Procedure : 2015/0026(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0134/2015

Ingediende teksten :

A8-0134/2015

Debatten :

PV 28/04/2015 - 17
CRE 28/04/2015 - 17

Stemmingen :

PV 29/04/2015 - 10.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0110

VERSLAG     ***I
PDF 359kWORD 90k
21.4.2015
PE 549.231v02-00 A8-0134/2015

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds, inzake een verhoging van het bedrag van de initiële voorfinanciering dat wordt uitgekeerd aan door het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief gesteunde operationele programma's

(COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 2015/0026(COD))

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Rapporteur: Elisabeth Morin-Chartier

ERRATA/ADDENDA
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 ADVIES VAN DE BEGROTINGSCOMMISSIE INZAKE DE FINANCIËLE VERENIGBAARHEID
 ADVIES van de Commissie cultuur en onderwijs
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds, inzake een verhoging van het bedrag van de initiële voorfinanciering dat wordt uitgekeerd aan door het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief gesteunde operationele programma's

(COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 2015/0026(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–       gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2015)0046),

–       gezien artikel 294, lid 2, en artikel 164 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0036/2015),

–       gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–       gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité van 18 maart 2015(1),

–       gezien het advies van de Begrotingscommissie inzake de financiële verenigbaarheid van het voorstel,

–       gezien de artikelen 59 en 41 van zijn Reglement,

–       gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en het advies van de Commissie cultuur en onderwijs (A8-0134/2015),

1.      stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over;

2.      verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.      verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1)

Nog niet in het Publicatieblad verschenen.


TOELICHTING

Het werkloosheidspercentage onder jongeren is al verscheidene jaren alarmerend hoog en stijgt nog steeds. De Europese Unie heeft de lidstaten meerdere instrumenten ter beschikking gesteld om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (JWI – YEI) maakt deel uit van de instrumenten van de Europese Unie om de beleidsdoelstellingen van de Jongerengarantie te verwezenlijken in de regio's die het meest zijn getroffen door de jeugdwerkloosheid.

Helaas is er te weinig gebruik gemaakt van dit instrument, dat kan worden ingezet in regio’s waar het werkloosheidspercentage onder jongeren tussen de 15-25 jaar meer dan 25% bedraagt. Een van de redenen waarom er zo weinig gebruik is gemaakt van dit instrument is dat er te weinig overheidsmiddelen waren om projecten te lanceren teneinde jongeren een baan, een stage of een opleiding aan te bieden. De lidstaten die het meest getroffen worden door jeugdwerkloosheid zijn nl. ook de lidstaten die de meeste moeite hebben om medefinanciering te vinden.

Om hen in staat te stellen deze essentiële projecten toch te lanceren heeft de Europese Commissie besloten om versneld 1 miljard EUR vrij te maken. Het gaat hierbij niet om nieuw geld, het was al geprogrammeerd voor het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief. Maar het moedige voorstel van de Europese Commissie is erop gericht deze middelen al in 2015 voor de voorfinanciering aan te wenden. Deze verhoging van de middelen zal worden gebruikt om de voorfinanciering van de operationele programma's voor 2015 aanzienlijk te stimuleren, wat zal zorgen voor een opleving in de lidstaten. Het besluit om het voorfinancieringspercentage te verhogen van 1% naar 30% bewijst eens te meer dat de Europese Unie alle zeilen bijzet om de werkloosheid te bestrijden en werkgelegenheid en opleiding in Europa te stimuleren.

De rapporteur is verheugd over de door de Europese Commissie voorgestelde maatregel om de lidstaten aan te sporen op zeer korte termijn gebruik te maken van deze extra middelen om projecten te financieren in de regio's die er het meeste behoefte aan hebben. De terugbetalingsclausule die is opgenomen in artikel 1, lid 3, van het onderhavige voorstel voor een verordening is evenwichtig en zorgt ervoor dat de lidstaten op zeer korte termijn een proportioneel bedrag aan aanvullende voorfinanciering zullen aanwenden.

Omdat de jeugdwerkloosheid maar blijft stijgen, moet de rapporteur ervoor zorgen dat deze verordening op zo kort mogelijke termijn ten uitvoer wordt gelegd. De rapporteur heeft dan ook besloten geen enkel amendement in te dienen op het voorstel voor een verordening van de Europese Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1304/2013 betreffende het Europees Sociaal Fonds, waarin een artikel wordt toegevoegd aan hoofdstuk IV inzake het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief. De rapporteur onderschrijft de beleidsdoelstellingen van de Europese Commissie, alsmede de middelen om ze te verwezenlijken en heeft derhalve gekozen voor de procedure volgens welke er zo spoedig mogelijk 1 miljard EUR kan worden vrijgemaakt.

De rapporteur is verheugd dat de Europese Commissie zich blijft inzetten voor de bestrijding van de werkloosheid en meer in het bijzonder de jeugdwerkloosheid en dat zij de doelstellingen van de Jongerengarantie wil verwezenlijken. Zij wenst tevens de schaduwrapporteurs te bedanken voor hun begrip voor het urgente karakter van de situatie en voor hun medewerking aan dit belangrijke besluit.


ADVIES VAN DE BEGROTINGSCOMMISSIE INZAKE DE FINANCIËLE VERENIGBAARHEID

De heer Thomas Händel

Voorzitter

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

BRUSSEL

Betreft:            Advies inzake kwesties met betrekking tot de financiële verenigbaarheid van het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds, inzake een verhoging van het bedrag van de initiële voorfinanciering dat wordt uitgekeerd aan door het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief gesteunde operationele programma’s (COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 2015/0026(COD))

Geachte heer Händel,

Het voorliggende voorstel is op 5 februari 2015 voor advies doorverwezen naar de Begrotingscommissie. Na beoordeling van het voorstel verzocht ik, als rapporteur voor advies, de Begrotingscommissie om de financiële verenigbaarheid van het voorstel met het MFK te toetsen, overeenkomstig artikel 41, lid 4, van het Reglement.

De commissie heeft bovengenoemde kwestie behandeld op haar vergadering van 16 maart 2015 en stemde daarbij voor de financiële verenigbaarheid van het desbetreffende wetgevingsvoorstel, dat tot doel heeft het percentage voorfinanciering voor operationele programma's van het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) te verhogen tot 30% van de bijdrage van de Unie voor de betalingen in 2015.

Niettemin wil de commissie eraan herinneren dat het YEI een bedrag vertegenwoordigt van 6,4 miljard EUR voor de zeven jaar van het MFK, waarvan 3,2 miljard EUR afkomstig van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en een specifieke toewijzing van 3,2 miljard EUR van een daarvoor bestemde begrotingslijn in rubriek 1b. Alle specifieke YEI-vastleggingskredieten zijn vervroegd toegewezen in 2014 en 2015, de eerste twee jaar van de programmeringsperiode. Daarnaast wijst de commissie erop dat in 2014 slechts 34 miljoen EUR aan betalingskredieten is gebruikt van de 450 miljoen EUR die oorspronkelijk voorzien was voor dat begrotingsjaar. In 2015 bedraagt de toewijzing voor het YEI 1 026 miljard EUR aan betalingskredieten. Het percentage voorfinanciering van 30% als voorgesteld door de Commissie vertegenwoordigt circa 930 miljoen EUR (berekend op basis van de gehele YEI-specifieke toewijzing voor de periode 2014-2020), waardoor slechts circa 120 miljoen EUR beschikbaar blijft voor tussentijdse betalingen in 2015.

Tegen deze achtergrond is de commissie bezorgd dat, indien de tenuitvoerlegging van projecten in 2015 aanzienlijk zou versnellen, de beperkte hoeveelheid resterende betalingskredieten op de YEI-begrotingslijn ontoereikend is om aan alle betalingsverzoeken in dat jaar te voldoen, hetgeen negatieve gevolgen kan hebben voor de betalingen gereserveerd voor andere componenten van het ESF. Daarom beveelt de commissie aan dat het Parlement de Commissie verzoekt een gedetailleerd financieel plan op te stellen voor dit scenario, waarbij een tekort aan betalingskredieten in het ESF als geheel wordt vermeden, en om dat financiële plan zonder uitstel voor te leggen aan het Parlement en de Raad. Tevens moet het Parlement en de Raad alle informatie worden verstrekt die nodig is om hun bevoegdheden te kunnen uitoefenen uit hoofde van het VWEU. Hiertoe moet de Commissie het Parlement en de Raad geregelde en gedetailleerde informatie doen toekomen over de tenuitvoerlegging van het YEI, in het bijzonder over de uitvoering van tussentijdse betaling en de indiening van betalingsaanvragen.

Zoals u weet kwam het niveau van de onbetaalde rekeningen, d.w.z. betalingen die de indieners van de rekeningen rechtmatig konden vorderen maar die de Commissie niet kon verrichten vanwege een tekort aan betalingskredieten, aan het einde van 2014 neer op 24,7 miljard EUR alleen al in subrubriek 1b, de begrotingsrubriek waar de specifieke toewijzing voor het YEI in is opgenomen die het onderwerp is van dit voorstel. Gezien dit feit kijkt de commissie uit naar het voorstel van de Commissie voor een betalingsplan, dat zij zo snel mogelijk moet indienen en in ieder geval vóór de presentatie van de ontwerpbegroting 2016, om de geloofwaardigheid van de Unie wat betreft het nakomen van haar beloftes te behouden.

Op haar vergadering van 1 april 2015 stemde de Begrotingscommissie in met bovengenoemde punten en besloot unaniem om de aanbeveling te doen dat de rapporteur ten principale de kwestie van de financiële verenigbaarheid van het voorstel ter sprake brengt met de Commissie en de Raad en dit onderwerp vervolgens aan de orde stelt bij de onderhandelingen, in nauwe samenwerking met mijzelf, als rapporteur voor advies van de Begrotingscommissie.

De Begrotingscommissie zou u erkentelijk zijn indien u deze brief als bijlage bij het definitieve verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken zou voegen.

Hoogachtend,

Jean Arthuis


ADVIES van de Commissie cultuur en onderwijs (16.4.2015)

aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds, inzake een verhoging van het bedrag van de initiële voorfinanciering dat wordt uitgekeerd aan door het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief gesteunde operationele programma's

(COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 2015/0026(COD))

Rapporteur voor advies: Sylvie Guillaume

BEKNOPTE MOTIVERING

Het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) is een instrument van de Europese Unie ter versterking en versnelling van de maatregelen om de ontwikkeling van relevante vaardigheden te ondersteunen en de jeugdwerkloosheid terug te dringen. YEI is bedoeld voor jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen. (NEET-Not in Education, Employment, or Training), in regio's die kampen met een jongerenwerkloosheid van meer dan 25%.

Ondanks recente maatregelen ligt de jeugdwerkloosheid in de EU nog steeds hoger dan 20% en het aandeel NEET-jongeren is in vele lidstaten hoger dan 10%. Bovendien liggen de NEET-cijfers hoger voor vrouwen dan voor mannen. Om dit ernstige probleem aan te pakken heeft de Commissie voorgesteld Verordening (EU) nr. 1304/2013 te wijzigen, teneinde de initiële voorfinanciering uit de specifieke toewijzing voor het YEI op te trekken tot 30%.

De CULT-commissie benadrukt dat in de maatregelen die in het kader van YEI op EU- en nationaal niveau worden genomen, extra aandacht moet gaan naar jongeren die meer dan anderen een risico lopen om NEET te zijn (jongeren met een lage scholingsgraad, met een migrantenachtergrond, met een handicap of gezondheidsproblemen, enz.). Zij wijst er ook op dat wie NEET is ernstige nadelen ondervindt op individueel, sociaal en economisch vlak, aangezien het kan leiden tot sociale vervreemding, onzeker en slecht betaald werk in de toekomst, jeugdcriminaliteit en geestelijke en lichamelijke gezondheidsproblemen.

Willen we morgen een duurzame werkgelegenheid hebben, dan moeten we vandaag investeren in onderwijs en opleiding van jongeren en hervormingen introduceren die het leerlingen gemakkelijker maken om te bewegen tussen verschillende soorten en niveaus van leren en tussen leren en werken. Van uitzonderlijk belang in deze context zijn de horizontale vaardigheden, zoals ondernemerschap, digitale competentie en probleemoplossend vermogen, ongeacht of deze ontwikkeld zijn door middel van formeel, niet-formeel en informeel onderwijs.

De CULT-commissie verwelkomt dit initiatief van de Commissie en ziet graag dat dit snel wordt goedgekeurd en uitgevoerd. Daarom heeft de rapporteur besloten voor dit advies geen amendementen in te dienen op het voorstel van de Commissie tot wijziging van Verordening 1304/2013 betreffende het Europees Sociaal Fonds, waarbij een artikel wordt toegevoegd inzake een verhoging van het bedrag van de initiële voorfinanciering dat wordt uitgekeerd aan door het YEI gesteunde operationele programma’s

******

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie werkgelegenheid en sociale zaken voor te stellen dat het Europees Parlement zijn standpunt in eerste lezing vaststelt en het voorstel van de Commissie overneemt.

PROCEDURE

Titel

Wijziging van Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds, inzake een verhoging van het bedrag van de initiële voorfinanciering dat wordt uitgekeerd aan door het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief gesteunde operationele programma’s

Document- en procedurenummers

COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 2015/0026(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

EMPL

12.2.2015

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

CULT

12.2.2015

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Sylvie Guillaume

5.3.2015

Wijziging financiële voorzieningen

       Datum BUDG-advies

BUDG

1.4.2015

 

 

 

Behandeling in de commissie

24.3.2015

 

 

 

Datum goedkeuring

16.4.2015

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

24

0

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Jill Evans, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Rikke Karlsson, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Fernando Maura Barandiarán, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Sylvie Guillaume, Marc Joulaud, Dietmar Köster, Ilhan Kyuchyuk, Martina Michels, Michel Reimon, Hermann Winkler

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Remo Sernagiotto, Dario Tamburrano


PROCEDURE

Titel

Wijziging van Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds, inzake een verhoging van het bedrag van de initiële voorfinanciering dat wordt uitgekeerd aan door het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief gesteunde operationele programma’s

Document- en procedurenummers

COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 2015/0026(COD)

Datum indiening bij EP

4.2.2015

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

EMPL

12.2.2015

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

BUDG

12.2.2015

CULT

12.2.2015

 

 

Geen advies

       Datum besluit

BUDG

1.4.2015

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Elisabeth Morin-Chartier

11.2.2015

 

 

 

Wijziging financiële voorzieningen

       Datum BUDG-advies

BUDG

1.4.2015

 

 

 

Behandeling in de commissie

24.3.2015

 

 

 

Datum goedkeuring

16.4.2015

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

50

2

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Laura Agea, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Danuta Jazłowiecka, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Georges Bach, Amjad Bashir, Tania González Peñas, Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Neoklis Sylikiotis, Ivo Vajgl

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Maria Grapini, Ivan Jakovčić

Datum indiening

21.4.2015

Juridische mededeling - Privacybeleid