SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013

22.4.2015 - (COM(2015)0010 – C8‑0007/2015 – 2015/0009(COD)) - ***I

Komisja Budżetowa
Komisja Gospodarcza i Monetarna
Sprawozdawcy: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann
(Wspólne posiedzenia komisji – art. 55 Regulaminu)
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych (*):
Kathleen Van Brempt, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, Komisja Transportu i Turystyki
(*) Zaangażowane komisje – art. 54 Regulaminu


Procedura : 2015/0009(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0139/2015
Teksty złożone :
A8-0139/2015
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013

(COM(2015)0010 – C8‑0007/2015 – 2015/0009(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2015)0010),

–       uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 172, art. 173, art. 175 ust.3 oraz art. 182 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C8–0007/2015),

–       uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając art.59 Regulaminu,

–       uwzględniając wspólne posiedzenia Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczej i Monetarnej zgodnie z art. 55 Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Transportu i Turystyki, Komisji Kontroli Budżetowej, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Komisji Rozwoju Regionalnego, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Kultury i Edukacji oraz Komisji Spraw Konstytucyjnych (A8-0139/2015),

1.      przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.      zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO[1]*

do wniosku Komisji

---------------------------------------------------------

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych ▌

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 172, 173, art. 175 ust. 3 oraz art. 182 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)      Kryzys gospodarczy i finansowy spowodował obniżenie poziomu inwestycji w Unii. Inwestycje osiągnęły rekordową wysokość w 2007 r., a od tego czasu spadły o ok. 15 %. Unii szczególnie daje się we znaki brak inwestycji będący konsekwencją ograniczeń budżetowych w państwach członkowskich i powolnego wzrostu, co powoduje niepewność rynków co do perspektyw gospodarczych ▌. Brak inwestycji, który był szczególnie dotkliwy w państwach członkowskich najbardziej dotkniętych kryzysem, spowalnia ożywienie gospodarcze i wpływa niekorzystnie na tworzenie miejsc pracy, długoterminowe perspektywy wzrostu gospodarczego i konkurencyjność, potencjalnie uniemożliwiając realizację celów strategii „Europa 2020” i celów w zakresie inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Konieczne jest zwiększenie atrakcyjności inwestowania w Europie i w infrastrukturę nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy.

(2)      Konieczne jest podjęcie kompleksowych działań, aby wyjść z błędnego koła napędzanego brakiem inwestycji i coraz większymi różnicami między regionami, a także zwiększyć zaufanie do gospodarki unijnej. Z kolei zachęty do stworzenia środowiska sprzyjającego inwestycjom w państwach członkowskich mogłyby pobudzić ożywienie gospodarcze. ▌Wraz z nowym impulsem do finansowania inwestycji skuteczne reformy strukturalne zrównoważone pod względem gospodarczym i społecznym oraz odpowiedzialność budżetowa stanowią sposób na wytworzenie pozytywnego sprzężenia zwrotnego polegającego na tym, że projekty inwestycyjne wpływają na wzrost zatrudnienia i popytu oraz prowadzą do trwałego zmniejszenia luki produktowej oraz do zwiększenia potencjału wzrostu. EFIS, wzmocniony wkładem ze strony państw członkowskich, musi stanowić uzupełnienie całościowej strategii mającej na celu poprawę europejskiej konkurencyjności i przyciągnięcie inwestycji.

(2a)    Aby maksymalnie wykorzystać potencjał EFIS w obszarze zatrudnienia, państwa członkowskie powinny kontynuować skuteczne reformy strukturalne zrównoważone pod względem gospodarczym i społecznym, a także inne inicjatywy, takie jak programy szkoleniowe i aktywna polityka rynku pracy, wsparcie warunków sprzyjających tworzeniu trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz inwestycje w ukierunkowane strategie społeczne zgodne z pakietem dotyczącym inwestycji społecznych z 2013 r. Ponadto państwa członkowskie powinny podejmować dodatkowe działania, takie jak specjalne programy szkoleniowe dopasowujące umiejętności pracowników do potrzeb sektorów korzystających z EFIS, skrojone na miarę usługi biznesowe dla przedsiębiorstw, aby przygotować je do ekspansji i tworzenia większej liczby miejsc pracy, a także wsparcie dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą i osób samozatrudnionych.

(3)      Grupa G-20 poprzez globalną inicjatywę infrastrukturalną dała wyraz znaczeniu inwestycji w stymulowaniu popytu i zwiększaniu produktywności oraz wzrostu gospodarczego oraz zobowiązała się do stworzenia klimatu inwestycyjnego sprzyjającemu większym inwestycjom.

(4)      W trakcie kryzysu gospodarczego i finansowego Unia poczyniła wysiłki na rzecz wspierania wzrostu, w szczególności poprzez inicjatywy określone w strategii „Europa 2020”, która nakreśliła drogę do inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, oraz poprzez europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej. Europejski Bank Inwestycyjny („EBI”) również wzmocnił swoją rolę w pobudzaniu i wspieraniu inwestycji na terytorium Unii, częściowo poprzez podwyższenie kapitału w styczniu 2013 r. Konieczne są dalsze działania, które zagwarantują odpowiednie zaspokojenie unijnych potrzeb inwestycyjnych i makroekonomicznych oraz skuteczne wykorzystywanie płynności dostępnej na rynku, a także zachęcą do ukierunkowania tej płynności na finansowanie rentownych projektów inwestycyjnych.

(5)      W dniu 15 lipca 2014 r. ówczesny przewodniczący elekt Komisji Europejskiej przedstawił Parlamentowi Europejskiemu wytyczne polityczne dla Komisji Europejskiej. Wezwał w nich do „zgromadzenia w ciągu następnych trzech lat nawet 300 mld EUR na dodatkowe inwestycje publiczne i prywatne w realną gospodarkę” w celu stymulowania inwestycji prowadzących do tworzenia miejsc pracy.

(6)      Dnia 26 listopada 2014 r. Komisja przedstawiła komunikat zatytułowany „Plan inwestycyjny dla Europy”[2], w którym przewidziano stworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), opracowanie przejrzystego katalogu projektów inwestycyjnych na poziomie europejskim, utworzenie centrum doradztwa inwestycyjnego (Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego – „ECDI”) oraz nakreślono ▌plan usunięcia przeszkód dla inwestycji oraz zakończenia tworzenia jednolitego rynku.

(7)      W dniu 18 grudnia 2014 r. Rada Europejska stwierdziła, że „promowanie inwestycji i zajęcie się problemem niedoskonałości rynku w Europie jest jednym z kluczowych wyzwań politycznych”, a „nowy nacisk na inwestycje, w połączeniu z zobowiązaniem się państw członkowskich do intensyfikowania reform strukturalnych i do kontynuacji prowzrostowej konsolidacji budżetowej, zapewni fundament dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie i wzywa do utworzenia Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) w ramach grupy EBI w celu uruchomienia w latach 2015–2017 kwoty 315 mld EUR na nowe inwestycje”.

(7a)    W dniu 13 stycznia 2015 r. Komisja Europejska wydała/opublikowała komunikat zatytułowany „Optymalne wykorzystanie elastyczności przewidzianej w obowiązujących zasadach paktu stabilności i wzrostu” w celu wzmocnienia powiązań między inwestycjami, reformami strukturalnymi i odpowiedzialnością budżetową.

(8)      EFIS powinien być jednym z elementów kompleksowego podejścia mającego rozwiać atmosferę niepewności otaczającą inwestycje publiczne i prywatne oraz zmniejszyć luki inwestycyjne w Unii. Zaproponowana strategia opiera się na trzech filarach: uruchomieniu środków na inwestycje, doprowadzeniu inwestycji do gospodarki realnej i poprawie otoczenia inwestycyjnego w Unii. Strategia ta powinna pobudzić konkurencyjność i ożywienie gospodarcze oraz stanowić uzupełnienie celu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii. Należy ją postrzegać jako uzupełnienie wszystkich pozostałych działań niezbędnych do zmniejszenia luk inwestycyjnych w Unii oraz – dzięki funkcjonowaniu jako fundusz gwarancyjny – jako bodziec dla nowych inwestycji.

(9)      Otoczenie inwestycyjne w Unii należy polepszyć poprzez usunięcie barier dla inwestycji, zadbanie o to, by nie dochodziło do dyskryminacji ze względu na to, czy projekty zarządzane są przez podmiot prywatny czy publiczny, wzmocnienie jednolitego rynku i zwiększenie przewidywalności regulacji Działalność EFIS i, w ujęciu ogólnym, inwestycje w całej Europie powinny skorzystać na tych dodatkowych działaniach.

(10)    Celem EFIS powinno być przyczynienie się do rozwiązania problemów związanych z finansowaniem i przeprowadzaniem skutecznych reformatorskich inwestycji strategicznych w Unii, które dostarczą natychmiastowego impulsu unijnej gospodarce, a także zapewnienie lepszego dostępu do finansowania z myślą o obniżeniu stopy bezrobocia i pobudzeniu wzrostu w Europie. Z lepszego dostępu do finansowania powinny skorzystać w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym w szczególności podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą (start-up) i tzw. firmy odpryskowe powstające przy uczelniach wyższych (spin-off), jak również przedsiębiorstwa gospodarki społecznej i solidarnej. Należy również rozciągnąć korzyści z tego dostępu na małe spółki o średniej kapitalizacji, jak również organizacje typu non-profit i przedsiębiorstwa gospodarki społecznej. Przezwyciężenie obecnych trudności inwestycyjnych w Europie oraz zmniejszenie nierówności regionalnych powinno przyczynić się do poprawy konkurencyjności, potencjału badawczo-innowacyjnego, spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii oraz do wsparcia działań na rzecz efektywnego pod względem energii i zasobów przejścia na zrównoważoną gospodarkę o obiegu zamkniętym opartą na źródłach odnawialnych dzięki utworzeniu stabilnych i sprawiedliwie wynagradzanych miejsc pracy.

(11)    EFIS powinien wspierać inwestycje strategiczne o wysokiej gospodarczej wartości dodanej, które przyczyniają się do osiągnięcia celów politycznych Unii w sposób zapewniający dodatkowość i synergię z realizowanymi obecnie działaniami Unii, takie jak między innymi dowolnej wielkości projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, które służą urzeczywistnieniu jednolitego rynku w takich sektorach jak transport, telekomunikacja, zmiany infrastrukturalne i efektywność energetyczna, a także które uwzględniają cele Unii w zakresie energii, klimatu i wydajności określone w strategii „Europa 2020” oraz ramach polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 oraz które mają na celu realizację celów strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Aby zapewnić dodatkowość w stosunku do obecnie realizowanych działań, EFIS powinien kierować wsparcie w stronę projektów, które charakteryzują się wyższym profilem ryzyka niż projekty wspierane z istniejących instrumentów EBI i UE i które dążą do realizacji celów określonych w niniejszym rozporządzeniu. Przezwyciężenie obecnych trudności inwestycyjnych w Unii przyczyni się do poprawy jej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. EFIS powinien poprawić dostęp do finansowania oraz konkurencyjność przedsiębiorstw i innych podmiotów, ze szczególnym naciskiem na MŚP i spółki o średniej kapitalizacji.

(11a)  Wsparcie EFIS dla infrastruktury transportowej powinno przyczynić się do realizacji celów rozporządzenia (UE) nr 1315/2013 (instrument „Łącząc Europę”) i rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 (TEN-T) dzięki utworzeniu nowych lub brakujących elementów infrastruktury oraz modernizacji i remontom istniejących elementów infrastruktury, a zarazem umożliwieniu finansowania działań badawczo-rozwojowych w tym sektorze. Należy zwrócić szczególną uwagę na projekty ukierunkowane na synergię, wzmacniające powiązania między sektorami transportu, telekomunikacji i energetyki, a także na projekty dotyczące inteligentnego i zrównoważonego transportu.

(11b)  WPR jako jedyny w pełni uwspólnotowiony obszar polityki ma terytorialny zakres zastosowania i tym samym doskonale nadaje się do realizacji na całym terytorium projektów w ramach EFIS. Do skutecznej realizacji ukierunkowanych inwestycji można wykorzystać wiele istniejących instrumentów WPR.

(11c)   W komunikacie zatytułowanym „Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu” Komisja podkreśliła znaczenie efektywności energetycznej jako pełnoprawnego źródła energii oraz wyraźnie stwierdziła, że EFIS „daje możliwość uruchomienia znacznych inwestycji na renowację budynków”. Uznaje się, że inwestycje w efektywność energetyczną stworzą nawet do dwóch milionów miejsc pracy do 2020 r. i potencjalnie kolejne dwa miliony miejsc pracy do 2030 r. Aby zapewnić realizację celów EFIS, którymi są lewarowanie prywatnych inwestycji, tworzenie miejsc pracy, wspomaganie stabilnego rozwoju gospodarczego i redukowanie zakłóceń równowagi makroekonomicznej, należy położyć szczególny nacisk na efektywność energetyczną Należy zatem zapewnić pomoc techniczną w ramach ECDI w celu utworzenia specjalnych platform inwestycyjnych przeznaczonych dla łączonych projektów w dziedzinie efektywności energetycznej.

(12)    Wiele małych i średnich przedsiębiorstw oraz spółek o średniej kapitalizacji w całej Unii wymaga pomocy w przyciągnięciu finansowania rynkowego, w szczególności jeśli chodzi o inwestycje obarczone wysokim ryzykiem. EFIS powinien pomóc tym przedsiębiorstwom w przezwyciężeniu niedoborów kapitałowych, niedoskonałości rynku i fragmentacji finansowej, które skutkują nierównymi warunkami działania w całej Unii, umożliwiając EBI i Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu („EFI”), a także krajowym prorozwojowym bankom lub instytucjom, funduszom i platformom inwestycyjnym przekazywanie bezpośrednich i pośrednich zastrzyków kapitału, a także udzielanie gwarancji wysokiej jakości sekurytyzacjom pożyczek i dostarczanie innych produktów tworzonych w ramach realizacji celów EFIS.

(13)     ▌Przekazywanie środków EFIS małym i średnim przedsiębiorstwom oraz małym spółkom o średniej kapitalizacji może się odbywać za pośrednictwem EFI, aby korzystać z jego doświadczeń.

(14)    EFIS powinien skupić się na projektach o dużej wartości dodanej pod względem społecznym, gospodarczym i środowiskowym. W szczególności powinien być ukierunkowany na projekty, które sprzyjają tworzeniu wysokiej jakości miejsc pracy, krótko-, średnio- i długoterminowemu trwałemu wzrostowi i konkurencyjności, badaniom naukowym, edukacji od najmłodszych lat, szkoleniom, zmianom infrastrukturalnym, transformacji sektora energetycznego i efektywności energetycznej, zwłaszcza w przypadku, kiedy takie projekty mają najwyższą wartość dodatkową, przyczyniając się tym samym do osiągnięcia celów politycznych Unii zgodnie z art. 3 TFUE i art. 9 TUE.

(14a)  Inwestycje wspierane w ramach EFIS powinny przyczyniać się do realizacji istniejących programów i strategii unijnych, a także celów strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Powinny one wspierać wdrożenie konkluzji Rady Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r. Aby osiągnąć cele ogólne określone w art. 5 ust. 2 lit. b) i c), inwestycje te powinny przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w art. 170, 173 i 179 TFUE oraz art. 194 ust. 1 TFUE.

(14b)  Aby zapewnić lepszą ochronę inicjatyw współfinansowanych ze środków UE oraz czerpać z nich korzyści handlowe i gospodarcze, uczestnicy projektów finansowanych ze środków EFIS powinni przestrzegać zbioru zasad określonych w programie „Horyzont 2020“ dotyczących wykorzystywania i upowszechniania wyników projektów, w tym ich ochrony za pomocą przepisów dotyczących własności intelektualnej.    

(14c)   EFIS powinien wykorzystywać szereg produktów finansowych, w tym kapitał własny, zadłużenie lub gwarancje, które najlepiej odpowiadają potrzebom poszczególnych projektów. Tak szeroki wachlarz produktów powinien sprawić, że EFIS będzie zdolny dostosowywać się do potrzeb rynku, a jednocześnie zachęcać do prywatnych inwestycji w projekty. EFIS nie powinien zastępować finansowania prywatno-rynkowego ani produktów oferowanych przez regionalne i krajowe banki prorozwojowe, ale powinien przyciągać finansowanie z sektora prywatnego poprzez usuwanie niedoskonałości rynku w celu zapewnienia jak najskuteczniejszego strategicznego wykorzystania środków publicznych oraz przyczynienia się do dalszego wzmocnienia spójności w całej Unii.

(14d)  Wpływ EFIS na zatrudnienie powinien być systematycznie monitorowany i w jeszcze większym stopniu promowany, zwłaszcza z myślą o osiągnięciu długofalowych celów społecznych w postaci trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, dzięki czemu korzyści odniosą zarówno inwestorzy, jak i pracownicy.

(15)    EFIS powinien być ukierunkowany na projekty o wyższym profilu ryzyka i zysku niż istniejące instrumenty grupy EBI i Unii, aby zapewnić dodatkowość w stosunku do obecnych działań. EFIS powinien być ukierunkowany na finansowanie projektów w całej Unii ▌. EFIS powinien być wykorzystywany wyłącznie w sytuacjach, w których niemożliwe jest skorzystanie z innych źródeł finansowania, w tym ze strony banków prywatnych lub publicznych, regionalnych lub krajowych banków prorozwojowych, albo z EBI.

(16)    EFIS powinien koncentrować się na inwestycjach▌, które mogą być obarczone pewnym stopniem stosownego ryzyka, wyższym niż w przypadku istniejących działań grupy EBI, ale jednocześnie wciąż kierują się zasadami i wartościami unijnymi w odniesieniu do przepisów społecznych i środowiskowych, motywując do przejścia na niskoemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym, oraz w odniesieniu do spójności społecznej, a także spełniają szczególne wymogi finansowania przez EFIS. EFIS nie powinien dążyć po prostu do zmniejszenia kosztów kapitału na inwestycje, dla których możliwe byłoby pozyskanie finansowania ze środków prywatnych nawet w przypadku braku gwarancji ze strony UE. Średnie ryzyko wiążące się z projektem wspieranym przez EFIS powinno być wyższe niż w przypadku jakiegokolwiek innego dostępnego portfela inwestycyjnego w Unii. Strategia wyceny kosztów gwarancji UE powinna należycie uwzględniać potrzebę zaradzenia lukom inwestycyjnym i fragmentacji finansowej w Unii.

(16a)  EFIS powinien również wspierać projekty w obszarze edukacji, szkoleń i badań, rozwoju umiejętności informatycznych i edukacji cyfrowej, jak również projekty w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Realizując inwestycje w tych obszarach, należy przyjąć całościowe podejście, które w każdym przypadku należycie uwzględnia niepodważalną wartość edukacji i kultury.

(17)    Decyzje o wykorzystaniu gwarancji UE na potencjalne projekty oraz o kwalifikowalności krajowych banków prorozwojowych lub platform inwestycyjnych do wykorzystania nazwy „Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych” powinien podejmować – w sposób przejrzysty i niezależny – komitet inwestycyjny, na bazie wytycznych inwestycyjnych przyjętych przez radę kierowniczą zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Komitet inwestycyjny powinien składać się z ośmiu niezależnych ekspertów reprezentujących szeroki zakres wiedzy fachowej, jak określono w niniejszym rozporządzeniu. Ekspertów tych powinien zatwierdzić Parlament Europejski.

(18)    Aby umożliwić EFIS wspieranie inwestycji, Unia powinna udzielić gwarancji w wysokości 16 000 000 000 EUR. Gwarancja udzielana na poziomie portfela powinna mieć określony górny limit zależny od typu instrumentu, np. dług, kapitał własny lub gwarancja, który powinien być wyrażony jako procent wolumenu portfela zobowiązań pozostających do spłaty. Szacuje się, że dzięki połączeniu tej gwarancji z kwotą 5 000 000 000 EUR przekazaną przez EBI, pomoc z EFIS powinna wygenerować 60 800 000 000 EUR dodatkowych środków na inwestycje po stronie EBI i EFI. Ta kwota 60 800 000 000 EUR ze wsparcia EFIS powinna wygenerować łącznie 315 000 000 000 EUR w inwestycjach w Unii w okresie trzech lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Aby zdolności Funduszu pełniej odpowiadały rzeczywistym potrzebom, potrzebne są dodatkowe istotne wkłady państw członkowskich do kapitału EFIS, mające zasadnicze znaczenie dla zapewnienia odpowiednich efektów. Gwarancje przypisane do projektów, które zostaną ukończone bez uruchomienia gwarancji, stają się dostępne dla nowych działań.

(18a)   Europejski Bank Centralny wyraził gotowość do zakupu na rynku wtórnym obligacji wyemitowanych przez EFIS, jeżeli EFIS sam wyemituje takie obligacje lub uczyni to w jego imieniu EBI.

(19)    Uczestnictwo w EFIS powinno być otwarte dla podmiotów trzecich, co umożliwi tak bardzo potrzebne dalsze zwiększenie jego zasobów. Mogą to być państwa członkowskie, władze regionalne dysponujące uprawnieniami fiskalnymi i legislacyjnymi, krajowe i regionalne banki prorozwojowe, banki regionalne lub agencje publiczne będące własnością państw członkowskich lub przez nie kontrolowane, podmioty sektora prywatnego oraz, za zgodą istniejących uczestników, podmioty spoza Unii. Podmioty trzecie mogą przekazywać środki bezpośrednio do EFIS. Uczestnictwo państw członkowskich w EFIS poprzez różne publiczne organy lub struktury gospodarcze nie powinno dawać państwom członkowskim i osobom trzecim prawa do dodatkowego udziału w strukturze zarządzania EFIS.

(19a)   EFIS powinien także mieć możliwość wspierania struktur funduszy prywatnych, takich jak europejskie długoterminowe fundusze inwestycyjne (ELTIF), utworzone przez inwestorów prywatnych lub krajowe banki prorozwojowe, które mogą odegrać również rolę w zapewnieniu uzupełniającego narzędzia realizacji publicznych lub prywatno-publicznych inwestycji w realnej gospodarce. Jak przewidziano w rozporządzeniu XX/XXXX, Komisja powinna potraktować priorytetowo i usprawnić procesy dotyczące wszystkich wniosków ELTIF o finansowanie z EBI. Komisja i EBI powinny również przeanalizować wszystkie rodzaje możliwej współpracy między EFIS i ELTIF.

(20)    Podmioty trzecie mogą współfinansować projekty wraz z EFIS, w odniesieniu do poszczególnych projektów lub w ramach platform inwestycyjnych.

(20a)  Aby uwolnić inwestycje zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym, powinna istnieć możliwość udzielania gwarancji UE krajowym lub regionalnym bankom lub instytucjom prorozwojowym, funduszom lub platformom inwestycyjnym, dążąc w miarę możliwości do zapewnienia ulgi kapitałowej. Takie działania należy uznawać za działania EFIS.

(20b)  Wkład finansowy państwa członkowskiego w formie działań jednorazowych na rzecz EFIS, specjalnych platform inwestycyjnych oraz krajowych banków prorozwojowych, które korzystają z gwarancji UE, powinien być objęty pełnym zakresem obowiązujących zasad paktu stabilności i wzrostu.

(20c)   Zważywszy, że aktywa infrastrukturalne cechuje wysoka stopa niewypłacalności i odzysku oraz że finansowanie projektów infrastrukturalnych można postrzegać jako sposób na dywersyfikację portfela aktywów inwestorów instytucjonalnych, projekty infrastrukturalne wspierane przez środki EFIS powinny być traktowane jako ekspozycja typu 1 przy obliczaniu kapitałowego wymogu wypłacalności zgodnie z tytułem I rozdział V sekcja 6 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II). Podejście to należy przeanalizować w ramach przeprowadzanego przez Komisję przeglądu metod, założeń i standardowych parametrów stosowanych przy obliczaniu kapitałowego wymogu wypłacalności za pomocą formuły standardowej, o którym mowa w motywie 150 tego rozporządzenia delegowanego.

(21)    EFIS powinien mieć charakter uzupełniający i dodatkowy względem bieżących programów UE i tradycyjnych działań EBI. Pod warunkiem spełnienia wszystkich stosownych kryteriów kwalifikowalności państwa członkowskie mogą korzystać z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, aby wnieść wkład w finansowanie kwalifikowalnych projektów wspieranych przez gwarancję UE oraz inwestować w kapitał instytucji lub banków prorozwojowych, platform inwestycyjnych lub funduszy. Elastyczność zaproponowanego podejścia powinna zwiększyć potencjał przyciągania inwestorów w obszarach inwestycji, którymi zajmuje się EFIS.

(21a)  Państwa członkowskie mogą korzystać z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, aby wnieść wkład w finansowanie kwalifikowalnych projektów wspieranych przez gwarancję UE zgodnie z celami, zasadami i przepisami zawartymi w ramach prawnych mających zastosowanie do tych funduszy, a w szczególności zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady („rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów”) oraz umowami partnerskimi i odnośnymi programami. Elastyczność tego podejścia powinna zwiększyć synergię między instrumentami unijnymi, zapewnić jak największą wartość dodaną i wzmocnić potencjał przyciągania inwestorów w obszarach inwestycji, którymi zajmuje się EFIS. Należy zapewnić pełną komplementarność między instrumentami i inwestycjami, bez zastępowania instrumentów finansowych powstałych w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, tak by w jak największej mierze unikać efektu wypierania między nimi.

(22)    W przypadku gdy projekty infrastrukturalne i inwestycyjne wspierane przez EFIS są współfinansowane przez państwa członkowskie, powinny one być zgodne z zasadami pomocy państwa zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w celu zapewnienia pewności prawnej. W związku z tym Komisja ogłosiła, że w rozsądnym terminie (a w każdym razie przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia) sformułuje podstawowe warunki na potrzeby oceny pod względem zgodności z zasadami pomocy państwa, które spełniać będzie musiał każdy projekt, aby kwalifikować się do otrzymania finansowania w ramach EFIS. Komisja zapowiedziała, że jeżeli projekt, niezależnie od sektora gospodarki, którego dotyczy, spełni te warunki i otrzyma środki z EFIS, wszelkie dodatkowe wsparcie krajowe będzie poddawane uproszczonej i przyspieszonej analizie pod względem zgodności z zasadami pomocy państwa, w której jedynym dodatkowym elementem oceny Komisji będzie proporcjonalność pomocy publicznej (brak nadmiernej rekompensaty). Komisja zapowiedziała również, że zapewni dalsze wytyczne w odniesieniu do tych podstawowych warunków, w dążeniu do zagwarantowania efektywnego wykorzystania zasobów publicznych i pełnego przestrzegania zasady uzasadnionego oczekiwania.

(23)    W związku z koniecznością podjęcia w Unii natychmiastowych działań istnieje możliwość, że EBI i EFI sfinansują w 2015 r., przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, dodatkowe projekty, wykraczające poza zwykły profil ich działalności. Aby zmaksymalizować pozytywne skutki środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, takie dodatkowe projekty powinny zostać objęte gwarancją UE pod warunkiem, że spełniają podstawowe kryteria określone w niniejszym rozporządzeniu.

(24)    Działania EBI z zakresu finansowania i inwestycji wspierane przez EFIS powinny być zarządzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012[3], które obejmuje odpowiednie środki kontrolne i środki podejmowane w celu zapobieżenia uchylaniu się od opodatkowania, a także z odpowiednimi przepisami i procedurami dotyczącymi Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i Trybunału Obrachunkowego, w tym z umową trójstronną między Komisją Europejską, Europejskim Trybunałem Obrachunkowym oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

(25)    EBI i komitet inwestycyjny powinny regularnie przeprowadzać oceny działań wspieranych przez EFIS, w celu oszacowania ich zasadności, wyników, skutków, dodatkowości, wartości dodanej, a także ich koordynacji i spójności z innymi strategiami politycznymi Unii, zwłaszcza w odniesieniu do wsparcia finansowego ze strony europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, jak również w celu określenia aspektów mogących udoskonalić przyszłe działania. EBI i komitet inwestycyjny powinny również regularnie przedstawiać sprawozdania z tych ocen. Takie oceny i sprawozdania powinny być podawane do wiadomości publicznej oraz powinny przyczynić się do rozliczalności i analizy długookresowej stabilności.

(25a)  Polityka EFIS powinna uwzględniać równość płci oraz wspierać uwzględnianie aspektu płci, a także działania zapobiegające wszelkiego rodzaju dyskryminacji, szczególnie w kwestii dostępności dla osób niepełnosprawnych.

(26)    W celu wsparcia działań z zakresu finansowania prowadzonych przez EFIS powinno powstać Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”). ECDI, korzystając z doświadczenia Komisji, EBI, krajowych banków prorozwojowych i instytucji zarządzających europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi, powinien wspomagać tworzenie i przygotowanie projektów w całej Unii. ECDI powinien stanowić punkt kompleksowej obsługi w zakresie pomocy technicznej związanej z inwestycjami na terytorium Unii. ECDI powinien dostarczać nieodpłatnie wiedzy fachowej, aby zapewnić sprawiedliwy dostęp do finansowania EFIS w całej Unii. ECDI powinien ściśle współpracować z podobnymi podmiotami działającymi na szczeblu krajowym, aby zapewnić zdecentralizowaną pomoc na miejscu, w oparciu o zasadę wielojęzyczności, a także ułatwić skuteczne rozpowszechnianie informacji.

(26a)  ECDI musi w szczególności opierać się na dobrych praktykach stosowanych w ramach istniejących programów, takich jak ELENA (europejskie wsparcie energetyki na poziomie lokalnym), EFEE (Europejski Fundusz na rzecz Efektywności Energetycznej), JEREMIE (Wspólne europejskie zasoby dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw), JASPERS (wspólna inicjatywa wsparcia projektów w regionach europejskich), JESSICA (wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich) i JASMINE (Wspólne działania na rzecz wspierania instytucji mikrofinansowych w Europie);

(27)    Aby pokryć ryzyka związane z gwarancją UE dla EBI, należy stworzyć fundusz gwarancyjny. Fundusz gwarancyjny powinien zostać utworzony z napływających stopniowo wkładów z budżetu Unii. Fundusz gwarancyjny powinien być następnie zasilany również dochodami i spłatami z tytułu projektów korzystających ze wsparcia EFIS oraz kwotami odzyskanymi od dłużników zalegających ze spłatami, w przypadkach gdy fundusz gwarancyjny wywiązał się już z gwarancji na rzecz EBI. Wszelkie nadwyżki w funduszu gwarancyjnym wynikające z dostosowania kwoty docelowej lub wszelkie wynagrodzenia pozostałe po przywróceniu kwoty docelowej należy zwrócić do budżetu ogólnego Unii jako dochód przeznaczony na określony cel, aby uzupełnić wszystkie linie budżetowe, które mogły być wykorzystane jako źródło przeniesienia środków do unijnego funduszu gwarancyjnego.

(28)    Fundusz gwarancyjny ma stanowić bufor płynności dla budżetu Unii w stosunku do strat poniesionych przez EFIS w dążeniu do osiągnięcia wytyczonych celów. Dotychczasowe doświadczenie wskazuje, że w przypadku tego typu inwestycji, jakie mają być wspierane przez EFIS, poziom środków w funduszu gwarancyjnym powinien odpowiadać 50 % ▌całkowitych zobowiązań gwarancyjnych Unii.

(29)    Wkład pochodzący z budżetu Unii powinien być stopniowo zatwierdzany przez Parlament Europejski i Radę w ramach rocznych procedur budżetowych do 2022 r. włącznie. W tym celu władza budżetowa powinna wykorzystać w stosownych przypadkach wszelkie środki dostępne na mocy rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020, w tym w szczególności łączny margines na zobowiązania, łączny margines na płatności oraz instrument elastyczności.

(30)    Ze względu na swoje podobieństwo do unijnych instrumentów finansowych gwarancja UE dla EBI i fundusz gwarancyjny powinny być zgodne z zasadami należytego zarządzania finansami, przejrzystości, proporcjonalności, niedyskryminacji, równego traktowania i pomocniczości, zgodnie z art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012[4] i, w stosownych przypadkach, postanowieniami art. 139 tego rozporządzenia.

(31)    W Unii jest wiele potencjalnych rentownych gospodarczo i technicznie wykonalnych projektów, które nie są finansowane ze względu na brak pewności i przejrzystości co do tych projektów. Często dzieje się tak dlatego, że prywatni inwestorzy nie wiedzą o istnieniu tych projektów lub nie mają wystarczających danych, aby ocenić ryzyka inwestycyjne. Komisja oraz EBI ▌ powinny promować tworzenie przejrzystego katalogu obecnych i przyszłych projektów na terytorium Unii, które nadają się do celów inwestycyjnych. Dzięki temu katalogowi informacje na temat projektów będą udostępniane regularnie, a co za tym idzie inwestorzy będą otrzymywać wiarygodne i przejrzyste informacje, na podstawie których będą mogli podejmować decyzje inwestycyjne. W związku z tym katalogiem dużą wagę przykładać się będzie do ochrony istotnych tajemnic handlowych.

(32)    Państwa członkowskie, we współpracy z władzami regionalnym i lokalnymi, powinny być w stanie wnieść wkład do katalogu europejskich projektów inwestycyjnych poprzez dostarczanie między innymi informacji o projektach inwestycyjnych na ich terytorium.

(33)    Katalog projektów powinien zawierać projekty z całej Unii do wglądu dla inwestorów i tylko w celach informacyjnych. Może on obejmować projekty, które nadają się do całkowitego finansowania przez sektor prywatny lub z pomocą innych instrumentów dostępnych na poziomie europejskim lub krajowym. EFIS powinien wspierać finansowanie i zrównoważone pod względem środowiskowym inwestowanie w projekty figurujące w katalogu projektów, ale nie powinno być automatycznej zależności między włączeniem do wykazu a dostępem do środków z EFIS, zaś EFIS, EBI i komitet inwestycyjny powinny dysponować pełnymi możliwościami wyboru i wspierania projektów, które nie figurują w wykazie.

(34)    W celu zapewnienia rozliczalności wobec obywateli europejskich, EBI powinien składać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie regularne sprawozdania na temat postępów i wpływu EFIS, w szczególności w odniesieniu do dodatkowości działań realizowanych w ramach EFIS w porównaniu ze zwykłymi działaniami EBI, w tym działaniami specjalnymi. Na wniosek Parlamentu Europejskiego przewodniczący rady kierowniczej i dyrektor zarządzający powinni uczestniczyć w wysłuchaniach i odpowiadać na pytania w wyznaczonym terminie.

(35)    Aby zapewnić właściwe pokrycie zobowiązań z tytułu gwarancji UE oraz stałą dostępność gwarancji UE, Komisji należy przekazać uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w odniesieniu do dostosowania kwot wpłacanych z budżetu ogólnego Unii ▌. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(36)    Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, a mianowicie: wspieranie inwestycji w Unii i zapewnienie lepszego dostępu do finansowania przedsiębiorstwom zatrudniającym do 3000 pracowników, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie ze względu na różnice w zdolności budżetowej, natomiast ze względu na rozmiary tych celów możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, może ona podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

ROZDZIAŁ I - Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych

Artykuł 1

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych

1.          Komisja negocjuje projekt umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („EBI”) w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFIS”) zgodnie z wymogami niniejszego rozporządzenia.

EFIS ma na celu wspieranie inwestycji w Unii oraz zapewnienie zwiększonego dostępu do finansowania przedsiębiorstwom zatrudniającym do 3 000 pracowników – przy czym priorytet mają małe i średnie przedsiębiorstwa oraz małe spółki o średniej kapitalizacji – poprzez zwiększenie zdolności EBI do ponoszenia ryzyka („umowa w sprawie EFIS”).

2.          Do umowy w sprawie EFIS mogą przystąpić państwa członkowskie oraz podmioty trzecie, w tym krajowe i regionalne banki prorozwojowe lub agencje publiczne będące własnością państw członkowskich lub przez nie kontrolowane, władze regionalne, specjalne platformy inwestycyjne oraz podmioty sektora prywatnego. Ani państwa członkowskie, ani podmioty trzecie nie mogą być członkami rady kierowniczej.

2a.        Komisja jest uprawniona do przystąpienia do umowy w sprawie EFIS w imieniu Unii w drodze aktu delegowanego zgodnie z art. 17, pod warunkiem, że umowa w sprawie EFIS spełnia wymogi niniejszego rozporządzenia.

2b.        Komisja jest uprawniona do przyjęcia późniejszych zmian w umowie w sprawie EFIS w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 17, pod warunkiem, że zmiany w umowie w sprawie EFIS spełniają wymogi niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 1aDefinicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)        „umowa w sprawie EFIS” oznacza instrument prawny, za pomocą którego Komisja i EBI doprecyzowują warunki określone w niniejszym rozporządzeniu na potrzeby zarządzania EFIS;

b)        „krajowe banki lub instytucje prorozwojowe” oznaczają podmioty prawne, które prowadzą działalność finansową na zasadzie profesjonalnej i którym państwo członkowskie powierza – na szczeblu centralnym, regionalnym lub lokalnym – mandat publiczny do prowadzenia działalności rozwojowej lub promocyjnej;

c)        „platformy inwestycyjne” oznaczają spółki celowe, rachunki zarządzane, umowne uzgodnienia dotyczące współfinansowania lub podziału ryzyka, bądź uzgodnienia ustanowione w dowolny inny sposób, za pomocą których inwestorzy kierują wkład finansowy w celu sfinansowania pewnej liczby projektów inwestycyjnych i do których mogą należeć platformy krajowe obejmujące kilka projektów inwestycyjnych na terytorium danego państwa członkowskiego, platformy wielokrajowe lub regionalne obejmujące partnerów z kilku państw członkowskich lub krajów trzecich zainteresowanych dużymi projektami na danym obszarze geograficznym oraz platformy tematyczne, które mogą obejmować projekty inwestycyjne w danym sektorze;

d)        „małe i średnie przedsiębiorstwa” lub „MŚP” oznaczają mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w art. 2 załącznika do zaleceniu Komisji 2003/361/WE[5];

e)        „małe spółki o średniej kapitalizacji” oznaczają podmioty prawne zatrudniające nie więcej niż 499 pracowników i niebędące MŚP;

f)         „spółki o średniej kapitalizacji” oznaczają podmioty prawne zatrudniające nie więcej niż 3000 pracowników i niebędące MŚP ani małymi spółkami o średniej kapitalizacji;

g)        „dodatkowość” oznacza wsparcie przez EFIS operacji, które służą zaradzeniu niedoskonałościom rynku lub lukom inwestycyjnym i które nie mogłyby zostać przeprowadzone w danym okresie w ramach zwykłych instrumentów EBI, w tym działań specjalnych, bez wsparcia EFIS lub które nie mogłyby zostać przeprowadzone w takim samym zakresie w danym okresie w ramach instrumentów EFI i UE. Projekty wspierane przez EFIS, dążąc do tworzenia miejsc pracy i osiągnięcia wzrostu gospodarczego, zazwyczaj będą się charakteryzować wyższym profilem ryzyka niż projekty wspierane za pomocą zwykłych działań EBI, w tym działań specjalnych.

Artykuł 2

Warunki umowy w sprawie EFIS

1.          Umowa w sprawie EFIS zawiera w szczególności:

a)      postanowienia dotyczące utworzenia EFIS jako osobnego, jednoznacznie identyfikowalnego i przejrzystego instrumentu gwarancyjnego oraz odrębnego rachunku zarządzanego przez EBI;

b)     wysokość i warunki wkładów finansowych przekazywanych przez EBI za pośrednictwem EFIS;

c)      warunki finansowania przekazywanego przez EBI za pośrednictwem EFIS do Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego („EFI”);

d)     postanowienia dotyczące zarządzania EFIS zgodnie z art. 3, bez uszczerbku dla Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego;

da)   szczegółowe wymogi dotyczące działań EBI z zakresu finansowania i inwestycji oraz finansowania EFI przez EBI, kwalifikujących się do objęcia gwarancją UE zgodnie z art. 5 ust. 2a i art. 5a;

db)   tabela kluczowych wskaźników skuteczności działania wykorzystywana do oceny makroekonomicznych skutków inwestycji EFIS, w tym w zakresie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, efektywności energetycznej, TEN-T, mobilności w miastach, realizacji celów Unii, w tym celów strategii „Europa 2020”, a także mobilizacji kapitału prywatnego i jego wpływu na wsparcie inwestycji;

e)     szczegółowe zasady udzielania gwarancji UE zgodnie z art. 7, w tym górne limity dla portfeli poszczególnych rodzajów instrumentów, zasady dotyczące uruchomienia gwarancji UE, które – za wyjątkiem ewentualnych strat kapitału własnego – następuje tylko raz do roku po unettowieniu zysków i strat, i wynagrodzenia z tytułu gwarancji oraz wymóg, aby wynagrodzenie z tytułu ryzyka było rozdzielane między podmioty uczestniczące w sposób proporcjonalny do ich odpowiedniego udziału w ryzyku;

f)      postanowienia i procedury dotyczące dochodzenia roszczeń;

fa)    procedurę wyboru projektów, w tym rolę EBI we wstępnej ocenie wniosków dotyczących projektów i przekazaniu ich komitetowi inwestycyjnemu;

g)     wymogi dotyczące wykorzystania gwarancji UE, w tym określone ramy czasowe i kluczowe wskaźniki skuteczności działania;

ga)   szczegółowe uzgodnienia mające zapewnić, że działania z zakresu finansowania i inwestycji sygnowane przez EBI w okresie przejściowym określonym w art. 20 będą objęte gwarancją UE;

h)     postanowienia dotyczące finansowania ECDI zgodnie z art. 8a;

i)      postanowienia dotyczące zasad współinwestowania przez podmioty trzecie w ramach działań EBI z zakresu finansowania i inwestycji wspieranych przez EFIS;

j)      warunki gwarancji UE;

ja)    przepisy dotyczące własności intelektualnej finansowanych projektów, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1291/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady[6].

Umowa w sprawie EFIS przewiduje wyraźny rozdział między działaniami EBI prowadzonymi ze wsparciem EFIS a pozostałymi działaniami EBI. Dlatego EBI musi zadbać o to, by działania EFIS były przedmiotem oddzielnego sprawozdania finansowego.

Umowa w sprawie EFIS przewiduje, że działaniami EFIS prowadzonymi przez EFI kierują organy zarządzające EFI. Muszą one jednak być uwzględniane w sprawozdawczości ogólnej EFIS.

Umowa w sprawie EFIS przewiduje, że wynagrodzenie należne Unii z tytułu działań wspieranych przez EFIS jest przekazywane po odliczeniu płatności związanych z uruchomieniem gwarancji UE, a następnie kosztów, o których mowa w art. 8a oraz w art. 5 ust. 3.

3.          Państwa członkowskie, które przystąpiły do umowy w sprawie EFIS, mogą przekazywać swoje wkłady finansowe w szczególności w formie gotówkowej lub w formie gwarancji dopuszczalnej przez EBI. Inne podmioty trzecie przekazują swoje wkłady wyłącznie w formie gotówkowej.

Artykuł 2aPrzepisy finansowe

Przepisy finansowe mające zastosowanie do EFIS i ECDI przyjmuje rada kierownicza. Nie mogą one odbiegać od przepisów rozporządzenia (WE, Euratom) nr 966/2012.

W ramach negocjacji dotyczących umowy w sprawie EFIS przed ustanowieniem EFIS lub po przedłożeniu oficjalnego wniosku przez radę kierowniczą Komisja jest uprawniona do zezwolenia w należycie uzasadnionych przypadkach na odstępstwa w formie przejściowych przepisów finansowych w drodze aktu delegowanego zgodnie z art. 290 TFUE i art. 17 niniejszego rozporządzenia. Tego typu przepisy przejściowe obowiązują przez okres nie dłuższy niż trzy lata lub dopóki Parlament i Rada nie zmienią rozporządzenia (WE, Euratom) nr 966/2012 tak, by uwzględnić w nim specjalne wymogi EFIS.

Artykuł 3

Zarządzanie EFIS

1.          Umowa w sprawie EFIS przewiduje, że EFIS ma być zarządzany przez radę kierowniczą, która ma określić jego strategiczne kierunki działania, zgodnie z celami strategii „Europa 2020” i ze szczególnym uwzględnieniem obszarów o największym potencjale w zakresie wzrostu i zatrudnienia, strategiczny podział zasobów oraz procedury i strategie operacyjne, w tym politykę inwestycyjną dotyczącą projektów, które EFIS może wspierać, oraz profil ryzyka EFIS, aby zmaksymalizować wzrost, zatrudnienie i inwestycje, zgodnie z celami określonymi w art. 5 ust. 2 i art. 5 ust. 2 lit. a) oraz w celu zapewnienia dodatkowości inwestycji wspieranych przez gwarancje EFIS. Rada kierownicza określa również politykę inwestycyjną w odniesieniu do kwalifikowalnych platform inwestycyjnych. Rada kierownicza określa strategię wyceny kosztów gwarancji UE, z należytym uwzględnieniem potrzeby usuwania luk inwestycyjnych i zaradzenia fragmentacji finansowej w Unii. Rada kierownicza przyjmuje wytyczne inwestycyjne dotyczące wykorzystania gwarancji UE, wdrażane przez komitet inwestycyjny.

1a.        Priorytety Komisji dotyczące wytycznych inwestycyjnych EFIS muszą odzwierciedlać cele Unii oraz muszą być zgodne z art. 5 ust. 2a niniejszego rozporządzenia. Określa się je przed wejściem w życie umowy w sprawie EFIS i w stosownych przypadkach są one poddawane przeglądowi. Priorytety podaje się do wiadomości publicznej. W tym celu Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 17.

             Wykonując swój mandat w radzie kierowniczej EFIS, Komisja wspiera priorytety określone i zmienione zgodnie z akapitem pierwszym oraz głosuje zgodnie z tymi priorytetami.

2.          Rada kierownicza składa się z czterech członków: trzech powołuje Komisja, a jednego EBI. Rada kierownicza wybiera spośród swoich członków przewodniczącego na trzyletnią kadencję, odnawialną jednokrotnie.

Rada kierownicza podejmuje decyzje w drodze konsensusu.

3.      ▌Rada kierownicza podejmuje decyzje w drodze konsensusu. ▌

Państwa członkowskie i strony trzecie mogą wnieść wkład do EFIS w formie gwarancji lub środków pieniężnych, jednak nie mogą być członkami rady kierowniczej.

Protokoły z posiedzeń rady kierowniczej są publikowane jak najszybciej po ich zatwierdzeniu przez radę.

4.          Umowa w sprawie EFIS przewiduje stanowisko dyrektora zarządzającego, którego zadaniem jest bieżące zarządzanie EFIS i przygotowywanie posiedzeń komitetu inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 5, i przewodniczenie tym posiedzeniom. Dyrektora zarządzającego wspomaga w wykonywaniu jego zadań zastępca dyrektora zarządzającego.

Dyrektor zarządzający składa radzie kierowniczej EFIS kwartalne sprawozdania z działalności EFIS. Dyrektor zarządzający i zastępca dyrektora zarządzającego są powoływani przez radę kierowniczą EFIS na wspólny wniosek Komisji i EBI na jednokrotnie odnawialną trzyletnią kadencję. W ramach otwartej procedury selekcji Komisja, uzyskawszy zgodę EBI, przedstawia Parlamentowi Europejskiemu – odrębnie dla stanowiska dyrektora zarządzającego i zastępcy dyrektora zarządzającego – listy finalistów.

Po uzyskaniu zgody EBI Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu do zatwierdzenia propozycję osób do mianowania na stanowisko dyrektora zarządzającego i zastępcy dyrektora zarządzającego. Po zatwierdzeniu tej propozycji rada kierownicza powołuje dyrektora zarządzającego i zastępcę dyrektora zarządzającego.

5.          Umowa w sprawie EFIS przewiduje powołanie w EFIS komitetu inwestycyjnego, którego zadaniem jest ocena zgodności potencjalnych projektów z polityką inwestycyjną EFIS i zatwierdzanie wsparcia projektów przy pomocy gwarancji UE zgodnie z art. 5, niezależnie od ich lokalizacji geograficznej▌. Ponadto komitet inwestycyjny jest organem odpowiedzialnym za zatwierdzanie kwalifikowalności platform inwestycyjnych i krajowych banków prorozwojowych oraz za zezwalanie im na korzystanie z nazwy „EFIS” lub „Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych”. Wniosek o zatwierdzenie należy złożyć ponownie, jeżeli platforma inwestycyjna w znaczący sposób zmienia swoje podstawowe strategie inwestycyjne.

W skład komitetu inwestycyjnego wchodzi ośmiu niezależnych ekspertów i dyrektor zarządzający. Niezależni eksperci muszą posiadać duże doświadczenie rynkowe w dziedzinie konstruowania i finansowania projektów oraz wiedzę z dziedziny makroekonomii. W skład komitetu inwestycyjnego wchodzą osoby reprezentujące liczne dyscypliny i posiadające szeroką wiedzę na temat różnych sektorów i rynków geograficznych w obrębie Unii, a mianowicie wiedzę na temat inwestycji związanych z ogólnymi celami EFIS, takimi jak badania naukowe i rozwój, transport i MŚP, celami w zakresie ochrony środowiska, kwestii społecznych, w tym gospodarki społecznej i solidarnej, doświadczenie w dziedzinie inwestycji publicznych i zarządzanych publicznie inwestycji w projekty, spójności terytorialnej i w zakresie edukacji i szkoleń. Komitet inwestycyjny jest powoływany przez radę kierowniczą na trzyletnią, odnawialną kadencję, której łączny czas trwania nie przekracza sześciu lat.

W ramach otwartej procedury selekcji Komisja, uzyskawszy zgodę EBI, przedstawia Parlamentowi Europejskiemu listę finalistów na stanowiska ośmiu ekspertów komitetu inwestycyjnego.

Po uzyskaniu zgody EBI Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu do zatwierdzenia listę proponowanych ekspertów, opracowaną z uwzględnieniem zasady równości płci. Po zatwierdzeniu tej propozycji rada kierownicza mianuje ekspertów na trzyletnią, odnawialną kadencję.

Członkowie komitetu inwestycyjnego pełnią swoje obowiązki w sposób niezależny i nie mogą przyjmować poleceń od EBI, instytucji unijnych, państw członkowskich ani jakichkolwiek innych organów publicznych lub prywatnych. Pracownicy EBI mogą udzielać wsparcia analitycznego, logistycznego i administracyjnego. Żadna ocena projektu przeprowadzona przez EBI nie jest jednak wiążąca dla komitetu inwestycyjnego.

Życiorysy i oświadczenia majątkowe każdego z członków komitetu inwestycyjnego podaje się do wiadomości publicznej i stale aktualizuje, a Komisja i EBI mogą przeprowadzać dogłębne kontrole ich wiarygodności.

Decyzje komitetu inwestycyjnego podejmowane są zwykłą większością głosów i są podawane do wiadomości publicznej w sposób umożliwiający łatwy dostęp.

ROZDZIAŁ II - Gwarancja UE i fundusz gwarancyjny UE

Artykuł 4

Gwarancja UE

Unia udziela EBI nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji w odniesieniu do działań z zakresu finansowania i inwestycji objętych niniejszym rozporządzeniem i umową w sprawie EFIS („gwarancja UE”) oraz prowadzonych na terytorium Unii, w tym działań prowadzonych między partnerami z kilku państw członkowskich a krajem trzecim objętym zakresem europejskiej polityki sąsiedztwa, w tym partnerstwem strategicznym, polityką rozszerzenia, oraz należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, bądź między państwem członkowskim a krajem lub terytorium zamorskim, określonymi w załączniku II do TFUE. Gwarancja UE udzielana jest jako gwarancja na żądanie w odniesieniu do instrumentów, o których mowa w art. 6. Jej celem jest zapewnienie ulgi kapitałowej w sytuacji gdy udziela się jej bankowi prorozwojowemu lub platformie inwestycyjnej.

Artykuł 5

Warunki wykorzystania gwarancji UE

1.          Udzielenie gwarancji UE uzależnione jest od wejścia w życie umowy w sprawie EFIS i od przyjęcia przez radę kierowniczą wytycznych inwestycyjnych.

2.          Gwarancja UE udzielana jest ▌w odniesieniu do działań EBI z zakresu finansowania i inwestycji lub finansowania EFI przez EBI na poziomie inwestycji w fundusze na potrzeby prowadzenia przez EBI działań z zakresu finansowania i inwestycji zgodnie z art. 7 ust. 2 i zatwierdzonych przez komitet inwestycyjny.

Działania te muszą być zgodne z polityką Unii i wspierać następujące cele:

a)     rozwój nowej, istniejącej lub brakującej infrastruktury transportowej i innowacyjnych technologii, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1316/2013 (instrument „Łącząc Europę”) i nr 1315/2013 (wytyczne dotyczące TEN-T), w odniesieniu do sieci bazowej, jak i kompleksowej, a także priorytetów horyzontalnych;

aa)   rozwój inteligentnych i zrównoważonych projektów na rzecz mobilności w miastach, które zawierają cele dotyczące dostępności, redukcji emisji gazów cieplarnianych, energii i wypadków;

b)     rozwój i modernizacja infrastruktury energetycznej, zgodnie z priorytetami unii energetycznej, ramami polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2020, 2030 i 2050, zwłaszcza połączeń międzysystemowych, inteligentnych sieci energetycznych na poziomie dystrybucji, magazynowania energii i synchronizacji rynków;

c)     propagowanie energii odnawialnej,▌ efektywności energetycznej, zasobooszczędności i oszczędności energii, ze szczególnym naciskiem na ograniczanie popytu na energię za pomocą zarządzania popytem i modernizacji budynków;

d)     rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych, w dziedzinie infrastruktury cyfrowej i telekomunikacyjnej oraz szerokopasmowych sieci w całej Unii;

e)     inwestycje w innowacje, badania naukowe i rozwój, w tym infrastrukturę badawczą, projekty pilotażowe i demonstracyjne, współpracę między środowiskiem akademickim a przemysłem oraz transfer wiedzy i technologii;

ea)   inwestycje w edukację, szkolenia, umiejętności w zakresie przedsiębiorczości;

eb)   inwestycje w innowacyjne rozwiązania w zakresie zdrowia, takie jak e-zdrowie, i nowe skuteczne leki, oraz w sektor społeczny;

ec)    inwestycje w sektorze kreatywnym i kulturalnym;

ed)   inwestycje w projekty i infrastrukturę w dziedzinie ochrony środowiska i zarządzania nim, wzmocnienia usług ekosystemowych i zrównoważonego rozwoju miast;

ee)    wsparcie finansowe, w tym finansowanie ryzyka aktywów obrotowych, dla MŚP, podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą, firm odpryskowych i małych spółek o średniej kapitalizacji za pośrednictwem EFI, oraz spółek o średniej kapitalizacji w celu zapewnienia innowacyjnym i zrównoważonym sektorom czołowej pozycji na rynku technologii;

ef)    finansowanie projektów zgodnych z celami programu „Horyzont 2020” i instrumentu „Łącząc Europę”.

Ponadto gwarancja UE udzielana jest, za pośrednictwem EBI, celem wsparcia specjalnych platform inwestycyjnych lub funduszy i krajowych oraz regionalnych banków prorozwojowych lub innych instytucji, które inwestują w działania spełniające warunki określone w niniejszym rozporządzeniu po zatwierdzeniu przez komitet inwestycyjny. W takim przypadku rada kierownicza określa zasady polityki, zgodnie z art. 3 ust. 1, w odniesieniu do wspomnianych kwalifikowalnych instrumentów, pozostawiając im decyzję w sprawie zatwierdzenia indywidualnych decyzji inwestycyjnych. Takie działania i wkład w nie jest uznawany za działania EFIS. Platformy inwestycyjne mogą zrzeszać współinwestorów, organy publiczne, ekspertów, placówki oświatowe, szkoleniowe i badawcze, odpowiednich partnerów społecznych i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego oraz inne odpowiednie podmioty na szczeblu UE, krajowym i regionalnym.

2a.        EFIS jest ukierunkowany na projekty o wyższym profilu ryzyka niż istniejące instrumenty EBI i Unii w celu zapewnienia dodatkowości względem obecnych działań. EFIS wspiera projekty, które mają następujące cele:

a)      są opłacalne z perspektywy ekonomicznej, co wynika z oceny kosztów i korzyści odpowiadającej europejskim normom i gdy są współfinansowane przez partnera publicznego lub pośrednika finansowego, takiego jak platforma inwestycyjna lub bank prorozwojowy, który zapewnia wsparcie na likwidację potencjalnej luki w finansowaniu;

b)      dążą do realizacji unijnego celu zapewnienia inteligentnego i trwałego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, a także tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości, zwiększenia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, a także zapewniają unijną wartość dodaną w postaci dużego postępu społecznego i gospodarczego,

c)      są ukierunkowane na działania, które nie mogłyby być realizowane z wykorzystaniem budżetu Unii lub poprzez zwykłą działalność EBI, w tym działania specjalne, ani nie są finansowane przez rynek;

d)      mają wyższy profil ryzyka, niż projekty wspierane w ramach bieżącej działalności EBI, biorąc pod uwagę fakt, że najwyższy poziom dodatkowości można zapewnić wyłącznie wtedy, gdy zasoby finansowe skoncentrowane są na projektach, które nie są finansowane w inny sposób; opracowanie odpowiednich środków ma odbywać się w oparciu o procedury określone w art. 3 ust. 1.

2b.        Mając na uwadze, że każdy projekt, niezależnie od jego wielkości, może ożywić europejską gospodarkę, nie należy nakładać ograniczeń na wielkość projektów objętych EFIS.

3.          Zgodnie z art. 17 Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego EBI pobiera od beneficjentów działań z zakresu finansowania opłaty na pokrycie wydatków związanych z EFIS. Nie naruszając przepisów akapitów drugiego i trzeciego niniejszego ustępu, żadne wydatki administracyjne ani jakiekolwiek inne kwoty pobierane przez EBI w związku z działaniami z zakresu finansowania i inwestycji prowadzonymi przez EBI na mocy niniejszego rozporządzenia nie są pokrywane z budżetu Unii.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. e) EBI może uruchomić gwarancję UE, w ramach łącznego limitu odpowiadającego 1 % łącznej kwoty pozostałych do uregulowania zobowiązań z tytułu gwarancji UE na pokrycie wydatków, którymi zostaliby obciążeni beneficjenci działań z zakresu finansowania, ale które nie zostały odzyskane.

Kwoty pobierane przez EBI w przypadku, gdy EBI dostarcza w imieniu EFIS finansowania na rzecz EFI, które jest zabezpieczone gwarancją UE zgodnie z art. 7 ust. 2, mogą być pokrywane z budżetu Unii.

4.          ▌Państwa członkowskie mogą korzystać z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, aby wnieść wkład w finansowanie kwalifikowalnych projektów, w które inwestuje EBI ze wsparciem w postaci gwarancji UE, zgodnie z celami, zasadami i przepisami zawartymi w ramach prawnych mających zastosowanie do tych funduszy, a także zgodnie z umowami o partnerstwie i odnośnymi programami. Należy zapewnić koordynację, komplementarność, dodatkowość, spójność i synergię.

4a.      Zgodnie z art. 17 Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych ustanawiających dodatkowe szczegółowe postanowienia dotyczące łączenia wsparcia z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na rzecz projektów finansowanych przez EBI ze wsparciem w ramach gwarancji UE, w tym zawierających postanowienia dotyczące wkładu z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w ramach platform inwestycyjnych.

Artykuł 6

Instrumenty kwalifikowalne

Na potrzeby art. 5 ust. 2 EBI korzysta z gwarancji UE w celu pokrycia ryzyka związanego z instrumentami co do zasady na poziomie portfela.

▌Instrumenty kwalifikujące się do objęcia gwarancją UE lub ▌portfele mogą składać się z następujących instrumentów:

a)        pożyczek EBI, gwarancji, kontrgwarancji, instrumentów rynku kapitałowego, dowolnych innych form finansowania lub instrumentów wsparcia jakości kredytowej, udziałów kapitałowych i quasi-kapitałowych, w tym za pośrednictwem krajowych banków lub instytucji prorozwojowych, platform lub funduszy inwestycyjnych. Te instrumenty muszą zostać udzielone, nabyte lub wyemitowane na rzecz działań realizowanych w Unii, w tym działań prowadzonych transgranicznie między państwem członkowskim a państwem trzecim, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i pod warunkiem, że finansowanie EBI zostało udzielone zgodnie z podpisaną umową, która nie wygasła, ani nie została anulowana;

b)        finansowania dostarczanego przez EBI na rzecz EFI, umożliwiającego mu udzielanie pożyczek, gwarancji, kontrgwarancji, wszelkich innych form instrumentów wspierających jakość kredytową, instrumentów rynku kapitałowego i udziałów kapitałowych lub quasi-kapitałowych, w tym za pośrednictwem krajowych banków lub instytucji prorozwojowych, platform lub funduszy inwestycyjnych. Te instrumenty muszą zostać udzielone, nabyte lub wyemitowane ▌na rzecz działań realizowanych w Unii, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz pod warunkiem, że finansowanie EFI zostało udzielone zgodnie z podpisaną umową, która nie wygasła, ani nie została anulowana.

ba)      gwarancji EBI udzielanej krajowym bankom lub instytucjom prorozwojowym, platformom lub funduszom inwestycyjnym w ramach kontrgwarancji Unii.

Artykuł 7

Zakres i warunki gwarancji UE

1.          Kwota gwarancji UE dla EBI wynosi 16 000 000 000 EUR, z czego, zgodnie z ust. 2, maksymalnie 2 500 000 000 EUR może zostać przydzielone na finansowanie EFI przez EBI. Bez uszczerbku dla art. 8 ust. 9, łączne płatności unijne dokonane w ramach gwarancji dla EBI nie mogą przekroczyć kwoty gwarancji.

2.          Zakres gwarancji w odniesieniu do danego typu portfela instrumentów, o którym mowa w art. 6, określany jest w oparciu o ryzyko związane z tym portfelem. Gwarancję UE można wykorzystać do udzielenia bądź to gwarancji z tytułu pierwszej straty dla poszczególnych portfeli, bądź też pełnej gwarancji. Gwarancja UE może zostać przyznana na zasadzie równego traktowania (pari passu) innych podmiotów uczestniczących.

Gdy EBI przekazuje finansowanie EFI poprzez EFIS w celu prowadzenia przez EBI działań z zakresu finansowania i inwestycji, gwarancja UE stanowi pełną gwarancję dla finansowania zapewnianego przez EBI, pod warunkiem że EBI przekazuje równoważną kwotę finansowania bez gwarancji UE. Kwota objęta gwarancją UE nie może przekraczać 2 500 000 000 EUR.

3.          W przypadku, gdy EBI uruchamia gwarancję UE zgodnie z umową w sprawie EFIS, Unia dokonuje wypłaty na żądanie zgodnie z warunkami tej umowy.

4.          W przypadku dokonania przez Unię ▌płatności na rzecz EBI z tytułu uruchomienia gwarancji ▌Unia wstępuje w odnośne prawa EBI dotyczące działań z zakresu finansowania w ramach gwarancji UE a EBI, w imieniu Unii, prowadzi czynności w celu odzyskania należności z tytułu wypłaconych kwot oraz zwraca Unii wypłacone kwoty z odzyskanych należności zgodnie z postanowieniami i procedurami określonymi w art. 2 ust. 1 lit. f).

Artykuł 8

Fundusz gwarancyjny UE

1.          Utworzony zostaje fundusz gwarancyjny UE („fundusz gwarancyjny”), który ma stanowić bufor płynności, z którego ▌realizowane wypłaty na rzecz EBI w przypadku uruchomienia gwarancji UE.

2.          Fundusz gwarancyjny jest zasilany z:

a)     wkładów z budżetu ogólnego Unii,

b)     zwrotów z zainwestowanych środków z funduszu gwarancyjnego,

c)     kwot odzyskanych od dłużników zalegających ze spłatami, zgodnie z procedurą odzyskiwania określoną w umowie w sprawie EFIS, jak przewidziano w art. 2 ust. 1 lit. f),

d)      dochodów oraz wszelkich innych płatności otrzymanych przez Unię zgodnie z umową w sprawie EFIS.

3.          Wpłaty do funduszu gwarancyjnego, o których mowa w ust. 2 lit. b), c) i d), stanowią wewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel, zgodnie z art. 21 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 966/2012.

4.          Środki funduszu gwarancyjnego pochodzące z wpływów przewidzianych w ust. 2 są zarządzane bezpośrednio przez Komisję i inwestowane zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami oraz są objęte właściwymi regułami ostrożnościowymi.

5.          Wpłaty do funduszu gwarancyjnego, o których mowa w ust. 2, wykorzystywane są do osiągnięcia odpowiedniego poziomu środków, odzwierciedlającego łączne zobowiązania z tytułu gwarancji UE („kwota docelowa”). Kwotę docelową ustala się na 50 % łącznych zobowiązań z tytułu gwarancji UE.

Kwota docelowa musi zostać osiągnięta najpóźniej w 2022 r. w drodze stopniowych wpłat środków, o których mowa w ust. 2 lit. a), a także wpłat do funduszu gwarancyjnego przewidzianych w ust. 2 lit. b), c) i d).

5a.        Środki niezbędne do osiągnięcia początkowej kwoty docelowej są stopniowo zatwierdzane przez Parlament Europejski i Radę w ramach rocznej procedury budżetowej, należycie uwzględniając wszystkie środki dostępne na mocy rozporządzenia Rady nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem łącznego marginesu dla zobowiązań, łącznego marginesu dla płatności i instrumentu elastyczności.

W związku z tym Parlament Europejski i Rada zbadają metody finansowania funduszu gwarancyjnego UE wykorzystujące wszelkie nieprzewidziane dochody powstałe w trakcie każdego roku budżetowego, w tym dochody pochodzące z grzywn, i wprowadzą zmiany do mających zastosowanie ram prawnych w celu umożliwienia wykorzystania rocznej nadwyżki w budżecie ogólnym Unii.

W kontekście śródokresowego powyborczego przeglądu/rewizji wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020, który — zgodnie z postanowieniami art. 2 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 — rozpocznie się najpóźniej pod koniec 2016 r., Parlament Europejski i Rada dokonają przeglądu finansowania funduszu gwarancyjnego, zarówno jeśli chodzi o środki na zobowiązania, jak i na płatności.

W razie gdyby przesunięcia środków z programów UE uzgodnione w ramach rocznej procedury budżetowej stały się źródłem finansowania gwarancji UE w latach poprzedzających przegląd/rewizję WRF, Parlament Europejski i Rada zbadają wówczas metody rekompensaty tych strat w jak największym stopniu.

6.          Do dnia 31 grudnia 2018 r., a następnie każdego roku, Komisja dokonuje przeglądu, w ramach którego sprawdza, czy wysokość funduszu gwarancyjnego jest odpowiednia, biorąc pod uwagę ewentualne zmniejszenie środków wynikające z uruchomienia gwarancji oraz ocenę EBI przedłożoną zgodnie z art. 10 ust. 3.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych dostosowujących w dół poziom docelowy przewidziany w ust. 5 maksymalnie o 10 %, tak by lepiej odzwierciedlić ewentualne ryzyko związane z uruchomieniem gwarancji UE, zgodnie z art. 17.

7.          Po dostosowaniu poziomu docelowego w roku n lub dokonaniu oceny, czy wysokość środków dostępnych w funduszu gwarancyjnym jest odpowiednia zgodnie z wynikami przeglądu, o którym mowa w ust. 6:

a)     ewentualna nadwyżka w funduszu gwarancyjnym zostaje wpłacona do budżetu ogólnego jako dochód przeznaczony na określony cel zgodnie z art. 21 ust. 4 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 w odniesieniu do wszelkich linii, które mogły zostać wykorzystane jako źródło przesunięć do funduszu gwarancyjnego EFIS,

b)     ewentualne uzupełnienie funduszu gwarancyjnego jest wpłacane w rocznych transzach przez okres maksymalnie trzech lat, począwszy od roku n+1.

8.          ▌Jeśli w wyniku uruchomienia gwarancji środki funduszu gwarancyjnego spadły poniżej 50 % zaciągniętych na dany moment zobowiązań, Komisja przedkłada sprawozdanie w sprawie wyjątkowych środków, które mogą być niezbędne w celu jego uzupełnienia.

9.          Po uruchomieniu gwarancji UE wpłaty do funduszu gwarancyjnego przewidziane w ust. 2 lit. b), c) oraz d) ▌są wykorzystywane do przywrócenia gwarancji UE do docelowej wysokości. Ewentualne pozostałe wynagrodzenie zostaje wpłacone do budżetu ogólnego jako dochód przeznaczony na określony cel zgodnie z art. 21 ust. 4 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 w odniesieniu do wszelkich linii, które wykorzystano jako źródło przesunięć do funduszu gwarancyjnego EFIS.

9a.        W razie dodatkowej nadwyżki i po spełnieniu wymogów ust. 7 lit. a) i ust. 9, Komisja przedkłada wniosek w sprawie zwiększenia całkowitego poziomu gwarancji UE, zasilając w ten sposób plan inwestycyjny.

ROZDZIAŁ III – Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i katalog projektów

Artykuł 8aEuropejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego

1. Umowa w sprawie EFIS przewiduje utworzenie ECDI w ramach EBI. Celem ECDI jest wykorzystanie istniejących struktur doradczych EBI i Komisji na potrzeby świadczenia usług doradczych w zakresie identyfikowania projektów inwestycyjnych, ich przygotowania i rozwijania oraz działanie jako punkt kompleksowego doradztwa technicznego w dziedzinie finansowania projektów w Unii. Działalność ECDI obejmuje udzielanie wsparcia dotyczącego wykorzystania pomocy technicznej w zakresie konstruowania projektów, wykorzystania innowacyjnych instrumentów finansowych, wykorzystania partnerstw publiczno-prywatnych oraz doradztwo, stosownie do sytuacji, dotyczące odpowiednich zagadnień z zakresu prawodawstwa Unii, z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb państw członkowskich, w których rynki finansowe są słabiej rozwinięte.

Aby zrealizować cel, o którym mowa w pierwszym akapicie, ECDI wykorzystuje doświadczenie EBI, Komisji, krajowych banków prorozwojowych oraz instytucji zarządzających europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi.

2. ECDI posiada specjalne służby udzielające pomocy technicznej, których głównym zadaniem będzie tworzenie platform inwestycyjnych łączących projekty z zakresu efektywności energetycznej, TEN-T i mobilności w miastach.

W celu zapewnienia w całej Unii jak najlepszego zasięgu regionalnego i terytorialnego takich usług doradczych i wsparcia, ECDI ściśle współpracuje z podobnymi strukturami na szczeblu krajowym, tworzonymi np. przez krajowe banki prorozwojowe lub państwowe agencje, i jest z nimi ściśle powiązana. Należy zwiększyć pomoc techniczną dla promotorów projektów na szczeblu niższym niż krajowy.

3. ECDI jest częściowo finansowane przez Unię do maksymalnej kwoty 20 000 000 EUR rocznie, przez okres do dnia 31 grudnia 2020 r., w zakresie dodatkowych usług świadczonych przez ECDI wykraczających poza obecną pomoc techniczną EBI. Po roku 2020 wkład finansowy Unii będzie wynikał bezpośrednio z przepisów przyszłych wieloletnich ram finansowych.

Dostęp do wiedzy specjalistycznej ECDI jest bezpłatny.

Artykuł 9

Europejski katalog projektów inwestycyjnych

1.          Komisja oraz EBI ▌tworzą przejrzysty katalog obecnie realizowanych i ewentualnych przyszłych projektów w Unii. Ma on postać publicznie dostępnej i przyjaznej użytkownikowi bazy danych projektów, która zawiera istotne informacje o każdym z nich. Katalog jest do wglądu dla inwestorów, wyłącznie do celów informacyjnych, oraz pozostaje bez uszczerbku dla projektów ostatecznie wybranych do wsparcia zgodnie z art. 3 ust. 5.

2.          Komisja i EBI opracowują, aktualizują i rozpowszechniają, w regularny i uporządkowany sposób, informacje dotyczące bieżących i przyszłych projektów.

ROZDZIAŁ IV – Sprawozdawczość, rozliczalność i ocena

Artykuł 10

Sprawozdawczość i rachunkowość

1.          EBI, we właściwych przypadkach we współpracy z EFI, co pół roku przedkłada Komisji sprawozdanie z działań EBI z zakresu finansowania i inwestycji prowadzonych na mocy niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie to zawiera ocenę zgodności z warunkami wykorzystania gwarancji UE oraz kluczowymi wskaźnikami skuteczności działania ustanowionymi zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. g). Sprawozdanie to zawiera również dane statystyczne, finansowe i rachunkowe na temat poszczególnych działań EBI z zakresu finansowania i inwestycji oraz te same dane w ujęciu zbiorczym.

2.          EBI, we właściwych przypadkach we współpracy z EFI, co pół roku przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z działań EBI z zakresu finansowania i inwestycji. Sprawozdanie, podawane do wiadomości publicznej, zawiera:

a)     ocenę działań EBI z zakresu finansowania i inwestycji na poziomie poszczególnych działań, sektorów, państw i regionów oraz ocenę zgodności tych działań z niniejszym rozporządzeniem, zwłaszcza z zasadą dodatkowości, wraz z oceną podziału działań EBI z zakresu finansowania i inwestycji według celów określonych w art. 5 ust. 2 i art. 5 ust. 2a;

b)     ocenę wartości dodanej, skali zaangażowania sektora prywatnego w finansowanie, oczekiwanych i osiągniętych wyników oraz skutków działań EBI z zakresu finansowania i inwestycji w ujęciu zbiorczym, w tym wpływu na tworzenie zatrudnienia.

ba)   ocenę zakresu, w jakim działania objęte gwarancją UE na mocy niniejszego rozporządzenia przyczyniają się do osiągnięcia celów z art. 5 ust. 2 i art. 5 ust. 2a, w tym ocenę poziomu inwestycji EFIS w obszarze badań naukowych, rozwoju i innowacji oraz transportu (w tym TEN-T i mobilność w miastach), infrastruktury telekomunikacyjnej i energetycznej, w tym efektywności energetycznej;

bb)   ocenę zgodności z warunkami dotyczącymi wykorzystania gwarancji UE oraz z kluczowymi wskaźnikami skuteczności działania ustanowionymi zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. g);

bc)   ocenę efektu dźwigni uzyskanego dzięki projektom finansowanym z EFIS;

bd)   opis projektów, dla których wsparcie w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych łączy się ze wsparciem w ramach EFIS, a także łączną kwotę wkładu z każdego ze źródeł;

c)     ocenę korzyści finansowych przekazanych beneficjentom działań EBI z zakresu finansowania i inwestycji w ujęciu zbiorczym;

d)     ocenę jakości działań EBI z zakresu finansowania i inwestycji oraz ryzyka związanego z tymi działaniami;

e)     szczegółowe informacje dotyczące przypadków uruchomienia gwarancji UE, strat, zwrotu z inwestycji, kwot odzyskanych i jakichkolwiek innych otrzymanych płatności;

f)      sprawozdania finansowe EFIS wraz z opinią niezależnego audytora zewnętrznego.

3.          Do celów rachunkowości i sprawozdawczości Komisji w zakresie ryzyk objętych gwarancją UE oraz zarządzania przez Komisję funduszem gwarancyjnym, EBI, we właściwych przypadkach we współpracy z EFI, przekazuje Komisji i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu co roku:

a)     informacje na temat dokonanej przez EBI i EFI oceny i klasyfikacji ryzyka związanego z działaniami EBI z zakresu finansowania i inwestycji prowadzonymi na mocy niniejszego rozporządzenia;

b)     informacje na temat pozostałych do uregulowania zobowiązań finansowych UE dotyczących gwarancji udzielonych w odniesieniu do działań EBI z zakresu finansowania i inwestycji w podziale na poszczególne działania na mocy niniejszego rozporządzenia;

c)     informacje na temat całkowitych zysków lub strat wynikających z działań EBI z zakresu finansowania i inwestycji w ramach portfeli określonych w umowie w sprawie EFIS zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. e).

4.          Na wniosek Komisji EBI we współpracy, w stosownych przypadkach, z EFI przekazuje wszelkie dodatkowe informacje niezbędne Komisji do wypełniania jej obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia.

5.          EBI, a we właściwych przypadkach EFI, przekazuje na własny koszt informacje, o których mowa w ust. 1–4.

6.          Do dnia 31 marca każdego roku Komisja przesyła Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Trybunałowi Obrachunkowemu roczne sprawozdanie w sprawie sytuacji funduszu gwarancyjnego oraz zarządzania nim w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie ocenia adekwatność poziomu funduszu gwarancyjnego i potrzebę dostosowania kwoty docelowej.

6a.        Komisja przesyła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z realizacji priorytetów inwestycyjnych określonych w akcie delegowanym na mocy art. 3 ust. 1a w tym samym terminie co sprawozdania EBI zgodnie z ust. 1 i ust. 2. Do sprawozdania załącza się wniosek o wprowadzenie stosownych zmian do aktu delegowanego zgodnie z art. 3 ust. 1a.

Artykuł 11

Rozliczalność

1.          Na wniosek Parlamentu Europejskiego przewodniczący rady kierowniczej i dyrektor zarządzający uczestniczą w przesłuchaniu w Parlamencie Europejskim dotyczącym wyników działalności EFIS.

2.          Przewodniczący rady kierowniczej i dyrektor zarządzający odpowiadają ustnie lub pisemnie na zapytania skierowane do EFIS przez Parlament Europejski, w terminie pięciu tygodni od otrzymania zapytania.

3.          Na wniosek Parlamentu Europejskiego Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie ze stosowania niniejszego rozporządzenia.

3a.      Na wniosek Parlamentu Europejskiego prezes EBI uczestniczy w przesłuchaniu w Parlamencie Europejskim, jeżeli dotyczy ono działań EBI z zakresu finansowania i inwestycji prowadzonych na mocy niniejszego rozporządzenia. Prezes EBI odpowiada ustnie lub pisemnie na zapytania skierowane do EBI przez Parlament Europejski dotyczące działań EBI z zakresu finansowania i inwestycji prowadzonych na mocy niniejszego rozporządzenia w terminie pięciu tygodni od otrzymania tych zapytań.

3b.      Parlament Europejski i EBI zawierają porozumienie dotyczące szczegółowych zasad wzajemnej wymiany informacji dotyczących działań z zakresu finansowania i inwestycji prowadzonych przez EBI na mocy niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 12

Ocena i przegląd

1.          Najpóźniej do dnia [Dz.U. proszę wstawić datę: 18 miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia] EBI przeprowadza ocenę działania EFIS. EBI przekazuje swoją ocenę Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji.

Najpóźniej do dnia [Dz.U. proszę wstawić datę: 18 miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia] Komisja przeprowadza ocenę wykorzystania gwarancji UE i działania funduszu gwarancyjnego, w tym wykorzystania wpłat zgodnie z art. 8 ust. 9. Komisja przedkłada swoją ocenę Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Do oceny tej załącza się opinię Trybunału Obrachunkowego.

2.          Do dnia 30 czerwca 2018 r., a następnie co trzy lata:

a)     EBI publikuje kompleksowe sprawozdanie z działalności EFIS;

b)     Komisja publikuje kompleksowe sprawozdanie z wykorzystania gwarancji UE i działania funduszu gwarancyjnego. Sprawozdanie to zawiera ocenę wpływu EFIS na inwestycje w Unii, tworzenie zatrudnienia i dostęp do finansowania dla spółek o średniej kapitalizacji i MŚP.

3.          EBI, we właściwych przypadkach we współpracy z EFI, dostarcza Komisji koniecznych informacji na potrzeby jej ocen i sprawozdań sporządzanych na podstawie, odpowiednio, ust. 1 i 2.

4.          EBI i EFI regularnie przekazują Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji wszystkie swoje niezależne sprawozdania z oceny, zawierające ocenę skutków i praktycznych rezultatów uzyskanych w ramach konkretnych działań EBI i EFI realizowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia.

5.          Najpóźniej do dnia [Dz.U. proszę wstawić datę: trzy lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia], a następnie co trzy lata, Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat stosowania niniejszego rozporządzenia wraz z ewentualnymi odpowiednimi wnioskami. Jeśli uzna się za konieczne wprowadzenie w EFIS ewentualnych korekt, sprawozdaniu temu towarzyszy wniosek ustawodawczy zmieniający odpowiednio niniejsze rozporządzenie.

ROZDZIAŁ V - Przepisy ogólne

Artykuł 13

Przejrzystość i publiczne ujawnianie informacji

Zgodnie z własnymi zasadami dotyczącymi przejrzystości i zasadami Unii w zakresie dostępu do dokumentów i informacji, EBI udostępnia na swojej stronie internetowej informacje dotyczące wszystkich działań EBI z zakresu finansowania i inwestycji prowadzonych na mocy niniejszego rozporządzenia, w tym także tych finansowanych przez pośredników finansowych, oraz ich wpływu na cele ogólne, o których mowa w art. 5 ust. 2 i art. 5 ust. 2a.

Artykuł 14

Kontrola prowadzona przez Trybunał Obrachunkowy

Zewnętrzna kontrola działań podejmowanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem jest przeprowadzana przez Europejski Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 287 TFUE, a zatem podlega procedurze udzielania absolutorium PE, zgodnie z art 319 TFUE.

Komisja dopilnowuje, by Trybunał Obrachunkowy był w stanie wykonywać swoje prawa, przewidziane w art. 287 ust. 3 akapit pierwszy TFUE, i posiadał pełny dostęp do wszystkich informacji potrzebnych do przeprowadzenia kontroli.

EBI, EFI, wszyscy pośrednicy finansowi uczestniczący w działaniach podejmowanych zgodnie z rozporządzeniem EFIS, a także odbiorcy końcowi zapewniają Trybunałowi Obrachunkowemu wszelką pomoc oraz udzielają mu wszelkich informacji, jakie Trybunał uzna za niezbędne do wykonania swoich zadań zgodnie z art. 161 rozporządzenia (UE) nr 966/2012.

Artykuł 15

Środki zwalczania nadużyć finansowych

1.          EBI niezwłocznie informuje OLAF oraz przekazuje mu wszelkie niezbędne informacje w przypadku, gdy ma podstawy podejrzewać – na dowolnym etapie przygotowania, realizacji lub ukończenia działań objętych gwarancją UE – potencjalny przypadek nadużycia finansowego, korupcji, prania pieniędzy lub innego niezgodnego z prawem działania, które może mieć wpływ na interesy finansowe Unii.

2.          W celu ochrony interesów finansowych Unii OLAF prowadzi dochodzenia, w tym kontrole i inspekcje na miejscu, zgodnie z przepisami i procedurami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013[7], rozporządzeniu Rady (Euratom, WE) nr 2185/96[8] i rozporządzeniu Rady (WE, Euratom) nr 2988/95[9], w celu ustalenia, czy w związku z jakimikolwiek działaniami prowadzonymi na mocy niniejszego rozporządzenia miało miejsce nadużycie finansowe, korupcja, pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu, oszustwo podatkowe, przestępczość zorganizowana lub jakiekolwiek inne niezgodne z prawem działanie mające wpływ na interesy finansowe Unii. OLAF może przekazywać właściwym organom zainteresowanych państw członkowskich informacje uzyskane w trakcie dochodzeń.

W przypadku udowodnienia takich niezgodnych z prawem działań, EBI podejmuje działania służące odzyskaniu środków w odniesieniu do swoich działań wspieranych gwarancją UE.

3.          Umowy w sprawie finansowania podpisane w związku z działaniami wspieranymi na mocy niniejszego rozporządzenia zawierają klauzule umożliwiające wykluczenie z działań EBI z zakresu finansowania i inwestycji oraz, w razie konieczności, podjęcie odpowiednich działań służących odzyskaniu środków w przypadkach nadużyć finansowych, korupcji lub innych niezgodnych z prawem działań, zgodnie z umową w sprawie EFIS, polityką EBI oraz mającymi zastosowanie wymogami regulacyjnymi. Decyzja o zastosowaniu wykluczenia z działań EBI z zakresu finansowania i inwestycji podejmowana jest zgodnie z właściwą umową w sprawie finansowania lub inwestowania.

Artykuł 16

Wykluczone działania i jurysdykcje niechętne współpracy

1.          Prowadząc działania z zakresu finansowania i inwestycji na mocy niniejszego rozporządzenia, EBI, EFI i wszyscy pośrednicy finansowi nie wspierają żadnych działań prowadzonych w celach niezgodnych z prawem, w tym prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, przestępczości zorganizowanej, oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania, korupcji lub nadużyć finansowych mających wpływ na interesy finansowe Unii. W szczególności EBI nie uczestniczy w żadnych działaniach z zakresu finansowania i inwestycji realizowanych przez podmiot znajdujący się na terytorium jurysdykcji niechętnej współpracy, zgodnie z jego polityką w zakresie słabo uregulowanych lub niechętnych współpracy jurysdykcji opartą na polityce Unii, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju lub Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.

2.          W swoich działaniach z zakresu finansowania i inwestycji na mocy niniejszego rozporządzenia, EBI stosuje określone w prawie unijnym zasady i standardy dotyczące przeciwdziałania wykorzystywaniu systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. W szczególności EBI uzależnia zarówno bezpośrednie finansowanie, jak i finansowanie poprzez pośredników na mocy niniejszego rozporządzenia od ujawnienia informacji o beneficjentach rzeczywistych zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/... (dyrektywa UE w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy).

Artykuł 17

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.          Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

1a.        Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 1 ust. 2a, powierza się Komisji na okres jednego roku od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

1b.        Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 1 ust. 2b, powierza się Komisji na czas nieokreślony.

2.           Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 8 ust. 6, powierza się Komisji na okres trzech lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu trzech lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

3.          Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 1a i art. 8 ust. 6, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

4.          Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

4a.        Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 1 ust. 2a i art. 1 ust. 2b wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie jednego miesiąca od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o miesiąc z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

5.          Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 1a i art. 8 ust. 6 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Artykuł 17a

Wkłady finansowe na rzecz EFIS w postaci jednorazowych wpłat państw członkowskich na rzecz specjalnych platform inwestycyjnych i krajowych banków prorozwojowych, o których mowa w art. 5 ust. 2, i które korzystają z gwarancji UE, objęte są pełnym zakresem obowiązujących przepisów paktu stabilności i wzrostu.

Rozdział VII - Przepisy przejściowe i końcowe

Artykuł 20

Przepis przejściowy

Działania z zakresu finansowania i inwestycji podpisane przez EBI lub EFI w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia zawarcia umowy w sprawie EFIS mogą być przedkładane przez EBI lub EFI Komisji w celu objęcia ich gwarancją UE.

Komisja dokonuje oceny tych działań i, w przypadku gdy są one zgodne z kryteriami merytorycznymi określonymi w art. 5 i w umowie w sprawie EFIS, decyduje o objęciu ich gwarancją UE.

Artykuł 21

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego          W imieniu Rady

Przewodniczący                                            Przewodniczący

 • [1] * Poprawki: nowy lub zmieniony tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą; skreślenia zaznacza się symbolem ▌.
 • [2]           Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego – „Plan inwestycyjny dla Europy”. COM(2014) 903 final
 • [3]         Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).
 • [4]           Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).
 • [5]  Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).
 • [6]  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 104).
 • [7]           Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).
 • [8]           Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).
 • [9]           Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z 23.12.1995, s. 1).

OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (27.4.2015)

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Budżetowej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013
(COM(2015)0010 – C8‑0007/2015 – 2015/0009(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej(*): Kathleen Van Brempt

(*)       Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Od wielu lat wpływowe osobistości ze środowiska politycznego i akademickiego oraz ze społeczeństwa obywatelskiego opowiadają się za pobudzeniem inwestycji w UE, aby wypełnić lukę inwestycyjną, która powstała w wyniku kryzysu gospodarczego i finansowego. Owa luka inwestycyjna wywołała negatywną spiralę ograniczania wydatków, wzrastającego bezrobocia i utraty wiary w przyszłe postępy. Dlatego należy z zadowoleniem przyjąć wniosek Komisji w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS).

Nowe zachęty służące pobudzeniu inwestycji – dzięki wspieraniu ich gwarancjami UE – mogą przywrócić wiarę inwestorów, władz publicznych i przemysłu w przyszły wzrost. Dzięki uwolnieniu nowych inwestycji EFIS może stać się kołem zamachowym nowego cyklu inwestycyjnego, który będzie tworzyć miejsca pracy i nowe możliwości. Nowe inwestycje są potrzebne nie tylko do ożywienia unijnej gospodarki, lecz również do przekształcenia jej w odporną, innowacyjną, nikogo nie dyskryminującą i niskoemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Zamiast tylko utrwalać stare tory gospodarki, inwestując w zwykłą wymianę niektórych elementów i konserwację, będziemy musieli inwestować w projekty, usługi i infrastrukturę, które stanowią nową jakość i dzięki którym będziemy mogli stawić czoło „nowym” wyzwaniom zagrażającym naszemu dobrobytowi i naszym interesom. Do wyzwań tych należy utrata konkurencyjności, powodująca zagrożenie zmiana klimatu, zależność od ubogich zasobów naturalnych o krytycznym znaczeniu, które pochodzą spoza UE, oraz jednocześnie występująca niestabilność i nieprzewidywalność cen energii i zasobów.

Aby podjąć te wyzwania, UE stworzyła ambitne strategie w dziedzinie zatrudnienia, innowacji, edukacji, włączenia społecznego, klimatu i energii. Strategię „Europa 2020” sformułowano jako unijną strategię wzrostu na bieżącą dekadę, dzięki której gospodarka UE ma się stać „inteligentna, zrównoważona i sprzyjać włączeniu społecznemu”. Założeniem strategii klimatyczno-energetycznej 20/20/20, planu działania Komisji w zakresie energii do roku 2050, 7. planu działania w dziedzinie środowiska oraz konkluzji Rady z dnia 28 października 2014 r. w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych po 2020 r. jest niskoemisyjna gospodarka o obiegu zamkniętym oraz realna transformacja europejskiego sektora transportu i energii. Niedawno zapoczątkowana strategia na rzecz unii energetycznej koncentruje się na rynku energetycznym, który będzie w większym stopniu wzajemnie połączony i będzie obejmował coraz więcej odnawialnych źródeł energii oraz umożliwiał dzielenie się nimi, a ponadto w strategii tej podkreśla się znaczenie efektywności energetycznej jako pełnoprawnego źródła energii. Program „Horyzont 2020” ustanowiono jako największy w historii unijny program badań i innowacji, który obiecuje zwiększenie innowacyjności dzięki wprowadzaniu doskonałych pomysłów z laboratorium na rynek. Program ten ustanawia bezpośrednie połączenie między badaniami naukowymi a innowacjami, a jego celem jest zagwarantowanie konkurencyjności Europy na świecie dzięki położeniu nacisku na doskonałość w badaniach naukowych, przywództwo sektora przemysłowego i podejmowanie wyzwań społecznych.

W naszym istotnym interesie leży to, by EFIS wzmocnił te strategie i umożliwił ich realizację, skupiając się na niezbędnych inwestycjach transformacyjnych w zrównoważoną i niskoemisyjną infrastrukturę transportową, infrastrukturę cyfrową i badawczą, energię ze źródeł odnawialnych, efektywność energetyczną, magazynowanie energii oraz wprowadzanie innowacyjnych produktów, usług i technologii na rynek.

Jednocześnie należy uniknąć osłabienia polityki Unii wskutek realizowania szkodliwych cięć funduszy, które pomagają osiągnąć te ambitne cele lub wspierają nieoptymalne inwestycje albo inwestycje obarczone wysokim ryzykiem porzucenia przed końcem ich realizacji (z powodu ich niezgodności z celami długoterminowymi).

Sprawozdawczyni formułuje zatem poprawki do proponowanego rozporządzenia, których celem jest:

1.        wprowadzenie alternatywy dla finansowania funduszu gwarancyjnego UE, aby zachować środki dostępne w ramach programu „Horyzont 2020” i instrumentu „Łącząc Europę”;

2.        objęcie wsparcia z EFIS ramami unijnej strategii na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz przyczynienie się do realizacji celów energetycznych i klimatycznych dzięki skoncentrowaniu się na inwestycjach transformacyjnych w sektor transportowy i energetyczny oraz uniknięciu inwestycji skutkujących blokadą;

3.        przyczynienie się do realizacji ambitnych celów unii energetycznej dotyczących efektywności energetycznej.

Najwięcej uwagi w niniejszej opinii poświęcono oczywiście kwestiom należącym do wyłącznych kompetencji komisji ITRE.

1. Alternatywa dla finansowania funduszu gwarancyjnego UE

Należy podkreślić, że zamiarem sprawozdawczyni nie jest ingerowanie w ogólne założenia gwarancji UE finansowanych z budżetu Unii. Dostępność gwarancji UE dla EBI jest prawnie i finansowo zagwarantowana z chwilą wejścia w życie rozporządzenia w sprawie EFIS oraz z chwilą podpisania umowy w sprawie EFIS przez EBI i KE.

Sprawozdawczyni kwestionuje natomiast to, w jaki sposób ustanawia się i finansuje fundusz gwarancyjny UE. We wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie EFIS finansowanie pozyskuje się w drodze cięć w programie „Horyzont 2020” i instrumencie „Łącząc Europę” z pozycji budżetowych finansujących dotacje. Cięcia te wpłyną na integralność wspomnianych programów, zwłaszcza w odniesieniu do inwestycji strategicznych – takich jak badania podstawowe – w przypadku których trudno jest uzyskać współfinansowanie na rynku. Proponowane cięcia w programie „Horyzont 2020” najmocniej uderzą w przetargi w procedurze otwartej, a zatem ugodzą w obszary, gdzie środki z tego programu są szczególnie potrzebne. Ograniczenie środków w tych pozycjach budżetowych doprowadzi ostatecznie do osłabienia potencjału EFIS.

Zaproponowana w sprawozdaniu alternatywa polega na zrezygnowaniu z cięć dokonywanych z góry w programie „Horyzont 2020” i instrumencie „Łącząc Europę”, ponieważ nie trzeba decydować a priori o schemacie finansowania funduszu gwarancyjnego.

Finansowanie to można zapewnić w drodze stopniowego przeznaczania środków na zobowiązania, które będą zatwierdzane w ramach rocznej procedury budżetowej. W tym celu władza budżetowa powinna zastosować w odpowiednich przypadkach wszystkie dostępne mechanizmy elastyczności i właściwe przepisy rozporządzenia w sprawie WRF na lata 2014–2020, które tylko ostatecznie mogą skutkować cięciami w budżecie programów w dziale 1A.

2. Dostosowanie inwestycji z EFIS do unijnej strategii na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz poprawa spójności z unijną polityką środowiskową

Inwestycje wspierane z EFIS powinny przyczyniać się do realizacji unijnej strategii na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu przyjętej w konkluzjach Rady Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r. Aby poprawić koordynację unijnych strategii inwestycyjnych, przyjęto rozporządzenie nr 1303/2013 przewidujące wspólne ramy strategiczne w celu wspierania harmonijnego, zrównoważonego i trwałego rozwoju w Unii. To zintegrowane podejście należy stosować odpowiednio do działań i projektów wspieranych z EFIS. EFIS powinien przyczyniać się do realizacji zatwierdzonych celów klimatycznych na rok 2020, 2030 i 2050, powinien zatem skupiać się na inwestycjach transformacyjnych w dekarbonizację europejskiego sektora transportowego i energetycznego i zamknięcie pętli materiałowej. Tymczasem należy unikać inwestycji w długotrwałą infrastrukturę wysokoemisyjną, które są obarczone wysokim ryzykiem porzucenia przed końcem ich realizacji, w przypadku gdyby trzeba było osiągnąć średnio- i długoterminowe cele klimatyczne.

3. Urzeczywistnienie unii energetycznej i zajęcie się „sromotną porażką” obecnych strategii energetycznych

W komunikacie Komisji (COM(2015)80) w sprawie unii energetycznej podkreśla się znaczenie efektywności energetycznej jako pełnoprawnego źródła energii oraz wyraźnie stwierdza się, że EFIS „daje możliwość uruchomienia znacznych inwestycji na renowację budynków”. Aby skorzystać z tej możliwości, rozporządzenie w sprawie EFIS powinno się szczególnie skupiać na efektywności energetycznej i powinno przewidywać przeznaczenie części wspólnych gwarancji na efektywność energetyczną, poprzez zapewnienie pomocy technicznej na rzecz ustanowienia specjalnych platform inwestycyjnych dotyczących łączonych projektów w dziedzinie efektywności energetycznej oraz poprzez rozszerzenie zakresu „klauzuli inwestycyjnej” na inwestycje w efektywność energetyczną.

Przeznaczenie tych środków (co najmniej 20% przyznanych gwarancji należy przeznaczyć na inwestycje w efektywność energetyczną) jest absolutnie niezbędne, aby zrealizować ambitne cele unii energetycznej dotyczące efektywności energetycznej jako „pierwszego paliwa”. Doświadczenie pokazuje, że w ostatnim dziesięcioleciu na efektywność energetyczną przeznaczano znacznie mniej wsparcia (8% łącznego wsparcia na energię) niż na wszystkie inne opcje dostaw energii (energia ze źródeł odnawialnych, paliwa kopalne, energia jądrowa). Jeśli nie przeznaczy się środków konkretnie na ten cel, sytuacja ta się nie zmieni. Sporządzona przez E3G[1] analiza propozycji państw członkowskich dotyczących europejskiego planu inwestycyjnego wykazuje, że jedynie 5% projektów wymienionych przez państwa członkowskie obejmuje środki w zakresie efektywności energetycznej, inteligentnych miast lub zarządzania popytem. Efektywność energetyczna zamiast być „pierwszym źródłem energii”, faktycznie pozostaje ostatnią opcją. Główny ekonomista MAE Fatih Birol stwierdził, że efektywność energetyczna pozostaje „sromotną porażką” w strategiach politycznych większości krajów, ponieważ nie wykorzystano dwóch trzecich światowego potencjału gospodarczego na poprawę efektywności energetycznej. Działania w dziedzinie efektywności energetycznej są często połączeniem kilku mniejszych inwestycji, a zarządzanie nimi jest skomplikowane. Środki w dziedzinie efektywności energetycznej, jeśli są rozpatrywane pojedynczo, w sposób nieskoordynowany, generują duże koszty administracyjne i transakcyjne i często trudno je sfinansować.

Należy zatem utworzyć specjalny instrument w ramach ECDI, aby zapewnić pomoc techniczną na rzecz utworzenia specjalnych platform inwestycyjnych w całej Europie w celu połączenia małych projektów, w szczególności w zakresie modernizacji budynków. Instrument ten może opierać się na doświadczeniu EBI (JESSICA) i wzorować się na dobrych przykładach zakończonych sukcesem krajowych programów modernizacji. Programy te świadczą o tym, że modernizacja na masową skalę przynosi liczne korzyści: tworzenie wielu miejsc pracy, doskonała rentowność, większe bezpieczeństwo energetyczne, wsparcie MŚP oraz ograniczenie ubóstwa energetycznego. Dzięki skorzystaniu z EFIS korzyści te można zwiększyć i pomnożyć.

4. Różne

Sprawozdawczyni przedstawiła również poprawki dotyczące kwestii zarządzania EFIS. Bez wątpienia, jako przedstawicielka komisji mającej wyłączne kompetencje w dziedzinie kryteriów kwalifikowalności projektów, które mają otrzymać wsparcie, sprawozdawczyni pragnie również dopilnować, by wspierane projekty faktycznie spełniały te kryteria i realizowały zaproponowane cele. W szczególności cel ten przyświeca poprawkom w sprawie składu komitetu inwestycyjnego, ponieważ komitet ten będzie odpowiedzialny za bieżące podejmowanie decyzji o tym, które projekty powinny otrzymać wsparcie. Ponadto zdaniem sprawozdawczyni, aby EFIS funkcjonował zgodnie z warunkami, o których mowa w rozporządzeniu, należy zawrzeć przepisy gwarantujące właściwe przełożenie tych warunków na tekst umowy w sprawie utworzenia EFIS, którą Komisja podpisze z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Zaproponowano również pewne definicje dotyczące małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), małych spółek o średniej kapitalizacji i innowacyjnych spółek o średniej kapitalizacji, które w szczególności powinny skorzystać ze wsparcia w ramach EFIS. Uzasadnieniem tych poprawek jest przekonanie sprawozdawczyni, że przedsiębiorstwa te są szczególnie predysponowane do tworzenia realnych i innowacyjnych zmian, które generują gospodarczą i społeczną wartość dodaną, poprawiają zdrowie i codzienne warunki życia obywateli UE, a także pobudzają konkurencyjność UE.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Kryzys gospodarczy i finansowy spowodował obniżenie poziomu inwestycji w Unii. Inwestycje osiągnęły rekordową wysokość w 2007 r., a podczas kryzysu spadły o ok. 15 %. Unii szczególnie daje się we znaki brak inwestycji będący konsekwencją niepewności rynków co do perspektyw gospodarczych oraz ograniczeń budżetowych w państwach członkowskich. Brak inwestycji spowalnia ożywienie gospodarcze i wpływa niekorzystnie na tworzenie miejsc pracy, długoterminowe perspektywy wzrostu gospodarczego i konkurencyjność.

(1) Kryzys gospodarczy i finansowy spowodował obniżenie poziomu inwestycji w Unii. Inwestycje osiągnęły rekordową wysokość w 2007 r., a podczas kryzysu spadły o ok. 15 %. Unii szczególnie daje się we znaki brak inwestycji będący konsekwencją strategii, które obniżyły popyt globalny, i niepewności rynków co do perspektyw gospodarczych oraz ograniczeń budżetowych w państwach członkowskich. Brak inwestycji, zwłaszcza w regionach najbardziej dotkniętych kryzysem, spowalnia ożywienie gospodarcze i wpływa niekorzystnie na tworzenie miejsc pracy, długoterminowe perspektywy wzrostu gospodarczego i konkurencyjność, a jednocześnie potencjalnie uniemożliwia realizację celów strategii „Europa 2020” i celów w zakresie inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Konieczne jest podjęcie kompleksowych działań, aby wyjść z błędnego koła napędzanego brakiem inwestycji. Do stymulowania inwestycji konieczne są reformy strukturalne i odpowiedzialność budżetowa. Wraz z nowym impulsem do finansowania inwestycji mogą one przyczynić się do powstania pozytywnego sprzężenia zwrotnego polegającego na tym, że projekty inwestycyjne wpływają na wzrost zatrudnienia i popytu oraz prowadzą do trwałego zwiększenia potencjału wzrostu.

(2) Konieczne jest podjęcie kompleksowych działań, aby wyjść z błędnego koła napędzanego brakiem inwestycji. Do stymulowania inwestycji konieczne są reformy strukturalne i odpowiedzialność budżetowa, przy uwzględnieniu spójności społecznej i regionalnej. Wraz z nowym impulsem do finansowania inwestycji mogą one przyczynić się do powstania pozytywnego sprzężenia zwrotnego polegającego na tym, że projekty inwestycyjne wpływają na wzrost zatrudnienia i popytu oraz prowadzą do trwałego zwiększenia potencjału wzrostu, bez którego naprawa finansów publicznych nie będzie możliwa. Europejskie banki mogą zapewniać płynność, pełnić funkcję animatora rynku i udzielać pożyczek na finansowanie koniecznych inwestycji.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Grupa G-20 poprzez Globalną Inicjatywę na rzecz Wzrostu dała wyraz znaczeniu inwestycji w stymulowaniu popytu i zwiększaniu produktywności oraz wzrostu gospodarczego oraz zobowiązała się do stworzenia klimatu inwestycyjnego sprzyjającemu większym inwestycjom.

(3) Grupa G-20 poprzez Globalną Inicjatywę na rzecz Wzrostu dała wyraz znaczeniu inwestycji w stymulowaniu popytu i zwiększaniu produktywności oraz wzrostu gospodarczego oraz zobowiązała się do stworzenia klimatu inwestycyjnego sprzyjającemu większym inwestycjom. EFIS powinien stanowić uzupełnienie ogólnej strategii na rzecz poprawy inwestycji w Unii, nie zastępując innych struktur inwestycyjnych i finansowych i nie umniejszając inwestycji Unii w naukę, badania i rozwój.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) W trakcie kryzysu gospodarczego i finansowego Unia poczyniła wysiłki na rzecz wspierania wzrostu, w szczególności poprzez inicjatywy określone w strategii „Europa 2020”, która nakreśliła drogę do inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Europejski Bank Inwestycyjny („EBI”) również wzmocnił swoją rolę w pobudzaniu i wspieraniu inwestycji na terytorium Unii, częściowo poprzez podwyższenie kapitału w styczniu 2013 r. Konieczne są dalsze działania, które zagwarantują, że unijne zapotrzebowanie na inwestycje zostanie zaspokojone, a płynność dostępna na rynku będzie wykorzystywana skutecznie i ukierunkowana na finansowanie rentownych projektów inwestycyjnych.

(4) W trakcie kryzysu gospodarczego i finansowego Unia poczyniła wysiłki na rzecz wspierania wzrostu, w szczególności poprzez inicjatywy określone w strategii „Europa 2020”, która nakreśliła drogę do inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Europejski Bank Inwestycyjny („EBI”) również wzmocnił swoją rolę w pobudzaniu i wspieraniu inwestycji na terytorium Unii, częściowo poprzez podwyższenie kapitału w styczniu 2013 r. Konieczne są działania w celu koordynacji strategii i instrumentów oraz działania, które zagwarantują, że unijne zapotrzebowanie na inwestycje zostanie zaspokojone, a płynność dostępna na rynku będzie wykorzystywana skutecznie i ukierunkowana na finansowanie projektów inwestycyjnych, które będą rentowne z punktu widzenia gospodarki, środowiska i społeczeństwa, które umożliwią tworzenie dobrej jakości miejsc pracy oraz rozszerzenie i poprawę bazy produkcyjnej państw członkowskich, szczególnie tych najbardziej dotkniętych kryzysem.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Dnia 15 czerwca 2014 r. nowo wybrany przewodniczący Komisji Europejskiej przedstawił Parlamentowi Europejskiemu swoje wytyczne polityczne dla przyszłej Komisji Europejskiej. Wezwał w nich do „zgromadzenia w ciągu następnych trzech lat nawet 300 mld EUR na dodatkowe inwestycje publiczne i prywatne w realną gospodarkę” w celu stymulowania inwestycji prowadzących do tworzenia miejsc pracy.

(5) Dnia 15 czerwca 2014 r. nowo wybrany przewodniczący Komisji Europejskiej przedstawił Parlamentowi Europejskiemu swoje wytyczne polityczne dla przyszłej Komisji Europejskiej. Zaapelował w nich o unię energetyczną, połączony jednolity rynek cyfrowy oraz „zgromadzenie w ciągu następnych trzech lat nawet 300 000 000 000 EUR na dodatkowe inwestycje publiczne i prywatne w realną gospodarkę” w celu stymulowania inwestycji prowadzących do tworzenia miejsc pracy.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Otoczenie inwestycyjne w Unii należy polepszyć poprzez usunięcie barier dla inwestycji, wzmocnienie jednolitego rynku i zwiększenie przewidywalności regulacji. Działalność EFIS i, w ujęciu ogólnym, inwestycje w całej Europie powinny skorzystać na tych dodatkowych działaniach.

(9) Otoczenie inwestycyjne w Unii należy polepszyć poprzez usunięcie barier dla inwestycji, wzmocnienie jednolitego rynku dzięki ustanowieniu faktycznie funkcjonalnego rynku kapitałowego, cyfrowego i energetycznego oraz ograniczeniu biurokracji i zwiększeniu przewidywalności regulacji. Działalność EFIS i, w ujęciu ogólnym, inwestycje w całej Europie powinny skorzystać na tych dodatkowych działaniach.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) EFIS powinien przyczynić się do rozwiązania problemów związanych z finansowaniem i przeprowadzaniem inwestycji produkcyjnych w Unii i zapewnić lepszy dostęp do finansowania. Z lepszego dostępu do finansowania powinny skorzystać w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa. Należy również rozciągnąć korzyści z tego dostępu na przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji, czyli przedsiębiorstwa zatrudniające do 3 000 pracowników. Przezwyciężenie obecnych trudności inwestycyjnych w Europie powinno przyczynić się do poprawy spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii.

(10) EFIS powinien mieć dwojaki cel: przyczynić się do rozwiązania problemów związanych z finansowaniem i do wdrożenia długoterminowych produkcyjnych inwestycji strategicznych i transformacyjnych w Unii, które zapewniają natychmiastowe ożywienie europejskiej gospodarki, a także zapewnić przedsiębiorstwom zatrudniającym nie więcej niż 3 000 pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą, firm odpryskowych, mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw i spółdzielni, lepszy dostęp do finansowania. Przezwyciężenie obecnych trudności inwestycyjnych w Europie powinno przyczynić się do poprawy konkurencyjności, potencjału innowacyjnego, spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii oraz efektywności energetycznej i zasobooszczędności dzięki przekształceniu w zrównoważoną gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje strategiczne o wysokiej gospodarczej wartości dodanej, przyczyniające się do osiągnięcia celów politycznych Unii.

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje strategiczne o wysokiej gospodarczej, społecznej i środowiskowej wartości dodanej, przyczyniające się do osiągnięcia celów politycznych Unii, a także do spójności społecznej i terytorialnej Unii. Inwestycje te powinny być zgodne z określonymi w niniejszym rozporządzeniu celami i kryteriami dotyczącymi transportu, telekomunikacji i energii, aby rozwinąć i zmodernizować infrastrukturę energetyczną, zwiększyć konkurencyjność i bezpieczeństwo unijnego systemu energetycznego, poprzez wspieranie międzysieciowych połączeń energetycznych i synchronizację systemów zasilania z resztą terytorium Unii, rozszerzenie stosowania energii ze źródeł odnawialnych i zwiększenie efektywności energetycznej i zasobooszczędności, co przyczynia się do zrównoważonego wzrostu; poprzez rozwój sieci szerokopasmowych i cyfrowych sieci usług oraz zrównoważonych sieci transportowych, a także wykorzystanie potencjalnej synergii tych sektorów; które to projekty wzmacniają europejską bazę naukowo-technologiczną, zacieśniają współpracę naukową instytucji akademickich i przemysłu, poprawiają wykorzystanie wyników badań i wprowadzanie ich na rynek, ułatwiają uzyskiwanie patentów i transfer technologii oraz przynoszą korzyści społeczeństwu, jak również poprawiają wykorzystanie gospodarczego i przemysłowego potencjału strategii na rzecz innowacji, badań i rozwoju technologicznego, w tym infrastruktury badawczej, obiektów pilotażowych i demonstracyjnych. EFIS powinien poprawić dostęp do finansowania i konkurencyjność przedsiębiorstw i innych podmiotów, ze szczególnym naciskiem na MŚP. EFIS powinien przyczynić się do przejścia na zrównoważoną i zasobooszczędną gospodarkę o obiegu zamkniętym, a jednocześnie do pobudzania innowacji, umiejętności i tworzenia trwałych miejsc pracy na szczeblu lokalnym.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a) Biorąc pod uwagę, że małe spółki o średniej kapitalizacji zatrudniające do 499 pracowników oraz spółki o średniej kapitalizacji zatrudniające do 3 000 pracowników stanowią najbardziej innowacyjny segment spółek sektora prywatnego i generują średnio większą liczbę patentów, innowacji procesu i innowacji produktu oraz wyższy zwrot z inwestycji, a jednocześnie mają do czynienia z podobnymi problemami co MŚP, jeżeli chodzi o dostęp do finansowania, powinno się w ramach EFIS dostosować część produktów finansowych w szczególności do małych spółek o średniej kapitalizacji oraz spółek o średniej kapitalizacji.

Uzasadnienie

Przy pewnego rodzaju projektach – szczególnie w działaniach w zakresie badań i innowacji – brak dostępu do finansowania ryzyka stanowi problem, którego doświadczają wszystkie rodzaje przedsiębiorstw, niezależnie od rozmiarów. Niemniej jednak skutki gospodarcze są dotkliwsze, gdy do finansowania nie mają dostępu spółki o średniej kapitalizacji, ponieważ to one regularnie okazują się najbardziej innowacyjnym segmentem spółek w sprawozdaniach monitorujących unijne badania i rozwój. Ich potrzeby finansowane powinny być uwzględnione w portfelu EFIS w sposób szczególny.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11b) Inwestycje wspierane z EFIS powinny przyczyniać się do realizacji istniejących unijnych programów i strategii oraz unijnej strategii na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu przyjętej w konkluzjach Rady Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r. W związku z tym powinny one przyczyniać się do osiągnięcia celów, o których mowa w art. 170, 173, 179 i 194 ust. 1 TFUE.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11c) Aby poprawić koordynację i integrację unijnych strategii inwestycyjnych, przyjęto rozporządzenie 1303/2013 przewidujące wspólne ramy strategiczne; to zintegrowane podejście należy stosować odpowiednio do działań i projektów wspieranych z EFIS.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11d) W komunikacie Komisji (COM(2015)0080) w sprawie unii energetycznej podkreśla się znaczenie efektywności energetycznej jako pełnoprawnego źródła energii oraz wyraźnie stwierdza się, że EFIS daje możliwość uruchomienia znacznych inwestycji na renowację budynków. Uznaje się, że inwestycje w efektywność energetyczną stworzą nawet do 2 mln miejsc pracy do 2020 r. i potencjalnie kolejne 2 mln miejsc pracy do 2030 r. W celu dopilnowania, by EFIS realizował swój cel uruchamiania prywatnych inwestycji, tworzenia miejsc pracy, wspomagania odpornego rozwoju ekonomicznego i redukowania zakłóceń równowagi makroekonomicznej, konieczne jest specjalne skupienie się na efektywności energetycznej. Należy zatem zapewnić pomoc techniczną w ramach ECDI w celu utworzenia specjalnych platform inwestycyjnych przeznaczonych dla łączonych projektów w dziedzinie efektywności energetycznej.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11e) Z uwagi na potrzebę natychmiastowego pobudzenia gospodarki europejskiej, komitet inwestycyjny powinien udzielać gwarancji w ramach EFIS wyłącznie na rzecz działań i projektów, w sprawie których zostaną zawarte i podpisane umowy w ciągu trzech lat od zaciągnięcia danego zobowiązania. Jeśli umowy na dane projekty lub działania nie zostaną podpisane w ciągu trzech lat od zaciągnięcia zobowiązania, zobowiązanie to musi wygasnąć. W ten sposób EFIS skupi się na działaniach, które przynoszą zarówno bezpośrednie wyniki, jak i trwały wzrost gospodarczy, a jednocześnie zapewniają europejską wartość dodaną.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11f) W celu dopilnowania, aby EFIS zrealizował swój cel, należy koniecznie przeznaczyć kwotę co najmniej 5 000 000 000 EUR z EFIS na finansowanie EFI przez EBI, konkretnie na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz małych spółek o średniej kapitalizacji.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11g) W celu dopilnowania, aby EFIS realizował swój cel, należy koniecznie przeznaczyć kwotę co najmniej 5 000 000 000 EUR z EFIS na finansowanie EFI przez EBI, konkretnie na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, jak też oraz małych spółek o średniej kapitalizacji oraz innowacyjnych MŚP i innowacyjnych spółek o średniej kapitalizacji.

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby, aby przy EFIS wymyślać na nowo koło. Przez ostatnie kilka lat szereg innowacyjnych instrumentów finansowych przynoszących korzyści MŚP oraz małym spółkom o średniej kapitalizacji wprowadzono w ramach programu „Horyzont 2020” oraz COSME, a obecnie wprowadza się je poprzez EFI. Efekt mnożnikowy wynosi między 1:18 a 1:28, co sprawia, że kwalifikowalny popyt na finansowanie dwukrotnie przekracza możliwości podażowe. Część gwarancji powinna być zatem wykorzystana do uzupełnienia i dopełnienia pomyślnie funkcjonujących już instrumentów.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 h (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11h) W komunikacje Komisji w sprawie europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego (COM(2014/0330)) podkreślono, że w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego państwa członkowskie powinny zakończyć transponowanie przepisów dotyczących wewnętrznego rynku energii, szczególnie w zakresie zasad dotyczących rozdziału własnościowego, w tym przepisu, w myśl którego operatorzy systemów przesyłu kontrolowani przez podmioty spoza UE mają takie same obowiązki co operatorzy kontrolowani przez podmioty z UE; ostatnie doświadczenia związane z tym, iż pewni operatorzy spoza UE dążyli do uniknięcia przestrzegania przepisów unijnych na terytorium UE sprawiają jednak, że konieczne jest bardziej rygorystyczne stosowanie i wzmocnienie mających zastosowanie przepisów na szczeblu UE oraz państw członkowskich: można to ułatwić przepisem, zgodnie z którym do gwarancji unijnej kwalifikują się tylko takie projekty dotyczące gazu, które są realizowane w sektorach infrastruktury gazowej w państwach członkowskich, gdzie skutecznie wdrożono rozdział własnościowy.

Uzasadnienie

To improve energy security, it is essential to implement the Third Energy Liberalisation Package, especially with regard to gas market, and to ensure that gas production and supply activities are separated and the existing monopoly networks are unbundled. The recent experience of certain non-EU operators seeking to avoid compliance with EU legislation on EU territory requires a stricter application and a possible reinforcement of the applicable rules at EU and Member State level. This can be facilitated by provision that only those gas infrastructure projects that are carried out in gas infrastructure sectors in Member States where the effective ownership unbundling is implemented, shall be eligible for the EU guarantee.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Wiele małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji w całej Unii wymaga pomocy w przyciągnięciu finansowania rynkowego, w szczególności jeśli chodzi o inwestycje obarczone wysokim ryzykiem. EFIS powinien pomóc tym przedsiębiorstwom w przezwyciężeniu problemu braku kapitału, umożliwiając EBI i Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu („EFI”) przekazywanie bezpośrednich i pośrednich zastrzyków kapitału, a także udzielanie gwarancji wysokiej jakości sekurytyzacjom pożyczek i innym produktom tworzonym w związku z celami EFIS.

(12) Wiele małych i średnich przedsiębiorstw oraz małych spółek o średniej kapitalizacji, w tym podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą i firm odpryskowych w całej Unii wymaga pomocy w przyciągnięciu finansowania rynkowego, w szczególności jeśli chodzi o inwestycje obarczone wysokim ryzykiem. EFIS powinien pomóc tym przedsiębiorstwom w przezwyciężeniu problemu braku kapitału oraz niedoskonałości rynku, umożliwiając, w odpowiednich przypadkach, EBI i EFI przekazywanie bezpośrednich i pośrednich zastrzyków kapitału, a także udzielanie gwarancji wysokiej jakości sekurytyzacjom pożyczek i innym produktom tworzonym w związku z celami EFIS.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) EFIS powinien zostać utworzony w ramach EBI, aby korzystać z jego doświadczeń i udokumentowanych osiągnięć oraz aby jego działania jak najszybciej przyniosły oczekiwane pozytywne skutki. Działalność EFIS w zakresie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw i przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji powinna być prowadzona za pośrednictwem EFI, aby korzystać z jego doświadczeń.

(13) EFIS powinien zostać utworzony w ramach EBI, aby korzystać z jego doświadczeń i udokumentowanych osiągnięć oraz aby jego działania jak najszybciej przyniosły oczekiwane pozytywne skutki. Przekazywanie środków z EFIS małym i średnim przedsiębiorstwom, małym spółkom o średniej kapitalizacji oraz podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą i firmom odpryskowych powinno być prowadzone za pośrednictwem EFI, aby korzystać z jego doświadczeń.

 

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) EFIS powinien skupić się na projektach o dużej wartości dodanej pod względem społecznym i gospodarczym. W szczególności powinien być ukierunkowany na projekty, które sprzyjają tworzeniu miejsc pracy, długoterminowemu wzrostowi i konkurencyjności. EFIS powinien wykorzystywać szereg produktów finansowych, w tym kapitał własny, zadłużenie lub gwarancje, które najlepiej odpowiadają potrzebom poszczególnych projektów. Tak szeroki wachlarz produktów powinien sprawić, że EFIS będzie zdolny dostosowywać się do potrzeb rynku, a jednocześnie zachęcać do prywatnych inwestycji w projekty. EFIS nie powinien zastępować finansowania prywatno-rynkowego, ale powinien przyciągać finansowanie z sektora prywatnego poprzez usuwanie niedoskonałości rynku w celu zapewnienia jak najskuteczniejszego strategicznego wykorzystanie środków publicznych. Wymóg zgodności z zasadami pomocy państwa powinien przyczynić się do takiego skutecznego i strategicznego wykorzystania środków publicznych.

(14) EFIS powinien skupić się na projektach o dużej wartości dodanej pod względem społecznym, środowiskowym i gospodarczym. EFIS powinien wspierać projekty, które spełniają kryteria i realizują cele ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, które sprzyjają tworzeniu trwałych miejsc pracy o wysokiej jakości, długoterminowemu zrównoważonemu wzrostowi i konkurencyjności oraz które pomagają w osiągnięciu celów UE w zakresie badań i rozwoju, innowacji, klimatu i energii oraz rynku cyfrowego. EFIS powinien wykorzystywać szereg produktów finansowych, w tym kapitał własny, quasi-kapitał własny, zadłużenie lub gwarancje, które najlepiej odpowiadają potrzebom poszczególnych projektów. Tak szeroki wachlarz produktów powinien sprawić, że EFIS będzie zdolny dostosowywać się do potrzeb rynku, a jednocześnie zachęcać do prywatnych inwestycji w projekty. EFIS nie powinien zastępować ani wypierać finansowania prywatno-rynkowego lub produktów zapewnianych przez regionalne i krajowe banki prorozwojowe, ale powinien przyciągać finansowanie z sektora prywatnego poprzez usuwanie niedoskonałości rynku w celu zapewnienia jak najskuteczniejszego strategicznego wykorzystanie środków publicznych. Wymóg zgodności z zasadami pomocy państwa powinien przyczynić się do takiego skutecznego i strategicznego wykorzystania środków publicznych.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a) Przy wyborze projektów, które mają otrzymać wsparcie z EFIS, należy zwracać szczególną uwagę na efektywność energetyczną; przy podejmowaniu decyzji dotyczących projektów w zakresie produkcji lub transportu energii należy ocenić, czy celów dotyczących bezpieczeństwa dostaw nie można zamiast tego osiągnąć w bardziej zrównoważony i oszczędny sposób, dzięki ograniczeniu popytu na energię, zwiększeniu efektywności energetycznej lub przez zmiany popytu; służy to dopilnowaniu, by projekty w dziedzinie efektywności energetycznej konkurowały na równych warunkach, w tym pod względem analizy kosztów i korzyści, z projektami, które mają na celu zwiększenie dostaw energii lub rozwinięcie nowej infrastruktury;

Uzasadnienie

W komunikacie COM(2015) 80 z dnia 25.02.2015 r. w sprawie unii energetycznej zatytułowanym „Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej, której podstawą jest przyszłościowa polityka w dziedzinie klimatu” podkreślono, że „konieczna jest gruntowna rewizja podejścia do efektywności energetycznej i potraktowania jej jako pełnoprawnego źródła energii, przedstawiającego sobą wartość zaoszczędzonej energii. W ramach przeglądu struktury rynku Komisja zapewni, aby efektywność energetyczna i działania po stronie popytu mogły konkurować na równych warunkach ze zdolnością wytwarzania energii”.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) EFIS powinien być ukierunkowany na projekty o wyższym profilu ryzyka i zysku niż istniejące instrumenty EBI i Unii, dzięki czemu będzie uzupełniać obecne działania. EFIS powinien finansować działania w całej Unii, w tym w państwach, które zostały najbardziej dotknięte kryzysem finansowym. EFIS powinien być wykorzystywany wyłącznie w sytuacjach, w których niemożliwe jest skorzystanie z innych źródeł finansowania na rozsądnych warunkach.

(15) EFIS powinien być ukierunkowany na projekty o wyższym profilu ryzyka i zysku niż istniejące instrumenty EBI i Unii, dzięki czemu będzie uzupełniać i dopełniać obecne działania. Nawet wyższy profil ryzyka powinien być akceptowany w odniesieniu do projektów badawczych, rozwojowych i innowacyjnych. EFIS powinien finansować działania w całej Unii, unikając koncentracji geograficznej oraz ułatwiając inwestycje w regionach, gdzie rynki kapitałowe są mniej rozwinięte, w tym w państwach, które zostały najbardziej dotknięte kryzysem finansowym, oraz tam gdzie inwestycje wyrażone jako procent PKB znacząco zmalały. EFIS powinien być wykorzystywany wyłącznie w sytuacjach, w których niemożliwe jest skorzystanie z innych źródeł finansowania na rozsądnych warunkach.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a) Zachęty rynkowe i dodatkowość wytwarzane przez EFIS powinny gwarantować, że jego działania będą skierowane na społecznie i gospodarczo rentowne projekty bez żadnej wcześniejszej alokacji regionalnej, w szczególności w celu zaspokojenia wysokich potrzeb inwestycyjnych lub wyeliminowania niedoskonałości rynku. Państwom członkowskim, których rynki finansowe są mniej rozwinięte, należy udzielić stosownej pomocy technicznej, aby zapewnić możliwość osiągnięcia ogólnych celów niniejszego rozporządzenia. Jednocześnie EFIS powinien być w stanie wspierać projekty racjonalne ekologicznie oraz przynosić korzyści branżom i technologiom cechującym się wysokim potencjałem wzrostu.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) EFIS powinien być ukierunkowany na inwestycje rentowne gospodarczo i technicznie wykonalne, które mogą być obarczone pewnym ryzykiem, ale jednocześnie spełniają szczególne wymogi finansowania przez EFIS.

(16) EFIS powinien być ukierunkowany na inwestycje rentowne gospodarczo i technicznie wykonalne oraz mogące uzyskać wsparcie bankowe zgodnie z warunkami proponowanymi przez portfel produktów EFIS, ale które napotykają trudności przy wprowadzaniu ich na rynek. Ponadto średnie ryzyko wiążące się z projektem wspieranym przez EFIS powinno być wyższe niż możliwe w jakimkolwiek innym portfelu inwestycyjnym dostępnym w UE, a EFIS powinien być ukierunkowany na okołorynkowe innowacje, które wymagają dalszego wsparcia w celu przejścia przez „dolinę śmierci”.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a) EFIS powinien posiadać odpowiednią strukturę zarządzania, której funkcje powinny być współmierne do wyłącznych celów zapewnienia właściwego wykorzystania gwarancji UE. Tę strukturę zarządzania powinny tworzyć: rada kierownicza, dyrektor zarządzający i komitet inwestycyjny. Nie powinna ona naruszać procesu decyzyjnego EBI, ani ingerować w ten proces; nie powinna też zastępować organów zarządzających EBI. Rada kierownicza powinna opracowywać wytyczne inwestycyjne, na podstawie których komitet inwestycyjny powinien decydować o wykorzystaniu gwarancji UE. Wytyczne te powinny uzupełniać ustanowione w niniejszym rozporządzeniu wytyczne dotyczące wykorzystywania gwarancji UE, a nie stać z nimi w sprzeczności. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych dotyczących wytycznych inwestycyjnych. Dyrektor zarządzający powinien odpowiadać za bieżące zarządzanie EFIS i prowadzić prace przygotowawcze związane z posiedzeniami komitetu inwestycyjnego.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Decyzję o wykorzystaniu środków z EFIS na projekty infrastrukturalne i duże projekty o średniej kapitalizacji będzie podejmować komitet inwestycyjny. W skład komitetu inwestycyjnego powinni wchodzić niezależni eksperci posiadający dużą wiedzę i doświadczenie w dziedzinach związanych z projektami. Komitet inwestycyjny powinien odpowiadać przed radą kierowniczą EFIS, której rolą powinno być nadzorowanie realizacji celów EFIS. Aby odpowiednio korzystać z doświadczenia EFI, EFIS powinien zasilać finansowanie EFI, aby umożliwić mu wspieranie projektów w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji.

(17) Decyzję o wykorzystaniu środków z EFIS na projekty infrastrukturalne i duże projekty o średniej kapitalizacji będzie podejmować komitet inwestycyjny. W skład komitetu inwestycyjnego powinni wchodzić niezależni eksperci posiadający dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie konstruowania i finansowania projektów oraz projektów inwestycyjnych w sektorach określonych w niniejszym rozporządzeniu, jak również w dziedzinie rynków geograficznych wewnątrz Unii. Komitet inwestycyjny powinien odpowiadać przed radą kierowniczą EFIS, której rolą powinno być nadzorowanie realizacji celów EFIS. Aby odpowiednio korzystać z doświadczenia EFI, EFIS powinien zasilać finansowanie EFI, aby umożliwić mu wspieranie projektów w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz małych spółek o średniej kapitalizacji. Decyzje podejmowane przez komitet inwestycyjny powinny być wolne od jakiejkolwiek zbędnej ingerencji, tak aby zagwarantować jego pełną niezależność, co jest sprawą kluczową dla utrzymania zaufania inwestorów.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a) Dla osiągnięcia celu przejrzystości, rozliczalności i niezależności rady kierowniczej i komitetu inwestycyjnego należy przyjąć i wprowadzić system zapobiegający konfliktom interesów.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17b) Komitet inwestycyjny czuwa nad tym, aby ogólna strategia inwestycyjna EFI w odniesieniu do inwestycji objętych gwarancją UE przestrzegała celów i kryteriów ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu. Bieżące zarządzanie, wybór projektów i działania następcze w stosunku do nich powinny jednak pozostawać w kompetencji EFI.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17c) W celu dopilnowania, by cele określone w niniejszym rozporządzeniu zostały zrealizowane, a projekty obejmowały szeroki zakres geograficzny obszaru Unii, należy udzielać pomocy technicznej państwom członkowskim, których rynki kapitałowe są mniej rozwinięte w porównaniu z innymi państwami członkowskimi.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Aby umożliwić EFIS wspieranie inwestycji, Unia powinna udzielić gwarancji w wysokości 16 000 000 000 EUR. Gwarancja udzielana na poziomie portfela powinna mieć określony górny limit zależny od typu instrumentu, np. dług, kapitał własny lub gwarancja, który powinien być wyrażony jako procent wolumenu portfela zobowiązań pozostających do spłaty. Szacuje się, że dzięki połączeniu tej gwarancji z kwotą 5 000 000 000 EUR przekazaną przez EBI, pomoc z EFIS powinna wygenerować 60 800 000 000 EUR dodatkowych środków na inwestycje po stronie EBI i EFI. Kwota 60 800 000 000 EUR ze wsparcia EFIS powinna wygenerować w Unii łącznie 315 000 000 000 EUR środków na inwestycje w latach 2015 do 2017. Gwarancje przypisane do projektów, które zostaną ukończone bez uruchomienia gwarancji, stają się dostępne dla nowych działań.

(18) Aby umożliwić EFIS wspieranie inwestycji, Unia powinna udzielić gwarancji w wysokości 16 000 000 000 EUR. Gwarancja udzielana na poziomie portfela powinna mieć określony górny limit zależny od typu instrumentu, np. dług, kapitał własny lub gwarancja, który powinien być wyrażony jako procent wolumenu portfela zobowiązań pozostających do spłaty. Szacuje się, że dzięki połączeniu tej gwarancji z kwotą 5 000 000 000 EUR przekazaną przez EBI, pomoc z EFIS powinna wygenerować 60 800 000 000 EUR dodatkowych środków na inwestycje po stronie EBI i EFI. Kwota 60 800 000 000 EUR ze wsparcia EFIS powinna wygenerować w Unii łącznie co najmniej 315 000 000 000 EUR środków na inwestycje w ciągu trzech lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Gwarancje przypisane do projektów, które zostaną ukończone bez uruchomienia gwarancji, stają się dostępne dla nowych działań w okresie dostępności tych gwarancji.

Uzasadnienie

W związku z potrzebą natychmiastowego ożywienia klimatu inwestycyjnego w Europie nie należy zwlekać z podpisywaniem umów w ramach EFIS. Oczywiście do objęcia wsparciem powinny być wybierane wyłącznie faktycznie kwalifikujące się projekty.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a) W dniu 13 stycznia 2015 r. Komisja Europejska przedstawiła komunikat dotyczący tego, w jaki sposób będzie stosowała obowiązujące postanowienia paktu stabilności i wzrostu. Krajowe współfinansowanie działań wspieranych przez EFIS, również w okresie przejściowym, kwalifikuje się do elastyczności przewidzianej w obowiązujących postanowieniach paktu stabilności i wzrostu przyjętych w komunikacie Komisji z dnia 13 stycznia 2015 r., zgodnie z zawartymi w nim warunkami i ograniczeniami.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18b) W celu dopilnowania, by EFIS realizował swój dwojaki cel, należy koniecznie przeznaczyć kwotę 5 000 000 000 EUR z EFIS na finansowanie EFI przez EBI, konkretnie na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz małych spółek o średniej kapitalizacji, jak też innowacyjnych MŚP i innowacyjnych spółek o średniej kapitalizacji.

Uzasadnienie

Aby EFIS mógł realizować swój dwojaki cel, należy sprecyzować, jaka część gwarancji musi zostać zarezerwowana na dostęp do finansowania ryzyka na rzecz MŚP i małych spółek o średniej kapitalizacji. Poprawka powiązana z poprawką dotyczącą art. 1, art. 5 ust. 2 lit. e) i art. 7.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18c) W celu dopilnowania, by EFIS zrealizował swój cel, należy koniecznie przeznaczyć kwotę 5 000 000 000 EUR z EFIS na finansowanie EFI przez EBI, konkretnie na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz małych spółek o średniej kapitalizacji i innowacyjnych MŚP;

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Uczestnictwo w EFIS powinno być otwarte dla podmiotów trzecich, co umożliwi dalsze zwiększenie jego zasobów. Mogą to być państwa członkowskie, krajowe banki prorozwojowe lub agencje publiczne będące własnością państw członkowskich lub przez nie kontrolowane, podmioty sektora prywatnego oraz, za zgodą istniejących uczestników, podmioty spoza Unii. Podmioty trzecie mogą przekazywać środki bezpośrednio do EFIS i uczestniczyć w strukturze zarządzającej EFIS.

(19) Aby osiągnąć docelową kwotę 315 000 000 000 EUR w jak najkrótszym czasie, krajowe banki lub instytucje prorozwojowe oraz platformy i fundusze inwestycyjne, przy wsparciu gwarancji EFIS, powinny odgrywać przewodnią rolę we wskazywaniu rentownych projektów, opracowywaniu, a w stosownych przypadkach łączeniu projektów oraz przyciąganiu potencjalnych inwestorów. W związku z tym powinno być możliwe tworzenie platform makroregionalnych w celu wspierania w perspektywie regionalnej projektów transgranicznych lub grup projektów w państwach członkowskich.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Podmioty trzecie mogą współfinansować projekty wraz z EFIS, przekazując środki na poszczególne projekty lub w ramach specjalnych platform inwestycyjnych, które obsługują określone obszary geograficzne lub sektory.

(20) Podmioty trzecie mogą współfinansować projekty wraz z EFIS, przekazując środki na poszczególne projekty lub w ramach specjalnych platform inwestycyjnych, które obsługują określone obszary geograficzne lub sektory. Należy zwrócić szczególną uwagę na platformy inwestycyjne, które skupiają się na przynoszących przemianę sektorach o wysokiej gospodarczej i społecznej wartości dodanej, a także platformy inwestycyjne, które łączą niewielkie projekty o charakterze zrównoważonym i innowacyjnym, zwłaszcza realizowane przez regiony, miasta i MŚP; na przykład projekty w dziedzinie efektywności energetycznej polegające na modernizacji budynków oraz projekty dotyczące inteligentnych sieci oraz nowych usług dla obywateli opartych na innowacyjnych narzędziach cyfrowych.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21) Pod warunkiem spełnienia wszystkich kryteriów kwalifikowalności państwa członkowskie mogą korzystać z europejskich funduszy na rzecz inwestycji strukturalnych, aby wnieść wkład w finansowanie kwalifikowalnych projektów wspieranych przez gwarancję UE. Elastyczność zaproponowanego podejścia powinna zwiększyć potencjał przyciągania inwestorów w obszarach inwestycji, którymi zajmuje się EFIS.

(21) EFIS powinien mieć charakter uzupełniający i dodatkowy względem bieżących programów regionalnych, krajowych i unijnych, jak również zwyczajowych działań EBI. Pod warunkiem spełnienia wszystkich odnośnych kryteriów kwalifikowalności osoby trzecie mogą współfinansować wspólnie z EFIS poszczególne projekty lub uczestniczyć w platformach inwestycyjnych związanych z sektorami geograficznymi lub tematycznymi, a państwa członkowskie mogą korzystać z dowolnego rodzaju unijnego finansowania, w tym z europejskich funduszy na rzecz inwestycji strukturalnych, aby wnieść wkład w finansowanie kwalifikowalnych projektów wspieranych przez gwarancję UE. Elastyczność zaproponowanego podejścia powinna zwiększyć potencjał przyciągania inwestorów w obszarach inwestycji, którymi zajmuje się EFIS, oraz angażowania partnerów społecznych i władz publicznych.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22) Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej projekty infrastrukturalne i inwestycyjne wspierane przez EFIS powinny być zgodne z zasadami pomocy państwa. W związku z tym Komisja ogłosiła, że sformułuje podstawowe warunki na potrzeby oceny pod względem zgodności z zasadami pomocy państwa, które spełniać będzie musiał każdy projekt, aby kwalifikować się do otrzymania finansowania w ramach EFIS. Komisja zapowiedziała, że jeżeli projekt spełni te warunki i otrzyma środki z EFIS, wszelkie dodatkowe wsparcie będzie poddawane uproszczonej i przyspieszonej analizie pod względem zgodności z zasadami pomocy państwa, w której jedynym dodatkowym elementem oceny Komisji będzie proporcjonalność pomocy publicznej (brak nadmiernej rekompensaty). Komisja zapowiedziała również, że zapewni dalsze wytyczne w odniesieniu do tych podstawowych warunków, w dążeniu do zagwarantowania efektywnego wykorzystania zasobów publicznych.

(22) Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej projekty infrastrukturalne i inwestycyjne wspierane przez EFIS powinny być zgodne z zasadami pomocy państwa. W związku z tym Komisja ogłosiła, że sformułuje podstawowe warunki na potrzeby oceny pod względem zgodności z zasadami pomocy państwa, które spełniać będzie musiał każdy projekt, aby kwalifikować się do otrzymania finansowania w ramach EFIS. Komisja zapowiedziała, że jeżeli projekt spełni te warunki i otrzyma środki z EFIS, wszelkie dodatkowe wsparcie będzie poddawane uproszczonej i przyspieszonej analizie pod względem zgodności z zasadami pomocy państwa, w której jedynym dodatkowym elementem oceny Komisji będzie proporcjonalność pomocy publicznej (brak nadmiernej rekompensaty). W celu zapewnienia skutecznego wykorzystania środków publicznych Komisja powinna zapewnić dalsze wskazówki, aby zagwarantować pełną zgodność z zasadami pomocy państwa dotyczącymi danych sektorów. Wymóg zgodności z zasadami pomocy państwa powinien przyczynić się do efektywnego wykorzystania zasobów EFIS.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25) EBI powinien regularnie przeprowadzać oceny działań wspieranych przez EFIS, w celu oszacowania ich zasadności, wyników i skutków oraz określenia aspektów mogących udoskonalić przyszłe działania. Oceny takie powinny przyczynić się do rozliczalności i analizy długookresowej stabilności.

(25) EBI oraz Komisja powinny regularnie przeprowadzać oceny działań wspieranych przez EFIS, w celu oszacowania ich zasadności, wyników i skutków, a także ich koordynacji oraz spójności z innymi unijnymi strategiami politycznymi i instrumentami, oraz określenia aspektów mogących udoskonalić przyszłe działania. Oceny takie powinny przyczynić się do rozliczalności i analizy długookresowej stabilności.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę potrzeby zagwarantowania przez prawodawcę przejrzystości oraz odpowiedniego poziomu kontroli, ocena i następująca po niej sprawozdawczość są kluczem do zapewnienia sprawnego wdrożenia EFIS.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26) W celu wsparcia działań w zakresie finansowania prowadzonych przez EFIS powinno powstać Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”). ECDI, korzystając z doświadczenia Komisji, EBI, krajowych banków prorozwojowych i organów zarządzających europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi, powinien wspomagać tworzenie i przygotowanie projektów w całej Unii. ECDI powinien stanowić punkt kompleksowej obsługi w zakresie pomocy technicznej związanej z inwestycjami na terytorium Unii.

(26) W celu wsparcia działań w zakresie finansowania prowadzonych przez EFIS powinno powstać Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”). ECDI, korzystając z doświadczenia Komisji, EBI, krajowych banków prorozwojowych, instytucji zarządzających europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi oraz z najlepszych praktyk wytworzonych w trakcie realizacji projektów takich jak ELENA (europejskie wsparcie energetyki na poziomie lokalnym), InnovFin (Fundusze unijne dla innowatorów) i EFEE (Europejski Fundusz na rzecz Efektywności Energetycznej), powinien wspomagać tworzenie, przygotowywanie i konsolidację projektów w całej Unii. ECDI powinien stanowić punkt kompleksowej obsługi w zakresie pomocy technicznej związanej z inwestycjami na terytorium Unii, zapewniając, tam gdzie to możliwe, pomoc techniczną na zasadach zdecentralizowanych. Ustanowienie ECDI jako pojedynczego punktu kontaktowego oraz nowe usługi przez niego świadczone nie powinny w żaden sposób zmieniać celu istniejących programów pomocy technicznej ani wpływać na ich jakość lub możliwości w zakresie wykonywania powierzonych im zadań.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(26a) ECDI wykorzystuje zwłaszcza dobre praktyki stosowane w takich programach jak ELENA (europejskie wsparcie energetyki na poziomie lokalnym), EFEE (Europejski Fundusz na rzecz Efektywności Energetycznej), JEREMIE (Wspólne europejskie zasoby dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw), JASPERS (wspólna inicjatywa wsparcia projektów w regionach europejskich), JESSICA (wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich) i JASMINE (Wspólne działania na rzecz wspierania instytucji mikrofinansowych w Europie); W stosownych przypadkach ECDI kieruje promotorów projektów do tych podmiotów i za ich pośrednictwem świadczy pomoc techniczną.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27) Aby pokryć ryzyko związane z gwarancją UE dla EBI, należy stworzyć fundusz gwarancyjny. Fundusz gwarancyjny powinien zostać utworzony z napływających stopniowo płatności z budżetu Unii. Fundusz gwarancyjny powinien być następnie zasilany również dochodami i spłatami z tytułu projektów korzystających ze wsparcia EFIS oraz kwotami odzyskanymi od dłużników zalegających ze spłatami, w przypadkach gdy fundusz gwarancyjny wywiązał się już z gwarancji na rzecz EBI.

(27) Aby pokryć ryzyko związane z gwarancją UE dla EBI, należy stworzyć fundusz gwarancyjny. Fundusz gwarancyjny powinien zostać utworzony z napływających stopniowo płatności z budżetu Unii. Fundusz gwarancyjny powinien być następnie zasilany również dochodami i spłatami z tytułu projektów korzystających ze wsparcia EFIS oraz kwotami odzyskanymi od dłużników zalegających ze spłatami, w przypadkach gdy fundusz gwarancyjny wywiązał się już z gwarancji na rzecz EBI. Wszelkie wynagrodzenie powstałe w wyniku działalności EFIS, które przekracza kwotę/potrzeby docelowe funduszu gwarancyjnego, jest przekazywane do odpowiednich pozycji budżetu UE, które zostały zmniejszone w celu utworzenia funduszu gwarancyjnego EFIS.

Uzasadnienie

Nadwyżkowe środki powracające oraz dochody, które przekraczają kwotę docelową gwarancji UE, powinny zostać ponownie włączone do budżetu ogólnego Unii i ponownie przydzielone do pozycji budżetowych, które początkowo wspierały fundusz gwarancyjny.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29) W celu częściowego sfinansowania wkładu pochodzącego z budżetu Unii należy zmniejszyć pule dwóch programów: „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020), ustanowionego na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/20132, oraz instrumentu „Łącząc Europę” ustanowionego na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/20133. EFIS nie powiela celów tych programów. Zmniejszenie puli obu programów, aby sfinansować fundusz gwarancyjny, sprawi jednak, że inwestycje w niektórych dziedzinach podlegających tym programom będą większe niż byłoby to możliwe tylko za ich pośrednictwem. EFIS powinien mieć możliwość lewarowania gwarancji UE, aby zwielokrotnić skutki finansowe w dziedzinie badań, rozwoju, innowacji i transportu, infrastruktury telekomunikacyjnej i energetycznej w porównaniu do skutków, jakie mogłyby zostać osiągnięte w tych dziedzinach w przypadku spożytkowania środków na dotacje w ramach zaplanowanych programów „Horyzont 2020” i instrumentu „Łącząc Europę”. Należy zatem przekierować do EFIS część środków finansowych przewidzianych obecnie dla tych programów.

(29) Na wkład z budżetu Unii do budżetu funduszu gwarancyjnego UE zezwolenia będą stopniowo udzielać Parlament Europejski i Rada w ramach rocznej procedury budżetowej do roku 2020. W tym celu władza budżetowa powinna zastosować w odpowiednich przypadkach wszystkie dostępne mechanizmy elastyczności i właściwe przepisy rozporządzenia w sprawie WRF na lata 2014–2020 i zapewnić maksymalną linearność oraz zagwarantować funkcjonowanie i wykonalność finansowania zgodnie z przewidzianym w WRF budżetem tych wieloletnich zobowiązań cechujących niektóre aktualne programy unijne, np. „Horyzont 2020” i instrument „Łącząc Europę”. Finansowanie funduszu gwarancyjnego powinno podlegać korekcie w ramach śródokresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych, który ma się rozpocząć najpóźniej pod koniec 2016 r., jak przewidziano w art. 2 rozporządzenia Rady (UE) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020. Z uwagi na coraz większe zapotrzebowanie na działania polityczne i programy wydatkowania na szczeblu unijnym w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Europie, w ramach tej korekty należy zwiększyć dostępne marginesy i środki na zobowiązania w dziale 1a.

__________________

 

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 104).

 

3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 ( Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 129).

 

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(32a) Państwa członkowskie powinny mieć możliwość uczestniczenia w tworzeniu europejskiego katalogu projektów inwestycyjnych, również poprzez przekazywanie Komisji i EBI informacji na temat projektów inwestycyjnych na swoim terytorium. Przed uruchomieniem takiego katalogu Komisja i EBI powinny przeprowadzić odpowiednie konsultacje z państwami członkowskimi, ekspertami oraz zainteresowanymi stronami dotyczące zasad i wytycznych dla projektów, które mają się znaleźć w katalogu, oraz szablonów do celów publikowania informacji o poszczególnych projektach.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34) W celu zapewnienia rozliczalności wobec obywateli europejskich, EBI powinien składać regularne sprawozdania do Parlamentu Europejskiego i Rady na temat postępów i wpływu EFIS.

(34) W celu zapewnienia rozliczalności wobec obywateli europejskich od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja powinna składać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczne sprawozdania z oceny stosowania gwarancji UE i dotyczące spełnienia ogólnych celów i kryteriów ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, w tym w zakresie uruchomienia kapitału prywatnego, dodatkowości oraz gospodarczej i społecznej wartości dodanej. W stosownych przypadkach do sprawozdania powinien zostać dołączony wniosek do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany niniejszego rozporządzenia. EBI we współpracy z EFI powinien co pół roku przedkładać Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z działań EBI i EFIS w zakresie finansowania i inwestycji, zawierające informacje na temat tego, które projekty zostały sfinansowane, jakie instrumenty finansowe zastosowano, jaki jest stan realizacji finansowanych projektów oraz jakie straty poniesiono w ramach EFIS. W przypadku nieudanych projektów sprawozdanie to powinno zawierać dogłębną analizę sytuacji, ze zwróceniem uwagi na możliwe niekorzystne skutki dla funduszu gwarancyjnego.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36) Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, a mianowicie: wspieranie inwestycji w Unii i zapewnienie lepszego dostępu do finansowania przedsiębiorstwom zatrudniającym do 3 000 pracowników, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie ze względu na różnice w zdolności budżetowej, natomiast ze względu na rozmiary tych celów możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, może ona podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

(36) Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, a mianowicie: wspieranie inwestycji w Unii i zapewnienie lepszego dostępu do finansowania przedsiębiorstwom zatrudniającym do 3 000 pracowników, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez same państwa członkowskie, natomiast ze względu na rozmiary tych celów możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, może ona podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 36 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(36a) Komisja i EBI powinny zawrzeć umowę precyzującą warunki określone w niniejszym rozporządzeniu na potrzeby zarządzania funduszem EFIS przez Komisję i EBI. Umowa ta nie powinna naruszać określonych w Traktatach kompetencji unijnego prawodawcy, władzy budżetowej ani EBI, w związku z czym powinna się ograniczać do elementów natury głównie technicznej i administracyjnej, które to elementy – choć są inne niż istotne – są jednak konieczne do skutecznego wdrożenia EFIS. Umowa ta, wraz z wytycznymi inwestycyjnymi, powinna zostać przyjęta przez Komisję w drodze aktu delegowanego.

Uzasadnienie

Umowa w sprawie EFIS powinna mieć charakter czysto administracyjny, a kluczowe elementy inicjatywy powinny pozostawać w gestii prawodawcy. Umowa powinna wdrażać te decyzje. Umowa w sprawie EFIS powinna być przyjęta w drodze aktu delegowanego, aby umożliwić odpowiednią kontrolę ze strony prawodawcy.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja zawiera umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („EBI”) w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFIS”).

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFIS”), gwarancję UE i fundusz gwarancyjny UE.

 

2. W tym celu niniejsze rozporządzenie przewiduje, że Komisja wynegocjuje projekt umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („EBI”) w sprawie zarządzania Europejskim Funduszem na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFIS”). Umowa ta będzie zawierać wyłącznie elementy techniczne i administracyjne i będzie w pełni zgodna z wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

 

3. Komisja jest uprawniona do przystąpienia do umowy w sprawie EFIS w imieniu Unii oraz do zaakceptowania późniejszych poprawek do niej, w drodze aktu delegowanego zgodnie z art. 17, pod warunkiem że umowa w sprawie EFIS spełnia wymogi niniejszego rozporządzenia.

EFIS ma na celu wspieranie inwestycji w Unii oraz zapewnienie zwiększonego dostępu do finansowania przedsiębiorstwom zatrudniających do 3 000 pracowników, w tym zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom, poprzez zwiększenie zdolności EBI do ponoszenia ryzyka („umowa w sprawie EFIS”).

4. EFIS ma na celu wspieranie inwestycji w Unii prowadzących do konkurencyjnego i trwałego wzrostu gospodarczego w celu wypełnienia luki inwestycyjnej pomiędzy państwami członkowskimi Unii. Celem EFIS jest wspieranie poprzez zapewnienie EBI zdolności do ponoszenia ryzyka:

 

– długoterminowych, produktywnych i strategicznych inwestycji;

 

– zwiększonego dostępu do finansowania przedsiębiorstwom zatrudniającym nie więcej niż 3 000 pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą, mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw oraz małych spółek o średniej kapitalizacji.

2. Do umowy w sprawie EFIS mogą przystąpić państwa członkowskie. Za zgodą podmiotów uczestniczących, do umowy w sprawie EFIS mogą przystąpić inne podmioty trzecie, w tym krajowe banki prorozwojowe lub agencje publiczne będące własnością państw członkowskich lub przez nie kontrolowane, oraz podmioty sektora prywatnego.

5. Do umowy w sprawie EFIS mogą przystąpić państwa członkowskie, na warunkach w niej określonych. Za zgodą podmiotów uczestniczących, do umowy w sprawie EFIS mogą przystąpić inne podmioty trzecie, w tym krajowe banki prorozwojowe lub agencje publiczne będące własnością państw członkowskich lub przez nie kontrolowane, oraz podmioty sektora prywatnego.

 

6. Komitet inwestycyjny udziela gwarancji na mocy niniejszego rozporządzenia wyłącznie na rzecz działań i projektów, w sprawie których zostaną zawarte i podpisane umowy w ciągu trzech lat od zaciągnięcia danego zobowiązania. Jeśli umowy na dane działania lub projekty nie zostaną podpisane w ciągu trzech lat od zaciągnięcia zobowiązania, zobowiązanie to musi wygasnąć.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 1a

 

Definicje

 

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

 

(a) „krajowe banki prorozwojowe” lub „krajowe instytucje prorozwojowe” oznaczają podmioty prawne, które prowadzą działalność finansową na zasadzie profesjonalnej i którym państwo członkowskie powierza – na szczeblu centralnym, regionalnym lub lokalnym – mandat do prowadzenia publicznej działalności rozwojowej lub promocyjnej która służy zaradzeniu niedoskonałościom rynku lub nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji;

 

(b) „platformy inwestycyjne” oznaczają spółki celowe, rachunki zarządzane, umowne uzgodnienia dotyczące współfinansowania lub podziału ryzyka, bądź uzgodnienia ustanowione w dowolny inny sposób, za pomocą których podmioty kierują wkład finansowy w celu sfinansowania pewnej liczby projektów inwestycyjnych w Unii;

 

(c) „małe i średnie przedsiębiorstwa” lub „MŚP” oznaczają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji 2003/361/WE;

 

(d) „małe spółki o średniej kapitalizacji” oznaczają podmioty prawne zatrudniające maksymalnie 499 pracowników, jak określono w wytycznych Komisji C(2014) 34/2; 1a

 

(g) „dodatkowość” oznacza wsparcie przez EFIS operacji, które służą zaradzeniu niedoskonałościom rynku, lukom inwestycyjnym lub nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji i które w danym okresie, w tym samym zakresie bądź na rozsądnych warunkach nie mogły zostać przeprowadzone w ramach zwykłych instrumentów EBI bez wsparcia ze strony EFIS lub nie mogły zostać przeprowadzone w takim samym zakresie w danym okresie bądź na rozsądnych warunkach w ramach instrumentów EFI i UE lub instrumentów oferowanych przez regionalne banki prorozwojowe, krajowe banki prorozwojowe i banki komercyjne. W związku z powyższym gwarancja UE może być łączona z istniejącymi instrumentami finansowymi UE lub może być wykorzystywana do ich uzupełnienia, przyspieszenia lub wzmocnienia.

 

(h) „umowa w sprawie EFIS” oznacza instrument prawny, za pomocą którego Komisja i EBI precyzują warunki określone w niniejszym rozporządzeniu na potrzeby zarządzania EFIS;

 

(i) „umowa w sprawie ECDI” oznacza instrument prawny, za pomocą którego Komisja i EBI precyzują warunki określone w niniejszym rozporządzeniu na potrzeby wdrożenia ECDI;

 

_____________

 

1a Wytyczne dotyczące pomocy państwa na wspieranie inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) postanowienia dotyczące utworzenia EFIS jako osobnego, jednoznacznie identyfikowalnego i przejrzystego instrumentu gwarancyjnego oraz odrębnego rachunku zarządzanego przez EBI;

(a) uzgodnienia dotyczące utworzenia EFIS, jak również kwotę i warunki wkładu finansowego, który ma zostać przekazany przez EBI, w tym warunki finansowania lub gwarancji przekazywanych przez EBI za pośrednictwem EFIS do Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego („EFI”), które nie mogą być niższe niż 5 500 000 000 EUR.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) warunki finansowania przekazywanego przez EBI za pośrednictwem EFIS do Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego („EFI”);

(c) uzgodnienia dotyczące gwarancji UE, która jest gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i na żądanie na rzecz EBI, w tym:

 

(i) szczegółowe zasady udzielania gwarancji UE, zgodnie z art. 7, w tym m.in. warunki gwarancji i zdefiniowane w niej limity dla portfeli poszczególnych rodzajów instrumentów;

 

(ii) wymogi, zgodnie z którymi wynagrodzenie z tytułu podejmowania ryzyka ma być rozdzielane pomiędzy podmioty uczestniczące w sposób proporcjonalny do ich udziału w podejmowaniu ryzyku;

 

(iii) wymogi, aby wynagrodzenie dla Unii i płatności z tytułu gwarancji UE były terminowe i były dokonywane raz do roku po unettowieniu wszystkich zysków i strat z tytułu działań;

 

(iv) wymogi regulujące wykorzystanie gwarancji UE zgodnie z art. 5 niniejszego rozporządzenia, w tym m.in. warunki płatności, takie jak konkretne ramy czasowe, odsetki z tytułu należnych kwot i niezbędne uzgodnienia dotyczące płynności;

 

(v) postanowienia i procedury dotyczące dochodzenia roszczeń, które powierza się EBI zgodnie z art. 7 ust. 4;

Uzasadnienie

Umowa w sprawie EFIS powinna mieć charakter czysto administracyjny, a kluczowe elementy inicjatywy powinny pozostawać w gestii ustawodawcy. W związku z tym stosowne przepisy powinny być częścią rozporządzenia, a nie umowy w sprawie EFIS. Szczegółowe przepisy zostały umieszczone w stosownych miejscach.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(d) postanowienia dotyczące zarządzania EFIS zgodnie z art. 3, bez uszczerbku dla Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego;

(d) zasady zatwierdzania przez komitet inwestycyjny wykorzystywania gwarancji UE na poszczególne projekty zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności art. 2a;

Uzasadnienie

Umowa w sprawie EFIS powinna mieć charakter czysto administracyjny, a kluczowe elementy inicjatywy powinny pozostawać w gestii ustawodawcy. W związku z tym stosowne przepisy powinny być częścią rozporządzenia, a nie umowy w sprawie EFIS. Szczegółowe przepisy zostały umieszczone w stosownych miejscach.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(e) szczegółowe zasady udzielania gwarancji UE zgodnie z art. 7, w tym górne limity dla portfeli poszczególnych rodzajów instrumentów, zasady dotyczące uruchomienia gwarancji UE, które – za wyjątkiem ewentualnych strat kapitału własnego – następuje tylko raz do roku po unettowieniu zysków i strat, i wynagrodzenia z tytułu gwarancji oraz wymóg, aby wynagrodzenie z tytułu ryzyka było rozdzielane między podmioty uczestniczące w sposób proporcjonalny do ich odpowiedniego udziału w ryzyku;

(e) procedury przedkładania wniosków inwestycyjnych i zatwierdzania wniosków w sprawie wykorzystania gwarancji UE, w tym:

 

(i) procedurę przesyłania projektów do komitetu inwestycyjnego;

 

(ii) wymóg, zgodnie z którym procedura przedkładania i zatwierdzania wniosków w sprawie wykorzystania gwarancji UE pozostaje bez uszczerbku dla przepisów decyzyjnych EBI określonych w Statucie Europejskiego Banku Inwestycyjnego;

 

(iii) zasady doprecyzowujące przepisy przejściowe określone na mocy art. 20, w szczególności sposób, w jaki działania podpisane przez EBI w okresie, o którym mowa w art. 20, zostaną objęte gwarancją UE.

Uzasadnienie

Umowa w sprawie EFIS powinna mieć charakter czysto administracyjny, a kluczowe elementy inicjatywy powinny pozostawać w gestii ustawodawcy. W związku z tym stosowne przepisy powinny być częścią rozporządzenia, a nie umowy w sprawie EFIS. Szczegółowe przepisy zostały umieszczone w stosownych miejscach.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(f) postanowienia i procedury dotyczące dochodzenia roszczeń;

(f) procedury dotyczące przedkładania wniosków inwestycyjnych i zatwierdzania wniosków w sprawie wykorzystania gwarancji UE, w tym:

 

(i) procedura przesyłania projektów do komitetu inwestycyjnego;

 

(ii) wymóg, zgodnie z którym procedura przedkładania i zatwierdzania wniosków w sprawie wykorzystania gwarancji UE pozostaje bez uszczerbku dla przepisów decyzyjnych EBI określonych w Statucie Europejskiego Banku Inwestycyjnego;

 

(iii) zasady doprecyzowujące przepisy przejściowe określone na mocy art. 20, w szczególności sposób, w jaki działania podpisane przez EBI w okresie, o którym mowa w art. 20, zostaną objęte gwarancją UE.

Uzasadnienie

Umowa w sprawie EFIS powinna mieć charakter czysto administracyjny, a kluczowe elementy inicjatywy powinny pozostawać w gestii ustawodawcy. W związku z tym stosowne przepisy powinny być częścią rozporządzenia, a nie umowy w sprawie EFIS. Szczegółowe przepisy zostały umieszczone w stosownych miejscach.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(g) wymogi dotyczące wykorzystania gwarancji UE, w tym określone ramy czasowe i kluczowe wskaźniki skuteczności działania;

(g) wymogi dotyczące wykorzystania gwarancji UE, takie jak zgodność z celami i kryteriami określonymi w art. 5 ust. 2, a także określone ramy czasowe i kluczowe wskaźniki skuteczności działania, w tym tworzenie miejsc pracy i udział MŚP;

Poprawka  54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera j

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(j) warunki gwarancji UE.

skreślona

Uzasadnienie

Szczegółowe przepisy obejmujące ten aspekt zostały ujęte powyżej.

Poprawka  55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ja) wszelkie inne warunki o charakterze administracyjnym lub organizacyjnym konieczne do zarządzania EFIS.

Poprawka  56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Umowa w sprawie EFIS przewiduje wyraźny rozdział między działaniami EBI prowadzonymi ze wsparciem EFIS a pozostałymi działaniami EBI.

Umowa w sprawie EFIS przewiduje wyraźny rozdział między działaniami EBI prowadzonymi ze wsparciem EFIS a pozostałymi działaniami EBI. Zastosowanie mają jednak wytyczne i kryteria przyjęte przez EBI w dniu 23 lipca 2013 r.

Poprawka  57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Umowa w sprawie EFIS przewiduje utworzenie Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”) w ramach EBI. ECDI ma na celu wykorzystanie istniejących struktur doradczych EBI i Komisji na potrzeby świadczenia usług doradczych w zakresie identyfikowania projektów inwestycyjnych, ich przygotowania i rozwijania oraz działanie jako punkt kompleksowego doradztwa technicznego w dziedzinie finansowania projektów w Unii. Działalność ECDI obejmuje wsparcie dotyczące wykorzystania pomocy technicznej w zakresie konstruowania projektów, wykorzystania innowacyjnych instrumentów finansowych, partnerstw publiczno-prywatnych oraz doradztwo, we właściwych przypadkach, dotyczące odpowiednich zagadnień z zakresu prawodawstwa UE.

Umowa w sprawie EFIS przewiduje utworzenie Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”) w ramach EBI, które będzie świadczyć usługi doradcze w zakresie identyfikowania projektów inwestycyjnych zgodnych z celami i kryteriami określonymi w art. 5 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

 

ECDI wykorzystuje istniejące struktury doradcze EBI i Komisji oraz w miarę możliwości w sposób zdecentralizowany będzie:

 

(a) działać jako punkt doradztwa technicznego i wsparcia w zakresie identyfikowania, przygotowywania i rozwoju projektów inwestycyjnych; a także udzielać wsparcia dotyczącego wykorzystania pomocy technicznej w zakresie konstruowania projektów, innowacyjnych instrumentów finansowych, partnerstw publiczno-prywatnych oraz porad, we właściwych przypadkach, dotyczących odpowiednich zagadnień z zakresu prawodawstwa UE poprzez uwzględnienie różnic między państwami członkowskimi, zwłaszcza w przypadku państw ze słabiej rozwiniętymi rynkami kapitałowymi;

 

(b) szczególnie wspierać platformy inwestycyjne, które skupiają się na sektorach o wysokiej gospodarczej i społecznej wartości dodanej lub łączą mniejsze projekty, zwłaszcza realizowane przez regiony, miasta i MŚP, w większe projekty umożliwiające skorzystanie z oferty banków; kłaść szczególny nacisk na informowanie i wspieranie innowacyjnych przedsiębiorców;

 

(c) tworzyć specjalne instrumenty pomocy technicznej służące ustanowieniu platform inwestycyjnych na rzecz łączonych projektów w dziedzinie efektywności energetycznej na szczeblu zdecentralizowanym;

 

(d) zapewniać wsparcie techniczne i finansowe w zakresie korzystania z EFIS zdecentralizowanym instytucjom, które wdrażają podobne programy pomocy technicznej na szczeblu lokalnym; maksymalnie wykorzystywać wiedzę lokalną w celu ułatwienia wsparcia EFIS w całej Unii;

 

(e) działać jako punkt kompleksowej obsługi dla władz i promotorów projektów lub kierować ich do instytucji wymienionych w ust. 4;

 

(f) zapewniać strukturalną wymianę informacji i najlepszych praktyk między wszystkimi zainteresowanymi stronami zaangażowanymi w EFIS, szczególnie w zakresie przygotowywania projektów.

 

(g) zapewniać platformy zdecentralizowanej pomocy technicznej wspierające rozwój MŚP, w tym podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą i firm odpryskowych, oraz ich współpracę z uczelniami i organizacjami badawczymi.

Poprawka  58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na drodze do osiągnięcia tego celu ECDI wykorzystuje doświadczenie EBI, Komisji, krajowych banków prorozwojowych oraz organów zarządzających europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi.

Na drodze do osiągnięcia tego celu ECDI wykorzystuje doświadczenie EBI, Komisji, krajowych banków prorozwojowych oraz instytucji zarządzających europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi. ECDI wykorzystuje zwłaszcza dobre praktyki stosowane w istniejących programach pomocy technicznej.

Poprawka  59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Krajowe wkłady do EFIS podlegają tym samym zasadom, co inne wydatki i inwestycje publiczne, muszą stanowić priorytet polityki budżetowej i nie mogą naruszać przepisów paktu stabilności.

Poprawka  60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Umowa w sprawie EFIS przewiduje, że EFIS zarządza rada kierownicza EFIS, która określa jego kierunki działania, strategiczny podział zasobów oraz ustanawia procedury i postępowanie, w tym postępowanie dotyczące inwestycji w projekty, które EFIS może wspierać, oraz profil ryzyka EFIS, zgodnie z celami określonymi w art. 5 ust. 2. Rada kierownicza EFIS wybiera spośród swoich członków przewodniczącego.

1. Umowa w sprawie EFIS przewiduje, że EFIS zarządza rada kierownicza EFIS. Rada kierownicza określa jego strategiczne kierunki działania, strategiczny podział zasobów oraz polityki i procedury operacyjne, w tym politykę inwestycyjną dotyczącą projektów, które EFIS może wspierać, oraz profil ryzyka EFIS, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz sporządza w tym celu wytyczne inwestycyjne uzupełniające, ale nie stojące w sprzeczności z wytycznymi z art. 5 ust. 2 dotyczącymi korzystania z gwarancji UE, które to wytyczne realizuje komitet inwestycyjny. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 17 dotyczących wytycznych inwestycyjnych.

2. Dopóki jedynymi podmiotami uczestniczącymi w EFIS są Unia i EBI, liczba członków i głosów w radzie kierowniczej EFIS przyznawana jest w oparciu o wielkość wkładu danego podmiotu w formie gotówki lub gwarancji.

2. Dopóki jedynymi podmiotami uczestniczącymi w EFIS są Unia i EBI, liczba członków i głosów w radzie kierowniczej EFIS przyznawana jest w oparciu o wielkość wkładu danego podmiotu w formie gotówki lub gwarancji.

Rada kierownicza EFIS podejmuje decyzje w drodze konsensusu.

Rada kierownicza EFIS podejmuje decyzje w drodze konsensusu.

3. Jeżeli do umowy sprawie EFIS przystąpi podmiot trzeci zgodnie z art. 1 ust. 2, liczba członków i głosów w radzie kierowniczej EFIS przyznawana jest w oparciu o wielkość wkładu danego podmiotu w formie gotówki lub gwarancji. Zgodnie z ust. 2 liczba członków i głosów Komisji i EBI zmienia się odpowiednio.

3. Jeżeli do umowy sprawie EFIS przystąpi podmiot trzeci zgodnie z art. 1 ust. 2, liczba członków i głosów w radzie kierowniczej EFIS przyznawana jest w oparciu o wielkość wkładu danego podmiotu w formie gotówki lub gwarancji. Zgodnie z ust. 2 liczba członków i głosów Komisji i EBI zmienia się odpowiednio.

Rada kierownicza EFIS dąży do podejmowania decyzji w drodze konsensusu. Jeżeli rada kierownicza EFIS nie jest w stanie osiągnąć konsensusu w terminie określonym przez przewodniczącego, decyzję podejmuje się zwykłą większością głosów.

Rada kierownicza EFIS dąży do podejmowania decyzji w drodze konsensusu. Jeżeli rada kierownicza EFIS nie jest w stanie osiągnąć konsensusu w terminie określonym przez przewodniczącego, decyzję podejmuje się zwykłą większością głosów.

Decyzja rady kierowniczej nie może zostać podjęta, jeżeli Komisja lub EBI wyraża przeciw.

Decyzja rady kierowniczej nie może zostać podjęta, jeżeli Komisja lub EBI wyraża przeciw.

4. Umowa w sprawie EFIS przewiduje stanowisko dyrektora zarządzającego, którego zadaniem jest bieżące zarządzanie EFIS i przygotowywanie posiedzeń komitetu inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 5, i przewodniczenie tym posiedzeniom. Dyrektora zarządzającego wspomaga w wykonywaniu jego zadań zastępca dyrektora zarządzającego.

4. Umowa w sprawie EFIS przewiduje stanowisko dyrektora zarządzającego, którego zadaniem jest bieżące zarządzanie EFIS i przygotowywanie posiedzeń komitetu inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 5, i przewodniczenie tym posiedzeniom. Dyrektora zarządzającego wspomaga w wykonywaniu jego zadań zastępca dyrektora zarządzającego.

Dyrektor zarządzający składa radzie kierowniczej EFIS kwartalne sprawozdania z działalności EFIS.

Dyrektor zarządzający składa radzie kierowniczej EFIS kwartalne sprawozdania z działalności EFIS.

Dyrektor zarządzający i zastępca dyrektora zarządzającego są powoływani przez radę kierowniczą EFIS na wspólny wniosek Komisji i EBI na odnawialną trzyletnią kadencję.

Dyrektor zarządzający i zastępca dyrektora zarządzającego są powoływani przez radę kierowniczą EFIS na wspólny wniosek Komisji i EBI na odnawialną trzyletnią kadencję.

5. Umowa w sprawie EFIS przewiduje powołanie w EFIS komitetu inwestycyjnego, którego zadaniem jest ocena zgodności potencjalnych działań z polityką inwestycyjną EFIS i zatwierdzanie wsparcia działań przy pomocy gwarancji UE zgodnie z art. 5, niezależnie od lokalizacji geograficznej tych działań.

5. Umowa w sprawie EFIS przewiduje, że w ramach EFIS ma działać komitet inwestycyjny, który ma odpowiadać za ocenę pełnej zgodności potencjalnych działań z celami i kryteriami określonymi w art. 5 niniejszego rozporządzenia i niezależnie od lokalizacji geograficznej tych działań.

W skład komitetu inwestycyjnego wchodzi sześciu niezależnych ekspertów i dyrektor zarządzający. Niezależni eksperci powinni posiadać duże doświadczenie rynkowe w dziedzinie finansowania projektów i są powoływani przez radę kierowniczą EFIS na trzyletnią, odnawialną kadencję.

W skład komitetu inwestycyjnego wchodzi co najmniej sześciu niezależnych ekspertów i dyrektor zarządzający. Powołując ekspertów komitetu inwestycyjnego, rada kierownicza EFIS zapewnia, by skład tego komitetu był zróżnicowany tak, by zapewnić posiadanie przez nich dużego doświadczenia rynkowego w dziedzinie konstruowania i finansowania projektów w dziedzinach związanych z projektami inwestycyjnymi wymienionymi w art. 5 ust. 2.

 

Komitet inwestycyjny jest powoływany przez radę kierowniczą EFIS na maksymalnie trzyletnią, odnawialną kadencję. Ekspertów powołuje się na podstawie otwartej i przejrzystej procedury wyboru.

Decyzje komitetu inwestycyjnego podejmowane są zwykłą większością głosów.

Decyzje komitetu inwestycyjnego podejmowane są zwykłą większością głosów.

Poprawka  61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Unia udziela EBI gwarancji w odniesieniu do działań w zakresie finansowania i inwestycji prowadzonych na terytorium Unii i objętych niniejszym rozporządzeniem („gwarancja UE”). Gwarancja UE udzielana jest jako gwarancja na żądanie w odniesieniu do instrumentów, o których mowa w art. 6.

Unia udziela nieodwołanej i bezwarunkowej gwarancji w odniesieniu do działań z zakresu finansowania i inwestycji prowadzonych na terytorium Unii i objętych niniejszym rozporządzeniem („gwarancja UE”). Gwarancja UE udzielana jest jako gwarancja na żądanie w odniesieniu do instrumentów, o których mowa w art. 6.

Poprawka  62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Gwarancja UE udzielana jest EBI w odniesieniu do działań w zakresie finansowania i inwestycji zatwierdzonych przez komitet inwestycyjny, o którym mowa w art. 3 ust. 5, lub finansowania EFI na potrzeby prowadzania przez EBI działań w zakresie finansowania i inwestycji zgodnie z art. 7 ust. 2. Działania te muszą być zgodne z polityką Unii i wspierać następujące cele:

Gwarancja UE udzielana jest w odniesieniu do działań EBI z zakresu finansowania i inwestycji zatwierdzonych przez komitet inwestycyjny, o którym mowa w art. 3 ust. 5, lub finansowania EFI na potrzeby prowadzenia przez EBI działań z zakresu finansowania i inwestycji zgodnie z art. 7 ust. 2 zatwierdzonych przez komitet inwestycyjny. Działania te muszą być zgodne z polityką Unii i wspierać co najmniej jeden z następujących celów:

(a) rozwój infrastruktury, w tym w dziedzinie transportu, w szczególności w ośrodkach przemysłowych, w dziedzinie energii, w szczególności połączenia międzysieciowe, oraz w dziedzinie infrastruktury cyfrowej;

(a) rozwój infrastruktury transportowej, w szczególności w ośrodkach przemysłowych;

(b) inwestycje w kształcenie i szkolenie, zdrowie, badania i rozwój, technologie informacyjno-komunikacyjne oraz innowacje;

(b) rozwój i modernizacja infrastruktury energetycznej, zgodnie z priorytetami unii energetycznej, ramami polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2020, 2030 i 2050, zwłaszcza połączeń międzysystemowych, inteligentnych sieci energetycznych na poziomie dystrybucji, magazynowania energii i synchronizacji rynków;

(c) propagowanie energii odnawialnej oraz efektywności energetycznej i zasobooszczędności;

(c) propagowanie energii odnawialnej, efektywności energetycznej, zasobooszczędności i oszczędności energii, ze szczególnym naciskiem na ograniczanie popytu na energię za pomocą zarządzania popytem i modernizacji budynków;

(d) projekty infrastrukturalne w dziedzinie środowiska, zasobów naturalnych, rozwoju urbanistycznego i w dziedzinie spraw społecznych;

(d) rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych, w dziedzinie infrastruktury cyfrowej i telekomunikacyjnej oraz szerokopasmowych sieci w całej Unii;

(e) wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw, o których mowa w art. 1 ust. 1, w tym finansowanie ryzyka aktywów obrotowych.

(e) inwestycje w innowacje, badania naukowe i rozwój, w tym infrastrukturę badawczą, projekty pilotażowe i demonstracyjne, współpracę między środowiskiem akademickim a przemysłem oraz transfer wiedzy i technologii;

 

(f) inwestycje w edukację, szkolenia, umiejętności w zakresie przedsiębiorczości;

 

(g) inwestycje w innowacyjne rozwiązania w zakresie zdrowia, takie jak e-zdrowie, i nowe skuteczne leki, oraz w sektor społeczny;

 

(h) inwestycje w sektorze kreatywnym i kulturalnym;

 

(i) inwestycje w projekty i infrastrukturę w dziedzinie ochrony środowiska i zarządzania środowiskiem; wzmacnianie usług ekosystemowych i zrównoważonego rozwoju urbanistycznego;

 

(j) wsparcie finansowe, w tym finansowanie ryzyka aktywów obrotowych, dla MŚP, podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą, firm odpryskowych i małych spółek o średniej kapitalizacji za pośrednictwem EFI, oraz spółek o średniej kapitalizacji w celu zapewnienia wiodącej pozycji technologicznej innowacyjnych i zrównoważonych sektorów;

 

(k) finansowanie projektów zgodnych z celami programu „Horyzont 2020” i instrumentu „Łącząc Europę”;

 

EFIS wspiera tylko projekty i działania, które:

 

(a) są spójne z polityką Unii i przyczyniają się do inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu; spełniają cele wymienione w art. 9 i są zgodne z art. 10 i załącznikiem I do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013;

 

(b) są rentowne gospodarczo i technicznie wykonalne;

 

(c) zapewniają dodatkowość;

 

(d) maksymalizują uruchomienie kapitału sektora prywatnego.

 

(e) przynoszą korzyści społeczne netto, w tym tworzą trwałe miejsca pracy, uwzględniając koszty i korzyści projektu przez cały oczekiwany okres jego trwania;

Ponadto gwarancja UE udzielana jest, za pośrednictwem EBI, celem wsparcia specjalnych platform inwestycyjnych i krajowych banków prorozwojowych, które inwestują w działania spełniające warunki określone w niniejszym rozporządzeniu. W takim przypadku rada kierownicza określa zasady polityki w odniesieniu do kwalifikowalnych platform inwestycyjnych.

Ponadto gwarancja UE udzielana jest, za pośrednictwem EBI, w odniesieniu do działań z zakresu finansowania i inwestycji realizowanych przez specjalne platformy inwestycyjne i krajowe banki prorozwojowe, po zatwierdzeniu przez komitet inwestycyjny, o którym mowa w art. 3 ust. 5. Odnośne działania są spójne z polityką Unii i respektują kryteria kwalifikowalności określone w art. 5 ust. 2. Rada kierownicza określa zasady polityki w odniesieniu do kwalifikowalnych platform inwestycyjnych.

Poprawka  63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. EFIS oferuje uprzywilejowany dostęp do gwarancji małym projektom i małym podmiotom zgodnie ze strategią zmniejszania ekspozycji na ryzyko. W tym celu gwarancja UE udzielana jest, między innymi, na rzecz ustanowienia:

 

(a) specjalnego funduszu efektywności energetycznej, którego wysokość gwarancji wynosi co najmniej 5 000 000 000 EUR, zwłaszcza na rzecz wsparcia projektów promowanych przez miasta i samorządy lokalne;

 

(b) specjalnego funduszu dla MŚP dysponującego kwotą co najmniej 5 000 000 000 EUR i realizowanego przez EFI zgodnie z art. 7.

Poprawka  64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b. Inwestycje są zgodne z wytycznymi i kryteriami dotyczącymi inwestycji przyjętymi przez EBI w dniu 23 lipca 2013 r.

Poprawka  65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Pod warunkiem spełnienia wszystkich odpowiednich kryteriów kwalifikowalności państwa członkowskie mogą korzystać z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, aby wnieść wkład w finansowanie kwalifikowalnych projektów, w które inwestuje EBI ze wsparciem w postaci gwarancji UE.

4. Pod warunkiem spełnienia wszystkich odpowiednich kryteriów kwalifikowalności państwa członkowskie mogą korzystać z dowolnego rodzaju unijnego finansowania, w tym z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, aby wnieść wkład w finansowanie kwalifikowalnych projektów, w które inwestuje EBI ze wsparciem w postaci gwarancji UE.

Uzasadnienie

Należy jasno zaznaczyć, że do współfinansowania działań i projektów wspieranych z gwarancji UE może zostać wykorzystany dowolny rodzaj unijnego finansowania, a nie tylko środki dostępne w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Poprawka  66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Komisja, EBI i państwa członkowskie dopilnowują, aby wszystkie inwestycje wspierane z EFIS brały pod uwagę ich wpływ w poszczególnych sektorach na szczeblu lokalnym i regionalnym na spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną, zwiększając popyt bez zmniejszania podaży, oraz aby wspomagały synergię i skuteczną koordynację między EFIS i europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi, aby zapewnić, że przyczyniają się one do osiągnięcia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii oraz do zmniejszenia bezrobocia.

Poprawka  67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit drugi – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) pożyczek EBI, gwarancji, kontrgwarancji, instrumentów rynku kapitałowego, innych form finansowania lub instrumentów wsparcia jakości kredytowej, udziałów kapitałowych i quasi-kapitałowych. Te instrumenty muszą zostać udzielone, nabyte lub wyemitowane na rzecz działań realizowanych w Unii, w tym działań prowadzonych transgranicznie między państwem członkowskim a państwem trzecim, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i pod warunkiem, że finansowanie EBI zostało udzielone zgodnie z podpisaną umową, która nie wygasła, ani nie została rozwiązana;

(a) pożyczek EBI, gwarancji, kontrgwarancji, instrumentów rynku kapitałowego, innych form finansowania lub instrumentów wsparcia jakości kredytowej, udziałów kapitałowych i quasi-kapitałowych, w tym za pomocą krajowych banków lub instytucji prorozwojowych bądź platform inwestycyjnych. Te instrumenty muszą zostać udzielone, nabyte lub wyemitowane na rzecz działań realizowanych w Unii, w tym działań prowadzonych transgranicznie między państwem członkowskim a państwem trzecim, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i pod warunkiem, że finansowanie EBI zostało udzielone zgodnie z podpisaną umową, która nie wygasła, ani nie została rozwiązana;

Poprawka  68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit drugi – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) finansowania dostarczanego przez EBI na rzecz EFI, umożliwiającego mu udzielanie pożyczek, gwarancji, kontrgwarancji, innych form instrumentów wspierających jakość kredytową, instrumentów rynku kapitałowego i udziałów kapitałowych lub quasi-kapitałowych. Te instrumenty muszą zostać udzielone, nabyte lub wyemitowane przez EBI na rzecz działań realizowanych w Unii, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz pod warunkiem, że finansowanie EFI zostało udzielone zgodnie z podpisaną umową, która nie wygasła, ani nie została rozwiązana.

(b) finansowania dostarczanego przez EBI na rzecz EFI, umożliwiającego mu udzielanie pożyczek, gwarancji, kontrgwarancji, innych form instrumentów wspierających jakość kredytową, instrumentów rynku kapitałowego i udziałów kapitałowych lub quasi-kapitałowych, w tym za pomocą krajowych banków lub instytucji prorozwojowych bądź platform inwestycyjnych. Te instrumenty muszą zostać udzielone, nabyte lub wyemitowane przez EBI na rzecz działań realizowanych w Unii, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz pod warunkiem, że finansowanie EFI zostało udzielone zgodnie z podpisaną umową, która nie wygasła, ani nie została rozwiązana.

Poprawka  69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Kwota gwarancji UE dla EBI wynosi 16 000 000 000 EUR, z czego, zgodnie z ust. 2, maksymalnie 2 500 000 000 EUR może zostać przydzielone na finansowanie EFI przez EBI. Bez uszczerbku dla art. 8 ust. 9, łączne płatności unijne dokonane w ramach gwarancji dla EBI nie mogą przekroczyć kwoty gwarancji.

1. Kwota gwarancji UE dla EBI wynosi 16 000 000 000 EUR, z czego, zgodnie z ust. 2, przynajmniej 5 000 000 000 EUR jest przeznaczone na finansowanie ze strony EBI na rzecz EFI, na cele wymienione w art. 1. Bez uszczerbku dla art. 8 ust. 9, łączne płatności unijne dokonane w ramach gwarancji dla EBI nie mogą przekroczyć kwoty gwarancji. Co najmniej 5 000 000 000 EUR zostaje przydzielone na finansowanie przez EBI specjalnego funduszu efektywności energetycznej zgodnie z art. 5 ust. 2.

 

1a. Gwarancja UE udzielana jest w celu wsparcia zarządzających alternatywnym funduszem inwestycyjnym (ZAFI), którzy zarządzają alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (AFI) dopuszczonymi na mocy dyrektywy 2011/61/UE, zarządzających przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 346/2013, w oparciu o porozumienie z EBI lub EFI zgodnie z ust. 2 oraz pod warunkiem że ta działalność jest zgodna z celami i kryteriami kwalifikowalności określonymi w art. 5 ust. 2.

2. Zakres gwarancji w odniesieniu do danego typu portfela instrumentów, o którym mowa w art. 6, określany jest w oparciu o ryzyko związane z tym portfelem. Gwarancję UE można wykorzystać do udzielenia bądź to gwarancji z tytułu pierwszej straty dla poszczególnych portfeli, bądź też pełnej gwarancji. Gwarancja UE może zostać przyznana na zasadzie równego traktowania (pari passu) innych podmiotów uczestniczących.

2. Zakres gwarancji w odniesieniu do danego typu portfela instrumentów, o którym mowa w art. 6, określany jest w oparciu o ryzyko związane z tym portfelem. Gwarancję UE można wykorzystać do udzielenia bądź to gwarancji z tytułu pierwszej straty dla poszczególnych portfeli, bądź też pełnej gwarancji. Gwarancja UE może zostać przyznana na zasadzie równego traktowania (pari passu) innych podmiotów uczestniczących.

Gdy EBI przekazuje finansowanie EFI w celu prowadzenia przez EBI działań w zakresie finansowania i inwestycji, gwarancja UE stanowi pełną gwarancję dla finansowania zapewnianego przez EBI, pod warunkiem że EBI przekazuje równoważną kwotę finansowania bez gwarancji UE. Kwota objęta gwarancją UE nie może przekraczać 2 500 000 000 EUR.

Gdy EBI przekazuje finansowanie EFI w celu prowadzenia przez EBI działań z zakresu finansowania i inwestycji, gwarancja UE stanowi pełną gwarancję dla finansowania zapewnianego przez EBI, pod warunkiem że EBI przekazuje równoważną kwotę finansowania bez gwarancji UE. Kwota objęta gwarancją UE wynosi co najmniej 5 000 000 000 EUR. Środki te są wykorzystywane na wspieranie MŚP, podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą, firm odpryskowych i małych spółek o średniej kapitalizacji.

3. W przypadku, gdy EBI uruchamia gwarancję UE zgodnie z umową w sprawie EFIS, Unia dokonuje wypłaty na żądanie zgodnie z warunkami tej umowy.

3. W przypadku, gdy EBI uruchamia gwarancję UE zgodnie z umową w sprawie EFIS, Unia dokonuje wypłaty na żądanie zgodnie z warunkami tej umowy.

4. W przypadku dokonania przez Unię jakiejkolwiek płatności w ramach gwarancji UE, EBI prowadzi czynności w celu odzyskania należności z tytułu wypłaconych kwot oraz zwraca Unii wypłacone kwoty z odzyskanych należności.

4. W przypadku dokonania przez Unię jakiejkolwiek płatności w ramach gwarancji UE, EBI prowadzi czynności w celu odzyskania należności z tytułu wypłaconych kwot oraz zwraca Unii wypłacone kwoty z odzyskanych należności.

Poprawka  70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Utworzony zostaje fundusz gwarancyjny UE („fundusz gwarancyjny”), z którego mogą być realizowane wypłaty na rzecz EBI w przypadku uruchomienia gwarancji UE.

1. Utworzony zostaje fundusz gwarancyjny UE („fundusz gwarancyjny”), który ma stanowić bufor płynności, z którego realizowane wypłaty na rzecz EBI w przypadku uruchomienia gwarancji UE.

2. Fundusz gwarancyjny jest zasilany z:

2. Fundusz gwarancyjny jest zasilany z:

(a) wpłat z budżetu ogólnego Unii,

(a) wkładów z budżetu ogólnego Unii,

(b) zwrotów z zainwestowanych środków z funduszu gwarancyjnego,

(b) zwrotów z zainwestowanych środków z funduszu gwarancyjnego,

(c) kwot odzyskanych od dłużników zalegających ze spłatami, zgodnie z procedurą odzyskiwania określoną w umowie w sprawie EFIS, jak przewidziano w art. 2 ust. 1 lit. f),

(c) kwot odzyskanych od dłużników zalegających ze spłatami, zgodnie z procedurą odzyskiwania określoną w umowie w sprawie EFIS, jak przewidziano w art. 2 ust. 1 lit. f),

(d) oraz innych płatności otrzymanych przez Unię zgodnie z umową w sprawie EFIS.

(d) dochodów oraz wszelkich innych płatności otrzymanych przez Unię zgodnie z umową w sprawie EFIS.

3. Wpłaty do funduszu gwarancyjnego, o których mowa w ust. 2 lit. c) i d), stanowią wewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel, zgodnie z art. 21 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 966/2012.

3. Wpłaty do funduszu gwarancyjnego, o których mowa w ust. 2 lit. b), c) i d), stanowią wewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel, zgodnie z art. 21 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 966/2012.

4. Środki funduszu gwarancyjnego pochodzące z wpływów przewidzianych w ust. 2 są zarządzane bezpośrednio przez Komisję i inwestowane zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami oraz są objęte właściwymi regułami ostrożnościowymi.

4. Środki funduszu gwarancyjnego pochodzące z wpływów przewidzianych w ust. 2 są zarządzane bezpośrednio przez Komisję i inwestowane zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami oraz są objęte właściwymi regułami ostrożnościowymi.

5. Wpłaty do funduszu gwarancyjnego, o których mowa w ust. 2, wykorzystywane są do osiągnięcia odpowiedniego poziomu środków, odzwierciedlającego łączne zobowiązania gwarancyjne UE („kwota docelowa”). Kwota docelowa ustalana jest na 50 % całkowitych zobowiązań gwarancyjnych Unii.

5. Wpłaty do funduszu gwarancyjnego, o których mowa w ust. 2, wykorzystywane są do osiągnięcia odpowiedniego poziomu środków, odzwierciedlającego łączne zobowiązania z tytułu gwarancji UE („kwota docelowa”). Kwota docelowa ustalana jest na 50 % całkowitych zobowiązań z tytułu gwarancji Unii.

Kwota docelowa jest początkowo gromadzona w drodze stopniowych wpłat środków, o których mowa w ust. 2 lit. a). Jeśli gwarancja była uruchamiana w okresie początkowego tworzenia się funduszu gwarancyjnego, do zgromadzenia kwoty docelowej wykorzystywane są także wpłaty do funduszu gwarancyjnego przewidziane w ust. 2 lit. b), c) i d), do maksymalnej wysokości równej wartości uruchomionej gwarancji.

Kwota docelowa zostanie osiągnięta najpóźniej w 2020 r. w drodze stopniowych wpłat środków, o których mowa w ust. 2 lit. a), a także wpłat do funduszu gwarancyjnego przewidzianych w ust. 2 lit. b), c) i d).

 

5a. Środki niezbędne do osiągnięcia początkowej kwoty docelowej są stopniowo autoryzowane przez Parlament Europejski i Radę w ramach rocznej procedury budżetowej, należycie uwzględniając wszystkie środki dostępne na mocy rozporządzenia Rady nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem globalnego marginesu dla zobowiązań i instrumentu elastyczności.

 

W kontekście śródokresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych 2014-2020, który — zgodnie z postanowieniami art. 2 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 — rozpocznie się najpóźniej pod koniec 2016 r., Rada i Parlament Europejski dokonają przeglądu finansowania funduszu gwarancyjnego, zarówno jeśli chodzi o środki na zobowiązania, jak i na płatności.

 

W razie gdyby przesunięcia środków z programów UE w ramach rocznej procedury budżetowej stały się źródłem finansowania gwarancji UE w latach poprzedzających przegląd/rewizję WRF, Parlament Europejski i Rada przywracają ich pierwotne budżety.

6. Do dnia 31 grudnia 2018 r., a następnie każdego roku, Komisja dokonuje przeglądu, w ramach którego sprawdza, czy wysokość funduszu gwarancyjnego jest odpowiednia, biorąc pod uwagę ewentualne zmniejszenie środków wynikające z uruchomienia gwarancji oraz ocenę EBI przedłożoną zgodnie z art. 10 ust. 3.

6. Do dnia 31 grudnia 2018 r., a następnie każdego roku, Komisja dokonuje przeglądu, w ramach którego sprawdza, czy wysokość funduszu gwarancyjnego jest odpowiednia, biorąc pod uwagę ewentualne zmniejszenie środków wynikające z uruchomienia gwarancji oraz ocenę EBI przedłożoną zgodnie z art. 10 ust. 3.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych dostosowujących kwotę docelową przewidzianą w ust. 5 maksymalnie o 10 %, tak by lepiej odzwierciedlić ewentualne ryzyko związane z uruchomieniem gwarancji UE, zgodnie z art. 17.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych dostosowujących w dół poziom docelowy przewidziany w ust. 5 maksymalnie o 10 %, tak by lepiej odzwierciedlić ewentualne ryzyko związane z uruchomieniem gwarancji UE, zgodnie z art. 17.

7. Po dostosowaniu kwoty docelowej w roku n lub dokonaniu oceny, czy wysokość funduszu gwarancyjnego jest odpowiednia zgodnie z wynikami przeglądu, o którym mowa w ust. 6:

7. Po dostosowaniu poziomu docelowego w roku n lub dokonaniu oceny, czy wysokość środków w funduszu gwarancyjnym jest odpowiednia zgodnie z wynikami przeglądu, o którym mowa w ust. 6:

(e) jakakolwiek nadwyżka zostaje wpłacona w ramach jednej transakcji do specjalnego działu w zestawieniu dochodów w budżecie ogólnym Unii Europejskiej za rok n+1,

(a) jakakolwiek nadwyżka w funduszu gwarancyjnym stanowi wewnętrzny dochód przeznaczony na określony cel zgodnie z art. 21 ust. 4 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 w odniesieniu do wszelkich linii, które mogły zostać wykorzystane jako źródło przesunięć do funduszu gwarancyjnego EFIS,

(f) jakiekolwiek uzupełnienie funduszu gwarancyjnego jest wpłacane w rocznych transzach przez okres maksymalnie trzech lat, począwszy od roku n+1.

(b) ewentualne uzupełnienie funduszu gwarancyjnego jest wpłacane w rocznych transzach przez okres maksymalnie trzech lat, począwszy od roku n+1.

8. Począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r., jeśli w wyniku uruchomienia gwarancji wysokość funduszu gwarancyjnego spadła poniżej 50 % kwoty docelowej, Komisja przedkłada sprawozdanie w sprawie wyjątkowych środków, które mogą być niezbędne w celu jego uzupełnienia.

8. Jeśli w wyniku uruchomienia gwarancji środki funduszu gwarancyjnego spadły poniżej 50 % zaciągniętych na dany moment zobowiązań, Komisja przedkłada sprawozdanie w sprawie wyjątkowych środków, które mogą być niezbędne w celu jego uzupełnienia.

9. Po uruchomieniu gwarancji UE wpłaty do funduszu gwarancyjnego przewidziane w ust. 2 lit. b), c) oraz d) powyżej kwoty docelowej są wykorzystywane do przywrócenia gwarancji UE do początkowej wysokości.

9. Po uruchomieniu gwarancji UE wpłaty do funduszu gwarancyjnego przewidziane w ust. 2 lit. b), c) oraz d) są wykorzystywane do przywrócenia gwarancji UE do docelowej wysokości. Jakiekolwiek pozostałe wynagrodzenie stanowi wewnętrzny dochód przeznaczony na określony cel zgodnie z art. 21 ust. 4 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 w odniesieniu do wszelkich linii, które mogły zostać wykorzystane jako źródło przesunięć do funduszu gwarancyjnego EFIS.

 

9a. W razie dodatkowej nadwyżki i po spełnieniu wymogów ust. 7 lit. a) i ust. 9, Komisja przedkłada wniosek w sprawie zwiększenia całkowitego poziomu gwarancji UE, zasilając w ten sposób plan inwestycyjny.

Poprawka  71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja oraz EBI, z pomocą państw członkowskich, wspierają utworzenie przejrzystego wykazu obecnie realizowanych i ewentualnych przyszłych projektów w Unii. Wykaz pozostaje bez uszczerbku dla projektów ostatecznie wybranych do wsparcia zgodnie z art. 3 ust. 5.

1. Komisja oraz EBI, z pomocą państw członkowskich, przy udziale władz regionalnych i lokalnych oraz partnerów gospodarczych i społecznych wspierają utworzenie przejrzystego katalogu obecnie realizowanych i ewentualnych przyszłych projektów inwestycyjnych w Unii. Katalog pozostaje bez uszczerbku dla projektów ostatecznie wybranych do wsparcia zgodnie z art. 3 ust. 5, ale powinien zawierać zapewnienie co do zgodności proponowanych projektów z celami i kryteriami kwalifikowalności określonymi w art. 5.

Poprawka  72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja i EBI opracowują, aktualizują i rozpowszechniają, w regularny i uporządkowany sposób, informacje dotyczące bieżących i przyszłych inwestycji, które znacząco przyczyniają się do osiągnięcia celów polityki UE.

2. Komisja i EBI opracowują, aktualizują i rozpowszechniają, w regularny i uporządkowany oraz przejrzysty sposób, informacje dotyczące bieżących i przyszłych inwestycji, które znacząco przyczyniają się do osiągnięcia celów polityki UE, w szczególności tych, które dotyczą energii i środowiska na lata 2020, 2030 i 2050, które mają przyspieszyć transformację w kierunku powszechnej gospodarki niskoemisyjnej obiegu zamkniętego.

Poprawka  73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Państwa członkowskie opracowują, aktualizują i rozpowszechniają, w regularny i uporządkowany sposób, informacje dotyczące bieżących i przyszłych projektów inwestycyjnych na ich terytorium.

3. Państwa członkowskie oraz władze regionalne i lokalne opracowują, aktualizują i rozpowszechniają, w regularny i uporządkowany sposób, informacje dotyczące bieżących i przyszłych projektów inwestycyjnych na ich terytorium.

Poprawka  74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. EBI, we właściwych przypadkach we współpracy z EFI, co pół roku przedkłada Komisji sprawozdanie z działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji prowadzonej na mocy niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie to zawiera ocenę zgodności z warunkami wykorzystania gwarancji UE oraz kluczowymi wskaźnikami skuteczności działania ustanowionymi zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. g). Sprawozdanie to zawiera również dane statystyczne, finansowe i rachunkowe na temat poszczególnych działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji oraz te same dane w ujęciu zbiorczym.

1. EBI, we właściwych przypadkach we współpracy z EFI, co pół roku przedkłada Komisji sprawozdanie z działań EBI z zakresu finansowania i inwestycji prowadzonych na mocy niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie to zawiera ocenę zgodności z warunkami wykorzystania gwarancji UE oraz kluczowymi wskaźnikami skuteczności działania ustanowionymi zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. g). Sprawozdanie to zawiera również dane statystyczne, finansowe i rachunkowe na temat poszczególnych działań EBI z zakresu finansowania i inwestycji oraz te same dane w ujęciu zbiorczym. Sprawozdanie powstaje w sposób przejrzysty i niezależny oraz jest podawane do wiadomości publicznej.

2. EBI, we właściwych przypadkach we współpracy z EFI, co roku przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji. Sprawozdanie, podawane do wiadomości publicznej, zawiera:

2. EBI, we właściwych przypadkach we współpracy z EFI, co roku przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z działań EBI z zakresu finansowania i inwestycji prowadzonych na mocy niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie, podawane do wiadomości publicznej, zawiera:

(a) ocenę działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji na poziomie poszczególnych działań, sektora, państwa i regionu oraz ocenę zgodności tych działań z niniejszym rozporządzeniem, wraz z oceną podziału działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji według celów określonych w art. 5 ust. 2;

(a) ocenę działań EBI z zakresu finansowania i inwestycji na poziomie poszczególnych działań, sektorów, państw i regionów, ich poziom dodatkowości oraz ocenę zgodności tych działań z niniejszym rozporządzeniem, wraz z oceną podziału działań EBI z zakresu finansowania i inwestycji według celów określonych w art. 5 ust. 2, ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji udzielonych projektom w dziedzinie efektywności energetycznej;

(b) ocenę wartości dodanej, skali zaangażowania sektora prywatnego w finansowanie, oczekiwanych i osiągniętych wyników oraz skutków działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji w ujęciu zbiorczym;

(b) ocenę gospodarczej i społecznej wartości dodanej, spójności terytorialnej, skali zaangażowania sektora prywatnego w finansowanie, oczekiwanych i osiągniętych wyników oraz skutków działań EBI z zakresu finansowania i inwestycji w ujęciu zbiorczym oraz na szczeblu projektów w przypadkach, gdy dozwolone jest ujawnianie danych; ocena ta precyzuje na ile i w jakim stopniu osiągnięto cele i wypełniono kryteria określone w art. 5 ust. 2, takie jak wpływ na tworzenie zorientowanych na przyszłość, trwałych i lokalnych miejsc pracy, ze szczególnym naciskiem na MŚP, na zrównoważoną transformację gospodarki UE, dalszy rozwój technologii cyfrowych, ochronę i zwiększenie rentowności usług ekosystemowych, zmniejszenie uzależnienia UE od importowanej energii i zasobów naturalnych, zwiększenie konkurencyjności i potencjału innowacji gospodarki Unii oraz zapewnienie UE pozycji lidera nowych technologii i nowych rynków;

(c) ocenę korzyści finansowych przekazanych beneficjentom działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji w ujęciu zbiorczym;

(c) ocenę korzyści finansowych przekazanych beneficjentom działań EBI z zakresu finansowania i inwestycji w ujęciu zbiorczym;

(d) ocenę jakości działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji;

(d) ocenę jakości działań EBI z zakresu finansowania i inwestycji;

(e) szczegółowe informacje dotyczące przypadków uruchomienia gwarancji UE;

(e) szczegółowe informacje dotyczące przypadków uruchomienia gwarancji UE;

(f) sprawozdania finansowe EFIS.

(f) rachunki dotyczące EFIS.

3. Do celów rachunkowości i sprawozdawczości Komisji w zakresie ryzyk objętych gwarancją UE oraz zarządzania funduszem gwarancyjnym, EBI, we właściwych przypadkach we współpracy z EFI, przekazuje Komisji co roku:

3. Do celów rachunkowości i sprawozdawczości Komisji w zakresie ryzyk objętych gwarancją UE oraz zarządzania funduszem gwarancyjnym, EBI, we właściwych przypadkach we współpracy z EFI, przekazuje Komisji, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie co pół roku:

(a) informacje na temat dokonanej przez EBI i EFI oceny i klasyfikacji ryzyka związanego z działaniami EBI w zakresie finansowania i inwestycji;

(a) informacje na temat dokonanej przez EBI i EFI oceny i klasyfikacji ryzyka związanego z działaniami EBI z zakresu finansowania i inwestycji prowadzonymi na mocy niniejszego rozporządzenia;

(b) informacje na temat obowiązujących, ale jeszcze niewykonanych zobowiązań finansowych UE dotyczących gwarancji udzielonych w odniesieniu do działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji w podziale na poszczególne działania;

(b) informacje na temat pozostałych do uregulowania zobowiązań finansowych UE dotyczących gwarancji udzielonych w odniesieniu do działań EBI z zakresu finansowania i inwestycji prowadzonych na mocy niniejszego rozporządzenia w podziale na poszczególne działania;

(c) całkowite zyski lub straty wynikające z działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji w ramach portfeli określonych w umowie w sprawie EFIS zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. e).

(c) informacje na temat całkowitych zysków lub strat wynikających z działań EBI z zakresu finansowania i inwestycji w ramach portfeli określonych w umowie w sprawie EFIS zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. e).

4. Na wniosek Komisji EBI przekazuje wszelkie dodatkowe informacje niezbędne Komisji do wypełniania jej zobowiązań wynikających z niniejszego rozporządzenia.

4. Na wniosek Komisji EBI przekazuje wszelkie dodatkowe informacje niezbędne Komisji do wypełniania jej obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia.

5. EBI, a we właściwych przypadkach EFI, przekazuje na własny koszt informacje, o których mowa w ust. 1–4.

5. EBI, i we właściwych przypadkach EFI, przekazuje na własny koszt informacje, o których mowa w ust. 1–4.

6. Do dnia 30 czerwca każdego roku Komisja przesyła Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Trybunałowi Obrachunkowemu roczne sprawozdanie w sprawie sytuacji funduszu gwarancyjnego oraz jego zarządzania w poprzednim roku kalendarzowym.

6. Do dnia 30 czerwca każdego roku Komisja przesyła Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Trybunałowi Obrachunkowemu roczne sprawozdanie dotyczące sytuacji funduszu gwarancyjnego oraz zarządzania nim w poprzednim roku kalendarzowym.

Poprawka  75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Na wniosek Parlamentu Europejskiego dyrektor zarządzający uczestniczy w przesłuchaniu w Parlamencie Europejskim dotyczącym wyników działalności EFIS.

1. Co kwartał lub na konkretny wniosek Parlamentu Europejskiego dyrektor zarządzający uczestniczy w przesłuchaniu przed Parlamentem Europejskim dotyczącym wyników EFIS i decyzji podjętych przez komitet inwestycyjny.

Poprawka  76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 12

Artykuł 12

Ocena i przegląd

Ocena

1. Najpóźniej do dnia [PO insert date: 18 months after the entry into force of this Regulation] EBI przeprowadza ocenę działania EFIS. EBI przekazuje swoją ocenę Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji.

1. Najpóźniej do dnia [PO insert date: 12 months after the entry into force of this Regulation] EBI przedstawia ocenę działania EFIS Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji.

Najpóźniej do dnia [PO insert date: 18 months after the entry into force of this Regulation] Komisja przeprowadza ocenę wykorzystania gwarancji UE i działania funduszu gwarancyjnego, w tym wykorzystania wpłat zgodnie z art. 8 ust. 9.. Komisja przedkłada swoją ocenę Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Najpóźniej do dnia [PO insert date: 12 months after the entry into force of this Regulation] Komisja przeprowadza ocenę wykorzystania gwarancji UE i działania funduszu gwarancyjnego, w tym wykorzystania wpłat zgodnie z art. 8 ust. 9. Komisja przedkłada corocznie swoją ocenę Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

2. Do dnia 30 czerwca 2018 r., a następnie co trzy lata:

2. Co roku i 6 miesięcy po dacie wygaśnięcia umowy w sprawie EFIS:

(a) EBI publikuje kompleksowe sprawozdanie z działalności EFIS;

(a) EBI publikuje kompleksowe sprawozdanie z działalności EFIS;

(b) Komisja publikuje kompleksowe sprawozdanie z wykorzystania gwarancji UE i działania funduszu gwarancyjnego.

(b) Komisja publikuje kompleksowe sprawozdanie z wykorzystania gwarancji UE i działania funduszu gwarancyjnego.

3. EBI, we właściwych przypadkach we współpracy z EFI, dostarcza Komisji koniecznych informacji na potrzeby jej ocen i sprawozdań sporządzanych na podstawie, odpowiednio, ust. 1 i 2.

3. EBI, we właściwych przypadkach we współpracy z EFI, dostarcza Komisji koniecznych informacji na potrzeby jej ocen i sprawozdań sporządzanych na podstawie, odpowiednio, ust. 1 i 2.

4. EBI i EFI regularnie przekazują Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji wszystkie swoje niezależne sprawozdania z oceny, zawierające ocenę praktycznych rezultatów uzyskanych w ramach konkretnych działań EBI i EFI realizowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia.

4. EBI i EFI regularnie przekazują Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji wszystkie swoje niezależne sprawozdania z oceny, zawierające ocenę praktycznych rezultatów uzyskanych w ramach konkretnych działań EBI i EFI realizowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia.

5. Najpóźniej do dnia [PO insert date three years after the entry into force of this Regulation] Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat stosowania niniejszego rozporządzenia wraz z ewentualnymi odpowiednimi wnioskami.

5. Najpóźniej do dnia [PO insert date three years after the entry into force of this Regulation] Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat stosowania niniejszego rozporządzenia oraz ocenę kryteriów kwalifikowalności stosowanych przez komitet inwestycyjny i określonych w art. 5, wraz z ewentualnymi odpowiednimi wnioskami.

Poprawka  77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zgodnie z własnymi zasadami dotyczącymi przejrzystości w zakresie dostępu do dokumentów i informacji, EBI udostępnia na swojej stronie internetowej informacje dotyczące wszystkich działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji oraz ich wpływu na cele ogólne, o których mowa w art. 5 ust. 2.

Zgodnie z własnymi zasadami dotyczącymi przejrzystości w zakresie dostępu do dokumentów i informacji, EBI udostępnia na swojej stronie internetowej informacje dotyczące wszystkich działań EBI z zakresu finansowania i inwestycji prowadzonych na mocy niniejszego rozporządzenia oraz ich konkretnego wpływu na cele ogólne i kryteria kwalifikowalności, o których mowa w art. 5 ust. 2, aby zapewnić przejrzyste informacje opinii publicznej.

Poprawka  78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. EBI niezwłocznie informuje OLAF oraz przekazuje mu wszelkie niezbędne informacje w przypadku, gdy ma podstawy podejrzewać – na dowolnym etapie przygotowania, realizacji lub ukończenia działań objętych gwarancją UE – potencjalny przypadek nadużycia finansowego, korupcji, prania pieniędzy lub innego niezgodnego z prawem działania, które może mieć wpływ na interesy finansowe Unii.

1. EBI niezwłocznie informuje OLAF oraz przekazuje mu wszelkie niezbędne informacje w przypadku, gdy ma podstawy podejrzewać – na dowolnym etapie przygotowania, realizacji lub ukończenia działań objętych gwarancją UE – potencjalny przypadek konfliktu interesów, nadużycia finansowego, korupcji, prania pieniędzy lub innego niezgodnego z prawem działania, które może mieć wpływ na interesy finansowe Unii.

Poprawka  79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Prowadząc działania z zakresu finansowania i inwestycji, EBI nie wspiera żadnych działań prowadzonych w celach niezgodnych z prawem, w tym prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania, korupcji lub nadużyć finansowych mających wpływ na interesy finansowe Unii. W szczególności EBI nie uczestniczy w żadnych działaniach z zakresu finansowania i inwestowania realizowanych przez podmiot znajdujący się na terytorium jurysdykcji unikającej współpracy, zgodnie z jego polityką w zakresie słabo uregulowanych lub unikających współpracy jurysdykcji opartą na polityce Unii, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju lub Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.

1. Prowadząc działania z zakresu finansowania i inwestycji na mocy niniejszego rozporządzenia, EBI nie wspiera żadnych działań prowadzonych w celach niezgodnych z prawem, w tym prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania, korupcji lub nadużyć finansowych mających wpływ na interesy finansowe Unii. W szczególności EBI nie uczestniczy w żadnych działaniach z zakresu finansowania lub inwestycji realizowanych przez podmiot znajdujący się na terytorium jurysdykcji niechętnej współpracy, zgodnie z jego polityką w zakresie słabo uregulowanych lub niechętnych współpracy jurysdykcji opartą na polityce Unii, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju lub Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.

Poprawka  80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. W działaniach z zakresu finansowania i inwestycji EBI nie wspiera działalności, która hamuje Unię na drodze ku trwałemu postępowi gospodarczemu, naukowemu i społecznemu; w związku z tym EBI nie uczestniczy w żadnych projektach, które powodują blokadę technologiczną, procesów produkcyjnych lub infrastruktury, których realizacja może zostać zarzucona, ponieważ nie są one zgodne z celami UE w zakresie cyfryzacji, klimatu i energii na lata 2020, 2030 i 2050;

Poprawka  81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W swoich działaniach z zakresu finansowania i inwestycji EBI stosuje określone w prawie unijnym zasady i standardy dotyczące przeciwdziałania wykorzystywaniu systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w tym wymóg podejmowania w stosownych przypadkach rozsądnych środków w celu zidentyfikowania beneficjentów rzeczywistych.

2. W swoich działaniach z zakresu finansowania i inwestycji na mocy niniejszego rozporządzenia EBI stosuje określone w prawie unijnym zasady i standardy dotyczące przeciwdziałania wykorzystywaniu systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w tym wymóg podejmowania w stosownych przypadkach rozsądnych środków w celu zidentyfikowania beneficjentów rzeczywistych.

Poprawka  82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 2 ust. 2 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie jednego miesiąca od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o jeden miesiąc z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Uzasadnienie

Akt delegowany zawierający umowę w sprawie EFIS powinien zostać przyjęty w sposób szybki, dlatego też czas na odpowiedź Parlamentu i Rady został skrócony do jednego miesiąca.

Poprawka  83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18

Rozporządzenie (UE) nr 1291/2013

Artykuł 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

[...]

skreślony

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest powiązana z poprawką do art. 8. Kwota finansowania FG nie musi zostać ustalona w momencie przyjmowania rozporządzenia o EFIS. Można ją pozostawić do momentu rozpoczęcia rocznej procedury budżetowej. Program „Horyzont 2020” już w znacznym stopniu zwiększa inwestycje w badania, rozwój i innowacje, co powoduje znaczny efekt mnożnikowy. Przyjęto go w długo trwającym procesie ustawodawczym, podczas którego uważnie wybrano obszary priorytetowe, poszczególne instrumenty i beneficjentów, osiągając delikatną równowagę.

Poprawka  84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19

Rozporządzenie (UE) nr 1316/2013

Artykuł 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

[...]

skreślony

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest powiązana z poprawką do art. 8. Kwota finansowania FG nie musi zostać ustalona w momencie przyjmowania rozporządzenia o EFIS. Można ją pozostawić do momentu rozpoczęcia rocznej procedury budżetowej. Instrument „Łącząc Europę” wnosi duży wkład w inwestycje w infrastrukturę energetyczną, telekomunikacyjną i transportową, powodując znaczny efekt mnożnikowy. Przyjęto go w długo trwającym procesie ustawodawczym, podczas którego uważnie wybrano projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania i poszczególne instrumenty, które będą stosowane.

Poprawka  85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I

Rozporządzenie (UE) nr 1291/2013

Załącznik II

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

[...]

skreślony

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest powiązana z poprawką do art. 8. Kwota finansowania FG nie musi zostać ustalona w momencie przyjmowania rozporządzenia o EFIS. Można ją pozostawić do momentu rozpoczęcia rocznej procedury budżetowej. Program „Horyzont 2020” już w znacznym stopniu zwiększa inwestycje w badania, rozwój i innowacje, co powoduje znaczny efekt mnożnikowy. Przyjęto go w długo trwającym procesie ustawodawczym, podczas którego uważnie wybrano obszary priorytetowe, poszczególne instrumenty i beneficjentów, osiągając delikatną równowagę.

PROCEDURA

Tytuł

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych

Odsyłacze

COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)

Komisje przedmiotowo właściwe

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

28.1.2015

ECON

28.1.2015

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

28.1.2015

Zaangażowane komisje - data ogłoszenia na posiedzeniu

9.3.2015

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Kathleen Van Brempt

10.2.2015

Art. 55 – Wspólne posiedzenia komisji

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

       

9.3.2015

Rozpatrzenie w komisji

9.3.2015

24.3.2015

 

 

Data przyjęcia

14.4.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

53

5

6

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

José Blanco López, Simona Bonafè, Lefteris Christoforou, Eugen Freund, Werner Langen, Michèle Rivasi, Marco Zullo

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Enrique Calvet Chambon, Stanisław Ożóg, Helga Stevens

 • [1]  Luca Bergamaschi, Louia Casson, Jonathan Gaventa, ERG, „Europe's choice: low-carbon growth or high-carbon risks? Analysis of Member State Proposals for the European Investment Plan” (Wybór Europy: wzrost niskoemisyjny czy duże ryzyko wysokoemisyjne? Analiza propozycji państw członkowskich dotyczących europejskiego planu inwestycyjnego), 28 stycznia 2015 r.

OPINIA Komisji Transportu i Turystyki (15.4.2015)

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Budżetowej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013
(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD))

Sprawozdawcy komisji opiniodawczej (*): Inés Ayala Sender i Dominique Riquet

(*)       Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

I. Uwagi ogólne

Europa zmaga się z problemem braku inwestycji w wyniku kryzysu finansowego i gospodarczego. Absolutnie niezbędna decyzja o dokapitalizowaniu systemu bankowego zwiększyła poziom długu publicznego – w większości przypadków jeszcze bardziej obciążając już napięte budżety – co ograniczyło kwotę środków publicznych dostępnych na inwestycje. Jednocześnie sektor prywatny dysponuje znacznymi kwotami aktywów płynnych – w szczególności w wyniku polityki luzowania ilościowego prowadzonej przez banki centralne – które nie trafiają ponownie do gospodarki realnej. To niedoinwestowanie ma katastrofalne skutki dla konkurencyjności, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Podczas gdy inne regiony świata zaczęły pokonywać kryzys poprzez inwestycje w infrastrukturę przemysłową, niektóre kraje europejskie nadal pozostają w tyle.

W tym kontekście sprawozdawcy z zadowoleniem przyjęli wniosek Komisji dotyczący Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który ma na celu pobudzenie działalności gospodarczej, a tym samym tworzenie miejsc pracy za pomocą wspólnych działań na szczeblu UE. Sprawozdawcy popierają użycie innowacyjnych instrumentów finansowych, które – jeśli zostaną wdrożone w sposób skuteczny, bezpieczny i scentralizowany – umożliwią, poprzez łączenie partnerów publicznych i prywatnych, optymalizację wykorzystania zasobów. Sprawozdawcy zgadzają się też z koncepcją, iż EFIS powinien opierać się na wykazie projektów o europejskiej wartości dodanej, które są potencjalnie opłacalne i mogą przyczyniać się do wzrostu gospodarczego. Obszary, na które ukierunkowany jest EFIS, tj. infrastruktura w dziedzinie transportu, energii i telekomunikacji, a także badania, rozwój, kształcenie, zrównoważone wykorzystywanie zasobów oraz MŚP, także wydają się bardzo odpowiednie.

Mimo to choć sprawozdawcy popierają utworzenie tego funduszu co do zasady, maja jednak szereg zastrzeżeń, zwłaszcza co do jego konkretnego wdrażania.

II. Wielkość i źródło środków finansowych zasilających fundusz gwarancyjny UE

Przede wszystkim sprawozdawcy mają pewne wątpliwości co do wielkości funduszu, dość skromnej w stosunku do potrzeb inwestycyjnych. Wkład z budżetu UE wynoszący 8 mld w gwarancję o wysokości 16 mld będzie wymagał bardzo znacznego efektu dźwigni, zważywszy na profil ryzyka danych projektów, aby osiągnąć docelowy poziom inwestycji wynoszący 315 mln EUR. Ponadto ten poziom docelowy stanowi tylko niewielką część szacowanych potrzeb inwestycyjnych, wynoszących 1000 mld EUR tylko na ukończenie sieci transeuropejskich w dziedzinie transportu i energii oraz rozprzestrzenienie sieci szerokopasmowych. Dla porównania – Stany Zjednoczone od 2009 r. zasiliły gospodarkę kwotą 800 mld EUR.

Sprawozdawcy nie mogą zaakceptować traktowania programu „Horyzont 2020” i instrumentu „Łącząc Europę” jako głównego źródła środków wykorzystywanych do wspierania tego funduszu i związanej z nim gwarancji, poza nieprzydzielonym marginesem. Bardzo niefortunne byłoby osłabienie dwóch istotnych programów w ramach działu budżetowego UE dotyczącego konkurencyjności i wzrostu, które powstały w wyniku szerokich konsultacji i cieszą się powszechnym poparciem wszystkich zainteresowanych podmiotów, są zgodne z polityką i priorytetami Unii oraz już funkcjonują.

Sprawozdawcy uważają, że transport powinien być podstawowym składnikiem wszelkich planów inwestycyjnych UE, gdyż pobudza wszystkie inne sektory gospodarki. Projekty dotyczące infrastruktury transportowej przyczyniają się do powstawania miejsc pracy w trojaki sposób: na etapie budowy, w procesie eksploatacji (usługi i przemysł) oraz poprzez zwiększoną konkurencyjność danego obszaru i nie tylko. Niestety sektor zmaga się z dramatycznym problemem braku inwestycji.

Sytuacja ta skłoniła instytucje europejskie do utworzenia instrumentu „Łącząc Europę”, który wszedł w życie dniu 1 stycznia 2014 r. Fundusz ten, powstały na podstawie rozległych konsultacji i demokratycznie zatwierdzony, już teraz ukierunkowany jest na projekty o europejskiej wartości dodanej. Projekty te muszą być opłacalne i w pełni przygotowane oraz mieć wyraźny wpływ gospodarczy i społeczny, a jednocześnie przyczyniać się do pełnej realizacji rynku wewnętrznego. Ponadto przewiduje się możliwość wykorzystywania innowacyjnych instrumentów finansowych w przypadku niektórych projektów, tym samym w miarę możliwości tworząc efekt dźwigni. Wreszcie, w ramach instrumentu „Łącząc Europę” już ogłoszono pierwsze zaproszenia do składania wniosków, na kwotę 12,2 mld. Proponowane ograniczenie budżetu instrumentu „Łącząc Europę” może doprowadzić do ograniczenia całkowitej kwoty dostępnej na kolejnych 5 lat do 2,2 mld, co średnio stanowi tylko 400 mln EUR rocznie i znacznie odbiega od potrzeb inwestycyjnych UE.

Program „Horyzont 2020” również odgrywa istotną rolę w dziedzinie transportu. Wspierając rozwój nowych technologii służących ekologizacji samolotów, pojazdów i statków, program ten przyczynia się do ograniczenia wpływu transportu na środowisko. Ponadto nowe koncepcje dotyczące mobilności opracowywane w ramach programu „Horyzont 2020” powinny pomóc w poprawie bezpieczeństwa drogowego i ograniczeniu zatorów. Potencjalne zyski pod względem wydajności mają pierwszorzędne znaczenie dla konkurencyjności europejskiego przemysłu transportowego i powiązanych z nim usług.

W tej sytuacji sprawozdawcy nie uważają za właściwe zmniejszenia pul programu „Horyzont 2020” i instrumentu „Łącząc Europę” w celu sfinansowania gwarancji EFIS. Sprawozdawcy nie kwestionują wprawdzie zasady przewidującej gwarancję w wysokości 16 mld zasilaną z budżetu UE, proponują jednak zmniejszenie jej wpływu na wspomniane programy poprzez finansowanie EFIS przede wszystkim z nieprzydzielonych środków w ramach budżetu UE. Tylko w ostateczności fundusz gwarancyjny mógłby korzystać z niewykorzystanych środków na zobowiązania z programów objętych działem 1A wieloletnich ram finansowych.

III. Zarządzanie i kryteria wyboru projektów

Konieczność szybkiego działania doprowadziła do utworzenia mechanizmu, który jest w pełni zintegrowany z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), ze względu na jego doświadczenie i zdolność do natychmiastowego rozpoczęcia pracy.

Może to utrudniać udział istotnych podmiotów instytucjonalnych i posiadaczy kapitału prywatnego. Ponadto należy zapewnić zachowanie zgodności z polityką Unii oraz postępowanie zgodne ze strategicznymi decyzjami podejmowanymi przez instytucje europejskie, a zatem zarządzenie nie powinno mieć charakteru wyłącznie finansowego. Sprawozdawcy sugerują zatem, aby zrównoważyć system poprzez zapewnienie roli Komisji w tym systemie, w szczególności gdy chodzi o decyzje komitetu inwestycyjnego, oraz potwierdzenie znaczenia stosowania – w sektorze transportu – wytycznych dotyczących rozwoju sieci transeuropejskiej, które uzgodniono dwa lata temu. Wszystko to jest niezbędne tym bardziej, iż kontrola demokratyczna będzie mieć charakter wyłącznie ex post i nie będzie dotyczyć bieżącego funkcjonowania funduszu.

Sprawozdawcy zgadzają się wprawdzie, że EFIS powinien finansować projekty, które są potencjalnie opłacalne, w pełni przygotowane i mogą zostać wdrożone w krótkim terminie, jednak pragną przypomnieć o trudnościach związanych z finansowaniem projektów dotyczących infrastruktury transportowej na warunkach rynkowych, nawet mimo poprawy tych warunków dzięki instrumentom finansowym. Aby uniknąć sytuacji, w której EBI koncentrowałby się na typowych projektach transportowych, które mogą nie być całkowicie zgodne z priorytetami UE, w projekcie sprawozdania zawarto szereg poprawek mających na celu zachęcenie EBI do priorytetowego skupiania się na projektach uprzednio wskazanych przez prawodawców UE, a także charakteryzujących się znacznym wpływem społeczno-gospodarczym, w tym zrównoważeniem środowiskowym.

Aby dostosować EFIS do polityki UE w tej dziedzinie, w projekcie sprawozdania jako kwalifikujące się do wsparcia z EFIS ujęto projekty z wykazu uprzednio określonego w dwóch rozporządzeniach, które wyznaczają ramy polityki UE w odniesieniu do infrastruktury transportowej w perspektywie średnioterminowej. Państwa członkowskie, Komisja, Parlament, regiony i zainteresowane strony dokonały tego, aprobując rozporządzenia dotyczące TEN-T oraz instrumentu „Łącząc Europę” pod koniec 2013 r. Instrument „Łącząc Europę” nie tylko obejmuje obszerny wykaz projektów i priorytetów, które państwa członkowskie są gotowe wdrożyć w ciągu kolejnych kilku lat, lecz także wskazuje obszary, w których można zapewnić szybki zwrot inwestycji i które są potencjalnie opłacalne. Na przykład wystarczający dochód zapewnić mogą projekty w węzłach miejskich o wysokiej gęstości zaludnienia; również stacje intermodalne, szybkie połączenia z portami lotniczymi, miejskie i podmiejskie systemy kolejowe – to tylko kilka przykładów projektów, które mogłyby okazać się interesujące dla inwestorów. W projekcie opinii uzależniono też wsparcie EFIS dla projektów, które spełniają standardy określone w wytycznych dotyczących transportu transeuropejskiego, co pozwoli uniknąć niepożądanych problemów związanych z interoperacyjnością i spójnością sieci.

IV. Zachęty do publicznego i prywatnego udziału w planie Junckera

Aby zapewnić powodzenie planu inwestycyjnego, należy podjąć bardziej intensywną pracę nad dostosowaniami regulacyjnymi, tak aby fundusz stał się bardziej atrakcyjny zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego.

Co się tyczy udziału państw członkowskich, kluczowe znaczenie mają nowe wytyczne przedstawione przez Komisję[1] dotyczące traktowania podatkowego inwestycji w ramach EFIS w odniesieniu do paktu stabilności i wzrostu. Stanowi to jedną z głównych nowości w pakiecie inwestycyjnym, który paradoksalnie nie jest objęty rozporządzeniem EFIS.

Parlament Europejski już w 2010 r. zaproponował zapewnienie zróżnicowanego traktowania długoterminowych inwestycji w infrastrukturę transportową przy obliczaniu deficytu publicznego w ramach paktu[2]. W związku z tym sprawozdawcy z zadowoleniem przyjmują nową interpretację przedstawioną przez Komisję, jednak w celu zapewnienia pewności prawa sugerują ujęcie tej istotnej zmiany w aktualnym wniosku ustawodawczym.

Ponadto państwa członkowskie podlegające procedurze nadmiernego deficytu powinny także mieć możliwość korzystania z tzw. klauzuli inwestycyjnej (stosowanie do bezpośrednich wkładów krajowych), gdyż to dokładnie tutaj istnieje pilna potrzeba pobudzenia inwestycji.

Fakt, że te projekty zostały zatwierdzone przez organy zarządzające EFIS, EBI oraz Komisję świadczy o tym, iż są to projekty o rzeczywistej europejskiej wartości dodanej, które zasługują na zróżnicowane traktowanie. Umożliwi to państwom członkowskim, w szczególności tym, które doświadczają większych trudności, inwestowanie i wnoszenie wkładu do EFIS.

Co się tyczy udziału sektora prywatnego, a także w celu przywrócenia zaufania inwestorów, sprawozdawcy uważają, że należy znacznie poprawić otoczenie regulacyjne.

Potrzebne są działania mające na celu ograniczenie profilu ryzyka projektów, na których koncentruje się fundusz, co wymaga wysiłków w dziedzinie opodatkowania, zamówień i otwarcia rynków. Szczególną uwagę należy zwrócić na podaż, aby zwiększyć konkurencyjność europejskiego przemysłu, np. pod względem cen energii. Wreszcie, sprawozdawcy uważają, że drobna zmiana przepisów dotyczących Solvency II pozwoliłaby przyciągnąć więcej środków z sektora prywatnego. Podsumowując – nasze otoczenie regulacyjne musi stać się bardziej stabilne, czytelne i atrakcyjne z punktu widzenia inwestycji, co należało uznać za warunek wstępny wszelkich planów inwestycyjnych UE.

POPRAWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Budżetowej, jako do komisji przedmiotowo właściwych, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Kryzys gospodarczy i finansowy spowodował obniżenie poziomu inwestycji w Unii. Inwestycje osiągnęły rekordową wysokość w 2007 r., a podczas kryzysu spadły o ok. 15 %. Unii szczególnie daje się we znaki brak inwestycji będący konsekwencją niepewności rynków co do perspektyw gospodarczych oraz ograniczeń budżetowych w państwach członkowskich. Brak inwestycji spowalnia ożywienie gospodarcze i wpływa niekorzystnie na tworzenie miejsc pracy, długoterminowe perspektywy wzrostu gospodarczego i konkurencyjność.

(1) Kryzys gospodarczy i finansowy spowodował obniżenie poziomu inwestycji w Unii. Inwestycje osiągnęły rekordową wysokość w 2007 r., a podczas kryzysu spadły o ok. 15 %. Unii szczególnie daje się we znaki brak inwestycji będący konsekwencją niepewności rynków co do perspektyw gospodarczych, ograniczeń budżetowych w państwach członkowskich oraz braku otoczenia regulacyjnego sprzyjającego przedsiębiorczości. Brak inwestycji – najpoważniejszy w państwach członkowskich, które najdotkliwiej odczuły kryzys – spowalnia ożywienie gospodarcze i wpływa niekorzystnie na tworzenie miejsc pracy, długoterminowe perspektywy wzrostu gospodarczego i konkurencyjność. Według Komisji potrzeby inwestycyjne w zakresie sieci transeuropejskich w dziedzinie transportu, energii i telekomunikacji na okres do 2020 r. wynoszą 970 mld EUR.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) EFIS jest jednym z elementów kompleksowego podejścia mającego rozwiać atmosferę niepewności otaczającą inwestycje publiczne i prywatne. Zaproponowana strategia opiera się na trzech filarach: uruchomieniu środków na inwestycje, doprowadzeniu inwestycji do gospodarki realnej i poprawie otoczenia inwestycyjnego w Unii.

(8) EFIS jest jednym z elementów kompleksowego podejścia mającego rozwiać atmosferę niepewności otaczającą inwestycje publiczne i prywatne. Zaproponowana strategia opiera się na trzech filarach: uruchomieniu środków na inwestycje, doprowadzeniu inwestycji do gospodarki realnej i poprawie otoczenia inwestycyjnego w Unii. Strategia ta musi uzupełniać cele gospodarcze, społeczne i środowiskowe Unii oraz jej cele w zakresie spójności terytorialnej, a także strategię „Europa 2020”.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Otoczenie inwestycyjne w Unii należy polepszyć poprzez usunięcie barier dla inwestycji, wzmocnienie jednolitego rynku i zwiększenie przewidywalności regulacji. Działalność EFIS i, w ujęciu ogólnym, inwestycje w całej Europie powinny skorzystać na tych dodatkowych działaniach.

(9) Otoczenie inwestycyjne w Unii należy polepszyć poprzez usunięcie barier dla inwestycji, np. obciążeń administracyjnych, wzmocnienie jednolitego rynku i poprawę ram regulacyjnych w celu uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi ze względu na prostotę, elastyczność i stabilność. Działalność EFIS i, w ujęciu ogólnym, inwestycje w całej Europie powinny skorzystać na tych dodatkowych działaniach.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) EFIS powinien przyczynić się do rozwiązania problemów związanych z finansowaniem i przeprowadzaniem inwestycji produkcyjnych w Unii i zapewnić lepszy dostęp do finansowania. Z lepszego dostępu do finansowania powinny skorzystać w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa. Należy również rozciągnąć korzyści z tego dostępu na przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji, czyli przedsiębiorstwa zatrudniające do 3 000 pracowników. Przezwyciężenie obecnych trudności inwestycyjnych w Europie powinno przyczynić się do poprawy spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii.

(10) EFIS powinien przyczynić się do rozwiązania problemów związanych z finansowaniem i przeprowadzaniem inwestycji produkcyjnych w Unii i zapewnić lepszy oraz sprawiedliwszy dostęp do finansowania projektów na wszystkich szczeblach. Z lepszego dostępu do finansowania powinny skorzystać w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa, a także innowacyjne przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność. Należy również rozciągnąć korzyści z tego dostępu na przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji, czyli przedsiębiorstwa zatrudniające do 3 000 pracowników. Przezwyciężenie obecnych trudności inwestycyjnych w Europie powinno przyczynić się do poprawy spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje strategiczne o wysokiej gospodarczej wartości dodanej, przyczyniające się do osiągnięcia celów politycznych Unii.

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje strategiczne o wysokiej gospodarczej wartości dodanej, przyczyniające się do osiągnięcia celów politycznych Unii zgodnie ze strategią „Europa 2020”. Wszystkie działania realizowane w ramach EFIS powinny być zgodne z polityką Unii, w tym z polityką spójności, a także mieć charakter uzupełniający w stosunku do innych odpowiednich unijnych instrumentów finansowych. Inwestycje powinny gwarantować wysoką gospodarczą i społeczną wartość dodaną, wspierając zrównoważony wzrost, innowacje oraz wysokiej jakości zatrudnienie i umiejętności, a także zapewniając integrację i pełną realizację jednolitego rynku oraz zwiększając konkurencyjność Unii. EFIS powinien pomagać w przezwyciężaniu obecnych trudności inwestycyjnych w Europie, a przez to przyczyniać się do poprawy spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii.

 

Wsparcie z EFIS na infrastrukturę transportową powinno przyczyniać się do realizacji celów rozporządzenia (UE) nr 1315/2013 (instrument „Łącząc Europę”) i rozporządzenia nr 1316/2013 (TEN-T), poprzez tworzenie nowej infrastruktury lub uzupełnianie braków w infrastrukturze, lecz także modernizację i renowację istniejących obiektów, a jednocześnie umożliwiać finansowanie działań w zakresie badań i innowacji w tym sektorze. Szczególną uwagę należy zwracać na projekty przewidujące synergię, wzmacniające powiązania między sektorami transportu, telekomunikacji i energetyki, a także projekty dotyczące inteligentnego i zrównoważonego transportu.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) EFIS powinien być ukierunkowany na projekty o wyższym profilu ryzyka i zysku niż istniejące instrumenty EBI i Unii, dzięki czemu będzie uzupełniać obecne działania. EFIS powinien finansować działania w całej Unii, w tym w państwach, które zostały najbardziej dotknięte kryzysem finansowym. EFIS powinien być wykorzystywany wyłącznie w sytuacjach, w których niemożliwe jest skorzystanie z innych źródeł finansowania na rozsądnych warunkach.

(15) EFIS powinien być ukierunkowany na projekty o wyższym profilu ryzyka i zysku niż projekty, na które ukierunkowane są istniejące instrumenty EBI i Unii, aby zapewnić dodatkowość względem obecnych działań. EFIS powinien finansować działania w całej Unii, zwłaszcza w państwach, które zostały najbardziej dotknięte kryzysem gospodarczym i finansowym. EFIS powinien być wykorzystywany wyłącznie w sytuacjach, w których niemożliwe jest skorzystanie z innych źródeł finansowania na rozsądnych warunkach.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) EFIS powinien być ukierunkowany na inwestycje rentowne gospodarczo i technicznie wykonalne, które mogą być obarczone pewnym ryzykiem, ale jednocześnie spełniają szczególne wymogi finansowania przez EFIS.

(16) EFIS powinien być ukierunkowany na inwestycje rentowne gospodarczo i technicznie wykonalne oraz – gdy mają one wpływ na środowisko – zrównoważone, które mogą być obarczone pewnym ryzykiem, ale jednocześnie spełniają szczególne wymogi finansowania przez EFIS.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Decyzję o wykorzystaniu środków z EFIS na projekty infrastrukturalne i duże projekty o średniej kapitalizacji będzie podejmować komitet inwestycyjny. W skład komitetu inwestycyjnego powinni wchodzić niezależni eksperci posiadający dużą wiedzę i doświadczenie w dziedzinach związanych z projektami. Komitet inwestycyjny powinien odpowiadać przed radą kierowniczą EFIS, której rolą powinno być nadzorowanie realizacji celów EFIS. Aby odpowiednio korzystać z doświadczenia EFI, EFIS powinien zasilać finansowanie EFI, aby umożliwić mu wspieranie projektów w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji.

(17) Decyzję o wykorzystaniu środków z EFIS na projekty infrastrukturalne i duże projekty o średniej kapitalizacji będzie podejmować komitet inwestycyjny. W skład komitetu inwestycyjnego powinni wchodzić niezależni eksperci posiadający dużą wiedzę i doświadczenie w dziedzinach związanych z projektami inwestycyjnymi, a także w dziedzinach inwestycyjnych, których dotyczy EFIS, jak określono w art. 2a ust. 2 – oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej. Przedstawiciel ten powinien ściśle współpracować z odpowiednimi dyrekcjami generalnymi Komisji w zależności od dziedzin inwestycyjnych, do których należą projekty, oraz zapewniać i potwierdzać spójność potencjalnych działań z polityką Unii. Komitet inwestycyjny powinien odpowiadać przed radą kierowniczą EFIS, której rolą powinno być nadzorowanie realizacji celów EFIS. Aby odpowiednio korzystać z doświadczenia EFI, EFIS powinien zasilać finansowanie EFI, aby umożliwić mu wspieranie projektów w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Podmioty trzecie mogą współfinansować projekty wraz z EFIS, przekazując środki na poszczególne projekty lub w ramach specjalnych platform inwestycyjnych, które obsługują określone obszary geograficzne lub sektory.

(20) Podmioty trzecie mogą współfinansować projekty wraz z EFIS, przekazując środki na poszczególne projekty lub w ramach specjalnych platform inwestycyjnych, które mogą obsługiwać określone obszary geograficzne lub sektory.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a) W komunikacie Komisji z dnia 13 stycznia 2015 r. („Optymalne wykorzystanie elastyczności przewidzianej w obowiązujących zasadach paktu stabilności i wzrostu”) określono szczególne względy mające zastosowanie do wkładów na rzecz EFIS w kontekście przeprowadzonej przez nią oceny finansów publicznych zgodnie z art. 126 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Projekty zatwierdzone przez organy zarządzające EFIS oraz zgodnie z polityką UE kwalifikują się jako projekty o rzeczywistej europejskiej wartości dodanej, zasługujące na zróżnicowane traktowanie w odniesieniu do paktu stabilności i wzrostu. Aby zachęcać państwa członkowskie, krajowe banki prorozwojowe i platformy inwestycyjne do wnoszenia wkładu na rzecz EFIS i jego działań, te wkłady na rzecz projektów EFIS i udział w nich należy uznawać za środki jednorazowe w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 1467/97 i nr 1466/97.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21b) Określając korektę budżetową w ramach funkcji zapobiegawczej albo odstraszającej paktu stabilności i wzrostu, Komisja Europejska nie bierze pod uwagę wkładów finansowych państw członkowskich lub krajowych banków prorozwojowych na rzecz EFIS lub specjalnych platform inwestycyjnych. Ponadto, z myślą o optymalnym wykorzystaniu elastyczności paktu, określając korektę budżetową w ramach funkcji zapobiegawczej albo odstraszającej paktu stabilności i wzrostu, Komisja Europejska nie bierze pod uwagę wkładów finansowych w imieniu państwa na rzecz poszczególnych działań wspieranych przez EFIS.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23) W związku z koniecznością podjęcia w Unii natychmiastowych działań istnieje możliwość, że EBI i EFI sfinansują w 2015 r., przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, dodatkowe projekty, wykraczające poza zwykły profil ich działalności. Aby zmaksymalizować pozytywne skutki środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, takie dodatkowe projekty powinny zostać objęte gwarancją UE pod warunkiem, że spełniają podstawowe kryteria określone w niniejszym rozporządzeniu.

(23) W związku z koniecznością podjęcia w Unii natychmiastowych działań istnieje możliwość, że EBI i EFI sfinansują w 2015 r., przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, dodatkowe projekty, wykraczające poza zwykły profil ich działalności. Aby zmaksymalizować pozytywne skutki środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, takie dodatkowe projekty powinny zostać objęte ex post gwarancją UE, pod warunkiem że spełniają podstawowe kryteria określone w niniejszym rozporządzeniu oraz charakteryzują się wyższym profilem ryzyka i zysku niż projekty, którymi zajmuje się EBI, w celu zapewnienia dodatkowości względem obecnego działania.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26) W celu wsparcia działań w zakresie finansowania prowadzonych przez EFIS powinno powstać Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”). ECDI, korzystając z doświadczenia Komisji, EBI, krajowych banków prorozwojowych i organów zarządzających europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi, powinien wspomagać tworzenie i przygotowanie projektów w całej Unii. ECDI powinien stanowić punkt kompleksowej obsługi w zakresie pomocy technicznej związanej z inwestycjami na terytorium Unii.

(26) W celu wsparcia działań w zakresie finansowania prowadzonych przez EFIS powinno powstać Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”). ECDI, korzystając z doświadczenia Komisji, EBI, krajowych banków prorozwojowych i instytucji zarządzających europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi, powinno wspomagać państwa członkowskie i ich organy, inwestorów prywatnych i platformy inwestycyjne na wszystkich szczeblach przy tworzeniu i przygotowywaniu projektów w całej Unii. ECDI powinno stanowić punkt kompleksowej obsługi w zakresie pomocy technicznej związanej z inwestycjami na terytorium Unii, w miarę możliwości działając w sposób zdecentralizowany oraz nie zmieniając celu istniejących programów pomocy technicznej ani nie wpływając na jakość lub potencjał tych programów w zakresie realizacji ich szczególnych zadań. Aby zapewnić dywersyfikację sektorową beneficjentów instrumentów finansowych, a także zachęcać do dywersyfikacji geograficznej we wszystkich państwach członkowskich, rada kierownicza za pośrednictwem ECDI powinna pomagać państwom członkowskim i organizatorom projektów w tworzeniu odpowiedniego wykazu projektów nadających się do rozpatrzenia w związku z finansowaniem projektów. W sektorze transportu ECDI powinno ściśle współpracować z Komisją, z pomocą Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci, w szczególności w odniesieniu do zgodności z polityką UE w dziedzinie infrastruktury transportowej. W związku z tym ECDI powinno dysponować wiedzą sektorową.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27) Aby pokryć ryzyko związane z gwarancją UE dla EBI, należy stworzyć fundusz gwarancyjny. Fundusz gwarancyjny powinien zostać utworzony z napływających stopniowo płatności z budżetu Unii. Fundusz gwarancyjny powinien być następnie zasilany również dochodami i spłatami z tytułu projektów korzystających ze wsparcia EFIS oraz kwotami odzyskanymi od dłużników zalegających ze spłatami, w przypadkach gdy fundusz gwarancyjny wywiązał się już z gwarancji na rzecz EBI.

(27) Aby pokryć ryzyko związane z gwarancją UE dla EBI, należy stworzyć fundusz gwarancyjny. Fundusz gwarancyjny powinien zostać utworzony z napływających stopniowo płatności z budżetu Unii. Fundusz gwarancyjny powinien być następnie zasilany również dochodami i spłatami z tytułu projektów korzystających ze wsparcia EFIS, zwrotami z zainwestowanych środków z funduszu gwarancyjnego oraz kwotami odzyskanymi od dłużników zalegających ze spłatami, w przypadkach gdy fundusz gwarancyjny wywiązał się już z gwarancji na rzecz EBI.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29) W celu częściowego sfinansowania wkładu pochodzącego z budżetu Unii należy zmniejszyć pule dwóch programów: „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020), ustanowionego na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/20132, oraz instrumentu „Łącząc Europę” ustanowionego na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/20133. EFIS nie powiela celów tych programów. Zmniejszenie puli obu programów, aby sfinansować fundusz gwarancyjny, sprawi jednak, że inwestycje w niektórych dziedzinach podlegających tym programom będą większe niż byłoby to możliwe tylko za ich pośrednictwem. EFIS powinien mieć możliwość lewarowania gwarancji UE, aby zwielokrotnić skutki finansowe w dziedzinie badań, rozwoju, innowacji i transportu, infrastruktury telekomunikacyjnej i energetycznej w porównaniu do skutków, jakie mogłyby zostać osiągnięte w tych dziedzinach w przypadku spożytkowania środków na dotacje w ramach zaplanowanych programów „Horyzont 2020” i instrumentu „Łącząc Europę”. Należy zatem przekierować do EFIS część środków finansowych przewidzianych obecnie dla tych programów.

(29) Fundusz gwarancyjny powinien być częściowo finansowany z budżetu Unii, przy czym należy korzystać przede wszystkim z nieprzydzielonych środków, nadwyżek budżetowych, mechanizmów elastyczności oraz wszelkich dostępnych środków i mechanizmów budżetowych zgodnie z rozporządzeniem określającym wieloletnie ramy finansowe. Należy zapobiec wpływaniu gwarancji na programy, które już służą celom inwestycyjnym oraz mają za zadanie wspierać konkurencyjność i wzrost, funkcjonują i przewidują możliwość wykorzystywania innowacyjnych instrumentów finansowych. Dlatego dostępne pule środków w ramach programów objętych działem 1A wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 należy zmniejszać tylko wtedy, gdy przemawiają za tym faktyczne potrzeby. Zgodnie z traktatami do władzy budżetowej powinno należeć coroczne zatwierdzanie wykorzystania linii budżetowych celem finansowania funduszu gwarancyjnego. Finansowanie funduszu gwarancyjnego, zarówno w zakresie zobowiązań, jak i płatności, powinno zostać ponownie ocenione pod koniec 2016 r. w ramach przeglądu śródokresowego wieloletnich ram finansowych (zgodnie z art. 2 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013). Tylko wtedy, gdy przemawiają za tym faktyczne potrzeby, oraz na podstawie analizy wskaźników wyników i wykonania, należy wskazać inne możliwości finansowania, tak aby uniknąć przesunięć środków z działu 1A w latach 2016–2020.

__________________

 

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 104).

 

3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 129).

 

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33) Niezależnie od tego, że projekty figurujące w wykazie mogą być wykorzystywane przez EBI w procesie wyboru projektów kwalifikujących się do wsparcia przez EFIS, wykaz projektów powinien mieć szerszy zakres w stosunku do projektów na całym obszarze Unii. Zakresem tym mogą być objęte projekty, które nadają się do całkowitego finansowania przez sektor prywatny lub z pomocą innych instrumentów dostępnych na poziomie europejskim lub krajowym. EFIS powinien wspierać finansowanie i inwestowanie w projekty figurujące w wykazie projektów, ale nie powinno być automatycznej zależności między włączeniem do wykazu a dostępem do środków z EFIS, zaś EFIS powinien dysponować możliwością wyboru i wspierania projektów, które nie figurują w wykazie.

 

(33) Niezależnie od tego, że projekty figurujące w wykazie mogą być wykorzystywane w procesie określania i wyboru projektów kwalifikujących się do wsparcia przez EFIS, wykaz projektów powinien zapewniać dywersyfikację sektorową i geograficzną oraz mieć szerszy zakres określania projektów na całym obszarze Unii. Zakresem tym mogą być objęte projekty, które nadają się do całkowitego finansowania przez sektor prywatny lub z pomocą innych instrumentów dostępnych na poziomie europejskim lub krajowym. EFIS powinien wspierać finansowanie i inwestowanie w projekty figurujące w wykazie projektów, ale nie powinno być automatycznej zależności między włączeniem do wykazu a dostępem do środków z EFIS, zaś EFIS powinien dysponować możliwością wyboru i wspierania projektów, które nie figurują w wykazie.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34) W celu zapewnienia rozliczalności wobec obywateli europejskich, EBI powinien składać regularne sprawozdania do Parlamentu Europejskiego i Rady na temat postępów i wpływu EFIS.

(34) W celu zapewnienia rozliczalności wobec obywateli europejskich Komisja i EBI, przewodniczący grupy kierowniczej EFIS i dyrektor zarządzający komitetu inwestycyjnego EFIS powinni składać regularne sprawozdania do Parlamentu Europejskiego i Rady na temat postępów i wpływu EFIS.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja zawiera umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („EBI”) w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFIS”).

Komisja zawiera umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („EBI”) w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFIS”) na lata 2015–2020.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

EFIS ma na celu wspieranie inwestycji w Unii oraz zapewnienie zwiększonego dostępu do finansowania przedsiębiorstwom zatrudniających do 3000 pracowników, w tym zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom, poprzez zwiększenie zdolności EBI do ponoszenia ryzyka („umowa w sprawie EFIS”).

EFIS ma na celu wspieranie inwestycji o znaczeniu strategicznym dla Unii oraz zapewnienie zwiększonego i sprawiedliwego dostępu do finansowania przedsiębiorstwom zatrudniającym do 3000 pracowników, w tym zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom, a także innowacyjnym przedsiębiorstwom rozpoczynającym działalność, poprzez zwiększenie zdolności EBI do ponoszenia ryzyka („umowa w sprawie EFIS”).

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 1 a

 

Definicja

 

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następującą definicję:

 

1) „platforma inwestycyjna” oznacza spółki celowe, rachunki zarządzane, umowne uzgodnienia dotyczące współfinansowania lub podziału ryzyka, umożliwiające gromadzenie zasobów szeregu inwestorów; mogą one dotyczyć konkretnego obszaru geograficznego lub sektora i być zarządzane przez podmioty publiczne albo prywatne;

 

2) „krajowe banki lub instytucje prorozwojowe” oznaczają podmioty prawne, które prowadzą działalność finansową na zasadzie profesjonalnej i którym państwo członkowskie powierza – na szczeblu centralnym, regionalnym lub lokalnym – mandat do prowadzenia publicznej działalności rozwojowej lub promocyjnej.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) wysokość i warunki wkładów finansowych przekazywanych przez EBI za pośrednictwem EFIS;

b) wysokość i warunki wkładów finansowych przekazywanych przez EBI za pośrednictwem EFIS, które nie mogą być niższe 5 000 000 000 EUR gwarancji;

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Umowa w sprawie EFIS przewiduje utworzenie Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”) w ramach EBI. ECDI ma na celu wykorzystanie istniejących struktur doradczych EBI i Komisji na potrzeby świadczenia usług doradczych w zakresie identyfikowania projektów inwestycyjnych, ich przygotowania i rozwijania oraz działanie jako punkt kompleksowego doradztwa technicznego w dziedzinie finansowania projektów w Unii. Działalność ECDI obejmuje wsparcie dotyczące wykorzystania pomocy technicznej w zakresie konstruowania projektów, wykorzystania innowacyjnych instrumentów finansowych, partnerstw publiczno-prywatnych oraz doradztwo, we właściwych przypadkach, dotyczące odpowiednich zagadnień z zakresu prawodawstwa UE.

Umowa w sprawie EFIS przewiduje utworzenie Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”) w ramach EBI. ECDI ma na celu wykorzystanie i uzupełnienie istniejących struktur doradczych EBI i Komisji, w miarę możliwości w zdecentralizowany sposób, na potrzeby świadczenia, na rzecz państw członkowskich i ich organów, inwestorów prywatnych oraz platform inwestycyjnych na wszystkich szczeblach, usług doradczych w zakresie identyfikowania projektów inwestycyjnych, ich przygotowania i rozwijania oraz działanie jako punkt kompleksowego doradztwa technicznego w dziedzinie finansowania projektów w Unii. Działalność ECDI obejmuje wsparcie dotyczące wykorzystania pomocy technicznej w zakresie konstruowania projektów, wykorzystania innowacyjnych instrumentów finansowych, partnerstw publiczno-prywatnych oraz doradztwo, we właściwych przypadkach, dotyczące odpowiednich zagadnień z zakresu prawodawstwa UE.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Komisja jest upoważniona do przyjęcia umowy w sprawie EFIS w drodze aktu delegowanego zgodnie z art. 17 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dopóki jedynymi podmiotami uczestniczącymi w EFIS są Unia i EBI, liczba członków i głosów w radzie kierowniczej EFIS przyznawana jest w oparciu o wielkość wkładu danego podmiotu w formie gotówki lub gwarancji.

Dopóki jedynymi podmiotami uczestniczącymi w EFIS są Unia i EBI, komitet kierowniczy składa się z pięciu członków, z których czterech wyznacza Komisja Europejska, a jednego – EBI. Rada kierownicza wybiera jednego ze swoich członków na przewodniczącego na trzyletnią, odnawialną kadencję. Liczba członków i głosów z ramienia Unii odzwierciedla wkłady sektorowe z budżetu Unii odpowiednio do poszczególnych sektorów polityki określonych w art. 5 ust. 2.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rada kierownicza EFIS podejmuje decyzje w drodze konsensusu.

Rada kierownicza EFIS zbiera się co najmniej raz na kwartał i podejmuje decyzje w drodze konsensusu. Określając politykę dotyczącą projektów oraz kierunki działania, o których mowa w ust.1, oraz aby uniknąć nadmiernej ekspozycji, rada kierownicza powinna zapewnić geograficzna i sektorową dywersyfikację beneficjentów.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Umowa w sprawie EFIS przewiduje powołanie w EFIS komitetu inwestycyjnego, którego zadaniem jest ocena zgodności potencjalnych działań z polityką inwestycyjną EFIS i zatwierdzanie wsparcia działań przy pomocy gwarancji UE zgodnie z art. 5, niezależnie od lokalizacji geograficznej tych działań.

Umowa w sprawie EFIS przewiduje powołanie w EFIS komitetu inwestycyjnego, którego zadaniem jest ocena zgodności potencjalnych działań z polityką inwestycyjną EFIS i zatwierdzanie wsparcia działań przy pomocy gwarancji UE zgodnie z art. 5, niezależnie od lokalizacji geograficznej tych działań.

W skład komitetu inwestycyjnego wchodzi sześciu niezależnych ekspertów i dyrektor zarządzający. Niezależni eksperci powinni posiadać duże doświadczenie rynkowe w dziedzinie finansowania projektów i są powoływani przez radę kierowniczą EFIS na trzyletnią, odnawialną kadencję.

W skład komitetu inwestycyjnego wchodzi ośmiu niezależnych ekspertów, dyrektor zarządzający i przedstawiciel Komisji. Niezależni eksperci muszą posiadać duże doświadczenie rynkowe w dziedzinie finansowania projektów, a także w dziedzinach inwestycyjnych będących przedmiotem zainteresowania EFIS zgodnie z art. 5 ust. 2 i są wybierani przez radę kierowniczą EFIS na trzyletnią, odnawialną kadencję, przy czym łącznie na najwyżej sześć lat. Ich rekrutacja odbywa się zgodnie z przejrzystą procedurą, a ich oświadczenia o korzyściach finansowych są przekazywane Komisji, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Przedstawiciel Komisji nie ma prawa głosu, jednak potwierdza zgodność potencjalnych działań z polityką Unii. Przedstawiciel Komisji ściśle współpracuje z odpowiednimi dyrekcjami generalnymi Komisji w zależności od dziedzin inwestycyjnych, do których należą projekty. W odniesieniu do sektora transportu komitet inwestycyjny bierze pod uwagę zalecenia wydane przez odpowiednią dyrekcję generalną Komisji.

Decyzje komitetu inwestycyjnego podejmowane są zwykłą większością głosów.

Decyzje komitetu inwestycyjnego podejmowane są zwykłą większością głosów oraz zatwierdzane przez radę kierowniczą.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Unia udziela EBI gwarancji w odniesieniu do działań w zakresie finansowania i inwestycji prowadzonych na terytorium Unii i objętych niniejszym rozporządzeniem („gwarancja UE”). Gwarancja UE udzielana jest jako gwarancja na żądanie w odniesieniu do instrumentów, o których mowa w art. 6.

Unia udziela EBI nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji w odniesieniu do działań w zakresie finansowania i inwestycji prowadzonych za pośrednictwem EFIS na terytorium Unii i objętych niniejszym rozporządzeniem („gwarancja UE”). Gwarancja UE udzielana jest jako gwarancja na żądanie w odniesieniu do instrumentów, o których mowa w art. 6. Gwarancja jest dostępna dla projektów w krajach trzecich, pod warunkiem że projekty te obejmują współpracę transgraniczną z państwem członkowskim oraz że istnieje pisemna umowa między krajami, których dotyczy projekt.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 5

Artykuł 5

Warunki wykorzystania gwarancji UE

Warunki wykorzystania gwarancji UE

1. Udzielenie gwarancji UE uzależnione jest od wejścia w życie rozporządzenia w sprawie EFIS.

1. Udzielenie gwarancji UE uzależnione jest od wejścia w życie umowy w sprawie EFIS.

2. Gwarancja UE udzielana jest EBI w odniesieniu do działań w zakresie finansowania i inwestycji zatwierdzonych przez komitet inwestycyjny, o którym mowa w art. 3 ust. 5, lub finansowania EFI na potrzeby prowadzania przez EBI działań w zakresie finansowania i inwestycji zgodnie z art. 7 ust. 2. Działania te muszą być zgodne z polityką Unii i wspierać następujące cele:

2. Gwarancja – o ile zatwierdzi ją rada kierownicza – udzielana jest w odniesieniu do działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji zatwierdzonych przez komitet inwestycyjny, o którym mowa w art. 3 ust. 5, lub finansowania EFI zgodnie z art. 7 ust. 2 na potrzeby prowadzenia przez EBI działań w zakresie finansowania i inwestycji zatwierdzonych przez tenże komitet inwestycyjny. Działania te muszą być zgodne z polityką Unii i wspierać następujące cele:

a) rozwój infrastruktury, w tym w dziedzinie transportu, w szczególności w ośrodkach przemysłowych, w dziedzinie energii, w szczególności połączenia międzysieciowe, oraz w dziedzinie infrastruktury cyfrowej;

a) rozwój nowej bądź istniejącej infrastruktury transportowej i technologii innowacyjnych lub uzupełnianie braków w zakresie tej infrastruktury i tych technologii zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1316/2013 (instrument „Łącząc Europę”) i rozporządzeniem (UE) nr 1315/2013 (wytyczne w sprawie TEN-T), w odniesieniu zarówno do sieci bazowej, jak i sieci kompleksowej, a także priorytetów horyzontalnych;

b) inwestycje w kształcenie i szkolenie, zdrowie, badania i rozwój, technologie informacyjno-komunikacyjne oraz innowacje;

b) rozwój projektów dotyczących inteligentnej i zrównoważonej mobilności w miastach, obejmujących cele w zakresie dostępności, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, ograniczenia zużycia energii i zmniejszenia liczby wypadków;

c) propagowanie energii odnawialnej oraz efektywności energetycznej i zasobooszczędności;

c) rozwój i modernizacja infrastruktury energetycznej zgodnie z priorytetami unii energetycznej oraz ramami polityki energetyczno-klimatycznej na lata 2020, 2030 i 2050, w szczególności w dziedzinach takich jak połączenia międzysieciowe, inteligentne sieci na poziomie dystrybucji, magazynowanie energii oraz synchronizacja rynków;

d) projekty infrastrukturalne w dziedzinie środowiska, zasobów naturalnych, rozwoju urbanistycznego i w dziedzinie spraw społecznych;

d) propagowanie energii odnawialnej; zasobooszczędność; efektywność energetyczna i energooszczędność ze szczególnym naciskiem na ograniczanie popytu za pomocą zarządzania popytem i modernizacji budynków;

e) wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw, o których mowa w art. 1 ust. 1, w tym finansowanie ryzyka aktywów obrotowych.

e) rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych; infrastruktura cyfrowa i telekomunikacyjna oraz sieci szerokopasmowe w całej Unii;

 

f) rozwój projektów przewidujących synergię między transeuropejskimi sieciami transportu, telekomunikacji i energii, zgodnie z rozporządzeniem nr 1315/2013 w sprawie instrumentu „Łącząc Europę”;

 

g) inwestycje w innowacje, badania i rozwój, w tym infrastrukturę transportową, projekty pilotażowe i demonstracyjne, współpraca między środowiskiem akademickim a przemysłem oraz transfer wiedzy i technologii;

 

h) inwestycje w edukację, szkolenia i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości;

 

i) inwestycje w innowacyjne rozwiązania w zakresie opieki zdrowotnej, takie jak e-zdrowie i nowe skuteczne leki oraz sektor socjalny;

 

j) inwestycje w branżę kulturalną i kreatywną;

 

k) inwestycje w projekty i infrastrukturę w dziedzinie ochrony środowiska i zarządzania środowiskiem; wzmocnienie usług ekosystemowych i zrównoważonego rozwoju urbanistycznego;

 

l) zapewnienie wsparcia finansowego – w tym poprzez finansowanie ryzyka związanego z aktywami obrotowymi – dla MŚP, przedsiębiorstw rozpoczynających działalność, przedsiębiorstw typu spin-off i małych przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji za pośrednictwem EFI oraz dla przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji celem zapewnienia wiodącej pozycji technologicznej innowacyjnych i zrównoważonych sektorów;

 

m) finansowanie projektów, które są zgodne z celami programu „Horyzont 2020” i instrumentu „Łącząc Europę”;

 

EFIS ma wspierać jedynie projekty i działania które:

 

a) cechują się europejską wartością dodaną i są spójne z polityką Unii, zgodnie ze strategią „Europa 2020”, oraz generują inteligentny, trwały wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu; spełniają cele wymienione w art. 9 oraz są zgodne z art. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i załącznikiem I do tego rozporządzenia;

 

b) są rentowne gospodarczo i technicznie wykonalne;

 

c) zapewniają dodatkowość, gdyż w przeciwnym razie nie mogłyby zostać przeprowadzone za pomocą już istniejących unijnych instrumentów finansowania;

 

d) w miarę możliwości maksymalizują uruchomienie kapitału sektora prywatnego;

 

e) mają zrównoważony charakter oraz przynoszą wykazane korzyści społeczne netto i wartość dodaną w obszarach takich jak tworzenie zrównoważonego zatrudnienia, inwestycje i konkurencyjność, z uwzględnieniem kosztów i korzyści projektu przez cały jego oczekiwany czas trwania.

 

EFIS oferuje uprzywilejowany dostęp do gwarancji dla małych projektów i małych podmiotów zgodnie ze strategią mającą na celu zmniejszanie ryzyka. W tym celu gwarancja UE udzielana jest m.in. na utworzenie:

 

– specjalnego funduszu efektywności energetycznej, w przypadku którego wysokość gwarancji wynosi co najmniej 5 mld EUR, zwłaszcza na rzecz wsparcia projektów promowanych przez miasta i samorządy lokalne,

 

– specjalnego funduszu na rzecz MŚP dysponującego kwotą co najmniej 5 mld EUR i wdrażanego przez EFI zgodnie z art. 7.

 

Inwestycje muszą być zgodne z wytycznymi i kryteriami dotyczącymi inwestycji przyjętymi przez EBI w dniu 23 lipca 2013 r.

Ponadto gwarancja UE udzielana jest, za pośrednictwem EBI, celem wsparcia specjalnych platform inwestycyjnych i krajowych banków prorozwojowych, które inwestują w działania spełniające warunki określone w niniejszym rozporządzeniu. W takim przypadku rada kierownicza określa zasady polityki w odniesieniu do kwalifikowalnych platform inwestycyjnych.

Ponadto gwarancja UE udzielana jest, za pośrednictwem EBI, celem wsparcia specjalnych platform inwestycyjnych i krajowych banków prorozwojowych, które inwestują w działania spełniające warunki określone w niniejszym rozporządzeniu. W takim przypadku rada kierownicza określa zasady polityki w odniesieniu do kwalifikowalnych platform inwestycyjnych.

3. Zgodnie z art. 17 Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego EBI pobiera od beneficjentów działań w zakresie finansowania opłaty na pokrycie wydatków związanych z EFIS. Nie naruszając przepisów akapitu 2 i 3, wydatki administracyjne ani inne kwoty pobierane przez EBI w związku z działaniami w zakresie finansowania i inwestycji prowadzonymi przez EBI na mocy niniejszego rozporządzenia nie są pokrywane z budżetu Unii.

 

3. Zgodnie z art. 17 Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego EBI pobiera od beneficjentów działań w zakresie finansowania opłaty na pokrycie wydatków związanych z EFIS. Nie naruszając przepisów akapitu 2 i 3, wydatki administracyjne ani inne kwoty pobierane przez EBI w związku z działaniami w zakresie finansowania i inwestycji prowadzonymi przez EBI na mocy niniejszego rozporządzenia nie są pokrywane z budżetu Unii.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. e) EBI może uruchomić gwarancję UE, w ramach łącznego limitu odpowiadającego 1 % łącznej kwoty obowiązujących, ale jeszcze niewykonanych zobowiązań gwarancyjnych UE, na pokrycie wydatków, którymi zostali obciążeni beneficjenci działań w zakresie finansowania, ale które nie zostały odzyskane.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. e) EBI może uruchomić gwarancję UE, w ramach łącznego limitu odpowiadającego 1 % łącznej kwoty pozostałych do uregulowania zobowiązań z tytułu gwarancji UE na pokrycie wydatków, którymi zostali obciążeni beneficjenci działań w zakresie finansowania, ale które nie zostały odzyskane.

Kwoty pobierane przez EBI w przypadku, gdy EBI dostarcza w imieniu EFIS finansowania na rzecz EFI, które jest zabezpieczone gwarancją UE zgodnie z art. 7 ust. 2, mogą być pokrywane z budżetu Unii.

Kwoty pobierane przez EBI w przypadku, gdy EBI dostarcza w imieniu EFIS finansowania na rzecz EFI, które jest zabezpieczone gwarancją UE zgodnie z art. 7 ust. 2, mogą być pokrywane z budżetu Unii.

4. Pod warunkiem spełnienia wszystkich odpowiednich kryteriów kwalifikowalności państwa członkowskie mogą korzystać z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, aby wnieść wkład w finansowanie kwalifikowalnych projektów, w które inwestuje EBI ze wsparciem w postaci gwarancji UE.

4. Pod warunkiem spełnienia wszystkich odpowiednich kryteriów kwalifikowalności państwa członkowskie mogą korzystać z wszelkiego rodzaju unijnego finansowania, w tym z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, aby wnieść wkład w finansowanie kwalifikowalnych projektów, w które inwestuje EBI ze wsparciem w postaci gwarancji UE.

 

Komisja, EBI i państwa członkowskie dbają o to, by uwzględniano wpływ wszelkich inwestycji wykorzystujących wsparcie w ramach EFIS – w odniesieniu do danego sektora na szczeblu lokalnym i regionalnym – na spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną, zwiększając popyt, a nie naruszając podaży, oraz by inwestycje te sprzyjały synergii i skutecznej koordynacji między EFIS a europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi, tak by zapewnić ich wkład w osiągnięcie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii oraz zmniejszenie bezrobocia.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) wpłat z budżetu ogólnego Unii,

a) wkładów z budżetu ogólnego Unii,

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) oraz innych płatności otrzymanych przez Unię zgodnie z umową w sprawie EFIS.

d) oraz innych wkładów otrzymanych przez Unię zgodnie z umową w sprawie EFIS.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Wpłaty do funduszu gwarancyjnego, o których mowa w ust. 2 lit. c) i d), stanowią wewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel, zgodnie z art. 21 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 966/2012.

3. Wpłaty do funduszu gwarancyjnego, o których mowa w ust. 2 lit. b), c) i d), stanowią wewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel, zgodnie z art. 21 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 966/2012.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Kwota docelowa jest początkowo gromadzona w drodze stopniowych wpłat środków, o których mowa w ust. 2 lit. a). Jeśli gwarancja była uruchamiana w okresie początkowego tworzenia się funduszu gwarancyjnego, do zgromadzenia kwoty docelowej wykorzystywane są także wpłaty do funduszu gwarancyjnego przewidziane w ust. 2 lit. b), c) i d), do maksymalnej wysokości równej wartości uruchomionej gwarancji.

Kwota docelowa jest początkowo gromadzona w drodze stopniowej mobilizacji środków, o których mowa w ust. 2 lit. a). Jeśli gwarancja była uruchamiana w okresie początkowego tworzenia się funduszu gwarancyjnego, do zgromadzenia kwoty docelowej wykorzystywane są także wpłaty do funduszu gwarancyjnego przewidziane w ust. 2 lit. b), c) i d), do maksymalnej wysokości równej wartości uruchomionej gwarancji.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. Bez uszczerbku dla art. 8 ust. 5 docelową kwotę zapewnia się w drodze stopniowych zobowiązań budżetowych na rzecz funduszu gwarancyjnego, określanych w ramach rocznej procedury budżetowej, z wykorzystaniem wszelkich nadwyżek budżetowych zapisanych w budżecie ogólnym Unii Europejskiej i wszelkich dostępnych środków budżetowych, a także z należytym uwzględnieniem wszelkich środków dostępnych zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określającym wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020, w szczególności:

 

(i) łącznego marginesu płatności,

 

(ii) łącznego marginesu zobowiązań,

 

(iii) instrumentu elastyczności

 

(iv) marginesu na nieprzewidziane wydatki.

 

Jeżeli przemawiać będą za tym faktyczne potrzeby, oraz w ostateczności – w pełni zgodnie z pkt 17 i 18 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. – można przesunąć środki z programów wieloletnich objętych działem 1A, o ile w ramach tych programów nie wykorzystano środków.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5b. Finansowanie funduszu gwarancyjnego, zarówno jeśli chodzi o środki na zobowiązania, jak i na płatności podlega przeglądowi w ramach przeglądu śródokresowego WRF na lata 2014-2020, który ma się rozpocząć najpóźniej pod koniec 2016 r., jak przewidziano w art. 2 rozporządzenia Rady nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020. Jeżeli przemawiają za tym faktyczne potrzeby oraz na podstawie analizy wskaźników wyników i wykonania, wskazuje się inne możliwości finansowania, aby uniknąć przesunięć środków z działu 1A w latach 2016–2020.

 

Jeżeli w ramach rocznej procedury budżetowej uzgodnione zostaną przesunięcia środków z programów UE celem zapewnienia źródła finansowania gwarancji UE w latach poprzedzających przegląd śródokresowy WRF, wówczas Parlament Europejski i Rada rozważą sposoby ich zrównoważenia w jak największym stopniu.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 7 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) jakakolwiek nadwyżka zostaje wpłacona w ramach jednej transakcji do specjalnego działu w zestawieniu dochodów w budżecie ogólnym Unii Europejskiej za rok n+1,

a) jakakolwiek nadwyżka zostaje wpłacona w ramach jednej transakcji do specjalnego działu w zestawieniu dochodów w budżecie ogólnym Unii Europejskiej za rok n+1 i jest przekierowywana na programy, w przypadku których pula środków mogła zostać ograniczona celem ewentualnego finansowania funduszu gwarancyjnego, zgodnie z ust. 5a (nowym), aby zrównoważyć te straty;

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja oraz EBI, z pomocą państw członkowskich, wspierają utworzenie przejrzystego wykazu obecnie realizowanych i ewentualnych przyszłych projektów w Unii. Wykaz pozostaje bez uszczerbku dla projektów ostatecznie wybranych do wsparcia zgodnie z art. 3 ust. 5.

1. Komisja oraz EBI, z pomocą państw członkowskich, tworzą przejrzysty wykaz obecnie realizowanych i ewentualnych projektów inwestycyjnych w Unii. Wykaz pozostaje bez uszczerbku dla projektów ostatecznie wybranych do wsparcia zgodnie z art. 3 ust. 5. W sektorze transportu wykaz powinien opierać się na priorytetach i projektach określonych w rozporządzeniu nr 1315/2013 dotyczącym TEN-T i rozporządzeniu nr 1316/2013 dotyczącym instrumentu „Łącząc Europę”.

2. Komisja i EBI opracowują, aktualizują i rozpowszechniają, w regularny i uporządkowany sposób, informacje dotyczące bieżących i przyszłych inwestycji, które znacząco przyczyniają się do osiągnięcia celów polityki UE.

2. Komisja i EBI opracowują, aktualizują i rozpowszechniają, w regularny, przejrzysty i uporządkowany sposób, informacje dotyczące bieżących i przyszłych inwestycji, które znacząco przyczyniają się do osiągnięcia celów polityki UE.

3. Państwa członkowskie opracowują, aktualizują i rozpowszechniają, w regularny i uporządkowany sposób, informacje dotyczące bieżących i przyszłych projektów inwestycyjnych na ich terytorium.

3. Państwa członkowskie opracowują, aktualizują i rozpowszechniają, w regularny, przejrzysty i uporządkowany sposób, informacje dotyczące bieżących i przyszłych projektów inwestycyjnych na ich terytorium.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) ocenę społeczno-gospodarczych i środowiskowych skutków projektów finansowanych w ramach EFIS, na podstawie wykazu wskaźników wyników; co się tyczy działań w dziedzinie transportu, ocena opiera się na wykazie wskaźników określonym w art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 1316/2013 (instrument „Łącząc Europę”);

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea) ocenę działań przeprowadzonych przez ECDI;

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 11

Artykuł 11

Rozliczalność

Rozliczalność

1. Na wniosek Parlamentu Europejskiego dyrektor zarządzający uczestniczy w przesłuchaniu w Parlamencie Europejskim dotyczącym wyników działalności EFIS.

1. Na wniosek Parlamentu Europejskiego i co najmniej raz w roku przewodniczący i dyrektor zarządzający uczestniczą we wspólnym przesłuchaniu we właściwej komisji w Parlamencie Europejskim na temat wyników działalności EFIS.

2. Dyrektor zarządzający odpowiada ustnie lub pisemnie na zapytania skierowane do EFIS przez Parlament Europejski, w terminie pięciu tygodni od otrzymania zapytania.

2. Dyrektor zarządzający odpowiada ustnie lub pisemnie na zapytania skierowane do EFIS przez Parlament Europejski, w terminie pięciu tygodni od otrzymania zapytania.

3. Na wniosek Parlamentu Europejskiego Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie ze stosowania niniejszego rozporządzenia.

3. Na wniosek Parlamentu Europejskiego i co najmniej raz w roku Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie ze stosowania niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Do dnia 30 czerwca 2018 r., a następnie co trzy lata:

2. Do dnia 30 czerwca 2018 r., a następnie co dwa lata i w terminie sześciu miesięcy od dnia ustania umowy w sprawie EFIS:

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zgodnie z własnymi zasadami dotyczącymi przejrzystości w zakresie dostępu do dokumentów i informacji, EBI udostępnia na swojej stronie internetowej informacje dotyczące wszystkich działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji oraz ich wpływu na cele ogólne, o których mowa w art. 5 ust. 2.

Zgodnie z własnymi zasadami dotyczącymi przejrzystości w zakresie dostępu do dokumentów i informacji, EBI udostępnia na swojej stronie internetowej informacje dotyczące wszystkich działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji oraz ich wpływu na cele ogólne i pozostałe kryteria kwalifikowalności, o których mowa w art. 5. Parlament Europejski i EBI regularnie wymieniają się informacjami w sprawie podejmowanych przez EBI działań z zakresu finansowania i inwestycji na mocy niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 17 a

 

Klauzula inwestycyjna

 

Biorąc pod uwagę art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1466/97 i art. 3 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1467/97, następujące wkłady uważa się za działania jednorazowe:

 

a) wkłady finansowe państw członkowskich lub krajowych banków prorozwojowych na rzecz EFIS;

 

b) wkłady finansowe państw członkowskich lub krajowych banków prorozwojowych na rzecz platform inwestycyjnych kwalifikowalnych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

 

c) wkłady finansowe w imieniu państwa na rzecz poszczególnych działań, które korzystają ze wsparcia w ramach EFIS.

 

Wszystkie wkłady finansowe wymienione w ust. 1 przyczyniają się do realizacji celów politycznych Unii i uznawane są za istotny czynnik z punktu widzenia art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1467/97, tak więc nie mogą powodować przekroczenia wartości odniesienia, o której mowa w art. 126 ust. 2 TFUE.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 18

skreślony

Zmiany rozporządzenia (UE) nr 1291/2013

 

W rozporządzeniu (UE) nr 1291/2013 wprowadza się następujące zmiany:

 

1) art. 6 ust. 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:

 

1. Pula środków finansowych przeznaczona na realizację programu »Horyzont 2020« wynosi 74 328,3 mln EUR według cen aktualnych, z czego maksymalnie 71 966,9 mln EUR przeznacza się na działania na podstawie tytułu XIX TFUE.

 

Roczne środki zatwierdzane są przez Parlament Europejski i Radę w granicach wieloletnich ram finansowych.

 

2. Kwotę przeznaczoną na działania na podstawie tytułu XIX TFUE rozdziela się między priorytety określone w art. 5 ust. 2 niniejszego rozporządzenia w następujący sposób:

 

a) Doskonała baza naukowa – 23 897,0 mln EUR według cen aktualnych;

 

b) Wiodąca pozycja w przemyśle – 16 430,5 mln EUR według cen aktualnych;

 

c) Wyzwania społeczne – 28 560,7 mln EUR według cen aktualnych.

 

Maksymalna łączna kwota finansowego wkładu Unii z programu »Horyzont 2020« w cele szczegółowe określone w art. 5 ust. 3 i działania bezpośrednie JRC nienależące do obszaru badań jądrowych, jest następująca:

 

(i) »Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa«, 782,3 mln EUR według cen aktualnych;

 

(ii) »Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa«, 443,8 mln EUR według cen aktualnych;

 

(iii) działania bezpośrednie JRC nienależące do obszaru badań jądrowych, 1 852,6 mln EUR według cen aktualnych.

 

Orientacyjny podział na priorytety i cele szczegółowe, określone w art. 5 ust. 2 i 3, określony jest w załączniku II.

 

3. EIT jest finansowany za pomocą maksymalnego wkładu z programu »Horyzont 2020« w wysokości 2 361,4 mln EUR według cen aktualnych, jak określono w załączniku II.”;

 

2) załącznik II zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

 

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 19

skreślony

Zmiana rozporządzenia (UE) nr 1316/2013

 

Artykuł 5 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 otrzymuje brzmienie:

 

1. Pulę środków finansowych na realizację instrumentu »Łącząc Europę« na lata 2014–2020 ustala się na 29 942 259 000 EUR (*) według cen aktualnych. Kwota ta podlega podziałowi w następujący sposób:

 

a) sektor transportu: 23 550 582 000 EUR, z czego 11 305 500 000 EUR przenosi się z Funduszu Spójności na wydatki zgodnie z niniejszym rozporządzeniem wyłącznie w państwach członkowskich kwalifikujących się do korzystania z Funduszu Spójności;

 

b) sektor telekomunikacji: 1 041 602 000 EUR;

 

c) sektor energii: 5 350 075 000 EUR.

 

Kwoty te pozostają bez uszczerbku dla stosowania mechanizmu elastyczności przewidzianego w rozporządzeniu Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 (*).

 

(*) Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-20 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).”.

 

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

[...]

skreślony

PROCEDURA

Tytuł

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych

Odsyłacze

COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)

Komisje przedmiotowo właściwe

Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

28.1.2015

ECON

28.1.2015

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

28.1.2015

Zaangażowane komisje - data ogłoszenia na posiedzeniu

9.3.2015

Art. 55 – Wspólne posiedzenia komisji

Data ogłoszenia na posiedzeniu

9.3.2015

Data przyjęcia

14.4.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

43

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Kosma Złotowski

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Rosa D’Amato, Markus Ferber, Olga Sehnalová, Patricija Šulin

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

 • [1]  COM(2015)12 „Optymalne wykorzystanie elastyczności przewidzianej w obowiązujących zasadach paktu stabilności i wzrostu”
 • [2] Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie zrównoważonej przyszłości transportu, P7_TA(2010)0260, ust. 32.

OPINIA Komisji Kontroli Budżetowej (14.4.2015)

dla Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013
(COM(2015)0010 – C8‑0007/2015 – 2015/0009(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Michael Theurer

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Opinia komisji CONT koncentruje się na kwestiach związanych z należytym zarządzaniem finansami, a zwłaszcza na art. 14 projektu rozporządzenia: Kontrola prowadzona przez Trybunał Obrachunkowy.

Europejski Trybunał Obrachunkowy powinien być upoważniony do przeprowadzania kontroli dotyczących działalności podejmowanej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, jako że wszystkie te działania są działaniami związanymi z zarządzaniem dochodami i wydatkami Unii w rozumieniu art. 287 TFUE. Należy podkreślić zwłaszcza następujące kwestie:

1.  EFIS określono jako jednoznacznie identyfikowalny i przejrzysty instrument gwarancyjny, który finansowany jest głównie z budżetu Unii.

2.  Członkowie komitetu inwestycyjnego wyznaczani są na wniosek Komisji.

3.  Komisja będzie reprezentowana w radzie kierowniczej EFIS.

4.  Komisja jest członkiem Rady Dyrektorów EBI i EBI konsultuje się z nią przed zatwierdzeniem każdego działania w zakresie finansowania i inwestycji.

5.  Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego zostanie utworzone częściowo w oparciu o istniejące struktury doradcze Komisji.

6.  Zasoby funduszu gwarancyjnego będą zarządzane przez Komisję.

7.  Komisja oraz EBI, z pomocą państw członkowskich, wspierają utworzenie przejrzystego wykazu obecnie realizowanych i potencjalnych projektów inwestycyjnych na terytorium Unii.

POPRAWKI

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako do komisji przedmiotowo właściwych, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Umocowanie 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego,

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a) Dnia 12 marca 2015 r. Europejski Trybunał Obrachunkowy przyjął opinię nr 4/2015 (zgodnie z art. 287 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)) dotyczącą wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013, w której przedstawia swoje uwagi dotyczące wniosku Komisji oraz propozycje ulepszenia rozporządzenia.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a) Stosowność inwestycji należy oceniać również pod kątem jej zdolności do przyciągnięcia inwestora prywatnego do finansowania gospodarki w perspektywie długoterminowej, jako że obecnie duża część europejskich prywatnych oszczędności (około 16 000 mld EUR) zdeponowana jest w dużej mierze na kontach średnioterminowych i często poza Unią.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje strategiczne o wysokiej gospodarczej wartości dodanej, przyczyniające się do osiągnięcia celów politycznych Unii.

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje strategiczne o wysokiej gospodarczej wartości dodanej, przyczyniające się do osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”. W tym kontekście środki z EFIS przeznaczone na sieci infrastruktury powinny przyczyniać się do realizacji celów określonych w rozporządzeniu (UE) nr 1315/2013 w zakresie transportu, rozporządzeniu (UE) nr 347/2013 w zakresie sieci energetycznych i rozporządzeniu (UE) nr 283/2014 w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej. Należy zwrócić szczególną uwagę na projekty charakteryzujące się synergią pomiędzy sektorami transportu, telekomunikacji i energii.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) EFIS powinien być ukierunkowany na projekty o wyższym profilu ryzyka i zysku niż istniejące instrumenty EBI i Unii, dzięki czemu będzie uzupełniać obecne działania. EFIS powinien finansować działania w całej Unii, w tym w państwach, które zostały najbardziej dotknięte kryzysem finansowym. EFIS powinien być wykorzystywany wyłącznie w sytuacjach, w których niemożliwe jest skorzystanie z innych źródeł finansowania na rozsądnych warunkach.

(15) EFIS powinien być ukierunkowany na projekty o wyższym profilu ryzyka i zysku niż istniejące instrumenty EBI i Unii, dzięki czemu będzie uzupełniać obecne działania. EFIS powinien finansować działania w całej Unii, zwłaszcza w państwach, które zostały najbardziej dotknięte kryzysem finansowym. EFIS powinien być wykorzystywany wyłącznie w sytuacjach, w których niemożliwe jest skorzystanie z innych źródeł finansowania na rozsądnych warunkach.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19a) Docelowa wysokość wpłat do funduszu gwarancyjnego to 200 mln EUR w 2016 r., 300 mln EUR w 2017 r., 1 mld EUR w 2018 r. i 2 mld EUR w 2019 r., co będzie stopniowo zatwierdzane przez Parlament Europejski i Radę w ramach rocznej procedury budżetowej z uwzględnieniem efektywnego wykorzystania gwarancji UE oraz oceny dodatkowości działań prowadzonych w ramach EFIS w porównaniu ze zwykłymi działaniami EBI.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a) Warunki wdrażania i kontroli EFIS oraz formalne zobowiązanie państw członkowskich odegrają ważną rolę w sukcesie Funduszu. Trzeba będzie zwłaszcza zapewnić selekcję najlepszych projektów według obiektywnych kryteriów i bez względu na ich narodowość.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) Działania EBI w zakresie finansowania i inwestycji wspierane przez EFIS powinny być zarządzane zgodnie z własnymi przepisami i procedurami EBI, które obejmują odpowiednie środki kontrolne i środki podejmowane w celu zapobieżenia uchylaniu się od opodatkowania, a także z odpowiednimi przepisami i procedurami dotyczącymi Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i Trybunału Obrachunkowego, w tym z umową trójstronną między Komisją Europejską, Europejskim Trybunałem Obrachunkowym oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

(24) Działania EBI w zakresie finansowania i inwestycji wspierane przez EFIS powinny być zarządzane zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 966/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady1a, co obejmuje odpowiednie środki kontrolne i środki podejmowane w celu zapobieżenia uchylaniu się od opodatkowania, a także z odpowiednimi przepisami i procedurami dotyczącymi Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i Trybunału Obrachunkowego. Konieczne jest więc jak najszybsze zweryfikowanie, czy w nowej polityce przejrzystości przyjętej przez EBI nie wystąpiły żadne uchybienia.

 

________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

Uzasadnienie

Zbędne.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25) EBI powinien regularnie przeprowadzać oceny działań wspieranych przez EFIS, w celu oszacowania ich zasadności, wyników i skutków oraz określenia aspektów mogących udoskonalić przyszłe działania. Oceny takie powinny przyczynić się do rozliczalności i analizy długookresowej stabilności.

(25) EBI oraz komitet inwestycyjny powinny regularnie przeprowadzać oceny i składać sprawozdania z działań wspieranych przez EFIS, w celu oszacowania ich wartości dodanej wnoszonej w istniejące działania finansowane ze środków Unii, ich zasadności, wyników i skutków oraz określenia aspektów mogących udoskonalić przyszłe działania. Oceny takie powinny przyczynić się do rozliczalności publicznej, racjonalnego zarządzania finansowego, przejrzystości i analizy długookresowej stabilności gospodarczej, środowiskowej i społecznej.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26) W celu wsparcia działań w zakresie finansowania prowadzonych przez EFIS powinno powstać Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”). ECDI, korzystając z doświadczenia Komisji, EBI, krajowych banków prorozwojowych i organów zarządzających europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi, powinien wspomagać tworzenie i przygotowanie projektów w całej Unii. ECDI powinien stanowić punkt kompleksowej obsługi w zakresie pomocy technicznej związanej z inwestycjami na terytorium Unii.

(26) W celu wsparcia działań w zakresie finansowania prowadzonych przez EFIS powinno powstać Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”). ECDI, korzystając z doświadczenia Komisji, EBI, krajowych banków prorozwojowych i organów zarządzających europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi, powinien wspomagać tworzenie i przygotowanie projektów w całej Unii. ECDI powinien stanowić punkt kompleksowej obsługi w zakresie pomocy technicznej związanej z inwestycjami na terytorium Unii. ECDI powinien współpracować z istniejącymi organami doradczymi, w których uczestniczą EBI, Komisja i państwa członkowskie, takimi jak Europejskie Centrum Wiedzy Specjalistycznej w zakresie PPP (EPEC) oraz „Instrumenty finansowe – platforma doradztwa technicznego dla EFIS”. ECDI powinien umożliwiać państwom członkowskim i regionom w całej Unii nieodpłatne korzystanie z wiedzy, aby zapewnić sprawiedliwy dostęp do finansowania ze środków EFIS.

Uzasadnienie

Idea zaczerpnięta z opinii Trybunału Obrachunkowego nr 4/2015 w sprawie EFIS – pkt 29, 30 i 31.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(27a) W celu dopilnowania, by budżet Unii nie był narażony na zobowiązania warunkowe przekraczające przyznane środki, należy przewidzieć ogólny immunitet i zwolnienie z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń prawnych ze strony beneficjentów EFIS.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30) Ze względu na swój charakter, ani gwarancja UE dla EBI, ani fundusz gwarancyjny nie są „instrumentami finansowymi” w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 966/20124.

(30) Ze względu na swoje podobieństwo do unijnych instrumentów finansowych, gwarancji UE dla EBI i fundusz gwarancyjny powinny być zgodne z zasadami racjonalnego zarządzania finansowego, przejrzystości, proporcjonalności, braku dyskryminacji, równego traktowania i pomocniczości, zgodnie z art. 140 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady4 i, w stosownych przypadkach, art. 139 rozporządzenia (UE, Euratom ) nr 966/2012

__________________

__________________

4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31) W Unii mamy do czynienia z sytuacją, w której wiele potencjalnie rentownych projektów nie jest finansowanych ze względu na brak pewności i przejrzystości. Często prywatni inwestorzy nie wiedzą o ich istnieniu lub nie mają wystarczających danych, aby ocenić stopień ryzyka. Komisja oraz EBI, z pomocą państw członkowskich, powinny wspierać utworzenie przejrzystego wykazu obecnie realizowanych i przyszłych projektów na terytorium Unii, które nadają się do celów inwestycyjnych. Dzięki temu wykazowi informacje na temat projektów będą udostępniane regularnie, a co za tym idzie inwestorzy będą otrzymywali wiarygodne informacje, na podstawie których będą mogli podejmować decyzje inwestycyjne.

(31) W Unii mamy do czynienia z sytuacją, w której wiele potencjalnie rentownych projektów nie jest finansowanych ze względu na brak pewności i przejrzystości. Często prywatni inwestorzy nie wiedzą o ich istnieniu lub nie mają wystarczających danych, aby ocenić stopień ryzyka. Komisja oraz EBI, z pomocą państw członkowskich, powinny wspierać utworzenie przejrzystego katalogu obecnie realizowanych i przyszłych projektów na terytorium Unii, które nadają się do celów inwestycyjnych. Dzięki temu katalogowi informacje na temat projektów będą udostępniane regularnie, a co za tym idzie inwestorzy będą otrzymywali wiarygodne informacje, na podstawie których będą mogli podejmować decyzje inwestycyjne.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32) Państwa członkowskie również rozpoczęły działania na szczeblu krajowym w celu utworzenia i promowania takich wykazów projektów o znaczeniu krajowym. Informacje przygotowane przez Komisję i EBI powinny być powiązane z krajowymi wykazami projektów.

(32) Państwa członkowskie również rozpoczęły działania na szczeblu krajowym w celu utworzenia i promowania takich katalogów projektów o znaczeniu krajowym. Informacje przygotowane przez Komisję i EBI powinny być powiązane z krajowymi katalogami projektów.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33) Niezależnie od tego, że projekty figurujące w wykazie mogą być wykorzystywane przez EBI w procesie wyboru projektów kwalifikujących się do wsparcia przez EFIS, wykaz projektów powinien mieć szerszy zakres w stosunku do projektów na całym obszarze Unii. Zakresem tym mogą być objęte projekty, które nadają się do całkowitego finansowania przez sektor prywatny lub z pomocą innych instrumentów dostępnych na poziomie europejskim lub krajowym. EFIS powinien wspierać finansowanie i inwestowanie w projekty figurujące w wykazie projektów, ale nie powinno być automatycznej zależności między włączeniem do wykazu a dostępem do środków z EFIS, zaś EFIS powinien dysponować możliwością wyboru i wspierania projektów, które nie figurują w wykazie.

(33) Niezależnie od tego, że projekty figurujące w katalogu mogą być wykorzystywane przez EBI w procesie wyboru projektów kwalifikujących się do wsparcia przez EFIS, katalog projektów powinien mieć szerszy zakres w stosunku do projektów na całym obszarze Unii. Zakresem tym mogą być objęte projekty, które nadają się do całkowitego finansowania przez sektor prywatny lub z pomocą innych instrumentów dostępnych na poziomie europejskim lub krajowym. EFIS powinien wspierać finansowanie i inwestowanie w projekty figurujące w katalogu projektów, ale nie powinno być automatycznej zależności między włączeniem do wykazu a dostępem do środków z EFIS, zaś EFIS powinien dysponować możliwością wyboru i wspierania projektów, które nie figurują w wykazie.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34) W celu zapewnienia rozliczalności wobec obywateli europejskich, EBI powinien składać regularne sprawozdania do Parlamentu Europejskiego i Rady na temat postępów i wpływu EFIS.

(34) W celu zapewnienia rozliczalności wobec obywateli Unii, EBI, przewodniczący rady kierowniczej i dyrektor zarządzający komitetu inwestycyjnego EFIS powinni składać regularne sprawozdania do Parlamentu Europejskiego i Rady na temat postępów i wpływu EFIS, w szczególności w odniesieniu do uzupełniającego charakteru działań realizowanych w ramach EFIS w porównaniu ze standardowymi działaniami EBI.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(35a) Ponieważ fundusz gwarancyjny będzie składać się ze znaczących relokacji środków z budżetu Unii, Parlament Europejski w dalszym ciągu ma prawo do wezwania komisarza ds. budżetu Unii do stawienia się przed Parlamentem w celu skontrolowania wykorzystania budżetu Unii, w szczególności w odniesieniu do wyników operacyjnych i wydatków.

Uzasadnienie

Komisarz ds. budżetu i Trybunał Obrachunkowy zaapelowali o zmianę kulturową w zakresie metod stosowanych przez instytucje unijne w zarządzaniu unijnym budżetem – w szczególności podkreślili konieczność położenia większego nacisku na rozliczalność i skupienia się na wynikach operacyjnych i wydatkach. Ważne jest zatem, aby Parlament kontrolował te elementy i wzywał komisarza do rozliczenia. Prawo do kontroli powinno dotyczyć wyłącznie komisarza, aby zabezpieczyć niezależność zarządzania EFIS.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

EFIS ma na celu wspieranie inwestycji w Unii oraz zapewnienie zwiększonego dostępu do finansowania przedsiębiorstwom zatrudniających do 3 000 pracowników, w tym zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom, poprzez zwiększenie zdolności EBI do ponoszenia ryzyka („umowa w sprawie EFIS”).

EFIS ma na celu wspieranie inwestycji w Unii, co obejmuje też projekty prowadzone między państwami członkowskimi a krajami trzecimi, oraz zapewnienie zwiększonego dostępu do finansowania przedsiębiorstwom zatrudniających do 3000 pracowników, w tym zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom, poprzez zwiększenie zdolności EBI do ponoszenia ryzyka („umowa w sprawie EFIS”), zgodnie z zasadami racjonalnego zarządzania finansowego, przejrzystości, proporcjonalności, braku dyskryminacji, równego traktowania i pomocniczości.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 1a

 

Definicje

 

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

 

a) „umowa w sprawie EFIS” oznacza instrument prawny, za pomocą którego Komisja i EBI precyzują warunki określone w niniejszym rozporządzeniu na potrzeby zarządzania EFIS;

 

b) (b) „krajowe banki lub instytucje prorozwojowe” oznaczają podmioty prawne, które prowadzą działalność finansową na zasadzie profesjonalnej i którym państwo członkowskie powierza – na szczeblu centralnym, regionalnym lub lokalnym – publiczny mandat do prowadzenia działalności rozwojowej lub promocyjnej na zasadzie niekomercyjnej;

 

c) „platformy inwestycyjne” oznaczają spółki celowe, rachunki zarządzane, umowne uzgodnienia dotyczące współfinansowania lub podziału ryzyka bądź uzgodnienia ustanowione w dowolny inny sposób, za pomocą których inwestorzy kierują wkład finansowy w celu sfinansowania pewnej liczby projektów inwestycyjnych i do których mogą należeć platformy krajowe obejmujące kilka projektów inwestycyjnych na terytorium danego państwa członkowskiego, platformy wielokrajowe lub regionalne obejmujące kilka państw członkowskich zainteresowanych dużymi projektami na danym obszarze geograficznym lub platformy tematyczne, które mogą obejmować projekty inwestycyjne w danym sektorze;

 

d) „małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)” oznaczają mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji 2003/361/WE1a;

 

e) „spółki o średniej kapitalizacji” oznaczają podmioty prawne zatrudniające nie więcej niż 3000 pracowników i niebędące MŚP;

 

f) „beneficjenci EFIS” oznaczają wszystkich pożyczkobiorców korzystających z instrumentów finansowych gwarantowanych przez UE, a wdrażanych przez EBI na mocy umowy w sprawie EFIS;

 

g) „zdolność do ponoszenia ryzyka” oznacza, że EFIS przejmuje z góry ograniczoną część możliwego ryzyka kredytowego związanego z finansowaniem konkretnego projektu inwestycyjnego w ramach instrumentu finansowego zarządzanego przez EBI w takim stopniu, że łączne ryzyko kredytowe w portfelu równe jest maksymalnie części portfela zabezpieczonej gwarancją UE;

 

______________

 

1a Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) postanowienia dotyczące utworzenia EFIS jako osobnego, jednoznacznie identyfikowalnego i przejrzystego instrumentu gwarancyjnego oraz odrębnego rachunku zarządzanego przez EBI;

a) postanowienia dotyczące utworzenia EFIS jako osobnego, jednoznacznie identyfikowalnego i przejrzystego instrumentu gwarancyjnego oraz odrębnego rachunku zarządzanego przez EBI, w odniesieniu do którego EBI i Komisja muszą co roku uzyskać od Parlamentu i Rady absolutorium zgodnie z art. 319 TFUE i art. 164, 165 i 166 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 996/2012;

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) postanowienia dotyczące sposobu, w jaki Komisja przejmie pełną odpowiedzialność za faktyczne wykorzystanie funduszy Unii zarządzanych przez EFIS, zgodnie z art. 17 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE )i art. 317 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), oraz zapobiegnie rozproszeniu odpowiedzialności;

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) postanowienia dotyczące zarządzania EFIS zgodnie z art. 3, bez uszczerbku dla Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego;

d) postanowienia dotyczące zarządzania EFIS zgodnie z art. 3, bez uszczerbku dla Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w tym pułap kosztów zarządzania EBI, oraz z poszanowaniem obowiązków Komisji Europejskiej przewidzianych w art. 17 ust. 1 TUE, art. 317 TFUE oraz rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 966/2012;

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) wymogi dotyczące wykorzystania gwarancji UE, w tym określone ramy czasowe i kluczowe wskaźniki skuteczności działania;

g) wymogi dotyczące wykorzystania gwarancji UE, w tym określone ramy czasowe i kluczowe wskaźniki skuteczności działania umożliwiające mierzenie realizacji celów EFIS określonych w niniejszym rozporządzeniu pod względem wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, wpływu na rynek wewnętrzny i wspierania MŚP; wymogi te dostosowuje w razie potrzeby rada kierownicza;

Uzasadnienie

Ocena skuteczności działania powinna być powiązana z osiąganiem celów politycznych EFIS określonych zwłaszcza w motywach 9–14.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ga) przepisy zapewniające priorytetowy dostęp do wsparcia z EFIS dla MŚP i mikroprzedsiębiorstw;

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h) postanowienia dotyczące środków niezbędnych ECDI zgodnie z ust. 2 akapit trzeci;

h) postanowienia dotyczące formy prawnej, struktury operacyjnej i finansowania ECDI zgodnie z ust. 2 akapit trzeci;

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha) postanowienia dotyczące bezwzględnego pułapu wydatków ponoszonych przez EBI w związku z działalnością EFIS;

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ja) przepisy zapewniające przeprowadzaną przez Trybunał Obrachunkowy zewnętrzną kontrolę wszystkich projektów finansowanych w ramach EFIS.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Umowa w sprawie EFIS przewiduje, że wynagrodzenie należne Unii z tytułu działań wspieranych przez EFIS jest przekazywane po odliczeniu płatności związanych z uruchomieniem gwarancji UE, a następnie kosztów, o których mowa w ust. 2 akapit trzeci oraz w art. 5 ust. 3.

Umowa w sprawie EFIS przewiduje, że wynagrodzenie należne Unii z tytułu działań wspieranych przez EFIS jest przekazywane w wysokości nieprzekraczającej bezwzględnego pułapu po odliczeniu płatności związanych z uruchomieniem gwarancji UE, a następnie kosztów, o których mowa ust. 2 akapit trzeci niniejszego artykułu oraz w art. 5 ust. 3.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ECDI jest częściowo finansowane przez Unię do maksymalnej kwoty 20 000 000 EUR rocznie, przez okres do dnia 31 grudnia 2020 r., w zakresie dodatkowych usług świadczonych przez ECDI ponad obecną pomoc techniczną EBI. Po roku 2020 wkład finansowy Unii będzie wynikał bezpośrednio z przepisów przyszłych wieloletnich ram finansowych.

ECDI jest częściowo finansowane przez Unię do maksymalnej kwoty 20 000 000 EUR rocznie, przez okres do dnia 31 grudnia 2018 r., w zakresie dodatkowych usług świadczonych przez ECDI ponad obecną pomoc techniczną EBI. Zanim zainicjowany zostanie drugi okres finansowania od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., przed końcem 2018 r. przeprowadzony zostanie przegląd w celu dokonania oceny powodzenia ECDI i uzyskanej przez nie wartości dodanej. Po roku 2020 wkład finansowy Unii będzie wynikał bezpośrednio z przepisów przyszłych wieloletnich ram finansowych.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Umowa w sprawie EFIS przewiduje, że EFIS zarządza rada kierownicza EFIS, która określa jego kierunki działania, strategiczny podział zasobów oraz ustanawia procedury i postępowanie, w tym postępowanie dotyczące inwestycji w projekty, które EFIS może wspierać, oraz profil ryzyka EFIS, zgodnie z celami określonymi w art. 5 ust. 2. Rada kierownicza EFIS wybiera spośród swoich członków przewodniczącego.

1. Umowa w sprawie EFIS przewiduje, że Komisja oraz EBI ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność i rozliczają się przed Parlamentem i Radą z zarządzania wszystkimi funduszami i gwarancjami, którymi obraca EFIS. W tym celu EFIS ma być zarządzany przez radę kierowniczą, która – do celów wykorzystywania gwarancji UE – ma określić jego kierunki działania i strategiczny podział zasobów oraz ustanowić procedury i postępowanie, w tym postępowanie dotyczące inwestycji w projekty, które EFIS może wspierać, oraz profil ryzyka EFIS, zgodnie z celami określonymi w art. 5 ust. 2.

Rada kierownicza EFIS wybiera spośród swoich członków swojego przewodniczącego.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Przewodniczący wraz z dyrektorem zarządzającym komitetu inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 4, co najmniej raz w roku są obecni na wspólnym wysłuchaniu przed właściwymi komisjami Parlamentu Europejskiego, w celu zdania sprawozdania z postępów dotyczących realizacji działań przez EFIS.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rada kierownicza EFIS podejmuje decyzje w drodze konsensusu.

Rada kierownicza EFIS podejmuje swoje decyzje w drodze konsensusu. Decyzje te są publicznie dostępne.

 

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Umowa w sprawie EFIS będzie przewidywać ustanowienie grupy doradczej. Grupa doradcza EFIS składa się z przedstawicieli wszystkich banków, w tym krajowych banków prorozwojowych, uczestniczących w projektach na szczeblu krajowym i lokalnym, objętych gwarancją UE zgodnie z art. 4.

 

Grupa doradcza spotyka się raz do roku w Luksemburgu w siedzibie EBI. Jej spotkania organizuje EBI. Wszelka inna komunikacja i wymiana opinii między członkami grupy doradczej odbywa się na piśmie i jest publikowana po upływie roku. Grupa doradcza może udostępniać radzie kierowniczej EFIS, komitetowi inwestycyjnemu i dyrektorowi zarządzającemu wyniki badań służące stałemu ulepszaniu działań EFIS. Wszelkie koszty i wydatki grupy doradczej związane z podróżami są ponoszone przez podmioty chcące mieć swoich przedstawicieli w tej grupie.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dyrektor zarządzający i zastępca dyrektora zarządzającego są powoływani przez radę kierowniczą EFIS na wspólny wniosek Komisji i EBI na odnawialną trzyletnią kadencję.

Dyrektor zarządzający i zastępca dyrektora zarządzającego są powoływani przez radę kierowniczą EFIS na wspólny wniosek Komisji i EBI oraz po uprzednim zatwierdzeniu przez Parlament Europejski na jednokrotnie odnawialną trzyletnią kadencję.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Po wysłuchaniu rady kierowniczej Komisja, uzyskawszy zgodę EBI, przedstawia Parlamentowi Europejskiemu krótką listę kandydatów na stanowiska dyrektora zarządzającego i zastępcy dyrektora zarządzającego.

 

Po uzyskaniu zgody EBI Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu do zatwierdzenia propozycję osób do mianowania na stanowisko dyrektora zarządzającego i zastępcy dyrektora zarządzającego. Po zatwierdzeniu tej propozycji rada kierownicza mianuje dyrektora zarządzającego i zastępcę dyrektora zarządzającego na trzyletnią, jednorazowo odnawialną kadencję.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Umowa w sprawie EFIS przewiduje powołanie w EFIS komitetu inwestycyjnego, którego zadaniem jest ocena zgodności potencjalnych działań z polityką inwestycyjną EFIS i zatwierdzanie wsparcia działań przy pomocy gwarancji UE zgodnie z art. 5, niezależnie od lokalizacji geograficznej tych działań.

Umowa w sprawie EFIS przewiduje powołanie w EFIS komitetu inwestycyjnego. Zadaniem komitetu inwestycyjnego jest ocena zgodności potencjalnych działań z polityką inwestycyjną EFIS i zatwierdzanie wsparcia działań przy pomocy gwarancji UE:

 

a) zgodnych z art. 5;

 

b) zgodnych z ogólnymi celami rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i rozporządzenia (UE) nr 1315/2013, a także rocznych programów prac w zakresie TEN-T;

 

c) posiadających udowodnioną gospodarczą, społeczną i trwałą wartość dodaną w zakresie promowania miejsc pracy, umiejętności, innowacji i konkurencyjności w Unii, i które nie mogłyby zostać przeprowadzone z wykorzystaniem istniejących funduszy i instrumentów unijnych;

 

d) niezależnie od lokalizacji geograficznej tych działań w Unii.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W skład komitetu inwestycyjnego wchodzi sześciu niezależnych ekspertów i dyrektor zarządzający. Niezależni eksperci powinni posiadać duże doświadczenie rynkowe w dziedzinie finansowania projektów i są powoływani przez radę kierowniczą EFIS na trzyletnią, odnawialną kadencję.

W skład komitetu inwestycyjnego wchodzi ośmiu niezależnych ekspertów i dyrektor zarządzający. Eksperci ci powinni posiadać duże doświadczenie rynkowe w dziedzinie konstruowania i finansowania projektów oraz zaawansowaną wiedzę w zakresie makroekonomii. Członkowie komitetu inwestycyjnego są powoływani przez radę kierowniczą EFIS na trzyletnią, odnawialną kadencję w ramach otwartej i przejrzystej procedury selekcji.

 

W tym celu rada kierownicza sporządza listę co najmniej 16 ekspertów (ośmiu mężczyzn i ośmiu kobiet) i przedkłada ją Parlamentowi Europejskiemu. Po wysłuchaniu ekspertów z tej listy Parlament Europejski podejmuje decyzję, proponując ośmiu z nich do powołania przez radę kierowniczą.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Publikuje się życiorysy i oświadczenia w zakresie prowadzonej działalności wszystkich członków komitetu inwestycyjnego, są one często aktualizowane, a Komisja i EBI mogą przeprowadzać dogłębne kontrole ich wiarygodności.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Decyzje komitetu inwestycyjnego podejmowane są zwykłą większością głosów.

Decyzje komitetu inwestycyjnego podejmowane są zwykłą większością głosów. Są one niezależne, niezawisłe i publicznie dostępne.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 3a

 

Przepisy finansowe EFIS i ECDI

 

Przepisy finansowe mające zastosowanie do EFIS i ECDI przyjmuje rada kierownicza. Nie mogą one odbiegać od przepisów rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012.

 

W ramach negocjacji dotyczących umowy w sprawie EFIS przed ustanowieniem EFIS lub w odpowiedzi na oficjalny wniosek złożony przez radę kierowniczą Komisja może być uprawniona do zezwolenia w należycie uzasadnionych przypadkach na odstępstwo od formy przejściowych przepisów finansowych w drodze aktu delegowanego zgodnie z art. 290 TFUE i art. 17 niniejszego rozporządzenia. Tego typu przepisy przejściowe obowiązują przez okres nie dłuższy niż trzy lata lub dopóki Parlament i Rada nie zmienią rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 tak, by uwzględnić w nim specjalne wymogi dotyczące EFIS.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Unia udziela EBI gwarancji w odniesieniu do działań w zakresie finansowania i inwestycji prowadzonych na terytorium Unii i objętych niniejszym rozporządzeniem („gwarancja UE”). Gwarancja UE udzielana jest jako gwarancja na żądanie w odniesieniu do instrumentów, o których mowa w art. 6.

1. Unia udziela EBI gwarancji w odniesieniu do działań w zakresie finansowania i inwestycji prowadzonych na terytorium Unii i objętych niniejszym rozporządzeniem („gwarancja UE”). Gwarancja UE udzielana jest również krajowym bankom lub instytucjom prorozwojowym, zgodnie z art. 58 lit. c) rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012, a także platformom inwestycyjnym. Gwarancja UE udzielana jest jako gwarancja na żądanie w odniesieniu do kwalifikowalnych instrumentów, o których mowa w art. 6 niniejszego rozporządzenia.

 

2. Prawne roszczenia warunkowe beneficjentów EFIS przeciwko Komisji ograniczone są do gwarancji UE.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Gwarancja UE udzielana jest EBI w odniesieniu do działań w zakresie finansowania i inwestycji zatwierdzonych przez komitet inwestycyjny, o którym mowa w art. 3 ust. 5, lub finansowania EFI na potrzeby prowadzania przez EBI działań w zakresie finansowania i inwestycji zgodnie z art. 7 ust. 2. Działania te muszą być zgodne z polityką Unii i wspierać następujące cele:

2. Gwarancja UE udzielana jest EBI wyłącznie w odniesieniu do działań w zakresie finansowania i inwestycji zatwierdzonych przez komitet inwestycyjny lub finansowania EFI na potrzeby prowadzenia przez EBI działań w zakresie finansowania i inwestycji zgodnie z art. 7 ust. 2 i zatwierdzonych przez komitet inwestycyjny.

 

Działania, o których mowa w pierwszym akapicie, muszą być zgodne z polityką Unii, opłacalne i technicznie wykonalne, zapewniać dodatkowość, w miarę możliwości maksymalizować uruchomienie kapitału sektora prywatnego, uzupełniać istniejące unijne fundusze lub programy pomocy, zapewniać europejską wartość dodaną, przyczyniać się do osiągnięcia celów „Europy 2020” i wspierać następujące cele:

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) rozwój infrastruktury, w tym w dziedzinie transportu, w szczególności w ośrodkach przemysłowych, w dziedzinie energii, w szczególności połączenia międzysieciowe, oraz w dziedzinie infrastruktury cyfrowej;

a) rozwój infrastruktury, w tym w dziedzinie transportu, w szczególności na potrzeby czystego transportu miejskiego oraz projektów zgodnych z transeuropejską siecią transportową zdefiniowaną w rozporządzeniu (UE) nr 1315/2013; w dziedzinie energii, w szczególności połączeń międzysieciowych; oraz w dziedzinie infrastruktury cyfrowej;

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Zgodnie z art. 17 Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego EBI pobiera od beneficjentów działań w zakresie finansowania opłaty na pokrycie wydatków związanych z EFIS. Nie naruszając przepisów akapitu 2 i 3, wydatki administracyjne ani inne kwoty pobierane przez EBI w związku z działaniami w zakresie finansowania i inwestycji prowadzonymi przez EBI na mocy niniejszego rozporządzenia nie są pokrywane z budżetu Unii.

3. Zgodnie z art. 17 Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego EBI pobiera od beneficjentów działań w zakresie finansowania opłaty na pokrycie wydatków związanych z EFIS, których wysokość nie przekracza bezwarunkowego pułapu przewidzianego w umowie w sprawie EFIS. Ryzyko powstania niepodlegających zwrotowi wydatków po stronie EBI w całości ponosi EBI. Nie naruszając przepisów akapitów 2 i 3 niniejszego ustępu, wydatki administracyjne ani inne kwoty pobierane przez EBI w związku z działaniami w zakresie finansowania i inwestycji prowadzonymi przez EBI na mocy niniejszego rozporządzenia nie są pokrywane z budżetu Unii.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. e) EBI może uruchomić gwarancję UE, w ramach łącznego limitu odpowiadającego 1 % łącznej kwoty obowiązujących, ale jeszcze niewykonanych zobowiązań gwarancyjnych UE, na pokrycie wydatków, którymi zostali obciążeni beneficjenci działań w zakresie finansowania, ale które nie zostały odzyskane.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. e) EBI może uruchomić gwarancję UE, której wysokość nie przekracza bezwarunkowego pułapu przewidzianego w umowie w sprawie EFIS, na pokrycie wydatków, którymi zostali obciążeni beneficjenci działań w zakresie finansowania, ale które nie zostały odzyskane.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Kwoty pobierane przez EBI w przypadku, gdy EBI dostarcza w imieniu EFIS finansowania na rzecz EFI, które jest zabezpieczone gwarancją UE zgodnie z art. 7 ust. 2, mogą być pokrywane z budżetu Unii.

Kwoty pobierane przez EBI w przypadku, gdy EBI dostarcza w imieniu EFIS finansowania na rzecz EFI, które jest zabezpieczone gwarancją UE zgodnie z art. 7 ust. 2, mogą być pokrywane z budżetu Unii. Opłaty takie podlegają bezwarunkowym pułapom przewidzianym w umowie w sprawie EFIS.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Pod warunkiem spełnienia wszystkich odpowiednich kryteriów kwalifikowalności państwa członkowskie mogą korzystać z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, aby wnieść wkład w finansowanie kwalifikowalnych projektów, w które inwestuje EBI ze wsparciem w postaci gwarancji UE.

4. Pod warunkiem spełnienia wszystkich odpowiednich kryteriów kwalifikowalności państwa członkowskie mogą korzystać z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, aby wnieść wkład w finansowanie kwalifikowalnych projektów, w które inwestuje EBI ze wsparciem w postaci gwarancji UE. Jeżeli w takich przypadkach do zarządzania takimi kwalifikowalnymi projektami i ich kontroli zastosowanie ma wiele ram prawnych Unii, pierwszeństwo mają rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 i właściwe przepisy dotyczące finansowania sektora.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na potrzeby art. 5 ust. 2 EBI korzysta z gwarancji UE w celu pokrycia ryzyka związanego z instrumentami co do zasady na poziomie portfela.

Na potrzeby art. 5 ust. 2 EBI korzysta z gwarancji UE tylko w celu pokrycia ryzyka kredytowego związanego z instrumentami kwalifikowalnymi. Co do zasady gwarancję UE stosuje się wyłącznie na poziomie portfela instrumentów kwalifikowalnych wykorzystywanych do finansowania projektów przez komitet inwestycyjny.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Kwota gwarancji UE dla EBI wynosi 16 000 000 000 EUR, z czego, zgodnie z ust. 2, maksymalnie 2 500 000 000 EUR może zostać przydzielone na finansowanie EFI przez EBI. Bez uszczerbku dla art. 8 ust. 9, łączne płatności unijne dokonane w ramach gwarancji dla EBI nie mogą przekroczyć kwoty gwarancji.

1. Kwota gwarancji UE dla EBI wynosi 16 000 000 000 EUR, z czego, zgodnie z ust. 2, maksymalnie 2 500 000 000 EUR może zostać przydzielone na finansowanie EFI przez EBI. Bez uszczerbku dla art. 8 ust. 9 łączne płatności unijne dokonane w ramach gwarancji dla EBI nie mogą przekroczyć kwoty gwarancji, tym samym wykluczając powstanie zobowiązań warunkowych w budżecie Unii. Roszczenia prawne beneficjentów końcowych wobec Unii wykraczające poza kwotę tej gwarancji zostają wyłączone.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Dyrektor zarządzający dopilnowuje, aby miary ryzyka portfeli objętych gwarancją UE były łatwo dostępne publicznie, tak jak i metoda oraz dane służące do określenia ryzyka danego portfela instrumentów, a także regularnie aktualizuje te informacje.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W przypadku, gdy EBI uruchamia gwarancję UE zgodnie z umową w sprawie EFIS, Unia dokonuje wypłaty na żądanie zgodnie z warunkami tej umowy.

3. W przypadku, gdy EBI uruchamia gwarancję UE zgodnie z umową w sprawie EFIS, Unia dokonuje wypłaty na żądanie zgodnie z warunkami tej umowy. Taka wypłata jest ograniczona do kwoty nieuruchomionych jeszcze przez EBI środków pochodzących z gwarancji UE. Wszystkie dalsze straty i ryzyko ponoszą pozostałe podmioty uczestniczące w portfelu i zainteresowane strony zaangażowane w projekt. UE nie przyjmuje żadnych zobowiązań warunkowych, których kwota przekracza kwotę gwarancji UE.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. W umowie w sprawie EFIS wprowadza się ogólny immunitet Unii i zwolnienie z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń prawnych ze strony beneficjentów EFIS wobec Komisji, jakie wykraczają poza kwotę gwarancji UE.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) wpłat z budżetu ogólnego Unii,

a) wkładów z budżetu ogólnego Unii,

Poprawka  54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Kwota docelowa jest początkowo gromadzona w drodze stopniowych wpłat środków, o których mowa w ust. 2 lit. a). Jeśli gwarancja była uruchamiana w okresie początkowego tworzenia się funduszu gwarancyjnego, do zgromadzenia kwoty docelowej wykorzystywane są także wpłaty do funduszu gwarancyjnego przewidziane w ust. 2 lit. b), c) i d), do maksymalnej wysokości równej wartości uruchomionej gwarancji.

Kwota docelowa jest początkowo gromadzona w drodze stopniowych wpłat środków, o których mowa w ust. 2 lit. a), oraz muszą towarzyszyć jej wpłaty do funduszu gwarancyjnego przewidziane w ust. 2 lit. b), c) i d).

Poprawka  55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych dostosowujących kwotę docelową przewidzianą w ust. 5 maksymalnie o 10 %, tak by lepiej odzwierciedlić ewentualne ryzyko związane z uruchomieniem gwarancji UE, zgodnie z art. 17.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych dostosowujących poziom docelowy przewidziany w ust. 5 niniejszego artykułu maksymalnie o 10%, tak by lepiej odzwierciedlić ewentualne ryzyko związane z uruchomieniem gwarancji UE, zgodnie z art. 17. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której płatności w wysokości 50% zobowiązań gwarancyjnych okażą się niewystarczające, Komisja proponuje zwiększenie bufora płynnościowego, wskazując źródło dodatkowych środków na płatności, jednak pozostawiając odnośną decyzję Parlamentowi i Radzie.

Uzasadnienie

Idea zaczerpnięta z opinii Trybunału Obrachunkowego nr 4/2015 w sprawie EFIS – pkt 37.

Poprawka  56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8. Począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r., jeśli w wyniku uruchomienia gwarancji wysokość funduszu gwarancyjnego spadła poniżej 50 % kwoty docelowej, Komisja przedkłada sprawozdanie w sprawie wyjątkowych środków, które mogą być niezbędne w celu jego uzupełnienia.

8. Począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r., jeśli w wyniku uruchomienia gwarancji środki funduszu gwarancyjnego spadły poniżej 50% kwoty docelowej, Komisja przedkłada sprawozdanie w sprawie wyjątkowych środków, które mogą być niezbędne w celu jego uzupełnienia. Jeżeli Komisja uzna to za konieczne, przedstawia zalecenia w sprawie dostosowania wysokości gwarancji.

Uzasadnienie

Idea zaczerpnięta z opinii Trybunału Obrachunkowego nr 4/2015 w sprawie EFIS – pkt 37.

Poprawka  57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

9a. Wydatki budżetowe powiązane z EFIS oraz zobowiązaniami finansowymi Unii w żadnym wypadku nie przekraczają kwoty danego zobowiązania budżetowego zaciągniętego na ten cel, czyli nie obejmują zobowiązań warunkowych dla budżetu unijnego.

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić w tekście EFIS, że budżet Unii w żadnym wypadku nie pokryje wyższej kwoty niż kwota wkładu budżetowego do gwarancji określonego w samym rozporządzeniu.

Poprawka  58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja oraz EBI, z pomocą państw członkowskich, wspierają utworzenie przejrzystego wykazu obecnie realizowanych i ewentualnych przyszłych projektów w Unii. Wykaz pozostaje bez uszczerbku dla projektów ostatecznie wybranych do wsparcia zgodnie z art. 3 ust. 5.

1. Komisja oraz EBI, z pomocą państw członkowskich, wspierają utworzenie przejrzystego wykazu obecnie realizowanych i ewentualnych przyszłych projektów inwestycyjnych w Unii. Wykaz służy wyłącznie do celów wyeksponowania inwestorom i do celów informacyjnych i pozostaje bez uszczerbku dla projektów ostatecznie wybranych do wsparcia zgodnie z art. 3 ust. 5.

Poprawka  59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja i EBI opracowują, aktualizują i rozpowszechniają, w regularny i uporządkowany sposób, informacje dotyczące bieżących i przyszłych inwestycji, które znacząco przyczyniają się do osiągnięcia celów polityki UE.

2. Komisja i EBI opracowują, aktualizują i rozpowszechniają, w regularny i uporządkowany sposób, informacje dotyczące wszystkich bieżących i przyszłych inwestycji, w publicznie dostępnej bazie projektów.

Poprawka  60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Państwa członkowskie opracowują, aktualizują i rozpowszechniają, w regularny i uporządkowany sposób, informacje dotyczące bieżących i przyszłych projektów inwestycyjnych na ich terytorium.

3. Państwa członkowskie opracowują, aktualizują i rozpowszechniają, wraz z EBI, w regularny i uporządkowany sposób, informacje dotyczące wszystkich bieżących i przyszłych projektów inwestycyjnych na ich terytorium.

Poprawka  61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. EBI, we właściwych przypadkach we współpracy z EFI, co pół roku przedkłada Komisji sprawozdanie z działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji prowadzonej na mocy niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie to zawiera ocenę zgodności z warunkami wykorzystania gwarancji UE oraz kluczowymi wskaźnikami skuteczności działania ustanowionymi zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. g). Sprawozdanie to zawiera również dane statystyczne, finansowe i rachunkowe na temat poszczególnych działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji oraz te same dane w ujęciu zbiorczym.

1. EBI, we właściwych przypadkach we współpracy z EFI, co pół roku przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji sprawozdanie z działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji prowadzonej na mocy niniejszego rozporządzenia. Jedno z dwóch sprawozdań finalizowane jest w odpowiednim czasie, tak aby Komisja mogła zawrzeć istotne informacje w rocznym sprawozdaniu finansowym, oraz zawiera ocenę zgodności z warunkami wykorzystania gwarancji UE oraz kluczowymi wskaźnikami skuteczności działania ustanowionymi zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. g). Sprawozdanie to zawiera również dane statystyczne, finansowe i rachunkowe na temat poszczególnych działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji oraz te same dane w ujęciu zbiorczym.

Uzasadnienie

Idea zaczerpnięta z opinii Trybunału Obrachunkowego nr 4/2015 w sprawie EFIS – pkt 40.

Poprawka  62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. EBI, we właściwych przypadkach we współpracy z EFI, co roku przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji. Sprawozdanie, podawane do wiadomości publicznej, zawiera:

2. EBI, we właściwych przypadkach we współpracy z EFI, co roku przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Trybunałowi Obrachunkowemu sprawozdanie z działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji na mocy niniejszego rozporządzenia. Roczne sprawozdanie, podawane do wiadomości publicznej, zawiera:

Poprawka  63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) ocenę działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji na poziomie poszczególnych działań, sektora, państwa i regionu oraz ocenę zgodności tych działań z niniejszym rozporządzeniem, wraz z oceną podziału działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji według celów określonych w art. 5 ust. 2;

a) ocenę działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji na poziomie poszczególnych działań, sektora, państwa i regionu oraz ocenę zgodności tych działań z niniejszym rozporządzeniem i rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 966/2012, wraz z oceną podziału działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji według celów;

Poprawka  64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) ocenę wartości dodanej, skali zaangażowania sektora prywatnego w finansowanie, oczekiwanych i osiągniętych wyników oraz skutków działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji w ujęciu zbiorczym;

b) ocenę wartości dodanej i wykonania projektów pod względem szacowanego i zrealizowanego zwrotu z inwestycji w terminie realizacji projektu, dodatkowości działań prowadzonych w ramach EFIS w porównaniu ze zwykłymi działaniami EBI, skali zaangażowania sektora prywatnego w finansowanie, oczekiwanych i osiągniętych wyników oraz skutków działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji w ujęciu zbiorczym;

Poprawka  65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) zamierzony i uzyskany efekt mnożnikowy działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji;

Poprawka  66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb) ocenę wkładu w cele rozporządzenia (UE) nr 1315/2013 w odniesieniu do transportu, rozporządzenia (UE) nr 347/2013 w odniesieniu do sieci energetycznych oraz rozporządzenia (UE) nr 283/2014 w odniesieniu do infrastruktury telekomunikacyjnej;

Poprawka  67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) ocenę korzyści finansowych przekazanych beneficjentom działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji w ujęciu zbiorczym;

c) oszacowanie kwoty finansowej przekazanej beneficjentom i ocenę działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji w ujęciu zbiorczym;

Poprawka  68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) ocenę jakości działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji;

d) ocenę wartości dodanej działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji oraz ryzyka związanego z tymi działaniami;

Poprawka  69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) wykaz pośredników finansowych zajmujących się realizacją działań EBI z zakresu finansowania i inwestycji, zawierający wszelkie kwestie związane ze stosowaniem art. 14 i 15;

Poprawka  70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

db) listę beneficjentów EFIS, w tym pożyczkobiorców korzystających z instrumentów finansowych gwarantowanych przez Unię, a wdrażanych przez EBI na mocy umowy w sprawie EFIS;

Poprawka  71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) szczegółowe informacje dotyczące przypadków uruchomienia gwarancji UE;

e) szczegółowe informacje dotyczące przypadków uruchomienia gwarancji UE, strat, zwrotu z inwestycji, kwot odzyskanych i jakichkolwiek innych otrzymanych płatności;

Poprawka  72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea) wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do lat poprzednich oraz skumulowane dane dotyczące utraty wartości aktywów kapitału własnego;

Poprawka  73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) sprawozdania finansowe EFIS.

f) sprawozdania finansowe EFIS wraz z opinią niezależnego audytora zewnętrznego.

Uzasadnienie

Nie wymaga uzasadnienia.

Poprawka  74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa) szczegółowe informacje na temat projektów, na które otrzymano środki z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych przeznaczone na finansowanie kwalifikujących się projektów stanowiących inwestycje EBI, objętych gwarancją UE, jak przewidziano w art. 5 ust. 4;

Poprawka  75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera f b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fb) dane statystyczne, finansowe i rachunkowe na temat działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji w ujęciu zbiorczym.

Poprawka  76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Do celów rachunkowości i sprawozdawczości Komisji w zakresie ryzyk objętych gwarancją UE oraz zarządzania funduszem gwarancyjnym, EBI, we właściwych przypadkach we współpracy z EFI, przekazuje Komisji co roku:

3. Do celów rachunkowości i sprawozdawczości Komisji w zakresie ryzyk objętych gwarancją UE oraz zarządzania funduszem gwarancyjnym, EBI, we właściwych przypadkach we współpracy z EFI, przekazuje Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu co roku:

Poprawka  77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) informacje na temat dokonanej przez EBI i EFI oceny i klasyfikacji ryzyka związanego z działaniami EBI w zakresie finansowania i inwestycji;

a) informacje na temat dokonanej przez EBI i EFI oceny i klasyfikacji ryzyka związanego z działaniami EBI w zakresie finansowania i inwestycji prowadzonymi na mocy niniejszego rozporządzenia;

Poprawka  78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) informacje na temat obowiązujących, ale jeszcze niewykonanych zobowiązań finansowych UE dotyczących gwarancji udzielonych w odniesieniu do działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji w podziale na poszczególne działania;

b) informacje na temat obowiązujących, ale jeszcze niewykonanych zobowiązań finansowych Unii dotyczących gwarancji udzielonych w odniesieniu do działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji na podstawie niniejszego rozporządzenia w podziale na poszczególne działania;

Poprawka  79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) zmiany wartości zagrożonej i innych miar ryzyka dla wszystkich posiadanych portfeli projektów i dla portfeli każdego rodzaju kwalifikowalnych instrumentów.

Poprawka  80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Article 10 – paragraph 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Do dnia 30 czerwca każdego roku Komisja przesyła Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Trybunałowi Obrachunkowemu roczne sprawozdanie w sprawie sytuacji funduszu gwarancyjnego oraz jego zarządzania w poprzednim roku kalendarzowym.

6. Do dnia 31 marca każdego roku Komisja przesyła Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Trybunałowi Obrachunkowemu roczne rachunki, sprawozdanie finansowe i roczne sprawozdanie, zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 996/2012, w sprawie sytuacji EFIS oraz zarządzania nim w poprzednim roku kalendarzowym. Niniejsze sprawozdanie powinno również zawierać informacje na temat adekwatności poziomu gwarancji UE oraz, o ile jest to konieczne, zalecenia dotyczące regulacji jej poziomu.

Uzasadnienie

Idea zaczerpnięta z opinii Trybunału Obrachunkowego nr 4/2015 w sprawie EFIS – pkt 37 i 41.

Poprawka  81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Na wniosek Parlamentu Europejskiego dyrektor zarządzający uczestniczy w przesłuchaniu w Parlamencie Europejskim dotyczącym wyników działalności EFIS.

1. Na wniosek Parlamentu Europejskiego i przynajmniej dwa razy w ciągu roku dyrektor zarządzający, przewodniczący rady kierowniczej, właściwy komisarz ds. budżetu Unii i przewodniczący Rady Dyrektorów EBI uczestniczą w przesłuchaniach w Parlamencie Europejskim dotyczących rocznego absolutorium i wyników działalności i zarządzania finansami w EFIS.

Poprawka  82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Na wniosek Parlamentu Europejskiego komisarz odpowiedzialny za budżet Unii uczestniczy w przesłuchaniu w Parlamencie Europejskim w sprawie wykorzystania funduszy Unii w ramach funduszu gwarancyjnego.

Uzasadnienie

Ponieważ fundusz gwarancyjny będzie składać się ze znaczących przesunięć środków z budżetu UE, Parlament powinien mieć prawo wezwać komisarza do spraw budżetu UE w celu sprawowania kontroli nad wykorzystaniem środków z budżetu UE, zwłaszcza w odniesieniu do wyników i wydatków.

Poprawka  83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Dyrektor zarządzający odpowiada ustnie lub pisemnie na zapytania skierowane do EFIS przez Parlament Europejski, w terminie pięciu tygodni od otrzymania zapytania.

2. Dyrektor zarządzający, przewodniczący rady kierowniczej, komisarz odpowiedzialny za budżet Unii oraz przewodniczący Rady Dyrektorów EBI odpowiadają ustnie lub pisemnie na zapytania skierowane do EFIS przez Parlament Europejski, w terminie czterech tygodni od otrzymania zapytania.

Poprawka  84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. We współpracy z EBI i w stosownych przypadkach z EFI Komisja przedstawia informacje na temat wyników finansowych EFIS w sprawozdaniu oceniającym, o którym mowa w art. 318 TFUE.

Uzasadnienie

W swoich ostatnich rezolucjach w sprawie absolutorium dla Komisji Parlament Europejski wnioskował, by sprawozdanie oceniające przygotowywane przez Komisję zgodnie z art. 318 TFUE skupiało się zwłaszcza na strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Wniosek ten został potwierdzony w sprawozdaniu z własnej inicjatywy w sprawie oceny finansów Unii opartej na uzyskanych wynikach: nowe narzędzie Komisji Europejskiej mające na celu usprawnienie procedury udzielania absolutorium, zob. ust. 11 (2013/2172(INI)).

Poprawka  85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b. Na wniosek Parlamentu Europejskiego EBI przedkłada Parlamentowi Europejskiemu wszelkie informacje w trakcie procedury udzielania absolutorium.

Poprawka  86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Najpóźniej do dnia [PO insert date: 18 months after the entry into force of this Regulation] EBI przeprowadza ocenę działania EFIS. EBI przekazuje swoją ocenę Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji. EBI przekazuje swoją ocenę Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji.

Najpóźniej do dnia [PO insert date: 12 months after the entry into force of this Regulation] EBI przeprowadza ocenę działania EFIS, w tym również w odniesieniu do projektów EFIS na podstawie podprogramów, i ocenę cyklu eksploatacji ukierunkowanych inwestycji. EBI przekazuje swoją ocenę Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji. Do oceny tej zostanie załączona opinia Trybunału Obrachunkowego.

Poprawka  87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Najpóźniej do dnia [PO insert date: 18 months after the entry into force of this Regulation] Komisja przeprowadza ocenę wykorzystania gwarancji UE i działania funduszu gwarancyjnego, w tym wykorzystania wpłat zgodnie z art. 8 ust. 9.. Komisja przedkłada swoją ocenę Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Najpóźniej do dnia [PO insert date: 12 months after the entry into force of this Regulation] Komisja przeprowadza ocenę stosowania gwarancji UE i działania funduszu gwarancyjnego, również w odniesieniu do projektów korzystających z gwarancji na podstawie podprogramów i ocenę cyklu eksploatacji inwestycji celowych, w tym wykorzystania dotacji zgodnie z art. 8 ust. 9. Komisja przedkłada swoją ocenę Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Do oceny tej zostanie załączona opinia Trybunału Obrachunkowego.

Poprawka  88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Na wniosek Parlamentu Europejskiego lub Rady z niezależne osoby trzecie przeprowadzają ocenę działania EFIS, stosowania gwarancji UE i działania funduszu gwarancyjnego, w tym wykorzystania wpłat zgodnie z art. 8 ust. 9.

Uzasadnienie

Idea zaczerpnięta z opinii Trybunału Obrachunkowego nr 4/2015 w sprawie EFIS – pkt 42.

Poprawka  89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) EBI publikuje kompleksowe sprawozdanie z działalności EFIS;

a) EBI publikuje kompleksowe sprawozdanie z działalności EFIS i projektów EFIS na podstawie podprogramów, w celu dopasowania cyklu planowanych inwestycji;

Poprawka  90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) Komisja publikuje kompleksowe sprawozdanie z wykorzystania gwarancji UE i działania funduszu gwarancyjnego.

b) Komisja publikuje kompleksowe sprawozdanie z wykorzystania gwarancji UE i działania funduszu gwarancyjnego i projektów korzystających z gwarancji na podstawie podprogramów, w celu dopasowania cyklu eksploatacji planowanych inwestycji.

Poprawka  91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. EBI i EFI regularnie przekazują Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji wszystkie swoje niezależne sprawozdania z oceny, zawierające ocenę praktycznych rezultatów uzyskanych w ramach konkretnych działań EBI i EFI realizowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia.

4. EBI i EFI regularnie przekazują Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji wszystkie swoje niezależne sprawozdania z oceny, zawierające ocenę praktycznych rezultatów uzyskanych w ramach konkretnych działań EBI i EFI realizowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia, skoncentrowane na skutkach i rezultatach.

Poprawka  92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Najpóźniej do dnia [PO insert date three years after the entry into force of this Regulation] Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat stosowania niniejszego rozporządzenia wraz z ewentualnymi odpowiednimi wnioskami.

5. Najpóźniej do dnia [PO insert date three years after the entry into force of this Regulation] Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat stosowania niniejszego rozporządzenia, w tym ocenę wartości dodanej EFIS oraz jej dodatkowości w stosunku do istniejących instrumentów finansowych Unii, wraz z ewentualnymi odpowiednimi wnioskami dotyczącymi ulepszeń.

Poprawka  93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zgodnie z własnymi zasadami dotyczącymi przejrzystości w zakresie dostępu do dokumentów i informacji, EBI udostępnia na swojej stronie internetowej informacje dotyczące wszystkich działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji oraz ich wpływu na cele ogólne, o których mowa w art. 5 ust. 2.

1. Zgodnie z własnymi zasadami dotyczącymi przejrzystości w zakresie dostępu do dokumentów i informacji, EBI udostępnia na swojej stronie internetowej informacje dotyczące wszystkich działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji oraz ich wpływu na cele ogólne i działania specjalne, o których mowa w art. 5 ust. 2.

 

2. EBI gwarantuje, że każdy obywatel Unii oraz każda osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę w jednym z państw członkowskich ma dostęp do dokumentów związanych z EFIS zgodnie z rozporządzeniem nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady1a.

 

3. W przypadku szczegółowych uzgodnień pomiędzy Komisją a EBI w zakresie wymiany i publicznego ujawniania informacji uzgodnienia takie zostają podane do wiadomości publicznej.

 

_______________

 

1a Rozporządzenie nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).

Poprawka  94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Umowa w sprawie EFSI jest publikowana.

Uzasadnienie

Idea zaczerpnięta z opinii Trybunału Obrachunkowego nr 4/2015 w sprawie EFIS – pkt 44.

Poprawka  95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Gwarancja UE oraz płatności dokonane i odzyskane z tytułu takiej gwarancji, które są przypisane do budżetu ogólnego Unii, są przedmiotem audytów Trybunału Obrachunkowego.

1. Zewnętrzny audyt działań podejmowanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem jest przeprowadzany przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 287 TFUE, a zatem podlega procedurze udzielania absolutorium zgodnie z art 319 TFUE. Komisja zapewnia, że Trybunał Obrachunkowy jest w stanie wykonywać swoje prawa, przewidziane w pierwszym akapicie art. 287 (3) TFUE i posiada pełny dostęp do wszystkich informacji potrzebnych do przeprowadzania audytów. Komisja i EBI dopilnowują, by wszystkie strony, których dotyczą działania podejmowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, zostały poinformowane o prawie Trybunału Obrachunkowego określonym w art. 287 ust. 3 akapit pierwszy TFUE. EBI, EFI, wszyscy pośrednicy finansowi uczestniczący w działaniach podejmowanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, a także odbiorcy końcowi zapewniają Trybunałowi Obrachunkowemu wszelkie udogodnienia i przekazują wszystkie informacje, które uzna on za niezbędne do wykonywania swojego zadania zgodnie z art. 161 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012. Umowa trójstronna między Komisją Europejską, Europejskim Trybunałem Obrachunkowym oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym podlega przeglądowi w celu odzwierciedlenia wymogów niniejszego artykułu.

Poprawka  96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Parlament Europejski i Rada mogą zwrócić się do Trybunału Obrachunkowego o zbadanie wszelkiej innej kwestii wchodzącej w zakres ich kompetencji określonych w art. 287 ust. 4 TFUE.

Poprawka  97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. Trybunał Obrachunkowy sporządza sprawozdanie specjalne dotyczące każdego dwunastomiesięcznego okresu rozpoczynającego się w dniu 1 kwietnia każdego roku. W każdym sprawozdaniu specjalnym bada się, czy:

 

a) zwrócono wystarczającą uwagę na wydajność i skuteczność przy wykorzystywaniu EFIS;

 

 

b) wsparcie EFIS przyczyniło się do realizacji celów tworzenia trwałych miejsc pracy, długotrwałego wzrostu gospodarczego i konkurencyjności;

 

c) działania w ramach EFIS prowadzone były zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami, przejrzystości, proporcjonalności, niedyskryminacji, dodatkowości, równego traktowania i pomocniczości.

 

Każde sprawozdanie specjalne sporządza się w ciągu sześciu miesięcy od upływu okresu, którego sprawozdanie dotyczy.

 

Sprawozdania specjalne przesyłane są przez Trybunał Obrachunkowy do organów zarządzających EFIS i EBI, do Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji oraz są niezwłocznie podawane do wiadomości publicznej.

 

Trybunał Obrachunkowy jest uprawniony do otrzymywania od organów zarządzających EFIS, EBI oraz od Komisji wszelkich informacji istotnych dla wykonywania zadań powierzonych mu na mocy niniejszego artykułu, zaś organy te udzielają wszelkich istotnych informacji, o które wystąpiono, w terminie określanym przez Trybunał Obrachunkowy.

Uzasadnienie

Poprawka ta odzwierciedla obecne przepisy rozporządzenia w sprawie jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (rozporządzenie nr 806/2014) w odniesieniu do upoważnienia Trybunału Obrachunkowego do przedstawiania rocznego sprawozdania specjalnego dotyczącego wyników EFIS i przestrzegania zasad należytego zarządzania finansami.

Poprawka  98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. EBI niezwłocznie informuje OLAF oraz przekazuje mu wszelkie niezbędne informacje w przypadku, gdy ma podstawy podejrzewać – na dowolnym etapie przygotowania, realizacji lub ukończenia działań objętych gwarancją UE – potencjalny przypadek nadużycia finansowego, korupcji, prania pieniędzy lub innego niezgodnego z prawem działania, które może mieć wpływ na interesy finansowe Unii.

1. EBI niezwłocznie informuje OLAF oraz przekazuje mu wszelkie niezbędne informacje w przypadku, gdy ma podstawy podejrzewać – na dowolnym etapie przygotowania, realizacji lub ukończenia działań objętych EFIS – potencjalny przypadek nadużycia finansowego, korupcji, przywłaszczenia, prania pieniędzy lub innego niezgodnego z prawem działania, które może mieć wpływ na interesy finansowe Unii.

Poprawka  99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W celu ochrony interesów finansowych Unii OLAF może prowadzić dochodzenia, w tym kontrole i inspekcje na miejscu, zgodnie z przepisami i procedurami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/20135, rozporządzeniu Rady (Euratom, WE) nr 2185/966 i rozporządzeniu Rady (WE, Euratom) nr 2988/957, w celu ustalenia, czy w związku z jakimikolwiek działaniami objętymi gwarancją UE miało miejsce nadużycie finansowe, korupcja, pranie pieniędzy lub jakiekolwiek inne niezgodne z prawem działanie mające wpływ na interesy finansowe Unii. OLAF może przekazywać właściwym organom zainteresowanych państw członkowskich informacje uzyskane w trakcie dochodzeń.

2. W celu ochrony interesów finansowych Unii OLAF prowadzi dochodzenia, w tym kontrole i inspekcje na miejscu, zgodnie z przepisami i procedurami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/20135, rozporządzeniu Rady (Euratom, WE) nr 2185/966 i rozporządzeniu Rady (WE, Euratom) nr 2988/957, w celu ustalenia, czy w związku z jakimikolwiek działaniami prowadzonymi na mocy niniejszego rozporządzenia miało miejsce nadużycie finansowe, korupcja, pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu, oszustwo podatkowe i uchylanie się od opodatkowania lub jakiekolwiek inne niezgodne z prawem działanie mające wpływ na interesy finansowe Unii. OLAF może przekazywać właściwym organom zainteresowanych państw członkowskich informacje uzyskane w trakcie dochodzeń.

__________________

__________________

5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).

5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).

6 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).

6 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).

7 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z 23.12.1995, s. 1).

7 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z 23.12.1995, s. 1).

Poprawka  100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku udowodnienia takich niezgodnych z prawem działań, EBI podejmuje działania służące odzyskaniu środków w odniesieniu do swoich działań wspieranych gwarancją UE.

W przypadku gdy OLAF zaleca usunięcie naruszenia z powodu niezgodnych z prawem działań, w tym prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania, korupcji lub gdy nadużycia finansowe mające wpływ na interesy finansowe zostaną udowodnione w trakcie dochodzenia, EBI i Komisja podejmują działania służące odzyskaniu środków w odniesieniu do swoich działań.

Poprawka  101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Umowy o finansowanie podpisane w związku z działaniami wspieranymi na mocy niniejszego rozporządzenia zawierają klauzule umożliwiające wykluczenie z działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji oraz, w razie konieczności, podjęcie odpowiednich działań służących odzyskaniu środków w przypadkach nadużyć finansowych, korupcji lu b innych niezgodnych z prawem działań, zgodnie z umową w sprawie EFIS, polityką EBI oraz właściwymi wymogami regulacyjnymi. Decyzja o zastosowaniu wykluczenia z działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji podejmowana jest zgodnie z właściwą umową w sprawie finansowania lub inwestowania.

3. Umowy o finansowanie podpisane w związku z działaniami wspieranymi na mocy niniejszego rozporządzenia zawierają klauzule umożliwiające wykluczenie z działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji oraz, w razie konieczności, podjęcie odpowiednich działań służących odzyskaniu środków w przypadkach nadużyć finansowych, korupcji lub innych niezgodnych z prawem działań, zgodnie z umową w sprawie EFIS, polityką EBI oraz właściwymi wymogami regulacyjnymi. Decyzja o zastosowaniu wykluczenia z działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji podejmowana jest zgodnie z właściwą umową w sprawie finansowania lub inwestowania. Umowy te są przekazywane Parlamentowi Europejskiemu.

Poprawka  102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Prowadząc działania z zakresu finansowania i inwestycji, EBI nie wspiera żadnych działań prowadzonych w celach niezgodnych z prawem, w tym prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania, korupcji lub nadużyć finansowych mających wpływ na interesy finansowe Unii. W szczególności EBI nie uczestniczy w żadnych działaniach z zakresu finansowania i inwestowania realizowanych przez podmiot znajdujący się na terytorium jurysdykcji unikającej współpracy, zgodnie z jego polityką w zakresie słabo uregulowanych lub unikających współpracy jurysdykcji opartą na polityce Unii, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju lub Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.

1. Prowadząc działania z zakresu finansowania i inwestycji, EBI, EFI i wszyscy pośrednicy finansowi nie wspierają żadnych działań prowadzonych w celach niezgodnych z prawem, w tym prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania, korupcji lub nadużyć finansowych mających wpływ na interesy finansowe Unii. W szczególności EBI nie uczestniczy w żadnych działaniach z zakresu finansowania i inwestowania realizowanych przez podmiot znajdujący się na terytorium jurysdykcji unikającej współpracy w zakresie stosowania norm podatkowych ustalonych na szczeblu międzynarodowym, zgodnie z jego polityką w zakresie słabo uregulowanych lub unikających współpracy jurysdykcji opartą na polityce Unii, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju lub Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy. EBI stosuje takie wymogi względem każdej strony trzeciej wnoszącej wkład do EFIS czy każdej platformy inwestycyjnej.

Uzasadnienie

Poprawka ta uwzględnia bardziej precyzyjne brzmienie art. 140 ust. 4 rozporządzenia finansowego, którym się najwidoczniej zainspirowano.

Poprawka  103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Działania w zakresie finansowania i inwestycji podpisane przez EBI lub EFI w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia zawarcia umowy w sprawie EFIS mogą być przedkładane przez EBI lub EFI Komisji w celu objęcia ich gwarancją UE.

1. Działania w zakresie finansowania i inwestycji podpisane przez EBI lub EFI w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia zawarcia umowy w sprawie EFIS mogą być przedkładane przez te organy komitetowi inwestycyjnemu w celu dokonania ich oceny. Komitet inwestycyjny może przedstawić te działania Komisji, aby zaproponować ich pokrycie gwarancją UE.

Uzasadnienie

Idea zaczerpnięta z opinii Trybunału Obrachunkowego nr 4/2015 w sprawie EFIS – pkt 45.

Poprawka  104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja dokonuje oceny tych działań i, w przypadku gdy są one zgodne z kryteriami merytorycznymi określonymi w art. 5 i w umowie w sprawie EFIS, decyduje o objęciu ich gwarancją UE.

2. Biorąc pod uwagę ocenę niezależnego komitetu inwestycyjnego Komisja dokonuje oceny działań i, w przypadku gdy są one zgodne z kryteriami merytorycznymi określonymi w art. 5 i w umowie w sprawie EFIS, decyduje o objęciu ich gwarancją UE. Informuje ona następnie o takiej decyzji Parlament Europejski.

Uzasadnienie

Idea zaczerpnięta z opinii Trybunału Obrachunkowego nr 4/2015 w sprawie EFIS – pkt 45.

PROCEDURA

Tytuł

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych

Odsyłacze

COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)

Komisje przedmiotowo właściwe

Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

28.1.2015

ECON

28.1.2015

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

CONT

9.3.2015

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Data powołania

Michael Theurer

2.3.2015

Art. 55 – Wspólne posiedzenia komisji

Data ogłoszenia na posiedzeniu

9.3.2015

Rozpatrzenie w komisji

24.2.2015

23.3.2015

 

 

Data przyjęcia

13.4.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

2

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Julia Pitera, Czesław Adam Siekierski, Patricija Šulin

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Eugen Freund

OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (1.4.2015)

dla Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013
(COM(2015)0010 – C8‑0007/2015 – 2015/0009(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Danuta Jazłowiecka

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W wyniku kryzysu gospodarczego i finansowego wysokość inwestycji w UE spadła o ok. 15 % w stosunku do rekordowego poziomu osiągniętego w 2007 r. Taka sytuacja niekorzystnie wpłynie na ożywienie gospodarcze, tworzenie miejsc pracy, długoterminowy wzrost i konkurencyjność. Luka inwestycyjna stwarza dodatkowe ryzyko zagrażające osiągnięciu celów wyznaczonych w strategii „Europa 2020”, a zwłaszcza głównego celu, jakim jest stopa zatrudnienia w wysokości 75% wśród ludności w grupie wiekowej 24–64 do 2020 r. W trzecim kwartale 2014 r. stopa bezrobocia w UE-28 wciąż utrzymywała się na poziomie 9,7%. Ponadto zbyt wielu młodych Europejczyków jest coraz bliżej krawędzi ubóstwa. Mimo to państwa członkowskie nie wykorzystują skutecznie europejskich funduszy, zwłaszcza z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Mimo pozytywnego wpływu polityki spójności aktualne starania na rzecz pobudzenia wzrostu i zwiększenia zatrudnienia nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Pilnie potrzebna jest w związku z tym nowa dodatkowa inicjatywa ukierunkowana na wzrost i tworzenie miejsc pracy. W tym kontekście z zadowoleniem powinniśmy przyjąć wniosek w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, który ma potencjał, aby zapewnić, w połączeniu z innymi instrumentami, impuls ekonomiczny o szybkim działaniu.

Jak pokazuje doświadczenie, istnieje silna współzależność między bezrobociem i poziomem inwestycji, tak więc powinniśmy się spodziewać, że wspomniany fundusz, jeśli zostanie dobrze skonstruowany i będzie dobrze zarządzany, spowoduje wzrost poziomu tak potrzebnego średnio- i długoterminowego zatrudnienia. Fundusz ma uruchomić 315 miliardów EUR na okres trzech lat i wygenerować dzięki temu 1,3 miliona dodatkowych pośrednich i bezpośrednich miejsc pracy. Potencjalny wpływ funduszu na zatrudnienie będzie zależał od wielu czynników, zwłaszcza od możliwości wspierania z niego projektów posiadających potencjał tworzenia miejsc pracy, od zakresu, w jakim wykorzystany zostanie kapitał prywatny, od jego kompatybilności z innymi istniejącymi instrumentami oraz od terminowego uwolnienia funduszy i wprowadzenia dodatkowych środków ukierunkowanych na rynek pracy.

Potencjał tworzenia miejsc pracy

Głównym celem projektów finansowanych z EFIS powinien być wzrost gospodarczy i tworzenie odpowiednich i wysokiej jakości miejsc pracy. Ten cel przewodni powinien przyświecać całemu rozporządzeniu. Aby ocenić wyniki, należy uważnie oszacować liczbę i jakość miejsc pracy wygenerowanych przez fundusz, ze szczególnym naciskiem na respektowanie warunków zatrudnienia w tych nowych miejscach. Ocena ta powinna także posłużyć jako użyteczne narzędzie podczas przyszłego przeglądu EFIS.

Aby nie hamować potencjału tworzenia miejsc pracy, państwa członkowskie będą wspierać aktywną politykę rynku pracy, aby zagwarantować, że kwalifikacje siły roboczej będą dostosowane do potrzeb sektorów o wysokim potencjale inwestycyjnym. W tym zakresie duże znaczenie ma reforma publicznych służb zatrudnienia i EURES.

Wspieranie MŚP i spółek o średniej kapitalizacji

Mające siedzibę w UE małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99% przedsiębiorstw w UE, zatrudniają ponad 90 milionów osób i odpowiadają za 85% niedawnego wzrostu zatrudnienia netto. Posiadają więc wysoki potencjał tworzenia zatrudnienia, który należy zwiększać. Sukces EFIS będzie uzależniony od stopnia, w jakim sektor prywatny będzie gotowy inwestować, tak więc należy maksymalnie zwiększać zachęty dla sektora prywatnego. Fundusz powinien być skonstruowany w taki sposób, aby unikać finansowania projektów, które tak czy inaczej zostałyby zrealizowane. Dlatego należy priorytetowo traktować projekty o stosunkowo wysokim profilu ryzyka, a także posiadające potencjał stania się rentownymi dzięki dofinansowaniu z EFIS.

Gromadzenie dodatkowych funduszy

Po bardzo potrzebnym etapie konsolidacji budżetowej nadszedł moment, aby kraje europejskie zaczęły inwestować. Aby maksymalnie zwiększyć potencjał inwestycyjny funduszu i, w rezultacie, zatrudnienie, musimy utworzyć zachęty dla państw członkowskich motywujące je do udziału finansowego w EFIS. W związku z tym wkład finansowy państw członkowskich w EFIS, w tym ewentualny udział w platformach inwestycyjnych, nie powinien być brany pod uwagę przez Komisję podczas definiowania korekty budżetowej w ramach funkcji odstraszającej lub zapobiegawczej paktu stabilności i wzrostu.

Korelacja z innymi istniejącymi instrumentami

Sukces EFIS będzie zależał także od tego, na ile będzie on w stanie koegzystować z innymi już istniejącymi instrumentami w Europie i je wzmacniać, jak na przykład europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne. Aby maksymalnie zwiększyć potencjał tworzenia zatrudnienia za pośrednictwem tych instrumentów finansowych, powinna istnieć możliwość, z jednej strony, wykorzystywania europejskich funduszy strukturalnych do dofinansowywania projektów w ramach EFIS, a z drugiej strony, wykorzystywania EFIS do współfinansowania projektów kwalifikujących się do dofinansowania w ramach europejskiej polityki strukturalnej.

Środki dodatkowe

Aby zapewnić powodzenie EFIS, Komisja Europejska wprowadzi i wesprze dodatkowe środki mające zapewnić większą przewidywalność regulacyjną i zniesienie barier dla inwestycji, by Europa stała się bardziej atrakcyjnym celem inwestycji.

Ponadto metody selekcji projektów inwestycyjnych powinny uwzględniać różne poziomy rozwoju krajowych rynków finansowych i ich stabilność, co będzie miało bezpośredni wpływ na zdolność wykorzystania funduszu przez państwa członkowskie. Dzięki temu dystrybucja środków finansowych zostanie zagwarantowana w całej UE, w tym w krajach najbardziej dotkniętych kryzysem.

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako do komisji przedmiotowo właściwych, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Kryzys gospodarczy i finansowy spowodował obniżenie poziomu inwestycji w Unii. Inwestycje osiągnęły rekordową wysokość w 2007 r., a podczas kryzysu spadły o ok. 15 %. Unii szczególnie daje się we znaki brak inwestycji będący konsekwencją niepewności rynków co do perspektyw gospodarczych oraz ograniczeń budżetowych w państwach członkowskich. Brak inwestycji spowalnia ożywienie gospodarcze i wpływa niekorzystnie na tworzenie miejsc pracy, długoterminowe perspektywy wzrostu gospodarczego i konkurencyjność.

(1) Kryzys gospodarczy i finansowy spowodował obniżenie poziomu inwestycji w Unii. Inwestycje osiągnęły rekordową wysokość w 2007 r., a podczas kryzysu spadły o ok. 15 %. Unii szczególnie daje się we znaki brak ukierunkowanych i wysokiej jakości inwestycji będący konsekwencją niepewności rynków co do perspektyw gospodarczych, ograniczeń budżetowych w państwach członkowskich i/lub regionach, niezrównoważonego poziomu zadłużenia i problemów strukturalnych. Brak inwestycji spowalnia ożywienie gospodarcze i wpływa niekorzystnie na tworzenie miejsc pracy, długoterminowe perspektywy wzrostu gospodarczego, konkurencyjność i siatkę bezpieczeństwa socjalnego.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a) EFIS powinien poświęcić szczególną uwagę projektom w państwach członkowskich i regionach, które wciąż odczuwają w największym stopniu skutki kryzysu, mając na celu zmniejszenie rozbieżności, zwłaszcza jeśli chodzi o stopę bezrobocia i zatrudnienia. W europejskiej strategii inwestycyjnej, do której realizacji ma się przyczynić EFIS, należy szczególnie uwzględnić konieczność tworzenia nowego wysokiej jakości zatrudnienia na odpowiednim poziomie.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Konieczne jest podjęcie kompleksowych działań, aby wyjść z błędnego koła napędzanego brakiem inwestycji. Do stymulowania inwestycji konieczne są reformy strukturalne i odpowiedzialność budżetowa. Wraz z nowym impulsem do finansowania inwestycji mogą one przyczynić się do powstania pozytywnego sprzężenia zwrotnego polegającego na tym, że projekty inwestycyjne wpływają na wzrost zatrudnienia i popytu oraz prowadzą do trwałego zwiększenia potencjału wzrostu.

(2) Konieczne jest podjęcie kompleksowych działań, aby wyjść z błędnego koła napędzanego brakiem inwestycji. Społecznie odpowiedzialne reformy strukturalne i odpowiedzialność budżetowa pomagają w pobudzaniu rozsądnych inwestycji. Wraz z nowym impulsem do finansowania inwestycji mogą one przyczynić się do powstania pozytywnego sprzężenia zwrotnego polegającego na tym, że projekty inwestycyjne wspierają i generują wzrost stabilnego i wysokiej jakości średnio- i długoterminowego zatrudnienia, zwiększają popyt, prowadzą do trwałego zwiększenia potencjału wzrostu, a także do gospodarczej, społecznej i terytorialnej spójności oraz włączenia społecznego i generują wartość dodaną dla społeczeństwa.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a) Cel inwestycji strategicznych, jakim jest sprzyjanie trwałemu wzrostowi gospodarczemu, powinien być realizowany równolegle z celem, jakim jest generowanie średnio- i długoterminowego zatrudnienia wysokiej jakości, respektującego przepisy państw członkowskich w zakresie warunków zatrudnienia.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2b) Należy podjąć szeroki wachlarz reform społecznych i gospodarczych na szczeblu krajowym, które przyniosą znaczne korzyści gospodarcze i społeczne. Reformy te powinny mieć na przykład na celu zagwarantowanie pełnego i równego dostępu do systemu edukacji i szkoleń wysokiej jakości, dobrej jakości placówek opieki na dziećmi i odpowiednio dofinansowywanych systemów opieki zdrowotnej, a także zagwarantowanie równego udziału kobiet i mężczyzn w rynku pracy oraz opracowanie sprawiedliwych i wydajnych systemów polityki podatkowej, które skutecznie wyeliminują oszustwa podatkowe i uchylanie się od opodatkowania.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2c) Aby maksymalnie wykorzystać potencjał tworzenia zatrudnienia EFIS państwa członkowskie powinny kontynuować społecznie odpowiedzialne reformy strukturalne i inne inicjatywy, takie jak programy szkoleniowe i aktywna polityka rynku pracy, wspierać warunki sprzyjające tworzeniu trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz inwestować w ukierunkowane strategie społeczne zgodne z pakietem dotyczącym inwestycji społecznych z 2013 r. Ponadto państwa członkowskie powinny podejmować dodatkowe działania, takie jak indywidualne programy szkoleniowe dopasowujące umiejętności pracowników do potrzeb sektorów korzystających z EFIS, skrojone na miarę usługi biznesowe dla przedsiębiorstw, aby przygotować je do ekspansji i tworzenia nowych miejsc pracy, a także wsparcie dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą i osób samozatrudnionych.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) W trakcie kryzysu gospodarczego i finansowego Unia poczyniła wysiłki na rzecz wspierania wzrostu, w szczególności poprzez inicjatywy określone w strategii „Europa 2020”, która nakreśliła drogę do inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Europejski Bank Inwestycyjny („EBI”) również wzmocnił swoją rolę w pobudzaniu i wspieraniu inwestycji na terytorium Unii, częściowo poprzez podwyższenie kapitału w styczniu 2013 r. Konieczne są dalsze działania, które zagwarantują, że unijne zapotrzebowanie na inwestycje zostanie zaspokojone, a płynność dostępna na rynku będzie wykorzystywana skutecznie i ukierunkowana na finansowanie rentownych projektów inwestycyjnych.

(4) W trakcie kryzysu gospodarczego i finansowego Unia poczyniła wysiłki na rzecz wspierania wzrostu, w szczególności poprzez inicjatywy określone w strategii „Europa 2020”, która nakreśliła drogę do inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, które niestety w niewystarczający sposób wpłynęły na poziom zatrudnienia i ubóstwa w wielu państwach członkowskich. Europejski Bank Inwestycyjny („EBI”) również wzmocnił swoją rolę w pobudzaniu i wspieraniu inwestycji na terytorium Unii, częściowo poprzez podwyższenie kapitału w styczniu 2013 r. Konieczne są zatem dalsze dodatkowe działania, które zagwarantują, że unijne zapotrzebowanie na inwestycje zostanie zaspokojone, a płynność dostępna na rynku będzie wykorzystywana skutecznie i ukierunkowana na finansowanie rentownych i trwałych projektów inwestycyjnych, kładąc duży nacisk na ich potencjał generowania wzrostu i trwałego oraz wysokiej jakości miejsc pracy oraz ogółem korzyści społeczne.

 

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) EFIS jest jednym z elementów kompleksowego podejścia mającego rozwiać atmosferę niepewności otaczającą inwestycje publiczne i prywatne. Zaproponowana strategia opiera się na trzech filarach: uruchomieniu środków na inwestycje, doprowadzeniu inwestycji do gospodarki realnej i poprawie otoczenia inwestycyjnego w Unii.

(8) EFIS jest jednym z elementów kompleksowego podejścia mającego rozwiać atmosferę niepewności otaczającą inwestycje publiczne i prywatne. Zaproponowana strategia opiera się na trzech filarach: uruchomieniu środków na inwestycje, doprowadzeniu inwestycji do gospodarki realnej i poprawie otoczenia inwestycyjnego w Unii. EFIS będzie miał trudności w osiągnięciu założonego celu, jeśli nie nastąpi poprawa otoczenia inwestycyjnego. W tym kontekście konieczne jest autentyczne zaangażowanie na rzecz dalszej konsolidacji wewnętrznego rynku Unii z naciskiem na jednolity rynek cyfrowy. EFIS powinien zacząć funkcjonować jak najszybciej, aby inwestycje można było rozpocząć w 2015 r.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Otoczenie inwestycyjne w Unii należy polepszyć poprzez usunięcie barier dla inwestycji, wzmocnienie jednolitego rynku i zwiększenie przewidywalności regulacji. Działalność EFIS i, w ujęciu ogólnym, inwestycje w całej Europie powinny skorzystać na tych dodatkowych działaniach.

(9) Otoczenie inwestycyjne w Unii należy polepszyć poprzez usunięcie barier dla inwestycji, zmniejszenie biurokracji, wzmocnienie jednolitego rynku, utrzymanie wystarczającej elastyczności rynku pracy, zagwarantowanie, że koszty pracy, w tym zarobki, są adekwatne do wydajności, promowanie systemów ochrony socjalnej, które czynią pracę atrakcyjną, restrukturyzację i kapitalizację banków, poprawę skuteczności administracji publicznej i systemów podatkowych i zwiększenie przewidywalności regulacji. Działalność EFIS i, w ujęciu ogólnym, inwestycje w całej Europie powinny skorzystać na tych dodatkowych działaniach.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) EFIS powinien przyczynić się do rozwiązania problemów związanych z finansowaniem i przeprowadzaniem inwestycji produkcyjnych w Unii i zapewnić lepszy dostęp do finansowania. Z lepszego dostępu do finansowania powinny skorzystać w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa. Należy również rozciągnąć korzyści z tego dostępu na przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji, czyli przedsiębiorstwa zatrudniające do 3 000 pracowników. Przezwyciężenie obecnych trudności inwestycyjnych w Europie powinno przyczynić się do poprawy spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii.

(10) EFIS powinien przyczynić się do rozwiązania problemów związanych z finansowaniem i przeprowadzaniem inwestycji produkcyjnych w Unii i zapewnić lepszy i łatwiejszy dostęp do finansowania z myślą o generowaniu trwałego wzrostu i wysokiej jakości i trwałych miejc pracy. Z lepszego dostępu do finansowania powinny skorzystać w szczególności mające siedzibę w Unii małe i średnie przedsiębiorstwa, które stanowią 99% przedsiębiorstw w Unii, zatrudniają ponad 90 milionów pracowników i dzięki którym powstało niedawno ponad 80% nowych miejsc pracy w Unii. Należy również rozciągnąć korzyści z tego lepszego dostępu na spółki o średniej kapitalizacji, czyli spółki zatrudniające do 3 000 pracowników, a także na przedsiębiorstwa społeczne i na mikroprzedsiębiorstwa. Przezwyciężenie obecnych trudności inwestycyjnych w Europie powinno przyczynić się do poprawy spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje strategiczne o wysokiej gospodarczej wartości dodanej, przyczyniające się do osiągnięcia celów politycznych Unii.

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje strategiczne o wysokiej społeczno-gospodarczej wartości dodanej i potencjale tworzenia wysokiej jakości i trwałych miejsc pracy, przyczyniające się do osiągnięcia celów politycznych Unii, zwłaszcza jeśli chodzi o cele strategii „Europa 2020” dotyczące polityki spójności i zatrudnienia, edukacji i ograniczenia ubóstwa.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Wiele małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji w całej Unii wymaga pomocy w przyciągnięciu finansowania rynkowego, w szczególności jeśli chodzi o inwestycje obarczone wysokim ryzykiem. EFIS powinien pomóc tym przedsiębiorstwom w przezwyciężeniu problemu braku kapitału, umożliwiając EBI i Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu („EFI”) przekazywanie bezpośrednich i pośrednich zastrzyków kapitału, a także udzielanie gwarancji wysokiej jakości sekurytyzacjom pożyczek i innym produktom tworzonym w związku z celami EFIS.

(12) Wiele mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw oraz spółek o średniej kapitalizacji w całej Unii wymaga pomocy w przyciągnięciu finansowania rynkowego, w szczególności, jeśli chodzi o inwestycje obarczone wysokim ryzykiem. EFIS powinien pomóc tym przedsiębiorstwom w przezwyciężeniu problemu braku kapitału, umożliwiając EBI i Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu („EFI”) przekazywanie bezpośrednich i pośrednich zastrzyków kapitału, a także udzielanie gwarancji wysokiej jakości sekurytyzacjom pożyczek i innym produktom tworzonym w związku z celami EFIS. Ważne jest, aby EFIS uwzględniał specyficzne warunki inwestycyjne w państwach o mniej rozwiniętych rynkach finansowych.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) EFIS powinien zostać utworzony w ramach EBI, aby korzystać z jego doświadczeń i udokumentowanych osiągnięć oraz aby jego działania jak najszybciej przyniosły oczekiwane pozytywne skutki. Działalność EFIS w zakresie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw i przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji powinna być prowadzona za pośrednictwem EFI, aby korzystać z jego doświadczeń.

(13) EFIS powinien zostać utworzony w ramach EBI, aby korzystać z jego doświadczeń i udokumentowanych osiągnięć oraz aby jego działania jak najszybciej przyniosły oczekiwane pozytywne skutki. Działalność EFIS w zakresie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, mikroprzedsiębiorstw i spółek o średniej kapitalizacji powinna być prowadzona za pośrednictwem EFI, aby korzystać z jego doświadczeń.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) EFIS powinien skupić się na projektach o dużej wartości dodanej pod względem społecznym i gospodarczym. W szczególności powinien być ukierunkowany na projekty, które sprzyjają tworzeniu miejsc pracy, długoterminowemu wzrostowi i konkurencyjności. EFIS powinien wykorzystywać szereg produktów finansowych, w tym kapitał własny, zadłużenie lub gwarancje, które najlepiej odpowiadają potrzebom poszczególnych projektów. Tak szeroki wachlarz produktów powinien sprawić, że EFIS będzie zdolny dostosowywać się do potrzeb rynku, a jednocześnie zachęcać do prywatnych inwestycji w projekty. EFIS nie powinien zastępować finansowania prywatno-rynkowego, ale powinien przyciągać finansowanie z sektora prywatnego poprzez usuwanie niedoskonałości rynku w celu zapewnienia jak najskuteczniejszego strategicznego wykorzystanie środków publicznych. Wymóg zgodności z zasadami pomocy państwa powinien przyczynić się do takiego skutecznego i strategicznego wykorzystania środków publicznych.

(14) EFIS powinien skupić się na projektach o dużej wartości dodanej pod względem społecznym i gospodarczym, wywierających bezpośredni wpływ na gospodarkę realną. W szczególności powinien być ukierunkowany na projekty, które sprzyjają tworzeniu wysokiej jakości i trwałych miejsc pracy, trwałemu i sprzyjającemu włączeniu długoterminowemu wzrostowi, konkurencyjności, a także badaniom naukowym i innowacjom oraz rozwojowi umiejętności. EFIS powinien wykorzystywać szereg produktów finansowych, w tym kapitał własny, zadłużenie lub gwarancje, które najlepiej odpowiadają potrzebom poszczególnych projektów. Tak szeroki wachlarz produktów powinien sprawić, że EFIS będzie zdolny dostosowywać się do potrzeb rynku, a jednocześnie zachęcać do prywatnych inwestycji w projekty. EFIS nie powinien zastępować finansowania prywatno-rynkowego, ale powinien przyciągać finansowanie z sektora prywatnego poprzez usuwanie niedoskonałości rynku w celu zapewnienia jak najskuteczniejszego strategicznego wykorzystanie środków publicznych. Wymóg zgodności z zasadami pomocy państwa powinien przyczynić się do takiego skutecznego i strategicznego wykorzystania środków publicznych.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a) Wpływ EFIS na zatrudnienie powinien być systematycznie monitorowany i w jeszcze większym stopniu promowany, zwłaszcza z myślą o osiągnięciu długofalowych celów społecznych w postaci trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, dzięki czemu zarówno inwestorzy, jak i pracownicy odniosą korzyści z EFIS.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) EFIS powinien być ukierunkowany na projekty o wyższym profilu ryzyka i zysku niż istniejące instrumenty EBI i Unii, dzięki czemu będzie uzupełniać obecne działania. EFIS powinien finansować działania w całej Unii, w tym w państwach, które zostały najbardziej dotknięte kryzysem finansowym. EFIS powinien być wykorzystywany wyłącznie w sytuacjach, w których niemożliwe jest skorzystanie z innych źródeł finansowania na rozsądnych warunkach.

(15) EFIS powinien uzupełniać inne istniejące już unijne instrumenty finansowe i powinien być ukierunkowany na projekty mające trudności z przyciągnięciem prywatnego kapitału i o wyższym profilu ryzyka i zysku niż istniejące instrumenty EBI i Unii, dzięki czemu będzie uzupełniać obecne działania. EFIS powinien finansować działania w całej Unii, w tym w państwach, które zostały najbardziej dotknięte kryzysem finansowym i na obszarach, na których występuje wysoki poziom bezrobocia. EFIS powinien być wykorzystywany wyłącznie w sytuacjach, w których niemożliwe jest skorzystanie z innych źródeł finansowania na rozsądnych warunkach.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) EFIS powinien być ukierunkowany na inwestycje rentowne gospodarczo i technicznie wykonalne, które mogą być obarczone pewnym ryzykiem, ale jednocześnie spełniają szczególne wymogi finansowania przez EFIS.

(16) EFIS powinien być ukierunkowany na inwestycje rentowne gospodarczo i technicznie wykonalne, mające znaczny potencjał tworzenia miejsc pracy. Poziom ryzyka związany z tymi inwestycjami powinien być odpowiedni z punktu widzenia osiągania celów EFIS, zwłaszcza jeśli chodzi o tworzenie miejsc pracy, a ponadto zawsze należy spełniać szczególne wymogi finansowania przez EFIS.

Uzasadnienie

Inwestycje muszą być nie tylko rentowne, ale również mieć istotny potencjał tworzenia miejsc pracy. Określenie poziomu ryzyka inwestycji słowem „odpowiedni” jest stwierdzeniem bardzo niejasnym, dlatego lepiej powiązać poziom ryzyka z celami, jakie ma osiągać EFIS, zwłaszcza jeśli chodzi o tworzenie miejsc pracy.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a) EFIS powinien należycie uwzględniać sytuację na rynku pracy w różnych państwach członkowskich i regionach oraz uwzględniać podczas oceny potencjalne osiągalne i zwiększające zatrudnienie efekty.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16b) Rada kierownicza EFIS powinna określać politykę dotyczącą inwestowania w projekty oraz profil ryzyka. Ponieważ od tej polityki będzie zależeć wybór projektów, należy włączyć Parlament Europejski w ustalanie kryteriów.

Uzasadnienie

Rada kierownicza ma do odegrania w EFIS szczególną rolę, jaką jest określanie polityki inwestycyjnej oraz kryteriów doboru projektów. Parlament Europejski musi uczestniczyć w określaniu tych kryteriów.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16c) EFIS powinien skupiać się raczej na tworzeniu nowych inwestycji w dziedzinach, którymi inwestorzy są zainteresowani w ograniczonym stopniu, a nie na zastępowaniu inwestycji, które należałoby przeprowadzić gdzie indziej (efekt wypierania), czy na wysoce rentownych inwestycjach, które przeprowadzono by tak czy inaczej (efekt bezproduktywności). Należy wspierać inwestycje społeczne, które nie tylko są rentowne pod względem finansowym, ale też przynoszą pozytywne skutki społeczne, np. inwestycje w kapitał ludzki czy inwestycje o dużym wpływie na tworzenie miejsc pracy lub ograniczanie ubóstwa.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16d) Aby zwiększyć wpływ EFIS na zatrudnienie, metody selekcji projektów inwestycyjnych powinny uwzględniać różne poziomy rozwoju krajowych rynków finansowych, a także ich stabilność, co będzie miało bezpośredni wpływ na zdolność wykorzystania EFIS przez państwa członkowskie. Dzięki temu dystrybucja środków finansowych będzie zagwarantowana w całej Unii, w tym w państwach członkowskich najbardziej dotkniętych kryzysem finansowym.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Decyzję o wykorzystaniu środków z EFIS na projekty infrastrukturalne i duże projekty o średniej kapitalizacji będzie podejmować komitet inwestycyjny. W skład komitetu inwestycyjnego powinni wchodzić niezależni eksperci posiadający dużą wiedzę i doświadczenie w dziedzinach związanych z projektami. Komitet inwestycyjny powinien odpowiadać przed radą kierowniczą EFIS, której rolą powinno być nadzorowanie realizacji celów EFIS. Aby odpowiednio korzystać z doświadczenia EFI, EFIS powinien zasilać finansowanie EFI, aby umożliwić mu wspieranie projektów w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji.

(17) Decyzję o wykorzystaniu środków z EFIS na projekty infrastrukturalne i duże projekty o średniej kapitalizacji będzie podejmować komitet inwestycyjny. W skład komitetu inwestycyjnego powinni wchodzić niezależni eksperci posiadający dużą wiedzę i doświadczenie w dziedzinach związanych z projektami inwestycyjnymi oraz udokumentowaną wiedzę na temat jednego z pięciu celów głównych strategii „Europa 2020”. W skład komitetu inwestycyjnego powinni wchodzić ekspert/eksperci dysponujący wiedzą specjalistyczną umożliwiającą im ocenę wpływu społecznego projektów i na zatrudnienie. Komitet inwestycyjny powinien działać w sposób jawny. Komitet inwestycyjny powinien odpowiadać przed radą kierowniczą EFIS, której rolą powinno być nadzorowanie realizacji celów EFIS. Aby odpowiednio korzystać z doświadczenia EFI, EFIS powinien zasilać finansowanie EFI, aby umożliwić mu wspieranie projektów w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji.

 

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a) Ekspertów komitetu inwestycyjnego powinien zatwierdzać Parlament Europejski, aby zwiększyć demokratyczne rządy i odpowiedzialność komitetu inwestycyjnego.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Aby umożliwić EFIS wspieranie inwestycji, Unia powinna udzielić gwarancji w wysokości 16 000 000 000 EUR. Gwarancja udzielana na poziomie portfela powinna mieć określony górny limit zależny od typu instrumentu, np. dług, kapitał własny lub gwarancja, który powinien być wyrażony jako procent wolumenu portfela zobowiązań pozostających do spłaty. Szacuje się, że dzięki połączeniu tej gwarancji z kwotą 5 000 000 000 EUR przekazaną przez EBI, pomoc z EFIS powinna wygenerować 60 800 000 000 EUR dodatkowych środków na inwestycje po stronie EBI i EFI. Kwota 60 800 000 000 EUR ze wsparcia EFIS powinna wygenerować w Unii łącznie 315 000 000 000 EUR środków na inwestycje w latach 2015 do 2017. Gwarancje przypisane do projektów, które zostaną ukończone bez uruchomienia gwarancji, stają się dostępne dla nowych działań.

(18) Aby umożliwić EFIS wspieranie inwestycji, Unia powinna udzielić gwarancji w wysokości 16 000 000 000 EUR. Gwarancja udzielana na poziomie portfela powinna mieć określony górny limit zależny od typu instrumentu, np. dług, kapitał własny lub gwarancja, który powinien być wyrażony jako procent wolumenu portfela zobowiązań pozostających do spłaty. Szacuje się, że dzięki połączeniu tej gwarancji z kwotą 5 000 000 000 EUR przekazaną przez EBI, pomoc z EFIS powinna wygenerować 60 800 000 000 EUR dodatkowych środków na inwestycje po stronie EBI i EFI. Kwota 60 800 000 000 EUR ze wsparcia EFIS powinna wygenerować w Unii łącznie 315 000 000 000 EUR środków na inwestycje w latach 2015 do 2017, co uwydatnia charakter funduszu jako narzędzia interwencji w sytuacjach kryzysowych oraz konieczność szybkiego uzyskania wyników w ciągu najbliższych trzech lat. Gwarancje przypisane do projektów, które zostaną ukończone bez uruchomienia gwarancji, stają się dostępne dla nowych działań.

Uzasadnienie

EFIS można postrzegać na dwa różne sposoby, należy jednak poprzeć wersję, zgodnie z którą jest to krótkoterminowy instrument interwencji w sytuacjach kryzysowych, mający zwalczać problem bezrobocia, a nie być impulsem do zmian strukturalnych służących modernizacji w Europie.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Uczestnictwo w EFIS powinno być otwarte dla podmiotów trzecich, co umożliwi dalsze zwiększenie jego zasobów. Mogą to być państwa członkowskie, krajowe banki prorozwojowe lub agencje publiczne będące własnością państw członkowskich lub przez nie kontrolowane, podmioty sektora prywatnego oraz, za zgodą istniejących uczestników, podmioty spoza Unii. Podmioty trzecie mogą przekazywać środki bezpośrednio do EFIS i uczestniczyć w strukturze zarządzającej EFIS.

(19) Uczestnictwo w EFIS powinno być otwarte dla podmiotów trzecich, co umożliwi dalsze zwiększenie jego zasobów. Mogą to być państwa członkowskie, krajowe banki prorozwojowe i inwestycyjne lub agencje publiczne będące własnością państw członkowskich lub instytucji regionalnych bądź przez nie kontrolowane, podmioty sektora prywatnego oraz, za zgodą istniejących uczestników, podmioty spoza Unii. Podmioty trzecie mogą przekazywać środki bezpośrednio do EFIS i uczestniczyć w strukturze zarządzającej EFIS, przy czym w procesie decyzyjnym oraz przy określaniu polityki i strategii zawsze należy chronić ogólne interesy Unii.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a) EBI powinien wykorzystywać dostępne środki i zasoby, aby wspierać rozwój geograficznych i tematycznych platform inwestycyjnych, w ramach których współpracują współinwestorzy, władze publiczne, eksperci, instytucje oświatowe, szkoleniowe i badawcze oraz inne odpowiednie podmioty na szczeblu Unii, krajowym i regionalnym, aby promować innowacje, rozwój umiejętności i tworzenie wysokiej jakości i trwałych miejsc pracy w kluczowych obszarach, w których inwestycje są najbardziej potrzebne.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20b) Wkłady finansowe państw członkowskich w EFIS, w tym ewentualny udział w platformach inwestycyjnych, nie powinny być brane pod uwagę przez Komisję podczas definiowania korekty budżetowej w ramach funkcji odstraszającej lub zapobiegawczej paktu stabilności i wzrostu. W przypadku przekroczenia wartości odniesienia dla deficytu Komisja nie powinna wszczynać procedury nadmiernego deficytu, jeśli powodem przekroczenia jest wkład do EFIS, przekroczenie to nie jest wysokie i oczekuje się, że będzie miało charakter przejściowy. Podobnie nie powinno się wszczynać procedury przy okazji oceny przekroczenia wartości odniesienia dla zadłużenia, jeśli jest ono spowodowane wyłącznie wkładem w EFIS.

Uzasadnienie

Musimy zachęcić jak najwięcej państw członkowskich do udziału w EFIS, aby maksymalnie zwiększyć jego pozytywny wpływ na europejską gospodarkę. Dlatego wkłady finansowe państw członkowskich, w tym wkłady w platformy inwestycyjne, nie powinny pociągać za sobą procedury nadmiernego deficytu.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21) Pod warunkiem spełnienia wszystkich kryteriów kwalifikowalności państwa członkowskie mogą korzystać z europejskich funduszy na rzecz inwestycji strukturalnych, aby wnieść wkład w finansowanie kwalifikowalnych projektów wspieranych przez gwarancję UE. Elastyczność zaproponowanego podejścia powinna zwiększyć potencjał przyciągania inwestorów w obszarach inwestycji, którymi zajmuje się EFIS.

(21) Pod warunkiem spełnienia wszystkich kryteriów kwalifikowalności państwa członkowskie mogą korzystać z europejskich funduszy na rzecz inwestycji strukturalnych, aby wnieść wkład w finansowanie kwalifikowalnych projektów wspieranych przez gwarancję UE. Elastyczność zaproponowanego podejścia powinna zwiększyć potencjał przyciągania inwestorów w obszarach inwestycji, którymi zajmuje się EFIS. EFIS może być także wykorzystywany do współfinansowania projektów kwalifikujących się do finansowania w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Uzasadnienie

EFIS powinien być traktowany jako dodatkowy instrument inwestycyjny w stosunku do już istniejących europejskich funduszy strukturalnych. W związku z tym, aby maksymalnie zwiększyć potencjał obu instrumentów, współfinansowanie projektów między EFIS i europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi powinno działać w obie strony. W szczególności wykorzystywanie instrumentów finansowych dostępnych w ramach EFIS, takich jak pożyczki, może pomóc zrealizować wiele ważnych projektów w ramach polityki strukturalnej, które były zablokowane z powodu braku środków publicznych.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25) EBI powinien regularnie przeprowadzać oceny działań wspieranych przez EFIS, w celu oszacowania ich zasadności, wyników i skutków oraz określenia aspektów mogących udoskonalić przyszłe działania. Oceny takie powinny przyczynić się do rozliczalności i analizy długookresowej stabilności.

(25) EBI powinien regularnie przeprowadzać oceny działań wspieranych przez EFIS, w celu oszacowania ich zasadności, wyników i skutków, zwłaszcza jeśli chodzi o skutki społeczno-gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia miejsc pracy, oraz w celu określenia aspektów mogących udoskonalić przyszłe działania. Oceny takie powinny przyczynić się do rozliczalności i analizy długookresowej stabilności. W regularnych odstępach powinny być przekazywane Parlamentowi Europejskiemu w formie sprawozdań do zaopiniowania.

Uzasadnienie

Należy oceniać wpływ działań wspieranych przez EFIS, zwłaszcza jeśli chodzi o tworzenie miejsc pracy.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26) W celu wsparcia działań w zakresie finansowania prowadzonych przez EFIS powinno powstać Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”). ECDI, korzystając z doświadczenia Komisji, EBI, krajowych banków prorozwojowych i organów zarządzających europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi, powinien wspomagać tworzenie i przygotowanie projektów w całej Unii. ECDI powinien stanowić punkt kompleksowej obsługi w zakresie pomocy technicznej związanej z inwestycjami na terytorium Unii.

(26) W celu wsparcia działań z zakresu finansowania prowadzonych przez EFIS powinno powstać Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”). ECDI, korzystając z doświadczenia Komisji, EBI, krajowych banków prorozwojowych i instytucji zarządzających europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi, przedstawicieli MŚP, a także ekspertów ds. polityki socjalnej i zatrudnienia, powinno wspomagać tworzenie i przygotowanie projektów w całej Unii. ECDI powinien stanowić punkt kompleksowej obsługi w zakresie pomocy technicznej związanej z inwestycjami na terytorium Unii, do którego dostęp powinien być ułatwiony dzięki zastosowaniu wielojęzyczności i jeszcze bardziej zdecentralizowanego podejścia sprzyjającego skutecznemu upowszechnianiu informacji.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29) W celu częściowego sfinansowania wkładu pochodzącego z budżetu Unii należy zmniejszyć pule dwóch programów: „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020), ustanowionego na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/20132, oraz instrumentu „Łącząc Europę” ustanowionego na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/20133. EFIS nie powiela celów tych programów. Zmniejszenie puli obu programów, aby sfinansować fundusz gwarancyjny, sprawi jednak, że inwestycje w niektórych dziedzinach podlegających tym programom będą większe niż byłoby to możliwe tylko za ich pośrednictwem. EFIS powinien mieć możliwość lewarowania gwarancji UE, aby zwielokrotnić skutki finansowe w dziedzinie badań, rozwoju, innowacji i transportu, infrastruktury telekomunikacyjnej i energetycznej w porównaniu do skutków, jakie mogłyby zostać osiągnięte w tych dziedzinach w przypadku spożytkowania środków na dotacje w ramach zaplanowanych programów „Horyzont 2020” i instrumentu „Łącząc Europę”. Należy zatem przekierować do EFIS część środków finansowych przewidzianych obecnie dla tych programów.

(29) W celu częściowego sfinansowania wkładu pochodzącego z budżetu Unii należy zmniejszyć pule dwóch programów: „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020), ustanowionego na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/20132, oraz instrumentu „Łącząc Europę” ustanowionego na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/20133. EFIS nie powiela celów tych programów. Zmniejszenie puli obu programów, aby sfinansować fundusz gwarancyjny, sprawi jednak, że inwestycje w niektórych dziedzinach podlegających tym programom będą większe niż byłoby to możliwe tylko za ich pośrednictwem. EFIS powinien mieć możliwość lewarowania gwarancji UE, aby zwielokrotnić skutki finansowe w dziedzinie badań, rozwoju, innowacji i transportu, infrastruktury telekomunikacyjnej i energetycznej w porównaniu do skutków, jakie mogłyby zostać osiągnięte w tych dziedzinach w przypadku spożytkowania środków na dotacje w ramach zaplanowanych programów „Horyzont 2020” i instrumentu „Łącząc Europę”. Należy zatem przekierować do EFIS część środków finansowych przewidzianych obecnie dla tych programów, jednak bez szkody dla ich pierwotnych celów.

__________________

__________________

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 104).

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 104).

3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 ( Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 129).

3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 ( Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 129).

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31) W Unii mamy do czynienia z sytuacją, w której wiele potencjalnie rentownych projektów nie jest finansowanych ze względu na brak pewności i przejrzystości. Często prywatni inwestorzy nie wiedzą o ich istnieniu lub nie mają wystarczających danych, aby ocenić stopień ryzyka. Komisja oraz EBI, z pomocą państw członkowskich, powinny wspierać utworzenie przejrzystego wykazu obecnie realizowanych i przyszłych projektów na terytorium Unii, które nadają się do celów inwestycyjnych. Dzięki temu wykazowi informacje na temat projektów będą udostępniane regularnie, a co za tym idzie inwestorzy będą otrzymywali wiarygodne informacje, na podstawie których będą mogli podejmować decyzje inwestycyjne.

(31) W Unii mamy do czynienia z sytuacją, w której wiele potencjalnie rentownych projektów nie jest finansowanych ze względu na brak pewności i przejrzystości. Często prywatni inwestorzy nie wiedzą o ich istnieniu lub nie mają wystarczających danych, aby ocenić stopień ryzyka. Komisja oraz EBI, z pomocą państw członkowskich, powinny wspierać utworzenie przejrzystego wykazu obecnie realizowanych i przyszłych projektów na terytorium Unii, które nadają się do celów inwestycyjnych. Dzięki temu wykazowi informacje na temat projektów będą udostępniane regularnie, a co za tym idzie inwestorzy będą otrzymywali wiarygodne i przejrzyste informacje, na podstawie których będą mogli podejmować decyzje inwestycyjne. Przy tworzeniu wykazu dużą wagę przykłada się do zachowania istotnych tajemnic handlowych.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34) W celu zapewnienia rozliczalności wobec obywateli europejskich, EBI powinien składać regularne sprawozdania do Parlamentu Europejskiego i Rady na temat postępów i wpływu EFIS.

(34) W celu zapewnienia rozliczalności wobec obywateli europejskich EBI powinien składać regularne sprawozdania do Parlamentu Europejskiego i Rady na temat postępów i realnego społeczno-gospodarczego wpływu EFIS, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia miejsc pracy. EBI powinien w związku z tym przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie stosowne roczne sprawozdanie do zaopiniowania.

Uzasadnienie

Doprecyzowano zakres okresowych informacji, jakie EBI powinien przekazywać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Jak już wspomniano, należy ocenić, czy finansowane inwestycje przynoszą powstanie nowych miejsc pracy.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja zawiera umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („EBI”) w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFIS”).

1. W oparciu o mandat udzielony przez Radę Europejską i Parlament Europejski Komisja może zawrzeć umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („EBI”) w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFIS”). Umowa ta jest przekazywana Parlamentowi Europejskiemu i Radzie i podawana do wiadomości publicznej.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

EFIS ma na celu wspieranie inwestycji w Unii oraz zapewnienie zwiększonego dostępu do finansowania przedsiębiorstwom zatrudniających do 3 000 pracowników, w tym zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom, poprzez zwiększenie zdolności EBI do ponoszenia ryzyka („umowa w sprawie EFIS”).

EFIS ma na celu wspieranie wysokiej jakości publicznych i prywatnych inwestycji w Unii oraz zapewnienie zwiększonego dostępu do finansowania przedsiębiorstwom zatrudniających do 3 000 pracowników, w tym zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom, a także mikroprzedsiębiorstwom i przedsiębiorstwom społecznym, poprzez zwiększenie zdolności EBI do ponoszenia ryzyka („umowa w sprawie EFIS”). Ogólnym celem EFIS jest wspieranie celów strategii „Europa 2020” i promowanie trwałego, sprzyjającego włączeniu i długofalowego wzrostu i tworzenia miejsc pracy w Unii.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Do umowy w sprawie EFIS mogą przystąpić państwa członkowskie. Za zgodą podmiotów uczestniczących, do umowy w sprawie EFIS mogą przystąpić inne podmioty trzecie, w tym krajowe banki prorozwojowe lub agencje publiczne będące własnością państw członkowskich lub przez nie kontrolowane, oraz podmioty sektora prywatnego.

2. Do umowy w sprawie EFIS mogą przystąpić państwa członkowskie. Za zgodą podmiotów uczestniczących, do umowy w sprawie EFIS mogą przystąpić inne podmioty trzecie, w tym krajowe banki prorozwojowe lub agencje publiczne będące własnością państw członkowskich lub przez nie kontrolowane, władze regionalne i lokalne oraz podmioty sektora prywatnego.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Umowa w sprawie EFIS przewiduje utworzenie Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”) w ramach EBI. ECDI ma na celu wykorzystanie istniejących struktur doradczych EBI i Komisji na potrzeby świadczenia usług doradczych w zakresie identyfikowania projektów inwestycyjnych, ich przygotowania i rozwijania oraz działanie jako punkt kompleksowego doradztwa technicznego w dziedzinie finansowania projektów w Unii. Działalność ECDI obejmuje wsparcie dotyczące wykorzystania pomocy technicznej w zakresie konstruowania projektów, wykorzystania innowacyjnych instrumentów finansowych, partnerstw publiczno-prywatnych oraz doradztwo, we właściwych przypadkach, dotyczące odpowiednich zagadnień z zakresu prawodawstwa UE.

2. Umowa w sprawie EFIS przewiduje utworzenie Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”) w ramach EBI. ECDI musi przestrzegać zasady przejrzystości i niezależności. Celem ECDI jest wykorzystanie istniejących struktur doradczych EBI i Komisji na potrzeby świadczenia usług doradczych w zakresie identyfikowania projektów inwestycyjnych, ich przygotowania i rozwijania oraz działanie jako punkt kompleksowego doradztwa technicznego w dziedzinie finansowania projektów w Unii. Działalność ECDI obejmuje wsparcie dotyczące wykorzystania pomocy technicznej w zakresie konstruowania projektów, wykorzystania innowacyjnych instrumentów finansowych, partnerstw publiczno-prywatnych oraz doradztwo, we właściwych przypadkach, dotyczące odpowiednich zagadnień z zakresu prawodawstwa UE. ECDI wdraża, we współpracy z Komisją, strategię komunikacyjną, aby zapoznać opinię publiczną ze swą działalnością.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na drodze do osiągnięcia tego celu ECDI wykorzystuje doświadczenie EBI, Komisji, krajowych banków prorozwojowych oraz organów zarządzających europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi.

Na drodze do osiągnięcia tego celu ECDI wykorzystuje doświadczenie EBI, Komisji, krajowych banków prorozwojowych, instytucji zarządzających europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi, ekspertów ds. polityki społecznej i zatrudnienia, a także regularnie zasięga opinii podmiotów, których dane inwestycje dotyczą.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Państwa członkowskie, które przystąpiły do umowy w sprawie EFIS, mogą przekazywać swoje wkłady finansowe w szczególności w formie gotówkowej lub w formie gwarancji dopuszczalnej przez EBI. Inne podmioty trzecie przekazują swoje wkłady wyłącznie w formie gotówkowej.

3. Państwa członkowskie, które przystąpiły do umowy w sprawie EFIS, mogą przekazywać swoje wkłady finansowe w szczególności w formie gotówkowej lub w formie gwarancji dopuszczalnej przez EBI. Inne podmioty trzecie przekazują swoje wkłady wyłącznie w formie gotówkowej. Wkłady finansowe państw członkowskich, w tym ewentualne wkłady w platformy inwestycyjne, nie są brane pod uwagę przez Komisję podczas definiowania korekty budżetowej w ramach funkcji odstraszającej i zapobiegawczej paktu stabilności i wzrostu. W przypadku przekroczenia wartości odniesienia dla deficytu Komisja nie wszczyna procedury nadmiernego deficytu, jeśli powodem przekroczenia jest wkład do EFIS, jeśli przekroczenie to nie jest wysokie i oczekuje się, że będzie miało charakter przejściowy. Podobnie nie wszczyna się procedury przy okazji oceny przekroczenia wartości odniesienia dla zadłużenia, jeśli jest ono spowodowane wyłącznie wkładem w EFIS.

Uzasadnienie

Musimy zachęcić jak najwięcej państw członkowskich do udziału w EFIS, aby maksymalnie zwiększyć jego pozytywny wpływ na europejską gospodarkę. Dlatego wkłady finansowe państw członkowskich, w tym wkłady w platformy inwestycyjne, nie powinny pociągać za sobą procedury nadmiernego deficytu.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Umowa w sprawie EFIS przewiduje, że EFIS zarządza rada kierownicza EFIS, która określa jego kierunki działania, strategiczny podział zasobów oraz ustanawia procedury i postępowanie, w tym postępowanie dotyczące inwestycji w projekty, które EFIS może wspierać, oraz profil ryzyka EFIS, zgodnie z celami określonymi w art. 5 ust. 2. Rada kierownicza EFIS wybiera spośród swoich członków przewodniczącego.

 

1. Umowa w sprawie EFIS przewiduje, że EFIS zarządza rada kierownicza EFIS, która określa jego kierunki działania, strategiczny podział zasobów oraz ustanawia procedury i postępowanie, w tym postępowanie dotyczące inwestycji w projekty, które EFIS może wspierać, oraz profil ryzyka EFIS, zgodnie z celami określonymi w art. 5 ust. 2. Wśród członków rady kierowniczej znajdują się przedstawiciel(e) posiadający potwierdzone doświadczenie w polityce zatrudnienia i polityce socjalnej, którzy będą w stanie rozwiązywać poważne problemy społeczno-gospodarcze Unii. Rada kierownicza EFIS wybiera spośród swoich członków przewodniczącego. Rada kierownicza kieruje się w działaniu zasadą jawności i niezależności.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Decyzja rady kierowniczej nie może zostać podjęta, jeżeli Komisja lub EBI wyraża przeciw.

Decyzja rady kierowniczej nie może zostać podjęta, jeżeli Komisja lub EBI wyraża przeciw. Jeżeli taka sytuacja zaistnieje, przyczyny wyrażenia sprzeciwu przedstawia się członkom rady kierowniczej. W sprawozdaniu rocznym Parlament Europejski ma być informowany o spornych przypadkach.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Umowa w sprawie EFIS przewiduje powołanie w EFIS komitetu inwestycyjnego, którego zadaniem jest ocena zgodności potencjalnych działań z polityką inwestycyjną EFIS i zatwierdzanie wsparcia działań przy pomocy gwarancji UE zgodnie z art. 5, niezależnie od lokalizacji geograficznej tych działań.

Umowa w sprawie EFIS przewiduje powołanie w EFIS komitetu inwestycyjnego, którego zadaniem jest ocena zgodności potencjalnych działań (w tym platform inwestycyjnych) z polityką inwestycyjną EFIS i zatwierdzanie wsparcia działań (w tym platform inwestycyjnych) przy pomocy gwarancji UE zgodnie z art. 5, niezależnie od lokalizacji geograficznej tych działań.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W skład komitetu inwestycyjnego wchodzi sześciu niezależnych ekspertów i dyrektor zarządzający. Niezależni eksperci powinni posiadać duże doświadczenie rynkowe w dziedzinie finansowania projektów i są powoływani przez radę kierowniczą EFIS na trzyletnią, odnawialną kadencję.

W skład komitetu inwestycyjnego wchodzi ośmiu niezależnych ekspertów i dyrektor zarządzający. Niezależni eksperci powinni posiadać duże doświadczenie rynkowe w obszarze finansowania projektów, znajomość odnośnych sektorów i ich specyfiki i/lub makroekonomii. Przynajmniej jeden z ekspertów posiada odpowiednią wiedzę, aby ocenić skutki społeczne projektów i ich wpływ na zatrudnienie. Wszyscy eksperci są powoływani przez radę kierowniczą EFIS na trzyletnią, odnawialną kadencję na podstawie ich kompetencji i w rezultacie jawnej i niezależnej procedury. Wszyscy eksperci winni przedstawić pisemne oświadczenie o braku konfliktu interesów w odniesieniu do realizowanych inwestycji.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. Dyrektywa (XXXX) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie i odnośnych środków (2012/0299/COD), ma zastosowanie do procedur mianowania, wyboru i rekrutacji członków organów EFIS.

Uzasadnienie

Dyrektywa w sprawie poprawy równowagi płci ma również duże znaczenie dla rady EFIS, ponieważ zachowanie równowagi płci będzie miało pozytywny wpływ na strukturę inwestycyjną.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Gwarancja UE udzielana jest EBI w odniesieniu do działań w zakresie finansowania i inwestycji zatwierdzonych przez komitet inwestycyjny, o którym mowa w art. 3 ust. 5, lub finansowania EFI na potrzeby prowadzania przez EBI działań w zakresie finansowania i inwestycji zgodnie z art. 7 ust. 2. Działania te muszą być zgodne z polityką Unii i wspierać następujące cele:

2. Gwarancja UE udzielana jest EBI w odniesieniu do działań z zakresu finansowania i inwestycji zatwierdzonych przez komitet inwestycyjny, o którym mowa w art. 3 ust. 5, lub finansowania EFI na potrzeby prowadzania przez EBI działań z zakresu finansowania i inwestycji zgodnie z art. 7 ust. 2. Wszystkie działania muszą być zgodne z polityką Unii, przyczyniać się do osiągnięcia celów strategii „Europa 2020” i wspierać następujące cele:

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) inwestycje w kształcenie i szkolenie, zdrowie, badania i rozwój, technologie informacyjno-komunikacyjne oraz innowacje;

b) inwestycje kapitałowe we wspieranie polityki społecznej, w tym usług społecznych, we wczesną edukację i szkolenie, służbę zdrowia, badania i rozwój, technologie informacyjno-komunikacyjne oraz innowacje, gospodarkę społeczną i przedsiębiorstwa społeczne;

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) projekty infrastrukturalne w dziedzinie środowiska, zasobów naturalnych, rozwoju urbanistycznego i w dziedzinie spraw społecznych;

d) projekty infrastrukturalne w dziedzinie środowiska, zasobów naturalnych, rozwoju urbanistycznego, w dziedzinie spraw społecznych i usług publicznych;

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera e a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ea) inwestycje o wysokiej stopie zwrotu społeczno-gospodarczego, wspierające zrównoważony i długotrwały wzrost, tworzenie zatrudnienia, a także spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną;

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W celu kierowania wyborem projektów, które EFIS może wesprzeć, rada kierownicza uwzględnia troskę o wpływ na zatrudnienie i o skutki społeczne w kierunkach działania, w wytycznych i w strategicznym podziale zasobów oraz w procedurach i postępowaniu, w tym w postępowaniu dotyczącym inwestycji.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Pod warunkiem spełnienia wszystkich odpowiednich kryteriów kwalifikowalności państwa członkowskie mogą korzystać z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, aby wnieść wkład w finansowanie kwalifikowalnych projektów, w które inwestuje EBI ze wsparciem w postaci gwarancji UE.

4. Pod warunkiem spełnienia wszystkich odpowiednich kryteriów kwalifikowalności państwa członkowskie mogą korzystać z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, aby wnieść wkład w finansowanie kwalifikowalnych projektów, w które inwestuje EBI ze wsparciem w postaci gwarancji UE. EFIS może być także wykorzystywany do współfinansowania projektów kwalifikujących się do wsparcia z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Uzasadnienie

EFIS powinien być traktowany jako dodatkowy instrument inwestycyjny w stosunku do już istniejących europejskich funduszy strukturalnych. W związku z tym, aby maksymalnie zwiększyć potencjał obu instrumentów, współfinansowanie projektów między EFIS i europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi powinno działać w obie strony. W szczególności wykorzystywanie instrumentów finansowych dostępnych w ramach EFIS, takich jak pożyczki, może pomóc zrealizować wiele ważnych projektów w ramach polityki strukturalnej, które były zablokowane z powodu braku środków publicznych.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja oraz EBI, z pomocą państw członkowskich, wspierają utworzenie przejrzystego wykazu obecnie realizowanych i ewentualnych przyszłych projektów w Unii. Wykaz pozostaje bez uszczerbku dla projektów ostatecznie wybranych do wsparcia zgodnie z art. 3 ust. 5.

1. Komisja oraz EBI, z pomocą państw członkowskich i ich organów regionalnych i lokalnych, wspierają utworzenie przejrzystego wykazu obecnie realizowanych i ewentualnych przyszłych projektów w Unii. Wykaz pozostaje bez uszczerbku dla projektów ostatecznie wybranych do wsparcia zgodnie z art. 3 ust. 5.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja i EBI opracowują, aktualizują i rozpowszechniają, w regularny i uporządkowany sposób, informacje dotyczące bieżących i przyszłych inwestycji, które znacząco przyczyniają się do osiągnięcia celów polityki UE.

2. Komisja i EBI opracowują, aktualizują i rozpowszechniają, w regularny, uporządkowany i jawny sposób, informacje dotyczące bieżących i przyszłych inwestycji, które znacząco przyczyniają się do osiągnięcia celów polityki UE.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Państwa członkowskie opracowują, aktualizują i rozpowszechniają, w regularny i uporządkowany sposób, informacje dotyczące bieżących i przyszłych projektów inwestycyjnych na ich terytorium.

3. Państwa członkowskie i organy regionalne i/lub lokalne opracowują, aktualizują i rozpowszechniają, w regularny, jawny i uporządkowany sposób, informacje dotyczące bieżących i przyszłych projektów inwestycyjnych na ich terytorium.

Poprawka  54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. EBI, we właściwych przypadkach we współpracy z EFI, co pół roku przedkłada Komisji sprawozdanie z działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji prowadzonej na mocy niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie to zawiera ocenę zgodności z warunkami wykorzystania gwarancji UE oraz kluczowymi wskaźnikami skuteczności działania ustanowionymi zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. g). Sprawozdanie to zawiera również dane statystyczne, finansowe i rachunkowe na temat poszczególnych działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji oraz te same dane w ujęciu zbiorczym.

1. EBI i komitet inwestycyjny EFIS, we właściwych przypadkach we współpracy z EFI, co pół roku przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji sprawozdanie z działań EBI i EFIS z zakresu finansowania i inwestycji prowadzonych na mocy niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie to zawiera ocenę zgodności z warunkami wykorzystania gwarancji UE oraz kluczowymi wskaźnikami skuteczności działania ustanowionymi zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. g). Sprawozdanie to zawiera również dane statystyczne, finansowe i rachunkowe na temat poszczególnych działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji oraz te same dane w ujęciu zbiorczym. Sprawozdanie to powinno również zawierać szczegółową ocenę jakościową odnośnych operacji zgodnie z art. 5.

Poprawka  55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) ocenę wkładu w realizację celów Unii, w szczególności jeśli chodzi o cele strategii „Europa 2020” dotyczące zatrudnienia, edukacji i redukcji ubóstwa;

Poprawka  56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab) ocenę liczby, jakości i trwałości utworzonych miejsc pracy;

Poprawka  57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) ocenę jakości działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji;

d) ocenę jakości działań EBI z zakresu finansowania i inwestycji oraz osiągniętych wyników;

Poprawka  58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 5 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja zawrze we wspólnym sprawozdaniu o zatrudnieniu towarzyszącym komunikatowi Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego szczegółową ocenę bezpośredniego wpływu inwestycji finansowanych z EFIS na tworzenie miejsc pracy oraz analizę efektu mnożnikowego takich inwestycji w Europie dla zatrudnienia.

Poprawka  59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) EBI publikuje kompleksowe sprawozdanie z działalności EFIS;

a) EBI publikuje kompleksowe sprawozdanie z działalności EFIS oraz jej wyników jeśli chodzi o wzrost i zatrudnienie;

Poprawka  60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Najpóźniej do dnia [PO insert date three years after the entry into force of this Regulation] Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat stosowania niniejszego rozporządzenia wraz z ewentualnymi odpowiednimi wnioskami.

5. Najpóźniej do dnia [PO insert date three years after the entry into force of this Regulation], Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie ogólne sprawozdanie oceniające i dotyczące jakości, w celu oceny faktycznego wpływu społeczno-gospodarczego tego unikalnego planu strategicznego, na temat stosowania niniejszego rozporządzenia wraz z ewentualnymi odpowiednimi wnioskami.

Uzasadnienie

Po upływie trzech lat EFIS należy oceniać jako całość, aby stwierdzić, czy osiągnął on swoje cele jako krótkoterminowy instrument awaryjny.

Poprawka  61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. EBI niezwłocznie informuje OLAF oraz przekazuje mu wszelkie niezbędne informacje w przypadku, gdy ma podstawy podejrzewać – na dowolnym etapie przygotowania, realizacji lub ukończenia działań objętych gwarancją UE – potencjalny przypadek nadużycia finansowego, korupcji, prania pieniędzy lub innego niezgodnego z prawem działania, które może mieć wpływ na interesy finansowe Unii.

1. EBI niezwłocznie informuje OLAF oraz przekazuje mu wszelkie niezbędne informacje w przypadku, gdy ma podstawy podejrzewać – na dowolnym etapie przygotowania, realizacji lub ukończenia działań objętych gwarancją UE – potencjalny przypadek nadużycia finansowego, korupcji, prania pieniędzy lub jakiegokolwiek innego niezgodnego z prawem działania, które może mieć wpływ na interesy finansowe Unii.

PROCEDURA

Tytuł

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych

Odsyłacze

COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)

Komisje przedmiotowo właściwe

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

28.1.2015

ECON

28.1.2015

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

28.1.2015

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Danuta Jazłowiecka

28.1.2015

Art. 55 – Wspólne posiedzenia komisji

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

       

9.3.2015

Rozpatrzenie w komisji

29.1.2015

5.3.2015

24.3.2015

 

Data przyjęcia

1.4.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

37

6

8

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Georges Bach, Elmar Brok, Sergio Gutiérrez Prieto, Joachim Schuster, Neoklis Sylikiotis, Ivo Vajgl

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Eleonora Evi, Massimo Paolucci

OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (15.4.2015)

dla Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013
(COM(2015)0010 – C8‑0007/2015 – 2015/0009(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Miriam Dalli

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W uzasadnieniu wniosku w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych Komisja stwierdza, że wskutek kryzysu gospodarczo-finansowego poziom inwestycji w UE obniżył się o około 15% w stosunku do roku 2007, kiedy to odnotowano ich szczytowy wzrost. Sytuacja taka niekorzystnie wpływa na ożywienie gospodarcze, tworzenie miejsc pracy, długoterminowy wzrost i konkurencyjność. We wniosku podkreślono także, że brak inwestycji zagraża osiągnięciu celów określonych w strategii „Europa 2020”.

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej przypomina, że strategia „Europa 2020” jest unijną strategią wzrostu na bieżące dziesięciolecie i w związku z tym stanowi narzędzie, dzięki któremu UE stanie się inteligentną, zrównoważoną gospodarką sprzyjającą włączeniu społecznemu. Te trzy wzajemnie wzmacniające się priorytety powinny pomóc UE i państwom członkowskim w osiągnięciu wysokiego poziomu zatrudnienia, produktywności i spójności społecznej. Konkretnie w strategii „Europa 2020” Unia wyznaczyła pięć ambitnych celów – w zakresie zatrudnienia, innowacji, edukacji, włączenia społecznego, klimatu i energii – które należy osiągnąć do 2020 r. Dlatego też niezwykle ważne jest, aby EFIS również uwzględniał te cele w odpowiedni i zadowalający sposób.

Obecnie inwestycje są najpotężniejszym narzędziem, które może pomóc Europie w znaczącej transformacji i modernizacji gospodarki, zapewniając przy tym spójność społeczną i terytorialną w UE. Istotna jest nie tylko wysokość inwestycji, ale również sposób i miejsce inwestowania pieniędzy. Niestety, zbyt wiele uwagi poświęcono polityce oszczędnościowej, a zbyt mało środkom pobudzającym wzrost. Najbardziej na tych błędnych ocenach ucierpiały inwestycje publiczne i prywatne, które spadły do poziomu zbyt niskiego, by utrzymać ożywienie gospodarcze, i stały się zbyt słabe, by stanowić podstawę przyszłego wzrostu. Dlatego też strategie europejskie i krajowe muszą przestawić gospodarkę z obecnego fatalnego kursu na ścieżkę wyższego wzrostu, na której problemy gospodarcze, społeczne i środowiskowe Europy można będzie rozwiązywać z równą siłą i determinacją.

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej uważa, że wniosek w sprawie EFIS może dać nam okazję do wdrożenia bardzo potrzebnych reform strukturalnych i pomóc w przekształceniu gospodarki, aby uczynić ją bardziej zrównoważoną i zasobooszczędną. Może to stworzyć szansę silnego wsparcia innowacji oraz badań i rozwoju zarówno w dziedzinie środowiska, jak i ochrony zdrowia dzięki udostępnieniu lepiej ukierunkowanych środków na finansowanie rozwojowych technologii, w tym również tych znajdujących się na etapie demonstracji.

Pragnieniem sprawozdawczyni komisji opiniodawczej jest realizacja poniższych planów:

1.   Unia infrastrukturalna oparta na jasnym politycznym zobowiązaniu, które na pierwszym miejscu stawia technologie w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i inwestycje w energetykę niskoemisyjną, obejmująca szeroki program inwestycyjny mający na celu modernizację i zwiększenie potencjału generacji energii i sieci energetycznych, ustanawiająca nowy obowiązkowy docelowy poziom połączeń międzysystemowych między państwami członkowskimi, tworząca supersieci europejskie oraz nowe rozwiązania w zakresie magazynowania i huby gazowe mające zagwarantować nasze bezpieczeństwo energetyczne.

2.  Unia energetyczna, której najwyższym priorytetem jest trwały, zasobooszczędny i odporny na zmianę klimatu wzrost gospodarczy, pobudzający konkurencyjność europejskiego przemysłu i gospodarki, i której podstawę stanowią długoterminowe społeczno-ekonomiczne i środowiskowe korzyści wynikające z redukcji emisji gazów cieplarnianych, ochrony środowiska i gospodarowania odpadami.

3.  Rewolucyjne podejście do mobilności, aby umożliwić zmniejszenie śladu środowiskowego systemów transportu, zwiększenie ekoinnowacji w sektorze mobilności, obniżenie emisji z pojazdów, propagowanie paliw odnawialnych, inwestowanie w czysty transport publiczny, mobilność elektryczną i zrównoważone rozwiązania alternatywne dla transportu pojazdami ciężarowymi i transportu morskiego.

4. Nadrzędny cel – osiągnięcie tego, a jednocześnie zadbanie o silny element społeczny w programie inwestycji przez uwzględnienie w przechodzeniu na nowy model energetyczny dwóch zasadniczych aspektów – tworzenia miejsc pracy i trwałego wzrostu.

W związku z tym sprawozdawczyni komisji opiniodawczej uważa, że EFIS może stworzyć szansę nie tylko na przywrócenie wzrostu i dobrej jakości zatrudnienia, ale także podjęcie równolegle głównych wyzwań XXI w., takich jak globalna konkurencja i zrównoważony rozwój, przeciwdziałanie zmianie klimatu i doprowadzenie do przejścia na energię służącą dekarbonizacji gospodarki. Trzeba to zrobić zgodnie ze strategią „Europa 2020” i unijnym pakietem klimatyczno-energetycznym do roku 2030. Dlatego musimy skoncentrować naszą strategię inwestycyjną wokół takiej wizji Europy, jaką próbujemy budować.

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej uważa, że transformacja w kierunku zrównoważonej, zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarki to nadrzędny priorytet i polityczny cel rozwoju Europy w przyszłości. Jest to ogromne wyzwanie, ale nie ma innej drogi naprzód. Dla pomyślnego przekształcenia naszej gospodarki niezbędne są ambitne inwestycje w kolejnych latach. Jednak inwestowanie w „nieważne co” nie spowoduje powrotu Europy na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Musimy ukierunkować możliwości inwestycyjne oferowane przez EFIS na główne obszary priorytetowe UE.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako do komisji przedmiotowo właściwych, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013

w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Konieczne jest podjęcie kompleksowych działań, aby wyjść z błędnego koła napędzanego brakiem inwestycji. Do stymulowania inwestycji konieczne są reformy strukturalne i odpowiedzialność budżetowa. Wraz z nowym impulsem do finansowania inwestycji mogą one przyczynić się do powstania pozytywnego sprzężenia zwrotnego polegającego na tym, że projekty inwestycyjne wpływają na wzrost zatrudnienia i popytu oraz prowadzą do trwałego zwiększenia potencjału wzrostu.

(2) Konieczne jest podjęcie kompleksowych działań, aby wyjść z błędnego koła napędzanego brakiem inwestycji. Do zwiększenia europejskiej konkurencyjności i stymulowania inwestycji konieczne są reformy strukturalne i odpowiedzialność budżetowa. Europa musi skupić się na ograniczaniu biurokracji i obciążeń administracyjnych dla firm, otworzyć rynek wewnętrzny na inwestycje i zagwarantować, że rynki finansowe będą mogły zapewniać płynność potrzebną do finansowania inwestycji prywatnych. Wraz z nowym impulsem do finansowania inwestycji mogą one przyczynić się do powstania pozytywnego sprzężenia zwrotnego polegającego na tym, że projekty inwestycyjne wpływają na wzrost zatrudnienia i popytu oraz prowadzą do trwałego zwiększenia potencjału wzrostu.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a) EFIS musi stanowić uzupełnienie całościowej strategii mającej na celu poprawę europejskiej konkurencyjności i przyciągnięcie inwestycji. Podstawowym warunkiem poprawy otoczenia dla prywatnych inwestycji w Europie są reformy strukturalne, odpowiedzialność budżetowa i uproszczenie prawodawstwa.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) W trakcie kryzysu gospodarczego i finansowego Unia poczyniła wysiłki na rzecz wspierania wzrostu, w szczególności poprzez inicjatywy określone w strategii „Europa 2020”, która nakreśliła drogę do inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Europejski Bank Inwestycyjny („EBI”) również wzmocnił swoją rolę w pobudzaniu i wspieraniu inwestycji na terytorium Unii, częściowo poprzez podwyższenie kapitału w styczniu 2013 r. Konieczne są dalsze działania, które zagwarantują, że unijne zapotrzebowanie na inwestycje zostanie zaspokojone, a płynność dostępna na rynku będzie wykorzystywana skutecznie i ukierunkowana na finansowanie rentownych projektów inwestycyjnych.

(4) W trakcie kryzysu gospodarczego i finansowego Unia nie dołożyła wystarczających starań na rzecz wspierania wzrostu, mimo inicjatyw określonych w strategii „Europa 2020”, która nakreśliła drogę do inteligentnego, zrównoważonego pod względem środowiskowym wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Europejski Bank Inwestycyjny („EBI”) wzmocnił swoją rolę w pobudzaniu i wspieraniu inwestycji na terytorium Unii, częściowo poprzez podwyższenie kapitału w styczniu 2013 r. Konieczne są dalsze działania, które zagwarantują, że unijne zapotrzebowanie na inwestycje zostanie zaspokojone, a płynność dostępna na rynku będzie wykorzystywana skutecznie i ukierunkowana na finansowanie rentownych i zrównoważonych pod względem środowiskowym projektów inwestycyjnych.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a) Skuteczność ożywienia inwestycyjnego musi być oceniana również pod kątem zdolności do ponownego nakłonienia inwestorów prywatnych do finansowania gospodarki w perspektywie długoterminowej, ponieważ obecnie duża część prywatnych oszczędności w UE (około 16 000 mld EUR) inwestowana jest głównie na krótki okres i często poza UE.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) EFIS powinien przyczynić się do rozwiązania problemów związanych z finansowaniem i przeprowadzaniem inwestycji produkcyjnych w Unii i zapewnić lepszy dostęp do finansowania. Z lepszego dostępu do finansowania powinny skorzystać w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa. Należy również rozciągnąć korzyści z tego dostępu na przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji, czyli przedsiębiorstwa zatrudniające do 3 000 pracowników. Przezwyciężenie obecnych trudności inwestycyjnych w Europie powinno przyczynić się do poprawy spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii.

(10) EFIS powinien przyczynić się do rozwiązania problemów związanych z finansowaniem i przeprowadzaniem inwestycji produkcyjnych w Unii dzięki umożliwieniu lepszego dostępu do finansowania z myślą o pobudzaniu trwałego wzrostu gospodarczego. Z lepszego dostępu do finansowania powinny w pierwszej kolejności skorzystać małe i średnie przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa spółdzielcze. Należy również rozciągnąć korzyści z tego dostępu na spółki o średniej kapitalizacji, czyli spółki zatrudniające do 3 000 pracowników. Przezwyciężenie obecnych trudności inwestycyjnych w Europie dzięki EFIS powinno przyczynić się do poprawy spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii oraz efektywności energetycznej i zasobooszczędności w drodze transformacji w zrównoważoną, cyfrową gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Uzasadnienie

Celem tych ambitnych inwestycji w UE muszą być bardzo potrzebne reformy strukturalne, aby nadać naszej gospodarce bardziej zrównoważony charakter, ponownie wzmocnić potencjał przemysłowy Europy, jej MŚP i mikroprzedsiębiorstw.

Poprawka   7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje strategiczne o wysokiej gospodarczej wartości dodanej, przyczyniające się do osiągnięcia celów politycznych Unii.

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje strategiczne o wysokiej społecznej, środowiskowej i gospodarczej wartości dodanej, o dużym potencjale tworzenia trwałych miejsc pracy o dobrej jakości i przyczyniające się do osiągnięcia celów politycznych Unii, w szczególności unijnych celów w dziedzinie energii, klimatu i efektywności określonych w strategii „Europa 2020” i ramach polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030, a także celów trwałego rozwoju i Unii innowacji, ze szczególnym naciskiem na badania i innowacje w sektorze zdrowia i opracowanie nowych leków. EFIS powinien przyczynić się do transformacji w zieloną, zrównoważoną i zasobooszczędną gospodarkę.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Wiele małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji w całej Unii wymaga pomocy w przyciągnięciu finansowania rynkowego, w szczególności jeśli chodzi o inwestycje obarczone wysokim ryzykiem. EFIS powinien pomóc tym przedsiębiorstwom w przezwyciężeniu problemu braku kapitału, umożliwiając EBI i Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu („EFI”) przekazywanie bezpośrednich i pośrednich zastrzyków kapitału, a także udzielanie gwarancji wysokiej jakości sekurytyzacjom pożyczek i innym produktom tworzonym w związku z celami EFIS.

(12) Wiele małych i średnich przedsiębiorstw oraz spółek o średniej kapitalizacji w całej Unii wymaga pomocy w przyciągnięciu finansowania rynkowego, w szczególności jeśli chodzi o inwestycje obarczone wysokim ryzykiem. Dotyczy to w szczególności przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich, gdzie pilną potrzebą jest zapewnienie wzrostu gospodarczego i utrzymanie miejsc pracy. EFIS powinien pomóc tym przedsiębiorstwom w przezwyciężeniu problemu braku kapitału, umożliwiając EBI i Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu („EFI”) przekazywanie bezpośrednich i pośredn