Postupak : 2012/0084(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0137/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0137/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 28/04/2015 - 7.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0103

PREPORUKA ZA DRUGO ČITANJE     ***II
PDF 157kWORD 70k
22.4.2015
PE 554.676v02-00 A8-0137/2015

o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 223/2009 o europskoj statistici

(05161/2/2015 – C8‑0073/2015 – 2012/0084(COD))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Izvjestitelj: Hugues Bayet

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 223/2009 o europskoj statistici

(05161/2/2015 – C8‑0073/2015 – 2012/0084(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje)

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (05161/2/2015 – C8‑0073/2015),

–       uzimajući u obzir obrazložena mišljenja španjolskog Kongresa zastupnika i španjolskog Senata te austrijskog Saveznog vijeća, podnesena u okviru Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojemu se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–       uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke od 6. studenog 2012.(1),

–       uzimajući u obzir stajalište u prvom čitanju(2) o prijedlogu Komisije upućenom Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2012)0167),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir članak 76. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0137/2015),

1.      prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju;

2.      utvrđuje da je akt prihvaćen u skladu sa stajalištem Vijeća;

3.      nalaže svojem predsjedniku da potpiše akt s predsjednikom Vijeća u skladu s člankom 297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

4.      nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci propisno zaključeni te da ga u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća da na objavu u Službenom listu Europske unije;

5.      nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1)

SL C 374, 4.12.2012., str. 2.

(2)

Usvojeni tekstovi od 21.11.2013., P7_TA(2013)0505.


POSTUPAK

Naslov

Europska statistika

Referentni dokumenti

05161/2/2015 – C8-0073/2015 – 2012/0084(COD)

Datum 1. čitanja u EP-u – broj P

21.11.2013                     T7-0505/2013

Prijedlog Komisije

COM(2012)0167 - C7-0101/2012

Datum objave primitka stajališta Vijeća u prvom čitanju na plenarnoj sjednici

12.3.2015

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

12.3.2015

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Hugues Bayet

18.9.2014

 

 

 

Datum usvajanja

20.4.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

51

0

8

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Molly Scott Cato, Peter Simon, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Richard Corbett, Mady Delvaux, Sophia in ‘t Veld, Eva Kaili, Barbara Kappel, Rina Ronja Kari, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Morten Messerschmidt, Siegfried Mureșan, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Miguel Urbán Crespo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Mark Demesmaeker, Eleonora Evi, Jens Geier, Dominique Riquet, Anneleen Van Bossuyt, Jarosław Wałęsa, Marco Zullo

Datum podnošenja

22.4.2015

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti