Procedūra : 2013/0314(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0131/2015

Pateikti tekstai :

A8-0131/2015

Debatai :

PV 18/05/2015 - 16
CRE 18/05/2015 - 16

Balsavimas :

PV 19/05/2015 - 5.11
CRE 19/05/2015 - 5.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 28/04/2016 - 4.10
CRE 28/04/2016 - 4.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0195
P8_TA(2016)0146

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1439kWORD 733k
10.4.2015
PE 544.150v03-00 A8-0131/2015

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse

(COM(2013)0641 – C7‑0301/2013 – 2013/0314(COD))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėja: Cora van Nieuwenhuizen

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse

(COM(2013)0641 – C7‑0301/2013 – 2013/0314(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013) 0641),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8‑0301/2013),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–       atsižvelgdamas į Jungtinės Karalystės Bendruomenių Rūmų pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. sausio 7 d. Europos Centrinio Banko nuomonę(1),

–       atsižvelgdamas į 2014 m. sausio 21 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomonę (A8-0131/2015),

1.      priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.      ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI(3)*

Komisijos pasiūlymas

---------------------------------------------------------

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

perdavus teisėkūros procedūra priimamo akto projektą nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(4),

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)      daugelio finansinių priemonių ir finansinių sutarčių įkainojimas priklauso nuo lyginamųjų indeksų tikslumo ir teisingumo. Sunkūs manipuliavimo palūkanų normų lyginamaisiais indeksais, pvz., LIBOR ir EURIBOR, ir valiutos kursų lyginamaisiais indeksais atvejai, kai vartotojai ir investuotojai patyrė didelių nuostolių ir buvo dar labiau pakirstas piliečių pasitikėjimas finansų sektoriumi, taip pat įtarimai energijos, naftos ir valiutos kursų lyginamųjų indeksų manipuliavimu parodė, kad lyginamieji indeksai gali būti veikiami interesų konfliktų ir jiems taikoma veikimo savo nuožiūra ir silpno valdymo tvarka, kuri jų neapsaugo nuo manipuliavimo. Dėl indeksų, kurie naudojami kaip lyginamieji indeksai, netikslumo ir neteisingumo arba kilus abejonių dėl jų tikslumo ir teisingumo gali būti pakirstas pasitikėjimas rinka, padaryta nuostolių vartotojams ir investuotojams ir iškraipyta realioji ekonomika. Todėl būtina užtikrinti lyginamųjų indeksų ir jų nustatymo proceso tikslumą, pagrįstumą ir teisingumą;

(2)      2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų(5) pateikiami tam tikri reikalavimai dėl lyginamųjų indeksų, naudojamų į prekybos sąrašus įtrauktų finansinių priemonių kainai nustatyti, patikimumo. 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą(6), pateikiami tam tikri reikalavimai dėl emitentų naudojamų lyginamųjų indeksų. 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo(7) pateikiami tam tikri reikalavimai, kuriais KIPVPS investiciniai fondai turi vadovautis naudodami lyginamuosius indeksus. 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo(8) pateikiamos tam tikros nuostatos, kuriomis draudžiama manipuliuoti didmeniniams energetikos produktams taikomais lyginamaisiais indeksais. Tačiau šie teisės aktai apima tik tam tikrus tam tikrų lyginamųjų indeksų aspektus ir pašalinami ne visi lyginamųjų indeksų rengimo proceso trūkumai;

(3)      lyginamieji indeksai yra itin svarbūs nustatant tarpvalstybinių sandorių kainą ir taip sudarant geresnes veiksmingo įvairiausių finansinių priemonių ir paslaugų vidaus rinkos veikimo sąlygas. Daugelis lyginamųjų indeksų, kurie finansinėse sutartyse, visų pirma hipotekos, naudojami kaip orientacinės normos, yra rengiami vienoje valstybėje narėje, bet kredito įstaigų ir vartotojų yra naudojami kitose valstybėse narėse. Be to, šios kredito įstaigos dažnai apdraudžia savo riziką arba gauna finansavimą, kad galėtų sudaryti šias finansines sutartis, tarpvalstybinėje tarpbankinėje rinkoje. Nacionalinės teisės aktus dėl lyginamųjų indeksų priėmė tik dvi valstybės narės, tačiau atitinkamose jų lyginamųjų indeksų sistemose jau yra skirtingų aspektų, susijusių, pavyzdžiui, su taikymo sritimi. Be to, Tarptautinė vertybinių popierių komisijų organizacija (IOSCO) 2013 m. patvirtino lyginamųjų indeksų principus, ir, kadangi tais principais suteikiama tam tikro lankstumo dėl tikslios jų taikymo srities ir įgyvendinimo ▌, valstybės narės greičiausiai priims nacionalinės teisės aktus, kuriais tie principai bus įgyvendinti skirtingai;

(3a)    finansiniai lyginamieji indeksai naudojami ne tik finansinių priemonių ir sutarčių emisijos ir sukūrimo atvejais. Finansų sektorius lyginamuosius indeksus taip pat naudoja vertindamas investicinių fondų veiklos rezultatus, kad galėtų sekti investicijų grąžą, nustatyti portfelio turto paskirstymą arba apskaičiuoti rezultatų mokesčius. Įvairių į derinį įtrauktų indeksų koeficientų nustatymas ir peržiūra siekiant nustatyti finansinės priemonės arba finansinės sutarties išmokėjimo sumą ar vertę arba siekiant įvertinti investicinio fondo veiklos rezultatus taip pat prilygsta naudojimui, nes vykdant tokią veiklą nėra galimybės veikti savo nuožiūra, priešingai nei teikiant lyginamuosius indeksus. Su tam tikru lyginamuoju indeksu susietų finansinių priemonių turėjimas neturėtų būti laikomas lyginamojo indekso naudojimu;

(4)      šie skirtingi požiūriai nulemtų vidaus rinkos susiskaidymą, nes lyginamųjų indeksų administratoriams ir naudotojams skirtingose valstybėse narėse būtų taikomos skirtingos taisyklės. Todėl vienoje valstybėje narėje parengtus lyginamuosius indeksus gali būti trukdoma naudoti kitose valstybėse narėse. Nesant suderintos sistemos, kuria būtų užtikrintas Sąjungos finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse naudojamų lyginamųjų indeksų tikslumas ir teisingumas, tikėtina, kad valstybių narių teisės aktų skirtumai taps kliūtimi sklandžiam lyginamųjų indeksų teikimo vidaus rinkos veikimui;

(5)      ES vartotojų apsaugos taisyklėmis nėra sprendžiamas konkretus lyginamųjų indeksų finansinėse sutartyse tinkamumo klausimas. Dėl su netinkamų lyginamųjų indeksų naudojimu susijusių vartotojų skundų ir bylinėjimosi keliose valstybėse narėse tikėtina, kad nacionaliniu mastu remiantis teisėtais vartotojų apsaugos interesais būtų priimtos skirtingos priemonės, kurios galėtų nulemti vidaus rinkos susiskaidymą, nes būtų sudarytos skirtingos konkurencijos sąlygos, susijusios su skirtingais vartotojų apsaugos lygiais;

(6)      todėl, siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą ir gerinti jos veikimo sąlygas, visų pirma finansų rinkų požiūriu, ir garantuoti aukšto lygio vartotojų ir investuotojų apsaugą, yra tikslinga Sąjungos mastu nustatyti lyginamųjų indeksų reguliavimo sistemą;

(7)      siekiant užtikrinti, kad nuostatos, kuriomis tiesiogiai nustatomi įpareigojimai asmenims, dalyvaujantiems rengiant lyginamuosius indeksus, teikiant jiems nustatyti reikalingus duomenis ir juos naudojant, būtų vienodai taikomos visoje Sąjungoje, tas taisykles tikslinga ir būtina pateikti reglamento forma. Lyginamųjų indeksų teikimo teisinėje sistemoje būtinai nustatomi tikslūs reikalavimai dėl visų skirtingų aspektų, būdingų lyginamųjų indeksų teikimui, todėl net mažiausi požiūrių į vieną iš šių aspektų skirtumai galėtų labai trukdyti teikti lyginamuosius indeksus tarpvalstybiniu mastu. Todėl pasirinkus reglamentą, kuris yra tiesiogiai taikomas ir todėl nacionalinės teisės aktų nebūtina priimti, turėtų būti sumažintos galimybės imtis skirtingų nacionalinių priemonių, užtikrintas nuoseklus požiūris, didesnis teisinis tikrumas ir galimybė išvengti didelių kliūčių lyginamuosius indeksus teikti tarpvalstybiniu mastu;

(8)      šio reglamento taikymo sritis turėtų būti kuo platesnė, kiek tai yra būtina prevencinei reguliavimo sistemai sukurti. Rengiant ir nustatant lyginamuosius indeksus veikiama savo nuožiūra ir savaime kyla tam tikrų rūšių interesų konfliktų, o tai reiškia, kad atsiranda galimybių ir paskatų manipuliuoti tais lyginamaisiais indeksais. Šie rizikos veiksniai būdingi visiems lyginamiesiems indeksams, todėl jiems visiems reikėtų taikyti tinkamus valdymo ir kontrolės reikalavimus. Vis dėlto rizikos laipsnis skiriasi, todėl požiūris, kurio laikomasi, kiekvienu atveju turėtų pritaikytas prie konkrečių aplinkybių. Kadangi lyginamojo indekso pažeidžiamumas ir svarba ilgainiui kinta, reglamentuojant tik šiuo metu svarbius ar pažeidžiamus indeksus nebūtų pašalinta rizika, kurią bet kuris lyginamasis indeksas gali kelti ateityje. Visų pirma gali būti taip, kad šiuo metu ne taip plačiai naudojami lyginamieji indeksai bus plačiai naudojami ateityje, taigi net menkiausias manipuliavimas jais gali turėti didelį poveikį;

(9)      itin svarbus veiksnys nustatant šio reglamento taikymo sritį turėtų būti tai, ar nuo lyginamojo indekso išvesties vertės priklauso finansinės priemonės arba finansinės sutarties vertė ▌. Taigi taikymo sritis neturėtų priklausyti nuo pradinių duomenų pobūdžio. Todėl į taikymo sritį turėtų būti įtraukti lyginamieji indeksai, apskaičiuoti remiantis tiek ekonominiais pradiniais duomenimis, tokiais kaip akcijų kainos, tiek neekonominėmis vertėmis ar skaičiais, tokiais kaip oro sąlygų parametrai. Ši sistema turėtų apimti su tokia rizika susijusius lyginamuosius indeksus ir joje taip pat turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad visame pasaulyje teikiama daug indeksų ir kad jie daro skirtingą poveikį finansiniam stabilumui ir realiajai ekonomikai. Šiame reglamente taip pat turėtų būti numatytas proporcingas atsakas į riziką, kurią kelia įvairūs lyginamieji indeksai. Todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas visiems lyginamiesiems indeksams, naudojamiems finansinių priemonių, kurios yra įtrauktos į prekybos sąrašus arba kuriomis prekiaujama reguliuojamose prekybos vietose, kainai nustatyti. Visos šiame reglamente nurodomos dienos turėtų reikšti kalendorines dienas;

(10)    daug vartotojų yra sudarę finansines sutartis, visų pirma hipoteka užtikrintas vartojimo kredito sutartis, susietas su lyginamaisiais indeksais, kuriems kyla ta pati rizika. Todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas rodikliams (indeksams) ar orientacinėms normoms, nurodytiems [(data) Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2013/.../ES dėl kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nuosavybės, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/48/EB];

(11)    indekso arba esamų indeksų derinio, į kuriuos neįtraukiami nauji pradiniai duomenys, naudojimas fondo veiklos rezultatams arba finansiniam produktui vertinti turėtų būti laikomas lyginamojo indekso naudojimu;

(12)    visiems lyginamųjų indeksų administratoriams gali grėsti interesų konfliktai, jie gali veikti savo nuožiūra ir turėti netinkamas valdymo ir kontrolės sistemas. Be to, kadangi administratoriai kontroliuoja lyginamojo indekso rengimo procesą, reikalauti, kad jie gautų veiklos leidimus ir būtų prižiūrimi arba užsiregistruotų, yra veiksmingiausias būdas užtikrinti lyginamųjų indeksų teisingumą;

(13)    duomenų teikėjams gresia galimi interesų konfliktai, jie veikia savo nuožiūra, todėl gali užsiimti manipuliavimu. Lyginamojo indekso duomenų teikimas – savanoriška veikla. Jei dėl kokios nors iniciatyvos duomenų teikėjai turės gerokai pakeisti savo verslo modelius, jie gali nustoti teikti duomenis. Tačiau subjektams, kuriems jau taikomas reguliavimas ir priežiūra, dėl gero valdymo ir kontrolės sistemų reikalavimų neturėtų susidaryti didelių išlaidų ar neproporcingos administracinės naštos. Todėl šiuo reglamentu nustatomi tam tikri įpareigojimai prižiūrimiems duomenų teikėjams;

(14)    administratorius – fizinis arba juridinis asmuo, savanoriškai kontroliuojantis lyginamojo indekso teikimą, visų pirma administruojantis lyginamąjį indeksą, renkantis ir analizuojantis pradinius duomenis, nustatantis lyginamąjį indeksą ir tiesiogiai jį skelbiantis arba pavedantis jį skelbti trečiajam asmeniui. Tačiau jei asmuo tik skelbia lyginamąjį indeksą arba juo remiasi vykdydamas žurnalistinę veiklą, bet nekontroliuoja to lyginamojo indekso teikimo, tam asmeniui neturėtų būti taikomi šiuo reglamentu administratoriams nustatyti reikalavimai;

(15)    indeksas apskaičiuojamas pagal formulę arba kokią nors kitą metodiką remiantis pagrindinėmis vertėmis. Rengiant šią formulę, atliekant skaičiavimą arba nustatant pirminius duomenis veikiama savo nuožiūra. Dėl šio veikimo savo nuožiūra kyla manipuliavimo rizika, todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas visiems lyginamiesiems indeksams, kuriems būdinga ši charakteristika. Tačiau kai finansinė priemonė susiejama su vienintele kaina arba verte, pvz., kai pasirinkimo sandorio referencinė kaina yra vienintelio vertybinio popieriaus kaina, tuomet skaičiavimo, pirminių duomenų ar veikimo savo nuožiūra nėra. Todėl vienintelės kainos arba vienintelės vertės referencinės kainos neturėtų būti laikomos lyginamaisiais indeksais taikant šį reglamentą. Pagrindinių sandorio šalių rengiamos referencinės arba galutinės kainos neturėtų būti laikomos lyginamaisiais indeksais, nes jos naudojamos sprendžiant dėl atsiskaitymo, garantinių įmokų bei rizikos valdymo, taigi nuo jų nepriklauso pagal finansinę priemonę mokėtina suma arba finansinės priemonės vertė;

(16)    įgyvendinant šį reglamentą, Europos Centrinio Banko ir Europos centrinių bankų sistemos nacionalinių centrinių bankų nepriklausomumas, kai jie vykdo savo įgaliojimus, užduotis ir pareigas, jiems pavedamus Sutartimis, taip pat atitinkamos valstybės narės ar trečiosios valstybės konstitucinei struktūrai priklausančių nacionalinių centrinių bankų nepriklausomumas turėtų būti visapusiškai gerbiamas;

(17)    ▌siekiant užtikrinti lyginamųjų indeksų teisingumą, turėtų būti reikalaujama, kad lyginamųjų indeksų administratoriai įgyvendintų tinkamas valdymo priemones, kad galėtų kontroliuoti šiuos interesų konfliktus ir išsaugoti pasitikėjimą lyginamųjų indeksų teisingumu. Net jei administratoriai veiksmingai valdomi, daugumai jų kyla tam tikrų interesų konfliktų ir jiems gali tekti atlikti vertinimus ir priimti sprendimus, kurie daro poveikį įvairiems suinteresuotiesiems subjektams. Todėl svarbu užtikrinti, kad administratoriai būtų nustatę nepriklausomą funkciją, kurią vykdantys asmenys prižiūrėtų valdymo priemonių, kuriomis vykdoma veiksminga priežiūra, įgyvendinimą ir veiksmingumą;

(18)    dėl manipuliavimo lyginamaisiais indeksais ar jų nepatikimumo gali būti padaryta žala investuotojams ir vartotojams. Todėl šiame reglamente turėtų būti nustatyta sistema, pagal kurią administratoriai ir duomenų teikėjai turi saugoti informaciją, taip pat užtikrinti su lyginamojo indekso paskirtimi ir pradiniais duomenimis susijusį skaidrumą, taip sudarant geresnes sąlygas veiksmingiau ir sąžiningiau nagrinėti galimus skundus pagal nacionalinę ar Sąjungos teisę;

(19)    auditui atlikti ir šio reglamento vykdymo veiksmingumui užtikrinti reikalinga ex post analizė ir įrodymai. Todėl šiuo reglamentu reikėtų nustatyti sistemą, kad lyginamųjų indeksų administratoriai pakankamai laiko saugotų atitinkamą informaciją, susijusią su lyginamojo indekso skaičiavimu. Tikrovė, kurią siekiama įvertinti lyginamuoju indeksu, ir aplinka, kurioje ta tikrovė vertinama, laikui bėgant gali pasikeisti. Todėl būtina, kad lyginamųjų indeksų teikimo procesas ir metodika būtų periodiškai audituojami ar peržiūrimi trūkumams ir galimiems patobulinimams nustatyti. Konkretaus lyginamojo indekso teikimo sutrikimai gali daryti poveikį daugeliui suinteresuotųjų subjektų ir jie gali padėti nustatyti šiuos trūkumus. Todėl šiuo reglamentu reikėtų nustatyti sistemą, kad būtų nustatyta nepriklausoma skundų nagrinėjimo procedūra, kurios laikydamiesi administratoriai užtikrintų suinteresuotiesiems subjektams galimybę pranešti lyginamojo indekso administratoriui apie skundus ir kurią taikant būtų užtikrinta, kad lyginamojo indekso administratorius objektyviai įvertintų kiekvieno skundo esmę;

(20)    lyginamųjų indeksų teikimo srityje svarbios funkcijos, kaip antai lyginamojo indekso skaičiavimas, pradinių duomenų rinkimas ir lyginamojo indekso platinimas, dažnai perduodamos tretiesiems asmenims. Siekiant užtikrinti valdymo priemonių veiksmingumą, būtina užtikrinti, kad naudojantis tokiomis užsakomosiomis paslaugomis lyginamojo indekso administratorius nebūtų atleidžiamas nuo jokių savo įpareigojimų ir atsakomybės ir tokiomis paslaugomis būtų naudojamasi taip, kad nebūtų trikdomas nei administratoriaus gebėjimas vykdyti šiuos įpareigojimus ar įgyvendinti šią atsakomybę, nei atitinkamos kompetentingos institucijos gebėjimas vykdyti jų priežiūrą;

(21)    lyginamojo indekso administratorius yra pagrindinis pradinių duomenų gavėjas ir gali nuosekliai vertinti šių pradinių duomenų teisingumą ir tikslumą ▌;

(22)    administratoriaus darbuotojai gali nustatyti galimus šio reglamento pažeidimus arba galimus trūkumus, dėl kurių galėtų būti manipuliuojama arba bandoma manipuliuoti indeksais. Todėl šiuo reglamentu reikėtų nustatyti sistemą, kad darbuotojai galėtų konfidencialiai perspėti administratorius apie galimus šios reglamento pažeidimus;

(23)    bet kokia galimybė veikti savo nuožiūra teikiant pradinius duomenis suteikia galimybę manipuliuoti lyginamuoju indeksu. Tais atvejais, kai pradiniai duomenys yra pagrįsti sandoriais, galimybių veikti savo nuožiūra yra mažiau, todėl sumažėja ir galimybių manipuliuoti duomenimis. Todėl paprastai, kai tai įmanoma, lyginamųjų indeksų administratoriai turėtų naudoti su faktiniais sandoriais susijusius pradinius duomenis, bet galima naudoti kitus duomenis tais atvejais, kai sandorių duomenų nepakanka lyginamojo indekso teisingumui ir tikslumui užtikrinti;

(24)    lyginamojo indekso tikslumas ir patikimumas vertinant ekonomikos tikrovę, kuriai stebėti jis yra skirtas, priklauso nuo naudojamos metodikos ir pradinių duomenų. Todėl būtina patvirtinti skaidrią metodiką, kuria užtikrinamas lyginamojo indekso patikimumas ir tikslumas;

(25)    siekiant užtikrinti, kad lyginamasis indeksas nuolat būtų tikslus, gali būti būtina pakeisti jo metodiką, tačiau bet kokie metodikos pokyčiai daro poveikį lyginamojo indekso naudotojams ir suinteresuotiesiems subjektams. Todėl būtina patikslinti lyginamojo indekso metodikos keitimo tvarką, įskaitant konsultacijų poreikį, kad naudotojai ir suinteresuotieji subjektai galėtų imtis būtinų veiksmų atsižvelgdami į šiuos pokyčius arba pranešti administratoriui, jei šie pokyčiai jiems kelia abejonių;

(26)    lyginamųjų indeksų teisingumas ir tikslumas priklauso nuo duomenų teikėjų teikiamų pradinių duomenų teisingumo ir tikslumo. Labai svarbu, kad duomenų teikėjų įpareigojimai tokių pradinių duomenų atžvilgiu būtų aiškiai nustatyti, kad jais būtų galima kliautis ir kad jie derėtų su lyginamojo indekso administratoriaus kontrolės priemonėmis bei metodika. Todėl, kai tikslinga ir įmanoma, bendradarbiaujant su duomenų teikėjais, lyginamojo indekso administratorius turėtų parengti elgesio kodeksą, kuriame nustatytų šiuos reikalavimus ir duomenų teikėjų pareigas, susijusias su pradinių duomenų teikimu;

(27)    daug lyginamųjų indeksų nustatomi taikant formulę, pagal kurią jie apskaičiuojami remiantis pradiniais duomenimis, gaunamais iš reguliuojamų prekybos vietų, patvirtintų skelbimo arba informacijos teikimo mechanizmo subjektų, energijos biržų arba apyvartinių taršos leidimų aukcionų. Šiais atvejais esamas reguliavimas ir priežiūra užtikrina pradinių duomenų teisingumą ir skaidrumą ir nustato valdymo reikalavimus bei pranešimo apie pažeidimus procedūras. Todėl¸ jeigu visi pagrindiniai pradiniai duomenys yra gaunami iš prekybos vietų, kurioms taikomi skaidrumo po prekybos sandorio reikalavimai, įskaitant trečiosios valstybės rinką, laikomą lygiaverte Sąjungos reguliuojamai rinkai, šiems lyginamiesiems indeksams turėtų būti netaikomi tam tikri šio reglamento įpareigojimai, kad būtų išvengta dvigubo reglamentavimo, atsižvelgiant į tai, kad jų priežiūra užtikrinamas naudojamų pradinių duomenų teisingumas;

(28)    duomenų teikėjams gali kilti interesų konfliktų ir jie gali nustatydami pradinius duomenis veikti savo nuožiūra. Todėl būtina, kad duomenų teikėjams, kai įmanoma ir tikslinga, būtų taikomos valdymo priemonės, kuriomis būtų užtikrinta, kad tokie konfliktai būtų valdomi, o pradiniai duomenys būtų tikslūs, atitiktų administratoriaus reikalavimus ir juos būtų galima patvirtinti;

(29)    įvairių rūšių lyginamųjų indeksų ir įvairių lyginamųjų indeksų sektorių charakteristikos ir trūkumai yra skirtingi ir jie susiję su nevienoda rizika. Šio reglamento nuostatos turėtų būti papildomai patikslintos tam tikrų sektorių ir tam tikrų rūšių lyginamiesiems indeksams. ▌Biržos prekių lyginamieji indeksai yra plačiai naudojami ir turi sektoriui būdingų charakteristikų, todėl būtina šiame reglamente nustatyti, kaip šios nuostatos būtų taikomos šiems lyginamiesiems indeksams. Be to, šiame reglamente reikėtų numatyti tam tikrą lankstumą, kad atsižvelgiant į tarptautinius pokyčius, ypač Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos (IOSCO) darbą, būtų galima laiku atnaujinti diferencijuotus skirtingiems lyginamųjų indeksų sektoriams taikomus reikalavimus;

(29a)  siekiant užtikrinti proporcingą reguliavimą, kad pagal šį reglamentą lyginamasis indeksas būtų laikomas ypatingai svarbiu, jis turi būti laikomas sisteminio pobūdžio arba sistemingai naudojamu indeksu ir būti neapsaugotas nuo manipuliavimo;

(30)    sutrikimai teikiant tam tikrus ypatingos svarbos lyginamuosius indeksus gali padaryti didelį poveikį finansiniam stabilumui, tvarkingam rinkų veikimui ar investuotojams, todėl būtina taikyti papildomus reikalavimus tų ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų teisingumui ir pagrįstumui užtikrinti. Tą galimą neigiamą ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų poveikį finansiniam stabilumui gali pajusti viena valstybė narė arba daugiau. Nacionalinės kompetentingos institucijos ir ESMA turi nustatyti, kurie lyginamieji indeksai priskiriami prie ypatingos svarbos indeksų;

(30a)  atsižvelgiant į strateginę ypatingos svarbos indeksų reikšmę geram bendrosios rinkos veikimui, ESMA turi būti suteikti įgaliojimai, laikantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 17 straipsnyje nustatytos procedūros, priimti sprendimus, tiesiogiai taikomus administratoriui ir, jei taikytina, lyginamojo indekso duomenų teikėjams, jeigu nacionalinė kompetentinga institucija netaikė šio reglamento arba pažeidė Sąjungos teisę;

(31)    duomenų teikėjai, nutraukę duomenų teikimą, gali pakenkti ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų patikimumui, nes šių lyginamųjų indeksų galimybės įvertinti susijusią rinkos ar ekonomikos tikrovę būtų labai sumažintos. Todėl, siekiant išsaugoti šių lyginamųjų indeksų patikimumą, būtina numatyti atitinkamos kompetentingos institucijos įgaliojimus reikalauti, kad prižiūrimi subjektai duomenis ypatingos svarbos lyginamiesiems indeksams nustatyti teiktų privalomai. Privalomu pradinių duomenų teikimu nesiekiama įpareigoti prižiūrimų subjektų sudaryti sandorius arba įsipareigoti juos sudaryti;

(31a)  kai lyginamasis indeksas priskiriamas prie ypatingos svarbos indeksų, jo administratorius gali pasinaudoti monopolijos padėtimi to lyginamojo indekso naudotojų nenaudai. Turint tai mintyje, siekiant išvengti piktnaudžiavimo rinka, reikia, kad to ypatingos svarbos lyginamojo indekso kompetentingų institucijų kolegija prižiūrėtų pardavimo kainą ir administratoriaus išlaidas;

(32)    kad galėtų tinkamai pasirinkti lyginamuosius indeksus ir suprastų, su kokia rizika jie susiję, lyginamųjų indeksų naudotojai turi žinoti, kas vertinama konkrečiu lyginamuoju indeksu ir kokie jo trūkumai. Todėl konkretaus lyginamojo indekso administratorius turėtų paskelbti pažymą, kurioje nurodomi šie elementai ▌. Administratorius turėtų leisti atitinkamai kompetentingai institucijai, kai ji, atlikdama tyrimą, to paprašo, susipažinti su pradiniais duomenimis;

(34)    šiame reglamente turėtų būti atsižvelgta į Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos (IOSCO) 2013 m. liepos 17 d. paskelbtus Finansinių lyginamųjų indeksų principus (toliau – IOSCO finansinių lyginamųjų indeksų principai) ir 2012 m. spalio 5 d. IOSCO paskelbtus Naftos kainas nurodančių agentūrų principus (toliau – IOSCO PRA principai), kurie taikomi kaip pasaulinis lyginamųjų indeksų reguliavimo reikalavimų standartas ▌;

(34a)  fizinės biržos prekių rinkos pasižymi išskirtinėmis savybėmis, kurių būtina paisyti siekiant išvengti žalos biržos prekių lyginamųjų indeksų teisingumui ir neigiamos įtakos biržos prekių rinkos skaidrumui, Europos energijos tiekimo saugumui, konkurencingumui ir vartotojų interesams. Todėl tam tikros šio reglamento nuostatos nėra tinkamos taikyti biržos prekių lyginamiesiems indeksams. IOSCO, bendradarbiaujant, be kita ko, su Tarptautine energetikos agentūra ir Tarptautiniu energetikos forumu, sukurti biržos prekių lyginamųjų indeksų principai yra specialiai skirti taikyti visiems biržos prekių lyginamiesiems indeksams, todėl šiame reglamente nustatoma, kad tam tikri reikalavimai nebus taikomi biržos prekių lyginamiesiems indeksams;

(34b)  šiuo reglamentu taip pat įvedama pripažinimo sistema, kad trečiosiose valstybėse esantys lyginamųjų indeksų administratoriai galėtų teikti savo lyginamuosius indeksus Sąjungoje, jeigu jie laikosi visų šiame reglamente nustatytų reikalavimų arba atitinkamų IOSCO principų nuostatų;

(34c)   šiuo reglamentu įvedama patvirtinimo sistema, pagal kurią Sąjungoje esantys administratoriai, turintys veiklos leidimą arba užsiregistravę pagal Sąjungos teisės nuostatas, gali tam tikromis sąlygomis patvirtinti trečiosiose valstybėse teikiamus lyginamuosius indeksus. Tokia patvirtinimo sistema turėtų būti įvesta trečiųjų valstybių administratoriams, susijusiems arba glaudžiai bendradarbiaujantiems su Sąjungoje esančiais administratoriais. Trečiojoje valstybėje pateiktus lyginamuosius standartus patvirtinęs administratorius turėtų būti atsakingas už tuos patvirtintus lyginamuosius indeksus ir užtikrinti, kad jie atitiktų šiame reglamente nurodytas atitinkamas sąlygas arba visus atitinkamų IOSCO principų reikalavimus;

(35)    išduoti lyginamojo indekso administratoriaus veiklos leidimą ir vykdyti jo priežiūrą turėtų valstybės narės, kurioje tas administratorius yra, kompetentinga institucija. Administratorių, kuris teikia tik lyginamuosius indeksus, nustatomus taikant formulę, pagal kurią indeksas apskaičiuojamas remiantis pradiniais duomenimis, kurie visi tiesiogiai gaunami iš reguliuojamų prekybos vietų, patvirtintų skelbimo ar informacijos teikimo mechanizmų subjektų, energijos biržų arba apyvartinių taršos leidimų aukcionų, ir (arba) administratorių, kuris teikia tik ne ypatingos svarbos lyginamuosius indeksus, registruoti ir prižiūrėti turėtų kompetentinga institucija. Administratoriaus registracija turėtų nedaryti poveikio atitinkamų kompetentingų institucijų vykdomai priežiūrai. ESMA tvarko administratorių registrą Sąjungos lygmeniu;

(36)    tam tikromis aplinkybėmis asmuo gali teikti indeksą, bet gali nežinoti, kad šis indeksas susiejamas su finansine priemone. Taip visų pirma gali atsitikti, kai lyginamojo indekso naudotojai ir administratorius yra skirtingose valstybėse narėse. Todėl būtina didinti skaidrumo lygį, kalbant apie tai, kuris lyginamasis indeksas naudojamas. Tai galima pasiekti patobulinus prospektų arba pagrindinės informacijos dokumentų, kurių reikalaujama pagal Sąjungos teisę, turinį ir pranešimų apie finansines priemones turinį bei jų sąrašą, kurių reikalaujama pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 596/2014(9);

(37)    priežiūros veiksmingumas užtikrinamas valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir ESMA suteikiant veiksmingas priemones ir įgaliojimus ir skiriant išteklius. Todėl šiame reglamente visų pirma turėtų būti numatomi būtiniausi priežiūros ir tyrimo įgaliojimai, kurie pagal nacionalinę teisę turėtų būti patikėti valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir ESMA. Naudodamosi savo įgaliojimais pagal šį reglamentą kompetentingos institucijos ir ESMA turėtų veikti objektyviai ir nešališkai ir sprendimus priimti savarankiškai;

(38)    siekiant nustatyti šio reglamento pažeidimus, kompetentingoms institucijoms ir ESMA pagal nacionalinę teisę būtina turėti galimybę patekti į fizinių ir juridinių asmenų patalpas, kad galėtų konfiskuoti dokumentus. Galimybė patekti į tokias patalpas yra būtina esant pagrindui įtarti, kad yra dokumentų ir kitų duomenų, susijusių su patikrinimo ar tyrimo dalyku, ir jie gali būti svarbūs šio reglamento pažeidimui įrodyti. Be to, galimybė patekti į tokias patalpas būtina tais atvejais, kai asmuo, iš kurio jau pareikalauta pateikti informaciją, to reikalavimo nevykdo arba kai yra pagrįstas pagrindas manyti, kad, pateikus tokį reikalavimą, jis nebūtų vykdomas arba kad dokumentai ar informacija, su kuriais yra susijusi reikalaujama informacija, būtų pašalinti, sugadinti arba sunaikinti. Jei pagal nacionalinę teisę reikia išankstinio atitinkamos valstybės narės teisminės institucijos leidimo, tokiu įgaliojimu patekti į patalpas turi būti naudojamasi gavus tokį išankstinį teisminės institucijos leidimą;

(39)    prižiūrimų subjektų turimi telefono pokalbių įrašai ir duomenų srauto išklotinės gali būti labai svarbūs, o kartais ir vieninteliai įrodymai, kuriais remiantis galima nustatyti ir įrodyti šio reglamento, visų pirma valdymo ir kontrolės reikalavimų laikymosi, pažeidimus. Šie įrašai ir išklotinės gali padėti patikrinti už pateiktus duomenis atsakingo asmens ir už jų patvirtinimą atsakingų asmenų tapatybę ir tai, ar laikomasi reikalavimo organizaciniu požiūriu atskirti darbuotojus. Todėl kompetentingos institucijos turėtų turėti galimybę reikalauti prižiūrimų subjektų turimų telefono pokalbių įrašų, elektroninių pranešimų ar kitų duomenų srauto išklotinių tais atvejais, kai yra pagrindo įtarti, kad tokie įrašai ar išklotinės, susiję su patikrinimo ar tyrimo dalyku, gali būti svarbūs šio reglamento pažeidimui įrodyti;

(40)    kai kurios šio reglamento nuostatos taikomos fiziniams arba juridiniams asmenims trečiosiose valstybėse, kurie gali naudoti lyginamuosius indeksus, būti lyginamųjų indeksų duomenų teikėjai arba kitaip dalyvauti lyginamųjų indeksų nustatymo procese. Todėl kompetentingos institucijos turėtų sudaryti susitarimus su trečiųjų valstybių priežiūros institucijomis. ESMA turėtų koordinuoti tokių bendradarbiavimo susitarimų rengimą ir kompetentingų institucijų keitimąsi iš trečiųjų valstybių gauta informacija;

(41)    šiuo reglamentu laikomasi pagrindinių teisių ir principų, pripažintų Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (toliau – Chartija), visų pirma teisės į privatų ir šeimos gyvenimą, teisės į asmens duomenų apsaugą, teisės į saviraiškos ir informacijos laisvę, laisvės užsiimti verslu, teisės į nuosavybę, teisės į vartotojų apsaugą, teisės į veiksmingą teisinę gynybą ir teisės į gynybą. Todėl šis reglamentas turėtų būti aiškinamas ir taikomas atsižvelgiant į tas teises ir principus. Visų pirma, kai šiame reglamente nurodomos saviraiškos kitose žiniasklaidos priemonėse laisvei taikytinos taisyklės ir žurnalistų profesinės taisyklės arba kodeksai, reikėtų atkreipti dėmesį į šias laisves, nes jos garantuojamos Sąjungoje ir valstybėse narėse ir pripažįstamos pagal Pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnį ir kitas atitinkamas nuostatas. Šis reglamentas neturėtų būti taikomas spaudai, kitoms žiniasklaidos priemonėms ir žurnalistams, jeigu jie tik skelbia arba nurodo lyginamąjį indeksą vykdydami savo žurnalistinę veiklą ir negali kontroliuoti to lyginamojo indekso teikimo;

(42)    atitinkamų asmenų teisės į gynybą turėtų būti visapusiškai gerbiamos. Visų pirma asmenims, kuriems taikomos procedūros, suteikiama galimybė susipažinti su išvadomis, kuriomis kompetentingos institucijos pagrindė savo sprendimą, ir suteikiama teisė būti išklausytiems;

(43)    su lyginamaisiais indeksais susijęs skaidrumas yra būtinas dėl finansų rinkų stabilumo ir investuotojų apsaugos. Visais atvejais keisdamosi informacija arba ją perduodamos kompetentingos institucijos turėtų laikytis asmens duomenų perdavimo taisyklių, nustatytų 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo(10). Visais atvejais keisdamasi informacija arba ją perduodama ESMA turėtų laikytis asmens duomenų perdavimo taisyklių, nustatytų 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo(11);

(44)    atsižvelgdamos į Komisijos komunikate dėl sankcijų taikymo režimų finansinių paslaugų sektoriuje griežtinimo nustatytus principus ir į dėl to priimtus Sąjungos teisės aktus, valstybės narės turėtų nustatyti taisykles dėl už šio reglamento nuostatų pažeidimus taikytinų sankcijų ir administracinių priemonių ir užtikrinti jų įgyvendinimą. Tos sankcijos ir administracinės priemonės turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios;

(45)    todėl reikėtų numatyti administracines priemones, sankcijas ir baudas siekiant užtikrinti bendrą požiūrį valstybėse narėse ir padidinti jų atgrasomąjį poveikį. Konkrečiais atvejais taikomos sankcijos turėtų būti nustatytos prireikus atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip tyčinės veikos buvimas ar nebuvimas, nustatytos finansinės naudos grąžinimas, pažeidimo sunkumas ir trukmė, sunkinančios ar švelninančios aplinkybės, poreikis, kad baudos būtų atgrasomosios ir prireikus jas apskaičiuojant būtų taikoma nuolaida už bendradarbiavimą su kompetentinga institucija ▌;

(46)    siekiant užtikrinti, kad kompetentingų institucijų priimti sprendimai turėtų atgrasomąjį poveikį visuomenei, paprastai jie turėtų būti skelbiami. Be to, sprendimų skelbimas – svarbi kompetentingų institucijų priemonė rinkos dalyviams informuoti, koks elgesys laikomas šio reglamento pažeidimu, ir geresniam rinkos dalyvių elgesiui skatinti. Jei toks skelbimas galėtų padaryti neproporcingą žalą susijusiems asmenims, kelia grėsmę finansų rinkų stabilumui arba vykdomam tyrimui, kompetentinga institucija turėtų apie sankcijas ir priemones skelbti nuasmenintą skelbimą arba atidėti paskelbimą. Kompetentingos institucijos turėtų turėti galimybę neskelbti apie sankcijas, kai laikoma, kad nuasmeninti arba atidėti skelbimą nepakanka siekiant užtikrinti, kad nekiltų grėsmės finansų rinkoms. Be to, kompetentingos institucijos neprivalo skelbti apie priemones, kurios laikomos nereikšmingomis, o jų skelbimas būtų neproporcingas;

(47)    ypatingos svarbos lyginamieji indeksai gali būti susiję su daugiau nei vienos valstybės narės duomenų teikėjais, administratoriais ir naudotojais. Taigi tokio lyginamojo indekso teikimo nutraukimas ar kiti įvykiai, galintys labai pakenkti jo teisingumui, gali daryti poveikį daugiau nei vienoje valstybėje narėje, o tai reiškia, kad tokio lyginamojo indekso priežiūra, jeigu ją vykdytų vien valstybės narės, kurioje jis rengiamas, kompetentinga institucija, nebūtų veiksminga ir efektyvi šalinant riziką, kylančią dėl to ypatingos svarbos lyginamojo indekso. Siekiant užtikrinti veiksmingą kompetentingų institucijų keitimąsi priežiūros informacija ir jų veiklos bei priežiūros priemonių koordinavimą, reikėtų sudaryti kompetentingų institucijų kolegijas, kurioms vadovautų ESMA. Kolegijų veikla turėtų prisidėti prie suderinto šio reglamento taisyklių taikymo ir priežiūros praktikos konvergencijos. ESMA teisiškai įpareigojantis tarpininkavimas yra pagrindinis elementas užtikrinant koordinavimą, priežiūros nuoseklumą ir priežiūros praktikos konvergenciją. Lyginamieji indeksai gali būti susieti su ilgalaikėmis finansinėmis priemonėmis ir finansinėmis sutartimis. Tam tikrais atvejais įsigaliojus šiam reglamentui tokių lyginamųjų indeksų gali būti nebeleidžiama teikti, nes jiems būdingos charakteristikos, kurių negalima pritaikyti taip, kad būtų laikomasi šio reglamento reikalavimų. Tačiau uždraudus toliau teikti tokius lyginamuosius indeksus finansinės priemonės ar finansinės sutartys gali būti nutrauktos arba gali kilti sumaištis, todėl būtų pakenkta investuotojams. Todėl būtina įrašyti nuostatą, kuria būtų leidžiama toliau teikti tokius lyginamuosius indeksus pereinamuoju laikotarpiu;

(47a)  tais atvejais, kai šis reglamentas taikomas arba gali būti taikomas prižiūrimiems subjektams ir rinkoms, kurioms taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (REMIT)(12), ESMA turėtų išsamiai konsultuotis su Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER), kad galėtų pasinaudoti ACER praktinėmis žiniomis, susijusiomis su energijos rinkomis, ir sumažinti dvigubo reguliavimo riziką;

(47b)  jeigu esamas lyginamasis indeksas neatitinka šio reglamento reikalavimų ir pakeitus tą lyginamąjį indeksą jis atitiktų reglamento reikalavimus, tačiau sukeltų force majeure įvykį arba lemtų finansinės sutarties arba finansinės priemonės sąlygų pažeidimą, atitinkama kompetentinga institucija gali leisti ir toliau naudoti tą lyginamąjį indeksą iki tol, kol bus įmanoma nebenaudoti to lyginamojo indekso arba jį pakeisti kitu lyginamuoju indeksu, kad būtų išvengta neigiamų padarinių vartotojams, kuriuos gali sukelti netvarkingas arba staigus lyginamojo indekso naudojimo nutraukimas;

(48)    siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas ir papildomai patikslinti techninius pasiūlymo elementus, Komisijai pagal SESV 290 straipsnį turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti teisės aktus ▌. Rengiant šiuos teisės aktus, turėtų būti atsižvelgiama į svarbiausius tarptautinius lyginamųjų indeksų administravimo, jiems reikalingų duomenų teikimo ir jų naudojimo standartus, ypač IOSCO veiklos rezultatus. Turi būti paisoma proporcingumo principo, ypač ne ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų ir biržos prekių lyginamųjų indeksų atveju;

(49)    Komisija pagal SESV 290 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius deleguotaisiais aktais, be kita ko, turėtų priimti ESMA parengtus techninių reguliavimo standartų projektus dėl valdymo ir kontrolės reikalavimų ir standartų projektus, kuriais nustatomas būtiniausias bendradarbiavimo susitarimų su trečiųjų valstybių kompetentingomis institucijomis turinys;

(50)    siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, dėl tam tikrų jo aspektų Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tie aspektai susiję su trečiųjų valstybių ▌ lyginamuosius indeksus teikiantiems subjektams taikomos teisinės sistemos lygiavertiškumo nustatymu, taip pat su fakto, kad lyginamasis indeksas yra ypatingos svarbos, nustatymu. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011(13), kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai;

(51)    Komisijai taip pat turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal SESV 291 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį įgyvendinimo aktais priimti ESMA parengtus techninius įgyvendinimo standartus, kuriais nustatomos kompetentingų institucijų ir ESMA keitimosi informacija procedūros ir formos. Kadangi šio reglamento tikslų, t. y. nustatyti nuoseklų ir veiksmingą lyginamųjų indeksų trūkumų šalinimo režimą, valstybės narės negali deramai pasiekti, nes bendrą su lyginamaisiais indeksais susijusių problemų poveikį galima visapusiškai įvertinti tik Sąjungos lygmeniu, ir kadangi tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 antraštinė dalis DALYKAS, TAIKYMO SRITIS IR APIBRĖŽTYS

1 straipsnisDalykas

Šiuo reglamentu nustatoma bendra sistema, kuria siekiama užtikrinti indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse Sąjungoje, tikslumą ir teisingumą. Taip reglamentu prisidedama prie tinkamo vidaus rinkos veikimo, kartu užtikrinant aukšto lygio vartotojų ir investuotojų apsaugą.

2 straipsnisTaikymo sritis

1.          Šis reglamentas taikomas lyginamųjų indeksų teikimui, lyginamojo indekso pradinių duomenų teikimui ir lyginamųjų indeksų naudojimui Sąjungoje.

2.          Šis reglamentas netaikomas šiems lyginamuosius indeksus teikiantiems subjektams:

a)     centriniams bankams, kai jie vykdo įgaliojimus arba užduotis ir pareigas, kurie jiems yra pavesti Sutartimis ir Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) ir ECB statutu arba kuriuos vykdydami jie turi būti nepriklausomi pagal atitinkamos valstybės narės ar trečiosios valstybės konstitucinę struktūrą;

aa)   valdžios institucijoms, kai jos teikia lyginamuosius indeksus arba kontroliuoja jų teikimą valstybės politikos tikslais, įskaitant užimtumo, ekonominės veiklos ir infliacijos priemones;

ab)   pagrindinėms sandorio šalims;

ac)   administratoriams, kai jie teikia vieninteles kainas arba vienintelės vertės referencines kainas;

ad)   spaudai, kitoms žiniasklaidos priemonėms ir žurnalistams, jeigu jie tik skelbia arba nurodo lyginamąjį indeksą vykdydami savo žurnalistinę veiklą ir negali kontroliuoti to lyginamojo indekso teikimo;

ae)   kredito įstaigoms, kurioms taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES(14).

2a.        Tais atvejais, kai administratorius administruoja ne ypatingos svarbos lyginamąjį indeksą, 5 straipsnio 1, 2a, 3b, 3c ir 3d dalys, 5a ir 5b straipsniai, 5d straipsnio b–g dalys, 7 straipsnio 1 dalies aa, b, ba, bb, bc ir c punktai, 7 straipsnio 2a, 3a ir 3b dalys, 7a straipsnis, 8 straipsnio 1 ir 2 dalys, 9 straipsnio 1 ir 2 dalys, 11 straipsnis ir 17 straipsnio 1 dalis netaikomi.

3 straipsnisApibrėžtys

1.          Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)     indeksas – bet koks skaičius:

a)      kuris viešai skelbiamas arba prieinamas;

b)     kuris visas ar iš dalies reguliariai nustatomas taikant formulę arba kitą skaičiavimo metodą arba atliekant vertinimą ir

c)      kurį nustatant remiamasi vieno ar daugiau pagrindinio turto vienetų verte ar kainomis, įskaitant apskaičiuotąsias kainas, faktines ar apskaičiuotąsias palūkanų normas arba kitas vertes ar išvestinius duomenis;

1a)   indekso teikėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kontroliuojantis indekso teikimą;

2)     lyginamasis indeksas – bet koks indeksas, kuriuo remiantis nustatoma pagal finansinę priemonę ar finansinę sutartį mokėtina suma arba finansinės priemonės vertė ▌;

2a)   lyginamųjų indeksų grupė – to paties administratoriaus teikiama lyginamųjų indeksų grupė, kai tie indeksai nustatomi pagal panašaus pobūdžio pradinius duomenis ir jais specifiškai įvertinama ta pati ar panaši rinka arba ekonomikos tikrovė;

3)     lyginamojo indekso teikimas – tai:

a)      lyginamojo indekso nustatymo priemonių administravimas,

b)     pradinių duomenų rinkimas, analizė ar tvarkymas lyginamajam indeksui nustatyti ir

c)      lyginamojo indekso nustatymas taikant formulę ar kitokį apskaičiavimo metodą arba įvertinant tam tikslui pateiktus pradinius duomenis;

4)     administratorius – fizinis arba juridinis asmuo, kontroliuojantis lyginamojo indekso teikimą;

5)     lyginamojo indekso naudojimastai:

a)     finansinės priemonės, susietos su indeksu arba indeksų deriniu, išleidimas;

b)     mokėtinos sumos nustatymas pagal finansinę priemonę arba finansinę sutartį susiejant tą sumą su indeksu arba indeksų deriniu;

c)      buvimas finansinės sutarties, susietos su indeksu arba indeksų deriniu, šalimi;

d)      investicinio fondo veiklos rezultatų nustatymas pagal indeksą arba indeksų derinį siekiant sekti tokio indekso arba indeksų derinio grąžą, nustatyti portfelio turto paskirstymą arba apskaičiuoti rezultatų mokesčius;

6)     pradinių duomenų teikimas – bet kokių viešai neprieinamų pradinių duomenų, kurie reikalingi nustatant lyginamąjį indeksą ir yra teikiami tuo tikslu, teikimas administratoriui arba kitam asmeniui, kuris juos turėtų perduoti administratoriui;

7)     duomenų teikėjas – fizinis arba juridinis asmuo, teikiantis pradinius duomenis, kurie nėra reguliuojami duomenys;

8)     prižiūrimas duomenų teikėjas – prižiūrimas subjektas, teikiantis pradinius duomenis Sąjungoje esančiam administratoriui;

9)     duomenis teikiantis asmuo – duomenų teikėjo pradiniams duomenims teikti įdarbintas fizinis asmuo;

9a)   vertintojas – tai biržos prekių lyginamojo indekso administratoriaus darbuotojas arba bet kuris kitas fizinis asmuo arba trečiasis asmuo, kurio paslaugomis naudojasi arba kurį kontroliuoja administratorius ir kuris yra atsakingas už metodikos ar išvadų taikymą pradiniams duomenims ir kitai informacijai, kad būtų gautas galutinis su tam tikros biržos prekės kaina susijęs įvertinimas;

10)   pradiniai duomenys – duomenys apie vieno ar daugiau pagrindinio turto vienetų vertę ar kainas, įskaitant apskaičiuotąsias kainas, arba kitas vertes, kuriuos administratorius naudoja lyginamajam indeksui nustatyti;

11)   reguliuojami duomenys – tai:

i)      pradiniai duomenys, kuriuos visus pateikė:

a)   prekybos vieta, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 24 punkte, tačiau tik kalbant apie su finansinėmis priemonėmis susijusius duomenis;

b)   patvirtintas skelbimo subjektas, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 52 punkte, arba konsoliduotos informacinės juostos teikėjas, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 53 punkte, teikiantys duomenis pagal privalomus skaidrumo po sandorio sudarymo reikalavimus, tačiau tik kalbant apie sandorių dėl finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama prekybos vietoje, duomenis;

c)   patvirtintas pranešimų teikimo subjektas, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 54 punkte, tačiau tik kalbant apie sandorių dėl finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama prekybos vietoje, duomenis, kuriuos privaloma atskleisti pagal privalomus skaidrumo po sandorio sudarymo reikalavimus;

d)   elektros energijos birža, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/72/EB(15) 37 straipsnio 1 dalies j punkte;

e)   gamtinių dujų birža, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/73/EB(16) 41 straipsnio 1 dalies j punkte;

f)    aukciono platforma, kaip nurodyta Komisijos reglamento (ES) Nr. 1031/2010(17) 26 arba 30 straipsnyje;

g)   duomenų teikėjas, teikiantis duomenis pagal Reglamento (ES) Nr. 1227/2011 8 straipsnio 1 dalį ir juos parengęs pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1348/2014(18), arba

h)   trečiosios valstybės prekybos vieta, platforma, birža, skelbimo subjektas ar pranešimų teikimo subjektas, lygiavertis a–g punktuose nurodytiems subjektams, arba bet koks kitas subjektas, pavyzdžiui, sandorių duomenų apibendrinimo ar sandorių duomenų rinkimo subjektas, kurio teikiamiems pradiniams duomenims jau taikoma atitinkama priežiūra, ir

ii)     kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjekto (KIPVPS), kaip apibrėžta Direktyvos 2009/65/ES(19) 1 straipsnio 2 dalyje, vienetų grynoji turto vertė;

12)   sandorio duomenys – stebimos kainos, normos, indeksai arba vertės, naudojami sandoriuose tarp nesusijusių sandorio šalių aktyviojoje rinkoje, kurioje veikia konkurencingos pasiūlos ir paklausos jėgos;

13)   finansinė priemonė – bet kuri iš priemonių, išvardytų Direktyvos 2014/65/ES I priedo C skirsnyje, dėl kurių pateiktas prašymas leisti prekiauti prekybos vietoje, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 24 punkte, arba kuriomis prekiaujama prekybos vietoje, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 24 punkte;

14)   prižiūrimas subjektas – kuris nors iš šių subjektų:

a)      kredito įstaiga, kaip apibrėžta Direktyvos 2013/36/ES 3 straipsnio 1 punkte;

b)     investicinė įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

c)      draudimo įmonė, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB(20) 13 straipsnio 1 punkte;

d)     perdraudimo įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 13 straipsnio 4 punkte;

e)      kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektas (KIPVPS), kaip apibrėžta Direktyvos 2009/65/ES(21) 1 straipsnio 2 dalyje;

f)      alternatyvaus investavimo fondo valdytojas (AIFV), kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES(22) 4 straipsnio 1 dalies b punkte;

g)      pagrindinė sandorio šalis (PSŠ), kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012(23) 2 straipsnio 1 punkte;

h)      sandorių duomenų saugykla, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 648/2012 2 straipsnio 2 punkte;

i)       administratorius;

15)   finansinė sutartis – tai:

a)      kredito sutartis, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/48/EB(24) 3 straipsnio c punkte;

b)     kredito sutartis, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/17/ES(25) 4 straipsnio 3 punkte;

16)   investicinis fondas – alternatyvaus investavimo fondas (AIF), kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies a punkte, arba KIPVPS, kuriam taikoma Direktyva 2009/65/EB;

17)   valdymo organas – organas, kuris atlieka priežiūros ir valdymo funkcijas, kuriam priklauso galutinio sprendimo teisė ir kuris turi įgaliojimus nustatyti subjekto strategiją, tikslus ir bendrą veiklos kryptį;

18)   vartotojas – fizinis asmuo, kuris sudarydamas į šio reglamento taikymo sritį įtrauktas finansines sutartis veikia siekdamas su savo užsiėmimu, verslu ar profesija nesusijusių tikslų;

19)   tarpbankinių palūkanų normų lyginamasis indeksas – lyginamasis indeksas, kai pagrindinis turtas pagal šio straipsnio 1 punkto c papunktį yra palūkanų norma, kurią taikydami bankai gali skolinti kitiems bankams arba iš jų skolintis;

19a) valiutos kurso lyginamasis indeksas – lyginamasis indeksas, kurio vertė nustatoma atsižvelgiant į vienos valiutos arba valiutų krepšelio kainą, kuri nurodoma viena valiuta;

20)   biržos prekių lyginamasis indeksas – lyginamasis indeksas, kai pagrindinis turtas pagal šio straipsnio 1 punkto c papunktį yra biržos prekė, kaip apibrėžta Komisijos reglamento (EB) Nr. 1287/2006(26) 2 straipsnio 2 punkte, išskyrus apyvartinius taršos leidimus, kaip nurodyta Direktyvos 2014/65/ES I priedo C skirsnio 11 punkte ▌;

20a) bazinė rizika – rizika, susijusi su lyginamojo indekso pateikiamo pagrindinės rinkos ar ekonomikos tikrovės, kurią norima įvertinti lyginamuoju indeksu, aprašymo teisingumu;

21)   ypatingos svarbos lyginamasis indeksas – reguliuojamais duomenimis negrindžiamas lyginamasis indeksas, kurio referencinė vertė viršija 500 mlrd. EUR, kaip apibrėžta 13 straipsnio 1 dalyje, arba

         a)   lyginamasis indeksas, kurio teikimą nutraukus būtų padarytas didelis neigiamas poveikis finansiniam stabilumui, tvarkingam rinkų veikimui ir realiajai ekonomikai vienoje ar daugiau valstybių narių;

        b)   ypatingos svarbos lyginamasis indeksas yra nacionalinio pobūdžio, jeigu neigiami jo teikimo nutraukimo arba teikimo, naudojant nereprezentatyvią duomenų teikėjų grupę ar duomenis, padariniai juntami tik vienoje valstybėje narėje. Tokiu atveju taikoma 13 straipsnio 2a–2d dalyse nustatyta procedūra.

        Ypatingos svarbos lyginamasis indeksas yra europinio pobūdžio, jeigu neigiami jo teikimo nutraukimo arba teikimo, naudojant nereprezentatyvią duomenų teikėjų grupę ar duomenis, padariniai juntami ne tik vienoje valstybėje narėje. Tokiu atveju taikoma 13 straipsnio 2e, 2f ir 2g dalyse nustatyta procedūra;

21a) ne ypatingos svarbos lyginamasis indeksas – lyginamasis indeksas, kuris neatitinka 13 straipsnyje nustatytų ypatingos svarbos lyginamojo indekso kriterijų;

22)   buvimo vieta (esantis) – kalbant apie juridinį asmenį, reiškia valstybę narę arba trečiąją valstybę, kurioje yra jo registruotoji būstinė arba kitas oficialus adresas, o kalbant apie fizinį asmenį – valstybę narę arba trečiąją valstybę, kurioje jis yra rezidentas mokesčių tikslais;

22a) viešoji institucija – tai:

a)   bet kokia vyriausybinė ar valstybinė administracijos institucija,

b)   bet koks subjektas arba asmuo, atliekantis viešojo administravimo funkcijas pagal nacionalinę teisę, vykdantis valstybines pareigas ar funkcijas arba teikiantis viešąsias paslaugas, įskaitant infliacijos, darbo ir ekonominės veiklos priemones, kurį kontroliuoja vyriausybė arba viešoji institucija.

2.          Komisijai pagal 37 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais tikslinami 1 dalyje nustatytų apibrėžčių papildomi techniniai elementai, visų pirma siekiant patikslinti, kas taikant indekso apibrėžtį yra laikoma viešai prieinama ▌. Tuose deleguotuosiuose aktuose Komisija užtikrina, kad formuluotės „viešai skelbiama“ ir „viešai prieinama“ būtų suprantamos kaip „prieinama platesniam naudotojų arba potencialių naudotojų ratui“.

Kai taikoma, Komisija atsižvelgia į rinkos ar technologijų pokyčius ir tarptautinę priežiūros praktikos, susijusios su lyginamaisiais indeksais, konvergenciją.

2a.        Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato šio straipsnio 1 dalies 22a punkte nurodytų Sąjungos viešųjų institucijų sąrašą ir tą sąrašą redaguoja. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 38 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

4 straipsnis

Reglamento netaikymas indeksų teikėjams, kurie nežino apie jų teikiamų lyginamųjų indeksų naudojimą ▌

Šis reglamentas netaikomas indekso teikėjui, jeigu tas indekso teikėjas nežino ir pagrįstai negalėjo žinoti, kad jo teikiamas indeksas naudojamas 3 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytais tikslais.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

LYGINAMŲJŲ INDEKSŲ TEISINGUMAS IR PATIKIMUMAS

1 skyrius Administratorių valdymas ir kontrolė

5 straipsnis

Su valdymu ir interesų konfliktais susiję reikalavimai

1.          ▌Administratorius taiko patikimas valdymo priemones, įskaitant aiškią organizacinę struktūrą, kurioje tiksliai apibrėžtos skaidrios ir nuoseklios visų su lyginamojo indekso teikimu susijusių asmenų funkcijos ir atsakomybė.

Administratorius imasi visų būtinų veiksmų, kad būtų nustatyti jo vidaus interesų konfliktai, taip pat jo ir vadovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų ar trečiųjų asmenų, kurių paslaugomis jis naudojasi arba kurių teikiamas paslaugas kontroliuoja, duomenų teikėjų arba naudotojų interesų konfliktai, kad šių konfliktų būtų išvengta arba jie būtų valdomi ir kad būtų užtikrinta, jog tais atvejais, kai lyginamojo indekso nustatymo procese reikia veikti savo nuožiūra ar remiantis savo išvadomis, tai būtų daroma nepriklausomai ir sąžiningai.

2a.        Lyginamojo indekso teikimas veiklos požiūriu yra atskirtas nuo visų kitų administratoriaus verslo veiklų, dėl kurių gali kilti faktinis ar teorinis interesų konfliktas. Kai administratoriui gali kilti interesų konfliktų dėl jo nuosavybės struktūros, kontrolinių akcijų paketų ar kitos veiklos, kurią vykdo subjektas, kuriam priklauso administratorius ar kuris jį kontroliuoja, arba subjektas, kuris priklauso administratoriui ar kuriai nors su administratoriumi susijusiai įmonei, administratorius nustato nepriklausomą priežiūros funkciją, kuri apima proporcingą įvairių suinteresuotųjų subjektų, kurie yra administratoriui žinomi, abonentų ir duomenų teikėjų atstovavimą. Jeigu tokių konfliktų negalima tinkamai valdyti, administratorius nutraukia bet kokią veiklą ar santykius, dėl kurių kyla šie konfliktai, arba nustoja rengti lyginamąjį indeksą.

3a.        Administratorius skelbia arba atskleidžia lyginamojo indekso naudotojams, atitinkamai kompetentingai institucijai ir, jei tikslinga, duomenų teikėjams informaciją apie visus esamus ar galimus interesų konfliktus, įskaitant interesų konfliktus, kylančius dėl administratoriaus nuosavybės ar kontrolės.

3b.        Siekdamas apsaugoti nustatomo lyginamojo indekso teisingumą ir nepriklausomumą, administratorius nustato ir vykdo tinkamą interesų konfliktų nustatymo, atskleidimo, valdymo, rizikos mažinimo ir vengimo politiką ir procedūras bei užtikrina veiksmingas organizacines priemones. Ši politika ir procedūros nuolatos peržiūrimos ir atnaujinamos. Vykdant šią politiką ir procedūras atsižvelgiama į interesų konfliktus, veikimo savo nuožiūra lyginamojo indekso nustatymo procese mastą ir įvairių rūšių lyginamojo indekso keliamą riziką, šių veiksnių paisoma ir:

a)     užtikrinamas administratoriui pateiktos ar jo parengtos informacijos, kuriai taikomi šiame reglamente nustatyti informacijos atskleidimo ir skaidrumo įpareigojimai, konfidencialumas ir

b)     konkrečiai mažinama konfliktų, kylančių dėl administratoriaus nuosavybės, kontrolės, kitų jo grupėje esančių interesų arba kitų asmenų, kurie gali daryti administratoriui įtaką ar jį kontroliuoti lyginamojo indekso nustatymo procese, rizika.

3c.         Administratorius užtikrina, kad darbuotojai ir bet kokie kiti fiziniai asmenys, kurių paslaugomis jis naudojasi ar kurių paslaugas kontroliuoja ir kurie tiesiogiai dalyvauja teikiant lyginamąjį indeksą:

a)     turėtų reikiamų gebėjimų, žinių ir patirties, kad galėtų vykdyti pavestas užduotis, ir jiems būtų taikomas veiksmingas valdymas ir priežiūra;

b)     nebūtų veikiami nederamos įtakos ar interesų konfliktų ir kad dėl šių asmenų atlyginimo ir jų veiklos rezultatų įvertinimo nekiltų interesų konfliktų ar kitaip nebūtų pažeistas lyginamojo indekso nustatymo proceso teisingumas;

c)      neturėtų interesų ar verslo ryšių, kurie darytų neigiamą poveikį administratoriaus vykdomoms funkcijoms;

d)     negalėtų prie lyginamojo indekso nustatymo prisidėti asmeniškai ar rinkos dalyvių vardu teikdami pirkimo ir pardavimo pasiūlymus ir sudarydami sandorius ir

e)      privalėtų laikytis veiksmingų procedūrų, kuriomis kontroliuojamas keitimasis informacija su kitais darbuotojais, ir nedalyvautų veikloje, kuri gali kelti interesų konflikto riziką.

3d.        Administratorius nustato specialias kontrolės procedūras, kad būtų užtikrintas lyginamąjį indeksą nustatančio darbuotojo ar asmens veiksmų teisingumas ir patikimumas, pavyzdžiui, gali būti nustatytas reikalavimas, kad prieš lyginamojo indekso sklaidą vidaus padalinio vadovas jį patvirtintų, arba atitinkama lygiavertė priemonė, taikoma, pavyzdžiui, tais atvejais, kai lyginamasis indeksas atnaujinamas kelis kartus per dieną arba realiuoju laiku.

3e.         Visi neesminiai lyginamojo indekso pakeitimai, susiję su šio straipsnio nuostatomis, nelaikomi su tuo lyginamuoju indeksu susietos finansinės sutarties arba finansinės priemonės sąlygų pažeidimu. Ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų atveju atitinkama kompetentinga institucija yra įgaliota priskirti pakeitimą prie esminių pakeitimų.

5a straipsnis

Priežiūros funkcijos reikalavimai

1.          Administratorius nustato ir palaiko nuolatinės ir veiksmingos priežiūros funkciją visų savo lyginamųjų indeksų teikimo aspektų priežiūrai užtikrinti.

2.          Administratorius sukuria ir palaiko patikimas su savo priežiūros funkcija susijusias procedūras ir su jomis leidžia susipažinti atitinkamoms kompetentingoms institucijoms.

Pagrindinės tų procedūrų ypatybės:

a)     priežiūros funkcijos įgaliojimai;

b)     priežiūros funkciją vykdančių narių atrankos kriterijai;

c)      bet kurios valdybos ar komiteto, kuriam pavesta atlikti priežiūros funkciją, narių informacijos santrauka, taip pat visos interesų konfliktų deklaracijos ir informacija apie komiteto narių rinkimo, skyrimo ar pašalinimo ir pakeitimo tvarką.

3.           Priežiūros funkcija vykdoma nepriklausomai ir apima toliau nurodytas pareigas, kurios turi būti pritaikytos atsižvelgiant į lyginamojo indekso sudėtingumą, naudojimą ir pažeidžiamumą:

a)     bent kartą per metus peržiūrėti lyginamojo indekso apibrėžtį ir metodiką;

b)     prižiūrėti bet kokius lyginamojo indekso metodikos pakeitimus ir pavesti administratoriui konsultuotis dėl tokių pakeitimų;

c)      prižiūrėti, kaip veikia administratoriaus kontrolės sistema, kaip yra valdomas ir veikia lyginamasis indeksas, taip pat, jei lyginamajam indeksui naudojami duomenų teikėjų teikiami duomenys, kaip laikomasi 9 straipsnio 1 dalyje nurodyto elgesio kodekso;

d)     peržiūrėti ir tvirtinti lyginamojo indekso teikimo nutraukimo procedūras, įskaitant bet kokį konsultavimąsi dėl nutraukimo;

e)      prižiūrėti visus trečiuosius asmenis, dalyvaujančius teikiant lyginamąjį indeksą, įskaitant apskaičiavimo ar platinimo tarpininkus;

f)      vertinti vidaus ir išorės auditą ar peržiūras, stebėti taisomųjų veiksmų, nurodytų šių auditų išvadose, įgyvendinimą;

g)      jei lyginamajam indeksui naudojamasi duomenų teikėjų teikiamais duomenimis, stebėti pradinius duomenis ir duomenų teikėjus, taip pat administratoriaus veiksmus, kai pateikti pradiniai duomenys ginčijami arba tvirtinami;

h)     jei lyginamajam indeksui naudojamasi duomenų teikėjų teikiamais duomenimis, imtis veiksmingų priemonių dėl bet kokių elgesio kodekso pažeidimų ir

i)      jei lyginamajam indeksui naudojamasi duomenų teikėjų teikiamais duomenimis, pranešti atitinkamoms kompetentingoms institucijoms apie bet kokį netinkamą duomenų teikėjų ar administratorių elgesį, apie kurį sužino priežiūros funkciją vykdantys asmenys, taip pat apie visus pradinius duomenis, kurie gali būti neįprasti ar įtartini.

4.          Priežiūros funkciją turėtų vykdyti arba atskiras komitetas, arba kita atitinkama valdymo struktūra.

ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nustatomos priežiūros organo sudėties ir jo pozicijos administratoriaus organizacinėje struktūroje ypatybės, kurios turi būti būdingos priežiūros funkcijai, siekiant užtikrinti funkcijos patikimumą ir išvengti interesų konfliktų.

ESMA atskiria skirtingų rūšių lyginamuosius indeksus ir sektorius, kaip nustatyta šiame reglamente, ir atsižvelgia į administratorių nuosavybės ir kontrolės struktūros skirtumus, lyginamojo indekso teikimo pobūdį, mastą ir sudėtingumą, lyginamojo indekso riziką ir poveikį, taip pat atsižvelgia į tarptautinę priežiūros praktikos, susijusios su lyginamųjų indeksų valdymo reikalavimais, konvergenciją.

ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip [XXX].

Komisijai suteikiami įgaliojimai Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

5.          Priežiūros funkciją vykdantys asmenys gali vykdyti daugiau nei vieno lyginamojo indekso, kuriuos teikia administratorius, priežiūrą, jeigu jie kitais atžvilgiais atitinka kitus I ir IV antraštinių dalių reikalavimus.

6.          Visi neesminiai lyginamojo indekso pakeitimai, susiję su šio straipsnio nuostatomis, nelaikomi su tuo lyginamuoju indeksu susietos finansinės sutarties arba finansinės priemonės sąlygų pažeidimu. Ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų atveju atitinkama kompetentinga institucija yra įgaliota priskirti pakeitimą prie esminių pakeitimų.

5b straipsnis

Kontrolės sistemos reikalavimai

1.          Administratorius taiko kontrolės sistemą, kuria užtikrinama, kad lyginamasis indeksas būtų teikiamas ir skelbiamas arba būtų prieinamas pagal šį reglamentą.

2.          Kontrolės sistema turi būti proporcinga nustatomų interesų konfliktų lygiui, veikimo savo nuožiūra lyginamojo indekso nustatymo procese mastui ir lyginamojo indekso pradinių duomenų pobūdžiui ir turi apimti:

a)     operacinės rizikos valdymą;

b)     parengtas nenumatytų atvejų ir atkūrimo procedūras, taikomas lyginamojo indekso teikimo sutrikimo atveju.

3.          Jeigu pradiniai duomenys nėra sandorių duomenys, administratorius:

a)     nustato priemones, kuriomis, kiek įmanoma, užtikrinama, kad duomenų teikėjai laikytųsi 9 straipsnio 1 dalyje nurodyto elgesio kodekso ir pradiniams duomenims taikomų standartų;

b)     nustato priemones pradiniams duomenims stebėti, įskaitant pradinių duomenų stebėseną prieš lyginamojo indekso paskelbimą ir pradinių duomenų tvirtinimą po indekso paskelbimo klaidoms ir neatitiktims nustatyti.

4.          Kontrolės sistema pagrindžiama dokumentais, peržiūrima ir atitinkamais atvejais atnaujinama; atitinkamai kompetentingai institucijai ir, pateikus prašymą, naudotojams leidžiama su ja susipažinti.

5.          Visi neesminiai lyginamojo indekso pakeitimai, susiję su šio straipsnio nuostatomis, nelaikomi su tuo lyginamuoju indeksu susietos finansinės sutarties arba finansinės priemonės sąlygų pažeidimu. Ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų atveju atitinkama kompetentinga institucija yra įgaliota priskirti pakeitimą prie esminių pakeitimų.

5c straipsnis

Atskaitomybės sistemos reikalavimai

1.          Administratorius taiko atskaitomybės sistemą, apimančią įrašų saugojimą, auditą, tikrinimą ir skundų nagrinėjimo tvarką, kuri įrodo atitiktį šio reglamento reikalavimams.

2.           Administratorius nustato nepriklausomą vidaus ar išorės funkciją ir užtikrina reikiamą gebėjimą patikrinti, kaip administratorius laikosi lyginamojo indekso nustatymo metodikos ir šio reglamento, ir teikti apie tai ataskaitas.

3.          Ne ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų atveju administratorius skelbia ir nuolat turi atitikties deklaraciją, kuria administratorius deklaruoja, kad laikosi šio reglamento. Atitikties deklaracija apima bent jau tuos reikalavimus, kurie yra nustatyti 5 straipsnio 1, 2a, 3b, 3c ir 3d dalyse, 5a ir 5b straipsniuose, 5d straipsnio b–g punktuose, 7 straipsnio 1 dalies aa, b, ba, bb, bc ir c punktuose, 7 straipsnio 2a, 3a ir 3b dalyse, 7a straipsnyje, 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 9 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 11 straipsnyje ir 17 straipsnio 1 dalyje.

Jeigu administratorius nesilaiko 5 straipsnio 1, 2a, 3b, 3c ir 3d dalyse, 5a ir 5b straipsniuose, 5d straipsnio b–g punktuose, 7 straipsnio 1 dalies aa, b, ba, bb, bc ir c punktuose, 7 straipsnio 2a, 3a ir 3b dalyse, 7a straipsnyje, 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 9 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 11 straipsnyje ir 17 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, atitikties deklaracijoje aiškiai nurodoma, kodėl tam administratoriui netikslinga laikytis tų nuostatų.

4.          Ne ypatingos svarbos lyginamojo indekso administratorius paskiria nepriklausomą išorės auditorių, kad šis tikrintų administratoriaus atitikties deklaracijos tikslumą ir pateiktų ataskaitas. Toks auditas turi būti atliekamas bent kartą per dvejus metus ir kiekvieną kartą, kai padaromas esminis lyginamojo indekso pakeitimas.

5.          Administratorius pateikia pagal 4 dalį atliktų auditų informaciją atitinkamai kompetentingai institucijai. Administratorius skelbia pagal 4 dalį atliktų auditų informaciją arba ją pateikia, gavęs prašymą, bet kuriam lyginamojo indekso naudotojui. Atitinkamos kompetentingos institucijos arba lyginamojo indekso naudotojo prašymu administratorius pateikia arba paskelbia išsamią 4 dalyje nurodytų tikrinimų informaciją.

6.          Atitinkama kompetentinga institucija gali paprašyti administratoriaus papildomos informacijos apie ne ypatingos svarbos lyginamuosius indeksus pagal 30 straipsnį ir (arba) pateikti rekomendaciją administratoriui dėl administratoriaus atitikties nuostatoms, kurios taikomos atitikties deklaracijai, kol kompetentinga institucija visapusiškai įsitikina administratoriaus atitiktimi. Kompetentinga institucija gali paskelbti rekomendaciją savo interneto svetainėje.

5d straipsnis

Įrašų saugojimo reikalavimai

1.          Administratorius saugo šiuos įrašus:

a)     visus pradinius duomenis;

b)     visas administratoriaus ir, jei taikytina, vertintojų išvadas ar sprendimus savo nuožiūra, naudojamus lyginamojo indekso nustatymo procese;

c)      įrašus apie atvejus, kai nepaisyta pradinių duomenų, ypač kai tie duomenys atitiko lyginamojo indekso nustatymo metodikos reikalavimus, ir tokio nepaisymo pagrindimą;

d)     informaciją apie kitus standartinių procedūrų ir metodikų pakeitimus ar nukrypimus nuo jų, įskaitant tuos, kurie padaryti esant nepalankioms rinkos sąlygoms ar sutrikus rinkos veikimui;

e)      duomenis teikiančių asmenų ir fizinių asmenų, administratorių įdarbintų lyginamiesiems indeksams nustatyti, tapatybės duomenis;

f)       visus su skundais susijusius dokumentus ir

g)     atitinkamos su lyginamuoju indeksu susijusių bet kokio administratoriaus įdarbinto asmens ir duomenų teikėjų ar duomenis teikiančių asmenų komunikacijos įrašus.

2.          Kai lyginamasis indeksas grindžiamas duomenų teikėjų duomenimis, duomenų teikėjas taip pat saugo atitinkamos komunikacijos įrašus, įskaitant komunikaciją su kitais duomenų teikėjais.

3.          Administratorius 1 dalyje nustatytus įrašus saugo bent penkerius metus tokia forma, kad lyginamojo indekso apskaičiavimus būtų įmanoma atkartoti ir visiškai suprasti ir kad būtų galima atlikti pradinių duomenų, apskaičiavimų ir atvejų, kai buvo remtasi savo išvadomis ir veikta savo nuožiūra, auditą ar vertinimą. Telefono pokalbių ar elektroninės komunikacijos įrašai, gavus prašymą, pateikiami pokalbiuose ar elektroninėje komunikacijoje dalyvavusiems asmenims ir saugomi trejus metus.

5e straipsnis

Skundų nagrinėjimas

1.          Administratorius nustato ir paskelbia rašytines dėl administratoriaus apskaičiavimo tvarkos pateiktų skundų gavimo, tyrimo ir su jais susijusios informacijos saugojimo procedūras. Tokia skundų nagrinėjimo tvarka užtikrinama, kad:

a)     administratorius būtų nustatęs rašytinėje skundų nagrinėjimo politikoje išsamiai apibūdintą tvarką, kurios laikydamiesi jo abonentai gali teikti skundus dėl konkretaus lyginamojo indekso apskaičiavimo reprezentatyvumo rinkos vertės požiūriu, siūlomų lyginamojo indekso apskaičiavimo pakeitimų, metodikos taikymo konkretaus lyginamojo indekso apskaičiavimo procese ir kitų korekcinių sprendimų, susijusių su lyginamųjų indeksų apskaičiavimo procesais;

b)     būtų skundų nagrinėjimo tvarka ir tikslinis tvarkaraštis;

c)      oficialius skundus, pareikštus dėl administratoriaus ir jo darbuotojų, tas administratorius ištirtų sąžiningai ir laiku;

d)     tyrimas būtų atliekamas nepriklausomai nuo visų darbuotojų, kurie gali būti susiję su skundo dalyku;

e)      administratorius siektų greitai užbaigti savo tyrimą.

5f straipsnis

Valdymo ir kontrolės reikalavimų techniniai reguliavimo standartai

ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose papildomai patikslinami valdymo ir kontrolės reikalavimai pagal 5 straipsnio 2a dalį, 5 straipsnio 3a–3d dalis, 5a straipsnio 2 dalį, 5a straipsnio 3 dalį, 5b straipsnio 2 dalį, 5b straipsnio 3 dalį, 5c straipsnio 2 dalį, 5c straipsnio 1–3 dalis. ESMA atsižvelgia į:

a)     lyginamųjų indeksų ir finansų rinkų pokyčius, drauge atsižvelgdama į tarptautinę su lyginamųjų indeksų valdymo reikalavimais susijusios priežiūros praktikos konvergenciją;

b)     įvairių rūšių lyginamųjų indeksų ir administratorių specifines ypatybes, įskaitant sektorių ypatybes ir naudojamų pradinių duomenų rūšis;

c)      ypatingos svarbos ir ne ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų skirtumus;

d)     tai, ar reikalavimai jau yra iš dalies ar visapusiškai įtraukti į kitus atitinkamus reguliavimo reikalavimus, visų pirma susijusius su lyginamaisiais indeksais, kurie yra grindžiami reguliuojamais duomenimis, ir ypač, be kita ko, reikalavimus pagal Direktyvą 2014/65/ES arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 600/2014(27), siekiant užtikrinti, kad reikalavimai nesidubliuotų ir neatsirastų kitokios nereikalingos naštos administratoriams.

ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip [...].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus laikantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnių.

6 straipsnis

Užsakomosios paslaugos

1.          Su lyginamojo indekso teikimu susijusių funkcijų tretiesiems asmenims administratoriai neperduoda tokiais būdais, dėl kurių iš esmės pablogėtų administratoriaus taikoma lyginamojo indekso teikimo kontrolė arba atitinkamos kompetentingos institucijos gebėjimas vykdyti lyginamojo indekso priežiūrą.

3.          Jeigu administratorius perduoda su lyginamojo indekso teikimu susijusias funkcijas ar kokias nors atitinkamas paslaugas ir veiklą kokiam nors paslaugų teikėjui, jis ir toliau visapusiškai atsako už visų šiame reglamente nustatytų prievolių vykdymą.

3a.        Jeigu naudojamasi užsakomosiomis paslaugomis, administratorius užtikrina, kad būtų vykdomos šios sąlygos:

a)     paslaugų teikėjas gali ir sugeba patikimai ir profesionaliai vykdyti perduotas funkcijas, paslaugas arba veiklą ir tam turi teisės aktuose numatytą veiklos leidimą;

b)     administratorius atitinkamoms kompetentingoms institucijoms leidžia susipažinti su paslaugų teikėjo, kuris dalyvauja lyginamojo indekso nustatymo procese, tapatybės duomenimis ir užduotimis;

c)      administratorius imasi tinkamų veiksmų, jeigu atrodo, kad paslaugų teikėjas galbūt veiksmingai nevykdo perduotų funkcijų ir nesilaiko taikomų įstatymų ir reguliavimo reikalavimų;

d)     administratorius turi reikiamą kompetenciją, kad galėtų veiksmingai prižiūrėti perduotas funkcijas ir valdyti su užsakomosiomis paslaugomis susijusią riziką;

e)      paslaugų teikėjas praneša administratoriui apie bet kokius pokyčius, kurie gali turėti esminės įtakos jo gebėjimui veiksmingai vykdyti jam perduotas funkcijas ir laikytis taikomų įstatymų ir reguliavimo reikalavimų;

f)      paslaugų teikėjas bendradarbiauja su atitinkama kompetentinga institucija perduotos veiklos klausimais, o administratorius ir atitinkama kompetentinga institucija turi realią galimybę susipažinti su duomenimis, susijusiais su perduota veikla, taip pat patekti į paslaugų teikėjo veiklos patalpas, ir atitinkama kompetentinga institucija turi galimybę pasinaudoti šiomis prieigos teisėmis;

g)     administratorius turi galimybę prireikus nutraukti susitarimus;

h)     administratorius imasi pagrįstų veiksmų, įskaitant nenumatytų atvejų planus, kad išvengtų nederamos operacinės rizikos, susijusios su paslaugų teikėjo dalyvavimu lyginamųjų indeksų nustatymo procese.

2 skyrius

Pradiniai duomenys, metodika ir pranešimas apie pažeidimus

7 straipsnis Pradiniai duomenys ▌

1.          Lyginamasis indeksas teikiamas vadovaujantis šiais jo pradiniams duomenims ▌taikomais reikalavimais:

a)     pradiniai duomenys yra sandorių duomenys arba, kai tai labiau tikslinga, ne sandorių duomenys, įskaitant įpareigojančias kotiruotes ir patikrinamus įverčius, su sąlyga, kad būtų tiksliai ir patikimai atspindima rinkos ar ekonomikos tikrovė, kuriai įvertinti lyginamasis indeksas yra skirtas;

aa)   a punkte nurodyti pradiniai duomenys turi būti patikrinami;

b)     administratorius pradinius duomenis gauna iš patikimos ir reprezentatyvios duomenų teikėjų grupės ar imties, kad užtikrintų, jog pagal tuos duomenis nustatomas lyginamasis indeksas būtų patikimas ir atspindėtų rinkos ar ekonomikos tikrovę, kuriai įvertinti tas lyginamasis indeksas yra skirtas ▌;

ba)   administratorius naudoja tik tų duomenų teikėjų, kurie laikosi 9 straipsnyje nurodyto elgesio kodekso, pradinius duomenis;

bb)   administratorius sudaro asmenų, galinčių teikti administratoriui pradinius duomenis, sąrašą ir į jį taip pat įtraukia procedūras duomenų teikėjo ir kitų duomenis teikiančių asmenų tapatybei įvertinti;

bc)   administratorius užtikrina, kad duomenų teikėjai pateiktų visus svarbius pradinius duomenis, ir

c)     kai lyginamojo indekso pradiniai duomenys nėra sandorių duomenys ir duomenų teikėjas yra daugiau kaip 50 % vertės sandorių rinkoje, kuriai įvertinti tas lyginamasis indeksas yra skirtas, šalis, administratorius, jei įmanoma, patikrina, ar pradiniai duomenys yra susiję su rinka, kurioje veikia konkurencingos pasiūlos ir paklausos jėgos. Jeigu administratorius nustato, kad pradiniai duomenys nesusiję su rinka, kurioje veikia konkurencingos pasiūlos ir paklausos jėgos, jis pakeičia pradinius duomenis, duomenų teikėjus arba metodiką siekdamas užtikrinti, kad pradiniai duomenys būtų susiję su rinka, kurioje veikia konkurencingos pasiūlos ir paklausos jėgos, arba nustoja teikti tą lyginamąjį indeksą ▌.

2a.        Administratorius užtikrina, kad pradiniams duomenims taikomos kontrolės priemonės apimtų:

a)     kriterijus, kuriais apibrėžiama, kas gali pateikti administratoriui pradinius duomenis, ir duomenų teikėjų atrankos tvarką;

b)     tvarką, pagal kurią būtų vertinami duomenų teikėjo teikiami pradiniai duomenys ir prireikus būtų nebeleidžiama duomenų teikėjui toliau teikti pradinių duomenų arba duomenų teikėjui dėl reikalavimų nesilaikymo būtų taikomos kitos sankcijos ir

c)     pradinių duomenų tvirtinimo, be kita ko, lyginant su kitais rodikliais ar duomenimis, tvarką jų teisingumui ir tikslumui užtikrinti. Jeigu lyginamasis indeksas atitinka 14a straipsnyje nustatytus kriterijus, šis reikalavimas taikomas tik tais atvejais, kai pagrįstai įmanoma jo laikytis.

3a.     Kai pradinius duomenis teikia sandorių sudarymo funkciją vykdantys asmenys, tai yra, bet kuris duomenų teikėjų ar jų susijusių įmonių departamentas, padalinys, grupė ar darbuotojai, vykdantys kainodaros, prekybos, pardavimo, rinkodaros, reklamos, neužsakytų paslaugų siūlymo, struktūrizavimo arba maklerio paslaugų veiklą, administratorius:

a)     gauna duomenis iš kitų šaltinių, kurie patvirtina tuos pradinius duomenis;

b)     užtikrina, kad duomenų teikėjams būtų taikomos tinkamos vidaus priežiūros ir tikrinimo procedūros, suteikiančios galimybę:

i)         patvirtinti pateiktus pradinius duomenis, įskaitant aukšto rango darbuotojų kelių peržiūrų pradiniams duomenims patikrinti procedūras ir teikiamų pradinių duomenų patvirtinimo vadovybės parašu vidaus procedūras;

ii)        fiziškai atskirti sandorių sudarymo funkcijas vykdančius ir ataskaitas teikiančius darbuotojus;

iii)      visapusiškai laikytis konfliktų valdymo priemonių, kuriomis nustatomos, atskleidžiamos, valdomos, mažinamos ir šalinamos esamos arba galimos paskatos manipuliuoti teikiamais pradiniais duomenimis arba kitaip jiems daryti įtaką, įskaitant atlyginimų politiką ir interesų konfliktus, kylančius tarp pradinių duomenų teikimo veiklos ir visos kitos duomenų teikėjo, bet kurios jo susijusios įmonės arba atitinkamų jų klientų ar užsakovų veiklos.

Pirmos pastraipos a ir b punktuose nustatytos nuostatos taikomos lyginamiesiems indeksams, kurie atitinka 14a straipsnyje nustatytus kriterijus, tik tais atvejais, kai pagrįstai įmanoma šių nuostatų laikytis.

3b.        Visi neesminiai lyginamojo indekso pakeitimai, susiję su šio straipsnio nuostatomis, nelaikomi su tuo lyginamuoju indeksu susietos finansinės sutarties arba finansinės priemonės sąlygų pažeidimu. Ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų atveju atitinkama kompetentinga institucija yra įgaliota priskirti pakeitimą prie esminių pakeitimų.

3c.         ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose papildomai patikslinamos duomenų teikėjo vidaus priežiūros ir tikrinimo procedūros, kurių pagal 2a ir 3a dalių nuostatas imasi administratorius, kad užtikrintų pradinių duomenų teisingumą ir tikslumą.

ESMA atsižvelgia į proporcingumo principą, taikytiną ne ypatingos svarbos ir biržos prekių lyginamiesiems indeksams, skirtingų rūšių lyginamųjų indeksų, o ypač tų indeksų, kurie grindžiami 14a straipsnyje nustatytus kriterijus atitinkančių subjektų teikiamais duomenimis, ypatybes, pradinių duomenų pobūdį, tai, ar reikalavimai jau yra visapusiškai ar iš dalies įtraukti į kitus atitinkamus reguliavimo reikalavimus, visų pirma, be kita ko, reikalavimus pagal Direktyvą 2014/65/ES arba Reglamentą (ES) Nr. 600/2014, siekiant užtikrinti, kad reikalavimai nesidubliuotų ir neatsirastų kitokios nereikalingos naštos administratoriams; taip pat ESMA atsižvelgia į tarptautinę priežiūros praktikos, susijusios su lyginamaisiais indeksais, konvergenciją.

ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip [XXX].

Komisijai suteikiami įgaliojimai Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

7a straipsnis

Metodika

1.          Lyginamajam indeksui nustatyti administratorius naudoja metodiką, kuri:

a)     yra pagrįsta ir patikima;

b)     turi aiškias taisykles, kuriomis nurodoma, kaip ir kada nustatant tą lyginamąjį indeksą gali būti veikiama savo nuožiūra;

c)     yra griežta, nuosekli ir sudaro sąlygas patvirtinti duomenis, įskaitant grįžtamąjį patikrinimą;

d)     yra atspari ir užtikrinanti, kad lyginamąjį indeksą būtų galima apskaičiuoti įvairiausiomis galimomis aplinkybėmis;

e)     yra atsekama ir patikrinama.

2.          Rengdamas lyginamojo indekso nustatymo metodiką, lyginamojo indekso administratorius:

a)     atsižvelgia į tokius veiksnius kaip, pvz., rinkos dydis ir įprastas likvidumas, prekybos ir rinkos dalyvių pozicijų skaidrumas, rinkos koncentracija, rinkos dinamika ir bet kokios imties tinkamumas rinkai ar ekonomikos tikrovei, kuriai įvertinti tas lyginamasis indeksas yra skirtas, atspindėti;

b)     nustato, kas to lyginamojo indekso atžvilgiu yra aktyvioji rinka, ir

c)     nustato įvairių rūšių pradiniams duomenims teikiamą pirmenybę.

3.                      Administratorius taiko aiškias paskelbtas taisykles, kuriose nustatytos aplinkybės, kurioms esant pradinių duomenų kiekis ar kokybė neatitinka reikiamų standartų, pagal metodiką būtinų lyginamajam indeksui tiksliai ir patikimai nustatyti, ir kuriose apibūdinta, ar lyginamasis indeksas tokiomis aplinkybėmis bus apskaičiuojamas ir kaip tai bus daroma.

4.          Visi neesminiai lyginamojo indekso pakeitimai, susiję su šio straipsnio nuostatomis, nelaikomi su tuo lyginamuoju indeksu susietos finansinės sutarties arba finansinės priemonės sąlygų pažeidimu. Ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų atveju atitinkama kompetentinga institucija yra įgaliota priskirti pakeitimą prie esminių pakeitimų.

7b straipsnis

Metodikos skaidrumas

1.          Administratorius lyginamojo indekso duomenis ir metodiką parengia, tvarko ir administruoja skaidriai.

Administratorius sąžiningą ir lengvą prieigą užtikrinančiomis priemonėmis skelbia:

i)      kiekvienam lyginamajam indeksui arba lyginamųjų indeksų grupei naudojamą metodiką ir

ii)     konsultavimosi procedūrą ir pagrindimą, pagal kuriuos siūlomi esminiai jo metodikos pakeitimai, taip pat tokių pakeitimų pagrindimą, įskaitant apibrėžtį, kas yra esminis pakeitimas, ir tai, kada administratorius naudotojams praneša apie kokius nors pakeitimus.

2.          Kai lyginamasis indeksas atitinka 14a straipsnyje nustatytus kriterijus, to lyginamojo indekso administratorius aprašo ir paskelbia, kiek tai įmanoma, visus skaičiavimus, nepažeisdamas reikiamų lyginamojo indekso paskelbimo terminų:

a)     glaustą paaiškinimą, kurio pakaktų, kad lyginamojo indekso abonentas arba kompetentinga institucija galėtų lengviau suprasti, kaip buvo atlikti skaičiavimai, įskaitant bent vertinamos fizinės rinkos dydį ir likvidumą (pvz., pateiktų sandorių skaičių ir apimtį), apimties intervalą ir vidurkį, kainų intervalą ir vidurkį, orientacines kiekvienos rūšies pradinių duomenų, į kuriuos atsižvelgta atliekant skaičiavimus, procentines dalis; vartojami kainodaros metodikos terminai, tokie kaip „pagrįsta sandoriais“, „pagrįsta kainų skirtumu“ arba „interpoliuota arba ekstrapoliuota“, ir

b)     glaustą paaiškinimą, kokiu mastu ir kokiu pagrindu atliekant kokius nors skaičiavimus remtasi savomis išvadomis, pvz., kodėl nuspręsta į skaičiavimus neįtraukti pradinių duomenų, kurie šiaip atitiko atitinkamos tam skaičiavimui taikomos metodikos reikalavimus, kodėl kainos grįstos skirtumais, interpoliacija, ekstrapoliacija arba kodėl pirkimo kainų ar pardavimo kainų duomenims taikytas didesnis lyginamasis svoris nei sudarytų sandorių duomenims.

3.          Jeigu toks paskelbimas būtų nesuderinamas su taikytinomis intelektinės nuosavybės teisės nuostatomis, su metodika leidžiama susipažinti atitinkamai kompetentingai institucijai.

4.          Jeigu padaromas esminis ypatingos svarbos lyginamojo indekso metodikos pakeitimas, administratorius apie pakeitimą praneša atitinkamai kompetentingai institucijai. Kompetentinga institucija pakeitimą patvirtina per 30 dienų.

7c straipsnis

Pradinių duomenų ir metodikos techniniai reguliavimo standartai

ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose papildomai patikslinamos pradinių duomenų kontrolės priemonės, aplinkybės, kurioms esant sandorių duomenų gali nepakakti, ir kaip tai būtų galima įrodyti atitinkamoms kompetentingoms institucijoms, taip pat metodikų rengimo reikalavimai, atsižvelgiant į skirtingas lyginamųjų indeksų rūšis ir sektorius, kaip tai nustatyta šiame reglamente. ESMA atsižvelgia į:

a)     lyginamųjų indeksų ir finansų rinkų pokyčius, drauge atsižvelgdama į tarptautinę su lyginamaisiais indeksais susijusios priežiūros praktikos konvergenciją;

b)     įvairių lyginamųjų indeksų ir įvairių rūšių lyginamųjų indeksų specifines ypatybes;

c)     ne ypatingos svarbos lyginamiesiems indeksams taikytiną proporcingumo principą;

d)     lyginamųjų indeksų pažeidžiamumą manipuliavimo atžvilgiu priklausomai nuo naudojamų metodikų ir pradinių duomenų;

e)     tai, kad naudotojams turėtų būti prieinama pakankama informacija, kad jie galėtų suprasti, kaip lyginamasis indeksas teikiamas, ir kad galėtų įvertinti jo, kaip referencinės vertės, aktualumą ir tinkamumą;

f)      tai, ar reikalavimai jau yra iš dalies ar visapusiškai įtraukti į kitus atitinkamus reguliavimo reikalavimus, visų pirma susijusius su lyginamaisiais indeksais, kurie yra grindžiami reguliuojamais duomenimis, ir ypač, be kita ko, reikalavimus pagal Direktyvą 2014/65/ES arba Reglamentą (ES) Nr. 600/2014, siekiant užtikrinti, kad reikalavimai nesidubliuotų ir neatsirastų kitokios nereikalingos naštos administratoriams.

ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip [...].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus laikantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnių.

8 straipsnis

Pranešimas apie pažeidimus

1.          Administratorius taiko procedūras, kurių laikydamiesi jo vadovai, darbuotojai ir kiti fiziniai asmenys, kurių paslaugomis jis naudojasi arba kurių teikiamas paslaugas kontroliuoja, įstaigos viduje praneša apie šio reglamento ir kitų atitinkamų taikytinų teisinių nuostatų pažeidimus.

2.          Administratorius taiko procedūras, kurių laikydamasis praneša apie šio reglamento ir kitų atitinkamų taikytinų teisinių nuostatų pažeidimus atitinkamoms institucijoms.

3 skyrius Elgesio kodeksas ir reikalavimai duomenų teikėjams

9 straipsnisElgesio kodeksas

1.          Kai lyginamasis indeksas grindžiamas duomenų teikėjų teikiamais duomenimis, administratorius, bendradarbiaudamas, kai įmanoma, su duomenų teikėjais, dėl kiekvieno lyginamojo indekso parengia elgesio kodeksą, kuriame aiškiai nustato ▌ duomenų teikėjų atsakomybę už pradinių duomenų teikimą, ir užtikrina, kad duomenų teikėjai kasmet ir pasikeitus elgesio kodeksui patvirtintų savo atitiktį elgesio kodeksui.

2.          ▌Elgesio kodeksą sudaro bent šios dalys:

a)   aiški teiktinų pradinių duomenų apibrėžtis ir reikalavimai, būtini siekiant užtikrinti pradinių duomenų teikimą pagal 7 ir 8 straipsnius;

b)   politika, kuria užtikrinama, kad duomenų teikėjai pateiktų visus atitinkamus pradinius duomenis, ir

c)   sistemos ir kontrolės priemonės, kurias duomenų teikėjas privalo nustatyti, be kita ko:

      i)                      pradinių duomenų teikimo tvarka, įskaitant duomenų teikėjui taikomus reikalavimus nurodyti, ar pradiniai duomenys yra sandorių duomenys ir ar pradiniai duomenys atitinka administratoriaus nustatytus reikalavimus;

      ii)          politika veikimo savo nuožiūra teikiant pradinius duomenis klausimu;

      iii)         visi reikalavimai patvirtinti pradinius duomenis prieš pateikiant juos administratoriui;

      iv)          įrašų saugojimo politika;

      v)           reikalavimai pranešti apie įtartinus pradinius duomenis;

      vi)          konfliktų valdymo reikalavimai.

2a.        Administratorius gali parengti po bendrą elgesio kodeksą dėl kiekvienos savo teikiamų lyginamųjų indeksų grupės.

2b.        Per 20 dienų nuo sprendimo įtraukti ypatingos svarbos lyginamąjį indeksą į 13 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą taikymo datos to ypatingos svarbos lyginamojo indekso administratorius atitinkamai kompetentingai institucijai pateikia elgesio kodeksą. Atitinkama kompetentinga institucija per 30 dienų patikrina, ar elgesio kodekso turinys atitinka šio reglamento reikalavimus.

3.          ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais papildomai patikslinamos 2 dalyje nurodytos elgesio kodekso dalys atsižvelgiant į įvairių rūšių lyginamuosius indeksus ir į lyginamųjų indeksų ir finansų rinkų pokyčius.

Rengdama tuos techninių reguliavimo standartų projektus, ESMA atsižvelgia į dėl įvairių lyginamųjų indeksų ir duomenų teikėjų ypatybių taikytiną proporcingumo principą, visų pirma turint omenyje pradinių duomenų ir metodikų skirtumus, manipuliavimo pradiniais duomenimis riziką ir tarptautinę su lyginamaisiais indeksais susijusios priežiūros praktikos konvergenciją. ESMA konsultuojasi su ACER dėl galimybių taikyti elgesio kodeksus, visų pirma, konkrečiais atitinkamų lyginamųjų indeksų atvejais.

ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip [XXX].

Komisijai suteikiami įgaliojimai Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka nustatyti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

11 straipsnis

Reikalavimai prižiūrimiems duomenų teikėjams

1.          Pradinius duomenis ypatingos svarbos lyginamajam indeksui teikiančiam prižiūrimam duomenų teikėjui taikomi 2a ir 3 dalyse nustatyti valdymo ir kontrolės reikalavimai.

2.          Prižiūrimas duomenų teikėjas taiko veiksmingas sistemas ir kontrolės priemones visų administratoriui teikiamų pradinių duomenų teisingumui ir patikimumui užtikrinti, įskaitant:

a)     kontrolės priemones, kuriomis nustatoma, kas gali pateikti administratoriui pradinius duomenis, įskaitant, jeigu proporcinga, tvarką, pagal kurią duomenis parašu tvirtintų viršesnis už duomenis teikiantį asmenį fizinis asmuo;

b)     atitinkamą duomenis teikiančių asmenų mokymą, kuris apimtų bent šį reglamentą ir Reglamentą (ES) Nr. 596/2014;

c)     konfliktų valdymo priemones, prireikus įskaitant organizacinį darbuotojų atskyrimą ir priemones, kuriomis galima pašalinti paskatas manipuliuoti kokiu nors lyginamuoju indeksu, atsirandančias dėl atlyginimų politikos;

d)     su pradinių duomenų teikimu susijusios komunikacijos įrašų saugojimą atitinkamą laikotarpį;

e)     įrašų apie atskirų prekybinių operacijų vykdytojų ir prekybos operacijų subjektų pozicijas, susijusias su priemonėmis, susietomis su lyginamuoju indeksu, saugojimą, siekiant palengvinti auditą, tyrimus ir interesų konfliktų valdymo tikslais;

f)      vidaus ir išorės auditų įrašų saugojimą.

2a.        Jeigu pradiniai duomenys nėra sandorių duomenys arba įpareigojančios kotiruotės, prižiūrimi duomenų teikėjai, be 2 dalyje nurodytų sistemų ir kontrolės priemonių, nustato politiką, kuria vadovaujamasi, kai remiamasi savo išvadomis ar veikiama savo nuožiūra, ir saugo įrašus apie rėmimosi savo išvadomis ar veikimo savo nuožiūra pagrindimą, jeigu proporcinga, atsižvelgiant į lyginamojo indekso ir pradinių duomenų pobūdį.

3.          Prižiūrimas duomenų teikėjas visapusiškai bendradarbiauja su administratoriumi ir atitinkama kompetentinga institucija atliekant lyginamojo indekso teikimo auditą, įskaitant auditą, atliekamą taikant 5c straipsnio 3 dalies nuostatas, ir vykdant jo priežiūrą ir leidžia susipažinti su visa informacija ir įrašais, saugomais pagal 2 ir 2a dalių nuostatas.

4.          ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais papildomai patikslinami 2, 2a ir 3 dalyse nustatyti sistemų ir kontrolės priemonių reikalavimai, taikytini įvairių rūšių lyginamiesiems indeksams.

ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip [XXX].

Komisijai suteikiami įgaliojimai Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

III ANTRAŠTINĖ DALIS ▌YPATINGOS SVARBOS

LYGINAMIESIEMS INDEKSAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

1 skyrius

Reguliuojami duomenys

12a straipsnis

Reguliuojami duomenys

Kai lyginamieji indeksai nustatomi duomenims taikant formulę, kuri nustatyta 3 straipsnio 1 dalies 11 punkto i arba ii papunktyje, tokių lyginamųjų indeksų arba duomenų tokiems lyginamiesiems indeksams teikimui netaikomi 7 straipsnio 1 dalies b, ba ir c punktai, 7 straipsnio 2a ir 3a dalys, 8 straipsnio 1 ir 2 dalys, 9, 11 ir 13a straipsniai. Tokių lyginamųjų indeksų, sudaromų remiantis pradiniais duomenimis, kurie visi tiesiogiai teikiami taip, kaip nurodyta 3 straipsnio 1 dalies 11 punkte, teikimui netaikomas 5d straipsnio 1 dalies a punktas. Šie reikalavimai taip pat netaikomi taikant 5c straipsnio 3 dalį.

2 skyrius Ypatingos svarbos lyginamieji indeksai

13 straipsnis Ypatingos svarbos lyginamieji indeksai

1.          Lyginamasis indeksas, kuris nėra grindžiamas reguliuojamais duomenimis, laikomas ypatingos svarbos lyginamuoju indeksu esant šioms aplinkybėms:

a)   lyginamasis indeksas naudojamas kaip referencinė vertė, susieta su finansinėmis priemonėmis ir finansinėmis sutartimis, kurių vidutinė vertė įvertinus per atitinkamą laikotarpį vidutiniškai siekia bent 500 000 000 000 EUR;

b)   lyginamasis indeksas pripažintas ypatingos svarbos lyginamuoju indeksu laikantis 2a, 2c ir 2e–2g dalyse nurodytos procedūros.

ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose:

         – patikslinama, kaip skaičiuojama finansinių priemonių rinkos vertė;

         – patikslinama, kaip skaičiuojama išvestinių finansinių priemonių bendroji nominalioji vertė;

         – patikslinama, kokios trukmės laikotarpį reikia paimti, siekiant tinkamai išmatuoti lyginamojo indekso vertę;

         – bent kas [trejus] metus po šio reglamento įsigaliojimo dienos atliekama 500 000 000 000 EUR ribinės vertės peržiūra.

ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip [XXX].

Komisijai suteikiami įgaliojimai Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

2a.      Valstybės narės kompetentinga valdžios institucija gali laikyti jos jurisdikcijoje administruojamą lyginamąjį indeksą ypatingos svarbos lyginamuoju indeksu, kai jo vidutinė bendra nominalioji vertė yra mažesnė nei 1 dalies pirmos pastraipos a punkte nustatyta suma, jeigu ji mano, kad nustojus teikti tą lyginamąjį indeksą būtų labai pakenkta jos jurisdikcijoje esančių rinkų teisingumui, finansiniam stabilumui, vartotojams, realiajai ekonomikai arba namų ūkių ir įmonių finansavimui. Tokiu atveju, ji per penkias dienas praneša ESMA apie savo sprendimą.

2b.      Per dešimt dienų nuo šio straipsnio 2a dalyje nurodyto pranešimo gavimo dienos ESMA paskelbia pranešimą savo interneto svetainėje ir atnaujina 25a straipsnyje nurodytą registrą.

2c.      Jeigu nacionalinė kompetentinga institucija mano, kad kitos kompetentingos institucijos Sąjungoje pagal 2a dalį priimtas sprendimas turės didelį neigiamą poveikį jos jurisdikcijoje esančių finansų rinkų stabilumui, realiajai ekonomikai arba prižiūrimiems atitinkamo lyginamojo indekso duomenų teikėjams, ji pateikia prašymą tai nacionalinei kompetentingai institucijai savo sprendimą persvarstyti. Sprendimą pagal 2a dalį priėmusi kompetentinga institucija informuoja prašymą pateikusią kompetentingą instituciją apie savo atsakymą per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos.

2d.      Jeigu kompetentingoms institucijoms susitarti nepavyksta, prašymą pateikusi kompetentinga institucija gali kreiptis į ESMA. ESMA imasi veiksmų pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 19 straipsnį per 60 dienų nuo tokio klausimo perdavimo prašymo gavimo dienos.

2e.      Jeigu valstybės narės kompetentinga institucija arba ESMA mano, kad kitoje valstybėje narėje administruojamas lyginamasis indeksas, kurio vidutinė nominalioji vertė yra mažesnė nei 1 dalies pirmos pastraipos a punkte nustatyta suma, vis tiek turėtų būti laikomas ypatingos svarbos lyginamuoju indeksu, nes nustojus teikti tą lyginamąjį indeksą būtų labai pakenkta jos jurisdikcijoje esančių rinkų teisingumui, finansiniam stabilumui, vartotojams, realiajai ekonomikai arba namų ūkių ir įmonių finansavimui, ji pateikia prašymą atitinkamo lyginamojo indekso administratoriaus nacionalinei kompetentingai institucijai, kad tas lyginamasis indeksas būtų priskirtas prie ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų. Atitinkamo lyginamojo indekso administratoriaus kompetentinga institucija informuoja prašymą pateikusią kompetentingą instituciją apie savo atsakymą per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos.

2f.       Atlikusi 2e dalyje nustatytą procedūrą, jeigu kompetentingoms institucijoms susitarti nepavyksta, prašymą pateikusi kompetentinga institucija gali kreiptis į ESMA. Ji perduoda dokumentuotą lyginamojo indekso teikimo nutraukimo poveikio savo jurisdikcijoje įvertinimą, kuriame pateikiama bent ši informacija:

a) įvairūs naudojimo būdai, kalbant apie rinkos dalyvius ir naudojimą neprofesionaliųjų klientų rinkose;

b)  galimybė vietoj to lyginamojo indekso naudoti įmanomą rinkos sąlygomis pakaitalą;

c) finansinių priemonių ir finansinių sutarčių, susietų su tuo lyginamuoju indeksu, vertė valstybėje narėje ir jos svarba valstybės narės bendram nacionaliniam produktui;

d) indekso naudojimo ir, kai taikytina, duomenų teikimo lyginamajam indeksui koncentracija valstybėse narėse;

e) bet kokie kiti rodikliai, pagal kuriuos būtų galima įvertinti galimą tokio lyginamojo indekso teikimo nutraukimo arba jo tapimo nepatikimu poveikį valstybės narės rinkoms, finansiniam stabilumui arba namų ūkių ir įmonių finansavimui.

Jeigu ESMA yra prašymą teikianti kompetentinga institucija, ji persvarsto savo prašymą ir paskelbia privalomą nuomonę.

2g.      Per dešimt savaičių nuo 2d dalyje nurodyto pranešimo gavimo dienos ir pasikonsultavusi su ESRV bei kitomis susijusiomis nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis, ESMA paskelbia privalomą nuomonę dėl ypatingos lyginamojo indekso svarbos. ESMA perduoda savo nuomonę ir konsultacijų rezultatus Komisijai, nacionalinėms kompetentingoms institucijoms ir administratoriui. ESMA savo nuomonę grindžia 2f dalyje išvardytais kriterijais ir kitais susijusiais kriterijais.

2h.      Jeigu lyginamasis indeksas priskiriamas prie ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų, pagal 34 straipsnį sudaroma kompetentingų institucijų kolegija.

Kompetentingų institucijų kolegija prašo informacijos, kurios reikia, kad ji galėtų suteikti leidimą teikti tą lyginamąjį indeksą laikantis šiuo reglamentu nustatytų papildomų sąlygų, taikomų ypatingos svarbos lyginamiesiems indeksams, kaip nustatyta 23 straipsnyje.

2i.       Kompetentingų institucijų kolegija bent kartą per dvejus metus peržiūri lyginamuosius indeksus, priskirtus prie ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų.

2j.       Išimtiniais atvejais valstybės narės gali taikyti bet kurio lyginamojo indekso administratoriui papildomus reikalavimus, susijusius su į šio straipsnio taikymo sritį patenkančiu dalyku.

13a straipsnis

Privalomas ypatingos svarbos lyginamojo indekso administravimas

1.          Jeigu ypatingos svarbos lyginamojo indekso administratorius ketina nustoti teikti ypatingos svarbos lyginamąjį indeksą, jis privalo:

a)     nedelsdamas pranešti apie tai savo kompetentingai institucijai ir

b)     per keturias savaites nuo tokio pranešimo dienos pateikti įvertinimą, kaip tas lyginamasis indeksas turėtų būti perduotas naujam administratoriui, arba

c)     per keturias savaites nuo tokio pranešimo dienos pateikti įvertinimą, kaip reikėtų nustoti teikti lyginamąjį indeksą, atsižvelgiant į 17 straipsnio 1 dalyje nustatytą procedūrą.

Administratorius negali nustoti teikti lyginamojo indekso per tą laikotarpį.

2.          Gavusi 1 dalyje nurodytą administratoriaus įvertinimą, kompetentinga institucija per keturias savaites privalo:

a)     informuoti ESMA ir

b)     atlikti savo pačios įvertinimą, kaip tas lyginamasis indeksas turėtų būti perduotas naujam administratoriui arba kaip reikėtų nustoti jį teikti, atsižvelgiant į 17 straipsnio 1 dalyje nustatytą administratoriaus vykdomą jo lyginamojo indekso teikimo nutraukimo procedūrą.

Administratorius negali nustoti teikti lyginamojo indekso per tą laikotarpį.

3.          Atlikus įvertinimą pagal 2 dalį, kompetentinga institucija yra įgaliota įpareigoti administratorių ir toliau skelbti tą lyginamąjį indeksą iki tol, kol:

a)     lyginamojo indekso teikimas bus perduotas naujam administratoriui arba

b)     bus galima tvarkingai nustoti teikti lyginamąjį indeksą, arba

c)     lyginamasis indeksas pasidarys nebe ypatingos svarbos indeksu.

Kompetentinga institucija gali įpareigoti administratorių ir toliau skelbti lyginamąjį indeksą ribotą laikotarpį, ne ilgesnį kaip šeši mėnesiai, kurį kompetentinga institucija prireikus gali pratęsti ne daugiau kaip dar šešiais mėnesiais.

13b straipsnisYpatingos svarbos lyginamojo indekso administratorių įtakos rinkoje mažinimas

1.          Administratorius, kontroliuodamas ypatingos svarbos lyginamojo indekso teikimą, tinkamai atsižvelgia į rinkos vientisumo principus ir lyginamojo indekso tęstinumą, įskaitant poreikį užtikrinti su lyginamuoju indeksu susietų sutarčių teisinį tikrumą.

2.          Administratorius, teikiantis ypatingos svarbos lyginamąjį indeksą, kuris bus naudojamas sudarant finansinę sutartį ar finansinę priemonę, užtikrina, kad lyginamojo indekso licencija būtų išduodama ir su juo susijusi informacija visiems naudotojams būtų teikiama sąžiningomis, pagrįstomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 600/2014 37 straipsnyje.

14 straipsnisPrivalomas

ypatingos svarbos lyginamojo indekso duomenų teikimas

1.          Vieno ar daugiau ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų, grindžiamų duomenų teikėjų, kurių dauguma yra prižiūrimi duomenų teikėjai, pateiktais duomenimis, administratorius kas dvejus metus savo kompetentingai institucijai pateikia galimybių kiekvienu savo teikiamo ypatingos svarbos lyginamuoju indeksu įvertinti rinką ir ekonomikos tikrovę įvertinimą.

2.          Jei vienas ar daugiau prižiūrimų ypatingos svarbos lyginamojo indekso duomenų teikimo subjektų ketina nutraukti pradinių duomenų tam ypatingos svarbos lyginamajam indeksui teikimą, jis privalo nedelsdamas raštu apie tai informuoti ypatingos svarbos lyginamojo indekso administratorių ar atitinkamą kompetentingą instituciją. Per 14 dienų nuo tokio pranešimo gavimo dienos administratorius turi informuoti kompetentingą instituciją ir pateikti duomenų nebeteikimo poveikio galimybei lyginamuoju indeksu įvertinti rinkos ar ekonomikos tikrovę įvertinimą. Administratorius apie pranešimą dėl duomenų nebeteikimo taip pat informuoja kitus prižiūrimus duomenų teikėjus, kurie teikia duomenis ypatingos svarbos lyginamajam indeksui, ir siekia išsiaiškinti, ar jie taip pat ketina nutraukti duomenų teikimą.

Kompetentinga institucija nedelsdama informuoja kompetentingų institucijų kolegiją ir per pagrįstą laikotarpį atlieka savo duomenų nebeteikimo poveikio įvertinimą.

Kompetentingai institucijai suteikiami įgaliojimai reikalauti, kad duomenų teikėjai, kurie pranešė apie ketinimą nebeteikti pradinių duomenų ypatingos svarbos lyginamajam indeksui, toliau teiktų pradinius duomenis, kol kompetentinga institucija atliks savo įvertinimą.

3.          Jei kompetentinga institucija mano, kad ypatingos svarbos lyginamojo indekso reprezentatyvumui kyla pavojus, ji yra įgaliota:

a)     remiantis 4 dalimi reikalauti, kad prižiūrimi subjektai, įskaitant subjektus, kurie dar nėra susijusio ypatingos svarbos lyginamojo indekso duomenų teikėjai, teiktų pradinius duomenis administratoriui pagal metodiką, elgesio kodeksą ir kitas taisykles. Šis reikalavimas taikomas tinkamos trukmės pereinamąjį laikotarpį, priklausomai nuo vidutinio su atitinkamu lyginamuoju indeksu susietos sutarties laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo pirminio sprendimo įpareigoti teikti duomenis priėmimo dienos;

b)     atlikusi 6 dalyje nurodytą peržiūrą po šios dalies a punkte nurodyto pereinamojo laikotarpio, atitinkama kompetentinga institucija turi galimybę pratęsti privalomo duomenų teikimo laikotarpį ne ilgesniu kaip 12 mėnesių laikotarpiu;

c)      nustatyti datą, iki kurios pradiniai duomenys turi būti teikiami, neįpareigodama prižiūrimų subjektų prekiauti ar įsipareigoti prekiauti;

d)     prašo administratorių atlikti ypatingos svarbos lyginamojo indekso nustatymo elgesio kodekso, metodikos ar kitų taisyklių pakeitimus siekiant padidinti jo reprezentatyvumą ir pagrįstumą, pasitarusi su administratoriumi;

e)      prašo administratorių lyginamojo indekso naudotojams pateikti priemonių, kurias administratorius rengiasi priimti, kad būtų padidintas lyginamojo indekso reprezentatyvumas ir pagrįstumas, rašytinę ataskaitą ir sudaryti sąlygas su ja susipažinti.

4.          3 dalies a punkte nurodytus prižiūrimus subjektus nustato administratoriaus kompetentinga institucija, padedama prižiūrimų subjektų kompetentingos institucijos, pagal prižiūrimo subjekto dalyvavimo rinkoje, kurią siekiama įvertinti tuo lyginamuoju indeksu, mastą, ir remiantis duomenų teikėjo kompetencija ir gebėjimu teikti reikiamos kokybės pradinius duomenis. Tinkamas dėmesys turi būti skiriamas tam, kad būtų nustatyti tinkami pakaitiniai lyginamieji indeksai, prie kurių pereitų finansinių sutarčių ir finansinių priemonių, susietų su ypatingos svarbos lyginamuoju indeksu, naudotojai.

5.          Jei pagal 13 straipsnio 2a–2d dalyse išdėstytas procedūras nustatoma, kad lyginamasis indeksas yra ypatingos svarbos, administratoriaus kompetentinga institucija yra įgaliota reikalauti pateikti pradinius duomenis pagal šio straipsnio 3 dalies a, b ir c punktus tik iš savo valstybėje narėje esančių prižiūrimų duomenų teikėjų.

5a.        3 dalyje nurodyta prižiūrimo subjekto kompetentinga institucija padeda administratoriaus kompetentingai institucijai užtikrinti priemonių pagal 3 dalį vykdymą.

5b.        Iki 3 dalies a punkte nurodyto pereinamojo laikotarpio pabaigos administratoriaus kompetentinga institucija kartu su kompetentingų institucijų kolegija dar kartą apsvarsto, ar būtina toliau taikyti 3 dalies a punkte nurodytas priemones, ir savo išvadas pateikia rašytinėje ataskaitoje. Administratoriaus kompetentinga institucija priemones atšaukia šiais atvejais:

a)     jei ji nusprendžia, kad lyginamasis indeksas gali būti naudojamas po to, kai duomenų teikėjai, įpareigoti teikti pradinius duomenis, nustoja juos teikti;

b)     jei ji nusprendžia, kad tikėtina, jog duomenų teikėjai toliau teiks pradinius duomenis mažiausiai vienus metus, jei įgaliojimai bus atšaukti;

c)      jei ji, pasikonsultavusi su duomenų teikėjais ir naudotojais, nusprendžia, kad yra teikiamas tinkamas pakaitinis lyginamasis indeksas ir ypatingos svarbos lyginamojo indekso naudotojai gali prieinama kaina prie jo pereiti. Toks perėjimas nelaikomas esamos sutarties pažeidimu; arba

d)     jei ji nusprendžia, kad nėra tinkamų kitų duomenų teikėjų, o atitinkamiems prižiūrimiems subjektams nustojus teikti duomenis lyginamasis indeksas susilpnėtų tiek, kad jį reikėtų nustoti skelbti.

Atvejais, nurodytais pirmos pastraipos a ir b punktuose, prižiūrimi subjektai, ketinantys nebeteikti duomenų, nustoja juos teikti administratoriaus kompetentingos institucijos nurodytą dieną, neviršydami 3 dalies b punkte nurodytų terminų.

5c.         Tuo atveju, kai reikia nustoti skelbti ypatingos svarbos lyginamąjį indeksą, prižiūrimas subjektas, teikiantis pradinius duomenis ypatingos svarbos lyginamajam indeksui, toliau juos teikia kompetentingos institucijos nurodytą tinkamą laikotarpį, kuris neviršija 3 dalies b punkte nurodytų laikotarpių. bet koks pakeitimas ar perėjimas prie kito lyginamojo indekso nelaikomas esamos sutarties pažeidimu.

5d.        Administratorius taip greitai, kaip tai praktiškai įmanoma, praneša atitinkamai kompetentingai institucijai, jei kuris nors duomenų teikėjas pažeidžia 2 dalies reikalavimus.

14a straipsnisNeprižiūrimų subjektų duomenimis grindžiami biržos prekių lyginamieji indeksai

Kai biržos prekių lyginamieji indeksai grindžiami duomenimis subjektų, kurių dauguma yra neprižiūrimi subjektai, iš esmės užsiimantys investicinių paslaugų teikimu, kaip nustatyta Direktyvoje 2014/65/ES, arba bankų veikla pagal Direktyvą 2013/36/ES, netaikomi 5a ir 5b straipsniai, 5c straipsnio 1 ir 2 dalys, 5d straipsnio 2 dalis, 7 straipsnio 1 dalies ba ir bc punktai ir 9 straipsnis.

IV ANTRAŠTINĖ DALISSKAIDRUMAS IR VARTOTOJŲ APSAUGA

15 straipsnisLyginamojo indekso pažyma

1.          Per 2 savaites nuo įtraukimo į 25a straipsnyje nurodytą registrą administratorius kiekvienam lyginamajam indeksui arba, kai taikytina, kiekvienai lyginamųjų indeksų grupei, kurie teikiami ir skelbiami siekiant gauti leidimą arba išduoti registracijos prašymą, arba kad būtų patvirtinti pagal 21b straipsnį arba pripažįstami pagal 21a straipsnį, paskelbia lyginamojo indekso pažymą. Administratorius kiekvieno lyginamojo indekso ar lyginamųjų indeksų grupės lyginamojo indekso pareiškimą atnaujina bent kas dveji metai. Pažymoje turi būti:

a)     aiškiai ir nedviprasmiškai apibrėžiama rinkos ar ekonomikos tikrovė, kuri vertinama lyginamuoju indeksu, ir aplinkybės, kuriomis toks vertinimas gali tapti nepatikimas;

c)     ▌aiškiai ir nedviprasmiškai nurodomi lyginamųjų indeksų elementai, kuriuos nustatant gali būti veikiama savo nuožiūra, ir kriterijai, kurie taikomi veikimui savo nuožiūra▌;

d)     atkreipia dėmesį į galimybę, kad dėl tam tikrų veiksnių, įskaitant išorės veiksnius, kurių administratorius negali kontroliuoti, gali prireikti padaryti lyginamojo indekso pakeitimus arba jo nebeteikti; ir

e)     pataria, kad bet kokios su lyginamuoju indeksu susietos finansinės sutartys ar kitos finansinės priemonės turėtų būti pajėgios atlaikyti galimus lyginamojo indekso pakeitimus ar nutraukimą arba tokiose sutartyse ar priemonėse turėtų būti kitaip atsižvelgta į tokių pakeitimų ar nutraukimo galimybę.

2.          Lyginamojo indekso pareiškime turi būti bent jau tokia informacija:

a)     visų pagrindinių su lyginamuoju indeksu susijusių sąvokų apibrėžtys;

b)     pagrindimas, kodėl nustatyta tam tikra metodika, ir šios metodikos peržiūros ir patvirtinimo procedūros;

c)     kriterijai ir procedūros, naudojami lyginamajam indeksui nustatyti, įskaitant pradinių duomenų aprašymą, įvairių rūšių pradiniams duomenims teikiamą pirmenybę, būtiniausius duomenis, kurių reikia lyginamajam indeksui nustatyti, bet kokių modelių ar ekstrapoliacijos metodų naudojimą ir bet kokią lyginamojo indekso sudedamųjų dalių derinimo tvarką;

d)     kontrolės priemonės ir taisyklės, kuriomis administratorius ar bet kokie duomenų teikėjai turi vadovautis veikdami savo nuožiūra ar remdamiesi nuovoka tokio veikimo savo nuožiūra ar rėmimosi savo nuovoka nuoseklumui užtikrinti;

e)     procedūros, kuriomis vadovaujamasi nustatant lyginamąjį indeksą nepalankiausiais laikotarpiais arba tais laikotarpiais, kai sandorių duomenų šaltinių gali nepakakti, jie gali būti netikslūs ar nepatikimi, taip pat galimi lyginamojo indekso trūkumai tokiais laikotarpiais;

f)      procedūros, kurios taikomos, jei pradiniuose duomenyse ar nustatant lyginamąjį indeksą būta klaidų, įskaitant atvejus, kuriais lyginamąjį indeksą reikės nustatyti iš naujo ir

g)     galimų lyginamojo indekso trūkumų, įskaitant jo veikimą nelikvidžiose ar suskaidytose rinkose ir galimą pradinių duomenų koncentraciją, nustatymas.

17 straipsnisLyginamojo indekso teikimo nutraukimas

1.          Administratorius kartu su 15 straipsnyje nurodyta lyginamojo indekso pažyma paskelbia procedūrą, susijusią su veiksmais, kurių jis imsis lyginamojo indekso pakeitimų arba teikimo nutraukimo atveju arba lyginamojo indekso pripažinimo nutraukimo pagal 21a straipsnį atveju arba patvirtinimo pagal 21b straipsnį atveju. Ši procedūra taip pat įtraukiama į 9 straipsnio 1 dalyje nurodytą elgesio kodeksą. Kai taikytina, procedūros projektas gali būti parengtas lyginamųjų indeksų grupėms ir, atsiradus esminiams pakeitimams, jis turi būti atnaujintas ir paskelbtas.

2.          Prižiūrimi subjektai, naudojantys lyginamąjį indeksą, parengia ir tvarko pagrįstus raštiškus planus, kuriuose išdėsto veiksmus, kurių imtųsi lyginamojo indekso reikšmingų pakeitimų arba teikimo nutraukimo atveju. Kai įmanoma ir tinkama, tokiuose planuose paskiriamas vienas ar keli lyginamieji indeksai, kuriais galima remtis, nurodant, kad tokie lyginamieji indeksai būtų tinkami pakaitiniai indeksai. Prižiūrimi subjektai gavę prašymą šiuos planus pateikia atitinkamai kompetentingai institucijai ir, kai įmanoma, atspindi jų turinį sutartiniuose santykiuose su klientais.

17a straipsnisLyginamojo indekso tinkamumas

Administratorius užtikrina lyginamojo indekso tikslumą, susijusį su rinkos ar ekonominės tikrovės, kuriai įvertinti tas lyginamasis indeksas yra skirtas pagal lyginamojo indekso pažymai taikomus reikalavimus, išdėstytus 15 straipsnyje, aprašymu.

EVPRI pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsnį skelbia gaires praėjus šešiems mėnesiams po reglamento įsigaliojimo, kuriose tinkamumo apibrėžtis pateikiama atsižvelgiant į tinkamus bazinės rizikos lygius.

Komisija iki 2015 m. gruodžio 15 d. paskelbia ataskaitą, kurioje nagrinėjama esama praktika finansinių sutarčių bazinės rizikos valdymo požiūriu, atsižvelgiant į lyginamųjų indeksų, kaip antai tarpbankinių palūkanų normų lyginamojo indekso ir tarpbankinių palūkanų normų lyginamojo indekso, naudojimą ir vertinant, ar Direktyvose 2008/48/EB ir 2014/17/ES nustatytose verslo etikos nuostatose pakankamai mažinama su finansinėse sutartyse naudojamais lyginamaisiais indeksais susijusi bazinė rizika.

V ANTRAŠTINĖ DALIS VEIKLOS LEIDIMĄ TURINČIŲ

ARBA REGISTRUOTŲ ADMINISTRATORIŲ ARBA TREČIŲJŲ ŠALIŲ ADMINISTRATORIŲ PATEIKTŲ LYGINAMŲJŲ INDEKSŲ NAUDOJIMAS

19 straipsnis

Lyginamojo indekso naudojimas

1.        Prižiūrimas subjektas gali su indeksu ar indeksų grupe susieti finansinę priemonę arba finansinę sutartį arba jį naudoti investicinio fondo rezultatams vertinti Sąjungoje, jei juos teikia administratorius, turintis veiklos leidimą arba registruotas atitinkamai pagal 23 arba 23a straipsnį, arba trečiojoje šalyje įsisteigęs administratorius, pagal 20, 21a arba 21b straipsnį.

2.        Kai prospekto, kuris turi būti skelbiamas pagal Direktyvą 2003/71/EB arba Direktyvą 2009/65/EB, tema yra perleidžiami vertybiniai popieriai ar kitos investicijos, kurios yra susietos su lyginamuoju indeksu, leidėjas, siūlytojas ar asmuo, prašantis leidimo prekiauti reguliuojamoje rinkoje, užtikrina, kad prospekte būtų įtraukta ir aiški bei svarbi informacija apie tai, ar lyginamasis indeksas buvo užregistruotas ir ar jį teikia šio reglamento 25a straipsnyje minimas viešame registre užregistruotas administratorius.

3.        EVPRI panaikina arba suderina su šio straipsnio 1 dalimi EVPRI gairių kompetentingoms institucijoms ir KIPVPS valdymo įmonėms, gairių dėl ETF ir kitų KIPVPS klausimų(28) 49–62 dalis.

20 straipsnisLygiavertiškumas

1.          Trečiojoje šalyje įsisteigusio administratoriaus teikiamus lyginamuosius indeksus prižiūrimi subjektai gali naudoti Sąjungoje, jeigu laikomasi šių sąlygų (nebent būtų taikomas 21a ar 21b straipsnis):

a)     Komisija pagal 2 arba 2a dalį priėmė lygiavertiškumo sprendimą ▌;

b)     administratorius turi veiklos leidimą toje trečiojoje šalyje arba yra toje trečiojoje šalyje įregistruotas ir prižiūrimas;

c)     administratorius pranešė EVPRI apie sutikimą, kad prižiūrimi subjektai galėtų Sąjungoje naudoti jo faktinius ar numatomus lyginamuosius indeksus ▌;

d)     administratorius yra tinkamai įregistruotas pagal 25a straipsnį ir

e)     veikia šio straipsnio 3 dalyje nurodyti bendradarbiavimo susitarimai.

2.          Komisija gali priimti sprendimą, kuriuo nustatoma, kad trečiosios šalies teisine sistema ir priežiūros praktika užtikrinama, jog:

a)     toje trečiojoje šalyje turintys veiklos leidimą ar įregistruoti administratoriai laikytųsi privalomų reikalavimų, prilygstančių šio reglamento reikalavimams, visų pirma atsižvelgiant į tai, ar nustatant trečiosios šalies teisinę sistemą ir priežiūros praktiką laikomasi 2013 m. liepos 17 d. paskelbtų IOSCO finansinių lyginamųjų indeksų principų ir 2012 m. spalio 5 d. paskelbtų IOSCO naftos kainas nurodančių agentūrų priežiūros principų; ir

b)     privalomų reikalavimų laikymasis toje trečiojoje šalyje yra nuolat veiksmingai prižiūrimas ir užtikrinamas;

ba)    veiksmingai keičiamasi informacija su užsienio mokesčių administracijomis;

teisinės, teisminės arba administracinės nuostatos yra skaidrios,

taikomas faktinio buvimo vietoje reikalavimas arba

trečioji šalis neveikia kaip lengvatinių mokesčių centras;

trečioji šalis nenustato mokestinių priemonių, pagal kurias numatyti simboliniai mokesčiai arba jų iš viso nenumatyta, ir nesuteikia lengvatų, kurios taikomos net ir tuo atveju, kai nevykdoma jokia reali ekonominė veikla ir nėra didelio ekonominio aktyvumo tokias lengvatas suteikiančioje trečiojoje valstybėje,

trečioji šalis nėra įtraukta į Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu finansinių veiksmų darbo grupės (angl. FATF) sudarytą nebendradarbiaujančių šalių ir teritorijų sąrašą;

trečioji šalis visiškai atitinka EBPO pavyzdinės pajamų ir kapitalo mokesčių konvencijos 26 straipsnyje nustatytus standartus ir užtikrina, kad būtų veiksmingai keičiamasi informacija mokesčių srityje, įskaitant bet kokius daugiašalius susitarimus dėl mokesčių.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 38 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2a.        Atitinkamai Komisija gali priimti sprendimą, kad tam tikros taisyklės ir reikalavimai trečiojoje šalyje dėl individualių ir konkrečių administratorių arba individualių ir konkrečių lyginamųjų indeksų ar lyginamųjų indeksų grupių prilygsta šio reglamento taisyklėms ir reikalavimams, ir kad tie individualūs ir konkretūs administratoriai arba individualūs ir konkretūs lyginamieji indeksai arba lyginamųjų indeksų grupės dėl to gali būti naudojami Sąjungos prižiūrimų subjektų.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 38 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

3.          EVPRI sudaro bendradarbiavimo susitarimus su trečiųjų šalių, kurių teisinės sistemos ir priežiūros praktika pagal 2 arba 2a dalį buvo pripažintos lygiavertėmis, kompetentingomis institucijomis. Tokiuose susitarimuose nurodoma bent ši informacija:

a)     EVPRI ir susijusių trečiųjų šalių kompetentingų institucijų keitimosi informacija mechanizmas, įskaitant galimybę susipažinti su visa EVPRI susijusia informacija apie administratorių, kuriam veiklos leidimas išduotas toje trečiojoje šalyje;

b)     skubaus pranešimo EVPRI mechanizmas, kai trečiosios šalies kompetentinga institucija mano, kad administratorius, kuriam veiklos leidimas išduotas toje trečiojoje šalyje ir kurį ji prižiūri, pažeidžia jam išduoto veiklos leidimo sąlygas ar kitą vietos teisės aktą;

c)     procedūros, susijusios su priežiūros veiklos koordinavimu ▌.

4.          EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektą, kuriame nustato būtiniausią 3 dalyje nurodytų bendradarbiavimo susitarimų turinį, siekdama užtikrinti, kad kompetentingos institucijos ir EVPRI galėtų naudotis visais savo priežiūros įgaliojimais, suteikiamais pagal šį reglamentą.

EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki [XXX].

Komisijai suteikiami įgaliojimai Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka nustatyti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

21 straipsnis

Trečiosios šalies administratoriaus registracijos panaikinimas

2.          EVPRI panaikina 20 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytą administratoriaus registraciją, jei EVPRI turi pagrįstų priežasčių ir įrodančių dokumentų, kad administratoriaus:

a)     ▌veikla aiškiai prieštarauja jo lyginamųjų indeksų naudotojų interesams ar tinkamam rinkų veikimui; arba

b)     ▌jis smarkiai pažeidė jam trečiojoje šalyje taikomas vietos teisės ar kitas nuostatas, kuriomis vadovaudamasi Komisija priėmė sprendimą pagal 20 straipsnio 2 arba 2a dalį.

3.          EVPRI sprendimą pagal 2 dalį priima tik tuo atveju, jeigu įvykdomos šios sąlygos:

a)     EVPRI perdavė klausimą spręsti trečiosios šalies kompetentingai institucijai ir ta kompetentinga institucija nesiėmė tinkamų priemonių investuotojams apsaugoti ir tinkamam rinkų veikimui Sąjungoje užtikrinti arba neįrodė, kad susijęs administratorius atitinka toje trečiojoje šalyje jam taikomus reikalavimus;

b)     EVPRI apie savo ketinimą panaikinti administratoriaus registraciją tos trečiosios šalies kompetentingai institucijai pranešė mažiausiai prieš 30 dienų iki panaikinimo.

4.          EVPRI nedelsdama praneša kitoms kompetentingoms institucijoms apie bet kokią pagal 2 dalį nustatytą priemonę ir paskelbia priimtą sprendimą savo interneto svetainėje.

21a straipsnisTrečiosios šalies administratoriaus pripažinimas

1.          Kol pagal 20 straipsnio 2 dalį priimamas lygiavertiškumo sprendimas, prižiūrimi subjektai Sąjungoje gali naudoti trečiojoje šalyje esančio administratoriaus teikiamus lyginamuosius indeksus, jei administratorius prieš tai gauna EVPRI pripažinimą pagal šio straipsnio nuostatas.

2.          Trečiojoje šalyje esantis ir išankstinį pripažinimą, kaip nurodyta 1 dalyje, ketinantis gauti administratorius turi atitikti visus šio reglamento reikalavimus, išskyrus 11, 13a ir 14 straipsnių reikalavimus. Kai administratorius gali įrodyti, kad jo teikiamas lyginamasis indeksas grindžiamas reguliuojamais duomenimis arba yra biržos prekių lyginamasis indeksas, kuris nėra grindžiamas duomenimis subjektų, kurių dauguma yra neprižiūrimi subjektai, kurių pagrindinė veikla yra investicinių paslaugų teikimas, kaip nustatyta Direktyvoje 2014/65/ES, arba bankų veikla pagal Direktyvą 2013/36/ES, tokius lyginamuosius indeksus teikiančiam administratoriui taikomos 12a ir 14a straipsniuose nurodytos išimtys.

3.          Trečiojoje šalyje esantis ir išankstinį pripažinimą, kaip nurodyta 1 dalyje, ketinantis gauti administratorius turi visiškai atitikti visus šio IOSCO finansinių lyginamųjų indeksų principus, o administratorius, atitinkantis 14a straipsnio 1 dalyje nurodytus kriterijus – IOSCO naftos kainas nurodančių agentūrų priežiūros principus. Nepriklausomas išorės auditorius atitiktį principams persvarsto ir patvirtina bent kas dveji metai ir kiekvienu atveju, kai padaromas esminis lyginamojo indekso pakeitimas, o audito ataskaitos siunčiamos EVPRI ir prireikus su jomis gali susipažinti naudotojai.

4.          Trečiojoje šalyje esantis ir išankstinį pripažinimą, kaip nurodyta 1 dalyje, ketinantis gauti administratorius turi turėti Sąjungoje įsteigtą atstovą. Atstovas turi būti fizinis asmuo, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Sąjungoje, arba juridinis asmuo, turintis registruotą buveinę Sąjungoje. Trečiojoje šalyje esantis administratorius turi aiškiai paskirti atstovą veikti savo vardu visais klausimais bendraujant su valdžios institucijomis, įskaitant EVPRI ir susijusias kompetentingas institucijas bei bet kokius kitus susijusius asmenis Sąjungoje, vykdant administratoriaus įsipareigojimus pagal šį reglamentą.

5.          Trečiojoje šalyje esantis ir išankstinį pripažinimą, kaip nurodyta 1 dalyje, ketinantis gauti administratorius turi pateikti EVPRI prašymą dėl pripažinimo. Prašymą teikiantis administratorius turi nurodyti visą 23 ir 23a straipsniuose nurodytą informaciją, reikalingą EVPRI įtikinti, kad pripažinimo metu jis bus nustatęs visą būtiną tvarką, kaip nurodyta 2 arba 2a dalyje, taip pat nurodyti savo esamų ir būsimų lyginamųjų indeksų, kurie gali būti naudojami Sąjungoje, sąrašą ir, jei administratorių prižiūri trečiosios šalies institucija, už jo priežiūrą trečiojoje šalyje atsakingą kompetentingą instituciją.

Per [90] dienų nuo pirmojoje pastraipoje nurodyto prašymo gavimo EVPRI, pasitarusi su susijusiomis kompetentingomis institucijomis, patikrina, ar tenkinamos 2 arba 2a, 3 ir 4 dalyse nurodytos sąlygos. EVPRI gali pavesti šią užduotį atitinkamai nacionalinei kompetentingai institucijai.

Jei EVPRI nusprendžia, kad sąlygos neįvykdytos, ji atsisako tenkinti prašymą dėl pripažinimo paaiškindama šio atsisakymo priežastis.

Nepažeidžiant trečios pastraipos sąlygų, pripažinimas nesuteikiamas, jei netenkinamos šios papildomos sąlygos:

i)      jei trečiojoje šalyje įsisteigusį administratorių prižiūri trečiosios šalies institucija, turi būti sudarytas tinkamas susijusios kompetentingos institucijos arba EVPRI ir trečiosios šalies administratoriaus institucijos bendradarbiavimo susitarimas, kad būtų užtikrintas bent veiksmingas dalijimasis informacija;

ii)     trečiosios šalies, kurioje yra administratorius, teisės aktai, reglamentai arba administracinės nuostatos nedraudžia kompetentingai institucijai arba EVPRI veiksmingai vykdyti pagal šį reglamentą nustatytų priežiūros funkcijų.

6.          Jei trečiojoje šalyje esantis administratorius siekia gauti išankstinį pripažinimą užtikrindamas atitiktį šiam reglamentui, kaip nurodyta šio straipsnio 2 dalyje, ir jei jis mano, kad jo teikiamam lyginamajam indeksui gali būti taikomos 12a ir 14a straipsniuose nurodytos išimtys, jis turi be reikalo nedelsdamas apie tai informuoti EVPRI. Šį įsitikinimą jis pagrindžia dokumentais.

7.          Jei trečiojoje šalyje esantis administratorius mano, jog jo teikiamas lyginamasis indeksas yra toks, kad nustojus jį teikti būtų stipriai pakenkta rinkų vientisumui, finansiniam stabilumui, vartotojams, realiajai ekonomikai arba namų ūkių ir įmonių finansavimui vienoje ar daugiau valstybių narių, jis gali prašyti EVPRI atleisti jį nuo vieno ar daugiau galiojančių šio reglamento reikalavimų ar atitinkamų IOSCO principų konkrečiam ir ribotam, ne ilgesniam kaip 12 mėnesių, laikotarpiui. Šį prašymą jis pagrindžia dokumentais.

EVPRI per 30 dienų prašymą apsvarsto ir informuoja trečiosios šalies administratorių, ar jis atleidžiamas nuo vieno ar daugiau jo prašyme nurodytų reikalavimų, ir nurodo šių išimčių galiojimo laikotarpį.

EVPRI pasibaigusį išimčių galiojimo laikotarpį gali pratęsti dar 12 mėnesių, jei tam yra rimta priežastis.

8.          EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kad papildomai patikslintų pripažinimo procesą, 4 dalyje nurodytą prašymo formą ir turinį, 5 dalyje reikalaujamos informacijos pateikimo reikalavimus ir su šiomis dalimis susijusių užduočių bei pareigų perdavimą nacionalinėms kompetentingoms institucijoms.

ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip [...].

Komisijai suteikiami įgaliojimai Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

21b straipsnisPatvirtinimas

1.          Sąjungoje įsisteigęs administratorius, kuriam išduotas leidimas pagal 23 straipsnį arba kuris registruotas pagal 23a straipsnį, gali kreiptis į savo kompetentingą instituciją dėl trečiojoje šalyje teikiamų lyginamųjų indeksų arba lyginamųjų indeksų grupės patvirtinimo ir naudojimo Sąjungoje, jei tenkinamos šios sąlygos:

a)     tvirtinantis administratorius patikrino ir gali įrodyti savo kompetentingai institucijai, kad lyginamojo indekso ar lyginamųjų indeksų grupės teikimas atitinka reikalavimus, kurie:

i)    yra ne mažiau griežti už šiame reglamente nurodytus reikalavimus;

ii)   užtikrina visišką atitiktį IOSCO lyginamųjų indeksų principams, kuriuos bent kas dvejus metus arba kai padaromas esminis lyginamojo indekso pakeitimas persvarsto ir patvirtina nepriklausomas išorės auditorius; arba

iii) užtikrina visišką atitiktį IOSCO naftos kainas nurodančių agentūrų priežiūros principams, kuriuos bent kas dvejus metus arba kai padaromas esminis lyginamojo indekso pakeitimas persvarsto ir patvirtina nepriklausomas išorės auditorius, jei tvirtinamas lyginamasis indeksas atitinka 14a straipsnio 1 dalyje nurodytus kriterijus;

b)     tvirtinantis administratorius turi reikiamą kompetenciją, kad galėtų veiksmingai stebėti su lyginamaisiais indeksais susijusios veiklos vykdymą trečiojoje šalyje ir valdyti susijusią riziką.

2.          Prašymą pateikęs administratorius teikia visą reikiamą informaciją, kad kompetentinga institucija galėtų įsitikinti, jog prašymo pateikimo metu tenkinamos visos 1 dalyje nurodytos sąlygos, įskaitant audito ataskaitas, kurių reikalaujama pagal 1 dalies a, ii ir iii punktus.

3.          Per 90 dienų nuo prašymo gavimo dienos atitinkama kompetentinga institucija išnagrinėja prašymą dėl patvirtinimo ir priima sprendimą jį tenkinti arba atmesti. Atitinkama kompetentinga institucija apie patvirtintus lyginamuosius indeksus ar lyginamųjų indeksų grupes praneša EVPRI ir prašymą pateikusiam tvirtinančiam administratoriui.

4.          Patvirtintas lyginamasis indeksas arba lyginamųjų indeksų grupė laikomas tvirtinančio administratoriaus teikiamu lyginamuoju indeksu arba lyginamųjų indeksų grupe.

5.          Trečiojoje valstybėje teikiamus lyginamuosius indeksus ar lyginamųjų indeksų grupę patvirtinęs administratorius ir toliau atsako už tai, kad patvirtinti lyginamieji indeksai ar lyginamųjų indeksų grupė atitiktų 1 dalyje nurodytas sąlygas.

6.          Jei tvirtinančio administratoriaus kompetentinga institucija turi svarių priežasčių manyti, kad 1 dalyje nurodytos sąlygos nebetenkinamos, ji turi įgaliojimus atšaukti patvirtinimo suteikimą ir apie tai informuoja EVPRI. Patvirtinimo nutraukimo atveju taikomas 17 straipsnis.

VI ANTRAŠTINĖ DALIS

ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS LEIDIMŲ IŠDAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

1 skyrius

Veiklos leidimų išdavimas

23 straipsnis

Leidimo teikti ypatingos svarbos lyginamąjį indeksą išdavimo procedūra

1.          Sąjungoje esantis fizinis arba juridinis asmuo, kuris ketina imtis bent vieno ypatingos svarbos lyginamojo indekso administratoriaus veiklos, pateikia prašymą pagal šio reglamento 29 straipsnį paskirtai kompetentingai institucijai toje valstybėje narėje, kurioje yra to asmens buvimo vieta.

2.          Prašymas išduoti veiklos leidimą pagal 1 dalį pateikiamas ▌per 30 ▌dienų nuo prižiūrimo subjekto sudaryto susitarimo su to administratoriaus pateiktu indeksu susieti finansinę priemonę arba finansinę sutartį.

2a.        Kai lyginamasis indeksas priskiriamas prie ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų, neatsižvelgiant į tai, ar jis yra nacionalinio ar europinio pobūdžio, atitinkama kompetentinga institucija yra atsakinga už leidimo teikti tą lyginamąjį indeksą, atitinkančio naują indekso teisinį statusą, išdavimą, patikrinusi, ar įvykdyti visi reikalavimai.

3.          Prašymą teikiantis administratorius pateikia visą reikalingą informaciją, kad kompetentinga institucija galėtų įsitikinti, jog prašymą teikiantis administratorius veiklos leidimo išdavimo metu yra nustatęs būtiną tvarką, kad galėtų įvykdyti šiame reglamente nustatytus reikalavimus. Dėl kiekvieno lyginamojo indekso jis taip pat pateikia visus duomenis, kurių reikia norinti apskaičiuoti 13 straipsnio 1 dalyje nurodytą vertę arba nustatyti apytikrį jos dydį, kai įmanoma.

4.          Gavusi prašymą, atitinkama kompetentinga institucija per 20 dienų patikrina, ar prašymas išsamus, ir atitinkamai informuoja apie tai prašymo pateikėją. Jeigu prašymas neišsamus, prašymo pateikėjas pateikia papildomą atitinkamos kompetentingos institucijos prašomą informaciją.

5.          ▌Kompetentinga institucija išnagrinėja prašymą išduoti leidimą ir per 60 dienų nuo išsamaus prašymo gavimo dienos priima sprendimą jį išduoti arba jo neišduoti.

Per penkias ▌dienas nuo sprendimo išduoti veiklos leidimą arba jo neišduoti priėmimo dienos kompetentinga institucija informuoja atitinkamą prašymą pateikusį administratorių. Jeigu kompetentinga institucija nusprendžia neišduoti veiklos leidimo prašymą pateikusiam administratoriui, ji pateikia sprendimo motyvus.

5a.        Jeigu atitinkama kompetentinga institucija nusprendžia neišduoti leidimo teikti lyginamąjį indeksą, kuris jau anksčiau buvo teikiamas, tačiau neturėjo to statuso, ji gali išduoti laikiną leidimą ne ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui, per kurį galima ir toliau teikti lyginamąjį indeksą pagal ankstesnį modelį, kol bus įvykdyti atitinkami leidimo teikti ypatingos svarbos lyginamąjį indeksą reikalavimai.

Atitinkama kompetentinga institucija gali pratęsti leidimo galiojimo laikotarpį papildomu ne ilgesniu kaip šešių mėnesių laikotarpiu.

5b.        Jeigu tam laikotarpiui pasibaigus administratorius ir (arba) duomenų teikėjai neįvykdo reikalavimų, kuriuos turi įvykdyti, kad galėtų toliau teikti prie ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų priskirtą indeksą, lyginamąjį indeksą nustojama teikti pagal 17 straipsnį.

6.          Kompetentinga institucija per dešimt dienų praneša ESMA apie bet kokį sprendimą išduoti veiklos leidimą ▌prašymą pateikusiam administratoriui ▌.

7.          Komisijai pagal 37 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl priemonių, kuriomis papildomai patikslinama informacija, kurią būtina pateikti prašyme išduoti veiklos leidimą ir registracijos prašyme, atsižvelgiant į proporcingumo principą ir prašymų pateikėjų bei kompetentingų institucijų išlaidas.

23a straipsnis

Ne ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų registracijos procedūra

1.          Sąjungoje esantis fizinis arba juridinis asmuo, kuris ketina imtis vien tik ne ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų administratoriaus veiklos, pateikia registracijos prašymą pagal šio reglamento 29 straipsnį paskirtai kompetentingai institucijai toje valstybėje narėje, kurioje yra to asmens buvimo vieta.

2.          Registruotas administratorius nuolat laikosi šiame reglamente nustatytų sąlygų ir kompetentingai institucijai praneša apie visus esminius jų pokyčius.

3.          Prašymas pagal 1 dalį pateikiamas per 30 dienų nuo prižiūrimo subjekto sudaryto susitarimo su to asmens teikiamu indeksu susieti finansinę priemonę arba finansinę sutartį arba jį naudoti investicinio fondo veiklos rezultatams vertinti.

4.          Prašymą teikiantis administratorius pateikia:

a)     dokumentus, kad kompetentinga institucija galėtų įsitikinti, jog jis atitinka 5 straipsnio 3a dalyje, 5c, 6, jei taikytina, 7b ir 15 straipsniuose nustatytus reikalavimus, ir

b)     bendrą kiekvieno lyginamojo indekso referencinę vertę arba apytikrį jos dydį.

5.          Per 15 dienų nuo prašymo gavimo dienos atitinkama kompetentinga institucija patikrina, ar prašymas išsamus, ir atitinkamai informuoja apie tai prašymo pateikėją. Jeigu prašymas neišsamus, prašymo pateikėjas pateikia papildomą atitinkamos kompetentingos institucijos prašomą informaciją.

6.          Atitinkama kompetentinga institucija užregistruoja prašymo pateikėją per 15 dienų nuo išsamaus registracijos prašymo gavimo dienos.

7.          Jeigu atitinkama kompetentinga institucija mano, kad lyginamasis indeksas pagal 13 straipsnio 1 dalį turėtų būti priskirtas prie ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų, ji apie tai praneša ESMA ir administratoriui per 30 dienų nuo išsamaus prašymo gavimo dienos.

8.          Jeigu registruojanti kompetentinga institucija mano, kad lyginamasis indeksas pagal 13 straipsnio 2a arba 2c dalį turėtų būti priskirtas prie ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų, ji apie tai praneša ESMA ir administratoriui per 30 dienų nuo išsamaus prašymo gavimo dienos ir pateikia ESMA savo įvertinimą pagal 13 straipsnio 2a arba 2c dalį.

9.          Jeigu užregistruoto administratoriaus lyginamasis indeksas priskiriamas prie ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų, administratorius pateikia prašymą išduoti leidimą pagal 23 straipsnį per 90 dienų nuo 13 straipsnio 2b dalyje nurodyto pranešimo arba 13 straipsnio 2g dalyje nurodytos nuomonės gavimo dienos.

24 straipsnis

Veiklos leidimo arba registracijos panaikinimas arba galiojimo sustabdymas

1.          Kompetentinga institucija panaikina administratoriui išduotą veiklos leidimą ar registraciją arba sustabdo leidimo arba registracijos galiojimą, jeigu tas administratorius:

a)     aiškiai atsisako veiklos leidimo arba per ankstesnius dvylika mėnesių neteikė jokių lyginamųjų indeksų;

b)     veiklos leidimą gavo arba užsiregistravo pateikęs melagingą informaciją arba kitomis neteisėtomis priemonėmis;

c)     nebeatitinka sąlygų, pagal kurias jam išduotas veiklos leidimas arba jis buvo užregistruotas, arba

d)     smarkiai ar pakartotinai pažeidė šio reglamento nuostatas.

2.          Kompetentinga institucija apie savo sprendimą ESMA praneša per septynias dienas.

2a.        Priėmus sprendimą sustabdyti administratoriui išduotą veiklos leidimo arba jo registracijos galiojimą, ir kai nutraukus lyginamojo indekso teikimą kiltų force majeure įvykis arba būtų sumenkintos arba kitaip pažeistos finansinių sutarčių arba finansinių priemonių, susietų su tuo lyginamuoju indeksu, sąlygos, atitinkama tos valstybės narės, kurioje yra administratorius, kompetentinga institucija gali leisti teikti lyginamąjį indeksą iki tol, kol bus panaikintas sprendimas dėl leidimo arba registracijos galiojimo sustabdymo. Per šį laikotarpį prižiūrimiems subjektams naudotis tokiu lyginamuoju indeksu leidžiama tik tų finansinių priemonių ir finansinių sutarčių, kurios jau susietos su tuo lyginamuoju indeksu, atveju. Su tuo lyginamuoju indeksu nesiejamos jokios naujos finansinės sutartys ar finansinės priemonės.

2b.        Priėmus sprendimą panaikinti administratoriui išduotą leidimą arba jo registraciją, taikoma 17 straipsnio 2 dalis.

2 skyrius

Pranešimas apie lyginamuosius indeksus

25a straipsnis

Administratorių registras ir pirmas lyginamojo indekso panaudojimas

1.          ESMA sudaro ir tvarko viešą registrą, kuriame pateikiama tokia informacija:

a)     pagal 23 ir 23a straipsnius leidimus gavusių arba užregistruotų administratorių tapatybė ir už jų priežiūrą atsakinga kompetentinga institucija;

b)     administratorių, kurie pranešė ESMA apie savo sutikimą, nurodytą 20 straipsnio 1 dalies c punkte, tapatybė ir už jų priežiūrą atsakinga trečiosios valstybės kompetentinga institucija;

c)     administratorių, pripažintų pagal 21a straipsnį, tapatybė ir už jų priežiūrą atsakinga trečiosios valstybės kompetentinga institucija;

d)     lyginamieji indeksai, patvirtinti laikantis 21b straipsnyje nustatytos procedūros, ir tvirtinančių administratorių tapatybė.

2.          Prieš panaudodamas indeksą kaip lyginamąjį indeksą Sąjungoje, prižiūrimas subjektas patikrina, ar atitinkamo indekso teikėjas ESMA interneto svetainėje yra nurodytas kaip veiklos leidimą turintis, užregistruotas ar pripažintas administratorius pagal šį reglamentą.

3 skyrius

Priežiūros institucijų bendradarbiavimas

26 straipsnis

Užduočių perdavimas kitai kompetentingai institucijai

1.          Pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 28 straipsnį kompetentinga institucija šiame reglamente nustatytas savo užduotis gali perduoti kitos valstybės narės kompetentingai institucijai, gavusi jos išankstinį sutikimą raštu. Kompetentingos institucijos apie bet kokį siūlomą užduočių perdavimą ESMA praneša prieš 60 dienų iki tokio užduočių perdavimo įsigaliojimo dienos.

2.          Kompetentinga institucija ▌ šiame reglamente nustatytas savo užduotis gali perduoti ESMA, jeigu ši su tuo sutinka.▌

3.          ESMA per septynias dienas praneša valstybėms narėms apie siūlomą užduočių perdavimą. ESMA per septynias dienas nuo pranešimo apie sutartą užduočių perdavimą dienos paskelbia išsamią informaciją apie tokį užduočių perdavimą.

26a straipsnis

Nacionalinių kompetentingų institucijų padaryti Sąjungos teisės aktų pažeidimai

1.          Jeigu nacionalinė kompetentinga institucija netaikė šio reglamento arba taikė jį taip, kad buvo padarytas Sąjungos teisės aktų pažeidimas, ESMA gali pasinaudoti savo įgaliojimais pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 17 straipsnį, laikydamasi tame straipsnyje nustatytų procedūrų, ir gali, taikydama Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 17 straipsnio 6 dalį, priimti atskirus sprendimus, skirtus tos nacionalinės kompetentingos institucijoms prižiūrimiems lyginamųjų indeksų administratoriams ir tos nacionalinės kompetentingos institucijos prižiūrimiems lyginamųjų indeksų duomenų teikėjams, jeigu tie duomenų teikėjai yra prižiūrimi subjektai.

2.          Jeigu atitinkamas lyginamasis indeksas yra ypatingos svarbos lyginamasis indeksas, ESMA užtikrina bendradarbiavimą su kompetentingų institucijų kolegija, laikydamasi 34 straipsnyje nustatytos procedūros.

27 straipsnis

Kitos valstybės narės pateiktos informacijos atskleidimas

1.          Kompetentinga institucija informaciją, gautą iš kitos kompetentingos institucijos, gali atskleisti tik tuo atveju, jei:

a)     yra gavusi raštišką tos kompetentingos institucijos sutikimą ir ta informacija yra atskleidžiama tik tais tikslais, kuriems ta kompetentinga institucija yra davusi sutikimą, arba

b)     ▌toks atskleidimas būtinas teisminiam nagrinėjimui.

28 straipsnis

Bendradarbiavimas, kai atliekami tyrimai

1.          Atitinkama kompetentinga institucija gali prašyti kitos kompetentingos institucijos pagalbos, susijusios su patikrinimais arba tyrimais vietoje. Gavusi tokį prašymą kompetentinga institucija bendradarbiauja tiek, kiek įmanoma ir tinkama.

2.          1 dalyje nurodytą prašymą pateikusi kompetentinga institucija apie tai informuoja ESMA. Tuo atveju, kai vykdomas tarpvalstybinio masto patikrinimas arba tyrimas, kompetentingos institucijos gali prašyti ESMA koordinuoti šį tyrimą ar patikrinimą vietoje.

3.          Gavusi kitos kompetentingos institucijos prašymą atlikti patikrinimą ar tyrimą vietoje, kompetentinga institucija gali:

a)     patikrinimą ar tyrimą vietoje atlikti pati;

b)     leisti prašymą pateikusiai kompetentingai institucijai dalyvauti atliekant patikrinimą ar tyrimą vietoje;

c)     paskirti auditorius arba ekspertus, kurie padėtų atlikti arba atliktų patikrinimus ar tyrimus vietoje ▌.

4 skyrius

Kompetentingų institucijų vaidmuo

29 straipsnis

Kompetentingos institucijos

1.          Kiekviena valstybė narė paskiria administratorių ir prižiūrimų duomenų teikėjų atitinkamą kompetentingą instituciją, atsakingą už šiame reglamente nustatytų pareigų vykdymą, ir apie tai informuoja Komisiją bei ESMA.

2.          Jeigu valstybė narė paskiria daugiau kaip vieną kompetentingą instituciją, ji aiškiai apibrėžia atitinkamus institucijų vaidmenis ir paskiria vieną instituciją, kuri būtų atsakinga už bendradarbiavimo su Komisija, ESMA ir kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis ir keitimosi su jomis informacija koordinavimą.

3.          ESMA savo interneto svetainėje paskelbia pagal šio straipsnio 1 dalį paskirtų kompetentingų institucijų sąrašą, kaip nustatyta 25a straipsnio 1 dalies a punkte.

30 straipsnis

Kompetentingų institucijų įgaliojimai

1.          Kad kompetentingos institucijos galėtų vykdyti savo pareigas pagal šį reglamentą, pagal nacionalinę teisę joms suteikiami bent šie priežiūros ir tyrimo įgaliojimai:

a)     susipažinti su bet kokiu susijusiu dokumentu ir kitais bet kokio pavidalo duomenimis, gauti ar pasidaryti jų kopiją;

b)     prašyti ar reikalauti informacijos iš bet kurio asmens, ▌ kurie nuolat dalyvauja lyginamojo indekso teikimo arba duomenų teikimo procese, įskaitant visus paslaugų teikėjus pagal 6 straipsnio 3a dalį, taip pat iš jų vadovų, ir prireikus kviesti ir apklausti tokius asmenis siekiant gauti informacijos;

c)     biržos prekių lyginamųjų indeksų ▌atveju reikalauti, kad duomenų teikėjai pateiktų, kai taikytina, standartinės formos informaciją apie susijusias neatidėliotinų sandorių rinkas ir pranešimus apie sandorius, ir turėti tiesioginę prieigą prie prekybos dalyvių sistemų;

d)     atlikti patikrinimus ar tyrimus vietoje, išskyrus fizinių asmenų privačias gyvenamąsias vietas;

e)     patekti į fizinių ir juridinių asmenų patalpas, kad galėtų konfiskuoti dokumentus ir kitus bet kokio pavidalo duomenis, esant pagrindui įtarti, kad yra dokumentų ir kitų duomenų, susijusių su patikrinimo ar tyrimo dalyku, ir jie gali būti svarbūs šio reglamento pažeidimui įrodyti. Jei pagal nacionalinę teisę reikia išankstinio atitinkamos valstybės narės teisminės institucijos leidimo, tokiu įgaliojimu naudojamasi tik gavus tokį reikiamą išankstinį leidimą;

f)      reikalauti prižiūrimų subjektų turimų telefono pokalbių įrašų, elektroninės komunikacijos ar kitų duomenų srauto išklotinių;

g)     pareikalauti įšaldyti ir (arba) areštuoti turtą;

i)      reikalauti laikinai nutraukti bet kokią praktiką, kurią kompetentinga institucija laiko prieštaraujančia šiam reglamentui;

j)      laikinai uždrausti vykdyti profesinę veiklą;

k)     imtis visų būtinų priemonių užtikrinti, kad visuomenė būtų tinkamai informuojama apie lyginamojo indekso teikimą, be kita ko, reikalaujant, kad šį lyginamąjį indeksą paskelbęs ar išplatinęs asmuo paskelbtų taisomąjį pareiškimą apie ankstesnius lyginamojo indekso duomenis ar skaičius;

ka)   peržiūrėti atitikties deklaraciją ir reikalauti ją pakeisti.

2.          Kompetentingos institucijos vykdo 1 dalyje nurodytas funkcijas ir naudojasi toje dalyje nurodytais įgaliojimais, taip pat 31 straipsnyje nurodytais įgaliojimais taikyti sankcijas, laikydamosi savo nacionalinių teisinių sistemų nuostatų ir:

a)     tiesiogiai;

b)     bendradarbiaudamos su kitomis institucijomis ar rinkos subjektais;

c)     savo atsakomybe perduodamos užduotis tokioms institucijoms ar rinkos subjektams;

d)     kreipdamosi į kompetentingas teismines institucijas.

Kad galėtų naudotis tais įgaliojimais, kompetentingos institucijos nustato tinkamas ir veiksmingas teisės į gynybą ir pagrindinių teisių apsaugos priemones.

3.          Valstybės narės užtikrina, kad būtų įgyvendintos tinkamos priemonės, kad kompetentingos institucijos turėtų visus priežiūros ir tyrimo įgaliojimus, būtinus jų pareigoms vykdyti.

4.          Jeigu asmuo teikia informaciją pagal 2 dalį, jis nelaikomas pažeidžiančiu kokius nors informacijos atskleidimo apribojimus, nustatytus sutartyje arba kokiose nors įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatose.

31 straipsnis

Administracinės priemonės ir sankcijos

1.          Nepažeisdamos 34 straipsnyje nustatytų kompetentingų institucijų priežiūros įgaliojimų, valstybės narės, vadovaudamosi nacionaline teise, nustato, kad kompetentingos institucijos turi įgaliojimus imtis tinkamų administracinių priemonių ir taikyti administracines priemones ir sankcijas bent už:

a)     šio reglamento 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 6, 7, 7a, 7b, 8, 9, ▌11, 14, 15, ▌17, ▌, 19, ▌23 ir 23a straipsnių pažeidimus ir

b)     nebendradarbiavimą atliekant tyrimą ar patikrinimą arba prašymo pagal 30 straipsnį nevykdymą.

2.          Jeigu padarytas 1 dalyje nurodytas pažeidimas, valstybės narės, vadovaudamosi nacionaline teise, suteikia kompetentingoms institucijoms įgaliojimus taikyti bent šias administracines priemones ir sankcijas:

a)     nurodyti, kad pažeidimą padaręs administratorius ar prižiūrimas subjektas nutrauktų su pažeidimu susijusią veiklą ir nebekartotų tokių veiksmų;

b)     reikalauti grąžinti dėl pažeidimo gautą pelną ar sumokėti nuostolių, kurių dėl to pažeidimo buvo išvengta, sumą, jeigu tą pelną ar nuostolius galima nustatyti;

c)     paskelbti viešą įspėjimą, kuriame nurodomas už pažeidimą atsakingas administratorius arba prižiūrimas subjektas ir to pažeidimo pobūdis;

d)     panaikinti administratoriui išduotą veiklos leidimą arba sustabdyti jo galiojimą;

e)     bet kuriam fiziniam asmeniui, kuris laikomas atsakingu už tokį pažeidimą, laikinai uždrausti vykdyti valdymo funkcijas administratoriaus arba duomenų teikėjo organizacijoje;

f)      skirti maksimalias administracines pinigines sankcijas, kurių dydis yra bent tris kartus didesnis nei padarius pažeidimą gauto pelno ar išvengtų nuostolių suma, kai tą sumą galima nustatyti, arba

1)     fizinio asmens atžvilgiu:

i) jeigu pažeisti 5 ▌, 5a, 5b, 5c, 5d, 6, 7, 7a, 7b, 8, 9, ▌11, 12a straipsnio 2 dalis, 14, 15, ▌17, 18, 19 ▌ ir 23 straipsniai, taikyti maksimalias administracines pinigines sankcijas, kurių dydis – bent iki 500 000 EUR, o tose valstybėse narėse, kuriose euro nėra oficiali valiuta, – bent iki atitinkamos sumos nacionaline valiuta pagal valiutos keitimo kursą šio reglamento įsigaliojimo dieną, arba

ii) jeigu pažeistas 7 straipsnio 1 dalies b ▌punktas arba 7 straipsnio 4 dalis, taikyti maksimalias administracines pinigines sankcijas, kurių dydis – bent iki 100 000 EUR, o tose valstybėse narėse, kuriose euro nėra oficiali valiuta, – bent iki atitinkamos sumos nacionaline valiuta pagal valiutos keitimo kursą šio reglamento įsigaliojimo dieną;

2)     juridinio asmens atžvilgiu:

i) jeigu pažeisti 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 6 ▌, 7, 7a, 7b, 8, 9, ▌11, 14, 15, ▌17, 18, 19 ▌ir 23 straipsniai, taikyti maksimalias administracines pinigines sankcijas, kurių dydis atitinka didesniąją iš šių sumų – bent iki 1 000 000 EUR arba bent iki 10 % bendros metinės to juridinio asmens apyvartos, nustatytos pagal paskutines turimas valdymo organo patvirtintas ataskaitas. Jeigu juridinis asmuo yra patronuojančioji įmonė, kuri pagal Direktyvą 2013/34/ES turi rengti konsoliduotąsias finansines ataskaitas, arba tokios patronuojančiosios įmonės patronuojamoji įmonė, atitinkama bendra metinė apyvarta pagal Direktyvą 86/635/EB bankams ir Direktyvą 91/674/EB draudimo įmonėms yra bendra metinė apyvarta arba atitinkamos rūšies pajamos, nustatytos pagal paskutines turimas pagrindinės patronuojančiosios įmonės valdymo organo patvirtintas konsoliduotąsias ataskaitas, arba, jeigu asmuo yra asociacija, 10 % bendros jos narių apyvartos, arba

ii) jeigu pažeisti 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai, taikyti maksimalias administracines pinigines sankcijas, kurių dydis atitinka didesniąją iš šių sumų – bent iki 250 000 EUR arba bent iki 2 % bendros metinės to juridinio asmens apyvartos, nustatytos pagal paskutines turimas valdymo organo patvirtintas ataskaitas. Jeigu juridinis asmuo yra patronuojančioji įmonė, kuri pagal Direktyvą 2013/34/ES turi rengti konsoliduotąsias finansines ataskaitas, arba tokios patronuojančiosios įmonės patronuojamoji įmonė, atitinkama bendra metinė apyvarta pagal Direktyvą 86/635/EB bankams ir Direktyvą 91/674/EB draudimo įmonėms yra bendra metinė apyvarta arba atitinkamos rūšies pajamos, nustatytos pagal paskutines turimas pagrindinės patronuojančiosios įmonės valdymo organo patvirtintas konsoliduotąsias ataskaitas, arba, jeigu asmuo yra asociacija, 10 % bendros jos narių apyvartos.

3.          Ne vėliau kaip [12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] valstybės narės Komisijai ir ESMA praneša taisykles dėl 1 ir 2 dalių.

Valstybės narės gali nuspręsti nenustatyti taisyklių dėl administracinių sankcijų už pažeidimus, už kuriuos taikomos baudžiamosios sankcijos pagal jų nacionalinę teisę, taikymo. Tokiu atveju valstybės narės pateikia Komisijai ir ESMA atitinkamas baudžiamosios teisės nuostatas drauge su pirmoje pastraipoje nurodytu pranešimu.

Jos nedelsdamos praneša Komisijai ir ESMA apie visus vėlesnius jų pakeitimus.

4.          Be 1 dalyje nurodytų įgaliojimų taikyti sankcijas, valstybės narės, vadovaudamosi nacionaline teise, gali suteikti kompetentingoms institucijoms kitų sankcijų taikymo įgaliojimų ir gali nustatyti didesnius, nei nustatytieji toje dalyje, sankcijų dydžius.

32 straipsnis

Naudojimasis priežiūros ir sankcijų taikymo įgaliojimais ir pareiga bendradarbiauti

1.          Valstybės narės užtikrina, kad spręsdamos dėl administracinių sankcijų rūšies, dydžio ir proporcingumo kompetentingos institucijos atsižvelgtų į visas atitinkamas aplinkybes, įskaitant, kai tikslinga:

a)     pažeidimo sunkumą ir trukmę;

aa)   lyginamojo indekso svarbą finansiniam stabilumui ir realiajai ekonomikai;

b)     atsakingo asmens atsakomybės laipsnį;

c)     atsakingo juridinio asmens ▌visą apyvartą ar atsakingo fizinio asmens metines pajamas;

d)     atsakingo asmens gauto pelno arba išvengtų nuostolių, jei juos galima nustatyti, dydį;

e)     atsakingo asmens bendradarbiavimo su kompetentinga institucija lygį, neapribojant reikalavimo užtikrinti, kad toks asmuo atsilygintų už gautą pelną ar sumokėtų išvengtų nuostolių sumą;

f)      susijusio asmens anksčiau padarytus pažeidimus;

g)     priemones, kurių po pažeidimo ėmėsi atsakingas asmuo, kad būtų išvengta pakartotinio pažeidimo.

2.          31 straipsnyje apibrėžtomis aplinkybėmis naudodamosi sankcijų taikymo įgaliojimais kompetentingos institucijos glaudžiai bendradarbiauja siekdamos užtikrinti, kad priežiūros ir tyrimo įgaliojimai bei administracinės sankcijos duotų pageidaujamų rezultatų pagal šį reglamentą. Be to, jos koordinuoja veiksmus, kad išvengtų galimo dubliavimosi ir sutapimo, kai tarpvalstybiniais atvejais naudojamasi priežiūros ir tyrimo įgaliojimais ir taikomos administracinės sankcijos ir baudos.

2a.        Jeigu valstybės narės pagal 31 straipsnį nusprendė nustatyti baudžiamąsias sankcijas už tame straipsnyje nurodytų nuostatų pažeidimus, jos užtikrina, kad būtų taikomos tinkamos priemonės, kad kompetentingos institucijos turėtų visus reikiamus įgaliojimus palaikyti ryšį su jų jurisdikcijai priklausančiomis teisminėmis institucijomis siekiant gauti konkrečią informaciją, susijusią su baudžiamaisiais tyrimais arba procesais, pradėtais dėl galimų šio reglamento pažeidimų, ir suteikti tuos pačius įgaliojimus kitoms kompetentingoms institucijoms ir ESMA, kad būtų galima vykdyti pareigą bendradarbiauti tarpusavyje ir su ESMA šio reglamento tikslais.

2b.        Kompetentingos institucijos teikia pagalbą kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms. Visų pirma jos keičiasi informacija ir bendradarbiauja vykdydamos tyrimus ar priežiūros veiklą. Kompetentingos institucijos taip pat gali bendradarbiauti su kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis, kad palengvintų baudų išieškojimą.

33 straipsnis

Sprendimų skelbimas

1.          Sprendimą, kuriuo skiriama administracinė sankcija ar priemonė už šio reglamento pažeidimą, kompetentingos institucijos savo oficialioje interneto svetainėje paskelbia iš karto po to, kai asmuo, kuriam taikoma sankcija, informuojamas apie tą sprendimą. Skelbime nurodoma bent jau informacija apie pažeidimo rūšį bei pobūdį ir atsakingų asmenų tapatybę. Šis įpareigojimas netaikomas sprendimams, kuriais skiriamos tiriamojo pobūdžio priemonės.

2.          Kai konkrečiu atveju atlikus juridinių asmenų tapatybės arba fizinių asmenų asmens duomenų paskelbimo proporcingumo vertinimą, kompetentingos institucijos nuomone, tokių duomenų paskelbimas yra neproporcingas arba kai paskelbimas kelia grėsmę finansų rinkų stabilumui arba vykdomam tyrimui, kompetentingos institucijos renkasi vieną iš šių galimybių:

a)     atideda sprendimo skirti sankciją ar priemonę paskelbimą iki tol, kol nebebus priežasčių jo neskelbti;

b)     paskelbia nuasmenintą sprendimą skirti sankciją ar priemonę tokiu būdu, kuris neprieštarauja nacionalinei teisei, jei tokiu nuasmeninto sprendimo paskelbimu užtikrinama veiksminga atitinkamų asmens duomenų apsauga. Tuo atveju, kai nusprendžiama paskelbti nuasmenintą sprendimą dėl sankcijos ar priemonės, atitinkamų duomenų paskelbimas gali būti atidėtas pagrįstam laikotarpiui, jei numatoma, jog per tą laikotarpį išnyks priežastys, dėl kurių reikėtų skelbti nuasmenintą sprendimą;

c)     apskritai neskelbia sprendimo skirti sankciją ar priemonę, jeigu manoma, jog taikant a ir b punktuose nurodytas galimybes būtų nepakankamai užtikrinta:

1)     kad nebūtų pakenkta finansų rinkų stabilumui arba

2)     tokių sprendimų paskelbimo proporcingumas atsižvelgiant į priemones, kurios laikomos nesvarbaus pobūdžio.

3.          Tuo atveju, kai sprendimas skirti sankciją ar priemonę gali būti apskųstas atitinkamoms teisminėms ar kitoms institucijoms, kompetentingos institucijos taip pat nedelsdamos savo oficialioje interneto svetainėje paskelbia tokią informaciją ir bet kokią vėlesnę informaciją apie tokio skundo rezultatus. Be to, sprendimas, kuriuo panaikinamas ankstesnis sprendimas skirti sankciją ar priemonę, taip pat paskelbiamas.

4.          Kompetentingos institucijos užtikrina, kad bet kokia pagal šį straipsnį paskelbta informacija jų oficialioje interneto svetainėje liktų bent penkerių metų laikotarpį po jos paskelbimo. Į paskelbtą informaciją įtraukti asmens duomenys kompetentingos institucijos oficialioje interneto svetainėje paliekami tokį laikotarpį, kuris būtinas vadovaujantis taikomomis asmens duomenų apsaugos taisyklėmis.

4a.        Valstybės narės kasmet ESMA pateikia apibendrintą informaciją apie visas sankcijas ir priemones, taikomas pagal 31 straipsnį. Ta pareiga netaikoma tiriamojo pobūdžio priemonėms. ESMA tą informaciją skelbia metinėje ataskaitoje.

Valstybėms narėms pagal 31 straipsnį nusprendus nustatyti baudžiamąsias sankcijas už tame straipsnyje nurodytų nuostatų pažeidimus, jų kompetentingos institucijos kasmet ESMA pateikia apibendrintus nuasmenintus duomenis apie visus vykdytus baudžiamuosius tyrimus ir taikytas baudžiamąsias sankcijas. ESMA informaciją apie taikytas baudžiamąsias sankcijas skelbia metinėje ataskaitoje.

34 straipsnis

Kompetentingų institucijų kolegija

1.          Per 30 ▌dienų nuo lyginamojo indekso įtraukimo į ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų sąrašą pagal 25a straipsnį dienos, išskyrus nacionalinio pobūdžio ypatingos svarbos lyginamuosius indeksus, kaip nustatyta 3 straipsnio 1 dalies 21 punkte, atitinkama kompetentinga institucija sukuria kompetentingų institucijų kolegiją.

2.          Kolegiją sudaro administratoriaus kompetentinga institucija, ESMA ir svarbiausių duomenų teikėjų kompetentingos institucijos.

3.          Kitų valstybių narių kompetentingos institucijos turi teisę būti kolegijos narėmis tuo atveju, jei tą ▌lyginamąjį indeksą nustojus teikti būtų labai pakenkta tų valstybių narių finansiniam stabilumui, tvarkingam rinkų veikimui, vartotojams ar realiajai ekonomikai.

Jeigu kompetentinga institucija ketina tapti kolegijos nare pagal pirmą pastraipą, ji administratoriaus kompetentingai institucijai pateikia prašymą, kuriame įrodoma, kad tos nuostatos reikalavimai yra įvykdyti. Atitinkama administratoriaus kompetentinga institucija apsvarsto prašymą ir per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos praneša prašymą pateikusiai institucijai, ar ji laiko, kad tie reikalavimai yra įvykdyti. Jeigu administratoriaus kompetentinga institucija laiko, kad tie reikalavimai neįvykdyti, prašymą pateikusi institucija gali perduoti klausimą spręsti ESMSA pagal 10 dalį.

4.          ESMA padeda skatinti ir prižiūrėti veiksmingą, efektyvią ir nuoseklią šiame straipsnyje nurodytų priežiūros institucijų kolegijų veiklą pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 21 straipsnį. Tuo tikslu ESMA dalyvauja taip, kaip tai yra tinkama, ir yra laikoma kompetentinga institucija.

5.          ESMA pirmininkauja kolegijos posėdžiams, koordinuoja kolegijos veiklą ir užtikrina veiksmingą kolegijos narių keitimąsi informacija.

6.          Administratoriaus kompetentinga institucija nustato rašytinius kolegijos veiklos susitarimus šiais klausimais:

a)     informacijos, kuria turi keistis kompetentingos institucijos;

b)     kompetentingų institucijų tarpusavio sprendimų priėmimo proceso;

c)     atvejų, kuriais kompetentingos institucijos privalo konsultuotis vienos su kitomis;

d)     pagalbos, teiktinos pagal 14 straipsnio 5a dalį, užtikrinant 14 straipsnio 3 dalyje nurodytų priemonių vykdymą.

Jeigu administratorius teikia daugiau nei vieną lyginamąjį indeksą, ESMA gali sukurti vieną kolegiją visiems to administratoriaus teikiamiems lyginamiesiems indeksams.

7.          Jei nesutariama dėl susitarimų pagal 6 dalį, bet kurie kolegijos nariai, išskyrus ESMA, gali perduoti klausimą spręsti ESMA. Administratoriaus kompetentinga institucija, prieš suderindama galutinį rašytinių koordinavimo susitarimų tekstą, deramai atsižvelgia į visas ESMA rekomendacijas. Rašytiniai koordinavimo susitarimai išdėstomi viename dokumente, kuriame nurodomos visos priežastys, dėl kurių reikšmingai nukrypstama nuo ESMA rekomendacijų. Administratoriaus kompetentinga institucija rašytinius koordinavimo susitarimus perduoda kolegijos nariams ir ESMA.

8.          Prieš imdamasi ▌24 straipsnyje ir, jei taikytina, 14 ir 23 straipsniuose nurodytų priemonių, administratoriaus kompetentinga institucija konsultuojasi su kolegijos nariais. Kolegijos nariai pagal savo įgaliojimus deda visas įmanomas pastangas, kad pasiektų susitarimą per laikotarpį, nustatytą 6 dalyje nurodytame rašytiniame susitarime. Nustatomas tarpininkavimo mechanizmas, siekiant padėti kompetentingoms institucijoms prieiti prie bendros nuomonės, kai iškyla nesutarimų.

9.          Jei ▌kolegijos nariai nesutaria ▌, kompetentingos institucijos, išskyrus ESMA, gali kreiptis į ESMA bet kuriuo iš šių atvejų:

a)     kai kompetentinga institucija neperdavė esminės informacijos;

b)     kai gavus prašymą pagal 3 dalį administratoriaus kompetentinga institucija pranešė prašymą pateikusiai institucijai, kad tos dalies reikalavimai yra neįvykdyti, arba per pagrįstą laiką neįvykdė tokio prašymo;

c)     kai kompetentingos institucijos nesusitarė dėl 6 dalyje nurodytų klausimų;

d)     kai ▌nesutariama dėl priemonės, kurios imtasi pagal ▌23 ir 24 ▌straipsnius.

Jeigu per 20 dienų nuo kreipimosi į ESMA dienos klausimas neišsprendžiamas, administratoriaus kompetentinga institucija priima galutinį sprendimą ir pateikia išsamų savo sprendimo paaiškinimą pirmoje pastraipoje nurodytoms institucijoms ir ESMA.

Jeigu ESMA mano, kad administratoriaus kompetentinga institucija ėmėsi 8 dalyje nurodytų priemonių, kurios gali neatitikti Sąjungos teisės aktų, ji imasi veiksmų pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 17 straipsnį.

9a.        Jeigu kolegija nesutaria dėl kokios nors priemonės, kurios turi būti imtasi pagal 13a arba 14 straipsnį, bet kuri kolegijai priklausanti kompetentinga institucija gali perduoti klausimą ESMA. Nedarant poveikio SESV 258 straipsnio taikymui, ESMA gali imtis veiksmų pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 19 straipsnį.

9b.        Bet kuri priemonė, kurios imtasi pagal 13a ar 14 straipsnį, galioja bent iki to laiko, kai kolegija pasiekia susitarimą, laikantis 8 ir 9a dalių nuostatų.

35 straipsnis

Bendradarbiavimas su ESMA

1.          Taikant šį reglamentą, kompetentingos institucijos pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010 bendradarbiauja su ESMA.

2.          Pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 35 straipsnį kompetentingos institucijos nedelsdamos teikia ESMA visą informaciją, būtiną ESMA pareigoms vykdyti.

2a.        Atlikdama savo funkcijas, susijusias su Reglamento (ES) Nr. 1227/2011 įgyvendinimu ir vykdymo stebėsena, Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) ir kitos atitinkamos priežiūros institucijos bendradarbiauja su ESMA taikant šį reglamentą. Su jomis konsultuojamasi, kai rengiami bet kokie techniniai reguliavimo standartai ir deleguotieji aktai, ir jos neatidėliodamos teikia visą informaciją, kuri reikalinga ESMA pareigoms atlikti.

3.          ESMA parengia techninių įgyvendinimo standartų, kuriais nustatoma 2 dalyje nurodyto keitimosi informacija tvarka ir priemonės, projektus.

Pirmoje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus ESMA pateikia Komisijai ne vėliau kaip [XXXX].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį.

36 straipsnis

Profesinė paslaptis

1.          Bet kokiai konfidencialiai informacijai, kuri yra gauta, kuria keičiamasi ar kuri yra perduodama pagal šį reglamentą, taikomos 2 dalyje išdėstytos profesinės paslapties nuostatos.

2.          Pareiga saugoti profesinę paslaptį taikoma visiems asmenims, kurie dirba ar dirbo kompetentingoje institucijoje, bet kokioje kitoje institucijoje, rinkos subjekte arba pas fizinį arba juridinį asmenį, kuriems kompetentinga institucija perdavė savo įgaliojimus, įskaitant auditorius ir ekspertus, kuriuos samdo kompetentinga institucija.

3.          Profesine paslaptimi laikoma informacija negali būti atskleista jokiam kitam asmeniui ar institucijai, išskyrus pagal teisės aktuose išdėstytas nuostatas.

4.          Visa su verslo ar veiklos sąlygomis ir kitais ekonominiais ar asmeniniais reikalais susijusi informacija, kuria pagal šį reglamentą tarpusavyje keičiasi kompetentingos institucijos, laikoma konfidencialia ir jai taikomi profesinės paslapties reikalavimai, išskyrus atvejus, kai perduodant tokią informaciją kompetentinga institucija pareiškia, kad ši informacija gali būti atskleidžiama, arba kai jos atskleidimas būtinas teisminiam nagrinėjimui.

VII ANTRAŠTINĖ DALIS

DELEGUOTIEJI IR ĮGYVENDINIMO AKTAI

37 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.          Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.          3 straipsnio 2 dalyje ▌ir 23 straipsnio 7 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio reglamento įsigaliojimo data].

3.          Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 2 dalyje ▌ir 23 straipsnio 7 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.          Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.          Pagal 3 straipsnio 2 dalį ▌ir 23 straipsnio 7 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

38 straipsnis

Komiteto procedūra

1.          Komisijai padeda Europos vertybinių popierių komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.          Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

39 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.          Administratorius, [šio reglamento įsigaliojimo data] teikiantis lyginamąjį indeksą, per [12 mėnesių nuo taikymo dienos] pateikia prašymą išduoti veiklos leidimą arba registracijos prašymą pagal 23 arba 23a straipsnį.

1a.        Kompetentingos nacionalinės institucijos sprendžia, kuris iš registruotų lyginamųjų indeksų turi būti laikomas ypatingos svarbos indeksu. Leidimai teikti tuos lyginamuosius indeksus išduodami laikantis 23 straipsnio nuostatų.

2.          Pagal 1 dalį prašymą išduoti veiklos leidimą arba registracijos prašymą pateikęs fizinis ar juridinis asmuo gali toliau rengti esamą lyginamąjį indeksą, kuriuo gali naudotis prižiūrimi subjektai, nebent būtų atsisakyta išduoti tokį veiklos leidimą arba iki tol, kol bus atsisakyta išduoti tokį veiklos leidimą.

3.          Jeigu esamas lyginamasis indeksas neatitinka šio reglamento reikalavimų, bet dėl to lyginamojo indekso pakeitimo, kad jis atitiktų šio reglamento reikalavimus, atsirastų force majeure aplinkybių, būtų sumenkintos ar kitaip pažeistos bet kokios su tuo lyginamuoju indeksu susietos finansinės sutarties ar finansinės priemonės sąlygos, atitinkama valstybės narės, kurioje yra lyginamąjį indeksą teikiantis fizinis ar juridinis asmuo, kompetentinga institucija gali leisti toliau naudoti lyginamąjį indeksą jau sudarytose finansinėse sutartyse ir finansinėse priemonėse iki tos dienos, kurią, kompetentingos institucijos nuomone, galima nustoti naudoti tą lyginamąjį indeksą arba jį pakeisti kitu lyginamuoju indeksu nepadarant žalos nė vienai sutarties šaliai.

3a.        Nuo [šio reglamento taikymo data] naujos finansinės priemonės arba finansinės sutartys nesusiejamos su esamu lyginamuoju indeksu, kuris neatitinka šio reglamento reikalavimų.

3b.        Nukrypstant nuo 3a dalies nuostatų, naujos finansinės priemonės gali būti susietos su esamu lyginamuoju indeksu, kuris neatitinka šio reglamento reikalavimų, vieniems metams nuo [šio reglamento taikymo data], jeigu ta finansinė priemonė yra būtina apsidraudimo nuo rizikos tikslais, siekiant valdyti su tuo lyginamuoju indeksu susietos esamos finansinės priemonės riziką.

4.          Jeigu Komisija nėra priėmusi lygiavertiškumo sprendimo, kaip nurodyta 20 straipsnio 2 arba 2a dalyje, prižiūrimi subjektai Sąjungoje naudoja trečiojoje valstybėje esančio administratoriaus teikiamą lyginamąjį indeksą tik tuo atveju, jeigu jis susietas su esamomis finansinėmis priemonėmis ir finansinėmis sutartimis šio reglamento įsigaliojimo metu arba jeigu jis panaudojamas naujose finansinėse priemonės ir finansinėse sutartyse per trejus metus nuo šio reglamento taikymo dienos.

39a straipsnis

Prospektų ir pagrindinės informacijos dokumentų atnaujinimo terminas

19 straipsnio 2 dalies nuostatos nedaro poveikio esamiems prospektams, patvirtintiems pagal Direktyvą 2003/71/EB prieš [šio reglamento įsigaliojimo diena]. Prospektų, kurie patvirtinti prieš [šio reglamento įsigaliojimo diena] pagal Direktyvą 2009/65/EB, atveju pagrindiniai dokumentai atnaujinami esant pirmai galimybei, bet ne vėliau kaip ...* [dvylika mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos].

40 straipsnis

Peržiūra

1.        Iki 2018 m. sausio 1 d. Komisija peržiūri šį reglamentą ir pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, visų pirma apie:

a)     ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų ir privalomo dalyvavimo režimo pagal 13 ir 14 straipsnius ir 3 straipsnyje pateiktos ypatingos svarbos lyginamojo indekso apibrėžties veikimą ir veiksmingumą, taip pat

b)     VI antraštinėje dalyje nustatyto priežiūros režimo ir kolegijų pagal 34 straipsnį veiksmingumą ir Sąjungos įstaigos vykdomos tam tikrų lyginamųjų indeksų priežiūros tinkamumą.

1a.        Komisija peržiūri tarptautinių principų, ypač tų, kurie taikytini PRA biržos prekių lyginamiesiems indeksams, pokyčius, taip pat trečiųjų valstybių teisinių sistemų ir priežiūros praktikos, susijusios su lyginamųjų indeksų teikimu, pokyčius ir pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą ne vėliau kaip ...* [ketveri metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos], o vėliau – kas ketveri metai. Drauge su tomis ataskaitomis, jei tikslinga, pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

41 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas praėjus šešiems mėnesiams nuo ...* [Komisijos pagal šį reglamentą priimtų deleguotųjų aktų įsigaliojimo diena].

Tačiau 13 straipsnio 1 dalis, 14 ir 34 straipsniai taikomi nuo ...** [6 mėnesiai nuo įsigaliojimo dienos].

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu                          Tarybos vardu

Pirmininkas                                                  Pirmininkas

(1)

OL C 113, 2014 4 15, p. 1.

(2)

OL C 177, 2014 6 11, p. 42.

(3)

* Pakeitimai: naujas arba pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.

(4)

          [ xxx]

(5)

          OL L 145, 2004 4 30, p. 1.

(6)

          OL L 345, 2003 12 31, p. 64.

(7)

          OL L 302, 2009 11 17, p. 32.

(8)

          OL L 326, 2011 12 8, p. 1.

(9)

         2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB (OL L 173, 2014 6 12, p. 1).

(10)

          OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(11)

         OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(12)

.        Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (OL L 326, 2011 12 8, p. 1).

(13)

         OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

(14)

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

(15)

         2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/54/EB (OL L 211, 2009 8 14, p. 55).

(16)

         2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/55/EB (OL L 9, 2009 8 14, p. 112).

(17)

        2010 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1031/2010 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcione pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje, terminų, administravimo ir kitų aspektų (OL L 302, 2010 11 18, p. 1)

(18)

        2014 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1348/2014 dėl duomenų teikimo, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo 8 straipsnio 2 ir 6 dalys (OL L 363, 2014 12 18, p. 121).

(19)

        2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).

(20)

         2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1).

(21)

         OL L 302, 2009 11 17, p. 32.

(22)

         2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).

(23)

        2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1).

(24)

         2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinanti Tarybos direktyvą 87/102/EEB (OL L 133, 2008 5 22, p. 66).

(25)

        2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/17/ES dėl vartojimo kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2008/48/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (OL L 60, 2014 2 28, p. 34).

(26)

         2006 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1287/2006, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/39/EB dėl investicinėms įmonėms taikomų apskaitos dokumentų tvarkymo reikalavimų, informacijos apie sandorius pateikimo, rinkos skaidrumo, leidimų prekiauti finansinėmis priemonėmis ir toje direktyvoje apibrėžtų sąlygų (OL L 241, 2006 9 2, p. 1).

(27)

        2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 84).

(28)

         2014 08 01, ESMA/2014/937.   


AIŠKINAMOJI DALIS

Manipuliavimas LIBOR ir valiutos kursų lyginamaisiais indeksais, taip pat tariamas manipuliavimas kitais indeksais atskleidė lyginamųjų indeksų svarbą ir jų trūkumus. Reaguodama į šiuos paaiškėjusius pažeidimus, ES pakeitė Piktnaudžiavimo rinka reglamentą, kad būtų aiškiau, jog manipuliavimas lyginamaisiais rodikliais yra neteisėtas ir kad tokiam elgesiui būtų taikomos baudžiamosios teisės nuostatos.

Tačiau siekiant visapusiškai sureguliuoti manipuliacijas lyginamaisiais indeksais, reikia ne tik pripažinti tokią veiklą neteisėta, bet ir žvelgti plačiau. Būtina atsižvelgti ir į su manipuliacijomis plačiai naudojamais lyginamaisiais indeksais susijusią makroprudencinę riziką. Išties tai, kad net ir žinant ar įtariant silpnąsias vietas ar trūkumus, toliau naudojamas ribotas kiekis labai stambių lyginamųjų indeksų, parodo tam tikrų lyginamųjų indeksų svarbą sklandžiam finansų, biržos prekių ir kitų rinkų bei platesnės ekonomikos veikimui ir stabilumui. Tokiems su sistema susijusiems svarstymams reikalingi papildomi teisėkūros veiksmai, bent jau plačiau naudojamiems lyginamiesiems indeksams, kad būtų pagerinta valdymo tvarka ir sušvelninti interesų konfliktai bei kiti trūkumai.

Tačiau papildomuose teisės aktuose reikėtų atsižvelgti ir į tai, kad didžioji dauguma įmonių bei namų ūkių, investuotojų ir finansinių institucijų kasdien naudojasi prieinamais lyginamaisiais indeksais, gaunamais iš visos ES ir už jos ribų, kad galėtų veiksmingai vykdyti verslą, prekiauti, investuoti, apdrausti riziką ir suteikti arba gauti kreditus. Todėl atsižvelgiant į rinkų ir apskritai ekonomikos stabilumą ir veiksmingumą, būtina užtikrinti, kad teisėkūros veiksmais kuo mažiau apribotume Sąjungoje siūlomų ir naudojamų lyginamųjų indeksų kiekį ir įvairovę. Tiesą sakant, reikia daugiau lyginamųjų indeksų, kad būtų sumažinta tam tikrų stambių lyginamųjų indeksų svarba sistemai ir naudotojai turėtų daugiau galimybių taikyti veiksmingą rinkos drausmę ir užkirsti kelią manipuliacijoms lyginamaisiais indeksais arba nuo jų atgrasyti.

Iš čia kyla trys pagrindiniai tikslai: visų pirma, sustiprinti sistemų ir standartų valdymą, ypač dėl plačiai naudojamų ir sistemai svarbių lyginamųjų indeksų, ir sumažinti riziką, kad jais bus manipuliuojama ir piktnaudžiaujama; antra, stiprinti skaidrumą, suteikiant visų lyginamųjų indeksų naudotojams daugiau galimybių susipažinti su informacija, kad jie galėtų priimti informacija pagrįstus sprendimus; ir trečia, palaikyti didelės įvairovės lyginamųjų indeksų pasiūlą ir galimybes jais naudotis, proporcingai taikant valdymo reikalavimus. Tai reiškia ir vienodų veiklos sąlygų sudarymą visiems administratoriams, tiek įsisteigusiems Europos Sąjungoje, tiek ir esantiems trečiosiose šalyse.

Taikymo sritis

Nuo manipuliacijų neapsaugoti visų ryšių lyginamieji indeksai, todėl šio reglamento taikymo sritis iš esmės turi būti plati. Tačiau reikia pripažinti, kad tam tikrais atvejais indeksai neturėtų būti laikomi lyginamaisiais indeksais. Tai taikytina vidinėms orientacinėms kainoms, kurias pateikia pagrindinės sandorio šalys, arba lyginamiesiems indeksams, kurie sudaromi naudojant kitą indeksą ar indeksų derinį nepridedant naujų pradinių duomenų.

Ypatingos svarbos nustatymas

Kad būtų galima deramai taikyti proporcingumo principą, būtina sistemai svarbių, ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų apibrėžtis. Lyginamųjų indeksų svarbai nustatyti reikalingas dviejų pakopų požiūris: visų pirma, labai didelės pamatinės vertės (daugiau kaip 500 milijardų eurų, skaičiuojant per atitinkamą laikotarpį) lyginamieji indeksai turėtų būti laikomi ypatingos svarbos lyginamaisiais indeksais. Tačiau vien tokios grubios kiekybinės ribos nepakanka sparčiai kintančiose rinkose, kuriose mažesnės pamatines vertės lyginamieji indeksai taip pat gali kelti makroprudencinę riziką. Todėl reikėtų leisti kompetentingoms institucijoms veikti savo nuožiūra įtraukiant kitus lyginamuosius indeksus į ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų kategoriją pagal kriterijus, kuriais remiantis galima įvertinti lyginamojo indekso svarbą sistemai. Tai darant svarbu visoje Sąjungoje taikyti vienodus kriterijus. Todėl jei lyginamieji indeksai naudojami keliose valstybėse narėse, galutinis sprendimas dėl jo svarbos turi būti priimtas ES lygmeniu. Dėl vien tik nacionalinio lygmens ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų gali spręsti pačios valstybės narės.

Proporcingumas ir skaidrumas

Ypatingos svarbos lyginamiesiems indeksams dera taikyti privalomus valdymo reikalavimus pagal tarptautiniu mastu sutartus IOSCO parengtus principus ir remiantis jais. Tokie reikalavimai būtinai turi apimti proporcingą požiūrį ir turi būti atsižvelgta į tai, kad skirtingų rūšių lyginamieji indeksai atspindi skirtingą rinkos ir ekonomikos tikrovę, arba naudoja skirtingas pradinių duomenų rūšis.

Mažiau svarbiems lyginamiesiems indeksams reikėtų akcentuoti skaidrumo naudotojams ir galutiniams naudotojams (vartotojams) didinimą. Tai galima pasiekti reikalaujant, kad tokių lyginamųjų indeksų administratoriai skelbtų lyginamojo indekso pareiškimą. Be to, administratoriai turėtų sudaryti galimybę susipažinti su nepriklausomo auditoriaus patvirtintu atitikties pareiškimu, kuriame būtų nurodyta, kaip administratorius laikosi kitų valdymo reikalavimų. Plačių privalomų reikalavimų taikymas ne ypatingos svarbos indeksams būtų pavojingas dėl papildomų ir nereikalingų išlaidų. Tokios išlaidos gali smarkiai sumažinti lyginamųjų indeksų pasiūlą ir jas perduodant galutiniams naudotojams būtų ribojamos Europos įmonių ir namų ūkių galimybės pasinaudoti finansavimu ir padidėtų jiems tenkanti naštą kaip tik tada, kai svarbiausi mūsų prioritetai turėtų būti stipresnis ekonomikos augimas ir tarptautinis konkurencingumas.

Tokiomis aplinkybėmis reikalinga ir speciali tvarka reglamentuojamais duomenimis pagrįstiems lyginamiesiems indeksams bei neprižiūrimų duomenų teikėjų duomenimis grindžiamiems biržos prekių lyginamiesiems indeksams. Tokia tvarka turėtų atitikti atitinkamus tarptautinius standartus.

Trečiosios šalys

Užtikrinant veiksmingam finansų sistemos ir tikrosios ekonomikos veikimui būtiną galimybę susipažinti su dideliu kiekiu lyginamųjų indeksų, būtina nustatyti įgyvendinamas nuostatas ir trečiųjų šalių lyginamųjų indeksų administratoriams. Šiuo metu jokia jurisdikcija už ES ribų nėra sukūrusi visapusės teisės aktų sistemos ir artimiausioje ateityje šioje srityje jokių reikšmingų pokyčių nenumatoma. Todėl jurisdikcijos lygiavertiškumu pagrįsta trečiosioms šalims taikoma tvarka šiuo metu gali neveikti, bet gali būti įmanoma ateityje. Tuo pat metu turi būti užtikrintos vienodos veiklos sąlygos ES įsisteigusiems administratoriams. Todėl reikalingos papildomos priemonės, kad būtų užtikrinta galimybė palaikyti ES naudotojų galimybes susipažinti su trečiųjų šalių lyginamaisiais indeksais. Taigi, reikėtų leisti priimti dalinius lygiavertiškumo sprendimus (pvz., lygiavertiškumo sprendimus, skirtus konkretiems administratoriams arba konkretiems lyginamiesiems indeksams) ir reikėtų leisti pripažinti individualius trečiųjų šalių administratorius, bent jau kol bus galima priimti lygiavertiškumo sprendimus jurisdikcijoms.


Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ (24.1.2014)

pateikta Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse

(COM(2013)0641 – C7‑0301/2013 – 2013/0314(COD))

Nuomonės referentė: Marisa Matias

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Indeksai daro tiesioginį ar netiesioginį poveikį daugumai ES piliečių. Indeksų naudojimas paveikė visas finansines priemones: išvestines finansines priemones, akcinį kapitalą ir obligacijas, taip pat fizines ir prekių rinkas, šiose per pastaruosius 10 metų labai padidėjo biržos prekių indekso fondų apimtis.

Šiuo metu įvairūs teikėjai, įskaitant viešuosius subjektus ir nepriklausomus specializuotus lyginamųjų indeksų teikėjus, naudodamiesi įvairia metodika, rengia daugybę įvairių lyginamųjų indeksų.

Daugelis indeksų ir lyginamųjų indeksų de facto tapo viešosiomis gėrybėmis. Todėl jų socialinis poveikis turėtų būti kuo labiau padidintas, o realiajai ekonomikai ir visai visuomenei daroma žala dėl galimo jų neteisingo nustatymo ar manipuliavimo jais turėtų būti griežtai kontroliuojama ir už ją turėtų būti taikomos baudžiamosios ir piniginės sankcijos.

Šiuo metu esama akivaizdžios reguliavimo spragos, nes priežiūros institucijos vykdo finansinių priemonių priežiūrą, tačiau neprižiūri indeksų, pagal kuriuos nustatomas šių priemonių rizikos profilis, rezultatai ir ekonominė vertė, rengimo ir valdymo. Šiuo aspektu skubiai reikia tinkamo indeksų reguliavimo, kadangi jų naudojimas yra būtinas investavimo strategijų projektams ar finansinių priemonių orientaciniam vertinimui.

Nors Komisijos pasiūlyme teigiama, kad juo siekiama reguliuoti indeksų, naudojamų kaip lyginamieji indeksai, rengimą ir naudojimą, ITRE komiteto teisinė nuomonė visų pirma bus skirta biržos prekių kainų vertinimams, kuriuos teikia biržos prekių kainas nurodančios agentūros, ir fizinėms energetikos rinkoms. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo pateikiamos tam tikros nuostatos, kuriomis draudžiama manipuliuoti didmeninėse energetikos rinkose taikomais lyginamaisiais indeksais. Tačiau šiomis nuostatomis nepanaikinama daug indeksų rengimo proceso trūkumų.

Kainų vertinimo modeliai yra labai įvairūs – į kai kuriuos įtraukiami tikri pranešti sandoriai, o kiti yra paremti vertinamais pranešimais apie pirkimo ir pardavimo kainas ir informaciją apie sandorius, gaunamais iš prekybos dalyvių, kurie yra suinteresuoti paveikti rinką, todėl esama manipuliavimo galimybės.

Be to, kompetentingos institucijos tiria įtarimus dėl bandymų manipuliuoti biržos prekių kainų vertinimais, kuriuos teikia biržos prekių kainas nurodančios agentūros, ir Tarptautinė vertybinių popierių komisijų organizacija (IOSCO) atliko šių agentūrų naftos kainų vertinimų peržiūrą. Šis manipuliavimas gali kelti pavojų ne tik investuotojui, bet ir galutiniam naudotojui ar galutiniam vartotojui, kadangi taip nustatoma kaina, kurią moka namų ūkiai už dujas ar bet kokios energijos tiekimą.

Biržos prekių kainas nurodančių agentūrų įvertintos lyginamosios kainos įvairiu mastu yra naudojamos kaip orientacinės kainos sudarant sandorius fizinėse rinkose, visų pirma naftos rinkoje, biržose, tarpuskaitos namuose, ir sudarant nebiržinių prekių išvestinių finansinių priemonių sandorius, todėl šios kainos yra svarbios šių rinkų ir tarpuskaitos namų veikimui.

Kainų vertinimo ir lyginamųjų indeksų naudojimas biržos prekių išvestinių finansinių priemonių rinkose daro didžiulį poveikį keliems aspektams, pvz., biržos prekių išvestinės finansinės priemonės projekto tinkamumui, biržos prekių išvestinės finansinės priemonės, kuri yra paremta kainų vertinimu, kuris gali turėti trūkumų, kainų sudarymo tikslumui ir vientisumui, įvairių faktorių, kurie daro poveikį fizinėms išvestinėms finansinėms priemonėms, įskaitant biržos prekių kainas nurodančių agentūrų metodiką ir procesus, skaidrumui ir galimybe manipuliuoti fizinėmis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis.

Nustatant daugelio finansinių priemonių, pvz., palūkanų normų apsikeitimo sandorių, ir komercinių bei nekomercinių sutarčių, pvz., hipotekos, kainas lyginamųjų indeksų teisingumas yra ypač svarbus. Jeigu lyginamuoju indeksu manipuliuojama, dėl to kai kurie investuotojai, turintys finansinių priemonių, kurių vertė nustatoma pagal tą lyginamąjį indeksą, patirs didelių nuostolių. Kadangi siunčiami apgaulingi signalai apie pagrindinės rinkos būklę, tai gali iškraipyti realiąją ekonomiką. Manipuliavimas lyginamaisiais indeksais gresia tada, kai rengiant lyginamuosius indeksus kyla interesų konfliktų, veikiama savo nuožiūra ir tokiais atvejais netaikomos tinkamos valdymo ir kontrolės priemonės.

Nors administracinių ir baudžiamųjų sankcijų už manipuliavimą indeksais taikymas jau yra numatytas Piktnaudžiavimo rinka direktyvoje ir reglamente, dabar būtina reguliuoti ir užkirsti kelią manipuliavimo, susijusio su indeksų rengimu ir naudojimu, rizikai. Siekiant apsaugoti investuotojus, būtina, kad lyginamieji indeksai būtų pagrįsti, patikimi, tinkami nustatytam tikslui ir jiems būtų taikoma tinkama valdymo kontrolė. Atsižvelgdami į šiuos aspektus mes palankiai vertiname šią teisėkūros iniciatyvą ir norėtume paremti siekį, kad šis pasiūlymas atitiktų Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos (IOSCO) principus.

Atsižvelgiant į didelį indeksų skaičių ir jų poveikį mūsų finansų sistemai ir poveikį fizinėse energetikos rinkose, dabartinė savireguliacijos padėtis yra neefektyvi. Siekiant atkurti pasitikėjimą ir užtikrinti neutralumą ir (arba) nepriklausomumą, išvengiant interesų konfliktų ir juos uždraudžiant, skatinti skaidrumą nustatant prievolę pateikti visus duomenis ir metodikas visuomenei ir priežiūros institucijoms, užtikrinti indekso naudojimo finansinėje priemonėje ar sandoriuose tinkamumą, kad būtų apsaugomi galutiniai naudotojai, tiksliai laikytis suderintos metodikos ir užtikrinti duomenų, naudojamų indeksui parengti, kokybę, labai svarbu lyginamuosius indeksus paversti reguliuojama veikla.

Atsižvelgiant į nurodytas problemas, šiuo pasiūlymu turėtų būti galima:

· kuo labiau sumažinti vertinimo proceso pažeidžiamumo faktorių, kurie galėtų pakenkti biržos prekių kainas nurodančios agentūros vertinimo, naudojamo, kaip fizinės rinkos verčių rodiklis, patikimumui ar padidinti galimybes manipuliuoti biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ar iškreipti kainas;

· palengvinti rinkos institucijos galimybes nustatyti ar biržos prekių kainas nurodančios agentūros įvertinta kaina, kuria yra paremta biržos prekių išvestinė finansinė priemonė, tiksliai atspindi fizinės rinkos sandorius, kuriuos ja siekiama įvertinti, ar pakanka duomenų, kad būtų atspindėta fizinė rinka ir ar tokie duomenys yra pateikti sąžiningai;

· padidinti rinkos institucijos galimybes nustatyti manipuliacijų ar kitokio piktnaudžiavimo atvejus, atgrasyti nuo jų ir prireikus imtis vykdymo užtikrinimo veiksmų.

Siekiant skatinti biržos prekių kainas nurodančių agentūrų vertinimų patikimumą ir užtikrinti, kad jos laikytųsi taisyklių ir metodikos, kurios siūlomos šiame reglamente, mes tvirtai pasisakome už tai, kad rinkos institucijos uždraustų prekybą bet kokia biržos prekių išvestine finansine priemone, paremta biržos prekių kainas nurodančių agentūrų įvertinta kaina, nebent šis vertinimas būtų atliktas pagal ES teisės aktus, arba, trečiųjų šalių atveju, laikantis IOSCO kainas nurodančių agentūrų priežiūros principų.

Mes taip pat manome, kad tam, kad indeksų rengimas būtų sąžiningas, reikia, kad būtų nustatyti duomenų teikėjų savanoriško informacijos teikimo indeksų ar lyginamųjų indeksų administratoriams apribojimai. Todėl manome, kad lyginamųjų indeksų, kuriems taikoma galimybė savanoriškai teikti informaciją, taikymo sritis turėtų būti platesnė.

Galiausiai, kadangi metodikos keitimas yra būtinas siekiant užtikrinti lyginamųjų indeksų kokybę, tačiau jis gali sukelti sutrikimų juos naudojantiems rinkos veikėjams, siūlome, kai įmanoma, nustatyti pereinamuosius laikotarpius po metodikos pakeitimo, kurių metu lyginamieji indeksai būtų apskaičiuojami ir pagal ankstesnę, ir pagal naują metodiką.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) šio reglamento taikymo sritis turėtų būti kuo platesnė, kiek tai yra būtina prevencinei reguliavimo sistemai sukurti. Rengiant ir nustatant lyginamuosius indeksus veikiama savo nuožiūra ir savaime kyla tam tikrų rūšių interesų konfliktų, o tai reiškia, kad atsiranda galimybių ir paskatų manipuliuoti tais lyginamaisiais indeksais. Šie rizikos veiksniai būdingi visiems lyginamiesiems indeksams, todėl jiems visiems reikėtų taikyti tinkamus valdymo ir kontrolės reikalavimus. Kadangi lyginamojo indekso pažeidžiamumas ir svarba ilgainiui kinta, reglamentuojant tik šiuo metu svarbius ar pažeidžiamus indeksus nebūtų pašalinta rizika, kurią bet kuris lyginamasis indeksas gali kelti ateityje. Visų pirma gali būti taip, kad šiuo metu ne taip plačiai naudojami lyginamieji indeksai bus plačiai naudojami ateityje, taigi net menkiausias manipuliavimas jais gali turėti didelį poveikį;

(8) šio reglamento taikymo sritis turėtų būti kuo platesnė, kiek tai yra būtina prevencinei reguliavimo sistemai sukurti. Rengiant ir nustatant lyginamuosius indeksus veikiama savo nuožiūra ir savaime kyla tam tikrų rūšių interesų konfliktų, o tai reiškia, kad atsiranda galimybių ir paskatų manipuliuoti tais lyginamaisiais indeksais. Šie rizikos veiksniai būdingi visiems lyginamiesiems indeksams, tačiau jų forma labai priklauso nuo naudojamų pradinių duomenų. Lyginamiesiems indeksams turėtų būti galima taikyti valdymo ir kontrolės reikalavimus, tačiau reikėtų nepažeisti proporcingumo principo. Kadangi lyginamojo indekso pažeidžiamumas ir svarba ilgainiui kinta, reglamentuojant tik šiuo metu svarbius ar pažeidžiamus indeksus nebūtų pašalinta rizika, kurią bet kuris lyginamasis indeksas gali kelti ateityje. Visų pirma gali būti taip, kad šiuo metu ne taip plačiai naudojami lyginamieji indeksai bus plačiai naudojami ateityje, taigi net menkiausias manipuliavimas jais gali turėti didelį poveikį;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) itin svarbus veiksnys nustatant šio reglamento taikymo sritį turėtų būti tai, ar nuo lyginamojo indekso išvesties vertės priklauso finansinės priemonės ar finansinės sutarties vertė arba investicinio fondo rezultatų vertinimas. Taigi taikymo sritis neturėtų priklausyti nuo pradinių duomenų pobūdžio. Todėl į taikymo sritį turėtų būti įtraukti lyginamieji indeksai, apskaičiuoti remiantis tiek ekonominiais pradiniais duomenimis, tokiais kaip akcijų kainos, tiek neekonominėmis vertėmis ar skaičiais, tokiais kaip oro sąlygų parametrai. Ši sistema turėtų apimti su tokia rizika susijusius lyginamuosius indeksus ir joje taip pat turėtų būti numatytas proporcingas atsakas į riziką, kurią kelia įvairūs lyginamieji indeksai. Todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas visiems lyginamiesiems indeksams, naudojamiems finansinių priemonių, kurios yra įtrauktos į prekybos sąrašus arba kuriomis prekiaujama reguliuojamose prekybos vietose, kainai nustatyti;

(9) itin svarbus veiksnys nustatant šio reglamento taikymo sritį turėtų būti tai, ar galima manipuliuoti lyginamojo indekso išvesties verte, nuo kurios priklauso finansinės priemonės ar finansinės sutarties vertė arba investicinio fondo rezultatų vertinimas. Taigi taikymo sritis turėtų priklausyti nuo pradinių duomenų pobūdžio. Ši sistema turėtų apimti su tokia rizika susijusius lyginamuosius indeksus ir joje taip pat turėtų būti numatytas proporcingas atsakas į riziką, kurią kelia įvairūs lyginamieji indeksai. Todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas visiems lyginamiesiems indeksams, naudojamiems finansinių priemonių kainai nustatyti. Dėl biržos prekių lyginamųjų indeksų turėtų būti atsižvelgiama į 2012 m. spalio 5 d. Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos (IOSCO) nustatytus Naftos kainas nurodančių agentūrų priežiūros principus ir IOSCO atlikto šių principų persvarstymo rezultatus, kurie turėtų būti paskelbti 2014 m. gegužės ar birželio mėn.;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a) kadangi fizinės biržos prekės pasižymi unikaliomis savybėmis, į kurias turi būti atsižvelgta siekiant išvengti biržos prekių lyginamųjų indeksų teisingumo pažeidimo ir užtikrinti esamą skaidrumą biržos prekių rinkoje. Atitinkamai, šio reglamento III priede atsispindi principai, kuriuos biržos prekių lyginamiesiems indeksams nustatė Tarptautinė vertybinių popierių komisijų organizacija (IOSCO), Tarptautinė energetikos agentūra ir Tarptautinis energetikos forumas ir kurie specialiai parengti tam, kad būtų taikomi visiems biržos prekių lyginamiesiems indeksams pagal šį reglamentą;

Pagrindimas

Fizinės biržos prekės turi tik joms būdingų savybių, į kurias turi būti atsižvelgta reglamentuojant šias prekes.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29) įvairių rūšių lyginamųjų indeksų ir įvairių lyginamųjų indeksų sektorių charakteristikos ir trūkumai yra skirtingi ir jie susiję su nevienoda rizika. Šio reglamento nuostatos turėtų būti papildomai patikslintos tam tikrų sektorių ir tam tikrų rūšių lyginamiesiems indeksams. Tarpbankinių palūkanų normų lyginamieji indeksai yra lyginamieji indeksai, kurie įgyvendinant pinigų politiką atlieka svarbų vaidmenį, todėl būtina šiame reglamente nustatyti, kaip šios nuostatos būtų taikomos šiems lyginamiesiems indeksams. Biržos prekių lyginamieji indeksai yra plačiai naudojami ir turi sektoriui būdingų charakteristikų, todėl būtina šiame reglamente nustatyti, kaip šios nuostatos būtų taikomos šiems lyginamiesiems indeksams;

(29) įvairių rūšių lyginamųjų indeksų ir įvairių lyginamųjų indeksų sektorių charakteristikos ir trūkumai yra skirtingi ir jie susiję su nevienoda rizika. Šio reglamento nuostatos turėtų būti papildomai patikslintos tam tikrų sektorių ir tam tikrų rūšių lyginamiesiems indeksams. Tarpbankinių palūkanų normų lyginamieji indeksai yra lyginamieji indeksai, kurie įgyvendinant pinigų politiką atlieka svarbų vaidmenį, todėl būtina šiame reglamente nustatyti, kaip šios nuostatos būtų taikomos šiems lyginamiesiems indeksams. Biržos prekių lyginamieji indeksai yra plačiai naudojami ir turi sektoriui būdingų charakteristikų, todėl būtina šiame reglamente nustatyti, ar šiems lyginamiesiems indeksams būtų galima netaikyti šio reglamento nuostatų ir kokiu mastu;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

37 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(37a) tais atvejais, kai šis reglamentas apima arba gali apimti prižiūrimus subjektus ir rinkas, kuriems taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1227/2011/ES dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (angl. REMIT), Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI) turėtų konsultuotis su Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (angl. ACER), siekiant panaudoti ACER kompetenciją energijos rinkose ir sumažinti dvigubą reglamentavimą;

Pagrindimas

EVPRI turėtų konsultuotis su Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (angl. ACER) kaip Europos energetikos reguliavimo institucija, kai šis reglamentas daro poveikį Europos energijos rinkoms.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41) šiuo reglamentu laikomasi pagrindinių teisių ir principų, pripažintų Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, visų pirma teisės į privatų ir šeimos gyvenimą, teisės į asmens duomenų apsaugą, teisės į saviraiškos ir informacijos laisvę, laisvės užsiimti verslu, teisės į nuosavybę, teisės į vartotojų apsaugą, teisės į veiksmingą teisinę gynybą ir teisės į gynybą. Todėl šis reglamentas turėtų būti aiškinamas ir taikomas atsižvelgiant į tas teises ir principus;

(41) šiuo reglamentu laikomasi pagrindinių teisių ir principų, pripažintų Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, visų pirma teisės į privatų ir šeimos gyvenimą, teisės į asmens duomenų apsaugą, teisės į saviraiškos ir informacijos laisvę, laisvės užsiimti verslu, teisės į nuosavybę, teisės į vartotojų apsaugą, teisės į veiksmingą teisinę gynybą ir teisės į gynybą. Todėl šis reglamentas turėtų būti aiškinamas ir taikomas atsižvelgiant į tas teises ir principus. Taigi šis reglamentas turėtų būti aiškinamas ir taikomas atsižvelgiant į tas teises ir principus. Visų pirma, kai šiame reglamente nurodytos spaudos ir žodžio kitose žiniasklaidos priemonėse laisvei taikytinos taisyklės ir žurnalistų profesinės taisyklės arba kodeksai, reikėtų atkreipti dėmesį į šias laisves, nes jos garantuojamos Sąjungoje ir valstybėse narėse ir pripažįstamos pagal Pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnį ir kitas atitinkamas nuostatas;

Pagrindimas

Spaudos išskyrimas atitinka nuostatas, pateiktas Piktnaudžiavimo rinka reglamente.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Šis reglamentas taikomas lyginamųjų indeksų teikimui, lyginamojo indekso pradinių duomenų teikimui ir lyginamųjų indeksų naudojimui Sąjungoje.

1. Šis reglamentas taikomas lyginamųjų indeksų teikimui Sąjungoje, pradinių duomenų teikimui tam tikriems lyginamiesiems indeksams ir tam tikrų lyginamųjų indeksų naudojimui Sąjungoje. Jis apima IOSCO principus ir taikomas proporcingai atsižvelgiant į konkrečių lyginamųjų indeksų dydį ir keliamą riziką, jų administratorius ir lyginamųjų indeksų nustatymo procesą, įskaitant duomenų teikėjų skaičių ir tipus.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) pagrindinių sandorio šalių rengiamoms orientacinėms arba galutinėms kainoms;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb) biržos prekių lyginamiesiems indeksams, kurie apibrėžti 3 straipsnio 1 dalies 20 punkte ir kuriems taikomi 2012 m. spalio 5 d. IOSCO Naftos kainas nurodančių agentūrų priežiūros principai arba 2013 m. liepos 17 d. IOSCO Finansinių lyginamųjų indeksų principai, per laikotarpį, kol EVPRI, remdamasi IOSCO Naftos kainas nurodančių agentūrų priežiūros principų persvarstymo rezultatais, kurie turėtų būti paskelbti 2014 m. gegužės ar birželio mėn., ir šio reglamento III priedu, nustatys, ar biržos prekių lyginamuosius indeksus galima įtraukti į šio reglamento taikymo sritį ir kaip, ar reikalingas atskiras reglamentavimas;

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2) lyginamasis indeksas – indeksas, kuriuo remiantis nustatoma pagal finansinę priemonę ar finansinę sutartį mokėtina suma arba finansinės priemonės vertė, arba indeksas, kuris naudojamas investicinio fondo rezultatams įvertinti;

2) lyginamasis indeksas – indeksas, kuriuo remiantis nustatoma pagal finansinę priemonę ar finansinę sutartį mokėtina suma arba finansinės priemonės vertė, arba indeksas, kuris naudojamas investicinio fondo rezultatams įvertinti; tai netaikoma pagrindinių sandorio šalių rengiamoms orientacinėms arba galutinėms kainoms, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 648/2012 2 straipsnio 1 punkte, arba finansinėms priemonėms, kaip apibrėžta šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies 13 punkte;

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5) lyginamojo indekso naudotojas – bet koks asmuo, kuris išleidžia finansinę priemonę, yra finansinės priemonės savininkas arba kaip šalis dalyvauja sudarant finansinę sutartį, kuri susieta su lyginamuoju indeksu;

5) lyginamojo indekso naudotojas – bet koks asmuo, kuris turi aktyvią finansinės priemonės, susijusios su lyginamuoju indeksu, poziciją arba kuris išleidžia finansinę priemonę, kuri susieta su lyginamuoju indeksu;

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7) duomenų teikėjas – fizinis arba juridinis asmuo, teikiantis pradinius duomenis;

7) duomenų teikėjas – fizinis arba juridinis asmuo, teikiantis pradinius duomenis, kurie nėra reguliuojami duomenys, kaip apibrėžta 3 straipsnio 1 dalies 11 punkte;

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11) reguliuojami duomenys – pradiniai duomenys, tiesiogiai teikiami iš prekybos vietos, kaip apibrėžta [Finansinių priemonių rinkų reglamento] 2 straipsnio 1 dalies 25 punkte, patvirtinto skelbimo subjekto, kaip apibrėžta [Finansinių priemonių rinkų reglamento] 2 straipsnio 1 dalies 18 punkte, arba patvirtinto ataskaitų teikimo mechanizmo, kaip apibrėžta [Finansinių priemonių rinkų reglamento] 2 straipsnio 1 dalies 20 punkte, kuriems taikomi privalomo duomenų pateikimo po sandorio sudarymo reikalavimai, elektros energijos biržos, kaip nurodyta Direktyvos 2009/72/EB19 37 straipsnio 1 dalies j punkte, gamtinių dujų biržos, kaip nurodyta Direktyvos 2009/73/EB20 41 straipsnio 1 dalies j punkte, arba aukcionų platformos, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1031/2010 26 arba 30 straipsnyje;

11) reguliuojami duomenys – pradiniai duomenys, tiesiogiai teikiami iš prekybos vietos, kaip apibrėžta [Finansinių priemonių rinkų reglamento] 2 straipsnio 1 dalies 25 punkte, patvirtinto skelbimo subjekto, kaip apibrėžta [Finansinių priemonių rinkų reglamento] 2 straipsnio 1 dalies 18 punkte, kitos reguliuojamos prekybos vietos, esančios ne Sąjungoje, arba patvirtinto ataskaitų teikimo mechanizmo, kaip apibrėžta [Finansinių priemonių rinkų reglamento] 2 straipsnio 1 dalies 20 punkte, kuriems taikomi privalomo duomenų pateikimo po sandorio sudarymo reikalavimai, elektros energijos biržos, kaip nurodyta Direktyvos 2009/72/EB19 37 straipsnio 1 dalies j punkte, gamtinių dujų biržos, kaip nurodyta Direktyvos 2009/73/EB20 41 straipsnio 1 dalies j punkte, arba aukcionų platformos, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1031/2010 26 arba 30 straipsnyje; šie duomenys gali būti sandorio duomenys, o išimtiniais atvejais – taip pat pirkimo ir pardavimo kainos;

__________________

__________________

20 OL L 9, 2009 8 14, p. 112.

 

20 OL L 9, 2009 8 14, p. 112.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 14 punkto f a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa) rinkos dalyviai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1227/2011 2 straipsnio 7 punkte;

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 20 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

20) biržos prekių lyginamasis indeksas – lyginamasis indeksas, kai pagrindinis turtas pagal šio straipsnio 1 punkto c papunktį yra biržos prekė, kaip apibrėžta Komisijos reglamento (EB) Nr. 1287/200627 2 straipsnio 2 punkte; apyvartiniai taršos leidimai, kaip apibrėžta [Finansinių priemonių rinkų direktyvos] I priedo C skirsnio 11 punkte, taikant šį reglamentą biržos prekėmis nelaikomi;

20) biržos prekių lyginamasis indeksas – lyginamasis indeksas, kai pagrindinis turtas pagal šio straipsnio 1 punkto c papunktį yra biržos prekė, kaip apibrėžta Komisijos reglamento (EB) Nr. 1287/200627 2 straipsnio 1 punkte; apyvartiniai taršos leidimai, kaip apibrėžta [Finansinių priemonių rinkų direktyvos] I priedo C skirsnio 11 punkte, taikant šį reglamentą biržos prekėmis nelaikomi;

__________________

__________________

27 OL L 241, 2006 9 2, p. 1.

27 OL L 241, 2006 9 2, p. 1.

Pagrindimas

Pataisoma klaidinga nuoroda į Reglamentą (EB) Nr. 1287/2006 Komisijos pasiūlyme.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 21 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

21) ypatingos svarbos lyginamasis indeksas – lyginamasis indeksas, kurio duomenų teikėjų dauguma yra prižiūrimi subjektai ir kuris susiejamas su mažiausiai 500 mlrd. EUR nominaliosios vertės finansinėmis priemonėmis;

21) ypatingos svarbos lyginamasis indeksas – lyginamasis indeksas, kuris neatitinka objektyvaus lyginamojo indekso kriterijų pagal 21a punktą (naują) ir kuris susiejamas su mažiausiai 500 mlrd. EUR nominaliosios vertės finansinėmis priemonėmis;

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 21 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

21a) objektyvus lyginamasis indeksas – lyginamasis indeksas, kurį rengiant naudojami tik reguliuojami pradiniai duomenys ir taikomi griežtai taisyklėmis grindžiami metodai;

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) administratorius taiko pagrįstas valdymo priemones, įskaitant aiškią organizacinę struktūrą, kurioje tiksliai apibrėžtos skaidrios ir nuoseklios visų su lyginamojo indekso teikimu susijusių asmenų funkcijos ir atsakomybė.

Išbraukta.

Administratorius imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad bet koks esamas ar galimas interesų konfliktas nedarytų jokio poveikio lyginamojo indekso teikimui ir kad tais atvejais, kai lyginamojo indekso nustatymo procese reikia veikti savo nuožiūra ar vadovautis nuovoka, tai būtų daroma nepriklausomai ir sąžiningai (valdymas ir interesų konfliktai);

 

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) administratorius nustato priežiūros funkciją visų savo lyginamųjų indeksų teikimo aspektų priežiūrai užtikrinti (priežiūra);

Išbraukta.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) administratorius naudojasi kontrolės sistema, kuria užtikrinama, kad lyginamasis indeksas būtų teikiamas ir skelbiamas arba juo būtų leidžiama naudotis pagal šį reglamentą (kontrolės priemonės);

Išbraukta.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) administratorius naudojasi atskaitomybės sistema, apimančia informacijos saugojimą, auditą ir tikrinimą, ir skundų nagrinėjimo tvarka, įrodančia atitiktį šio reglamento reikalavimams (atskaitomybė).

Išbraukta.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Administratoriui taikomi šie valdymo reikalavimai:

Šio reglamento reikalavimai taikomi administratoriams, administruojantiems šias kriterijus atitinkančių lyginamųjų indeksų kategorijas:

 

a) ypatingos svarbos lyginamuosius indeksus;

 

b) plačiai naudojamus biržos prekių lyginamuosius indeksus, kaip apibrėžta ir pakoreguota EVPRI po išsamių konsultacijų su ACER;

 

c) svarbius lyginamuosius indeksus;

 

d) lyginamuosius indeksus, kuriems suteiktos išimtinės licencijos, kaip apibrėžta ir pakoreguota EVPRI;

 

e) tarpbankinę palūkanų normą (IBOR), vienos nakties indeksų apsikeitimo sandorius, vienos nakties indeksų palūkanas ar kitą lyginamąjį indeksą, kurį kompetentinga institucija mano esant tų lyginamųjų rodiklių pakaitalu ar panašiu į juos ir kurie yra plačiai naudojami;

 

f) lyginamuosius indeksus, kurių teikėjų yra santykinai nedaug ir kuriuos kompetentinga institucija mano esant pažeidžiamus turint mintyje manipuliavimą;

 

g) lyginamuosius indeksus, kuriuos kompetentinga institucija ištyrė ir, priimdama pagrįstą sprendimą, nusprendė, kad dėl jų pažeidžiamumo juos reikia prižiūrėti;

 

h) didelį lyginamųjų indeksų, kurie, kaip mano kompetentinga institucija ar EVPRI, drauge daro didelį poveikį bendrajai rinkai, kiekį;

 

i) lyginamuosius indeksus, naudojamus kaip atitinkamo turto arba turto klasės ar grupės rezultatų vertinimo priemonė, kurių įprastomis rinkos sąlygomis nenustato trečiosios šalies administratorius, kai kompetentinga institucija mano, kad gali kilti daug interesų konfliktų.

 

EVPRI pateikia kompetentingoms institucijoms skirtas gaires dėl b–i punktuose nurodytų kriterijų taikymo ir nustato techninius reguliavimo standartus, taikomus esant aplinkybėms, kai a–i punktuose nurodyti reikalavimai gali būti laipsniškai panaikinami, jų atsisakoma arba kai kurios šio reglamento nuostatos netaikomos dėl proporcingumo ar priežiūros reikalavimų dubliavimo arba esamos valdymo kontrolės priežasčių. Šios gairės taip pat apima institucijų tipų, kuriems taikoma išimtis, sąrašus, kuriuose apibūdinama atitinkama valdymo kontrolė.

 

Rengdama gaires ir techninius reguliavimo standartus, EVPRI atsižvelgia į:

 

i) išimtis, kurias paprastai nustato Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) nariai, trečiųjų šalių centriniai bankai, valstybių narių nacionalinės statistikos institucijos ir trečiųjų šalių nacionalinės statistikos institucijos;

 

ii) tai, ar visiškai ar iš dalies taikyti išimtį reguliuojamoms rinkoms, ar, išsamiai pasikonsultavus su ACER, visiems subjektams, kurie reguliuojami pagal REMIT;

 

iii) tai, ar III priede nurodytos nuostatos turėtų būti vienintelė šio reglamento dalis, taikoma kainas nurodančioms agentūroms;

 

iv) atvejus, kuriais turėtų būti taikomas proporcingumo principas, įskaitant laipsnišką šio reglamento taikymo įvedimą;

 

v) reglamentavimo sistemos sąveiką su trečiosiomis šalimis ir tarptautine prekyba.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) administratorius pradinius duomenis gauna iš patikimos ir reprezentatyvios duomenų teikėjų grupės ar imties, kad užtikrintų, jog pagal tuos duomenis nustatomas lyginamasis indeksas būtų patikimas ir atspindėtų rinkos ar ekonomikos tikrovę, kuriai įvertinti tas lyginamasis indeksas yra skirtas (reprezentatyvūs duomenų teikėjai);

b) administratorius pradinius duomenis gauna iš patikimos ir reprezentatyvios duomenų teikėjų grupės ar imties, kad užtikrintų, jog pagal tuos duomenis nustatomas lyginamasis indeksas būtų patikimas ir atspindėtų rinkos ar ekonomikos tikrovę, kuriai įvertinti tas lyginamasis indeksas yra skirtas (reprezentatyvūs duomenų teikėjai). Sandoriais grindžiamų lyginamųjų indeksų atveju administratorius gauna apibendrintus anoniminius duomenis iš sandorių duomenų saugyklų ir reguliavimo institucijų pagal Finansinių priemonių rinkų direktyvą (FPRD) 2004/39/EB, Reglamentą (ES) Nr. 1227/2011 dėl energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (angl. REMIT) ir Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (angl. EMIR);

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Administratorius užtikrina, kad būtų nustatytos tinkamos sistemos ir veiksmingos kontrolės priemonės pradinių duomenų teisingumui užtikrinti siekiant 2 dalies tikslų.

1. Lyginamųjų indeksų administratoriai pagal 5 straipsnį užtikrina, kad būtų nustatytos tinkamos sistemos ir veiksmingos kontrolės priemonės, skirtos pradinių duomenų teisingumui užtikrinti siekiant 2 dalies tikslų.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Administratorius dėl kiekvieno lyginamojo indekso patvirtina elgesio kodeksą, kuriame aiškiai nustato su lyginamojo indekso teikimu susijusią administratoriaus ir duomenų teikėjų atsakomybę ir įpareigojimus, įskaitant aiškią teiktinų pradinių duomenų apibrėžtį, ir bent I priedo D skirsnyje išdėstytus elementus.

1. Administratorius, bendradarbiaudamas su duomenų teikėjais, dėl kiekvieno lyginamojo indekso patvirtina elgesio kodeksą, kuriame aiškiai nustato su lyginamojo indekso teikimu susijusią administratoriaus ir duomenų teikėjų atsakomybę ir įpareigojimus, įskaitant aiškią teiktinų pradinių duomenų apibrėžtį, ir bent I priedo D skirsnyje išdėstytus elementus.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Administratorius ir duomenų teikėjai pasirašo elgesio kodeksą, kuris yra teisiškai privalomas visoms jo šalims.

2. Administratorius ir duomenų teikėjai pasirašo elgesio kodeksą, kuris yra teisiškai privalomas visoms jo šalims, jei dėl to susitarė administratoriai ir rinką pakankamai reprezentuojančių duomenų teikėjų skaičius.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija atsižvelgia į įvairias lyginamųjų indeksų ir duomenų teikėjų charakteristikas, visų pirma turint omenyje pradinių duomenų ir metodikų skirtumus, riziką, kad pradiniais duomenimis galima manipuliuoti, ir tarptautinę su lyginamaisiais indeksais susijusios priežiūros praktikos konvergenciją.

Komisija atsižvelgia į įvairias lyginamųjų indeksų ir duomenų teikėjų charakteristikas, visų pirma turint omenyje pradinių duomenų ir metodikų skirtumus, tai, ar duomenų teikimas yra savanoriškas, riziką, kad pradiniais duomenimis galima manipuliuoti, ir tarptautinę su lyginamaisiais indeksais susijusios priežiūros praktikos konvergenciją, taip pat į šio reglamento proporcingumą.

 

EVPRI po išsamių konsultacijų su ACER teikia gaires dėl galimybių taikyti teisiškai privalomus elgesio kodeksus, visų pirma nereguliuojamiems subjektams ir kainas nurodančioms agentūroms ES.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) prižiūrimas duomenų teikėjas užtikrina, kad bet koks esamas ar galimas interesų konfliktas nedarytų jokio poveikio pradinių duomenų teikimui, ir kad tais atvejais, kai reikia veikti savo nuožiūra, tai būtų daroma nepriklausomai ir sąžiningai, remiantis atitinkama informacija ir vadovaujantis elgesio kodeksu (interesų konfliktai);

a) prižiūrimas duomenų teikėjas užtikrina, kad bet koks esamas ar galimas interesų konfliktas nedarytų jokio poveikio pradinių duomenų teikimui, ir kad tais atvejais, kai reikia veikti savo nuožiūra, tai būtų daroma nepriklausomai ir sąžiningai, remiantis atitinkama informacija ir, kai taikoma, vadovaujantis elgesio kodeksu (interesų konfliktai);

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) prižiūrimas duomenų teikėjas naudojasi kontrolės sistema, kuria užtikrinamas pradinių duomenų teisingumas, tikslumas ir patikimumas ir tų pradinių duomenų teikimas pagal šio reglamento nuostatas ir elgesio kodeksą (tinkamos kontrolės priemonės).

b) prižiūrimas duomenų teikėjas naudojasi kontrolės sistema, kuria užtikrinamas pradinių duomenų teisingumas, tikslumas ir patikimumas ir tų pradinių duomenų teikimas pagal šio reglamento nuostatas ir, kai taikoma, elgesio kodeksą (tinkamos kontrolės priemonės).

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Be II antraštinės dalies reikalavimų, biržos prekių lyginamiesiems indeksams taikomi III priede nustatyti specialūs reikalavimai.

Išbraukta.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Komisijai pagal 39 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atsižvelgiant į rinkos bei technologijų pokyčius ir tarptautinius pokyčius, patikslinami arba taisomi šie II ir III priedų elementai:

3. Komisijai pagal 39 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atsižvelgiant į rinkos bei technologijų pokyčius ir tarptautinius pokyčius, patikslinami arba taisomi šie II priedo elementai:

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad biržos prekės turi tik joms būdingų savybių, jos turėtų būti reglamentuojamos III priede.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j) kriterijai ir procedūros, naudojami lyginamajam indeksui parengti (III priedo 1 punkto a papunktis);

Išbraukta.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k) elementai, kuriuos reikia įtraukti į metodiką ir metodikos aprašą (III priedo 1 ir 2 punktai);

Išbraukta.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

l) reikalavimai administratoriui dėl lyginamojo indekso apskaičiavimo kokybės ir teisingumo ir su kiekvienu apskaičiavimu skelbiamo aprašymo turinys (III priedo 5 ir 6 punktai).

Išbraukta.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

15a straipsnis

 

Informacijos atskleidimas arba platinimas žiniasklaidoje

 

Kai informacija atskleidžiama arba platinama žurnalistikos tikslais arba šiais tikslais teikiamos ir skleidžiamos rekomendacijos, toks informacijos atskleidimas arba platinimas vertinamas atsižvelgiant į žodžio laisvę, žiniasklaidos laisvę ir pliuralizmą reglamentuojančias taisykles, taip pat į žurnalistų profesines taisykles ar kodeksus, nebent:

 

a) atitinkami asmenys arba su jais glaudžiai susiję asmenys dėl atitinkamos informacijos atskleidimo arba platinimo tiesiogiai ar netiesiogiai gauna naudos arba pelno arba

 

b) informacija atskleidžiama ar platinama siekiant suklaidinti rinką dėl finansinių priemonių pasiūlos, paklausos ar kainos.

Pagrindimas

Spauda išskiriama siekiant užtikrinti skaidrumą rinkoje. Straipsnis perrašytas iš Piktnaudžiavimo rinka reglamento.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Administratorius lyginamajam indeksui nustatyti naudotus pradinius duomenis paskelbia iškart po lyginamojo indekso paskelbimo, išskyrus atvejus, kai toks paskelbimas sukeltų duomenų teikėjams rimtų neigiamų padarinių arba pakenktų lyginamojo indekso patikimumui ar teisingumui. Tokiais atvejais paskelbimas gali būti atidėtas tokiam laikotarpiui, per kurį tie padariniai gerokai sumažėtų. Į pradinius duomenis įtraukti asmens duomenys neskelbiami.

1. Administratorius lyginamiesiems indeksams nustatyti taikytus atitinkamus metodus ir neobjektyvių lyginamųjų indeksų atveju naudotus pradinius duomenis paskelbia iškart po lyginamojo indekso paskelbimo, išskyrus atvejus, kai (i) toks paskelbimas sukeltų duomenų teikėjams rimtų neigiamų padarinių arba (ii) pakenktų lyginamojo indekso patikimumui ar teisingumui, arba (iii) pradiniai duomenys priskiriami prie reguliuojamų duomenų, kaip apibrėžta 3 straipsnio 1 dalies 11 punkte. Administratorius neturi skelbti duomenų, jei neįmanoma užtikrinti jų teisingumo ir konfidencialumo.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

18 straipsnis

Išbraukta.

Tinkamumo įvertinimas

 

1. Jeigu prižiūrimas subjektas ketina sudaryti finansinę sutartį su vartotoju, tas prižiūrimas subjektas pirmiausia surenka būtiną informaciją apie vartotojo žinias apie atitinkamą lyginamąjį indeksą ir su juo susijusią patirtį, jo finansinę padėtį ir tikslus, jo siekiamus ta finansine sutartimi, taip pat gauna lyginamojo indekso pažymą, paskelbtą pagal 15 straipsnį, ir įvertina, ar būtų tinkama jo finansinę sutartį susieti su tuo lyginamuoju indeksu.

 

2. Jeigu prižiūrimas subjektas, remdamasis pagal 1 dalį atliktu vertinimu, mano, kad lyginamasis indeksas vartotojui nėra tinkamas, prižiūrimas subjektas apie tai vartotoją įspėja raštu ir nurodo priežastis.

 

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prižiūrimas subjektas gali su indeksu susieti finansinę priemonę arba finansinę sutartį arba jį naudoti investicinio fondo rezultatams vertinti Sąjungoje, jei jį teikia administratorius, turintis veiklos leidimą pagal 23 straipsnį, arba trečiojoje šalyje įsisteigęs administratorius, įregistruotas pagal 21 straipsnį.

Prižiūrimas subjektas gali su indeksu susieti finansinę priemonę arba finansinę sutartį arba jį naudoti investicinio fondo rezultatams vertinti Sąjungoje. Tokiu atveju neobjektyvius lyginamuosius indeksus turi teikti administratorius, kuriam taikomi 22 straipsnyje nustatyti veiklos leidimo reikalavimai.

 

Prižiūrimas subjektas gali naudoti ir trečiojoje šalyje esančio registruoto administratoriaus teikiamus objektyvius lyginamuosius indeksus, jei administratorius už jį atsakingai kompetentingai institucijai deklaruoja, kad tie lyginamieji indeksai atitinka 2013 m. liepos 17 d. IOSCO Finansinių lyginamųjų indeksų principus.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Trečiojoje šalyje įsteigto administratoriaus teikiamus lyginamuosius indeksus prižiūrimi subjektai gali naudoti Sąjungoje, jeigu laikomasi šių sąlygų:

1. Trečiojoje šalyje įsteigto administratoriaus teikiamus lyginamuosius indeksus prižiūrimi subjektai gali naudoti Sąjungoje, nebent tie lyginamieji indeksai analogiškai būtų patekę į 5 straipsnio 1 dalyje nurodytą kriterijus atitinkančių lyginamųjų indeksų kategoriją. Lyginamieji indeksai, kurie analogiškai patenka į kriterijus atitinkančių lyginamųjų indeksų kategorijas, gali būti naudojami, jeigu teisinė sistema, priežiūros praktika arba indekso rengėjo ar administratoriaus taisyklės toje trečiojoje šalyje atitinka finansiniams lyginamiesiems indeksams taikomus IOSCO principus ar kitus lyginamiesiems indeksams taikomus tarptautinius standartus, dėl kurių vėliau susitariama;

 

prižiūrimas subjektas praneša savo kompetentingai institucijai ir EVPRI apie savo naudojamus faktinius ar numatomus lyginamuosius indeksus ir pagrindą, kuriuo remdamasis jis įrodo, kad laikosi IOSCO ar tarptautinių lyginamiesiems indeksams taikomų standartų.

 

Trečiųjų šalių lyginamųjų indeksų administratoriai gali tiesiogiai EVPRI pateikti įrodymus apie IOSCO principų laikymąsi, kuriais vėliau gali remtis prižiūrimi subjektai.

 

EVPRI turi trečiųjų šalių ir lyginamųjų indeksų teikėjų registrą, kuriuo, kaip ji mano, gali pasikliauti kaip pagrindu nustatant, kad laikomasi tarptautinių standartų, be jokių papildomų įrodymų. EVPRI atnaujina šį sąrašą, naudodamasi savo turima informacija ir atsižvelgdama į įrodymus, kuriuos pateikė prižiūrimi subjektai arba kurie buvo gauti iš trečiųjų šalių administratorių, nacionalinių kompetentingų institucijų ar ACER. Kilus valstybių narių kompetentingų institucijų tarpusavio ginčui dėl prižiūrimo subjekto naudojamo trečiosios šalies lyginamojo indekso, kuris plačiai naudojamas tarpvalstybiniu mastu, EVPRI gali imtis privalomo tarpininkavimo.

 

Likus šešiems mėnesiams iki šio reglamento įsigaliojimo dienos, EVPRI parengia ataskaitą dėl IOSCO principų įgyvendinimo.

 

Šioje dalyje nustatyta procedūra persvarstoma po penkerių metų, atsižvelgiant į tarptautinę reguliavimo konvergenciją ir ypač atsižvelgiant į tai, ar reikia pratęsti procedūros taikymo laikotarpį.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) Komisija pagal 2 dalį priėmė lygiavertiškumo sprendimą, kuriuo pripažįstama, kad tos trečiosios šalies teisinė sistema ir priežiūros praktika yra lygiavertė šio reglamento reikalavimams;

Išbraukta.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) administratorius pranešė EVPRI apie sutikimą, kad prižiūrimi subjektai galėtų Sąjungoje naudoti jo faktinius ar numatomus lyginamuosius indeksus, lyginamųjų indeksų, kurie gali būti naudojami Sąjungoje, sąrašą ir kompetentingą instituciją, atsakingą už jo priežiūrą trečiojoje šalyje;

Išbraukta.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) administratorius yra tinkamai įregistruotas pagal 21 straipsnį ir

Išbraukta.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) veikia šio straipsnio 3 dalyje nurodyti bendradarbiavimo susitarimai.

Išbraukta.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) toje trečiojoje šalyje turintys veiklos leidimą ar įregistruoti administratoriai laikytųsi privalomų reikalavimų, prilygstančių šio reglamento reikalavimams, visų pirma atsižvelgiant į tai, ar nustatant trečiosios šalies teisinę sistemą ir priežiūros praktiką laikomasi 2013 m. liepos 17 d. paskelbtų IOSCO finansinių lyginamųjų indeksų principų; ir

a) toje trečiojoje šalyje turintys veiklos leidimą ar įregistruoti administratoriai laikytųsi privalomų reikalavimų, prilygstančių šio reglamento reikalavimams, visų pirma atsižvelgiant į tai, ar nustatant trečiosios šalies teisinę sistemą ir priežiūros praktiką laikomasi 2013 m. liepos 17 d. paskelbtų IOSCO finansinių lyginamųjų indeksų principų, 2012 m. spalio 5 d. paskelbtų IOSCO Naftos kainas nurodančių agentūrų priežiūros principų ir 2011 m. rugsėjo 15 d. paskelbtų IOSCO Biržos prekių išvestinių finansinių priemonių rinkų reguliavimo ir priežiūros principų, jei tai susiję su naftos ar biržos prekių lyginamaisiais indeksais; ir

 

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Administratorius teikia prašymą išduoti leidimą teikti lyginamuosius indeksus, jei jis teikia indeksus, kurie yra arba gali būti naudojami kaip kriterijus finansinėse priemonėse arba finansinėse sutartyse arba investicinio fondo rezultatams vertinti.

1. Administratorius teikia prašymą išduoti leidimą teikti lyginamuosius indeksus, jei jis teikia neobjektyvius lyginamuosius indeksus arba objektyvius lyginamuosius indeksus, kurie neatitinka 2013 m. liepos 17 d. IOSCO principų, ir jei jie yra naudojami kaip kriterijus finansinėse priemonėse arba finansinėse sutartyse arba investicinio fondo rezultatams vertinti.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Administratorius prašymą išduoti veiklos leidimą pateikia valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs, kompetentingai institucijai.

1. Administratorius, kuriam taikomi 22 straipsnio 1 dalyje nustatyti veiklos leidimo reikalavimai, prašymą išduoti veiklos leidimą pateikia valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs, kompetentingai institucijai.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kad galėtų naudotis tais įgaliojimais, kompetentingos institucijos nustato tinkamas ir veiksmingas teisės į gynybą ir pagrindinių teisių apsaugos priemones.

Kad galėtų naudotis tais įgaliojimais, kompetentingos institucijos nustato tinkamas ir veiksmingas teisės į gynybą, konfidencialumą ir pagrindinių teisių apsaugos priemones.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Atlikdama savo vaidmenį įgyvendinant Reglamentą (EB) Nr. 1227/2011 ir stebint jo įgyvendinimą, Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (angl. ACER) bendradarbiauja su EVPRI taikant šį reglamentą ir neatidėliodama teikia visą informaciją, kuri reikalinga jos pareigoms atlikti.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 3 straipsnio 2 dalyje, 5 straipsnio 3 dalyje, 7 straipsnio 3 dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 11 straipsnio 4 dalyje, 12 straipsnio 3 dalyje, 16 straipsnio 2 dalyje ir 23 straipsnio 7 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio reglamento įsigaliojimo datos].

2. 3 straipsnio 2 dalyje, 5 straipsnio 3 dalyje, 7 straipsnio 3 dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 11 straipsnio 4 dalyje, 12 straipsnio 3 dalyje, 16 straipsnio 2 dalyje, ir 23 straipsnio 7 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo [šio reglamento įsigaliojimo datos].

 

Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Dėl biržos prekių lyginamųjų indeksų, kaip apibrėžta 3 straipsnio 1 dalies 20 punkte, EVPRI, remdamasi 2012 m. spalio 5 d. IOSCO Naftos kainas nurodančių agentūrų priežiūros principų persvarstymo rezultatais, kurie turėtų būti paskelbti 2014 m. gegužės ar birželio mėn., ir šio reglamento III priedu, kuris EVPRI yra kaip orientacinis dokumentas, per 18 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos nustatys, ar biržos prekių lyginamuosius indeksus galima įtraukti į šio reglamento taikymo sritį ir kaip, ar reikalingas atskiras reglamentavimas. Išvadas EVPRI pateiks Parlamentui ir Komisijai.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. 20 straipsnio 1 dalies a–e punktuose nurodytos sąlygos taikomos trečiojoje šalyje įsisteigusio administratoriaus teikiamiems lyginamiesiems indeksams tik praėjus 36 mėnesių pereinamajam laikotarpiui po šio reglamento įsigaliojimo dienos, jei reglamentui įsigaliojant šie lyginamieji indeksai atitiko 2013 m. liepos 17 d. IOSCO Finansinių lyginamųjų indeksų principus.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Valstybės narės, kurioje įsisteigęs administratorius, atitinkama kompetentinga institucija leidžia naudoti lyginamąjį indeksą tol, kol su tuo lyginamuoju indeksu susietų finansinių sutarčių ar finansinių priemonių vertė yra ne didesnė kaip 5 % su tuo lyginamuoju indeksu susietų finansinių priemonių ir finansinių sutarčių vertės šio reglamento įsigaliojimo metu. Pradėjus taikyti šį reglamentą, finansinės sutartys ar finansinės priemonės neturi būti susietos su tokiu esamu lyginamuoju indeksu.

4. Valstybės narės, kurioje įsisteigęs administratorius, atitinkama kompetentinga institucija leidžia naudoti lyginamąjį indeksą tol, kol sueina su tuo lyginamuoju indeksu šio reglamento įsigaliojimo metu susietų finansinių sutarčių ar finansinių priemonių terminas . Pradėjus taikyti šį reglamentą, naujos finansinės sutartys ar finansinės priemonės neturi būti susietos su tokiu esamu lyginamuoju indeksu.

 

EVPRI, po išsamių konsultacijų su ACER c punkto atveju, parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose nurodo:

 

a) informaciją, kurią administratorius turi pateikti prašyme išduoti veiklos leidimą, kad būtų galima pagrįstai įrodyti, jog gali kilti sumaištis, atsirasti force majeure ar būti nesilaikoma sutarties;

 

b) aplinkybės, kuriomis laikoma, kad sumaištis, force majeure ir bet kokios finansinės sutarties sąlygų pažeidimas atsirado pagal šį reglamentą;

 

c) kalibruotos ir proporcingos pereinamojo laikotarpio procedūros, skirtos ypatingos svarbos ir sektoriniams lyginamiesiems indeksams, ypač taikomiems palūkanų normoms ir biržos prekėms.

 

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka ir taikant trijų mėnesių pratęsimo laikotarpį [kaip nustatyta Omnibus II direktyvoje].

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Iki 2014 m. birželio mėn. Komisija įvertina, ar šis reglamentas, kiek tai susiję su biržos prekių lyginamaisiais indeksais, atitinka galutinę ataskaitą dėl IOSCO Naftos kainas nurodančių agentūrų priežiūros principų, kuri bus paskelbta 2014 m. balandžio mėn., ir pateikia Europos Parlamentui savo rekomendacijų ir pasiūlymų, apimančių tarptautines sutartis, jei tai laikoma tinkama.

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo A skirsnio I dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Lyginamojo indekso teikimas veiklos ir funkcijų požiūriu yra atskirtas nuo kiekvienos administratoriaus verslo dalies, dėl kurios kyla ar gali kilti interesų konfliktas. Jeigu šių konfliktų negalima valdyti, lyginamojo indekso operatorius nutraukia bet kokią veiklą ar santykius, dėl kurių kyla šie konfliktai, arba nustoja rengti lyginamąjį indeksą.

1. Juridinis arba fizinis asmuo, kontroliuojantis lyginamojo indekso teikimą, negali tuo pat metu veiklos arba funkcijų požiūriu būti to lyginamojo indekso naudotojas.

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo A skirsnio I dalies 8 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) fiziškai atskiriami sandorių sudarymo funkcijos ir atskaitomybės linijų darbuotojai;

Išbraukta.

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo A skirsnio II dalies 10 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) jeigu administratorių valdo arba kontroliuoja duomenų teikėjai arba naudotojai, ją vykdo tokios sudėties atskira taryba ar komitetas, kad būtų užtikrinamas jų nepriklausomumas ir interesų konfliktų nebuvimas. Jeigu administratorių valdo ar kontroliuoja duomenų teikėjai, duomenų teikėjai komitete neturėtų sudaryti daugumos. Jeigu administratorių valdo ar kontroliuoja naudotojai, naudotojai komitete neturėtų sudaryti daugumos;

a) jeigu administratorių valdo arba kontroliuoja pradinių duomenų, kurie nėra sandorio duomenys, teikėjai arba naudotojai, ją vykdo tokios sudėties atskira taryba ar komitetas, kad būtų užtikrinamas jų nepriklausomumas ir interesų konfliktų nebuvimas;

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo A skirsnio II dalies 10 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) jeigu administratorius nėra valdomas ar kontroliuojamas savo duomenų teikėjų ar naudotojų, ją vykdo vidaus taryba ar komitetas. Vidaus tarybos ar komiteto nariai neturi dalyvauti teikiant jų prižiūrimą lyginamąjį indeksą;

b) jeigu administratorius nėra valdomas ar kontroliuojamas savo pradinių duomenų, kurie nėra sandorio duomenys, teikėjų ar naudotojų, ją vykdo vidaus taryba ar komitetas. Vidaus tarybos ar komiteto narių dauguma negali dalyvauti teikiant jų prižiūrimą lyginamąjį indeksą;

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo A skirsnio II dalies 10 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) jeigu administratorius gali įrodyti, kad, atsižvelgiant į jo lyginamojo indekso teikimo pobūdį, mastą ir sudėtingumą, taip pat į su tuo lyginamuoju indeksu susijusią riziką ir jo poveikį, a ir b punktuose nustatyti reikalavimai yra neproporcingi, už priežiūrą atsakingo pareigūno funkciją gali vykdyti fizinis asmuo. Už priežiūrą atsakingas pareigūnas neturi dalyvauti teikiant jokį jo prižiūrimą lyginamąjį indeksą.

c) jeigu administratorius gali įrodyti, kad, atsižvelgiant į jo lyginamojo indekso teikimo pobūdį, mastą ir sudėtingumą, taip pat į su tuo lyginamuoju indeksu susijusią riziką ir jo poveikį, a ir b punktuose nustatyti reikalavimai yra neproporcingi, už priežiūrą atsakingo pareigūno funkciją gali vykdyti fizinis asmuo. Tai visų pirma taikoma objektyvių lyginamųjų indeksų atveju, jei administratorius jį atsakingai kompetentingai institucijai deklaruoja, kad tie lyginamieji indeksai atitinka 2013 m. liepos 17 d. IOSCO Finansinių lyginamųjų indeksų principus. Už priežiūrą atsakingas pareigūnas neturi dalyvauti teikiant jokį jo prižiūrimą lyginamąjį indeksą.

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo A skirsnio IV dalies 16 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

16. Ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų atveju administratorius paskiria nepriklausomą išorės auditorių, kuris tikrina, kaip administratorius laikosi lyginamojo indekso nustatymo metodikos ir šio reglamento, ir teikia apie tai ataskaitas, jeigu su lyginamaisiais indeksais susijusios administratoriaus veiklos mastas ir sudėtingumas kelia didelę riziką finansiniam stabilumui.

16. Ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų, kaip apibrėžta 3 straipsnio 1 dalies 21 punkte, ir neobjektyvių lyginamųjų indeksų atveju administratorius paskiria nepriklausomą išorės auditorių, kuris tikrina, kaip administratorius laikosi lyginamojo indekso nustatymo metodikos ir šio reglamento, ir teikia apie tai ataskaitas, jeigu su lyginamaisiais indeksais susijusios administratoriaus veiklos mastas ir sudėtingumas kelia didelę riziką finansiniam stabilumui.

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo B skirsnio 1 punkto f a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa) administratorius susijusių lyginamųjų indeksų duomenų teikėjus nedelsdamas informuoja apie užsakomąsias paslaugas;

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo C skirsnio II dalies 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) atsižvelgia į tokius veiksnius kaip, pvz., rinkos dydis ir įprastas likvidumas, prekybos ir rinkos dalyvių pozicijų skaidrumas, rinkos koncentracija, rinkos dinamika ir bet kokios imties tinkamumas ekonomikos tikrovei, kuriai įvertinti tas lyginamasis indeksas yra skirtas, atspindėti;

a) atsižvelgia į tokius veiksnius kaip, pvz., rinkos dydis ir įprastas likvidumas, rinkos išsivystymo lygis, prekybos ir rinkos dalyvių pozicijų skaidrumas, rinkos koncentracija, rinkos dinamika ir bet kokios imties tinkamumas ekonomikos tikrovei, kuriai įvertinti tas lyginamasis indeksas yra skirtas, atspindėti;

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šis priedas taikomas biržos prekių lyginamiesiems indeksams; tai yra lyginamasis indeksas, kai pagrindinis turtas taikant 3 straipsnio 1 dalies c punktą yra biržos prekė, kaip apibrėžta Komisijos reglamento (EB) Nr. 1287/200628 2 straipsnio 2 punkte.

Šis priedas EVPRI yra orientacinis dokumentas, padedantis jai nustatyti, ar biržos prekių lyginamuosius indeksus, apibrėžtus 3 straipsnio 1 dalies 20 punkte, galima įtraukti į šio reglamento taikymo sritį, ar reikalingas atskiras reglamentavimas.

__________________

 

28 OL L 241, 2006 9 2, p. 1.

 

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo pirmos pastraipos 28 išnaša

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

28 OL L 241, 2006 9 2, p. 1.

Išbraukta.

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) kriterijus, pagal kuriuos nustatomi vertinimo laikotarpiai tais atvejais, kai pateiktų duomenų apimtis yra mažesnė nei pagal metodiką rekomenduojama minimali sandorių duomenų apimties riba arba tie duomenys neatitinka būtinų administratoriaus kokybės standartų, įskaitant visus alternatyvius vertinimo metodus, įskaitant teorinių apskaičiavimų modelius;

e) kriterijus, pagal kuriuos nustatomi vertinimo laikotarpiai tais atvejais, kai pateiktų duomenų apimtis yra mažesnė nei pagal metodiką rekomenduojama minimali sandorių duomenų apimties riba arba tie duomenys neatitinka būtinų administratoriaus kokybės standartų, įskaitant visus alternatyvius vertinimo metodus, įskaitant teorinių apskaičiavimų modelius. Kriterijais paaiškinamos procedūros, taikomos tuo atveju, kai nėra sandorių duomenų;

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 6 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Administratorius tiek, kiek įmanoma, kad nebūtų pakenkta skelbtinam lyginamajam indeksui, apibūdina ir kartu su kiekvienu apskaičiavimu paskelbia:

6. Administratorius tiek, kiek pagrįsta, neuždelsdamas kainų nurodymo termino, apibūdina ir kartu su kiekvienu apskaičiavimu paskelbia:

Pagrindimas

Atitinka biržos prekėms taikomus IOSCO principus.

Pakeitimas  66

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12. Administratorius užtikrina, kad kitose jo verslo operacijose būtų taikomos procedūros ir mechanizmai, kuriais siekiama kuo labiau sumažinti tikimybę interesų konfliktais paveikti lyginamųjų indeksų apskaičiavimų teisingumą.

12. Administratorius užtikrina, kad kitose jo verslo operacijose būtų taikomos tinkamos procedūros ir mechanizmai, kuriais siekiama kuo labiau sumažinti tikimybę interesų konfliktais paveikti lyginamųjų indeksų apskaičiavimų teisingumą.

Pakeitimas  67

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 13 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13. Administratorius užtikrina, kad atskaitomybės linijos tarp jo vadovų, vertintojų ir kitų darbuotojų, taip pat nuo vadovų iki administratoriaus aukščiausiojo lygmens vadovybės ir jo valdybos būtų atskirtos, kad:

13. Administratorius užtikrina, kad tinkamos atskaitomybės linijos tarp jo vadovų, vertintojų ir kitų darbuotojų, taip pat nuo vadovų iki administratoriaus aukščiausiojo lygmens vadovybės ir jo valdybos būtų atskirtos, kad:

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Rodikliai, taikomi kaip kriterijai finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse

Nuorodos

COM(2013)0641 – C7-0301/2013 – 2013/0314(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

10.10.2013

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

24.10.2013

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Marisa Matias

23.10.2013

Svarstymas komitete

16.12.2013

 

 

 

Priėmimo data

23.1.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

48

8

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Vicky Ford, Gaston Franco, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Zbigniew Zaleski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Maria Badia i Cutchet, Yves Cochet, Rachida Dati, Ioan Enciu, Věra Flasarová, Françoise Grossetête, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Vladko Todorov Panayotov, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Jean-Paul Besset, Janusz Władysław Zemke


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Indeksai, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse

Nuorodos

COM(2013)0641 – C7-0301/2013 – 2013/0314(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

18.9.2013

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

10.10.2013

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

10.10.2013

ITRE

24.10.2013

IMCO

10.10.2013

JURI

10.10.2013

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

25.6.2014

IMCO

17.10.2013

JURI

3.9.2014

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Cora van Nieuwenhuizen

22.7.2014

 

 

 

Svarstymas komitete

1.12.2014

8.1.2015

26.2.2015

 

Priėmimo data

31.3.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

46

10

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Matt Carthy, Frank Engel, Ashley Fox, Marian Harkin, Eva Kaili, Syed Kamall, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Thomas Mann, Michel Reimon

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Isabella Adinolfi, James Carver, Jussi Halla-aho

Pateikimo data

10.4.2015

Teisinė informacija - Privatumo politika