SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde, pokiaľ ide o zvýšenie počiatočnej sumy zálohových platieb vyplatených pre operačné programy podporované z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí

  21.4.2015 - (COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 2015/0026(COD)) - ***I

  Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
  Spravodajkyňa: Elisabeth Morin-Chartier


  Postup : 2015/0026(COD)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A8-0134/2015
  Predkladané texty :
  A8-0134/2015
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde, pokiaľ ide o zvýšenie počiatočnej sumy zálohových platieb vyplatených pre operačné programy podporované z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí

  (COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 2015/0026(COD))

  (Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

  Európsky parlament,

  –       so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0046),

  –       so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 164 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8–0036/2015),

  –       so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

  –       so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. marca 2015[1],

  –       so zreteľom na stanovisko Výboru pre rozpočet k otázke zlučiteľnosti návrhu s viacročným finančným rámcom,

  –       so zreteľom na články 59 a 41 rokovacieho poriadku,

  –       so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanovisko Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A8-0134/2015),

  1.      prijíma návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

  2.      žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

  3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  Miera nezamestnanosti mladých ľudí už viacero rokov dosahuje dramatickú úroveň a ďalej sa zvyšuje. EÚ vyvinula viaceré nástroje s cieľom pomôcť členským štátom vyrovnať sa s touto pohromou, ktorá postihuje toľkých mladých ľudí. Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí je jedným z týchto nástrojov a jej cieľom je prispieť k dosiahnutiu cieľov politík spojených so zárukou pre mladých ľudí v oblastiach Európy najviac postihnutých nezamestnanosťou mladých ľudí.

  Nanešťastie však členské štáty iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ktorá sa môže využiť v regiónoch, kde nezamestnanosť mladých ľudí vo veku 15 – 25 rokov prekračuje 15 %, nevyužili dostatočne. Jedným z dôvodov je nedostatok verejných prostriedkov vyčlenených na projekty, ktoré mladým ľuďom ponúkajú pracovné miesto, stáž alebo odbornú prípravu. Členské štáty najviac postihnuté nezamestnanosťou mladých ľudí majú zároveň najväčšie ťažkosti so zabezpečením spolufinancovania.

  Komisia sa rozhodla rýchlo konať na účely uvoľnenia 1 miliardy EUR, aby dotknuté členské štáty mohli začať potrebné projekty. Pri tejto sume nejde o nové peniaze, pretože už predtým bola vyčlenená na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí. V rámci ambiciózneho návrhu Komisie však tieto prostriedky budú viazané na zálohové platby už od roku 2015. Tento zvýšený rozpočet značne zvýši zálohové platby na operačné programy v roku 2015, čo členským štátom umožní obnoviť úsilie v boji s nezamestnanosťou. Rozhodnutie zvýšiť mieru zálohových platieb z 1 % na 30 % je dôkazom, že EÚ berie boj proti nezamestnanosti a potrebu podporovať zamestnanosť a odbornú prípravu v Európe opäť vážne.

  Spravodajkyňa víta návrh Komisie, ktorý by podnietil členské štáty čo najskôr využiť dodatočné prostriedky na financovanie projektov v oblastiach, ktoré to najviac potrebujú. Doložka o vrátení začlenená do článku 1 ods. 3 návrhu nariadenia je vyvážená a zabezpečí, aby členské štáty zaviazali pomernú časť dodatočného financovania veľmi rýchlo.

  Vzhľadom na pochmúrne vyhliadky mladých ľudí na trhu práce spravodajkyňa cíti, že je jej povinnosťou zabezpečiť vykonanie nariadenia v čo najkratšom čase. Spravodajkyňa sa navyše rozhodla nenavrhnúť žiadne pozmeňujúce návrhy k návrhu Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a ktorým sa zahŕňa článok o iniciatíve na podporu zamestnanosti mladých ľudí do kapitoly IV. Spravodajkyňa súhlasí s cieľmi politiky Komisie, ako aj opatreniami, ktoré navrhuje na ich dosiahnutie, a preto vybrala postup, ktorý umožní čo najrýchlejšie uvoľnenie 1 miliardy EUR.

  Spravodajkyňa by chcela poďakovať Komisii za jej nepretržité úsilie v boji proti nezamestnanosti, a najmä nezamestnanosti mladých ľudí, a za jej odhodlanie zabezpečiť splnenie cieľov, o ktoré sa opiera záruka pre mladých ľudí. Rada by poďakovala aj tieňovým spravodajcom za ich pochopenie vzhľadom na naliehavosť situácie a za ich spoluprácu pri zabezpečení prijatia tohto dôležitého rozhodnutia.

  STANOVISKO VÝBORU PRE ROZPOČET K FINANČNEJ ZLUČITEĽNOSTI

  pán Thomas Händel

  predseda

  Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

  BRUSEL

  Vec:                Stanovisko k otázkam týkajúcim sa zlučiteľnosti s viacročným finančným rámcom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde, pokiaľ ide o zvýšenie počiatočnej sumy zálohových platieb vyplatených pre operačné programy podporované z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 2015/0026(COD))

  Vážený pán Händel,

  tento návrh bol 5. februára 2015 postúpený Výboru pre rozpočet so žiadosťou, aby k nemu poskytol stanovisko. Po posúdení návrhu som ako spravodajca výboru požiadaného o stanovisko vyzval Výbor pre rozpočet, aby zaoberal otázkami týkajúcimi sa zlučiteľnosti návrhu s viacročným finančným rámcom (VFR) v súlade s článkom 41 ods. 4 rokovacieho poriadku.

  Výbor preskúmal túto otázku na svojej schôdzi 16. marca 2015 a rozhodol, že uvedený legislatívny návrh, ktorého cieľom je zvýšiť mieru predbežného financovania operačných programov podporovaných z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí na 30 % príspevku Únie na platby v roku 2015, je zlučiteľný s VFR.

  Výbor by však chcel pripomenúť, že iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí predstavuje 6,4 miliárd EUR na sedemročné obdobie VFR, z čoho 3,2 miliardy pochádza z Európskeho sociálneho fondu (ESF) a osobitné prostriedky vo výške 3,2 miliardy EUR sú z príslušného rozpočtového riadku v podokruhu 1b. Všetky viazané rozpočtové prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí boli prednostne pridelené v roku 2014 a 2015 v prvých dvoch rokoch programového obdobia. Výbor okrem toho konštatuje, že v roku 2014 sa použilo len 34 miliónov EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch z celkových 450 miliónov EUR, ktoré boli pôvodne pridelené. V roku 2015 predstavujú osobitné rozpočtové prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí 1,026 miliardy EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch. Miera predbežného financovania vo výške 30 %, ktorú navrhuje Komisia, predstavuje približne 930 miliónov EUR (vypočítané na základe celkovej sumy osobitných rozpočtových prostriedkov pridelených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí) na obdobie rokov 2014 – 2020, a teda na akékoľvek priebežné platby v roku 2015 zostáva len približne 120 miliónov EUR.

  V tejto súvislosti výbor vyjadruje obavy, že v prípade značného zrýchlenia realizácie projektov v roku 2015 obmedzená úroveň platobných rozpočtových prostriedkov v rozpočtovom riadku pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí nemusí postačovať na pokrytie všetkých žiadostí o platbu v danom roku a že v dôsledku toho môžu byť nepriaznivo ovplyvnené platby vyhradené pre ostatné zložky ESF. Výbor preto odporúča, aby Parlament požiadal Komisiu, aby pre tento prípad pripravila podrobný finančný plán, pomocou ktorého by sa zamedzilo nedostatku platobných rozpočtových prostriedkov ESF ako celku, a aby tento plán bezodkladne predložila Parlamentu a Rade. S cieľom poskytnúť Európskemu parlamentu a Rade všetky informácie potrebné na vykonávanie ich príslušných právomocí podľa ZFEÚ by Komisia by mala Európskemu parlamentu a Rade pravidelne poskytovať podrobné informácie o vykonávaní iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, najmä o stave vykonávania priebežných platieb a predkladaní žiadostí o platby.

  Ako viete, na konci roka 2014 dosahovala výška sumy neuhradených faktúr, t. j. platieb, ktoré by prevádzkovatelia mohli už právne vymáhať, ale ktoré Komisia nemohla uhradiť pre nedostatok platobných rozpočtových prostriedkov, 24,7 miliárd EUR len v podokruhu 1b, teda v oddiele rozpočtu, ktorý obsahuje osobitné pridelené rozpočtové prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ktorého sa tento návrh týka. Vzhľadom na túto skutočnosť výbor so záujmom očakáva návrh Komisie na plán platieb, ktorý musí byť predložený čo najskôr, v každom prípade však pred predložením návrhu rozpočtu na rok 2016, aby sa zachovala dôveryhodnosť Únie, pokiaľ ide o plnenie sľubov.

  Výbor pre rozpočet na svojej schôdzi 1. apríla 2015 schválil uvedené body a jednomyseľne rozhodol odporučiť, aby hlavný spravodajca nastolil otázku zlučiteľnosti návrhu s viacročným finančným rámcom v Komisii a Rade a aby sa touto vecou ďalej zaoberal v úzkej spolupráci so mnou ako spravodajcom Výboru pre rozpočet, ktorý bol požiadaný o stanovisko.

  Výbor pre rozpočet by bol veľmi vďačný, keby ste mohli tento list priložiť k záverečnej správe Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci.

  S úctou

  Jean Arthuis

  STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie (16.4.2015)

  pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

  k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde, pokiaľ ide o zvýšenie počiatočnej sumy zálohových platieb vyplatených pre operačné programy podporované z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí
  (COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 2015/0026(COD))

  Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Sylvie Guillaume

  STRUČNÉ ODÔVODNENIE

  Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI) je nástroj Európskej únie, ktorý posilňuje a urýchľuje opatrenia na podporu rozvoja relevantných zručností a kvalifikácií a znižovanie nezamestnanosti mladých ľudí. YEI sa zameriava najmä na mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), v regiónoch, kde miera nezamestnanosti mladých ľudí presahuje 25 %.

  Napriek nedávnym opatreniam je miera nezamestnanosti mladých ľudí v EÚ stále vyššia než 20 % a podiel NEET je v mnohých členských štátoch vyšší než 10 %. Okrem toho sú miery NEET stále vyššie u žien než u mužov. S cieľom vyriešiť tento vážny problém Komisia navrhla zmenu nariadenia (EÚ) č. 1304/2013 v záujme zvýšenia počiatočného predbežného financovania z osobitných finančných prostriedkov vyčlenených na YEI o 30 %.

  Výbor CULT zdôrazňuje, že pokiaľ ide o opatrenia prijaté v rámci YEI na úrovni EÚ a členských štátov, treba venovať osobitnú pozornosť mladým ľuďom, ktorí sú väčšmi ohrození zaradením do kategórie NEET než iní mladí ľudia (mladí ľudia s nízkou úrovňou vzdelania, prisťahovaleckým pôvodom, zdravotným postihnutím či so zdravotnými problémami atď.). Zdôrazňuje tiež, že zaradenie do skupiny NEET má veľmi nepriaznivé dôsledky pre jednotlivcov, ako aj pre spoločnosť a hospodárstvo, keďže môže viesť k spoločenskému odcudzeniu, nezabezpečeným a neistým pracovným miestam v budúcnosti, trestnej činnosti mládeže a duševným a telesným zdravotným problémom.

  Budúca udržateľná zamestnanosť závisí od súčasných investícií do vzdelávania a odbornej prípravy mladých ľudí a od reforiem, ktoré vzdelávajúcim sa osobám uľahčujú prechod medzi rôznymi druhmi a úrovňami vzdelávania a od vzdelávania k zamestnaniu. V tomto kontexte sú mimoriadne dôležité prierezové zručnosti, ako je podnikanie, digitálna kompetencia a riešenie problémov, či už sa rozvíjajú prostredníctvom formálneho vzdelávania, neformálneho vzdelávania či neformálneho učenia.

  Výbor CULT víta túto iniciatívu výboru a podporuje jej rýchle prijatie a vykonanie. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko sa preto rozhodla nenavrhnúť žiadne zmeny návrhu Komisie na zmenu nariadenia č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde, spočívajúceho vo vložení článku o zvýšení počiatočného predbežného financovania operačných programov podporovaných z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí.

  ******

  Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor navrhol Parlamentu prijať návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní.

  POSTUP

  Názov

  Zmena nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde, pokiaľ ide o zvýšenie počiatočnej sumy zálohových platieb vyplatených pre operačné programy podporované z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí

  Referenčné čísla

  COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 2015/0026(COD)

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  EMPL

  12.2.2015

   

   

   

  Výbor požiadaný o stanovisko

         dátum oznámenia na schôdzi

  CULT

  12.2.2015

  Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

         dátum vymenovania

  Sylvie Guillaume

  5.3.2015

  Zmena výšky finančných prostriedkov

         dátum stanoviska BUDG

  BUDG

  1.4.2015

   

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  24.3.2015

   

   

   

  Dátum prijatia

  16.4.2015

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  24

  0

  1

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Jill Evans, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Rikke Karlsson, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Fernando Maura Barandiarán, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Sylvie Guillaume, Marc Joulaud, Dietmar Köster, Ilhan Kyuchyuk, Martina Michels, Michel Reimon, Hermann Winkler

  Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Remo Sernagiotto, Dario Tamburrano

  POSTUP

  Názov

  Zmena nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde, pokiaľ ide o zvýšenie počiatočnej sumy zálohových platieb vyplatených pre operačné programy podporované z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí

  Referenčné čísla

  COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 2015/0026(COD)

  Dátum predloženia v EP

  4.2.2015

   

   

   

  Gestorský výbor

  dátum oznámenia na schôdzi

  EMPL

  12.2.2015

   

   

   

  Výbory požiadané o stanovisko

  dátum oznámenia na schôdzi

  BUDG

  12.2.2015

  CULT

  12.2.2015

   

   

  Bez predloženia stanoviska

                 dátum rozhodnutia

  BUDG

  1.4.2015

   

   

   

  Spravodajkyňa

                 dátum vymenovania

  Elisabeth Morin-Chartier

  11.2.2015

   

   

   

  Zmena výšky finančných prostriedkov

  dátum stanoviska BUDG

  BUDG

  1.4.2015

   

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  24.3.2015

   

   

   

  Dátum prijatia

  16.4.2015

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  50

  2

  0

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Laura Agea, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Danuta Jazłowiecka, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Georges Bach, Amjad Bashir, Tania González Peñas, Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Neoklis Sylikiotis, Ivo Vajgl

  Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Maria Grapini, Ivan Jakovčić

  Dátum predloženia

  21.4.2015