Menetlus : 2015/0026(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0134/2015

Esitatud tekstid :

A8-0134/2015

Arutelud :

PV 28/04/2015 - 17
CRE 28/04/2015 - 17

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0110

RAPORT     ***I
PDF 427kWORD 92k
21.4.2015
PE 549.231v02-00 A8-0134/2015

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1304/2013, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi, et suurendada noorte tööhõive algatuse raames toetust saavatele rakenduskavadele makstavate esialgsete eelmaksete summat

(COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 2015/0026(COD))

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Raportöör: Elisabeth Morin-Chartier

PARANDUSED/ ADDENDA
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 EELARVEKOMISJONI ARVAMUS FINANTSRAAMISTIKUGA KOKKUSOBIVUSE KOHTA
 KULTUURI- JA HARIDUSKOMISJONI ARVAMUS
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1304/2013, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi, et suurendada noorte tööhõive algatuse raames toetust saavatele rakenduskavadele makstavate esialgsete eelmaksete summat

(COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 2015/0026(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2015)0046),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 164, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0036/2015),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–       võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 18. märtsi 2015. aasta arvamust(1),

–       võttes arvesse eelarvekomisjoni arvamust ettepaneku finantsraamistikuga kokkusobivuse kohta,

–       võttes arvesse kodukorra artikleid 59 ja 41,

–       võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ja kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamust (A8-0134/2015),

1.      võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku;

2.      palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1)

Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


SELETUSKIRI

Noorte töötus jõudis juba mitu aastat tagasi kriitilise tasemeni ja kasvab pidevalt. Euroopa Liit on andnud liikmesriikide käsutusse mitmesuguseid vahendeid, et võidelda meie noort põlvkonda puudutava probleemiga. Noorte tööhõive algatus on üks Euroopa Liidu vahendeid, millega püütakse aidata kaasa noortegarantii poliitikaeesmärkide saavutamisele piirkondades, kus noorte töötus on kõige suurem.

Kahjuks ei ole liikmesriigid piisavalt kasutanud seda algatust, mida võib rakendada piirkondades, kus 15–25aastaste tööpuudus on üle 25 %. Üks põhjusi, miks seda vähe on kasutatud, seisneb selles, et ei ole avaliku sektori vahendeid noortele töökohti, praktika- või koolitusvõimalusi pakkuvate projektide käivitamiseks. Liikmesriikidel, kus on kõige rohkem noori töötuid, on samuti kõige suuremad raskused kaasrahastamisega.

Selliste oluliste projektide käivitamise võimaldamiseks on Euroopa Komisjon otsustanud tegutseda kiiresti ja eraldada miljard eurot. Tegemist ei ole uute rahaliste vahenditega, vaid see summa oli juba kavandatud noorte tööhõive algatuse jaoks. Euroopa Komisjoni julge ettepanekuga kavatsetakse seda siiski kasutada eelrahastamiseks alates 2015. aastast. Rahastamispaketi suurenenud osa kavatsetakse kasutada 2015. aasta rakenduskavade rahastamise arvestatavaks suurendamiseks, mis annab liikmesriikide võitlusele töötuse vastu teise hingamise. Eelrahastamise määra suurendamine ühelt protsendilt 30 protsendini näitab, et Euroopa Liit on taas kord alustanud otsustavat võitlust töötusega ning võtab väga tõsiselt tööhõive ja hariduse edendamist Euroopas.

Raportöör peab tervitatavaks Euroopa Komisjoni esildatud meedet, mille eesmärk on ergutada liikmesriike kasutama väga kiiresti täiendavaid eraldisi projektide rahastamiseks piirkondades, kus seda kõige enam vajatakse. Kõnesoleva määruse ettepaneku artikli 1 lõikes 3 sisalduv tagasimaksmise klausel on tasakaalustatud ja tagab, et liikmesriigid kasutavad täiendavat rahastamist lühikese tähtaja jooksul ja mõistlikus ulatuses.

Noorte töötuse lakkamatu suurenemise tõttu on raportööri kohus aidata kaasa kõnesoleva määruse võimalikult kiirele rakendamisele. Raportöör otsustas ühtlasi mitte esitada ühtegi muudatusettepanekut Euroopa Komisjoni määruse ettepaneku kohta, millega muudetakse määrust nr 1304/2013, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi, ja millega lisatakse noorte tööhõive algatust käsitlevasse IV peatükki uus artikkel. Raportöör jagab Euroopa Komisjoni poliitikaeesmärke ja pooldab nende elluviimiseks kasutatavaid vahendeid ning otsustas seepärast sellise menetluse kasuks, mis võimaldab ühte miljardit eurot võimalikult kiirest kasutama hakata.

Raportöör soovib avaldada Euroopa Komisjonile tunnustust ja austust selle eest, et ta on pidevalt võidelnud tööpuuduse ja eriti noorte tööpuuduse vastu ning näidanud üles tahet saavutada noortegarantiiga seatud eesmärgid. Raportöör soovib samuti avaldada tänu variraportööridele mõistva suhtumise eest kiiret reageerimist nõudvas olukorras ja nende koostöö eest selle tähtsa otsuse tegemisel.


EELARVEKOMISJONI ARVAMUS FINANTSRAAMISTIKUGA KOKKUSOBIVUSE KOHTA

Thomas Händel

Esimees

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

BRÜSSEL

Teema:            Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1304/2013, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi, et suurendada noorte tööhõive algatuse raames toetust saavatele rakenduskavadele makstavate esialgsete eelmaksete summat (COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 2015/0026(COD)) – arvamus finantsraamistikuga kokkusobivusega seotud küsimuste kohta

Austatud hr Händel

Kõnealune ettepanek esitati eelarvekomisjonile arvamuse koostamiseks 5. veebruaril 2015. aastal. Pärast ettepaneku hindamist palusin eelarvekomisjoni arvamuse koostajana, et eelarvekomisjon tegeleks kodukorra artikli 41 lõike 4 kohaselt ettepaneku finantsraamistikuga kokkusobivust puudutavate küsimustega.

Eelarvekomisjon arutas ülaltoodud küsimust 16. märtsi 2015. aasta koosolekul ja jõudis järeldusele, et ülalnimetatud seadusandlik ettepanek, mille eesmärk on tõsta noorte tööhõive algatuse rakenduskavade jaoks eraldatavate eelmaksete määra 2015. aasta maksete liidu toetusest 30 %ni, sobib finantsraamistikuga kokku.

Sellele vaatamata soovib eelarvekomisjon meelde tuletada, et noorte tööhõive algatus hõlmab mitmeaastase finantsraamistiku seitsmeaastase perioodi jooksul 6,4 miljardit eurot, millest 3,2 miljardit eurot tuleb Euroopa Sotsiaalfondist ning 3,2 miljardit eurot sihtotstarbelisest eraldisest alamrubriigi 1b eraldi eelarverealt. Kõik noorte tööhõive algatusega seotud kulukohustuste assigneeringud koondati programmitöö perioodi kahele esimesele aastale (2014 ja 2015). Eelarvekomisjon märgib ühtlasi, et 2014. aastal kasutati algselt ette nähtud 450 miljonist eurost ära ainult 34 miljonit eurot maksete assigneeringuid. 2015. aastal on noorte tööhõive algatusele ette nähtud sihtotstarbelise eraldisena 1,026 miljardit eurot maksete assigneeringuid. Euroopa Komisjoni kavandatud 30 % eelmaksete määr vastab umbes 930 miljonile eurole (arvutatud kogu noorte tööhõive algatuse 2014.–2020. aasta perioodi eraldise alusel), mis tähendab, et 2015. aastal oleks vahemaksete tegemiseks võimalik kasutada ainult umbes 120 miljonit eurot.

Seetõttu on eelarvekomisjon mures, et juhul, kui projektide rakendamine 2015. aastal märkimisväärselt kiireneb, ei pruugi noorte tööhõive algatuse eelarvereale jäänud piiratud maksete assigneeringutest piisata, et katta kõik kõnealuse aasta maksenõuded, ning sellel võib olla negatiivne mõju ESFi teiste kulutuste jaoks ette nähtud maksetele. Sellest tulenevalt soovitab eelarvekomisjon Euroopa Parlamendil nõuda Euroopa Komisjonilt sellise stsenaariumi jaoks üksikasjalikku rahastamiskava, mille puhul välditakse ESFi kui terviku maksete assigneeringute puudujäägi tekkimist, ning rahastamiskava viivitamatut edastamist Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Et anda Euroopa Parlamendile ja nõukogule kogu teave, mida neil on vaja Euroopa Liidu toimimise lepingust tulenevate vastavate kohustuste täitmiseks, peaks Euroopa Komisjon esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule ka korrapärast ja üksikasjalikku teavet noorte tööhõive algatuse elluviimise kohta, eelkõige selle kohta, millises seisus on vahemaksete tegemine ja maksetaotluste esitamine.

Nagu Te hästi teate, oli 2014. aasta lõpus maksmata arvete (s.o maksed, mida ettevõtjad võisid juba seaduslikult nõuda, kuid mida Euroopa Komisjon ei saanud maksete assigneeringute puudujäägi tõttu teha) summa ainuüksi alamrubriigis 1b (eelarveosa, mis sisaldab noorte tööhõive algatuse sihtotstarbelist eraldist, mida käesolev ettepanek puudutab) 24,7 miljardit eurot. Sellest tulenevalt loodab eelarvekomisjon, et Euroopa Komisjon esitab maksekava ettepaneku esimesel võimalusel ja igal juhul enne 2016. aasta eelarve projekti esitamist, et kaitsta liidu usaldusväärsust antud lubaduste täitmisel.

1. aprilli 2015. aasta koosolekul leppis eelarvekomisjon ülaltoodud punktides kokku ja otsustas ühehäälselt soovitada vastutaval raportööril tõstatada Euroopa Komisjonis ja nõukogus küsimus ettepaneku finantsraamistikuga kokkusobivuse kohta ning jälgida kõnealuste probleemide käsitlemist läbirääkimiste käigus tihedas koostöös minu kui eelarvekomisjoni arvamuse koostajaga.

Eelarvekomisjon oleks väga tänulik, kui Te saaksite selle kirja lisada tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni lõplikkusse raportisse.

Lugupidamisega

Jean Arthuis


KULTUURI- JA HARIDUSKOMISJONI ARVAMUS (16.4.2015)

tööhõive- ja sotsiaalkomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu Euroopa Sotsiaalfondi käsitlevat määrust (EL) nr 1304/2013, et suurendada noorte tööhõive algatuse raames toetust saavatele rakenduskavadele makstavate esialgsete eelmaksete summat

(COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 2015/0026(COD))

Arvamuse koostaja: Sylvie Guillaume

LÜHISELGITUS

Noorte tööhõive algatus on Euroopa Liidu vahend, millega tugevdatakse ja hoogustatakse meetmeid, mille eesmärk on toetada asjaomaste oskuste ja kvalifikatsioonide arendamist ning vähendada noorte tööpuudust. Noorte tööhõive algatus pöörab tähelepanu eelkõige mittetöötavatele ja mitteõppivatele noortele ehk NEET-noortele piirkondades, kus noorte tööpuudus on üle 25 %.

Hiljuti võetud meetmetest hoolimata on noorte tööpuudus ELi tasandil endiselt üle 20 %, millest NEET-noorte osakaal on paljudes liikmesriikides üle 10 %. NEET-noorte seas on endiselt rohkem naisi kui mehi. Et seda tõsist probleemi lahendada, on komisjon teinud ettepaneku muuta määrust (EL) nr 1304/2013, et suurendada noorte tööhõive algatuse sihtotstarbelisest eraldisest makstavate esialgsete eelmaksete summat 30 %-ni.

Kultuuri- ja hariduskomisjon rõhutab, et ELi ja liikmesriikide tasandil noorte tööhõive algatuse raames võetud meetmed peavad keskenduma eelkõige noortele, kellel on teistest suurem risk sattuda NEET-noorte hulka (noored, kellel on madal haridustase, sisserände taust, puue, terviseprobleemid vms). Kultuuri- ja hariduskomisjon toonitab ka seda, et NEET-noorte hulka kuulumine toob kaasa negatiivseid tagajärgi nii asjaomase isiku kui ka ühiskonna ja majanduse jaoks, kuna see võib põhjustada sotsiaalset võõrandumist, ebakindlat ja madalatasemelist edasist tööhõivet, noorte õiguste rikkumist ning vaimse ja füüsilise tervise probleeme.

Kestlik tööhõive tulevikus oleneb praegusest noorte haridusse ja koolitamisse investeerimisest ja reformidest, mis lihtsustavad õppurite liikuvust erinevate õppevormide ja -tasandite ning õppimise ja töötamise vahel. Selles kontekstis on eriti olulised valdkonnaülesed oskused, nagu ettevõtlikkus, digitaalpädevus ja probleemide lahendamine, olenemata sellest, kas need on omandatud vabaõppe või kogemusõppe käigus.

Kultuuri- ja hariduskomisjon väljendab heameelt Euroopa Komisjoni asjaomase algatuse üle ja toetab selle kiiret vastuvõtmist ja rakendamist. Käesoleva arvamuse koostaja on seetõttu otsustanud mitte teha muudatusettepanekuid komisjoni ettepanekule muuta Euroopa Sotsiaalfondi käsitlevat määrust (EL) nr 1304/2013, millega lisatakse artikkel noorte tööhõive algatuse raames toetust saavatele rakenduskavadele makstavate esialgsete eelmaksete summa suurendamise kohta.

******

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil teha Euroopa Parlamendile ettepanek võtta vastu esimese lugemise seisukoht, võttes üle komisjoni ettepaneku.

MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1304/2013 (mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi, et suurendada noorte tööhõive algatuse raames toetust saavatele rakenduskavadele makstavate esialgsete eelmaksete summat) muutmine

Viited

COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 2015/0026(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

EMPL

12.2.2015

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

CULT

12.2.2015

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Sylvie Guillaume

5.3.2015

Rahaeraldise määra muutmine

       BUDG arvamuse kuupäev

BUDG

1.4.2015

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

24.3.2015

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

16.4.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

24

0

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Jill Evans, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Rikke Karlsson, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Fernando Maura Barandiarán, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Sylvie Guillaume, Marc Joulaud, Dietmar Köster, Ilhan Kyuchyuk, Martina Michels, Michel Reimon, Hermann Winkler

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Remo Sernagiotto, Dario Tamburrano


MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1304/2013 (mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi, et suurendada noorte tööhõive algatuse raames toetust saavatele rakenduskavadele makstavate esialgsete eelmaksete summat) muutmine

Viited

COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 2015/0026(COD)

EP-le esitamise kuupäev

4.2.2015

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

EMPL

12.2.2015

 

 

 

Arvamuse esitajad

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

12.2.2015

CULT

12.2.2015

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

BUDG

1.4.2015

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Elisabeth Morin-Chartier

11.2.2015

 

 

 

Rahaeraldise määra muutmine

       BUDG arvamuse kuupäev

BUDG

1.4.2015

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

24.3.2015

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

16.4.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

50

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Laura Agea, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Danuta Jazłowiecka, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Georges Bach, Amjad Bashir, Tania González Peñas, Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Neoklis Sylikiotis, Ivo Vajgl

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Maria Grapini, Ivan Jakovčić

Esitamise kuupäev

21.4.2015

Õigusteave - Privaatsuspoliitika