Procedură : 2015/2013(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0138/2015

Texte depuse :

A8-0138/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 28/04/2015 - 7.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0098

RAPORT     
PDF 148kWORD 84k
22.4.2015
PE 549.393v02-00 A8-0138/2015

referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2015 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, secțiunea III – Comisia

(07660/2015 – C8‑0098/2015 – 2015/2013(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare regională
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2015 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, secțiunea III – Comisia

(07660/2015 – C8 ‑ 0098/2015 – 2015/2013(BUD))

Parlamentul European,

–       având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(1), în special articolul 41,

–       având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, adoptat definitiv la 17 decembrie 2014(2),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(3) („Regulamentul privind CFM”),

–       având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(4),

–       având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 2/2015, adoptat de Comisie la 20 ianuarie 2015 (COM(2015)0016),

–       având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2015, adoptată de Consiliu la 21 aprilie 2015 și transmisă Parlamentului European la 22 aprilie 2015 (07660/2015),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2015/623 al Consiliului din 21 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(5),

–       având în vedere articolele 88 și 91 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și avizul Comisiei pentru dezvoltare regională (A8-0138/2015),

A.     întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 2/2015 este asociat propunerii de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului privind CFM (COM(2015)0015), în conformitate cu articolul 19 din acest regulament;

B.     întrucât articolul 19 din Regulamentul privind CFM prevede o revizuire a cadrului financiar multianual în situația adoptării tardive a normelor sau a programelor în gestiune partajată, cu scopul de a transfera în exercițiile următoare, peste plafoanele corespunzătoare pentru cheltuieli, alocările neutilizate în 2014;

C.     întrucât, în ceea ce privește creditele de angajament alocate programelor în gestiune partajată în sensul articolului 19 din Regulamentul privind CFM, în 2014 a fost anulată suma de 21 043 639 478 EUR în prețuri actuale, care corespunde tranșelor din 2014 ale programelor care nu au putut fi angajate în 2014 și nici reportate în 2015;

D.     întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 2/2015 prevede transferarea în bugetul 2015 a celei mai mari părți din alocările neutilizate, urmând ca în proiectele de buget aferente exercițiilor 2016 și 2017 să fie transferate sume mai mici;

E.     întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 2/2015 propune o majorare cu 16 476,4 milioane EUR a creditelor de angajament în 2015 pentru diferitele fonduri care fac obiectul gestiunii partajate de la subrubrica 1b, rubrica 2 și rubrica 3;

F.     întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 2/2015 propune, de asemenea, o majorare de 2,5 milioane EUR a fondurilor alocate Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II) la rubrica 4, pentru a păstra un tratament similar între contribuțiile de la rubrica 4 și rubrica 1b către Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) – Programele de cooperare teritorială europeană (CTE),

1.      ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 2/2015 prezentat de Comisie, precum și de poziția Consiliului privind proiectul respectiv;

2.      reamintește faptul că actuala revizuire a Regulamentului privind CFM reprezintă o procedură standard la începutul fiecărei perioade CFM și că proiectul de buget rectificativ corespunzător trebuie să fie în concordanță cu acest proces de revizuire;

3.      reamintește că posibilitatea de a transfera creditele neutilizate din bugetul exercițiului 2014 în bugetele exercițiilor următoare este vitală pentru cetățenii europeni și pentru economia tuturor statelor membre, deoarece în acest mod se poate aduce o contribuție la crearea de locuri de muncă și la creșterea economică;

4.      salută faptul că au fost adoptate măsuri pentru a transfera în bugetul 2015 un volum cât mai mare din creditele neutilizate în 2014, pentru a evita astfel diferențele de tratament între anumite statele membre, regiuni și programe operaționale, pentru a accelera punerea în aplicare a politicii de coeziune și îndeplinirea obiectivelor acesteia și a evita concentrarea plăților la sfârșitul perioadei CFM;

5.      își exprimă totuși îngrijorarea în legătură cu impactul pe termen lung pe care îl va avea amânarea cu un an a angajării creditelor asupra situației globale a plăților; invită, prin urmare, Comisia să monitorizeze îndeaproape execuția bugetară și să depună toate eforturile necesare pentru a evita acumularea unui volum tot mai mare de facturi neplătite, prezentând, în acest scop, propuneri adecvate menite să ajusteze nivelul anual al creditelor de plată dacă acest lucru se dovedește necesar, în conformitate cu dispozițiile relevante ale Regulamentului privind CFM;

6.      atrage atenția asupra faptului că decizia de a transfera majoritatea creditelor neutilizate din exercițiul 2014 în exercițiul 2015 ar putea necesita o abordare flexibilă din partea Comisiei, pentru a face față posibilelor dificultăți rezultate dintr-un profil financiar inegal, care ar putea duce la angajamente neutilizate în perioada 2014-2020; invită Comisia să propună, în cazul în care ar surveni o astfel de situație, măsuri adecvate bazate pe experiențe anterioare similare în cadrul cărora s-a ținut cont de faptul că programele au fost aprobate cu întârziere;

7.      subliniază necesitatea de a ajunge în timp util la un acord cu privire la prezentul proiect de buget rectificativ, pentru a permite adoptarea rapidă a tuturor programelor relevante;

8.      aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2015;

9.      încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 1/2015 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

10.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi, Comitetului Regiunilor, precum și parlamentelor naționale.

(1)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(2)

JO L 69, 13.3.2015, p. 1.

(3)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(4)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(5)

JO L 103, 22.4.2015, p. 1.


AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare regională (27.3.2015)

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2015 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, secțiunea III – Comisia

(2015/2013(BUD))

Raportor pentru aviz: Victor Boștinaru

SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  sprijină propunerea Comisiei referitoare la PBR nr. 2/2015, care însoțește propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 - 2020 („Regulamentul privind CFM”) și care solicită transferul creditelor de angajament neutilizate în 2014 ca urmare a adoptării cu întârziere a programelor în cadrul gestiunii partajate, inclusiv pentru fondurile structurale și de investiții europene;

2.  consideră că este esențial ca PBR nr. 2/2015 să fie adoptat cât mai curând posibil, aceasta fiind o condiție necesară pentru adoptarea programelor, inclusiv a celor aferente politicii de coeziune, în cazul cărora nu a fost posibil să se utilizeze creditele alocate pentru 2014; reamintește, în această privință, importanța fondurilor structurale și de investiții europene și a programelor aferente ca sursă esențială de investiții, precum și de creștere economică și locuri de muncă în statele membre;

3.  salută logica generală a propunerii, care transferă în 2015 alocările neutilizate în 2014 la rubrica 1b Coeziune economică, socială și teritorială, în vederea asigurării unui tratament egal al programelor adoptate în cadrul procedurii de reportare și al programelor care ar trebui adoptate în 2015 pe baza revizuirii CFM și a propunerii referitoare la PBR nr. 2/2015;

4.  regretă transferul în 2017 al contribuțiilor pentru 2014 din partea FEDR pentru programele transfrontaliere desfășurate în temeiul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA) și al Instrumentului european de vecinătate (IEV); consideră că aceste programe, deși limitate din punct de vedere financiar, sunt extrem de importante atât pentru statele membre, cât și pentru țările candidate sau țările vecine implicate; subliniază potențialele dificultăți și întârzieri pe care acest transfer le poate provoca la nivel operațional, în pofida angajamentelor prevăzute pentru 2015 și 2016; subliniază că trebuie garantată continuitatea politicii sprijinite de aceste două instrumente;

5.  este îngrijorat de faptul că un număr considerabil de programe sunt încă în curs de adoptare și consideră că este esențial ca toate programele să fie adoptate și implementate cât mai curând posibil, până la jumătatea anului 2015 cel târziu, astfel încât punerea în aplicare a politicii să nu sufere întârzieri suplimentare; în acest sens îndeamnă Comisia să își sporească eforturile; subliniază însă că, deși se accelerează procesul de adoptare, este important să se acorde o atenție deosebită calității;

6.  consideră că, întrucât punerea în aplicare a CFM 2014 - 2020 a demarat cu un volum semnificativ de restanțe la plăți, facturile neplătite ridicându-se la sfârșitul anului 2014 la aproximativ 24 771 de milioane EUR pentru programele din perioada 2007 - 2013 aferente FSE, FEDR și Fondului de coeziune, transferul de credite în temeiul PBR nr. 2/2015 va avea un impact important asupra situației plăților de la rubrica 1b, în special începând cu 2017, situație care ar trebui abordată;

7.  consideră că propunerea referitoare la PBR nr. 2/2015 nu abordează suficient această chestiune a plăților și se așteaptă ca Comisia să furnizeze în timp util, până la începutul lunii aprilie, informații și date complete cu privire la evaluarea previziunilor de plată, astfel încât să poată fi prezentate cu suficient timp în prealabil toate măsurile și instrumentele necesare pentru acoperirea nevoilor de plată de la rubrica 1b, pentru a nu agrava și mai mult situația plăților restante;

8.  reiterează, în acest context, că plățile restante de la rubrica 1b reprezintă o chestiune cu relevanță politică și structurală, care necesită o soluție pe termen lung, eventual în contextul evaluării/revizuirii la jumătatea perioadei a CFM prevăzute la articolul 2 din Regulamentul privind CFM.

9.  subliniază că transferul în 2015 al angajamentelor neutilizate în 2014 poate exercita o presiune deosebită asupra unor state membre, determinând astfel dificultăți în absorbția fondurilor și un risc mai mare de dezangajare; solicită, prin urmare, Comisiei să furnizeze statelor membre toate asistența necesară și să propună măsuri adecvate pentru a-și rezolva problemele.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

26.3.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

37

0

2

Membri titulari prezenți la votul final

Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan

Membri supleanți prezenți la votul final

Isabella Adinolfi, Martina Anderson, Enrique Calvet Chambon, Salvatore Cicu, Andor Deli, Elena Gentile, Ivana Maletić, James Nicholson, Jan Olbrycht, Bronis Ropė, Julie Ward, Milan Zver

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Daniela Aiuto


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

16.4.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureșan, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Andrey Novakov, Ivan Štefanec, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Notă juridică - Politica de confidențialitate