Procedūra : 2013/0314(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0131/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0131/2015

Debates :

PV 18/05/2015 - 16
CRE 18/05/2015 - 16

Balsojumi :

PV 19/05/2015 - 5.11
CRE 19/05/2015 - 5.11
Balsojumu skaidrojumi
PV 28/04/2016 - 4.10
CRE 28/04/2016 - 4.10
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0195
P8_TA(2016)0146

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 1508kWORD 858k
10.4.2015
PE 544.150v03-00 A8-0131/2015

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos

(COM(2013)0641 – C7-0301/2013 – 2013/0314(COD))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Referente: Cora van Nieuwenhuizen

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas atzinums
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos

(COM(2013)0641 – C7-0301/2013 – 2013/0314(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0641),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0301/2013),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–       ņemot vērā pamatoto atzinumu, kuru saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniegusi Apvienotās Karalistes parlamenta Pārstāvju palāta un kurā norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–       ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2014. gada 7. janvāra atzinumu(1),

–       ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2014. gada 21. janvāra atzinumu(2),

–       ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–       ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas atzinumu (A8-0131/2015),

1.      pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.      prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI(3)*

Komisijas priekšlikumā

---------------------------------------------------------

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI

par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc tiesību akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(4),

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)      Daudzu finanšu instrumentu un finanšu līgumu cenu noteikšana ir atkarīga no etalonu precizitātes un integritātes. Nopietni gadījumi, kad tiek manipulēts ar procentu likmju etaloniem, piemēram, ar LIBOR, EURIBOR, un ar ārvalstu valūtas etaloniem, radot ievērojamus zaudējumus patērētājiem un ieguldītājiem un vēl vairāk satricinot iedzīvotāju uzticēšanos finanšu nozarei, kā arī pieņēmumi par manipulācijām ar enerģijas, naftas un ārvalstu valūtas etaloniem parāda, ka etaloni var būt pakļauti interešu konfliktam un ka tiem piemēro diskrecionārus un vājus pārvaldības režīmus, kas nav aizsargāti pret manipulācijām. Nepietiekama to indeksu precizitāte un integritāte, kurus izmanto kā etalonus, vai šaubas par šo indeksu precizitāti un integritāti var apdraudēt uzticēšanos tirgum, radīt zaudējumus patērētājiem un ieguldītājiem un izkropļot reālo ekonomiku. Tādēļ ir nepieciešams nodrošināt etalonu un to noteikšanas precizitāti, stabilitāti un integritāti.

(2)      Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīvā 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem,(5) ir ietvertas atsevišķas prasības attiecībā uz to etalonu uzticamību, kurus izmanto, lai noteiktu cenu biržā kotētam finanšu instrumentam. Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Direktīvā 2003/71/EK par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību,(6) ir ietvertas atsevišķas prasības attiecībā uz etaloniem, kurus izmanto emitenti. Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīvā 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU)(7) ir ietvertas atsevišķas prasības attiecībā uz to, kā etalonus izmanto PVKIU ieguldījumu fondi. Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regulā (ES) Nr. 1227/2011 par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību(8) ir ietverti atsevišķi noteikumi, kas aizliedz manipulēt ar etaloniem, kurus izmanto vairumtirdzniecības energoproduktiem. Tomēr šie tiesību akti attiecas vienīgi uz atsevišķu etalonu atsevišķiem aspektiem un nenovērš visu veidu riskus, kas var rasties visu etalonu izstrādes procesā.

(3)      Etaloni ir būtiski pārrobežu darījumu cenu noteikšanā un līdz ar to sekmē iekšējā tirgus efektīvu darbību plašā finanšu instrumentu un pakalpojumu spektrā. Daudzi etaloni, kas tiek izmantoti kā atsauces likmes finanšu līgumos, īpaši hipotēkās, tiek izstrādāti vienā dalībvalstī, bet tos izmanto kredītiestādes un patērētāji citās dalībvalstīs. Turklāt šīs kredītiestādes riska ierobežošanai vai šādu finanšu līgumu finansēšanai bieži meklē finansējumu pārrobežu starpbanku tirgū. Tikai divas dalībvalstis ir pieņēmušas valsts tiesību aktus par etaloniem, bet to attiecīgajā tiesiskajā regulējumā jau parādās atšķirības attiecībā uz tādiem aspektiem kā piemērošanas joma. Turklāt Starptautiskā Vērtspapīru komisiju organizācija (IOSCO) 2013. gadā vienojās par principiem etalonu jomā un, tā kā šie principi nodrošina zināmu elastību attiecībā uz to konkrēto piemērošanas jomu un ▌līdzekļiem ▌, dalībvalstis, visticamāk, valsts līmenī pieņems tiesību aktus, ar kuriem šādus principus īstenos atšķirīgi.

(3a)    Finanšu etalonu izmantošana neaprobežojas tikai ar finanšu instrumentu emitēšanu un izstrādi un finanšu līgumu sagatavošanu. Finanšu nozare paļaujas arī uz etaloniem, vērtējot ieguldījumu fondu darbības rezultātus, lai izsekotu peļņu, noteiktu portfeļa aktīvu sadalījumu vai aprēķinātu komisijas maksu. Par izmantošanu uzskata arī svērumu, ko paredzēts piešķirt dažādiem indeksiem to kombinācijas ietvaros, noteikšanu un pārskatīšanu nolūkā noteikt finanšu instrumenta vai finanšu līguma izmaksu vai vērtību vai izmērīt ieguldījuma fonda darbības rezultātus, jo šāda darbība, pretēji etalonu izstrādei, neparedz nekādu rīcības brīvību. Par etalona izmantošanu nevajadzētu uzskatīt tādu finanšu instrumentu turēšanu, kuri balstās uz konkrētu etalonu.

(4)      Šīs atšķirīgās pieejas izraisītu iekšējā tirgus sadrumstalotību, jo etalonu administratoriem un lietotājiem dažādās dalībvalstīs būtu jāievēro atšķirīgi noteikumi. Līdz ar to vienā dalībvalstī izstrādātus etalonus varētu neļaut lietot citās dalībvalstīs. Ja netiks ieviests saskaņots satvars, lai nodrošinātu to etalonu precizitāti un integritāti, kurus izmanto finanšu instrumentos un finanšu līgumos Savienībā, visticamāk, atšķirības dalībvalstu tiesību aktos radīs šķēršļus iekšējā tirgus vienmērīgai darbībai etalonu izstrādes nolūkā.

(5)      ES noteikumos par patērētāju aizsardzību nav ietverts īpašs jautājums par etalonu piemērotību finanšu līgumos. Saistībā ar patērētāju sūdzībām un prāvošanos par nepiemērotu etalonu izmantošanu vairākās dalībvalstīs, visticamāk, valsts līmenī, ņemot vērā pamatotas bažas par patērētāju aizsardzību, tiktu pieņemti atšķirīgi pasākumi, kā rezultātā varētu veidoties iekšējā tirgus sadrumstalotība, ko radītu atšķirīgie konkurences nosacījumi, kas saistīti ar atšķirīga līmeņa patērētāju aizsardzību.

(6)      Tādēļ, lai nodrošinātu iekšējā tirgus pareizu darbību un uzlabotu tā darbības nosacījumus, īpaši attiecībā uz finanšu tirgiem, un lai nodrošinātu patērētāju un ieguldītāju augstu aizsardzības līmeni, ir lietderīgi noteikt regulatīvu satvaru etalonu sniegšanai Savienības līmenī.

(7)      Ir lietderīgi un nepieciešams, ka šādi noteikumi tiek izstrādāti regulas veidā, lai nodrošinātu, ka noteikumi, kas tieši uzliek pienākumus personām, kuras ir iesaistītas etalonu sagatavošanā, datu sniegšanā to izstrādes vajadzībām un šo etalonu izmantošanā, visā Savienībā tiek piemēroti vienādi. Tā kā etalonu izstrādes tiesiskajā regulējumā obligāti jāietver precīzas prasības attiecībā uz visiem dažādajiem etalonu izstrādei raksturīgajiem aspektiem, pat nelielas atšķirības pieejā, ko izmanto attiecībā uz šiem aspektiem, varētu radīt būtiskus šķēršļus etalonu pārrobežu izstrādē. Tādēļ tādas regulas izmantošanai, kas ir tieši piemērojama bez nepieciešamības pieņemt valsts tiesību aktus, būtu jāsamazina iespēja, ka valsts līmenī tiek veikti atšķirīgi pasākumi, un būtu jānodrošina konsekventa pieeja un lielāka tiesiskā noteiktība un jānovērš būtisku šķēršļu rašanās etalonu pārrobežu izstrādē.

(8)      Šīs regulas piemērošanas jomai vajadzētu būt tik plašai, cik tas ir nepieciešams, lai radītu preventīvu regulatīvu satvaru. Etalonu izstrāde paredz rīcības brīvību to noteikšanā un līdz ar to ir pakļauta noteiktu veidu interešu konfliktiem, kas liecina par to, ka pastāv iespējas un stimuli manipulācijai ar minētajiem etaloniem. Šie riska faktori ir kopīgi visiem etaloniem, un tiem visiem būtu jāpiemēro pienācīgas pārvaldības un kontroles prasības. Tomēr riska pakāpe ir dažāda, tāpēc katrā atsevišķajā gadījumā izraudzītajai pieejai vienmēr vajadzētu būt pielāgotai konkrētajai situācijai. Tā kā etalona neaizsargātība un nozīme laika gaitā mainās, regulas piemērošanas jomas ierobežošana, tajā ietverot tikai pašlaik nozīmīgus vai neaizsargātus indeksus, nenovērstu riskus, ko nākotnē var radīt jebkurš etalons. Etaloni, kurus pašlaik plaši neizmanto, var tikt plaši izmantoti nākotnē, tādēļ pat neliela manipulācija ar tiem var radīt būtiskas sekas.

(9)      Šīs regulas piemērošanas jomas noteicošajam faktoram vajadzētu būt tam, vai etalona izejas vērtība nosaka finanšu instrumenta vai finanšu līguma vērtību ▌. Tādēļ regulas piemērošanas jomai nevajadzētu būt atkarīgai no ievades datu rakstura. Līdz ar to būtu jāietver etaloni, kas ir aprēķināti, izmantojot ar ekonomiku saistītus ievades datus, piemēram, akciju cenas, un ar ekonomiku nesaistītus skaitļus vai vērtības, piemēram, laikapstākļu parametrus. Minētajā satvarā būtu jāietver tie etaloni, kas ir pakļauti minētajiem riskiem, kā arī būtu jāatzīst visā pasaulē izstrādātu liela skaita etalonu pastāvēšana un to atšķirīgā ietekme uz finanšu stabilitāti un reālo ekonomiku. Šajā regulā arī būtu jānodrošina samērīga atbildes reakcija uz riskiem, ko rada dažādi etaloni. Līdz ar to šai regulai būtu jāietver visi etaloni, kurus izmanto, lai noteiktu cenu finanšu instrumentiem, kas tiek kotēti vai tirgoti regulētās tirdzniecības vietās. Visām šajā regulā sniegtajām atsaucēm uz dienām būtu jānozīmē kalendārās dienas.

(10)    Liels skaits patērētāju ir noslēguši tādus finanšu līgumus, jo īpaši ar hipotēkām nodrošinātus patēriņa kredītlīgumus, kas balstās uz etaloniem, kuri ir pakļauti vienādiem riskiem. Līdz ar to šai regulai būtu jāattiecas uz indeksiem vai atsauces likmēm, kas minētas [Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2013/…/ES par patērētāju kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa nekustamo īpašumu un ar ko groza Direktīvu 2008/48/EK].

(11)    Indekss vai spēkā esošu indeksu kombinācija, kurā nav iekļauti jauni ievades dati un kuru izmanto fonda vai finanšu produkta darbības rādītāju mērīšanai, būtu jāuzskata par etalona izmantošanu.

(12)    Visi etalonu administratori ir potenciāli pakļauti interešu konfliktiem, izmanto rīcības brīvību un var būt ieviesuši neatbilstošas pārvaldības un kontroles sistēmas. Turklāt, tā kā administratori kontrolē etalonu noteikšanas procesu, prasība apstiprināt un uzraudzīt vai reģistrēt administratorus ir visefektīvākais veids, kā nodrošināt etalonu integritāti.

(13)    Datu sniedzēji ir pakļauti potenciāliem interešu konfliktiem, izmanto rīcības brīvību un tādējādi var būt manipulācijas avots. Datu sniegšana etalona noteikšanas vajadzībām ir brīvprātīga darbība. Ja saistībā ar kādu iniciatīvu datu sniedzējiem ir būtiski jāmaina savs uzņēmējdarbības modelis, viņi var pārtraukt datu sniegšanu. Tomēr attiecībā uz struktūrām, kas jau ir pakļautas regulēšanai un uzraudzībai, nav sagaidāms, ka prasības attiecībā uz labu pārvaldību un kontroles sistēmām radīs būtiskas izmaksas vai nesamērīgu administratīvo slogu. Tādēļ šī regula nosaka atsevišķus pienākumus uzraudzītiem datu sniedzējiem.

(14)    Administrators ir fiziska vai juridiska persona, kas brīvprātīgi kontrolē etalona izstrādi un kas jo īpaši administrē šo etalonu, vāc un analizē ievades datus, nosaka etalonu un vai nu to publicē tiešā veidā, vai uztic šo publicēšanu trešai personai. Ja persona tikai publicē etalonu vai atsaucas uz to, veicot savu žurnālistisko darbību, bet nekontrolē šā etalona izstrādi, tai nebūtu jāpiemēro prasības, kuras ar šo regulu piemēro administratoriem.

(15)    Indeksu aprēķina, izmantojot formulu vai citu metodiku, kas balstās uz pamatā esošām vērtībām. Šīs formulas izstrādē, aprēķinu veikšanā un ievades datu noteikšanā pastāv rīcības brīvība. Tā rada manipulācijas risku, un tāpēc visiem etaloniem, kam ir kopīga šī iezīme, būtu jāpiemēro šī regula. Ja kā atsauci uz finanšu instrumentu izmanto vienu cenu vai vērtību, piemēram, ja viena vērtspapīra cena ir atsauces cena iespējas līgumam, aprēķināšana netiek veikta, un nav nedz ievades datu, nedz rīcības brīvības. Tādēļ šajā regulā vienas cenas vai vienas vērtības atsauces cenas nebūtu jāuzskata par etaloniem. Atsauces cenas vai norēķinu cenas, kuras noteikuši centrālie darījumu partneri, nebūtu jāuzskata par etaloniem, jo tās tiek izmantotas, lai noteiktu norēķinus, rezerves un riska pārvaldību, un tādējādi neietekmē saistībā ar finanšu instrumentu maksājamo summu vai finanšu instrumenta vērtību.

(16)    Īstenojot šo regulu, būtu pilnībā jāievēro Eiropas Centrālās bankas un Eiropas Centrālo banku sistēmā ietilpstošo valsts centrālo banku neatkarība tām ar Līgumiem uzticēto pilnvaru, uzdevumu un pienākumu izpildē, kā arī attiecīgās dalībvalsts vai trešās valsts konstitūcijā noteiktā valstu centrālo banku neatkarība.

(17)    ▌Lai nodrošinātu etalonu integritāti, būtu jāparedz prasība etalonu administratoriem īstenot pienācīgu pārvaldības kārtību, lai kontrolētu minētos interešu konfliktus un saglabātu uzticēšanos etalonu integritātei. Pat, ja etaloni tiek efektīvi pārvaldīti, vairums administratoru ir pakļauti interešu konfliktiem, un tiem var nākties pieņemt spriedumus un lēmumus, kas skar dažādas ieinteresēto personu grupas. Līdz ar to ir svarīgi, lai administratoriem būtu neatkarīga funkcija pārraudzīt to pārvaldības pasākumu īstenošanu un efektivitāti, kas nodrošina efektīvu pārraudzību.

(18)    Manipulēšana ar etaloniem vai to neuzticamība var nodarīt kaitējumu ieguldītājiem un patērētājiem. Tādēļ ar šo regulu būtu jāizveido satvars informācijas glabāšanai, ko veic administratori un datu sniedzēji, kā arī pārredzamības nodrošināšanai attiecībā uz etalona mērķi un ievades datiem, kas sekmē jebkuras iespējamās prasības efektīvāku un taisnīgāku izskatīšanu saskaņā ar valstu vai Savienības tiesību aktiem.

(19)    Revīzijai un šīs regulas efektīvai īstenošanas kontrolei ir nepieciešama ex post analīze un pierādījumi. Tādēļ ar šo regulu būtu jāizveido satvars atbilstošai ar konkrētā etalona aprēķināšanu saistītai uzskaitei, ko etalonu administratori veic pietiekami ilgu periodu. Realitāte, ko paredzēts mērīt ar etalonu, un vide, kurā tā tiek mērīta, visticamāk, laika gaitā mainīsies. Tādēļ ir nepieciešams, lai etalonu izstrāde un tās metodika tiktu periodiski pārbaudīta un pārskatīta nolūkā apzināt trūkumus un iespējamos uzlabojumus. Nepilnības etalonu izstrādē var ietekmēt daudzas ieinteresētās personas, un tās var palīdzēt noteikt šos trūkumus. Tādēļ ar šo regulu būtu jāizveido satvars tam, kā administratori nosaka neatkarīgu sūdzību procedūru, lai ▌ieinteresētās personas varētu paziņot etalona administratoram par sūdzībām, un nodrošinātu, ka etalona administrators objektīvi izvērtē ikvienas sūdzības pamatotību.

(20)    Etalonu izstrāde bieži vien ir saistīta ar svarīgu funkciju, piemēram, etalona aprēķināšanas, ievades datu vākšanas un etalona izplatīšanas, nodošanu ārpakalpojumu sniedzējiem. Lai nodrošinātu pārvaldības pasākumu efektivitāti, ir jānodrošina, ka šāda ārpakalpojumu izmantošana neatbrīvo etalona administratoru no tā saistībām un pienākumiem, un ka to veic tādā veidā, kas netraucē ne administratora spējai izpildīt šādas saistības vai pienākumus, ne attiecīgās kompetentās iestādes spējai tos uzraudzīt.

(21)    Etalona administrators ir ievades datu centrālais saņēmējs un spēj konsekventi novērtēt šādu ievades datu integritāti un precizitāti. ▌

(22)    Administratora darbinieki var konstatēt šīs regulas iespējamos pārkāpumus vai iespējamos trūkumus, kas varētu izraisīt manipulāciju vai manipulācijas mēģinājumu. Tādēļ ar šo regulu būtu jāievieš satvars, kas darbiniekiem ļautu konfidenciāli brīdināt administratorus par iespējamiem šīs regulas pārkāpumiem.

(23)    Jebkura rīcības brīvība, ko var izmantot, sniedzot ievades datus, rada iespēju manipulēt ar etalonu. Ja ievades dati ir uz darījumiem balstīti dati, rīcības brīvība ir mazāka, un līdz ar to ir samazināta iespēja manipulēt ar šiem datiem. Tādēļ parasti etalonu administratoriem pēc iespējas būtu jāizmanto faktisko darījumu ievades dati, bet gadījumos, kad darījumu dati nav pietiekami attiecīgā etalona integritātes un precizitātes nodrošināšanai, var izmantot citus datus.

(24)    Tāda etalona precizitāte un uzticamība, ar kuru ir paredzēts izmērīt ekonomisko realitāti, ir atkarīga no izmantotās metodikas un ievades datiem. Tādēļ ir nepieciešams pieņemt pārredzamu metodiku, kas nodrošina etalona uzticamību un precizitāti.

(25)    Var būt nepieciešams šo metodiku mainīt, lai nodrošinātu etalona precizitātes nepārtrauktību, bet jebkādas izmaiņas metodikā ietekmē etalona lietotājus un tajā ieinteresētās personas. Tādēļ ir nepieciešams precizēt procedūras, kuras jāievēro, mainot etalona metodiku, tostarp vajadzību apspriesties, lai lietotāji un ieinteresētās personas varētu veikt vajadzīgās darbības, ņemot vērā šīs izmaiņas, vai par tām paziņot administratoram, ja tiem ir bažas par šādām izmaiņām.

(26)    Etalonu integritāte un precizitāte ir atkarīga no visu datu sniedzēju sniegto ievades datu integritātes un precizitātes. Ir svarīgi, lai datu sniedzēju pienākumi attiecībā uz šādiem ievades datiem tiktu skaidri noteikti, uz tiem varētu paļauties un tie atbilstu etalona administratora kontrolēm un metodikai. ▌Tādēļ vajadzības gadījumā un ja tas ir iespējams, etalona administratoram sadarbībā ar attiecīgajiem datu sniedzējiem būtu jāizstrādā rīcības kodekss, kurā precizētu šīs prasības un ▌datu sniedzēju pienākumus attiecībā uz ievades datu sniegšanu.

(27)    Daudzi etaloni tiek noteikti, piemērojot formulu, kas aprēķināta, izmantojot ievades datus, kurus iegūst no regulētas tirdzniecības vietas, apstiprinātas publicēšanas kārtības vai ziņošanas mehānismiem, enerģijas biržas un emisiju kvotu izsoles. Minētajos gadījumos spēkā esošais regulējums un uzraudzība nodrošina ievades datu integritāti un pārredzamību un paredz pārvaldības prasības un procedūras ziņošanai par pārkāpumiem. Tādēļ, ja pamatā esošos ievades datus pilnībā iegūst no vietām, kurām piemēro pēctirdzniecības pārredzamības prasības, tostarp no trešās valsts tirgus, kas ir uzskatāms par līdzvērtīgu regulētam tirgum Savienībā, šiem etaloniem nevajadzētu piemērot atsevišķas šīs regulas prasības, lai novērstu divkāršu regulējumu un tāpēc, ka to uzraudzība nodrošina izmantoto ievades datu integritāti.

(28)    Nosakot ievades datus, datu sniedzēji var būt pakļauti interešu konfliktiem un var izmantot rīcības brīvību. Tādēļ ir nepieciešams, lai datu sniedzējiem vajadzības gadījumā un ja tas ir iespējams, piemērotu pārvaldības noteikumus nolūkā nodrošināt, ka šie konflikti tiek pārvaldīti un ka ievades dati ir precīzi, atbilst administratora prasībām un tos var validēt.

(29)    Dažādiem etalonu veidiem un dažādiem etalonu sektoriem ir atšķirīgas īpašības, neaizsargātība un riski. Šīs regulas noteikumi būtu jāprecizē attiecībā uz konkrētiem etalonu sektoriem un veidiem. ▌Preču etaloni tiek plaši izmantoti un tiem ir specifiskas iezīmes atkarībā no konkrētā sektora, un tādēļ ir jāprecizē tas, kā šīs regulas noteikumus paredzēts piemērot minētajiem etaloniem. Turklāt šajā regulā būtu jāparedz zināms elastīgums, lai varētu laikus atjaunināt dažādiem etalonu sektoriem piemērojamās diferencētās prasības, ņemot vērā attiecīgā brīža starptautiskās norises, jo īpaši Starptautiskās Vērtspapīru komisiju organizācijas (IOSCO) darbu.

(29a)  Lai nodrošinātu regulatīvu samērīgumu, etalons būtu jāuzskata par kritiski svarīgu saskaņā ar šo regulu, ja to uzskata par sistēmisku pēc rakstura vai izmanto sistēmiskā veidā un tas ir neaizsargāts pret manipulācijām.

(30)    Atsevišķu kritiski svarīgu etalonu trūkumi var būtiski ietekmēt finanšu stabilitāti, tirgus līdzsvarotību vai ieguldītājus, un tādēļ ir nepieciešams piemērot papildu prasības, lai nodrošinātu šo kritiski svarīgo etalonu integritāti un stabilitāti. Kritiski svarīgu etalonu potenciāli destabilizējošo ietekmi var novērot vienā vai vairākās dalībvalstīs. Valstu kompetentās iestādes kopā ar EVTI noteiks, kuri etaloni ir uzskatāmi par kritiski svarīgiem.

(30a)  Ņemot vērā kritiski svarīgu etalonu stratēģisko nozīmi vienotā tirgus netraucētā darbībā, EVTI, ievērojot Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17. pantā noteikto procedūru, ir pilnvarota pieņemt lēmumus, kas ir tieši piemērojami administratoram un attiecīgā gadījumā etalona noteikšanai nepieciešamo datu sniedzējiem, ja dalībvalsts kompetentā iestāde nav piemērojusi šo regulu vai ir pārkāpusi Savienības tiesību aktus.

(31)    Datu sniedzēji, kas pārtrauc datu sniegšanu, var apdraudēt kritiski svarīgu etalonu ticamību, jo tiktu mazināta šo etalonu spēja izmērīt pamatā esošo tirgus vai ekonomisko realitāti. ▌ Tādēļ, lai saglabātu attiecīgā etalona ticamību, ir nepieciešams paredzēt attiecīgās kompetentās iestādes pilnvaras noteikt prasību uzraudzītajām struktūrām sniegt datus kritiski svarīgu etalonu noteikšanai ▌. Obligāta ievades datu sniegšana neparedz, ka uzraudzītajām struktūrām tiek noteikts pienākums iesaistīties vai apņemties iesaistīties darījumos.

(31a)  Tiklīdz etalons tiek atzīts par kritiski svarīgu, tā administrators var izmantot monopolstāvokli attiecībā uz šā etalona lietotājiem. Ņemot vērā iepriekš minēto, ar šo kritiski svarīgo etalonu saistītajai kompetento iestāžu kolēģijai būs jāpārrauga pārdošanas cena un administratora izmaksas, lai nepieļautu tirgus ļaunprātīgu izmantošanu.

(32)    Lai etalonu lietotāji veiktu piemērotu etalonu izvēli un izprastu ar tiem saistītos riskus, viņiem ir jāzina, ko mēra ar attiecīgo etalonu, un jāapzinās to neaizsargātība. Tādēļ attiecīgā etalona administratoram būtu jāpublicē paziņojums, kurā tiktu precizēti šie elementi ▌. Saistībā ar izmeklēšanu administratoram savi ievades dati pēc pieprasījuma būtu jādara pieejami attiecīgajai kompetentajai iestādei.

(34)    Šajā regulā būtu jāņem vērā finanšu etaloniem piemērojamie principi, kurus Starptautiskā Vērtspapīru komisiju organizācija (IOSCO) publicējusi 2013. gada 17. jūlijā (turpmāk „IOSCO finanšu etalonu principi”), kā arī naftas cenu ziņošanas aģentūrām piemērojamie principi (turpmāk „IOSCO PRA principi”), ko IOSCO publicējusi 2012. gada 5. oktobrī un kas ir vispārējs standarts etaloniem piemērojamām regulatīvām prasībām.

(34a)  Fizisko preču tirgiem piemīt unikālas iezīmes, kas ir jāņem vērā, lai neapdraudētu preču etalonu integritāti un nelabvēlīgi neietekmētu preču tirgus pārredzamību, Eiropas piegādes drošību, konkurētspēju un patērētāju intereses. Tādēļ atsevišķi šīs regulas panti nebūtu jāpiemēro preču etaloniem. Principi, ko attiecībā uz preču etaloniem izstrādājusi IOSCO sadarbībā arī ar Starptautisko Enerģētikas aģentūru un Starptautisko Enerģētikas forumu, ir īpaši pielāgoti piemērošanai visiem preču etaloniem, un tāpēc šajā regulā nosaka to, ka atsevišķas prasības netiek piemērotas preču etaloniem.

(34b)  Ar šo regulu tiek ieviests arī atzīšanas režīms, kas etalonu administratoriem, kuri atrodas trešā valstī, ļauj izstrādāt savus etalonus Savienībā ar nosacījumu, ka tie pilnībā atbilst šajā regulā izklāstītajām prasībām vai attiecīgo IOSCO principu noteikumiem.

(34c)   Ar šo regulu tiek ieviests apstiprināšanas režīms, kas administratoriem, kuri atrodas Savienībā un kuri ir apstiprināti vai reģistrēti saskaņā ar šīs regulas noteikumiem, zināmos apstākļos ļauj apstiprināt trešās valstīs izstrādātus etalonus. Šāds apstiprināšanas režīms būtu jāievieš attiecībā uz trešo valstu administratoriem, kuri ir saistīti vai cieši sadarbojas ar administratoriem, kas atrodas Savienībā. Administratoriem, kuri apstiprinājuši trešās valstīs izstrādātus etalonus, vajadzētu būt atbildīgiem par šādiem apstiprinātiem etaloniem un būtu jānodrošina to pilnīga atbilstība attiecīgajiem šajā regulā minētajiem nosacījumiem vai to pilnīga atbilstība attiecīgo IOSCO principu prasībām.

(35)    Tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā atrodas administrators, būtu jāpiešķir kritiski svarīga etalona administratoram atļauja un tas jāuzrauga. Kompetentajai iestādei būtu jāreģistrē un jāuzrauga administratori, kas izstrādā tikai tādus etalonus, kuri noteikti, piemērojot formulu, kurā izmanto ievades datus, kas pilnībā un nepastarpināti iegūti no regulētām tirdzniecības vietām, apstiprinātas publicēšanas kārtības vai ziņošanas mehānismiem, enerģijas biržas vai emisiju kvotu izsoles un/vai administratora, kuri izstrādā tikai tādus etalonus, kas nav kritiski svarīgi. Paredzēts, ka administratora reģistrācija neskars attiecīgo kompetento iestāžu veikto uzraudzību. EVTI būs jāuztur administratoru reģistrs Savienības līmenī.

(36)    Zināmos apstākļos persona var sniegt indeksu, bet neapzināties, ka šis indekss tiek izmantots kā atsauce finanšu instrumentam. Tas jo īpaši notiek tad, ja lietotāji un etalona administrators atrodas atšķirīgās dalībvalstīs. Tādēļ ir nepieciešams palielināt pārredzamību attiecībā uz to, kāds etalons tiek izmantots. To var panākt, uzlabojot Savienības tiesību aktos prasīto prospektu vai galveno informācijas dokumentu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 596/2014 prasīto paziņojumu un finanšu instrumentu saraksta saturu(9).

(37)    Uzraudzības efektivitāti garantē ar dalībvalstu kompetento iestāžu un EVTI rīcībā esošu efektīvu instrumentu, pilnvaru un resursu palīdzību. Tādēļ šajā regulā jo īpaši būtu jāparedz minimāls uzraudzības un izmeklēšanas pilnvaru kopums, kas būtu jāuztic dalībvalstu kompetentajām iestādēm saskaņā ar valsts tiesību aktiem un EVTI. Izmantojot savas pilnvaras saskaņā ar šo regulu, kompetentajām iestādēm un EVTI būtu jārīkojas objektīvi un taisnīgi un jāsaglabā neatkarība savu lēmumu pieņemšanā.

(38)    Lai konstatētu šīs regulas pārkāpumus, ir nepieciešams, lai kompetentajām iestādēm un EVTI saskaņā ar valsts tiesību aktiem būtu piekļuve fizisko un juridisko personu telpām, lai izņemtu dokumentus. Piekļuve šādām telpām ir nepieciešama, ja ir pamatotas aizdomas, ka pastāv ar pārbaudi vai izmeklēšanu saistīti dokumenti un cita veida informācija, kas var būt svarīga, lai pierādītu šīs regulas pārkāpumu. Turklāt piekļuve šādām telpām ir nepieciešama, ja persona, kurai jau ir iesniegts informācijas pieprasījums, to nesniedz, ja ir pamats uzskatīt, ka pieprasījuma iesniegšanas gadījumā to neizpildītu vai ka dokumenti vai informācija, uz ko attiecas informācijas pieprasījums, varētu tikt pārvietoti, grozīti vai iznīcināti. Ja no attiecīgās dalībvalsts tiesu iestādes ir nepieciešams saņemt iepriekšēju atļauju saskaņā ar valsts tiesību aktiem, šādas pilnvaras attiecībā uz piekļuvi telpām izmanto pēc tam, kad ir iegūta minētā iepriekšējā tiesu iestādes atļauja.

(39)    Esošie telefonsarunu un informācijas plūsmas dati no uzraudzītajām struktūrām var veidot izšķiroši svarīgu un reizēm vienīgo pierādījumu, lai konstatētu un pierādītu šīs regulas pārkāpumus, jo īpaši atbilstības pārvaldības un kontroles prasībām neievērošanu. Šāda informācija un ieraksti var palīdzēt pārbaudīt par datu nosūtīšanu atbildīgās personas un par tās apstiprināšanu atbildīgo personu identitāti, kā arī to, vai tiek ievērota darbinieku organizatoriskā nodalīšana. Tādēļ būtu jāparedz iespēja kompetentajām iestādēm pieprasīt uzraudzīto struktūru rīcībā esošos telefonsarunu ierakstus, elektronisko saraksti un informācijas plūsmas datus, ja pastāv pamatotas aizdomas, ka šādi ieraksti vai informācija, kas attiecas uz pārbaudi vai izmeklēšanu, var būt svarīgi, lai pierādītu šīs regulas pārkāpumu.

(40)    Atsevišķus šīs regulas noteikumus piemēro tādām fiziskām vai juridiskām personām trešās valstīs, kuras var izmantot etalonus, var būt datu sniedzēji etalonu noteikšanas vajadzībām vai var būt kā citādi iesaistītas etalonu noteikšanas procesā. Tādēļ kompetentajām iestādēm būtu jāvienojas par sadarbību ar uzraudzības iestādēm trešās valstīs. EVTI būtu jākoordinē šādu vienošanos sagatavošana un no trešām valstīm saņemtās informācijas apmaiņa starp kompetentajām iestādēm.

(41)    Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas atzīti Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD) un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (turpmāk „Pamattiesību harta”), jo īpaši tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību, personas datu aizsardzību, tiesības uz vārda un informācijas brīvību, brīvību veikt uzņēmējdarbību, tiesības uz īpašumu, tiesības uz patērētāju tiesību aizsardzību, tiesības uz efektīvu tiesisko aizsardzību un tiesības uz aizstāvību. Līdz ar to šī regula būtu jāinterpretē un jāpiemēro saskaņā ar minētajām tiesībām un principiem. Minētās brīvības jo īpaši būtu jāņem vērā gadījumos, kad šī regula atsaucas uz noteikumiem, kas reglamentē vārda brīvību citos plašsaziņas līdzekļos, un noteikumiem vai kodeksiem, kas reglamentē žurnālista profesiju, jo tās ir garantētas Savienībā un dalībvalstīs, kā arī ir atzītas Pamattiesību hartas 11. pantā un citos attiecīgos noteikumos. Šo regulu nevajadzētu piemērot presei, citiem plašsaziņas līdzekļiem un žurnālistiem, ja tie etalonu tikai publicē vai atsaucas uz to, veicot savu žurnālista darbu, bet nekontrolē šā etalona izstrādi.

(42)    Būtu pilnībā jāievēro attiecīgo personu tiesības uz aizstāvību. Jo īpaši personām, pret kurām ir uzsākta tiesvedība, nodrošina piekļuvi konstatējumiem, uz kuriem kompetentās iestādes balstījušas attiecīgo lēmumu, un tām nodrošina tiesības tikt uzklausītām.

(43)    Pārredzamība attiecībā uz etaloniem ir nepieciešama, lai saglabātu finanšu tirgu stabilitāti un nodrošinātu ieguldītāju aizsardzību. Kompetentajām iestādēm informācijas apmaiņa vai nodošana būtu jāveic saskaņā ar noteikumiem par personas datu pārsūtīšanu, kuri noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvā 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti(10). EVTI informācijas apmaiņa vai nodošana būtu jāveic saskaņā ar noteikumiem par personas datu pārsūtīšanu, kuri noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulā (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti(11).

(44)    Ņemot vērā principus, kas izklāstīti Komisijas paziņojumā par sankciju režīmu pastiprināšanu finanšu pakalpojumu nozarē, un Savienības tiesību aktus, kas pieņemti saistībā ar minēto paziņojumu, dalībvalstīm būtu jāparedz noteikumi par sankcijām un administratīviem pasākumiem, ko piemēro, ja tiek pārkāpti šīs regulas noteikumi, un būtu jānodrošina to īstenošana. Minētajām sankcijām un administratīvajiem pasākumiem vajadzētu būt iedarbīgiem, samērīgiem un atturošiem.

(45)    Tādēļ, lai nodrošinātu kopīgu pieeju dalībvalstīs un pastiprinātu preventīvo ietekmi, būtu jāparedz administratīvu pasākumu, sankciju un naudas sodu kopums. Nosakot konkrētos gadījumos piemērojamās sankcijas, vajadzības gadījumā būtu jāņem vērā tādi faktori kā tas, vai pārkāpums izdarīts ar nodomu vai bez tā, jebkāda konstatētā finansiālā labuma atmaksa, pārkāpuma smagums un ilgums, jebkādi atbildību pastiprinoši vai mīkstinoši faktori, nepieciešamība nodrošināt naudas soda preventīvo ietekmi un attiecīgā gadījumā jāparedz soda mīkstināšana, ja pārkāpuma izdarītājs sadarbojas ar kompetento iestādi.▌

(46)    Lai nodrošinātu, ka kompetento iestāžu pieņemtajiem lēmumiem ir preventīva ietekme uz sabiedrību kopumā, parasti tie būtu jāpublicē. Lēmumu publicēšana ir arī svarīgs instruments kompetentajām iestādēm, lai informētu tirgus dalībniekus par rīcību, ko uzskata par šīs regulas pārkāpumu, un veicinātu plašāku izpratni par labu praksi tirgus dalībnieku vidū. Ja pastāv risks, ka šāda publicēšana radīs nesamērīgus zaudējumus iesaistītajām personām vai apdraudēs finanšu tirgu stabilitāti vai notiekošo izmeklēšanu, kompetentajai iestādei sankcijas un pasākumi būtu jāpublicē, ievērojot anonimitāti, vai šī publicēšana jāatliek. Kompetentajām iestādēm vajadzētu būt iespējai nepublicēt sankcijas, ja anonīmu vai atliktu publicēšanu uzskata par nepietiekamu, lai nodrošinātu to, ka netiek apdraudēta finanšu tirgu stabilitāte. Kompetentajām iestādēm arī nepieprasa publicēt pasākumus, kurus uzskata par mazsvarīgiem, ja to publicēšana varētu būt nesamērīga.

(47)    Ar kritiski svarīgiem etaloniem var būt saistīti datu sniedzēji, administratori un lietotāji vairāk nekā vienā dalībvalstī. Līdz ar to šāda etalona izstrādes pārtraukšanai vai jebkādiem citiem notikumiem, kas var būtiski apdraudēt tā integritāti, var būt ietekme vairāk nekā vienā dalībvalstī, kas nozīmē to, ka šāda etalona uzraudzība, ko veic attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā tas atrodas, nebūs efektīva un lietderīga to risku ziņā, ar kuriem saistīts kritiski svarīgais etalons. Lai nodrošinātu efektīvu uzraudzības informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm un to darbību un uzraudzības pasākumu koordinēšanu, būtu jāizveido kompetentu iestāžu kolēģijas EVTI vadībā. Minēto kolēģiju darbībām būtu jāveicina šīs regulas noteikumu saskaņota piemērošana un uzraudzības prakses konverģence. EVTI juridiski saistošā starpniecība ir būtisks elements, lai nodrošinātu koordināciju, uzraudzības saskaņotību un uzraudzības prakses konverģenci. Etaloni var būt atsauces uz ilgtermiņa finanšu instrumentiem un finanšu līgumiem. Atsevišķos gadījumos etalonu izstrādi var aizliegt, tiklīdz stājas spēkā šī regula, jo to iezīmes nav iespējams pielāgot tā, lai tie atbilstu šīs regulas prasībām. Tomēr, aizliedzot šāda etalona turpmāku izstrādi, var tikt pārtraukta vai traucēta finanšu instrumentu izmantošana vai finanšu līgumu izpilde, tādējādi kaitējot ieguldītājiem. Tādēļ ir jāparedz noteikums, kas ļauj turpināt šādu etalonu izstrādi pārejas periodā.

(47a)  Gadījumos, kad šī regula attiecas vai var attiekties uz uzraudzītām struktūrām un tirgiem, kuriem piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1227/2011(12) (REMIT), EVTI būtu pilnībā jāapspriežas ar Energoregulatoru sadarbības aģentūru (ACER), lai izmantotu tās speciālās zināšanas enerģijas tirgu jomā un mazinātu jebkādu divkāršu regulējumu.

(47b)  Ja spēkā esošs etalons neatbilst šīs regulas prasībām, taču tā mainīšana, lai nodrošinātu šādu atbilstību, radītu force majeure apstākļus vai finanšu līguma vai finanšu instrumenta noteikumu pārkāpumu, attiecīgā kompetentā iestāde var atļaut turpināt šā etalona izmantošanu līdz brīdim, kad ir iespējams pārtraukt tā izmantošanu vai aizstāt to ar citu etalonu, lai novērstu šādas nepārdomātas un pēkšņas pārtraukšanas nelabvēlīgo ietekmi uz patērētājiem.

(48)    Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai un sīkāk precizētu šā priekšlikuma tehniskos elementus, pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar LESD 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai▌. Ierosinot minētos aktus, būtu jāņem vērā noteicošie starptautiskie standarti attiecībā uz etalonu administrēšanu, datu sniegšanu etalonu izstrādes vajadzībām un etalonu izmantošanu, jo īpaši IOSCO darba rezultāti. Ir jāievēro proporcionalitāte, jo īpaši attiecībā uz etaloniem, kuri nav kritiski svarīgi, un preču etaloniem.

(49)    Komisijai, tostarp izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar LESD 290. pantu un atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantam, būtu jāpieņem regulatīvo tehnisko standartu projekti, kurus attiecībā uz pārvaldības un kontroles prasībām izstrādā EVTI un kuri nosaka sadarbības pasākumu ar trešo valstu kompetentajām iestādēm minimālo saturu.

(50)    Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai attiecībā uz atsevišķiem tās aspektiem, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai. Minētie aspekti attiecas uz tā tiesiskā regulējuma līdzvērtības pārbaudi, kuru piemēro trešo valstu ▌etalonu sniedzējiem, kā arī uz to, lai pārbaudītu, vai etalons ir kritiski svarīgs pēc būtības. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu(13).

(51)    Komisijai, izmantojot īstenošanas aktus saskaņā ar LESD 291. pantu un atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantam arī vajadzētu būt pilnvarotai pieņemt īstenošanas tehniskos standartus, kurus izstrādā EVTI un ar kuriem nosaka procedūras un formātus informācijas apmaiņai starp kompetentajām iestādēm un EVTI. Tā kā šīs regulas mērķus, proti, noteikt konsekventu un efektīvu režīmu, lai novērstu etalonu radīto neaizsargātību, dalībvalstis nevar sasniegt pietiekamā līmenī, jo ar etaloniem saistīto problēmu vispārējo ietekmi var pilnībā saprast tikai visas Savienības kontekstā un tādēļ šos mērķus var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kas noteikts Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I. sadaļa

PRIEKŠMETS, PIEMĒROŠANAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Priekšmets

Šī regula ievieš vienotu satvaru, lai nodrošinātu to indeksu precizitāti un integritāti, kurus izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos Savienībā. Līdz ar to šī regula veicina iekšējā tirgus pareizu darbību, vienlaikus nodrošinot patērētāju un ieguldītāju augstu aizsardzības līmeni.

2. pants

Piemērošanas joma

1.          Šo regulu piemēro etalonu izstrādei, etalona noteikšanai nepieciešamo ievades datu sniegšanai un etalona izmantošanai Savienībā.

2.          Šo regulu nepiemēro etalonu izstrādei, ko veic:

a)     centrālās bankas, ja tās īsteno pilnvaras vai veic uzdevumus un pienākumus, kuri tām noteikti Līgumos un Eiropas Centrālo banku sistēmas (turpmāk „ECBS”) un ECB Statūtos vai kuru veikšanai to neatkarība ir noteikta attiecīgās dalībvalsts vai trešās valsts konstitūcijā;

aa)   publiskās institūcijas, ja tās izstrādā etalonus vai kontrolē to izstrādi publiskas politikas nolūkā, tostarp saistībā ar pasākumiem nodarbinātības, saimnieciskās darbības un inflācijas jomā;

ab)   centrālie darījumu partneri;

ac)   administratori gadījumos, kad tie nosaka vienas cenas vai vienas vērtības atsauces cenas;

ad)   prese, citi plašsaziņas līdzekļi un žurnālisti, ja tie etalonu tikai publicē vai atsaucas uz to, veicot darbību žurnālistikas jomā, un neietekmē šā etalona izstrādi;

ae)   kredītapvienības Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES(14) nozīmē;

2.a        Šīs regulas 5. panta 1., 2.a, 3.b, 3.c un 3.d punktu, 5.a pantu, 5.b pantu, 5.d panta 1. punkta b) līdz g) apakšpunktu, 7. panta 1. punkta aa), b), ba), bb), bc) un c) apakšpunktu, 7. panta 2.a, 3.a un 3.b punktu, 7.a pantu, 8. panta 1. un 2. punktu, 9. panta 1. un 2. punktu, 11. pantu un 17. panta 1. punktu nepiemēro administratoriem attiecībā uz to etaloniem, kas nav kritiski svarīgi.

3. pants

Definīcijas

1.          Šajā regulā izmanto šādas definīcijas:

1)     „indekss” ir jebkurš skaitlis:

a)      ko publicē vai dara pieejamu sabiedrībai,

b)     ko regulāri daļēji vai pilnībā aprēķina, izmantojot formulu vai citu aprēķinu metodi vai veicot novērtējumu, un

c)      ja šos aprēķinus veic, pamatojoties uz viena vai vairāku pamatā esošo aktīvu vērtību, vai cenām, tostarp aplēstajām cenām, faktiskajām vai aplēstajām procentu likmēm vai citām vērtībām vai apsekojumiem;

1a)   „indeksa sniedzējs” ir fiziska vai juridiska persona, kas kontrolē indeksa izstrādi;

2)     „etalons” ir jebkurš indekss, kuru izmanto kā atsauces vērtību, nosakot summu, kas jāmaksā saistībā ar finanšu instrumentu vai finanšu līgumu, vai nosakot finanšu instrumenta vērtību ▌;

2a)   „etalonu kopa” ir tā paša administratora, pamatojoties uz līdzīga rakstura ievades datiem, izstrādātu etalonu grupa, kas nodrošina vienādas vai līdzīgas tirgus vai ekonomiskās realitātes specifiskus mērījumus;

3)     „etalona izstrāde” ir:

a)      pasākumu administrēšana etalona noteikšanai; ▌

b)     ievades datu vākšana, analīze vai apstrāde etalonu noteikšanas vajadzībām; un

c)      etalona noteikšana, izmantojot formulu vai citu aprēķinu metodi vai novērtējot šim nolūkam sagatavotos ievades datus;

4)     „administrators” ir fiziska vai juridiska persona, kas kontrolē etalona izstrādi;

5)     „etalona izmantošanair:

a)     tāda finanšu instrumenta emitēšana, kura izstrādē par atsauces vērtību izmantots indekss vai indeksu kombinācija;

b)     saskaņā ar finanšu instrumentu vai finanšu līgumu maksājamas summas noteikšana, par atsauces vērtību izmantojot indeksu vai indeksu kombināciju;

c)      dalība līgumslēdzējas puses statusā finanšu līgumā, kura izstrādē par atsauces vērtību izmantots indekss vai indeksu kombinācija;

d)     ieguldījumu fonda darbības rādītāju izpildes noteikšana, izmantojot indeksu vai indeksu kombināciju, lai izsekotu šāda indeksa vai indeksu kombinācijas nestajai peļņai, noteiktu portfeļa aktīvu sadalījumu vai aprēķinātu komisijas maksu;

6)     „ievades datu sniegšana” ir publiski nepieejamu ievades datu sniegšana administratoram vai citai personai, kas tos nodod administratoram, kuri ir nepieciešami ▌etalona noteikšanai un kurus sniedz šādā nolūkā;

7)     „datu sniedzējs” ir fiziska vai juridiska persona, kas sniedz ievades datus, kuri nav regulētie dati;

8)     „uzraudzīts datu sniedzējs” ir uzraudzīta struktūra, kas sniedz ievades datus administratoram, kurš atrodas Savienībā;

9)     „iesniedzējs” ir fiziska ▌persona, ko nodarbina datu sniedzējs nolūkā sniegt ievades datus;

9a)   „vērtētājs” ir preču etalona administratora darbinieks vai jebkura cita fiziska persona vai trešā puse, kuras pakalpojumi ir nodoti administratora rīcībā vai kontrolē un kurš atbild par metodikas vai vērtējuma piemērošanu ievades datiem un citai informācijai, lai iegūtu konkrētas preces cenas galīgo novērtējumu;

10)   „ievades dati” ir dati, kas attiecas uz viena vai vairāku pamatā esošo aktīvu vērtību vai cenām, tostarp aplēstajām cenām, vai citām vērtībām, kuras administrators izmanto etalona noteikšanā;

11)   „regulēti dati” ir šādi dati:

i)      ievades dati, kurus pilnībā iegūst no:

a)   Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 24. apakšpunktā definētas tirdzniecības vietas, bet tikai attiecībā uz datiem, kas attiecas uz finanšu instrumentiem;

b)   Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 52. apakšpunktā definētas apstiprinātas publicēšanas struktūras saskaņā ar obligātajām prasībām attiecībā uz pēctirdzniecības pārredzamību, bet tikai attiecībā uz darījumu datiem, kas attiecas uz tirdzniecības vietā tirgotiem finanšu instrumentiem;

c)   Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 54. apakšpunktā definēta apstiprināta pārskatu sniegšanas mehānisma, bet tikai attiecībā uz darījumu datiem, kas attiecas uz tirdzniecības vietā tirgotiem finanšu instrumentiem un kas jāatklāj saskaņā ar obligātajām pēctirdzniecības pārredzamības prasībām;

d)   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/72/EK(15) 37. panta 1. punkta j) apakšpunktā minētajām elektronenerģijas biržām;

e)   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/73/EK(16) 41. panta 1. punkta j) apakšpunktā minētajām dabasgāzes biržām;

f)    Komisijas Regulas (ES) Nr. 1031/2010(17) 26. vai 30. pantā minētās izsoles platformas;

g)   datiem, kas sniegti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1227/2011 8. panta 1. punktu un sīkāk izklāstīti Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 1348/2014(18); vai

h)   trešo valstu tirdzniecības vietām, platformām, biržām, apstiprinātām publicēšanas kārtībām vai ziņošanas mehānismiem, kas līdzvērtīgi a) līdz g) apakšpunktā minētajiem, vai no jebkuras citas struktūras, piemēram, darījumu datu apkopotājiem un darījumu datu vācējiem, kuru veiktā ievades datu sniegšana jau ir pakļauta pienācīgai uzraudzībai; un

ii)     Direktīvas 2009/65/EK(19) 1. panta 2. punktā definēto pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (PVKIU) vienību neto aktīvu vērtības;

12)   “darījumu dati” ir konstatējamas cenas, likmes, indeksi vai vērtības, kas atspoguļo darījumus starp nesaistītiem darījumu partneriem aktīvā tirgū, kurā darbojas uz konkurences principiem balstīti pieprasījuma un piedāvājuma spēki;

13)   „finanšu instruments” ir jebkurš instruments, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C. iedaļā un par kuru ir iesniegts pieteikums tirdzniecībai Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 24. apakšpunktā definētā tirdzniecības vietā vai kuru tirgo Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 24. apakšpunktā definētā tirdzniecības vietā;

14)   „uzraudzīta struktūra” ir šādas struktūras:

a)      Direktīvas 2013/36/ES 3. panta 1. punktā definētas kredītiestādes,

b)     Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 1. apakšpunktā definētas ieguldījumu brokeru sabiedrības,

c)      Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/138/EK(20) 13. panta 1. punktā definētās apdrošināšanas sabiedrības,

d)     Direktīvas 2009/138/EK 13. panta 4. punktā definētas pārapdrošināšanas sabiedrības,

e)      Direktīvas 2009/65/EK(21) 1. panta 2. punktā definēti PVKIU,

f)      Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/61/ES(22) 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā definēti alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki (AIFP),

g)      Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 648/2012(23) 2. panta 1. punktā definētie centrālie darījumu partneri (CCP),

h)      Regulas (ES) Nr. 648/2012 2. panta 2. punktā definēti darījumu reģistri,

i)       administratori;

15)   „finanšu līgums” ir:

a)      jebkurš Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/48/EK(24) 3. panta c) apakšpunktā definēts kredītlīgums,

b)     jebkurš Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/17/ES(25) 4. panta 3. punktā definēts kredītlīgums;

16)   „ieguldījumu fonds” ir AIF saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/61/ES 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā iekļauto definīciju vai PVKIU, kas ietilpst Direktīvas 2009/65/EK piemērošanas jomā;

17)   „vadības struktūra” ir pārvaldības struktūra, kas ietver uzraudzības un pārvaldības darbības, ir pilnvarota pieņemt galīgos lēmumus un tiesīga noteikt struktūras stratēģiju, mērķus un vispārējo virzību;

18)   „patērētājs” ir fiziska persona, kura finanšu līgumos, uz ko attiecas šī regula, darbojas nolūkos, kas nav saistīti ar šīs personas amatu, nodarbošanos vai profesiju;

19)   „starpbanku procentu likmes etalons” ir etalons, kura pamatā esošais aktīvs šā panta 1. punkta c) apakšpunkta nolūkā ir likme, ar kuru bankas var sniegt aizdevumus citām bankām vai no tām aizņemties;

19a) „ārvalstu valūtas maiņas etalons” ir etalons, kura vērtību nosaka attiecībā pret vienā valūtā izteiktu cenu vai valūtu groza cenu;

20)   „preču etalons” ir etalons, ja pamatā esošais aktīvs šā panta 1. punkta c) apakšpunkta nolūkā ir prece Komisijas Regulas (EK) Nr. 1287/2006(26) 2. panta 2. punkta nozīmē, izņemot Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 11. punktā minētās emisiju kvotas▌;

20a) „bāzes risks” ir risks, kas saistīts ar to, cik precīzi etalons apraksta pamatā esošo tirgu vai ekonomisko realitāti, ko paredzēts mērīt ar šo etalonu;

21)   „kritiski svarīgs etalons” ir etalons, kurš nav balstīts uz regulētiem datiem un kura atsauces vērtība ir lielāka par 500 miljardiem euro, kā noteikts 13. panta 1. punktā; vai

         a)   etalons, kura sniegšanas pārtraukšana nelabvēlīgi ietekmētu finanšu stabilitāti, tirgu pienācīgu darbību un reālo ekonomiku vienā vai vairākās dalībvalstīs;

        b)   kritiski svarīgs etalons pēc rakstura ir valsts nozīmes etalons, ja tā izstrādes pārtraukšanas vai tā izstrādes, izmantojot nereprezentatīvu datu sniedzēju vai datu kopumu, nelabvēlīgā ietekme skar tikai vienu dalībvalsti. Šādos gadījumos piemēro 13. panta 2.a līdz 2.d punktā noteikto procedūru.

        Kritiski svarīgs etalons pēc rakstura ir ES nozīmes etalons, ja tā izstrādes pārtraukšanas vai tā izstrādes, izmantojot nereprezentatīvu datu sniedzēju vai datu kopumu, nelabvēlīgā ietekme skar vairāk nekā vienu dalībvalsti. Šādos gadījumos piemēro 13. panta 2.e, 2.f un 2.g punktā izklāstīto procedūru.

21a) „etalons, kas nav kritiski svarīgs” ir etalons, kas neatbilst 13. pantā izklāstītajiem kritiski svarīga etalona kritērijiem;

22)   „atrodas” attiecībā uz juridisku personu nozīmē dalībvalsti vai trešo valsti, kurā ir minētās personas juridiskā adrese vai cita oficiāla adrese, un attiecībā uz fizisku personu — dalībvalsti vai trešo valsti, kurā šī persona ir rezidents nodokļu vajadzībām;

22a) „publiska institūcija” ir:

a)   jebkura valdības vai publiskās pārvaldes iestāde;

b)   jebkura struktūra vai persona, kura veic publiskās pārvaldes funkcijas saskaņā ar valsts tiesību aktiem, kurai ir publiski pienākumi vai funkcijas, vai kura sniedz sabiedriskus pakalpojumus, tostarp īsteno pasākumus inflācijas, darbaspēka un saimnieciskās darbības jomā, jebkuras valdības vai publiskās pārvaldes iestādes kontrolē.

2.          Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 37. pantu, lai noteiktu 1. punktā ietverto definīciju papildu tehniskos elementus, jo īpaši precizējot, ko nozīmē vārdi „dara pieejamu sabiedrībai” indeksa definīcijā▌. Ar šiem deleģētajiem aktiem Komisija nodrošina, ka ar jēdzieniem „publicēts” vai „darīts pieejams sabiedrībai” tiek saprasts „darīts pieejams plašākam lietotāju vai potenciālo lietotāju lokam”.

Vajadzības gadījumā Komisija ņem vērā tirgus vai tehnoloģisko attīstību un uzraudzības prakses starptautisko konverģenci attiecībā uz etaloniem.

2.a        Komisija pieņem īstenošanas aktus, lai izveidotu šā panta 1. puntā minēto Savienības publisko institūciju sarakstu un pārskatītu šo sarakstu. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 38. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

4. pants

To indeksu sniedzēju izslēgšana, kuri neapzinās, ka tiek izmantoti to izstrādātie etaloni ▌

Šo regulu nepiemēro indeksu sniedzējiem attiecībā uz to izstrādātiem indeksiem, ja šie indeksu sniedzēji neapzinās un nav pamata pieņēmumam, ka tiem būtu vajadzējis apzināties, ka šos indeksus izmanto 3. panta 1. punkta 2. apakšpunktā minētajiem nolūkiem.

II SADAĻA

ETALONU INTEGRITĀTE UN UZTICAMĪBA

1. nodaļa

Administratoru veiktā pārvaldība un kontrole

5. pants

Prasības attiecībā uz pārvaldību un interešu konfliktu

1.          ▌Administratoram ir stingra pārvaldības kārtība, kas ietver skaidru organizatorisko struktūru ar labi definētu, pārredzamu un konsekventu lomu un pienākumiem visām personām, kas iesaistītas etalona izstrādē.

Administrators veic visus vajadzīgos pasākumus, lai identificētu un novērstu vai pārvaldītu interešu konfliktus, kas rodas starp administratoru, tostarp tā vadītājiem, darbiniekiem vai jebkuru citu fizisku personu vai trešo pusi, kuras pakalpojumi tiek nodoti tā rīcībā vai kontrolē, un datu sniedzējiem vai lietotājiem, un nodrošinātu, ka gadījumos, kad etalona sniegšanas procesā ir jāizmanto rīcības brīvība vai jāizdara spriedums, tas tiek darīts neatkarīgi un godīgi.

2.a        Etalona izstrādi darbības līmenī nodala no jebkuras citas administratora uzņēmējdarbības daļas, kas var radīt faktisku vai potenciālu interešu konfliktu. Ja administratoram var rasties interešu konflikts saistībā ar tā līdzdalības struktūru, kontroles interesēm vai citām darbībām, ko veic jebkāda struktūra, kurai pieder administrators vai kura to kontrolē, vai struktūra, kura pieder administratoram vai kādai no tā filiālēm vai atrodas administratora vai tā filiāles kontrolē, administrators izveido neatkarīgu pārraudzības funkciju, kurā līdzsvaroti pārstāvēta virkne ieinteresēto personu, ja tās ir zināmas, kā arī abonenti un datu sniedzēji. Ja šādus konfliktus nav iespējams pienācīgi pārvaldīt, administrators pārtrauc visas darbības vai attiecības, kas rada šādus konfliktus, vai pārtrauc etalona sagatavošanu.

3.a        Administrators publicē vai atklāj informāciju par visiem esošajiem vai potenciālajiem interešu konfliktiem, tostarp tiem, kas rodas administratora līdzdalības vai tā veiktās kontroles rezultātā, etalona lietotājiem un attiecīgajai kompetentajai iestādei, un vajadzības gadījumā datu sniedzējiem.

3.b        Administrators izstrādā un īsteno atbilstošu politiku un procedūras, kā arī efektīvu organizatorisko kārtību interešu konfliktu identificēšanai, paziņošanai, pārvaldībai, mazināšanai un novēršanai, lai aizsargātu etalona noteikšanas integritāti un neatkarību. Šādu politiku un procedūras regulāri pārskata un atjaunina. Izstrādājot un īstenojot minēto politiku un procedūras, ņem vērā un risina interešu konfliktus, kā arī ņem vērā rīcības brīvības pakāpi etalona izstrādes procesā un etalona radītos riskus, un:

a)     nodrošina administratora sagatavotās vai sniegtās informācijas konfidencialitāti, ievērojot šajā regulā noteiktos informācijas atklāšanas un pārredzamības pienākumus; un

b)     jo īpaši cenšas novērst tādus konfliktus, ko rada administratora līdzdalība vai veiktā kontrole, vai citas intereses tā grupā, vai citas personas, kuras var ietekmēt vai kontrolēt administratoru attiecībā uz etalona noteikšanu.

3.c         Administrators nodrošina, ka darbiniekiem un visām pārējām fiziskajām personām, kuru pakalpojumi ir nodoti tā rīcībā vai kontrolē un kuras ir tieši iesaistītas etalona izstrādē, tiek piemēroti šādi nosacījumi:

a)     tām ir nepieciešamās prasmes, zināšanas un pieredze tām uzticēto uzdevumu veikšanai un tās ir pakļautas efektīvai pārvaldībai un uzraudzībai;

b)     tās nav pakļautas nepamatotai ietekmei vai interešu konfliktiem un to atalgojums un darba rezultātu izvērtēšana nerada interešu konfliktus vai kā citādi neapdraud etalona noteikšanas procesa integritāti;

c)      tām nav nekādu interešu vai uzņēmējdarbības sakaru, kas kompromitē administratora funkcijas;

d)     tām ir aizliegts piedalīties etalona noteikšanā, iesaistoties solīšanā, piedāvājumu izteikšanā un darījumos personiski vai tirgus dalībnieku vārdā; un

e)      tām piemēro efektīvas procedūras, lai kontrolētu informācijas apmaiņu ar citiem darbiniekiem, un tās nav iesaistītas darbībās, kas var radīt interešu konflikta risku.

3.d        Administrators nosaka īpašas kontroles procedūras, lai nodrošinātu tā darbinieka vai personas integritāti un uzticamību, kas nosaka etalonu; šajā nolūkā varētu būt nepieciešams, lai vadība pirms etalona vai atbilstoša aizstājēja izplatīšanas to iekšēji apstiprinātu, piemēram, gadījumā, ja etalons tiek atjaunināts dienas laikā vai reālā laikā.

3.e         Jebkādas nebūtiskas etalona izmaiņas attiecībā uz šajā pantā ietvertajiem noteikumiem netiek uzskatītas par tādu finanšu līgumu vai finanšu instrumentu pārkāpumu, kuru izstrādē par atsauces vērtību izmantots minētais etalons. Tādu etalonu gadījumā, kuri nav kritiski svarīgi, attiecīgā komeptentā iestāde ir pilnvarota izmaiņas uzskatīt par būtiskām.

5.a pants

Prasības attiecībā uz pārraudzības funkciju

1.          Administrators nosaka un uztur pastāvīgu un efektīvu pārraudzības funkciju, lai nodrošinātu, ka tiek pārraudzīti visi tā etalonu izstrādes aspekti.

2.          Administrators attiecībā uz tā īstenoto pārraudzības funkciju izstrādā un ievēro stingras procedūras, ko tas dara pieejamas attiecīgajām kompetentajām iestādēm.

Procedūras raksturojošie galvenie faktori ir šādi:

a)     ar pārraudzības funkciju saistītās pilnvaras;

b)     pārraudzības funkcijas veicēju atlases kritēriji;

c)      kopsavilkums par dalību jebkādā valdē vai komitejā, kas ir atbildīga par uzraudzības funkcijas veikšanu, kā arī komitejas locekļu interešu konfliktu deklarācijas un viņu ievēlēšanas, iecelšanas vai atcelšanas no amata un aizstāšanas procedūru aprakstus.

3.          Pārraudzības funkcija ir neatkarīga un ietver šādus etalona sarežģītībai, izmantošanai un neaizsargātībai pielāgojamus pienākumus:

a)     etalona definīcijas un metodikas pārskatīšana vismaz reizi gadā;

b)     jebkādu etalona metodikas izmaiņu pārraudzīšana un administratora pilnvarošana apspriesties par šādām izmaiņām;

c)      administratora kontroles satvara un etalona pārvaldības un sniegšanas pārraudzīšana, kā arī gadījumos, kad etalona izstrādes vajadzībām tiek izmantoti datu sniedzēji, 9. panta 1. punktā minētā rīcības kodeksa pārraudzīšana;

d)     etalona sniegšanas pārtraukšanas procedūru pārskatīšana un apstiprināšana, tostarp jebkāda apspriešanās par pārtraukšanu;

e)      jebkādu etalona izstrādē iesaistīto trešo pušu, tostarp aprēķināšanas un izplatīšanas veicēju, pārraudzīšana;

f)      iekšējās un ārējās revīzijas vai pārskatīšanas izvērtēšana un šo revīziju rezultātu apkopojumā minēto korektīvo darbību īstenošanas uzraudīšana;

g)     ja etalona izstrādē tiek izmantoti datu sniedzēji — ievades datu, datu sniedzēju un administratora darbību uzraudzīšana sniegto ievades datu apšaubīšanā vai validēšanā;

h)     ja etalona izstrādē tiek izmantoti datu sniedzēju pakalpojumi — efektīvu pasākumu veikšana attiecībā uz jebkādiem rīcības kodeksa pārkāpumiem; un

i)      ja etalona izstrādē tiek izmantoti datu sniedzēju pakalpojumi — ziņošana attiecīgajām kompetentajām iestādēm par jebkādiem atklātiem datu sniedzēju vai administratoru izdarītiem pārkāpumiem un par iespējami anomāliem vai aizdomīgiem ievades datiem.

4.          Pārraudzības funkciju veic vai nu atsevišķa komiteja, vai arī cits atbilstošs pārvaldības mehānisms.

Lai nodrošinātu pārraudzības funkcijas integritāti un nepieļautu interešu konfliktu, EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektus, lai noteiktu šīs funkcijas sastāvu un atrašanās vietu administratora organizatoriskajā struktūrā.

EVTI nošķir šajā regulā izklāstītos dažādos etalonu veidus un sektorus un ņem vērā administratoru līdzdalības un kontroles struktūras atšķirības, etalona izstrādes raksturu, mērogu un sarežģītību, kā arī tā risku un ietekmi, arī ņemot vērā uzraudzības prakses starptautisko konverģenci attiecībā uz etalona pārvaldības prasībām.

EVTI šo regulatīvo tehnisko standartu projektus iesniedz Komisijai līdz [XXX].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantā noteikto procedūru.

5.          Ar pārraudzības funkcijas palīdzību var pārraudzīt vairāk nekā vienu administratora izstrādātu etalonu ar nosacījumu, ka tas citādi atbilst pārējām I un IV sadaļā noteiktajām prasībām.

6.          Jebkādas nebūtiskas etalona izmaiņas attiecībā uz šajā pantā ietvertajiem noteikumiem netiek uzskatītas par tādu finanšu līgumu vai finanšu instrumentu pārkāpumu, kuru izstrādē par atsauces vērtību izmantots minētais etalons. Tādu etalonu gadījumā, kuri nav kritiski svarīgi, attiecīgā komeptentā iestāde ir pilnvarota izmaiņas uzskatīt par būtiskām.

5.b pants

Prasības attiecībā uz kontroles satvaru

1.          Administratoram ir kontroles satvars, kas nodrošina, ka etalonu izstrādā un publicē vai dara pieejamu saskaņā ar šo regulu.

2.          Kontroles satvars ir samērīgs ar identificēto interešu konfliktu līmeni, rīcības brīvības līmeni etalona izstrādē un etalona ievades datu raksturu un paredz:

a)     darbības riska pārvaldību;

b)     neparedzētu gadījumu un atveseļošanas procedūras, kuras izmanto etalona izstrādes pārtraukšanas gadījumā.

3.          Ja ievades dati nav darījumu dati, administrators:

a)     ievieš pasākumus, lai, ciktāl iespējams, nodrošinātu, ka datu sniedzēji ievēro 9. panta 1. punktā minēto rīcības kodeksu un piemērojamos ievades datu standartus;

b)     ievieš pasākumus, lai uzraudzītu ievades datus, tostarp pirms etalona publicēšanas, un validētu ievades datu pēc publicēšanas nolūkā identificēt kļūdas un novirzes.

4.          Vajadzības gadījumā kontroles satvaru dokumentē, pārskata un atjaunina un dara pieejamu attiecīgajai kompetentajai iestādei un pēc pieprasījuma lietotājiem.

5.          Jebkādas nebūtiskas etalona izmaiņas attiecībā uz šajā pantā ietvertajiem noteikumiem netiek uzskatītas par tādu finanšu līgumu vai finanšu instrumentu pārkāpumu, kuru izstrādē par atsauces vērtību izmantots minētais etalons. Tādu etalonu gadījumā, kuri nav kritiski svarīgi, attiecīgā komeptentā iestāde ir pilnvarota izmaiņas uzskatīt par būtiskām.

5.c pants

Prasības attiecībā uz pārskatatbildības satvaru

1.          Administratoram ir pārskatatbildības satvars, kas ietver informācijas glabāšanu, revīziju un pārskatīšanu, kā arī sūdzību izskatīšanu un kas nodrošina pierādījumus par atbilstību šīs regulas prasībām.

2.          Administrators izraugās neatkarīgu iekšēju vai ārēju struktūru, kurai ir vajadzīgā veiktspēja, lai pārbaudītu administratora atbilstību etalonu noteikšanas metodikai un šai regulai un ziņotu par to.

3.          Attiecībā uz etaloniem, kas nav kritiski svarīgi etaloni, administrators publicē un uztur atbilstības paziņojumu, kurā tas ziņo par savu atbilstību šai regulai. Atbilstības paziņojums attiecas vismaz uz tām prasībām, kas noteiktas šīs regulas 5. panta 1., 2.a, 3.b, 3.c un 3.d punktā, 5.a pantā, 5.b pantā, 5.d panta 1. punkta b) līdz g) apakšpunktā, 7. panta 1. punkta aa), b), ba), bb), bc) un c) apakšpunktā, 7. panta 2.a, 3.a un 3.b punktā, 7.a pantā, 8. panta 1. un 2. punktā, 9. panta 1. un 2. punktā, 11. pantā un 17. panta 1. punktā.

Ja administrators neatbilst prasībām, kas noteiktas 5. panta 1., 2.a, 3.b, 3.c un 3.d punktā, 5.a pantā, 5.b pantā, 5.d panta 1. punkta b) līdz g) apakšpunktā, 7. panta 1. punkta aa), b), ba), bb), bc) un c) apakšpunktā, 7. panta 2.a, 3.a un 3.b punktā, 7.a pantā, 8. panta 1. un 2. punktā, 9. panta 1. un 2. punktā, 11. pantā un 17. panta 1. punktā, atbilstības paziņojumā min skaidru pamatojumu tam, kāpēc administrators neievēro minētos noteikumus.

4.          Tāda etalona administrators, kas nav kritiski svarīgs, ieceļ neatkarīgu ārēju revidentu, lai tas pārbaudītu administratora atbilstības paziņojuma pareizību un ziņotu par to. Šādu revīziju veic vismaz reizi divos gados un ikreiz, kad etalonā veiktas būtiskas izmaiņas.

5.          Saskaņā ar 4. punktu administrators iesniedz revīzijas rezultātus attiecīgajai kompetentajai iestādei. Saskaņā ar 4. punktu administrators pēc pieprasījuma sniedz vai publicē detalizētu revīzijas aprakstu jebkuram etalona lietotājam. Pēc attiecīgās kompetentās iestādes vai jebkura etalona lietotāja pieprasījuma administrators sniedz vai publicē detalizētu informāciju par 4. punktā minēto pārbaudi.

6.          Saskaņā ar 30. pantu attiecīgā kompetentā iestāde var pieprasīt administratoram papildu informāciju par etaloniem, kas nav kritiski svarīgi, un/vai sniegt administratoram ieteikumu attiecībā uz tā atbilstību noteikumiem, kuri ietverti atbilstības paziņojumā, līdz kompetentā iestāde ir pilnībā apmierināta ar iznākumu. Kompetentā iestāde savus ieteikumus var publicēt savā tīmekļa vietnē.

5.d pants

Prasības attiecībā uz informācijas glabāšanu

1.          Administrators glabā šādu informāciju:

a)     visus ievades datus;

b)     jebkādus administratora un attiecīgā gadījumā vērtētāju spriedumus vai rīcības brīvības izmantošanu etalona noteikšanā;

c)      informāciju par visiem vērā neņemtajiem ievades datiem, jo īpaši tad, ja tie atbilduši etalona noteikšanas metodikas prasībām, un šādas vērā neņemšanas pamatojumu;

d)     informāciju par citām izmaiņām vai novirzēm no standarta procedūrām un metodikas, tostarp tām, kas ieviestas tirgus spriedzes vai tirgus darbības traucējumu periodos;

e)      informāciju par to iesniedzēju un fizisko personu identitāti, kuras administratori nodarbina etalonu noteikšanai;

f)      visus ar jebkādu sūdzību saistītos dokumentus; un

g)     informāciju par attiecīgo komunikāciju starp jebkuru personu, ko nodarbina administrators, un ar konkrētā etalona noteikšanu saistītajiem datu sniedzējiem vai iesniedzējiem.

2.          Ja etalona pamatā ir datu sniedzēju sniegtā informācija, arī datu sniedzējs glabā informāciju par visu attiecīgo komunikāciju, tostarp ar citiem datu sniedzējiem.

3.          Administrators glabā 1. punktā minēto informāciju vismaz piecus gadus tādā formātā, kas ļauj atkārtot un pilnībā izprast etalona aprēķinus un ļauj veikt ievades datu, aprēķinu, spriedumu izdarīšanas un rīcības brīvības izmantošanas revīziju vai izvērtēšanu. Telefonsarunu ierakstus vai elektronisko saziņu pēc pieprasījuma sniedz attiecīgajā sarunā vai saziņā iesaistītajām personām un glabā trīs gadus.

5.e pants

Sūdzību izskatīšana

1.          Administrators nosaka un publicē rakstiskas procedūras, ko izmanto, lai saņemtu, izmeklētu un saglabātu datus par sūdzībām, kuras iesniegtas attiecībā uz administratora veikto aprēķināšanu. Šāds sūdzību mehānisms nodrošina, ka:

a)     administratoram ir mehānisms, kurš sīki aprakstīts sūdzību izskatīšanas politikā un ar kura palīdzību tā abonenti var iesniegt sūdzību par to, vai konkrēta etalona aprēķins atspoguļo tirgus vērtību, par ierosinātajām etalona aprēķināšanas izmaiņām, metodikas izmantošanu konkrēta etalona aprēķināšanā un citiem redakcionāliem lēmumiem attiecībā uz etalonu aprēķināšanu;

b)     pastāv procedūra un mērķgrafiks sūdzību izskatīšanai;

c)      pret administratoru un tā personālu iesniegtas oficiālas sūdzības attiecīgais administrators izmeklē laikus un godīgi;

d)     izmeklēšanu veic neatkarīgi no personāla, kas var būt saistīts ar konkrēto sūdzību pēc būtības;

e)      administratora mērķis ir ātri pabeigt izmeklēšanu.

5.f pants

Regulatīvie tehniskie standarti attiecībā uz pārvaldības un kontroles prasībām

EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektus, lai precizētu un graduētu 5. panta 2.a punktā, 5. panta 3.a līdz 3.d punktā, 5.a panta 2. un 3. punktā, 5.b panta 2. un 3. punktā un 5.c panta 1. līdz 3. punktā noteiktās pārvaldības un kontroles prasības. EVTI ņem vērā:

a)     etalonu izmaiņas un norises finanšu tirgos, ņemot vērā uzraudzības prakses starptautisko konverģenci attiecībā uz etalonu pārvaldības prasībām;

b)     dažādu etalonu veidu un administratoru specifiskās iezīmes, tostarp sektorālās iezīmes un izmantoto ievades datu veidus;

c)      atšķirības starp kritiski svarīgiem etaloniem un etaloniem, kas nav kritiski svarīgi;

d)     to, vai prasības jau ir daļēji vai pilnībā ietvertas citās attiecīgās regulatīvās prasībās, jo īpaši attiecībā uz etaloniem, kas balstās uz regulētiem datiem, un jo īpaši, bet ne tikai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES vai Regulas (ES) Nr. 600/2014(27) prasībās, lai nodrošinātu, ka netiek radīta prasību dubultošana vai cita veida slogs administratoriem.

EVTI minēto regulatīvo tehnisko standartu projektus iesniedz Komisijai līdz [...].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt šā panta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu.

6. pants

Ārpakalpojumu izmantošana

1.          Etalona izstrādē administrators neizmanto ārpakalpojumus tādā veidā, kas būtiski pasliktina administratora kontroli pār etalona izstrādi vai attiecīgās kompetentās iestādes spēju uzraudzīt etalonu.

3.          Ja administrators etalona izstrādes funkcijas vai jebkādus attiecīgos pakalpojumus un darbības uztic ārpakalpojumu sniedzējam, tas joprojām ir pilnībā atbildīgs par visu savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo regulu.

3.a        Ārpakalpojumu izmantošanas gadījumā administrators nodrošina, ka tiek ievēroti šādi nosacījumi:

a)     pakalpojumu sniedzējam ir nepieciešamā spēja, veiktspēja un visas tiesību aktos prasītās atļaujas, lai droši un profesionāli veiktu uzticētās funkcijas, pakalpojumus vai darbības;

b)     administrators attiecīgajām kompetentajām iestādēm dara pieejamu informāciju par tā pakalpojumu sniedzēja identitāti un uzdevumiem, kurš piedalās etalona noteikšanas procesā;

c)      administrators atbilstoši rīkojas, ja tiek atklāts, ka pakalpojumu sniedzējs tam uzticētās funkcijas nespēj veikt efektīvi un saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un regulatīvajām prasībām;

d)     administrators uztur nepieciešamās speciālās zināšanas, lai efektīvi uzraudzītu ārpakalpojumu sniedzējam uzticētās funkcijas un pārvaldītu ar ārpakalpojumu izmantošanu saistītos riskus;

e)      pakalpojuma sniedzējs informē administratoru par jebkurām izmaiņām, kas var būtiski ietekmēt tā spēju efektīvi un atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un regulatīvajām prasībām veikt tam uzticētās funkcijas;

f)      pakalpojumu sniedzējs sadarbojas ar attiecīgo kompetento iestādi saistībā ar tam uzticētajām darbībām, un administratoram un attiecīgajai kompetentajai iestādei ir faktiski pieejami ar ārpakalpojumu sniedzējam uzticētajām darbībām saistītie dati, kā arī tie var piekļūt attiecīgā pakalpojumu sniedzēja uzņēmējdarbības telpām, un attiecīgā kompetentā iestāde var izmantot šīs piekļuves tiesības;

g)     vajadzības gadījumā administrators var šo vienošanos izbeigt;

h)     administrators veic nepieciešamos pasākumus, tostarp sagatavo neparedzētu gadījumu plānus, lai novērstu pārmērīgu operatīvo risku, kas saistīts ar pakalpojumu sniedzēja līdzdalību etalona noteikšanas procesā.

2. nodaļa

Ievades dati, metodika un ziņošana par pārkāpumiem

7. pants

Ievades dati ▌

1.          Etalonu izstrādi attiecībā uz tā ievades datiem reglamentē šādas prasības:

a)     ievades dati ir darījumu dati vai attiecīgā gadījumā uz darījumu nebalstīti dati, tostarp iesniegtie cenu piedāvājumi un pārbaudāmas aplēses ar nosacījumu, ka tie ir precīzi un uzticami atspoguļo tirgus vai ekonomisko realitāti, ko paredzēts mērīt ar šo etalonu ▐;

aa)   šā punkta a) apakšpunktā minētie ievades dati ir pārbaudāmi;

b)     administrators iegūst ievades datus no uzticama un reprezentatīva datu sniedzēju paneļa vai izlases, lai nodrošinātu, ka iegūtais etalons ir uzticams un atspoguļo tirgus vai ekonomisko realitāti, ko paredzēts mērīt ar šo etalonu ▐;

ba)   administrators izmanto tikai tos ievades datus, kas iegūti no datu sniedzējiem, kuri ievēro 9. pantā minēto rīcības kodeksu;

bb)   administrators uztur to personu sarakstu, kuras tam var sniegt ievades datus, tostarp tam ir procedūras datu sniedzēja un jebkādu citu iesniedzēju identitātes izvērtēšanai;

bc)   administrators nodrošina to, ka datu sniedzēji sniedz visus attiecīgos ievades datus; un

c)     ja etalona ievades dati nav darījumu dati un datu sniedzējs ir līgumslēdzēja puse attiecībā uz vairāk nekā 50 % no darījumu vērtības tirgū, ko ir plānots izmērīt ar šo etalonu, administrators, ja tas ir iespējams, pārbauda, vai ievades dati atspoguļo tirgu, kurā darbojas uz konkurences principiem balstīti pieprasījuma un piedāvājuma spēki. Ja administrators konstatē, ka ievades dati neatspoguļo tirgu, kurā darbojas uz konkurences principiem balstīti piedāvājuma un pieprasījuma spēki, tas vai nu maina ievades datus, datu sniedzējus vai metodiku, lai nodrošinātu, ka ievades dati atspoguļo tirgu, kurā darbojas uz konkurences principiem balstīti pieprasījuma un piedāvājuma spēki, vai pārstāj izstrādāt attiecīgo etalonu ▌.

2.a        Administrators nodrošina, ka kontrole attiecībā uz ievades datiem ietver:

a)     kritērijus, ar kuriem nosaka, kas var iesniegt ievades datus administratoram, un datu sniedzēju atlases procedūru;

b)     procedūru datu sniedzēja ievades datu izvērtēšanai un datu sniedzēja atturēšanai no turpmākas ievades datu sniegšanas vai vajadzības gadījumā citu sankciju piemērošanai datu sniedzējam neatbilstības dēļ; un

c)     procedūru ievades datu validēšanai, tostarp salīdzinājumā ar citiem rādītājiem vai datiem, lai nodrošinātu to integritāti un precizitāti. Ja etalons atbilst 14.a pantā noteiktajiem kritērijiem, šo prasību piemēro tad, ja atbilstība ir iespējama saprātīgās robežās.

3.a      Ja etalona ievades datus sniedz darījumu struktūra, kas var būt jebkurš departaments, nodaļa, grupa vai datu iesniedzēja personāls vai jebkura ar to saistīta persona, kas veic cenu noteikšanu, tirdzniecību, pārdošanu, mārketingu, reklamēšanu, finanšu pakalpojumu mārketingu, strukturēšanu vai brokera darbību, administrators:

a)     iegūst datus no citiem avotiem, kas apstiprina šos ievades datus;

b)     nodrošina, ka datu sniedzējiem ir atbilstošas iekšējās pārraudzības un pārbaudes procedūras, kas ļauj:

i)         validēt iesniegtos ievades datus, tostarp vecāko amatpersonu veiktās vairākkārtējas pārskatīšanas procedūras, lai pārbaudītu ievades datus, un vadības veiktās iekšējas apstiprināšanas procedūras ievades datu iesniegšanai,

ii)        fiziski nošķirt darījumu dienesta darbiniekus un ziņošanas sistēmas,

iii)      pilnībā ņemt vērā konfliktu pārvaldības pasākumus, lai identificētu, atklātu, pārvaldītu, mazinātu un novērstu pastāvošos vai iespējamos stimulus manipulēt ar ievades datiem vai tos citādi ietekmēt, tostarp izmantojot atlīdzības politiku un interešu konfliktus starp ievades datu sniegšanu un datu sniedzēja, ar to saistīto personu vai to attiecīgo klientu vai patērētāju jebkādu citu uzņēmējdarbību.

Etaloniem, kas atbilst 14. pantā noteiktajiem kritērijiem, pirmās daļas a) un b) apakšpunkta noteikumus piemēro tikai tad, ja atbilstība šiem noteikumiem iespējama saprātīgās robežās.

3.b        Jebkādas nebūtiskas etalona izmaiņas attiecībā uz šajā pantā ietvertajiem noteikumiem netiek uzskatītas par tādu finanšu līgumu vai finanšu instrumentu pārkāpumu, kuru izstrādē par atsauces vērtību izmantots minētais etalons. Tādu etalonu gadījumā, kuri nav kritiski svarīgi, attiecīgā komeptentā iestāde ir pilnvarota izmaiņas uzskatīt par būtiskām.

3.c         EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektus, lai precizētu administratora izraudzītā datu iesniedzēja iekšējās pārraudzības un pārbaudes procedūras saskaņā ar 2.a un 3.a punktu, lai nodrošinātu ievades datu integritāti un precizitāti.

EVTI attiecībā uz etaloniem, kas nav kritiski svarīgi, un preču etaloniem ņem vērā proporcionalitātes principu, dažāda veida etalonu, jo īpaši to etalonu, kas balstās uz 14.a pantā noteiktajiem kritērijiem atbilstošu struktūru sniegtajiem ievades datiem, īpatnības, ievades datu raksturu, to, vai prasības jau ir daļēji vai pilnībā ietvertas citās attiecīgās regulatīvās prasībās, jo īpaši, bet ne tikai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES vai Regulas (ES) Nr. 600/2014 prasībās, lai nodrošinātu, ka netiek radītas dubultas prasības vai cita veida slogs administratoriem, kā arī uzraudzības prakses starptautisko konverģenci attiecībā uz etaloniem.

EVTI šo regulatīvo tehnisko standartu projektus iesniedz Komisijai līdz [XXX].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantā noteikto procedūru.

7.a pants

Metodika

1.          Etalona noteikšanai administrators izmanto metodiku, kas:

a)     ir noturīga un uzticama;

b)     ietver skaidrus noteikumus par to, kā un kādos gadījumos attiecīgā etalona noteikšanā var izmantot rīcības brīvību;

c)     ir precīzi izstrādāta, nepārtraukta un derīga validēšanai, tostarp atpakaļejošas pārbaudes veikšanai;

d)     ir elastīga un nodrošina, ka etalonus var aprēķināt visplašākajā iespējamo apstākļu klāstā;

e)     ir izsekojama un pārbaudāma.

2.          Izstrādājot etalonu noteikšanas metodiku, etalona administrators:

a)     ņem vērā tādus faktorus kā tirgus lielums un parastā likviditāte, tirdzniecības pārredzamība un tirgus dalībnieku pozīcijas, tirgus koncentrācija, tirgus dinamika un tas, cik atbilstīgi izlase reprezentē tirgus vai ekonomisko realitāti, ko paredzēts mērīt ar šo etalonu;

b)     nosaka, kas ir aktīvs tirgus attiecīgā etalona sniegšanas nolūkā; un

c)     nosaka prioritāti, ko piešķir dažādiem ievades datu veidiem.

3.                      Administratoram ir skaidra publicēta kārtība, ar kuras palīdzību nosaka apstākļus, kādos ievades datu kvalitāte vai kvantitāte neatbilst standartiem, kas nepieciešami metodikai, lai precīzi un droši noteiktu etalonu, un to, vai un kā šādos apstākļos tiks aprēķināts etalons.

4.          Jebkādas nebūtiskas etalona izmaiņas attiecībā uz šajā pantā ietvertajiem noteikumiem netiek uzskatītas par tādu finanšu līgumu vai finanšu instrumentu pārkāpumu, kuru izstrādē par atsauces vērtību izmantots minētais etalons. Tādu etalonu gadījumā, kuri nav kritiski svarīgi, attiecīgā komeptentā iestāde ir pilnvarota izmaiņas uzskatīt par būtiskām.

7.b pants

Metodikas pārredzamība

1.          Administrators pārredzamā veidā sagatavo, izmanto un pārvalda etalona datus un metodiku.

Administrators, izmantojot līdzekļus, kas nodrošina taisnīgu un vienkāršu pieejamību, publicē:

i)      metodiku, ko izmanto attiecībā uz katru etalonu vai etalonu kopu, un

ii)     procedūru attiecībā uz apspriešanos par jebkādām ierosinātām būtiskām izmaiņām savā metodikā un šādu izmaiņu pamatojumu, tostarp būtisku izmaiņu definīciju un kādos gadījumos tas par jebkādām izmaiņām informē lietotājus.

2.          Ja etalons atbilst 14.a pantā noteiktajiem kritērijiem, etalona administrators saprātīgās robežās un neskarot etalona pienācīgu publicēšanu, apraksta un kopā ar visiem aprēķiniem publicē:

a)     koncentrētu skaidrojumu, kas ir pietiekams, lai atvieglotu etalona abonētāja vai kompetentās iestādes spēju saprast, kā tika veikts aprēķins, tostarp vismaz novērtējamā fiziskā tirgus lielumu un likviditāti (piemēram, iesniegto darījumu skaitu un apmēru), ikviena aprēķinos vērā ņemtā ievades datu veida klāstu un vidējo apmēru un cenu diapazonu un vidējo cenu, kā arī indikatīvo procentuālo attiecību; jēdzienus, kas attiecas uz cenu noteikšanas metodiku, norāda kā „uz darījumu balstīts”, „uz starpību balstīts” vai „intrapolēts/ekstrapolēts”; un

b)     koncentrētu skaidrojumu par to, cik lielā mērā un uz ko pamatojoties, ticis izdarīts jebkāds spriedums, tostarp pieņemts jebkāds lēmums neiekļaut ievades datus, kuri citādi atbilst attiecīgās aprēķiniem izmantotās metodikas prasībām; bāzes cenas starpībām vai piedāvājumu vai priekšlikumu interpolācijai, ekstrapolācijai vai svēršanai, kuras ir augstākas nekā noslēgtie darījumi jebkurā aprēķinā.

3.          Ja šāda publicēšana nav savienojama ar piemērojamiem tiesību aktiem intelektuālā īpašuma jomā, metodiku dara pieejamu attiecīgajai kompetentajai iestādei.

4.          Ja tāda etalona, kas nav kritiski svarīgs, metodikā tiek veiktas būtiskas izmaiņas, administrators par šīm izmaiņām informē attiecīgo kompetento iestādi. Kompetentā iestāde minētās izmaiņas apstiprina 30 dienu laikā.

7.c pants

Regulatīvie tehniskie standarti attiecībā uz ievades datiem un metodiku

EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektus, lai precizētu ar ievades datiem saistīto kontroli, apstākļus, kādos darījumu dati var nebūt pietiekami, kā to var demonstrēt attiecīgajām kompetentajām iestādēm, un prasības attiecībā uz metodikas izstrādi, nošķirot dažādos etalonu veidus un sektorus, kā paredzēts šajā regulā. EVTI ņem vērā:

a)     etalonu izmaiņas un norises finanšu tirgos, ņemot vērā uzraudzības prakses starptautisko konverģenci attiecībā uz etaloniem;

b)     dažādo etalonu un to veidu specifiskās iezīmes;

c)     proprorcionalitātes principu attiecībā uz etaloniem, kas nav kritiski svarīgi;

d)     etalonu neaizsargātību pret manipulācijām, ņemot vērā izmantoto metodiku un ievades datus;

e)     to, ka lietotājiem vajadzētu būt pieejamai pietiekamai informācijai, kas viņiem ļautu saprast, kā etalons tiek izstrādāts, lai novērtētu šā etalona kā atsauces vērtības svarīgumu un piemērotību;

f)      to, vai prasības jau ir daļēji vai pilnībā ietvertas citās attiecīgās regulatīvās prasībās, jo īpaši attiecībā uz etaloniem, kas balstās uz regulētiem datiem, un jo īpaši, bet ne tikai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES vai Regulas (ES) Nr. 600/2014 prasībās, lai nodrošinātu, ka netiek radītas dubultas prasības vai cita veida nevajadzīgs slogs administratoriem.

EVTI šo regulatīvo tehnisko standartu projektus iesniedz Komisijai līdz [...].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt šā panta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu.

8. pants

Ziņošana par pārkāpumiem

1.          Administrators ir ieviesis procedūras saviem vadītājiem, darbiniekiem un visām citām fiziskām personām, kuru pakalpojumi tiek nodoti administratora rīcībā vai kontrolē, lai tie iekšēji ziņotu par šīs regulas un citu attiecīgo piemērojamo tiesību aktu pārkāpumiem.

2.          Administrators ir ieviesis procedūras, ar kurām ziņot atbilstīgajām iestādēm par šīs regulas un citu attiecīgo piemērojamo tiesību aktu pārkāpumiem.

3. nodaļa

Rīcības kodekss un prasības datu sniedzējiem

9. pants

Rīcības kodekss

1.          Ja etalona pamatā ir datu sniedzēju nodrošinātie ievades dati, administrators izstrādā rīcības kodeksu — ja iespējams, tad sadarbībā ar datu sniedzējiem —, attiecībā uz katru etalonu, skaidri precizējot ▌datu sniedzēju pienākumus ▌attiecībā uz ievades datu iesniegšanu, un pārliecinās, ka datu iesniedzēji apstiprina savu atbilstību rīcības kodeksam un jebkādu rīcības kodeksā veiktu izmaiņu gadījumā šo atbilstību apstiprina atkārtoti.

2.          Rīcības kodekss ietver vismaz šādus elementus:

a)   sniedzamo ievades datu skaidru aprakstu un prasības, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu, ka ievades datus sniedz saskaņā ar 7. un 8. pantu;

b)   politiku, ar ko nodrošinātu, ka datu sniedzēji iesniedz visus attiecīgos ievades datus, un

c)   sistēmas un kontroles, kuras datu sniedzējam ir pieprasīts izveidot, tostarp:

      i)           procedūras ievades datu iesniegšanai, ietverot prasības datu sniedzējam precizēt, vai ievades dati ir darījumu dati un vai ievades dati atbilst administratora prasībām,

      ii)          politikas nostādnes par rīcības brīvības piemērošanu ievades datu sniegšanai,

      iii)         jebkuru prasību validēt ievades datus, pirms tie tiek iesniegti administratoram,

      iv)          informācijas glabāšanas politiku,

      v)           prasības ziņot par aizdomīgiem ievades datiem,

      vi)          konfliktu pārvaldības prasības.

2.a        Administrators var izstrādāt vienotu rīcības kodeksu attiecībā uz katru tā nodrošināto etalonu kopu.

2.b        Divdesmit dienu laikā no tā lēmuma piemērošanas dienas, ar kuru kritiski svarīgu etalonu iekļauj 13. panta 1. punktā minētajā sarakstā, konkrētā kritiski svarīgā etalona administrators attiecīgajai kompetentajai iestādei paziņo par rīcības kodeksu. Attiecīgā kompetentā iestāde 30 dienu laikā pārbauda, vai rīcības kodeksa saturs atbilst šai regulai.

3.          EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai sīkāk precizētu 2. punktā minētos rīcības kodeksa elementus attiecībā uz dažādiem etalonu veidiem un lai ņemtu vērā tendences etalonu un finanšu tirgos.

EVTI, izstrādājot minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu, ņem vērā proporcionalitātes principu attiecībā uz etalonu un datu sniedzēju atšķirīgajām iezīmēm, īpaši ievades datu un metodiku atšķirības, riskus, ka ar ievades datiem manipulē, un uzraudzības prakses starptautisko konverģenci attiecībā uz etaloniem. EVTI apspriežas ar ACER par rīcības kodeksu piemērojamību, jo īpaši saistībā ar attiecīgajiem etaloniem.

EVTI iesniedz šo regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai līdz [XXX].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar procedūru, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantā.

11. pants

Prasības uzraudzītiem datu sniedzējiem

1.          Uzraudzītam datu sniedzējam, kas sniedz kritiski svarīga etalona datus, piemēro 2.a un 3. punktā izklāstītās ▌pārvaldības un kontroles prasības.

2.          Uzraudzītam datu sniedzējam ir ieviestas efektīvas sistēmas un kontroles, ar kurām nodrošināt visu administratoram sniegto ievades datu integritāti ▌un uzticamību, tostarp:

a)     kontroles par to, kas var iesniegt ievades datus administratoram, un attiecīgā gadījumā apstiprināšanas process, ko veic fiziska persona, kas ir par iesniedzēju augstāka amatpersona;

b)     atbilstīga iesniedzēju apmācība, kas aptver vismaz šo regulu un Regulu (ES) Nr. 596/2014;

c)     konfliktu pārvaldības pasākumi, kas vajadzības gadījumā ietver darbinieku organizatorisku nodalīšanu un apsvērumus par to, kā novērst tādus stimulus manipulēt ar etaloniem, kurus radījusi atlīdzības politika;

d)     pienācīgu laikposmu tiek uzglabāta informācija par saziņu, kas veikta saistībā ar ievades datu sniegšanu;

e)     tiek uzglabāta informācija par instrumentu, kas atsaucas uz etalonu, piemērošanu individuāliem tirgotājiem un tirdzniecības vietām, lai atvieglinātu revīzijas un izmeklēšanas, kā arī interešu konfliktu pārvaldības nolūkos;

f)      tiek uzglabāta informācija par iekšējām un ārējām revīzijām.

2.a        Ja ievades dati nav darījumu dati vai iesniegtie cenu piedāvājumi, uzraudzītie datu sniedzēji papildus 2. punktā minētajām sistēmām un kontrolēm izstrādā politiku, ar ko nosaka spriedumu vai rīcības brīvības izmantošanu, un saglabā informāciju par iemesliem, kuru dēļ tika izmantoti šādi spriedumi vai rīcības brīvība, attiecīgā gadījumā ņemot vērā etalona veidu un ievades datus.

3.          Uzraudzīts datu sniedzējs pilnībā sadarbojas ar administratoru un attiecīgo kompetento iestādi etalona izstrādes revīzijā un uzraudzībā, tostarp 5.c panta 3. punktā paredzētajiem mērķiem, un dara pieejamu informāciju un datus, kurus glabā saskaņā ar 2. un 2.a punktu.

4.          EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai sīkāk precizētu prasības par sistēmām un kontrolēm, kas izklāstītas 2., 2.a un 3. punktā attiecībā uz dažādiem etalonu veidiem.

EVTI iesniedz šo regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai līdz [XXX].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar procedūru, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantā.

III SADAĻA

prasības kritiski svarīgiem etaloniem

1. nodaļa

Regulētie dati

12.a pants

Regulētie dati

Ja etalonus nosaka, piemērojot formulu 3. panta 1. punkta 11. apakšpunkta i) vai ii) punktā noteiktajiem datiem, šādu etalonu izstrādei un sniegšanai nepiemēro 7. panta 1. punkta b), ba) un c) apakšpunktu, 7. panta 2.a un 3.a punktu, 8. panta 1. un 2. punktu, 9., 11. un 13.a pantu. Regulas 5.d panta 1. punkta a) apakšpunktu šādu etalonu izstrādei nepiemēro, ja atsaucas uz pilnībā sniegtiem ievades datiem, kā norādīts 3. panta 1. punkta 11. apakšpunktā. Šīs prasības nepiemēro arī 5.c panta 3. punkta nolūkos.

2. nodaļa

Kritiski svarīgi etaloni

13. pants

Kritiski svarīgi etaloni

1.          Etalonu, kas nav balstīts uz regulētiem datiem, uzskata par kritiski svarīgu etalonu šādos gadījumos:

a)   etalonu izmanto kā atsauci finanšu instrumentiem un finanšu līgumiem, kuru vidējā vērtība ir vismaz EUR 500 000 000 000, ko nosaka pienācīgā laikposmā;

b)   etalons ir atzīts par kritiski svarīgu saskaņā ar 2.a, 2.c un 2.e–2.g punktā noteikto procedūru.

EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu ar mērķi:

         – noteikt, kā tiek aprēķināta finanšu instrumentu tirgus vērtība,

         – noteikt, kā tiek aprēķināta atvasināto instrumentu nosacītā bruto vērtība,

         – precizēt laikposmu, kāds ir jāizmanto, lai pienācīgi noteiktu etalona vērtību,

         – pārskatīt EUR 500 000 000 000 robežvērtību vismaz reizi [3] gados pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

EVTI iesniedz šo regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai līdz [XXX].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar procedūru, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantā.

2.a      Dalībvalsts kompetentā iestāde var noteikt, ka tās jurisdikcijā administrētais etalons ir kritiski svarīgs, lai gan tā vidējā kopējā nosacītā vērtība ir mazāka par 1. punkta pirmās daļas a) apakšpunktā noteikto summu, ja tā uzskata, ka šā etalona izstrādes pārtraukšanai būtu būtiska negatīva ietekme uz tirgu integritāti, finanšu stabilitāti, patērētājiem, reālo ekonomiku vai mājsaimniecību un uzņēmumu finansēm tās jurisdikcijā. Šādā gadījumā tā piecu dienu laikā par savu lēmumu paziņo EVTI.

2.b      Desmit dienu laikā pēc šā panta 2.a punktā norādītā paziņojuma saņemšanas EVTI šo paziņojumu publicē savā tīmekļa vietnē un atjaunina 25.a pantā minēto reģistru.

2.c      Ja valsts kompetentā iestāde uzskata, ka lēmumam, ko saskaņā ar 2.a punktu ir pieņēmusi cita Savienības kompetentā iestāde, būs būtiska negatīva ietekme uz finanšu tirgu stabilitāti, reālo ekonomiku vai attiecīgā etalona uzraudzītiem datu sniedzējiem tās jurisdikcijā, tā izdod pieprasījumu šai valsts kompetentajai iestādei pārskatīt savu lēmumu. Kompetentā iestāde, kas pieņēmusi lēmumu saskaņā ar 2.a punktu, savu atbildi kompetentajai iestādei, kura iesniegusi pieprasījumu, paziņo 30 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

2.d      Ja kompetentās iestādes nepanāk vienošanos, kompetentā iestāde, kas iesniegusi pieprasījumu, šo lietu var nodot EVTI. Sešdesmit dienu laikā pēc šāda pārsūtīta pieprasījuma saņemšanas EVTI rīkojas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 19. pantu.

2.e      Ja dalībvalsts kompetentā iestāde vai EVTI uzskata, ka citā dalībvalstī administrēts etalons, kura kopējā vidējā nosacītā vērtība ir mazāka par 1. punkta pirmā daļas a) apakšpunktā noteikto summu, ir vienalga jāuzskata par kritiski svarīgu, jo šā etalona izstrādes pārtraukšanai būtu būtiska negatīva ietekme uz tirgu integritāti, finanšu stabilitāti, patērētājiem, reālo ekonomiku vai mājsaimniecību un uzņēmumu finansēm tās jurisdikcijā, tā izdod pieprasījumu attiecīgā etalona administratora valsts kompetentajai iestādei etalonu klasificēt kā kritiski svarīgu. Attiecīgā etalona administratora kompetentā iestāde savu atbildi kompetentajai iestādei, kura iesniegusi pieprasījumu, paziņo 30 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

2.f       Pēc 2.e punktā noteiktās procedūras īstenošanas un ja kompetentās iestādes nepanāk vienošanos, kompetentā iestāde, kas iesniegusi pieprasījumu, šo lietu var nodot EVTI. Tā nosūta dokumentētu novērtējumu par etalona izstrādes pārtraukšanas ietekmi savā jurisdikcijā, novērtējumā ietverot vismaz šādu informāciju:

a) datus par to, cik daudzveidīgi tirgus dalībnieki izmanto etalonu, kā arī par izmantošanu mazumtirdzniecības tirgos,

b) vai ir pieejams realizējams un tirgus noteikts attiecīgā etalona aizstājējetalons,

c) to finanšu instrumentu un līgumu vērtību, kuros dalībvalstī atsaucas uz šo etalonu, un tā nozīmi saistībā ar dalībvalsts nacionālo kopproduktu,

d) izmantošanas biežumu un attiecīgā gadījumā etalona sniegšanas biežumu starp dalībvalstīm,

e) jebkādu citu rādītāju, ar ko novērtēt etalona sniegšanas pārtraukšanas vai neuzticamības iespējamo ietekmi uz tirgu integritāti, finanšu stabilitāti vai dalībvalsts mājsaimniecību un uzņēmumu finansēm.

Ja kompetentā iestāde, kas iesniedz pieprasījumu, ir EVTI, tā vēlreiz izskata savu pieprasījumu un sniedz saistošu atzinumu.

2.g      [10] nedēļu laikā pēc 2.a punktā minētā paziņojuma saņemšanas un pēc apspriešanās ar ESRK un citām attiecīgajām valstu kompetentajām iestādēm EVTI izdod saistošu atzinumu par etalona kritisko svarīgumu. EVTI savu atzinumu nosūta Komisijai, valstu kompetentajām iestādēm un administratoram kopā ar apspriežu rezultātiem. EVTI savu atzinumu pamato ar 2.f punktā uzskaitītajiem kritērijiem un citiem attiecīgajiem kritērijiem.

2.h      Pēc tam, kad etalons tiek definēts kā kritiski svarīgs etalons, izveido kompetento iestāžu kolēģiju saskaņā ar 34. pantu.

Kompetento iestāžu kolēģija pieprasa informāciju, kas nepieciešama, lai izsniegtu atļauju, ar ko ļautu izstrādāt attiecīgo etalonu saskaņā ar papildu nosacījumiem, kas šajā regulā noteikti attiecīgā etalona kritiskā svarīguma dēļ, kā tas noteikts 23. pantā.

2.i       Kompetento iestāžu kolēģija vismaz reizi divos gados pārskata etalonus, kas iepriekš klasificēti kā kritiski svarīgi etaloni.

2.j       Dalībvalstis izņēmuma gadījumā ikvienam administratoram var izvirzīt papildu prasības saistībā ar šajā pantā izklāstītajiem jautājumiem.

13.a pants

Kritiski svarīga etalona obligātā administrēšana

1.          Ja kritiski svarīga etalona administrators gatavojas pārtraukt sava kritiski svarīgā etalona izstrādi, tas:

a)     nekavējoties paziņo savai kompetentajai iestādei un

b)     četru nedēļu laikā pēc šāda paziņojuma sniegšanas iesniedz novērtējumu par to, kā etalonu paredzēts nodot jaunam administratoram, vai

c)     četru nedēļu laikā pēc šāda paziņojuma sniegšanas iesniedz novērtējumu par to, kā ir paredzēts izbeigt etalona izstrādi, ņemot vērā 17. panta 1. punktā noteikto procedūru.

Šajā laikposmā administrators nepārtrauc etalona sagatavošanu.

2.          Pēc 1. punktā minētā administratora novērtējuma saņemšanas kompetentā iestāde 4 nedēļu laikā:

a)     informē EVTI un

b)     veic savu novērtējumu par to, kā etalonu nodot jaunam administratoram vai izbeigt etalona izstrādi, ņemot vērā administratora procedūru etalona izstrādes izbeigšanai, kas noteikta saskaņā ar 17. panta 1. punktu.

Šajā laikposmā administrators nepārtrauc etalona sagatavošanu.

3.          Pēc tam, kad novērtējums ir pabeigts saskaņā ar 2. punktu, kompetentajai iestādei ir pilnvaras likt administratoram turpināt etalona publicēšanu tik ilgi, kamēr:

a)     etalona izstrāde ir nodota jaunam administratoram vai

b)     etalona izstrādi var izbeigt reglamentētā veidā, vai

c)     etalons vairs nav kritiski svarīgs.

Kompetentā iestāde var likt administratoram turpināt etalona publicēšanu ierobežotu laikposmu, kurš nepārsniedz 6 mēnešus un kuru kompetentā iestāde nepieciešamības gadījumā var pagarināt vēl par 6 mēnešiem.

13.b pants

Kritiski svarīgu etalonu administratoru tirgus ietekmes mazināšana

1.          Administrators, kontrolējot kritiski svarīga etalona izstrādi, pienācīgi ņem vērā tirgus integritātes un etalona nepārtrauktības principus, tostarp nepieciešamību pēc juridiskās noteiktības līgumos, kuros atsaucas uz attiecīgo etalonu.

2.          Darot pieejamu etalonu izmantošanai finanšu līgumā vai finanšu instrumentā, administrators nodrošina, ka etalona licences un ar etalonu saistītā informācija tiek sniegta visiem lietotājiem taisnīgā, pamatotā un nediskriminējošā veidā, kā tas noteikts Regulas (ES) Nr. 600/2014 37. pantā.

14. pants

Obligāta datu sniegšana par kritiski svarīgu etalonu

1.          Viena vai vairāku kritiski svarīgu etalonu administrators, pamatojoties uz informāciju, ko snieguši datu sniedzēji, kuri lielākoties ir uzraudzītas struktūras, reizi divos gados savai kompetentajai iestādei iesniedz novērtējumu par katra tā izstrādātā kritiski svarīgā etalona spēju mērīt pakārtoto tirgu vai ekonomisko realitāti.

2.          Ja viens vai vairāki kritiski svarīga etalona uzraudzīti datu sniedzēji ir paredzējuši pārtraukt ievades datu sniegšanu par attiecīgo kritiski svarīgo etalonu, tie nekavējoties rakstiski paziņo kritiski svarīgā etalona administratoram un attiecīgajai kompetentajai iestādei. Četrpadsmit dienu laikā pēc šāda paziņojuma saņemšanas administrators informē kompetento iestādi un sniedz novērtējumu par etalona izstrādes pārtraukšanas ietekmi uz etalona spēju mērīt pakārtoto tirgu vai ekonomisko realitāti. Administrators par paziņojumu izbeigt datu sniegšanu informē arī pārējos uzraudzītos kritiski svarīgā etalona datu sniedzējus un cenšas noteikt, vai arī citi plāno izbeigt datu sniegšanu.

Kompetentā iestāde nekavējoties informē kompetento iestāžu kolēģiju un saprātīgā termiņā pabeidz savu novērtējumu par etalona izstrādes pārtraukšanas ietekmi. Kompetentā iestāde ir pilnvarota pieprasīt datu sniedzējiem, kuri ir paziņojuši par nodomu pārtraukt kritiski svarīga etalona ievades datu sniegšanu, arī turpmāk sniegt šādus ievades datus līdz brīdim, kad kompetentā iestāde ir pabeigusi savu novērtējumu.

3.          Gadījumā, ja kompetentā iestāde uzskata, ka ir apdraudēta kritiski svarīga etalona reprezentativitāte, tā ir pilnvarota:

a)     saskaņā ar 4. punktu pieprasīt uzraudzītām struktūrām, tostarp struktūrām, kas vairs nav datu sniedzēji par attiecīgo kritiski svarīgo etalonu, sniegt ievades datus administratoram saskaņā ar metodiku, rīcības kodeksu vai citiem noteikumiem. Šo prasību izpilda uz vajadzīgo pārejas laikposmu, kura ilgums ir atkarīgs no vidējā termiņa līgumam, kurā ir atsauce uz attiecīgo etalonu, taču šis laikposms nepārsniedz 12 mēnešus, sākot no dienas, kurā tika pieņemts sākotnējais lēmums piešķirt tiesības pieprasīt datu sniegšanu;

b)     pēc šā punkta a) apakšpunktā minētā pārejas laikposma pārskatīšanas, kas noteikta 6. punktā, attiecīgajai kompetentajai iestādei ir iespēja obligātās datu sniegšanas laikposmu pagarināt uz laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus;

c)      noteikt termiņu, līdz kuram ir jāsniedz ievades dati, nenosakot uzraudzītajām struktūrām pienākumu veikt tirdzniecību vai apņemties veikt tirdzniecību;

d)     pēc apspriešanās ar administratoru pieprasīt administratoram izdarīt izmaiņas kritiski svarīgā etalona metodikā, rīcības kodeksā vai citos noteikumos, lai paaugstinātu etalona reprezentativitāti un stabilitāti;

e)      pieprasīt administratoram nodrošināt un darīt etalona lietotājiem pieejamu rakstisku ziņojumu par pasākumiem, kurus administrators plāno pieņemt, lai paaugstinātu etalona reprezentativitāti un stabilitāti.

4.          Šā panta 3. punkta a) apakšpunktā minētās uzraudzītās struktūras nosaka administratora kompetentā iestāde ar uzraudzīto struktūru kompetentās iestādes palīdzību, pamatojoties uz to, cik lielā mērā uzraudzītā struktūra piedalās tirgū, kuru mēra ar attiecīgo etalonu, kā arī uz datu sniedzēja specializētajām zināšanām un spēju sniegt nepieciešamās kvalitātes ievades datus. Pienācīgi ir jāņem vērā tas, vai pastāv piemēroti alternatīvie etaloni, uz kuriem varētu pāriet finanšu līgumos un finanšu instrumentos, kas atsaucas uz kritiski svarīgu etalonu.

5.          Ja etalonu atzīst par kritiski svarīgu saskaņā ar 13. panta 2.a–2.d punktā noteikto procedūru, administratora kompetentā iestāde ir pilnvarota pieprasīt, lai ievades datus saskaņā ar šā panta 3. punkta a), b) un c) apakšpunktu sniegtu tikai uzraudzīti datu sniedzēji, kas atrodas tās dalībvalstī.

5.a        Šā panta 3. punktā minētās uzraudzītas struktūras kompetentā iestāde palīdz administratora kompetentajai iestādei piemērot pasākumus saskaņā ar 3. punktu.

5.b        Pēc 3. punkta a) apakšpunktā minētā pārejas laikposma beigām administratora kompetentā iestāde sadarbībā ar kompetento iestāžu kolēģiju izskata to, vai ir nepieciešams turpināt 3. punkta a) apakšpunktā noteiktos pasākumus, un iesniedz savus secinājumus rakstiskā ziņojuma veidā. Administratora kompetentā iestāde pasākumus atsauc, ja tā:

a)     nospriež, ka etalonu var saglabāt pēc tam, kad datu sniegšanu ir pārtraukuši datu sniedzēji, kuriem tika piemērota obligātās ievades datu sniegšanas prasība;

b)     nospriež, ka gadījumā, ja pilnvaras tiks atceltas, datu sniedzēji, visticamāk, arī turpmāk sniegs ievades datus vismaz vienu gadu;

c)      pēc apspriešanās ar datu sniedzējiem un lietotājiem nospriež, ka ir pieejams pieņemams aizstājējetalons un kritiski svarīgā etalona lietotāji var pāriet uz attiecīgo aizstājējetalonu ar pieņemamām izmaksām. Šādu pāreju neuzskata par spēkā esošā līguma pārkāpumu, vai

d)     nospriež, ka nav iespējams noteikt piemērotus alternatīvos datu sniedzējus un attiecīgo uzraudzīto struktūru datu sniedzēju darbības pārtraukšana vājinātu etalonu tādā mērā, ka etalons būtu jāpazemina.

Šā punkta pirmās daļas a) un b) apakšpunktā minētajos gadījumos uzraudzītās struktūras, kuras plāno pārtraukt datu sniegšanu, datus vairs nesniedz no dienas, kuru nosaka administratora kompetentā iestāde, nepārsniedzot 3. punkta b) apakšpunktā noteiktos laikposmus.

5.c         Gadījumā, ja kritiski svarīgais etalons ir jāpazemina, katrs uzraudzītais kritiski svarīgā etalona datu sniedzējs turpina sniegt ievades datus piemērotu papildu laikposmu, ko nosaka kompetentā iestāde, taču nepārsniedzot 3. punkta b) apakšpunktā noteiktos laikposmus. Jebkādas izmaiņas vai pārejas uz citu etalonu neuzskata par spēkā esošā līguma pārkāpumu.

5.d        Administrators, cik vien drīz tas ir praktiski iespējams, paziņo attiecīgajai kompetentajai iestādei gadījumā, ja datu sniedzējs pārkāpj 2. punkta prasības.

14.a pants

Preču etaloni, kuru pamatā ir neuzraudzītu struktūru sniegti dati

Ja preču etalona pamatā ir dati no datu sniedzējiem, kas lielākoties nav uzraudzītas struktūras, kuru galvenā uzņēmējdarbība ir ieguldījumu pakalpojumu sniegšana Direktīvas 2014/65/ES nozīmē vai banku darbības saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES, tad 5.a un 5.b pantu, 5.c panta 1. un 2. punktu, 5.d panta 2. punktu, 7. panta 1. punkta ba) un bc) apakšpunktu un 9. pantu nepiemēro.

IV SADAĻA

PĀRREDZAMĪBA UN PATĒRĒTĀJU AIZSARDZĪBA

15. pants

Paziņojums par etalonu

1.          Divu nedēļu laikā pēc 25.a pantā minētās iekļaušanas reģistrā administrators publicē paziņojumu par etalonu attiecībā uz katru etalonu vai attiecīgā gadījumā par katru etalonu kopu, kas izstrādāti un publicēti, lai saņemtu atļauju vai tiktu reģistrēti, vai lai tiktu apstiprināti saskaņā ar 21.b pantu, vai arī atzīti saskaņā ar 21.a pantu. Administrators vismaz reizi divos gados atjaunina paziņojumu par etalonu attiecībā uz katru etalonu vai etalonu kopu. Paziņojumā:

a)     skaidri un nepārprotami definē tirgu vai ekonomisko realitāti, ko mēra ar konkrēto etalonu, un apstākļus, kādos šādi mērījumi var kļūt neuzticami;

c)     ▌ skaidri un nepārprotami nosaka tos etalona elementus, kuros var izmantot rīcības brīvību, un kritērijus, ko piemēro šādai rīcības brīvības izmantošanai ▌;

d)     norāda uz iespējamību, ka faktori, tostarp ārēji faktori, kas ir ārpus administratora kontroles, var likt izdarīt izmaiņas etalonā vai pārtraukt tā izstrādi; un

e)     norāda, ka gadījumos, ja etalonā veic izmaiņas vai pārtrauc tā izstrādi, visiem finanšu līgumiem vai citiem finanšu instrumentiem, kuri atsaucas uz etalonu, tas būtu jāspēj izturēt vai kā citādi risināt.

2.          Paziņojumā par etalonu ietver vismaz:

a)     visu galveno terminu definīcijas attiecībā uz etalonu;

b)     pamatojumu etalona metodikas pieņemšanai un procedūras metodikas pārskatīšanai un apstiprināšanai;

c)     kritērijus un procedūras, kuras izmantotas, lai noteiktu etalonu, tostarp ievades datu aprakstu, prioritāti, kas dota dažādiem ievades datu veidiem, datu minimumu, kas vajadzīgs etalona noteikšanai, informāciju par jebkuru modeļu vai ekstrapolācijas metožu izmantošanu un jebkuru procedūru etalona indeksa sastāvdaļu līdzsvarošanai;

d)     kontroles un noteikumus, ar kuriem reglamentē to, kā administrators vai jebkurš datu sniedzējs izmantoto rīcības brīvību vai spriedumu, lai nodrošinātu konsekvenci šādas rīcības brīvības vai sprieduma izmantošanā;

e)     procedūras, ar kurām reglamentē etalona noteikšanu spriedzes periodos vai laikā, kad darījumu datu avoti var būt nepietiekami, neprecīzi vai neuzticami, un etalona iespējamos ierobežojumus šādos periodos;

f)      procedūras kļūdu novēršanai ievades datos vai etalona noteikšanai, tostarp, ja tiks pieprasīta etalona atkārtota noteikšana; un

g)     konstatētos iespējamos etalona ierobežojumus, tostarp tā darbību nelikvīdos vai sadrumstalotos tirgos un iespējamo ievades datu koncentrāciju.

17. pants

Etalona izstrādes pārtraukšana

1.          Administrators kopā ar 15. pantā minēto paziņojumu par etalonu publicē procedūru par darbībām, kas jāveic attiecīgajam administratoram, ja etalonā veic izmaiņas vai pārtrauc tā izstrādi, vai ja pārtrauc etalona atzīšanu saskaņā ar 21.a pantu, vai etalonu apstiprina saskaņā ar 21.b pantu. Procedūru arī iekļauj 9. panta 1. punktā minētajā rīcības kodeksā. Attiecīgā gadījumā procedūru var izstrādāt etalonu kopām, un to atjaunina un publicē visos gadījumos, kad tiek ieviestas būtiskas izmaiņas.

2.          Uzraudzītās struktūras, kas ▌ izmanto etalonu, izstrādā un uztur stabilus rakstiskus plānus, kuros izklāstītas darbības, ko tās veiktu, ja etalons būtiski mainītos vai to pārtrauktu izstrādāt. Ja tas ir iespējams un atbilstīgi, šādos plānos nosauc vienu vai vairākus alternatīvus etalonus, uz kuriem var atsaukties, norādot, kādēļ šādi etaloni būtu piemērotas alternatīvas. Uzraudzītās iestādes attiecīgajai kompetentajai iestādei pēc tās pieprasījuma iesniedz minētos plānus un, ja iespējams, atspoguļo tos līgumattiecībās ar klientiem.

17.a pants

Etalona piemērotība

Administrators saskaņā ar 15. pantā noteiktajām prasībām attiecībā uz paziņojumu par etalonu nodrošina etalona precizitāti saistībā ar tā tirgus vai ekonomiskās realitātes aprakstu, ko ir plānots mērīt ar etalonu.

Sešus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā EVTI saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. pantu publicē pamatnostādnes, ar kurām nosaka piemērotības definīciju attiecībā uz pieņemamajiem bāzes riska līmeņiem.

Līdz 2015. gada decembrim Komisija publicē ziņojumu, kurā analizēta pašreizējā prakse attiecībā uz bāzes riska pārvaldību finanšu līgumos, izklāstīta tādu etalonu izmantošana kā starpbanku procentu likmes un valūtas maiņas etalons, un novērtēts tas, vai Direktīvā 2008/48/EK un Direktīvā 2014/17/ES paredzētie noteikumi par darījumu veikšanu ir pietiekami, lai mazinātu ar finanšu līgumos izmantotajiem etaloniem saistīto bāzes risku.

V SADAĻA

ETALONU LIETOŠANA, KURUS IZSTRĀDĀJUŠI PILNVAROTI VAI REĢISTRĒTI ADMINISTRATORI VAI ADMINISTRATORI NO TREŠĀM VALSTĪM

19. pants

Etalona izmantošana

1.        Uzraudzīta struktūra var izmantot etalonu vai etalonu kombināciju Savienībā kā atsauci finanšu līgumā vai finanšu instrumentā ▌, ja etalonus izstrādā administrators, kuram atļauja attiecīgi piešķirta vai kurš reģistrēts saskaņā ar 23. vai 23.a pantu, vai administrators, kas atrodas trešā valstī, saskaņā ar 20., 21.a vai 21.b pantu.

2.        Ja saskaņā ar Direktīvu 2003/71/EK vai Direktīvu 2009/65/EK publicējama prospekta priekšmets ir pārvedami vērtspapīri vai cits ieguldījums, kurā ir atsauce uz etalonu, tad emitents, piedāvātājs vai persona, kas iesniegusi pieprasījumu tirdzniecībai regulētā tirgū, nodrošina, ka prospektā ietver arī skaidru un nepārprotamu informāciju, kurā norādīts, vai etalons ir reģistrēts un vai to nodrošina administrators, kas saskaņā ar šīs regulas 25.a pantu ir reģistrēts publiskā reģistrā.

3.        EVTI atsauc vai saskaņo ar šā panta 1. punktu EVTI pamatnostādņu kompetentajām iestādēm un PVKIU pārvaldīšanas sabiedrībām 49.–62. punktu un pamatnostādnes par biržā tirgojamiem fondiem (ETF) un citiem PVKIU jautājumiem(28).

20. pants

Līdzvērtīgums

1.          Etalonus, ko izstrādā administrators, kas atrodas trešā valstī, var izmantot uzraudzītas struktūras Savienībā, ja ir izpildīti šādi nosacījumi un ja vien nepiemēro 21.a vai 21.b pantu:

a)     Komisija saskaņā ar 2. vai 2.a punktu ir pieņēmusi lēmumu par līdzvērtību ▌;

b)     administrators ir saņēmis atļauju vai reģistrēts šādā trešā valstī un tam piemēro uzraudzību;

c)     administrators ir informējis EVTI par savu piekrišanu, ka tā faktiskos vai turpmākos etalonus var izmantot uzraudzītas struktūras Savienībā ▌;

d)     administrators ir pienācīgi reģistrēts saskaņā ar 25.a pantu; un

e)     darbojas šā panta 3. punktā minētās sadarbības sistēmas.

2.          Komisija var pieņemt lēmumu, ar kuru konstatē, ka trešās valsts tiesiskais regulējums un uzraudzības prakse nodrošina, ka:

a)     administratori, kas ir saņēmuši atļauju vai kas ir reģistrēti trešajā valstī, atbilst saistošām prasībām, kas ir līdzvērtīgas no šīs regulas izrietošajām prasībām, īpaši ņemot vērā to, vai trešās valsts tiesiskais regulējums un uzraudzības prakse nodrošina atbilstību 2013. gada 17. jūlijā publicētajiem IOSCO principiem par finanšu etaloniem un 2012. gada 5. oktobrī publicētajiem IOSCO principiem par naftas cenu ziņošanas aģentūrām; un

b)     saistošajām prasībām minētajā trešajā valstī pastāvīgi piemēro efektīvu uzraudzību un izpildi;

ba)   – notiek efektīva informācijas apmaiņa ar ārvalstu nodokļu iestādēm,

– leģislatīvie, tiesu iestāžu vai administratīvie noteikumi ir pietiekami pārredzami,

– tiek prasīta būtiska pārstāvība vietējā līmenī vai

– trešā valsts nedarbojas kā ārzonas finanšu centrs,

– trešā valsts neparedz nodokļu pasākumus, ar kuriem nepiemēro nodokļus vai piemēro nominālus nodokļus, vai ka priekšrocības netiek piešķirtas pat bez reālas ekonomiskās darbības un būtiskas ekonomiskās klātbūtnes trešajā valstī, kura piedāvā minētās nodokļu priekšrocības,

– FATF trešo valsti nav iekļāvusi to valstu un teritoriju sarakstā, kas nesadarbojas,

– trešā valsts pilnībā atbilst ESAO Paraugkonvencijas par nodokļu uzlikšanu ienākumiem un kapitālam 26. pantā noteiktajiem standartiem un nodrošina efektīvu informācijas apmaiņu par nodokļu jautājumiem, ietverot jebkādus daudzpusējus nolīgumus nodokļu jomā.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 38. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

2.a        Kā alternatīvu Komisija var pieņemt lēmumu, ar ko nosaka, ka konkrēti noteikumi vai prasības trešā valstī, kurus piemēro atsevišķiem un konkrētiem administratoriem vai atsevišķiem un konkrētiem etaloniem vai etalonu kopām, ir līdzvērtīgi šīs regulas noteikumiem un ka tādēļ uzraudzītas struktūras Savienībā drīkst izmantot šos atsevišķos un konkrētos administratorus vai atsevišķos un konkrētos etalonus vai etalonu kopas.

Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 38. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

3.          EVTI izveido sadarbības sistēmas ar kompetentajām iestādēm trešās valstīs, kuru tiesiskie regulējumi un uzraudzības prakses saskaņā ar šā panta 2. vai 2.a punktu ir atzīti par līdzvērtīgiem. Šādas sistēmas nosaka vismaz:

a)     mehānismu informācijas apmaiņai starp EVTI un attiecīgo trešo valstu kompetentajām iestādēm, tostarp attiecībā uz piekļuvi visai EVTI pieprasītajai attiecīgajai informācijai par administratoru, kam atļauja izsniegta konkrētajā trešajā valstī;

b)     mehānismu EVTI tūlītējai informēšanai, ja trešās valsts kompetentā iestāde uzskata, ka trešajā valstī reģistrēts administrators, ko tā uzrauga, pārkāpj piešķirtās atļaujas noteikumus vai citus vietējos tiesību aktus;

c)     uzraudzības darbību koordinācijas procedūras ▌.

4.          EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektu, lai noteiktu 3. punktā minēto sadarbības sistēmu minimālo saturu ar mērķi nodrošināt, ka dalībvalstu kompetentās iestādes un EVTI spēj īstenot visas savas uzraudzības pilnvaras saskaņā ar šo regulu.

EVTI iesniedz šo regulatīvo tehnisko standartu projektus Komisijai līdz [XXX].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt šā panta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar procedūru, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantā.

21. pants

Trešo valstu administratoru reģistrācijas atsaukšana

2.          EVTI atsauc 20. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētā administratora reģistrāciju, ja EVTI, pamatojoties uz dokumentētiem pierādījumiem, ir pietiekami pamatoti iemesli uzskatīt, ka administrators:

a)     ▌rīkojas tādā veidā, kas nepārprotami kaitē tā etalonu lietotāju interesēm vai pareizai tirgu darbībai; vai

b)     ▌ir nopietni pārkāpis valsts tiesību aktus vai citus noteikumus, kurus tam piemēro trešā valstī un pamatojoties uz kuriem Komisija ir pieņēmusi lēmumu saskaņā ar 20. panta 2. vai 2.a punktu.

3.          EVTI pieņem lēmumu saskaņā ar 2. punktu vienīgi, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)     EVTI ir pievērsusi trešās valsts kompetentās iestādes uzmanību šim jautājumam, un minētā kompetentā iestāde nav veikusi atbilstīgus pasākumus, kas nepieciešami ieguldītāju aizsardzībai un pienācīgai tirgus darbībai Savienībā, vai tai nav izdevies parādīt, ka attiecīgais administrators atbilst tam piemērojamajām prasībām trešā valstī;

b)     EVTI par savu nodomu atsaukt administratora reģistrāciju ir informējusi trešās valsts kompetento iestādi vismaz 30 dienas iepriekš.

4.          EVTI nekavējoties informē pārējās kompetentās iestādes par visiem pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar 2. punktu, un publicē savu lēmumu savā tīmekļa vietnē.

21.a pants

Administratora atzīšana trešā valstī

1.          Līdz saskaņā ar 20. panta 2. punktu tiek pieņemts lēmums par līdzvērtīgumu, administratora, kas atrodas trešā valstī, izstrādātos etalonus drīkst izmantot uzraudzītas struktūras Savienībā ar nosacījumu, ka administrators saskaņā ar šo pantu saņem iepriekšēju atzīšanu no EVTI.

2.          Administrators, kas atrodas trešā valstī un kas plāno saņemt 1. punktā minēto iepriekšējo atzīšanu, ievēro visas šajā regulā noteiktās prasības, taču tam nepiemēro 11., 13.a un 14. pantu. Ja administrators var uzskatāmi pierādīt, ka tā izstrādātā etalona pamatā ir regulēti dati vai ka tas ir preču etalons, kas nav balstīts uz datiem no datu sniedzējiem, kuri lielākoties nav uzraudzītas struktūras, kuru galvenais uzņēmējdarbības veids ir ieguldījumu pakalpojumu sniegšana Direktīvas 2014/65/ES nozīmē vai banku darbības saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES, tad saistībā ar šādiem etaloniem administratoram piemēro atbrīvojumus, kā tas attiecīgi noteikts 12.a un 14.a pantā.

3.          Administrators, kas atrodas trešā valstī un kas plāno saņemt 1. punktā minēto iepriekšējo atzīšanu, to var darīt arī tādā veidā, ka tas pilnībā nodrošina atbilstību visām prasībām, kas noteiktas IOSCO principos attiecībā uz finanšu etaloniem, vai gadījumā, ja administrators atbilst 14.a panta 1. punktā minētajiem kritērijiem — IOSCO principiem par naftas cenu ziņošanas aģentūrām. Vismaz reizi divos gados un gadījumos, ja etalonā ir izdarītas būtiskas izmaiņas, atbilstību izskata un sertificē neatkarīgs ārējais revidents, un revīzijas ziņojumus nosūta EVTI un pēc pieprasījuma dara pieejamus lietotājiem.

4.          Administratoram, kas atrodas trešā valstī un kas plāno saņemt 1. punktā minēto iepriekšējo atzīšanu, ir Savienībā reģistrēts pārstāvis. Pārstāvis ir fiziska persona ar dzīvesvietu Savienībā vai juridiska persona ar juridisko adresi Savienībā. Administrators, kas atrodas trešā valstī, skaidri norāda, ka tā izraudzītais pārstāvis rīkojas tā vārdā saistībā ar visu saziņu ar iestādēm, tostarp ar EVTI un attiecīgajām kompetentajām iestādēm, kā arī ar jebkuru citu attiecīgo personu Savienībā saistībā ar administratora pienākumiem, ko tam uzliek šī regula.

5.          Administrators, kas atrodas trešā valstī un kas plāno saņemt 1. punktā minēto iepriekšējo atzīšanu, pieteikumu par atzīšanas saņemšanu iesniedz EVTI. Administrators, kas iesniedz pieteikumu, sniedz visu 23. vai 23.a pantā noteikto informāciju, kas nepieciešama, lai EVTI varētu pārliecināties, ka administrators atzīšanas brīdī ir veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību 2. vai 2.a punktā minētajām prasībām, un ietver sarakstu ar saviem tagadējiem vai plānotajiem etaloniem, kurus var izmantot Savienībā, un gadījumā, ja administratoru uzrauga trešās valsts iestāde, norāda par uzraudzību atbildīgo trešās valsts kompetento iestādi.

[90] dienu laikā pēc šā punkta pirmajā daļā minētā pieteikuma saņemšanas EVTI pēc apspriešanās ar attiecīgajām kompetentajām iestādēm pārbauda, vai ir izpildīti 2. vai 2.a, 3. un 4. punktā paredzētie nosacījumi. EVTI var šo uzdevumu deleģēt attiecīgajai valsts kompetentajai iestādei.

Ja EVTI uzskata, ka nosacījumi nav izpildīti, tā noraida atzīšanas pieprasījumu, paskaidrojot noraidījuma iemeslus.

Neskarot šā punkta trešo daļu, atzīšanu nesniedz, kamēr nav izpildīti šādi papildu nosacījumi:

i)      gadījumā, ja administratoru, kas atrodas trešā valstī, uzrauga trešās valsts iestāde, tad starp attiecīgo kompetento iestādi vai EVTI un administratora trešās valsts iestādi nodrošina piemērotu sadarbības režīmu, lai vismaz nodrošinātu efektīvu informācijas apmaiņu,

ii)     tās trešās valsts tiesību akti, noteikumi vai administratīvās normas, kurā atrodas administrators, neliedz kompetentajai iestādei vai EVTI efektīvi īstenot savas uzraudzības funkcijas saskaņā ar šo regulu.

6.          Ja administrators, kas atrodas trešā valstī, plāno saņemt iepriekšēju atļauju, panākot atbilstību šai regulai, kā tas noteikts šā panta 2. punktā, un ja administrators uzskata, ka tā izstrādātajam etalonam var piemērot 12.a un 14.a pantā minētos atbrīvojumus, tas par to bez liekas kavēšanās paziņo EVTI. Lai pamatotu savu apgalvojumu, administrators sniedz dokumentārus pierādījumus.

7.          Ja administrators, kas atrodas trešā valstī, uzskata, ka tā nodrošinātā etalona izstrādes pārtraukšanai būtu ievērojama negatīva ietekme uz tirgu integritāti, finanšu stabilitāti, patērētājiem, reālo ekonomiku vai mājsaimniecību un uzņēmumu finansēm vienā vai vairākās dalībvalstīs, tas var iesniegt pieteikumu EVTI, lai uz konkrētu un ierobežotu laikposmu, kas nepārsniedz 12 mēnešus, saņemtu atbrīvojumu no vienas vai vairākām prasībām, kuras piemēro saskaņā ar šo regulu vai attiecīgajiem IOSCO principiem. Lai pamatotu savu pieteikumu, administrators sniedz dokumentārus pierādījumus.

EVTI pieteikumu izskata 30 dienu laikā un informē trešās valsts administratoru, vai tas ir atbrīvots no vienas vai vairākām prasībām, kā norādīts administratora pieteikumā, un par atbrīvojuma laiku.

Ja tas ir pamatoti, EVTI pēc atbrīvojuma piemērošanas laikposma beigām var pagarināt atbrīvojuma laikposmu vēl par 12 mēnešiem.

8.          EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai papildus precizētu atzīšanas procesu, 4. punktā minētā pieteikuma formu un saturu, 5. punktā prasītās informācijas iesniegšanu un jebkādu uzdevumu un pienākumu deleģēšanu valstu kompetentajām iestādēm saistībā ar minētajiem punktiem.

EVTI iesniedz šo regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai līdz [...].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar procedūru, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantā.

21.b pants

Apstiprināšana

1.          Administrators, kas atrodas Savienībā un kam piešķirta atļauja saskaņā ar 23. pantu vai kas reģistrēts saskaņā ar 23.a pantu, var iesniegt pieteikumu savai kompetentajai iestādei, lai apstiprinātu trešā valstī izstrādātu etalonu vai etalonu kopu, kuri ir paredzēti izmantošanai Savienībā, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:

a)     administrators, kas sniedz apstiprinājumu, ir pārbaudījis un var pierādīt savai kompetentajai iestādei, ka apstiprinājumam pieteikto etalonu vai etalonu kopu izstrāde atbilst prasībām, kas:

i)    ir vismaz tikpat stingras kā šajā regulā noteiktās prasības,

ii)   pilnībā nodrošina atbilstību IOSCO principiem par finanšu etaloniem, kā to vismaz reizi divos gados un gadījumos, ja etalonā ir izdarītas būtiskas izmaiņas, izvērtējis un sertificējis neatkarīgs ārējais revidents, vai

(iii) gadījumos, ja apstiprinājumam pieteiktais etalons atbilst 14.a panta 1. punktā minētajiem kritērijiem, pilnībā nodrošina atbilstību IOSCO principiem par naftas cenu ziņošanas aģentūrām, kā to vismaz reizi divos gados un tad, ja etalonā ir izdarītas būtiskas izmaiņas, izvērtējis un sertificējis neatkarīgs ārējais revidents;

b)     administratoram, kas sniedz apstiprinājumu, ir zināšanas, kuras nepieciešamas, lai tas varētu efektīvi uzraudzīt trešā valstī veiktās etalona izstrādes darbības un pārvaldīt saistītos riskus.

2.          Administrators, kas iesniedz pieteikumu, norāda visu informāciju, kāda nepieciešama, lai kompetentā iestāde varētu pārliecināties, ka pieteikuma iesniegšanas brīdī ir izpildīti visi 1. punktā minētie nosacījumi, tostarp iesniegti 1. punkta a) apakšpunkta ii) un iii) punktā prasītie revīzijas ziņojumi.

3.          Deviņdesmit dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas attiecīgā kompetentā iestāde izskata apstiprinājuma pieteikumu un pieņem lēmumu par tā apstiprināšanu vai noraidīšanu. Attiecīgā kompetentā iestāde paziņo EVTI par visiem etaloniem vai etalonu kopām, kuru apstiprinājuma pieteikums ir apstiprināts, kā arī par administratoru, kas sniedz apstiprinājumu.

4.          Apstiprināto etalonu vai etalonu kopu uzskata par etalonu vai etalonu kopu, kuru izstrādā administrators, kas sniedz apstiprinājumu.

5.          Administrators, kurš ir apstiprinājis trešā valstī izstrādātu etalonu vai etalonu kopu, arī turpmāk atbild par apstiprinātā etalona vai etalonu kopas atbilstību 1. punktā paredzētajiem nosacījumiem.

6.          Ja administratora, kas sniedz apstiprinājumu, kompetentajai iestādei ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka 1. punktā paredzētie nosacījumi vairs netiek izpildīti, tā ir pilnvarota atsaukt sniegto apstiprinājumu un par to paziņo EVTI. Apstiprinājuma pārtraukšanas gadījumā piemēro 17. pantu.

VI SADAĻA

UZRAUDZĪBAS PROCEDŪRA UN ATĻAUJAS PIEŠĶIRŠANA ADMINISTRATORIEM

1. nodaļa

Atļaujas piešķiršana

23. pants

Kritiski svarīgam etalonam piemērojamā atļaujas piešķiršanas procedūra

1.          Fiziska vai juridiska persona, kas atrodas Savienībā un kas plāno darboties kā vismaz viena kritiski svarīga etalona administrators, iesniedz pieteikumu kompetentajai iestādei, ko saskaņā ar šīs regulas 29. pantu ir norīkojusi dalībvalsts, kurā attiecīgā persona atrodas.

2.          Pieteikumu atļaujas saņemšanai saskaņā ar 1. punktu iesniedz ▌30 dienu laikā no jebkuras vienošanās, kas ar uzraudzīto struktūru noslēgta par to, ka attiecīgā administratora sniegto indeksu izmanto kā atsauci finanšu instrumentam vai finanšu līgumam ▌.

2.a        Pēc tam, kad etalons ir noteikts vai nu par valsts, vai Eiropas kritiski svarīgu etalonu, attiecīgā kompetentā iestāde, pārbaudījusi, ka ir izpildītas visas prasības, ir atbildīga par atļaujas piešķiršanu attiecīgā etalona izstrādei saskaņā ar tā jauno juridisko statusu.

3.          Administrators, kas iesniedz pieteikumu, sniedz visu nepieciešamo informāciju, lai kompetentā iestāde varētu pārliecināties, ka attiecīgais administrators atļaujas piešķiršanas laikā ir veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai atbilstu šajā regulā noteiktajām prasībām. Administrators arī iesniedz nepieciešamos datus, lai aprēķinātu 13. panta 1. punktā minēto katra etalona vērtību vai tās aplēsi, ja tā ir pieejama.

4.          Attiecīgā kompetentā iestāde 20 dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas izvērtē, vai pieteikums ir pilnīgs, un par to attiecīgi informē pieteikuma iesniedzēju. Ja pieteikums ir nepilnīgs, pieteikuma iesniedzējs iesniedz papildu informāciju, ko pieprasījusi attiecīgā kompetentā iestāde.

5.          Attiecīgā kompetentā iestāde ▌izskata pieteikumu atļaujas saņemšanai un ▌60 dienu laikā pēc pilnīga pieteikuma saņemšanas pieņem lēmumu par atļaujas piešķiršanu vai noraidīšanu.

Piecu dienu laikā no šāda lēmuma pieņemšanas dienas par atļaujas piešķiršanu vai noraidīšanu kompetentā iestāde ▌informē attiecīgo administratoru, kas iesniedzis pieteikumu. Ja kompetentā iestāde atsakās piešķirt atļauju administratoram, kas iesniedzis pieteikumu, tā izklāsta šāda lēmuma iemeslus.

5.a        Ja attiecīgā kompetentā iestāde nolemj atteikt atļaujas piešķiršanu tāda kritiski svarīga etalona izstrādei, kas jau ir izstrādāts, bet kam nav šāda statusa, attiecīgā kompetentā iestāde var izsniegt pagaidu atļauju uz laikposmu, kas nepārsniedz 6 mēnešus, kura laikā var turpināt attiecīgā etalona izstrādi, izmantojot iepriekšējo modeli, kamēr tiek izpildītas kritiski svarīgam etalonam piemērojamās attiecīgās atļaujas piešķiršanas prasības.

Attiecīgā kompetentā iestāde var pagarināt atļauju uz papildu laikposmu, kas nepārsniedz 6 mēnešus.

5.b        Ja līdz šā laikposma beigām administrators un/vai datu sniedzēji neizpilda prasības par tāda etalona izstrādes turpināšanu, kas noteikts par kritiski svarīgu, attiecīgā etalona izstrādi pārtrauc saskaņā ar 17. pantu.

6.          Kompetentā iestāde 10 dienu laikā informē EVTI par jebkuru lēmumu piešķirt atļauju administratoram, kas iesniedzis pieteikumu▌.

7.          Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 37. pantu attiecībā uz pasākumiem, lai sīkāk precizētu informāciju, kas jānodrošina, iesniedzot pieteikumu atļaujas saņemšanai un pieteikumu reģistrācijai, ņemot vērā proporcionalitātes principu un izmaksas, kuras sedz pieteikumu iesniedzēji un kompetentās iestādes.

23.a pants

Kritiski nesvarīga etalona reģistrācijas process

1.          Fiziska vai juridiska persona, kas atrodas Savienībā un kas plāno darboties kā kritiski nesvarīgu etalonu administrators, iesniedz reģistrācijas pieteikumu kompetentajai iestādei, ko saskaņā ar šīs regulas 29. pantu ir norīkojusi dalībvalsts, kurā attiecīgā persona atrodas.

2.          Reģistrēts administrators jebkurā brīdī atbilst šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem un informē kompetento iestādi par jebkurām būtiskām izmaiņām attiecībā uz šo atbilstību.

3.          Pieteikumu saskaņā ar 1. punktu iesniedz 30 dienu laikā no jebkuras vienošanās, kas ar uzraudzīto struktūru noslēgta par to, ka attiecīgās personas sniegto indeksu izmanto kā atsauci finanšu instrumentam vai finanšu līgumam, vai ieguldījumu fonda darbības rādītāju mērīšanai.

4.          Administrators, kas iesniedz pieteikumu, iesniedz arī:

a)     dokumentāciju, lai kompetentā iestāde pārliecinātos, ka attiecīgais administrators atbilst 5. panta 3.a punktā, 5.c un 6. pantā (attiecīgā gadījumā), kā arī 7.b pantā un 15. pantā noteiktajām prasībām; un

b)     katra etalona kopējo atsauces vērtību vai tās aplēsi, ja tā ir pieejama.

5.          Attiecīgā kompetentā iestāde 15 dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas izvērtē, vai pieteikums ir pilnīgs, un par to attiecīgi informē pieteikuma iesniedzēju. Ja pieteikums ir nepilnīgs, pieteikuma iesniedzējs iesniedz papildu informāciju, ko pieprasījusi attiecīgā kompetentā iestāde.

6.          Attiecīgā kompetentā iestāde reģistrē pieteikuma iesniedzēju 15 dienu laikā pēc pilnīga reģistrācijas pieteikuma saņemšanas.

7.          Ja attiecīgā kompetentā iestāde uzskata, ka saskaņā ar 13. panta 1. punktu etalons ir jāklasificē kā kritiski svarīgs, tā 30 dienu laikā pēc pilnīga pieteikuma saņemšanas to paziņo EVTI un administratoram.

8.          Ja reģistrētāja kompetentā iestāde uzskata, ka saskaņā ar 13. panta 2.a vai 2.c punktu etalons ir jāklasificē kā kritiski svarīgs, tā 30 dienu laikā pēc pilnīga pieteikuma saņemšanas to paziņo EVTI un administratoram un saskaņā ar 13. panta 2.a vai 2.c punktu iesniedz EVTI savu novērtējumu.

9.          Ja reģistrēta administratora etalonu klasificē kā kritiski svarīgu, administrators saskaņā ar 23. pantu 90 dienu laikā pēc 13. panta 2.b punktā noteiktā paziņojuma vai 13. panta 2.g punktā noteiktā atzinuma saņemšanas iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai.

24. pants

Atļaujas vai reģistrācijas atsaukšana vai apturēšana

1.          Kompetentā iestāde atsauc vai aptur administratora atļauju vai reģistrāciju, ja administrators:

a)     nepārprotami atsakās no atļaujas vai nav izstrādājis etalonus iepriekšējos divpadsmit mēnešus;

b)     ir saņēmis atļauju vai reģistrāciju, sniedzot nepatiesus apgalvojumus vai jebkādā citā nelikumīgā veidā;

c)     vairs neatbilst nosacījumiem, saskaņā ar kuriem tam tika piešķirta atļauja vai tas tika reģistrēts; vai

d)     ir nopietni vai vairākkārt pārkāpis šīs regulas noteikumus.

2.          Kompetentā iestāde paziņo EVTI par savu lēmumu septiņu dienu laikā.

2.a        Pēc lēmuma pieņemšanas par administratora atļaujas vai reģistrācijas apturēšanu un gadījumā, ja etalona izstrādes pārtraukšana novestu pie force majeure notikuma vai tiktu skarti vai kā citādi pārkāpti jebkura tāda finanšu līguma vai finanšu instrumenta noteikumi, kuros ir atsauce uz konkrēto etalonu, tās dalībvalsts attiecīgā kompetentā iestāde, kurā administrators atrodas, var atļaut etalona izstrādi līdz brīdim, kad tiek atsaukts lēmums par apturēšanu. Uzraudzītām struktūrām šajā laikposmā ir atļauts izmantot attiecīgo etalonu vienīgi saistībā ar finanšu instrumentiem un finanšu līgumiem, kuros jau bija atsauce uz konkrēto etalonu. Nevienā jaunā finanšu līgumā vai finanšu instrumentā atsauci uz konkrēto etalonu neietver.

2.b        Pēc lēmuma pieņemšanas par administratora atļaujas vai reģistrācijas atsaukšanu piemēro 17. panta 2. punktu.

2. nodaļa

Paziņošana par etaloniem

25.a pants

Administratoru reģistrs un etalona sākotnējā izmantošana

1.          EVTI izveido un uztur publisku reģistru, kas ietver šādu informāciju:

a)     to administratoru identifikācijas datus, kas ir saņēmuši atļauju vai reģistrēti saskaņā ar 23. un 23.a panta noteikumiem, kā arī par uzraudzību atbildīgās kompetentās iestādes identifikācijas datus;

b)     to administratoru identifikācijas datus, kas ir informējuši EVTI par savu 20. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto piekrišanu, un par uzraudzību atbildīgās trešās valsts kompetentās iestādes identifikācijas datus;

c)     to administratoru identifikācijas datus, kas ir saņēmuši atzīšanu saskaņā ar 21.a pantu, un par uzraudzību atbildīgās trešās valsts kompetentās iestādes identifikācijas datus;

d)     etalonus, kas ir apstiprināti saskaņā ar 21.b pantā noteikto procedūru, un to administratoru identifikācijas datus, kuri ir snieguši apstiprinājumu.

2.          Pirms uzraudzīta struktūra indeksu izmanto kā etalonu Savienībā, šī struktūra pārbauda, ka attiecīgā indeksa izstrādātājs ir iekļauts EVTI tīmekļa vietnē kā tāds administrators, kuram ir piešķirta atļauja, kurš ir reģistrēts vai atzīts saskaņā ar šo regulu.

3. nodaļa

Sadarbība uzraudzības jomā

26. pants

Uzdevumu deleģēšana starp kompetentajām iestādēm

1.          Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 28. pantu kompetentā iestāde var savus šajā regulā noteiktos uzdevumus deleģēt citas dalībvalsts attiecīgajai kompetentajai iestādei ar tās iepriekšēju rakstisku piekrišanu. Uzdevumu deleģēšana neietekmē deleģējošās kompetentās iestādes atbildību, un kompetentās iestādes paziņo EVTI par jebkādu ierosināto deleģējumu 60 dienas pirms tam, kad tiek izdarīta šāda deleģēšana.

2.          Kompetentā iestāde ▌savus šajā regulā noteiktos uzdevumus var deleģēt EVTI, ja EVTI tam piekrīt. ▌

3.          EVTI informē dalībvalstis par ierosināto deleģējumu septiņu dienu laikā. EVTI publicē sīkāku informāciju par saskaņoto deleģējumu septiņu dienu laikā pēc paziņošanas.

26.a pants

Valsts kompetento iestāžu izdarītu Savienības tiesību aktu pārkāpumi

1.          Ja valsts kompetentā iestāde nav piemērojusi šo regulu vai ir to piemērojusi tādā veidā, kas uzskatāms par Savienības tiesību aktu pārkāpumu, EVTI saskaņā ar Regulas Nr. 1095/2010 17. pantu un atbilstīgi minētajā pantā noteiktajām procedūrām var izmantot savas pilnvaras un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17. panta 6. punkta piemērošanas nolūkos var pieņemt individuālus lēmumus, kas adresēti šīs valsts kompetentās iestādes uzraudzītiem etalona administratoriem un šīs valsts kompetentās iestādes uzraudzītiem etalona datu sniedzējiem, ja šie datu sniedzēji ir uzraudzītas struktūras.

2.          Ja attiecīgais etalons ir kritiski svarīgs etalons, EVTI saskaņā ar 34. pantā noteikto procedūru nodrošina sadarbību ar kompetento iestrāžu kolēģiju.

27. pants

No citas dalībvalsts saņemtas informācijas izpaušana

1.          Kompetentā iestāde var izpaust no citas kompetentās iestādes saņemtu informāciju vienīgi:

a)     ja tā ir ieguvusi attiecīgās kompetentās iestādes rakstisku piekrišanu un informāciju izpauž vienīgi tādiem nolūkiem, kuriem minētā kompetentā iestāde ir devusi savu piekrišanu, vai

b)     ja informācijas izpaušana ir nepieciešama tiesvedībai.

28. pants

Ar izmeklēšanu saistītā sadarbība

1.          Attiecīgā kompetentā iestāde var pieprasīt citas kompetentās iestādes palīdzību attiecībā uz pārbaudēm uz vietas vai izmeklēšanu. Kompetentā iestādes, kas saņem pieprasījumu, sadarbojas tādā apmērā, kāds ir iespējams un piemērots.

2.          Kompetentā iestāde, kas iesniedz 1. punktā minēto pieprasījumu, par to informē EVTI. Ja pārbaudei vai izmeklēšanai ir pārrobežu ietekme, kompetentās iestādes var lūgt EVTI koordinēt izmeklēšanu vai pārbaudi uz vietas.

3.          Ja kompetentā iestāde saņem citas kompetentās iestādes pieprasījumu veikt pārbaudi uz vietas vai izmeklēšanu, tā var:

a)     pati veikt pārbaudi uz vietas vai izmeklēšanu;

b)     pārbaudē uz vietas vai izmeklēšanā ļaut piedalīties tai kompetentajai iestādei, kura iesniegusi pieprasījumu;

c)     iecelt revidentus vai ekspertus, kas palīdzētu veikt vai veiktu pārbaudes uz vietas vai izmeklēšanu.

4. nodaļa

Kompetento iestāžu loma

29. pants

Kompetentās iestādes

1.          Attiecībā uz administratoriem un uzraudzītajiem datu sniedzējiem katra dalībvalsts norīko attiecīgo kompetento iestādi, kas atbild par šajā regulā noteikto uzdevumu veikšanu un par to informē Komisiju un EVTI.

2.          Ja dalībvalsts norīko vairāk nekā vienu kompetento iestādi, tā skaidri nosaka attiecīgās funkcijas un norīko vienu iestādi, kas atbild par sadarbības koordināciju un informācijas apmaiņu ar Komisiju, EVTI un citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

3.          EVTI savā tīmekļa vietnē publicē saskaņā ar šā panta 1. punktu un 25.a panta 1. punkta a) apakšpunktu norīkoto kompetento iestāžu sarakstu.

30. pants

Kompetento iestāžu pilnvaras

1.          Lai veiktu savus pienākumus saskaņā ar šo regulu, kompetentajām iestādēm atbilstīgi valstu tiesību aktiem ir vismaz šādas uzraudzības un izmeklēšanas pilnvaras:

a)     piekļūt jebkuram attiecīgajam dokumentam un citiem jebkāda formāta datiem un saņemt vai izgatavot to kopiju;

b)     pieprasīt vai lūgt informāciju no visām attiecīgajām personām, ▌kas ir iesaistītas etalona izstrādē un datu sniegšanā par šo etalonu, tostarp no jebkura pakalpojumu sniedzēja saskaņā ar 6. panta 3.a punktu, kā arī no to vadītājiem un vajadzības gadījumā izsaukt ikvienu šādu personu un to izjautāt, lai iegūtu informāciju;

c)     saistībā ar preču etaloniem ▌ — pieprasīt informāciju no datu sniedzējiem par saistītiem aktuāltirgiem saskaņā ar (attiecīgos gadījumos) standartizētiem formātiem un ziņojumiem par darījumiem un tieši piekļūt tirgotāju sistēmām;

d)     veikt pārbaudes uz vietas vai izmeklēšanas vietās, kas nav fizisku personu privātās dzīvesvietas;

e)     iekļūt fizisku un juridisku personu telpās, lai izņemtu dokumentus un citus jebkāda formāta datus, ja pastāv pamatotas aizdomas, ka dokumenti un citi dati, kas saistīti ar pārbaudes vai izmeklēšanas priekšmetu, var būt svarīgi, lai pierādītu šīs regulas pārkāpumu. Ja saskaņā ar valsts tiesību aktiem no attiecīgās dalībvalsts tiesu iestādes ir nepieciešams saņemt iepriekšēju atļauju, šādas pilnvaras izmanto tikai pēc tam, kad ir iegūta šāda iepriekšēja atļauja;

f)      pieprasīt esošos telefonsarunu un elektronisko sakaru vai citu datplūsmu ierakstus, kuri ir uzraudzīto struktūru rīcībā;

g)     pieprasīt aktīvu iesaldēšanu un/vai sekvestrāciju;

i)      pieprasīt uz laiku apturēt visas darbības, kas pēc kompetentās iestādes uzskatiem ir pretrunā šai regulai;

j)      noteikt pagaidu aizliegumu veikt profesionālo darbību;

k)     veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka sabiedrība ir pienācīgi informēta par etalona izstrādāšanu, tostarp prasot personai, kas ir publicējusi vai izplatījusi etalonu, publicēt koriģējošu paziņojumu par datiem vai rādītājiem, kas attiecībā uz etalonu ir sniegti iepriekš;

ka)   pārskatīt paziņojumu par atbilstību un prasīt tajā izdarīt grozījumus.

2.          Kompetentās iestādes īsteno savas 1. punktā minētās funkcijas un pilnvaras, kā arī pilnvaras piemērot 31. pantā minētās sankcijas saskaņā ar savu valsts tiesisko regulējumu kādā no šādiem veidiem:

a)     tieši;

b)     sadarbībā ar citām iestādēm vai tirgus uzņēmumiem;

c)     uz savu atbildību, deleģējot savas pilnvaras šādām iestādēm vai tirgus uzņēmumiem;

d)     vēršoties kompetentajās tiesu iestādēs.

Lai īstenotu minētās pilnvaras, kompetentās iestādes ir ieviesušas pienācīgus un efektīvus aizsardzības pasākumus attiecībā uz tiesībām uz aizstāvību un pamattiesībām.

3.          Dalībvalstis nodrošina, ka ir ieviesti atbilstīgi pasākumi, lai kompetentajām iestādēm būtu visas uzraudzības un izmeklēšanas pilnvaras, kas vajadzīgas to pienākumu veikšanai.

4.          

Netiek uzskatīts, ka persona, kas dara pieejamu informāciju saskaņā ar 2. punktu, pārkāpj kādu ierobežojumu, kas attiecībā uz informācijas izpaušanu noteikts līgumā vai kādā tiesību aktā, regulatīvajā vai administratīvajā noteikumā.

31. pants

Administratīvie pasākumi un sankcijas

1.          Neskarot kompetento iestāžu uzraudzības pilnvaras saskaņā ar 34. pantu, dalībvalstis, ievērojot valsts tiesību aktus, nosaka, ka kompetentajām iestādēm ir pilnvaras veikt atbilstīgus administratīvus pasākumus un noteikt administratīvus pasākumus un sankcijas vismaz par:

a)     šīs regulas 5., 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 6., 7., 7.a., 7.b, 8., 9., ▌11., 14., 15., 17., ▌19., ▌23. un 23.a panta pārkāpumiem, ja šos pantus piemēro; un

b)     nesadarbošanos vai nepakļaušanos izmeklēšanai vai inspekcijai vai prasībai, kas noteikta 30. pantā.

2.          Ja ir izdarīts 1. punktā minētais pārkāpums, dalībvalstis saskaņā ar valsts tiesību aktiem piešķir kompetentajām iestādēm pilnvaras piemērot vismaz šādus administratīvos pasākumus un sankcijas:

a)     izdot rīkojumu, ar kuru par pārkāpumu atbildīgajam administratoram vai uzraudzītajai struktūrai prasa pārtraukt šādu rīcību un atturēties no šādas rīcības atkārtošanas;

b)     nodrošināt, ka tiek atdota pārkāpuma rezultātā gūtā peļņa vai novērstie zaudējumi, ja tos var noteikt;

c)     izdot publisku paziņojumu, kurā norāda atbildīgo administratoru vai uzraudzīto struktūru un pārkāpuma būtību;

d)     atsaukt vai apturēt administratora atļauju;

e)     provizoriski aizliegt jebkurai fiziskai personai, kuru uzskata par atbildīgu par šādu pārkāpumu, īstenot vadības funkcijas administratora vai datu sniedzēja struktūrā;

f)      noteikt administratīvo finansiālo sankciju maksimālo summu, kas ir vismaz piecas reizes lielāka par pārkāpuma dēļ gūtās peļņas vai novērsto zaudējumu summu, ja to var aprēķināt; vai

1)     attiecībā uz fizisku personu administratīvo finansiālo sankciju maksimālo summu vismaz šādā apmērā:

i) par 5., 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 6., 7., 7.a, 7.b, 8., 9., ▌11. panta, 12.a panta 2. punkta, 14., 15., ▌17., 18., 19. ▌un 23. panta pārkāpumiem — EUR 500 000 vai dalībvalstī, kur euro nav oficiālā valūta, attiecīgā summa valsts valūtā, kas konvertēta šīs regulas spēkā stāšanās dienā, vai

ii) par 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta ▌vai 7. panta 4. punkta pārkāpumiem — EUR 100 000 vai dalībvalstī, kur euro nav oficiālā valūta, attiecīgā summa valsts valūtā, kas konvertēta šīs regulas spēkā stāšanās dienā;

2)     attiecībā uz juridisku personu administratīvo finansiālo sankciju maksimālo summu vismaz šādā apmērā:

i) par 5., 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 6., 7., 7.a, 7.b, 8., 9., ▌11., 14., 15., ▌17., 18., 19., ▌un 23. panta pārkāpumiem — EUR 1 000 000, vai 10 % no tās gada apgrozījuma saskaņā ar jaunākajiem pieejamajiem pārskatiem, ko apstiprinājusi vadības struktūra, atkarībā no tā, kura summa ir lielāka. Ja juridiskā persona ir mātes uzņēmums vai mātes uzņēmuma meitasuzņēmums, kam ir jāsagatavo konsolidētie finanšu pārskati saskaņā ar Direktīvu 2013/34/ES, attiecīgais gada apgrozījums ir kopējais gada apgrozījums vai attiecīgais ienākumu veids saskaņā ar Direktīvu 86/635/EK bankām un Direktīvu 91/674/EK apdrošināšanas sabiedrībām saskaņā ar jaunākajiem pieejamajiem konsolidētajiem pārskatiem, kurus apstiprinājusi galvenā mātes uzņēmuma vadības struktūra, vai ja attiecīgā persona ir asociācija — 10 % no tās locekļu kopējā apgrozījuma, vai

ii) par 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkta pārkāpumiem — lielākā no šādām summām: EUR 250 000 vai 2 % no tās gada apgrozījuma saskaņā ar jaunākajiem pieejamajiem pārskatiem, ko apstiprinājusi vadības struktūra; ja juridiskā persona ir mātes uzņēmums vai mātes uzņēmuma meitasuzņēmums, kam ir jāsagatavo konsolidētie finanšu pārskati saskaņā ar Direktīvu 2013/34/ES, attiecīgais gada apgrozījums ir kopējais gada apgrozījums vai attiecīgais ienākumu veids saskaņā ar Direktīvu 86/635/EK bankām un Direktīvu 91/674/EK apdrošināšanas sabiedrībām saskaņā ar jaunākajiem pieejamajiem konsolidētajiem pārskatiem, kurus apstiprinājusi galvenā mātes uzņēmuma vadības struktūra, vai ja attiecīgā persona ir asociācija — 10 % no tās locekļu kopējā apgrozījuma.

3.          [12 mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā] dalībvalstis paziņo Komisijai un EVTI par saviem 1. un 2. punktā minētajiem noteikumiem.

Dalībvalstis var nolemt neparedzēt administratīvo sankciju noteikumus par tiem pārkāpumiem, par kuriem jau piemēro kriminālsankcijas saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Šādā gadījumā dalībvalstis kopā ar pirmajā daļā minēto paziņojumu sniedz Komisijai un EVTI informāciju par attiecīgajiem krimināllikuma noteikumiem.

Tās bez kavēšanās ziņo Komisijai un EVTI par visiem turpmākiem grozījumiem minētajos noteikumos.

4.          Dalībvalstis saskaņā ar valsts tiesību aktiem kompetentajām iestādēm papildus 1. punktā minētajām pilnvarām var piešķirt citas pilnvaras piemērot sankcijas un var noteikt sankciju līmeni, kas pārsniedz minētajā punktā noteikto.

32. pants

Uzraudzības un sankciju pilnvaru izmantošana un pienākums sadarboties

1.          Dalībvalstis nodrošina, ka, nosakot administratīvo sankciju veidu, līmeni un proporcionalitāti, kompetentās iestādes ņem vērā visus attiecīgos apstākļus, tostarp, vajadzības gadījumā:

a)     pārkāpuma smagumu un ilgumu;

aa)   etalona kritisko svarīgumu finanšu stabilitātei un reālajai ekonomikai;

b)     atbildīgās personas atbildības pakāpi;

c)     ▌ atbildīgās juridiskās personas kopējo apgrozījumu vai atbildīgās fiziskās personas gada ienākumus;

d)     atbildīgās personas gūtās peļņas vai novērsto zaudējumu līmeni, ja tos var noteikt;

e)     atbildīgās personas sadarbības līmeni ar kompetento iestādi, neskarot vajadzību nodrošināt attiecīgās personas gūto ienākumu vai novērsto zaudējumu atdošanu;

f)      attiecīgās personas iepriekš izdarītos pārkāpumus;

g)     atbildīgās personas pēc pārkāpuma veiktos pasākumus, lai novērstu pārkāpuma atkārtošanos.

2.          Īstenojot savas sankciju pilnvaras saskaņā ar 31. pantā minētajiem nosacījumiem, kompetentās iestādes cieši sadarbojas, lai panāktu, ka uzraudzības un izmeklēšanas pilnvaras un administratīvās sankcijas nodrošina vēlamos rezultātus saskaņā ar šo regulu. Tās arī koordinē savu rīcību, lai novērstu iespējamo dublēšanos un pārklāšanos, piemērojot uzraudzības un izmeklēšanas pilnvaras un administratīvās sankcijas un naudas sodus pārrobežu lietās.

2.a        Ja dalībvalstis saskaņā ar 31. pantu paredz kriminālsankcijas par attiecīgajā pantā minēto noteikumu pārkāpumiem, tās nodrošina, ka ir ieviesti visi atbilstīgie pasākumi, ar kuriem kompetentajām iestādēm sniedz visas nepieciešamās pilnvaras sadarbībai ar to jurisdikcijā esošajām tiesu iestādēm nolūkā saņemt konkrētu informāciju, kas saistīta ar kriminālizmeklēšanu vai procedūrām, kuras sāktas attiecībā uz šīs regulas iespējamajiem pārkāpumiem, un, izpildot pienākumu šīs regulas nolūkos sadarboties savā starpā un ar EVTI, šo informāciju nodot citām kompetentajām iestādēm un EVTI.

2.b        Kompetentās iestādes sniedz palīdzību citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm. Jo īpaši tās apmainās ar informāciju un sadarbojas jebkurā izmeklēšanas vai uzraudzības darbībā. Kompetentās iestādes var sadarboties ar citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm arī jautājumos, kas saistīti ar naudas sodu piedziņas atvieglināšanu.

33. pants

Lēmumu publicēšana

1.          Kompetentās iestādes savā oficiālajā tīmekļa vietnē publicē lēmumu, ar kuru piemēro administratīvu sankciju vai pasākumu par šīs regulas pārkāpumiem, tūlīt pēc tam, kad sodītā persona ir informēta par šo lēmumu. Publikācijā ietver vismaz informāciju par pārkāpuma veidu un raksturu un atbildīgo personu identitāti. Šis pienākums neattiecas uz lēmumiem, ar ko nosaka pasākumus, kuriem piemīt izmeklēšanas raksturs.

2.          Ja kompetentā iestāde uzskata, ka juridisku personu identitātes vai fizisku personu personas datu publicēšana ir neproporcionāla pēc tam, kad veikts atsevišķs novērtējums par šādu datu publicēšanas proporcionalitāti, vai ja šāda publicēšana apdraud finanšu tirgu stabilitāti vai notiekošu izmeklēšanu, kompetentās iestādes:

a)     atliek lēmuma, ar kuru piemēro sankciju vai pasākumus, publicēšanu līdz brīdim, kad vairs nepastāv iemesli nepublicēšanai;

b)     anonimizēti publicē lēmumu, ar ko piemēro sankciju vai pasākumu, tādā veidā, kas atbilst valsts tiesību aktiem, ja šāda anonimizēta publicēšana nodrošina attiecīgo personas datu efektīvu aizsardzību. Ja tiek pieņemts lēmums anonimizēti publicēt sankciju vai pasākumu, attiecīgo datu publicēšanu var atlikt uz samērīgu laikposmu, ja ir plānots, ka attiecīgajā laikposmā vairs nepastāvēs iemesli anonimizētai publicēšanai;

c)     vispār nepublicē lēmumu, ar kuru piemēro sankciju vai pasākumu, ja a) un b) apakšpunktā izklāstītie risinājumi netiek uzskatīti par pietiekamiem, lai nodrošinātu:

1)     to, ka finanšu tirgu stabilitāte netiktu apdraudēta, vai

2)     šādu lēmumu publicēšanas proporcionalitāti attiecībā uz pasākumiem, kurus uzskata par mazāk nozīmīgiem.

3.          Ja lēmumu par sankcijas vai pasākuma piemērošanu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu vai citā iestādē, kompetentās iestādes arī nekavējoties savā oficiālajā tīmekļa vietnē publicē šādu informāciju un jebkādu turpmāku informāciju par šādas pārsūdzības iznākumu. Turklāt publicē arī jebkuru lēmumu, ar ko anulē iepriekšēju lēmumu par sankcijas vai pasākuma piemērošanu.

4.          Kompetentās iestādes nodrošina, ka visas publikācijas saskaņā ar šo pantu tās glabā savās oficiālajās tīmekļa vietnēs vismaz piecus gadus pēc to publicēšanas. Publikācijā ietvertos personas datus attiecīgās kompetentās iestādes oficiālajā tīmekļa vietnē glabā vienīgi tik ilgi, cik ir nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības noteikumiem.

4.a        Dalībvalstis reizi gadā nosūta EVTI apkopotu informāciju par visām sankcijām un pasākumiem, kas piemēroti saskaņā ar 31. pantu. Minēto pienākumu neattiecina uz pasākumiem, kas saistīti ar izmeklēšanu. EVTI šo informāciju publisko gada ziņojumā.

Ja dalībvalstis saskaņā ar 31. pantu paredz kriminālsankcijas par šajā pantā minēto noteikumu pārkāpumiem, to kompetentās iestādes reizi gadā sniedz EVTI anonīmus un apkopotus datus par visiem kriminālizmeklēšanas gadījumiem un piemērotajām kriminālsankcijām. Datus par piemērotajām kriminālsankcijām EVTI publicē gada ziņojumā.

34. pants

Kompetento iestāžu kolēģija

1.          Attiecīgā kompetentā iestāde 30 dienu laikā pēc tam, kad etalons ir iekļauts kritiski svarīgu etalonu sarakstā saskaņā ar 25.a pantu, izņemot kritiski svarīgus etalonus, kas ir valsts mēroga etaloni, kā tas noteikts 3. panta 1. punkta 21. apakšpunktā, izveido kompetento iestāžu kolēģiju.

2.          Kolēģijā ietilpst attiecīgā administratora kompetentā iestāde, EVTI un lielāko datu sniedzēju kompetentās iestādes.

3.          Citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm ir tiesības būt par kolēģijas locekli, ja minētā ▌etalona izstrādes pārtraukšana būtiski negatīvi ietekmētu finanšu stabilitāti vai tirgu pienācīgu darbību, vai patērētājus, vai attiecīgo dalībvalstu reālo ekonomiku.

Ja kompetentā iestāde plāno kļūt par kolēģijas locekli saskaņā ar šā punkta pirmo daļu, tā iesniedz pieprasījumu attiecīgā administratora kompetentajai iestādei, kurā ietver pierādījumu par to, ka attiecīgā noteikuma prasības ir izpildītas. Administratora attiecīgā kompetentā iestāde izskata pieprasījumu un paziņo iestādei, kas iesniegusi pieprasījumu, 30 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, vai tā uzskata, ka minētās prasības ir izpildītas. Ja tā uzskata, ka minētās prasības nav izpildītas, iestāde, kas iesniegusi pieprasījumu, var vērsties pie EVTI saskaņā ar 10. pantu.

4.          EVTI saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 21. pantu piedalās nolūkā veicināt un uzraudzīt šajā pantā minēto uzraudzītāju kolēģiju efektīvu, lietderīgu un konsekventu darbību. Šajā nolūkā EVTI iesaistās pēc vajadzības, un to šajā nolūkā uzskata par kompetento iestādi.

5.          EVTI vada kolēģijas sanāksmes, koordinē kolēģijas darbības un nodrošina efektīvu informācijas apmaiņu starp kolēģijas locekļiem.

6.          Administratora kompetentā iestāde nosaka rakstiskus pasākumus kolēģijas ietvaros attiecībā uz šādiem jautājumiem:

a)     informāciju, ar kuru jāapmainās kompetentajām iestādēm;

b)     lēmumu pieņemšanas procesu starp kompetentajām iestādēm;

c)     gadījumiem, kuros kompetentajām iestādēm savstarpēji jāapspriežas;

d)     palīdzību, kas jāsniedz saskaņā ar 14. panta 5.a punktu, lai izpildītu 14. panta 3. punktā minētos pasākumus.

Ja administrators izstrādā vairāk nekā vienu etalonu, EVTI var izveidot vienotu kolēģiju visiem etaloniem, kurus izstrādā konkrētais administrators.

7.          Ja attiecībā uz 6. punktā minētajiem pasākumiem nav panākta vienošanās, jebkurš kolēģijas loceklis, kas nav EVTI, ar attiecīgo jautājumu var vērsties EVTI. Administratora kompetentā iestāde pienācīgi ņem vērā visus EVTI sniegtos ieteikumus attiecībā uz rakstiskiem koordinēšanas pasākumiem, pirms piekrīt galīgajai redakcijai. Rakstiskos koordinācijas pasākumus izklāsta vienā dokumentā, ietverot pamatotus iemeslus būtiskām novirzēm no EVTI ieteikumiem. Administratora kompetentā iestāde pārsūta rakstiskos koordinācijas pasākumus kolēģijas locekļiem un EVTI.

8.          Pirms ▌24. pantā un ▌ — attiecīgos gadījumos — 14. un 23. pantā minēto pasākumu veikšanas attiecīgā administratora kompetentā iestāde apspriežas ar kolēģijas locekļiem. Kolēģijas locekļi savu pilnvaru robežās dara visu saprātīgi iespējamo, lai panāktu vienošanos 6. punktā minētajos rakstiskajos pasākumos noteiktajā termiņā. Lai domstarpību gadījumā palīdzētu kompetentajām iestādēm panākt kopīgu vienošanos, izveido starpniecības mehānismu.

9.          Ja nav panākta vienošanās starp kolēģijas locekļiem ▌, kompetentās iestādes, kas nav EVTI, var vērsties pie EVTI šādās situācijās:

a)     ja kompetentā iestāde nav darījusi zināmu būtisku informāciju;

b)     ja pēc pieprasījuma, kas iesniegts saskaņā ar 3. punktu, administratora kompetentā iestāde ir paziņojusi iestādei, kas iesniegusi pieprasījumu, ka attiecīgā punkta prasības nav izpildītas vai tā pieprasījumu nav izskatījusi samērīgā laikposmā;

c)     ja kompetentās iestādes nav varējušas vienoties par jautājumiem, kas izklāstīti 6. punktā;

d)     ▌ja pastāv domstarpības attiecībā uz pasākumu, kas veikts saskaņā ar ▌23. un ▌ 24. pantu.

Ja 20 dienu laikā pēc vēršanās pie EVTI jautājums nav nokārtots, attiecīgā administratora kompetentā iestāde pieņem galīgo lēmumu un par savu lēmumu rakstiski sniedz detalizētu paskaidrojumu pirmajā daļā minētajām iestādēm un EVTI.

Ja EVTI uzskata, ka attiecīgā administratora kompetentā iestāde ir veikusi kādu no 8. punktā minētajiem pasākumiem, kas, iespējams, neatbilst Savienības tiesību aktiem, tā rīkojas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17. pantu.

9.a        Ikviena no kolēģijas kompetentajām iestādēm, kura nepiekrīt kādam no saskaņā ar 13.a vai 14. pantu veicamajiem pasākumiem, var vērsties pie EVTI. Neskarot LESD 258. pantu, EVTI var rīkoties saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 19. pantu.

9.b        Visi saskaņā ar 13.a vai 14. pantu veiktie pasākumi paliek spēkā vismaz līdz brīdim, kad kolēģija panāk vienošanos atbilstīgi 8. un 9.a punktam.

35. pants

Sadarbība ar EVTI

1.          Šīs regulas nolūkos kompetentās iestādes sadarbojas ar EVTI saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010.

2.          Kompetentās iestādes saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 35. pantu nekavējoties sniedz EVTI visu informāciju, kas ir nepieciešama tās pienākumu veikšanai.

2.a        Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) un citas attiecīgās uzraudzības iestādes, pildot savus pienākumus saistībā ar Regulas (ES) Nr. 1227/2011 īstenošanu un uzraudzību, sadarbojas ar EVTI šīs regulas piemērošanas nolūkā, kā arī ar minētajām iestādēm apspriežas visu regulatīvo tehnisko standartu un deleģēto aktu izstrādes laikā un šīs iestādes bez kavēšanās sniedz visu informāciju, kāda EVTI ir nepieciešama savu pienākumu izpildē.

3.          EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektu, lai noteiktu 2. punktā minētās informācijas apmaiņas procedūras un formātus.

EVTI šā panta pirmajā daļā minēto īstenošanas tehnisko standartu projektu iesniedz Komisijai līdz [XXXX].

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus.

36. pants

Dienesta noslēpums

1.          Uz jebkādu konfidenciālu informāciju, kas saņemta, ar ko veikta apmaiņa vai kas nosūtīta atbilstīgi šai regulai, attiecas 2. punktā noteiktie dienesta noslēpuma nosacījumi.

2.          Dienesta noslēpuma ievērošanas pienākums attiecas uz visām personām, kas strādā vai ir strādājušas kompetentajā iestādē vai jebkurā iestādē vai tirgus uzņēmumā, vai fizisku vai juridisku personu, kam kompetentā iestāde ir deleģējusi savas pilnvaras, tostarp arī uz revidentiem un ekspertiem, ar ko kompetentajai iestādei ir noslēgts līgums.

3.          Informāciju, uz ko attiecas dienesta noslēpums, nevar izpaust nevienai citai personai vai iestādei citādi, nekā ir paredzēts tiesību aktu noteikumos.

4.          Visu informāciju, ar ko kompetentās iestādes apmainās saskaņā ar šo regulu un kas skar darījumu vai darbības apstākļus vai citus ekonomiska vai personiska rakstura jautājumus, uzskata par konfidenciālu un uz to attiecina dienesta noslēpuma prasības, izņemot gadījumus, kad kompetentā iestāde informācijas paziņošanas laikā paziņo, ka informāciju drīkst izpaust, vai kad šāda izpaušana nepieciešama tiesvedībai.

VII SADAĻA

DELEĢĒTIE AKTI UN ĪSTENOŠANAS AKTI

37. pants

Deleģēšanas īstenošana

1.          Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.          Pilnvaras pieņemt 3. panta 2. punktā ▌un 23. panta 7. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs regulas spēkā stāšanās diena].

3.          Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 2. punktā ▌un 23. panta 7. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.          Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.          Saskaņā ar 3. panta 2. punktu ▌un 23. panta 7. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

38. pants

Komiteju procedūra

1.          Komisijai palīdz Eiropas Vērtspapīru komiteja. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.          Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu, ņemot vērā tās 8. panta noteikumus.

VIII SADAĻA

Pārejas un nobeiguma noteikumi

39. pants

Pārejas noteikumi

1.          Administrators, kas izstrādā etalonu, [šīs regulas spēkā stāšanās dienā] iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai vai reģistrācijai saskaņā ar 23. vai 23.a pantu [12 mēnešu laikā pēc dienas, kad ir sākta regulas piemērošana].

1.a        Valsts kompetentās iestādes nolemj, kuri no reģistrētajiem etaloniem tiek uzskatīti par kritiski svarīgiem etaloniem. Šiem etaloniem piemēro 23. panta noteikumus par atļaujas saņemšanu.

2.          Fiziska vai juridiska persona, kas ir iesniegusi pieteikumu atļaujas saņemšanai vai reģistrācijai saskaņā ar 1. punktu, var turpināt kāda pašreizējā etalona izstrādi, kuru var izmantot uzraudzītas struktūras, un šo izstrādi var turpināt līdz brīdim, kad šāda atļauja tiek noraidīta.

3.          Ja kāds pašreizējais etalons neatbilst šīs regulas prasībām, bet, veicot izmaiņas konkrētajā etalonā nolūkā panākt atbilstību šīs regulas prasībām, rastos force majeure apstākļi, vai tiktu traucēti vai citādi pārkāpti jebkura tāda finanšu līguma vai finanšu instrumenta noteikumi, kurā ir atsauce uz konkrēto etalonu, tad tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā atrodas fiziskā vai juridiskā persona, kas izstrādā etalonu, var atļaut arī turpmāk izmantot attiecīgo etalonu pašreizējos finanšu līgumos un finanšu instrumentos līdz brīdim, kad kompetentā iestāde uzskata, ka ir iespējams attiecīgā etalona izmantošanu pārtraukt vai aizstāt ar citu etalonu, nenodarot kaitējumu nevienai no līguma pusēm.

3.a        Pēc [diena, kurā sāk piemērot šo regulu] jaunos finanšu instrumentos vai finanšu līgumos neiekļauj atsauci uz kādu no pašreizējiem etaloniem, ja tas neatbilst šīs regulas prasībām.

3.b        Atkāpjoties no 3.a punkta, jaunos finanšu instrumentos uz vienu gadu pēc [diena, kurā sāk piemērot šo regulu] var iekļaut atsauci uz kādu no pašreizējiem etaloniem, kas neatbilst šīs regulas prasībām, ja attiecīgais finanšu instruments ir nepieciešams riska ierobežošanas nolūkos, lai pārvaldītu risku saistībā ar kādu no pašreizējiem finanšu instrumentiem, kurā ir atsauce uz konkrēto etalonu.

4.          Ja vien Komisija nav pieņēmusi 20. panta 2. vai 2.a punktā minēto lēmumu par līdzvērtīgumu, uzraudzītas struktūras Savienībā etalonu, kuru ir izstrādājis administrators, kas atrodas trešā valstī, izmanto tikai tad, ja to izmanto kā atsauci pašreizējos finanšu instrumentos un finanšu līgumos ▌, kuros bija atsauce uz šo etalonu laikā, kad šī regula stājās spēkā, ▌vai ja konkrēto etalonu izmanto jaunos finanšu instrumentos un finanšu līgumos trīs gadus pēc dienas, kurā sāka piemērot šo regulu.

39.a pants

Prospektu un svarīgāko informatīvo dokumentu atjaunināšanas termiņš

Regulas 19. panta 2. punkts neskar pašreizējos prospektus, kuri ir apstiprināti saskaņā ar Direktīvu 2003/71/EK pirms [šīs regulas spēkā stāšanās diena]. Tiem prospektiem pakārtotos dokumentus, kuri saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK ir apstiprināti pirms [šīs regulas spēkā stāšanās diena], atjaunina tikko tas ir iespējams un ne vēlāk kā …* [divpadsmit] mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

40. pants

Pārskatīšana

1.        Līdz 2018. gada 1. janvārim Komisija veic pārskatu un iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par šo regulu un jo īpaši:

a)     par kritiski svarīga etalona darbību un efektivitāti un obligāto līdzdalības režīmu, kā noteikts 13. un 14. pantā, un 3. pantā noteikto kritiski svarīga etalona definīciju; un

b)     par VI sadaļā minēto uzraudzības režīma efektivitāti un 34. pantā minētajām kolēģijām, kā arī konkrētu etalonu uzraudzības piemērotību, ko veic Savienības iestāde.

1.a        Komisija izvērtē starptautisko principu tendences, jo īpaši to principu, kurus piemēro cenu paziņošanas aģentūru (PRA) preču etaloniem, kā arī tiesisko regulējumu un uzraudzības prakses tendences trešās valstīs attiecībā uz etalonu izstrādi, un līdz [četri gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] un pēc tam ik pēc četriem gadiem iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei. Minētajiem ziņojumiem vajadzības gadījumā pievieno tiesību akta priekšlikumu.

41. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro pēc 6 mēnešiem no ...* [diena, kurā spēkā stājušies] deleģētie akti, kurus saskaņā ar šo regulu pieņēmusi Komisija.

Tomēr Regulas 13. panta 1. punktu un 14. un 34. pantu piemēro no ...**[6 mēneši pēc regulas spēkā stāšanās dienas].

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā                               Padomes vārdā

priekšsēdētājs                                                priekšsēdētājs

(1)

OV C 113, 15.4.2014., 1. lpp.

(2)

OV C 177, 11.6.2014., 42. lpp.

(3)

* Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌.

(4)

[ xxx]

(5)

              OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.

(6)

              OV L 345, 31.12.2003., 64. lpp.

(7)

              OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.

(8)

              OV L 326, 8.12.2011., 1. lpp.

(9)

             Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK un Komisijas Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK (Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) (OV L 173, 12.6.2014., 1. lpp.).

(10)

              OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

(11)

            OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(12)

            Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1227/2011 par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību (OV L 326, 8.12.2011., 1. lpp.).

(13)

            OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.

(14)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

(15)

            Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/72/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/54/EK atcelšanu (OV L 211, 14.8.2009., 55. lpp.).

(16)

            Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/73/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/55/EK atcelšanu (OV L 9, 14.8.2009., 112. lpp.).

(17)

            Komisijas 2010. gada 12. novembra Regula (ES) Nr. 1031/2010 par siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu izsoļu laika grafiku, administrēšanu un citiem aspektiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā (OV L 302, 18.11.2010., 1. lpp.).

(18)

            Komisijas 2014. gada 17. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1348/2014 par datu ziņošanu, īstenojot 8. panta 2. punktu un 8. panta 6. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1227/2011 par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību (OV L 363, 18.12.2014., 121. lpp.).

(19)

            Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.).

(20)

            Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīva 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.).

(21)

            OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.

(22)

            Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīva 2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp.).

(23)

            Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.).

(24)

            Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa Direktīva 2008/48/EK par patēriņa kredītlīgumiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 87/102/EEK (OV L 133, 22.5.2008., 66. lpp.).

(25)

            Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 4. februāra Direktīva 2014/17/ES par patērētāju kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa nekustamo īpašumu un ar ko groza Direktīvas 2008/48/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 (OV L 60, 28.2.2014., 34. lpp.).

(26)

            Komisijas 2006. gada 10. augusta Regula (EK) Nr. 1287/2006, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/39/EK attiecībā uz ieguldījumu sabiedrību pienākumu vest uzskaiti, darījumu pārskatu sniegšanu, tirgus pārskatāmību, finanšu instrumentu pielaidi tirdzniecībai un šajā direktīvā definētajiem terminiem (OV L 241, 2.9.2006.,1. lpp.).

(27)

            Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regula (ES) Nr. 600 /2014 par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp.).

(28)

            01.08.2014., EVTI/2014/937.


PASKAIDROJUMS

LIBOR un valūtas maiņas etalonu manipulācija, kā arī citu indeksu iespējamā manipulācija ir uzsvērusi etalonu nozīmīgumu un to neaizsargātību. Reaģējot uz šīm atklāsmēm, ES ieviesa grozījumus tiesību aktos, kas attiecas uz tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, lai skaidri noteiktu, ka etalonu manipulācija ir pretlikumīga, un lai šādu rīcību ietvertu krimināltiesību piemērošanas jomā.

Tomēr vispusīga pieeja etalonu manipulācijas regulēšanai nedrīkst apstāties vien pie šādas rīcības pretlikumības atzīšanas. Ir jāņem vērā arī makroprudenciālie riski, kas saistīti ar plaši izmantotu etalonu manipulāciju. Ierobežota skaita ļoti lielu etalonu nepārtraukta plaša izmantošana, pat ja ir zināma vai tiek nojausta šo etalonu neaizsargātība un trūkumi, patiešām uzsver to, cik nozīmīgi ir daži etaloni, lai nodrošinātu finanšu, preču un citu tirgu vienmērīgu darbību un stabilitāti, kā arī to nozīmīgumu plašākai ekonomikai. Pamatojoties uz šiem sistēmiskajiem apsvērumiem un atsaucoties uz tiem, ir vajadzīga papildu rīcība likumdošanas jomā, vismaz attiecībā uz plašāk izmantotajiem etaloniem, lai uzlabotu pārvaldības pasākumus un mazinātu interešu konfliktus, kā arī citas nepilnības.

Taču papildu tiesību aktos ir arī jāņem vērā, ka liels skaits uzņēmumu, kā arī mājsaimniecību, ieguldītāju un finanšu iestāžu no visas ES un ārpus tās katru dienu paļaujas uz pieejamiem etaloniem, lai efektīvi īstenotu savu uzņēmējdarbību, tirdzniecību, ieguldījumus, ierobežotu riskus un izsniegtu vai saņemtu kredītus. Tādēļ, lai ņemtu vērā tirgu un plašākas ekonomikas stabilitāti un efektivitāti, ir vajadzīgs arī, lai rīcība likumdošanas jomā pēc iespējas izvairītos no Savienībā piedāvāto un izmantoto etalonu skaita un daudzveidības ierobežošanas. Patiešām ir vajadzīga etalonu lielāka pieejamība, lai samazinātu dažu lielu etalonu sistēmisko nozīmīgumu un nostiprinātu lietotāja spēju piemērot efektīvu tirgus disciplīnu, kā arī lai apsteigtu vai novērstu etalonu manipulāciju.

No iepriekš sacītā izriet trīs galvenie mērķi: pirmkārt, uzlabot pārvaldības sistēmas un standartus, it sevišķi attiecībā uz plaši izmantotiem un sistēmiski būtiskiem etaloniem, un samazināt to neaizsargātību pret manipulāciju un ļaunprātīgu izmantošanu; otrkārt, uzlabot pārredzamību, visu etalonu lietotājiem nodrošinot plašākas informācijas pieejamību, lai viņi varētu pieņemt apzinātus lēmumus; un, treškārt, uzturēt plašas daudzveidības etalonu piedāvājumu un piekļuvi tiem, atbilstīgi piemērojot pārvaldības prasības. Tas ietver vienlīdzīgu konkurences apstākļu nodrošināšanu visiem administratoriem, proti, gan ES, gan trešās valstīs esošajiem administratoriem.

Darbības joma

Tā kā neaizsargātība pret manipulāciju ir iespējama un ir konstatēta attiecībā uz visiem etalonu veidiem, regulas darbības jomai ir principā jābūt plašai. Tomēr ir jāatzīst, ka dažos gadījumos indeksus nevajadzētu uzskatīt par etaloniem. Tas attiecas uz iekšējām atsauces cenām, ko sagatavojuši centrālie darījumu partneri, vai uz etaloniem, kuri izstrādāti, izmantojot citu indeksu vai indeksu kombināciju un nepievienojot jaunus ievades datus.

Kritiska svarīguma noteikšana

Lai būtu iespējams atbilstīgi piemērot proporcionalitāti, ļoti liela nozīme ir sistēmiski nozīmīgu, „kritiski svarīgu” etalonu definēšanai. Etalonu kritiska svarīguma noteikšanai ir vajadzīga divpakāpju pieeja: pirmām kārtām par kritiski svarīgiem būtu jāatzīst etaloni ar ļoti lielām atsauces vērtībām (kas pārsniedz EUR 500 miljardus un kas aprēķinātas atbilstīgā laikaposmā). Taču šāda stingra kvantitatīva robežvērtība viena pati nav piemērota videi, kurā notiek tirgu strauja attīstība un kurā arī etaloni ar zemākām atsauces vērtībām var radīt makroprudenciālus riskus. Tādēļ kompetentajām iestādēm būtu jāpiešķir rīcības brīvība kritiski svarīgo etalonu kategorijā ietvert citus etalonus, pamatojoties uz kritērijiem, ar ko var novērtēt etalona sistēmisko nozīmību. Veicot šo uzdevumu, būtiski ir piemērot vienus un tos pašus kritērijus visā Savienībā. Tādēļ, ja etaloni ir pakļauti riskiem vairākās dalībvalstīs, galīgais lēmums par to kritisko svarīgumu ir jāpieņem ES līmenī. Attiecībā uz valsts mēroga kritiski svarīgiem etaloniem šādus lēmumus var atstāt dalībvalstu ziņā.

Proporcionalitāte un pārredzamība

Attiecībā uz kritiski svarīgiem etaloniem ir atbilstīgi piemērot saistošas pārvaldības prasības saskaņā ar — un pamatojoties uz — IOSCO izstrādātiem starptautiski pieņemtiem principiem. Šādām prasībām ir noteikti jāietver proporcionāla pieeja un jāņem vērā, ka dažādu veidu etaloni atspoguļo dažādus tirgus un ekonomikas realitātes vai izmanto dažādu veidu ievades datus.

Tādu etalonu gadījumā, kas nav kritiski svarīgi, uzsvars būtu jāliek uz pārredzamības palielināšanu lietotājiem un tiešajiem lietotājiem (patērētājiem). To var panākt, šādu etalonu administratoriem prasot publicēt paziņojumu par etalonu. Administratoriem vajadzētu nodrošināt arī atbilstības paziņojumu, ko pārbaudījis neatkarīgs revidents, lai norādītu, cik lielā mērā administrators atbilst citām pārvaldības prasībām. Plašu saistošu prasību piemērošana indeksiem, kas nav kritiski svarīgi, varētu radīt nevajadzīgas un būtiskas izmaksas. Šādas izmaksas var ievērojami samazināt etalonu piedāvājumu, un, ciktāl tās tiktu piemērotas tiešajiem lietotājiem, tās ierobežotu Eiropas uzņēmumu un mājsaimniecību piekļuvi un palielinātu to slogus laikā, kad augstākajām prioritātēm vajadzētu būt uzlabotai izaugsmei un starptautiskajai konkurētspējai.

Šajā kontekstā ir arī vajadzīgi pielāgoti pasākumi etaloniem, kas balstās uz regulētajiem datiem, un preču etaloniem, kuri balstās uz neuzraudzītu datu sniedzēju nodrošināto informāciju. Šiem pasākumiem būtu jāatbilst attiecīgajiem starptautiskajiem standartiem.

Trešās valstis

Nodrošinot piekļuvi lielam skaitam etalonu, kas ir svarīgi, lai turpinātos finanšu sistēmas un reālās ekonomikas efektīva darbība, ir jāparedz arī praktiski piemērojami noteikumi attiecībā uz trešo valstu etalonu administratoriem. Pašlaik neviena ārpus ES esoša jurisdikcija nav ieviesusi vispusīgu tiesisko regulējumu, un tuvākajā nākotnē nav gaidāma nekāda būtiska attīstība. Tādēļ trešās valsts režīms, pamatojoties uz jurisdikcijas līdzvērtīgumu, pašlaik nebūtu praktiski piemērojams, lai gan tas būtu iespējams nākotnē. Tajā pašā laikā ir jānodrošina vienlīdzīgi konkurences apstākļi ES esošiem administratoriem. Tādēļ ir vajadzīgi papildu instrumenti, lai nodrošinātu, ka ES lietotāji var turpināt piekļuvi trešo valstu etaloniem. Tādēļ būtu jāatļauj daļēja līdzvērtīguma lēmumi (t. i., līdzvērtīguma lēmumi, kas vērsti uz konkrētiem administratoriem vai konkrētiem etaloniem) un atsevišķu trešo valstu administratoru atzīšana, vismaz līdz var pieņemt līdzvērtīguma lēmumus attiecībā uz visu jurisdikciju.


Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas atzinums (24.1.2014)

Ekonomikas un monetārajai komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un līgumos

(COM(2013)0641 – C7‑0301/2013 – 2013/0314(COD))

Atzinumu sagatavoja: Marisa Matias

ĪSS PAMATOJUMS

Indeksi tieši vai netieši ietekmē Eiropas iedzīvotāju vairākumu. Indeksu izmantošana atstāj ietekmi uz visiem finanšu instrumentiem — atvasinātiem produktiem, akcijām un obligācijām, kā arī fiziskajiem un preču tirgiem, un pēdējo 10 gadu laikā minētajos tirgos strauji palielinājies preču indeksu fondu apjoms.

Patlaban dažādi pakalpojumu sniedzēji, sākot no publiskā sektora iestādēm un beidzot ar neatkarīgiem specializētiem etalonu nodrošinātājiem, izstrādā plašu virkni etalonu, izmantojot dažādas metodikas.

Daudzi indeksi un etaloni faktiski ir kļuvuši par publisku īpašumu. Līdz ar to vajadzētu maksimāli izmantot to radīto sociālo labumu, vienlaikus stingri uzraugot kaitējumu reālajai ekonomikai un sabiedrībai kopumā, kas var būt saistīts ar indeksu un etalonu negodīgu izstrādi vai manipulācijām, par ko var ierosināt kriminālprocesu un piemērot naudassodu.

Pašlaik pastāv acīmredzami trūkumi normatīvajā regulējumā, jo uzraudzības iestāžu īstenotā finanšu instrumentu uzraudzība neskar indeksu izstrādi un pārvaldību, pēc kuriem nosaka minēto instrumentu riska profilu, darbības rezultātus un ekonomisko vērtību. Šajā ziņā ir steidzami vajadzīgs pienācīgs indeksu regulējums, jo to izmantošana ir nepieciešama ieguldījumu stratēģiju plānošanā vai kā finanšu instrumentu atsauce.

Kaut arī Komisijas priekšlikums ir iecerēts, lai radītu regulējumu visiem indeksiem, kurus izmanto kā etalonus, ITRE komitejas juridiskajā atzinumā galvenā uzmanība tiks piešķirta preču cenu novērtēšanai, ko veic preču cenu paziņošanas aģentūras, un fiziskajiem enerģijas tirgiem. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1227/2011 par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību ir ietvertas dažas normas, kas aizliedz manipulēt ar etaloniem, kurus izmanto vairumtirdzniecības enerģijas tirgos. Šīs normas tomēr neattiecas uz visiem neaizsargātības gadījumiem etalonu izstrādes gaitā.

Cenu novērtēšanas modeļi ir ļoti atšķirīgi — dažos izmanto faktiski izziņotus darījumus, turpretim citi balstās uz ziņotāju vērtējumiem par cenu piedāvājumiem un uz tirgotāju sniegtu informāciju par darījumiem, kuri, savukārt, var būt paši ieinteresēti ietekmēt tirgu, tādējādi radot manipulāciju iespējamību.

Kompetentās iestādes izskata arī apgalvojumus par mēģinājumiem manipulēt ar preču cenu novērtējumiem, ko iesniegušas preču cenu paziņošanas aģentūras, un Starptautiskā Vērtspapīru komisiju organizācija (IOSCO) ir pārskatījusi minēto aģentūru veiktos naftas cenas novērtējumus. Šādas manipulācijas var apdraudēt ne tikai ieguldītājus, bet arī galalietotājus vai galapatērētājus, jo no tā būs atkarīga gāzes vai citas piegādātas enerģijas cena, ko maksās mājsaimniecības.

Preču cenu paziņošanas aģentūru novērtētas etaloncenas dažādā mērā izmanto kā atsauci darījumiem vairākos fiziskajos tirgos, piemēram, naftas tirgū, biržās, tīrvērtes iestādēs, kā arī ārpusbiržas atvasināto preču instrumentu līgumiem, šādi panākot, ka šīs cenas būtiski ietekmē minēto tirgu un tīrvērtes iestāžu darbību.

Cenu novērtējumu un etalonu izmantošanai preču atvasināto instrumentu tirgos ir milzīga ietekme uz vairākiem tādiem parametriem kā preču atvasināto instrumentu līgumu pienācīga sagatavošana, cenu veidošanas precizitāte un integritāte preču atvasināto instrumentu līgumos, kuros var parādīties atsauce uz potenciāli nepilnvērtīgu cenas novērtējumu, tādu atsevišķo faktoru pārredzamība, kuri ietekmē fizisko atvasinājumu cenu, cita starpā cenu paziņošanas aģentūru novērtēšanas metodiku un procesu, kā arī fizisko atvasinājumu līgumu manipulēšanas iespējamība.

Etalonu integritāte ir svarīga, lai noteiktu cenas daudziem finanšu instrumentiem, piemēram, procentu likmju mijmaiņas līgumiem un komerciāliem un nekomerciāliem līgumiem, piemēram, hipotēkām. Ja ar etalonu manipulē, tas radīs būtiskus zaudējumus dažiem ieguldītājiem, kam pieder finanšu instrumenti, kuru vērtību nosaka, atsaucoties uz konkrēto etalonu. Sniedzot maldinošus signālus par pamatā esošā tirgus stāvokli, var tikt kropļota reālā ekonomika. Manipulācijas ar etaloniem ir iespējamas, ja to izstrādes procesā pastāv interešu konflikti un rīcības brīvība un tie netiek pienācīgi pārvaldīti un kontrolēti.

Lai gan regulā par ļaunprātīgu tirgus izmantošanu jau ir paredzētas administratīvās sankcijas un kriminālsankcijas par manipulācijām ar indeksiem, pašlaik ir jāizstrādā regulējums un jānovērš manipulāciju risks saistībā ar indeksu izstrādi un izmantošanu. Ieguldītāju aizsardzības labad etaloniem ir jābūt stabiliem, uzticamiem, atbilstošiem paredzētajam mērķim un to pārvaldība pienācīgi jākontrolē. Ņemot vērā šos apsvērumus, mēs atzinīgi vērtējam šo likumdošanas iniciatīvu un vēlētos uzsvērt, ka šis priekšlikums būtu jāpieskaņo IOSCO principiem.

Ņemot vērā indeksu daudzveidību un to ietekmi uz mūsu finanšu sistēmu un fiziskajiem enerģijas tirgiem, pašreizējais pašregulējums ir izrādījies neefektīvs. Etalonu regulējumam ir ļoti liela nozīme, lai atjaunotu uzticību un nodrošinātu neitralitāti un neatkarību, novērstu un nepieļautu interešu konfliktus, veicinātu pārredzamību, nosakot pienākumu obligāti nodrošināt visus datus un metodikas aprakstus sabiedrībai un uzraudzītājiem, garantēt indeksu pienācīgu izmantošanu saistībā ar finanšu instrumentiem un līgumiem, lai aizsargātu galalietotājus, panāktu atbilstību saskaņotajai metodikai un indeksa noteikšanai izmantojamo datu kvalitāti.

Ņemot vērā iepriekš paustās bažas, ar šo priekšlikumu vajadzētu:

•   mazināt iespējamību, ka novērtēšanas procesu var apdraudēt faktori, kas var ierobežot cenu paziņošanas aģentūru novērtējumu ticamību, vērtējot fizisko tirgu vērtības rādītājus, palielināt manipulāciju varbūtību saistībā ar preču atvasināto instrumentu līgumiem vai veicināt cenas kropļošanu;

•   palīdzēt tirgus iestādei noskaidrot, vai preču cenu paziņošanas aģentūru novērtētā cena, uz kuru ir atsauce preču atvasināto instrumentu līgumā, precīzi atspoguļo darījumus fiziskajā tirgu, ko tā novērtē, vai šie dati ir pietiekami minētā fiziskā tirgus raksturošanai un ir uzticami;

•   palīdzēt tirgus iestādei atklāt, novērst un vajadzības gadījumā veikt soda piemērošanas pasākumus saistībā ar manipulācijām un citu ļaunprātīgu rīcību.

Lai uzlabotu cenu paziņošanas aģentūru novērtējumu ticamību un piespiestu tās ievērot šajā regulā noteiktās normas un metodiku, mēs stingri atbalstām prasību, ka tirgus iestādēm būtu jāaizliedz visu preču atvasināto instrumentu līgumu tirdzniecība, kuros ir atsauce uz preču cenu paziņošanas aģentūru novērtētu cenu, ja minētais novērtējums neatbilst ES tiesību aktiem vai, ja runa ir par trešo valsti, IOSCO principiem, kas attiecas uz naftas cenas paziņošanas aģentūrām.

Mēs arī uzskatām — lai nodrošinātu indeksu izstrādes integritāti, ir jāierobežo indeksu un etalonu administratoriem patvaļīgi sniegtas informācijas plūsma no datu sniedzējiem. Tālab mēs uzskatām, ka būtu jāpaplašina to etalonu kategorijas, uz kurām attiecas prasība par obligātu datu sniegšanu.

Visbeidzot, tā kā metodikas izmaiņas ir vajadzīgas, lai nodrošinātu etalonu kvalitāti, bet tām var būt negatīva ietekme uz tirgus dalībniekiem, kuri to izmanto, mēs ierosinām, kad vien iespējams, pēc metodikas maiņas paredzēt pārejas periodu, kura laikā etalonus aprēķinās gan pēc vecās, gan jaunās metodikas.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Šīs regulas tvērumam vajadzētu būt tik plašam, cik nepieciešams, lai radītu preventīvu reglamentējošu sistēmu. Etalonu izstrāde ietver rīcības brīvību to noteikšanā un līdz ar to ir pakļauta noteiktiem interešu konfliktu veidiem, kas norāda uz to, ka pastāv iespējas un stimuli manipulēt ar minētajiem etaloniem. Šie riska faktori ir kopīgi visiem etaloniem, un tiem visiem būtu jāpiemēro pienācīgas pārvaldības un kontroles prasības. Tā kā etalona neaizsargātība un nozīme laika gaitā mainās, darbības joma, atsaucoties uz patlaban nozīmīgiem vai neaizsargātiem indeksiem, nenovērstu riskus, ko nākotnē var radīt jebkurš etalons. Jo īpaši, etaloni, kurus patlaban plaši neizmanto, varētu tikt izmantoti nākotnē, tādēļ attiecībā uz tiem pat neliela manipulācija var radīt būtisku ietekmi.

(8) Šīs regulas tvērumam vajadzētu būt tik plašam, cik nepieciešams, lai radītu preventīvu reglamentējošu sistēmu. Etalonu izstrāde ietver rīcības brīvību to noteikšanā un līdz ar to ir pakļauta noteiktiem interešu konfliktu veidiem, kas norāda uz to, ka pastāv iespējas un stimuli manipulēt ar minētajiem etaloniem. Šie riska faktori ir kopīgi visiem etaloniem, bet to veids lielā mērā ir atkarīgs no izmantotajiem ievades datiem. Būtu jāatļauj etaloniem piemērot pienācīgas pārvaldības un kontroles prasības, tomēr nepārkāpjot proporcionalitātes principu. Tā kā etalona neaizsargātība un nozīme laika gaitā mainās, darbības joma, atsaucoties uz patlaban nozīmīgiem vai neaizsargātiem indeksiem, nenovērstu riskus, ko nākotnē var radīt jebkurš etalons. Jo īpaši, etaloni, kurus patlaban plaši neizmanto, varētu tikt izmantoti nākotnē, tādēļ attiecībā uz tiem pat neliela manipulācija var radīt būtisku ietekmi.

 

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Šīs regulas darbības jomas noteicošajam faktoram būtu jābūt tam, vai etalona izejas vērtība nosaka finanšu instrumenta, finanšu līguma vērtību vai mēra ieguldījumu fonda darbības rādītājus. Līdz ar to darbības jomai nevajadzētu būt atkarīgai no ievades datu rakstura. Līdz ar to būtu jāietver etaloni, kas ir aprēķināti, izmantojot ekonomiskus ievades datus, piemēram, akciju cenas, un neekonomiskus skaitļus vai vērtības, piemēram, laikapstākļu parametri. Regulējumam ir jāattiecas uz tiem etaloniem, kas ir pakļauti minētajiem riskiem, bet būtu arī jānodrošina samērīga atbilde uz riskiem, ko rada dažādi etaloni. Līdz ar to šai regulai ir jāattiecas uz visiem etaloniem, kurus izmanto, lai noteiktu cenu finanšu instrumentiem, kas ir kotēti vai tirgoti regulētās tirdzniecības vietās.

(9) Šīs regulas darbības jomas noteicošajam faktoram būtu jābūt tam, vai etalona izejas vērtība, kas nosaka finanšu instrumenta vai finanšu līguma vērtību vai mēra ieguldījumu fonda darbības rādītājus, var būt ietekmējama. Līdz ar to darbības jomai vajadzētu būt atkarīgai no ievades datu rakstura. Regulējumam ir jāattiecas uz tiem etaloniem, kas ir pakļauti minētajiem riskiem, bet būtu arī jānodrošina samērīga atbilde uz riskiem, ko rada dažādi etaloni. Līdz ar to šai regulai ir jāattiecas uz visiem etaloniem, kurus izmanto, lai noteiktu cenu finanšu instrumentiem. Tomēr attiecībā uz preču etaloniem būtu jāņem vērā IOSCO (Starptautiskā Vērtspapīru komisiju organizācija) 2012. gada 5. oktobrī publicētie principi naftas cenu paziņošanas aģentūrām un IOSCO pārskats par šiem principiem, kuru plānots publicēt 2014. gada maijā vai jūnijā.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a) Fiziskajām precēm ir unikālas iezīmes, kas ir jāņem vērā, lai nepieļautu preču etalonu integritātes mazināšanos un nodrošinātu pašreizējo pārredzamību preču tirgū. Līdz ar to šīs regulas III pielikumā ir atspoguļoti principi, kurus attiecībā uz preču etaloniem ir izstrādājusi IOSCO, Starptautiskā Enerģētikas aģentūra un Starptautiskais Enerģētikas forums un kuri īpaši paredzēti piemērošanai visiem preču etaloniem šajā regulā.

Pamatojums

Fiziskajām precēm piemīt unikālas iezīmes, kas ir jāņem vērā, tās reglamentējot.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(29) Dažādiem etalonu veidiem un dažādiem etalonu sektoriem ir atšķirīgas īpašības, neaizsargātība un riski. Šīs regulas noteikumi ir jāpapildina attiecībā uz īpašiem etalonu sektoriem un veidiem. Starpbanku procentu likmju etaloni ir etaloni, kuriem ir būtiska nozīme monetārās politikas transmisijā, tādēļ ir nepieciešams precizēt, kā minētajiem etaloniem šajā regulā piemērotu šos noteikumus. Preču etaloni ir plaši izmantoti un tiem ir nozarei raksturīgas iezīmes, tādēļ ir jāprecizē, kā šie noteikumi attiektos uz minētajiem etaloniem šajā regulā.

(29) Dažādiem etalonu veidiem un dažādiem etalonu sektoriem ir atšķirīgas īpašības, neaizsargātība un riski. Šīs regulas noteikumi ir jāpapildina attiecībā uz īpašiem etalonu sektoriem un veidiem. Starpbanku procentu likmju etaloni ir etaloni, kuriem ir būtiska nozīme monetārās politikas transmisijā, tādēļ ir nepieciešams precizēt, kā minētajiem etaloniem šajā regulā piemērotu šos noteikumus. Preču etaloni ir plaši izmantoti, un tiem ir nozarei raksturīgas iezīmes, tādēļ ir jāprecizē, vai un kādā mērā šiem etaloniem var piemērot atbrīvojumu no šās regulas noteikumu piemērošanas.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

37.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(37a) Ja šī regula skar vai var skart uzraudzītas struktūras un tirgus, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1227/2011/ES par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību (REMIT), tad Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) būtu jāapspriežas ar Energoregulatoru sadarbības aģentūru (ACER), lai izmantotu šīs aģentūras speciālās zināšanas par enerģijas tirgiem un lai mazinātu regulu pretrunas.

Pamatojums

Ja šī regula ietekmē Eiropas enerģijas tirgus, EVTI būtu jāapspriežas ar Eiropas energoregulatoru ACER.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(41) Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas atzīti Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD) un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, īpaši tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību, personas datu aizsardzību, tiesības uz vārda un informācijas brīvību, brīvību veikt uzņēmējdarbību, tiesības uz īpašumu, tiesības uz patērētāju tiesību aizsardzību un tiesības uz efektīvu aizsardzību un tiesības uz aizstāvību. Līdz ar to šī regula būtu jāinterpretē un jāpiemēro saskaņā ar minētajām tiesībām un principiem.

(41) Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas atzīti Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD) un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, īpaši tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību, personas datu aizsardzību, tiesības uz vārda un informācijas brīvību, brīvību veikt uzņēmējdarbību, tiesības uz īpašumu, tiesības uz patērētāju tiesību aizsardzību un tiesības uz efektīvu aizsardzību un tiesības uz aizstāvību. Līdz ar to šī regula būtu jāinterpretē un jāpiemēro saskaņā ar minētajām tiesībām un principiem. Šī regula attiecīgi būtu jāinterpretē un jāpiemēro saskaņā ar minētajām tiesībām un principiem. Proti, ja šī regula attiecas uz noteikumiem, kas regulē preses brīvību un vārda brīvību citos plašsaziņas līdzekļos, un uz noteikumiem un kodeksiem, kuri regulē žurnālistu profesiju, šīs brīvības būtu jāņem vērā, jo tās tiek garantētas Savienībā un dalībvalstīs un atzītas Pamattiesību hartas 11. pantā un citos attiecīgajos noteikumos.

Pamatojums

Izņēmuma statuss presei noteikts atbilstīgi izņēmumam regulā par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Šo regulu piemēro etalonu izstrādei, etalona ievades datu sniegšanai un etalona izmantošanai Savienības teritorijā.

1. Šo regulu piemēro etalonu izstrādei Savienības teritorijā, ievades datu sniegšanai attiecībā uz dažiem etaloniem un dažu etalonu izmantošanai Savienības teritorijā. Tā ietver IOSCO principus, un to piemēro, samērojot ar apjomu un risku, ko rada konkrēti etaloni, to administratori un etalonu izstrādes process, tostarp datu sniedzēju skaits un veidi.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ba) centrālo darījumu partneru uzrādītajām salīdzināmajām cenām vai norēķinu cenām;

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

bb) preču etaloniem, kuru definīcija sniegta 3. panta 1. punkta 20. apakšpunktā un kuri atbilst IOSCO 2012. gada 5. oktobra principiem naftas cenu paziņošanas aģentūrām vai IOSCO 2013. gada 17. jūlija principiem par finanšu etaloniem, līdz tam laikam, kamēr EVTI, pamatojoties uz pārskatu par IOSCO principiem naftas cenu paziņošanas aģentūrām, kuru plānots publicēt 2014. gada maijā vai jūnijā, un uz šīs regulas III pielikumu, nosaka, vai un kā preču etalonus iespējams ietvert šīs regulas darbības jomā, vai arī tie būtu jaregulē ar šiem etaloniem paredzētiem noteikumiem.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2) “etalons” ir jebkurš indekss, atsaucoties uz kuru, nosaka summu, kas jāmaksā saskaņā ar finanšu instrumentu vai finanšu līgumu, vai nosaka finanšu instrumenta vērtību, vai indekss, ko izmanto, lai izmērītu ieguldījumu fonda darbības rādītājus;

2) “etalons” ir jebkurš indekss, atsaucoties uz kuru, nosaka summu, kas jāmaksā saskaņā ar finanšu instrumentu vai finanšu līgumu, vai nosaka finanšu instrumenta vērtību, vai indekss, ko izmanto, lai izmērītu ieguldījumu fonda darbības rādītājus; tas neattiecas uz salīdzināmajām cenām vai norēķinu cenām, ko noteikuši centrālo darījumu partneri, kuru definīcija sniegta Regulas (ES) Nr. 648/2012 2. panta 1. punktā, vai uz finanšu instrumentiem, kuru definīcija sniegta šīs regulas 3. panta 1. punkta 13. apakšpunktā;

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5) “etalona lietotājs” ir jebkura persona, kas emitē finanšu instrumentu vai kurai tas pieder, vai kura ir līgumslēdzēja puse finanšu līgumā, kas atsaucas uz etalonu;

5) “etalona lietotājs” ir jebkura persona, kas ieņem aktīvu pozīciju finanšu instrumentā, kurš atsaucas uz etalonu, vai kas emitē finanšu instrumentu, kurš atsaucas uz etalonu;

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – 7. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7) “datu sniedzējs” ir fiziska vai juridiska persona, kas sniedz ievades datus;

7) “datu sniedzējs” ir fiziska vai juridiska persona, kas sniedz ievades datus, kuri nav regulētie dati un kuru definīcija sniegta šīs regulas 3. panta 1. punkta 11. apakšpunktā;

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – 11. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

11) “regulētie dati” ir ievades dati, kurus sniedz tieši no tirdzniecības vietas, kā noteikts [FITR] 2. panta 1. punkta 25. apakšpunktā, vai apstiprinātas publicēšanas struktūras, kā noteikts [FITR] 2. panta 1. punkta 18. apakšpunktā, vai apstiprinātas pārskatu sniegšanas struktūras, kā noteikts [FITR] 2. panta 1. punkta 20. apakšpunktā, saskaņā ar obligātajām prasībām par pēctirdzniecības datiem vai no elektronenerģijas biržām, kā minēts Direktīvas 2009/72/EK 37. panta 1. punkta j) apakšpunktā, vai dabasgāzes biržām, kā minēts Direktīvas 2009/73/EK20- 41. panta 1. punkta j) apakšpunktā, vai izsoles platforma, kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1031/2010 26. vai 30. pantā;

11) “regulētie dati” ir ievades dati, kurus sniedz tieši no tirdzniecības vietas, kā noteikts [FITR] 2. panta 1. punkta 25. apakšpunktā, vai jebkuras citas regulētās tirdzniecības vietas ārpus Savienības, vai apstiprinātas publicēšanas struktūras, kā noteikts [FITR] 2. panta 1. punkta 18. apakšpunktā, vai apstiprinātas pārskatu sniegšanas struktūras, kā noteikts [FITR] 2. panta 1. punkta 20. apakšpunktā, saskaņā ar obligātajām prasībām par pēctirdzniecības datiem vai no elektronenerģijas biržām, kā minēts Direktīvas 2009/72/EK19 37. panta 1. punkta j) apakšpunktā, vai dabasgāzes biržām, kā minēts Direktīvas 2009/73/EK20 41. panta 1. punkta j) apakšpunktā, vai izsoles platforma, kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1031/2010 26. vai 30. pantā; dati var sastāvēt no darījumu datiem un, izņēmuma gadījumos, piesolītās un piedāvātās cenas; 19OV L 211, 14.8.2009., 55. lpp.

__________________

__________________

20 OV L 9, 14.8.2009., 112. lpp.

20 OV L 9, 14.8.2009., 112. lpp.

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – 14. apakšpunkts – fa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

fa) tirgus dalībnieki, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1227/2011 2. panta 7. punktā;

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – 20. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

20) “preču etalons” ir etalons, ja bāzes aktīvs šā panta 1. punkta c) apakšpunkta nolūkā ir prece Komisijas Regulas (EK) Nr. 1287/200627 2. panta 2. punkta nozīmē; emisiju kvotas, kā tās definētas [FITD] I pielikuma C iedaļas 11. punktā, nav uzskatāmas par precēm šīs regulas nolūkos;

20) “preču etalons” ir etalons, ja bāzes aktīvs šā panta 1. punkta c) apakšpunkta nolūkā ir prece Komisijas Regulas (EK) Nr. 1287/200627 2. panta 1. punkta nozīmē; emisiju kvotas, kā tās definētas [FITD] I pielikuma C iedaļas 11. punktā, nav uzskatāmas par precēm šīs regulas nolūkos;

__________________

__________________

27 OV L 241, 2.9.2006., 1. lpp.

27 OV L 241, 2.9.2006., 1. lpp.

Pamatojums

Tiek labota neprecīzā atsauce Komisijas priekšlikumā Regulai (EK) Nr. 1287/2006.

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – 21. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

21) “kritiski svarīgs etalons” ir etalons, vairums no kura datu sniedzējiem ir uzraudzītas struktūras un kas ir atsauce finanšu instrumentiem, kuru nosacītā vērtība ir vismaz 500 miljardi euro;

21) “kritiski svarīgs etalons” ir etalons, kas neatbilst objektīva etalona kritērijiem, kā noteikts 21.a apakšpunktā (jauns), un kas ir atsauce finanšu instrumentiem, kuru nosacītā vērtība ir vismaz 500 miljardi euro;

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – 21.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

21a) “objektīvs etalons” ir etalons, kurā izmantoti tikai regulētie ievades dati un uz stingriem noteikumiem balstīta metodika;

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) administratoram ir stingras pārvaldības sistēmas, kas ietver precīzu organizatorisko struktūru ar labi definētiem, pārredzamiem un konsekventiem pienākumiem un saistībām visām personām, kas iesaistītas etalona izstrādē;

svītrots

administrators veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka etalona izstrādi neietekmē nekādi esošie vai potenciālie interešu konflikti un ka, ja etalona izstrādes procesā ir nepieciešama rīcības brīvība vai spriedums, to īsteno neatkarīgi un godīgi (“Pārvaldība un interešu konflikti”);

 

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) administrators izveido uzraudzības funkciju, lai nodrošinātu, ka etalonu izstrādē tiek veikta visu aspektu uzraudzība (“Uzraudzība”);

svītrots

Grozījums Nr.  20

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) administrators ir ieviesis kontroles sistēmu, kas nodrošina, ka etalonu sniedz, publicē vai dara pieejamu saskaņā ar šo regulu (“Kontroles”);

svītrots

Grozījums Nr.  21

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d) administrators ir ieviesis pārskatatbildības sistēmu attiecībā uz informācijas glabāšanu, revīziju un pārskatīšanu, kā arī sūdzību procesu, kas sniedz pierādījumu par atbilstību šīs regulas prasībām (“Pārskatatbildība”).

svītrots

Grozījums Nr.  22

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Administratoriem piemēro šādas pārvaldības prasības:

Šīs regulas prasības piemēro šādām kvalifikācijas etalonu administratoru kategorijām:

 

a) kritiski svarīgu etalonu administratori;

 

b) plaši lietotu preču etalonu administratori, kā to definējusi un definīciju precizējusi EVTI pēc ciešas apspriešanās ar ACER;

 

c) galveno etalonu administratori;

 

d) ekskluzīvi licencētu etalonu administratori, kā to definējusi un definīciju precizējusi EVTI;

 

e) IBOR, uz nakti izsniegto kredītu indeksu, uz nakti izsniegto kredītu likmju etalonu administratori vai citu tādu etalonu administratori, kurus kompetentās iestādes uzskata par aizvietojamiem vai salīdzināmiem ar minētajiem etaloniem un kuri tiek plaši izmantoti;

 

f) tādu etalonu administratori, kurus nodrošina salīdzinoši nedaudzi sniedzēji un kurus kompetentās iestādes uzskata par neaizsargātiem pret manipulācijām;

 

g) tādu etalonu administratori, kurus kompetentā iestāde ir izpētījusi un par kuriem motivētā lēmumā secinājusi, ka tiem ir vajadzīga uzraudzība to neaizsargātības dēļ;

 

h) tādu nozīmīga skaita etalonu administratori, par kuriem kompetentā iestāde vai EVTI uzskata, ka tie būtiski ietekmē vienoto tirgu;

 

i) tādu etalonu administratori, kurus izmanto par attiecīgo aktīvu vai aktīvu klases vai grupas veiktspējas standarta mērvienību, ko nav radījis nesaistītu pušu darījumu nosacījumiem atbilstošs trešās puses administrators, ja kompetentā iestāde uzskata, ka tas rada augsta līmeņa interešu konfliktu.

 

EVTI izstrādā pamatnostādnes kompetentām iestādēm par b) līdz i) apakšpunkta kritēriju piemērošanu un nosaka regulējošus tehniskos standartus attiecībā uz gadījumiem, kad a) līdz i) apakšpunkta prasības var piemērot pakāpeniski, tās var nepiemērot vai kādu šīs regulas noteikumu var nepiemērot proporcionalitātes dēļ vai tādēļ, ka dublējas uzraudzības prasības vai pašreizējās pārvaldības pārbaudes. Tas ietver arī no prasību piemērošanas atbrīvoto iestāžu veidu sarakstu, kurā norāda attiecīgās pārvaldības kontroles.

 

Izstrādājot pamatnostādnes un nosakot regulējošos tehniskos standartus, EVTI ņem vērā:

 

i) atbrīvojumus, ko parasti piemēro Eiropas Centrālo banku sistēmas (ESCB) locekļiem, trešo valstu centrālajām bankām, nacionālajām valsts statistikas iestādēm un trešo valstu nacionālajām statistikas iestādēm;

 

ii) to, vai piemērot pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu regulētiem tirgiem vai, pēc ciešas apspriešanās ar ACER, jebkurām struktūrām, kuras tiek regulētas saskaņā ar REMIT;

 

iii) to, vai III pielikumā izklāstītajiem noteikumiem vajadzētu būt vienīgajai šīs regulas daļai, ko piemēro cenu paziņošanas aģentūrām;

 

iv) to, kuros gadījumos būtu jāveic proporcionāla piemērošana, tostarp šīs regulas pakāpeniska piemērošana;

 

v) to, kāda ir tiesiskā regulējuma mijiedarbība ar trešām valstīm un starptautisko tirdzniecību.

Grozījums Nr.  23

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) administrators iegūst ievades datus no uzticama un reprezentatīva datu sniedzēju paneļa vai parauga, lai nodrošinātu, ka galīgais etalons ir uzticams un atspoguļo tirgus vai ekonomisko realitāti, ko ir plānots izmērīt ar etalonu (“Reprezentatīvi datu sniedzēji”);

b) administrators iegūst ievades datus no uzticama un reprezentatīva datu sniedzēju paneļa vai parauga, lai nodrošinātu, ka galīgais etalons ir uzticams un atspoguļo tirgus vai ekonomisko realitāti, ko ir plānots izmērīt ar etalonu (“Reprezentatīvi datu sniedzēji”). Uz darījumiem balstīto etalonu gadījumā administrators saņem apkopotus anonimizētus datus no darījumu reģistriem un regulatoriem saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus direktīvu (MiFID) 2004/39/EK, Regulu par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību (REMIT) (ES) Nr. 1227/2011 un Regulu par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (EMIR) (ES) Nr. 648/2012.

Grozījums Nr.  24

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Administrators nodrošina, ka ir ieviestas pienācīgas sistēmas un efektīvas pārbaudes, lai nodrošinātu ievades datu integritāti 2. punkta nolūkā.

1. Etalonu administratori saskaņā ar 5. pantu nodrošina, ka ir ieviestas pienācīgas sistēmas un efektīvas pārbaudes, kas paredzētas, lai nodrošinātu ievades datu integritāti 2. punkta nolūkā.

Grozījums Nr.  25

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Administrators pieņem rīcības kodeksu attiecībā uz katru etalonu, skaidri precizējot administratora un datu sniedzēju pienākumus un saistības attiecībā uz etalona izstrādi, kas ietver sniedzamo ievades datu skaidru aprakstu un vismaz I pielikumā D iedaļā izklāstītos elementus.

1. Administrators sadarbībā ar datu sniedzējiem pieņem rīcības kodeksu attiecībā uz katru etalonu, skaidri precizējot administratora un datu sniedzēju pienākumus un saistības attiecībā uz etalona izstrādi, kas ietver sniedzamo ievades datu skaidru aprakstu un vismaz I pielikumā D iedaļā izklāstītos elementus.

Grozījums Nr.  26

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Rīcības kodeksu paraksta administrators un datu sniedzēji, un tas ir juridiski saistošs visām pusēm.

2. Rīcības kodeksu paraksta administrators un datu sniedzēji, un tas ir juridiski saistošs visām pusēm, ja par to ir vienojušies administratori un tirgū pietiekami reprezentatīvs datu sniedzēju skaits.

Grozījums Nr.  27

Regulas priekšlikums

9. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija ņem vērā etalonu un datu sniedzēju atšķirīgās iezīmes, īpaši ievades datu un metodiku atšķirības, riskus, ka ar ievades datiem manipulē, un uzraudzības prakses starptautisko konverģenci attiecībā uz etaloniem.

Komisija ņem vērā etalonu un datu sniedzēju atšķirīgās iezīmes, īpaši ievades datu un metodiku atšķirības, to, vai datu sniedzēji rīkojas brīvprātīgi, riskus, ka ar ievades datiem manipulē, un uzraudzības prakses starptautisko konverģenci attiecībā uz etaloniem, kā arī šīs regulas proporcionalitāti.

 

EVTI pēc ciešas apspriešanās ar ACER izstrādā pamatnostādnes par juridiski saistošu rīcības kodeksu piemērojamību, jo īpaši attiecībā uz neregulētām struktūrām un cenu paziņošanas aģentūrām Eiropas Savienībā.

Grozījums Nr.  28

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) uzraudzītais datu sniedzējs nodrošina, ka ievades datu izstrādi neietekmē nekādi esošie vai potenciālie interešu konflikti un ka, ja ir nepieciešams izmantot rīcības brīvību, to dara neatkarīgi un godīgi, pamatojoties uz attiecīgo informāciju saskaņā ar rīcības kodeksu (“Interešu konflikti”);

a) uzraudzītais datu sniedzējs nodrošina, ka ievades datu izstrādi neietekmē nekādi esošie vai potenciālie interešu konflikti un ka, ja ir nepieciešams izmantot rīcības brīvību, to dara neatkarīgi un godīgi, vajadzības gadījumā pamatojoties uz attiecīgo informāciju saskaņā ar rīcības kodeksu (“Interešu konflikti”).

Grozījums Nr.  29

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) uzraudzītajiem datu sniedzējiem ir kontroles sistēma, kas nodrošina ievades datu integritāti, precizitāti un uzticamību un to, ka ievades datus sniedz saskaņā ar šīs regulas un rīcības kodeksa noteikumiem (“Pienācīgas kontroles”).

b) uzraudzītajiem datu sniedzējiem ir kontroles sistēma, kas nodrošina ievades datu integritāti, precizitāti un uzticamību un to, ka vajadzības gadījumā ievades datus sniedz saskaņā ar šīs regulas un rīcības kodeksa noteikumiem (“Pienācīgas kontroles”).

Grozījums Nr.  30

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Papildus II sadaļā minētajām prasībām III pielikumā izklāstītās īpašās prasības piemēro preču etaloniem.

svītrots

Grozījums Nr.  31

Regulas priekšlikums

12. pants – 3. punkts - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 39. pantu, lai, ņemot vērā tirgus un tehnoloģiju tendences un starptautiskos notikumus, precizētu vai pielāgotu šādus II un III pielikuma elementus:

3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 39. pantu, lai, ņemot vērā tirgus un tehnoloģiju tendences un starptautiskos notikumus, precizētu vai pielāgotu šādus II pielikuma elementus:

Pamatojums

Ņemot vērā preču unikālās iezīmes, tās būtu jāregulē saskaņā ar III pielikumu.

Grozījums Nr.  32

Regulas priekšlikums

12. pants – 3. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

j) kritērijus un procedūras etalona izstrādei (III pielikuma 1. punkta a) apakšpunkts);

svītrots

Grozījums Nr.  33

Regulas priekšlikums

12. pants – 3. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

k) elementus, kas jāietver metodikā un metodikas aprakstā (III pielikuma 1. un 2. punkts);

svītrots

Grozījums Nr.  34

Regulas priekšlikums

12. pants – 3. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

l) administratora prasības attiecībā uz etalona aprēķināšanas kvalitāti un integritāti un apraksta saturu, kas pievienots katram aprēķinam (III pielikuma 5. un 6. punkts).

svītrots

Grozījums Nr.  35

Regulas priekšlikums

15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

15.a pants

 

Informācijas atklāšana vai izplatīšana plašsaziņas līdzekļos

 

Ja informācija ir atklāta vai izplatīta un ieteikumi ir sagatavoti vai izplatīti žurnālistikas nolūkiem, šādu informācijas atklāšanu vai izplatīšanu novērtē, ņemot vērā noteikumus, kas attiecas uz vārda brīvību un izteiksmes brīvību plašsaziņas līdzekļos, un noteikumus vai kodeksus, kas attiecas uz žurnālistu profesiju, ja vien:

 

a) attiecīgās personas vai personas, kas ar šīm personām ir cieši saistītas, no šādas informācijas atklāšanas vai izplatīšanas tieši vai netieši negūst kādas priekšrocības vai peļņu, vai

 

b) informācijas atklāšana vai izplatīšana netiek īstenota, lai maldinātu tirgu attiecībā uz finanšu instrumentu piedāvājumu, pieprasījumu vai cenu.

Pamatojums

Presei tiek piemērots atbrīvojums, lai nodrošinātu tirgus pārredzamību. Šis pants ir pārņemts no Regulas par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu.

Grozījums Nr.  36

Regulas priekšlikums

16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Uzreiz pēc etalona publicēšanas administrators publicē ievades datus, kas izmantoti etalona noteikšanai, izņemot, ja publicēšana radītu būtiskas negatīvas sekas datu sniedzējiem vai negatīvi ietekmētu etalona uzticamību vai integritāti. Šādos gadījumos publicēšanu var atlikt uz laikposmu, kurā šādas sekas būtiski mazinās. Nepublicē nekādus personas datus, kas ir ietverti ievades datos.

1. Uzreiz pēc etalona publicēšanas administrators publicē attiecīgo metodiku, kas izmantota indeksa noteikšanai, neobjektīvu etalonu gadījumā kopā ar izmantotajiem ievades datiem, izņemot, ja publicēšana i) radītu būtiskas negatīvas sekas datu sniedzējiem vai ii) negatīvi ietekmētu etalona uzticamību vai integritāti, vai iii) ja ievades dati atbilst regulētajiem datiem, kas definēti 3. panta 1. punkta 11. apakšpunktā. Administratoram nav jāpublicē dati, kuru integritāti un konfidencialitāti nevar nodrošināt.

Grozījums Nr.  37

Regulas priekšlikums

18. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

18. pants

svītrots

Piemērotības novērtējums

 

1. Ja uzraudzīta struktūra plāno noslēgt finanšu līgumu ar patērētāju, minētā uzraudzītā struktūra sākumā iegūst vajadzīgo informāciju par patērētāja zināšanām un pieredzi attiecībā uz etalonu, patērētāja finansiālo situāciju un mērķiem attiecībā uz finanšu līgumu un saskaņā ar 15. pantu publicēto ziņojumu par etalonu un novērtē, vai atsauce finanšu līgumā uz konkrēto etalonu ir patērētājam piemērota.

 

2. Ja uzraudzītā struktūra, pamatojoties uz 1. punktā minēto novērtējumu, uzskata, ka etalons nav piemērots patērētājam, tā rakstiski brīdina patērētāju, izklāstot iemeslus.

 

Grozījums Nr.  38

Regulas priekšlikums

19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Uzraudzīta struktūra var izmantot etalonu Savienībā kā atsauci finanšu instrumentā vai finanšu līgumā vai lai izmērītu ieguldījumu fonda darbības rādītājus, ja etalonu izstrādā administrators, kam atļauja piešķirta saskaņā ar 23. pantu, vai saskaņā ar 21. pantu reģistrēts administrators, kas atrodas trešajā valstī.

Uzraudzīta struktūra var izmantot etalonu Savienībā kā atsauci finanšu instrumentā vai finanšu līgumā vai lai izmērītu ieguldījumu fonda darbības rādītājus. Neobjektīvus etalonus izstrādā administrators, uz kuru attiecas prasība par atļaujas piešķiršanu saskaņā ar 22. pantu.

 

Uzraudzīta struktūra var arī izmantot reģistrēta administratora, kas atrodas trešajā valstī, izstrādātus objektīvus etalonus, ja administrators savai kompetentajai iestādei paziņo, ka etaloni atbilst IOSCO 2013. gada 17. jūlijā publicētajiem principiem par finanšu etaloniem.

Grozījums Nr.  39

Regulas priekšlikums

20. pants – 1. punkts - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Etalonus, ko izstrādā administrators, kas atrodas trešajā valstī, var izmantot uzraudzītas struktūras Savienībā, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

1. Etalonus, ko izstrādā administrators, kas atrodas trešajā valstī, var izmantot uzraudzītas struktūras Savienībā, ja vien tie pēc analoģijas nav ietverami 5. panta 1. punktā minēto etalonu kategorijās. Etalonus, kas pēc analoģijas būtu ietverami minētajās etalonu kategorijās, var izmantot, ja tiesiskais regulējums, uzraudzības prakse vai etalona ražotājam vai administratoram saistošie noteikumi šajā trešajā valstī atbilst ISOCO principiem attiecībā uz finanšu etaloniem vai jebkādiem vēlāk apstiprinātiem starptautiskiem etalonu standartiem;

 

uzraudzītā struktūra ziņo savai kompetentajai iestādei un EVTI par pašreiz un turpmāk izmantotajiem etaloniem un par pamatu, uz ko tā balstās, lai pierādītu atbilstību IOSCO noteiktajiem vai starptautiskajiem etalonu standartiem.

 

Trešās valsts etalonu administratori var iesniegt pierādījumus par atbilstību IOSCO noteiktajiem principiem tieši EVTI, uz kuriem pēc tam var atsaukties uzraudzītās struktūras.

 

EVTI izveido to trešo valstu un etalonu iesniedzēju reģistru, kurus tā bez papildu pierādījumiem uzskata par uzticamiem, pamatojoties uz atbilstību starptautiskajiem standartiem. ESMA atjaunina šo sarakstu, izmantojot sev pieejamo informāciju un ņemot vērā uzraudzīto struktūru iesniegtos vai no trešo valstu administratoriem, valstu kompetentajām iestādēm vai ACER saņemtos pierādījumus. Ja rodas strīds starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm par trešās valsts etalona plašu pārrobežu izmantošanu, ko veic uzraudzītā struktūra, EVTI var īstenot juridiski saistošu starpniecību.

 

Sešus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā EVTI sagatavo ziņojumu par IOSCO principu īstenošanu.

 

Šajā punktā noteikto procedūru pārskata pēc pieciem gadiem, ņemot vērā starptautiskā regulējuma konverģenci un jo īpaši to, vai pagarināt tās piemērošanas ilgumu.

Grozījums Nr.  40

Regulas priekšlikums

20. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) Komisija saskaņā ar 2. punktu ir pieņēmusi lēmumu par līdzvērtību, atzīstot, ka tiesiskais regulējums un uzraudzības prakse trešā valstī ir līdzvērtīga šīs regulas prasībām;

svītrots

Grozījums Nr.  41

Regulas priekšlikums

20. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) administrators ir informējis EVTI par savu piekrišanu, ka tā faktiskos vai turpmākos etalonus var izmantot uzraudzītas struktūras Savienībā, iesniedzis to etalonu sarakstu, ko var izmantot Savienībā, un informāciju par kompetento iestādi, kas atbild par tā uzraudzību trešajā valstī;

svītrots

Grozījums Nr.  42

Regulas priekšlikums

20. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d) administrators ir pienācīgi reģistrēts saskaņā ar 20. pantu; un

svītrots

Grozījums Nr.  43

Regulas priekšlikums

20. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

e) darbojas šā panta 3. punktā minētās sadarbības sistēmas.

svītrots

Grozījums Nr.  44

Regulas priekšlikums

20. pants – 2. punkts – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) administratori, kas ir saņēmuši atļauju vai kas ir reģistrēti trešajā valstī, atbilst saistošām prasībām, kas ir līdzvērtīgas no šīs regulas izrietošajām prasībām, īpaši ņemot vērā to, vai trešās valsts tiesiskais regulējums un uzraudzības prakse nodrošina atbilstību 2013. gada 17. jūlijā publicētajiem IOSCO principiem par finanšu etaloniem; un

a) administratori, kas ir saņēmuši atļauju vai kas ir reģistrēti trešajā valstī, atbilst saistošām prasībām, kas ir līdzvērtīgas no šīs regulas izrietošajām prasībām, īpaši ņemot vērā to, vai trešās valsts tiesiskais regulējums un uzraudzības prakse nodrošina atbilstību 2013. gada 17. jūlijā publicētajiem IOSCO principiem par finanšu etaloniem un atbilstību 2012. gada 5. oktobrī publicētajiem IOSCO principiem par naftas cenu paziņošanas aģentūrām, kā arī atbilstību 2011. gada 15. septembrī publicētajiem IOSCO principiem par atvasināto preču instrumentu tirgu regulējumu un uzraudzību, ja ir iesaistīti naftas vai preču etaloni; un

Grozījums Nr.  45

Regulas priekšlikums

22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Administrators iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai, lai izstrādātu etalonus, ja tas sniedz indeksus, kurus izmanto vai ir plānots izmantot kā atsauci finanšu instrumentos vai finanšu līgumos vai lai izmērītu ieguldījumu fonda darbības rādītājus.

1. Administrators iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai, lai izstrādātu etalonus, ja tas sniedz neobjektīvus etalonus vai objektīvus etalonus, kas neatbilst IOSCO 2013. gada 17. jūlija principiem, kurus izmanto kā atsauci finanšu instrumentos vai finanšu līgumos vai lai izmērītu ieguldījumu fonda darbības rādītājus.

Grozījums Nr.  46

Regulas priekšlikums

23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Administrators iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tas atrodas.

1. Administrators, ja uz to attiecas 22. panta 1. punktā minētā prasība par atļaujas saņemšanu, iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tas atrodas.

Grozījums Nr.  47

Regulas priekšlikums

30. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai īstenotu minētās pilnvaras, kompetentās iestādes ir ieviesušas pienācīgus un efektīvus aizsardzības pasākumus attiecībā uz tiesībām uz aizstāvību un pamattiesībām.

Lai īstenotu minētās pilnvaras, kompetentās iestādes ir ieviesušas pienācīgus un efektīvus aizsardzības pasākumus attiecībā uz tiesībām uz aizstāvību, konfidencialitāti un pamattiesībām.

Grozījums Nr.  48

Regulas priekšlikums

35. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Veicot Regulas (ES) Nr. 1227/2011 īstenošanu un uzraudzību, Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) sadarbojas ar EVTI attiecībā uz šo regulu un nekavējoties sniedz visu tās pienākumu izpildē nepieciešamo informāciju.

Grozījums Nr.  49

Regulas priekšlikums

37. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt pieņemt 3. panta 2. punktā, 5. panta 3. punktā, 7. panta 3. punktā, 9. panta 3. punktā, 11. panta 4. punktā, 12. panta 3. punktā, 16. panta 2. punktā un 23. panta 7. punktā minētos deleģētos tiesību aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs regulas spēkā stāšanās dienas].

2. Pilnvaras pieņemt 3. panta 2. punktā, 5. panta 3. punktā, 7. panta 3. punktā, 9. panta 3. punktā, 11. panta 4. punktā, 12. panta 3. punktā, 16. panta 2. punktā un 23. panta 7. punktā minētos deleģētos tiesību aktus Komisijai piešķir uz pieciem gadiem no [šīs regulas spēkā stāšanās dienas].

 

Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Grozījums Nr.  50

Regulas priekšlikums

39. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Attiecībā uz preču etaloniem, kā tie definēti 3. panta 1. punkta 20. apakšpunktā, EVTI, pamatojoties uz pārskatu par IOSCO 2012. gada 5. oktobra principiem naftas cenu paziņošanas aģentūrām, kuru plānots publicēt 2014. gada maijā vai jūnijā, un uz šīs regulas III pielikumu, kas kalpo par norādi, 18 mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā nosaka, vai un kā preču etalonus iespējams ietvert šīs regulas darbības jomā, vai arī tie būtu jaregulē ar šiem etaloniem paredzētiem īpašiem noteikumiem. EVTI iesniedz savus konstatējumus Eiropas Parlamentam un Komisijai.

Grozījums Nr.  51

Regulas priekšlikums

39. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b Ja etalonus ir izstrādājis administrators, kas atrodas trešajā valstī, 20. panta 1. punkta a) līdz e) apakšpunktā minētos nosacījumus piemēro tikai tad, kad ir beidzies 36 mēnešu pārejas periods pēc šīs regulas stāšanās spēkā, ja šie etaloni šīs regulas spēkā stāšanās brīdī atbilst IOSCO 2013. gada 17. jūlija principiem par finanšu etaloniem.

Grozījums Nr.  52

Regulas priekšlikums

39. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Atļauju lietot etalonu sniedz tās dalībvalsts attiecīgā kompetentā iestāde, kurā atrodas administrators, līdz laikam, kamēr etalons ir atsauce finanšu instrumentos un finanšu līgumos, kuru vērtība nepārsniedz 5 % no finanšu instrumentu un finanšu līgumu vērtības, kuros bija atsauce uz šo etalonu laikā, kad šī regula stājās spēkā. Neviens finanšu instruments vai finanšu līgums neatsaucas uz šādu esošo etalonu pēc tam, kad šī regula ir stājusies spēkā.

4. Atļauju lietot etalonu sniedz tās dalībvalsts attiecīgā kompetentā iestāde, kurā atrodas administrators, līdz beidzas to finanšu instrumentu un finanšu līgumu termiņš, kuros bija atsauce uz šo etalonu laikā, kad šī regula stājās spēkā. Neviens jauns finanšu instruments vai finanšu līgums neatsaucas uz šādu esošo etalonu pēc tam, kad šī regula ir stājusies spēkā.

 

EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektu — c) apakšpunkta gadījumā pēc ciešas apspriešanās ar ACER —, lai precizētu:

 

a) informāciju, kas administratoram jāiesniedz pieteikumā atļaujas saņemšanai, lai saprātīgi pierādītu, ka var iestāties saistību izpildes pārtraukums tādēļ, ka nav iespējams tās izpildīt, nepārvarama vara vai tikt lauzts līgums;

 

b) apstākļus, kādos tiek uzskatīts, ka saistību izpildes pārtraukums tādēļ, ka nav iespējams tās izpildīt, nepārvarama vara un jebkāda finanšu līguma noteikumu pārkāpšana ir notikusi saskaņā ar šo regulu;

 

c) pakāpeniskas un proporcionālas pārejas procedūras attiecībā uz kritiski svarīgiem un nozaru etaloniem, jo īpaši procentu likmju un preču etaloniem.

 

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pirmajā apakšpunktā minētos regulatīvi tehniskos standartus saskaņā ar procedūru, kas izklāstīta Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantā, un uz kuriem attiecas trīs mēnešu pagarinājums [kā noteikts “Omnibus II” direktīvā].

Grozījums Nr.  53

Regulas priekšlikums

40. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Komisija līdz 2014. gada jūnijam izvērtē, vai šī regula, ciktāl tā attiecas uz preču etaloniem, ir saskaņā ar Galīgo ziņojumu par IOSCO principiem naftas cenu paziņošanas aģentūrām, kuru plānots publicēt 2014. gada aprīlī, un sniedz savus ieteikumus un priekšlikumus Eiropas Parlamentam, lai vajadzības gadījumā tos iekļautu starptautiskajos nolīgumos.

Grozījums Nr.  54

Regulas priekšlikums

I pielikums – A iedaļa – I daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Etalona izstrādi operatīvi un funkcionāli nodala no jebkuras administratora saimnieciskās darbības, kas var radīt faktisku vai potenciālu interešu konfliktu. Ja šādus konfliktus nevar pārvaldīt, etalona operators pārtrauc visas darbības vai attiecības, kas rada šādus konfliktus, vai pārtrauc etalona sagatavošanu.

1. Juridiska vai fiziska persona, kas kontrolē etalona izstrādi, nedrīkst vienlaicīgi operatīvi vai funkcionāli darboties kā attiecīgā etalona lietotājs.

Grozījums Nr.  55

Regulas priekšlikums

I pielikums – A iedaļa – I daļa – 8. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) darbinieki darījumu nodaļā ir fiziski nodalīti no hierarhiski augstākām amatpersonām;

svītrots

Grozījums Nr.  56

Regulas priekšlikums

I pielikums – A iedaļa – II daļa – 10. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) ja administrators pieder datu sniedzējiem vai lietotājiem vai tie to kontrolē, atsevišķa valde vai komiteja, kuras sastāvs nodrošina tās neatkarību un interešu konfliktu neesamību. Ja administrators pieder datu sniedzējiem vai tie to kontrolē, komitejas locekļu vairākumam nevajadzētu būt datu sniedzējiem. Ja administrators pieder lietotājiem vai tie to kontrolē, komitejas locekļu vairākumam nevajadzētu būt datu sniedzējiem;

a) ja administrators pieder ievades datu, kas nav darījumu dati, sniedzējiem vai tie to kontrolē, atsevišķa valde vai komiteja, kuras sastāvs nodrošina tās neatkarību un interešu konfliktu neesamību;

Grozījums Nr.  57

Regulas priekšlikums

I pielikums – A iedaļa – II daļa – 10. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) ja administrators nepieder tā datu sniedzējiem vai lietotājiem un tie to nekontrolē, iekšēja valde vai komiteja. Iekšējās valdes vai komitejas locekļi nav iesaistīti neviena etalona izstrādē, kurus viņi pārrauga;

b) ja administrators nepieder tā ievades datu, kas nav darījumu dati, sniedzējiem un tie to nekontrolē, iekšēja valde vai komiteja. Iekšējās valdes vai komitejas locekļu vairākums nedrīkst būt iesaistīts neviena etalona izstrādē, kurus viņi pārrauga;

Grozījums Nr.  58

Regulas priekšlikums

I pielikums – A iedaļa – II daļa – 10. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) ja administrators spēj pierādīt, ka, ņemot vērā tā attiecīgā etalona sniegšanas raksturu, mērogu un sarežģītību un etalona radītu risku un ietekmi, a) un b) apakšpunktos minētās prasības nav samērīgas, fiziska persona drīkst nodrošināt pārraudzības darbinieka funkciju. Pārraudzības darbiniekam nedrīkst iesaistīties neviena etalona izstrādē, kuru tas uzrauga.

c) ja administrators spēj pierādīt, ka, ņemot vērā tā attiecīgā etalona sniegšanas raksturu, mērogu un sarežģītību un etalona radītu risku un ietekmi, a) un b) apakšpunktos minētās prasības nav samērīgas, fiziska persona drīkst nodrošināt pārraudzības darbinieka funkciju. Tas jo īpaši attiecas uz objektīviem etaloniem, ja administrators ir pierādījis savai kompetentajai iestādei, ka tie atbilst IOSCO principiem par finanšu etaloniem, kas publicēti 2013. gada 17. jūlijā. Pārraudzības darbiniekam nedrīkst iesaistīties neviena etalona izstrādē, kuru tas uzrauga.

Grozījums Nr.  59

Regulas priekšlikums

I pielikums – A iedaļa – IV daļa – 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

16. Attiecībā uz kritiski svarīgiem etaloniem administrators ieceļ neatkarīgu ārēju revidentu, lai pārskatītu un ziņotu par to, vai administrators ievēro etalona metodiku un šo regulu, ja administratora etalona darbību apjoms un sarežģītība rada būtisku risku finanšu stabilitātei.

16. Attiecībā uz kritiski svarīgiem etaloniem, kas definēti 3. panta 1. punkta 21. apakšpunktā, un neobjektīviem etaloniem administrators ieceļ neatkarīgu ārēju revidentu, lai pārskatītu un ziņotu par to, vai administrators ievēro etalona metodiku un šo regulu, ja administratora etalona darbību apjoms un sarežģītība rada būtisku risku finanšu stabilitātei.

Grozījums Nr.  60

Regulas priekšlikums

I pielikums – B iedaļa – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

fa) administrators bez kavēšanās informē attiecīgo(s) datu sniedzēju(s) par ārpakalpojumiem;

Grozījums Nr.  61

Regulas priekšlikums

I pielikums – C iedaļa – II daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) ņem vērā faktorus, tostarp tirgus apjomu un parasto likviditāti, tirgošanās pārredzamību un tirgus dalībnieku statusu, tirgus koncentrāciju, tirgus dinamiku un to, cik atbilstīgi paraugs reprezentē ekonomisko realitāti, ko ir paredzēts izmērīt ar etalonu;

a) ņem vērā faktorus, tostarp tirgus apjomu un parasto likviditāti, tirgus attīstības līmeni, tirgošanās pārredzamību un tirgus dalībnieku statusu, tirgus koncentrāciju, tirgus dinamiku un to, cik atbilstīgi paraugs reprezentē ekonomisko realitāti, ko ir paredzēts izmērīt ar etalonu;

Grozījums Nr.  62

Regulas priekšlikums

III pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šo pielikumu piemēro "preču etaloniem", kas ir etalons, kur bāzes aktīvs 3. panta 1. punkta c) apakšpunkta nolūkos ir prece Komisijas Regulas (EK) Nr. 1287/200628 2. panta 2. punkta nozīmē.

Šis pielikums ir paredzēts kā norāde EVTI, lai palīdzētu tai noteikt, vai un kā preču etalonus 3. panta 1. punkta 20. apakšpunkta nozīmē var ietvert šīs regulas darbības jomā, vai arī tie būtu jaregulē ar šiem etaloniem paredzētiem īpašiem noteikumiem.

__________________

 

28 OV L 241, 2.9.2006., 1. lpp.

 

Grozījums Nr.  63

Regulas priekšlikums

III pielikums – 1. punkts – 28. zemsvītras piezīme

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

28 OV L 241, 2.9.2006., 1. lpp.

svītrots

Grozījums Nr.  64

Regulas priekšlikums

III pielikums – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

e) kritērijus, kas attiecas uz novērtējuma periodiem, ja iesniegtie dati neatbilst metodikas ieteiktajai darījumu datu robežvērtībai vai nepieciešamajiem administratora kvalitātes standartiem, tostarp jebkuras alternatīvas novērtēšanas metodes, arī teorētiskus aplēšu modeļus;

e) kritērijus, kas attiecas uz novērtējuma periodiem, ja iesniegtie dati neatbilst metodikas ieteiktajai darījumu datu robežvērtībai vai nepieciešamajiem administratora kvalitātes standartiem, tostarp jebkuras alternatīvas novērtēšanas metodes, arī teorētiskus aplēšu modeļus. Šie kritēriji izskaidro izmantotās procedūras, ja nav datu par darījumu;

Grozījums Nr.  65

Regulas priekšlikums

III pielikums – 6 punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Administrators attiecībā uz katru aprēķinu, neskarot plānoto etalona publicēšanu, pēc iespējas lielākā mērā apraksta un publicē šādu informāciju:

6. Administrators attiecībā uz katru aprēķinu, ievērojot cenu paziņošanas termiņu, saprātīgā mērā apraksta un publicē šādu informāciju:

Pamatojums

Saskaņā ar IOSCO principiem attiecībā uz precēm.

Grozījums Nr.  66

Regulas priekšlikums

III pielikums – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

12. Administrators nodrošina, ka attiecībā uz tā pārējām saimnieciskajām darbībām ir ieviestas procedūras un mehānismi, kas izstrādāti, lai samazinātu iespējamību, ka interešu konflikti ietekmēs etalona aprēķinu integritāti.

12. Administrators nodrošina, ka attiecībā uz tā pārējām saimnieciskajām darbībām ir ieviestas atbilstīgas procedūras un mehānismi, kas izstrādāti, lai samazinātu iespējamību, ka interešu konflikti ietekmēs etalona aprēķinu integritāti.

Grozījums Nr.  67

Regulas priekšlikums

III pielikums – 13 punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

13. Administrators nodrošina, ka tas ir nodalījis informēšanas sistēmas starp tā vadītājiem, vērtētājiem un pārējiem darbiniekiem un starp vadītājiem līdz administratora visaugstākā ranga vadītājiem un tā valdi, lai nodrošinātu, ka:

13. Administrators nodrošina, ka tas ir atbilstīgi nodalījis informēšanas sistēmas starp tā vadītājiem, vērtētājiem un pārējiem darbiniekiem un starp vadītājiem līdz administratora visaugstākā ranga vadītājiem un tā valdi, lai nodrošinātu, ka:

 

PROCEDŪRA

Virsraksts

Indeksi, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un līgumos

Atsauces

COM(2013)0641 – C7-0301/2013 – 2013/0314(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

10.10.2013

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

24.10.2013

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Marisa Matias

23.10.2013

Izskatīšana komitejā

16.12.2013

 

 

 

Pieņemšanas datums

23.1.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

48

8

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Vicky Ford, Gaston Franco, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Zbigniew Zaleski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Maria Badia i Cutchet, Yves Cochet, Rachida Dati, Ioan Enciu, Věra Flasarová, Françoise Grossetête, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Vladko Todorov Panayotov, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean-Paul Besset, Janusz Władysław Zemke


PROCEDŪRA

Virsraksts

Indeksi, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un līgumos

Atsauces

COM(2013)0641 – C7-0301/2013 – 2013/0314(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

18.9.2013

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

10.10.2013

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

10.10.2013

ITRE

24.10.2013

IMCO

10.10.2013

JURI

10.10.2013

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

BUDG

25.6.2014

IMCO

17.10.2013

JURI

3.9.2014

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Cora van Nieuwenhuizen

22.7.2014

 

 

 

Izskatīšana komitejā

1.12.2014

8.1.2015

26.2.2015

 

Pieņemšanas datums

31.3.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

46

10

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Matt Carthy, Frank Engel, Ashley Fox, Marian Harkin, Eva Kaili, Syed Kamall, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Thomas Mann, Michel Reimon

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Isabella Adinolfi, James Carver, Jussi Halla-aho

Iesniegšanas datums

10.4.2015

Juridisks paziņojums - Privātuma politika