Menettely : 2015/0026(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0134/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0134/2015

Keskustelut :

PV 28/04/2015 - 17
CRE 28/04/2015 - 17

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0110

MIETINTÖ     ***I
PDF 350kWORD 88k
21.4.2015
PE 549.231v02-00 A8-0134/2015

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1304/2013 muuttamisesta siltä osin kuin se koskee nuorisotyöllisyysaloitteesta tuettaviin toimenpideohjelmiin maksettavan ensimmäisen ennakkomaksun korottamista

(COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 2015/0026(COD))

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Esittelijä: Elisabeth Morin-Chartier

OIKAISUT/LISÄYKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO RAHOITUKSEN YHTEENSOPIVUUDESTA
 KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1304/2013 muuttamisesta siltä osin kuin se koskee nuorisotyöllisyysaloitteesta tuettaviin toimenpideohjelmiin maksettavan ensimmäisen ennakkomaksun korottamista

(COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 2015/0026(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0046),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 164 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0036/2015),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–       ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 18. maaliskuuta 2015 antaman lausunnon(1),

–      ottaa huomioon budjettivaliokunnan lausunnon ehdotuksen rahoituksen yhteensopivuudesta,

–      ottaa huomioon työjärjestyksen 59 ja 41 artiklan,

–       ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön ja kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnon (A8-0134/2015),

1.      vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

2.      pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


PERUSTELUT

Nuorten työttömyysaste on jo useiden vuosien ajan ollut hälyttävän korkealla tasolla ja on jatkuvasti nousussa. Euroopan unioni on laatinut jäsenvaltioiden käyttöön välineitä auttaakseen niitä torjumaan tätä niin monia nuoria vaivaavaa ilmiötä. Nuorisotyöllisyysaloite on yksi näistä välineistä, ja sillä pyritään edistämään nuorisotakuuseen liittyvien unionin politiikan tavoitteiden saavuttamista nuorisotyöttömyydestä eniten kärsivillä Euroopan alueilla.

Valitettavasti jäsenvaltiot eivät ole hyödyntäneet täysimääräisesti nuorisotyöllisyysaloitetta, jota voidaan käyttää alueilla, joilla 15–25-vuotiaiden nuorten työttömyysaste on yli 25 prosenttia. Yksi vähäisen käytön syistä on sellaisen julkisen rahoituksen puute, jolla voitaisiin käynnistää nuorille työ- tai harjoittelupaikan tai koulutusta tarjoavia hankkeita. Pahimmin nuorisotyöttömyydestä kärsivät jäsenvaltiot ovat myös niitä, joiden on kaikkein vaikeinta järjestää yhteisrahoitusta.

Jotta kyseessä olevat jäsenvaltiot voisivat käynnistää tarvitsemiaan hankkeita, komissio on päättänyt edetä nopeasti ja myöntää kyseiseen tarkoitukseen miljardi euroa. Tämä määrä ei ole uutta rahoitusta, vaan se on jo aikaisemmin osoitettu nuorisotyöllisyysaloitteelle. Komission kunnianhimoisen ehdotuksen mukaisesti nämä varat kuitenkin sidotaan ennakkomaksuihin jo vuonna 2015. Tätä määrärahojen lisäystä käytetään korottamaan huomattavasti toimenpideohjelmien ennakkomaksuja vuonna 2015, mikä antaa uutta pontta jäsenvaltioille niiden ponnisteluissa työttömyyden torjumiseksi. Ennakkomaksujen tason nostaminen 1:stä 30 prosenttiin osoittaa, että jälleen kerran Euroopan unioni on etulinjassa työttömyyden torjunnassa sekä työllisyyden ja koulutuksen edistämisessä Euroopassa.

Esittelijä pitää myönteisenä komission ehdottamaa toimenpidettä, jolla kannustetaan jäsenvaltioita käyttämään lisämäärärahat hyvin nopeasti rahoittamalla hankkeita sellaisilla alueilla, jotka niitä eniten tarvitsevat. Asetusehdotuksen 1 artiklan 3 kohtaan lisätty takaisinmaksulauseke on tasapainoinen ja varmistaa sen, että jäsenvaltiot saavat lisämäärärahoja kohtuullisessa määrin ja hyvin nopeasti.

Tämän erittäin vaikean nuorisotyöttömyystilanteen edessä esittelijä katsoo velvollisuudekseen varmistaa, että asetus voidaan panna mahdollisimman pian täytäntöön. Esittelijä on lisäksi päättänyt olla jättämättä yhtään tarkistusta siihen komission ehdotukseen Euroopan sosiaalirahastosta annetun asetuksen (EU) N:o 1304/2013 muuttamisesta, jolla lisätään nuorisotyöllisyysaloitetta koskeva artikla IV lukuun. Esittelijä on yhtä mieltä komission politiikan tavoitteista ja niiden toteuttamiskeinoista ja on siksi valinnut menettelytavan, joka sallii miljardin euron käyttöönoton mahdollisimman nopeasti.

Esittelijä haluaa ilmaista tyytyväisyytensä ja kiittää komissiota sen jatkuvasta sitoutumisesta työttömyyden ja erityisesti nuorisotyöttömyyden torjuntaan sekä sen halusta nähdä nuorisotakuun tavoitteiden toteutuvan. Esittelijä myös kiittää varjoesittelijöitä näiden osoittamasta ymmärryksestä tilanteen kiireellisyyden huomioon ottaen sekä näiden yhteistyöstä sen varmistamiseksi, että tämän tärkeä päätös voidaan tehdä.


BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO RAHOITUKSEN YHTEENSOPIVUUDESTA

Thomas Händel

Puheenjohtaja

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Bryssel

Asia:               Lausunto seuraavan lainsäädäntöehdotuksen rahoituksen yhteensopivuudesta rahoituskehyksen kanssa: ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1304/2013 muuttamisesta siltä osin kuin se koskee nuorisotyöllisyysaloitteesta tuettaviin toimenpideohjelmiin maksettavan ensimmäisen ennakkomaksun korottamista (COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 2015/0026(COD)

Arvoisa puheenjohtaja Händel

Nykyinen ehdotus välitettiin budjettivaliokunnalle lausuntoa varten 5. helmikuuta 2015. Arvioituani ehdotusta pyysin lausunnon valmistelijana budjettivaliokuntaa paneutumaan työjärjestyksen 41 artiklan 4 kohdan mukaisesti siihen, miten ehdotuksen rahoitus sopii yhteen monivuotisen rahoituskehyksen kanssa.

Valiokunta käsitteli asiaa 16. maaliskuuta 2015 pitämässään kokouksessa. Se katsoi edellä mainitun lainsäädäntöehdotuksen rahoituksen olevan yhteensopiva rahoituskehyksen kanssa: nuorisotyöllisyysaloitteesta tuettaviin toimenpideohjelmiin maksettavaa ennakkomaksua nostetaan 30 prosenttiin tähän kohdennetuista unionin maksumäärärahoista.

Valiokunta haluaa kuitenkin muistuttaa, että nuorisotyöllisyysaloitteeseen kohdennetaan seitsemän vuotta kattavan rahoituskehyksen aikana kaikkiaan 6,4 miljardia euroa. Tästä määrästä 3,2 miljardia euroa tulee Euroopan sosiaalirahastosta ja toiset 3,2 miljardia alaotsakkeessa 1 b olevasta tarkoitukseen varatusta erillisestä budjettikohdasta. Kaikkia nuorisotyöllisyysaloitetta koskevia maksusitoumusmäärärahoja on etupainotettu vuosille 2014 ja 2015 (ohjelmakauden kaksi ensimmäistä vuotta). Valiokunta toteaa lisäksi, että vuonna 2014 käytettäviksi suunnitelluista 450 miljoonasta eurosta käytettiin vain 34 miljoonaa euroa maksumäärärahoina. Vuonna 2015 nuorisotyöllisyysaloitteeseen kohdennetaan 1,026 miljardia euroa maksumäärärahoina. Komission ehdottama 30 prosentin ennakkomaksu merkitsee noin 930 miljoonaa euroa (laskelmat perustuvat nuorisoaloitteeseen kaudella 2014–2020 kohdennettavaan kokonaismäärään), joten vuoden 2015 mahdollisia välimaksuja varten on saatavilla ainoastaan noin 120 miljoonaa euroa.

Valiokunta on edellä mainitun huomioon ottaen huolissaan siitä, että jos hankkeiden täytäntöönpano nopeutuu merkittävästi vuonna 2015, nuorisotyöllisyysaloitetta koskevan budjettikohdan rajatut maksumäärärahat eivät kenties riitä kattamaan kaikkia kyseisenä vuonna esitettyjä maksupyyntöjä. Se saattaa vaikuttaa kielteisesti Euroopan sosiaalirahaston muihin segmentteihin. Siksi valiokunta suosittelee, että parlamentti pyytää komissiota laatimaan tätä skenaariota varten yksityiskohtaisen rahoitussuunnitelman, jotta Euroopan sosiaalirahaston maksumäärärahojen vaje voidaan välttää kokonaisuudessaan, ja välittämään rahoitussuunnitelman viivytyksettä parlamentille ja neuvostolle. Euroopan parlamentille ja neuvostolle on annettava kaikki tarvittavat tiedot, jotta ne voivat hoitaa tehtävänsä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti. Siksi komission olisi annettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti yksityiskohtaiset tiedot nuorisotyöllisyysaloitteen täytäntöönpanosta, mukaan luettuna välimaksujen suorittamistilanne ja maksupyyntöjen esittäminen.

Kuten hyvin tiedätte, maksattamatta oleva määrä (eli maksut, joita toimijat voisivat jo oikeudellisesti vaatia maksettaviksi, mutta joita koskevia sitoumuksia komissio ei ole voinut noudattaa maksumäärärahojen puutteen vuoksi) oli vuonna 2014 kaikkiaan 24,7 miljardia euroa pelkästään alaotsakkeessa 1 b. Kyseisessä talousarvion osiossa ovat nuorisotyöllisyysaloitteeseen kohdennettavat määrärahat, joihin käsiteltävänä oleva ehdotus vaikuttaa. Tämän vuoksi valiokunta odottaa innokkaasti saavansa komission laatiman maksusuunnitelmaehdotuksen mahdollisimman pian ja joka tapauksessa ennen vuoden 2016 talousarvioesityksen esittelemistä, jotta unioni voi säilyttää maineensa sanansa mittaisena toimijana.

Budjettivaliokunta sopi edellä mainituista seikoista 1. huhtikuuta 2015 pitämässään kokouksessa ja päätti yksimielisesti suositella, että esittelijä ottaisi ehdotuksen rahoituksen yhteensopivuutta koskevan kysymyksen esille komission ja neuvoston kanssa. Näitä asioita olisi seurattava neuvotteluissa tiiviissä yhteistyössä budjettivaliokunnan valmistelijan kanssa.

Budjettivaliokunta pyytää liittämään tämän kirjeen työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan lopulliseen mietintöön.

Kunnioittavasti

Jean Arthuis


KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (16.4.2015)

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1304/2013 muuttamisesta siltä osin kuin se koskee nuorisotyöllisyysaloitteesta tuettaviin toimenpideohjelmiin maksettavan ensimmäisen ennakkomaksun korottamista

(COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 2015/0026(COD))

Valmistelija: Sylvie Guillaume

LYHYET PERUSTELUT

Nuorisotyöllisyysaloite on Euroopan unionin väline, joka vahvistaa ja nopeuttaa tärkeiden taitojen ja pätevyyksien kehittämistä ja nuorisotyöttömyyden vähentämistä tukevia toimenpiteitä. Nuorisotyöllisyysaloite kohdistetaan erityisesti työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleviin nuoriin (NEET) alueilla, joilla nuorisotyöttömyysaste on yli 25 prosenttia.

Viimeaikaisista toimenpiteistä huolimatta EU:n nuorisotyöttömyysaste on yhä yli 20 prosenttia ja NEET:in osuus on yli 10 prosenttia monissa jäsenvaltioissa. Lisäksi työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten osuus on suurempi naisten kuin miesten keskuudessa. Tämän vakavan ongelman ratkaisemiseksi komissio on ehdottanut asetuksen (EU) N:o 1304/2013 muuttamista siten, että nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahoista maksettava ensimmäinen ennakkomaksu nostettaisiin 30 prosenttiin.

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta korostaa, että EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla toteutettavissa, nuorisotyöllisyysaloitteeseen liittyvissä toimenpiteissä on otettava erityisesti huomioon ne nuoret, jotka ovat muita suuremmassa vaarassa joutua työelämän ja koulutuksen ulkopuolelle (ne, joilla on alhainen koulutustaso, maahanmuuttajatausta tai terveysongelmia tai jotka ovat vammaisia jne.). Valiokunta korostaa myös, että työelämän ja koulutuksen ulkopuolelle jäämisellä on vakavia haitallisia seurauksia yksilölle, yhteiskunnalle ja talouselämälle, koska se voi johtaa sosiaaliseen vieraantumiseen, epävarmaan ja huonoon työllisyyteen tulevaisuudessa, nuorisorikollisuuteen sekä psyykkisiin ja fyysisiin terveysongelmiin.

Huomispäivän kestävä työllisyys riippuu tämän päivän investoinneista nuorten koulutukseen sekä uudistuksista, jotka helpottavat oppijoiden siirtymistä erilaisten oppimistyyppien ja ‑tasojen välillä sekä oppimisen ja työelämän välillä. Monialaiset taidot, kuten yrittäjyys, digitaaliset ja ongelmanratkaisutaidot, olipa ne kehitetty virallisen, epävirallisen tai arkioppimisen avulla, ovat erityisen tärkeitä tässä yhteydessä.

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pitää tätä komission aloitetta myönteisenä ja kannattaa sen nopeaa hyväksymistä ja täytäntöönpanoa. Tämän lausunnon valmistelija on siksi päättänyt olla ehdottamatta tarkistuksia siihen komission ehdotukseen Euroopan sosiaalirahastosta annetun asetuksen N:o 1304/2013 muuttamiseksi, jolla asetukseen lisätään nuorisotyöllisyysaloitteesta tuettaviin toimenpideohjelmiin maksettavan ensimmäisen ennakkomaksun korottamista koskeva artikla.

******

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa esittämään, että parlamentti vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan sosiaalirahastosta annetun asetuksen (EU) N:o 1304/2013 muuttaminen siltä osin kuin se koskee nuorisotyöllisyysaloitteesta tuettaviin toimenpideohjelmiin maksettavan ensimmäisen ennakkomaksun korottamista

Viiteasiakirjat

COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 2015/0026(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

12.2.2015

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

12.2.2015

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Sylvie Guillaume

5.3.2015

Rahoitusmäärän muuttaminen

       BUDG-lausunto annettu (pvä)

BUDG

1.4.2015

 

 

 

Valiokuntakäsittely

24.3.2015

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

16.4.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

24

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Jill Evans, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Rikke Karlsson, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Fernando Maura Barandiarán, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Sylvie Guillaume, Marc Joulaud, Dietmar Köster, Ilhan Kyuchyuk, Martina Michels, Michel Reimon, Hermann Winkler

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Remo Sernagiotto, Dario Tamburrano


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan sosiaalirahastosta annetun asetuksen (EU) N:o 1304/2013 muuttaminen siltä osin kuin se koskee nuorisotyöllisyysaloitteesta tuettaviin toimenpideohjelmiin maksettavan ensimmäisen ennakkomaksun korottamista

Viiteasiakirjat

COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 2015/0026(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

4.2.2015

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

12.2.2015

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

12.2.2015

CULT

12.2.2015

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

1.4.2015

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Elisabeth Morin-Chartier

11.2.2015

 

 

 

Rahoitusmäärän muuttaminen

       BUDG-lausunto annettu (pvä)

BUDG

1.4.2015

 

 

 

Valiokuntakäsittely

24.3.2015

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

16.4.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

50

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laura Agea, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Danuta Jazłowiecka, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Georges Bach, Amjad Bashir, Tania González Peñas, Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Neoklis Sylikiotis, Ivo Vajgl

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Maria Grapini, Ivan Jakovčić

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

21.4.2015

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö