Förfarande : 2014/0199(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0132/2015

Ingivna texter :

A8-0132/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0115

BETÄNKANDE     ***I
PDF 317kWORD 60k
16.4.2015
PE 539.751v02-00 A8-0132/2015

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa förfaranden för tillämpning av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan (kodifiering)

(COM(2014)0394 – C8-0041/2014 – 2014/0199(COD))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Andrzej Duda

(Kodifiering – artikel 103 i arbetsordningen)

ERRATA/ADDENDA
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa förfaranden för tillämpning av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan (kodifiering)

(COM(2014)0394 – C8-0041/2014 – 2014/0199(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – kodifiering)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0394),

–       med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0041/2014),

–       med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter(1),

–       med beaktande av artiklarna 103 och 59 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0132/2015), och av följande skäl:

A.     Enligt yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.      Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag såsom det anpassats till rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1)

EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.


BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN

 

 

 

 

DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS

RÅDGIVANDE GRUPP

Bryssel den 17 september 2014

YTTRANDE

                                                    TILL EUROPAPARLAMENTET

                                                              RÅDET

                                                              KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa förfaranden för tillämpning av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan

COM(2014)0394 av den 27 juni 2014 – 2014/0199(COD)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter, särskilt punkt 4, sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 10 juli 2014 för att bland annat granska ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid sammanträdet(1) behandlade gruppen förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning, som syftar till att kodifiera rådets förordning (EG) nr 153/2002 av den 21 januari 2002 om vissa förfaranden för tillämpning av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan, och av interimsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, och konstaterade enhälligt följande: I artikel 7 första stycket i utkastet till kodifiering bör lydelsen ”enligt artiklarna 38 och 39 i stabiliserings- och associeringsavtalet” ändras till ”enligt artiklarna 37 och 38 i stabiliserings- och associeringsavtalet”.

Vid behandlingen var gruppen enig om att förslaget endast gäller en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

F. Drexler                              H. Legal                                L. Romero Requena

Juridisk rådgivare                    Juridisk rådgivare                    Generaldirektör

(1)

             Gruppen arbetade utifrån den engelska språkversionen av förslaget, som var textens originalversion.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan (kodifiering)

Referensnummer

COM(2014)0394 – C8-0041/2014 – 2014/0199(COD)

Framläggande för parlamentet

27.6.2014

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

15.1.2015

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Andrzej Duda

9.10.2014

 

 

 

Antagande

11.11.2014

 

 

 

Ingivande

15.4.2015

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy