)     fungování a účinnosti systému referenčních hodnot s kritickým významem a povinné účasti podle článků 13 a 14 a vymezení referenční hodnoty s kritickým významem uvedené v článku 3; a

b)     účinnosti systému dohledu uvedeného v hlavě VI a kolegií podle článku 34 a vhodnosti dohledu orgánu Unie nad určitými referenčními hodnotami.

1a.        Komise sleduje vývoj mezinárodních zásad, zejména zásad týkajících se komoditních referenčních hodnot agentur podávajících přehledycenách,vývoj právních rámcůpostupůoblasti dohledu ve třetích zemíchsouvislostiposkytováním referenčních hodnotEvropskému parlamentuRadě předloží do …* [čtyři roky ode dne vstupu tohoto nařízeníplatnost]poté každé další čtyři roky zprávu.těmto zprávám případně připojí legislativní návrh.

Článek 41Vstup

platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od měsíců ode... * [den vstupu v platnost] aktůpřenesené pravomoci, které Komise přijalasouladutímto nařízením.

Čl. 13 odst. 1 a články 1434 se však použijí od ...** [šest měsíců ode dne vstupu v platnost].

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament                                Za Radu

předseda                                                       předseda

 • [1]           Úř. věst. C 113, 15.4.2014, s. 1.
 • [2]           Úř. věst. C 177, 11.6.2014, s. 42.
 • [3] * Pozměňovací návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌.
 • [4]               [ xxx]
 • [5]               Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1.
 • [6]               Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 64.
 • [7]               Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32.
 • [8]               Úř. věst. L 326, 8.12.2011, s. 1.
 • [9]              Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 1.).
 • [10]               Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.
 • [11]             Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.
 • [12] .           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (Úř. věst. L 326, 8.12.2011, s. 1).
 • [13]             Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.
 • [14]  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).
 • [15]             Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES (Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 55).
 • [16]             Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES (Úř. věst. L 9, 14.8.2009, s. 112).
 • [17]             Nařízení Komise (EU) č. 1031/2010 ze dne 12. listopadu 2010 o harmonogramu, správě a jiných aspektech dražeb povolenek na emise skleníkových plynů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (Úř. věst. L 302, 18.11.2010, s. 1).
 • [18]             Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1348/2014 ze dne 17. prosince 2014 o oznamování údajů za účelem provedení čl. 8 odst. 2 a 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (Úř. věst. L 363, 18.12.2014, s. 121).
 • [19]             Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).
 • [20]             Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).
 • [21]             Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32.
 • [22]             Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).
 • [23]             Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).
 • [24]             Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS (Úř. věst. L 133, 22.5.2008, s. 66).
 • [25]             Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU ze dne 4. února 2014 o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o změně směrnic 2008/48/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 (Úř. věst. L 60, 28.2.2014, s. 34).
 • [26]             Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice (Úř. věst. L 241, 2.9.2006, s. 1).
 • [27]             Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).
 • [28]             1.8.2014, ESMA/2014/937.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Manipulace s referenčními úrokovými sazbami LIBOR a referenčními směnnými kurzy a údajná manipulace s dalšími indexy zdůraznila význam referenčních hodnot a poukázala na jejich slabá místa. EU na tato zjištění reagovala změnou znění právních předpisů v oblasti zneužívání trhu, jíž dala jasně najevo, že manipulace referenčních hodnot je protiprávní, a zajistila, aby toto jednání bylo trestně postižitelné.

Ucelený přístup k regulaci manipulace s referenčními hodnotami však musí přesahovat rámec pouhého uznání skutečnosti, že je toto jednání protiprávní. Je třeba mít na paměti makroobezřetnostní rizika, která jsou spojena s manipulací všeobecně používaných referenčních hodnot. I nadále je ve velké míře používán omezený počet rozsáhlých referenčních hodnot, i těch, jejichž slabá místa a nedostatky jsou známy, což jen zdůrazňuje význam některých referenčních hodnot pro hladké fungování a stabilitu finančních, komoditních a dalších trhů, ale také pro širší ekonomiku. Tyto systémové úvahy vyžadují, alespoň u šířeji používaných referenčních hodnot, další legislativní kroky, jimiž se zlepší mechanismy řízení a zmírní se střety zájmů a další slabá místa.

V dalších právních předpisech je však nutné zohlednit skutečnost, že na dostupné referenční hodnoty z EU a mimo ni každý den spoléhá velká řada podniků, domácností, investorů a finančních institucí, které je využívají k tomu, aby mohli účinně podnikat, obchodovat, investovat, zajišťovat rizika a poskytnout nebo získat úvěr. Vzhledem ke stabilitě a účinnosti trhů a širší ekonomice je tedy nutné, aby legislativní kroky v co nejmenší možné míře omezil počet a různorodost referenčních hodnot, které jsou v Unii nabízeny a používány. Potřebujeme, aby referenční hodnoty byly dostupnější, neboť tím by se snížil systémový význam některých velkých referenčních hodnot a rozšířily by se možnosti uživatelů při zavádění efektivní tržní disciplíny, předcházení manipulaci s referenčními hodnotami a odrazování od tohoto jednání.

Z výše uvedeného vyplývají tři hlavní cíle: prvním z nich je posílit systémy a normy v oblasti správy, především ve vztahu k široce používaným a systémově významným referenčním hodnotám, a zmírnit jejich náchylnost vůči manipulaci a zneužití; druhým cílem je zvýšit transparentnost tím, že uživatelům všech referenčních hodnot bude k dispozici více informací, které jim umožní činit informovaná rozhodnutí; a třetím z nich je zachovat širokou škálu dodávaných referenčních hodnot a zajistit jejich dostupnost tím, že budou přiměřeným způsobem uplatňovány požadavky na řízení. K tomu patří nastolení rovných podmínek pro všechny administrátory, jak pro ty z EU, tak pro ty, kteří se nachází ve třetích zemích.

Oblast působnosti

Náchylnost k manipulaci lze odhalit u všech typů referenčních hodnot a také byla u všech typů zjištěna, a proto musí mít toto nařízení širokou oblast působnosti. Je však třeba uznat, že indexy by v některých případech neměly být považovány za referenční hodnoty. To platí o interních referenčních cenách, které jsou stanoveny ústředními protistranami, nebo o referenčních hodnotách, které jsou sestavovány pomocí jiného indexu nebo kombinace indexů, aniž by byly dodány nové vstupní údaje.

Určení kritického významu

Máme-li být schopni odpovídajícím způsobem uplatňovat proporcionalitu, je klíčové stanovit definici systémově důležitých referenčních hodnot „s kritickým významem“. K určení, zda má referenční hodnota kritický význam, je třeba přistupovat ve dvou rovinách: Za prvé, za referenční hodnoty s kritickým významem by měly být považovány referenční hodnoty se značně vysokými hodnotami (přesahující 500 miliard EUR, počítáno v určitém přiměřeném časovém období). Avšak v prostředí rychle se rozvíjejících trhů, kde i referenční hodnoty s nižšími hodnotami s sebou mohou nést makroobezřetnostní rizika, tato rigidní kvantitativní prahová hodnota sama o sobě nestačí. Proto je třeba dát příslušným orgánům volnost rozhodování, která jim umožní zařazovat do kategorie referenčních hodnot s kritickým významem další referenční hodnoty pomocí kritérií, která posuzují systémový význam referenčních hodnot. U tohoto postupu je důležité používat stejná kritéria v celé Unii. Z tohoto důvodu musí být konečné rozhodnutí o kritickém významu referenčních hodnot používaných ve více členských státech vždy přijato na úrovni EU. U referenčních hodnot s kritickým významem, které jsou čistě vnitrostátní povahy, lze toto rozhodnutí ponechat na členských státech.

Proporcionalitatransparentnost

U referenčních hodnot s kritickým významem je vhodné stanovit závazné požadavky na řízení, které budou odpovídat mezinárodně uznávaným zásadám organizace IOSCO a budou z nich vycházet. Tyto požadavky musí zahrnout přiměřený přístup a zohlednit skutečnost, že různé typy referenčních hodnot působí na různých trzích a v různých ekonomických realitách nebo že využívají různé typy vstupních údajů.

U referenčních hodnot, které nemají kritický význam, by měl být důraz kladen na zvýšení transparentnosti ve vztahu k uživatelům a koncovým uživatelům (spotřebitelům). Toho lze dosáhnout tím, že administrátorům bude uložena povinnost zveřejňovat prohlášení o referenční hodnotě. Administrátoři by dále měli vydat prohlášení o shodě ověřené nezávislým auditorem, v němž bude uvedeno, do jaké míry dodržují další požadavky v oblasti řízení. Stanovením rozsáhlých závazných požadavků na indexy nekritického významu by mohly vzniknout zbytečné a nemalé náklady. Tyto náklady mohou významně omezit dodávání referenčních hodnot a rovněž, pokud již byly předány koncovým uživatelům, omezit dostupnost a zvýšit zátěž kladenou na evropské podniky a domácnosti, a to v době, kdy by naší nejvyšší prioritou měla být podpora růstu a mezinárodní konkurenceschopnosti.

V souvislosti s tím je rovněž nutné k referenčním hodnotám založeným na regulovaných údajích a ke komoditním referenčním hodnotám založeným na údajích od dodavatelů bez dohledu, přistupovat specifickým způsobem. Tento způsob by měl být v souladu s příslušnými mezinárodními normami.

Třetí země

K zajištění dostupnosti velkého počtu referenčních hodnot, které mají zásadní význam pro další účinné fungování finančního systému a reálné ekonomiky, musí patřit zavedení proveditelná ustanovení pro administrátory referenčních hodnot ze třetích zemí. V současné době nemá žádná jurisdikce za hranicemi EU zaveden ucelený legislativní rámec a v dohledné budoucnosti nelze očekávat, že se tento stav výrazně změní. Z toho důvodu nyní pravděpodobně nelze zavést režim pro třetí země, který by vycházel z rovnocennosti jurisdikcí, ačkoli do budoucna je to možné. Současně je nutné zaručit rovné podmínky pro administrátory se sídlem v EU. Proto je třeba zavést další nástroje, které uživatelům v EU zajistí dlouhodobý přístup k referenčním hodnotám třetích zemí. Mělo by tedy být povoleno přijímat dílčí rozhodnutí o rovnocennosti (tj. rozhodnutí o rovnocennosti, která se budou týkat konkrétního administrátora nebo konkrétních referenčních hodnot) a uznávat jednotlivé administrátory ze třetích zemí, alespoň do doby, než bude možné přijmout rozhodnutí o rovnocennosti celé jurisdikce.

STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkumenergetiku (24. 1. 2014)

pro Hospodářský a měnový výbor

k nařízení Evropského parlamentu a Rady o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách
(COM(2013)0641 – C7‑0301/2013 – 2013/0314(COD))

Navrhovatelka: Marisa Matias

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Indexy mají přímý či nepřímý vliv na převážnou většinu evropských občanů. Používání indexů má dopad na všechny finanční nástroje: deriváty, vlastní kapitál a dluhopisy stejně jako na fyzické a komoditní trhy, které v posledních deseti letech čelí masivnímu nárůstu v objemu komoditních indexových fondů.

V současnosti existuje široká řada nejrůznějších referenčních hodnot, jež pomocí rozličných metodik stanovují různé subjekty, od veřejných subjektů po nezávislé poskytovatele referenčních hodnot.

Mnohé indexy a referenční hodnoty se v podstatě staly veřejnými statky. Jejich sociální přínosy by tedy měly být maximalizovány, zatímco škody způsobené reálné ekonomice a společnosti jako celku, které vyplývají z jejich potenciálního nesprávného vytváření či manipulace, by měly být co nejpřísněji kontrolovány a měly by podléhat trestním a peněžitým sankcím.

V současné době v této oblasti existují zjevné nedostatky v právních přepisech, jelikož orgány dohledu vykonávají dohled nad finančními nástroji, ovšem nikoli nad vytvářením a řízením indexů, které jsou určujícím faktorem rizikového profilu, výkonnosti a ekonomické hodnoty těchto nástrojů. V tomto smyslu je naléhavě nutné zavést řádnou regulaci indexů, neboť jejich používání je neodmyslitelnou součástí plánování investičních strategií či referenčním prvkem finančních nástrojů.

Ačkoli se podle návrhu Komise zdá, že návrh reguluje vytváření a používání všech indexů uplatňovaných jako referenční hodnoty, právní stanovisko Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) se zaměří především na určování cen komodit ze strany agentur podávajících přehledy o cenách a na fyzické trhy s energií. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií obsahuje určitá ustanovení, která zakazují manipulování s referenčními hodnotami používanými v souvislosti s velkoobchodními trhy s energií. Tato ustanovení se však nezabývají celou řadu slabých míst, kterým je nutno čelit v průběhu vytváření referenčních hodnot.

Modely určování cen jsou značně rozmanité – některé zahrnují skutečné oznámené transakce, zatímco jiné se spoléhají na oznamovatele posuzující nabídky, poptávky a informace o transakcích od obchodníků, kteří mohou mít osobní zájem na změně situace na trhu, přičemž mohou usilovat o vytvoření příležitostí k manipulaci.

Příslušné orgány rovněž vyšetřují obvinění, že k pokusům o manipulaci mělo dojít při určování cen komodit ze strany agentur podávajících přehledy o cenách komodit, a Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry (IOSCO) přezkoumala určení cen ropy vypracované těmito agenturami. Taková manipulace nemusí ohrozit pouze investora, ale také koncového uživatele či koncového spotřebitele, neboť tím bude určena cenou, kterou domácnosti zaplatí za dodávku plynu či jiného druhu energie.

Referenční ceny určené agenturami podávajícími přehledy o cenách se různou měrou používají jako referenční hodnoty pro transakce probíhající na mnoha fyzických trzích, konkrétně se jedná o trh s ropou, burzy, clearingová centra a mimoburzovní (OTC) komoditní derivátové smlouvy, a proto jsou tyto ceny důležité pro fungování těchto trhů a clearingových center.

Používání určování cen a referenčních hodnot na trzích komoditních derivátů má zásadní dopad na některé otázky, jako je přiměřenost návrhu komoditní derivátové smlouvy, přesnost a integrita tvorby ceny v rámci komoditní derivátové smlouvy odkazující na potenciálně chybné určení ceny, transparentnost různých faktorů majících dopad na určení cen fyzických derivátů, včetně metodik určení cen ze strany agentur podávajících přehledy o cenách, a náchylnost fyzických derivátových smluv k manipulaci.

Integrita referenčních hodnot je zcela zásadní pro tvorbu cen mnoha finančních nástrojů, např. swapů úrokových sazeb, a pro obchodní i neobchodní smlouvy, jako jsou hypotéky. Dojde-li k manipulaci s určitou referenční hodnotou, způsobí to některým investorům, v jejichž vlastnictví se nacházejí finanční nástroje, jejichž hodnota je určována odkazem na tuto referenční hodnotu, značné ztráty. Vysílání klamných signálů o stavu podkladového trhu pak může poškodit reálnou ekonomiku. Referenční hodnoty jsou náchylnější k manipulaci všude tam, kde při jejich stanovování existují střety zájmů a volnost rozhodování a kde referenční hodnoty nepodléhají odpovídající úpravě a kontrole.

Třebaže je použití správních a trestních sankcí za manipulaci s indexy již stanoveno ve směrnici a nařízení o zneužívání trhu, v současnosti je nezbytné regulovat rizika manipulace související s vytvářením a používáním indexů a předcházet jim. V zájmu ochrany investorů je nezbytné, aby byly referenční hodnoty podložené, spolehlivé, uzpůsobené svému účelu a podléhaly náležité kontrole správy. S ohledem na tyto úvahy vítáme danou legislativní iniciativu a rádi bychom podpořili myšlenku, že tento návrh by měl být v souladu se zásadami organizace IOSCO.

Vzhledem ke škále indexů a jejich dopadu na náš finanční systém a na fyzické trhy s energií se stávající situace samoregulací ukázala jako neúčinná. Stanou-li se referenční hodnoty regulovanou činností, bude to mít zásadní význam pro obnovení důvěry a prosazení neutrality/nezávislosti, neboť se zabrání střetům zájmů a tyto střety zájmů budou zakázány; dále to bude významné pro posílení transparentnosti vyplývající z povinnosti předkládat veškeré údaje a metodiky veřejnosti a orgánům dohledu, pro zajištění vhodnosti používání indexu v rámci finančního nástroje nebo smlouvy s cílem chránit koncové uživatele, pro zajištění přesného dodržování harmonizované metodiky a kvality údajů používaných ke stanovení indexu.

Vzhledem k vyjádřeným obavám by návrh měl:

· minimalizovat zranitelnost procesu určování cen s ohledem na faktory, které by mohly ohrožovat spolehlivost určování cen ze strany agentur podávajících přehledy o cenách, např. jde o ukazatele cen na fyzickém trhu nebo zvýšení náchylnosti komoditní derivátové smlouvy k manipulaci či narušení cen;

· usnadnit rozhodování orgánu pro trhy o tom, zda ceny určené agenturami podávajícími přehledy o cenách, na něž se odkazuje prostřednictvím podmínek komoditní derivátové smlouvy, přesně odpovídají transakcím na fyzickém trhu, jež mají posuzovat, zda údaje dostatečně popisují daný fyzický trh a zda jsou tyto údaje uváděny v dobré víře;

· usnadnit schopnost orgánu pro trhy odhalit případy manipulace nebo jiného protiprávního jednání, odrazovat od takových případů, a je-li to nezbytné, přijímat donucovací opatření.

S cílem posílit spolehlivost určování cen ze strany agentur podávajících přehledy o cenách a donucování těchto agentur, aby dodržovaly pravidla a metodiky navrhované v tomto nařízení, jednoznačně podporujeme, aby orgány pro trhy zakázaly obchodování v rámci jakékoli komoditní derivátové smlouvy odkazující na ceny určené agenturami podávajícími přehledy o cenách, pokud není toto určení ceny v souladu s právními předpisy EU nebo v případě třetí země se zásadami organizace IOSCO pro agentury podávající hlášení o cenách ropy.

Domníváme se rovněž, že integrita vytváření indexů vyžaduje, aby byly stanoveny limity pro dobrovolnou povahu informačního toku od dodavatelů vstupních údajů k administrátorům indexů nebo referenčních hodnot. Z tohoto důvodu se domníváme, že by měl být rozšířen rozsah referenčních hodnot, na něž se vztahuje možnost povinného dodávání údajů.

Vzhledem k tomu, že pro zajištění kvality referenčních hodnot je nutné provést v metodice změny, které však mohou mít negativní dopad na tržní subjekty, jež je používají, navrhujeme, aby byla po provedení změn v metodice pokud možno uplatněna přechodná období, během nichž budou referenční hodnoty vypočítávány na základě dřívější i nové metodiky.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Oblast působnosti tohoto nařízení by měla být natolik široká, aby bylo možné vytvořit preventivní regulační rámec. Stanovení referenčních hodnot je spojeno s volností rozhodování při jejich určování a dochází při něm k určitým druhům střetů zájmů vyplývajících ze samotné podstaty této činnosti, z čehož vyplývá, že existují příležitosti i motivace k manipulaci s těmito referenčními hodnotami. Tyto rizikové faktory jsou charakteristické pro všechny referenční hodnoty, a na všechny referenční hodnoty by se proto měly vztahovat požadavky dostatečné správy a kontroly. Jelikož se slabá místa a význam určité referenční hodnoty mění v čase, omezení oblasti působnosti na indexy, jež jsou důležité nebo více ohrožené v současnosti, by neřešilo rizika, jež může kterákoli referenční hodnota představovat v budoucnu. Zejména pak referenční hodnoty, jež v současnosti nejsou široce používány, mohou být takto používány v budoucnu, takže i drobná manipulace v souvislosti s nimi může mít významný dopad.

(8) Oblast působnosti tohoto nařízení by měla být natolik široká, aby bylo možné vytvořit preventivní regulační rámec. Stanovení referenčních hodnot je spojeno s volností rozhodování při jejich určování a dochází při něm k určitým druhům střetů zájmů vyplývajících ze samotné podstaty této činnosti, z čehož vyplývá, že existují příležitosti i motivace k manipulaci s těmito referenčními hodnotami. Tyto rizikové faktory jsou charakteristické pro všechny referenční hodnoty, ale jejich podoba závisí do velké míry na použitých vstupních údajích. Mělo by být umožněno, aby se na referenční hodnoty vztahovaly požadavky dostatečné správy a kontroly, aniž by však byla narušena zásada proporcionality. Jelikož se slabá místa a význam určité referenční hodnoty mění v čase, omezení oblasti působnosti na indexy, jež jsou důležité nebo více ohrožené v současnosti, by neřešilo rizika, jež může kterákoli referenční hodnota představovat v budoucnu. Zejména pak referenční hodnoty, jež v současnosti nejsou široce používány, mohou být takto používány v budoucnu, takže i drobná manipulace v souvislosti s nimi může mít významný dopad.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Z hlediska oblasti působnosti tohoto nařízení by mělo být rozhodující, zda výsledná hodnota referenční hodnoty určuje hodnotu určitého finančního nástroje či finanční smlouvy nebo měří výkonnost určitého investičního fondu. Oblast působnosti by tak neměla být určována povahou vstupních údajů. Měly by do ní být zahrnuty referenční hodnoty vypočtené na základě ekonomických vstupních údajů, např. cen akcií,vstupních údajů, které nejsou ekonomického charakteru, např. parametrů počasí. Uvedený právní rámec by se měl vztahovat na referenční hodnoty, které jsou těmto rizikům vystaveny, ale měl by rovněž umožňovat přiměřeně reagovat na rizika, která představují různé referenční hodnoty. Toto nařízení by se tedy mělo vztahovat na všechny referenční hodnoty používané při tvorbě cen finančních nástrojů kotovaných nebo obchodovanýchregulovaných obchodních systémech.

(9) Z hlediska oblasti působnosti tohoto nařízení by mělo být rozhodující, zda výsledná hodnota referenční hodnoty, která určuje hodnotu určitého finančního nástroje či finanční smlouvy nebo měří výkonnost určitého investičního fondu, může být manipulována. Oblast působnosti by tak měla být určována povahou vstupních údajů. Uvedený právní rámec by se měl vztahovat na referenční hodnoty, které jsou těmto rizikům vystaveny, ale měl by rovněž umožňovat přiměřeně reagovat na rizika, která představují různé referenční hodnoty. Toto nařízení by se tedy mělo vztahovat na všechny referenční hodnoty používané při tvorbě cen finančních nástrojů.případě komoditních referenčních hodnot by však měly být zohledněny Principles for Oil Price Reporting Agencies (Zásady pro agentury podávající přehledycenách ropy), které dne 5. října 2012 zveřejnila Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry (IOSCO),přezkum těchto zásad provedený organizací IOSCO, který by měl být zveřejněnkvětnu nebo červnu 2014.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a) Fyzické komodity vykazují jedinečné vlastnosti, které je třeba zohlednit, aby nedocházelo ke zhoršování integrity komoditních referenčních hodnotbyla zajištěna stávající transparentnost na komoditním trhu.souladutím příloha III tohoto nařízení odráží zásady, které pro komoditní referenční hodnoty vytvořila organizace IOSCO, Mezinárodní energetická agenturaMezinárodní energetické fórumkteré jsou speciálně navrženy tak, aby se vztahovaly na všechny komoditní referenční hodnotyrámci tohoto nařízení.

Odůvodnění

Fyzické komodity mají jedinečné vlastnosti, které je při jejich regulaci třeba zohlednit.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29) Různé typy referenčních hodnot a různá odvětví, v nichž se referenční hodnoty používají, mají různé vlastnosti a různé slabiny a rizika. Ustanovení tohoto nařízení by měla být blíže upřesněna s ohledem na jednotlivá odvětví a typy referenčních hodnot. Referenční hodnoty mezibankovních úrokových sazeb sehrávají důležitou roli při uplatňování měnové politiky, a je proto nezbytné v tomto nařízení podrobně určit, jak budou tato ustanovení na tyto referenční hodnoty uplatňována. Komoditní referenční hodnoty jsou široce využívány a mají určité odvětvové zvláštnosti, a je proto nezbytné v tomto nařízení podrobně určit, jak budou tato ustanovení uplatňována na tyto referenční hodnoty.

(29) Různé typy referenčních hodnot a různá odvětví, v nichž se referenční hodnoty používají, mají různé vlastnosti a různé slabiny a rizika. Ustanovení tohoto nařízení by měla být blíže upřesněna s ohledem na jednotlivá odvětví a typy referenčních hodnot. Referenční hodnoty mezibankovních úrokových sazeb sehrávají důležitou roli při uplatňování měnové politiky, a je proto nezbytné v tomto nařízení podrobně určit, jak budou tato ustanovení na tyto referenční hodnoty uplatňována. Komoditní referenční hodnoty jsou široce využívány a mají určité odvětvové zvláštnosti, a je proto nezbytné podrobně určit, zdado jaké míry mohou být tyto referenční hodnoty vyjmutyustanovení tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(37a)případě, že toto nařízení zasahuje nebo by mohlo zasahovat subjekty pod dohledemtrhy, na které se vztahuje nařízení Evropského parlamentuRady (EU) č. 1227/2011integritětransparentnosti velkoobchodního trhuenergií (REMIT), měl by orgán ESMA (Evropský orgán pro cenné papírytrhy) konzultovat Agenturu pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER), aby využil odborných znalostí této agenturyzmírnil dvojí regulaci.

Odůvodnění

V případě, že má toto nařízení dopad na evropský trh s energií, měl by orgán ESMA konzultovat agenturu ACER jakožto evropský energetický regulační orgán.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41) Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady uznané ve Smlouvě o fungování Evropské unie (SFEU) a Listině základních práv Evropské unie, zejména právo na respektování soukromého a rodinného života, právo na ochranu osobních údajů, právo na svobodu projevu a informací, právo na svobodu podnikání, právo na ochranu spotřebitele, právo na účinnou právní ochranu, právo na obhajobu. Toto nařízení by proto mělo být vykládáno a uplatňováno v souladu s těmito právy a zásadami.

(41) Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady uznané ve Smlouvě o fungování Evropské unie (SFEU) a Listině základních práv Evropské unie, zejména právo na respektování soukromého a rodinného života, právo na ochranu osobních údajů, právo na svobodu projevu a informací, právo na svobodu podnikání, právo na ochranu spotřebitele, právo na účinnou právní ochranu, právo na obhajobu. Toto nařízení by proto mělo být vykládáno a uplatňováno v souladu s těmito právy a zásadami. Toto nařízení by tudíž mělo být vykládánouplatňovánosouladutěmito právyzásadami. Zmiňuje-li se toto nařízenípravidlech pro svobodu tiskusvobodu slovaostatních médiích a o pravidlech nebo kodexech upravujících novinářské profese, je třeba přihlédnouttěmto svobodám, jak jsou zaručenyUniičlenských státechuznányčlánku 11 Listiny základních právjiných příslušných ustanoveních.

Odůvodnění

Výjimka pro tisk v souladu s výjimkou v nařízení o zneužívání trhu.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení se vztahuje na poskytování referenčních hodnot, dodávání vstupních údajů pro stanovování referenčních hodnot a používání referenčních hodnot v rámci Unie.

1. Toto nařízení se vztahuje na poskytování referenčních hodnot v rámci Unie, dodávání vstupních údajů pro stanovování určitých referenčních hodnot a používání některých referenčních hodnot v rámci Unie. Zahrnuje zásady organizace IOSCOpoužije se úměrně rozsahu určitých referenčních hodnotrizikům, jež představují,topokud jdeadministrátory referenčních hodnotproces jejich stanovování, včetně počtudruhu dodavatelů vstupních údajů.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) referenční ceny nebo vypořádací ceny stanovené ústředními protistranami.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb) komoditní referenční hodnoty ve smyslu čl. 3 odst. 1 bodu 20, které jsousouladu se zásadami organizace IOSCO pro agentury podávající přehledycenách ropy zveřejněnými dne 5. října 2012 nebo se zásadami organizace IOSCO pro stanovování finančních referenčních hodnot ze dne 17. července 2013, do té doby, než orgán ESMA na základě přezkumu zásad organizace IOSCO pro agentury podávající přehledycenách ropy, který má být zveřejněnkvětnu nebo červnu 2014,přezkumu přílohy III tohoto nařízení určí, zdajak lze komoditní referenční hodnoty zahrnout do rozsahu tohoto nařízení, nebo zda by se měly řídit svými vlastními předpisy.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2) „referenční hodnotou“ se rozumí index, na který se odkazuje při určování částky splatné u finančního nástroje či finanční smlouvy nebo při určování hodnoty finančního nástroje, nebo index, kterého se používá k měření výkonnosti určitého investičního fondu;

2) „referenční hodnotou“ se rozumí index, na který se odkazuje při určování částky splatné u finančního nástroje či finanční smlouvy nebo při určování hodnoty finančního nástroje, nebo index, kterého se používá k měření výkonnosti určitého investičního fondu; to neplatí pro referenční ceny či vypořádací ceny stanovené ústředními protistranami definovanýmičl. 2 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012 ani pro finanční nástroje definovanéčl. 3 odst. 1 bodě 13 tohoto nařízení;

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5) „uživatelem referenční hodnoty“ se rozumí osoba, která je emitentem nebo majitelem finančního nástroje nebo smluvní stranou finanční smlouvy, které odkazují na určitou referenční hodnotu;

5) „uživatelem referenční hodnoty“ se rozumí osoba, která má aktivní pozici ve finančním nástroji, jenž odkazuje na určitou referenční hodnotu, nebo která je emitentem finančního nástroje, jenž odkazuje na určitou referenční hodnotu;

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7) „dodavatelem vstupních údajů“ se rozumí fyzická či právnická osoba dodávající vstupní údaje;

7) „dodavatelem vstupních údajů“ se rozumí fyzická či právnická osoba dodávající vstupní údaje, které nepředstavují regulované údaje ve smyslu čl. 3 odst. 1 bodu 11;

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

11) „regulovanými údaji“ se rozumí vstupní údaje, které jsou dodávány přímo z obchodního systému vymezeného podle čl. 2 odst. 1 bodu 25 nařízení [MIFIR] nebo ze schváleného systému zveřejňování ve smyslu definovaném v čl. 2 odst. 1 bodě 18 nařízení [MIFIR] či schváleného systému vykazování ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 20 nařízení [MIFIR] v souladu s požadavky na povinné oznamování údajů po uskutečnění obchodu nebo burzy pro obchodování s elektřinou uvedené v čl. 37 odst. 1 písm. j) směrnice 2009/72/ES19 nebo burzy pro obchodování se zemním plynem uvedené v čl. 41 odst. 1 písm. j) směrnice 2009/73/ES20 nebo dražební platformy uvedené v článku 26 nebo článku 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1031/2010;

11) „regulovanými údaji“ se rozumí vstupní údaje, které jsou dodávány přímo z obchodního systému vymezeného podle čl. 2 odst. 1 bodu 25 nařízení [MIFIR] nebo ze schváleného systému zveřejňování ve smyslu definovaném v čl. 2 odst. 1 bodě 18 nařízení [MIFIR] nebo jiného regulovaného systému mimo Unii či schváleného systému vykazování ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 20 nařízení [MIFIR] v souladu s požadavky na povinné oznamování údajů po uskutečnění obchodu nebo burzy pro obchodování s elektřinou uvedené v čl. 37 odst. 1 písm. j) směrnice 2009/72/ES19 nebo burzy pro obchodování se zemním plynem uvedené v čl. 41 odst. 1 písm. j) směrnice 2009/73/ES20 nebo dražební platformy uvedené v článku 26 nebo článku 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1031/2010; tyto údaje mohou představovat údajetransakcíchve výjimečných případech také nabídkypoptávky.

__________________

__________________

20 Úř. věst. L 9, 14.8.2009, s. 112.

20 Úř. věst. L 9, 14.8.2009, s. 112.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 14 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa) účastníci trhu podle čl. 2 odst. 7 nařízení Evropského parlamentuRady (EU) č. 1227/2011;

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

20) „komoditní referenční hodnotou“ se rozumí referenční hodnota, jejíž podkladovou hodnotou pro účely bodu 1 písm. c) tohoto článku je komodita ve smyslu čl. 2 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1287/200627; emisní povolenky podle přílohy I oddílu C bodu 11 směrnice [MIFID] se pro účely tohoto nařízení za komodity nepovažují;

20) „komoditní referenční hodnotou“ se rozumí referenční hodnota, jejíž podkladovou hodnotou pro účely bodu 1 písm. c) tohoto článku je komodita ve smyslu čl. 2 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1287/200627; emisní povolenky podle přílohy I oddílu C bodu 11 směrnice [MIFID] se pro účely tohoto nařízení za komodity nepovažují;

__________________

__________________

27 Úř. věst. L 241, 2.9.2006, s. 1.

27 Úř. věst. L 241, 2.9.2006, s. 1.

Odůvodnění

Oprava nepřesného odkazu v návrhu Komise na nařízení (ES) č. 1287/2006.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

21) „referenční hodnotou s kritickým významem“ se rozumí referenční hodnota, u které je většina dodavatelů vstupních údajů subjekty pod dohledemna kterou odkazují finanční nástroje, jejichž pomyslná hodnota činí nejméně 500 miliard eur;

21) „referenční hodnotou s kritickým významem“ se rozumí referenční hodnota, která nesplňuje kritéria objektivní referenční hodnoty definovanébodě 21a (novém)která odkazuje na finanční nástroje, jejichž pomyslná hodnota činí nejméně 500 miliard EUR;

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

21a) „objektivní referenční hodnotou“ se rozumí referenční hodnota, která používá pouze regulované vstupní údajemetodiku důsledně založenou na pravidlech;

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) administrátor musí mít zaveden spolehlivý mechanismus řízení, který má jasnou organizační strukturu,níž mají všechny osoby podílející se na poskytování referenční hodnoty náležitě definované, transparentníkonzistentní role.

vypouští se

Administrátor podnikne veškeré nezbytné kroky, jimiž zajistí, abysouvislostiposkytováním referenční hodnoty nedocházelo ani nemohlo docházet ke střetu zájmůabypřípadech, kdy je nezbytné provést určitý úsudek či přijmout rozhodnutí na základě vlastního uvážení, se tak stalo nezávislepoctivě („správa řízenístřety zájmů“);

 

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) administrátor zřídí funkci dohledu, který se bude týkat všech aspektů poskytování jeho referenčních hodnot („dohled“);

vypouští se

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) administrátor musí mít zaveden kontrolní rámec, díky němuž je schopen zajistit, že je referenční hodnota poskytovánauveřejňována nebo zpřístupňovánasouladutímto nařízením („kontrolní postupy“);

vypouští se

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) administrátor musí disponovat rámcem odpovědnosti, který zahrnuje vedení záznamů, provádění auditůpřezkumupostup pro řešení stížnostíjenž zajišťuje dokladydodržování požadavků tohoto nařízení („odpovědnost“).

vypouští se

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Na administrátora se vztahují tyto požadavky na řízení:

Požadavky tohoto nařízení se řídí administrátoři následujících způsobilých kategorií referenčních hodnot:

 

a) administrátoři referenčních hodnotkritickým významem;

 

b) administrátoři široce využívaných komoditních referenčních hodnot definovanýchaktualizovaných orgánem ESMAúzké spolupráciagenturou ACER;

 

c) administrátoři významných referenčních hodnot;

 

d) administrátoři referenčních hodnotvýhradní licencí definovanýchaktualizovaných orgánem ESMA;

 

e) administrátoři sazeb IBOR, jednodenních indexových swapů, jednodenních indexových sazeb nebo dalších referenčních hodnot, které příslušný orgán považuje za srovnatelnétěmito referenčními hodnotami nebo za jejich náhradukteré jsou široce využívány;

 

f) administrátoři referenčních hodnotpoměrně málo předkladateli, které příslušný orgán považuje za manipulovatelné;

 

g) referenční hodnoty, které příslušný orgán prošetřovalna základě odůvodněného rozhodnutí došelzávěru, že vzhledem ke svým slabým místům potřebují dohled;

 

h) významné množství referenčních hodnot,nichž příslušný orgán nebo orgán ESMA dojdezávěru, že společně mají významný dopad na jednotný trh;

 

i) administrátoři referenčních hodnot používaných jako standardní měřítko výkonnosti příslušných aktiv nebo třídy či skupiny aktiv, jež neposkytl obvyklý administrátor jako třetí strana, pokud příslušný orgán usoudí, že existuje vysoká míra střetů zájmů.

 

Orgán ESMA poskytne příslušným orgánům pokyny týkající se uplatňování kritériíbodech b) až i)vypracuje regulační technické normy pro případy, kdy lze požadavky uvedenébodech a) až i) provádět postupně či od nich upustit nebo jakákoli ustanovení tohoto nařízení neuplatňovatdůvodů proporcionality, zdvojení požadavků dohledu nebo již existujících kontrolních postupů vztahujících se na řízení. Součástí by měl být též seznam druhů institucí, na něž se vztahuje výjimka, včetně určení odpovídajících kontrolních postupů vztahujících se na řízení.

 

Při vytváření pokynůregulačních technických norem orgán ESMA zohlední:

 

i) výjimky obvykle poskytované členům Evropského systému centrálních bank (ESCB), centrálním bankám třetích zemí, vnitrostátním statistickým orgánům členských státůvnitrostátním statistickým orgánům třetích zemí;

 

ii) zda udělit úplnou nebo částečnou výjimku regulovaným trhům nebo,úzké spolupráciagenturou ACER, jakýmkoli subjektům upraveným nařízením REMIT;

 

iii) zda by ustanovení upřesněnápříloze III měla být jedinou částí tohoto nařízení, která se uplatňuje na agentury podávající přehledycenách;

 

iv) kde by měla existovat proporcionalita uplatňování, včetně odstupňovaného uplatňování tohoto nařízení;

 

v) jaké je vzájemné působení regulačního rámce se třetími zeměmimezinárodním obchodem.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) vstupní údaje získává administrátor od spolehlivého a reprezentativního souboru či vzorku dodavatelů, aby bylo zajištěno, že výsledná referenční hodnota bude představovat spolehlivou a reprezentativní výpověď o reálném stavu trhu či ekonomické realitě, které má tato referenční hodnota měřit („reprezentativní dodavatelé vstupních údajů“);

b) vstupní údaje získává administrátor od spolehlivého a reprezentativního souboru či vzorku dodavatelů, aby bylo zajištěno, že výsledná referenční hodnota bude představovat spolehlivou a reprezentativní výpověď o reálném stavu trhu či ekonomické realitě, které má tato referenční hodnota měřit („reprezentativní dodavatelé vstupních údajů“); V případě referenčních údajů založených na transakcích získá administrátor souhrnné anonymní údaje od registrů obchodních údajůregulačních orgánů podle směrnice 2004/39/EStrzích finančních nástrojů (MiFID),nařízení (EU) č. 1227/2011integritětransparentnosti trhuenergií (REMIT)nařízení (EU) č. 648/2012OTC derivátech, ústředních protistranáchregistrech obchodních údajů (EMIR).

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Administrátor zajistí, aby měl k dispozici odpovídající systémy a účinné kontrolní postupy, které zaručí integritu vstupních údajů, pro účely uvedené v odstavci 2.

1. Administrátor referenční hodnoty podle článku 5 zajistí, aby měl k dispozici odpovídající systémy a účinné kontrolní postupy navrženézajištění integrity vstupních údajů, pro účely uvedené v odstavci 2.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Administrátor přijme pro každou referenční hodnotu kodex chování, který jasně stanoví, jaké mají v souvislosti s poskytováním příslušné referenční hodnoty administrátor a dodavatelé vstupních údajů povinnosti a úkoly, za něž nesou odpovědnost, a který obsahuje jasný popis požadovaných vstupních údajů a další prvky, jejichž minimální výčet je uveden v příloze I oddíle D.

1. Administrátor přijme ve spoluprácidodavateli vstupních údajů pro každou referenční hodnotu kodex chování, který jasně stanoví, jaké mají v souvislosti s poskytováním příslušné referenční hodnoty administrátor a dodavatelé vstupních údajů povinnosti a úkoly, za něž nesou odpovědnost, a který obsahuje jasný popis požadovaných vstupních údajů a další prvky, jejichž minimální výčet je uveden v příloze I oddíle D.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Kodex chování je podepsán administrátorem a dodavateli vstupních údajů a je pro všechny strany právně závazný.

2. Kodex chování je podepsán administrátorem a dodavateli vstupních údajů a je pro všechny strany právně závazný za předpokladu, že se na něm dohodli administrátořiurčitý počet dodavatelů vstupních údajů, který dostatečně reprezentuje trh.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise vezme v úvahu různé vlastnosti referenčních hodnot a dodavatelů vstupních údajů, zejména se zřetelem k rozdílnosti vstupních údajů a metodik, k rizikům manipulace se vstupními údaji a ke sbližování praxe v oblasti dohledu nad stanovováním referenčních hodnot v mezinárodním měřítku.

Komise vezme v úvahu různé vlastnosti referenčních hodnot a dodavatelů vstupních údajů, zejména se zřetelem k rozdílnosti vstupních údajů a metodik, ke skutečnosti, zda dodavatelé poskytují údaje dobrovolně, k rizikům manipulace se vstupními údaji a ke sbližování praxe v oblasti dohledu nad stanovováním referenčních hodnot v mezinárodním měřítku a k proporcionalitě tohoto nařízení.

 

Orgán ESMA poskytneúzké spolupráciagenturou ACER pokyny týkající se použitelnosti právně závazných kodexů chování, zejména pokud jdeneregulované subjektyagentury podávající přehledycenáchrámci EU.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) dodavatel vstupních údajů pod dohledem zajistí, aby v souvislosti s dodáváním vstupních údajů nedocházelo ani nemohlo docházet ke střetu zájmů a aby v případech, kdy je nezbytné přijmout rozhodnutí na základě vlastního uvážení, se tak stalo nezávisle a poctivě a na základě příslušných informací v souladu s kodexem chování („střety zájmů“);

a) dodavatel vstupních údajů pod dohledem zajistí, aby v souvislosti s dodáváním vstupních údajů nedocházelo ani nemohlo docházet ke střetu zájmů a aby v případech, kdy je nezbytné přijmout rozhodnutí na základě vlastního uvážení, se tak stalo nezávisle a poctivě a případně na základě příslušných informací v souladu s kodexem chování („střety zájmů“);

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) dodavatel vstupních údajů pod dohledem má k dispozici kontrolní rámec, díky němuž je schopen zajistit, aby vstupní údaje byly věrohodné, přesné a spolehlivé a aby byly poskytovány v souladu s ustanoveními tohoto nařízení a kodexem chování („náležité kontrolní postupy“).

b) dodavatel vstupních údajů pod dohledem má k dispozici kontrolní rámec, díky němuž je schopen zajistit, aby vstupní údaje byly věrohodné, přesné a spolehlivé a aby byly poskytovány v souladu s ustanoveními tohoto nařízení a případně kodexem chování („náležité kontrolní postupy“).

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Na komoditní referenční hodnoty se kromě požadavků hlavy II vztahujíspecifické požadavky, které jsou stanovenypříloze III.

vypouští se

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 39 za účelem stanovení nebo úpravy těchto prvků příloh II a III s ohledem na vývoj na trhu a v oblasti technologií a na mezinárodní vývoj:

3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 39 za účelem stanovení nebo úpravy těchto prvků přílohy II s ohledem na vývoj na trhu a v oblasti technologií a na mezinárodní vývoj:

Odůvodnění

Komodity by vzhledem ke svým jedinečným vlastnostem měly být upraveny v rámci přílohy III.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j) kritériapostupy používané pro vytvoření referenční hodnoty (příloha III bod 1 písm. a);

vypouští se

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k) prvky, jež má obsahovat metodika,popis metodiky (příloha III body 12);

vypouští se

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3 – písm. l

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

l) požadavky na administrátora týkající se kvalityintegrity výpočtu referenční hodnotyobsahu vysvětlení připojeného ke každému výpočtu (příloha III bod 56).

vypouští se

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 15a

 

Zveřejňování nebo šíření informací ve sdělovacích prostředcích

 

Jsou-li informace sdělovány nebo šířeny pro účely žurnalistikyvydávají-li se nebo šíří-li se doporučení pro tyto účely, je třeba toto sdělování nebo šíření informací posouditohledem na pravidla týkající se svobody projevusvobodyplurality sdělovacích prostředků i s ohledem na pravidla nebo kodexy, jimiž se řídí výkon novinářské činnosti,výjimkou situací, kdy:

 

a) příslušné osoby nebo osobynimi úzce spojené získávají, přímo nebo nepřímo, výhodu nebo zisk ze zveřejňování nebo šíření zmíněných informací; nebo

 

b) zveřejnění nebo šíření je činěno se záměrem matení trhu, pokud jdenabídku, poptávku nebo cenu finančních nástrojů.

Odůvodnění

Výjimka pro tisk, jejímž účelem je zajistit transparentnost na trhu. Článek převzat z nařízení o zneužívání trhu.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Administrátor zveřejňuje vstupní údaje použité ke stanovení příslušné referenční hodnoty okamžitě po uveřejnění této referenční hodnoty, vyjma případů, kdy by jejich zveřejnění mělo závažně nepříznivé důsledky pro dodavatele těchto vstupních údajů nebo by nepříznivě ovlivnilo spolehlivost nebo integritu referenční hodnoty.takových případech je možné uveřejnění odložit po dobu, která tyto důsledky výrazně omezí. Osobní údaje obsažené ve vstupních údajích nebudou zveřejněny.

1. Administrátor zveřejňuje příslušnou metodiku použitou ke stanovení indexu,případě neobjektivních referenčních hodnot spolupoužitými vstupními údaji, okamžitě po uveřejnění referenční hodnoty, vyjma případů, kdy by jejich zveřejnění i) mělo závažně nepříznivé důsledky pro dodavatele vstupních údajů nebo ii) by nepříznivě ovlivnilo spolehlivost či integritu referenční hodnoty nebo iii) kdy vstupní údaje odpovídají regulovaným údajům definovanýmčl. 3 odst. 1 bodu 11. Administrátor nemá povinnost zveřejňovat údaje, jejichž integritudůvěrnost nelze zaručit.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Článek 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 18

vypouští se

Posouzení vhodnosti

 

1. Má-li subjekt pod dohledemúmyslu uzavřít finanční smlouvu se spotřebitelem, nejprve tento subjekt pod dohledem zjistí nezbytné informace týkající se obeznámenostizkušenosti dotyčného spotřebitelepříslušnou referenční hodnotou, jeho finanční situacejeho záměrů souvisejícíchfinanční smlouvouprohlášeníreferenční hodnotě uveřejněnýmsouladučlánkem 15,posoudí, zda je použití odkazu na tuto referenční hodnotu ve finanční smlouvěohledem na něj vhodné.

 

2. Dojde-li subjekt pod dohledem na základě tohoto posouzenízávěru, že dotyčná referenční hodnota není pro tohoto spotřebitele vhodná, písemně na to spotřebitele upozorníuvede příslušné důvody.

 

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Subjekt pod dohledem v Unii může používat referenční hodnotu jako referenci v určitém finančním nástroji nebo finanční smlouvě nebo k měření výkonnosti určitého investičního fondu, je-li poskytována administrátorem, jemuž bylo vydáno povolení v souladučlánkem 23 nebo administrátorem nacházejícím se ve třetí zemi, který je registrovánsouladučlánkem 21.

Subjekt pod dohledem v Unii může používat referenční hodnotu jako referenci v určitém finančním nástroji nebo finanční smlouvě nebo k měření výkonnosti určitého investičního fondu. Administrátor musí poskytnout neobjektivní referenční hodnoty, na které se vztahuje požadavek na povolení činnosti podle článku 22.

 

Subjekt pod dohledem může také používat objektivní referenční hodnoty registrovaného administrátora se sídlem ve třetí zemi, pokud administrátor oznámí svému příslušnému orgánu, že referenční hodnoty odpovídají zásadám organizace IOSCO pro stanovování finančních referenčních hodnot zveřejněným dne 17. července 2013.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Referenční hodnoty poskytované administrátorem usazeným ve třetí zemi mohou subjekty pod dohledem v Unii používat, pokud jsou splněny tyto podmínky:

1. Referenční hodnoty poskytované administrátorem usazeným ve třetí zemi mohou subjekty pod dohledem v Unii používat, pokud analogicky nespadají do způsobilé kategorie referenčních hodnot podle čl. 5 odst. 1. Referenční hodnoty, které by analogicky spadaly do způsobilých kategorií referenčních hodnot, mohou být používány, jsou-li právní rámec, praxeoblasti dohledu nebo pravidla tvůrce či administrátora referenční hodnotydané třetí zemisouladu se zásadami organizace IOSCO pro finanční referenční hodnoty nebo jakýmikoli následně dohodnutými mezinárodními standardy pro referenční hodnoty;

 

subjekt pod dohledem uvědomí příslušný orgánorgán ESMAzavedených nebo potenciálních referenčních hodnotách, které používá, a o tom, jakým způsobem máúmyslu prokázat souladnormami organizace IOSCO nebo mezinárodními standardy pro referenční hodnoty.

 

Administrátoři referenčních hodnot ze třetích zemí mohou předložit důkazsouladu se zásadami organizace IOSCO přímo orgánu ESMA, na který poté mohou odkazovat subjekty pod dohledem.

 

Jako základ pro souladmezinárodními standardy,něž se lze opírat bez nutnosti dalších důkazů, vede orgán ESMA rejstřík třetích zemíposkytovatelů referenčních hodnot, které považuje za spolehlivé. Orgán ESMA tento rejstřík aktualizuje za použití vlastních informací a s přihlédnutímdůkazům předloženým subjekty pod dohledem nebo obdrženými od administrátorů ze třetích zemí, příslušných vnitrostátních orgánů nebo agentury ACER.případě neshody mezi příslušnými orgány členských států týkající se použití referenční hodnoty třetí země, která má rozsáhlé přeshraniční využití, subjektem pod dohledem, může ESMA použít právně závaznou mediaci.

 

Šest měsíců před datem vstupu tohoto nařízeníplatnost vydá orgán ESMA zprávuprovádění zásad organizace IOSCO.

 

Postup podle tohoto odstavce bude po pěti letech přezkoumánohledem na mezinárodní sbližováníoblasti regulacezejména na to, zda má být prodloužena doba platnosti jeho používání.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) Komise přijala rozhodnutírovnocennostisouladuodstavcem 2, jímž uznává, že právní rámec této třetí zemějejí praxeoblasti dohledu jsou ve vztahupožadavkům tohoto nařízení rovnocenné;

vypouští se

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) administrátor oznámil Evropskému orgánu pro cenné papírytrhy (ESMA) svůj souhlastím, že jeho zavedené nebo potenciální referenční hodnoty mohou být používány subjekty pod dohledemUnii, seznam referenčních hodnot, které mohou býtUnii používány,příslušný orgán odpovědný za dohled nad tímto administrátorem ve třetí zemi;

vypouští se

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) administrátor je řádně registrován podle článku 21; a

vypouští se

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) funguje mechanismus spolupráce uvedenýodstavci 3 tohoto článku.

vypouští se

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) administrátoři, kteří mají v této třetí zemi povolení či registraci, splňují závazné požadavky, jež jsou rovnocenné požadavkům vyplývajícím z tohoto nařízení, zejména se zřetelem k tomu, zda právní rámec třetí země a její praxe v oblasti dohledu zajišťují soulad se zásadami organizace IOSCO pro stanovování finančních referenčních hodnot zveřejněné dne 17. července 2013; a

a) administrátoři, kteří mají v této třetí zemi povolení či registraci, splňují závazné požadavky, jež jsou rovnocenné požadavkům vyplývajícím z tohoto nařízení, zejména se zřetelem k tomu, zda právní rámec třetí země a její praxe v oblasti dohledu zajišťují soulad se zásadami organizace IOSCO pro stanovování finančních referenčních hodnot zveřejněnými dne 17. července 2013 a se zásadami organizace IOSCO pro agentury podávající přehledycenách ropy zveřejněnými dne 5. října 2012se zásadami organizace IOSCO pro regulaci trhůkomoditními derivátydohled nad nimi zveřejněnými dne 15. září 2011, pokud se jednáreferenční hodnoty ropy nebo komoditní referenční hodnoty; a

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Administrátor, který poskytuje indexy, jež jsou nebo mají být používány jako reference ve finančních nástrojích či finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti určitého investičního fondu, podá žádost o povolení poskytování referenčních hodnot.

1. Administrátor, který poskytuje neobjektivní referenční hodnoty nebo objektivní referenční hodnoty, které neodpovídají zásadám organizace IOSCO ze dne 17. července 2013, jež jsou používány jako reference ve finančních nástrojích či finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti určitého investičního fondu, podá žádost o povolení poskytování referenčních hodnot

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Administrátor podá žádost o povolení u příslušného orgánu členského státu, ve kterém má administrátor své sídlo.

1. Administrátor, na kterého se vztahuje požadavek na povolení činnosti podle čl. 22 odst. 1, podá žádost o povolení u příslušného orgánu členského státu, ve kterém má administrátor své sídlo.

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V souvislosti s výkonem těchto pravomocí musí mít příslušné orgány zavedeny náležité a účinné záruky na ochranu práva na obhajobu a základních práv.

V souvislosti s výkonem těchto pravomocí musí mít příslušné orgány zavedeny náležité a účinné záruky na ochranu práva na obhajobu, důvěrnosti a základních práv.

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) při plnění své úlohyoblasti prováděnímonitorování nařízení (ES) č. 1227/2011 spolupracujeorgánem ESMA pro účely tohoto nařízeníneprodleně poskytuje všechny informace nezbytnéplnění svých závazků.

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci podle čl. 3 odst. 2, čl. 5 odst. 3, čl. 7 odst. 3, čl. 9 odst. 3, čl. 11 odst. 4, čl. 12 odst. 3, čl. 16 odst. 2 a čl. 23 odst. 7 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje [datum vstupu tohoto nařízení v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci podle čl. 3 odst. 2, čl. 5 odst. 3, čl. 7 odst. 3, čl. 9 odst. 3, čl. 11 odst. 4, čl. 12 odst. 3, čl. 16 odst. 2 a čl. 23 odst. 7 je svěřena Komisi na dobu pěti let počínaje [datum vstupu tohoto nařízení v platnost].

 

Komise vypracuje zprávuvýkonu přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužujestejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každéhotěchto období.

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Pokud jdekomoditní referenční hodnoty podle čl. 3 odst. 1 bodu 20, orgán ESMA na základě přezkumu zásad organizace IOSCO pro agentury podávající přehledycenách ropy zveřejněných dne 5. října 2012, který má být zveřejněnkvětnu nebo červnu 2014,přezkumu přílohy III tohoto nařízení, který má sloužit jako vodítko, určí do 18 měsíců od vstupu tohoto nařízeníplatnost, zdajak lze komoditní referenční hodnoty zahrnout do rozsahu tohoto nařízení, nebo zda by se měly řídit svými vlastními předpisy. Svá zjištění předloží Evropskému parlamentuKomisi.

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b. Pokud referenční hodnotu poskytl administrátor usazený ve třetí zemi, podmínky stanovenéčl. 20 odst. 1 písm. a) až e) se použijí pouze po uplynutí přechodného obdobídélce 36 měsíců po vstupu tohoto nařízeníplatnost, pokud jsou tyto referenční hodnotydobě vstupu tohoto nařízeníplatnostsouladu se zásadami organizace IOSCO pro stanovování finančních referenčních hodnot ze dne 17. července 2013.

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Dotyčný příslušný orgán členského státu, ve kterém má sídlo administrátor, povolí používání určité referenční hodnoty až do doby, kdy hodnota finančních smluv nebo finančních nástrojů odkazujících na tuto referenční hodnotu nebude vyšší než 5 % hodnoty finančních nástrojů a finančních smluv, které na tuto referenční hodnotu odkazovaly v době vstupu tohoto nařízení v platnost. Po vstupu tohoto nařízení v platnost již nesmějí žádné finanční nástroje a finanční smlouvy na takové stávající referenční hodnoty odkazovat.

4. Dotyčný příslušný orgán členského státu, ve kterém má sídlo administrátor, povolí používání určité referenční hodnoty až do ukončení finančních nástrojů a finančních smluv, které na tuto referenční hodnotu odkazovaly v době vstupu tohoto nařízení v platnost. Po vstupu tohoto nařízení v platnost již nesmějí žádné nové finanční nástroje a finanční smlouvy na takové stávající referenční hodnoty odkazovat.

 

Orgán ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem,případě bodu c)úzké spolupráciagenturou ACER, které upřesní:

 

a) informace, které má administrátor poskytnoutžádostipovolení činnosti, aby přiměřeně prokázal, že by mohlo dojít ke zmaření,události způsobené vyšší mocí neboporušení smlouvy;

 

b) podmínky, za nichž se má za to, žesouladutímto nařízením došlo ke zmaření,události způsobené vyšší mocí neboporušení podmínek některéfinančních smluv;

 

c) nastavenépřiměřené přechodné postupy pro referenční hodnotykritickým významemodvětvové referenční hodnoty, zejména pro úrokové sazbykomodity.

 

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedenéprvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010 a s výhradou prodlouženítřetí měsíc [podle směrnice Omnibus 2].

Pozměňovací návrh   53

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Do června 2014 Komise posoudí, zda je toto nařízení, pokud jdekomoditní referenční hodnoty,souladu se závěrečnou zprávouzásadách organizace IOSCO pro agentury podávající přehledycenách ropy, která bude zveřejněnadubnu 2014,předloží svá doporučenínávrhy Evropskému parlamentucílem zahrnout mezinárodní dohody, je-li to považováno za přiměřené.

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl A – část I – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Poskytování referenčních hodnot musí být z provozního hlediska i funkčně odděleno od všech součástí obchodní činnosti administrátora, které mohou způsobit skutečný nebo potenciální střet zájmů. Jestliže takové střety není možné zvládnout, přeruší administrátor referenčních hodnot veškeré činnosti nebo vztahy, jež tyto střety vytvářejí, nebo přestane stanovovat referenční hodnoty.

1. Právnická nebo fyzická osoba, která má kontrolu nad poskytováním určité referenční hodnoty, nemůže současně z provozního hlediska nebo funkčně jednat jako uživatel této referenční hodnoty.

Pozměňovací návrh   55

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl A – část I – bod 8 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) zaměstnanci útvaru poskytující služby přímo klientům jsou fyzicky odděleni od linií pro předávání zpráv;

vypouští se

Pozměňovací návrh   56

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl A – část II – bod 10 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) pokud je administrátor vlastněn nebo ovládán dodavateli vstupních údajů nebo uživateli, samostatná rada nebo výbor, jejichž složení zajišťuje jejich nezávislost a neexistenci střetů zájmů. Pokud administrátora vlastní nebo ovládají dodavatelé vstupních údajů, neměli by dodavatelé vstupních údajů tvořit většinu výboru. Pokud administrátora vlastní nebo ovládají uživatelé, neměli by většinu výboru tvořit uživatelé;

a) pokud je administrátor vlastněn nebo ovládán dodavateli vstupních údajů, které nepředstavují údajetransakcích, samostatná rada nebo výbor, jejichž složení zajišťuje jejich nezávislost a neexistenci střetů zájmů.

Pozměňovací návrh   57

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl A – část II – bod 10 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) pokud administrátor není vlastněn ani ovládán svými dodavateli vstupních údajů ani uživateli, interní rada nebo výbor. Členové interní rady nebo výboru se nesmí podílet na poskytování žádné referenční hodnoty, na kterou dohlížejí;

b) pokud administrátor není vlastněn ani ovládán svými dodavateli vstupních údajů, které nepředstavují údajetransakcích, interní rada nebo výbor. Většina členů interní rady nebo výboru se nesmí podílet na poskytování žádné referenční hodnoty, na kterou dohlížejí;

Pozměňovací návrh   58

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl A – část II – bod 10 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) pokud administrátor může prokázat, že vzhledem k povaze, rozsahu a složitosti poskytování určité referenční hodnoty a vzhledem k riziku a dopadu této referenční hodnoty nejsou požadavky stanovené v písmenech a) a b) přiměřené, může funkci úředníka pověřeného výkonem dohledu vykonávat fyzická osoba. Úředník pověřený výkonem dohledu se nesmí podílet na poskytování referenční hodnoty, na kterou dohlíží.

c) pokud administrátor může prokázat, že vzhledem k povaze, rozsahu a složitosti poskytování určité referenční hodnoty a vzhledem k riziku a dopadu této referenční hodnoty nejsou požadavky stanovené v písmenech a) a b) přiměřené, může funkci úředníka pověřeného výkonem dohledu vykonávat fyzická osoba. To se vztahuje především na objektivní referenční hodnoty, pokud administrátor oznámil svému příslušnému orgánu, že tyto hodnoty odpovídají zásadám organizace IOSCO pro stanovování finančních referenčních hodnot zveřejněným dne 17. července 2013. Úředník pověřený výkonem dohledu se nesmí podílet na poskytování referenční hodnoty, na kterou dohlíží.

Pozměňovací návrh   59

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl A – část IV – bod 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

16. V případě referenčních hodnot s kritickým významem, jestliže rozsah a složitost činností administrátora při jejich stanovování představují významné riziko z hlediska finanční stability, jmenuje administrátor nezávislého externího auditora, jehož úkolem je přezkoumávat, jak administrátor dodržuje metodiku pro určování referenčních hodnot a toto nařízení, a podávat o tom příslušné zprávy.

16. V případě referenčních hodnot s kritickým významem, jak jsou stanovenyčl. 3 odst. 1 bodě 21,neobjektivních referenčních hodnot, jestliže rozsah a složitost činností administrátora při jejich stanovování představují významné riziko z hlediska finanční stability, jmenuje administrátor nezávislého externího auditora, jehož úkolem je přezkoumávat, jak administrátor dodržuje metodiku pro určování referenčních hodnot a toto nařízení, a podávat o tom příslušné zprávy.

Pozměňovací návrh   60

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl B – bod 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa) administrátor neprodleně informuje dodavatele dotčené referenční hodnotyexterním zajišťování služeb.

Pozměňovací návrh   61

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl C – část II – bod 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) zohlední takové faktory, jako je velikost a obvyklá likvidita trhu, transparentnost obchodování a pozice účastníků trhu, koncentrace trhu, dynamika trhu a reprezentativnost každého vzorku z hlediska ekonomické reality, kterou má daná referenční hodnota měřit;

a) zohlední takové faktory, jako je velikost a obvyklá likvidita trhu, míra rozvoje trhu, transparentnost obchodování a pozice účastníků trhu, koncentrace trhu, dynamika trhu a reprezentativnost každého vzorku z hlediska ekonomické reality, kterou má daná referenční hodnota měřit;

Pozměňovací návrh   62

Návrh nařízení

Příloha III – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato příloha se vztahuje na „komoditní referenční hodnoty“, což jsou referenční hodnoty,nichž je pro účely čl. 3 odst. 1 písm. c) podkladovým aktivem komodita ve smyslu stanovenémčl. 2 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1287/200628.

Tato příloha má sloužit jako vodítko pro orgán ESMA, které mu má pomoci určit, zdajak lze komoditní referenční hodnoty ve smyslu čl. 3 odst. 1 bodu 20 zahrnout do rozsahu tohoto nařízení, nebo zda by se měly řídit svými vlastními předpisy.

__________________

 

28 Úř. věst. L 241, 2.9.2006, s. 1.

 

Pozměňovací návrh   63

Návrh nařízení

Příloha III – odst. 1 – poznámka pod čarou 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

28 Úř. věst. L 241, 2.9.2006, s. 1.

vypouští se

Pozměňovací návrh   64

Návrh nařízení

Příloha III – bod 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) kritéria pro období, za něž je prováděno posouzení, pro případ, že předložené údaje nedosahují minima údajů o transakcích doporučovaného metodikou nebo potřebných kvalitativních standardů administrátora, včetně alternativních metod posuzování včetně teoretických modelů pro provádění odhadů;

e) kritéria pro období, za něž je prováděno posouzení, pro případ, že předložené údaje nedosahují minima údajů o transakcích doporučovaného metodikou nebo potřebných kvalitativních standardů administrátora, včetně alternativních metod posuzování včetně teoretických modelů pro provádění odhadů; kritéria vysvětlí postupy použitépřípadě, kde neexistují žádné údajetransakcích;

Pozměňovací návrh   65

Návrh nařízení

Příloha III – bod 6 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Aniž je dotčeno řádné zveřejnění referenčních hodnot, administrátor při každém výpočtu pokud možno podá a zveřejní:

6. Aniž je odkládána lhůta pro předložení cen, administrátor při každém výpočtupřiměřeném rozsahu podá a zveřejní:

Odůvodnění

V souladu se zásadami IOSCO pro komodity.

Pozměňovací návrh   66

Návrh nařízení

Příloha III – bod 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

12. Administrátor zajistí, aby v rámci jeho ostatních obchodních činností byly zavedeny postupy a mechanismy zaměřené na minimalizaci pravděpodobnosti toho, že v důsledku střetů zájmů dojde k ovlivnění integrity výpočtů referenčních hodnot.

12. Administrátor zajistí, aby v rámci jeho ostatních obchodních činností byly zavedeny náležité postupy a mechanismy zaměřené na minimalizaci pravděpodobnosti toho, že v důsledku střetů zájmů dojde k ovlivnění integrity výpočtů referenčních hodnot.

Pozměňovací návrh   67

Návrh nařízení

Příloha III – bod 13 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

13. Administrátor zajistí, aby měl oddělené linie pro předávání zpráv mezi svými vedoucími pracovníky, posuzovateli a dalšími zaměstnanci a od vedoucích pracovníků k vrcholovému vedení administrátora a k jeho správní radě, s cílem zajistit:

13. Administrátor zajistí, aby měl náležité oddělené linie pro předávání zpráv mezi svými vedoucími pracovníky, posuzovateli a dalšími zaměstnanci a od vedoucích pracovníků k vrcholovému vedení administrátora a k jeho správní radě, s cílem zajistit:

POSTUP

Název

Referenční indexy v rámci finančních nástrojů a smluv

Referenční údaje

COM(2013)0641 – C7-0301/2013 – 2013/0314(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

10.10.2013

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

24.10.2013

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Marisa Matias

23.10.2013

Projednání ve výboru

16.12.2013

 

 

 

Datum přijetí

23.1.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

48

8

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Vicky Ford, Gaston Franco, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Zbigniew Zaleski

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Maria Badia i Cutchet, Yves Cochet, Rachida Dati, Ioan Enciu, Věra Flasarová, Françoise Grossetête, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Vladko Todorov Panayotov, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Jean-Paul Besset, Janusz Władysław Zemke

POSTUP

Název

Referenční indexy v rámci finančních nástrojů a smluv

Referenční údaje

COM(2013)0641 – C7-0301/2013 – 2013/0314(COD)

Datum předložení EP

18.9.2013

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

10.10.2013

 

 

 

Výbory požádanéstanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

10.10.2013

ITRE

24.10.2013

IMCO

10.10.2013

JURI

10.10.2013

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

BUDG

25.6.2014

IMCO

17.10.2013

JURI

3.9.2014

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Cora van Nieuwenhuizen

22.7.2014

 

 

 

Projednání ve výboru

1.12.2014

8.1.2015

26.2.2015

 

Datum přijetí

31.3.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

46

10

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Matt Carthy, Frank Engel, Ashley Fox, Marian Harkin, Eva Kaili, Syed Kamall, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Thomas Mann, Michel Reimon

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Isabella Adinolfi, James Carver, Jussi Halla-aho

Datum předložení

10.4.2015