Procedure : 2015/0026(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0134/2015

Indgivne tekster :

A8-0134/2015

Forhandlinger :

PV 28/04/2015 - 17
CRE 28/04/2015 - 17

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0110

BETÆNKNING     ***I
PDF 358kWORD 90k
21.4.2015
PE 549.231v02-00 A8-0134/2015

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1304/2013 om Den Europæiske Socialfond for så vidt angår en forhøjelse af det første forfinansieringsbeløb, der udbetales til operationelle programmer støttet under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

(COM(2015)0046 – C8–0036/2015 – 2015/0026(COD))

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Ordfører: Elisabeth Morin-Chartier

ERRATA/ADDENDA
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE FRA BUDGETUDVALGET OM DEN FINANSIELLE FORENELIGHED
 UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1304/2013 om Den Europæiske Socialfond for så vidt angår en forhøjelse af det første forfinansieringsbeløb, der udbetales til operationelle programmer støttet under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

(COM(2015)0046 – C8–0036/2015 – 2015/0026(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0046),

–       der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 164 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0036/2015),

–       der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 18. marts 2015(1),

–       der henviser til udtalelse fra Budgetudvalget om forslagets finansielle forenelighed,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 59 og 41,

–       der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelse fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A8-0134/2015),

1.      vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages;

2.      anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BEGRUNDELSE

Ungdomsarbejdsløsheden har i flere år ligget på et alarmerende højt niveau og er i konstant stigning. Den Europæiske Union har stillet flere redskaber til rådighed for medlemsstaterne for at bekæmpe denne plage, der rammer så mange unge. Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet indgår i disse redskaber og har til formål at bidrage til at opfylde de politiske målsætninger for ungdomsgarantien i de dele af Europa, der er hårdest ramt af ungdomsarbejdsløsheden.

Desværre har medlemsstaterne ikke i fuld udstrækning benyttet ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, der kan anvendes i de regioner, hvor arbejdsløsheden overstiger 25 % for de 15-25-årige. En af årsagerne til denne utilstrækkelige udnyttelse er manglen på offentlige midler afsat til projekter, der tilbyder unge et arbejde, en praktikplads eller en uddannelse. De medlemsstater, der er hårdest ramt af ungdomsarbejdsløshed, er ligeledes dem, der har sværest ved at finde medfinansiering.

Kommissionen besluttet handle hurtigt for at frigøre 1 mia. EUR med henblik på at give de berørte medlemsstater mulighed for at lancere de projekter, som de har behov for. Dette beløb udgøres ikke af nye penge, eftersom de allerede er afsat til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. Kommissionens ambitiøse forslag sigter imidlertid mod at anvende dem som forfinansiering fra 2015. Denne forhøjede budget vil øge forfinansieringen af de operationelle programmer i 2015 betydeligt, hvilket vil give medlemsstaterne mulighed for at starte på en frisk i deres indsats for at bekæmpe arbejdsløshed. Beslutningen om at øge forfinansieringen fra 1 % til 30 % er et bevis på, at EU endnu engang tager både bekæmpelsen af arbejdsløshed og fremme af beskæftigelse og uddannelse i Europa meget alvorligt.

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag, der skal tilskynde medlemsstaterne til meget hurtigt at anvende den supplerende tildeling til at finansiere projekter i de områder, hvor behovet er størst. Klausulen om tilbagebetaling i artikel 1, stk. 3, i forslaget til forordning er afbalanceret og sikrer, at medlemsstaterne iværksætter yderligere finansiering med meget kort frist og i et rimeligt forhold.

Over for det triste perspektiv for unge på jobmarkedet føler ordføreren, at det er hendes opgave hurtigst muligt at sikre gennemførelsen af denne forordning. Desuden har ordføreren truffet beslutning om ikke at fremsætte nogen ændringsforslag til Kommissionens forslag til forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1304/2013 om Den Europæiske Socialfond, der har tilføjet en artikel til kapitel IV om ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. Ordføreren deler Kommissionens politiske mål og den foreslåede måde at gennemføre dem på og har derfor valgt den procedure, der giver mulighed for at frigøre 1 mia. EUR hurtigst muligt.

Ordføreren ønsker at rose og lykønske Kommissionen for sit konstante engagement i bekæmpelsen af arbejdsløshed, og særlig ungdomsarbejdsløshed, og for sin vilje til at fremme opfyldelsen af ungdomsgarantiens mål. Hun ønsker ligeledes at takke skyggeordførerne for deres forståelse for den presserende situation og deres samarbejde om at sikre. at denne vigtige beslutning kan træffes.


UDTALELSE FRA BUDGETUDVALGET OM DEN FINANSIELLE FORENELIGHED

Thomas Händel

Formand

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

BRUXELLES

Om:                Udtalelse om spørgsmål vedrørende den finansielle forenelighed af forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning nr. 1304/2013 om Den Europæiske Socialfond for så vidt angår en forhøjelse af det første forfinansieringsbeløb, der udbetales til operationelle programmer støttet under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 2015/0026(COD))

Kære Thomas Händel

Det foreliggende forslag blev henvist til Budgetudvalget til udtalelse den 5. februar 2015. Efter at have vurderet forslaget i min egenskab af ordfører for udtalelsen opfordrede jeg Budgetudvalget til at behandle spørgsmål vedrørende den finansielle forenelighed med FFR, i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 41, stk. 4.

Udvalget behandlede ovennævnte spørgsmål på sit møde den 16. marts 2015 og udtalte sig til fordel for den finansielle forenelighed af ovennævnte lovgivningsmæssige forslag, der har til formål at forhøje forfinansieringsbeløbet til operationelle programmer under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (YEI) til 30 % af Unionens bidrag til udbetalinger i 2015.

Udvalget vil imidlertid gerne erindre om, at YEI udgør 6,4 mia. EUR over den syvårige periode, der er omfattet af FFR, og heraf kommer 3,2 mia. EUR fra Den Europæiske Socialfond (ESF) og en specifik tildeling på 3,2 mia. EUR fra en særlig budgetpost under underudgiftsområde 1b. Alle YEI-specifikke forpligtelsesbevillinger er blevet fremrykket i 2014 og 2015, de første to år af programmeringsperioden. Udvalget bemærker endvidere, at der kun blev anvendt 34 mio. EUR i betalingsbevillinger i 2014 ud af de 450 mio. EUR, der oprindeligt var afsat. I 2015 er den specifikke tildeling til YEI 1.026 mia. EUR i betalingsbevillinger. Den af Kommissionen foreslåede forfinansieringssats på 30 % udgør ca. 930 mio. EUR (beregnet på grundlag af den samlede YEI-specifikke tildeling for perioden 2014-2020), hvilket kun efterlader ca. 120 mio. EUR til mellemliggende betalinger i 2015.

På baggrund heraf er udvalget bekymret for, at en væsentlig forøgelse af gennemførelseshastigheden for projekter i 2015 kan føre til, at de begrænsede betalingsbevillinger, der er tilbage i YEI-budgetposten, ikke vil være tilstrækkelige til at dække alle betalingskrav i det pågældende år, og at betalinger reserveret til andre dele af ESF kan blive påvirket negativt. Udvalget anbefaler derfor, at Parlamentet anmoder Kommissionen om at forberede en detaljeret finansieringsplan for en sådan situation, således at en mangel på betalingsbevillinger i ESF som helhed undgås, og at forelægge denne finansieringsplan for Parlamentet og Rådet så hurtigt som muligt. For at give Europa-Parlamentet og Rådet alle de oplysninger, der er nødvendige for at de kan udøve deres respektive beføjelser, bør Kommissionen endvidere regelmæssigt give Europa-Parlamentet og Rådet detaljerede oplysninger om gennemførelsen af YEI, navnlig vedrørende gennemførelsen af mellemliggende betalinger og indgivelsen af betalingsanmodninger.

Som De ved, var niveauet for udestående regninger ved udgangen af 2014, dvs. de betalinger som aktørerne allerede havde et retligt krav på, men som Kommissionen ikke kunne betale på grund af en mangel på betalingsbevillinger, på 24,7 mia. EUR alene under underudgiftsområde 1b, som er den del af budgettet, der indeholder de specifikke tildelinger til YEI, der er påvirket af forslaget. På den baggrund ser udvalget frem til at modtage Kommissionens forslag til en betalingsplan så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder inden fremlæggelsen af budgetforslaget for 2016 for at beskytte EU's troværdighed, hvad angår indfrielse af afgivne løfter.

På mødet den 1. april 2015 blev Budgetudvalget enige om ovennævnte punkter, og beslutte derfor enstemmigt at henstille til, at hovedordføreren rejser spørgsmålet om forslagets finansielle forenelighed med Kommissionen og Rådet og følger op på disse spørgsmål under forhandlingerne i tæt samarbejde med undertegnede, som Budgetudvalgets ordfører for udtalelse.

Budgetudvalget vil være taknemmeligt, hvis De kunne vedlægge denne skrivelse til den endelige betænkning fra Udvalget for Beskæftigelse og Sociale Anliggender.

Med venlig hilsen

Jean Arthuis


UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (16.4.2015)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1304/2013 om Den Europæiske Socialfond for så vidt angår en forhøjelse af det første forfinansieringsbeløb, der udbetales til operationelle programmer støttet under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

(COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 2015/0026(COD))

Ordfører for udtalelse: Sylvie Guillaume

KORT BEGRUNDELSE

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet er et EU-instrument, der styrker og fremskynder foranstaltninger med henblik på at støtte udviklingen af relevante færdigheder og kvalifikationer og reducere ungdomsarbejdsløsheden. Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet retter sig navnlig mod unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET), i regioner med en arbejdsløshedsprocent på over 25.

Trods de seneste foranstaltninger er ungdomsarbejdsløsheden i EU stadig over 20 %, og andelen af NEET er over 10 % i mange medlemsstater. NEET-procenten er desuden noget højere for kvinder end for mænd. For at tackle dette store problem har Kommissionen foreslået en ændring af forordning (EU) nr. 1304/2013 med henblik på at forhøje den første forfinansiering fra den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet til 30 %.

CULT-udvalget understreger, at de foranstaltninger, der træffes på EU-plan og i medlemsstaterne inden for rammerne af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, bør have særligt fokus på unge, der er i større risiko for at blive NEET end andre (med lavt uddannelsesniveau, indvandrerbaggrund, handicap eller sundhedsspørgsmål osv.). Det understreger også, at det at være NEET har alvorlige negative konsekvenser for den enkelte, samfundet og økonomien, da det kan føre til social udstødelse, usikker og dårlig fremtidig beskæftigelse, ungdomskriminalitet og psykiske og fysiske helbredsproblemer.

En bæredygtig beskæftigelse i morgen afhænger af investeringer i unges uddannelse i dag, og af reformer, der gør det lettere for eleverne at bevæge sig mellem forskellige typer og niveauer af læring og mellem læring og beskæftigelse. Tværgående færdigheder som iværksætterånd, digitale kompetencer og problemløsning, uanset om de er udviklet igennem formel, ikke-formel eller uformel læring, er særligt vigtige i denne sammenhæng.

CULT-udvalget bifalder dette initiativ fra Kommissionen og støtter hurtig vedtagelse og gennemførelse af det. Derfor har ordføreren for denne udtalelse besluttet ikke at foreslå ændringer til Kommissionens forslag til ændring af forordning 1304/2013 om Den Europæiske Socialfond, som indsætter en artikel om en forhøjelse af det første forfinansieringsbeløb, der udbetales til operationelle programmer støttet under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet.

******

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at foreslå, at Europa-Parlamentet fastlægger sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages.


PROCEDURE

Titel

Ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1304/2013 om Den Europæiske Socialfond for så vidt angår en forhøjelse af det første forfinansieringsbeløb, der udbetales til operationelle programmer støttet under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

Referencer

COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 2015/0026(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

12.2.2015

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

12.2.2015

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Sylvie Guillaume

5.3.2015

Ændring af bevillingsrammen

       Dato for udtalelse fra BUDG

BUDG

1.4.2015

 

 

 

Behandling i udvalg

24.3.2015

 

 

 

Dato for vedtagelse

16.4.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Jill Evans, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Rikke Karlsson, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Fernando Maura Barandiarán, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Sylvie Guillaume, Marc Joulaud, Dietmar Köster, Ilhan Kyuchyuk, Martina Michels, Michel Reimon, Hermann Winkler

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Remo Sernagiotto, Dario Tamburrano

PROCEDURE

Titel

Ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1304/2013 om Den Europæiske Socialfond for så vidt angår en forhøjelse af det første forfinansieringsbeløb, der udbetales til operationelle programmer støttet under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

Referencer

COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 2015/0026(COD)

Dato for høring af EP

4.2.2015

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

12.2.2015

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

12.2.2015

CULT

12.2.2015

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

1.4.2015

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Elisabeth Morin-Chartier

11.2.2015

 

 

 

Ændring af bevillingsrammen

       Dato for udtalelse fra BUDG

BUDG

1.4.2015

 

 

 

Behandling i udvalg

24.3.2015

 

 

 

Dato for vedtagelse

16.4.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

50

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laura Agea, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Danuta Jazłowiecka, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Georges Bach, Amjad Bashir, Tania González Peñas, Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Neoklis Sylikiotis, Ivo Vajgl

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Maria Grapini, Ivan Jakovčić

Dato for indgivelse

21.4.2015

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik