Menettely : 2014/0199(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0132/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0132/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0115

MIETINTÖ     ***I
PDF 315kWORD 58k
16.4.2015
PE 539.751v03-00 A8-0132/2015

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen soveltamiseksi (kodifikaatio)

(COM(2014)0394 – C8-0041/2014 – 2014/0199(COD))

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Esittelijä: Andrzej Duda

(Kodifiointi – työjärjestyksen 103 artikla)

OIKAISUT/LISÄYKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen soveltamiseksi (kodifikaatio)

(COM(2014)0394 – C8-0041/2014 – 2014/0199(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys – kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0394),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0041/2014),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–       ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(1),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 103 ja 59 artiklan,

–       ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0132/2015),

A.     toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä olevassa ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemmat säädökset niiden asiasisältöä muuttamatta;

1.      vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositusten perusteella;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)

EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO

 

 

 

 

OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN

NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

Bryssel, 17.9.2014

LAUSUNTO

                                                              EUROOPAN PARLAMENTILLE

                                                              NEUVOSTOLLE

                                                              KOMISSIOLLE

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen soveltamiseksi

COM(2014)0394 final, 27.6.2014 – 2014/0199(COD)

Nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 4 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisten yksiköiden edustajista koostuva neuvoa-antava ryhmä kokoontui 10. heinäkuuta 2014 käsittelemään muun muassa edellä mainittua komission tekemää ehdotusta.

Neuvoa-antava ryhmä tarkasteli(1) ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, jolla kodifioidaan tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen ja Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen väliaikaisen sopimuksen soveltamiseksi 21. tammikuuta 2002 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 153/2002, ja totesi yksimielisesti, että kodifioidun tekstin luonnoksen 7 artiklan ensimmäisessä kohdassa sanat ”vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 38 ja 39 artiklassa tarkoitettuja” olisi muutettava muotoon ”vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 37 ja 38 artiklassa tarkoitettuja”.

Tarkastelun perusteella neuvoa-antava ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemmat säädökset niiden asiasisältöä muuttamatta.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Parlamentin lakimies                Neuvoston lakimies                 Pääjohtaja

(1)

Neuvoa-antavan ryhmän työ perustui ehdotuksen englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus (kodifikaatio)

Viiteasiakirjat

COM(2014)0394 – C8-0041/2014 – 2014/0199(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

27.6.2014

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

15.1.2015

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Andrzej Duda

9.10.2014

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

11.11.2014

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

15.4.2015

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö