Procedūra : 2014/0199(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0132/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0132/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 29/04/2015 - 10.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0115

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 611kWORD 68k
16.4.2015
PE 539.751v03-00 A8-0132/2015

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Eiropas Kopienu un to dalībvalstu, no vienas puses, un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas, no otras puses, Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu (kodificēta redakcija)

(COM(2014)0394 – C8-0041/2014 – 2014/0199(COD))

Juridiskā komiteja

Referents: Andrzej Duda

(Kodifikācija – Reglamenta 103. pants)

KĻŪDAS LABOJUMS/ PAPILDINĀJUMS
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS DARBA GRUPAS ATZINUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Eiropas Kopienu un to dalībvalstu, no vienas puses, un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas, no otras puses, Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu (kodificēta redakcija)

(COM(2014)0394 – C8-0041/2014 – 2014/0199(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra – kodifikācija)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0394),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0041/2014),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–       ņemot vērā 1994. gada 20. decembra Iestāžu nolīgumu par paātrinātu darba metodi tiesību aktu oficiālai kodifikācijai(1),

–       ņemot vērā Reglamenta 103. un 59. pantu,

–       ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0132/2015),

A.     tā kā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas atzinumā teikts, ka šajā priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošo tiesību aktu kodifikācija, negrozot to būtību,

1.      pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu un ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumus;

2.      uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1)

OV C 102, 4.4.1996., 2. lpp.


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS DARBA GRUPAS ATZINUMS

 

 

 

 

JURIDISKO DIENESTU

KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPA

Briselē, 2014. gada 17. septembrī

ATZINUMS

                                                              EIROPAS PARLAMENTAM

                                                              PADOMEI

                                                              KOMISIJAI

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Eiropas Kopienu un to dalībvalstu, no vienas puses, un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas, no otras puses, Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu (kodificēta redakcija)

COM(2014)0394 final, 27.6.2014.2014/0199(COD)

Ņemot vērā 1994. gada 20. decembra Iestāžu nolīgumu par paātrinātu darba metodi tiesību aktu oficiālai kodifikācijai un jo īpaši tā 4. punktu, konsultatīvā darba grupa, kas sastāv no Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu darbiniekiem, 2014. gada 10. jūlijā rīkoja sanāksmi, lai cita starpā apspriestu minēto Komisijas iesniegto priekšlikumu.

Izskatot šo priekšlikumu(1) Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru kodificē Padomes 2002. gada 21. janvāra Regulu (EK) Nr. 153/2002 par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Eiropas Kopienu un to dalībvalstu, no vienas puses, un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas, no otras puses, Stabilizācijas un asociācijas līgumu, kā arī lai piemērotu Eiropas Kopienas un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas Pagaidu nolīgumu, konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, konstatēja, ka kodificētā teksta projekta 7. panta pirmajā daļā vārdi „kā paredzēts SAN 38. un 39. pantā” būtu jāaizstāj ar vārdiem „kā paredzēts SAN 37. un 38. pantā”.

Priekšlikuma izskatīšanas laikā konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, secināja, ka priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošo aktu kodifikācija, negrozot to būtību.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

juriskonsults                           juriskonsults                           ģenerāldirektors

(1)

             Konsultatīvā darba grupa strādāja, izmantojot priekšlikuma angļu valodas versiju, kas ir apspriežamā teksta oriģinālā versija.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Stabilizācijas un asociācijas nolīgums starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, no otras puses (kodificēta redakcija)

Atsauces

COM(2014)0394 – C8-0041/2014 – 2014/0199(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

27.6.2014

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

15.1.2015

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Andrzej Duda

9.10.2014

 

 

 

Pieņemšanas datums

11.11.2014

 

 

 

Iesniegšanas datums

16.4.2015

Juridisks paziņojums - Privātuma politika