Procedure : 2014/0199(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0132/2015

Ingediende teksten :

A8-0132/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 29/04/2015 - 10.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0115

VERSLAG     ***I
PDF 316kWORD 61k
16.4.2015
PE 539.751v03-00 A8-0132/2015

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds (codificatie)

(COM(2014)0394 – C8‑0041/2014 – 2014/0199(COD))

Commissie juridische zaken

Rapporteur: Andrzej Duda

(Codificatie – artikel 103 van het Reglement)

PR_COD_Codification

ERRATA/ADDENDA
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds (gecodificeerde tekst)

(COM(2014)0394 – C8‑0041/2014 – 2014/0199(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure – codificatie)

Het Europees Parlement,

–       gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2014)0394),

–       gezien artikel 294, lid 2, en artikel 207, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8‑0041/2014),

–       gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–       gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 over een versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten(1),

–       gezien de artikelen 103 en 59 van zijn Reglement,

–       gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A8-0132/2015),

A.     overwegende dat naar de mening van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie het voorstel in kwestie een eenvoudige codificatie van de bestaande teksten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen;

1.      stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over zoals dit is aangepast aan de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;

2.      verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1)

PB C 102 van 4.4.1996, blz. 2.


BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE

 

 

 

 

ADVIESGROEP VAN DE

JURIDISCHE DIENSTEN

Brussel, 17 september 2014

ADVIES

                                                    AAN HET EUROPEES PARLEMENT

                                                              DE RAAD

                                                              DE COMMISSIE

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds

COM(2014) 394 final van 27.6.2014 – 2014/0199(COD)

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 voor een versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten, en met name punt 4 daarvan, is de uit de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie bestaande adviesgroep op 10 juli 2014 bijeengekomen om bovengenoemd voorstel van de Commissie te onderzoeken.

Tijdens deze bijeenkomst(1) is het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot codificatie van Verordening (EG) nr. 153/2002 van de Raad van 21 januari 2002 betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds, en de interimovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds onderzocht en heeft de adviesgroep in onderlinge overeenstemming vastgesteld dat in artikel 7, eerste alinea, van het codificatievoorstel de zinsnede "waarin is voorzien in de artikelen 38 en 39 van de SAO" vervangen dient te worden door "waarin is voorzien in de artikelen 37 en 38 van de SAO".

Gezien bovenstaande is de Raadgevende Werkgroep unaniem tot de slotsom gekomen dat het voorstel een loutere codificatie van bestaande teksten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Juridisch adviseur                    Juridisch adviseur                    Directeur-generaal

(1)

              De adviesgroep heeft haar beoordeling uitgevoerd op basis van de Engelse versie van het voorstel, aangezien de tekst in kwestie oorspronkelijk in deze taal gesteld was.


PROCEDURE

Titel

Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds (codificatie)

Document- en procedurenummers

COM(2014)0394 – C8-0041/2014 – 2014/0199(COD)

Datum indiening bij EP

27.6.2014

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

JURI

15.1.2015

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Andrzej Duda

9.10.2014

 

 

 

Datum goedkeuring

11.11.2014

 

 

 

Datum indiening

16.4.2015

Juridische mededeling - Privacybeleid