Procedure : 2015/2013(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0138/2015

Indgivne tekster :

A8-0138/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 28/04/2015 - 7.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0098

BETÆNKNING     
PDF 141kWORD 70k
22.4.2015
PE 549.393v02-00 A8-0138/2015

om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2/2015 for regnskabsåret 2015, Sektion III – Kommissionen

(07660/2015 – C8‑0098/2015 – 2015/2013(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2/2015 for regnskabsåret 2015, Sektion III – Kommissionen

(07660/2015 – C8-0098/2015 – 2015/2013(BUD))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(1), særlig artikel 41,

–       der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, endeligt vedtaget den 17. december 2014(2),

–       der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(3) (FFR-forordningen),

–       der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(4),

–       der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 2/2015, vedtaget af Kommissionen den 20. januar 2015 (COM(2015)0016),

–       der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 2/2015, vedtaget af Rådet den 21. april 2015 og fremsendt til Europa-Parlamentet den 22. april 2015 (07660/2015),

–       der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 2015/623 af 21. april om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(5),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 88 og 91,

–       der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelse fra Regionaludviklingsudvalget (A8-0138/2015),

A.     der henviser til, at forslag til ændringsbudget nr. 2/2015 vedrører forslaget til Rådets forordning om ændring af FFR-forordningen (COM(2015)0015), jf. artikel 19 i nævnte forordning;

B.     der henviser til, at artikel 19 i FFR-forordningen foreskriver en revision af den flerårige ramme i tilfælde af forsinket vedtagelse af regler eller programmer under delt forvaltning ved at overføre de bevillinger, der ikke blev udnyttet i 2014, til efterfølgende år, ud over de tilsvarende udgiftslofter;

C.     der henviser til, at de forpligtelsesbevillinger under delt forvaltning i henhold til artikel 19 i FFR-forordningen, der udløb i 2014, udgjorde 21 043 639 478 EUR i løbende priser, der svarer til de trancher af programmerne for 2014, for hvilke der hverken kunne indgås forpligtelser eller foretages fremførsel for til 2015;

D.     der henviser til, at forslag til ændringsbudget nr. 2/2015 gør det muligt at overføre den største del af disse bevillinger til 2015-budgettet med mindre overførsler, der skal integreres i budgetforslagene for 2016 og 2017;

E.     der henviser til, at det i forslag til ændringsbudget nr. 2/2015 foreslås at øge forpligtelsesbevillingerne i 2015 med 16 476,4 mio. EUR til de forskellige fonde under delt forvaltning under underudgiftsområde 1b og udgiftsområde 2 og 3;

F.     der henviser til, at det i forslag til ændringsbudget nr. 2/2015 også foreslås at tilføre yderligere 2,5 mio. EUR til instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA II) under udgiftsområde 4 for at sikre ligebehandling af bidrag fra udgiftsområde 4 og 1b til Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) – europæiske territoriale samarbejdsprogrammer;

1.      noterer sig forslag til ændringsbudget nr. 2/2015, som forelagt af Kommissionen, og Rådets holdning hertil;

2.      minder om, at en sådan revision af FFR-forordningen er en standardprocedure ved begyndelsen af hver FFR-periode, og at det tilsvarende ændringsbudget skal tilpasses til denne revision;

3.      minder om, at det er afgørende for europæiske borgere og økonomierne i alle medlemsstater, at de bevillinger, der ikke blev udnyttet i 2014, kan overføres til efterfølgende år for at bidrage til skabelse af arbejdspladser og vækst;

4.      glæder sig over, at de uudnyttede bevillinger for 2014 i videst muligt omfang blev overført til regnskabsåret 2015, idet dette vil forhindre uretfærdig behandling af visse medlemsstater, regioner og operationelle programmer, fremskynde gennemførelsen og udførelsen af samhørighedspolitikken og bidrage til at undgå en koncentration af betalinger ved slutningen af FFR-perioden;

5.      er dog bekymret over de langsigtede konsekvenser, som denne etårige udsættelse år vil have på den generelle situation for betalinger; opfordrer derfor Kommissionen til nøje at overvåge gennemførelsen og gøre alt for at undgå ophobningen af ubetalte regninger ved at fremsætte hensigtsmæssige forslag til at justere de årlige niveauer af betalingsbevillinger, hvis det bliver nødvendigt, jf. de relevante bestemmelser i FFR-forordningen;

6.      gør opmærksom på, at beslutningen om at overføre størstedelen af de uudnyttede bevillinger fra 2014 til 2015 kan kræve en fleksibel tilgang fra Kommissionens side for at håndtere eventuelle vanskeligheder som følge af en uensartet finansiel profil, der kan medføre uudnyttede forpligtelser i perioden 2014-2020; opfordrer Kommissionen til at foreslå passende foranstaltninger, hvis en sådan situation skulle opstå, baseret på tilsvarende tidligere erfaringer, der tog hensyn til den sene godkendelse af programmerne;

7.      understreger behovet for at vedtage dette forslag til ændringsbudget i rette tid for at muliggøre en hurtig vedtagelse af alle de berørte programmer;

8.      godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 2/2015;

9.      pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 1/2015 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

10.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Revisionsretten, Regionsudvalget samt til de nationale parlamenter.

(1)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(2)

EUT L 69 af 13.3.2015, s. 1.

(3)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(4)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(5)

EUT L 103 af 22.4.2015, s. 1.


UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget (27.3.2015)

til Budgetudvalget

om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2/2015 for regnskabsåret 2015, Sektion III – Kommissionen

(2015/2013(BUD))

Ordfører for udtalelse: Victor Boștinaru

FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  støtter Kommissionens forslag til FÆB nr. 2/2015, som ledsager forslaget til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (FFR-forordningen), som indeholder en anmodning om overførsel af forpligtelsesbevillinger, der ikke blev udnyttet i 2014 som følge af den sene vedtagelse af programmer under delt forvaltning, herunder til de europæiske struktur- og investeringsfonde;

2.  anser det for afgørende, at FÆB nr. 2/2015 vedtages så hurtigt som muligt, da det er en nødvendig betingelse for vedtagelsen af programmer, herunder dem under samhørighedspolitikken, for hvilke det ikke var muligt at anvende bevillinger fra 2014; minder i denne forbindelse om betydningen af de europæiske struktur- og investeringsfonde og af deres programmer som en vital kilde til investeringer og vækst og arbejdspladser i medlemsstaterne;

3.  glæder sig over den generelle tankegang i forslaget, som overfører de bevillinger, der ikke blev udnyttet i 2014, til udgiftsområde 1b, Økonomisk, social og territorial samhørighed, til 2015, som har til formål at sikre ligebehandling mellem programmer vedtaget i henhold til fremførselsproceduren og programmer, som bør vedtages i 2015, baseret på revisionen af FFR og forslag til FÆB nr. 2/2015;

4.  beklager, at 2014-bidragene fra EFRU til grænseoverskridende programmer under instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA) og det europæiske naboskabsinstrument (ENI) overføres til 2017; mener, at disse programmer, selv om de er af begrænset økonomisk betydning, er af stor betydning både for de berørte medlemsstater og kandidat- eller nabolande; understreger de mulige vanskeligheder og forsinkelser, som denne overførsel kan medføre på operationelt plan, til trods for de forpligtelser, der er planlagt for 2015 og 2016; understreger, at kontinuiteten i den politik, der støttes af disse to instrumenter, bør garanteres;

5.  er bekymret over, at en høj andel af programmerne stadig mangler at blive vedtaget, og mener, at det er afgørende, at alle programmer er vedtaget og igangsat snarest muligt og senest medio 2015, for at gennemførelsen af politikken ikke lider under nogen yderligere forsinkelser; opfordrer i denne forbindelse indtrængende Kommissionen til at øge sine bestræbelser; understreger imidlertid, at det er vigtigt at opretholde et højt fokus på kvaliteten i forbindelse med fremskyndelse af vedtagelsesproceduren;

6.  mener, at overførslen af bevillinger under FÆB nr. 2/2015 vil have en betydelig indvirkning på betalingssituationen under udgiftsområde 1b, navnlig fra 2017, som bør behandles, da gennemførelsen af FFR 2014-2020 startede med et betydeligt efterslæb i betalinger med ubetalte regninger, som ved udgangen af 2014 udgjorde omtrent 24 771 mio. EUR for programmerne for 2007-2013 under ESF, ERFU og Samhørighedsfonden;

7.  mener, at det fremlagte FÆB nr. 2/2015 ikke tilstrækkeligt behandler spørgsmålet om betalinger, og forventer, at Kommissionen forelægger fuldstændige og rettidige oplysninger om vurderingen af prognoserne for betalinger inden begyndelsen af april, for at alle foranstaltninger og instrumenter til opfyldelse af betalingsbehovene under udgiftsområde 1b kan forelægges i tilstrækkelig god tid for ikke yderligere at forværre betalingsefterslæbet;

8.  gentager i denne forbindelse, at betalingsefterslæbet under udgiftsområde 1b er et spørgsmål af strukturel og politisk betydning, som kræver en langsigtet løsning, eventuelt inden for rammerne af midtvejsevalueringen/revisionen af FFR i henhold til artikel 2 i FFR-forordningen;

9.  påpeger, at overførsel af uudnyttede forpligtelser for 2014 til 2015 kan lægge et stort pres på visse medlemsstater og resultere i vanskeligheder i forbindelse med absorptionen af bevillingerne og en højere risiko for frigørelse; anmoder derfor Kommissionen om at yde medlemsstaterne den nødvendige assistance og foreslå passende foranstaltninger til at overvinde problemerne.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

26.3.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

37

0

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Isabella Adinolfi, Martina Anderson, Enrique Calvet Chambon, Salvatore Cicu, Andor Deli, Elena Gentile, Ivana Maletić, James Nicholson, Jan Olbrycht, Bronis Ropė, Julie Ward, Milan Zver

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Daniela Aiuto


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

16.4.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureșan, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Andrey Novakov, Ivan Štefanec, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik