Postup : 2015/0026(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0134/2015

Předložené texty :

A8-0134/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 17
CRE 28/04/2015 - 17

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0110

ZPRÁVA     ***I
PDF 517kWORD 106k
21.4.2015
PE 549.231v02-00 A8-0134/2015

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o navýšení počáteční předběžné platby vyplácené na operační programy podporované z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí

(COM(2015)0046 – C8‑0036/2015 – 2015/0026(COD))

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Zpravodajka: Elisabeth Morin-Chartier

ERRATA/ADDENDA
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO ROZPOČTOVÉHO VÝBORU K FINANČNÍ SLUČITELNOSTI
 STANOVISKO Výboru pro kulturu a vzdělávání
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o navýšení počáteční předběžné platby vyplácené na operační programy podporované z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí

(COM(2015)0046 – C8‑0036/2015 – 2015/0026(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0046),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 164 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8‑0036/2015),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 18. března 2015(1),

–       s ohledem na stanovisko Rozpočtového výboru k finanční slučitelnosti návrhu,

–       s ohledem na články 59 a 41 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanovisko Výboru pro kulturu a vzdělávání (A8-0134/2015),

1.      přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí;

2.      vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1)

Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Míra nezaměstnanosti mladých lidí dosahuje již po několik let dramatické výše a stále stoupá. Evropská unie poskytla členským státům řadu nástrojů, aby mohly bojovat proti této pohromě, která postihuje tolik mladých lidí. Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí patří k nástrojům Evropské unie sloužících k provádění politických záměrů Záruky pro mladé lidi v těch částech Evropy, které jsou nezaměstnaností mladých lidí nejvíce postiženy.

Členské státy bohužel dostatečně nevyužily tohoto nástroje určeného regionům, v nichž nezaměstnanost mladých lidí ve věku od 15 do 25 let překračuje 25 %. Jedním z důvodů jeho nedostatečného využití je nedostatečná výše veřejných finančních prostředků na zahájení projektů s cílem nabídnout mladým lidem zaměstnání, stáž nebo školení. Členské státy, které jsou nezaměstnaností mladých lidí nejvíce postiženy, jsou také ty, které nejobtížněji zajišťují spolufinancování.

Aby jim Komise umožnila zahájení těchto důležitých projektů, rozhodla se urychleně postupovat s cílem uvolnit 1 miliardu eur. Tato částka nepředstavuje nové finanční prostředky, neboť již byla na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí vyhrazena. Odvážný návrh Evropské komise však počítá s využitím těchto prostředků na předběžné financování již od roku 2015. Toto navýšení prostředků bude využito na značné zvýšení předběžného financování operačních programů na rok 2015, což členským státům umožní nabrat dech. Zvýšení míry předběžného financování z 1 % na 30 % opět prokazuje, že Evropská unie je bere boj s nezaměstnaností a podporu zaměstnanosti a odborného vzdělávání v Evropě velmi vážně.

Zpravodajka vítá návrh Komise, jehož cílem je podnítit členské státy k tomu, aby dodatečné prostředky velmi rychle využily k financování projektů na územích, kde je jich nejvíce zapotřebí. Ustanovení o vrácení prostředků vložené do čl. 1 odst. 3 tohoto návrhu nařízení je vyvážené a zajistí, že členské státy dodatečné financování využijí ve velmi krátkých lhůtách a v přiměřené výši.

V souvislosti s neutěšenými výhledy mladých lidí na trhu práce je úkolem zpravodajky umožnit provádění tohoto nařízení v co nejkratším termínu. Proto se zpravodajka rozhodla nepředložit žádný pozměňovací návrh k návrhu nařízení Evropské komise, kterým se mění nařízení č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu a které do kapitoly IV doplňuje článek týkající se Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Zpravodajka sdílí politické záměry Evropské komise i prostředky, jimiž mají být prováděny, a proto zvolila postup, který umožní uvolnit prostředky ve výši 1 miliardy EUR co nejrychleji.

Zpravodajka rozhodně vítá trvalou angažovanost Komise v boji proti nezaměstnanosti, zejména nezaměstnanosti mladých lidí, a blahopřeje jí k této angažovanosti i k jejímu odhodlání, s nímž se snaží uskutečňovat záměry stanovené Zárukou pro mladé lidi. Zpravodajka chce také poděkovat stínovým zpravodajům za jejich pochopení naléhavé situace a za jejich spolupráci při tomto významném rozhodování.


STANOVISKO ROZPOČTOVÉHO VÝBORU K FINANČNÍ SLUČITELNOSTI

Thomas Händel

předseda

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

BRUSEL

Věc:                Stanovisko k otázkám týkajícím se finanční slučitelnosti návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o navýšení počáteční předběžné platby vyplácené na operační programy podporované z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 2015/0026(COD))

Vážený pane předsedo,

uvedený návrh byl předán Rozpočtovému výboru k vyjádření stanoviska dne 5. února 2015. Po posouzení návrhu jsem jako navrhovatel vyzval Rozpočtový výbor, aby se zabýval otázkami týkajícími se finanční slučitelnosti návrhu s víceletým finančním rámcem v souladu s čl. 41 odst. 4 jednacího řádu Evropského parlamentu.

Výbor tuto otázku projednal na svém zasedání dne 16. března 2015 a rozhodl, že výše uvedený návrh nařízení, jehož cílem je zvýšit míru předběžného financování operačních programů podporovaných z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) v roce 2015 na 30 % unijního příspěvku na platby, je finančně slučitelný.

Výbor by však rád připomněl, že YEI představuje pro sedmileté období víceletého finančního rámce 6,4 miliard EUR, z čehož 3,2 miliardy EUR pocházejí z Evropského sociálního fondu (ESF) a zvláštní příděl ve výši 3,2 miliard EUR pochází z jednoúčelové rozpočtové položky přiřazené k podpoložce 1b. Všechny prostředky na závazky specificky pro YEI byly vyčleněny v roce 2014 a 2015, tedy v prvních dvou letech programového období. Výbor dále konstatuje, že v roce 2014 bylo využito pouze 34 milionů EUR z prostředků na platby z celkových původně poskytnutých 450 milionů EUR. V roce 2015 činí zvláštní příděl pro YEI 1,026 miliardy EUR v prostředcích na platby. Míra předběžného financování ve výši 30 % navržená Komisí představuje přibližně 930 milionů EUR (vypočteno na základě celého zvláštního přídělu pro YEI na období 2014–2020), přičemž na průběžné platby v roce 2015 tak zbývá pouze 120 milionů EUR.

Za této situace se výbor obává, že v případě významného urychlení provádění projektu v roce 2015 by omezená výše prostředků na platby zbývajících v rozpočtové položce pro YEI nemusela stačit na pokrytí všech žádostí o platby v tomto roce a že tato skutečnost by v konečném důsledku mohla mít negativní dopad na platby vyhrazené pro ostatní složky ESF. Proto výbor doporučuje, aby Parlament požádal Komisi, aby připravila podrobný finanční plán pro tento případ, na základě kterého by se zamezilo nedostatku prostředků na platby v ESF, a aby tento plán bezodkladně poskytla Parlamentu a Radě. Aby Evropský parlament a Rada měly všechny informace nezbytné k tomu, aby mohly vykonávat povinnosti, které jim ukládá SFEU, měla by jim Komise pravidelně poskytovat podrobné informace o provádění YEI, zejména pak o stavu provádění průběžných plateb a o stavu podávání žádostí o platby.

Jak víte, na konci roku 2014 činila výše neuhrazených pohledávek, tedy plateb, které již věřitelé mohli právně vymáhat, ale které Komise nemohla uhradit z důvodu nedostatku prostředků na platby, 24,7 miliard EUR pouze v podpoložce 1b, tedy v tom oddílu rozpočtu, který obsahuje zvláštní příděl pro YEI, jehož se tento návrh týká. Vzhledem k této skutečnosti výbor se zájmem očekává návrh finančního plánu Komise, který musí být předložen co nejdříve, a v každém případě před předložením návrhu rozpočtu na rok 2016, aby byla zachována důvěryhodnost Unie, pokud jde o schopnost dostát svým slibům.

Na svém zasedání dne 1. dubna 2015 se Rozpočtový výbor dohodl na výše uvedených bodech a jednohlasně rozhodl, aby zpravodaj začal ve věci finanční slučitelnosti jednat s Komisí a Radou a aby se v úzké spolupráci se mnou jako navrhovatelem stanoviska Rozpočtového výboru během jednání těmito záležitostmi dále zabýval.

Rozpočtový výbor by velmi ocenil, kdybyste mohl přiložit tento dopis k závěrečné zprávě Výboru pro zaměstnanost a sociální věci.

S pozdravem

Jean Arthuis


STANOVISKO Výboru pro kulturu a vzdělávání (16. 4. 2015)

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o navýšení počáteční předběžné platby vyplácené na operační programy podporované z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí

(COM(2015)0046 – C8‑0036/2015 – 2015/0026(COD))

Navrhovatelka: Sylvie Guillaume

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí je nástrojem Evropské unie, který posiluje opatření určená k podpoře rozvoje příslušných dovedností a kvalifikace a ke snižování nezaměstnanosti mladých lidí a provádění těchto opatření urychluje. Konkrétně se Iniciativa na podporu mladých lidí zaměřuje na mladé lidi, kteří nemají zaměstnání a neúčastní se vzdělávání ani profesní přípravy v regionech, kde je nezaměstnanost mladých lidí vyšší než 25 %.

I přes opatření z poslední doby je nezaměstnanost mladých lidí v EU stále vyšší než 20 % a počet mladých lidí, kteří nemají zaměstnání a neúčastní se vzdělávání ani profesní přípravy, dosahuje v některých státech více než 10 %. Podíl osob, které nemají zaměstnání a neúčastní se vzdělávání ani profesní přípravy, je i nadále vyšší u žen než u mužů. S cílem řešit tento závažný problém předložila Komise návrh na změnu nařízení (EU) č. 1304/2013 za účelem navýšení počáteční předběžné platby vyplácené ze zvláštního přídělu pro Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí na 30 %.

Výbor CULT zdůrazňuje, že opatření přijatá na úrovni EU i členských států v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mládeže by měla věnovat zvláštní pozornost mladým lidem, v jejichž případě existuje větší riziko, že nebudou mít zaměstnání ani se účastnit vzdělávání či profesní přípravy, než u jiných osob (osobám s nižším vzděláním, z rodin přistěhovalců, se zdravotním postižením nebo zdravotními problémy atd.). Dále zdůrazňuje, že pokud mladý člověk nemá zaměstnání a neúčastní se vzdělávání ani profesní přípravy, má to negativní dopady nejen na konkrétního jedince, ale také na společnost a hospodářství, neboť to může vést ke společenskému odcizení, nejistotě a špatnému budoucímu zaměstnání, trestné činnosti mládeže a mentálním a fyzickým zdravotním problémům.

Budoucí udržitelná pracovní místa závisí na dnešních investicích do vzdělávání mladých lidí a jejich profesní přípravy a na reformách, které umožní snadnější přechod studentů a vzdělávajících se osob mezi různými typy a úrovněmi vzdělávání a mezi vzděláváním a pracovním trhem. Průřezové dovednosti, jako je podnikatelství, dovednosti v oblasti digitálních technologií a řešení problémů, získané v rámci formálního, neformální i informálního vzdělávání mají v této souvislosti obzvláště velký význam.

Výbor CULT tuto iniciativu Komise vítá a podporuje její rychlé schválení a provádění. Navrhovatelka tohoto stanoviska se proto rozhodla, že nepředloží žádné pozměňovací návrhy k návrhu nařízení Komise, kterým se mění nařízení č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu a vkládá článek o navýšení počáteční předběžné platby vyplácené na operační programy podporované z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí.

******

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako věcně příslušný výbor, aby navrhl, aby Evropský parlament přijal svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu Komise.

POSTUP

Název

Změna nařízení (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o navýšení počáteční předběžné platby vyplácené na operační programy podporované z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí

Referenční údaje

COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 2015/0026(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

12.2.2015

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

CULT

12.2.2015

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Sylvie Guillaume

5.3.2015

Změna finanční dotace

       Datum, kdy výbor BUDG zaujal stanovisko

BUDG

1.4.2015

 

 

 

Projednání ve výboru

24.3.2015

 

 

 

Datum přijetí

16.4.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Jill Evans, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Rikke Karlsson, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Fernando Maura Barandiarán, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Sylvie Guillaume, Marc Joulaud, Dietmar Köster, Ilhan Kyuchyuk, Martina Michels, Michel Reimon, Hermann Winkler

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Remo Sernagiotto, Dario Tamburrano


POSTUP

Název

Změna nařízení (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o navýšení počáteční předběžné platby vyplácené na operační programy podporované z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí

Referenční údaje

COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 2015/0026(COD)

Datum předložení EP

4.2.2015

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

12.2.2015

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

12.2.2015

CULT

12.2.2015

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

BUDG

1.4.2015

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Elisabeth Morin-Chartier

11.2.2015

 

 

 

Změna finanční dotace

       Datum, kdy výbor BUDG zaujal stanovisko

BUDG

1.4.2015

 

 

 

Projednání ve výboru

24.3.2015

 

 

 

Datum přijetí

16.4.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

50

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Laura Agea, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Danuta Jazłowiecka, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Georges Bach, Amjad Bashir, Tania González Peñas, Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Neoklis Sylikiotis, Ivo Vajgl

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Maria Grapini, Ivan Jakovčić

Datum předložení

21.4.2015

Právní upozornění - Ochrana soukromí