Postup : 2013/0314(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0131/2015

Predkladané texty :

A8-0131/2015

Rozpravy :

PV 18/05/2015 - 16
CRE 18/05/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 19/05/2015 - 5.11
CRE 19/05/2015 - 5.11
Vysvetlenie hlasovaní
PV 28/04/2016 - 4.10
CRE 28/04/2016 - 4.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0195
P8_TA(2016)0146

SPRÁVA     ***I
PDF 1235kWORD 908k
10.04.2015
PE 544.150v03-00 A8-0131/2015

o nariadení Európskeho parlamentu a Rady o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách

(COM(2013)0641 – C7‑0301/2013 – 2013/0314(COD))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajkyňa: Cora van Nieuwenhuizen

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o nariadení Európskeho parlamentu a Rady o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách

(COM(2013)0641 – C7‑0301/2013 – 2013/0314(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0641),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0301/2013),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené v rámci Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality Dolnou snemovňou Spojeného kráľovstva, ktorá sa domnieva, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–       so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky zo 7. Januára 2014(1),

–       

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(2) z 21. januára 2014,

–       so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0131/2015),

1.      prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.      žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU(3)*

K návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

Návrh

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(4),

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)      Oceňovanie mnohých finančných nástrojov a finančných zmlúv závisí od presnosti a integrity referenčných hodnôt. Prípady manipulácie s úrokovými referenčnými hodnotami, ako sú LIBOR, EURIBOR a devízové referenčné hodnoty, ktoré spôsobujú značné straty spotrebiteľom a investorom a ďalej veľmi výrazne znižujú dôveru občanov v bankový sektor, ako aj údajná manipulácia s energetickými a ropnými referenčnými hodnotami preukazujú, že referenčné hodnoty môžu podliehať konfliktom záujmov a režim uplatňovania vlastného uváženia a slabej správy a riadenia sú citlivé z hľadiska manipulácie. Chyby alebo pochybnosti v súvislosti s presnosťou a integritou indexov používaných ako referenčné hodnoty môžu ohroziť dôveru v trh, spôsobiť spotrebiteľom a investorom straty a narúšať reálnu ekonomiku. Preto je potrebné zabezpečiť presnosť, odolnosť a integritu referenčných hodnôt a postupu ich stanovovania.

(2)      Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi(5) obsahuje určité požiadavky, pokiaľ ide o spoľahlivosť referenčných hodnôt používaných na oceňovanie kótovaného finančného nástroja. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie(6), obsahuje určité požiadavky na referenčné hodnoty používané emitentmi. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP)(7) obsahuje určité požiadavky na používanie referenčných hodnôt investičnými fondmi PKIPCP. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou(8) obsahuje určité ustanovenia, ktorými sa zakazuje manipulácia s referenčnými hodnotami, ktoré sa používajú pre veľkoobchodné energetické produkty. Tieto legislatívne akty sa však vzťahujú len na niektoré aspekty niekoľkých málo referenčných hodnôt a neriešia všetky citlivé miesta postupu vypracúvania všetkých referenčných hodnôt.

(3)      Referenčné hodnoty sú nevyhnutné na oceňovanie cezhraničných transakcií, čím umožňujú účinné fungovanie vnútorného trhu so širokou paletou finančných nástrojov a služieb. Mnohé referenčné hodnoty používané ako referenčné sadzby vo finančných zmluvách, najmä hypotékach, sa vypracúvajú v jednom členskom štáte, no používajú ich úverové inštitúcie a spotrebitelia v iných členských štátoch. Tieto úverové inštitúcie sa okrem toho často zabezpečujú proti rizikám alebo získavajú finančné prostriedky na uzatváranie týchto finančných zmlúv na cezhraničnom medzibankovom trhu. Iba dva členské štáty prijali vnútroštátne právne predpisy o referenčných hodnotách, medzi ich príslušnými právnymi rámcami v oblasti referenčných hodnôt však už existujú rozdiely týkajúce sa aspektov, ako je napríklad rozsah pôsobnosti. Okrem toho Medzinárodná organizácia komisií pre cenné papiere (IOSCO) ▌schválila zásady pre referenčné hodnoty v roku 2013 a keďže tieto zásady poskytujú určitú flexibilitu, pokiaľ ide o ich presný rozsah pôsobnosti a prostriedky ▌vykonávania▌, členské štáty pravdepodobne prijmú právne predpisy na vnútroštátnej úrovni, prostredníctvom ktorých by sa takéto zásady zaviedli nesúrodým spôsobom.

(3a)    Používanie finančných referenčných hodnôt sa neobmedzuje na vydávanie alebo vytváranie finančných nástrojov a zmlúv. Finančné odvetvie sa opiera o referenčné hodnoty aj pri posudzovaní výkonnosti investičného fondu s cieľom sledovať návratnosť alebo rozhodnúť o pridelení aktív z portfólia, alebo vypočítať poplatky spojené s výkonnosťou. Takisto stanovenie a preskúmanie váh, ktoré sa majú prideliť rôznym indexom v rámci kombinácie indexov na účely určenia výplat alebo hodnoty finančného nástroja alebo finančnej zmluvy, alebo merania výkonnosti investičného fondu, predstavuje používanie referenčnej hodnoty, pretože na rozdiel od poskytovania referenčných hodnôt pri tejto činnosti nie je priestor na vlastné uváženie. Držba finančných nástrojov odkazujúcich na určitú referenčnú hodnotu sa nepovažuje za používanie referenčnej hodnoty.

(4)      Tieto nesúrodé prístupy by viedli k roztriešteniu vnútorného trhu, keďže správcovia a používatelia referenčných hodnôt by v rôznych členských štátoch podliehali rôznym predpisom. Referenčné hodnoty vytvorené v jednom členskom štáte by tak nemuselo byť možné použiť v ostatných členských štátoch Bez harmonizovaného rámca na zabezpečenie presnosti a integrity referenčných hodnôt použitých vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách v Únii je preto pravdepodobné, že rozdiely v právnych predpisoch členských štátov vytvoria prekážky bezproblémovému fungovaniu vnútorného trhu v súvislosti s poskytovaním referenčných hodnôt.

(5)      Predpisy EÚ na ochranu spotrebiteľov sa nezaoberajú konkrétnou otázkou vhodnosti referenčných hodnôt vo finančných zmluvách. V dôsledku sťažností spotrebiteľov a žalôb v súvislosti s používaním nevhodných referenčných hodnôt v niektorých členských štátoch je pravdepodobné, že vzhľadom na odôvodnené obavy o ochranu spotrebiteľov sa na vnútroštátnej úrovni prijmú nesúrodé opatrenia, ktoré by mohli viesť k roztriešteniu vnútorného trhu v dôsledku nesúrodých podmienok hospodárskej súťaže týkajúcich sa rôznych úrovní ochrany spotrebiteľov.

(6)      Na zabezpečenie správneho fungovania vnútorného trhu a zlepšenie podmienok jeho fungovania, najmä v súvislosti s finančnými trhmi, a na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov a investorov je preto vhodné stanoviť regulačný rámec pre referenčné hodnoty na úrovni Únie.

(7)      Je vhodné a potrebné, aby tieto pravidlá mali legislatívnu podobu nariadenia s cieľom zabezpečiť, aby sa ustanovenia, ktorými sa osobám zapojeným do vytvárania a používania referenčnej hodnoty a podieľania sa na nej priamo ukladajú povinnosti, uplatňovali jednotným spôsobom v celej Únii. Keďže právny rámec pre poskytovanie referenčných hodnôt nevyhnutne zahŕňa opatrenia, ktoré špecifikujú presné požiadavky týkajúce sa všetkých rôznych aspektov poskytovania referenčných hodnôt, aj malé rozdiely v uplatnenom prístupe v súvislosti s jedným z týchto aspektov by mohli viesť k výrazným prekážkam pri cezhraničnom poskytovaní referenčných hodnôt. Použitím nariadenia, ktoré je priamo uplatniteľné bez nutnosti vnútroštátnej právnej úpravy, by sa preto mala znížiť možnosť prijatia nesúrodých opatrení na vnútroštátnej úrovni, mal by sa zabezpečiť konzistentný prístup, väčšia právna istota a malo by sa zabrániť vzniku podstatných prekážok pri cezhraničnom poskytovaní referenčných hodnôt.

(8)      Rozsah pôsobnosti tohto nariadenia by mal byť široký do takej miery, ktorá je potrebná na vytvorenie potrebného preventívneho regulačného rámca. Vytváranie referenčných hodnôt zahŕňa priestor na vlastné uváženie pri ich určovaní a vnútorne podlieha niektorým druhom konfliktov záujmov, z čoho vyplýva existencia príležitostí a motivácie na manipuláciu s týmito referenčnými hodnotami. Tieto rizikové faktory sú spoločné pre všetky referenčné hodnoty a všetky by mali podliehať primeraným požiadavkám na správu, riadenie a kontrolu. Stupeň rizika sa však líši a prístup, ktorý sa uplatní v každom prípade, by preto mal byť prispôsobený konkrétnym okolnostiam. Keďže citlivosť a význam referenčnej hodnoty sa časom mení, obmedzením rozsahu pôsobnosti prostredníctvom odkazu na aktuálne dôležité alebo citlivé indexy by sa neriešili riziká, ktoré môže ktorákoľvek referenčná hodnota v budúcnosti predstavovať. Najmä referenčné hodnoty, ktoré v súčasnosti nie sú bežne používané, sa môžu bežne používať v budúcnosti, takže v súvislosti s nimi môže mať aj malá manipulácia významný vplyv.

(9)      Kritickým faktorom pre určenie rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia by mala byť otázka, či výstupná hodnota referenčnej hodnoty podmieňuje hodnotu finančného nástroja alebo finančnej zmluvy▌. Rozsah pôsobnosti by teda nemal závisieť od charakteru vstupných údajov. Z tohto dôvodu by sa mali zahrnúť referenčné hodnoty vypočítané na základe ekonomických vstupných údajov, ako sú napríklad ceny akcií, a neekonomických údajov alebo hodnôt, ako sú napríklad parametre počasia. Rámec by sa mal vzťahovať na referenčné hodnoty podliehajúce týmto rizikám, ale mal by zohľadňovať aj veľký počet referenčných hodnôt poskytovaných na celom svete a rôzne vplyvy, ktoré majú na finančnú stabilitu a reálnu ekonomiku. Toto nariadenie by malo takisto zabezpečiť primeranú reakciu na riziká, ktoré rôzne referenčné hodnoty predstavujú. Toto nariadenie by sa preto malo vzťahovať na všetky referenčné hodnoty, ktoré sa používajú na oceňovanie finančných nástrojov kótovaných alebo obchodovaných na regulovaných miestach. Všetky odkazy na dni v tomto nariadení by sa mali chápať ako odkazy na kalendárne dni.

(10)    Mnohí spotrebitelia majú uzavreté finančné zmluvy (najmä dohody o spotrebiteľskom úvere zabezpečené hypotékou), ktoré odkazujú na referenčné hodnoty podliehajúce tým istým rizikám. Toto nariadenie by sa preto malo vzťahovať na indexy alebo referenčné sadzby uvedené v [smernici Európskeho parlamentu a Rady 2013/.../EÚ o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie a o zmene smernice 2008/48/ES].

(11)    Index alebo kombinácia existujúcich indexov, do ktorých sa nedopĺňajú žiadne nové vstupné údaje a ktoré sa používajú na meranie výkonnosti fondu alebo finančného produktu, sa považujú za použitie referenčnej hodnoty.

(12)    Všetci správcovia referenčných hodnôt potenciálne podliehajú konfliktu záujmov, využívajú priestor na vlastné uváženie a môžu mať zavedené nevhodné systémy správy, riadenia a kontroly. Okrem toho, keďže správcovia kontrolujú postup zostavovania referenčných hodnôt, požiadavka týkajúca sa povolenia pre správcov alebo ich registrácie a dohľadu nad nimi predstavuje najúčinnejší spôsob, ako zabezpečiť integritu referenčných hodnôt.

(13)    Prispievatelia potenciálne podliehajú konfliktu záujmov, využívajú priestor na vlastné uváženie, a môžu byť teda zdrojom manipulácie. Prispievanie údajmi na určenie referenčnej hodnoty je dobrovoľná činnosť. Ak si niektorá iniciatíva vyžaduje, aby prispievatelia výrazne zmenili svoje obchodné modely, môžu prestať prispievať. Neočakáva sa však, že v prípade subjektov, ktoré už podliehajú regulácii alebo dohľadu, by potreba riadnych systémov správy, riadenia a kontroly viedla k výrazným nákladom alebo k neprimeranému administratívnemu zaťaženiu. Toto nariadenie preto prispievateľom pod dohľadom ukladá určitú povinnosť.

(14)    Správca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má dobrovoľnú kontrolu nad poskytovaním referenčnej hodnoty a ktorá predovšetkým spravuje referenčnú hodnotu, zbiera a analyzuje vstupné údaje, stanovuje referenčnú hodnotu a priamo uverejňuje referenčnú hodnotu alebo externe zabezpečuje uverejňovanie referenčnej hodnoty treťou stranou. Ak však osoba iba uverejní alebo odkazuje na referenčnú hodnotu v rámci svojej novinárskej činnosti, ale nemá kontrolu nad poskytovaním tejto referenčnej hodnoty, nemali by sa na túto osobu vzťahovať požiadavky, ktoré správcom ukladá toto nariadenie.

(15)    Index sa vypočítava pomocou vzorca alebo nejakej inej metodiky na základe podkladových hodnôt. Pri tvorbe tohto vzorca, výpočte alebo stanovovaní vstupných údajov dochádza k uplatneniu vlastného uváženia. Toto vlastné uváženie vedie k riziku manipulácie, a to je dôvod, prečo by sa na všetky referenčné hodnoty majúce tento spoločný charakteristický prvok malo vzťahovať toto nariadenie. Ak sa však ako odkaz na finančný nástroj používa jediná cena alebo hodnota, napr. keď je referenčnou cenou opcie cena jediného cenného papiera, nedochádza k žiadnemu výpočtu, využitiu vstupných údajov ani uplatneniu vlastného uváženia. Referenčné ceny s jedinou cenou či jedinou hodnotou by sa preto na účely tohto nariadenia nemali považovať za referenčné hodnoty. Referenčné ceny alebo zúčtovacie ceny produkované centrálnymi protistranami (CP) by sa nemali považovať za referenčné hodnoty, pretože sa používajú na určenie zúčtovania, marží a riadenie rizík, a teda neurčujú sumu splatnú v rámci finančného nástroja alebo hodnotu finančného nástroja.

(16)    Pri vykonávaní tohto nariadenia by mala byť plne rešpektovaná nezávislosť Európskej centrálnej banky a národných centrálnych bánk tvoriacich Európsky systém centrálnych bánk pri výkone právomocí, úloh a povinností, ktoré im boli zverené zmluvami, ako aj nezávislosť národných centrálnych bánk plynúca z ústavných štruktúr daného členského štátu alebo tretej krajiny.

(17)    ▌S cieľom zabezpečiť integritu referenčných hodnôt by správcovia referenčných hodnôt mali byť povinní zaviesť primerané mechanizmy správy a riadenia na kontrolu týchto konfliktov záujmov a na ochranu dôvery v integritu referenčných hodnôt. Aj v prípade účinného riadenia podlieha väčšina správcov určitým konfliktom záujmov a možno budú musieť robiť úsudky a prijímať rozhodnutia, ktoré ovplyvnia rôznorodú skupinu zúčastnených strán. Z toho dôvodu je dôležité, aby správcovia mali nezávislú funkciu dohliadať na zavádzanie a účinnosť mechanizmov správy a riadenia, ktoré zabezpečujú účinný dohľad.

(18)    Manipulácia s referenčnými hodnotami alebo ich nespoľahlivosť môže investorom a spotrebiteľom spôsobiť ujmu. Týmto nariadením by sa preto mal stanoviť rámec na uchovávanie záznamov správcami a prispievateľmi, pričom sa súčasne zabezpečí transparentnosť v súvislosti s účelom referenčnej hodnoty a vstupnými údajmi, ktorá umožní efektívnejšie a spravodlivejšie riešenie akýchkoľvek prípadných nárokov v súlade s vnútroštátnym právom alebo právom Únie.

(19)    Vykonávanie auditu a účinné presadzovanie tohto nariadenia si vyžaduje analýzu ex post a dôkazy. Týmto nariadením by sa preto mal stanoviť rámec primeraného uchovávania záznamov správcami referenčných hodnôt týkajúcich sa výpočtu referenčných hodnôt počas dostatočne dlhého obdobia. Skutočnosť, ktorú má referenčná hodnota merať, a prostredie, v ktorom sa meria, sa pravdepodobne časom menia. Z toho dôvodu je potrebné, aby postup a metodika stanovovania referenčnej hodnoty podliehali pravidelnému auditu alebo preskúmaniu s cieľom identifikovať nedostatky a možné zlepšenia. Mnohé zainteresované strany môžu byť ovplyvnené zlyhaniami v poskytovaní referenčnej hodnoty a môžu pomôcť identifikovať tieto nedostatky. Týmto nariadením by sa preto mal stanoviť rámec zavedenia nezávislého postupu riešenia sťažností správcami, aby zainteresované strany ▌mohli oznámiť správcovi referenčnej hodnoty sťažnosti, s cieľom zabezpečiť, aby správca referenčnej hodnoty objektívne vyhodnotil podstatu akejkoľvek sťažnosti.

(20)    Poskytovanie referenčných hodnôt často zahŕňa externé zabezpečovanie dôležitých funkcií, ako napríklad výpočet referenčnej hodnoty, zber vstupných údajov a šírenie referenčnej hodnoty. S cieľom zabezpečiť účinnosť mechanizmov správy a riadenia je potrebné zaistiť, aby sa akýmkoľvek takýmto externým zabezpečením činností nezbavoval správca referenčnej hodnoty akýchkoľvek záväzkov a povinností a aby sa to uskutočnilo takým spôsobom, ktorý by nezasahoval do schopnosti správcu spĺňať tieto povinnosti alebo zodpovednosti alebo do schopnosti dotknutého príslušného orgánu vykonávať dohľad nad nimi.

(21)    Správca referenčnej hodnoty je ústredným prijímateľom vstupných údajov a dokáže na konzistentnom základe vyhodnotiť integritu a presnosť týchto vstupných údajov.▌

(22)    Zamestnanci správcu môžu identifikovať možné porušenia tohto nariadenia alebo potenciálne citlivé miesta, ktoré by mohli viesť k manipulácii alebo k pokusu o manipuláciu. Toto nariadenie by preto malo zaviesť rámec s cieľom umožniť zamestnancom dôverným spôsobom upovedomiť správcov o možných porušeniach tohto nariadenia.

(23)    Akýkoľvek priestor na vlastné uváženie, ktorý možno využívať pri poskytovaní vstupných údajov, vytvára príležitosť na manipuláciu s referenčnou hodnotou. Ak sú vstupné údaje údajmi založenými na transakciách, priestor na vlastné uváženie je menší, a preto je znížená možnosť manipulácie s údajmi. Preto platí všeobecné pravidlo, že správcovia referenčných hodnôt by mali používať vstupné údaje zo skutočných transakcií, ak je to možné, no možno používať aj iné údaje v prípade, že sú údaje o transakciách nedostatočné na zabezpečenie integrity a presnosti referenčnej hodnoty.

(24)    Presnosť a spoľahlivosť referenčnej hodnoty pri meraní ekonomickej reality, na ktorej zaznamenanie je určená, závisí od použitej metodiky a vstupných údajov. Preto je nevyhnutné prijať transparentnú metodiku, ktorou sa zabezpečí spoľahlivosť a presnosť referenčnej hodnoty.

(25)    Metodiku môže byť potrebné zmeniť s cieľom zabezpečiť neustálu presnosť referenčnej hodnoty, akékoľvek zmeny metodiky však majú vplyv na používateľov a zainteresované strany danej referenčnej hodnoty. Preto je nevyhnutné spresniť postupy, ktoré treba uplatniť pri zmenách metodiky vypracúvania referenčnej hodnoty, a to vrátane potreby konzultácií, aby používatelia a zainteresované strany mohli v nadväznosti na tieto zmeny prijať nevyhnutné opatrenia alebo informovať správcu v prípade, ak budú mať pripomienky k týmto zmenám.

(26)    Integrita a presnosť referenčných hodnôt závisí od integrity a presnosti vstupných údajov poskytnutých prispievateľmi. Je nevyhnutné, aby dané povinnosti prispievateľov v súvislosti s týmito vstupnými údajmi boli jasne konkretizované, aby sa na ne dalo spoľahnúť a aby boli v súlade s kontrolnými postupmi a metodikou správcu referenčnej hodnoty. ▌Administrátor referenčnej hodnoty by mal preto, ak je to vhodné a možné, v spolupráci so svojimi prispievateľmi zostaviť kódex správania, v ktorom spresní tieto požiadavky, ako aj povinnosti prispievateľov, pokiaľ ide o poskytovanie vstupných údajov.

(27)    Mnoho referenčných hodnôt sa stanovuje pomocou vzorca na základe vstupných údajov, ktoré poskytujú regulované obchodné miesta, schválené mechanizmy zverejňovania alebo mechanizmy podávania správ, energetické burzy alebo aukcie emisných kvót. V týchto prípadoch existujúca regulácia a dohľad zabezpečujú integritu a transparentnosť vstupných údajov a stanovujú požiadavky na správu a riadenie a na postupy oznamovania porušení. Na tieto referenčné hodnoty by sa za predpokladu, že príslušné vstupné údaje pochádzajú z miest, na ktoré sa vzťahujú požiadavky na transparentnosť po uzavretí obchodu, vrátane trhu tretej krajiny považovaného za rovnocenný s regulovaným trhom v Únii, nemali vzťahovať určité povinnosti uvedené v tomto nariadení, aby sa predišlo dvojitej regulácii, a tiež preto, lebo dohľad nad nimi zabezpečuje integritu použitých vstupných údajov.

(28)    Prispievatelia môžu podliehať konfliktom záujmov a môžu pri určovaní vstupných údajov využiť priestor na vlastné uváženie. Z toho dôvodu je potrebné, aby v prípade, keď je to možné a vhodné, prispievatelia podliehali mechanizmom správy a riadenia na zabezpečenie toho, aby tieto konflikty boli riadené a aby vstupné údaje boli presné, zodpovedali požiadavkám správcu a mohli byť overené.

(29)    Rôzne druhy referenčnej hodnoty a rôzne odvetvia, v ktorých sa referenčné hodnoty používajú, majú rôzne charakteristické znaky, citlivé miesta a riziká. Ustanovenia tohto nariadenia by mali byť ďalej spresnené pre jednotlivé odvetvia a druhy referenčných hodnôt. Komoditné referenčné hodnoty sa bežne používajú a majú špecifické sektorové charakteristiky, a preto je potrebné spresniť, akým spôsobom by sa tieto ustanovenia uplatňovali na tieto referenčné hodnoty v tomto nariadení. Okrem toho by sa týmto nariadením mala predpokladať určitá miera flexibility, aby sa umožnila včasná aktualizácia diferencovaných požiadaviek, ktoré sa uplatňujú na rôzne odvetvia, v ktorých sa referenčné hodnoty používajú, vzhľadom na pokračujúci medzinárodný vývoj, a najmä na prácu komisií Medzinárodnej organizácie pre cenné papiere (IOSCO).

(29a)  Aby sa referenčná hodnota považovala za kritickú referenčnú hodnotu podľa tohto nariadenia, musí mať systémový charakter alebo musí byť používaná systémovým spôsobom a citlivá z hľadiska manipulácie, aby tak bola zaistená regulačná proporcionalita.

(30)    Ak budú určité kritické referenčné hodnoty nesprávne, môže to mať významný vplyv na finančnú stabilitu, usporiadanosť trhu alebo investorov, a je preto potrebné, aby sa uplatňovali ďalšie požiadavky na zabezpečenie integrity a spoľahlivosti týchto kritických referenčných hodnôt. Tieto potenciálne destabilizujúce účinky kritických referenčných hodnôt sa môžu prejaviť v jednom členskom štáte alebo v niekoľkých členských štátoch. Vnútroštátne príslušné orgány a ESMA stanovia, ktoré referenčné hodnoty majú byť považované za kritické referenčné hodnoty.

(30a)  Vzhľadom na strategický význam kritických referenčných hodnôt pre riadne fungovanie jednotného trhu musí mať ESMA právomoc prijímať rozhodnutia priamo uplatniteľné na správcu referenčnej hodnoty a podľa okolností aj na prispievateľov údajov na určenie referenčnej hodnoty, ak príslušný vnútroštátny orgán neuplatnil toto nariadenie alebo porušil právne predpisy Únie a tiež v nadväznosti na postup stanovený v článku 17 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

(31)    Prispievatelia, ktorí prestanú prispievať, môžu ohroziť dôveryhodnosť kritických referenčných hodnôt, pretože schopnosť týchto referenčných hodnôt merať základný trh alebo ekonomickú realitu by boli narušené.▌ S cieľom zachovať dôveryhodnosť príslušnej referenčnej hodnoty je preto potrebné zahrnúť pre dotknutý príslušný orgán právomoc vyžadovať, aby subjekty pod dohľadom povinne prispievali údajmi na určenie kritických referenčných hodnôt. Zámerom povinného poskytovania vstupných údajov nie je uložiť subjektom pod dohľadom povinnosť vstupovať do transakcií alebo ich k tomu zaviazať.

(31a)  Ak sa referenčná hodnota označí za kritickú referenčnú hodnotu, mohol by jej správca využívať monopolné postavenie voči jej používateľom. Preto bude musieť kolégium príslušných orgánov vo vzťahu k tejto kritickej referenčnej hodnote vykonávať dohľad nad predajnou cenou a nákladmi správcu s cieľom zabrániť zneužitiu trhu.

(32)    Na to, aby sa používatelia referenčných hodnôt mohli vhodne rozhodovať, pokiaľ ide o referenčné hodnoty, a aby chápali ich riziká, musia vedieť, čo sa referenčnou hodnotou meria a aké má citlivé miesta. Správca referenčnej hodnoty by preto mal uverejniť vyhlásenie, v ktorom spresní tieto prvky▌. Správca by mal dať svoje vstupné údaje k dispozícii dotknutému príslušnému orgánu, ak o ne požiada v súvislosti s vyšetrovaním.

(34)    V tomto nariadení by sa mali zohľadňovať zásady finančných referenčných hodnôt, ktoré 17. júla 2013 vydala Medzinárodná organizácia komisií pre cenné papiere (IOSCO) (ďalej len „zásady finančných referenčných hodnôt IOSCO“), ako aj zásady IOSCO pre agentúry podávajúce prehľady o cenách ropy zverejnené 5. októbra 2012 (ďalej len zásady IOSCO pre agentúry poskytujúce informácie o cenách), ktoré slúžia ako globálny štandard pre regulačné požiadavky v oblasti referenčných hodnôt.

(34a)  Fyzické komoditné trhy predstavujú jedinečnú charakteristiku, ktorú treba zohľadniť s cieľom predchádzať narušeniu integrity komoditných referenčných hodnôt, čo by mohlo mať negatívny vplyv na transparentnosť komoditného trhu, európsku bezpečnosť dodávok, konkurencieschopnosť a záujmy spotrebiteľov. Nie je teda vhodné, aby sa niektoré ustanovenia tohto nariadenia uplatňovali na komoditné referenčné hodnoty. Zásady vypracované pre komoditné referenčné hodnoty IOSCO napr. v spolupráci s Medzinárodnou agentúrou pre energiu a Medzinárodným fórom o energetike zvlášť navrhnuté tak, aby boli použiteľné pre všetky komoditné referenčné hodnoty, a preto sa v tomto nariadení stanovuje, že sa určité požiadavky nebudú vzťahovať na komoditné referenčné hodnoty.

(34b)  Týmto nariadením sa zavádza aj režim uznávania umožňujúci správcom referenčných hodnôt so sídlom v tretej krajine, aby poskytovali svoje referenčné hodnoty v Únii pod podmienkou, že plne spĺňajú požiadavky stanovené týmto nariadením alebo ustanovenia príslušných zásad IOSCO.

(34c)   Týmto nariadením sa zavádza systém uznávania, ktorý správcom so sídlom v Únii, ktorým bolo udelené povolenie alebo sú registrovaní v súlade s príslušnými ustanoveniami, umožňuje za istých podmienok uznávať referenčné hodnoty, ktoré sú poskytnuté v tretích krajinách. Tento systém uznávania by mal byť zavedený pre správcov z tretích krajín, ktorí sú pridruženými subjektmi správcov so sídlom v Únii alebo s nimi úzko spolupracujú. Správca, ktorý uznal referenčnú hodnotu poskytnutú v tretej krajine, by mal za takto uznané referenčné hodnoty zodpovedať a zabezpečiť, aby spĺňali príslušné podmienky uvedené v tomto nariadení alebo požiadavky obsiahnuté v príslušných zásadách IOSCO.

(35)    Správcovi kritickej referenčnej hodnoty by mal udeliť povolenie a mal by nad ním vykonávať dohľad príslušný orgán členského štátu, v ktorom má správca sídlo. Správca, ktorý poskytuje iba referenčné hodnoty stanovené pomocou vzorca na základe vstupných údajov, ktoré v celom rozsahu a priamo poskytujú regulované obchodné miesta, schválené mechanizmy zverejňovania alebo mechanizmy podávania správ, energetické burzy alebo aukcie emisných kvót, a/alebo správca, ktorý poskytuje iba referenčné hodnoty, ktoré nie sú kritické, by sa mal registrovať u príslušného orgánu a byť pod jeho dohľadom. Registrácia správcu nemá mať vplyv na dohľad dotknutými príslušnými orgánmi. ESMA spravuje register správcov na úrovni Únie.

(36)    V niektorých prípadoch môže osoba poskytnúť index, ale nemusí si byť vedomá toho, že tento index sa používa ako odkaz na finančný nástroj. Stáva sa to najmä v prípade, keď sa sídla používateľov a správcu referenčnej hodnoty nachádzajú v rôznych členských štátoch. Je preto potrebné, aby sa zvýšila miera transparentnosti, pokiaľ ide o to, ktorá referenčná hodnota sa používa. Možno to dosiahnuť zlepšením obsahu prospektov alebo dôležitých informačných dokumentov, ktoré sa vyžadujú podľa právnych predpisov Únie, a obsahu oznámení a zoznamu finančných nástrojov, ktoré sa vyžadujú podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014(9).

(37)    Súborom účinných nástrojov, právomocí a zdrojov pre príslušné orgány členských štátov a ESMA sa zaručí účinnosť dohľadu. V tomto nariadení by sa preto mal najmä stanoviť minimálny súbor právomocí dohľadu a vyšetrovacích právomocí ▌, ktoré by v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi mali byť zverené príslušným orgánom členských štátov a ESMA. Ak príslušné orgány a ESMA vykonávajú svoje právomoci podľa tohto nariadenia, mali by konať objektívne a nestranne a mali by ostať pri svojom rozhodovaní autonómne.

(38)    Na účely zistenia porušení tohto nariadenia je potrebné, aby príslušné orgány a ESMA mali v súlade s vnútroštátnym právom možnosť prístupu do priestorov fyzických a právnických osôb s cieľom zhabať dokumenty. Prístup do týchto priestorov je potrebný v prípade, že existuje dôvodné podozrenie, že existujú dokumenty a iné údaje týkajúce sa predmetu inšpekcie alebo vyšetrovania a môžu slúžiť na dokázanie porušenia tohto nariadenia. Prístup do týchto priestorov je okrem toho potrebný, ak: osoba, ktorej už bola poslaná žiadosť o informácie, tejto žiadosti nevyhovela, alebo ak existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že v prípade predloženia žiadosti jej nebude vyhovené, alebo že dokumenty a informácie, na ktoré sa žiadosť o informácie vzťahuje, by boli odstránené, zmanipulované alebo zničené. Ak je potrebné povolenie vopred od súdneho orgánu dotknutého členského štátu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, takáto právomoc prístupu do priestorov sa použije po tom, ako sa vopred získa toto súdne povolenie.

(39)    Existujúce záznamy telefonických rozhovorov a záznamy o prenose údajov od subjektov pod dohľadom môžu predstavovať veľmi dôležité a niekedy jediné dôkazy na odhalenie a dokázanie porušovania tohto nariadenia, najmä dodržiavania požiadaviek týkajúcich sa správy, riadenia a kontroly. Takéto záznamy môžu pomôcť overiť totožnosť osoby zodpovednej za predkladanie údajov a orgánov zodpovedných za ich schvaľovanie a overiť, či je zabezpečené organizačné oddelenie zamestnancov. Príslušné orgány by preto mali mať možnosť požadovať existujúce záznamy telefonických rozhovorov, elektronických komunikácií a záznamov prenosu údajov v držbe subjektov pod dohľadom v tých prípadoch, keď existuje dôvodné podozrenie, že takéto záznamy týkajúce sa predmetu kontroly alebo vyšetrovania môžu byť relevantné na preukázanie porušenia tohto nariadenia.

(40)    Niektoré z ustanovení tohto nariadenia sa uplatňujú na fyzické alebo právnické osoby v tretích krajinách, ktoré môžu používať referenčné hodnoty, byť prispievateľmi údajov na určenie referenčných hodnôt alebo môžu byť iným spôsobom zapojené do postupu zostavovania referenčnej hodnoty. Príslušné orgány by preto mali uzatvoriť dohody s orgánmi dohľadu v tretích krajinách. ESMA by mal koordinovať prípravu týchto dohôd o spolupráci a výmenu informácií prijatých od tretích krajín medzi príslušnými orgánmi.

(41)    Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) a v Charte základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“), najmä právo rešpektovať súkromný a rodinný život, právo na ochranu osobných údajov, právo na slobodu prejavu a na informácie, slobodu podnikania, právo vlastniť majetok, právo na ochranu spotrebiteľa, právo na účinný prostriedok nápravy a právo na obhajobu. Preto by sa toto nariadenie malo vykladať a uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami. Najmä ak sa v tomto nariadení odkazuje na pravidlá týkajúce sa slobody prejavu v iných médiách, ako aj pravidlá alebo kódexy upravujúce žurnalistickú profesiu, tieto slobody by sa mali zohľadniť, ako sú zaručené v Únii a v členských štátoch a ako sú uznané v článku 11 charty a v iných príslušných ustanoveniach. Toto nariadenie by sa nemalo vzťahovať na tlač, iné médiá a novinárov, pokiaľ referenčnú hodnotu iba uverejňujú alebo na ňu odkazujú v rámci ich novinárskej činnosti bez toho, aby mohli akokoľvek ovplyvniť jej poskytovanie.

(42)    Právo dotknutých osôb na obhajobu by sa malo plne dodržiavať. Osobám, voči ktorým sa vedie konanie, sa musí poskytnúť prístup k zisteniam, na ktorých príslušné orgány založili svoje rozhodnutie, a poskytne sa im právo na vypočutie.

(43)    Transparentnosť týkajúca sa referenčných hodnôt je potrebná z dôvodu stability finančného trhu a ochrany investorov. Akákoľvek výmena alebo prenos informácií príslušnými orgánmi by sa mali uskutočňovať v súlade s pravidlami o prenose osobných údajov stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov(10). Akákoľvek výmena alebo prenos informácií orgánom ESMA by sa mali uskutočňovať v súlade s pravidlami o prenose osobných údajov ustanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov(11).

(44)    So zreteľom na zásady stanovené v oznámení Komisie o posilňovaní sankčných režimov v odvetví finančných služieb a v právnych aktoch Únie prijatých v nadväznosti na toto oznámenie by členské štáty mali určiť pravidlá týkajúce sa sankcií a administratívnych opatrení, ktoré sa vzťahujú na porušenia ustanovení tohto nariadenia, a mali by zabezpečiť ich vykonávanie. Tieto sankcie a administratívne opatrenia by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce.

(45)    Preto by sa mal stanoviť súbor administratívnych opatrení, sankcií a pokút, aby sa v členských štátoch zaistil spoločný prístup a aby sa zlepšil ich odrádzajúci účinok. Sankcie uplatňované v osobitných prípadoch by sa mali stanovovať po prípadnom zohľadnení faktorov, ako napr. prítomnosť alebo absencia úmyslu, vrátenie akýchkoľvek identifikovaných finančných výhod, závažnosť a trvanie porušenia, prípadné priťažujúce alebo poľahčujúce faktory, potreba, aby pokuty mali odrádzajúci účinok, a prípadne by mali byť znížené v prípade spolupráce s príslušným orgánom.▌

(46)    Aby sa zaistilo, že rozhodnutia prijaté príslušnými orgánmi budú mať na všeobecnú verejnosť odrádzajúci účinok, obvykle by sa mali uverejňovať. Uverejnenie rozhodnutí je zároveň pre príslušné orgány dôležitým nástrojom na to, aby informovali účastníkov trhu o tom, aké chovanie sa považuje za porušenie tohto nariadenia, a aby medzi účastníkmi trhu vo väčšej miere podporili správne chovanie. Ak by hrozilo, že takéto uverejnenie spôsobí dotknutým osobám neprimeranú ujmu, ak by ohrozovalo stabilitu finančných trhov alebo prebiehajúce prešetrovanie, príslušný orgán by mal uverejniť sankcie a opatrenia anonymným spôsobom alebo uverejnenie odložiť. Príslušné orgány my mali mať možnosť sankcie neuverejniť, ak by sa ich anonymné alebo neskoršie uverejnenie považovalo za nedostatočné na zabezpečenie toho, aby stabilita finančných trhov nebola ohrozená. Príslušné orgány zároveň nemusia uverejňovať opatrenia, ktorých povaha sa považuje za menej podstatnú, ak by uverejnenie bolo neprimerané.

(47)    Kritické referenčné hodnoty môžu zahŕňať prispievateľov, správcov a používateľov vo viac než jednom členskom štáte. Ukončenie poskytovania takejto referenčnej hodnoty alebo akákoľvek udalosť, ktorá môže výrazne ohroziť jej integritu, preto môže mať vplyv vo viac než jednom členskom štáte, čo znamená, že samotný dohľad nad takouto referenčnou hodnotou príslušným orgánom členského štátu, v ktorom sa nachádza jeho sídlo, nebude efektívny a účinný z hľadiska riešenia rizík, ktoré kritická referenčná hodnota predstavuje. S cieľom zabezpečiť účinnú výmenu informácií v oblasti dohľadu medzi príslušnými orgánmi, koordináciu ich činnosti a opatrenia dohľadu by sa mali zriadiť kolégiá príslušných orgánov na čele s ESMA. Činnosť kolégií by mala prispievať k harmonizovanému uplatňovaniu predpisov vyplývajúcich z tohto nariadenia a ku zbližovaniu postupov v oblasti dohľadu. Právne záväzná mediácia ESMA je kľúčovým prvkom k zabezpečeniu koordinácie a konzistentnosti a zbližovaniu postupov v oblasti dohľadu. Referenčné hodnoty môžu odkazovať na dlhodobé finančné nástroje a finančné zmluvy. V určitých prípadoch po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia už nemusí byť poskytovanie takýchto referenčných hodnôt povolené, pretože sa vyznačujú charakteristickými znakmi, ktoré nemožno upraviť tak, aby boli splnené požiadavky tohto nariadenia. Zakázanie nepretržitého poskytovania takejto referenčnej hodnoty však môže mať za následok zánik alebo poškodenie finančných nástrojov alebo finančných zmlúv, a spôsobiť tak investorom ujmu. Je preto potrebné vypracovať ustanovenie, na základe ktorého by bolo možné nepretržité poskytovanie takýchto referenčných hodnôt počas prechodného obdobia.

(47a)  V prípadoch, keď sa toto nariadenie vzťahuje alebo sa mohlo vzťahovať na subjekty a trhy pod dohľadom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiami(12) (REMIT), by ESMA mala v plnej miere konzultovať s agentúrou pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) s cieľom využiť odbornosť ACER v oblasti trhov s energiou a zmierniť dvojitú reguláciu.

(47b)  Ak nespĺňa určitá existujúca referenčná hodnota požiadavky tohto nariadenia, ale zmena tejto referenčnej hodnoty, ktorá by ju zosúladila s požiadavkami tohto nariadenia, by viedla k udalosti vyššej moci alebo by sa porušili podmienky finančnej zmluvy alebo finančného nástroja, môže dotknutý príslušný orgán povoliť jej ďalšie používanie dovtedy, kým ju bude možné prestať používať alebo nahradiť inou referenčnou hodnotou, a to s cieľom predchádzať nepriaznivým vplyvom na spotrebiteľov, ktoré by spôsobilo chaotické a náhle ukončenie poskytovania referenčnej hodnoty.

(48)    S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia a bližšie určiť technické prvky návrhu by sa Komisii mala udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ ▌. Pri navrhovaní týchto aktov je potrebné zohľadniť prevládajúce medzinárodné normy týkajúce sa správy referenčných hodnôt, prispievania a využívania, predovšetkým výsledky práce IOSCO. Rovnako musia byť dodržané zásady proporcionality, najmä v prípade referenčných hodnôt, ktoré nie sú kritické, a komoditných referenčných hodnôt.

(49)    Komisia by mala prijať návrh regulačných technických predpisov, ktoré vypracoval ESMA, týkajúcich sa požiadaviek na správu, riadenie a kontrolu a stanovujúcich minimálny obsah dohôd o spolupráci s príslušnými orgánmi tretích krajín, okrem iného prostredníctvom delegovaných aktov podľa článku 290 ZFEÚ a v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

(50)    S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa vykonávacie právomoci vzhľadom na niektoré ich aspekty mali zveriť Komisii. Tieto aspekty sa týkajú overenia rovnocennosti právneho rámca, ktorý sa vzťahuje na ▌ poskytovateľov referenčných hodnôt tretích krajín, ako aj skutočnosti, že referenčná hodnota je svojou povahou kritická. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011(13), ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie.

(51)    Komisia by mala byť poverená aj prijatím vykonávacích technických predpisov, ktoré vypracoval ESMA a ktorými sa stanovujú postupy a formy výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi a orgánom ESMA, prostredníctvom vykonávacích aktov podľa článku 291 ZFEÚ a v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010. Keďže ciele tohto nariadenia, konkrétne stanovenie konzistentného a účinného režimu riešenia citlivých miest, ktoré predstavujú referenčné hodnoty, nemôžu dostatočne dosiahnuť členské štáty vzhľadom na skutočnosť, že celkový vplyv otázok týkajúcich sa referenčných hodnôt sa môže v celom rozsahu vnímať len v kontexte Únie, a možno ich preto lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijímať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity uvedenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie nepresahuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Hlava 1: PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1 Predmet úpravy

Týmto nariadením sa zavádza spoločný rámec na zabezpečenie presnosti a integrity indexov používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách v Únii. Nariadenie tak prispieva k správnemu fungovaniu vnútorného trhu pri súčasnom dosahovaní vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov a investorov.

Článok 2

  Rozsah pôsobnosti

1.          Toto nariadenie sa vzťahuje na poskytovanie referenčných hodnôt, prispievanie vstupnými údajmi na určenie referenčnej hodnoty a ▌používanie referenčnej hodnoty v rámci Únie.

2.          Toto nariadenie sa vzťahuje na poskytovanie referenčných hodnôt:

(a)    centrálnymi bankami, ak vykonávajú právomoci alebo úlohy a povinnosti, ktoré im boli zverené zmluvami a štatútom Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky alebo v súvislosti s ktorými vyplýva ich nezávislosť od ústavných štruktúr príslušného členského štátu alebo tretej krajiny;

(aa)  orgánmi verejnej moci, ktoré poskytujú referenčné hodnoty využívané na účely verejnej politiky vrátane opatrení zameraných na zamestnanosť, hospodársku činnosť a infláciu, alebo riadia toto poskytovanie.

(ab)  centrálnymi protistranami;

(ac)  Správcami, ak poskytujú jednotlivé ceny alebo referenčné ceny založené na jednej hodnote;

(ad)  tlačou, inými médiami a novinármi, pokiaľ referenčnú hodnotu iba uverejňujú alebo na ňu odkazujú v rámci ich novinárskej činnosti bez toho, aby mohli akokoľvek ovplyvniť jej poskytovanie;

(ae)  úverovými združeniami v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ(14).

2a.        Článok 5 ods. 1, ods. 2a, 3b, 3c a 3d, články 5a a 5b, článok 5d písm. b) až g), článok 7 ods. 1 písm. aa), b), ba), bb), bc) a c), článok 7 ods. 2a, 3a a 3b, článok 7a, článok 8 ods. 1 a 2, článok 9 ods. 1 a 2, článok 11 a článok 17 ods. 1 sa nevzťahujú na správcov, pokiaľ ide o referenčné hodnoty, ktoré nie sú kritické.

Článok 3Vymedzenie pojmov

1.          Na účely tohto nariadenia sa používajú tieto vymedzenia pojmov ▌:

(1)    „index“ je akékoľvek číslo, ktoré je:

(a)    publikované alebo zverejnené;

(b)    pravidelne určované, v celku alebo čiastočne, pomocou vzorca alebo akejkoľvek inej metódy výpočtu alebo pomocou posúdenia; a

(c)    určené na základe hodnoty jedného alebo viacerých podkladových aktív alebo cien vrátane odhadu cien, skutočných alebo odhadovaných úrokových sadzieb alebo iných hodnôt či prieskumov;

(1a)  „poskytovateľ indexu“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má vplyv na poskytovanie referenčnej hodnoty;

(2)    „referenčná hodnota“ je akýkoľvek index, na ktorý sa odkazuje pri určovaní splatnej sumy v rámci finančného nástroja alebo finančnej zmluvy alebo hodnoty finančného nástroja ▌;

(2a)  „skupina referenčných hodnôt“ je skupina referenčných hodnôt poskytovaných tým istým správcom a stanovených na základe vstupných údajov podobnej povahy, ktorá je špecifickým meradlom na rovnakom alebo podobnom trhu alebo v rovnakej alebo podobnej ekonomickej realite;

(3)    „poskytnutie referenčnej hodnoty“ je:

(a)    spravovanie opatrení na určenie referenčnej hodnoty; ▌

(b)    zber, analýza alebo spracovanie vstupných údajov na účel určenia referenčnej hodnoty; a

(c)    určenie referenčnej hodnoty pomocou vzorca alebo inej metódy výpočtu alebo posúdením vstupných údajov poskytnutých na uvedený účel;

(4)    „správca“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má vplyv na poskytovanie referenčnej hodnoty;

(5)    „používanie referenčnej hodnoty“ je:

(a)    vydávanie finančného nástroja, v ktorom sa odkazuje na index alebo kombináciu indexov,

(b)    určenie splatnej sumy v rámci finančného nástroja alebo finančnej zmluvy odkázaním na index alebo kombináciu indexov,

(c)    skutočnosť, že subjekt je zmluvnou stranou finančnej zmluvy, v ktorej sa odkazuje na index alebo kombináciu indexov,

(d)    určenie výkonnosti investičného fondu prostredníctvom indexu alebo kombinácie indexov s cieľom sledovať rentabilnosť tohto indexu alebo kombinácie indexov alebo vymedziť pridelenie aktív z portfólia, alebo vypočítať poplatky spojené s výkonnosťou.

(6)    „prispievanie vstupnými údajmi“ je poskytovanie akýchkoľvek vstupných údajov, ktoré nie sú dostupné verejnosti, správcovi alebo inej osobe na účely ich postúpenia správcovi, ktoré sú potrebné v súvislosti s určením referenčnej hodnoty a ktoré sa poskytujú na uvedený účel;

(7)    „prispievateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prispieva vstupnými údajmi, ktoré nie sú regulovanými údajmi;

(8)    „prispievateľ pod dohľadom“ je subjekt pod dohľadom, ktorý prispieva vstupnými údajmi správcovi, ktorý sa nachádza v Únii;

(9)    „predkladateľ“ je fyzická osoba zamestnaná prispievateľom na účel prispievania vstupnými údajmi;

(9a)  „posudzovateľ“ je zamestnanec správcu komoditnej referenčnej hodnoty alebo akákoľvek fyzická osoba alebo tretia strana, ktorých služby má správca k dispozícii alebo na ktorých služby má vplyv a ktorí sú zodpovední za uplatňovanie metodiky alebo úsudku, pokiaľ ide o vstupné údaje alebo iné informácie s cieľom dosiahnuť konečné posúdenie ceny určitej komodity;

(10)  „vstupné údaje“ sú údaje týkajúce sa hodnoty jedného alebo viacerých podkladových aktív alebo cien vrátane odhadu cien alebo iných hodnôt použitých správcom na určenie referenčnej hodnoty;

(11)  „regulované údaje“ sú:

(i)     vstupné údaje, ktoré sú ako celok príspevkom:

(a)  z miesta obchodovania podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 24 smernice 2014/65/EÚ, ale len pokiaľ ide o údaje týkajúce sa finančných nástrojov;

(b)  zo schváleného mechanizmu zverejňovania podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 52 smernice 2014/65/EÚ alebo od poskytovateľa konsolidovaného informačného systému podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 53 smernice 2014/65/EÚ v súlade s povinnými požiadavkami na transparentnosť po uzavretí obchodu, ale len pokiaľ ide o údaje o transakciách týkajúcich sa finančných nástrojov, s ktorými sa obchoduje na mieste obchodovania;

(c)  zo schváleného mechanizmu podávania správ podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 54 smernice 2014/65/EÚ, ale len pokiaľ ide o údaje o transakciách týkajúcich sa finančných nástrojov, s ktorými sa obchoduje na mieste obchodovania a ktoré sa musia uverejniť v súlade s povinnými požiadavkami na transparentnosť po uzavretí obchodu;

(d)  z výmeny elektriny podľa článku 37 ods. 1 písm. j) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES(15);

(e)  Z výmeny zemného plynu podľa článku 41 ods. 1 písm. j) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES20(16);

(f)   z aukčnej platformy podľa článku 26 alebo ▌30 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2010(17);

(g)  z údajov uvedených v článku 8 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1227/2011 a ďalej rozpracovaných vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 1348/2014(18); or

(h)  z miesta obchodovania tretej krajiny, platformy, výmeny, mechanizmu zverejňovania alebo mechanizmu podávania správ rovnocenných tým, ktoré sú uvedené v bodoch a) až g), alebo od akéhokoľvek iného subjektu, ako sú agregátori údajov o transakciách a subjekty zbierajúce transakčné údaje, ktorých príspevok vstupných údajov už podlieha primeranému dohľadu; a

(ii)    z čistej hodnoty aktív podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) podľa vymedzenia v článku 1 ods. 2 smernice 2009/65/EÚ(19).

(12)  „údaje o transakciách“ sú pozorovateľné ceny, sadzby, indexy, alebo hodnoty predstavujúce transakcie medzi nespriaznenými protistranami na aktívnom trhu, ktorý podlieha konkurenčným silám ponuky a dopytu;

(13)  „finančný nástroj“ je akýkoľvek z nástrojov uvedených v oddiele C prílohy I k smernici 2004/65/EÚ, pre ktorý bola predložená žiadosť o jeho prijatie na obchodovanie na obchodnom mieste podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 24 smernice 2014/65/EÚ alebo s ktorým sa obchoduje na obchodnom mieste podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 24 smernice 2004/65/EÚ;

(14)  „subjekt pod dohľadom“ znamená tieto subjekty:

(a)    úverové inštitúcie podľa vymedzenia v článku 3 bode 1 smernice 2013/36/EÚ;

(b)    investičné spoločnosti vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 1 smernice 2014/65/EÚ;

(c)    poisťovňa podľa vymedzenia v článku 13 bode 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES(20);

(d)    zaisťovne podľa vymedzenia v článku 13 bode 4 smernice 2009/138/ES;

(e)    podnik kolektívneho investovania podľa vymedzenia v článku 1 ods. 2 smernice 2009/65/EÚ(21);

(f)     správcovia alternatívnych investičných fondov (správcovia AIF) podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/ES(22);

(g)    centrálne protistrany podľa vymedzenia v článku 2 bode 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012(23);

(h)    archívy obchodných údajov podľa vymedzenia v článku 2 bode 2 nariadenia (EÚ) č. 648/2012;

(i)     správcovia;

(15)  „finančná zmluva“ je:

(a)    akákoľvek úverová zmluva podľa vymedzenia v článku 3 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES(24);

(b)    akákoľvek úverová zmluva podľa vymedzenia v článku 4 bode 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/17/ES(25);

(16)  „investičný fond“ je AIF podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 2011/61/EÚ alebo podnik kolektívneho investovania, na ktorý sa vzťahuje smernica 2009/65/EÚ;

(17)  „riadiaci orgán“ je riadiaci orgán, ktorý zahŕňa funkciu dohľadu a riadenia, ktorý má konečnú rozhodovaciu právomoc a je oprávnený stanovovať stratégiu, ciele a celkové smerovanie subjektu;

(18)  „spotrebiteľ“ je fyzická osoba, ktorá pri finančných zmluvách, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, koná s cieľom, ktorý nesúvisí s jej obchodnou, podnikateľskou ani profesijnou činnosťou;

(19)  „referenčná hodnota medzibankových úrokových sadzieb“ je referenčná hodnota, pri ktorej je podkladovým aktívom na účely tohto článku ods. 1 písm. c) sadzba, za ktorú banky môžu požičiavať iným bankám alebo si vypožičiavať od iných bánk;

(19a) „devízové referenčné hodnoty“ sú referenčné hodnoty, ktorých hodnota sa stanovuje v súvislosti s cenou meny alebo košom iných mien, pričom je vyjadrená v jednej mene;

(20)  „komoditná referenčná hodnota“ je referenčná hodnota, pri ktorej je podkladovým aktívom na účely tohto článku ods. 1 písm. c) komodita v zmysle článku 2 bodu 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006 č. No 1287/2006(26), s výnimkou emisných kvót uvedených v bode 11 časti C prílohy I smernice 2014/65/EÚ;

(20a) „bázické riziko “ je riziko súvisiace s presnosťou, s ktorou referenčná hodnota opisuje základnú trhovú alebo ekonomickú realitu, ktoré má merať;

(21)  „kritická referenčná hodnota“ je referenčná hodnota, ktorá nevychádza z regulovaných údajov a ktorej referenčná hodnota prevyšuje 500 miliárd eur, ako je definované v článku. 13 ods. 1; alebo

         (a)  referenčná hodnota, ktorej ukončenie poskytovania by malo výrazný negatívny vplyv na finančnú stabilitu, riadne fungovanie trhov a na reálnu ekonomiku v jednom alebo vo viacerých členských štátoch;

        (b)  kritická referenčná hodnota má „vnútroštátny“ charakter, keď sa nepriaznivé dôsledky skutočnosti, že sa už neposkytuje alebo sa poskytuje na základe nereprezentatívneho súboru prispievateľov alebo údajov, obmedzujú len na jeden členský štát. V takom prípade sa uplatní postup stanovený v článku. 13 ods. 2a až 2d.

        kritická referenčná hodnota má „európsky“ charakter, keď sa nepriaznivé dôsledky skutočnosti, že sa už neposkytuje alebo sa poskytuje na základe nereprezentatívneho súboru prispievateľov alebo údajov, neobmedzujú len na jeden členský štát. V takom prípade sa uplatní postup stanovený v článku. 13 ods. 2e, 2f a 2g.

(21a) „referenčná hodnota, ktorá nie je kritická“ je referenčná hodnota, ktorá nespĺňa kritériá pre kritickú referenčnú hodnotu stanovené v článku 13.

(22)  „so sídlom v“ znamená v súvislosti s právnickou osobou, členským štátom alebo treťou krajinou miesto, kde sa nachádza sídlo danej osoby alebo iná oficiálna adresa, a v súvislosti s fyzickou osobou, členským štátom alebo treťou krajinou miesto, kde je daná osoba rezidentom na daňové účely.

(22a) „orgán verejnej moci“ je:

(a)  akákoľvek vláda alebo verejná správa;

(b)  akýkoľvek subjekt alebo osoba, ktorí vykonávajú funkcie verejnej správy podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo majú verejnú zodpovednosť alebo funkcie, alebo poskytujú verejné služby vrátane opatrení zameraných na infláciu, pracovné a hospodárske činnosti, a to pod kontrolou orgánu vlády alebo verejnej správy.

2.          Komisii sa udeľuje právomoc prijímať v súlade s článkom 37 delegované akty s cieľom spresniť ďalšie technické prvky vymedzení pojmov stanovených v odseku 1, najmä spresniť, čo predstavuje sprístupnenie verejnosti na účely vymedzenia indexu. Komisia v rámci týchto delegovaných aktov zabezpečí, aby boli termíny uverejnené alebo sprístupnené verejnosti chápané ako sprístupnené širšej verejnosti používateľov alebo potenciálnych používateľov.

Komisia náležite zohľadní vývoj na trhu alebo technologický vývoj a medzinárodné zbližovanie metód dohľadu v súvislosti s referenčnými hodnotami.

2a.        Komisia prijme vykonávacie akty na účely stanovenia zoznamu verejných orgánov v Únii uvedených v tomto článku ods. 1 bode 22a a jeho preskúmania. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 38 ods. 2.

Článok 4Vylúčenie

poskytovateľov indexov, ktorí si nie sú vedomí používania referenčných hodnôt, ktoré poskytujú ▌

Toto nariadenie sa nevzťahuje na poskytovateľa indexu v súvislosti s indexom, ktorý poskytuje, v prípade, že si poskytovateľ indexu nie je vedomý a nemohol si byť opodstatnene vedomý toho, že príslušný index sa používa na účely uvedené v článku 3 ods. 1 bode 2.

HLAVA IIINTEGRITA A SPOĽAHLIVOSŤ REFERENČNÝCH HODNÔT

Kapitola 1 Správa, riadenie a kontrola správcov

Článok 5 Požiadavky týkajúce sa správy a riadenia

a konfliktu záujmov

1.          ▌Správca musí mať spoľahlivý systém správy a riadenia, ktorý zahŕňa jasnú organizačnú štruktúru s jasne vymedzenými transparentnými a konzistentnými úlohami a zodpovednosťami pre všetky osoby zapojené do poskytovania referenčnej hodnoty.

Správca podnikne všetky kroky potrebné na identifikovanie konfliktov záujmov medzi ním vrátane jeho manažérov, zamestnancov a akejkoľvek inej fyzickej osoby alebo tretej strany, ktorých služby má k dispozícii alebo pod svojou kontrolou, a prispievateľmi alebo používateľmi, na zabránenie týmto konfliktov záujmov alebo ich riadenie a na zabezpečenie toho, aby sa vlastné uváženie alebo úsudok, ak sa vyžaduje v postupe zostavovania referenčnej hodnoty, uplatňovalo nezávisle a čestne.

2a.        Poskytovanie referenčnej hodnoty musí byť z prevádzkového hľadiska oddelené od akejkoľvek časti podnikania správcu, ktorá môže viesť ku skutočnému alebo potenciálnemu konfliktu záujmov. Ak na strane správcu môže dôjsť ku konfliktom záujmov z dôvodu jeho vlastníckej štruktúry, záujmov kontroly alebo iných činností vykonávaných akýmkoľvek subjektom vlastniacim alebo kontrolujúcim správcu alebo subjektom, ktorý je vlastnený alebo kontrolovaný správcom alebo ktoroukoľvek jeho pobočkou, správca vytvorí nezávislú funkciu dohľadu s vyváženým zastúpením rôznych zainteresovaných strán, ak sú títo známi, ako aj odberateľov a prispievateľov. Ak tieto konflikty nemožno primerane riadiť, správca ukončí všetky činnosti alebo vzťahy, ktoré vedú k týmto konfliktom, alebo prestane vytvárať referenčnú hodnotu.

3a.        Správca uverejní alebo poskytne používateľom referenčnej hodnoty, ako aj dotknutému príslušnému orgánu a prípadne prispievateľom všetky existujúce alebo potenciálne konflikty záujmov vrátane konfliktov záujmov vyplývajúcich z vlastníctva alebo kontroly správcu.

3b.        Správca zavedie a vykonáva primerané politiky a postupy, ako aj účinné organizačné mechanizmy na identifikáciu, zverejňovanie, riadenie, zmierňovanie a predchádzanie konfliktom záujmov s cieľom chrániť integritu a nezávislosť určovania referenčných hodnôt. Tieto politiky a postupy sa pravidelne preskúmavajú a aktualizujú. Tieto politiky a postupy zohľadňujú a riešia konflikty záujmov, mieru priestoru na vlastné uváženie v postupe zostavovania referenčnej hodnoty a riziká, ktoré referenčná hodnota predstavuje, a zabezpečuje sa nimi:

(a)    dôvernosť informácií, ktorými prispel alebo ktoré vytvoril správca, ktorá podlieha povinnostiam zverejnenia a transparentnosti v súlade s týmto nariadením; a

(b)    konkrétne zmiernenie konfliktov, ktoré vznikli z dôvodu vlastníctva alebo kontroly správcu alebo z dôvodu iných záujmov v jeho skupine alebo v dôsledku iných osôb, ktoré môžu mať vplyv na správcu alebo kontrolu nad ním, pokiaľ ide o stanovovanie referenčnej hodnoty.

3c.         Správca zabezpečí, aby zamestnanci a všetky ostatné fyzické osoby, ktorých služby má k dispozícii alebo pod kontrolou a ktorí sa priamo zúčastňujú na poskytovaní referenčnej hodnoty:

(a)    mali potrebné kvalifikácie, vedomosti a skúsenosti zodpovedajúce prideleným úlohám a podliehali účinnému riadeniu a dohľadu;

(b)    nepodliehali neprimeranému vplyvu alebo konfliktom záujmov a aby odmeňovanie a hodnotenie výkonu týchto osôb neviedlo ku konfliktom záujmov alebo inak nezasahovalo do integrity zostavovania referenčnej hodnoty;

(c)    nemali žiadne záujmy alebo obchodné styky, ktoré by ohrozovali funkcie správcu;

(d)    mali zákaz prispievať k stanovovaniu referenčnej hodnoty svojou účasťou na ponukách, návrhoch a obchodoch, a to buď osobne alebo v mene účastníkov trhu; a

(e)    podliehali účinným postupom kontroly výmeny informácií s ostatnými zamestnancami a nevykonávali činnosti, ktoré môžu predstavovať riziko konfliktov záujmov.

3d.        Správca zavedie osobitné kontrolné postupy na zabezpečenie bezúhonnosti a spoľahlivosti zamestnancov alebo osôb stanovujúcich referenčnú hodnotu, čo môže zahŕňať interné schvaľovanie vedením pred zverejnením referenčnej hodnoty alebo inú vhodnú náhradu, napríklad ak sa referenčná hodnota aktualizuje v priebehu dňa alebo v reálnom čase.

3e.         Akékoľvek nepodstatné zmeny referenčnej hodnoty, pokiaľ ide o ustanovenia, na ktoré sa vzťahuje tento článok, sa nepovažujú za porušenie žiadnej finančnej zmluvy ani žiadneho finančného nástroja, ktoré na túto referenčnú hodnotu odkazujú. Ak ide o kritickú referenčnú hodnotu, je dotknutý príslušný orgán oprávnený rozhodnúť o tom, či sa zmena považovať za podstatnú.

Článok 5aPožiadavky týkajúce sa funkcie dohľadu

1.          Správca zriadi a udržuje trvalú a účinnú funkciu dohľadu s cieľom zabezpečiť dohľad nad všetkými aspektmi poskytovania svojich referenčných hodnôt.

2.          Správca vypracuje a udržiava spoľahlivé postupy týkajúce sa funkcie dohľadu, ktoré sú k dispozícii dotknutým príslušným orgánom.

Medzi hlavné vlastnosti týchto postupov patria:

(a)    vymedzenie funkcie dohľadu;

(b)    kritériá na výber členov s funkciou dohľadu;

(c)    súhrnné podrobné údaje o členstve v akejkoľvek rade alebo výbore poverených funkciou dohľadu spolu s akýmikoľvek vyhláseniami o konfliktoch záujmov a postupmi výberu, vymenovania alebo odvolania a nahradenia členov výboru.

3.          Funkcia dohľadu funguje nezávisle a zahŕňa nasledujúce zodpovednosti, ktoré sa upravia v závislosti od zložitosti, používania a citlivosti referenčnej hodnoty z hľadiska manipulácie:

(a)    minimálne každoročné preskúmanie vymedzenia a metodiky určovania referenčnej hodnoty;

(b)    dohľad nad všetkými zmenami metodiky vypracúvania referenčnej hodnoty a poverenie správcu konzultáciami o týchto zmenách;

(c)    dohľad nad kontrolným rámcom správcu, riadením a prevádzkovaním referenčnej hodnoty a v prípade, keď referenčná hodnota využíva prispievateľov, dohľad nad kódexom správania uvedeným v článku 9 ods. 1;

(d)    preskúmanie a schválenie postupov zameraných na ukončenie poskytovania referenčnej hodnoty vrátane akýchkoľvek konzultácií o tomto ukončení;

(e)    dohľad nad účasťou tretej strany podieľajúcou sa na poskytovaní referenčnej hodnoty vrátane agentov pre výpočet alebo distribúciu;

(f)     vyhodnotenie interných a externých auditov alebo preskúmaní a monitorovanie vykonávania nápravných opatrení zdôraznených vo výsledkoch auditov;

(g)    v prípade, keď referenčná hodnota využíva prispievateľov, monitorovanie vstupných údajov a prispievateľov a opatrení správcu pri vznášaní námietok voči príspevkom vstupných údajov alebo ich overovaní;

(h)    v prípade, keď referenčná hodnota využíva prispievateľov, prijatie účinných opatrení v prípade akýchkoľvek porušení kódexu správania; a

(i)     v prípade, keď referenčná hodnota využíva prispievateľov, informovanie dotknutých príslušných orgánov o akomkoľvek pochybení prispievateľov alebo správcov, o ktorom sa orgán dohľadu dozvie, a o akýchkoľvek prípadných neobvyklých alebo podozrivých vstupných údajoch.

4.          Funkciu dohľadu vykonáva buď osobitný výbor alebo iné primerané mechanizmy správy a riadenia.

ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom stanoviť vlastnosti, ktoré má mať funkcia dohľadu, pokiaľ ide o jej zloženie a pozíciu v organizačnej štruktúre správcu, aby bola zaistená integrita tejto funkcie a zabránilo sa konfliktom záujmov.

ESMA odlíši rôzne typy referenčných hodnôt a odvetví v zmysle tohto nariadenia a prihliadne na rozdiely vo vlastníctve a riadiacej štruktúre správcov a na povahu, rozsah a zložitosť poskytovania určitej referenčnej hodnoty a na jej riziká a dôsledky, a to aj so zreteľom na medzinárodné zbližovanie praxe v oblasti dohľadu v súvislostipožiadavkami na správu a riadenie referenčných hodnôt .

ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do [XXX].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s postupom stanoveným v článkoch 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

5.          Prostredníctvom funkcie dohľadu možno vykonávať dohľad nad viac než jednou referenčnou hodnotou poskytovanou správcom za predpokladu, že spĺňa ostatné požiadavky hlavy I a hlavy IV.

6.          Akékoľvek nepodstatné zmeny referenčnej hodnoty, pokiaľ ide o ustanovenia, na ktoré sa vzťahuje tento článok, sa nepovažujú za porušenie žiadnej finančnej zmluvy ani žiadneho finančného nástroja, ktoré na túto referenčnú hodnotu odkazujú. Ak ide o kritickú referenčnú hodnotu, je dotknutý príslušný orgán oprávnený rozhodnúť o tom, či sa zmena považovať za podstatnú.

Článok 5bPožiadavky týkajúce sa kontrolného rámca

1.          Správca musí mať zavedený kontrolný rámec, ktorým zabezpečí, aby sa referenčná hodnota poskytovala a uverejňovala alebo sprístupňovala v súlade s týmto nariadením.

2.          Tento kontrolný rámec zodpovedá úrovni zistených konfliktov záujmu, rozsahu priestoru na vlastné uváženie v postupe poskytovania referenčnej hodnoty a charakteru vstupných údajov referenčnej hodnoty a zahŕňa:

(a)    riadenie operačného rizika;

(b)    pohotovostné postupy a postupy získavania, ktoré sú zavedené pre prípad prerušenia poskytovania referenčnej hodnoty.

3.          V prípade, že vstupné údaje nie sú údajmi o transakciách, správca:

(a)    zavedie opatrenia s cieľom zabezpečiť v najväčšej možnej miere, aby prispievatelia dodržiavali kódex správania uvedený v článku 9 ods. 1 a platné normy pre vstupné údaje;

(b)    zavedie opatrenia s cieľom monitorovať vstupné údaje vrátane monitorovania vstupných údajov pred uverejnením referenčnej hodnoty a overenia vstupných údajov po uverejnení s cieľom zistiť chyby a odchýlky.

4.          Kontrolný rámec sa podľa potreby náležite zdokumentuje, preskúma a aktualizuje a sprístupní sa dotknutému príslušnému orgánu a na požiadanie aj používateľom.

5.          Akékoľvek nepodstatné zmeny referenčnej hodnoty, pokiaľ ide o ustanovenia, na ktoré sa vzťahuje tento článok, sa nepovažujú za porušenie žiadnej finančnej zmluvy ani žiadneho finančného nástroja, ktoré na túto referenčnú hodnotu odkazujú. Ak ide o kritickú referenčnú hodnotu, je dotknutý príslušný orgán oprávnený rozhodnúť o tom, či sa zmena považovať za podstatnú.

Článok 5cPožiadavky týkajúce sa rámca zodpovednosti

1.          Správca musí mať zavedený rámec zodpovednosti, ktorý zahŕňa uchovávanie záznamov, vykonávanie auditu a preskúmanie a postup riešenia sťažností, ktorým sa preukazuje dodržiavanie súladu s požiadavkami tohto nariadenia.

2.          Správca určí nezávislú internú alebo externú funkciu s potrebnými schopnosťami na preskúmanie a podávanie správ o dodržiavaní súladu s metodikou vypracúvania referenčnej hodnoty a týmto nariadením zo strany správcu.

3.          Pre referenčné hodnoty, ktoré nie sú kritické, správca uverejní a uchováva vyhlásenie o súlade, v ktorom informuje o dodržiavaní ustanovení tohto nariadenia. Vyhlásenie o súlade sa vzťahuje minimálne na požiadavky stanovené v článku 5 ods. 1, ods. 2a, 3b, 3c a 3d, článkoch 5a a 5b, článku 5d písm. b) až g), článku 7 ods. 1 písm. aa), b), ba), bb), bc) a c), článku 7 ods. 2a, 3a a 3b, článku 7a, článku 8 ods. 1 a 2, článku 9 ods. 1 a 2, článku 11 a článku 17 ods. 1.

Ak správca nespĺňa požiadavky stanovené v článku 5 ods. 1, ods. 2a, 3b, 3c a 3d, článkoch 5a a 5b, článku 5d písm. b) až g), článku 7 ods. 1 písm. aa), b), ba), bb), bc) a c), článku 7 ods. 2a, 3a a 3b, článku 7a, článku 8 ods. 1 a 2, článku 9 ods. 1 a 2, článku 11 a článku 17 ods. 1, vo vyhlásení o súlade sa jasne uvedie, prečo je vhodné, aby tento správca tieto ustanovenia nedodržiaval.

4.          Správca referenčnej hodnoty, ktorá nie je kritická, vymenuje nezávislého externého audítora, aby preskúmal presnosť správcovho vyhlásenia o súlade a podal o ňom správu. Tento audit sa vykoná minimálne každé dva roky a vždy, keď dôjde k podstatnej zmene referenčnej hodnoty.

5.          Správca poskytne výsledky auditov vykonaných podľa odseku 4 dotknutému príslušnému orgánu. Správca na požiadanie poskytne alebo uverejni podrobné informácie o auditoch vykonaných podľa odseku 4 každému užívateľovi danej referenčnej hodnoty. Správca na žiadosť dotknutého príslušného orgánu alebo ktoréhokoľvek používateľa referenčnej hodnoty poskytne alebo uverejní podrobné údaje o preskúmaní podľa odseku 4.

6.          Dotknutý príslušný orgán si môže vyžiadať od správcu doplňujúce informácie týkajúce sa jeho referenčných hodnôt, ktoré nie sú kritické, v súlade s článkom 30 a/alebo mu poskytnúť odporúčania v súvislosti s dodržiavaním ustanovení, na ktoré sa vzťahuje vyhlásenie o súlade, a to až do svojej plnej spokojnosti. Dotknutý príslušný orgán môže toto odporúčanie uverejniť na svojich internetových stránkach.

Článok 5dPožiadavky na uchovávanie záznamov

1.          Správca uchováva záznamy o:

(a)    všetkých vstupných údajov;

(b)    akomkoľvek použití úsudku alebo vlastného uváženia pri určovaní referenčnej hodnoty zo strany správcu a v uplatniteľnom prípade zo strany posudzovateľov;

(c)    záznamoch o nezohľadnení niektorých vstupných údajov, najmä v prípadoch, že to bolo v súlade s požiadavkami metodiky vypracúvania referenčnej hodnoty, a o dôvodoch nezohľadnenia týchto údajov;

(d)    iných zmenách v štandardných postupoch a metodikách vrátane tých, ktoré boli uskutočnené v obdobiach napätej situácie na trhu alebo narušenia trhu;

(e)    totožnostiach predkladateľov a fyzických osôb, ktoré správca zamestnáva na určovanie referenčných hodnôt;

(f)     všetkých dokumentoch súvisiacich s akoukoľvek sťažnosťou; a

(g)    záznamoch relevantných komunikácií medzi akoukoľvek osobou, ktorú zamestnáva správca, a prispievateľmi alebo predkladateľmi, pokiaľ ide o referenčnú hodnotu.

2.          V prípade, že referenčná hodnota vychádza z príspevkov prispievateľov, prispievateľ uchováva aj záznamy akýchkoľvek relevantných komunikácií vrátane komunikácií s ďalšími prispievateľmi.

3.          Správca uchováva záznamy stanovené v odseku 1 najmenej päť rokov v takej forme, aby bolo možné zreprodukovať a plne pochopiť výpočty referenčnej hodnoty a vykonať audit alebo hodnotenie vstupných údajov, výpočtov, úsudkov a vlastného uváženia. Záznamy telefonických rozhovorov alebo elektronickej komunikácie sa na požiadanie poskytnú osobám, ktoré sa na rozhovoroch alebo komunikácii zúčastnili, a uchovávajú sa počas obdobia troch rokov.

Článok 5eRiešenie sťažností

1.          Správca zavedie a uverejní písomné postupy na prijímanie a vyšetrovanie sťažností týkajúcich sa postupu výpočtu správcom a uchovávanie záznamov o nich. Týmto mechanizmom podávania sťažností sa zabezpečí, že:

(a)    správca bude mať zavedený mechanizmus podrobne opísaný v písomných zásadách riešenia sťažností, pomocou ktorého môžu odberatelia podávať sťažnosti týkajúce sa toho, či výpočet referenčnej hodnoty zodpovedá trhovej hodnote, navrhovaným zmenám vo výpočte referenčnej hodnoty, uplatňovaniu metodiky v súvislosti s konkrétnym výpočtom referenčnej hodnoty a ostatným redakčným rozhodnutiam v súvislosti s postupom výpočtu referenčnej hodnoty;

(b)    bude stanovený časový harmonogram, pokiaľ ide o proces a cieľ riešenia sťažností;

(c)    formálne sťažnosti podané voči správcovi a jeho pracovníkom správca včas a spravodlivo vyšetrí;

(d)    vyšetrovanie sa uskutoční nezávisle od akýchkoľvek pracovníkov, ktorých sa môže týkať predmet sťažnosti;

(e)    správca sa bude usilovať o rýchle ukončenie vyšetrovania;

Článok 5fRegulačné technické predpisy o požiadavkách na správu, riadenie a kontrolu

ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom špecifikovať ďalšie požiadavky na správu, riadenie a kontrolu podľa článku 5 ods. 2a, článku 5 ods. 3a až 3d, článku 5a ods. 3, článku 5b ods. 2, článku 5b ods. 3, článku 5c ods. 2 a článku 5c ods. 1 až 3. ESMA zohľadňuje:

(a)    vývoj v oblasti referenčných hodnôt a na finančných trhoch vzhľadom na medzinárodné zbližovanie metód dohľadu v súvislosti s požiadavkami na správu a riadenie referenčných hodnôt;

(b)    osobitné vlastnosti rozličných druhov referenčných hodnôt a správcov vrátane odvetvových vlastností a druhov použitých vstupných údajov;

(c)    rozdiely medzi kritickými referenčnými hodnotami a referenčnými hodnotami, ktoré nie sú kritické.

(d)    či sa na požiadavky čiastočne alebo v plnom rozsahu vzťahujú iné príslušné regulačné požiadavky, najmä požiadavky týkajúce sa referenčných hodnôt vychádzajúcich z regulovaných údajov, okrem iného však najmä požiadavky stanovené v smernici 2014/65/EÚ alebo v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014(27), s cieľom zabezpečiť, aby nedošlo k zdvojovaniu požiadaviek na správcov alebo k inej zbytočnej záťaži.

ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do [...].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom odseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 6Externé zabezpečovanie činností

1.          Správcovia nesmú zabezpečovať poskytovanie referenčnej hodnoty externým spôsobom tak, aby sa podstatne narušila kontrola správcu nad poskytovaním referenčnej hodnoty alebo schopnosť dotknutého príslušného orgánu vykonávať dohľad nad referenčnou hodnotou.

3.          Ak správca externe zabezpečuje funkcie alebo akékoľvek relevantné služby alebo činnosti týkajúce sa poskytovania referenčnej hodnoty prostredníctvom akéhokoľvek poskytovateľa služieb, ostáva plne zodpovedný za plnenie všetkých svojich povinností podľa tohto nariadenia.

3a.        Správca v prípade externého zabezpečovania činností zaistí splnenie týchto podmienok:

(a)    poskytovateľ služieb musí byť schopný, musí mať kapacitu a príslušné zákonom predpísané povolenie na činnosť, aby mohol spoľahlivo a profesionálne vykonávať externe zabezpečované funkcie, služby alebo činnosti;

(b)    správca sprístupní dotknutým príslušným orgánom informácie o totožnosti a úlohách poskytovateľa služieb, ktorý sa podieľa na určovaní referenčnej hodnoty;

(c)    ak sa zdá, že je možné, že by poskytovateľ služieb nevykonával tieto externe zabezpečované funkcie účinne a v súlade s platnými právnymi predpismi a regulačnými požiadavkami, správca prijme primerané opatrenia;

(d)    správca si udržiava potrebnú odbornosť na účinný dohľad nad externe zabezpečovanými funkciami a na riadenie rizík spojených s týmto externým zabezpečovaním činností;

(e)    poskytovateľ služieb oznámi správcovi akýkoľvek vývoj, ktorý môže mať podstatný vplyv na jeho schopnosť vykonávať externe zabezpečované funkcie účinne a v súlade s platnými právnymi predpismi a regulačnými požiadavkami;

(f)     poskytovateľ služieb spolupracuje s dotknutým príslušným orgánom v súvislosti s externe zabezpečovanými činnosťami a správca a dotknutý príslušný orgán majú účinný prístup k údajom týkajúcim sa externe zabezpečovaných činností, ako aj do podnikateľských priestorov poskytovateľa služieb, a dotknutý príslušný orgán musí byť schopný uplatniť tieto práva prístupu;

(g)    správca musí byť v prípade potreby schopný tieto dohody ukončiť.

(h)    správca prijme odôvodnené opatrenia vrátane pohotovostných plánov s cieľom predísť neprimeranému operačnému riziku súvisiacemu s účasťou poskytovateľa služieb na určení referenčnej hodnoty;

Kapitola 2 Vstupné údaje a metodika a ohlasovanie porušení

Článok 7 Vstupné údaje ▌

1.          Pokiaľ ide o vstupné údaje a metodiku, poskytovanie referenčnej hodnoty sa riadi týmito požiadavkami ▌:

(a)    Vstupné údaje sú údaje o transakciách alebo tam, kde je to vhodnejšie, údaje, ktoré nie sú založené na transakciách, vrátane záväzných kotácií a overiteľných odhadov. za predpokladu, že presne a spoľahlivo odzrkadľujú trhovú alebo ekonomickú realitu, na ktorej meranie je referenčná hodnota určená ▐.

(aa)  Vstupné údaje uvedené v písm. a) musia byť overiteľné.

(b)    Správca získava vstupné údaje zo spoľahlivej a reprezentatívnej skupiny alebo vzorky prispievateľov, aby zabezpečil, že výsledná referenčná hodnota bude spoľahlivá a reprezentatívna pre trhovú a ekonomickú realitu, na ktorej meranie je referenčná hodnota určená▐.

(ba)  Správca použije iba vstupné údaje od prispievateľov, ktorí dodržiavajú kódex správania uvedený v článku 9.

(bb) Správca má zavedený zoznam osôb, ktoré mu môžu poskytovať vstupné údaje, vrátane postupov na vyhodnotenie totožnosti prispievateľa a všetkých predkladateľov.

(bc)  Správca zabezpečí, aby prispievatelia poskytli všetky relevantné vstupné údaje; a

(c)    Ak vstupné údaje pre referenčnú hodnotu nie sú údajmi o transakciách a ak je prispievateľ zmluvnou stranou transakcií s hodnotou viac než 50 % trhu, na ktorého meranie sa má daná referenčná hodnota používať, správca podľa možností overí, či vstupné údaje reprezentujú trh, ktorý podlieha konkurenčným silám ponuky a dopytu. Ak správca zistí, že vstupné údaje nereprezentujú trh, ktorý podlieha konkurenčným silám ponuky a dopytu, buď zmení vstupné údaje, prispievateľov alebo metodiku s cieľom zabezpečiť, aby vstupné údaje reprezentovali trh podliehajúci konkurenčným silám ponuky a dopytu, alebo danú referenčnú hodnotu prestane poskytovať ▌.

2a.        Správca zabezpečí, aby kontrolné postupy týkajúce sa vstupných údajov zahŕňali:

(a)    kritériá, ktorými sa vymedzuje, kto môže správcovi prispieť vstupnými údajmi, ako aj postup výberu prispievateľov;

(b)    postup hodnotenia vstupných údajov prispievateľa a postup, ktorým sa zabráni prispievateľovi v poskytovaní ďalších vstupných údajov, alebo postup uplatňovania iných sankcií voči prispievateľovi za nedodržanie súladu s predpismi podľa potreby; a

(c)    postup overovania vstupných údajov, a to aj na základe iných ukazovateľov alebo údajov, s cieľom zabezpečiť ich integritu a presnosť. Ak referenčná hodnota spĺňa kritériá stanovené v článku 14a, táto požiadavka sa uplatní len vtedy, ak je možné primerane zabezpečiť jej plnenie.

3a.     V prípade, keď vstupnými údajmi prispieva útvar vo funkcii podpory zákazníkov, t. j. ktorýkoľvek odbor, divízia, skupina alebo personál prispievateľov alebo ktorýkoľvek z jeho pridružených subjektov, ktoré vykonávajú oceňovanie, obchodovanie, predaj, marketing, reklamné aktivity, predvádzanie, štruktúrovanie alebo maklérske činnosti, správca:

(a)    získa údaje z ďalších zdrojov, ktorými sa potvrdia tieto vstupné údaje;

(b)    zabezpečí, aby prispievatelia mali zavedené primerané vnútorné postupy dohľadu a overovania, ktoré umožnia:

(i)        overenie vstupných údajov, ktorými prispievajú, vrátane postupov viacnásobného preskúmania vedúcimi pracovníkmi s cieľom skontrolovať vstupné údaje a postupov interného schvaľovania predkladaných vstupných údajov manažmentom;

(ii)      fyzické oddelenie zamestnancov útvaru vo funkcii podpory zákazníkov od jednotlivých hierarchických línií;

(iii)     úplné zohľadnenie opatrení na riadenie konfliktov záujmov s cieľom identifikovať, zverejniť, riadiť, zmierňovať alebo predchádzať existujúcej alebo potenciálnej motivácii manipulovať alebo inak ovplyvňovať vstupné údaje, a to aj prostredníctvom politík odmeňovania, a konfliktom záujmov medzi činnosťami súvisiacimi s prispievaním vstupnými údajmi a akýmikoľvek inými obchodnými aktivitami prispievateľa, jeho pridružených subjektov alebo ich klientov, alebo zákazníkov.

Ustanovenia uvedené v písmenách a) a b) prvého pododseku sa uplatňujú na referenčné hodnoty, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v článku 14a, iba v prípade, že by bolo možné primerane zabezpečiť dodržanie týchto ustanovení.

3b.        Akékoľvek nepodstatné zmeny referenčnej hodnoty, pokiaľ ide o ustanovenia, na ktoré sa vzťahuje tento článok, sa nepovažujú za porušenie žiadnej finančnej zmluvy ani žiadneho finančného nástroja, ktoré na túto referenčnú hodnotu odkazujú. Ak ide o kritickú referenčnú hodnotu, je dotknutý príslušný orgán oprávnený rozhodnúť o tom, či sa zmena považovať za podstatnú.

3c.         ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom bližšie určiť ďalšie vnútorné postupy dohľadu nad prispievateľom a jeho overovania, ktoré sú v záujme správcu, aby v súlade s odsekom 2a a 3a zabezpečil integritu a presnosť vstupných údajov.

ESMA zohľadní zásadu proporcionality, pokiaľ ide o referenčné hodnoty, ktoré nie sú kritické, a komoditné referenčné hodnoty; špecifickosť rozličných druhov referenčných hodnôt, najmä referenčných hodnôt založených na príspevkoch od subjektov, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v článku 14a; charakter vstupných údajov, skutočnosť, či sa na požiadavky čiastočne alebo úplne vzťahujú iné príslušné regulačné požiadavky, okrem iných najmä požiadavky podľa smernice 2014/65/EÚ alebo nariadenia (EÚ) č. 600/2014, aby nedochádzalo k duplicite požiadaviek alebo zbytočnej záťaži pre správcov, ako aj medzinárodné zbližovanie praxe v oblasti dohľadu v súvislosti s referenčnými hodnotami.

ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do [XXX].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s postupom stanoveným v článkoch 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 7aMetodika

1.          Správca použije na určenie referenčnej hodnoty metodiku, ktorá

(a)    je robustná a spoľahlivá;

(b)    má jasné pravidlá, ktorými sa určuje, ako a kedy sa môže na určenie referenčnej hodnoty využiť vlastné uváženie;

(c)    je dôsledná, kontinuálna a validovateľná, a to aj prostredníctvom spätného testovania;

(d)    je odolná a spoľahlivá a zabezpečuje, aby bolo možné vypočítať referenčnú hodnotu v čo najširšom súbore možných okolností;

(e)    je vysledovateľná a overiteľná.

2.          Pri vývoji metodiky vypracúvania referenčnej hodnoty správca referenčnej hodnoty:

(a)    zohľadní faktory, ku ktorým patrí veľkosť a bežná likvidita trhu, transparentnosť obchodovania a pozície účastníkov trhu, koncentrácia trhu, dynamika trhu a adekvátnosť prípadnej vzorky, ktorá by reprezentovala trh alebo ekonomickú realitu, na ktorej meranie je referenčná hodnota určená.

(b)    určí, čo na účely danej referenčnej hodnoty predstavuje aktívny trh; a

(c)    stanoví prioritu vzhľadom na rozličné druhy vstupných údajov.

3.              Správca má zavedené jasné dohody, ktoré sú zverejnené a v ktorých sú vymedzené okolnosti, za ktorých objem alebo kvalita vstupných údajov nedosahuje potrebný štandard, aby sa metodikou presne a spoľahlivo určila referenčná hodnota, a v ktorých je opísané, či a ako sa táto referenčná hodnota za takýchto okolností vypočíta.

4.          Akékoľvek nepodstatné zmeny referenčnej hodnoty, pokiaľ ide o ustanovenia, na ktoré sa vzťahuje tento článok, sa nepovažujú za porušenie žiadnej finančnej zmluvy ani žiadneho finančného nástroja, ktoré na túto referenčnú hodnotu odkazujú. Ak ide o kritickú referenčnú hodnotu, je dotknutý príslušný orgán oprávnený rozhodnúť o tom, či sa zmena považovať za podstatnú.

Článok 7bTransparentnosť metodiky

1.          Správca transparentným spôsobom vypracúva, prevádzkuje a spravuje údaje a metodiku týkajúce sa referenčnej hodnoty.

Správca prostriedkami zaisťujúcimi spravodlivý a ľahký prístup uverejňuje:

(i)     metodiku použitú pre každú referenčnú hodnotu alebo skupinu referenčných hodnôt; a

(ii)   postup konzultácie a dôvody všetkých navrhovaných podstatných zmien metodiky vrátane vymedzenia toho, čo predstavuje podstatnú zmenu a kedy budú používatelia o zmenách informovaní.

2.          Ak referenčná hodnota zodpovedá kritériám stanoveným v článku 14a, správca referenčnej hodnoty pri každom výpočte primeraným spôsobom a bez toho, aby to malo vplyv na zverejnenie referenčnej hodnoty, opíše a uverejní :

(a)    stručné vysvetlenie, ktoré odberateľovi referenčnej hodnoty alebo príslušnému orgánu umožní pochopiť, ako sa dospelo k výpočtu, a aspoň to, aká bola veľkosť a likvidita posudzovaného fyzického trhu (napr. počet a objem predložených transakcií), rozsah a priemerný objem a rozsah a priemerná cena, a orientačné percentuálne podiely každého druhu vstupných údajov, ktoré boli pri tomto výpočte zohľadnené; pojmy vzťahujúce sa na metodiku oceňovania, napríklad „založené na transakciách“, „na základe spreadu“ alebo „interpolované alebo extrapolované“; a

(b)    stručné vysvetlenie, v akej miere a na akom základe sa uplatnil prípadný úsudok vrátane akéhokoľvek rozhodnutia vylúčiť vstupné údaje, ktoré inak spĺňali požiadavky príslušnej metodiky pre uvedený výpočet; základné ceny v spreadoch alebo interpolácia, extrapolácia alebo váženie ponúk, ktoré boli vyššie ako uzatvorené transakcie, pri každom výpočte.

3.          V prípade, že by toto uverejnenie nebolo v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti duševného vlastníctva, metodika sa sprístupní dotknutému príslušnému orgánu.

4.          Ak došlo k podstatnej zmene metodiky vypracúvania kritickej referenčnej hodnoty, správca informuje o zmene dotknutý príslušný orgán. Príslušný orgán schváli zmenu do 30 dní.

Článok 7cRegulačné technické predpisy týkajúce sa vstupných údajov a metodiky

ESMA vypracuje regulačné technické predpisy s cieľom bližšie určiť kontrolné postupy v súvislosti so vstupnými údajmi, okolnosti, za ktorých môžu byť údaje o transakciách nedostatočné a ako to možno preukázať dotknutým príslušným orgánom, a požiadavky na vypracovanie metodík, pričom rozlišuje medzi rôznymi druhmi referenčných hodnôt a odvetví, ako je stanovené v tomto nariadení. ESMA zohľadňuje:

(a)    vývoj v oblasti referenčných hodnôt a na finančných trhoch vzhľadom na medzinárodné zbližovanie metód dohľadu v súvislosti s referenčnými hodnotami;

(b)    špecifické vlastnosti rozličných referenčných hodnôt a druhov referenčných hodnôt;

(c)    zásadu proporcionality, pokiaľ ide o referenčné hodnoty, ktoré nie sú kritické;

(d)    citlivosť referenčných hodnôt z hľadiska manipulácie, pokiaľ ide o použité metodiky a vstupné údaje.

(e)    skutočnosť, že používatelia by mali mať dostupné dostatočne podrobné informácie, aby bolo jasné, ako sa referenčná hodnota poskytuje, a mohli posúdiť ich relevantnosť a primeranosť ako referenčného údaju.

(f)     či sa na požiadavky čiastočne alebo v plnom rozsahu vzťahujú iné príslušné regulačné požiadavky, najmä požiadavky týkajúce sa referenčných hodnôt vychádzajúcich z regulovaných údajov, okrem iného však najmä požiadavky stanovené v smernici 2014/65/EÚ alebo v nariadení (EÚ) č. 600/2014, s cieľom zabezpečiť, aby nedošlo k zdvojovaniu požiadaviek na správcov alebo k inej zbytočnej záťaži.

ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do [...].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom odseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 8Ohlasovanie porušení

1.          Správca má zavedené postupy, na základe ktorých jeho manažéri, zamestnanci a akékoľvek iné fyzické osoby, ktorých služby má k dispozícii alebo sú pod jeho kontrolou, interne ohlasujú porušovanie tohto nariadenia a iných relevantných uplatniteľných právnych predpisov.

2.          Správca má zavedené postupy na ohlasovanie porušení tohto nariadenia príslušným orgánom a iných relevantných uplatniteľných právnych predpisov.

Kapitola 3 Kódex správania a požiadavky na prispievateľov

Článok 9 Kódex správania

1.          V prípade, že referenčná hodnota je založená na vstupných údajoch od prispievateľov, správca podľa možností v spolupráci s prispievateľmi vypracuje kódex správania pre každú referenčnú hodnotu, v ktorom jasne určí ▌zodpovednosti prispievateľov▌, pokiaľ ide o prispievanie vstupnými údajmi, a zabezpečí, aby predkladatelia každoročne potvrdzovali dodržiavanie kódexu správania a v prípade akýchkoľvek zmien dodržiavanie znovu potvrdzovali.

2.          Kódex správania obsahuje minimálne tieto prvky:

(a)  jasný opis vstupných údajov, ktoré sa majú poskytovať, a požiadaviek potrebných na zabezpečenie toho, aby sa vstupné údaje poskytovali v súlade s článkami 7 a 8;

(b)  zásady, ktorými sa zabezpečí, že prispievatelia poskytnú všetky relevantné vstupné údaje; a

(c)  systémy a kontrolné postupy, ktoré je prispievateľ povinný zaviesť, vrátane:

      (i)          postupov na predkladanie vstupných údajov a požiadaviek, aby prispievateľ uviedol, či sú vstupné údaje údajmi o transakciách a či vstupné údaje zodpovedajú požiadavkám správcu;

      (ii)         politík využívania vlastného uváženia pri poskytovaní vstupných údajov;

      (iii)        akýchkoľvek požiadaviek na overenie vstupných údajov pred tým, ako budú poskytnuté správcovi;

      (iv)        zásad uchovávania záznamov;

      (v)          požiadaviek na nahlasovanie podozrivých vstupných údajov;

      (vi)        požiadaviek na riešenie konfliktov.

2a.        Správca môže vypracovať kódex správania pre každú skupinu referenčných hodnôt, ktorú poskytuje.

2b.        Do 20 dní odo dňa uplatňovania rozhodnutia zaradiť kritickú referenčnú hodnotu do zoznamu uvedeného v článku 13 ods. 1 správca tejto kritickej referenčnej hodnoty oznámi dotknutému príslušnému orgánu kódex správania. Dotknutý príslušný orgán do 30 dní overí, či je obsah kódexu správania v súlade s týmto nariadením.

3.          ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom bližšie určiť ďalšie prvky kódexu správania uvedeného v odseku 2 pre rozličné druhy referenčných hodnôt s cieľom zohľadniť vývoj v oblasti referenčných hodnôt a na finančných trhoch.

ESMA pri vypracúvaní návrhu regulačných technických predpisov zohľadní zásadu proporcionality, pokiaľ ide o rozličné charakteristické znaky referenčných hodnôt a prispievateľov, najmä so zreteľom na rozdiely vstupných údajov a metodík, riziká, že so vstupnými údajmi sa manipulovalo, a medzinárodné zbližovanie praxe v oblasti dohľadu v súvislosti s referenčnými hodnotami. ESMA konzultuje s ACER, pokiaľ ide o uplatniteľnosť kódexov správania, najmä so zreteľom na príslušné referenčné hodnoty.

ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do [XXX].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s postupom stanoveným v článkoch 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 11

Požiadavky na prispievateľov pod dohľadom

1.          Na prispievateľa pod dohľadom prispievajúceho vstupnými údajmi na určenie kritickej referenčnej hodnoty sa uplatňujú požiadavky ▌na správu, riadenie a kontrolu stanovené v ods. 2a a 3.

2.          Prispievateľ pod dohľadom musí mať zavedené účinné systémy a kontrolné postupy na zabezpečenie integrity a spoľahlivosti všetkých vstupných údajov, ktorými prispieva správcovi, vrátane:

(a)    kontrolných postupov týkajúcich sa toho, kto môže predkladať vstupné údaje správcovi, a ak je to primerané, vrátane postupu schvaľovania fyzickou osobou, ktorá je hierarchicky nadradená voči predkladateľovi;

(b)    primeranej odbornej prípravy pre predkladateľov zahŕňajúcej aspoň oblasť tohto nariadenia a nariadenia (EÚ) č. 596/2014;

(c)    opatrení v oblasti riadenia konfliktov, v prípade potreby vrátane organizačného oddelenia zamestnancov a zohľadnenia spôsobu odstraňovania motivácie manipulovať s referenčnou hodnotou, ktorá vznikla v dôsledku politík odmeňovania;

(d)    uchovávania záznamov o komunikácii v súvislosti s poskytovaním vstupných údajov počas primeraného časového obdobia;

(e)    vedenia záznamov o expozíciách jednotlivých obchodníkov a obchodných oddelení voči nástrojom, ktoré odkazujú na referenčnú hodnotu, s cieľom uľahčiť audity a vyšetrovania a riadiť konflikty záujmov;

(f)     uchovávania záznamov z interných a externých auditov.

2a.        V prípade, že vstupné údaje nie sú údajmi o transakciách alebo záväzných kotáciách, prispievatelia pod dohľadom stanovia okrem systémov a kontrolných postupov uvedených v odseku 2 aj politiky, ktorými usmernia akékoľvek použitie úsudku alebo vlastného uváženia, a uchovávajú záznamy o dôvodoch pre takýto úsudok alebo vlastné uváženie, ak je to primerané so zreteľom na povahu referenčnej hodnoty a vstupných údajov.

3.          Prispievateľ pod dohľadom v plnej miere spolupracuje so správcom a dotknutým príslušným orgánom na vykonávaní auditu a dohľadu nad poskytovaním referenčnej hodnoty, ako aj na účely stanovené v článku 5c ods. 3, a sprístupní informácie a uchovávané záznamy v súlade s odsekmi 2 a 2a.

4.          ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom ďalej bližšie určiť požiadavky týkajúce sa systémov a kontrol stanovených v odsekoch 2, 2a a 3 pre rozličné druhy referenčných hodnôt.

ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do [XXX].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s postupom stanoveným v článkoch 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

HLAVA III ▌POŽIADAVKY NA KRITICKÉ REFERENČNÉ HODNOTY

Kapitola 1

Regulované údaje

Článok 12aRegulované údaje

Keď sú referenčné hodnoty stanovené pomocou vzorca na základe údajov stanovených v článku 3 ods. 1 bode 11i) alebo 11ii), článok 7 ods. 1 písm. b), článok 7 ods. 1 písm. ba), článok 7 ods. 1 písm. c), článok 7 ods. 2a, článok 7 ods. 3a, článok 8 ods. 1, článok 8 ods. 2 a články 9, 11 a 13a sa neuplatňujú, pokiaľ ide o poskytovanie týchto referenčných hodnôt alebo o prispievanie na určenie týchto referenčných hodnôt. Článok 5 ods. 1 písm. a) sa neuplatňuje na poskytovanie týchto referenčných hodnôt, pokiaľ ide o vstupné údaje, ktorými sa prispieva v celku, ako je uvedené v článku 3 ods. 1 bode 11. Tieto požiadavky sa takisto neuplatňujú na účely článku 5c ods. 3.

Kapitola 2 Kritické referenčné hodnoty

Článok 13 Kritické referenčné hodnoty

1.          Referenčná hodnota, ktorá nie je založená na regulovaných údajoch, sa považuje za kritickú referenčnú hodnotu za týchto okolností:

(a)  referenčná hodnota sa používa ako odkaz na finančné nástroje a finančné zmluvy s priemernou hodnotou minimálne 500 000 000 000 EUR zistenou počas primeraného časového obdobia;

(b)  referenčná hodnota sa považuje za kritickú v súlade s postupom uvedeným v odsekoch 2a, 2c a 2e až 2g.

ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov na:

         – určenie spôsobu výpočtu trhovej hodnoty finančného nástroja;

         – určenie spôsobu výpočtu hrubej nominálnej hodnoty derivátov;

         – určenie dĺžky časového obdobia, ktoré sa má použiť na primerané meranie výšky referenčnej hodnoty;

         – preskúmanie prahovej hodnoty 500 000 000 000 EUR aspoň každé [3] roky po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do [XXX].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s postupom stanoveným v článkoch 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

2a.      Príslušný organ členského štátu môže považovať referenčnú hodnotu spravovanú v rámci svojej jurisdikcie za kritickú, keď je jej priemerná nominálna hodnota nižšia, ako je hodnota stanovená v odseku 1 prvom pododseku písm. a), ak sa domnieva, že ukončenie poskytovania tejto referenčnej hodnoty by malo významný negatívny vplyv na integritu trhov, finančnú stabilitu, spotrebiteľov, reálnu ekonomiku alebo financovanie domácností a korporácií v rámci jeho jurisdikcie. V tomto prípade oznámi do piatich dní svoje rozhodnutie ESMA.

2b.      ESMA do desiatich dní po tom, čo dostane oznámenie stanovené v odseku 2a, uverejní oznámenie na svojej webovej stránke a aktualizuje register uvedený v článku 25a.

2c.      Ak sa vnútroštátny príslušný orgán domnieva, že rozhodnutie prijaté podľa odseku 2a iným príslušným orgánom v Únii bude mať významný negatívny vplyv na finančnú stabilitu trhov, reálnu ekonomiku alebo prispievateľov pod dohľadom, obráti sa na tento vnútroštátny príslušný orgán so žiadosťou, aby prehodnotil svoje rozhodnutie. Príslušný orgán, ktorý prijal rozhodnutie podľa odseku 2a, informuje žiadajúci príslušný orgán o svojej odpovedi do 30 dní po tom, čo dostal žiadosť.

2d.      V prípade, že sa príslušné orgány nedohodnú, môže žiadajúci orgán postúpiť záležitosť orgánu ESMA. ESMA koná v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 v lehote 60 dní po tom, čo dostane žiadosť o postúpenie.

2e.      Ak sa príslušný organ členského štátu alebo ESMA domnieva, že referenčná hodnota, ktorá je spravovaná v inom členskom štáte a má priemernú nominálnu hodnotu nižšiu, ako je hodnota stanovená v odseku 1 prvom pododseku písm. a), by sa napriek tomu mala považovať za kritickú, keďže ukončenie jej poskytovania by malo významný negatívny vplyv na integritu trhov, finančnú stabilitu, spotrebiteľov, reálnu ekonomiku alebo financovanie domácností a korporácií v rámci jeho jurisdikcie, obráti sa na vnútroštátny príslušný orgán relevantného správcu referenčnej hodnoty so žiadosťou, aby kategorizoval referenčnú hodnotu ako kritickú. Príslušný orgán relevantného správcu referenčnej hodnoty informuje žiadajúci príslušný orgán o svojej odpovedi do 30 dní po tom, čo dostal žiadosť.

2f.       Na základe postupu stanoveného v odseku 2e a v prípade, že sa príslušné orgány nedohodnú, môže žiadajúci orgán postúpiť záležitosť ESMA. Predloží zdokumentované posúdenie vplyvu ukončenia poskytovania referenčnej hodnoty vo svojej jurisdikcii, ktoré obsahuje aspoň tieto údaje:

(a) rôznorodosť používania, čo sa týka účastníkov trhu, ako aj použitie na retailových trhoch;

(b) dostupnosť vhodnej trhovej náhrady za túto referenčnú hodnotu;

(c) hodnotu finančných nástrojov a finančných zmlúv odkazujúcich na referenčnú hodnotu v rámci členského štátu a jej relevantnosť vzhľadom na hrubý národný produkt členského štátu;

(d) koncentráciu používania a v uplatniteľnom prípade prispievania na určenie referenčnej hodnoty v jednotlivých členských štátoch;

(e) akýkoľvek iný ukazovateľ na posúdenie potenciálneho vplyvu prerušenia alebo nespoľahlivosti referenčnej hodnoty, pokiaľ ide o integritu trhov, finančnú stabilitu alebo financovanie domácností a korporácií v členskom štáte.

Ak je žiadajúcim príslušným orgánom ESMA, preskúma žiadosť a vydá záväzné stanovisko.

2g.      ESMA do [10] týždňov po tom, čo dostane oznámenie uvedené v ods. 2d, a po konzultácii s ESRB a ďalšími relevantnými vnútroštátnymi príslušnými orgánmi vydá záväzné stanovisko o tom, či je referenčná hodnota kritická. ESMA svoje stanovisko predloží Komisii, vnútroštátnym príslušným orgánom a správcovi spolu s výsledkami konzultácií. ESMA pri svojom stanovisku vychádza z kritérií uvedených v odseku 2f a z ďalších relevantných kritérií.

2h.      Ak bola referenčná hodnota definovaná ako „kritická“, zriadi sa kolégium príslušných orgánov podľa článku 34.

Kolégium príslušných orgánov požiada potrebné informácie s cieľom udeliť povolenie, ktorým sa umožní poskytovanie tejto referenčnej hodnoty podľa dodatočných podmienok uložených týmto nariadením so zreteľom na to, že referenčná hodnota je kritická, ako sa stanovuje v článku 23.

2i.       Kolégium príslušných orgánov preskúma aspoň raz za dva roky referenčné hodnoty predtým označené za kritické.

2j.       Členské štáty môžu za výnimočných okolností stanoviť dodatočné požiadavky na všetkých správcov referenčných hodnôt v súvislosti so záležitosťami, na ktoré sa vzťahuje tento článok.

Článok 13aPovinná správa kritickej referenčnej hodnoty

1.          Ak má správca kritickej referenčnej hodnoty v úmysle zrušiť kritickú referenčnú hodnotu, musí:

(a)    bezodkladne informovať svoj príslušný orgán; a

(b)    do štyroch týždňov od tohto oznámenia predložiť návrh spôsobu, akým referenčná hodnota prejde na nového správcu; alebo

(c)    do štyroch týždňov od tohto oznámenia predloží návrh spôsobu, akým sa vypracúvanie referenčnej hodnoty ukončí, a pritom berie do úvahy postup stanovený v článku 17 ods. 1.

Počas tohto obdobia správca referenčnej hodnoty nesmie ukončiť vypracúvanie referenčnej hodnoty.

2.          Po prijatí návrhu správcu uvedeného v odseku 1, príslušný orgán do štyroch týždňov:

(a)    Informuje ESMA; a

(b)    vypracuje vlastný návrh prechodu referenčnej hodnoty na nového správcu alebo ukončenia jej vypracúvania, pričom prihliada na postup správcu týkajúci sa ukončenia poskytovania referenčnej hodnoty stanovený v súlade s článkom 17 ods. 1.

Počas tohto obdobia správca nesmie ukončiť vypracúvanie referenčnej hodnoty.

3.          Po vypracovaní návrhu podľa odseku 2 musí mať príslušný orgán právomoc nariadiť, aby správca pokračoval v uverejňovaní referenčnej hodnoty, až kým:

(a)    poskytovanie referenčnej hodnoty neprejde na nového správcu; alebo

(b)    referenčnú hodnotu možno zrušiť riadnym spôsobom; alebo

(c)    referenčná hodnota prestane byť kritickou.

Príslušný orgán môže nariadiť, aby správca naďalej uverejňoval referenčnú hodnotu počas obmedzeného obdobia nepresahujúceho 6 mesiacov, ktoré môže príslušný orgán predĺžiť v prípade potreby o ďalších 6 mesiacov.

Článok 13bZmierňovanie trhovej sily správcov kritických referenčných hodnôt

1.          Správca, ktorý vykonáva kontrolu nad poskytovaním kritickej referenčnej hodnoty, náležite zohľadňuje zásady integrity trhu a kontinuitu referenčnej hodnoty vrátane potreby právnej istoty v prípade zmlúv, ktoré odkazujú na referenčnú hodnotu.

2.          Pri poskytovaní kritickej referenčnej hodnoty na používanie vo finančnej zmluve alebo finančnom nástroji správca zabezpečí, aby sa povolenia a informácie týkajúce sa referenčných hodnôt poskytovali všetkým používateľov na spravodlivom, primeranom a nediskriminačnom základe, ako sa uvádza v článku 37 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.

Článok 14Povinné prispievanie

na určovanie kritickej referenčnej hodnoty

1.          Správca jednej alebo viacerých kritických referenčných hodnôt založených na predkladaní údajov prispievateľmi, ktorí sú väčšinou subjektmi pod dohľadom, každé dva roky predkladá svojmu príslušnému orgánu posúdenie skutočnosti, či je každá kritická referenčná hodnota, ktorú poskytuje, schopná merať základnú trhovú alebo ekonomickú realitu.

2.          Ak jeden alebo viacerí prispievatelia pod dohľadom prispievajúci údajmi na určenie kritickej referenčnej hodnoty zamýšľajú prestať prispievať vstupnými údajmi, urýchlene to písomne oznámia správcovi tejto kritickej referenčnej hodnoty a dotknutému príslušnému orgánu. Správca do 14 dní po tom, čo dostane toto oznámenie, informuje príslušný orgán a predloží posúdenie dôsledkov ukončenia prispievania údajmi na schopnosť referenčnej hodnoty merať základnú trhovú alebo ekonomickú realitu. Správca musí informovať aj ostatných prispievateľov pod dohľadom, ktorí prispievajú údajmi na určenie kritickej referenčnej hodnoty, o vypovedaní prispievania údajmi a skúmať, či majú ostatní v úmysle prestať prispievať údajmi.

Príslušný orgán ihneď informuje kolégium príslušných orgánov a dokončí svoje vlastné posúdenie dôsledkov ukončenia v primeranej lehote. Príslušný orgán má právomoc požadovať, aby prispievatelia, ktorí oznámili úmysel prestať prispievať vstupnými údajmi na určenie kritickej referenčnej hodnoty, naďalej prispievali týmito vstupnými údajmi, až kým príslušný orgán ukončí svoje posudzovanie.

3.          V prípade, že sa príslušný orgán domnieva, že je reprezentatívnosť kritickej referenčnej hodnoty ohrozená, má právomoc:

(a)    požadovať od subjektov pod dohľadom v súlade s odsekom 4 vrátane subjektov, ktoré už nie sú prispievateľmi údajov na určenie kritickej referenčnej hodnoty, aby prispievali vstupnými údajmi správcovi v súlade s metodikou, kódexom správania alebo inými pravidlami; Táto požiadavka sa uplatňuje počas vhodného prechodného obdobia v závislosti od priemernej dĺžky zmluvy, ktorá odkazuje na príslušnú referenčnú hodnotu, ale nie viac ako 12 mesiacov od dátumu prijatia pôvodného rozhodnutia požadovať prispievanie;

(b)    po preskúmaní podľa odseku 6 prechodného obdobia uvedeného v písm. a) tohto odseku musí mať dotknutý príslušný orgán možnosť predĺžiť obdobie povinného príspevku na obdobie nepresahujúce 12 mesiacov;

(c)    určiť obdobie, počas ktorého sa prispieva vstupnými údajmi, bez toho, aby žiadal od subjektov pod dohľadom, aby obchodovali alebo sa zaviazali obchodovať;

(d)    požiadať správcu, aby zmenil kódex správania, metodiku alebo iné pravidlá týkajúce sa kritickej referenčnej hodnoty s cieľom zvýšiť reprezentatívnosť a spoľahlivosť referenčnej hodnoty, a to po porade so správcom;

(e)    požiadať správcu, aby poskytol a sprístupnil používateľom referenčnej hodnoty písomnú správu o opatreniach, ktoré zamýšľa prijať s cieľom zvýšiť reprezentatívnosť a spoľahlivosť referenčnej hodnoty.

4.          Subjekty pod dohľadom uvedené v odseku 3 písm. a) určí príslušný orgán správcu s pomocou príslušného orgánu subjektov pod dohľadom na základe rozsahu účasti subjektu pod dohľadom na trhu, ktorý má merať referenčná hodnota, ako aj odbornosti prispievateľa a jeho schopnosti poskytnúť vstupné údaje potrebnej kvality. Náležitá pozornosť sa venuje existencii vhodných alternatívnych referenčných hodnôt, na ktoré by mohli prejsť finančné zmluvy a finančné nástroje, ktoré odkazujú na kritickú referenčnú hodnotu.

5.          V prípade, že sa referenčná hodnota považuje za kritickú podľa postupu stanoveného v článku 13 ods. 2a až 2d, príslušnému orgánu správcu sa udelí právomoc požadovať prispievanie vstupnými údajmi v súlade s týmto článkom ods. 3 písm. a), b) a c) iba od prispievateľov pod dohľadom so sídlom v jeho členskom štáte.

5a.        Príslušný orgán subjektu pod dohľadom uvedeného v odseku 3 pomáha príslušnému orgánu správcu pri presadzovaní opatrení podľa odseku 3.

5b.        Do konca prechodného obdobia uvedeného v odseku 3 písm. a) príslušný orgán správcu v spolupráci s kolégiom príslušných orgánov preskúma potrebu zachovania opatrení stanovených v odseku 3 písm. a) a predloží svoje závery v písomnej správe. Príslušný orgán správcu zruší opatrenia, ak:

(a)    usúdi, že by poskytovanie referenčnej hodnoty mohlo pokračovať po tom, čo prispievatelia poverení prispievaním vstupnými údajmi ukončia prispievanie;

(b)    usúdi, že je pravdepodobné, že prispievatelia budú pokračovať v prispievaní vstupnými údajmi aspoň počas jedného roka, ak by sa právomoc zrušila,

(c)    po konzultácii s prispievateľmi a používateľmi usúdi, že je dostupná prijateľná náhradná referenčná hodnota a používatelia kritickej referenčnej hodnoty sú schopní prejsť na túto náhradu s primeranými nákladmi. Tento prechod sa nebude považovať za porušenie existujúceho kontraktu; alebo

(d)    usúdi, že nebolo možné identifikovať vhodných alternatívnych prispievateľov, a zastavenie príspevkov od príslušných subjektov pod dohľadom by oslabilo referenčnú hodnotu do takej miery, že by bolo potrebné požadovať ukončenie poskytovania referenčnej hodnoty.

Pokiaľ ide o prvý pododsek písm. a) a b), subjekty pod dohľadom, ktoré majú v úmysle prestať prispievať údajmi, tak urobia v deň, ktorý určí príslušný orgán správcu, a nesmú prekročiť lehoty stanovené v odseku 3 písm. b).

5c.         V prípade, že sa má kritická referenčná hodnota zrušiť, každý prispievateľ pod dohľadom, ktorý prispieva údajmi na určenie kritickej referenčnej hodnoty, pokračuje v prispievaní vstupnými údajmi počas primeraného dodatočného obdobia, ktoré určí príslušný orgán, ktoré nepresiahne lehoty stanovené v odseku 3 písm. b). Prechod na inú referenčnú hodnotu sa nepovažuje za porušenie existujúcej zmluvy.

5d.        V prípade, že prispievateľ poruší požiadavky odseku 2, správca to čo najrýchlejšie oznámi dotknutému príslušnému orgánu.

Článok 14aKomoditné referenčné hodnoty založené na príspevkoch od subjektov, ktoré nepodliehajú dohľadu

V prípade komoditnej referenčnej hodnoty založenej na príspevkoch od prispievateľov, z ktorých väčšina nie je subjektom pod dohľadom a ktorých hlavnou činnosťou je poskytovanie investičných služieb podľa smernice 2014/65/EÚ alebo bankových činností podľa smernice 2013/36/EÚ, sa články 5a a 5b, článok 5c ods. 1, článok 5c ods. 2, článok 5d ods. 2, článok 7 ods. 1 písm. ba), článok 7 ods. 1 písm. bc) a článok 9 neuplatňujú.

HLAVA IVTRANSPARENTNOSŤ A OCHRANA SPOTREBITEĽOV

Článok 15Vyhlásenie o referenčnej hodnote

1.          Do dvoch týždňov po zaradení do registra uvedeného v článku 25a správca zverejní pre každú referenčnú hodnotu vyhlásenie o referenčnej hodnote alebo v uplatniteľných prípadoch pre každú skupinu referenčných hodnôt vytvorenú a zverejnenú s cieľom získať povolenie alebo registráciu, alebo s cieľom získať uznanie podľa článku 21b, alebo podľa článku 21a. Správca musí aktualizovať referenčné vyhlásenie pre každú referenčnú hodnotu alebo skupinu referenčných hodnôt aspoň raz za dva roky. Vyhlásenie spĺňa tieto požiadavky:

(a)    jasne a jednoznačne sa v ňom vymedzí trh alebo ekonomická realita meraná referenčnou hodnotou a okolnosti, za ktorých sa takýto ukazovateľ môže stať nespoľahlivým;

(c)    ▌jasne a jednoznačne určuje prvky referenčnej hodnoty, v prípade ktorých možno využiť vlastné uváženie, a kritériá, ktoré sa na toto vlastné uváženie vzťahujú▌;

(d)    poskytuje sa v ňom informácia o možnosti, že faktory vrátane vonkajších faktorov nezávislých od vôle správcu si môžu vyžadovať zmeny alebo zánik referenčnej hodnoty; a

(e)    obsahuje radu, že akékoľvek finančné zmluvy alebo iné finančné nástroje, ktoré odkazujú na referenčnú hodnotu, by mali odolávať možným zmenám alebo zániku referenčnej hodnoty alebo ich iným spôsobom riešiť.

2.          Vyhlásenie o referenčnej hodnote obsahuje minimálne:

(a)    vymedzenia všetkých kľúčových pojmov týkajúcich sa referenčnej hodnoty;

(b)    dôvody na prijatie metodiky týkajúcej sa referenčnej hodnoty a postupy na preskúmanie a schválenie metodiky;

(c)    kritériá a postupy používané na určenie referenčnej hodnoty vrátane opisu vstupných údajov, uprednostnenie rôznych druhov vstupných údajov, minimálne údaje potrebné na určenie referenčnej hodnoty, používanie akýchkoľvek modelov alebo metód extrapolácie a akéhokoľvek postupu na vyváženie prvkov indexu referenčnej hodnoty;

(d)    kontroly a pravidlá, ktorými sa správca alebo prispievatelia riadia pri každom uplatnení vlastného uváženia alebo úsudku, s cieľom zabezpečiť jednotnosť v používaní takéhoto vlastného uváženia alebo úsudku;

(e)    postupy, ktorými sa určovanie referenčnej hodnoty riadi v obdobiach napätia alebo v obdobiach, keď môžu byť zdroje údajov o transakciách nedostatočné, nepresné alebo nespoľahlivé, a potenciálne obmedzenia referenčnej hodnoty v týchto obdobiach;

(f)     postupy na riešenie chýb vo vstupných údajoch alebo pri určovaní referenčnej hodnoty, a to aj v prípade, keď bude potrebné opätovné určenie referenčnej hodnoty; a

(g)    určenie možných obmedzení referenčnej hodnoty vrátane jej fungovania na nelikvidných alebo nesúrodých trhoch a možnej koncentrácie vstupov.

Článok 17Zánik referenčnej hodnoty

1.          Správca spolu s vyhlásením o referenčnej hodnote uvedeným v článku 15 zverejní postup týkajúci sa opatrení, ktoré má správca prijať v prípade zmeny alebo zániku referenčnej hodnoty, alebo zániku uznania referenčnej hodnoty v súlade s článkom 21a alebo uznania v súlade s článkom 21b. Postup sa tiež začlení do kódexu správania uvedeného v článku 9 ods. 1. V uplatniteľných situáciách možno navrhnúť postup pre skupiny referenčných hodnôt, ktorý sa v prípade podstatných zmien vždy aktualizuje a zverejní.

2.          Subjekty pod dohľadom, ktoré používajú referenčnú hodnotu, vypracujú a uchovávajú kvalitné písomné plány, v ktorých stanovia opatrenia, ktoré by prijali v prípade zásadnej zmeny alebo zániku poskytovania referenčnej hodnoty. V uskutočniteľných a vhodných prípadoch tieto plány určia jednu alebo niekoľko alternatívnych referenčných hodnôt, na ktoré možno odkazovať, a uvedú dôvody, prečo by tieto referenčné hodnoty mohli byť vhodnými alternatívami. Subjekty pod dohľadom na požiadanie predložia tieto plány dotknutému príslušnému orgánu a podľa možnosti ich vždy uplatňujú vo svojich zmluvných vzťahoch s klientmi.

Článok 17aVhodnosť referenčnej hodnoty

Správca zabezpečí presnosť referenčných hodnôt v súvislosti s opisom trhu alebo ekonomickej reality, ktoré má referenčná hodnota merať, v súlade s požiadavkami týkajúcimi sa vyhlásenia o referenčnej hodnote stanovenými v článku 15.

ESMA zverejní v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia usmernenia, ktoré obsahujú vymedzenie vhodnosti z hľadiska prijateľnej miery bázického rizika.

Komisia do decembra 2015 zverejní správu analyzujúcu súčasnú prax v súvislosti s nakladaním s bázickým rizikom vo finančných zmluvách vo vzťahu k používaniu referenčných hodnôt, ako sú referenčné hodnoty v prípade medzibankových úrokových sadzieb a devíz, pričom posúdi, či je vykonávanie ustanovení o obchodnej činnosti stanovených v smernici 2008/48/ES a v smernici 2014/17/EÚ dostatočné na zníženie bázického rizika spojeného s referenčnými hodnotami používanými vo finančných zmluvách.

HLAVA V

POUŽÍVANIE REFERENČNÝCH HODNÔT POSKYTOVANÝCH SPRÁVCAMI S POVOLENÍM

ALEBO REGISTROVANÝMI SPRÁVCAMI Z TRETÍCH KRAJÍN

Článok 19Používanie

referenčnej hodnoty

1.        Subjekt pod dohľadom môže použiť referenčnú hodnotu alebo kombináciu referenčných hodnôt v Únii ako odkaz vo finančnom nástroji alebo finančnej zmluve, ak ich poskytuje správca, ktorému bolo udelené povolenie v súlade s článkom 23, alebo správca registrovaný v súlade s článkom 23a, alebo správca so sídlom v tretej krajine, ktorý je zaregistrovaný v súlade s článkami 20, 21a alebo 21b.

2.        V prípade, keď sú predmetom prospektu, ktorý sa má zverejniť v súlade so smernicou 2003/71/ES alebo smernicou 2009/65/ES, prevoditeľné cenné papiere alebo iné investície, ktoré odkazujú na referenčnú hodnotu, emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o prístup k obchodovaniu na regulovanom trhu zabezpečia, aby prospekt obsahoval aj jasné a neprehliadnuteľné informácie o tom, či bola referenčná hodnota zaregistrovaná, alebo ju poskytuje správca registrovaný vo verejnom registri, ako sa uvádza v článku 25a tohto nariadenia.

3.        ESMA stiahne alebo uvedie odseky 49 až 62 usmernení ESMA do súladu s odsekom 1 tohto článku, pokiaľ ide o usmernenia pre príslušné orgány a správcovské spoločnosti podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), usmernenia o fondoch obchodovateľných na burze (ETF) a ďalšie záležitosti týkajúce sa PKIPCP(28).

Článok 20Rovnocennosť

1.          Referenčné hodnoty, ktoré poskytol správca so sídlom v tretej krajine, môžu v Únii používať subjekty pod dohľadom za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky, okrem prípadov, keď sa uplatňuje článok 21a alebo článok 21b:

(a)    Komisia prijala rozhodnutie o rovnocennosti v súlade s odsekom 2 alebo 2a;

(b)    správca je držiteľom povolenia alebo je registrovaný v danej tretej krajine a podlieha v nej dohľadu;

(c)    správca informoval ESMA o svojom súhlase, že subjekty pod dohľadom v Únii môžu používať jeho súčasné alebo budúce referenčné hodnoty ▌;

(d)    správca je riadne registrovaný podľa článku 25a; a

(e)    dohody o spolupráci uvedené v odseku 3 tohto článku sú funkčné.

2.          Komisia môže prijať rozhodnutie, v ktorom uvedie, že právnym rámcom a praxou v oblasti dohľadu tretej krajiny sa zabezpečuje, že:

(a)    správcovia, ktorí majú povolenie alebo sú zaregistrovaní v tejto tretej krajine, spĺňajú záväzné požiadavky, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami vyplývajúcimi z tohto nariadenia, pričom sa zohľadní najmä skutočnosť, či je prostredníctvom právneho rámca a praxe v oblasti dohľadu tretej krajiny zabezpečený súlad so zásadami IOSCO o finančných referenčných hodnotách uverejnenými 17. júla 2013, ako aj so zásadami IOSCO pre agentúry poskytujúce informácie o cenách ropy, ktoré boli zverejnené 5. októbra 2012; a

(b)    záväzné požiadavky podliehajú nepretržitému účinnému dohľadu a presadzovaniu v tejto tretej krajine.

(ba)  – prebieha účinná výmena informácií so zahraničnými daňovými orgánmi,

– právne, súdne a administratívne opatrenia sú transparentné,

– uplatňuje sa požiadavka výrazného miestneho zastúpenia, alebo

– tretia krajina nevystupuje ako daňový raj;

– tretia krajina neuplatňuje politiku žiadnych alebo len nominálnych daní, alebo neponúka daňové výhody subjektom bez skutočnej hospodárskej činnosti a s významnou hospodárskou prítomnosťou na území tretej krajiny, ktorá takéto daňové výhody ponúka;

– táto tretia krajina nie je vedená na zozname nespolupracujúcich krajín a území FATF;

– táto tretia krajina v plnej miere dodržiava normy stanovené v článku 26 Modelovej zmluvy OECD o zdaňovaní príjmov a majetku a zaručuje účinnú výmenu informácií o daňových otázkach vrátane prípadných viacstranných dohôd o daniach.

Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 38 ods. 2.

2a.        Alternatívne Komisia môže prijať rozhodnutie uvádzajúce, že špecifické pravidlá alebo požiadavky v danej tretej krajine, pokiaľ ide o individuálnych či špecifických správcov alebo individuálne či špecifické referenčné hodnoty, alebo skupiny referenčných hodnôt, sú rovnocenné s pravidlami a požiadavkami tohto nariadenia a že subjekty pod dohľadom v Únii môžu preto používať týchto individuálnych či špecifických správcov alebo individuálne či špecifické referenčné hodnoty, alebo skupiny referenčných hodnôt.

Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 38 ods. 2.

3.          ESMA uzatvorí dohody o spolupráci s príslušnými orgánmi tretích krajín, ktorých právne rámce a prax v oblasti dohľadu boli uznané za rovnocenné v súlade s odsekom 2 alebo odsekom 2a. V týchto dohodách sa stanoví aspoň:

(a)    mechanizmus výmeny informácií medzi ESMA a príslušnými orgánmi dotknutých tretích krajín vrátane prístupu ku všetkým relevantným informáciám týkajúcim sa správcu, ktorý získal povolenie v tejto tretej krajine, ktoré požaduje ESMA;

(b)    mechanizmus rýchleho oznamovania orgánu ESMA, keď sa príslušný orgán tretej krajiny domnieva, že správca s povolením v tejto tretej krajine, nad ktorým sa vykonáva dohľad, porušuje podmienky svojho povolenia alebo iných vnútroštátnych právnych predpisov;

(c)    postupy týkajúce sa koordinácie činností dohľadu ▌.

4.          ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov na stanovenie minimálneho obsahu dohody o spolupráci uvedenej v odseku 3 s cieľom zaistiť, aby príslušné orgány a ESMA boli schopné vykonávať všetky svoje právomoci dohľadu podľa tohto nariadenia.

ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do [XXX].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s postupom stanoveným v článkoch 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 21

Zrušenie registrácie správcov z tretej krajiny

2.          ESMA zruší registráciu správcu uvedenú v článku 20 ods. 1 písm. d) v prípade, keď má opodstatnené dôvody založené na zdokumentovaných dôkazoch, že správca:

(a)    ▌koná spôsobom, ktorý jasne poškodzuje záujmy používateľov jeho referenčných hodnôt alebo riadne fungovanie trhov; alebo

(b)    ▌vážne porušil vnútroštátne právne predpisy alebo ustanovenia, ktoré sa naňho vzťahujú v tretej krajine a na základe ktorých Komisia prijala rozhodnutie podľa článku 20 ods. 2 alebo článku 20 ods. 2a.

3.          ESMA prijme rozhodnutie podľa odseku 2 iba vtedy, keď sú splnené tieto podmienky:

(a)    ESMA postúpil záležitosť príslušnému orgánu tretej krajiny a daný príslušný orgán neprijal vhodné opatrenia potrebné na ochranu investorov a riadneho fungovania trhov v Únii alebo nepreukázal, že dotknutý správca spĺňa požiadavky, ktoré sa naňho v tretej krajine vzťahujú;

(b)    ESMA informoval príslušný orgán tretej krajiny o svojom úmysle odobrať registráciu správcovi aspoň 30 dní pred jej odobratím.

4.          ESMA bezodkladne informuje ostatné príslušné orgány o každom opatrení prijatom v súlade s odsekom 2 a svoje rozhodnutie uverejní na svojej webovej lokalite.

Článok 21a

Uznávanie správcu z tretej krajiny

1.          Pokiaľ nie je prijaté rozhodnutie o rovnocennosti v súlade s článkom 20 ods. 2, môžu subjekty pod dohľadom v Únii používať referenčné hodnoty poskytnuté správcom so sídlom v tretej krajine pod podmienkou, že správca získal od ESMA predchádzajúce uznanie v súlade s týmto článkom.

2.          Správca so sídlom v tretej krajine, ktorý má v úmysle získať predchádzajúce uznanie, ako je stanovené v odseku 1, musí spĺňať všetky požiadavky stanovené v tomto nariadení s výnimkou článkov 11, 13a a 14. Keď je správca schopný dokázať, že referenčná hodnota, ktorú poskytuje, je založená na regulovaných údajoch alebo je komoditnou referenčnou hodnotou, ktorá nie je založená na predkladaní údajov prispievateľmi, ktorí nie sú vo väčšine subjektmi pod dohľadom, ak hlavnou podnikateľskou činnosťou skupiny je poskytovanie investičných služieb podľa smernice 2014/65/ES alebo bankových činností podľa smernice 2013/36/ES, uplatňujú sa v súlade s článkami 12a a 14a na tohto správcu výnimky, pokiaľ ide o tieto referenčné hodnoty.

3.          Správca so sídlom v tretej krajine, ktorý má v úmysle získať predchádzajúce uznanie uvedené v odseku 1, tak bude môcť urobiť aj tým, že dodrží všetky požiadavky stanovené v zásadách IOSCO pre finančné referenčné hodnoty, alebo ak správca spĺňa kritériá stanovené v článku 14a ods. 1, v zásadách IOSCO pre agentúry poskytujúce informácie o cenách ropy. Súlad s požiadavkami preskúmava, overuje a osvedčuje nezávislý externý audítor aspoň raz za dva roky a vždy vtedy, ak dôjde k závažnej zmene referenčnej hodnoty, a správy o audite sa zašlú ESMA a na požiadanie sa sprístupnia používateľom.

4.          Správca so sídlom v tretej krajine, ktorý má v úmysle získať predchádzajúce uznanie, ako je uvedené v odseku 1, má zástupcu usadeného v Únii. Zástupca je fyzická osoba, ktorá má pobyt v Únii, alebo právnická osoba so svojou registrovanou kanceláriou v Únii. Správca so sídlom v tretej krajine výslovne poverí zástupcu, aby konal v jeho mene, pokiaľ ide o všetku komunikáciu s orgánmi vrátane ESMA a dotknutými príslušnými orgánmi a akoukoľvek inou relevantnou osobou v Únii s ohľadom na správcove povinnosti podľa tohto nariadenia.

5.          Správca so sídlom v tretej krajine, ktorý má v úmysle získať predchádzajúce uznanie, ako je uvedené v odseku 1, požiada o uznanie orgánom ESMA. Žiadajúci správca poskytne všetky informácie, ako je stanovené v článku 23 alebo článku 23a, ktoré ESMA potrebuje, aby sa presvedčil o tom, že žiadajúci správca mal v čase udelenia uznania zavedené všetky potrebné opatrenia na splnenie požiadaviek stanovených v odseku 2 alebo 2a, a uvedie zoznam svojich súčasných alebo budúcich referenčných hodnôt, ktoré je možné použiť v Únii, a ak je správca pod dohľadom orgánu tretej krajiny, a príslušný orgán zodpovedný za jeho dohľad v tretej krajine, príslušnému orgánu, ktorý má nad ním dohľad v tretej krajine.

ESMA do [90] dní po tom, čo dostane žiadosť uvedenú v prvom pododseku, a po konzultácii s dotknutými príslušnými orgánmi overí, či sú splnené podmienky stanovené v odsekoch 2 alebo 2a, 3 a 4. ESMA môže touto úlohou poveriť dotknutý vnútroštátny príslušný orgán.

Ak sa ESMA domnieva, že to tak nie je, odmietne žiadosť o uznanie a vysvetlí dôvody odmietnutia.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia tretieho pododseku, uznanie sa neudelí v prípade, keď nie sú splnené tieto dodatočné podmienky:

(i)     v prípade správcu so sídlom v tretej krajine, ktorý je pod dohľadom orgánu tretej krajiny, je prijatá primeraná dohoda o spolupráci medzi dotknutým príslušným orgánom alebo ESMA a orgánom tretej krajiny správcu s cieľom zabezpečiť efektívnu výmenu informácií;

(ii)   účinnému vykonávaniu funkcie dohľadu príslušným orgánom alebo ESMA, ktorá vyplýva z tohto nariadenia, nebránia právne predpisy, nariadenia alebo administratívne ustanovenia tretej krajiny, v ktorej má správca sídlo.

6.          Ak správca so sídlom v tretej krajine má v úmysle získať predchádzajúce uznanie prostredníctvom dodržiavania tohto nariadenia, ako sa stanovuje v tomto článku ods. 2, a správca sa domnieva, že na referenčnú hodnotu, ktorú poskytuje, sa môžu vzťahovať výnimky z článku 12a a článku 14a, bez zbytočného odkladu to oznámi ESMA. Na podporu svojho tvrdenia poskytne zdokumentované dôkazy.

7.          Ak sa správca so sídlom v tretej krajine domnieva, že ukončenie poskytovania referenčnej hodnoty by malo významný negatívny vplyv na integritu trhov, finančnú stabilitu, spotrebiteľov, reálnu ekonomiku alebo financovanie domácností a korporácií v jednom alebo viacerých členských štátoch, môže požiadať ESMA o udelenie výnimky, pokiaľ ide o uplatňovanie jednej alebo viacerých požiadaviek tohto nariadenia alebo relevantných zásad IOSCO, na špecifické a obmedzené časové obdobie, ktoré neprekročí 12 mesiacov. Na podporu svojej žiadosti poskytne zdokumentované dôkazy.

ESMA posúdi žiadosť do 30 dní a informuje správcu tretej krajiny o tom, či je oslobodený od jednej alebo viacerých požiadaviek, ako sa upresňuje v jeho žiadosti, a o trvaní výnimky.

Ak na to existuje presvedčivý dôvod, ESMA môže po skončení výnimky predĺžiť jej trvanie o ďalších 12 mesiacov.

8.          ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom bližšie určiť postup uznávania, najmä formu a obsah žiadosti uvedenej v odseku 4, prezentáciu informácií požadovaných v odseku 5 a akékoľvek poverenie vnútroštátnych príslušných orgánov úlohami a zodpovednosťami s ohľadom na tieto odseky.

ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do [...].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s postupom stanoveným v článkoch 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 21bUznávanie

1.          Správca so sídlom v Únii a oprávnený v súlade s článkom 23 alebo registrovaný v súlade s článkom 23a môže požiadať príslušný organ, aby uznal referenčnú hodnotu alebo skupinu referenčných hodnôt, ktorú poskytla tretia krajina na používanie v Únii, za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a)     uznávajúci správca overil a môže dokázať svojmu príslušnému orgánu, že poskytnutá referenčná hodnota alebo skupina referenčných hodnôt, ktorá sa má uznať, spĺňa požiadavky, ktoré:

i)    sú aspoň tak prísne ako požiadavky stanovené v tomto nariadení;

ii)   sú v plnom súlade so zásadami organizácie IOSCO na finančné referenčné hodnoty, ako ich preskúma a overí nezávislý externý audítor aspoň každé dva roky, alebo keď sa vyskytne podstatná zmena referenčnej hodnoty; alebo

iii) sú v plnom súlade so zásadami organizácie IOSCO pre organizácie pre správu cien ropy, ako ich preskúma a overí nezávislý externý audítor aspoň každé dva roky, alebo keď sa vyskytne materiálna zmena referenčnej hodnoty, ak referenčná hodnota, ktorú treba schváliť, spĺňa kritériá zakotvené v článku 14a ods. 1;

b)     uznávajúci správca má potrebné znalosti na účinné monitorovanie vykonávania činností súvisiacich s referenčnými hodnotami v tretej krajine a na riadenie súvisiacich rizík.

2.          Žiadajúci správca poskytuje všetky informácie potrebné na to, aby ubezpečil príslušný organ, že v čase predloženia žiadosti sú splnené všetky podmienky uvedené v odseku 1 vrátane správ o audite, ktoré sa vyžadujú v odseku 1 písm. a) bod ii) a iii).

3.          Príslušný orgán do 90 dní od prijatia žiadosti posúdi žiadosť o uznanie a príjme rozhodnutie o schválení alebo zamietnutí. Príslušný orgán oznámi ESMA a uznávajúcemu správcovi všetky referenčné hodnoty alebo skupiny referenčných hodnôt, ktoré boli schválené na uznanie.

4.          Uznaná referenčná hodnota alebo skupina referenčných hodnôt sa považuje za referenčnú hodnotu alebo skupinu referenčných hodnôt, ktoré zabezpečil uznávajúci správca.

5.          Správca, ktorý uznal referenčnú hodnotu alebo skupinu referenčných hodnôt stanovenú v tretej krajine, zodpovedá za zabezpečenie toho, aby uznaná referenčná hodnota alebo skupina referenčných hodnôt spĺňala podmienky stanovené v odseku 1.

6.          Ak príslušný orgán uznávajúceho správcu má opodstatnené dôvody na to, aby sa domnieval, že podmienky zakotvené v odseku 1 sa už nespĺňajú, potom má právomoc na to, aby stiahol schválenie uznania a informuje o tom ESMA. Článok 17 sa uplatňuje v prípade skončenia uznania.

HLAVA VIPOVOLENIE PRE SPRÁVCOV A DOHĽAD NAD NIMI

Kapitola 1Udeľovanie povolení

Článok 23

Postup udeľovania povolení pre kritickú referenčnú hodnotu

1.          Fyzická alebo právnická osoba so sídlom v Únii, ktorá má v úmysle konať ako správca minimálne jednej kritickej referenčnej hodnoty, požiada príslušný orgán určený podľa článku 29 tohto nariadenia pre členský štát, v ktorom má táto osoba sídlo.

2.          Žiadosť o udelenie povolenia v súlade s odsekom 1 ▌treba podať do 30 dní od ▌každej dohody, ktorú uzavrel subjekt pod dohľadom s cieľom používať index poskytovaný týmto správcom ako odkaz na finančný nástroj alebo finančnú.

2a.        Keď sa referenčná hodnota vymedzí ako kritická, bez ohľadu na to, či má „národnú“ alebo „európsku“ povahu, príslušný orgán zodpovedá za udelenie povolenia na zabezpečenie tejto referenčnej hodnoty v súlade s jeho novým právnym statusom, a to po overení, že sa splnili všetky požiadavky.

3.          Žiadajúci správca poskytne všetky informácie, ktoré príslušný orgán potrebuje na to, aby sa presvedčil o tom, že tento správca mal v čase udelenia povolenia zabezpečené všetky opatrenia potrebné na splnenie požiadaviek zakotvených v tomto nariadení. Zároveň poskytne údaje potrebné na výpočet výšky uvedenej v článku 13 ods. 1, prípadne jej odhad pre každú referenčnú hodnotu.

4.          Príslušný orgán do 20 dní od prijatia žiadosti posúdi, či je žiadosť úplná, a podľa toho o tom informuje žiadateľa. Ak žiadosť nie je úplná, žiadateľ predloží ďalšie informácie, ktoré príslušný orgán požaduje.

5.          ▌Príslušný orgán žiadosť o udelenie povolenia preskúma a prijme rozhodnutie o udelení alebo zamietnutí povolenia do 60 dní od predloženia úplnej žiadosti.

Do piatich ▌dní od prijatia rozhodnutia o udelení alebo zamietnutí povolenia príslušný orgán informuje ▌príslušného žiadajúceho správcu. Ak príslušný orgán odmietne udeliť žiadajúcemu správcovi povolenie, uvedie dôvody svojho rozhodnutia.

5a.        Ak príslušný orgán rozhodne o zamietnutí udelenia povolenia na poskytovanie kritickej referenčnej hodnoty, ktorá sa už poskytla bez tohto statusu, príslušný orgán môže vydať dočasné povolenie na obdobie nepresahujúce 6 mesiacov, v ktorom sa referenčná hodnota môže ďalej poskytovať na základe predchádzajúceho modelu až do splnenia príslušných požiadaviek na udelenie povolenia ako kritická referenčná hodnota.

Príslušný orgán môže predĺžiť platnosť povolenia o ďalšie obdobie nepresahujúce 6 mesiacov.

5b.        Ak správca alebo prispievatelia nesplnia požiadavky na ďalšie poskytovanie referenčnej hodnoty s vymedzením kritická do konca tohto obdobia, poskytovanie referenčnej hodnoty sa skončí v súlade s článkom 17.

6.          Príslušný orgán oznámi orgánu ESMA každé rozhodnutie o udelení ▌povolenia žiadajúcemu správcovi do 10 dní.

7.          Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 37 delegované akty, pokiaľ ide o opatrenia na bližšie spresnenie informácií, ktoré sa majú poskytnúť v žiadosti o povolenie a v žiadosti o registráciu so zohľadnením zásady proporcionality a nákladov pre žiadateľov a príslušné orgány.

Článok 23aRegistračný postup pre referenčnú hodnotu, ktorá nie je kritická

1.          Fyzická alebo právnická osoba so sídlom v Únii, ktorá má v úmysle konať výlučne ako správca referenčných hodnôt, ktoré nie sú kritické, požiada o registráciu príslušný orgán určený podľa článku 29 tohto nariadenia pre členský štát, v ktorom má táto osoba sídlo.

2.          Registrovaný správca vždy dodržiava podmienky zakotvené v tomto nariadení a príslušnému orgánu oznamuje všetky podstatné zmeny.

3.          Žiadosť v súlade s odsekom 1 treba podať do 30 dní od každej dohody, ktorú uzavrel subjekt pod dohľadom s cieľom používať index poskytovaný danou osobou ako odkaz na finančný nástroj alebo finančnú zmluvu alebo na meranie výkonnosti investičného fondu.

4.          Žiadajúci správca poskytne:

a)     dokumentáciu, ktorú príslušný orgán potrebuje, aby sa presvedčil o tom, že žiadajúci správca spĺňa požiadavky stanovené v článku 5 ods. 3a, článku 5c, článku 6, podľa potreby článku 7b a článku 15; ako aj

b)     celkovú referenčnú výšku, prípadne odhad každej referenčnej hodnoty.

5.          Príslušný orgán do 15 dní od prijatia žiadosti posúdi, či je žiadosť úplná a podľa toho informuje žiadateľa. Ak žiadosť nie je úplná, žiadateľ predloží ďalšie informácie, ktoré príslušný orgán požaduje.

6.          Príslušný orgán zaregistruje žiadateľa do 15 dní od prijatia úplnej žiadosti o registráciu.

7.          Ak sa príslušný orgán domnieva, že referenčná hodnota by sa mala kategorizovať ako kritická podľa článku 13 ods. 1, oznámi to ESMA a správcovi do 30 dní od prijatia úplnej žiadosti.

8.          Ak sa registrujúci príslušný orgán domnieva, že referenčná hodnota by sa mala kategorizovať ako kritická podľa článku 13 ods. 2a alebo článku 13 ods. 2c, oznámi to ESMA a správcovi do30 dní od prijatia úplnej žiadosti a predloží ESMA svoje hodnotenie podľa článku 13 ods. 2a alebo článku 13 ods. 2c.

9.          Ak sa referenčná hodnota registrovaného správcu kategorizuje ako kritická, správca požiada o povolenie podľa článku 23 do 90 dní po doručení oznámenia zakotveného v článku 13 ods. 2b alebo stanoviska zakotveného v článku 13 ods. 2g.

Článok 24

Odobratie alebo pozastavenie povolenia alebo registrácie

1.          Príslušný orgán odoberie alebo pozastaví správcovi povolenie alebo registráciu, ak správca:

a)     sa výslovne vzdá povolenia alebo neposkytol nijaké referenčné hodnoty za predchádzajúcich dvanásť mesiacov;

b)     získal povolenie alebo registráciu na základe nepravdivých vyhlásení alebo inými nezákonnými prostriedkami;

c)     už nespĺňa podmienky, za ktorých sa mu bolo povolenie alebo registrácia udelené; alebo

d)     závažne alebo opakovane porušil ustanovenia tohto nariadenia.

2.          Príslušný orgán oznámi orgánu ESMA svoje rozhodnutie do siedmich dní.

2a.        Po prijatí rozhodnutia prerušiť správcovi povolenie alebo registráciu a v prípadoch, keby ukončenie poskytovania referenčnej hodnoty spôsobilo výskyt udalosti vyššej moci, zmarilo alebo inak porušilo podmienky každej finančnej zmluvy alebo finančného nástroja, ktorý odkazuje na uvedenú referenčnú hodnotu, príslušný orgán členského štátu, v ktorom má správca sídlo, môže povoliť poskytovanie referenčnej hodnoty, kým sa rozhodnutie o prerušení nezruší. V tomto období sa používanie tejto referenčnej hodnoty subjektmi pod dohľadom povoľuje iba pre finančné nástroje a finančné zmluvy, ktoré už odkazovali na referenčnú hodnotu. V nových finančných zmluvách ani vo finančných nástrojoch sa odkaz na referenčnú hodnotu neuvádza.

2b.        Po prijatí rozhodnutia odobrať správcovi povolenie alebo registráciu sa uplatňuje článok 17 ods. 2.

Kapitola 2

Oznamovanie referenčných hodnôt

Článok 25aSprávcovský register a začiatok využívania referenčnej hodnoty

1.          ESMA vytvára a udržiava verejný register obsahujúci tieto informácie:

a)     totožnosti správcov, ktorí majú povolenie alebo sú zaregistrovaní podľa ustanovení článku 23 a 23a, ako aj príslušného orgánu zodpovedného za dohľad;

b)     totožnosti správcov, ktorí oznámili ESMA svoj súhlas, ako sa uvádza v článku 20 ods. 1 písm. c), a príslušného orgánu tretej krajiny zodpovedného za dohľad;

c)     totožnosti správcov, ktorí získali uznanie podľa článku 21a, a príslušného orgánu tretej krajiny zodpovedného za dohľad;

d)     referenčné hodnoty, ktorá sa uznali v súlade s postupom zakotveným v článku 21b, a totožnosti uznávajúcich správcov.

2.          Skôr než subjekt pod dohľadom použije index ako referenčnú hodnotu v Únii, overí si, že poskytovateľ príslušného indexu je uvedený na webovej lokalite orgánu ESMA ako povolený, zaregistrovaný alebo uznaný správca v súlade s týmto nariadením.

Kapitola 3

Spolupráca v oblasti dohľadu

Článok 26Delegovanie úloh medzi príslušnými orgánmi

1.          Príslušný orgán môže v súlade s článkom 28 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 delegovať svoje úlohy podľa tohto nariadenia príslušnému orgánu iného členského štátu s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom. Príslušné orgány oznámia orgánu ESMA každý návrh delegovania 60 dní pred nadobudnutím účinnosti tohto delegovania.

2.          Príslušný orgán môže delegovať ▌svoje úlohy podľa tohto nariadenia orgánu ESMA na základe dohody s ESMA.▌

3.          ESMA oznámi navrhované delegovanie členským štátom do siedmich dní. ESMA uverejní podrobnosti o každom dohodnutom delegovaní do siedmich dní od oznámenia.

Článok 26aPorušenie práva Únie vnútroštátnymi príslušnými orgánmi

1.          Ak vnútroštátny príslušný orgán neuplatnil toto nariadenie alebo ho uplatnil spôsobom, ktorý môže byť v rozpore s právom Únie, ESMA môže využiť svoje právomoci podľa článku 17 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 v súlade s postupmi zakotvenými v tomto článku a na účely článku 17 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 môže prijímať jednotlivé rozhodnutia určené správcom referenčných hodnôt, ktorí sú pod dohľadom vnútroštátneho príslušného orgánu, a prispievateľom údajov na určenie referenčnej hodnoty, ktorá je pod dohľadom vnútroštátneho príslušného orgány, ak títo prispievatelia sú subjektmi pod dohľadom.

2.          Ak relevantná referenčná hodnota je kritickou referenčnou hodnotou, ESMA zabezpečí spoluprácu s kolégium príslušným orgánov podľa postupu stanoveného v článku 34.

Článok 27Zverejňovanie informácií od iného členského štátu

1.          Príslušný orgán môže zverejniť informácie prijaté od iného príslušného orgánu iba vtedy:

a)     keď získal písomný súhlas daného príslušného orgánu a informácie sa zverejňujú iba na účely, na ktoré príslušný orgán poskytol svoj súhlas; alebo

b)     keď je toto zverejnenie nevyhnutné na právne konanie.

Článok 28Spolupráca

pri vyšetrovaní

1.          Konkrétny príslušný orgán môže požiadať iný príslušný orgán o pomoc, ak ide o kontroly na mieste alebo vyšetrovanie. Príslušný orgán, ktorý dostal žiadosť, spolupracuje v čo najväčšom rozsahu a primeraným spôsobom.

2.          Príslušný orgán, ktorý predkladá žiadosť uvedenú v odseku 1, o tom informuje orgán ESMA. V prípade vyšetrovania alebo kontroly s cezhraničným účinkom môžu príslušné orgány požiadať ESMA, aby koordinoval kontrolu na mieste alebo vyšetrovanie.

3.          Ak príslušný orgán dostane žiadosť od iného príslušného orgánu, aby vykonal kontrolu na mieste alebo vyšetrovanie, môže:

a)     vykonať kontrolu na mieste alebo vyšetrovanie sám;

b)     umožniť príslušnému orgánu, ktorý predložil žiadosť, aby sa podieľal na kontrole na mieste alebo vyšetrovaní;

c)     určiť audítorov alebo expertov, aby podporili alebo vykonali kontrolu na mieste alebo vyšetrovanie.

Kapitola 4Úloha príslušných orgánov

Článok 29Príslušné orgány

1.          V prípade správcov a prispievateľov pod dohľadom určí každý členský štát konkrétny príslušný orgán zodpovedný za vykonávanie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia a informuje o tom Komisiu a orgán ESMA.

2.          Keď členský štát určí viac než jeden príslušný orgán, jasne stanoví jednotlivé úlohy a určí jeden orgán, ktorý bude zodpovedať za koordináciu spolupráce a výmenu informácií s Komisiou, ESMA a ostatnými príslušnými orgánmi členských štátov.

3.          ESMA uverejní na svojej webovej lokalite zoznam príslušných orgánov určených v súlade s odsekom 1 tohto článku a podľa písm. a) článku 25a ods. 1.

Článok 30Právomoci príslušných orgánov

1.          Príslušné orgány v záujme plnenia svojich povinností podľa tohto nariadenia musia mať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi minimálne tieto právomoci v oblasti dohľadu a vyšetrovania:

a)     mať prístup ku každému dôležitému dokumentu a iným údajom v hocijakej podobe a môžu získať alebo si urobiť ich kópiu;

b)     požadovať alebo vyžadovať informácie od ▌každej osoby zapojenej do poskytovania referenčnej hodnoty a do jej prispievania vrátane všetkých poskytovateľov služieb podľa článku 6 ods. 3a, ako aj od ich nadriadených a podľa potreby predvolávať a vypočúvať všetky tieto osoby ▌ s cieľom získať informácie;

c)     v súvislosti s komoditnými referenčnými hodnotami ▌požadovať informácie od prispievateľov o súvisiacich spotových trhoch, podľa možnosti na základe štandardizovaných formátov a správ o operáciách, a mať priamy prístup do systémov obchodníkov;

d)     vykonávať kontroly na mieste alebo vyšetrovania, a to v lokalitách, ktoré nie sú súkromnými obydliami fyzických osôb;

e)     vstupovať do priestorov fyzických a právnických osôb s cieľom zabaviť dokumenty a iné údaje v hocijakej podobe, ak existuje primerané podozrenie, že dokumenty a iné údaje súvisiace s predmetom kontroly alebo vyšetrovania môžu byť relevantné na preukázanie porušenia tohto nariadenia. Ak treba predchádzajúce povolenie od súdneho orgánu príslušného členského štátu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, táto právomoc sa použije iba po získaní tohto predchádzajúceho povolenia;

f)      požadovať existujúce nahrávky telefonických rozhovorov, elektronickú komunikáciu alebo iné záznamy o prenose údajov, ktoré uchovávajú subjekty pod dohľadom;

g)     žiadať o zmrazenie alebo zaistenie aktív, alebo o oboje;

i)      žiadať o dočasné pozastavenie každej činnosti, ktorú príslušný orgán považuje za činnosť v rozpore s týmto nariadením;

j)      uložiť dočasný zákaz na vykonávanie profesionálnej činnosti;

k)     prijať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby verejnosť dostávala správne informácie o poskytovaní referenčnej hodnoty, a to aj požadovaním, aby osoba, ktorá zverejnila alebo rozšírila referenčnú hodnotu, zverejnila opravné vyhlásenie o minulých príspevkoch údajov na určenie referenčnej hodnoty alebo údajoch o referenčnej hodnote;

ka)   preskúmať a požadovať úpravy vyhlásenia o súlade.

2.          Príslušné orgány vykonávajú svoje funkcie a právomoci uvedené v odseku 1 a právomoci na ukladanie postihov uvedenej v článku 31 v súlade s vnútroštátnymi právnymi rámcami týmito spôsobmi:

a)     priamo;

b)     v spolupráci s ostatnými orgánmi alebo s trhovými subjektmi;

c)     v rámci svojich právomocí delegovaním na tieto orgány alebo trhové subjekty;

d)     obrátením sa na príslušné súdne orgány.

Členské štáty na výkon uvedených právomocí musia mať k dispozícii primerané a účinné záruky, čo sa týka práva na obhajobu a základných práv.

3.          Členské štáty zabezpečia zavedenie vhodných opatrení, aby príslušné orgány mali všetky právomoci dohľadu a vyšetrovacie právomoci, ktoré nevyhnutne potrebujú na plnenie svojich povinností.

4.          Ak osoba zverejní informácie v súlade s odsekom 2, nebude sa považovať za osobu porušujúcu nijaké obmedzenie týkajúce sa zverejňovania informácií, ktoré vyplýva zo zmluvy alebo každého legislatívneho, regulačného alebo administratívneho ustanovenia.

Článok 31Administratívne opatrenia a sankcie

1.          Bez toho, aby boli dotknuté právomoci dohľadu príslušných orgánov v súlade s článkom 34, členské štáty v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zabezpečia, aby príslušné orgány mali právomoc prijímať primerané administratívne opatrenia a ukladať administratívne opatrenia a sankcie minimálne za:

(a)    porušenie článkov 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 6, 7, 7a, 7b, 8, 9, ▌11, 14, 15, 17, ▌19, ▌23 a 23a tohto nariadenia tam, kde sa majú uplatňovať; ako aj

(b)    nespoluprácu v rámci vyšetrovania alebo nesúlad s vyšetrovaním alebo požiadavkou podľa článku 30.

2.          V prípade porušenia uvedeného v odseku 1 členské štáty v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi prenesú na príslušné orgány právomoci uplatniť aspoň tieto administratívne opatrenia a sankcie:

(a)    príkaz, na základe ktorého sa nariaďuje, aby správca alebo subjekt pod dohľadom zodpovední za porušenie zastavili konanie a upustili od opakovania tohto konania;

(b)    vrátenie získaných ziskov alebo zabránených strát vyplývajúcich z porušenia v prípade, že ich možno určiť;

(c)    verejné varovanie, v ktorom sa uvedie správca alebo subjekt pod dohľadom zodpovední za porušenie a povaha porušenia;

(d)    odobratie alebo pozastavenie povolenia správcovi;

(e)  dočasný zákaz zastávať za takéto porušenie riadiace funkcie v správcoch alebo prispievateľoch pre ktorúkoľvek fyzickú osobu, ktorá sa považuje za zodpovednú za takéto porušenie;

(f)     uloženie maximálnych administratívnych peňažných sankcií do výšky aspoň trojnásobku sumy získaných ziskov alebo zabránených strát vyplývajúcich z porušenia v prípade, že ich možno určiť; alebo

(1)    pokiaľ ide o fyzickú osobu, maximálne administratívne peňažné sankcie aspoň do výšky:

i) za porušenia článkov 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 6, 7, 7a, 7b, 8, 9, ▌ 11, 12a ods. 2, 14, 15,▌ 17, 18, 19 ▌a 23, 500 000 EUR alebo v členských štátoch, v ktorých euro nie je oficiálnou menou, zodpovedajúcu hodnotu v národnej mene k dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia; or

ii) za porušenia článku 7 ods. 1 písm. b)▌ alebo článku 7 ods. 4, 100 000 EUR alebo v členských štátoch, v ktorých euro nie je oficiálnou menou, zodpovedajúcu hodnotu v národnej mene k dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia;

(2)    pokiaľ ide o právnickú osobu, maximálne administratívne peňažné sankcie aspoň do výšky:

i) za porušenia článkov 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 6, 7, 7a, 7b, 8, 9, ▌ 11, 14, 15, ▌17, 18, 19 ▌a 23, 1 000 000 EUR alebo 10 % z celkového ročného obratu podľa najnovšej dostupnej účtovnej závierky schválenej riadiacim orgánom, podľa toho, ktorá suma je vyššia. V prípade, že právnická osoba je materskou spoločnosťou alebo dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti, ktorá musí zostavovať konsolidované účtovné závierky podľa smernice 2013/34/EÚ, príslušný celkový ročný obrat je celkový ročný obrat alebo zodpovedajúci druh príjmov podľa smernice 86/635/ES pre banky a podľa smernice 91/674/ES pre poisťovne podľa najnovších dostupných konsolidovaných účtovných závierok schválených riadiacim orgánom najvyššej materskej spoločnosti, alebo ak je osoba združením, 10 % súhrnných obratov jeho členov; alebo

ii) za porušenia článku 7 ods. 1 písm. b) a c), 250 000 EUR alebo 2 % z celkového ročného obratu podľa najnovšej dostupnej účtovnej závierky schválenej riadiacim orgánom, podľa toho, ktorá suma je vyššia; v prípade, že právnická osoba je materskou spoločnosťou alebo dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti, ktorá musí zostavovať konsolidované účtovné závierky podľa smernice 2013/34/EÚ, príslušný celkový ročný obrat je celkový ročný obrat alebo zodpovedajúci druh príjmov podľa smernice 86/635/ES pre banky a podľa smernice 91/674/ES pre poisťovne podľa najnovších dostupných konsolidovaných účtovných závierok schválených riadiacim orgánom najvyššej materskej spoločnosti, alebo ak je osoba združením, 10 % súhrnných obratov jeho členov.

3.          Do [12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] členské štáty oznámia Komisii a ESMA pravidlá týkajúce sa odsekov 1 a 2.

Členské štáty sa môžu rozhodnúť nestanoviť pravidlá o správnych sankciách za porušenia právnych predpisov, na ktoré sa vzťahujú trestné sankcie podľa ich vnútroštátneho práva. V tom prípade členské štáty oznámia Komisii a ESMA príslušné ustanovenia trestného práva spolu s oznámením uvedeným v prvom pododseku.

Komisii a ESMA bezodkladne oznámia ich akúkoľvek následnú zmenu.

4.          Členské štáty môžu stanoviť, aby príslušné orgány v rámci vnútroštátnych právnych predpisov mali iné sankčné právomoci popri tých, ktoré sú uvedené v odseku 1, a môžu ustanoviť vyššie úrovne sankcií, než sú sankcie stanovené v uvedenom odseku.

Článok 32Výkon právomocí v oblasti dohľadu a sankcií

a povinnosť spolupracovať

1.          Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány pri určovaní druhu, úrovne a proporcionality administratívnych sankcií zohľadnili všetky relevantné okolnosti, prípadne vrátane:

(a)    závažnosti a trvania porušenia;

(aa)  kritického významu referenčnej hodnoty pre finančnú stabilitu a reálnu ekonomiku;

(b)    stupňa zodpovednosti zodpovednej osoby;

(c)    ▌celkového obratu zodpovednej právnickej osoby alebo ročného príjmu zodpovednej fyzickej osoby;

(d)    úrovne získaných ziskov alebo zabránených strát zodpovednej osoby, ak ich možno určiť;

(e)    úrovne súčinnosti zodpovednej osoby s príslušným orgánom bez toho, aby bola dotknutá potreba zabezpečiť vrátenie získaných ziskov alebo zabránených strát touto osobou;

(f)     predchádzajúcich porušení zo strany dotknutej osoby;

(g)    opatrení, ktoré po porušení prijala zodpovedná osoba s cieľom predísť opakovaniu porušenia.

2.          Pri vykonávaní svojich sankčných právomocí za okolností vymedzených v článku 31 príslušné orgány úzko spolupracujú s cieľom zabezpečiť, aby právomoci v oblasti dohľadu a vyšetrovania a administratívne sankcie viedli k želaným výsledkom tohto nariadenia. Svoje kroky zároveň koordinujú s cieľom predísť možnej duplicite a prelínaniu pri uplatňovaní právomocí v oblasti dohľadu a vyšetrovania a administratívnych sankcií a pokút na cezhraničné prípady.

2a.        Ak sa členské štáty rozhodli v súlade s článkom 31 ustanoviť trestné sankcie za porušovanie ustanovení uvedených v tomto článku, zabezpečia zavedenie vhodných opatrení, aby príslušné orgány mali všetky právomoci potrebné na udržiavanie kontaktov so súdnymi orgánmi v rámci svojej jurisdikcie, mohli tak získať konkrétne informácie súvisiace s vyšetrovaním trestných činov alebo s trestnými konaniami začatými z dôvodu možného porušenia tohto nariadenia a aby mohli poskytovať tieto informácie ostatným príslušným orgánom a ESMA, čím si splnia povinnosť vzájomnej spolupráce a spolupráce s ESMA na účely tohto nariadenia.

2b.        Príslušné orgány poskytujú pomoc príslušným orgánom iných členských štátov. Predovšetkým si navzájom vymieňajú informácie a spolupracujú na všetkých vyšetrovaniach alebo činnostiach dohľadu. Príslušné orgány môžu takisto spolupracovať s príslušnými orgánmi iných členských štátov, čo sa týka poskytnutia pomoci pri vymáhaní pokút.

Článok 33Zverejňovanie rozhodnutí

1.          Rozhodnutie o uložení administratívnej sankcie alebo opatrenia za porušenie tohto nariadenia uverejňujú príslušné orgány na svojej oficiálnej webovej lokalite hneď po tom, ako o tomto rozhodnutí informujú sankcionovanú osobu. Uverejnenie zahŕňa aspoň informácie o druhu a povahe porušenia a totožnosť zodpovedných osôb. Táto povinnosť sa nevzťahuje na rozhodnutia, ktorými sa ukladajú opatrenia, ktoré sú vyšetrovacej povahy.

2.          Ak príslušné orgány považujú zverejnenie totožnosti právnických osôb alebo osobných údajov fyzických osôb za neprimerané, po posúdení primeranosti uverejnenia takýchto údajov jednotlivého prípadu, alebo ak sa uverejnením ohrozí stabilita finančných trhov alebo prebiehajúce vyšetrovanie, príslušné orgány môžu buď:

(a)    odložiť uverejnenie rozhodnutia o uložení sankcie alebo opatrenia do chvíle, keď dôvody pre neuverejnenie prestanú existovať;

(b)    uverejniť rozhodnutie o uložení sankcie alebo opatrenia anonymne spôsobom, ktorý je v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ak sa takýmto anonymným uverejnením zabezpečí účinná ochrana predmetných osobných údajov. V prípade rozhodnutia zverejniť sankciu alebo opatrenie anonymne môže byť zverejnenie príslušných údajov odložené na primeranú dobu, ak sa predpokladá, že v priebehu takejto doby dôvody anonymného zverejnenia prestanú existovať;

(c)    vôbec nezverejniť rozhodnutie o uložení sankcie alebo opatrenia v prípade, že sa možnosti uvedené vyššie v texte pod písm. a) a b) považujú za nedostatočné na to, aby sa nimi zabezpečilo:

(1)    že sa neohrozí stabilita finančných trhov; alebo

(2)    primeranosť zverejnenia takýchto rozhodnutí vzhľadom na opatrenia, ktoré sa považujú za opatrenia menšej povahy.

3.          Ak je rozhodnutie uložiť sankciu alebo opatrenie predmetom odvolania na príslušnom súde alebo u iného orgánu, príslušné orgány na svojej oficiálnej webovej lokalite ihneď zverejnia aj túto informáciu a akékoľvek následné informácie o výsledku takéhoto odvolania. Uverejní sa navyše aj akékoľvek rozhodnutie o zrušení predchádzajúceho rozhodnutia o uložení sankcie alebo opatrenia.

4.          Príslušné orgány zabezpečia, aby akékoľvek zverejnenie v súlade s týmto článkom zostalo na ich oficiálnej webovej lokalite počas obdobia minimálne piatich rokov po zverejnení. Osobné údaje obsiahnuté v zverejnení sa uchovajú na oficiálnej webovej lokalite príslušného orgánu na obdobie, ktoré potrebné v súlade s príslušnými predpismi o ochrane údajov.

4a.        Členské štáty každoročne poskytnú ESMA súhrnné informácie o všetkých sankciách a opatreniach uložených v súlade s článkom 31. Táto povinnosť sa nevzťahuje na opatrenia vyšetrovacej povahy. ESMA uvedené informácie zverejní vo výročnej správe.

Ak sa členské štáty rozhodli v súlade s článkom 31, že stanovia trestné sankcie za porušenie ustanovení uvedených v tom článku, ich príslušné orgány poskytnú orgánu ESMA každý rok anonymné a súhrnné údaje o všetkých uskutočnených vyšetrovaniach trestných činov a uložených trestných sankciách. ESMA zverejňuje údaje o uložených trestných sankciách vo výročnej správe.

Článok 34

Kolégium príslušných orgánov

1.          Dotknutý príslušný orgán do 30 ▌dní od zaradenia referenčnej hodnoty na zoznam kritických referenčných hodnôt podľa článku 25a, s výnimkou kritických referenčných hodnôt národnej povahy, ako sú stanovené v článku 3 ods. 1 bode 21, zriadi kolégium príslušných orgánov.

2.          Toto kolégium pozostáva z príslušného orgánu správcu, orgánu ESMA a príslušných orgánov hlavných prispievateľov.

3.          Príslušné orgány ostatných členských štátov majú právo byť členmi kolégia tam – ak by sa daná ▌referenčná hodnota mala prestať poskytovať – kde by to malo výrazne nepriaznivý vplyv na finančnú stabilitu, organizované fungovanie trhov, spotrebiteľov alebo reálnu ekonomiku týchto členských štátov.

Ak príslušný orgán zamýšľa stať sa členom kolégia podľa prvého pododseku, predloží príslušnému orgánu správcu žiadosť, ktorou preukáže splnenie požiadaviek tohto ustanovenia. Dotknutý príslušný orgán správcu žiadosť zváži a do 30 dní od prijatia žiadosti žiadajúcemu orgánu oznámi, či tieto požiadavky považuje za splnené alebo nie. V prípade, že tieto požiadavky nepovažuje za splnené, môže žiadajúci orgán postúpiť záležitosť orgánu ESMA v súlade s odsekom 10.

4.          ESMA prispieva k podpore a monitorovaniu efektívneho, účinného a konzistentného fungovania kolégií orgánov dohľadu uvedených v tomto článku v súlade s článkom 21 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010. S týmto cieľom sa ESMA do tohto procesu zapája a na tento účel sa považuje za príslušný orgán.

5.          Orgán ESMA predsedá zasadnutiam kolégia, koordinuje konanie kolégia a zabezpečuje efektívnu výmenu informácií medzi členmi kolégia.

6.          Príslušný orgán správcu uzavrie v rámci kolégia písomné dohody, pokiaľ ide o tieto záležitosti:

(a)    informácie, ku ktorých výmene má dochádzať medzi príslušnými orgánmi;

(b)    proces rozhodovania medzi príslušnými orgánmi;

(c)    prípady, v ktorých príslušné orgány musia vzájomne konzultovať;

(d)    pomoc, ktorá sa má poskytnúť podľa článku 14 ods. 5a pri presadzovaní opatrení uvedených v článku 14 ods. 3.

Ak správca poskytuje viac než jednu referenčnú hodnotu, môže orgán ESMA v súvislosti so všetkými referenčnými hodnotami poskytovanými týmto správcom zriadiť jedno kolégium.

7.          V prípade neexistencie dohody týkajúcej sa dohôd podľa odseku 6 môže ktorýkoľvek člen kolégia okrem ESMA záležitosť postúpiť orgánu ESMA. Príslušný orgán správcu náležitým spôsobom zohľadní akékoľvek poradenstvo, ktoré poskytne orgán ESMA, týkajúce sa písomných dohôd o koordinácii predtým, ako schváli ich konečné znenie. Písomné dohody o koordinácii musia byť ustanovené v jedinom dokumente, ktorý obsahuje kompletné zdôvodnenie akéhokoľvek výrazného odklonenia sa od poradenstva ESMA. Príslušný orgán správcu tieto písomné dohody o koordinácii zašle členom kolégia a orgánu ESMA.

8.          Pred prijatím akýchkoľvek opatrení uvedených v článku ▌24 a▌ v uplatniteľných prípadoch v článkoch 14 a 23 príslušný orgán správcu záležitosť skonzultuje s členmi kolégia. Členovia kolégia urobia všetko, čo je primerane v ich silách, aby dosiahli dohodu v časovom rámci bližšie určenom v písomnej dohode uvedenej v odseku 6. V prípade akejkoľvek nezhody sa ustanoví mediačný mechanizmus na pomoc pri hľadaní spoločného stanoviska príslušných orgánov

9.          Ak sa nedosiahne dohoda medzi členmi kolégia, ▌príslušné orgány okrem ESMA sa môžu na orgán ESMA obrátiť v ktorejkoľvek z nasledovných situácií:

(a)    ak príslušný orgán neoznámil základné informácie;

(b)    ak na základe žiadosti podanej podľa odseku 3 príslušný orgán správcu informoval žiadajúci orgán, že požiadavky tohto odseku nie sú splnené, alebo ak v súvislosti s takouto žiadosťou nekonal v primeranom čase;

(c)    ak sa príslušné orgány nedohodli na otázkach ustanovených v odseku 6;

(d)    ▌ak je nezhoda, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré sa majú prijať v súlade s článkami ▌23 a 24▌.

Ak sa záležitosť nevyrieši v lehote 20 dní po tom, ako bola postúpená orgánu ESMA, príslušný orgán správcu prijme konečné rozhodnutie a orgánom uvedeným v prvom pododseku a orgánu ESMA poskytne podrobné písomné vysvetlenie svojho rozhodnutia.

Ak sa orgán ESMA domnieva, že príslušný orgán správcu prijal nejaké opatrenie uvedené v odseku 8, ktoré pravdepodobne nie je v súlade s právom Únie, koná v súlade s článkom 17 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

9a.        Ktorýkoľvek príslušný orgán z kolégia, ktoré sa nedohodne na niektorom z opatrení, ktoré sa majú prijať v súlade s článkom 13a alebo 14, môže vec postúpiť orgánu ESMA. Bez toho, aby bol dotknutý článok 258 ZFEÚ, môže ESMA konať v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

9b.        Všetky opatrenia prijaté podľa článku 13a alebo 14 zostanú v platnosti minimálne dovtedy, kým sa kolégium nedohodne podľa odsekov 8 a 9a.

Článok 35Spolupráca s ESMA

1.          Príslušné orgány spolupracujú na účely tohto nariadenia s ESMA v súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010.

2.          Príslušné orgány bezodkladne poskytnú ESMA všetky informácie potrebné na plnenie jeho povinností v súlade s článkom 35 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

2a.        Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) a iné relevantné orgány dohľadu pri plnení svojej úlohy v súvislosti s vykonávaním a monitorovaním nariadenia (ES) č. 1227/2011 spolupracujú s orgánom ESMA na účely tohto nariadenia, konzultuje sa s nimi pri navrhovaní všetkých regulačných technických predpisov a delegovaných aktov a bezodkladne poskytnú všetky informácie potrebné na plnenie povinností.

3.          ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov s cieľom stanoviť postupy a formy výmeny informácií uvedených v odseku 2.

ESMA predloží návrh vykonávacích technických predpisov uvedených v prvom pododseku Komisii do [XXXX].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 36Služobné tajomstvo

1.          Na všetky dôverné informácie prijaté, vymieňané alebo prenášané podľa tohto nariadenia sa vzťahujú podmienky služobného tajomstva ustanovené v odseku 2.

2.          Povinnosť služobného tajomstva sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré pracujú alebo pracovali pre príslušný orgán alebo pre akýkoľvek orgán, trhový podnik, fyzickú alebo právnickú osobu, na ktorú príslušný orgán delegoval právomoci, vrátane zmluvných audítorov a expertov príslušného orgánu.

3.          Informácie, ktorých sa týka služobné tajomstvo, sa nesmú zverejniť žiadnej inej osobe alebo orgánu s výnimkou zverejnenia na základe ustanovení uvedených v právnych predpisoch.

4.          Všetky informácie vymieňané medzi príslušnými orgánmi podľa tohto nariadenia, ktoré sa týkajú obchodných alebo prevádzkových podmienok a iných ekonomických či personálnych záležitostí, sa považujú za dôverné a vzťahuje sa na ne služobné tajomstvo s výnimkou prípadov, keď príslušný orgán v čase oznámenia uvedie, že táto informácia môže byť zverejnená, alebo keď je takéto zverejnenie potrebné na súdne konanie.

HLAVA VIIDELEGOVANÉ A VYKONÁVACIE AKTY

Článok 37Vykonávanie delegovania právomoci

1.          Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.          Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 3 ods. 2 ▌ a článku 23 ods. 7 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

3.          Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 2 ▌ a článku 23 ods. 7 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.          Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.          Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 2 ▌ a článku 23 ods. 7 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 38Postup výboru

1.          Komisii pri jej činnosti pomáha Európsky výbor pre cenné papiere. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.          Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 so zreteľom na jeho článok 8.

HLAVA VIII Prechodné a záverečné ustanovenia

Článok 39Prechodné ustanovenia

1.          Správca poskytujúci referenčnú hodnotu k [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] požiada o povolenie alebo registráciu v súlade s článkom 23 alebo 23a do [12 mesiacov od dátumu žiadosti].

1a.        Príslušné vnútroštátne orgány rozhodnú, ktoré z registrovaných referenčných hodnôt treba považovať za „kritické“. Tieto referenčné hodnoty sa povoľujú v súlade s ustanoveniami článku 23.

2.          Fyzická alebo právnická osoba, ktorá predložila žiadosť o povolenie alebo registráciu v súlade s odsekom 1, môže naďalej vytvárať existujúcu referenčnú hodnotu, ktorú môžu používať subjekty pod dohľadom dovtedy, kým toto povolenie alebo registrácia nie sú zamietnuté.

3.          V prípade, že existujúca referenčná hodnota nespĺňa požiadavky tohto nariadenia, ale zmena uvedenej referenčnej hodnoty tak, aby spĺňala požiadavky tohto nariadenia, by viedla k udalosti spôsobenej vyššou mocou, zmarila alebo inak porušila podmienky niektorej finančnej zmluvy alebo finančného nástroja, ktorý odkazuje na uvedenú referenčnú hodnotu, dotknutý príslušný orgán členského štátu, v ktorom má sídlo fyzická alebo právnická osoba poskytujúca referenčnú hodnotu, môže povoliť neprerušené používanie referenčnej hodnoty v existujúcich finančných zmluvách a finančných nástrojoch dovtedy, kým príslušný orgán usúdi, že sa referenčná hodnota môže prestať používať alebo sa môže nahradiť inou referenčnou hodnotou bez toho, aby tým utrpela niektorá zo zmluvných strán.

3a.        Po [nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] nové finančné nástroje alebo finančné zmluvy nesmú odkazovať na existujúcu referenčnú hodnotu, ktorá nespĺňa požiadavky tohto nariadenia.

3b.        Odchylne od odseku 3a nové finančné nástroje môžu odkazovať na existujúcu referenčnú hodnotu, ktorá nespĺňa požiadavky tohto nariadenia, po dobu jedného roka od [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] pod podmienkou, že finančný nástroj je potrebný na účely hedžingu s cieľom riadiť riziko existujúceho finančného nástroja, ktorý odkazuje na túto referenčnú hodnotu.

4.          Ak Komisia neprijala rozhodnutie o rovnocennosti, ako sa uvádza v článku 20 ods. 2 alebo ods. 2a, subjekty pod dohľadom v Únii používajú referenčnú hodnotu poskytnutú správcom so sídlom v tretej krajine iba v prípade, keď sa používa ako odkaz v existujúcich finančných nástrojoch a finančných zmluvách ▌v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, ▌alebo tam, kde sa používa v nových finančných nástrojoch a finančných zmluvách po dobu troch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 39aKonečný termín aktualizácie prospektov a dôležitých informačných dokumentov

Článok 19 ods. 2 sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté existujúce prospekty schválené v súlade so smernicou 2003/71/ES pred [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Pokiaľ ide o prospekty schválené podľa smernice 2009/65/ES pred [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia], základné dokumenty sa aktualizujú pri prvej príležitosti alebo v každom prípade do ... [(dvanástich) mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia].

Článok 40Preskúmanie

1.        Komisia do 1. januára 2016 preskúma uplatňovanie tohto nariadenia a predloží o jeho uplatňovaní správu Európskemu parlamentu a Rade, najmä pokiaľ ide o:

(a)    fungovanie a účinnosť kritickej referenčnej hodnoty a režim povinnej účasti podľa článkov 13 a 14 a vymedzenie kritickej referenčnej hodnoty v článku 3; a

(b)    účinnosť režimu dohľadu podľa hlavy VI a kolégií podľa článku 34 a primeranosť dohľadu orgánu Únie nad určitými referenčnými hodnotami.

1a.        Komisia preskúma vývoj v oblasti medzinárodných zásad, najmä zásad uplatniteľných na referenčné hodnoty komodít, ktoré poskytujú organizácie pre správu cien (OSC), ako aj vývoj právnych rámcov a praxe v oblasti dohľadu v tretích krajinách, ktoré sa týkajú poskytovania referenčných hodnôt, a predloží správu Európskemu parlamentu a Rade do ...* [štyri roky po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] a potom každé štyri roky. K tejto správe sa v prípade potreby pripojí legislatívny návrh.

Článok 41Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa po 6 mesiacoch od ...* [dátumu nadobudnutia účinnosti] delegovaných aktov, ktoré prijme Komisia podľa tohto nariadenia.

Článok 13 ods. 1, článok 14 a článok 34 sa však uplatňujú od ...**[6 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti].

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament                                Za Radu

predseda         predseda

(1)

            Ú. v. EÚ C 113, 15.4.2014, s. 1.

(2)

         Ú. v. EÚ C 177, 11.6.2014, s. 42.

(3)

* Pozmeňujúce návrhy: nový alebo pozmenený text je vyznačený tučnou kurzívou, vypustenia značkou ▌.

(4)

              [ xxx].

(5)

              Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.

(6)

              Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64.

(7)

              Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32.

(8)

              Ú. v. EÚ L 326, 8.12.2011, s. 1.

(9)

            Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 1).

(10)

              Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(11)

            Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(12)

.           Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (Ú. v. EÚ L 326, 8.12.2011, s. 1).

(13)

            Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

(14)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

(15)

            Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES (Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 55).

(16)

            Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/55/ES (Ú. v. EÚ L 9, 14.8.2009, s. 112).

(17)

           Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1031/2010 z 12. novembra 2010 o harmonograme, správe a iných aspektoch obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov formou aukcie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 302, 18.11.2010, s. 1).

(18)

           Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1348/2014 zo 17. decembra o oznamovaní údajov, ktorým sa vykonáva článok 8 ods. 2 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (Ú. v. EÚ L 363, 18.12.2014, s. 121).

(19)

           Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, p. 32).

(20)

            Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).

(21)

            Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32.

(22)

            Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).

(23)

           Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1).

(24)

            Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS (Ú. v. EÚ L 133, 22.5.2008, s. 66).

(25)

           Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES zo 4. februára 2014 o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, s. 34).

(26)

            Nariadenie Komisie (ES) č. 1287/2006 z 10. augusta 2006, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokiaľ ide o povinnosti pri vedení záznamov pre investičné spoločnosti, oznamovanie transakcií, priehľadnosť trhu, prijatie finančných nástrojov na obchodovanie a vymedzené pojmy na účely tejto smernice (Ú. v. EÚ L 241, 2.9.2006, s. 1).

(27)

           Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84).

(28)

            1.8.2014, ESMA/2014/937.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Manipulácia s referenčnými hodnotami úrokovej sadzby LIBOR a devízovými referenčnými hodnotami, ako aj údajná manipulácia s ďalšími indexami zdôraznili dôležitosť referenčných hodnôt a ich zraniteľnosť. V reakcii na tieto odhalenia EÚ zmenila právne predpisy o zneužívaní trhu, aby bolo jasné, že manipulácia s referenčnými hodnotami je nezákonná a aby sa na takéto praktiky vzťahovalo trestné právo.

Komplexný prístup k právnej úprave manipulácie s referenčnými hodnotami však musí presahovať iba jednoduché uznanie nezákonnosti týchto aktov. Musí tiež zohľadniť makroprudenciálne riziká spojené s manipuláciou široko používaných referenčných hodnôt. Pokračujúce extenzívne používanie obmedzeného množstva veľmi rozsiahlych referenčných hodnôt, napriek tomu, že zraniteľnosť a nedostatky týchto referenčných hodnôt sú známe alebo je v ich prípade podozrenie, že sú zraniteľné a majú nedostatky, zdôrazňuje význam niektorých referenčných hodnôt pre nerušené fungovanie a stabilitu finančných, komoditných a ďalších trhov, ako aj širšieho hospodárstva. Tieto systémové úvahy odôvodňujú a vyžadujú si dodatočné legislatívne kroky, prinajmenšom pre široko používané referenčné hodnoty, aby sa zlepšili mechanizmy správy a riadenia a zmiernili konflikty záujmov, ako aj ďalšie nedostatky.

Dodatočné právne predpisy však musia brať do úvahy skutočnosť, že veľké množstvo podnikov, ako aj domácností, investorov a finančných inštitúcií sa denne spolieha na dostupné referenčné hodnoty z celej EÚ i mimo nej, aby efektívne viedli podniky, obchod, investovali, zabezpečovali sa proti rizikám a poskytovali či získavali úver. V záujme stability a efektívnosti trhov a širšieho hospodárstva je preto nutné, aby sa legislatívne opatrenia v čo možno najväčej miere vyhli obmedzeniu počtu a rôznorodosti referenčných hodnôt, ktoré sú ponúkané a používané v Únii. Veľká dostupnosť referenčných hodnôt je totiž nutná na obmedzenie systémového významu niektorých veľkých referenčných hodnôt a posilňuje schopnosť používateľa zaviesť účinnú trhovú disciplínu a vopred vylúčiť alebo odhaliť manipuláciu s referenčnými hodnotami.

Z tohto vyplývajú tri ciele: prvý – posilniť systémy a pravidlá správy a riadenia, najmä pre široko používané systematicky relevantné referenčné hodnoty, a znížiť ich citlivosť z hľadiska manipulácie a zneužitiu; druhý – posilniť transparentnosť sprístupnením väčšieho množstva informácií pre používateľov všetkých referenčných hodnôt, aby sa im umožnilo rozhodovať sa na základe dostatočných informácií; a tretí – úmerným uplatňovaním požiadaviek na správu a riadenie zachovať ponuku širokej rôznorodosti referenčných hodnôt a prístup k nej. Zahŕňa to poskytovanie rovnakých podmienok pre všetkých správcov, čiže správcov so sídlom v rámci EÚ i správcov so sídlom v tretej krajine.

Scope

Keďže citlivosť z hľadiska manipulácie je možné nájsť a sa našla vo všetkých druhoch referenčných hodnôt, rozsah pôsobnosti nariadenia musí byť v zásade široký. Je však nutné uznať, že v niektorých prípadoch by sa indexy nemali považovať za referenčné hodnoty. Platí to o interných referenčných cenách vytvorených centrálnymi protistranami alebo o referenčných hodnotách, ktoré sú konštruované používaním iného indexu alebo kombinácie indexov bez pridania nových vstupných údajov.

Určenie rozhodujúceho významu

Na to, aby sme boli schopní primerane uplatňovať proporcionalitu, je zásadné vymedziť systematicky dôležité, „kritické“ referenčné hodnoty. Pri určení rozhodujúceho významu referenčných hodnôt je potrebný dvojstupňový prístup: po prvé by sa referenčné hodnoty s veľmi veľkými referenčnými čiastkami (viac ako 500 miliárd EUR, vypočítanými počas primeraného časového obdobia) mali považovať za kritické. Táto samotná pevná kvantitatívna prahová hodnota však nie je vhodná pre prostredie rýchle sa vyvíjajúcich trhov, kde referenčné hodnoty s menšími čiastkami tiež môžu priniesť makroprudenciálne riziká. Príslušným orgánom by sa preto mala udeliť právomoc zahrnúť do kategórie kritických referenčných hodnôt ďalšie referenčné hodnoty na základe kritérií umožňujúcich posúdiť systémový význam referenčnej hodnoty. Pri tom je dôležité uplatňovať rovnaké kritériá v celej Únii. V prípadoch, keď majú referenčné hodnoty expozíciu vo viacerých členských štátoch, je preto nutné prijať konečné rozhodnutie na úrovni EÚ. Pokiaľ ide o čisto vnútroštátne kritické referenčné hodnoty, tieto rozhodnutia sa môžu ponechať na členských štátoch.

Proporcionalita a transparentnosť

Čo sa týka kritických referenčných hodnôt, záväzné požiadavky na správu a riadenie je vhodné stanoviť na základe medzinárodne dohodnutých zásad vypracovaných IOSCO a v súlade s nimi. Tieto požiadavky musia zahŕňať primeraný prístup a zohľadňovať skutočnosť, že rôzne druhy referenčných hodnôt zachycujú rozdielne trhy a ekonomické reality alebo používanie rôznych druhov vstupných údajov.

Pokiaľ ide o referenčné hodnoty, ktorým chýba rozhodujúci význam, zdôrazniť by sa malo zvýšenie transparentnosti smerom k používateľom a koncovým používateľom (spotrebiteľom). To je možné dosiahnuť tým, že sa od správcov týchto referenčných hodnôt bude požadovať, aby zverejňovali vyhlásenie o referenčnej hodnote. Správcovia by okrem toho mali sprístupniť vyhlásenie o súlade overené nezávislým audítorom, aby sa uviedol rozsah správcovho súladu s ďalšími požiadavkami na správu a riadenie. Stanovenie extenzívnych záväzných požiadaviek na referenčné hodnoty, ktoré nie sú kritické, by mohlo znamenať vznik nepotrebných podstatných nákladov. Tieto náklady môžu významne obmedziť ponuku referenčných hodnôt a v rozsahu, v ktorom prešli na koncových používateľov, by obmedzili prístup a zvýšili bremeno európskych podnikov a domácností v čase, keď by našimi najvyššími prioritami mal byť posilnený rast a medzinárodná konkurencieschopnosť.

V tejto súvislosti sú tiež potrebné opatrenia prispôsobené referenčným hodnotám založeným na regulovaných údajoch a komoditným referenčným hodnotám založeným na príspevkoch od prispievateľov, ktorí nie sú pod dohľadom. Tieto opatrenia by mali byť v súlade s relevantnými medzinárodnými normami.

Tretie krajiny

Na to, aby sa zabezpečil prístup k veľkému počtu referenčných hodnôt nutný pre plynulé efektívne fungovanie finančného systému a reálnej ekonomiky, je nutná realizovateľnosť ustanovení pre správcov referenčných hodnôt tretích krajín. V súčasnosti žiadna jurisdikcia mimo EÚ nezaviedla komplexný legislatívny rámec a významnejší vývoj sa neočakáva ani v blízkej budúcnosti. Režim tretej krajiny založený na rovnocennosti jurisdikcie je preto v súčasnosti pravdepodobne nefunkčný, i keď možný v budúcnosti. Zároveň sa musia zabezpečiť rovnaké podmienky pre správcov so sídlom v EÚ. Preto sú potrebné dodatočné nástroje na zabezpečenie toho, aby sa používateľom EÚ zachoval prístup k referenčným hodnotám tretej krajiny. Čiastočné rozhodnutia o rovnocennosti (t.j. rozhodnutia o rovnocennosti zamerané na špecifických správcov alebo špecifické referenčné hodnoty) a uznanie jednotlivých správcov tretích krajín by sa preto mali povoliť, aspoň kým bude možné prijať rozhodnutia o rovnocennosti pre jurisdikciu ako celok.


STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (24.1.2014)

pre Výbor pre hospodárske a menové veci

k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách

(COM(2013)0641 – C7‑0301/2013 – 2013/0314(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Marisa Matias

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Indexy majú priamy či nepriamy vplyv na prevažnú väčšinu európskych občanov. Používanie indexov ovplyvňuje aj všetky finančné nástroje: deriváty, akcie a dlhopisy, ako aj fyzické a komoditné trhy, ktoré museli v uplynulých desiatich rokoch čeliť masívnemu nárastu objemu komoditných indexových fondov.

V súčasnosti rôzni poskytovatelia, od verejných subjektov až po nezávislých poskytovateľov špecializovaných referenčných hodnôt, vytvárajú širokú škálu referenčných hodnôt s použitím rôznych metodík.

Mnohé indexy a referenčné hodnoty sa vlastne stali verejnými statkami. Ich sociálne prínosy by sa mali maximalizovať, pričom by sa mali čo najprísnejšie sledovať škody, ktoré spôsobujú v reálnej ekonomike a spoločnosti ako celku v dôsledku ich možného nesprávneho vytvárania či manipulácie s nimi, a tie by mali podliehať trestným a peňažným sankciám.

V súčasnosti existujú zjavné nedostatky v právnych predpisoch, keďže orgány dohľadu vykonávajú dohľad nad finančnými nástrojmi, ale nie nad tvorbou a správou indexov, ktoré sú určujúcim faktorom rizikovosti, výkonnosti a ekonomickej hodnoty týchto nástrojov. V tejto súvislosti vzniká naliehavá potreba riadnej regulácie indexov, pretože ich používanie sa stalo nevyhnutné pre plánovanie investičných stratégií alebo ako referenčný prvok finančných nástrojov.

Hoci zámerom návrhu Komisie je regulovať tvorbu a používanie všetkých indexov uplatňovaných ako referenčné hodnoty, právne stanovisko výboru ITRE sa zameria hlavne na posúdenia cien komodít zo strany organizácií pre správu cien komodít (OSC) a na fyzické trhy s energiou. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou obsahuje určité ustanovenia, ktorými sa zakazuje manipulácia s referenčnými hodnotami, ktoré sa používajú pre veľkoobchodné energetické produkty. Avšak tieto ustanovenia sa nezaoberajú celou škálou slabých miest v procese tvorby referenčných hodnôt.

Modely posúdenia cien sú rozmanité – niektoré zahŕňajú samotné oznamované transakcie, pričom iné sa spoliehajú na oznamovateľov posudzujúcich ponuky, dopyty a informácie o transakciách od obchodníkov, ktorí môžu mať osobný záujem o zmenu situácie na trhoch, pričom sa vytvoria príležitosti na manipuláciu.

Príslušné orgány prešetrujú aj informácie o údajnom pokuse o manipuláciu posúdení cien komodít zo strany organizácií pre správu cien komodít (OSC) a IOSCO vykonala preskúmanie posúdení cien ropy zo strany OSC. Táto manipulácia môže ohroziť nielen investora, ale aj konečného používateľa alebo konečného spotrebiteľa, pretože sa tak určí cena, ktorú domácnosti môžu platiť za dodávky plynu alebo iného druhu energie.

Referenčné ceny určené OSC sú v rozličnej miere používané ako referenčné hodnoty pre transakcie prebiehajúce na mnohých fyzických trhoch, konkrétne ide o trh s ropou, burzy, klíringové ústavy a mimoburzové (OTC) kontrakty na komoditné deriváty, čím narastá význam týchto cien pre fungovanie daných trhov a klíringových ústavov.

Používanie posúdenia cien, ako aj referenčných hodnôt na trhoch s komoditnými derivátmi má obrovský vplyv na rôzne aspekty, akými sú: primeranosť návrhu kontraktov na komoditné deriváty, presnosť a integrita tvorby cien v kontraktoch na komoditné deriváty, ktoré odkazujú na možno chybné určenie cien, transparentnosť rozličných faktorov vplývajúcich na určovanie cien fyzických derivátov vrátane metodík a procesov určovania cien zo strany OSC, ako aj náchylnosť zmluvy na fyzické deriváty na manipuláciu.

Integrita referenčných hodnôt je nevyhnutná pre stanovovanie cien mnohých finančných nástrojov, ako sú úrokové swapy a komerčné a nekomerčné zmluvy, ako napr. hypotéky. Manipulácia s referenčnou hodnotou spôsobí významné straty niektorým investorom, ktorí vlastnia finančné nástroje, ktorých hodnota sa určuje porovnaním s referenčnou hodnotou. Vyslanie klamlivých signálov o stave základného trhu môže narušiť reálnu ekonomiku. Referenčné hodnoty môžu byť predmetom manipulácie v prípade, že v postupe zostavovania referenčnej hodnoty existujú konflikty záujmov a priestor na vlastné uváženie, ktoré nepodliehajú primeranej správe, riadeniu a kontrolám.

Hoci uplatňovanie administratívnych a trestnoprávnych sankcií za manipuláciu s indexami je stanovené už v smernici a nariadení o zneužívaní trhu, v súčasnosti je potrebné regulovať riziká manipulácie spojenej s tvorbou a používaním indexov a predchádzať im. V záujme ochrany investorov je potrebné, aby boli referenčné hodnoty pevné, spoľahlivé, účelné a aby podliehali primeranej správnej kontrole. Vzhľadom na tieto úvahy vítame legislatívnu iniciatívu a radi by sme podporili myšlienku, že tento návrh by mal byť v súlade so zásadami organizácie IOSCO.

Vzhľadom na rozsah a vplyv indexov na náš finančný systém, ako aj na fyzické trhy s energiou sa súčasný stav sebaregulácie javí ako neúčinný. Je nevyhnutné, aby sa tvorba referenčných hodnôt stala regulovanou činnosťou, a tak sa obnovila dôvera a posilnila neutralita/nezávislosť prostredníctvom prevencie a zákazu konfliktov záujmov; podporila transparentnosť prostredníctvom povinnosti predkladať všetky údaje a metodiky verejnosti a orgánom dohľadu; zabezpečila vhodnosť využitia indexu v rámci finančného nástroja alebo zmlúv s cieľom chrániť konečných používateľov a zabezpečilo presné dodržiavanie harmonizovanej metodiky a kvality údajov používaných na vymedzenie indexu.

Tento návrh by mal vzhľadom na uvedené obavy dokázať:

· minimalizovať zraniteľnosť procesov posudzovania cien voči faktorom, ktoré by mohli oslabiť spoľahlivosť posúdenia zo strany OSC ako ukazovateľa hodnôt fyzických trhov alebo ktorý by mohol spôsobiť vyššiu náchylnosť kontraktu na komoditné deriváty na manipuláciu alebo skresľovanie cien,

· uľahčiť rozhodovanie trhového orgánu o tom, či cena odhadnutá OSC, na ktorú sa odkazujú podmienky kontraktu na komoditné deriváty, presne zodpovedá transakciám na fyzických trhoch, ktoré má za účel merať, či údaje dostatočne reprezentujú daný fyzický trh a či sú tieto údaje bona fide,

· podporiť schopnosť trhového orgánu odhaľovať prípady manipulácie alebo iného protiprávneho konania, odrádzať od nich a v prípade potreby prijímať donucovacie opatrenia.

V záujme toho, aby sa podporila spoľahlivosť posúdenia cien zo strany OSC a aby sa OSC donútili dodržiavať pravidlá a metodiku navrhovanú v tomto nariadení, rázne podporujeme to, aby trhové orgány zakázali obchodovanie s akýmikoľvek kontraktmi na komoditné deriváty, ktoré odkazujú na cenu určenú OSC, pokiaľ sa toto posúdenie neriadi právnymi predpismi EÚ alebo v prípade tretej krajiny zásadami IOSCO pre organizácie pre správu cien ropy.

Zároveň sa nazdávame, že integrita tvorby indexov si vyžaduje, aby boli stanovené hranice dobrovoľnej povahy toku informácií od prispievateľov vstupných údajov k správcom indexov alebo referenčných hodnôt. Práve z tohto dôvodu sa domnievame, že by mal byť rozšírený rozsah referenčných hodnôt, na ktoré sa vzťahuje možnosť povinných príspevkov údajov.

A napokon, vzhľadom na to, že je potrebné zaviesť zmeny v metodike, aby sa zaručila kvalita referenčných hodnôt, hoci to môže mať rušivý vplyv na trhové subjekty, ktoré ich využívajú, navrhujeme zaviesť po zmene metodiky prechodné obdobia, pokiaľ to bude možné, počas ktorých sa budú referenčné hodnoty vypočítavať na základe oboch metodík – predchádzajúcej i novej.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Rozsah pôsobnosti tohto nariadenia by mal byť široký do takej miery, ktorá je potrebná na vytvorenie potrebného preventívneho regulačného rámca. Vytváranie referenčných hodnôt zahŕňa priestor na vlastné uváženie pri ich určovaní a vnútorne podlieha niektorým druhom konfliktov záujmov, z čoho vyplýva existencia príležitostí a motivácie na manipuláciu s týmito referenčnými hodnotami. Tieto rizikové faktory sú spoločné pre všetky referenčné hodnoty a všetky by mali podliehať primeraným požiadavkám na správu, riadenie a kontrolu. Keďže zraniteľnosť a význam referenčnej hodnoty sa časom mení, obmedzením rozsahu pôsobnosti prostredníctvom odkazu na aktuálne dôležité alebo zraniteľné indexy by sa neriešili riziká, ktoré môže ktorákoľvek referenčná hodnota v budúcnosti predstavovať. Najmä referenčné hodnoty, ktoré v súčasnosti nie sú bežne používané, sa môžu bežne používať v budúcnosti, takže v súvislosti s nimi môže mať aj malá manipulácia významný vplyv.

(8) Rozsah pôsobnosti tohto nariadenia by mal byť široký do takej miery, ktorá je potrebná na vytvorenie potrebného preventívneho regulačného rámca. Vytváranie referenčných hodnôt zahŕňa priestor na vlastné uváženie pri ich určovaní a vnútorne podlieha niektorým druhom konfliktov záujmov, z čoho vyplýva existencia príležitostí a motivácie na manipuláciu s týmito referenčnými hodnotami. Tieto rizikové faktory sú spoločné pre všetky referenčné hodnoty, ale ich forma do veľkej miery závisí do použitých vstupných údajov. Malo by sa povoliť, aby referenčné hodnoty mohli podliehať primeraným požiadavkám na správu, riadenie a kontrolu, a to bez porušenia zásady proporcionality. Keďže zraniteľnosť a význam referenčnej hodnoty sa časom menia, obmedzením rozsahu pôsobnosti prostredníctvom odkazu na aktuálne dôležité alebo zraniteľné indexy by sa neriešili riziká, ktoré môže ktorákoľvek referenčná hodnota v budúcnosti predstavovať. Najmä referenčné hodnoty, ktoré v súčasnosti nie sú bežne používané, sa môžu bežne používať v budúcnosti, takže v súvislosti s nimi môže mať aj malá manipulácia významný vplyv.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Kritickým faktorom pre určenie rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia by mala byť otázka, či výstupná hodnota referenčnej hodnoty podmieňuje hodnotu finančného nástroja, finančnej zmluvy alebo ukazovateľov výkonnosti investičného fondu. Rozsah pôsobnosti by teda nemal závisieť od charakteru vstupných údajov. Z tohto dôvodu by sa mali zahrnúť referenčné hodnoty vypočítané na základe ekonomických vstupných údajov, ako sú napríklad ceny akcií, a neekonomických údajov alebo hodnôt, ako sú napríklad parametre počasia. Rámec by sa mal vzťahovať na referenčné hodnoty podliehajúce týmto rizikám, ale mal by takisto zabezpečiť primeranú reakciu na riziká, ktoré rôzne referenčné hodnoty predstavujú. Toto nariadenie by sa preto malo vzťahovať na všetky referenčné hodnoty, ktoré sa používajú na oceňovanie finančných nástrojov kótovaných alebo obchodovaných na regulovaných miestach.

(9) Kritickým faktorom pre určenie rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia by mala byť otázka, či výstupná hodnota referenčnej hodnoty, ktorá podmieňuje hodnotu finančného nástroja či finančnej zmluvy alebo meria výkonnosť investičného fondu, môže byť zmanipulovaná. Rozsah pôsobnosti by teda mal závisieť od charakteru vstupných údajov. Rámec by sa mal vzťahovať na referenčné hodnoty podliehajúce týmto rizikám, ale mal by takisto zabezpečiť primeranú reakciu na riziká, ktoré rôzne referenčné hodnoty predstavujú. Toto nariadenie by sa preto malo vzťahovať na všetky referenčné hodnoty, ktoré sa používajú na oceňovanie finančných nástrojov. V prípade komoditných referenčných hodnôt by sa však mali zohľadniť zásady IOSCO (Medzinárodná organizácia komisií pre cenné papiere) pre organizácie pre správu cien ropy uverejnené 5. októbra 2012 a revízia týchto zásad IOSCO, ktorá sa má uverejniť v máji alebo júni 2014.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a) Keďže fyzické komodity majú jedinečné vlastnosti, ktoré sa musia zohľadniť, aby sa predišlo ohrozeniu integrity komoditných referenčných hodnôt a zabezpečila sa existujúca transparentnosť na trhu s komoditami. Príloha III tohto nariadenia preto náležite odráža zásady, ktoré pre komoditné referenčné hodnoty vypracovali IOSCO, Medzinárodná agentúra pre energiu a Medzinárodné fórum o energetike a ktoré sú osobitne navrhnuté tak, aby sa vzťahovali na všetky komoditné referenčné hodnoty v rámci tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Fyzické komodity majú jedinečné vlastnosti, ktoré sa pri ich regulovaní musia zohľadniť.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29) Rôzne druhy referenčnej hodnoty a rôzne odvetvia referenčnej hodnoty majú rôzne charakteristické znaky, zraniteľnosti a riziká. Ustanovenia tohto nariadenia by mali byť ďalej spresnené pre jednotlivé odvetvia a druhy referenčných hodnôt. Referenčné hodnoty medzibankových úrokových sadzieb sú referenčné hodnoty, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri realizácii menovej politiky, a preto je potrebné spresniť, akým spôsobom by sa tieto ustanovenia uplatňovali na tieto referenčné hodnoty v tomto nariadení. Komoditné referenčné hodnoty sa bežne používajú a majú špecifické sektorové charakteristiky, takže je potrebné špecifikovať, ako sa tieto ustanovenia budú vzťahovať na dané referenčné hodnoty podľa tohto nariadenia.

(29) Rôzne druhy referenčnej hodnoty a rôzne odvetvia referenčnej hodnoty majú rôzne charakteristické znaky, zraniteľnosti a riziká. Ustanovenia tohto nariadenia by mali byť ďalej spresnené pre jednotlivé odvetvia a druhy referenčných hodnôt. Referenčné hodnoty medzibankových úrokových sadzieb sú referenčné hodnoty, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri realizácii menovej politiky, a preto je potrebné spresniť, akým spôsobom by sa tieto ustanovenia uplatňovali na tieto referenčné hodnoty v tomto nariadení. Komoditné referenčné hodnoty sa bežne používajú a majú špecifické sektorové charakteristiky, takže je potrebné špecifikovať, či a do akej miery môžu byť tieto referenčné hodnoty vyňaté z ustanovení tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(37a) V prípadoch, keď sa toto nariadenie vzťahuje alebo potenciálne vzťahuje na subjekty a trhy podliehajúce dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (REMIT), ESMA (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) by mal vykonať konzultácie s Agentúrou pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) s cieľom čerpať z odborných znalostí ACER v oblasti trhov s energiou a zmierniť dvojitú reguláciu.

Odôvodnenie

Orgán ESMA by mal konzultovať s agentúrou ACER ako európskym regulátorom pre energetiku v prípade, že toto nariadenie ovplyvňuje európske trhu s energiou.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(41) Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) a v Charte základných práv Európskej únie, najmä právo rešpektovať súkromný a rodinný život, právo na ochranu osobných údajov, právo na slobodu prejavu a na informácie, slobodu podnikania, právo vlastniť majetok, právo na ochranu spotrebiteľa, právo na účinný prostriedok nápravy a právo na obhajobu. Toto nariadenie by sa preto malo vykladať a uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami.

(41) Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) a v Charte základných práv Európskej únie, najmä právo rešpektovať súkromný a rodinný život, právo na ochranu osobných údajov, právo na slobodu prejavu a na informácie, slobodu podnikania, právo vlastniť majetok, právo na ochranu spotrebiteľa, právo na účinný prostriedok nápravy a právo na obhajobu. Toto nariadenie by sa preto malo vykladať a uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami. Preto by sa toto nariadenie malo vykladať a uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami. Najmä ak sa v tomto nariadení odkazuje na pravidlá týkajúce sa slobody tlače a slobody prejavu v iných médiách, ako aj pravidlá alebo kódexy upravujúce žurnalistickú profesiu, tieto slobody by sa mali zohľadniť, ako sú zaručené v Únii a v členských štátoch a ako sú uznané v článku 11 Charty základných práv EÚ a v iných príslušných ustanoveniach.

Odôvodnenie

Vyňatie tlače v súlade s výnimkou stanovenou v nariadení o zneužívaní trhu.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na poskytovanie referenčných hodnôt, prispievanie vstupnými údajmi do referenčnej hodnoty a používanie referenčnej hodnoty v rámci Únie.

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na poskytovanie referenčných hodnôt v rámci Únie, prispievanie vstupnými údajmi do určitých referenčných hodnôt a používanie určitých referenčných hodnôt v rámci Únie. Obsahuje zásady IOSCO a uplatňuje sa v závislosti od veľkosti a rizík vyplývajúcich z konkrétnych referenčných hodnôt, ich správcov a procesu stanovovania referenčných hodnôt vrátane počtu a typu prispievateľov.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba) referenčné ceny alebo zúčtovacie ceny produkované centrálnymi protistranami (CP);

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno bb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb) komoditné referenčné hodnoty, ako sú definované v článku 3 ods. 1 bode 20, ktoré spĺňajú zásady IOSCO z 5. októbra 2012 pre organizácie pre správu cien ropy alebo zásady IOSCO zo 17. júla 2013 pre finančné referenčné hodnoty, až kým ESMA na základe preskúmania zásad IOSCO pre organizácie pre správu cien ropy, ktoré sa majú uverejniť v máji alebo júni 2014, a prílohy III tohto nariadenia nestanoví, či a ako možno komoditné referenčné hodnoty zahrnúť do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, alebo či by sa mali riadiť vlastnými pravidlami.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) „referenčná hodnota“ je akýkoľvek index, s odkazom na ktorý je určená splatná suma v rámci finančného nástroja alebo finančnej zmluvy alebo hodnota finančného nástroja, alebo index použitý na meranie výkonnosti investičného fondu;

(2) „referenčná hodnota“ je akýkoľvek index, s odkazom na ktorý je určená splatná suma v rámci finančného nástroja alebo finančnej zmluvy alebo hodnota finančného nástroja, alebo index použitý na meranie výkonnosti investičného fondu; uvedené sa nevzťahuje na referenčné ceny alebo zúčtovacie ceny pochádzajúce od centrálnych protistrán (CP), ako sú definované v článku 2 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 648/2012, ani na finančné nástroje, ako sú definované v článku 3 ods. 1 bode 13 tohto nariadenia;

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) „používateľ referenčnej hodnoty“ je akákoľvek osoba, ktorá emituje alebo vlastní finančný nástroj alebo je účastníkom finančnej zmluvy, ktorá odkazuje na referenčnú hodnotu;

(5) „používateľ referenčnej hodnoty“ je akákoľvek osoba, ktorá má aktívnu pozíciu vo finančnom nástroji, ktorý odkazuje na referenčnú hodnotu, alebo ktorá emituje finančný nástroj, ktorý odkazuje na referenčnú hodnotu;

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) „prispievateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prispieva vstupnými údajmi;

(7) „prispievateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prispieva vstupnými údajmi, ktoré nepredstavujú regulované údaje, ako sú vymedzené v článku 3 ods. 1 bode 11;

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) „regulované údaje“ sú vstupné údaje, ktorými sa prispieva priamo z miesta obchodovania podľa vymedzenia v článku 2 ods. 1 bode 25 nariadenia [MIFIR] alebo zo schváleného mechanizmu zverejňovania podľa vymedzenia v článku 2 ods. 1 bode 18 [MIFIR] alebo zo schváleného mechanizmu podávania správ podľa vymedzenia v článku 2 ods. 1 bode 20 [MIFIR] v súlade s požiadavkami povinných údajov po uzavretí obchodu alebo na základe výmeny elektriny podľa článku 37 ods. 1 písm. j) smernice 2009/72/ES19 alebo výmeny zemného plynu podľa článku 41 ods. 1 písm. j) smernice 2009/73/ES20 alebo z aukčnej platformy, na ktorú odkazuje článok 26 alebo 30 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1031/2010;

(11) „regulované údaje“ sú vstupné údaje, ktorými sa prispieva priamo z miesta obchodovania podľa vymedzenia v článku 2 ods. 1 bode 25 nariadenia [MIFIR] alebo zo schváleného mechanizmu zverejňovania podľa vymedzenia v článku 2 ods. 1 bode 18 [MIFIR] alebo z iného regulovaného obchodného miesta mimo Únie alebo zo schváleného mechanizmu podávania správ podľa vymedzenia v článku 2 ods. 1 bode 20 [MIFIR] v súlade s požiadavkami na povinné údaje po uzavretí obchodu alebo na základe výmeny elektriny podľa článku 37 ods. 1 písm. j) smernice 2009/72/ES19 alebo výmeny zemného plynu podľa článku 41 ods. 1 písm. j) smernice 2009/73/ES20 alebo z aukčnej platformy, na ktorú odkazuje článok 26 alebo článok 30 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1031/2010; týmito údajmi môžu byť transakčné údaje a vo výnimočných prípadoch aj ponuky na nákup a predaj;

__________________

__________________

20 Ú. v. EÚ L 9, 14.8.2009, s. 112.

20 Ú. v. EÚ L 9, 14.8.2009, s. 112.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 14 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa) účastníci trhu podľa vymedzenia v článku 2 bode 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011;

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20) „komoditná referenčná hodnota“ je referenčná hodnota, pri ktorej je podkladovým aktívom na účely tohto článku ods. 1 písm. c) komodita v zmysle článku 2 bodu 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/200627; emisné kvóty podľa vymedzenia v oddiele C ods. 11 prílohy I k smernici [MiFID] sa nepovažujú za komodity na účely tohto nariadenia;

20. „komoditná referenčná hodnota“ je referenčná hodnota, pri ktorej je podkladovým aktívom na účely písmena c) odseku 1 tohto článku komodita v zmysle článku 2 bodu 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/200627; emisné kvóty podľa vymedzenia v prílohe I oddiele C ods. 11 smernice [MiFID] sa na účely tohto nariadenia nepovažujú za komodity;

__________________

__________________

27 Ú. v. EÚ L 241, 2.9.2006, s. 1.

27 Ú. v. EÚ L 241, 2.9.2006, s. 1.

Odôvodnenie

Oprava nepresného odkazu v návrhu Komisie týkajúcom sa nariadenia (ES) č. 1287/2006.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21) „kritická referenčná hodnota“ je referenčná hodnota, v prípade ktorej je väčšina prispievateľov subjektmi pod dohľadom a ktorá odkazuje na finančné nástroje v nominálnej hodnote najmenej 500 miliárd EUR;

21. „kritická referenčná hodnota“ je referenčná hodnota, ktorá nespĺňa kritériá pre objektívnu referenčnú hodnotu vymedzenú v bode 21a (nový) a ktorá odkazuje na finančné nástroje v nominálnej hodnote najmenej 500 miliárd EUR;

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 21 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a) „objektívna referenčná hodnota“ je referenčná hodnota, ktorá používa iba regulované vstupné údaje a metodiku založenú výlučne na pravidlách;

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) Správca musí mať spoľahlivý systém správy a riadenia, ktorý zahŕňa jasnú organizačnú štruktúru s jasne vymedzenými transparentnými a konzistentnými úlohami a zodpovednosťami pre všetky osoby zapojené do poskytovania referenčnej hodnoty.

vypúšťa sa

Správca prijme všetky potrebné opatrenia na zaistenie toho, aby poskytovanie referenčnej hodnoty nebolo ovplyvňované akýmkoľvek existujúcim alebo potenciálnym konfliktom záujmov a v prípade, že sa v rámci postupu stanovovania referenčnej hodnoty vyžaduje priestor na vlastné uváženie alebo úsudok, aby sa tieto úkony vykonávali nezávisle a čestne („správa, riadenie a konflikty záujmov“).

 

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) Správca zriadi funkciu dohľadu s cieľom zabezpečiť dohľad nad všetkými aspektmi poskytovania svojich referenčných hodnôt („dohľad“).

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) Správca musí mať kontrolný rámec, ktorým zabezpečí, aby sa referenčná hodnota poskytovala a uverejňovala alebo sprístupňovala v súlade s týmto nariadením („kontroly“).

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) Správca musí mať rámec zodpovednosti, ktorý zahŕňa uchovávanie záznamov, vykonávanie auditu a preskúmanie a postup riešenia sťažností, ktorým sa preukazuje dodržiavanie súladu s požiadavkami tohto nariadenia („zodpovednosť“).

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na správcu sa uplatňujú tieto požiadavky na správu a riadenie:

Požiadavky tohto nariadenia sa vzťahujú na správcov týchto kategórií kvalifikovaných referenčných hodnôt:

 

a) správcov kritických referenčných hodnôt;

 

b) správcov široko používaných komoditných referenčných hodnôt vymedzených a aktualizovaných orgánom ESMA po úzkej konzultácii s ACER;

 

c) správcov hlavných referenčných hodnôt;

 

d) správcov referenčných hodnôt s výlučnou licenciou, ktoré sú vymedzené a aktualizované orgánom ESMA;

 

e) správcov IBOR, jednodňových indexových swapov, jednodňových indexových sadzieb alebo iných referenčných hodnôt, ktoré príslušný organ považuje za zameniteľné alebo porovnateľné s uvedenými referenčnými hodnotami a ktoré sa bežne používajú;

 

f) správcov referenčnej hodnoty s relatívne malým počtom predkladateľov, o ktorej sa príslušný orgán domnieva, že je ľahko manipulovateľná;

 

g) referenčné hodnoty, ktoré príslušný orgán preskúmal a v prípade ktorých prijal zdôvodnené rozhodnutie, že si vyžadujú dohľad z dôvodu ich zraniteľnosti,

 

h) významný počet referenčných hodnôt, ktoré príslušný orgán alebo ESMA považujú za referenčné hodnoty, ktoré majú významný kolektívny vplyv na jednotný trh,

 

i) správcov referenčných hodnôt používaných ako štandardné meradlo výkonnosti relevantných aktív alebo triedy či skupiny aktív, ktoré nie sú vypracované nezávislou treťou stranou, ak sa príslušný orgán domnieva, že majú vysokú úroveň konfliktu záujmov.

 

ESMA poskytuje príslušným orgánom usmernenia týkajúce sa uplatňovania kritérií v písmenách b) až i) a poskytuje regulačné technické predpisy pre prípady, keď sa môžu požiadavky uvedené v písmenách a) až i) plniť postupne alebo sa od nich môže upustiť alebo keď sa akékoľvek ustanovenia tohto nariadenia nemusia uplatniť z dôvodov proporcionality alebo duplicity požiadaviek v oblasti dohľadu alebo existujúcich kontrol správy a riadenia. To zahŕňa aj zoznamy vyňatých druhov inštitúcií, ktoré obsahujú určenie zodpovedajúcich kontrol správy a riadenia.

 

Pri vypracúvaní usmernení a regulačných technických predpisov ESMA zohľadní:

 

i) výnimky, ktoré sa bežne poskytujú členom Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB), centrálnym bankám tretích krajín, národným štatistickým úradom členských štátov a národným štatistickým úradom tretích krajín;

 

ii) skutočnosť, či úplne alebo čiastočne vyňať regulované trhy alebo, po úzkej konzultácii s ACER, akékoľvek subjekty regulované podľa nariadenia REMIT;

 

iii) či by ustanovenia uvedené v prílohe III mali byť jedinou časťou tohto nariadenia, ktorá sa vzťahuje na organizácie pre správu cien;

 

iv) v akých prípadoch by mala existovať proporcionalita uplatňovania vrátane postupného zavedenia uplatňovania tohto nariadenia;

 

v) ako regulačný rámec vplýva na tretie krajiny a medzinárodný obchod.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) Správca získava vstupné údaje zo spoľahlivej a reprezentatívnej skupiny alebo vzorky prispievateľov, aby zabezpečil, že výsledná referenčná hodnota bude spoľahlivá a reprezentatívna pre trhovú a ekonomickú realitu, na ktorej meranie je referenčná hodnota určená („reprezentatívni prispievatelia“).

b) Správca získava vstupné údaje od spoľahlivej a reprezentatívnej skupiny alebo vzorky prispievateľov, aby zabezpečil, že výsledná referenčná hodnota je spoľahlivá a reprezentatívna pre trhovú a ekonomickú realitu, na ktorej meranie je referenčná hodnota určená („reprezentatívni prispievatelia“). V prípade referenčných hodnôt založených na transakciách správca získava údaje v súhrnnej anonymnej forme z archívov obchodných údajov a od regulátorov v súlade so smernicou 2004/39/ES o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID), nariadením (EÚ) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (REMIT) a nariadením (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (EMIR).

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Správca zaistí, aby existovali primerané systémy a účinné kontroly na zaistenie integrity vstupných údajov na účely odseku 2.

1. Správcovia referenčných hodnôt podľa článku 5 zabezpečia, aby existovali primerané systémy a účinné kontroly navrhnuté na zaistenie integrity vstupných údajov na účely odseku 2.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Správca prijme kódex správania pre každú referenčnú hodnotu, v ktorom jasne určí zodpovednosti a povinnosti správcu a prispievateľov, pokiaľ ide o poskytovanie referenčnej hodnoty, pričom zahrnie jasný opis poskytovaných vstupných údajov, ktoré sa majú poskytovať, a aspoň prvky stanovené v oddiele D prílohy I.

1. Správca prijme v spolupráci s prispievateľmi kódex správania pre každú referenčnú hodnotu, v ktorom jasne určí zodpovednosti a povinnosti správcu a prispievateľov, pokiaľ ide o poskytovanie referenčnej hodnoty, pričom zahrnie jasný opis poskytovaných vstupných údajov, ktoré sa majú poskytovať, a aspoň prvky stanovené v oddiele D prílohy I.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Správca a prispievatelia kódex správania podpíšu a tento je právne záväzný pre všetky jeho zúčastnené strany.

2. Správca a prispievatelia kódex správania podpíšu a tento kódex je právne záväzný pre všetky zúčastnené strany za predpokladu, že bol schválený správcom a takým počtom prispievateľov, ktorý dostatočne reprezentuje trh.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia zohľadní rozličné charakteristické znaky referenčných hodnôt, prispievateľov, najmä pokiaľ ide o rozdiely vstupných údajov a metodiky, rizík, že so vstupnými údajmi sa manipulovalo, a medzinárodné zbližovanie praxe v oblasti dohľadu v súvislosti s referenčnými hodnotami.

Komisia zohľadní rozličné charakteristické znaky referenčných hodnôt a prispievateľov, najmä pokiaľ ide o rozdiely vstupných údajov a metodiky, skutočnosť, či sú prispievatelia dobrovoľní, riziká, že so vstupnými údajmi sa manipulovalo, a medzinárodné zbližovanie praxe v oblasti dohľadu v súvislosti s referenčnými hodnotami, ako aj primeranosť tohto nariadenia.

 

ESMA po úzkej konzultácii s ACER poskytuje usmernenia týkajúce sa uplatniteľnosti právne záväzných kódexov správania, najmä pokiaľ ide o neregulované subjekty a organizácie pre správu cien v rámci EÚ.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) Prispievateľ pod dohľadom zabezpečí, aby poskytovanie vstupných údajov nebolo ovplyvňované existujúcim alebo potenciálnym konfliktom záujmov a v prípade, že sa vyžaduje vlastné uváženie, aby sa tieto úkony vykonávali nezávisle a čestne na základe relevantných informácií v súlade s kódexom správania („konflikty záujmov“).

a) Prispievateľ pod dohľadom zabezpečí, aby poskytovanie vstupných údajov nebolo ovplyvňované existujúcim alebo potenciálnym konfliktom záujmov a v prípade, že sa vyžaduje vlastné uváženie, aby sa tieto úkony vykonávali nezávisle a čestne na základe relevantných informácií a v prípade potreby v súlade s kódexom správania („konflikty záujmov“).

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) Prispievateľ pod dohľadom musí mať kontrolný rámec, ktorým zabezpečuje integritu, presnosť a spoľahlivosť vstupných údajov a to, že vstupné údaje sú poskytované v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia a kódexu správania („primerané kontroly“).

b) Prispievateľ pod dohľadom disponuje rámcom kontroly, ktorým zabezpečuje integritu, presnosť a spoľahlivosť vstupných údajov a to, že vstupné údaje sú poskytované v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia a v prípade potreby kódexu správania („primerané kontroly“).

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Okrem požiadaviek hlavy II sa na komoditné referenčné hodnoty uplatňujú osobitné požiadavky stanovené v prílohe III.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať v súlade s článkom 39 delegované akty, pokiaľ ide o ďalšie spresnenie alebo upravenie nasledujúcich prvkov príloh II a III v nadväznosti na vývoj na trhu a technologický vývoj, ako aj medzinárodný vývoj:

3. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 39 prijímať delegované akty, pokiaľ ide o ďalšie spresnenie alebo úpravu týchto prvkov prílohy II v nadväznosti na vývoj na trhu a technologický vývoj, ako aj medzinárodný vývoj:

Odôvodnenie

Vzhľadom na ich jedinečné vlastnosti by komodity mali byť regulované v rámci prílohy III.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3 – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

j) kritériá a postupy pre tvorbu referenčnej hodnoty [príloha III bod 1 písm. a)],

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

k) prvky, ktoré sa majú zahrnúť do metodiky a uviesť v opise metodiky (príloha III body 1 a 2),

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

l) požiadavky správcu týkajúce sa kvality a integrity výpočtu referenčnej hodnoty a obsahu opisu pripojeného ku každému výpočtu (príloha III body 5 a 6).

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 15 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 15 a

 

Zverejňovanie alebo šírenie informácií v médiách

 

Ak sa informácie zverejňujú alebo šíria a ak sa odporúčania vypracúvajú alebo šíria na žurnalistické účely, takéto zverejňovanie alebo šírenie informácií sa posúdi s ohľadom na pravidlá týkajúce sa slobody prejavu a slobody a pluralizmu médií, ako aj na pravidlá alebo kódexy upravujúce žurnalistickú profesiu s výnimkou prípadov, keď:

 

a) dotknuté osoby alebo osoby s nimi úzko spojené priamo alebo nepriamo nadobúdajú výhody alebo zisky zo zverejnenia alebo šírenia príslušných informácií; alebo

 

b) zverejnenie alebo šírenie sa vykonáva so zámerom zaviesť trh, pokiaľ ide o ponuku, dopyt alebo cenu finančných nástrojov.

Odôvodnenie

Vyňatie tlače s cieľom zabezpečiť transparentnosť na trhu. Článok bol skopírovaný z nariadenia o zneužívaní trhu.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Správca uverejní vstupné údaje použité na určenie referenčnej hodnoty ihneď po uverejnení referenčnej hodnoty okrem prípadu, keď by uverejnenie malo vážne nepriaznivé dôsledky pre prispievateľov alebo nepriaznivo ovplyvnilo spoľahlivosť alebo integritu referenčnej hodnoty. V takýchto prípadoch sa môže uverejnenie odložiť na dobu, ktorá tieto dôsledky výrazne zníži. Akékoľvek osobné údaje, ktoré vstupné údaje obsahujú, sa neuverejnia.

1. Správca uverejní príslušnú metodiku použitú na určenie indexu, v prípade neobjektívnych referenčných hodnôt spolu s použitými vstupnými údajmi, ihneď po uverejnení referenčnej hodnoty okrem prípadu, keď by uverejnenie i) malo vážne nepriaznivé dôsledky pre prispievateľov alebo ii) nepriaznivo ovplyvnilo spoľahlivosť alebo integritu referenčnej hodnoty alebo iii) keď vstupné údaje zodpovedajú regulovaným údajom, ako sa vymedzujú v článku 3 ods. 1 bode 11. Správca nie je povinný uverejniť údaje, ktorých integritu a dôvernosť nie je možné zaručiť.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 18

vypúšťa sa

Posúdenie vhodnosti

 

1. Ak subjekt pod dohľadom zamýšľa uzavrieť finančnú zmluvu so spotrebiteľom, uvedený subjekt pod dohľadom najskôr musí získať potrebné informácie týkajúce sa znalosti a skúsenosti spotrebiteľa v súvislosti s referenčnou hodnotou, jeho finančnej situácie a jeho cieľov v súvislosti s uvedenou finančnou zmluvou, ako aj vyhlásenie o referenčnej hodnote uverejnené v súlade s článkom 15 a posúdiť, či je preňho odkazovanie na uvedenú referenčnú hodnotu vo finančnej zmluve vhodné.

 

2. Ak sa subjekt pod dohľadom na základe posúdenia podľa odseku 1 domnieva, že referenčná hodnota nie je pre spotrebiteľa vhodná, subjekt pod dohľadom spotrebiteľa písomne upozorní a uvedie dôvody.

 

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Subjekt pod dohľadom môže použiť referenčnú hodnotu v Únii ako odkaz vo finančnom nástroji alebo finančnej zmluve alebo na meranie výkonnosti investičného fondu, ak ju poskytuje správca, ktorému bolo udelené povolenie v súlade s článkom 23, alebo správca so sídlom v tretej krajine, ktorý je zaregistrovaný v súlade s článkom 21.

Subjekt pod dohľadom môže použiť referenčnú hodnotu v Únii ako odkaz vo finančnom nástroji alebo finančnej zmluve alebo na meranie výkonnosti investičného fondu. Neobjektívne referenčné hodnoty musí poskytnúť správca, na ktorého sa vzťahuje požiadavka na udelenie povolenia podľa článku 22.

 

Orgán pod dohľadom môže takisto použiť objektívne referenčné hodnoty registrovaného správcu so sídlom v tretej krajine, ak správca svoju príslušnému orgánu oznámi, že referenčné hodnoty zodpovedajú zásadám IOSCO pre finančné referenčné hodnoty uverejneným 17. júla 2013.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Referenčné hodnoty, ktoré poskytol správca usadený v tretej krajine, môžu v Únii používať subjekty pod dohľadom za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

1. Referenčné hodnoty, ktoré poskytol správca usadený v tretej krajine, môžu v Únii používať subjekty pod dohľadom, pokiaľ by analogicky nepatrili do kategórie kvalifikovanej referenčnej hodnoty uvedenej v článku 5 ods. 1. Referenčné hodnoty, ktoré by analogicky patrili do kategórií kvalifikovaných referenčných hodnôt, sa môžu použiť za predpokladu, že právny rámec, prax dohľadu alebo pravidlá tvorcu alebo správcu referenčnej hodnoty v tejto tretej krajine sú v súlade so zásadami IOSCO pre finančné referenčné hodnoty alebo s následne schválenými medzinárodnými normami pre referenčné hodnoty;

 

subjekt pod dohľadom oznámi svojmu príslušnému orgánu a orgánu ESMA skutočné alebo prípadné referenčné hodnoty, ktoré používa, a na základe čoho sa spolieha na preukázanie súladu s normami IOSCO alebo medzinárodnými normami pre referenčné hodnoty.

 

Správcovia referenčných hodnôt tretích krajín môžu predložiť preukázanie súladu so zásadami IOSCO priamo orgánu ESMA, na ktoré sa potom môžu odvolávať subjekty pod dohľadom.

 

Orgán ESMA vedie register tretích krajín a poskytovateľov referenčných hodnôt, o ktorých sa domnieva, že sa na ne možno spoľahnúť ako na základ pre súlad s medzinárodnými normami bez ďalších dôkazov. Orgán ESMA aktualizuje tento zoznam použitím vlastných informácií a pri zohľadnení dôkazov predložených subjektmi pod dohľadom alebo získaných od správcov z tretích krajín, vnútroštátnych príslušných orgánov alebo ACER. V prípade rozporu medzi príslušnými orgánmi členských štátov, pokiaľ ide o použitie referenčnej hodnoty tretej krajiny subjektom pod dohľadom, ktorá má značné cezhraničné použitie, môže ESMA vykonať záväznú mediáciu.

 

ESMA šesť mesiacov pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia vypracuje správu o vykonávaní zásad IOSCO.

 

Postup uvedený v tomto odseku sa po piatich rokoch preskúma so zreteľom na medzinárodné regulačné zbližovanie, a najmä z hľadiska možného predĺženia jeho uplatňovania.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) Komisia prijala rozhodnutie o rovnocennosti v súlade s odsekom 2, pričom uznala, že právny rámec a prax v oblasti dohľadu danej tretej krajiny sú rovnocenné s požiadavkami tohto nariadenia;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) správca informoval ESMA o svojom súhlase, že subjekty pod dohľadom v Únii môžu používať jeho skutočné alebo prospektívne referenčné hodnoty, zoznam referenčných hodnôt, ktoré sa môžu používať v Únii, a príslušný orgán zodpovedný za dohľad nad ním v tretej krajine;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) správca je riadne registrovaný podľa článku 21; and

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e) dohody o spolupráci uvedené v odseku 3 tohto článku sú funkčné.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) správcovia, ktorí majú povolenie alebo sú zaregistrovaní v tejto tretej krajine, spĺňajú záväzné požiadavky, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami vyplývajúcimi z tohto nariadenia, pričom sa zohľadní najmä skutočnosť, či je prostredníctvom právneho rámca a praxe v oblasti dohľadu tretej krajiny zabezpečený súlad so zásadami IOSCO o finančných referenčných hodnotách uverejnenými 17. Júla 2013; a

a) správcovia, ktorí majú povolenie alebo sú zaregistrovaní v tejto tretej krajine, spĺňajú záväzné požiadavky, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami vyplývajúcimi z tohto nariadenia, pričom sa zohľadní najmä skutočnosť, či je prostredníctvom právneho rámca a praxe v oblasti dohľadu v tretej krajine zabezpečený súlad so zásadami IOSCO pre finančné referenčné hodnoty uverejnenými 17. júla 2013, zásadami IOSCO pre organizácie pre správu cien ropy uverejnenými 5. októbra 2012 a zásadami IOSCO pre reguláciu trhov s komoditnými derivátmi a dohľad nad nimi uverejnenými 15. septembra 2011, ak ide o referenčné hodnoty pre ropu a komodity; a

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Správca požiada o povolenie poskytovať referenčné hodnoty, ak poskytuje indexy, ktoré sa používajú alebo sa majú používať ako odkaz na finančné nástroje alebo finančné zmluvy alebo na meranie výkonnosti investičného fondu.

1. Správca požiada o povolenie poskytovať referenčné hodnoty, ak poskytuje neobjektívne referenčné hodnoty alebo objektívne referenčné hodnoty, ktoré nespĺňajú zásady IOSCO zo 17. júla 2013, ktoré sa používajú ako odkaz na finančné nástroje alebo finančné zmluvy alebo na meranie výkonnosti investičného fondu.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Správca predloží žiadosť o udelenie povolenia príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má správca sídlo.

1. Správca, ak sa naňho vzťahuje požiadavka na udelenie povolenia podľa článku 22 ods. 1, predloží žiadosť o udelenie povolenia príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má správca sídlo.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na vykonávanie uvedených právomocí musia mať členské štáty zavedené primerané a účinné ochranné mechanizmy v súvislosti s právom na obhajobu a základnými právami.

Na vykonávanie uvedených právomocí musia mať príslušné orgány zavedené primerané a účinné ochranné mechanizmy v súvislosti s právom na obhajobu, zachovaním dôvernosti a základnými právami.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) pri plnení svojej úlohy v súvislosti s vykonávaním a monitorovaním nariadenia (ES) č. 1227/2011 spolupracuje s orgánom ESMA na účely tohto nariadenia a bezodkladne poskytne všetky informácie potrebné na plnenie jeho povinností.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 3 ods. 2, článku 5 ods. 3, článku 7 ods. 3, článku 9 ods. 3, článku 11 ods. 4, článku 12 ods. 3, článku 16 ods. 2 a článku 23 ods. 7 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 2, článku 5 ods. 3, článku 7 ods. 3, článku 9 ods. 3, článku 11 ods. 4, článku 12 ods. 3, článku 16 ods. 2 a článku 23 ods. 7 sa Komisii udeľuje na dobu päť rokov od [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

 

Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Pokiaľ ide o komoditné referenčné hodnoty vymedzené v článku 3 ods. 1 bode 20, ESMA na základe preskúmania zásad IOSCO pre organizácie pre správu cien ropy z 5. októbra 2012, ktoré sa má uverejniť v máji alebo júni 2014, a prílohy III tohto nariadenia, ktorá má slúžiť ako usmernenie, do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia stanoví, či a akým spôsobom možno komoditné referenčné hodnoty zahrnúť do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, alebo či by sa mali riadiť vlastnými predpismi. Svoje zistenia predloží Európskemu parlamentu a Komisii.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b. Ak referenčné hodnoty poskytol správca usadený v tretej krajine, podmienky stanovené v článku 20 ods. 1 písm. a) až e) sa uplatňujú až po uplynutí prechodného obdobia 36 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, ak sú tieto referenčné hodnoty v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia v súlade so zásadami IOSCO pre finančné referenčné hodnoty zo 17. júla 2013.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Používanie referenčnej hodnoty dotknutý príslušný orgán členského štátu, v ktorom má správca sídlo, povolí dovtedy, kým daná referenčná hodnota odkazuje na finančné nástroje a finančné zmluvy v hodnote najviac 5 % hodnoty finančných nástrojov a finančných zmlúv, ktoré odkazovali na túto referenčnú hodnotu v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia nesmú žiadne finančné nástroje alebo finančné zmluvy odkazovať na takúto existujúcu referenčnú hodnotu.

4. Používanie referenčnej hodnoty dotknutý príslušný orgán členského štátu, v ktorom má správca sídlo, povolí do ukončenia finančných nástrojov a finančných zmlúv, ktoré odkazovali na túto referenčnú hodnotu v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia nesmú žiadne nové finančné nástroje alebo finančné zmluvy odkazovať na takúto existujúcu referenčnú hodnotu.

 

ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v prípade písmena c) po úzkej konzultácii s ACER, s cieľom spresniť:

 

a) informácie, ktoré poskytne správca v žiadosti o povolenie s cieľom odôvodnene preukázať, že by mohlo dôjsť k zmareniu, vyššej moci alebo porušeniu zmluvy;

 

b) okolnosti, za ktorých podľa tohto nariadenia došlo k zmareniu, vyššej moci a porušeniu podmienok akejkoľvek finančnej zmluvy;

 

c) presne nastavené a primerané prechodné postupy pre kritické a odvetvové referenčné hodnoty, najmä pre úrokové miery a komodity.

 

Na Komisiu sa deleguje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s postupom stanoveným v článkoch 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 a s predĺžením na tri mesiace [ako sa stanovuje v smernici Omnibus 2].

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia do júna 2014 posúdi, či je toto nariadenie, pokiaľ ide o komoditné referenčné hodnoty, v súlade so záverečnou správou o zásadách IOSCO pre organizácie pre správu cien ropy, ktorá bude uverejnená v apríli 2014, a predloží svoje odporúčania a návrhy Európskemu parlamentu, aby ich zahrnul do medzinárodných dohôd, ak to považuje za vhodné.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Príloha I – oddiel A – časť I – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovanie referenčnej hodnoty je z prevádzkového a funkčného hľadiska oddelené od akejkoľvek časti podniku správcu, ktorá môže viesť ku skutočnému alebo potenciálnemu konfliktu záujmov. Ak tieto konflikty nemožno riadiť, prevádzkovateľ referenčných hodnôt ukončí všetky činnosti alebo vzťahy, ktoré vedú k týmto konfliktom, alebo prestane vytvárať referenčnú hodnotu.

1. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá má kontrolu nad poskytovaním referenčnej hodnoty, nesmie z prevádzkového alebo funkčného hľadiska zároveň konať ako používateľ tejto referenčnej hodnoty.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Príloha I – oddiel A – časť I – bod 8 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) existuje fyzické oddelenie zamestnancov útvaru front office od jednotlivých hierarchických línií;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Príloha I – oddiel A – časť II – bod 10 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) v prípade, že je správca vo vlastníctve prispievateľov alebo používateľov alebo je nimi kontrolovaný, osobitná rada alebo výbor, ktorého zložením sa zabezpečí jeho nezávislosť a neexistencia konfliktov záujmov. V prípade, že je správca vo vlastníctve prispievateľov alebo je nimi kontrolovaný, prispievatelia by nemali mať vo výbore väčšinu. V prípade, že je správca vo vlastníctve používateľov alebo je nimi kontrolovaný, používatelia by nemali mať vo výbore väčšinu;

a) v prípade, že je správca vo vlastníctve prispievateľov vstupných údajov, ktoré nepredstavujú údaje o transakciách, alebo je nimi kontrolovaný, osobitná rada alebo výbor, ktorého zložením sa zabezpečí jeho nezávislosť a neexistencia konfliktov záujmov;

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Príloha I – oddiel A – časť II – bod 10 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) v prípade, že správca nie je vo vlastníctve svojich prispievateľov alebo používateľov, ani nimi kontrolovaný, interná rada alebo výbor. Členovia internej rady alebo výboru sa nesmú zúčastňovať na poskytovaní žiadnej referenčnej hodnoty, nad ktorými vykonávajú dohľad;

b) v prípade, že správca nie je vo vlastníctve svojich prispievateľov vstupných údajov, ktoré nepredstavujú údaje o transakciách, ani nimi kontrolovaný, interná rada alebo výbor. Väčšina členov internej rady alebo výboru sa nesmie zúčastňovať na poskytovaní žiadnej referenčnej hodnoty, nad ktorými vykonávajú dohľad;

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Príloha I – oddiel A – časť II – bod 10 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) v prípade, že je správca schopný preukázať, že vzhľadom na charakter, rozsah a komplexnosť poskytovania referenčnej hodnoty a riziká a vplyv referenčnej hodnoty nie sú požiadavky uvedené v písmenách a) a b) primerané, môže funkciu úradníka pre dohľad vykonávať fyzická osoba. Úradník pre dohľad sa nesmie zúčastňovať na poskytovaní žiadnej referenčnej hodnoty, nad ktorou vykonáva dohľad.

c) v prípade, že je správca schopný preukázať, že vzhľadom na charakter, rozsah a komplexnosť poskytovania referenčnej hodnoty a riziká a vplyv referenčnej hodnoty nie sú požiadavky uvedené v písmenách a) a b) primerané, môže funkciu úradníka pre dohľad vykonávať fyzická osoba. Týka sa to najmä objektívnych referenčných hodnôt, ak správca svojmu príslušnému orgánu oznámil, že spĺňajú zásady IOSCO pre finančné referenčné hodnoty uverejnené 17. júla 2013. Úradník pre dohľad sa nesmie zúčastňovať na poskytovaní žiadnej referenčnej hodnoty, nad ktorou vykonáva dohľad.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Príloha I – oddiel A – časť IV – bod 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

16. Pokiaľ ide o kritické referenčné hodnoty, správca menuje nezávislého externého audítora, ktorý preskúma dodržiavanie metodiky referenčnej hodnoty a tohto nariadenia zo strany správcu a podá o tom správu, ak veľkosť a zložitosť operácií správcu týkajúcich sa referenčnej hodnoty predstavujú výrazné riziko pre finančnú stabilitu.

16. Pokiaľ ide o kritické referenčné hodnoty, ako sú vymedzené v článku 3 ods. 1 bode 21, a neobjektívne referenčné hodnoty, správca vymenuje nezávislého externého audítora, ktorý preskúma dodržiavanie metodiky referenčnej hodnoty a tohto nariadenia zo strany správcu a podá o tom správu, ak veľkosť a zložitosť operácií správcu týkajúcich sa referenčnej hodnoty predstavujú významné riziko pre finančnú stabilitu.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Príloha I – oddiel B – bod 1 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa) správca bezodkladne informuje prispievateľov príslušných referenčných hodnôt o externom zabezpečení.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Príloha I – oddiel C – časť II – bod 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) zohľadniť faktory zahŕňajúce veľkosť a bežnú likviditu trhu, transparentnosť obchodovania a pozície účastníkov trhu, koncentráciu trhu, dynamiku trhu a vhodnosť akejkoľvek vzorky na odzrkadlenie ekonomickej reality, na ktorej meranie je referenčná hodnota určená.

a) zohľadniť faktory zahŕňajúce veľkosť a bežnú likviditu trhu, stupeň rozvoja trhu, transparentnosť obchodovania a pozície účastníkov trhu, koncentráciu trhu, dynamiku trhu a vhodnosť akejkoľvek vzorky na odzrkadlenie ekonomickej reality, na ktorej meranie je referenčná hodnota určená.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Príloha III – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Táto príloha sa vzťahuje na „referenčné hodnoty komodít“, čo je referenčná hodnota, ktorej podkladovým aktívom na účely článku 3 ods. 1 písm. c) je komodita v zmysle článku 2 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/200628.

Táto príloha slúži ako usmernenie pre ESMA s cieľom pomôcť mu určiť, či a ako môžu byť komoditné referenčné hodnoty v zmysle článku 3 ods. 1 bodu 20 zahrnuté do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, alebo či by sa mali riadiť vlastnými pravidlami.

__________________

 

28 Ú. v. EÚ L 241, 2.9.2006, s. 1.

 

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Príloha III – odsek 1 – odkaz pod čiarou 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

28 Ú. v. EÚ L 241, 2.9.2006, s. 1.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e) kritériá, ktoré sa týkajú období posúdenia, ak predložené údaje nedosahujú hraničnú hodnotu údajov o transakciách odporúčanú v metodike alebo normy kvality požadované správcom vrátane alternatívnych metód posúdenia zahŕňajúcich modely teoretického odhadu;

e) kritériá, ktoré sa týkajú období posúdenia, ak predložené údaje nedosahujú hraničnú hodnotu údajov o transakciách odporúčanú v metodike alebo normy kvality požadované správcom vrátane alternatívnych metód posúdenia zahŕňajúcich modely teoretického odhadu. Tieto kritériá vysvetľujú použité postupy v prípade, že neexistujú žiadne údaje o transakciách;

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 6 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Správca pre každý výpočet opíše a uverejní v možnej miere a bez toho, aby to malo vplyv na uverejnenie referenčnej hodnoty:

6. Správca pre každý výpočet opíše a uverejní v primeranej miere a bez toho, aby došlo k oneskoreniu lehoty na oznámenie cien:

Odôvodnenie

V súlade so zásadami IOSCO pre komodity.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

12. Správca zabezpečí, aby sa v rámci jeho ostatných podnikateľských činností zaviedli postupy a mechanizmy určené na minimalizáciu pravdepodobnosti vplyvu konfliktu záujmov na integritu výpočtov referenčnej hodnoty.

12. Správca zabezpečí, aby sa v rámci jeho ostatných podnikateľských činností zaviedli primerané postupy a mechanizmy určené na minimalizáciu pravdepodobnosti vplyvu konfliktu záujmov na integritu výpočtov referenčnej hodnoty.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 13 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

13. Správca zabezpečí oddelenie hierarchických línií medzi svojimi manažérmi, hodnotiteľmi a ostatnými zamestnancami, ako aj od manažérov vrcholovému manažmentu správcu a jeho rade s cieľom zaistiť:

13. Správca zabezpečí primerané oddelenie hierarchických línií medzi svojimi manažérmi, hodnotiteľmi a ostatnými zamestnancami, ako aj od manažérov k vrcholovému manažmentu správcu a jeho rade s cieľom zaistiť:

POSTUP

Názov

Indexy používané ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách

Referenčné čísla

COM(2013)0641 – C7-0301/2013 – 2013/0314(COD)

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

ECON

10.10.2013

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

24.10.2013

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

               dátum vymenovania

Marisa Matias

23.10.2013

Prerokovanie vo výbore

16.12.2013

 

 

 

Dátum prijatia

23.1.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

48

8

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Vicky Ford, Gaston Franco, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Zbigniew Zaleski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Badia i Cutchet, Yves Cochet, Rachida Dati, Ioan Enciu, Věra Flasarová, Françoise Grossetête, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Vladko Todorov Panayotov, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Paul Besset, Janusz Władysław Zemke


POSTUP

Názov

Referenčné indexy v rámci finančných nástrojov a zmlúv

Referenčné čísla

COM(2013)0641 – C7-0301/2013 – 2013/0314(COD)

Dátum predloženia v EP

18.9.2013

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

10.10.2013

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

10.10.2013

ITRE

24.10.2013

IMCO

10.10.2013

JURI

10.10.2013

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

BUDG

25.6.2014

IMCO

17.10.2013

JURI

3.9.2014

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Cora van Nieuwenhuizen

22.7.2014

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

1.12.2014

8.1.2015

26.2.2015

 

Dátum prijatia

31.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

46

10

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Matt Carthy, Frank Engel, Ashley Fox, Marian Harkin, Eva Kaili, Syed Kamall, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Thomas Mann, Michel Reimon

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Isabella Adinolfi, James Carver, Jussi Halla-aho

Dátum predloženia

10.4.2015

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia