Eljárás : 2015/0026(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0134/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0134/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 17
CRE 28/04/2015 - 17

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0110

JELENTÉS     ***I
PDF 517kWORD 108k
21.4.2015
PE 549.231v02-00 A8-0134/2015

az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés által támogatott operatív programokra folyósított kezdeti előfinanszírozási összeg növelése tekintetében való módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2015)0046 – C8‑0036/2015 – 2015/0026(COD))

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

A vélemény előadója: Elisabeth Morin-Chartier

HIBAJEGYZÉKEK/ KIEGÉSZÍTÉSEK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 A KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE A PÉNZÜGYI ÖSSZEEGYEZTETHETŐSÉGRŐL
 VÉLEMÉNY a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés által támogatott operatív programokra folyósított kezdeti előfinanszírozási összeg növelése tekintetében való módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2015)0046 – C8‑0036/2015 – 2015/0026(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0046),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 164. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8‑0036/2015),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–       tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2015. március 18-i véleményére(1),

       tekintettel a Költségvetési Bizottságnak a javaslat pénzügyi összeegyeztethetőségére vonatkozó véleményére,

–       tekintettel eljárási szabályzatának 59. és 41. cikkére,

–       tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményére (A8-0134/2015),

1.      elfogadja első olvasatbeli álláspontját, megegyezően a Bizottság javaslatával;

2.      felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


INDOKOLÁS

Az ifjúsági munkanélküliségi ráta évek óta drámai szintet ér el, és folyamatosan emelkedik. Az EU számos eszközt dolgozott ki az olyan sok fiatalt érintő fenyegetés tagállami kezelésének támogatására. Ezen eszközök egyike az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés, amelynek célja az ifjúsági garanciaprogramhoz kapcsolódó szakpolitikai célkitűzések megvalósításához való hozzájárulás Európa azon részein, ahol a legnagyobb az ifjúsági munkanélküliség.

A tagállamok sajnálatos módon nem használták ki kellő mértékben ezt az eszközt, amelyet azon régiók használhatnak, amelyekben a 15 és 25 év közöttiek munkanélküliségi aránya meghaladja a 25 százalékot. E nem megfelelő kihasználási arány egyik oka azon állami források hiánya, amelyek a fiatalok számára a foglalkoztatás, szakmai gyakorlat vagy képzés biztosítását célzó projektekhez szükségesek. Az ifjúsági munkanélküliség által leginkább sújtott tagállamok egyúttal azok is, amelyek a társfinanszírozást a legnehezebben tudják megoldani.

Annak lehetővé tétele érdekében, hogy az érintett tagállamok is elindíthassák e lényeges projekteket, az Európai Bizottság úgy határozott, hogy sürgős lépéseket tesz 1 milliárd euró felszabadítására. Ez az összeg nem új pénz, mivel az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés programozásában már szerepelt. A Bizottság bátor javaslata értelmében ugyanakkor ezeket a forrásokat előfinanszírozás céljaira már 2015-től igénybe lehet venni. A keret megemelését a 2015. évi operatív programok előfinanszírozásának jelentős növelésére fordítják majd, ami új lendületet ad a tagállamoknak a munkanélküliség elleni küzdelemre irányuló erőfeszítéseikben. Az előfinanszírozás 1%-ról 30%-ra történő megemelése annak bizonyítéka, hogy az Európai Unió ismét felveszi a küzdelmet a munkanélküliség ellen, valamint lépéseket tesz az európai foglalkoztatásért és képzésért.

Az előadó üdvözli az Európai Bizottság által javasolt intézkedést, amelynek célja a tagállamok ösztönzése a kiegészítő támogatás mielőbbi felhasználására a leginkább rászoruló területek projektjeinek finanszírozása érdekében. A szóban forgó rendeletre irányuló javaslat 1. cikkének (3) bekezdésébe beillesztett visszatéríttetési rendelkezés kiegyensúlyozott, és biztosítja, hogy a kiegészítő támogatást a tagállamok igen rövid időn belül, ésszerű arányban végrehajtsák.

Az ifjúsági munkanélküliség aggasztó mértékét látva az előadó úgy látja, kötelessége biztosítani e rendelet mielőbbi végrehajtását. Az előadó ezért úgy döntött, hogy az Európai Bizottságnak az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU rendelet módosításáról szóló rendeletre irányuló javaslatához, amely a IV. cikkbe egy, az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre vonatkozó cikket illeszt be, nem fűz módosításokat. Az előadó egyetért az Európai Bizottság politikai célkitűzéseivel és az azok megvalósítására létrehozott eszközökkel, így azt az eljárást választotta, amely biztosítja az 1 milliárd euró lehető leghamarabbi felszabadítását.

Az előadó elismerését fejezi ki az Európai Bizottságnak a munkanélküliség és különösen az ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelem terén való szerepvállalásáért és azon törekvéséért, hogy az ifjúsági garanciában meghatározott célok megvalósuljanak. Egyúttal köszönetet mond az árnyékelőadóknak azért, hogy a helyzet sürgősségét megértve együttműködtek e fontos döntés meghozatalában.


A KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE A PÉNZÜGYI ÖSSZEEGYEZTETHETŐSÉGRŐL

Thomas Händel

elnök

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

BRÜSSZEL

Tárgy:             Vélemény az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés által támogatott operatív programokra folyósított kezdeti előfinanszírozási összeg növelése tekintetében való módosításáról szóló javaslat pénzügyi összeegyeztethetőségével kapcsolatos kérdésekről (COM(2015)0046 – C8 0036/2015 – 2015/0026(COD))

Tisztelt Elnök Úr!

E javaslatról 2015. február 5-én kértek véleményt a Költségvetési Bizottságtól. A javaslat értékelését követően a bizottság véleményének előadójaként felkértem a Költségvetési Bizottságot, hogy fogalmazzon meg kérdéseket a javaslat többéves pénzügyi kerettel való összeegyeztethetőségének vonatkozásában, az eljárási szabályzat 41. cikkének (4) bekezdésének megfelelően.

A bizottság 2015. március 16-i ülésén megvitatta a fenti kérdést, és úgy döntött, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés által támogatott operatív programokra folyósított kezdeti előfinanszírozási összegnek a 2015-ös uniós kifizetési hozzájárulások 30%-ára történő növelését célzó fenti jogalkotási javaslat pénzügyileg összeegyeztethető.

A bizottság emlékeztet, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre a többéves pénzügyi keret hétéves időszaka alatt 6,4 millió eurót fordítanak, melyből 3,2 millió euró az Európai Szociális Alapból, egy 3,2 millió eurós egyedi előirányzat pedig az 1b. alfejezet egy külön költségvetési tételéből származik. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre vonatkozó valamennyi külön kötelezettségvállalási előirányzatot a programozási időszak első két évére, 2014-re és 2015-re ütemezték előre. A bizottság továbbá megállapítja, hogy 2014-ben az adott pénzügyi évre eredetileg előirányzott 450 millió eurós kifizetési előirányzatból csupán 34 millió eurót használtak fel. 2015-ben az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéshez rendelt előirányzat a kifizetési előirányzatokban 1,026 milliárd euró. A Bizottság által javasolt 30%-os előfinanszírozási arány mintegy 930 millió eurót tesz ki (a 2014 és 2010 közötti időszakban az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés rendelkezésére álló összes előirányzat alapján), és így a 2015. évi időközi kifizetések számára csupán mintegy 120 millió euró áll rendelkezésre.

Ennek tükrében a bizottság aggódik amiatt, hogy a projekt végrehajtásának jelentős felgyorsulása esetén az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés költségvetésében csak korlátozottan rendelkezésre álló kifizetési előirányzatok nem biztos, hogy fedezni tudják majd az összes kifizetési igényt, és emiatt az ESZA más elemei számára elkülönített kifizetések hátrányt szenvedhetnek. Ezért a bizottság javasolja, hogy a Parlament kérje a Bizottságtól egy részletes pénzügyi terv kidolgozását erre az esetre, hogy elkerülhető legyen az ESZA kifizetési előirányzatainak kimerülése, és hogy ezt a pénzügyi tervet haladéktalanul ossza meg a Parlamenttel és a Tanáccsal. Továbbá annak érdekében, hogy az Európai Parlament és a Tanács az EUMSZ szerinti hatáskörének gyakorlásához szükséges minden információt megkapjon, a Bizottságnak rendszeres és részletes tájékoztatást kell nyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtásáról, és különösen az időközi kifizetések teljesítésének helyzetéről és a kifizetési kérelmek benyújtásáról.

Mint jól tudja, 2014 végén a kifizetetlen számlák, azaz a gazdasági szereplők által jogosan követelt, de a Bizottság által a kifizetési előirányzatok kimerülése miatt nem teljesített kifizetések csak az 1b. alfejezetben – abban a költségvetési szakaszban, amely az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés e javaslat által érintett előirányzatát tartalmazza – 24,7 milliárd eurót tettek ki. Emiatt a bizottság a lehető leghamarabb, de mindenképpen a 2016-os költségvetési tervezet benyújtását megelőzően várja a Bizottság kifizetési tervre vonatkozó javaslatát, hogy megőrizhető legyen az Unió hitelessége az ígéretek betartása terén.

A Költségvetési Bizottság 2015. április 1-jei ülésén elfogadta a fenti pontokat, és egyhangúlag úgy határozott, hogy javasolja, hogy az előadó vesse fel a javaslat pénzügyi összeegyeztethetőségének kérdését a Bizottságnál és a Tanácsnál, és jómagam és a Költségvetési Bizottság előadója közötti szoros együttműködésben kövesse nyomon a kérdést a tárgyalások során.

A Költségvetési Bizottság nagyra értékelné, ha mellékelné e levelet a Foglalkoztatás és Szociális Bizottság végleges jelentéséhez.

Kérem, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem.

Jean Arthuis


VÉLEMÉNY a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére

az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés által támogatott operatív programokra folyósított kezdeti előfinanszírozási összeg növelése tekintetében való módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2015)0046 – C8‑0036/2015 – 2015/0026(COD))

A vélemény előadója: Sylvie Guillaume

RÖVID INDOKOLÁS

Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés olyan európai uniós eszköz, amely megerősíti és felgyorsítja a lényeges készségek és képesítések fejlesztésének támogatására, valamint az ifjúsági munkanélküliség csökkentésére irányuló intézkedéseket. E kezdeményezés különösen a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő (NEET) fiatalokra összpontosít az olyan régiókban, amelyekben az ifjúsági munkanélküliség meghaladja a 25%-ot.

A legutóbbi intézkedések ellenére az uniós szintű ifjúsági munkanélküliség még mindig 20% felett van, a NEET-fiatalok aránya pedig sok tagállamban 10% feletti. Továbbá, a NEET-arányok még mindig magasabbak a nők esetében, mint a férfiakéban. E súlyos probléma kezelésére a Bizottság javaslatot nyújtott be az 1304/2013/EU rendelet a tekintetben való módosítására, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára elkülönített előirányzatokból a kezdeti előfinanszírozási összeget 30%-ra növeljék.

A CULT bizottság hangsúlyozza, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés keretében uniós és tagállami szinten meghozott intézkedéseknek külön figyelmet kell fordítaniuk azon fiatalokra, akik esetében másoknál nagyobb a kockázata annak, hogy NEET-fiatallá váljanak (alacsony iskolázottsági szintű, bevándorlói hátterű, fogyatékkal vagy egészségügyi problémával élő stb. fiatalok). A bizottság kiemeli azt is, hogy a NEET-lét rendkívül kedvezőtlen következményekkel jár az egyénre, a társadalomra és a gazdaságra nézve, mivel társadalmi elidegenedéshez, bizonytalan és szegényes jövőképet nyújtó foglalkoztatáshoz, fiatalkori bűnözéshez, valamint mentális és fizikai egészségügyi problémákhoz vezethet.

A holnap fenntartható foglalkoztatása a fiatalok oktatásába és képzésébe történő mai beruházástól, valamint az olyan reformoktól függ, amelyek megkönnyítik a diákok számára a tanulás különböző típusai és szintjei, illetve a tanulás és a munka közötti átjárhatóságot. E tekintetben az olyan transzverzális készségek, mint a vállalkozói készség, a digitális kompetencia és a problémamegoldás – függetlenül attól, hogy ezeket formális, nem formális vagy informális tanulás útján szerezték-e meg – különösen fontosak.

A CULT bizottság üdvözli a Bizottságnak ezt a kezdeményezését és támogatja annak gyors elfogadását és végrehajtását. Ezért e vélemény előadója úgy döntött, hogy nem javasol módosításokat az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés által támogatott operatív programokra folyósított kezdeti előfinanszírozási összeg növelése tekintetében való módosítására irányuló bizottsági javaslathoz.

******

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja az Európai Parlamentnek, hogy az első olvasat során elfogadandó álláspontjában hagyja jóvá a Bizottság javaslatát.

ELJÁRÁS

Cím

Az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés által támogatott operatív programokra folyósított kezdeti előfinanszírozási összeg növelése tekintetében való módosítása

Hivatkozások

COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 2015/0026(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

12.2.2015

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CULT

12.2.2015

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Sylvie Guillaume

5.3.2015

A pénzügyi támogatás módosítása

       A BUDG véleményének dátuma

BUDG

1.4.2015

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

24.3.2015

 

 

 

Az elfogadás dátuma

16.4.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

24

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Jill Evans, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Rikke Karlsson, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Fernando Maura Barandiarán, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Sylvie Guillaume, Marc Joulaud, Dietmar Köster, Ilhan Kyuchyuk, Martina Michels, Michel Reimon, Hermann Winkler

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Remo Sernagiotto, Dario Tamburrano


ELJÁRÁS

Cím

Az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés által támogatott operatív programokra folyósított kezdeti előfinanszírozási összeg növelése tekintetében való módosítása

Hivatkozások

COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 2015/0026(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

4.2.2015

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

12.2.2015

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

12.2.2015

CULT

12.2.2015

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

1.4.2015

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Elisabeth Morin-Chartier

11.2.2015

 

 

 

A pénzügyi támogatás módosítása

       A BUDG véleményének dátuma

BUDG

1.4.2015

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

24.3.2015

 

 

 

Az elfogadás dátuma

16.4.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

50

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Laura Agea, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Danuta Jazłowiecka, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Georges Bach, Amjad Bashir, Tania González Peñas, Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Neoklis Sylikiotis, Ivo Vajgl

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Maria Grapini, Ivan Jakovčić

Benyújtás dátuma

21.4.2015

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat