RAPPORT dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tisħiħ ta’ ċerti aspetti tal-preżunzjoni tal-innoċenza u tad-dritt li wieħed ikun preżenti waqt il-proċess fil-proċedimenti kriminali

20.4.2015 - (COM(2013)0821 – C7‑0427/2013 – 2013/0407(COD)) - ***I

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
Rapporteur: Nathalie Griesbeck


Proċedura : 2013/0407(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A8-0133/2015
Testi mressqa :
A8-0133/2015
Testi adottati :

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tisħiħ ta’ ċerti aspetti tal-preżunzjoni tal-innoċenza u tad-dritt li wieħed ikun preżenti waqt il-proċess fil-proċedimenti kriminali

(COM(2013)0821 – C7‑0427/2013 – 2013/0407(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–       wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2013)0821),

–       wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 82(2)(b) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7-0427/2013),

–       wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–       wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–       wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0133/2015),

1.      Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.      Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.      Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda  1

Proposta għal direttiva

Premessa -1 (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(-1) Skont l-Artikolu 82(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), il-"kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali fl-Unjoni għandha tkun ibbażata fuq il-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku ta' sentenzi u deċiżjonijiet ġudizzjarji..." filwaqt li rikonoxximent reċiproku ta’ deċiżjonjiet f’materji kriminali jippresupponi li l-Istati Membri jafdaw is-sistemi tal-ġustizzja kriminali ta’ xulxin.

Emenda  2

Proposta għal direttiva

Premessa -1a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(-1a) L-Artikolu 11(1), tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem adottata min-Nazzjonijiet Uniti fl-1948 jiddikjara li kull persuna akkużata b'att kriminali hija meqjusa bħala innoċenti sakemm il-ħtija tagħha tiġi ppruvata skont il-liġi fi proċess pubbliku fejn il-garanziji kollha meħtieġa għad-difiża tagħha jiġu żgurati. L-Artikolu 14 tal-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi (ICCPR) jistipula li kull persuna akkużata b'att kriminali għandu jkollha d-dritt li tiġi meqjusa innoċenti sakemm il-ħtija tagħha tiġi ppruvata skont il-liġi, u jistabbilixxi id-dritt li tiġi proċessata fil-preżenza tagħha, u li tiddefendi ruħha personalment jew permezz ta' assistenza legali tal-għażla tagħha. L-Artikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali (il-KEDB) jipproteġi d-dritt ta' smigħ imparzjali, li jimplika li kull min ikun akkużat b’reat kriminali għandu jiġi meqjus li jkun innoċenti sakemm ma jiġix pruvat ħati skont il-liġi u għandu d-dritt li jiddefendi ruħu personalment jew permezz ta’ assistenza legali magħżula minnu stess. L-Artikoli 47 u 48 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (il-Karta) jistipula li kull imputat

għandu jkun preżunt innoċenti sakemm jinstab ħati skont il-liġi; għandu jiġi ggarantit ir-rispett tad-drittijiet tad-difiża ta’ kull imputat.

Emenda  3

Proposta għal direttiva

Premessa 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1) L-għan ta’ din id-Direttiva huwa li ttejjeb id-dritt għal proċess ġust fi proċedimenti kriminali billi tistabbilixxi regoli minimi dwar ċerti aspetti tal-preżunzjoni tal-innoċenza u d-dritt li wieħed ikun preżenti fil-proċess.

(1) L-għan ta’ din id-Direttiva huwa li ttejjeb id-dritt għal proċess ġust fi proċedimenti kriminali billi tistabbilixxi regoli minimi dwar ċerti aspetti tal-preżunzjoni tal-innoċenza u d-dritt li wieħed ikun preżenti fil-proċess u li jiġi żgurat li l-persuni suspettati u l-persuni akkużati fi proċedimenti kriminali fl-Istati Membri jirċievu livell komuni għoli ta’ protezzjoni kif ukoll ir-rispett sħiħ tal-garanziji proċedurali mal-Unjoni kollha, mingħajr ħsara għall-istandards ogħla ta' protezzjoni li jistgħu jkunu qed jintużaw fi Stat Membru partikolari.

Emenda 4

Proposta għal direttiva

Premessa 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2) Billi tistabbilixxi regoli minimi dwar il-protezzjoni tad-drittijiet proċedurali tal-persuni suspettati jew akkużati, din id-Direttiva għandha ssaħħaħ il-fiduċja tal-Istati Membri fis-sistemi tal-ġustizzja kriminali tal-Istati Membri l-oħra u b’hekk tista’ tgħin biex jiġi ffaċilitat ir-rikonoxximent reċiproku tad-deċiżjonjiet f’kwistjonijiet kriminali. Tali regoli minimi komuni għandhom ukoll ineħħu l-ostakoli għall-moviment ħieles taċ-ċittadini fit-territorju kollu tal-Istati Membri.

(2) Billi tistabbilixxi regoli minimi dwar il-protezzjoni tad-drittijiet proċedurali tal-persuni suspettati jew akkużati, din id-Direttiva għandha ssaħħaħ il-fiduċja tal-Istati Membri fis-sistemi tal-ġustizzja kriminali tal-Istati Membri l-oħra u b’hekk tista’ tgħin biex jiġi ffaċilitat ir-rikonoxximent reċiproku tad-deċiżjonjiet f’kwistjonijiet kriminali.

Ġustifikazzjoni

Għalkemm din id-Direttiva jista’ jkollha impatt indirett fuq il-libertà tal-moviment taċ-ċittadini, ma hemm l-ebda element f’din il-proposta li speċifikament jimmira lejn dak il-għan.

Emenda  5

Proposta għal direttiva

Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(2a) Għalkemm l-Istati Membri huma partijiet fil-KEDB u fl-ICCPR, l-esperjenza wriet li dan waħdu mhux dejjem jipprovdi grad suffiċjenti ta' fiduċja fis-sistemi tal-ġustizzja kriminali ta' Stati Membri oħra.

Emenda  6

Proposta għal direttiva

Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6) Din id-Direttiva għandha tapplika biss għall-proċedimenti kriminali. Il-proċedimenti amministrattivi li jwasslu għal sanzjonijiet bħal pereżempju l-proċedimenti tal-kompetizzjoni, il-kummerċ, it-taxxa, is-servizzi finanzjarji u investigazzjonijiet oħra mill-awtoritajiet amministrattivi rigward dawn il-proċedimenti, u wkoll il-proċedimenti ċivili mhumiex koperti b'din id-Direttiva.

(6) Din id-Direttiva għandha tapplika għall-proċedimenti kriminali, kif ukoll proċedimenti simili ta' natura kriminali li jwasslu għal sanzjonijiet komparabbli ta' natura punittiva u ta' deterrent, bħat-tneħħija tal-libertà, irrispettivament minn jekk il-proċedimenti humiex ikklassifikati bħala kriminali jew le. Fid-dawl tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (QEDB), is-salvagwardji li jirrigwardaw proċess ġust japplikaw meta t-tilwima taqa' taħt "kwistjoni kriminali" kif definita mill-QEDB. B'mod korrispondenti, mhux dejjem huwa suffiċjenti, meta wieħed ifittex biex jiddetermina jekk ċerti proċedimenti jaqgħux fl-isfera kriminali, li jiġi kkunsidrat biss l-istatus tagħhom skont il-liġi nazzjonali iżda wkoll li titqies in-natura tar-reat involut u/jew il-ħruxija tal-piena li l-persuna akkużata tiffaċċja. Is-salvagwardji previsti minn din id-Direttiva għalhekk għandhom japplikaw fil-proċedimenti kollha ta' natura kriminali, fejn miżuri restrittivi, inkluża ċ-ċaħda tal-libertà, jistgħu jiġu imposti bħala piena, minbarra dawk li min-natura tagħhom, id-durata tagħhom u jew il-mod ta’ eżekuzzjoni tagħhom ma jkunux ta’ detriment sinifikanti , kif ukoll għal proċedimenti li jistgħu jwasslu biex jiddaħlu dettalji fil-kondotta.

Emenda  7

Proposta għal direttiva

Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7) Din id-Direttiva għandha tiffaċilita l-applikazzjoni prattika tad-dritt għall-preżunzjoni tal-innoċenza u l-aspetti differenti tiegħu kollha u wkoll id-dritt li persuna tkun preżenti fil-proċess tagħha, bl-iskop li jiġi ssalvagwardjat id-dritt għal proċess ġust.

(7) Din id-Direttiva għandha tiffaċilita l-applikazzjoni prattika tad-dritt għall-preżunzjoni tal-innoċenza u l-aspetti differenti tagħha kollha u wkoll id-dritt li persuna tkun preżenti fil-proċess tagħha, bl-iskop li jiġi ssalvagwardjat id-dritt għal proċess ġust, fir-rispett dovut għall-prinċipju tal-kuntradittorju u għall-ekwilibriju bejn id-drittijiet tal-partijiet.

Emenda  8

Proposta għal direttiva

Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(8) Din id-Direttiva għandha tapplika għall-persuni fiżiċi li jkunu suspettati jew akkużati li wettqu reat kriminali. Għandha tapplika f'kull stadju tal-proċedimenti, anki qabel ma l-persuni jiġu mgħarrfa mill-awtoritajiet kompetenti ta' Stat Membru, permezz ta' notifika uffiċjali jew b'mod ieħor, li huma suspettati jew akkużati li wettqu reat kriminali, sal-konklużjoni tat-tali proċedimenti.

(8) Din id-Direttiva għandha tapplika għall-persuni fiżiċi u, fejn applikabbli, għall-persuni ġuridiċi, li jkunu suspettati jew akkużati li wettqu reat kriminali. Għandha tapplika f’kull stadju tal-proċedimenti, minn meta dawn il-persuni jkunu suspettati jew akkużati li wettqu reat kriminali, sal-konklużjoni ta’ tali proċedimenti, li jfisser id-determinazzjoni finali tal-kwistjoni dwar jekk il-persuna suspettata jew akkużata wettqitx ir-reat.

Emenda  9

Proposta għal direttiva

Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(8a) Bosta Stati Membri diġà għandhom il-kunċett tar-responsabilità kriminali ta' persuni ġuridiċi fid-dritt nazzjonali tagħhom. Din id-Direttiva għandha tapplika f'tali każijiet iżda ma teħtieġx l-introduzzjoni tar-responsabilità kriminali ta' persuni ġuridiċi fi Stati Membri li ma jużawx dan il-kunċett.

Emenda  10

Proposta għal direttiva

Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(10) Fl-istat attwali ta’ żvilupp tal-leġiżlazzjonijiet nazzjonali u tal-każistika fil-livell nazzjonali u fil-livell tal-Qorti tal-Ġustizzja huwa prematur li wieħed jilleġiżla fil-livell tal-Unjoni dwar id-dritt għall-preżunzjoni tal-innoċenza tal-persuni ġuridiċi.

imħassar

Emenda  11

Proposta għal direttiva

Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(11) Il-protezzjoni tad-dritt tal-persuni ġuridiċi għall-preżunzjoni tal-innoċenza għandha tiġi żgurata mis-salvagwardji leġiżlattivi u l-każistika eżistenti, li l-evoluzzjoni tagħhom fil-ġejjieni għandha tiddetermina valutazzjoni tal-ħtieġa għal azzjoni tal-Unjoni.

(11) Fejn persuna li ma tkunx persuna suspettata jew akkużata, pereżempju xhud, issir persuna suspettata jew akkużata, id-dritt tagħha għall-preżunzjoni tal-innoċenza u d-dritt li ma tikkontribwixxix għall-inkriminazzjoni tagħha stess għandhom ikunu protetti, u għandu jkollha d-dritt għas-silenzju, kif ikkonfermat mill-ġurisprudenza tal-QEDB. Għalhekk din id-Direttiva tagħmel referenza espliċita għas-sitwazzjoni prattika fejn tali persuna ssir persuna suspettata jew akkużata matul l-interrogazzjoni mill-pulizija jew minn awtorità oħra tal-infurzar tal-liġi fil-kuntest tal-proċedimenti kriminali.

 

Emenda  12

Proposta għal direttiva

Premessa 11a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(11a) Din id-direttiva għandha tapplika wkoll għall-proċedimenti miftuħa mill-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew, imsemmi fl-Artikolu 86(1) tat-TFUE.

Emenda  13

Proposta għal direttiva

Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(12a) Id-dritt ta' aċċess għal rimedju effettiv jista' jinkludi, pereżempju, l-impożizzjoni ta' pieni, id-dritt ta' proċess ġdid jew miżuri ta' kumpens.

Emenda  14

Proposta għal direttiva

Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(13) Il-preżunzjoni tal-innoċenza tinkiser jekk, qabel ma l-akkużat jinstab ħati skont il-liġi, deċiżjoni ġudizzjarja jew dikjarazzjoni pubblika minn awtoritajiet ġudizzjarji jew awtoritajiet pubbliċi oħra tippreżenta lill-persuni suspettati jew akkużati bħala persuni kkundannati.

(13) Il-preżunzjoni tal-innoċenza tinkiser jekk, qabel ma l-akkużat jinstab ħati skont il-liġi, deċiżjoni ġudizzjarja jew dikjarazzjoni pubblika minn awtoritajiet ġudizzjarji jew awtoritajiet pubbliċi oħra tippreżenta lill-persuni suspettati jew akkużati bħallikieku l-ħtija tagħhom tkun diġà ġiet stabbilita lil hinn minn kull dubju.

Emenda  15

Proposta għal direttiva

Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(13a) Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, it-terminu "dikjarazzjoni pubblika" għandu jirreferi għal kwalunkwe dikjarazzjoni uffiċjali, mhux uffiċjali jew informali jew att ieħor minn awtorità ġudizzjarja jew pubblika, li tinkludi informazzjoni dwar proċedimenti kriminali li jkunu għaddejjin u li tikkonċerna reat kriminali. Dan jinkludi dikjarazzjonijiet dwar proċedimenti sussegwenti relatati, li ġew konklużi bil-ħelsien definittiv tal-persuna suspettata jew akkużata, u dikjarazzjonijiet fil-qorti waqt il-perjodu ta’ qabel il-proċess.

Emenda  16

Proposta għal direttiva

Premessa 13b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(13b) Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, it-terminu "awtoritajiet pubbliċi" għandu jinftiehem li jirreferi għal kwalunkwe persuna li jkollha kariga pubblika, sew ġudizzjarja, amministrattiva jew politika, jew kwalunkwe impjegat jew aġenti uffiċjali tal-awtoritajiet pubbliċi.

Emenda  17

Proposta għal direttiva

Premessa 13c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(13c) Mingħajr preġudizzju għal-libertà tal-istampa u d-dritt ta' informazzjoni, il-preżunzjoni tal-innoċenza tista' tinkiser ukoll meta l-istampa tirreferi għall-persuni suspettati jew akkużati daqslikieku jkunu diġà ġew ikkundannati. L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri li jipprojbixxu lill-awtoritajiet pubbliċi milli jiżvelaw lill-midja informazzjoni li tikkonċerna proċedimenti kriminali li jkunu għaddejjin li tista' timmina l-preżunzjoni ta' innoċenza, inklużi intervisti u f'komunikazzjonijiet maħruġa permezz tal-midja jew flimkien magħha, kif ukoll il-ħruġ sigriet ta' informazzjoni lill-istampa, li jista' joħloq preġudizzju jew opinjoni mxaqilba kontra l-persuna suspettata jew akkużata qabel il-kundanna finali fil-qorti. L-Istati Membri għandhom ukoll jieħdu l-miżuri neċessarji biex jipproteġu persuna kontra dikjarazzjonijiet pubbliċi ta' ħtija qabel il-kundanna, u għandhom jippromwovu l-adozzjoni ta' kodiċi ta' prattika etika b'kooperazzjoni mal-midja. Barra minn hekk, l-Istati Membri għandhom iwettqu investigazzjonijiet indipendenti dwar kwalunkwe ħruġ ta’ informazzjoni minn proċedimenti kriminali lill-pubbliku.

Emenda  18

Proposta għal direttiva

Premessa 13d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(13d) Sabiex il-persuni suspettati jew akkużati jiġu protetti kif xieraq minn dikjarazzjonijiet pubbliċi ta’ ħtija qabel kundanna definittiva, l-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li l-apparenza jew il-preżentazzjoni tal-persuna suspettata jew akkużata fl-awla tal-qorti qabel u waqt il-proċess tkun xierqa, billi l-preżentazzjoni fil-midja tal-persuni suspettati jew akkużati fi kmamar tal-ħġieġ, separati permezz ta’ partizzjoni jew immanettjati, bi ktajjen mar-riġlejn jew lebsin ħwejjeġ tal-ħabs għandhom it-tendenza li joħolqu impressjoni ta’ ħtija mill-bidu.

Emenda  19

Proposta għal direttiva

Premessa 15

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(15) Madankollu, f'xi każijiet it-trasferiment tal-piż tal-provi għad-difiża ma għandux ikun kompatibbli mal-preżunzjoni tal-innoċenzja sakemm ikunu garantiti ċerti salvagwardji: għandu jiġi żgurat li l-preżunzjonijiet tal-fatti jew tal-liġi jkollhom limiti raġonevoli, li jqisu l-importanza tar-riskji involuti, u li jkunu konfutabbli, pereżempju permezz ta' evidenza ġdida dwar ċirkustanzi estenwanti jew fil-każ ta' force majeure.

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-inverżjoni tal-oneru tal-provi fil-proċedimenti kriminali mhijiex aċċettabbli. Il-prinċipju skont liema l-oneru tal-provi jinfluwenza l-akkuża għandu jinżamm bħala tali.

Emenda  20

Proposta għal direttiva

Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(15a) L-oneru tal-prova fl-istabbiliment tal-ħtija tal-persuni suspettati jew akkużati jaqa’ fuq il-prosekuzzjoni u kwalunkwe dubju għandu jibbenefika lill-persuna suspettata jew akkużata. Dan huwa bla ħsara għal kull obbligu fuq l-imħallef jew il-qorti kompetenti li jfittxu evidenza kemm inkriminanti kif ukoll li tiskaġuna.

Emenda  21

Proposta għal direttiva

Premessa 16

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(16) Id-dritt li wieħed ma jinkriminax ruħu u li ma jikkooperax huwa aspett importanti tal-preżunzjoni tal-innoċenza. Il-persuni suspettati jew akkużati ma għandhomx ikunu sfurzati, meta jintalbu biex jagħmlu dikjarazzjoni jew iwieġbu mistoqsijiet, biex jipproduċu evidenza jew dokumenti jew biex jipprovdu informazzjoni li tista' twassal għall-inkriminazzjoni tagħhom.

(16) Id-dritt li wieħed ma jinkriminax ruħu u li ma jikkooperax, u d-dritt għas-silenzju jikkostitwixxu l-aspetti fundamentali tal-preżunzjoni tal-innoċenza. Dawn id-drittijiet jipprojbixxu lill-awtoritajiet pubbliċi milli jġiegħlu jew jisfurzaw, bi kwalunkwe mod, lill-persuni suspettati jew akkużati, meta jintalbu biex jagħmlu dikjarazzjoni jew iwieġbu mistoqsijiet, biex jipproduċu evidenza jew dokumenti jew biex jipprovdu informazzjoni li tista' twassal għall-inkriminazzjoni tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Il est nécessaire d'insister davantage sur l'interdiction de contraindre ou forcer les personnes accusées ou poursuivies. Il faut qu'apparaisse clairement dans la Directive que toute utilisation de violence physique ou psychologique ou de menace contre une personne soupçonnée ou accusée est interdite, en ce qu'elle violerait le droit à la dignité humaine et à un procès équitable. Cet amendement se fonde sur la jurisprudence de la CEDH (arrêt Gäfgen c. Allemagne 2005, arrêt El-Masri c. Macédoine, 2012, arrêt El-Haski c. Belgique, 2012).

Il est également nécessaire de préciser clairement que le droit de garder le silence ne se borne pas aux affaires dans lesquelles l'accusé a été soumis à une pression ou bien dans lesquelles on a carrément passé outre sa volonté ; ce droit se trouve également compromis lorsque, le suspect ayant choisi de garder le silence pendant l'interrogatoire, les autorités usent d'un subterfuge pour lui soutirer des aveux ou d'autres déclarations l'incriminant qu'elles n'ont pu obtenir au cours de l'interrogatoire, selon la jurisprudence de la Cour Allan c. UK du 5 novembre 2002.

Emenda  22

Proposta għal direttiva

Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(16a) Mingħajr ma jinkisru d-drittijiet tas-silenzju u l-privileġġ kontra l-awto-inkriminazzjoni, jista' jinkiseb materjal mill-persuni suspettati jew akkużati permezz tal-użu ta' setgħat legali u l-pussess ta' eżistenza indipendenti mir-rieda tal-persuni suspettati jew akkużati, bħal materjal miksub b'segwitu għal mandat ġudizzjarju, materjal li fir-rigward tiegħu jeżisti obbligu legali taż-żamma u l-produzzjoni, jew kampjuni tan-nifs, tad-demm u tal-awrina u t-tessut tal-ġisem.

Emenda  23

Proposta għal direttiva

Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(17) Kull ġegħil użat biex tiġi obbligata l-persuna suspettata jew akkużata li tipprovdi informazzjoni għandu jkun limitat. Sabiex jiġi determinat jekk il-ġegħil ma kisirx dawk id-drittijiet, għandu jitqies dan li ġej, fid-dawl taċ-ċirkostanzi kollha tal-każ: in-natura u l-grad tal-ġegħil għall-kisba tal-evidenza, il-piż tal-interess pubbliku fl-investigazzjoni u l-piena tar-reat in kwistjoni, l-eżistenza ta' xi salvagwardji rilevanti fil-proċedura u kif jintuża l-materjal li jkun inkiseb b'dan il-mod. Madankollu, il-grad ta’ ġegħil impost fuq il-persuni suspettati jew akkużati bl-għan li dawn jiġu sfurzati biex jipprovdu informazzjoni dwar l-akkużi kontrihom ma għandux jeqred l-essenza stess tad-dritt tagħhom li ma jinkriminawx ruħhom u d-dritt tagħhom li jibqgħu siekta, anki għal raġunijiet ta’ sigurtà u ordni pubblika.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex aċċettabbli li f'direttiva jissemma' l-fatt li l-awtoritajiet jistgħu jirrikorru għall-ġegħil sabiex tinkiseb informazzjoni minn persuna suspettata jew akkużata. Għandu jidher b'mod ċar f'din id-Direttiva li kwalunkwe użu ta' vjolenza fiżika jew psikoloġika jew theddid kontra persuna suspettata jew akkużata huwa pprojbit, peress li dan jikser id-dritt għad-dinjità umana u għal proċess ġust.

Emenda  24

Proposta għal direttiva

Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(19) Id-dritt għas-silenzju huwa aspett importanti tal-preżunzjoni tal-innoċenza. Għandu jservi bħala protezzjoni mill-awtoinkriminazzjoni.

(19) Id-dritt għas-silenzju huwa aspett importanti tal-preżunzjoni tal-innoċenza. Għandu jservi bħala protezzjoni mill-awtoinkriminazzjoni. Id-dritt għas-silenzju fl-ebda ċirkostanza ma jista' jiġi użat kontra l-persuna akkużata jew suspettata u lanqas ma jista' jitqies bħala konferma tal-kapijiet tal-akkuża.

Emenda  25

Proposta għal direttiva

Premessa 19a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(19a) L-eżerċizzju tad-dritt għas-silenzju qatt ma jista' jinftiehem bħala korroborazzjoni tal-fatti. L-eżerċizzju tad-dritt għas-silenzju jeħtieġ li ma jintużax kontra persuna suspettata jew akkużata fi kwalunkwe stadju tal-proċedimenti. Barra minn hekk, l-ebda piena ma tista’ tiġi imposta fuq persuna suspettata jew akkużata li tirrifjuta li tikkoopera jew li tinkrimina lilha nfisha jew li teżerċita d-dritt tagħha li tibqa' siekta.

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi kjarifikat xi jfisser l-eżerċizzju tad-dritt għas-silenzju u l-fatt li dan id-dritt ma jfissirx korroborazzjoni tal-fatti.

Emenda  26

Proposta għal direttiva

Premessa 19b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(19b) Vjolazzjonijiet potenzjali tad-dritt għas-silenzju jew li persuna ma tinkriminax ruħha għandhom jiġu vvalutati b’referenza għall-fatturi rilevanti kollha, inkluż l-użu tal-ġegħil fiżiku, f’konformità mal-obbligi ta’ notifika skont id-Direttiva 2012/13/UE u r-referenza tal-awtoritajiet għal detenzjoni possibbli qabel il-proċess biex jiġi skoraġġut l-eżerċizzju tad-dritt għas-silenzju.

Emenda  27

Proposta għal direttiva

Premessa 20a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(20a) Kull evidenza miksuba bi ksur tad-dritt li wieħed ma jinkriminax ruħu u li jirrifjuta li jikkoopera u bi ksur tad-dritt għas-silenzju, kif stabbilit f’din id-Direttiva, għandha tiġi ddikjarata inammissibbli. Kull evidenza miksuba bi ksur tal-Artikolu 3 tal-KEDB dwar il-projbizzjoni tat-tortura hija inammissibbli. L-użu, fi proċediment kriminali, ta’ dikjarazzjonijiet jew evidenza miksuba bi ksur ta’ dawn id-drittijiet awtomatikament jirrendu l-proċedimenti b'mod ġenerali inġusti. Dawn il-prinċipji għandhom japplikaw mhux biss meta vittma ta’ trattament li jikser l-Artikolu 3 tal-KEDB huwa l-akkużat innifsu, iżda wkoll meta huwa jkun parti terza.

Ġustifikazzjoni

Cet amendement est en lien avec l'amendement concernant l'article 10 sur les voies de droit.

Il se fonde sur la Convention des Nations Unis contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 et son article 15 qui dispose que "tout Etat partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n'est contre la personne accusée de torture pour établir qu'une déclaration a été faite", sur l'observation générale n°20 du Comité des Droits de l'Homme des Nations Unis qui dispose qu'il "importe que la loi interdise d'utiliser ou déclare irrecevables dans une procédure judiciaire des déclarations et aveux obtenus par la torture ou tout autre traitement interdit", ainsi que sur la jurisprudence de la CEDH (arrêt de la Grande Chambre Gäfgen c. Allemagne 2005, arrêt El-Haski c. Belgique, 2012...).

Emenda  28

Proposta għal direttiva

Premessa 20b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(20b) In-nuqqas ta’ ammissibbiltà ta’ kwalunkwe evidenza miksuba bi ksur tad-dritt li wieħed ma jinkriminax ruħu u li ma jikkooperax u d-dritt għas-silenzju għandu jiġi estiż ukoll għall-evidenza miġbura fi proċedimenti li ma jkunux proċedimenti kriminali formali iżda li jistgħu jwasslu għall-impożizzjoni ta’ sanzjoni kriminali.

Emenda  29

Proposta għal direttiva

Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(21) Id-dritt għal proċess ġust huwa wieħed mill-prinċipji bażiċi f’soċjetà demokratika. Id-dritt ta’ persuna akkużata li tkun preżenti waqt il-proċess huwa bbażat fuq dak id-dritt u għandu jkun garantit fl-Unjoni kollha.

(21) Id-dritt għal proċess ġust huwa wieħed mill-prinċipji bażiċi f’soċjetà demokratika, kif minqux fl-Artikolu 47 tal-Karta u l-Artikolu 6 tal-QEDB. Id-dritt ta’ persuna akkużata li tkun preżenti waqt il-proċess huwa bbażat fuq dak id-dritt u għandu jkun garantit fl-Unjoni kollha.

Emenda  30

Proposta għal direttiva

Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(21a) Id-dritt li wieħed ikun preżenti waqt il-proċess tiegħu stess huwa dritt fundamentali. Għalhekk, proċedimenti fl-assenza tal-persuna suspettata jew akkużata jistgħu jitmexxew biss jekk il-persuna suspettata jew akkużata espressament u b’mod inekwivoku, wara li tkun ġiet mgħarrfa b'mod dovut, tirrinunzja d-dritt tagħha li tkun preżenti, u sakemm tkun rappreżentata fil-proċedimenti. Proċedimenti fl-assenza tal-persuna suspettata jew akkużata huma possibbli biss meta r-reat li kkawża l-proċedimenti jkun punibbli b’multa, u l-persuna suspettata jew akkużata dejjem għandha tkun preżenti jekk ir-reat huwa punibbli b'terminu ta' priġunerija.

Ġustifikazzjoni

It-tmexxija ta' proċediment kriminali fl-assenza tal-akkużat tikkostitwixxi ksur lampanti tad-drittijiet proċedurali tal-persuna akkużata. Il-ġurisprudenza tal-QEDB (sentenza Sejdovic vs l-Italja tal-1 ta' Marzu 2006; Sentenza Stoichkov vs Bulgarija tal-24 ta' Marzu 2005) tistipula b'mod ċar li d-dritt tal-persuna akkużata li tkun preżenti matul il-proċedimenti huwa dritt fundamentali protett bl-Artikolu 6(1) u 6(3) tal-KEDB. Għalhekk, il-każijiet fejn is-sentenza tingħata in absentia għandhom jinżammu strettament f'minimu.

Emenda  31

Proposta għal direttiva

Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(22) Madankollu, id-dritt tal-persuna akkużata li tkun preżenti waqt il-proċess mhuwiex assolut. Taħt ċerti kundizzjonijiet il-persuna akkużata tista’, espressament jew taċitament iżda inekwivokabbilment, tirrinunzja għal dan id-dritt.

(22) Madankollu, id-dritt tal-persuna akkużata li tkun preżenti waqt il-proċess mhuwiex assolut. Taħt ċerti kundizzjonijiet il-persuna akkużata tista’, espressament u inekwivokabbilment, tirrinunzja għal dan id-dritt.

Ġustifikazzjoni

Wieħed ma jistax jirrinunzja b'mod taċitu li jkun preżenti fil-proċess tiegħu.

It-tmexxija ta' proċediment kriminali fl-assenza tal-akkużat tikkostitwixxi ksur lampanti tad-drittijiet proċedurali tal-persuna akkużata. Il-ġurisprudenza tal-QEDB (sentenza Sejdovic vs l-Italja tal-1 ta' Marzu 2006; Sentenza Stoichkov vs Bulgarija tal-24 ta' Marzu 2005) tistipula b'mod ċar li d-dritt tal-persuna akkużata li tkun preżenti matul il-proċedimenti huwa dritt fundamentali protett bl-Artikolu 6(1) u 6(3) tal-KEDB. Għalhekk, il-każijiet fejn is-sentenza tingħata in absentia għandhom jinżammu strettament f'minimu.

Emenda  32

Proposta għal direttiva

Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(23a) Meta persuna suspettata jew akkużata ma titħalliex tkun preżenti fil-proċess għal raġunijiet li jmorru lil hinn mill-kontroll tagħha jew f’ċirkostanzi ta’ force majeure, din il-persuna suspettata jew akkużata dejjem għandu jkollha d-dritt li jerġa’ jsirilha l-proċess.

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva għandha tipprovdi d-dritt li jerġa’ jsir il-proċess għall-każijiet li fihom persuni ma jkunux jistgħu jkunu preżenti fi żmien qasir, minħabba raġunijiet lil hinn mill-kontroll tagħhom, bħal mard jew trasport serjament blokkat.

Emenda  33

Proposta għal direttiva

Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(24) Din id-Direttiva ma għandhiex tirregola l-forom u l-metodi, inklużi r-rekwiżiti proċedurali, li jintużaw biex jinkisbu r-riżultati speċifikati fir-rigward tad-dritt li wieħed ikun preżenti fil-proċess tiegħu, li huma kwistjoni li tirrigwarda l-liġijiet nazzjonali tal-Istati Membri.

imħassar

Emenda  34

Proposta għal direttiva

Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(25) Meta jkun qed jitqies jekk il-mod kif l-informazzjoni tingħata hux biżżejjed biex jiżgura l-għarfien tal-persuna dwar il-proċess, tista’ tingħata wkoll, jekk ikun xieraq, attenzjoni partikolari lid-diliġenza eżerċitata mill-persuna kkonċernata sabiex tirċievi l-informazzjoni indirizzata lilha.

(25) Meta jkun qed jitqies jekk il-mod kif l-informazzjoni tingħata hux biżżejjed biex jiżgura l-għarfien tal-persuna dwar il-proċess, għandha tingħata wkoll, jekk ikun xieraq, attenzjoni partikolari min-naħa, lid-diliġenza eżerċitata mill-awtoritajiet pubbliċi biex jinfurmaw lill-persuna kkonċernata u, min-naħa l-oħra, lid-diliġenza eżerċitata mill-persuna kkonċernata sabiex tirċievi l-informazzjoni indirizzata lilha.

Emenda  35

Proposta għal direttiva

Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(26) Il-prinċipju tal-effettività tal-liġi tal-Unjoni jirrikjedi li l-Istati Membri jistabbilixxu rimedji xierqa u effettivi fil-każ li jkun hemm ksur tad-dritt mogħti lill-individwi bil-liġi tal-Unjoni. Rimedju effettiv disponibbli fil-każ ta’ ksur tal-prinċipji stabbiliti f’din id-Direttiva għandu jkollu, sa fejn hu possibbli, l-effett li jpoġġi lill-persuni suspettati jew akkużati fl-istess pożizzjoni li kienu jsibu ruħhom li kieku ma kienx seħħ il-ksur.

(26) Il-prinċipju tal-effettività tal-liġi tal-Unjoni jirrikjedi li l-Istati Membri jistabbilixxu rimedji xierqa u effettivi fil-każ li jkun hemm ksur tad-dritt mogħti lill-individwi bil-liġi tal-Unjoni, inkluż dritt għall-appell. Rimedju effettiv disponibbli fil-każ ta’ ksur ta' kwalunkwe prinċipju stabbilit f’din id-Direttiva għandu jikkonsisti kemm f’mekkaniżmu xieraq ta’ kumpens għad-danni u jkollu l-effett li jpoġġi lill-persuni suspettati jew akkużati fl-istess pożizzjoni li kienu jsibu ruħhom fiha li kieku ma kienx seħħ il-ksur

Emenda  36

Proposta għal direttiva

Premessa 27a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(27a) Il-persuni vulnerabbli għandhom jingħataw grad speċifiku ta’ protezzjoni u, għaldaqstant, b’rispett għal uħud mid-drittijiet previsti f’din id-Direttiva, għandhom ikunu applikabbli salvagwardji proċedurali addizzjonali. It-tfal li huma l-aktar vulnerabbli għandhom jingħataw grad speċifiku ta' protezzjoni, għalhekk, fir-rigward ta' uħud mid-drittijiet previsti f'din id-Direttiva, għandhom ikunu applikabbli salvagwardji proċedurali addizzjonali, stipulati fid-Direttiva dwar salvagwardji proċedurali għal tfal sospettati jew akkużati fi proċedimenti kriminali.

Emenda  37

Proposta għal direttiva

Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(29) Billi din id-Direttiva tistabbilixxi regoli minimi, l-Istati Membri jistgħu jestendu d-drittijiet stipulati f’din id-Direttiva sabiex jipprovdu livell ogħla ta' protezzjoni. Dan il-livell ogħla ta’ protezzjoni ma għandux jikkostitwixxi ostakolu għar-rikonoxximent reċiproku tad-deċiżjonijiet ġudizzjarji li dawk ir-regoli minimi huma mfassla li jiffaċilitaw. Il-livell ta’ protezzjoni qatt ma għandu jaqa’ taħt l-istandards previsti mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jew il-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali, kif interpretati fil-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja u tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem.

(29) Billi din id-Direttiva tistabbilixxi regoli minimi, l-Istati Membri jistgħu jestendu d-drittijiet stipulati f’din id-Direttiva sabiex jipprovdu livell ogħla ta' protezzjoni. Il-livell ta’ protezzjoni qatt ma għandu jaqa’ taħt l-istandards previsti mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jew il-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali, kif interpretati fil-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja u tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem.

Emenda  38

Proposta għal direttiva

Premessa 29a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(29a) It-traspożizzjoni ta’ din id-Direttiva għandha tikkontribwixxi għall-ħolqien ta’ Spazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja fi ħdan l-Unjoni, li l-valur prevalenti tagħha hu r-rispett tad-drittijiet fundamentali. Konsegwentement, jekk hemm raġunijiet sostanzjali biex dak li jkun jemmen li din id-Direttiva jista’ jkollha l-effett li timmodifika l-obbligu li jaqa’ fuq l-awtoritajiet pubbliċi li jirrispettaw id-drittijiet fundamentali u l-prinċipji ġuridiċi kif imnaqqxa fl-Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, inklużi d-drittijiet tal-persuni suġġetti għal proċedimenti kriminali, tali obbligi għandhom jibqgħu mhux mimsusa.

Emenda  39

Proposta għal direttiva

Artikolu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Din id-Direttiva tapplika għall-persuni fiżiċi li jkunu suspettati jew akkużati fi proċedimenti kriminali sal-konklużjoni finali ta’ dawk il-proċedimenti.

Din id-Direttiva tapplika għal-proċedimenti kriminali u proċedimenti simili ta' natura kriminali li jwasslu għal sanzjonijiet komparabbli ta' natura punittiva u ta' deterrent, kontra persuni ġuridiċi suspettati jew akkużati f'dawn il-proċedimenti, indipendentement min-nazzjonalità, il-post ta' residenza jew il-post ta' reġistrazzjoni jew inkorporazzjoni, f'kull stadju, mill-mument meta saru persuni suspettati jew akkużati sal-konklużjoni finali ta’ dawk il-proċedimenti, bl-għoti ta' sentenza definittiva.

Emenda  40

Proposta għal direttiva

Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri jridu jiżguraw li l-persuni suspettati jew akkużati jitqiesu innoċenti sakemm jinstabu ħatja skont il-liġi.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-persuni suspettati jew akkużati jitqiesu innoċenti sakemm jinstabu ħatja permezz ta’ sentenza definittiva mogħtija skont il-liġi, fi proċess fejn ikunu ngħataw is-salvagwardji kollha meħtieġa għad-difiża tagħhom.

Emenda  41

Proposta għal direttiva

Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 4

Artikolu 4

Referenzi pubbliċi għall-ħtija qabel il-kundanna

Referenzi pubbliċi għall-ħtija qabel ma tiġi ppruvata l-ħtija

L-Istati Membri jridu jiżguraw li, qabel kundanna definittiva, d-dikjarazzjonijiet pubbliċi u d-deċiżjonijiet uffiċjali mill-awtoritajiet pubbliċi ma jirriferux għall-persuni suspettati jew akkużati daqslikieku kienu ġew ikkundannati.

1. L-Istati Membri jeħtiġilhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li, qabel kundanna definittiva, jew qabel jew wara l-ħelsien tal-imputat, id-dikjarazzjonijiet pubbliċi u d-deċiżjonijiet uffiċjali, inklużi fiż-żmien ta' detenzjoni qabel il-proċess, u atti oħra mill-awtoritajiet pubbliċi ma jirriferux għall-persuni suspettati jew akkużati daqslikieku kienu ħatja.

 

B’mod partikolari, id-dikjarazzjonijiet ma għandhomx jirreflettu l-fehma li persuna hija ħatja u jkunu ta' tali natura li jservu bħala inkoraġġiment potenzjali lill-pubbliku biex jemmen li l-persuni suspettati jew akkużati huma ħatja u/jew li jippreġudikaw il-valutazzjoni tal-fatti mill-awtorità ġudizzjarja kompetenti.

 

2. L-Istati Membri għandhom jadottaw miżuri xierqa li jipprojbixxu lill-awtoritajiet pubbliċi milli jagħtu jew jiddivulgaw lill-midja kwalunkwe informazzjoni li tikkonċerna l-proċeduri kriminali li jkunu għaddejjin li tista' timmina l-prinċipju tal-preżunzjoni tal-innoċenza.

L-Istati Membri jridu jiżguraw li jittieħdu miżuri xierqa fil-każ ta’ ksur ta’ dak ir-rekwiżit.

3. Fil-każ ta' ksur ta' dawn ir-rekwiżiti, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li jittieħdu miżuri xierqa, imexxu investigazzjonijiet indipendenti dwar il-ksur u jiżguraw li l-persuna suspettata jew akkużata, li d-dritt ta' preżunzjoni tal-innoċenza tagħha jkun ġie miksur, ikollha aċċess għal rimedju effettiv, kif iggarantit fl-Artikolu 10.

Emenda  42

Proposta għal direttiva

Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 4a

 

Il-preżentazzjoni ta’ persuni suspettati jew akkużati

 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-persuni suspettati jew akkużati ma jiġux ippreżentati fil-qorti jew fil-pubbliku b’mod li jissuġġerixxi l-ħtija tagħhom qabel il-kundanna definittiva.

 

2. Dan m’għandux jipprevjeni Stat Membru milli japplika miżuri li jkunu ġenwinament meħtieġa għal raġunijiet ta’ sigurtà speċifiċi għall-każ, abbażi ta’ riskji speċifiċi identifikati mill-persuna individwali suspettata jew akkużata.

Emenda  43

Proposta għal direttiva

Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 5

Artikolu 5

Piż tal-provi u standard tal-provi meħtieġa

Piż tal-provi u standard tal-provi meħtieġa

1. L-Istati Membri jridu jiżguraw li l-piż tal-provi fl-istabbiliment tal-ħtija tal-persuni suspettati jew akkużati jaqa' fuq il-prosekuzzjoni. Dan huwa bla ħsara għal kull setgħa ex officio għas-sejbien ta' fatti tal-qorti fejn isir il-proċess.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-piż tal-provi fl-istabbiliment tal-ħtija tal-persuni suspettati jew akkużati jaqa' fuq il-prosekuzzjoni. Dan huwa bla ħsara għal kull setgħa ex officio għas-sejbien ta fatti tal-qorti fejn isir il-proċess u għad-dritt tad-difiża li tissottometti evidenza b'koformità mar-regoli nazzjonali applikabbli.

2. L-Istati Membri jridu jiżguraw li kull preżunzjoni li titfa’ l-piż ta’ provi fuq il-persuni suspettati jew akkużati tkun ta' importanza biżżejjed biex jiġi ġustifikat il-fatt li jitwarrab dak il-prinċipju u tkun konfutabbli.

 

Sabiex tiġi kkonfutata t-tali preżunzjoni jkun biżżejjed li d-difiża tagħti biżżejjed evidenza li tqajjem dubju raġonevoli dwar il-ħtija tal-persuni suspettati jew akkużati.

 

 

2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kwalunkwe dubju dejjem jibbenefika lill-persuni suspettati jew akkużati fi proċedimenti kriminali.

3. L-Istati Membri jridu jiżguraw li meta qorti tal-proċess tagħmel valutazzjoni dwar l-ħtija ta' persuna suspettata jew akkużata u hemm dubju raġonevoli dwar il-ħtija ta’ dik il-persuna, il-persuna kkonċernata għandha tkun liberata.

3. L-Istati Membri jridu jiżguraw li meta qorti tal-proċess tagħmel valutazzjoni dwar il-ħtija ta' persuna suspettata jew akkużata u hemm dubju dwar il-ħtija ta’ dik il-persuna, il-persuna kkonċernata għandha tkun liberata.

Emenda  44

Proposta għal direttiva

Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 6

Artikolu 6

Id-dritt li wieħed ma jinkriminax ruħu u li ma jikkooperax

Id-dritt li wieħed ma jinkriminax ruħu u li ma jikkooperax

1. L-Istati Membri jridu jiżguraw li persuni suspettati jew akkużati jkollhom id-dritt li ma jinkriminawx ruħhom u li ma jikkoperawx f’kull proċediment kriminali.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li persuni suspettati jew akkużati jkollhom id-dritt li ma jinkriminawx ruħhom u li ma jikkooperawx f’kull proċediment kriminali.

 

1a. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu minnufih lill-persuna suspettata jew akkużata bid-dritt tagħha li ma tinkriminax ruħha u li ma tikkooperax, u jispjegaw il-kontenut ta’ dan id-dritt u l-konsegwenzi taċ-ċaħda jew l-invokazzjoni tiegħu. Dan għandu jsir qabel kwalunkwe interrogazzjoni mill-awtoritajiet pubbliċi, qabel ma l-persuna suspettata jew akkużata tagħti xhieda fil-qorti kif ukoll fil-mument tal-arrest.

2. Id-dritt imsemmi fil-paragrafu 1 ma jestendix għall-użu fi proċedimenti kriminali ta’ materjal li jista’ jinkiseb mill-persuni suspettati jew akkużati permezz tal-użu ta’ setgħat legali ta' ġegħil iżda li jkollu eżistenza indipendenti mir-rieda tal-persuni suspettati jew akkużati.

2. Id-dritt imsemmi fil-paragrafu 1 ma jestendix għall-użu fi proċedimenti kriminali ta’ materjal li jista’ jinkiseb leġittimament mill-persuni suspettati jew akkużati permezz tal-użu ta’ setgħat legali iżda li jkollu eżistenza indipendenti mir-rieda tal-persuni suspettati jew akkużati.

 

2a. L-eżerċizzju tad-dritt li wieħed ma jinkriminax ruħu u li ma jikkoperax qatt ma għandu jiġi kkunsidrat bħala korroborazzjoni tal-fatti jew bħala raġuni per se biex jiġu adottati jew jinżammu miżuri li jirristrinġu l-libertà qabel ma tingħata s-sentenza definittiva dwar il-kwistjoni tal-ħtija.

 

2b. L-Istati Membri jistgħu, madankollu, iqisu l-imġiba ta’ kooperazzjoni tal-persuna suspettata jew akkużata, bħala fattur mitiganti, meta jkunu qed jiddeċiedu l-piena li għandhom jimponu.

3. L-eżerċizzju tad-dritt li wieħed ma jinkriminax ruħu jew tad-dritt li ma jikkooperax ma għandhux jintuża kontra persuna suspettata jew akkużata fi stadju aktar tard tal-proċedimenti u ma għandux jitqies bħala konferma tal-fatti.

3. L-eżerċizzju tad-dritt li wieħed ma jinkriminax ruħu jew tad-dritt li ma jikkooperax ma għandhux jintuża kontra persuna suspettata jew akkużata fl-ebda stadju tal-proċedimenti.

4. Kull evidenza miksuba bi ksur ta’ dan l-Artikolu ma tkunx ammissibbli, sakemm l-użu tat-tali evidenza ma jkunx ta’ ħsara għall-ġustizzja kumplessiva tal-proċedimenti.

 

Emenda  45

Proposta għal direttiva

Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 7

Artikolu 7

Id-dritt għas-silenzju

Id-dritt għas-silenzju

1. L-Istati Membri jridu jiżguraw li l-persuni suspettati jew akkużati jkollhom id-dritt li jibqgħu siekta meta jiġu interrogati, mill-pulizija jew awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi jew awtoritajiet ġudizzjarji oħra, fir-rigward tar-reat li huma ssuspettati jew akkużati li wettqu.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-persuni suspettati jew akkużati jkollhom id-dritt li jibqgħu siekta meta jiġu interrogati, mill-pulizija jew awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi jew awtoritajiet ġudizzjarji oħra, fir-rigward tar-reat li huma ssuspettati jew akkużati li wettqu.

2. L-Istati Membri jridu jgħarrfu minnufih lill-persuna suspettata jew akkużata bid-dritt tagħha li tibqa' siekta, u jispjegaw il-kontenut ta’ dan id-dritt u l-konsegwenzi ta' jekk tirrinunzah jew tinvokah.

2. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu minnufih lill-persuna suspettata jew akkużata bid-dritt tagħha li tibqa’ siekta, u jispjegaw il-kontenut ta’ dan id-dritt u l-konsegwenzi legali ta’ jekk tirrinunzjah jew tinvokah. Din l-informazzjoni għandha tingħata immedjatament lill-persuni suspettati jew akkużati, qabel kull interrogazzjoni mill-awtoritajiet pubbliċi, fil-qorti kif ukoll fil-mument tal-arrest.

 

2a. L-eżerċizzju tad-dritt għas-silenzju qatt ma għandu jitqies bħala korroborazzjoni tal-fatti, u lanqas ma jista' bl-ebda mod jiġi vvalutat għall-iskop ta' dterminazzjoni tar-responsabilità kriminali, u lanqas bħala raġuni per se biex jiġu adottati jew jinżammu miżuri li jirristrinġu l-libertà qabel ma tingħata s-sentenza definittiva dwar il-kwistjoni ta' ħtija.

3. L-eżerċizzju tad-dritt għas-silenzju ma għandux jintuża kontra persuna suspettata jew akkużata fi stadju aktar tard tal-proċedimenti u ma għandux jitqies bħala konferma tal-fatti.

3. L-eżerċizzju tad-dritt għas-silenzju ma għandux jintuża kontra persuna suspettata jew akkużata fi stadju aktar tard tal-proċedimenti.

4. Kull evidenza miksuba bi ksur ta’ dan l-Artikolu ma tkunx ammissibbli, sakemm l-użu tat-tali evidenza ma jkunx ta’ ħsara għall-ġustizzja kumplessiva tal-proċedimenti.

 

Emenda  46

Proposta għal direttiva

Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 8

Artikolu 8

Id-dritt li persuna tkun preżenti waqt il-proċess tagħha

Id-dritt li persuna tkun preżenti waqt il-proċess tagħha

1. L-Istati Membri jridu jiżguraw li l-persuni suspettati jew akkużati jkollhom id-dritt li jkunu preżenti fil-proċess tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-persuni suspettati jew akkużati jkollhom id-dritt li jkunu preżenti fil-proċess tagħhom.

2. L-Istati Membri jistgħu jipprevedu possibbiltà li biha l-qorti tal-proċess tkun tista’ tiddeċiedi dwar il-ħtija fl-assenza tal-persuna suspettata jew akkużata, sakemm il-persuna suspettata jew akkużata:

2. L-Istati Membri jistgħu jipprevedu possibbiltà li biha l-qorti tal-proċess tkun tista’ tiddeċiedi dwar il-ħtija fl-assenza tal-persuna suspettata jew akkużata, sakemm il-persuna suspettata jew akkużata:

(a) fi żmien debitu:

(a) fi żmien debitu:

(i) jew kienet ikkonvokata personalment u għaldaqstant infurmata bid-data u l-post ippjanati tal-proċess, jew b’mezzi oħra effettivament irċeviet informazzjoni uffiċjali tad-data u l-post ippjanati ta’ dak il-proċess b’tali mod li ġie stabbilit inekwivokabbilment li hija kienet konxja mill-proċess ippjanat;

(i) kienet ikkonvokata personalment u għaldaqstant infurmata b'mod ċar u inekwivokabbilment bid-data u l-post ippjanati tal-proċess; kif ukoll

kif ukoll

 

(ii) kienet infurmata li tista’ tingħata deċiżjoni jekk ma tidhirx għall-proċess; jew

(ii) kienet infurmata li tista’ tingħata deċiżjoni jekk ma tidhirx għall-proċess u dwar il-konsegwenzi jekk ma tidhirx għall-proċess mingħajr ġustifikazzjoni;

(b) konxja mill-proċess ippjanat, kienet tat mandat lil konsulent legali, li kien innominat mill-persuna konċernata jew mill-Istat, biex jiddefendiha fil-proċess, u kienet fil-fatt ġiet difiża minn dak il-konsulent fil-proċess.

(b) konxja mill-proċess ippjanat, kienet tat mandat lil konsulent legali, li kien innominat mill-persuna konċernata jew mill-Istat, biex jiddefendiha fil-proċess, u kienet fil-fatt ġiet difiża minn dak il-konsulent fil-proċess.

 

2a. L-Istati Membri jistgħu jipprevedu possibbiltà li biha l-qorti tal-proċess tkun tista’ tiddeċiedi biss dwar il-ħtija fl-assenza tal-persuna suspettata jew akkużata, meta l-ksur li huwa s-suġġett tal-proċedimenti huwa punibbli b’multa u, taħt l-ebda ċirkostanza, fejn ir-reat huwa punibbli b'terminu ta' priġunerija.

3. Jekk il-kundizzjonijiet tal-paragrafu 2 ma jkunux ġew issodisfati, Stat Membru jista' jipproċedi għall-eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni maħsuba f’dak il-paragrafu jekk, wara li kienet innotifikata bid-deċiżjoni u kienet infurmata espressament bid-dritt għal proċess mill-ġdid, jew appell, li fih il-persuna għandha d-dritt li tipparteċipa u li jippermetti d-determinazzjoni mill-ġdid tal-merti tal-kawża, inkluża l-eżaminazzjoni ta’ evidenza ġdida, u li jista' jwassal biex id-deċiżjoni oriġinali tinbidel kompletament, il-persuna:

3. Jekk il-kundizzjonijiet tal-paragrafu 2 ma jkunux ġew sodisfatti, Stat Membru jista' jipproċedi għall-eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni maħsuba f’dak il-paragrafu jekk, wara li kienet innotifikata bid-deċiżjoni u kienet infurmata espressament bid-dritt għal proċess mill-ġdid, jew appell, li fih il-persuna għandha d-dritt li tipparteċipa u li jippermetti d-determinazzjoni mill-ġdid tal-merti tal-kawża, inkluża l-eżaminazzjoni ta’ evidenza ġdida, u li jista' jwassal biex id-deċiżjoni oriġinali tinbidel kompletament, il-persuna:

(a) iddikjarat espressament li ma tikkontestax id-deċiżjoni;

(a) iddikjarat espressament li ma tikkontestax id-deċiżjoni;

jew

jew

(b) ma talbitx proċess mill-ġdid jew appell f'perjodu ta’ żmien raġonevoli.

(b) ma talbitx proċess mill-ġdid jew appell f'perjodu ta’ żmien raġonevoli.

Emenda  47

Proposta għal direttiva

Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri jridu jiżguraw li meta l-persuni suspettati jew akkużati ma jkunux preżenti fil-proċess imsemmi fl-Artikolu 8(1) u l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 8(2) u (3) ma ġewx issodisfati, il-persuni kkonċernati jkollhom id-dritt għal proċess ġdid li fih ikollhom id-dritt li jkunu preżenti u li jippermetti determinazzjoni mill-ġdid tal-merti tal-kawża, inkluża l-eżaminazzjoni ta’ evidenza ġdida, u li jista' jwassal biex id-deċiżjoni oriġinali tinbidel kompletament.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li meta l-persuni suspettati jew akkużati ma jkunux preżenti fil-proċess imsemmi fl-Artikolu 8(1) u l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 8(2) u (3) ma ġewx sodisfatti, il-persuni kkonċernati jkollhom id-dritt għal proċess ġdid li fih ikollhom id-dritt li jkunu preżenti u li jippermetti determinazzjoni mill-ġdid tal-merti tal-kawża – bil-possibbiltà li tinkiseb evidenza ġdida, u jekk ikun xieraq, terġa' tiġi diskussa l-evidenza preċedenti permezz ta' kontroeżami – u li jista’ jwassal biex id-deċiżjoni oriġinali tinbidel kompletament.

Ġustifikazzjoni

Il-possibbiltà li mhux biss tinkiseb evidenza ġdida iżda li terġa' tinfetaħ id-diskussjoni fuq evidenza (pereżempju testimonjali) miksuba preċedentement mingħajr il-parteċipazzjoni tal-persuna akkużata hija kundizzjoni essenzjali biex jiġu żgurat li l-prinċipji ta’ proċess dovut jiġu rispettati.

Emenda  48

Proposta għal direttiva

Artikolu 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 9a

 

Persuni vulnerabbli

 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, meta jimplimentaw din id-Direttiva, iqisu l-bżonnijiet partikolari ta’ persuni vulnerabbli meta jsiru persuni suspettati jew akkużati.

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni, li għandha l-għan li tipproteġi lill-persuni vulnerabbli fl-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva, hija meħtieġa. Barra minn hekk, din tidher f'bosta direttivi oħra tal-Pjan Direzzjonali dwar id-Drittijiet Proċedurali.

Emenda  49

Proposta għal direttiva

Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 10

Artikolu 10

Rimedji

Rimedji

1. L-Istati Membri jridu jiżguraw li l-persuni suspettati jew akkużati jkollhom rimedju effettiv jekk id-drittijiet tagħhom taħt din id-Direttiva ma jiġux rispettati.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-persuni suspettati jew akkużati jkollhom rimedju effettiv jekk id-drittijiet tagħhom taħt din id-Direttiva ma jiġux rispettati.

2. Ir-rimedju jrid ikollu, sa fejn hu possibbli, l-effett li jpoġġi lill-persuni suspettati jew akkużati fl-istess pożizzjoni li kienu jsibu ruħhom fiha li kieku ma kienx seħħ it-tali ksur, bil-ħsieb li jiġi preservat id-dritt għal proċess ġust u d-dritt għal difiża.

2. Ir-rimedju għandu jikkonsisti kemm f’mekkaniżmu xieraq ta’ kumpens għad-danni kif ukoll ikollu l-effett li jpoġġi lill-persuni suspettati jew akkużati fl-istess pożizzjoni li kienu jsibu ruħhom fiha li kieku ma kienx seħħ it-tali ksur, bil-ħsieb li jiġi preservat id-dritt għal proċess ġust u d-dritt għal difiża.

 

3. Kull evidenza miksuba bi ksur tal-Artikoli 6 u 7 mhijiex ammissibbli.

Emenda  50

Proposta għal direttiva

Artikolu 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 11a

 

Rapport

 

Il-Kummissjoni għandha tissottometti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, mhux aktar tard minn... [sentejn wara d-data ta’ skadenza għat-traspożizzjoni], rapport li jivvaluta l-punt sa fejn l-Istati Membri jkunu ħadu l-miżuri meħtieġa sabiex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva.

Ġustifikazzjoni

Dan l-obbligu ta' rapport tal-Kummissjoni Ewropea jinsab fid-direttivi l-oħra tal-Pjan Direzzjonali dwar id-Drittijiet Proċedurali.

Emenda  51

Proposta għal direttiva

Artikolu 12 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Din id-Direttiva m’għandux ikollha l-effett li timmodifika l-obbligu tar-rispett għad-drittijiet fundamentali u għall-prinċipji legali kif minquxa fl-Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, inklużi d-drittijiet ta’ persuni soġġetti għal proċedimenti kriminali, u kwalunkwe obbligu li jaqa’ fuq l-awtoritajiet pubbliċi f’dan ir-rigward ma għandux jiġi affettwat.

NOTA SPJEGATTIVA

Ir-rapporteur tilqa’ l-preżentazzjoni mill-Kummissjoni ta’ "Pakkett finali dwar id- Drittijiet Proċedurali", li fih tliet proposti għal Direttiva jkomplu fuq l-ewwel tliet strumenti adottati fil-qafas tal-Pjan Direzzjonali tal-UE għat-Tisħiħ tad-Drittijiet Proċedurali[1]. Dawn it-tliet Direttivi se jwasslu għall-finalizzazzjoni tal-qafas legali Ewropew eżistenti fil-qasam tad-drittijiet ta’ difiża għall-persuni suspettati jew akkużati fi proċedimenti kriminali fl-Unjoni Ewropea kollha: Dawn huma tliet strumenti ewlenin biex jiggarantixxu proċess ġust madwar l-Unjoni Ewropea u rispett sħiħ għad-drittijiet tad-difiża kif minqux fit-Trattati tal-UE, fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (KEDB).

Ir-rapportueur tilqa' b'hekk il-proposta għal Direttiva tal-Kummissjoni dwar it-tisħiħ ta’ ċerti aspetti tal-preżunzjoni tal-innoċenza u tad-dritt li wieħed ikun preżenti waqt il-proċess tiegħu fi proċedimenti kriminali. Il-preżunzjoni tal-innoċenza hija dritt fundamentali u prinċipju essenzjali biex jiġu evitati sentenzi arbitrarji u kull abbuż fi proċedimenti kriminali, u fuqha hija bbażata l-protezzjoni tad-dritt għal proċess ġust, kif stipulat fl-Artikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, l-Artikolu 48 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll il-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi u d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem. Din il-proposta għal direttiva hija partikolarment importanti minħabba l-limitazzjoni tad-drittijiet tal-persuni suspettati u akkużati u t-tnaqqir tal-prinċipju tal-preżunzjoni tal-innoċenza li fil-mument qed jidher f'bosta Stati Membri tal-UE.

Madankollu, ir-rapporteur hija tal-fehma li l-Kummissjoni adottat approċċ minimalist iż-żejjed dwar il-kwistjoni u qajmet dubji dwar in-nuqqas ta’ ambizzjoni f'din il-proposta inizjali, li tirriskja li tarmonizza d-dispożizzjonijiet nazzjonali “’l isfel”. Barra minn hekk, ċerti dispożizzjonijiet fil-proposta inizjali huma dibattibbli, jekk mhux inaċċettabbli, bħall-premessa 17 li ssemmi l-possibbiltà li l-awtoritajiet pubbliċi li jkollhom rikors għall-ġegħil. Għalhekk, ir-rapporteur tixtieq tipproponi numru ta’ emendi għall-proposta inizjali, li kollha għandhom l-objettiv ġenerali ta’ protezzjoni akbar ta’ persuni suspettati u akkużati fl-Ewropa.

L-ewwel emenda tenfasizza, mill-bidu, il-ħtieġa li ssir iktar referenza għall-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, il-Karta tal-UE tad-Drittijiet Fundamentali, il-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi u d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem.

Serje oħra ta’ emendi tfittex li tiċċara l-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva billi tispeċifika: il-persuni li għalihom tapplika (id-Direttiva jeħtieġ li tapplika għal persuni ġuridiċi – peress li proċedimenti kriminali mmexxija kontra persuni ġuridiċi jibbenefikaw mill-istess approċċ komprensiv bħall-proċedimenti kontra persuni fiżiċi – u persuni mħarrka jew interrogati bħala xhieda, li jsiru, jew li jkunu suxxettibbli li jsiru, persuni suspettati matul l-interrogazzjoni); meta tapplika (id-direttiva jeħtieġ li tapplika mill-mument meta persuna ssir persuna suspettata jew akkużata, fl-istadji kolla tal-proċedimenti u sal-konklużjoni finali ta' dawk il-proċedimenti); u l-każijiet li għalihom tapplika (id-Direttiva jeħtieġ li tapplika għall-proċedimenti fi "kwistjonijiet kriminali" kif definit fil-QEDB).

L-Artikolu 4 tal-proposta għal Direttiva jipprevedi mezz ewlieni li jipproteġu lill-persuni suspettati jew akkużati minn dikjarazzjonijiet prematuri rigward il-ħtija. Madankollu, il-formulazzjoni ta’ dan l-Artikolu hija minimalista u tagħtix linji gwida biżżejjed ċari dwar l-applikazzjoni ta’ din il-protezzjoni. L-emendi proposti mir-rapporteur għandhom l-għan li jiċċaraw il-kontenut tal-Artikolu u l-persuni u l-awtoritajiet li għalihom tapplika l-projbizzjoni ta' dikjarazzjonijiet pubbliċi qabel ma tingħata l-kundanna. Barra minn hekk, il-preżunzjoni tal-innoċenza hija miksura fuq bażi regolari mill-midja u l-istampa. Huwa meħtieġ li jiġi żgurat li l-Istati Membri jadottaw leġiżlazzjoni xierqa biex jimpedixxu tali ksur.

Il-prinċipju li l-piż tal-provi jaqa' fuq il-prosekuzzjoni u li kull dubju potenzjali dwar il-ħtija ta' persuna jkun ta' benefiċċju għaliha, li jfisser il-prinċipju in dubio pro reo, huwa essenzjali biex jiġi żgurat id-dritt għal proċess ġust. Ir-rapporteur għalhekk tqis li l-inklużjoni fl-Artikolu 5(2) ta’ prinċipju li fil-verità jeqleb il-piż tal-provi fil-parti operattiva tat-test leġiżlattiv huwa perikoluż.

Id-dritt għas-silenzju, id-dritt li wieħed ma jinkriminax ruħu u li ma jikkooperax, kif imsemmi fl-Artikoli 6 u 7 tal-proposta għal Direttiva, huma wkoll elementi ewlenin tal-preżunzjoni tal-innoċenza. Huwa importanti li jiġi speċifikat li d-dritt għas-silenzju ma jfissirx li r-rifjut li wieħed jitkellem jikkostitwixxi reat, iżda li waqt is-seduta l-qorti ma tista' tiddeduċi xejn mis-silenzju meta tiddeċiedi dwar il-ħtija ta’ persuna. Ir-rapporteur tilqa’ b’sodisfazzjon l-Artikoli 6(4) u 7(4), li jistabbilixxu regola ta’ inammissibilità ta’ evidenza miksuba bi ksur tal-Artikoli 6 u 7 rispettivament. Dak il-prinċipju għandu jinżamm u jissaħħaħ. Kull evidenza miksuba bi ksur tad-dritt li wieħed ma jinkriminax ruħu u li ma jikkooperax, stabbilita fl-Artikolu 6 ta' din id-Direttiva, jew bi ksur tad-dritt għas-silenzju, kif stabbilit fl-Artikolu 7 tagħha, għandha tkun iddikjarata inammissibbli. Dan jirriżulta mill-fatt li l-użu, fi proċedimenti kriminali, ta’ dikjarazzjonijiet jew evidenza miksuba bi ksur ta' dawn id-drittijiet, b’mod awtomatiku, iċaħħad il-ġustizzja fil-proċess kollu kemm hu.

Fl-aħħar nett, id-dritt li persuna tkun preżenti waqt il-proċess tagħha huwa element fondamentali tal-preżunzjoni tal-innoċenza, li bħalissa hija protetta biss mil-leġiżlazzjoni tal-UE b’rabta mal-Mandat ta’ Arrest Ewropew u d-Deċiżjoni Qafas dwar ir-rikonoxximent ta’ sentenzi mogħtija fl-assenza ta' persuni fi proċess. Il-proposta għal Direttiva hija opportunità biex titjieb il-protezzjoni mogħtija minn dan l-istrument u biex jiġi żgurat li l-persuni suspettati u akkużati kollha involuti fi proċedimenti kriminali jibbenefikaw minn dan id-dritt. L-Artikolu 8(2), li jirrigwarda l-każijiet fejn proċedimenti jistgħu jitmexxew fl-assenzia tal-persuna kkonċernata, għandu jżomm tal-każijiet f'numru kemm jista' jkun baxx.

  • [1]  Riżoluzzjoni tal-Kunsill tat-30 ta' Novembru 2009 dwar pjan direzzjonali għat-tisħiħ tad-drittijiet proċedurali ta' persuni suspettati jew akkużati fi proċedimenti kriminali (2009/C 295/01).

OPINJONI tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (25.3.2015)

għall-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

dwar il-Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tisħiħ ta' ċerti aspetti tal-preżunzjoni tal-innoċenza u tad-dritt li wieħed ikun preżenti waqt il-proċess fil-proċedimenti kriminali
(COM(2013)0821 – C7‑0427/2013 – 2013/0407(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Pascal Durand

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta tal-Kummissjoni hija bbażata fuq l-Artikolu 82(2)(d) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u timmira, b'mod partikolari, li tiggarantixxi ċertu livell minimu ta' protezzjoni tal-prinċipju tal-preżunzjoni tal-innoċenza fl-Istati Membri kollha, kif ukoll li ssaħħaħ id-dritt tal-persuni akkużati li jkunu preżenti fil-proċess tagħhom.

L-elementi prinċipali tal-proposta huma b'hekk relatati mal-prinċipju tal-preżunzjoni tal-innoċenza, mal-piż tal-provi, mad-dritt li wieħed ma jinkriminax ruħu u li ma jikkooperax, mad-dritt għas-silenzju, mad-dritt li wieħed ikun preżenti waqt il-proċess tiegħu u mad-dritt għal proċess mill-ġdid.

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali kien diġà eżamina din il-proposta fitmiem is-seba' leġiżlatura u ċertu numru ta' emendi kienu ġew adotatati b’unanimità. B'mod ġenerali, ir-rapporteur il-ġdid jilqa' b'mod pożittiv l-approċċ segwit dak iż-żmien u jistenna b'ħerqa li jkun jista' jikkonferma l-kważi totalità ta' dawn l-emendi, b'mod partikolari f’dak li jirrigwarda l-impossibbiltà tal-inverżjoni tal-piż tal-provi għad-detriment tal-persuni suspettati jew akkużati u l-inammissibbiltà tal-provi miġbura bi ksur tal-prinċipju tal-preżunzjoni tal-innoċenza. Huwa jipproponi wkoll emendi supplementari bil-għan li jiċċaraw aħjar il-portata tal-preżunzjoni tal-innoċenza, b'mod partikolari għal dak li jirrigwarda r-referenzi pubbliċi għall-ħtija qabel il-kundanna (ara l-Artikolu 4 tal-proposta), u sabiex b'hekk jiġi ggarantit li l-persuni suspettati jew dawk akkużati jibbenefikaw minn livell ta' protezzjoni suffiċjentement għoli fl-Unjoni kollha.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda  1

Proposta għal direttiva

Premessa -1 (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(-1) L-Artikolu 11 tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti tal-1948 jiddikjara li kull persuna akkużata b'att kriminali hija meqjusa bħala innoċenti sakemm il-ħtija tagħha tiġi stabbilita b’mod legali fi proċess pubbliku fejn il-garanziji kollha meħtieġa għad-difiża tagħha jiġu żgurati. L-Artikoli 47 u 48 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, l-Artikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali u l-Artikolu 14 tal-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi jinkorporaw il-prinċipju tal-preżunzjoni ta’ innoċenza u d-dritt ta’ proċess ġust.

Emenda  2

Proposta għal direttiva

Premessa 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1) L-għan ta’ din id-Direttiva huwa li ttejjeb id-dritt għal proċess ġust fi proċedimenti kriminali billi tistabbilixxi regoli minimi dwar ċerti aspetti tal-preżunzjoni tal-innoċenza u d-dritt li wieħed ikun preżenti fil-proċess.

(1) L-għan ta’ din id-Direttiva huwa li ttejjeb id-dritt għal proċess ġust fi proċedimenti kriminali billi tistabbilixxi regoli minimi dwar ċerti aspetti tal-preżunzjoni tal-innoċenza u d-dritt li wieħed ikun preżenti fil-proċess tiegħu stess, u li tiżgura li l-persuni suspettati u l-persuni akkużati jibbenefikaw, fl-Unjoni kollha kemm hi, minn livell komuni għoli ta’ protezzjoni kif ukoll minn salvagwardji proċedurali marbuta magħha, mingħajr ħsara għall-istandards ogħla ta' protezzjoni li jistgħu jkunu qed jintużaw fi Stat Membru partikolari.

Ġustifikazzjoni

Jekk l-għan ta’ din id-Direttiva hu li tistabbilixxi bażi komuni għal standards minimi, kwalunkwe livell ta’ protezzjoni ogħla jew salvagwardji proċedurali ogħla li jkunu fis-seħħ f’ċerti Stati Membri għandhom dejjem jipprevalu.

Emenda  3

Proposta għal direttiva

Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2) Billi tistabbilixxi regoli minimi dwar il-protezzjoni tad-drittijiet proċedurali tal-persuni suspettati jew akkużati, din id-Direttiva għandha ssaħħaħ il-fiduċja tal-Istati Membri fis-sistemi tal-ġustizzja kriminali tal-Istati Membri l-oħra u b’hekk tista’ tgħin biex jiġi ffaċilitat ir-rikonoxximent reċiproku tad-deċiżjonjiet f’kwistjonijiet kriminali. Tali regoli minimi komuni għandhom ukoll ineħħu l-ostakoli għall-moviment ħieles taċ-ċittadini fit-territorju kollu tal-Istati Membri.

(2) Skont l-Artikolu 82(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), il-"kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali fl-Unjoni għandha tkun ibbażata fuq il-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku ta' sentenzi u deċiżjonijiet ġudizzjarji..." filwaqt li rikonoxximent reċiproku ta’ deċiżjonjiet f’materji kriminali jippresupponi li l-Istati Membri jafdaw is-sistemi tal-ġustizzja kriminali ta’ xulxin. Il-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku tas-sentenzi u tad-deċiżjonijiet l-oħra tal-awtoritajiet ġudizzjarji jirrappreżenta l-bażi tal-kooperazzjoni ġudizzjarja ċivili u kriminali fi ħdan l-Unjoni. Billi tistabbilixxi regoli minimi dwar il-protezzjoni tad-drittijiet proċedurali tal-persuni suspettati jew akkużati, din id-Direttiva għandha ssaħħaħ il-fiduċja tal-Istati Membri fis-sistemi tal-ġustizzja kriminali tal-Istati Membri l-oħra u b’hekk tista’ tgħin biex jiġi ffaċilitat ir-rikonoxximent reċiproku tad-deċiżjonjiet f’kwistjonijiet kriminali. Tali regoli minimi komuni jista’ jkollhom impatt fuq it-tneħħija tal-ostakoli għall-moviment ħieles taċ-ċittadini fit-territorju kollu tal-Istati Membri.

Emenda  4

Proposta għal direttiva

Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4) Fil-Programm ta' Stokkolma l-Kunsill Ewropew stieden lill-Kummissjoni biex teżamina elementi ulterjuri tad-drittijiet proċedurali minimi għall-persuni suspettati jew akkużati, u biex tevalwa jekk elementi oħra bħal pereżempju l-preżunzjoni tal-innoċenza, jeħtieġx li jiġu indirizzati, biex tkun promossa koperazzjoni aħjar f’dak il-qasam.

(4) Fil-Programm ta Stokkolma l-Kunsill Ewropew stieden lill-Kummissjoni biex teżamina elementi ulterjuri tad-drittijiet proċedurali minimi għall-persuni suspettati jew akkużati, u biex tevalwa jekk elementi oħra bħal pereżempju l-preżunzjoni tal-innoċenza, jeħtieġx li jiġu indirizzati, biex tkun promossa koperazzjoni aħjar f’dak il-qasam fost l-awtoritajiet responsabbli tal-Istati Membri.

Emenda  5

Proposta għal direttiva

Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6) Din id-Direttiva għandha tapplika biss għall-proċedimenti kriminali. Il-proċedimenti amministrattivi li jwasslu għal sanzjonijiet bħal pereżempju l-proċedimenti tal-kompetizzjoni, il-kummerċ, it-taxxa, is-servizzi finanzjarji u investigazzjonijiet oħra mill-awtoritajiet amministrattivi rigward dawn il-proċedimenti, u wkoll il-proċedimenti ċivili mhumiex koperti b'din id-Direttiva.

(6) Din id-Direttiva għandha tapplika biss għall-proċedimenti kriminali u għall-proċedimenti amministrattivi li jistgħu jinkludu sanzjonijiet, b’mod partikolari ċ-ċaħda tal-libertà personali, u irrispettivament mill-kwalifikazzjoni kriminali tal-proċediment.

Emenda  6

Proposta għal direttiva

Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7) Din id-Direttiva għandha tiffaċilita l-applikazzjoni prattika tad-dritt għall-preżunzjoni tal-innoċenza u l-aspetti differenti tiegħu kollha u wkoll id-dritt li persuna tkun preżenti fil-proċess tagħha, bl-iskop li jiġi ssalvagwardjat id-dritt għal proċess ġust.

(7) Din id-Direttiva għandha tiffaċilita l-applikazzjoni prattika tad-dritt għall-preżunzjoni tal-innoċenza u l-aspetti differenti tiegħu kollha u wkoll id-dritt li persuna tkun preżenti fil-proċess tagħha, bl-iskop li jiġi ssalvagwardjat id-dritt għal proċess ġust, fir-rispett tal-prinċipju tal-kuntradittorju u tal-ekwilibriju tad-drittijiet tal-partijiet.

Emenda  7

Proposta għal direttiva

Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(8) Din id-Direttiva għandha tapplika għall-persuni fiżiċi li jkunu suspettati jew akkużati li wettqu reat kriminali. Għandha tapplika f'kull stadju tal-proċedimenti, anki qabel ma l-persuni jiġu mgħarrfa mill-awtoritajiet kompetenti ta' Stat Membru, permezz ta' notifika uffiċjali jew b'mod ieħor, li huma suspettati jew akkużati li wettqu reat kriminali, sal-konklużjoni tat-tali proċedimenti.

(8) Din id-Direttiva għandha tapplika għall-persuni fiżiċi li jkunu suspettati jew akkużati li wettqu reat kriminali. Għandha tapplika fkull stadju tal-proċedimenti, anki qabel ma l-persuni jiġu mgħarrfa mill-awtoritajiet kompetenti ta Stat Membru, permezz ta notifika uffiċjali jew bmod ieħor, li huma suspettati jew akkużati li wettqu reat kriminali, sal-konklużjoni tat-tali proċedimenti b’sentenza res judicata.

Emenda  8

Proposta għal direttiva

Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(13) Il-preżunzjoni tal-innoċenza tinkiser jekk, qabel ma l-akkużat jinstab ħati skont il-liġi, deċiżjoni ġudizzjarja jew dikjarazzjoni pubblika minn awtoritajiet ġudizzjarji jew awtoritajiet pubbliċi oħra tippreżenta lill-persuni suspettati jew akkużati bħala persuni kkundannati.

(13) Il-preżunzjoni tal-innoċenza tinkiser jekk, qabel ma l-akkużat jinstab ħati skont il-liġi, persuni f'kariga pubblika, kemm ġudizzjarja, amministrattiva kif ukoll politika, joħorġu dikjarazzjoni jew referenza jew att jinħarġu minn awtoritajiet ġudizzjarji jew awtoritajiet pubbliċi oħra liema dikjarazzjoni jew att ikunu ta’ tali natura li jippreżentaw lill-persuni suspettati jew akkużati bħala persuni ħatja. “Id-dikjarazzjonijiet pubbliċi” għall-finijiet ta’ din id-Direttiva jfissru kwalunkwe dikjarazzjoni li l-kontenut tagħha huwa attribwibbli għal reat, u li ġej mill-awtorità ġudizzjarja, mill-pulizija u kull awtorità pubblika oħra bħal ministri u uffiċjali pubbliċi oħra. Minbarra l-libertà tal-istampa u d-dritt għall-informazzjoni, il-preżunzjoni tal-innoċenza hija miksura wkoll meta l-korpi tal-istampa jirreferu għall-persuni suspettati jew akkużati daqslikieku kienu ġew ikkundannati.

Emenda  9

Proposta għal direttiva

Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(14) Il-piż tal-provi jaqa' fuq il-prosekuzzjoni, u kwalunkwe dubju għandu jibbenefika lill-persuna akkużata. Għalhekk, il-preżunzjoni tal-innoċenza tinkiser jekk il-piż tal-provi jkun trasferit mill-prosekuzzjoni għad-difiża, bla ħsara għal kull setgħa possibbli ex officio għas-sejbien ta' fatti tal-Qorti u bla ħsara għall-indipendenza tal-ġudikatura meta tiġi vvalutata l-ħtija tal-persuna suspettata jew akkużata.

(14) Il-piż tal-provi jaqa' fuq il-prosekuzzjoni. Il-persuna suspettata għandha d-dritt li twettaq, billi tagħti mandat lill-avukat tagħha, investigazzjonijiet difensivi. Il-persuna akkużata dejjem għandha d-dritt li tippreżenta provi li jiskaġunawha, b’tali mod li l-prova tifforma skont il-prinċipju tal-kuntradittorju bejn il-partijiet. Jekk wara d-dibattitu ma joħorġux provi li jneħħu kull dubju raġonevoli, japplika l-prinċipju “in dubio pro reo”. Bla ħsara għal kull setgħa possibbli ex officio għas-sejbien ta fatti tal-Qorti u bla ħsara għall-indipendenza tal-ġudikatura meta tiġi vvalutata r-responsabbiltà kriminali tal-persuna suspettata jew akkużata.

Emenda  10

Proposta għal direttiva

Premessa 15

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(15) Madankollu, f'xi każijiet it-trasferiment tal-piż tal-provi għad-difiża ma għandux ikun kompatibbli mal-preżunzjoni tal-innoċenzja sakemm ikunu garantiti ċerti salvagwardji: għandu jiġi żgurat li l-preżunzjonijiet tal-fatti jew tal-liġi jkollhom limiti raġonevoli, li jqisu l-importanza tar-riskji involuti, u li jkunu konfutabbli, pereżempju permezz ta' evidenza ġdida dwar ċirkustanzi estenwanti jew fil-każ ta' force majeure.

imħassar

(Ara l-emenda tal-Artikolu 5, paragrafu 2)

Ġustifikazzjoni

L-inverżjoni tal-piż tal-provi fil-proċeduri kriminali li jeħtieġu element intenzjonat hija diffiċilment aċċettabbli u din il-kwistjoni ma tistax tiġi trattata b'mod ġenerali billi jiġi postulat il-prinċipju ta' possibbiltà ta' inverżjoni tal-piż tal-provi għall-benefiċċju tal-akkużat.

Emenda  11

Proposta għal direttiva

Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(16) Id-dritt li wieħed ma jinkriminax ruħu u li ma jikkooperax huwa aspett importanti tal-preżunzjoni tal-innoċenza. Il-persuni suspettati jew akkużati ma għandhomx ikunu sfurzati, meta jintalbu biex jagħmlu dikjarazzjoni jew iwieġbu mistoqsijiet, biex jipproduċu evidenza jew dokumenti jew biex jipprovdu informazzjoni li tista' twassal għall-inkriminazzjoni tagħhom.

(16) Id-dritt li wieħed ma jinkriminax ruħu u d-dritt għas-silenzju huma aspetti fundamentali tal-preżunzjoni tal-innoċenza. Il-persuni suspettati jew akkużati ma għandhom bl-ebda mod ikunu sfurzati, meta jintalbu biex jagħmlu dikjarazzjoni jew iwieġbu mistoqsijiet, biex jipproduċu evidenza jew dokumenti jew biex jipprovdu informazzjoni li tista twassal għall-inkriminazzjoni tagħhom.

Emenda  12

Proposta għal direttiva

Premessa 17

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(17) Kull ġegħil użat biex tiġi obbligata l-persuna suspettata jew akkużata li tipprovdi informazzjoni għandu jkun limitat. Sabiex jiġi determinat jekk il-ġegħil ma kisirx dawk id-drittijiet, għandu jitqies dan li ġej, fid-dawl taċ-ċirkostanzi kollha tal-każ: in-natura u l-grad tal-ġegħil għall-kisba tal-evidenza, il-piż tal-interess pubbliku fl-investigazzjoni u l-piena tar-reat in kwistjoni, l-eżistenza ta' xi salvagwardji rilevanti fil-proċedura u kif jintuża l-materjal li jkun inkiseb b'dan il-mod. Madankollu, il-grad ta’ ġegħil impost fuq il-persuni suspettati jew akkużati bl-għan li dawn jiġu sfurzati biex jipprovdu informazzjoni dwar l-akkużi kontrihom ma għandux jeqred l-essenza stess tad-dritt tagħhom li ma jinkriminawx ruħhom u d-dritt tagħhom li jibqgħu siekta, anki għal raġunijiet ta’ sigurtà u ordni pubblika.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Huwa sempliċiment inaċċettabbli li dak li jkun jirrikorri għall-ġegħil sabiex jikseb informazzjoni minn persuna suspettata jew minn persuna akkużata , a fortiori sabiex "tiġi megħjuna" l-akkuża.

Emenda  13

Proposta għal direttiva

Premessa 18

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(18) Id-dritt li wieħed ma jinkriminax ruħu u li ma jikkooperax ma għandux jestendi għall-użu fi proċedimenti kriminali ta’ materjal li jista’ jinkiseb mill-persuna suspettata jew akkużata permezz tal-użu ta’ setgħat legali ta' ġegħil iżda li jkollu eżistenza indipendenti mir-rieda tal-persuni suspettati jew akkużati bħal pereżempju materjal miksub wara l-ħruġ ta' mandat, materjal li fir-rigward tiegħu hemm obbligu legali taż-żamma u l-produzzjoni fuq talba, il-kampjuni tan-nifs, tad-demm u tal-awrina u t-tessut tal-ġisem għall-iskop ta’ testijiet tad-DNA.

(18) L-użu ta’ metodi ta’ ksib ta’ provi li jidħlu aktar fuq il-libertà personali għandu jiġi ristrett biss għall-każijiet ta’ neċessità ppruvata previst mil-liġi. Jekk il-persuna suspettata jew akkużata jirrifjuta li jagħti l-kunsens tiegħu jew tagħha, għall-użu fi proċedimenti kriminali ta’ materjal li jista’ jinkiseb mill-persuna suspettata jew akkużata permezz tal-użu ta’ setgħat legali ta' ġegħil iżda li jkollu eżistenza indipendenti mir-rieda tal-persuni suspettati jew akkużati jistgħu jiġu permessi fuq l-istruzzjonijiet tal-qorti biss bil-kunsens espress tal-prosekuzzjoni, li għandha tkun ikkonfermata sussegwentement bil-miktub. Dan għandu japplika biss għal materjal miksub wara l-ħruġ ta mandat, materjal li fir-rigward tiegħu hemm obbligu legali ta’ żamma u produzzjoni fuq talba, u l-kampjuni tan-nifs, tad-demm u tal-awrina u t-tessut tal-ġisem għall-iskop ta’ testijiet tad-DNA, b’kont meħud, madankollu, li metodi bħal dawn tista’ tkun illegali jekk inammissibbli intrużivi prattiki mediċi kienu użati biex jinġabru l-provi li jistgħu jintużaw kontra l-persuna suspettata jew akkużata.

(Ara l-emenda tal-Artikolu 6, paragrafu 2)

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ ċertezza tad-dritt – li hi element sostanzjali fil-qasam tal-liġi kriminali – in-nonestensjoni tal-prinċipju tal-preżunzjoni tal-innoċenza għal elementi oħra li potenzjalment iwasslu għall-awtoinkriminazzjoni għandha tiġi limitata għal każijiet strettament identifikati.

Emenda  14

Proposta għal direttiva

Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(19) Id-dritt għas-silenzju huwa aspett importanti tal-preżunzjoni tal-innoċenza. Għandu jservi bħala protezzjoni mill-awtoinkriminazzjoni.

(19) Id-dritt għas-silenzju huwa aspett importanti tal-preżunzjoni tal-innoċenza. Għandu jservi bħala protezzjoni mill-awtoinkriminazzjoni. Id-dritt għas-silenzju xorta ma jistax jiġi użat kontra l-persuna akkużata jew suspettata u lanqas meqjus bħala konferma tal-kapijiet tal-akkuża.

Emenda  15

Proposta għal direttiva

Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(20) Id-dritt li wieħed ma jinkriminax ruħu u li ma jikkooperax u d-dritt għas-silenzju għandhom japplikaw fir-rigward tal-mistoqsijiet relatati mar-reat li l-persuna tkun suspettata jew akkużata li wettqet u mhux, pereżempju, fir-rigward tal-mistoqsijiet relatati mal-identifikazzjoni personali ta' persuna suspettata jew akkużata.

(20) Id-dritt li wieħed ma jinkriminax ruħu u li ma jikkooperax u d-dritt għas-silenzju għandhom japplikaw fir-rigward tal-mistoqsijiet relatati mar-reat li l-persuna tkun suspettata jew akkużata li wettqet.

Emenda  16

Proposta għal direttiva

Premessa 22

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(22) Madankollu, id-dritt tal-persuna akkużata li tkun preżenti waqt il-proċess mhuwiex assolut. Taħt ċerti kundizzjonijiet il-persuna akkużata tista’, espressament jew taċitament iżda inekwivokabbilment, tirrinunzja għal dan id-dritt.

(22) Madankollu, id-dritt tal-persuna akkużata li tkun preżenti waqt il-proċess mhuwiex assolut. Taħt ċerti kundizzjonijiet il-persuna akkużata tista’, espressament u inekwivokabbilment, tirrinunzja għal dan id-dritt.

Ġustifikazzjoni

Rinunzja taċita, bħala definizzjoni, ma tistax tkun inekwivokabbli, peress li mhix espressa.

Emenda  17

Proposta għal direttiva

Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(26) Il-prinċipju tal-effettività tal-liġi tal-Unjoni jirrikjedi li l-Istati Membri jistabbilixxu rimedji xierqa u effettivi fil-każ li jkun hemm ksur tad-dritt mogħti lill-individwi bil-liġi tal-Unjoni. Rimedju effettiv disponibbli fil-każ ta’ ksur tal-prinċipji stabbiliti f’din id-Direttiva għandu jkollu, sa fejn hu possibbli, l-effett li jpoġġi lill-persuni suspettati jew akkużati fl-istess pożizzjoni li kienu jsibu ruħhom li kieku ma kienx seħħ il-ksur.

(26) Il-prinċipju tal-effettività tal-liġi tal-Unjoni jirrikjedi li l-Istati Membri jistabbilixxu rimedji xierqa u effettivi fil-każ li jkun hemm ksur tad-dritt mogħti lill-individwi bil-liġi tal-Unjoni. Ir-rimedji għandhom ikunu inkorporati fil-liġi nazzjonali ta’ kull Stat Membru u għandhom preferibbilment japplikaw b’mod uniformi madwar l-Unjoni. Rimedju effettiv disponibbli fil-każ ta’ ksur tal-prinċipji stabbiliti f’din id-Direttiva għandu kemm jikkonsisti f’mekkaniżmu xieraq ta’ kumpens għad-danni u jkollu l-effett li jpoġġi lill-persuni suspettati jew akkużati fl-istess pożizzjoni li kienu jsibu ruħhom li kieku ma kienx seħħ il-ksur, bħal pereżempju t-tkomplija tal-prova mill-istadji inizjali fejn meħtieġ, jew il-bidu mill-ġdid tal-prova mill-istadju li fih ir-regoli u d-drittijiet stipulati f’din id-Direttiva ġew miksura.

Emenda  18

Proposta għal direttiva

Premessa 27a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(27a) Il-persuni vulnerabbli għandhom jingħataw grad speċifiku ta’ protezzjoni u, għaldaqstant, b’rispett ta’ xi drittijiet previsti għal din id-Direttiva, għandhom ikunu applikabbli salvagwardji proċedurali addizzjonali. Fir-rigward tat-tfal, se japplikaw is-salvagwardji proċedurali addizzjonali stabbiliti fid-Direttiva dwar salvagwardji proċedurali għat-tfal suspettati jew mixlija fi proċedimenti kriminali.

Emenda  19

Proposta għal direttiva

Premessa 29a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(29a) It-traspożizzjoni tad-Direttiva preżenti għandha tikkontribwixxi għall-ħolqien ta' spazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja fl-Unjoni. Konsegwentement, l-applikazzjoni tad-Direttiva preżenti ma jistax ikollha l-effett li tippreġudika l-obbligu, tal-awtoritajiet pubbliċi, li jirrispettaw id-drittijiet u l-prinċipji ġuridiċi fundamentali kif stabbiliti fl-Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, inklużi d-drittijiet tal-persuni soġġetti għal proċedimenti kriminali.

(Ara l-emendi tal-Artikolu 12, titolu u subparagrafu 1a ġdid.)

Ġustifikazzjoni

Ir-rispett għad-drittijiet fundamentali huwa l-aqwa garanzija ta’ livell għoli biżżejjed ta’ protezzjoni tad-drittijiet u tas-salvagwardji proċedurali mogħtija lill-persuni suspettati u lill-persuni akkużati fi ħdan l-UE. Id-drittijiet fundamentali ma jistgħux jiġu pperikolati mill-applikazzjoni indiskriminata ta’ din id-Direttiva.

Emenda  20

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a) ċerti aspetti tad-dritt għall-preżunzjoni tal-innoċenza fi proċedimenti kriminali;

(a) ċerti aspetti tad-dritt għall-preżunzjoni tal-innoċenza fi proċedimenti kriminali, bħad-dritt li individwu ma jkunx ippreżentat bħala ħati mill-awtoritajiet qabel is-sentenza finali, filwaqt li jiġi żgurat li l-oneru tal-prova jibqa’ tal-prosekuzzjoni u li l-akkużati jingħataw il-benefiċċju ta’ kwalunkwe dubju raġonevoli dwar il-ħtija tagħhom, id-dritt li persuna tkun informata bl-akkuża fil-proċedimenti kriminali, kif ukoll drittijiet relatati oħra, bħad-dritt ta’ dawk ikkonċernati biex ma jinkriminawx lilhom infushom, id-dritt li jirrifjutaw il-kooperazzjoni, id-dritt għas-silenzju, id-dritt li ma jammettux il-ħtija, id-dritt li ma wieħed ma jiġix imġiegħel jixhed kontrih innifsu, id-dritt għal-libertà u d-dritt li wieħed ma jinżammx f’arrest preventiv qabel il-proċess, fejn dawn id-drittijiet huma l-essenza ta’ x’jikkostitwixxi proċess ġust skont l-Artikolu 6 tal-KEDB;

Emenda  21

Proposta għal direttiva

Artikolu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Din id-Direttiva tapplika għall-persuni fiżiċi li jkunu suspettati jew akkużati fi proċedimenti kriminali sal-konklużjoni finali ta’ dawk il-proċedimenti.

Din id-Direttiva tapplika għall-persuni fiżiċi li jkunu suspettati jew akkużati f’kull stadju tal-proċedimenti kriminali, irrispettivament min-nazzjonalità jew mill-post tar-residenza tagħhom, anke qabel ma jiġi infurmat mill-awtoritajiet ta’ Stat Membru, permezz ta’ notifika uffiċjali jew kwalunkwe mezz ieħor dwar il-fatt li huma suspettati jew akkużati li wettqu reat, u sakemm il-proċedimenti jkunu finalment konklużi, jew b’mod definittiv minn awtoritajiet ta’ investigazzjoni kriminali jew b’ppronunzjata finali u inappellabbli l-evalwazzjoni ġuridika tal-innoċenza jew il-ħtija. Din id-direttiva għandha tapplika għall-proċedimenti mressqa mill-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew, imsemmija fl-Artikolu 86(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tenfasizza li din id-Direttiva hija ta’ benefiċċju għaċ-ċittadini tal-UE biss u għandha l-għan li tiċċara l-kamp ta’ applikazzjoni tal-proposta anke fir-rigward tal-istabbiliment futur tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew.

Emenda  22

Proposta għal direttiva

Artikolu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri jridu jiżguraw li l-persuni suspettati jew akkużati jitqiesu innoċenti sakemm jinstabu ħatja skont il-liġi.

L-Istati Membri jridu jiżguraw li l-persuni suspettati jew akkużati jitqiesu innoċenti sakemm jinstabu ħatja skont sentenza finali maħruġa fi proċedimenti kriminali skont il-liġi fi proċess pubbliku fejn ikunu ġew żgurati l-garanziji kollha meħtieġa għad-difiża tagħhom.

Emenda  23

Proposta għal direttiva

Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri jridu jiżguraw li, qabel kundanna definittiva, d-dikjarazzjonijiet pubbliċi u d-deċiżjonijiet uffiċjali mill-awtoritajiet pubbliċi ma jirriferux għall-persuni suspettati jew akkużati daqslikieku kienu ġew ikkundannati.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi neċessarji biex jiżguraw li, qabel kundanna definittiva, persuni li jkollhom kariga pubblika, kemm jekk tkun ġudizzjarja, amministrattiva, politiċi jew oħrajn, joqogħdu lura minn azzjonijiet, referenzi jew dikjarazzjonijiet li x’aktarx li tippreżenta lill-persuni suspettati jew akkużati bħala persuni kkundannati jew misjuba ħatja.

Emenda  24

Proposta għal direttiva

Artikolu 4 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri jridu jiżguraw li jittieħdu miżuri xierqa fil-każ ta’ ksur ta’ dak ir-rekwiżit.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li miżuri adatti, bħal penali u għotjiet ta’ kumpens huma stabbiliti u jittieħdu fil-każ ta’ ksur tar-rekwiżit stipulat f’dan l-Artikolu u li l-persuna suspettata jew akkużata li d-dritt tagħhom li l-preżunzjoni tal-innoċenza ġiet miksura għandu aċċess għal rimedju effettiv, bħal pereżempju, fejn ikun adatt, kawża mill-ġdid.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-preżunzjoni ta’ innoċenza ma huwiex miksur minħabba tal-istampa bil-preżentazzjoni ta’ persuna suspettata jew akkużata daqslikieku diġà ġiet ikkundannata.

(Ara l-emenda tal-Artikolu 4, paragrafu 1)

Emenda  25

Proposta għal direttiva

Artikolu 5 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. L-Istati Membri jridu jiżguraw li l-piż tal-provi fl-istabbiliment tal-ħtija tal-persuni suspettati jew akkużati jaqa' fuq il-prosekuzzjoni. Dan huwa bla ħsara għal kull setgħa ex officio għas-sejbien ta' fatti tal-qorti fejn isir il-proċess.

1. L-Istati Membri jridu jiżguraw li l-piż tal-provi fl-istabbiliment tal-ħtija tal-persuni suspettati jew akkużati jaqa' fuq il-prosekuzzjoni. Dan huwa bla ħsara għal kull setgħa ex officio għas-sejbien ta' fatti tal-qorti fejn isir il-proċess u għad-dritt tad-difiża li tippreżenta evidenza skont ir-regoli nazzjonali applikabbli, inkluża l-opportunità li tressaq provi għad-difiża jew li twettaq investigazzjonijiet għad-difiża. . L-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li l-persuni suspettati jew akkużati jibbenefikaw minn kwalunkwe dubju fir-rigward tal-ħtija tagħhom.

Emenda  26

Proposta għal direttiva

Artikolu 5 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. L-Istati Membri jridu jiżguraw li kull preżunzjoni li titfa’ l-piż ta’ provi fuq il-persuni suspettati jew akkużati tkun ta' importanza biżżejjed biex jiġi ġustifikat il-fatt li jitwarrab dak il-prinċipju u tkun konfutabbli.

imħassar

Sabiex tiġi kkonfutata t-tali preżunzjoni jkun biżżejjed li d-difiża tagħti biżżejjed evidenza li tqajjem dubju raġonevoli dwar il-ħtija tal-persuni suspettati jew akkużati.

 

(Ara l-emenda tal-Premessa 15.)

Ġustifikazzjoni

L-inverżjoni tal-piż tal-provi fi proċedimenti kriminali bil-kemm hija aċċettabbli u din il-kwistjoni tirrikjedi riflessjoni bir-reqqa.

Emenda  27

Proposta għal direttiva

Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. L-Istati Membri jridu jiżguraw li persuni suspettati jew akkużati jkollhom id-dritt li ma jinkriminawx ruħhom u li ma jikkoperawx f’kull proċediment kriminali.

1. L-Istati Membri jridu jiżguraw li l-persuni suspettati jew akkużati jkollhom id-dritt li ma jinkriminaw ruħhom fl-ebda proċediment kriminali.

Emenda  28

Proposta għal direttiva

Artikolu 6 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Id-dritt imsemmi fil-paragrafu 1 ma jestendix għall-użu fi proċedimenti kriminali ta’ materjal li jista’ jinkiseb mill-persuni suspettati jew akkużati permezz tal-użu ta’ setgħat legali ta' ġegħil iżda li jkollu eżistenza indipendenti mir-rieda tal-persuni suspettati jew akkużati.

2. Id-dritt imsemmi fil-paragrafu 1 ma jestendix għall-użu, fi proċedimenti kriminali, tad-data jew il-materjal li ġejjin, dment li dawn ikunu nkisbu mill-persuni suspettati jew akkużati b'mod legali, mingħajr l-użu ta' proċeduri mediċi intrużivi mhux aċċettati:

 

(a) il-materjal miġbur taħt mandat;

 

(b) il-materjal li għalih hemm obbligu ġuridiku ta’ żamma u ta’ produzzjoni fuq talba;

 

(c) it-teħid ta' kampjuni tan-nifs, tad-demm u tal-awrina kif ukoll ta’ tessut tal-ġisem għall-finijiet ta’ testijiet tad-DNA.

(Ara l-emenda tal-Premessa 18.)

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ ċertezza tad-dritt – li hija element kruċjali fil-qasam tal-liġi kriminali – in-nonestensjoni tal-prinċipju tal-preżunzjoni tal-innoċenza għal elementi oħra li potenzjalment iwasslu għall-awtoinkriminazzjoni għandha tiġi limitata għal każijiet strettament identifikati.

Emenda  29

Proposta għal direttiva

Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. L-eżerċizzju tad-dritt li wieħed ma jinkriminax ruħu jew tad-dritt li ma jikkooperax ma għandhux jintuża kontra persuna suspettata jew akkużata fi stadju aktar tard tal-proċedimenti u ma għandux jitqies bħala konferma tal-fatti.

3. L-eżerċizzju tad-dritt li wieħed ma jinkriminax ruħu ma għandux jintuża kontra persuna suspettata jew akkużata f’kull stadju tal-proċedimenti u ma għandux jitqies bħala konferma tal-fatti.

Emenda  30

Proposta għal direttiva

Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. Kull evidenza miksuba bi ksur ta’ dan l-Artikolu ma tkunx ammissibbli, sakemm l-użu tat-tali evidenza ma jkunx ta’ ħsara għall-ġustizzja kumplessiva tal-proċedimenti.

4. Kull evidenza miksuba bi ksur ta’ dan l-Artikolu ma tkunx ammissibbli f'ebda stadju tal-proċedimenti, u għandha titneħħa mill-fajl tal-każ.

Ġustifikazzjoni

Evidenza miksuba b’mod illegali ma tistax tkun ammissibbli fl-ebda forma. Barra minn hekk, din l-evidenza m’għandiex tinżamm fil-fajl tal-każ għax tista’ tinfluwenza lill-imħallef, għalkemm jista’ jkun ma jkunx konxju tal-fatt.

Emenda  31

Proposta għal direttiva

Artikolu 6 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

4a. Sabiex jiżguraw bilanċ ġust bejn il-prinċipju ta’ preżunzjoni ta’ innoċenza u tal-libertà tal-istampa, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-ġurnalisti jiġu protetti fi kwalunkwe ħin fir-rigward tad-dritt tagħhom għall-protezzjoni tas-sigriet tas-sorsi tagħhom.

Emenda  32

Proposta għal direttiva

Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. L-Istati Membri jridu jiżguraw li l-persuni suspettati jew akkużati jkollhom id-dritt li jibqgħu siekta meta jiġu interrogati, mill-pulizija jew awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi jew awtoritajiet ġudizzjarji oħra, fir-rigward tar-reat li huma ssuspettati jew akkużati li wettqu.

1. L-Istati Membri jridu jiżguraw li l-persuni suspettati jew akkużati jkollhom id-dritt, matul il-proċedimenti kriminali, li jibqgħu siekta meta jiġu interrogati, mill-pulizija jew awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi jew awtoritajiet ġudizzjarji oħra, fir-rigward tar-reat li huma ssuspettati jew akkużati li wettqu.

Emenda  33

Proposta għal direttiva

Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. L-Istati Membri jridu jgħarrfu minnufih lill-persuna suspettata jew akkużata bid-dritt tagħha li tibqa' siekta, u jispjegaw il-kontenut ta’ dan id-dritt u l-konsegwenzi ta' jekk tirrinunzah jew tinvokah.

2. L-Istati Membri jridu jgħarrfu minnufih lill-persuna suspettata jew akkużata, permezz tal-korpi kompetenti u b’lingwa li jifhmu, bid-dritt tagħha li tibqa siekta, u għandhom jispjegaw il-kontenut ta’ dan id-dritt u l-konsegwenzi ta jekk tirrinunzah jew tinvokah.

Emenda  34

Proposta għal direttiva

Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. L-eżerċizzju tad-dritt għas-silenzju ma għandux jintuża kontra persuna suspettata jew akkużata fi stadju aktar tard tal-proċedimenti u ma għandux jitqies bħala konferma tal-fatti.

3. L-eżerċizzju tad-dritt għas-silenzju ma għandux jintuża kontra persuna suspettata jew akkużata fl-ebda stadju tal-proċedimenti u ma għandux jitqies bħala konferma tal-fatti, jew fi kwalunkwe mod jitqies għall-iskop li tiġi żgurata l-ħtija, jew inkella ti[i użata għad-determinazzjoni tas-sentenza, anke biss b'implikazzjoni.

Emenda  35

Proposta għal direttiva

Artikolu 7 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. Kull evidenza miksuba bi ksur ta’ dan l-Artikolu ma tkunx ammissibbli, sakemm l-użu tat-tali evidenza ma jkunx ta’ ħsara għall-ġustizzja kumplessiva tal-proċedimenti.

4. Kull evidenza miksuba bi ksur ta’ dan l-Artikolu ma tkunx ammissibbli.

Ġustifikazzjoni

L-eċċezzjoni prevista mill-proposta jista’ jkun li tikkontradixxi l-għan ġenerali tat-tisħiħ tal-preżunzjoni tal-innoċenza u d-drittijiet marbuta magħha.

Emenda  36

Proposta għal direttiva

Artikolu 7 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

4а. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-persuni suspettati jew akkużati m’għandhomx responsabbiltà kriminali biex jagħtu spjegazzjonijiet mhux veri fi kwalunkwe stadju tal-proċedimenti kriminali.

Emenda  37

Proposta għal direttiva

Artikolu 8 – titolu

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Id-dritt li persuna tkun preżenti waqt il-proċess tagħha

Id-dritt li persuna tkun preżenti waqt il-proċess tagħha u d-deċiżjonijiet mogħtija in absentia

Ġustifikazzjoni

Peress li l-Artikolu 8 tal-proposta huwa relatat ukoll maddeċiżjonijiet mogħtija in absentia, it-titolu tiegħu għandu jiġi emendat f’dak is-sens.

Emenda  38

Proposta għal direttiva

Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jipprevedu possibbiltà li biha l-qorti tal-proċess tkun tista’ tiddeċiedi dwar il-ħtija fl-assenza tal-persuna suspettata jew akkużata, sakemm il-persuna suspettata jew akkużata:

2. L-Istati Membri jistgħu jipprevedu possibbiltà li biha l-qorti tal-proċess tkun tista’ tiddeċiedi dwar ir-responsabbiltà kriminali fl-assenza tal-persuna akkużata, sakemm il-persuna akkużata:

(a) fi żmien debitu:

(a) fi żmien debitu:

(i) jew kienet ikkonvokata personalment u għaldaqstant infurmata bid-data u l-post ippjanati tal-proċess, jew b’mezzi oħra effettivament irċeviet informazzjoni uffiċjali tad-data u l-post ippjanati ta’ dak il-proċess b’tali mod li ġie stabbilit inekwivokabbilment li hija kienet konxja mill-proċess ippjanat;

(i) jew kienet ikkonvokata personalment u għaldaqstant infurmata, permezz ta’ notifika, bid-data u l-post ippjanati ta’ kull seduta tal-proċess, jew b’mezzi oħra effettivament irċeviet informazzjoni uffiċjali tad-data u l-post ippjanati ta’ kull seduta tal-proċess b’tali mod li ġie stabbilit inekwivokabbilment li hija kienet konxja mill-fatt li għaddej proċess kontriha;

u wkoll

u wkoll

ii) kienet infurmata li tista’ tingħata deċiżjoni jekk ma tidhirx għall-proċess; jew

(ii) kienet infurmata li tista’ tingħata deċiżjoni jekk ma tidhirx għall-proċess;

(b) konxja mill-proċess ippjanat, kienet tat mandat lil konsulent legali, li kien innominat mill-persuna konċernata jew mill-Istat, biex jiddefendiha fil-proċess, u kienet fil-fatt ġiet difiża minn dak il-konsulent fil-proċess.

(b) konxja mill-proċess ippjanat, kienet tat mandat lil konsulent legali, li kien innominat mill-persuna konċernata, biex jiddefendiha fil-proċess, u kienet fil-fatt ġiet difiża minn dak il-konsulent fil-proċess jew, fil-każ ta’ nuqqas ta’ nomina ta’ konsulent legali ta’ fiduċja, dan il-konsulent jiġi pprovdut għan-nomina ta’ konsulent legali imqabbad uffiċjalment, li jiggarantixxi bis-sħiħ lill-persuni suspettati jew akkużati fil-proċess.

 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-ebda deċiżjoni ma tingħata in absentia jekk, f’każijiet debitament iġġustifikati, il-persuni suspettati jew akkużati jistgħu joffru skuża valida għala ma jkunux f’pożizzjoni li jipparteċipaw fil-proċess tagħhom stess.

Emenda  39

Proposta għal direttiva

Artikolu 8 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Jekk il-kundizzjonijiet tal-paragrafu 2 ma jkunux ġew issodisfati, Stat Membru jista' jipproċedi għall-eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni maħsuba f’dak il-paragrafu jekk, wara li kienet innotifikata bid-deċiżjoni u kienet infurmata espressament bid-dritt għal proċess mill-ġdid, jew appell, li fih il-persuna għandha d-dritt li tipparteċipa u li jippermetti d-determinazzjoni mill-ġdid tal-merti tal-kawża, inkluża l-eżaminazzjoni ta’ evidenza ġdida, u li jista' jwassal biex id-deċiżjoni oriġinali tinbidel kompletament, il-persuna:

3. Stat Membru jista jipproċedi għall-eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni dwar ir-responsabbiltà kriminali tal-persuna akkużata jekk, wara li kienet innotifikata bid-deċiżjoni u kienet infurmata espressament bid-dritt għal proċess mill-ġdid, jew appell, li fih il-persuna għandha d-dritt li tipparteċipa u li jippermetti d-determinazzjoni mill-ġdid tal-merti tal-kawża, inkluża l-eżaminazzjoni ta’ evidenza ġdida, u li jista jwassal biex id-deċiżjoni oriġinali tinbidel kompletament, din il-persuna:

Emenda  40

Proposta għal direttiva

Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b) ma talbitx proċess mill-ġdid jew appell f'perjodu ta’ żmien raġonevoli.

(b) ma talbitx proċess mill-ġdid jew ma ressqitx appell fil-limitu ta’ żmien għall-appell stabbilit bil-liġi.

Ġustifikazzjoni

L-appell għandu jitressaq fil-limitu ta’ żmien stabbilit bil-liġi, mhux ‘f’perjodu ta’ żmien raġonevoli’.

Emenda  41

Proposta għal direttiva

Artikolu 8 – paragrafu 3a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a. Kemm-il darba l-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu jiġu rispettati, l-Istati Membri għandhom ikunu ħielsa li jagħmlu użu ta' proċeduri simplifikati fi proċedimenti kriminali li jikkonċernaw offiżi minuri. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni l-eċċezzjonijiet li hemm dispożizzjoni għalihom f'dan ir-rigward mid-dritt nazzjonali tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Mingħajr ħsara għall-prinċipju tal-preżunzjoni tal-innoċenza, id-durata u l-kumplessità tal-proċedimenti kriminali għandhom ikunu proporzjonati mas-serjetà tal-offiża. Għandha madankollu ssir dispożizzjoni għal miżuri sabiex jiġi żgurat li l-proċeduri simplifikati ma jkunux użati b'mod abbużiv.

Emenda  42

Proposta għal direttiva

Artikolu 8 – paragrafu 3b (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3b. Skont il-paragrafu 3a, "offiża minuri" tfisser offiża skont id-dritt nazzjonali li tkun kastigabbli b’piena li għandha tkun aktar ħafifa minn sentenza ta’ kustodja skont id-dritt tal-Istat Membru li fih ikunu qed jitmexxew il-proċedimenti kriminali.

Emenda  43

Proposta għal direttiva

Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri jridu jiżguraw li meta l-persuni suspettati jew akkużati ma jkunux preżenti fil-proċess imsemmi fl-Artikolu 8(1) u l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 8(2) u (3) ma ġewx issodisfati, il-persuni kkonċernati jkollhom id-dritt għal proċess ġdid li fih ikollhom id-dritt li jkunu preżenti u li jippermetti determinazzjoni mill-ġdid tal-merti tal-kawża, inkluża l-eżaminazzjoni ta’ evidenza ġdida, u li jista' jwassal biex id-deċiżjoni oriġinali tinbidel kompletament.

L-Istati Membri jridu jiżguraw li meta l-persuni suspettati jew akkużati ma jkunux preżenti fil-proċess imsemmi fl-Artikolu 8(1) u l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 8(2) u (3) ma ġewx issodisfati, il-persuni kkonċernati jkollhom id-dritt għal proċess ġdid jew appell, li fih ikollhom id-dritt li jkunu preżenti u li jippermetti determinazzjoni mill-ġdid tal-merti tal-kawża, inkluża l-eżaminazzjoni ta’ evidenza ġdida, u jista jwassal biex id-deċiżjoni oriġinali tinbidel kompletament. Il-proċess il-ġdid għandu jitwettaq f’konformità mal-preżunzjoni tal-innoċenza, sakemm tingħata sentenza irrevokabbli finali.

 

L-Istati Membri jiżguraw id-dritt għar-reviżjoni tad-deċiżjoni li taċċerta r-responsabbiltà kriminali tal-persuna akkużata fil-każ li jinqalgħu provi ġodda, li permezz tagħhom id-deċiżjoni kienet tkun aktar favorevoli għall-persuna kkonċernata, jiġifieri fil-każ li jintwera li l-kundanna hija konsegwenza ta’ żball ġudizzjarju.

Emenda  44

Proposta għal direttiva

Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Ir-rimedju jrid ikollu, sa fejn hu possibbli, l-effett li jpoġġi lill-persuni suspettati jew akkużati fl-istess pożizzjoni li kienu jsibu ruħhom fiha li kieku ma kienx seħħ it-tali ksur, bil-ħsieb li jiġi preservat id-dritt għal proċess ġust u d-dritt għal difiża.

2. Ir-rimedju jrid ikollu, mekkaniżmu xieraq ta’ kumpens għad-danni kif ukoll ikollu l-effett li jpoġġi lill-persuni suspettati jew akkużati fl-istess pożizzjoni li kienu jsibu ruħhom fiha li kieku ma kienx seħħ it-tali ksur, bil-ħsieb li jiġi preservat id-dritt għal proċess ġust u d-dritt għal difiża.

 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, sabiex iżommu d-dritt għal proċess ġust, persuna suspettata jew akkużata li d-drittijiet tagħha jkunu nkisru skont din id-Direttiva, għandha tibbenefika minn rimedji, li jistgħu jinkludu:

 

(a) Il-bidu mill-ġdid tal-proċess mill-istadju inizjali fejn meħtieġ, f’konformità mar-regoli minimi u d-drittijiet kollha stabbiliti f’din id-Direttiva: id-dritt li individwu ma jkunx ippreżentat bħala ħati mill-awtoritajiet qabel is-sentenza irrevokabbli finali, il-fatt li l-oneru tal-prova jaqa’ fuq il-prosekuzzjoni u li kwalunkwe dubju raġonevoli fuq il-ħtija għandu jibbenefika lill-persuna akkużata , id-dritt li individwu ma jinkriminax ruħu, id-dritt li individwu ma jikkoperax u d-dritt għas-silenzju u d-dritt li wieħed ikun preżenti waqt il-proċess;

 

(b) Il-bidu mill-ġdid tal-kawża mill-istadju li fih inkisru r-regoli u d-drittijiet stabbiliti f’din id-Direttiva.

 

F’konformità mal-approċċ ta’ intervent ‘pass pass’ tal-liġi tal-Unjoni, fil-każ tal-proċedimenti kriminali segwiti mill-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew, l-inizjattivi futuri f’dan il-qasam jistgħu wkoll jiġu kkunsidrati iktar tard, skont l-evoluzzjoni tal-leġiżlazzjoni u l-każistika nazzjonali, li f’xi Stati Membri tista’ tkun ħafna iktar restrittiva mir-regoli minimi stabbiliti b’din id-Direttiva.

Emenda  45

Proposta għal direttiva

Artikolu 12 – titolu

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Klawżola ta’ nonregressjoni

Livell ta’ protezzjoni

(Ara l-emendi tal-Premessa 29a u tal-Artikolu 12, subparagrafu 1a ġdid.)

Ġustifikazzjoni

Peress li t-titolu ta’ dan l-Artikolu jista’ jkun li jinstema’ mhux ċar u li jkun il-bogħod milli jirrifletti l-kontenut tad-dispożizzjoni, l-emenda hija ispirata mit-titolu tal-Artikolu 53 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, li jintroduċi prinċipju simili.

Emenda  46

Proposta għal direttiva

Artikolu 12 – paragrafu 1a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Din id-Direttiva m’għandhiex ikollha l-effett li timmodifika l-obbligu tar-rispett għad-drittijiet u għall-prinċipji ġuridiċi fundamentali kif inhuma stabbiliti fl-Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, inklużi d-drittijiet tal-persuni li huma s-suġġett ta' proċedimenti kriminali. Kwalunkwe obbligu nazzjonali, reġjonali jew internazzjoni ieħor li jaqa’ fuq l-awtoritajiet pubbiċi f’dan ir-rigward ma għandux jiġi affettwat.

Ġustifikazzjoni

Ir-rispett għad-drittijiet fundamentali huwa l-aqwa garanzija ta’ livell għoli biżżejjed ta’ protezzjoni tad-drittijiet u tas-salvagwardji proċedurali mogħtija lill-persuni suspettati u lill-persuni akkużati fi ħdan l-UE. Id-drittijiet fundamentali ma jistgħux jiġu pperikolati mill-applikazzjoni indiskriminata ta’ din id-Direttiva.

PROĊEDURA

Titolu

It-tisħiħ ta’ ċerti aspetti tal-preżunzjoni tal-innoċenza u tad-dritt li wieħed ikun preżenti waqt il-proċess fil-proċedimenti kriminali

Referenzi

COM(2013)0821 – C7-0427/2013 – 2013/0407(COD)

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

LIBE

13.1.2014

 

 

 

Opinjoni mogħtija minn

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

JURI

13.1.2014

Rapporteur għal opinjoni

       Data tal-ħatra

Pascal Durand

3.9.2014

Eżami fil-kumitat

20.1.2015

9.3.2015

 

 

Data tal-adozzjoni

24.3.2015

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

23

2

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Andrzej Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Daniel Buda, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Victor Negrescu

PROĊEDURA

Titolu

It-tisħiħ ta’ ċerti aspetti tal-preżunzjoni tal-innoċenza u tad-dritt li wieħed ikun preżenti waqt il-proċess fil-proċedimenti kriminali

Referenzi

COM(2013)0821 – C7-0427/2013 – 2013/0407(COD)

Data meta ġiet ippreżentata lill-PE

27.11.2013

 

 

 

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

LIBE

13.1.2014

 

 

 

Kumitati mitluba jagħtu opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

JURI

13.1.2014

 

 

 

Rapporteurs

       Data tal-ħatra

Nathalie Griesbeck

22.7.2014

 

 

 

Eżami fil-kumitat

16.10.2014

5.2.2015

5.3.2015

31.3.2015

Data tal-adozzjoni

31.3.2015

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

48

8

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Laura Agea, Carlos Coelho, Pál Csáky, Dennis de Jong, Edouard Ferrand, Marek Jurek, Jean Lambert, Luigi Morgano, Artis Pabriks, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Dario Tamburrano, Janusz Wojciechowski

Data tat-tressiq

21.4.2015