Postup : 2012/0084(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0137/2015

Předložené texty :

A8-0137/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 28/04/2015 - 7.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0103

DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ     ***II
PDF 164kWORD 67k
22.4.2015
PE 554.676v02-00 A8-0137/2015

k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 223/2009 o evropské statistice

(05161/2/2015 – C8‑0073/2015 – 2012/0084(COD))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodaj: Hugues Bayet

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 223/2009 o evropské statistice

(05161/2/2015 – C8‑0073/2015 – 2012/0084(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–       s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (05161/2/2015 – C8-0073/2015),

–       s ohledem na odůvodněná stanoviska, která byla předložena španělskou poslaneckou sněmovnou, španělským senátem a rakouskou Spolkovou radou na základě protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a která uvádějí, že tento návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–       s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 6. listopadu 2012(1),

–       s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(2) k návrhu Komise předloženému Evropskému parlamentu a Radě (COM(2012)0167),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na článek 76 jednacího řádu,

–       s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Hospodářským a měnovým výborem (A8-0137/2015),

1.      schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.      konstatuje, že akt je přijat v souladu s příslušným postojem Rady;

3.      pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.      pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1)

         Úř. věst. C 374, 4.12.2012, s. 2.

(2)

         Přijaté texty ze dne 21. 11. 2013, P7_TA(2013)0505.


POSTUP

Název

Evropská statistika

Referenční údaje

05161/2/2015 – C8-0073/2015 – 2012/0084(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

21.11.2013                     T7-0505/2013

Návrh Komise

COM(2012)0167 - C7-0101/2012

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení postoje Rady v prvním čtení

12.3.2015

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

12.3.2015

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Hugues Bayet

18.9.2014

 

 

 

Datum přijetí

20.4.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

51

0

8

Členové přítomní při konečném hlasování

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Molly Scott Cato, Peter Simon, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Richard Corbett, Mady Delvaux, Sophia in ‘t Veld, Eva Kaili, Barbara Kappel, Rina Ronja Kari, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Morten Messerschmidt, Siegfried Mureșan, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Miguel Urbán Crespo

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Mark Demesmaeker, Eleonora Evi, Jens Geier, Dominique Riquet, Anneleen Van Bossuyt, Jarosław Wałęsa, Marco Zullo

Datum předložení

22.4.2015

Právní upozornění - Ochrana soukromí