BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för strategiska investeringar och om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013

22.4.2015 - (COM(2015)0010 – C8‑0007/2015 – 2015/0009(COD)) - ***I

Budgetutskottet
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann
(Gemensamt utskottssammanträde – artikel 55 i arbetsordningen)
Föredragande av yttranden(*):
Kathleen Van Brempt, utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Inés Ayala Sender, utskottet för transport och turism
(*) Förfarande med associerade utskott – artikel 54 i arbetsordningen


Förfarande : 2015/0009(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0139/2015
Ingivna texter :
A8-0139/2015
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för strategiska investeringar och om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013

(COM(2015)0010 – C8‑0007/2015 – 2015/0009(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0010),

–       med beaktande av artiklarna 294.2, 172, 173, 175.3 och 182.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0087/2015),

–       med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–       med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i budgetutskottet och utskottet för ekonomi och valutafrågor, i enlighet med artikel 55 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för transport och turism, budgetkontrollutskottet, utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, utskottet för regional utveckling, utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling, utskottet för kultur och utbildning och utskottet för konstitutionella frågor (A8-0139/2015).

1.      Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG[1]*

till kommissionens förslag

---------------------------------------------------------

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om Europeiska fonden för strategiska investeringar ▌

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 172, 173, 175.3 och 182.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs och Regionkommitténs yttranden,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)      Den ekonomiska och finansiella krisen har lett till minskade investeringar i unionen. Investeringarna har fallit med cirka 15 % sedan toppnivån 2007. I synnerhet orsakas bristen på investeringar i unionen av finanspolitiska begränsningar för medlemsstaterna och svag tillväxt, vilket leder till marknadsosäkerhet när det gäller medlemsstaternas ekonomiska framtid ▌. Bristen på investeringar, som har varit särskilt allvarlig i de medlemsstater som drabbats värst av krisen, fördröjer den ekonomiska återhämtningen och inverkar negativt på skapandet av nya arbetstillfällen, de långsiktiga tillväxtutsikterna och konkurrenskraften, vilket kan förhindra att Europa 2020-målen om en smart och hållbar tillväxt för alla uppnås. Det behöver bli attraktivare att investera i Europa och i infrastrukturen för en modern kunskapsbaserad ekonomi.

(2)      Det krävs omfattande åtgärder för att ta sig ur den onda cirkel som orsakas av bristen på investeringar och de allt större skillnaderna mellan regionerna och för att stärka förtroendet för unionens ekonomi. Incitament för att skapa en tillväxtfrämjande miljö i medlemsstaterna skulle kunna stärka den ekonomiska återhämtningen. Tillsammans med en förnyad satsning på investeringsfinansiering utgör strukturreformer, som är ändamålsenliga och ekonomiskt och socialt hållbara, och finanspolitiskt ansvar ett sätt att skapa en god cirkel, där investeringsprojekt bidrar till att understödja sysselsättningen och efterfrågan och leder till en stadig minskning av produktionsgapet och en ökning av tillväxtpotentialen. Efsi, med uppbackning av medlemsstaternas bidrag, måste vara ett komplement till en övergripande strategi för att förbättra den europeiska konkurrenskraften och attrahera investeringar.

(2a)    För att maximera Efsis sysselsättningseffekter bör medlemsstaterna fortsätta att vidta strukturreformer som är ändamålsenliga och ekonomiskt och socialt hållbara, liksom andra initiativ såsom utbildningsprogram och en aktiv arbetsmarknadspolitik, stöd till förutsättningar för att skapa hållbara kvalitetsjobb, och investeringar i en riktad socialpolitik i enlighet med 2013 års paket om sociala investeringar. Dessutom bör medlemsstaterna genomföra ytterligare aktiviteter, såsom individanpassade utbildningsprogram som matchar arbetstagarnas kompetens med behoven inom de sektorer som får hjälp av Efsi, skräddarsydda företagstjänster så att företagen blir redo att expandera och skapa nya jobb samt stöd till nystartade företag och egenföretagare.

(3)      Genom det globala infrastrukturinitiativet (Global Infrastructure Initiative) har G20 erkänt investeringarnas betydelse för att stärka efterfrågan och öka produktiviteten och tillväxten, och har åtagit sig att skapa ett klimat som underlättar ökade investeringar.

(4)      Under hela den ekonomiska och finansiella krisen har unionen ansträngt sig för att främja tillväxt, särskilt genom initiativen i Europa 2020-strategin, som är ett sätt att uppnå smart och hållbar tillväxt för alla, samt genom den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken. Europeiska investeringsbanken (EIB) har också stärkt sin roll när det gäller att initiera och främja investeringar i unionen, delvis genom en ökning av kapitalet i januari 2013. Ytterligare åtgärder krävs för att på ett korrekt sätt tillgodose unionens investeringsbehov och makroekonomiska behov och för att den tillgängliga likviditeten på marknaden används effektivt och kanaliseras i riktning mot finansiering av bärkraftiga investeringsprojekt.

(5)      Den 15 juli 2014 presenterade Europeiska kommissionens tillträdande ordförande inför Europaparlamentet en rad politiska riktlinjer för Europeiska kommissionen. I de politiska riktlinjerna efterlystes mobiliseringen av ”upp till 300 miljarder euro i ytterligare offentliga och privata investeringar i den reala ekonomin under de kommande tre åren” för att stimulera investeringar i syfte att skapa nya arbetstillfällen.

(6)      Den 26 november 2014 lade kommissionen fram meddelandet En investeringsplan för Europa[2] där man föreslog inrättandet av en europeisk fond för strategiska investeringar (Efsi), en transparent katalog över investeringsprojekt på EU-nivå, ett rådgivningscentrum (Europeiskt centrum för investeringsrådgivning), samt betonade behovet av en ▌agenda för att undanröja hinder för investeringar och fullborda den inre marknaden.

(7)      Den 18 december 2014 drog Europeiska rådet slutsatsen att det är en central politisk utmaning att ”främja investeringar och ta itu med marknadsmisslyckanden i Europa” och att den ”nya inriktningen på investeringar, tillsammans med medlemsstaternas åtagande att intensifiera strukturreformerna och fortsätta med den tillväxtvänliga finanspolitiska konsolideringen, kommer att lägga grunden för tillväxt och sysselsättning i Europa”. Man ansåg att ”en europeisk fond för strategiska investeringar (Efsi) bör inrättas inom EIB-gruppen för att mobilisera 315 miljarder EUR i nya investeringar mellan 2015 och 2017”.

(7a)    Den 13 januari 2015 presenterade kommissionen meddelandet ”Att på bästa sätt utnyttja flexibiliteten inom stabilitets- och tillväxtpaktens befintliga regler” för att stärka kopplingen mellan investeringar, strukturreformer och finanspolitiskt ansvar.

(8)      Efsi bör vara en del av en övergripande metod för att ta itu med osäkerheten kring offentliga och privata investeringar och minska investeringsgapen i unionen. Strategin har tre pelare: att mobilisera finansiering för investeringar, få investeringar att nå den reala ekonomin och förbättra investeringsklimatet i unionen. Strategin bör främja konkurrenskraften och den ekonomiska återhämtningen och bör komplettera målet om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i unionen. Efsi måste ses som ett komplement till alla andra åtgärder som krävs för att minska investeringsgapen i unionen och – genom att fungera som en garantifond – som stimulans för nya investeringar.

(9)      Investeringsklimatet i unionen bör förbättras genom att man undanröjer hinder för investeringar, med garantier för att det inte förekommer någon diskriminering beroende på om förvaltningen av projekten är privat eller offentlig, stärker den inre marknaden och ökar förutsebarheten i regelverket. Detta kompletterande arbete bör främja såväl Efsi som investeringar runtom i Europa generellt.

(10)    Syftet med Efsi bör vara att bidra till att åtgärda svårigheter när det gäller att finansiera och genomföra transformativa, produktiva och strategiska investeringar i unionen som ger en omedelbar stimulans till dess ekonomi och till att öka tillgången till finansiering, i syfte att minska arbetslösheten och främja tillväxten i unionen. Avsikten är att den ökade tillgången till finansiering särskilt ska gynna små och medelstora företag, bland annat för att skapa nya företag och avknoppningar från universitet, samt företag i den sociala och solidariska ekonomin. Det är också lämpligt att låta en sådan ökad tillgång till finansiering även omfatta små midcap-bolag liksom ideella organisationer och företag i den sociala ekonomin. Genom åtgärder för att lösa Europas nuvarande investeringssvårigheter och minska de regionala skillnaderna bör man sträva efter att bidra till att stärka unionens konkurrenskraft och forsknings- och innovationspotential, den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen och stödja en energi- och resurseffektiv övergång till en hållbar ekonomi baserad på kretsloppstänkande och förnybarhet, genom skapandet av stabila och rimligt avlönade jobb.

(11)    Efsi bör stödja strategiska investeringar med högt ekonomiskt mervärde som bidrar till att uppnå unionens politiska mål och som samspelar med och säkrar additionalitet i förhållande till existerande unionsverksamhet, bland annat, men inte begränsat till, projekt av gemensamt intresse och av alla storlekar som syftar till att fullborda den inre marknaden på områden såsom transport, telekommunikation, infrastrukturomställning och energieffektivitet, och inbegripet unionens energi-, klimat-, och effektivitetsmål i enlighet med Europa 2020-strategin och ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030, och som syftar till att uppnå målen i Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla. För att säkra additionalitet jämfört med existerande transaktioner bör Efsi fokusera på projekt som har en högre riskprofil än befintliga EIB- och unionsinstrument och som är inriktade på målen enligt den här förordningen. Om unionens nuvarande investeringssvårigheter kan lösas kommer detta att bidra till att stärka unionens ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning. Efsi bör förbättra tillgången till finansiering och företagens och andra enheters konkurrenskraft, med särskild inriktning på små och medelstora företag och midcap-bolag.

(11a)  Efsis stöd till transportinfrastruktur bör bidra till målen i förordning (EU) 1315/2013 (FSE) och förordning (EU) 1316/2013 (TEN-T) genom att skapa ny infrastruktur eller åtgärda infrastrukturbrister, men också till att modernisera och upprusta existerande anläggningar samtidigt som forsknings- och innovationsinsatser på detta område finansieras. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid synergiprojekt som stärker kopplingarna mellan transport-, telekommunikations- och energisektorerna och smarta och hållbara transportprojekt.

(11b)  Den gemensamma jordbrukspolitiken, som är det enda politikområde som helt regleras av gemenskapsbestämmelser, har en territoriell tillämpning och är därför mycket väl lämpad att utföra Efsi-projekt på ett heltäckande sätt. Många av de existernande instrumenten inom den gemensamma jordbrukspolitiken kan användas för att göra riktade investeringar på ett framgångsrikt sätt.

(11c)   I kommissionens meddelande ”En ramstrategi för en motståndskraftig energiunion med en framåtblickande klimatpolitik” betonas vikten av energieffektivitet som energikälla i sig och det står tydligt att Efsi ”ger en möjlighet att utnyttja stora investeringar i renoveringar av byggnader”. Investeringar i energieffektivitet anses kunna skapa upp till två miljoner arbetstillfällen fram till 2020 och möjligen ytterligare två miljoner arbetstillfällen fram till 2030. För att säkerställa att Efsi uppfyller sitt syfte att ge hävstångseffekt åt privata investeringar, skapa jobb, främja en motståndskraftig ekonomisk utveckling och minska makroekonomiska obalanser bör särskilt fokus läggas på energieffektivitet. Därför bör tekniskt bistånd genom EIAH ges för inrättade av särskilda investeringsplattformar för samlade energieffektivitetsprojekt.

(12)    Runtom i unionen behöver många små och medelstora företag, inbegripet midcap-bolag, stöd för att attrahera marknadsfinansiering, särskilt för investeringar som medför större risker. Efsi bör hjälpa dessa företag att undgå kapitalbrist och marknadsmisslyckanden och finansiell fragmentering som utmynnar i ojämlika spelregler i unionen, genom att låta EIB och Europeiska investeringsfonden (EIF) och nationella utvecklingsbanker eller utvecklingsinstitutioner, investeringsplattformar eller investeringsfonder tillhandahålla direkta och indirekta kapitaltillskott samt lämna garantier för högkvalitativ värdepapperisering av lån, och andra produkter som beviljas i strävan efter att uppnå Efsis mål.

(13)    ▌Tillhandahållande av Efsi-finansiering till små och medelstora företag och midcap-bolag kan kanaliseras genom Europeiska investeringsfonden (EIF) ▌.

(14)    Efsi bör inrikta sig på projekt som har stort värde för samhället, ekonomin och miljön. Efsi bör särskilt inrikta sig på projekt som främjar nya arbetstillfällen av hög kvalitet, hållbar tillväxt och konkurrenskraft på kort, medellång och lång sikt, forskning, utbildning från tidig ålder och yrkesutbildning, omställning och effektivitet i infrastruktur och energisystem, särskilt när sådana projekt tillför ett så stort värde som möjligt på marginalen, och därmed bidrar till att uppnå unionens politiska mål i enlighet med artikel 3 i EUF-fördraget och artikel 9 i EU-fördraget.

(14a)  De investeringar som får stöd genom Efsi bör bidra till att genomföra existerande unionsprogram och unionspolitik och uppnå målen i Europa 2020-strategin för en smart och hållbar tillväxt för alla. De bör stödja genomförandet av Europeiska rådets slutsatser av den 17 juni 2010. I syfte att uppnå de allmänna mål som anges i artikel 5.2 b och c, bör de bidra till att uppnå de mål som anges i artiklarna 170, 173, 179 och 194.1 i EUF-fördraget.

(14b)  För att bättre skydda och åtnjuta de kommersiella och ekonomiska fördelarna av unionens samfinansierade initiativ, bör den uppsättning regler som fastställs för Horisont 2020 avseende utnyttjande och spridning av projektresultat, inbegripet deras immaterialrättsliga skydd, respekteras av deltagarna i Efsi-projekt.

(14c)   Efsi bör stödja ett brett spektrum av finansiella produkter, däribland eget kapital, lån eller garantier, för att på bästa sätt tillgodose de enskilda projektens behov. Det breda spektrumet av produkter bör göra det möjligt för Efsi att anpassa sig till marknadens behov samtidigt som man uppmuntrar privata investeringar i projekten. Efsi bör inte vara ett substitut för privat marknadsfinansiering eller produkter som erbjuds av regionala och nationella utvecklingsbanker, utan bör i stället katalysera privat finansiering genom att åtgärda marknadsmisslyckanden på ett sätt som garanterar att offentliga medel används så effektivt och strategiskt som möjligt och som ett sätt att ytterligare främja sammanhållningen i unionen.

(14d)  Efsis inverkan på sysselsättningen bör övervakas systematiskt och främjas ytterligare, särskilt i syfte att nå varaktiga samhällsvinster i form av hållbara arbetstillfällen av hög kvalitet, och därmed gynna både investerare och arbetstagare.

(15)    Efsi bör inriktas på projekt med en högre risk-/avkastningsprofil än befintliga unionsinstrument och instrument inom EIB-gruppen för att sörja för additionalitet i förhållande till befintliga transaktioner. Efsi bör syfta till att finansiera projekt i hela unionen ▌. Efsi bör endast användas när finansiering inte finns tillgänglig från andra källor såsom privata eller offentliga banker, nationella utvecklingsbanker eller utvecklingsinstitutioner eller EIB.

(16)    Efsi bör inriktas på investeringar som ▌kan medföra en lämplig grad av risk som är högre än den för existerande verksamhet inom EIB-gruppen, samtidigt som de är förenliga med unionens principer och värderingar när det gäller sociala och miljömässiga regler och främjar övergången till en koldioxidsnål kretsloppsekonomi liksom territoriell sammanhållning och uppfyller de särskilda kraven för Efsi-finansiering. Efsi får inte begränsas till att bara minska kostnaden för kapital för investeringar som skulle finna privat finansiering även utan en EU-garanti. Den genomsnittliga projektrisken inom Efsi bör vara högre än inom någon annan tillgänglig investeringsportfölj i unionen. Prissättningspolitiken för EU-garantin bör beakta behovet av att åtgärda investeringsgap och finansiell fragmentering i unionen.

(16a)  Efsi bör vidare inriktas mot projekt inom områdena för utbildning och forskning, utveckling av kompetens på IKT-området och digital utbildning samt kultur och kreativ industri. Vid investeringar på dessa områden ska man anlägga en helhetssyn på stödinsatsen, där de egenvärden som ryms i såväl utbildning som kultur ges tillräckligt stort utrymme.

(17)    ▌Beslut om användningen av EU-garantin för potentiella projekt och om huruvida nationella utvecklingsbanker och investeringsplattformar får använda beteckningen ”Europeiska fonden för strategiska investeringar” bör fattas på ett transparent och oberoende sätt, av en investeringskommitté i enlighet med de investeringsriktlinjer som antagits av styrelsen enligt den här förordningen. Investeringskommittén bör bestå av åtta oberoende experter som täcker ett vitt expertfält i enlighet med den här förordningen och som bör godkännas av Europaparlamentet.

(18)    För att göra det möjligt för Efsi att stödja investeringar bör unionen bevilja en garanti på ett belopp motsvarande 16 000 000 000 EUR. Om garantin tillhandahålls på portföljbasis bör garantitäckningen begränsas beroende på typen av instrument, t.ex. lån, eget kapital eller garantier, uttryckt som en procentandel av volymen av portföljen av utestående åtaganden. Om garantin kombineras med 5 000 000 000 EUR som EIB ska tillhandahålla förväntas det att Efsis stöd bör generera 60 800 000 000 EUR i ytterligare investeringar från EIB och EIF. Dessa 60 800 000 000 EUR som stöds av Efsi förväntas generera totalt 315 000 000 000 EUR i investeringar i unionen under en treårsperiod från och med dagen för denna förordnings ikraftträdande. Ytterligare stora bidrag från medlemsstaterna till Efsis kapital krävs för att Efsis kapacitet i högre grad ska motsvara de faktiska behoven och är avgörande för att effekter ska komma till stånd. Garantier som är knutna till projekt som slutförs utan att anspråk görs på en garanti är tillgängliga för stöd till nya transaktioner.

(18a)  Europeiska centralbanken har sagt sig vara beredd att på andrahandsmarknaden köpa obligationer som utfärdats av Efsi, om Efsi självt skulle utfärda sådana obligationer eller om EIB skulle göra det för Efsis räkning.

(19)    För att möjliggöra en ytterligare och välbehövlig ökning av dess resurser bör deltagandet i Efsi vara öppet för tredje parter, däribland medlemsstater, regionala regeringar med budget- och lagstiftningsbefogenheter, nationella och regionala utvecklingsbanker, regionala banker eller offentliga organ som ägs eller kontrolleras av medlemsstaterna, enheter i den privata sektorn och enheter utanför unionen, under förutsättning att befintliga bidragsgivare samtycker. Tredje parter kan bidra direkt till Efsi. En medlemsstats deltagande i Efsi genom förmedling av flera offentliga ekonomiska organ eller strukturer bör inte ge de berörda medlemsstaterna och tredje parterna någon rätt till ytterligare inflytande i Efsis styrstruktur.

(19a)  Efsi bör också ha möjlighet att stödja privata fondstrukturer, såsom Europeiska långsiktiga investeringsfonder (ELTIF-fonder), som inrättats av privata investerare eller nationella utvecklingsbanker och som också skulle kunna spela en roll för att erbjuda ett kompletterande verktyg för att åstadkomma offentliga eller privata/offentliga investeringar i realekonomin. Såsom föreskrivs i förordning XX/XXX bör kommissionen prioritera och rationalisera sina förfaranden för alla ansökningar från ELTIF-fonder för finansiering från EIB. Kommissionen och EIB bör också utforska alla typer av möjligt samarbete mellan Efsi och ELTIF-fonderna.

(20)    På projektnivå kan tredje parter tillhandahålla samfinansiering tillsammans med Efsi på projektbasis eller genom investeringsplattformar ▌.

(20a)  För att frigöra investeringar på både nationell och regional nivå bör EU-garantin kunna beviljas nationella eller regionala utvecklingsbanker eller utvecklingsinstitutioner, investeringsplattformar eller investeringsfonder, så att kapitalbehovet kan minskas där det är möjligt. Sådana transaktioner bör anses vara Efsi-transaktioner.

(20b)  En medlemsstats finansiella bidrag i form av engångsåtgärder till Efsi, särskilda investeringsplattformar och nationella utvecklingsbanker som åtnjuter EU-garantin bör omfattas av samtliga existerande regler i stabilitets- och tillväxtpakten.

(20c)   Med tanke på att infrastrukturtillgångar uppvisar en bra historik när det gäller betalningsinställelser och återvinningar och med tanke på att infrastrukturprojektfinansiering kan ses som ett sätt att diversifiera institutionella investerares tillgångsportföljer, bör infrastrukturprojekt som åtnjuter Efsi-stöd behandlas som typ 1-exponeringar vid beräkning av solvenskapitalkraven, som anges i avdelning I kapitel V avsnitt 6 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II). Denna metod bör undersökas som ett led i kommissionens översyn av de metoder, antaganden och standardparametrar som används vid beräkning av solvenskapitalkravet med standardformeln, i enlighet med skäl 150 i den delegerade förordningen.

(21)    Efsi bör utgöra ett komplement till och tillkomma utöver de pågående regionala, nationella och unionsbaserade programmen samt EIB:s normala verksamhet. Förutsatt att alla relevanta kriterier för stödberättigande är uppfyllda får medlemsstaterna använda de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att bidra till finansieringen av stödberättigade projekt som stöds av EU-garantin och investera i utvecklingsbankers eller utvecklingsinstitutioners kapital och investeringsplattformars eller investeringsfonders kapital. Flexibiliteten i denna metod bör maximera potentialen att attrahera investerare till de investeringsområden som Efsi riktas in på.

(21a)  Medlemstaterna får använda de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att bidra till finansieringen av stödberättigade projekt som stöds av EU-garantin, i enlighet med målen, principerna och reglerna i regelverket för dessa fonder, särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 (förordningen om gemensamma bestämmelser), och med partnerskapsavtal och relevanta program. Flexibiliteten i denna metod bör främja synergieffekter mellan unionens instrument, säkra maximalt mervärde och förbättra potentialen att attrahera investerare till de investeringsområden som Efsi inriktas på. Full komplementaritet mellan instrument och investeringar, utan att finansiella instrument som utvecklats inom de europeiska struktur- och investeringsfonderna ersätts, bör säkerställas, så att undanträngningseffekten mellan dem undviks i största möjliga utsträckning.

(22)    Infrastruktur- och projektinvesteringar som stöds av Efsi bör när de samfinansieras av medlemsstaterna vara förenliga med statsstödsreglerna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, inte minst för rättssäkerhets skull. Kommissionen har därför meddelat att den inom rimlig tid (och under alla omständigheter innan den här förordningen träder i kraft) kommer att fastställa några centrala principer för utvärdering av statligt stöd som ett projekt måste rätta sig efter för att komma i fråga för stöd från Efsi. Om ett projekt, oavsett ekonomisk sektor, uppfyller kriterierna och får stöd från Efsi har kommissionen meddelat att samtliga nationella tilläggsstöd kommer att utvärderas enligt ett förenklat och påskyndat förfarande för utvärdering av statligt stöd, där kommissionens enda extra uppgift är att kontrollera det offentliga stödets proportionalitet (det vill säga, se till att överkompensation undviks). Kommissionen har också meddelat att den kommer att ge ytterligare vägledning om dessa centrala principer för att sörja för en effektiv användning av offentliga medel och för att säkra full respekt för principen om berättigade förväntningar.

(23)    Med tanke på behovet av brådskande åtgärder inom unionen kan det hända att EIB och EIF under 2015 har finansierat ytterligare projekt, utanför deras normala profil, innan förordningen träder i kraft. För att maximera nyttan av de åtgärder som föreskrivs i denna förordning bör det vara möjligt att låta sådana ytterligare projekt täckas av EU-garantin om de uppfyller de materiella kriterierna i denna förordning.

(24)    EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner som stöds av Efsi bör förvaltas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[3], inbegripet lämpliga kontrollåtgärder och åtgärder för att motverka skatteundandragande, och i enlighet med relevanta regler och förfaranden som avser Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och revisionsrätten, inbegripet trepartsavtalet mellan Europeiska kommissionen, Europeiska revisionsrätten och Europeiska investeringsbanken.

(25)    EIB och investeringskommittén bör regelbundet utvärdera och rapportera om de verksamheter som stöds av Efsi för att garantera deras relevans, resultat, effekter, additionalitet, mervärde samt deras samordning och förenlighet med unionens övriga strategier, särskilt avseende det finansiella stödet från de europeiska struktur- och investeringsfonderna, och för att identifiera de aspekter som skulle kunna förbättra den framtida verksamheten. Sådana utvärderingar och rapporter bör offentliggöras och bidra till ansvarighet och hållbarhetsanalys.

(25a)  Efsi-politiken bör beakta jämställdhetsaspekten och främja integreringen av ett jämställdhetsperspektiv liksom förebyggande av all slags diskriminering, särskilt när det gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

(26)    Vid sidan av de finansieringstransaktioner som kommer att genomföras genom Efsi bör det inrättas ett europeiskt centrum för investeringsrådgivning (EIAH). EIAH bör tillhandahålla ökat stöd till utarbetande och förberedelse av projekt i unionen, genom att bygga på expertis hos kommissionen, EIB, nationella utvecklingsbanker och de europeiska struktur- och investeringsfondernas förvaltningsmyndigheter. Därigenom inrättas det en enda kontaktpunkt för frågor om tekniskt stöd till investeringar i unionen. EIAH bör tillhandahålla gratis expertkunskap i syfte att säkra en rättvis tillgång till Efsi-finansiering i hela unionen. EIAH bör samarbeta nära med liknande strukturer på nationell nivå, för att säkerställa ett decentraliserat stöd på fältet som främjas av en flerspråkig strategi, och för att underlätta en effektiv informationsspridning.

(26a)  EIAH ska särskilt bygga på god praxis i existerande program såsom Elena (europeiskt lokalt energistöd), Europeiska fonden för energieffektivitet (EEEF), Jeremie (programmet för gemensamma europeiska resurser för mikroföretag till medelstora företag), Jaspers (gemensamt stöd till projekt i de europeiska regionerna), Jessica (gemensamt europeiskt stöd till hållbara investeringar i stadsområden) och Jasmine (gemensamt program till stöd för mikrofinansinstitut i Europa).

(27)    För att täcka riskerna i samband med EU-garantin till EIB bör en garantifond inrättas. Garantifonden bör bildas genom gradvisa bidrag från unionens budget. Garantifonden bör sedan även motta intäkter och återbetalningar från projekt som får stöd genom Efsi samt indrivna belopp från försumliga gäldenärer, om garantifonden redan har fullgjort sina skyldigheter enligt garantin till EIB. Eventuella överskott i garantifonden till följd av en justering av målbeloppet eller eventuella kvarvarande belopp efter att målbeloppet återställts bör återföras till unionens allmänna budget som inkomster avsatta för särskilda ändamål, så att de budgetposter som kan ha använts som en källa till överföring till EU-garantifonden fylls på.

(28)    Garantifonden är avsedd att tillhandahålla en likviditetsbuffert för unionsbudgeten mot förluster som Efsi lider i strävan efter att uppnå sina mål. Tidigare erfarenheter av karaktären hos de investeringar som Efsi ska stödja visar att resursnivån i garantifonden bör utgöra ett förhållande på 50 % av unionens totala garantiförpliktelser ▌.

(29)    ▌Bidraget från unionens budget bör successivt godkännas av Europaparlamentet och rådet inom ramen för de årliga budgetförfarandena fram till och med 2022. I detta syfte bör budgetmyndigheten när så är möjligt utnyttja alla resurser som finns tillgängliga enligt rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020, i synnerhet den samlade marginalen för åtaganden, den samlade marginalen för betalningar och flexibilitetsinstrumentet.

(30)    Med tanke på likheterna med unionens finansieringsinstrument bör EU-garantin till EIB och garantifonden uppfylla principerna om en sund ekonomisk förvaltning, transparens, proportionalitet, icke-diskriminering, likabehandling och subsidiaritet i enlighet med artikel 140 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[4], och i förekommande fall i enlighet med artikel 139 i den förordningen.

(31)    I unionen finns det ett betydande antal ekonomiskt och tekniskt potentiellt bärkraftiga projekt som inte finansieras på grund av en brist på säkerhet och transparens när det gäller sådana projekt. Detta beror ofta på att privata investerare inte är medvetna om projekten eller har otillräcklig information för att bedöma investeringsriskerna. Kommissionen och EIB bör ▌främja inrättandet av en transparent katalog över nuvarande och framtida investeringsprojekt i unionen som det är lämpligt att investera i. Denna ”projektkatalog” bör säkerställa att information om investeringsprojekt ställs till allmänhetens förfogande regelbundet och på ett strukturerat sätt så att investerare får tillförlitliga och transparenta uppgifter som de kan basera sina investeringsbeslut på. När det gäller katalogen kommer särskilt vikt att fästas vid att viktiga affärshemligheter skyddas.

(32)    Medlemsstaterna bör i samarbete med regionala och lokala myndigheter kunna bidra till den europeiska katalogen för investeringsprojekt genom att bland annat tillhandahålla information om investeringsprojekt på sina territorier.

(33)    Projektkatalogen bör innehålla projekt inom hela unionen, dock endast i informationssyfte och för att göra dem synliga för investerare. ▌Detta kan inbegripa projekt som kan finansieras fullt ut av den privata sektorn eller med stöd av andra instrument som tillhandahålls på europeisk eller nationell nivå. Efsi bör kunna stödja finansiering av och miljömässigt hållbara investeringar i projekt som identifierats i projektkatalogen, men det bör inte finnas någon automatik mellan upptagandet i katalogen och tillgång till stöd från Efsi, och Efsi, EIB och investeringskommittén bör ges full frihet att välja ut och stödja projekt som inte ingår i katalogen.

(34)    För att garantera ansvarighet inför EU-medborgarna bör EIB regelbundet rapportera till Europaparlamentet och rådet om framstegen och effekterna av Efsi, särskilt när det gäller additionalitet för de transaktioner som utförts av Efsi jämfört med normala EIB-transaktioner, inbegripet särskilda transaktioner. På Europaparlamentets begäran ska styrelsens ordförande och den verkställande direktören delta i utfrågningar och svara på frågor inom en viss tid.

(35)    För att säkerställa en lämplig täckning av EU:s garantiförpliktelser och för att se till att EU-garantin är fortsatt tillgänglig bör kommissionen delegeras befogenhet att anta rättsakter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt när det gäller justeringen av de belopp som ska betalas in från unionens allmänna budget ▌. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(36)    Eftersom målen med denna förordning, nämligen att stödja investeringar i unionen och sörja för ökad tillgång till finansiering för företag med upp till 3 000 anställda, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna på grund av skillnaderna i deras finanspolitiska handlingsutrymme, utan, på grund av åtgärdens omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

KAPITEL I – Europeiska fonden för strategiska investeringar

Artikel 1

Europeiska fonden för strategiska investeringar

1.          Kommissionen ska förhandla fram ett förslag till avtal (nedan kallat Efsi-avtalet) med Europeiska investeringsbanken (EIB) om inrättandet av en Europeisk fond för strategiska investeringar (nedan kallad Efsi) i enlighet med kraven i denna förordning.

Syftet med Efsi ska vara att stödja investeringar i unionen och sörja för ökad tillgång till finansiering för företag som har upp till 3000 anställda, med särskild prioritet för små och medelstora företag och små midcap-bolag, genom att ge EIB kapacitet att bära risker (Efsi-avtalet).

2.          Efsi-avtalet ska vara öppet för anslutning från medlemsstaterna och tredje parter, däribland nationella och regionala utvecklingsbanker eller offentliga organ som ägs eller kontrolleras av medlemsstaterna, regionala myndigheter, särskilda investeringsplattformar och enheter i den privata sektorn. Varken medlemsstaterna eller tredje parter ska ha rätt att bli ledamot av styrelsen.

2a.        Kommissionen ska ges befogenhet att ingå Efsi-avtalet på unionens vägnar på grundval av en delegerad akt i enlighet med artikel 17, förutsatt att Efsi-avtalet uppfyller kraven i denna förordning.

2b.        Kommissionen ska ges befogenhet att acceptera senare ändringar av Efsi-avtalet på grundval av delegerade akter i enlighet med artikel 17, förutsatt att Efsi-avtalet uppfyller kraven i denna förordning.

Artikel 1aDefinitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)        Efsi-avtalet: det rättsliga instrument genom vilket kommissionen och EIB närmare anger de villkor som fastställs i den här förordningen för förvaltningen av Efsi.

b)        nationella utvecklingsbanker eller utvecklingsinstitutioner: juridiska personer som yrkesmässigt bedriver finansiell verksamhet och som har fått ett offentligt uppdrag av en medlemstat – på central, regional eller lokal nivå – att bedriva utvecklings- eller främjandeverksamhet.

c)        investeringsplattform: företag för särskilt ändamål, förvaltarkonton, avtalsbaserade samfinansierings- eller riskdelningsarrangemang eller något annat sätt genom vilket investerare kanaliserar ett finansiellt bidrag för att finansiera ett antal investeringsprojekt och som kan inbegripa nationella plattformar som sammanför ett flertal investeringsprojekt på en medlemsstats nationella territorium, multinationella eller regionala plattformar som sammanför partner från flera medlemsstater eller tredjeländer som berörs av stora projekt i ett visst geografiskt område och tematiska plattformar som kan samla investeringsprojekt inom en viss sektor.

d)        små och medelstora företag: mikroföretag samt små och medelstora företag enligt definitionen i artikel 2 i bilagan till kommissionens rekommendation 2003/361/EG[5].

e)        små midcap-bolag: juridiska personer som har upp till 499 anställda och som inte är små och medelstora företag.

f)         midcap-bolag: juridiska personer som har upp till 3000 anställda och som inte är små och medelstora företag eller små midcap-bolag.

g)        additionalitet: stöd från Efsi till transaktioner som åtgärdar marknadsmisslyckanden eller investeringsgap och som inte hade kunnat genomföras under den perioden med normala EIB-instrument, inbegripet särskilda transaktioner, utan Efsi-stöd eller i samma utsträckning under den perioden med EIF- och EU-instrument. Projekt som får Efsi-stöd, samtidigt som de strävar efter att skapa arbetstillfällen och tillväxt, ska i normalfallet ha en högre riskprofil än projekt som stöds av normala EIB-transaktioner, inbegripet särskilda transaktioner.

Artikel 2Villkoren i Efsi-avtalet

1.          Efsi-avtalet ska särskilt innehålla följande:

(a)    Bestämmelser om inrättande av Efsi som ett tydligt, klart identifierbart och transparent garantiinstrument och som ett separat konto förvaltat av EIB.

(b)    Beloppet på och villkoren för det finansiella bidrag som EIB ska tillhandahålla genom Efsi.

(c)    Villkoren för den finansiering som EIB ska tillhandahålla genom Efsi till Europeiska investeringsfonden (EIF).

(d)    Styrningsarrangemangen för Efsi i enlighet med artikel 3, utan att det påverkar Europeiska investeringsbankens stadga.

(da)  Detaljerade krav för EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner och EIB:s finansiering till EIF som kan omfattas av EU-garantin, i enlighet med artiklarna 5.2a och 5a.

(db)  En resultattavla för de centrala resultatindikatorer som ska användas för att bedöma de makroekonomiska effekterna av Efsi-investeringar, inbegripet på arbetstillfällen och tillväxt, energieffektivitet, TEN-T, stadstransportprojekt, uppfyllandet av unionens mål, inbegripet Europa 2020-strategins mål, och mobiliseringen av privat kapital och dess effekter för att stödja investeringar.

(e)    Närmare regler för tillhandahållandet av EU-garantin i enlighet med artikel 7, inbegripet dess begränsade täckning av portföljer av särskilda typer av instrument, anspråk på EU-garantin som – med undantag för möjliga förluster på aktiekapitalinvesteringar – endast ska göras en gång per år efter det att vinster och förluster från transaktioner har kvittats mot varandra, och ersättningen för denna samt kravet på att ersättning för risktagande ska fördelas bland bidragsgivarna i förhållande till deras respektive riskandel.

(f)     Bestämmelser och förfaranden för indrivning av fordringar.

(fa)   Förfarandet för projekturval, inbegripet EIB:s roll i den ursprungliga bedömningen av projektförslag och överlämnandet till investeringskommittén.

(g)    Krav för användningen av EU-garantin, inbegripet inom särskilda tidsramar och centrala resultatindikatorer.

(ga)  Detaljerade arrangemang för att säkerställa att finansierings- och investeringstransaktioner som EIB ingår under övergångsperioden enligt artikel 20 åtnjuter EU-garantin.

(h)    Bestämmelser om ▌finansieringen av ▌EIAH i enlighet med artikel 8a (ny).

(i)     Bestämmelser om det sätt på vilket tredje parter kan saminvestera med EIB-finansiering och investeringstransaktioner som stöds av Efsi.

(j)     Villkoren för EU-garantins täckning.

(ja)   Bestämmelser om immaterialrättigheterna med anknytning till finansierade projekt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013[6].

Efsi-avtalet ska föreskriva att en tydlig skillnad görs mellan transaktioner som genomförs med stöd av Efsi och EIB:s övriga transaktioner. Därför ska EIB säkerställa att Efsi-verksamhet blir föremål för en separat finansieringsöversikt.

Efsi-avtalet ska föreskriva att den verksamhet inom Efsi som bedrivs av EIF ska regleras av EIF:s styrande organ. Den ska dock ingå i den övergripande rapporteringen om Efsi.

Efsi-avtalet ska föreskriva att ersättning som ska tillfalla unionen och som härrör från transaktioner som stöds av Efsi ska tillhandahållas efter avdrag för betalningar till följd av anspråk på EU-garantin och därefter kostnader i enlighet med artiklarna 8a (ny) och ▌5.3.

3.          De medlemsstater som blir parter i Efsi-avtalet ska i synnerhet kunna lämna sina bidrag i form av kontanta medel eller en garanti som EIB kan godta. Andra tredje parter ska endast kunna lämna sina bidrag i form av kontanta medel.

Artikel 2aFinansiella regler

De finansiella reglerna för Efsi och EIAH ska antas av styrelsen. Reglerna får inte avvika från förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

Inom ramen för förhandlingarna om Efsi-avtalet innan Efsi inrättas eller efter en formell begäran från styrelsen, får kommissionen i vederbörligen motiverade fall ges befogenhet att tillåta undantag i form av finansiella regler som gäller under en övergångsperiod genom en delegerad akt i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget och artikel 17 i denna förordning. Sådana övergångsregler ska gälla i högst tre år eller fram till dess att parlamentet och rådet ändrar förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 för att inbegripa de speciella kraven för Efsi.

Artikel 3

Styrningen av Efsi

1.          I Efsi-avtalet ska det föreskrivas att Efsi ska styras av en styrelse som ska fastställa den strategiska inriktningen i enlighet med Europa 2020-målen och med särskilt beaktande av var effekterna på tillväxt och sysselsättning är som störst, den strategiska allokeringen av tillgångar samt de operativa strategierna och förfarandena, inbegripet investeringsstrategin för projekt som Efsi kan stödja och Efsis riskprofil, i syfte att maximera tillväxt, sysselsättning och investeringar, i enlighet med målen i artikel 5.2 och 5.2 a och i syfte att säkerställa additionalitet för de investeringar som får stöd av Efsi-garantin. Styrelsen ska också specificera investeringspolicyn avseende vilka investeringsplattformar som kan komma i fråga. Styrelsen ska fastställa prissättningspolitiken för EU-garantin, med beaktande av behovet av att åtgärda investeringsgap och finansiell fragmentering i unionen. Styrelsen ska anta investeringsriktlinjer för användningen av EU-garantin som ska genomföras av investeringskommittén.

1a.        De prioritieringar som kommissionen ska sträva efter i Efsis investeringsriktlinjer ska återspegla unionens mål och vara förenliga med artikel 5.2a i denna förordning. De ska specificeras innan Efsi-avtalet träder i kraft och vid behov revideras. Prioriteringarna ska offentliggöras. Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 17 i detta syfte.

             När kommissionen utövar sitt mandat inom Efsis styrelse ska den främja och konsekvent rösta i enlighet med de prioriteringar som specificerats eller reviderats i enlighet med det första stycket.

2.          Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter: tre personer som utses av kommissionen och en person som utses av EIB. Styrelsen ska utse en ordförande bland sina ledamöter för en period på tre år som kan förnyas en gång.

Styrelsen ska fatta beslut i samförstånd.

3.          ▌Styrelsen ska ▌fatta beslut i samförstånd. ▌

Medlemsstater och tredje parter ska kunna bidra till Efsi i form av garantier respektive kontanter men ska inte ges någon plats i styrelsen.

Protokollen från styrelsens möten ska offentliggöras så snart de har godkänts av styrelsen.

4.          Efsi-avtalet ska föreskriva att Efsi ska ha en verkställande direktör som ska ansvara för den dagliga förvaltningen av Efsi samt förberedelserna av och ordförandeskapet för mötena i den investeringskommitté som avses i punkt 5. Den verkställande direktören ska bistås av en biträdande verkställande direktör.

Den verkställande direktören ska varje kvartal rapportera om Efsis verksamhet till styrelsen. Den verkställande direktören och den biträdande verkställande direktören ska utses av styrelsen efter ett gemensamt förslag från kommissionen och EIB för en enda förnybar period på tre år. Kommissionen ska på grundval av ett öppet urvalsförfarande och efter att ha fått EIB:s samtycke ge Europaparlamentet en kortlista med kandidater för befattningarna som verkställande direktör och biträdande verkställande direktör.

Kommissionen ska, när man har fått EIB:s samtycke, lägga fram ett förslag till utnämning av verkställande direktör och biträdande verkställande direktör till Europaparlamentet för godkännande. Efter godkännande av det förslaget ska styrelsen utse den verkställande direktören och den biträdande verkställande direktören.

5.          Efsi-avtalet ska föreskriva att Efsi ska ha en investeringskommitté som ska ansvara för att granska potentiella projekt i enlighet med Efsis investeringsstrategier och för att godkänna stödet från EU-garantin för projekt i enlighet med artikel 5 oavsett transaktionernas geografiska läge. Investeringskommittén ska också vara det behöriga organet för att godkänna investeringsplattformar och nationella utvecklingsbanker och tillåta dem att använda beteckningen Efsi eller Europeiska fonden för strategiska investeringar. En ny ansökan om godkännande ska göras om investeringsplattformen ändrar sin grundläggande investeringspolicy på ett avgörande sätt.

Investeringskommittén ska bestå av åtta oberoende experter och den verkställande direktören. Oberoende experter ska ha en hög grad av relevant marknadserfarenhet av projektstrukturering och projektfinansiering liksom makroekonomisk expertis. Investeringskommittén ska ha en tvärdisciplinär sammansättning som täcker ett vitt expertisfält från olika sektorer och geografiska marknader inom unionen. Här ska ingå expertis för investeringar med koppling till Efsis allmänna mål, såsom forskning och utveckling, transport och små och medelstora företag, miljömål, sociala frågor inbegripet den sociala och solidariska ekonomin, offentliga och offentligstyrda projektinvesteringar, territoriell sammanhållning och utbildning och yrkesutbildning. Investeringskommitténs ledamöter utses av styrelsen för en förnybar period på tre år som inte överstiger sex år totalt.

Kommissionen ska på grundval av ett öppet urvalsförfarande och efter att ha fått EIB:s samtycke ge Europaparlamentet en kortlista med kandidater för befattningarna som de åtta experterna i investeringskommittén.

Kommissionen ska, efter att ha fått EIB:s samtycke, överlämna ett könsbalanserat förslag om tillsättning av experterna till Europaparlamentet för godkännande. Efter godkännande av det förslaget ska styrelsen utse experterna för en förnybar period på tre år.

Vid utförandet av sina uppgifter ska investeringskommitténs ledamöter vara oberoende och inte motta instruktioner från EIB, EU-institutionerna, medlemsstaterna eller något annat offentligt eller privat organ. EIB:s personal får bistå med analytiskt, logistiskt och administrativt stöd. En projektbedömning som gjorts av EIB:s personal får dock inte på något sätt vara bindande för investeringskommittén.

Meritförteckningar och intresseförklaringar för varje ledamot av investeringskommittén ska offentliggöras, kontinuerligt uppdateras och granskas ingående av kommissionen och EIB.

Investeringskommitténs beslut ska fattas med enkel majoritet och ska offentliggöras och vara lätt tillgängliga.

KAPITEL II – EU-garantin och EU-garantifonden

Artikel 4

EU-garantin

Unionen ska ge en oåterkallelig och ovillkorlig garanti till EIB för de finansierings- eller investeringstransaktioner som omfattas av denna förordning och Efsi-avtalet (nedan kallad EU-garantin) och som genomförs inom unionen, inbegripet transaktioner mellan parter från flera medlemsstater och ett tredjeland som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken, däribland det strategiska partnerskapet, utvidgningspolitiken, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta), eller mellan en medlemsstat och utomeuropeiska länder och territorier, i enlighet med bilaga II till EUF-fördraget. EU-garantin ska beviljas som en garanti som ska infrias på anfordran när det gäller de instrument som avses i artikel 6. Den ska syfta till att åstadkomma ett minskat kapitalbehov om den beviljas en utvecklingsbank eller en investeringsplattform.

Artikel 5

Krav för utnyttjande av EU-garantin

1.          EU-garantin ska beviljas med förbehåll för att Efsi-avtalet träder i kraft och att styrelsen antar investeringsriktlinjerna.

2.          EU-garantin ska beviljas för finansierings- och investeringstransaktioner ▌eller EIB-finansiering till EIF för fondinvesteringar i syfte att genomföra EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner i enlighet med artikel 7.2 och efter godkännande av investeringskommittén.

De berörda transaktionerna ska vara förenliga med unionens politik och stödja något av följande allmänna mål:

(a)    Utveckling av ny, existerande eller bristande transportinfrastruktur och innovativ teknik, i enlighet med förordning (EU) 1316/2013 (FSE) och förordning (EU) 1315/2013 (TEN-T riktlinjer) när det gäller både stomnät och övergripande nät liksom övergripande prioriteringar.

(aa)  Utveckling av smarta och hållbara stadstransportprojekt som omfattar mål för tillgänglighet och minskade växthusgasutsläpp, energi och olyckor.

(b)    Utveckling och modernisering av energiinfrastrukturen, i enlighet med energiunionens prioriteringar och klimat- och energiramarna för 2020, 2030 och 2050, särskilt när det gäller sammankopplingar, smarta nät på distributionsnivå, energilagring och synkronisering av marknader.

(c)    Utbyggnad av förnybar energi, ▌resurseffektivitet, energieffektivitet och energibesparingar, med särskilt fokus på att minska efterfrågan genom styrning av efterfrågan och renovering av byggnader.

(d)    Utveckling av informations- och kommunikationsteknik, av digital infrastruktur och telekommunikationsinfrastruktur och av bredbandsnät över hela unionen.

(e)    Investeringar i innovation, forskning och utveckling, inbegripet forskningsinfrastruktur, pilot- och demonstrationsprojekt, samarbeten mellan den akademiska världen och näringslivet, och överföring av kunskap och teknik.

(ea)  Investeringar i utbildning, fortbildning och entreprenörskompetens.

(eb)  Investeringar i innovativa hälsolösningar, såsom eHealth och nya effektiva läkemedel, och i den sociala sektorn.

(ec)  Investeringar i de kulturella och kreativa branscherna.

(ed)  Investeringar i projekt och infrastruktur när det gäller miljöskydd och miljöförvaltning, förbättring av ekosystemtjänster och hållbar stadsutveckling.

(ee)  Finansiellt stöd, inbegripet riskfinansiering till rörelsekapital för små och medelstora företag, nystartade företag, avknoppade företag och små midcap-bolag genom EIF, och för midcap-bolag, i syfte att säkerställa tekniskt ledarskap inom innovativa och hållbara sektorer.

(ef)   Finansiering av projekt som ligger i linje med målen i Horisont 2020 och Fonden för ett sammanlänkat Europa.

Dessutom ska EU-garantin beviljas för stöd, genom EIB, till särskilda investeringsplattformar eller investeringsfonder och nationella och regionala utvecklingsbanker eller andra institutioner som investerar i transaktioner som uppfyller kraven i denna förordning efter godkännande av investeringskommittén. I så fall ska styrelsen fastställa strategier enligt artikel 3.1 i fråga om nämnda instrument som kan omfattas av garantin och som sedan får fatta de enskilda investeringsbesluten. Sådana transaktioner och bidragen till dessa ska anses vara Efsi-transaktioner. Investeringsplattformar kan föra samman saminvesterare, offentliga myndigheter, experter, utbildnings-, yrkesutbildnings- och forskningsinstitutioner, berörda parter från arbetsmarknaden och företrädare för civilsamhället och andra berörda aktörer på europeisk, nationell och regional nivå.

2a.        Efsi ska inriktas på projekt med en högre riskprofil än befintliga EIB- och unionsinstrument för att säkerställa additionalitet i förhållande till befintliga transaktioner. Efsi ska stödja projekt som uppfyller följande kriterier:

a)      De är bärkraftiga ur ett ekonomiskt perspektiv, enligt en kostnadsnyttoanalys som följer europeiska standarder, och vidare när de är samfinansierade av en offentlig partner eller en finansiell intermediär såsom en investeringsplattform eller en utvecklingsbank, bidrar till att åtgärda ett möjligt finansieringsgap.

b)      De syftar till att uppfylla unionens mål om en smart och hållbar tillväxt för alla och till skapande av sysselsättning av hög kvalitet och till högre ekonomisk, social och territoriell sammanhållning, och bidrar till stora samhälleliga och ekonomiska framsteg såsom ett EU-mervärde.

c)      De lägger fokus på transaktioner som inte skulle ha kunnat utföras med unionens budget eller EIB:s ordinarie verksamhet, inbegripet särskilda transaktioner, och som inte heller finansieras på marknaden.

d)      De har en högre riskprofil än projekt som stöds enligt existerande EIB-verksamhet, med beaktande av att högsta möjliga additionalitet endast kan säkerställas när finansiella resurser koncentreras på projekt som inte finansieras på annat sätt. De lämpliga åtgärderna utformas i enlighet med förfarandena i artikel 3.1.

2b.        Med beaktande av att projekt av alla storlekar kan föra den europeiska ekonomin framåt ska det inte finnas några begränsningar på hur stora de projekt som Efsi inriktar sig på får vara.

3.          I enlighet med artikel 17 i Europeiska investeringsbankens stadga ska EIB ta betalt av mottagarna av finansieringstransaktionerna för att täcka sina utgifter i samband med Efsi. Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 2 och 3 ska inga av EIB:s administrativa utgifter eller andra avgifter för finansierings- eller investeringsverksamhet som bedrivs av EIB enligt denna förordning täckas genom unionsbudgeten.

             I enlighet med artikel 2.1 e kan EIB göra anspråk på EU-garantin inom en sammanlagd maximigräns motsvarande 1 % av totala utestående EU-garantiförpliktelser för att täcka utgifter som mottagare av finansieringstransaktionerna har debiterats, men som de inte har betalat.

             Om EIB skulle tillhandahålla finansiering som stöds av EU-garantin i enlighet med artikel 7.2 till EIF för Efsis räkning kan EIB:s avgifter täckas genom unionens budget.

4.          ▌Medlemsstaterna får använda de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att bidra till finansieringen av stödberättigade projekt där EIB investerar med stöd av EU-garantin, i enlighet med målen, principerna och bestämmelserna i den rättsliga ram som är tillämplig på dessa fonder och i enlighet med partnerskapsavtalen och berörda program. Samordning, komplementaritet, additionalitet, konsekvens och synergier ska säkerställas.

4a.      Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 17 med ytterligare särskilda bestämmelser om kombination av stödet från de europeiska struktur- och investeringsfonderna till projekt som finansieras av EIB med stödet från EU-garantin, inbegripet bestämmelser om deltagandet av de europeiska struktur- och investeringsfonderna i investeringsplattformar.

Artikel 6

Instrument som kan omfattas av garantin

Vid tillämpning av artikel 5.2 ska EIB använda EU-garantin för att täcka riskerna för instrument och som regel på portföljbasis.

▌Instrument som kan komma i fråga för täckning av EU-garantin eller portföljer kan bestå av följande instrument:

(a)       Av EIB tillhandahållna lån, garantier, motgarantier, kapitalmarknadsinstrument, andra former av finansierings- eller kreditförstärkningsinstrument, investeringar i aktiekapital eller i kapital likställt med eget kapital, även genom nationella utvecklingsbanker eller utvecklingsinstitutioner, investeringsplattformar eller investeringsfonder. Dessa instrument ska beviljas, förvärvas eller utfärdas till förmån för transaktioner som genomförs i unionen, däribland gränsöverskridande transaktioner mellan en medlemsstat och ett tredjeland, i överensstämmelse med denna förordning och där EIB:s finansiering har beviljats i enlighet med ett undertecknat avtal som varken har löpt ut eller sagts upp.

(b)       EIB-finansiering till EIF som gör det möjligt för EIF att tillhandahålla lån, garantier, motgarantier, andra former av kreditförstärkningsinstrument, kapitalmarknadsinstrument, samt investeringar i aktiekapital eller kapital likställt med eget kapital, även genom nationella utvecklingsbanker eller utvecklingsinstitutioner, investeringsplattformar eller investeringsfonder. Dessa instrument ska beviljas, förvärvas eller utfärdas till förmån för transaktioner som genomförs i unionen, i överensstämmelse med denna förordning och där EIF:s finansiering har beviljats i enlighet med ett undertecknat avtal som varken har löpt ut eller sagts upp.

(ba)     Av EIB ställda garantier till nationella utvecklingsbanker eller utvecklingsinstitutioner, investeringsplattformar eller investeringsfonder med en motgaranti från unionen.

Artikel 7

EU-garantins täckning och villkor

1.          EU-garantin till EIB ska uppgå till ett belopp motsvarande 16 000 000 000 EUR, varav högst 2 500 000 000 EUR får anslås till EIB:s finansiering till EIF i enlighet med punkt 2. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8.9 ska de sammanlagda betalningarna från unionen inom ramen för garantin till EIB inte överstiga garantins belopp.

2.          Garantins täckning för en viss typ av instrumentportfölj, som avses i artikel 6, ska bestämmas av portföljens risk. EU-garantin ska kunna ge antingen första-förlustgarantier på portföljbasis eller en heltäckande garanti. EU-garantin kan beviljas på basis av likställdhet (pari passu) med övriga bidragsgivare.

Om EIB tillhandahåller finansiering till EIF genom Efsi för att genomföra EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner ska EU-garantin tillhandahålla en heltäckande garanti vid finansiering från EIB, förutsatt att EIB tillhandahåller ett lika stort belopp utan EU-garanti. De belopp som täcks av EU-garantin får inte överstiga 2 500 000 000 EUR.

3.          Om EIB gör anspråk på EU-garantin i enlighet med Efsi-avtalet ska unionen betala på anfordran i enlighet med villkoren i det avtalet.

4.          Om unionen gör en betalning till EIB efter ett anspråk gjorts på garantin ska unionen överta de relevanta rättigheterna från EIB avseende en finansieringstransaktion inom ramen för EU-garantin, och EIB ska, på unionens vägnar, ansvara för att driva in fordringar som rör de utbetalda beloppen och ersätta unionen med användning av de indrivna beloppen i enlighet med bestämmelserna och förfarandena i artikel 2.1 f.

Artikel 8

EU-garantifonden

1.          Det ska inrättas en EU-garantifond (nedan kallad garantifonden) som ska utgöra en likviditetsbuffert som ska användas för att betala EIB om anspråk görs på EU-garantin.

2.          Garantifonden ska finansieras genom

(a)    bidrag från unionens allmänna budget,

(b)    avkastning på investerade garantifondsmedel,

(c)    belopp som drivs in från försumliga gäldenärer i enlighet med det indrivningsförfarande som anges i Efsi-avtalet i enlighet med artikel 2.1 f,

(d)    inkomster och andra betalningar som unionen mottar i enlighet med Efsi-avtalet.

3.          Den finansiering av garantifonden som avses i punkt 2 b, c och d ska utgöra interna inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.4 i förordning (EU) nr 966/2012.

4.          De medel som tillhandahålls garantifonden enligt punkt 2 ska förvaltas direkt av kommissionen och investeras i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning samt följa lämpliga tillsynskrav.

5.          Den finansiering av garantifonden som avses i punkt 2 ska användas för att uppnå en lämplig nivå som avspeglar EU:s totala garantiförpliktelser (nedan kallat målbeloppet). Målbeloppet ska fastställas till 50 % av unionens totala garantiförpliktelser.

Målbeloppet ska inledningsvis uppnås senast 2022 genom den gradvisa betalning av medel som avses i punkt 2 a liksom den finansiering av garantifonden som avses i punkt 2 b, c och d.

5a.        De anslag som krävs för att uppfylla det ursprungliga målbeloppet ska gradvis godkännas av Europaparlamentet och rådet inom ramen för det årliga budgetförfarandet, med beaktande av alla medel som finns tillgängliga enligt rådets förordning (EU) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020, i synnerhet den samlade marginalen för åtaganden och flexibilitetsinstrumentet.

I detta sammanhang ska Europaparlamentet och rådet utforska sätt att finansiera EU-garantifonden med hjälp av oförutsedda inkomster som kan uppstå under varje budgetår, inbegripet inkomster från böter, och att ändra de tillämpliga rättsliga ramarna så att de årliga överskotten i unionens allmänna budget kan utnyttjas.

Finansieringen av garantifonden, när det gäller åtagande- och betalningsbemyndiganden, ska ses över av Europaparlamentet och rådet inom ramen för översynen och revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020, som ska påbörjas senast i slutet av 2016 i enlighet med artikel 2 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013.

Om omfördelningar från EU-program beslutats inom ramen för det årliga budgetförfarandet som en finansieringskälla för EU-garantin under åren som föregår halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen, ska Europaparlamentet och rådet vid detta tillfälle utforska sätt att i största möjliga mån kompensera dem.

6.          Senast den 31 december 2018 och varje år därefter ska kommissionen se över om garantifonden har en lämplig nivå med hänsyn till eventuella minskningar av medlen till följd av utnyttjande av garantin och EIB:s bedömning som överlämnas i enlighet med artikel 10.3.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 17 om justering nedåt av den målnivå som avses i punkt 5 med högst 10 % för att bättre avspegla den potentiella risken att anspråk görs på EU-garantin.

7.          Efter en justering år n av målnivån eller en bedömning av lämpligheten av garantifondens tillgängliga resurser i enlighet med den översyn som avses i punkt 6 ska

(a)    eventuella överskott i garantifonden betalas till den allmänna budgeten som inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.4 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 för eventuella budgetposter som kan ha utnyttjats som en källa till omfördelning till Efsi-garantifonden,

(b)    eventuella kompletteringar av fonden betalas i årliga delbetalningar under högst tre år från och med år n+1.

8.          Om resurserna i garantifonden till följd av anspråk på garantin sjunker under 50 % av de ansvarsförbindelser som ingåtts vid denna tidpunkt ska kommissionen överlämna en rapport om exceptionella åtgärder som kan krävas för att komplettera fonden.

9.          Efter att ett anspråk gjorts på EU-garantin ska den finansiering av garantifonden som avses i punkt 2 b, c och d ▌användas för att återställa EU-garantin till dess målbelopp. Eventuella kvarstående belopp ska betalas till den allmänna budgeten som inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.4 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 för eventuella budgetposter som kan ha utnyttjats som en källa till omfördelning till garantifonden för Efsi.

9a.        Om det återstår några ytterligare överskott efter det att kraven enligt punkterna 7a och 9 uppfyllts helt ska kommissionen lägga fram ett förslag om en ökning av den övergripande nivån på EU-garantin som leder till en förstärkning av investeringsplanen.

KAPITEL III – Europeiskt centrum för investeringsrådgivning och projektkatalogen

Artikel 8aEuropeiskt centrum för investeringsrådgivning

1. Efsi-avtalet ska föreskriva att ett europeiskt centrum för investeringsrådgivning (EIAH) inrättas inom EIB. EIAH ska ha som syfte att bygga på EIB:s och kommissionens befintliga rådgivningstjänster i syfte att tillhandahålla rådgivningsstöd för identifiering, förberedelse och utarbetande av investeringsprojekt samt att fungera som ett gemensamt tekniskt rådgivningscentrum för projektfinansiering i unionen. Detta ska inbegripa stöd när det gäller användning av tekniskt bistånd till projektstrukturering, användning av innovativa finansieringsinstrument, användning av offentlig-privata partnerskap och, vid behov, rådgivning om relevanta frågor som rör unionslagstiftningen, med beaktande av särdragen och behoven hos medlemsstater med mindre utvecklade finansmarknader.

För att uppnå det mål som anges i första stycket ska EIAH utnyttja befintlig sakkunskap hos EIB, kommissionen, nationella utvecklingsbanker och de europeiska struktur- och investeringsfondernas förvaltningsmyndigheter.

2. EIAH ska ha en tjänst för tekniskt bistånd som är ägnad åt inrättande av investeringsplattformar som samlar energieffektivitets-, TEN-T- och stadstransportprojekt.

För att säkerställa bästa möjliga regionala och territoriella täckning i unionen för sådana rådgivningstjänster och sådant stöd, ska EIAH bilda täta nätverk med liknande strukturer på nationell nivå, såsom dem som erbjuds av nationella utvecklingsbanker eller nationella organ. Det tekniska biståndet till projektansvariga på regional och lokal nivå ska stärkas.

3. EIAH ska delvis finansieras av unionen upp till ett högsta belopp på 20 000 000 EUR per år fram till och med den 31 december 2020 för de ytterligare tjänster som EIAH tillhandahåller utöver EIB:s befintliga tekniska bistånd. Under åren efter 2020 ska unionens finansiella bidrag vara direkt kopplat till bestämmelserna i de framtida fleråriga budgetramarna.

Tillgång till expertis från EIAH ska vara kostnadsfri.

Artikel 9

Katalog med europeiska investeringsprojekt

1.          Kommissionen och EIB ska skapa en transparent katalog med nuvarande och potentiella framtida investeringsprojekt i unionen. Den ska vara en offentligt tillgänglig och användarvänlig projektdatabas som ger relevant information för varje projekt. Katalogen ska synliggöra möjliga projekt för investerare och bara finnas som information och ska inte påverka de slutliga projekt som väljs ut för att motta stöd i enlighet med artikel 3.5.

2.          Kommissionen och EIB ska regelbundet och på ett strukturerat sätt utarbeta, uppdatera och sprida information om nuvarande och framtida projekt.

KAPITEL IV – Rapportering, ansvarighet och utvärdering

Artikel 10

Rapportering och redovisning

1.          EIB ska, vid behov i samarbete med EIF, två gånger per år rapportera till kommissionen om EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner enligt denna förordning. Rapporten ska inbegripa en bedömning av överensstämmelsen med kraven för användningen av EU-garantin och de centrala resultatindikatorer som fastställts enligt artikel 2.1 g. Rapporten ska också innehålla statistiska och finansiella uppgifter och redovisningsuppgifter om var och en av EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner på en aggregerad basis.

2.          EIB ska, vid behov i samarbete med EIF, två gånger per år rapportera till Europaparlamentet och rådet om EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner. Rapporten ska offentliggöras och ska innehålla följande:

(a)    En bedömning av EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner på transaktions-, sektors-, lands- och regionnivå samt deras överensstämmelse med denna förordning, särskilt med additionalitetsprincipen, tillsammans med en bedömning av fördelningen av EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner mellan målen i artikel 5.2 och 5.2a.

(b)    En bedömning av mervärdet, mobiliseringen av resurser från den privata sektorn, de beräknade och faktiska utfallen, resultaten och effekterna av EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner på en aggregerad basis, inbegripet de sysselsättningsskapande effekterna.

(ba)  En bedömning av i vilken omfattning de transaktioner som omfattas av EU-garantin i enlighet med denna förordning bidrar till att uppnå målen enligt artikel 5.2 och 5.2a, inbegripet en bedömning av nivån på Efsi-investeringar i forskning, utveckling och innovation och transporter (inbegripet transeuropeiska transportnät och stadstransporter), telekommunikations- och energiinfrastruktur, inbegripet energieffektivitet.

(bb)  En bedömning av överensstämmelsen med kraven för användningen av EU-garantin och de centrala resultatindikatorer som fastställts enligt artikel 2.1 g.

(bc)  En bedömning av den hävstångseffekt som uppnåtts genom Efsi-finansierade projekt.

(bd)  En beskrivning av de projekt där stödet från struktur- och investeringsfonderna kombineras med stödet från Efsi, samt det totala bidragsbeloppet från respektive källa.

(c)    En bedömning av de finansiella förmåner som överförs till mottagarna av EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner på en aggregerad basis.

(d)    En bedömning av kvaliteten på EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner samt de risker som är förbundna med dessa transaktioner.

(e)    Närmare uppgifter om anspråken på EU-garantin, förluster, avkastning, belopp som betalats tillbaka och alla andra mottagna betalningar.

(f)     Efsis räkenskaper, åtföljda av ett yttrande av en oberoende extern revisor.

3.          Med tanke på kommissionens redovisning av och rapportering om de risker som täcks av EU-garantin och förvaltningen av garantifonden ska EIB, vid behov i samarbete med EIF, varje år förse kommissionen och Europeiska revisionsrätten med följande:

(a)    EIB:s och EIF:s riskanalys och kreditvärderingsuppgifter om EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner enligt den här förordningen.

(b)    EU:s utestående finansiella förpliktelse när det gäller de garantier som lämnats för EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner uppdelad på de enskilda transaktionerna enligt den här förordningen.

(c)    De totala vinster eller förluster som följer av EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner inom de portföljer som föreskrivs i Efsi-avtalet enligt artikel 2.1 e.

4.          EIB ska, vid behov i samarbete med EIF, på begäran lämna eventuella ytterligare upplysningar till kommissionen som den behöver för att fullgöra sina skyldigheter enligt denna förordning.

5.          EIB, och vid behov EIF, ska på egen bekostnad tillhandahålla de upplysningar som avses i punkterna 1–4.

6.          Senast den 31 mars varje år ska kommissionen till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten överlämna en årsrapport om garantifondens situation och dess förvaltning under det föregående kalenderåret. Rapporten ska innehålla en bedömning av huruvida nivån i garantifonden är tillräcklig och om målbeloppet behöver justeras.

6a.        På samma dag som EIB-rapporterna enligt punkterna 1 och 2 ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet översända en rapport om förverkligandet av de investeringsprioriteringar som specificeras i den delegerade akten enligt artikel 3.1a. Rapporten ska åtföljas av ett förslag med de nödvändiga ändringarna av den delegerade akten enligt artikel 3.1a.

Artikel 11

Ansvarighet

1.          På Europaparlamentets begäran ska styrelsens ordförande och den verkställande direktören delta i en utfrågning i Europaparlamentet om Efsis resultat.

2.          Styrelsens ordförande och den verkställande direktören ska svara muntligt eller skriftligt på frågor som Europaparlamentet riktar till Efsi, åtminstone inom fem veckor från mottagandet av en fråga.

3.          På begäran av Europaparlamentet ska kommissionen rapportera till Europaparlamentet om tillämpningen av denna förordning.

3a.      På begäran av Europaparlamentet ska EIB:s ordförande delta i en utfrågning i Europaparlamentet om EIB:s finansiering och investeringsverksamhet i enlighet med denna förordning. EIB:s ordförande ska inom fem dagar efter mottagandet svara muntligen eller skriftligen på de frågor som Europaparlamentet ställt till EIB om EIB:s finansiering och investeringsverksamhet enligt denna förordning.

3b.      Ett avtal ska ingås mellan Europaparlamentet och EIB om de detaljerade arrangemangen för informationsutbyte mellan Europaparlamentet och EIB om de finansierings- och investeringstransaktioner som EIB utför enligt denna förordning.

Artikel 12

Utvärdering och översyn

1.          EIB ska senast [PO insert date: 18 months after the entry into force of this Regulation] utvärdera Efsis funktion. EIB ska överlämna sin utvärdering till Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

Kommissionen ska senast [PO insert date: 18 months after the entry into force of this Regulation] utvärdera användningen av EU-garantin och garantifondens funktion, inbegripet användningen av finansiering i enlighet med artikel 8.9. Kommissionen ska överlämna sin utvärdering till Europaparlamentet och rådet. Denna utvärdering ska åtföljas av ett yttrande av revisionsrätten.

2.          Senast den 30 juni 2018 och vart tredje år därefter ska

(a)    EIB offentliggöra en heltäckande rapport om Efsis funktion,

(b)    kommissionen offentliggöra en heltäckande rapport om användningen av EU-garantin och garantifondens funktion. Denna rapport ska innehålla en utvärdering av Efsis effekter på investeringarna i unionen, sysselsättningsskapandet och tillgången till finansiering för midcap-bolag och små och medelstora företag.

3.          EIB ska, vid behov i samarbete med EIF, bidra och tillhandahålla nödvändig information till kommissionens utvärdering och rapportering enligt punkterna 1 och 2.

4.          EIB och EIF ska regelbundet förse Europaparlamentet, rådet och kommissionen med alla sina oberoende utvärderingsrapporter med en bedömning av de effekter och praktiska resultat som uppnåtts genom EIB:s och EIF:s specifika verksamhet enligt denna förordning.

5.          Kommissionen ska senast [PO insert date three years after the entry into force of this Regulation] och vart tredje år därefter överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av denna förordning, åtföljd av lämpliga förslag. Om möjliga justeringar av Efsi anses nödvändiga ska denna rapport åtföljas av ett lagstiftningsförslag för att ändra förordningen i enlighet med detta.

KAPITEL V – Allmänna bestämmelser

Artikel 13

Transparens och offentliggörande av information

I enlighet med sin egen transparensstrategi och unionens principer om tillgång till handlingar och information ska EIB på sin webbplats offentliggöra information om EIB:s alla finansierings- och investeringstransaktioner enligt den här förordningen, inbegripet sådana som finansieras genom finansiella intermediärer, och om hur de bidrar till de allmänna mål som avses i artikel 5.2 och 5.2a.

Artikel 14

Revisionsrättens revision

Den externa revisionen av den verksamhet som bedrivs i enlighet med den här förordningen ska i enlighet med artikel 287 i EUF-fördraget utföras av Europeiska unionens revisionsrätt och omfattas därmed av Europaparlamentets ansvarsfrihetsförfarande enligt artikel 319 i EUF-fördraget.

Kommissionen ska säkerställa att revisionsrätten kan utöva sina befogenheter enligt artikel 287.3 första stycket i EUF-fördraget och har full tillgång till all information som behövs för att genomföra revisionen.

EIB, EIF, alla finansiella intermediärer som berörs av verksamhet som bedrivs i enlighet med förordningen om Efsi samt slutmottagarna ska ge revisionsrätten alla instrument och all information som denna behöver för att utföra sin uppgift i enlighet med artikel 161 i förordning (EU) nr 966/2012.

Artikel 15

Bestämmelser om bedrägeribekämpning

1.          EIB ska omedelbart underrätta Olaf och tillhandahålla nödvändig information om den under något skede av förberedelserna, genomförandet eller avslutningen av transaktioner som omfattas av EU-garantin har skäl att misstänka att det föreligger ett möjligt fall av bedrägeri, korruption, penningtvätt eller annan illegal verksamhet som kan påverka unionens ekonomiska intressen.

2.          Olaf ska göra utredningar, däribland kontroller och inspektioner på plats, i enlighet med bestämmelserna och förfarandena i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013([7]), rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96([8]) och rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95([9]) för att skydda unionens finansiella intressen i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption, penningtvätt, terrorismfinansiering, skattebedrägeri, organiserad brottslighet eller annan illegal verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen i samband med transaktioner enligt den här förordningen. Olaf får till de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter översända information som erhållits under utredningarna.

Om det finns bevis för sådan illegal verksamhet, ska EIB genomföra indrivning med avseende på sina transaktioner som stöds av EU-garantin.

3.          Finansieringsavtal som undertecknas i samband med transaktioner som stöds enligt denna förordning ska innehålla bestämmelser som möjliggör uteslutning från EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner och vid behov lämpliga indrivningsåtgärder vid bedrägeri, korruption eller annan illegal verksamhet i enlighet med Efsi-avtalet, EIB:s policyer och tillämpliga regelverk. Beslutet om en eventuell uteslutning från EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner ska fattas i enlighet med det berörda finansierings- eller investeringsavtalet.

Artikel 16

Utesluten verksamhet och icke samarbetsvilliga jurisdiktioner

1.          Inom ramen för sina finansierings- och investeringstransaktioner enligt den här förordningen får EIB, EIF och alla finansiella intermediärer inte stödja någon form av verksamhet som utförs för illegala syften, inbegripet penningtvätt, terrorismfinansiering, organiserad brottslighet, skattebedrägeri och skatteundandragande, korruption eller bedrägeri som påverkar unionens ekonomiska intressen. I synnerhet ska EIB inte delta i någon finansierings- och investeringstransaktion som genomförs genom ett instrument beläget i en icke samarbetsvillig jurisdiktion, i enlighet med EIB:s policy gentemot svagt reglerade eller icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på grundval av den politik som fastställs av unionen, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling eller arbetsgruppen för finansiella åtgärder.

2.          I sina finansierings- och investeringstransaktioner enligt den här förordningen ska EIB tillämpa de principer och normer som fastställs i unionsrätten om förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism. EIB ska i synnerhet göra både direkt finansiering och finansiering via intermediärer enligt den här förordningen avhängig av att de verkliga ägarna redovisas i enlighet med direktiv (EU) nr 2015/… (EU-direktivet om penningtvätt).

Artikel 17

Utövande av delegering

1.          Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

1a.        Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 1.2a ska ges till kommissionen för en period av ett år från och med ikraftträdandet av denna förordning.

1b.        Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 1.2b ska ges till kommissionen tills vidare.

2.          Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8.6 ska ges till kommissionen för en period av tre år, från och med ikraftträdandet av denna förordning. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av treårsperioden. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.          Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3.1a och 8.6 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.          Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

4a.        En delegerad akt som antas enligt artikel 1.2a och 1.2b ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av en månad från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Perioden ska förlängas med en månad på initiativ av Europaparlamentet eller rådet.

5.          En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.1a och 8.6 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 17a

Finansiella bidrag i form av engångsåtgärder från medlemsstaterna till Efsi, till särskilda investeringsplattformar och till nationella utvecklingsbanker i enlighet med artikel 5.2 och som omfattas av EU-garantin omfattas av samtliga existerande regler i stabilitets- och tillväxtpakten.

KAPITEL VII – Övergångsbestämmelser och slutbestämmelser

Artikel 20

Övergångsbestämmelse

Finansierings- och investeringstransaktioner som EIB eller EIF undertecknat under perioden från och med den 1 januari 2015 till och med ingåendet av Efsi-avtalet kan överlämnas av EIB eller EIF till kommissionen för en bedömning om huruvida dessa kan omfattas av EU-garantin.

Kommissionen ska bedöma dessa transaktioner och ska, om de uppfyller de materiella krav som anges i artikel 5 och i Efsi-avtalet, besluta att EU-garantin omfattar dem.

Artikel 21

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den

På Europaparlamentets vägnar                   På rådets vägnar

Ordförande                                                   Ordförande

 • [1] * Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▌.
 • [2]  Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken: En investeringsplan för Europa, COM(2014)0903.
 • [3]  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
 • [4]  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
 • [5]  Kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).
 • [6]  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 104).
 • [7]  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).
 • [8]  Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).
 • [9]  Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).

YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (16.4.2015)

till utskottet för ekonomi och valutafrågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för strategiska investeringar och om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013
(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD))

Föredragande*: Kathleen Van Brempt

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

KORTFATTAD MOTIVERING

Inledning

I många år har inflytelserika röster från den politiska och akademiska världen och det civila samhället förespråkat ökade investeringar inom EU för att komma över det investeringsgap som har uppstått till följd av den ekonomiska och finansiella krisen. Detta investeringsgap har skapat en nedåtgående spiral av minskande utgifter, ökad arbetslöshet och minskat förtroende för tillväxt i framtiden. Därför bör kommissionens förslag om Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) välkomnas varmt.

Nya incitament för att öka investeringar – genom att stödja dem med EU-garantier – kan skapa nytt förtroende bland investerare, myndigheter och industrier för morgondagens tillväxt. Genom att frigöra nya investeringar kan Efsi bli ett svänghjul för en ny investeringscykel som skapar nya arbeten och möjligheter. Dessa nya investeringar behövs inte bara för att ge ny fart åt EU-ekonomin, utan även för att omvandla den till en motståndskraftig, innovativ, inkluderande och cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

I stället för att fortsätta i samma gamla hjulspår och investera i enkla utbyten och underhåll måste vi investera i verkligt omvandlande projekt, tjänster och infrastrukturer som kan hantera de ”nya” utmaningar som hotar vår välfärd och framgång. Bland dessa utmaningar finns vår förlorade konkurrenskraft, den farliga förändringen av vårt klimat, vårt beroende av knappa och kritiska naturresurser utanför unionen och de rörliga och oförutsebara energi- och resurspriser som följer av det.

För att hantera dessa utmaningar har EU utformat ambitiös politik om sysselsättning, innovation, utbildning, social integration, klimat och energi. Europa 2020 formulerades som EU:s tillväxtstrategi för detta årtiondet med målet att bli en ”smart och hållbar ekonomi för alla”. I klimat- och energistrategin 20/20/20, kommissionens färdplan för energi 2050, sjunde handlingsplanen för miljön och rådets slutsatser av den 28 oktober 2014 om minskning av växthusgaser efter 2020 krävs en mer cirkulär ekonomi med lägre koldioxidutsläpp och en verklig omvandling av våra transport- och energisektorer. Den nyligen lanserade strategin för en energiunion är inriktad på en mer sammanhängande energimarknad – med förmåga att integrera och utbyta allt större mängder förnybara källor – och betonar vikten av energieffektivitet som energikälla i sig. Horisont 2020 infördes som det största forsknings- och innovationsprogrammet någonsin i EU, och lovade att driva på innovationen genom att föra bra idéer från labbet till marknaden. Genom den direkta länk som skapas mellan forskning och innovation har Horisont 2020 som mål att säkra Europas globala konkurrenskraft, genom att lägga tonvikten vid utmärkt forskning, industriellt ledarskap och hantering av samhällsproblem.

Det ligger i vårt största intresse att Efsi stärker och bidrar till att genomföra denna politik genom att betona de omvandlande investeringar som behövs i hållbar transportinfrastruktur med låga koldioxidutsläpp, i de digitala infrastrukturerna och forskningsinfrastrukturerna, i förnybar energi, energieffektivitet och energilagring och för att föra innovativa produkter, tjänster och tekniker till marknaden.

Samtidigt bör man undvika en försvagning av unionens politik, genom irreparabla nedskärningar i medel som bidrar till att uppnå dessa ambitioner eller genom att stödja investeringar som är suboptimala eller har en hög risk att stranda före slutet av sin livstid (eftersom de är oförenliga med de långsiktiga målen).

Därför kommer föredraganden att formulera ändringsförslag till förslaget till förordning i syfte att göra följande:

1.        Presentera ett alternativ till finansieringen av EU:s garantifond för att bevara de medel som är tillgängliga under Horisont 2020 och Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE).

2.        Föra in stöd från Efsi inom ramen för unionens strategi för en ”smart och hållbar tillväxt för alla” och bidra till att uppnå energi- och klimatmålen genom att inrikta sig på omvandlande investeringar i transport- och energisektorn och undvika låsta investeringar.

3.        Bidra till Energiunionens ambitioner för energieffektivitet.

Huvudfokus i detta yttrande ligger naturligtvis på ITRE-utskottets exklusiva befogenheter.

1. Alternativ finansiering av EU:s garantifond

Det måste betonas att det inte är föredragandens avsikt att ta upp den allmänna filosofin bakom den EU-garanti som finansieras genom EU:s budget. EIB:s tillgång till EU-garantin säkerställs juridiskt och finansiellt så snart Efsi-förordningen träder i kraft och så snart Efsi-avtalet undertecknas mellan EIB och Europeiska kommissionen.

Det föredraganden ifrågasätter är det sätt på vilket EU:s garantifond etableras och finansieras. I förslaget till Efsi-förordningen uppnås finansiering genom nedskärningar av Horisont 2020 och Fonden för ett sammanlänkat Europa, i budgetposter som omfattar bidrag. Nedskärningarna kommer att påverka dessa programs integritet, särskilt för de strategiska investeringarna – t.ex. grundläggande forskning – där medfinansiering på marknaden är svår att uppnå. De föreslagna nedskärningarna i Horisont 2020 kommer att påverka ”öppna upphandlingsförfaranden” mest – och därmed drabba forskning på områden där den behövs särskilt mycket. Nedskärningar i dessa budgetposter kommer i slutänden att försvaga Efsis ytterligare potential.

Det alternativ som föreslås i detta betänkande är att slopa de nedskärningar som gjordes i förväg i Horisont 2020 och FSE, eftersom det inte är nödvändigt att besluta a priori om garantifondens finansieringssystem.

Dess finansiering kan uppnås genom gradvisa åtagandebemyndiganden i budgeten, som beslutas inom ramen för det årliga budgetförfarandet. I detta syfte bör budgetmyndigheten när så är lämpligt utnyttja alla tillgängliga mekanismer för flexibilitet och de relevanta avsättningarna under förordningen om den fleråriga budgetramen 2014–2020, vilket bara som sista utväg skulle leda till nedskärningar i budgeten för program under rubrik 1A.

2. Anpassning av Efsi-investeringarna till unionens strategi för smart och hållbar tillväxt för alla och bättre överensstämmelse med unionens miljöpolitik

De investeringar som stöds under Efsi bör bidra till unionens strategi för smart och hållbar tillväxt för alla, som har antagits i Europeiska rådets slutsatser av den 17 juni 2010. För att förbättra samordningen av unionens investeringspolitik infördes förordning (EU) nr 1303/2013 med en gemensam strategisk ram för att förbättra den harmoniska, balanserade och hållbara utvecklingen av unionen. Detta integrerade synsätt bör därför tillämpas på verksamhet och projekt som stöds av Efsi. Efsi bör bidra till att uppnå de godkända klimatmålen för 2020, 2030 och 2050 och bör därför vara inriktat på omvandlande investeringar för att minska koldioxidutsläppen från våra transport- och energisektorer och för att stänga våra materialslingor. Samtidigt bör investeringar i långsiktiga kolbaserade infrastrukturer – som riskerar att stranda innan de når slutet av sin livstid om klimatmålen på medellång och lång sikt måste uppnås – undvikas.

3. Genomföra energiunionen och hantera den aktuella energipolitikens ”episka haveri”

I kommissionens meddelande (COM(2015)0080) om energiunionen betonas vikten av energieffektivitet som energikälla i sig och det står tydligt att Efsi ”ger en möjlighet att utnyttja stora investeringar i renoveringar av byggnader”. För att fånga in denna möjlighet behövs särskild fokus på energieffektivitet i Efsi-förordningen genom att en del av de beviljade garantierna för energieffektivitet öronmärks, genom att tekniskt bistånd ges för att upprätta särskilda investeringsplattformar för samlade energieffektivitetsprojekt och genom att ”investeringsklausulen” för investeringar i energieffektivitet breddas.

Öronmärkningen (minst 20 % av de beviljade garantierna måste reserveras för investeringar i energieffektivitet) är helt nödvändig för att uppfylla energiunionens ambitioner om att energieffektivitet ska vara ”det första drivmedlet”. Erfarenhet visar att under det senaste årtiondet har energieffektivitet fått mycket mindre stöd (8 % av det totala energistödet) än alla andra alternativ för energiförsörjning (förnybara energikällor, fossila bränslen och kärnbränsle). Utan öronmärkning kommer det inte att förändras. Den analys som har gjorts av E3G[1] av medlemsstaternas förslag till den europeiska investeringsplanen visar att bara 5 % av de projekt som har presenterats av medlemsstaterna omfattar åtgärder för energieffektivitet, smarta städer eller hantering av efterfrågan. I stället för att vara ”den första energikällan” fortsätter energieffektivitet i realiteten att vara det sista alternativet. Chefsekonom Fatih Birol på IEA uppgav att ”energieffektivitet fortsätter att vara ett 'episkt haveri' i de flesta nationers energipolitik”, där två tredjedelar av världens ekonomiska potential att förbättra energieffektiviteten fortfarande inte har realiserats. Verksamhet inom energieffektivitet medför ofta en kombination av flera mindre investeringar, vars hantering är en börda. Om de behandlas separat utan samordning ställs energieffektivitetsåtgärderna inför en mängd administrativa kostnader och transaktionskostnader och är ofta svåra att finansiera.

Därför bör ett särskilt instrument skapas under EIAH för att erbjuda tekniskt bistånd för att skapa särskilda investeringsplattformar över hela Europa för att sammanfoga små projekt, särskilt i renoveringen av fastighetsbeståndet. Detta instrument kan utnyttja den erfarenhet som EIB redan har skaffat (Jessica) och lära sig av goda exempel på framgångsrika nationella renoveringsprogram. De här programmen bevisar de många fördelarna av omfattande renoveringar: ett högt skapande av sysselsättning, utmärkt kostnadseffektivitet, ökad energisäkerhet, stöd för små och medelstora företag och minskad energifattigdom. Fördelarna kan utvecklas och flerfaldigas med hjälp av Efsi.

4. Övriga frågor

Föredraganden har även inkluderat några ändringsförslag som rör styrningsfrågor inom Efsi. Som utskott med exklusiv behörighet när det gäller kriterierna för att komma i fråga för de projekt som ska stödjas vill föredraganden utan tvekan även se till att de projekt som stöds faktiskt uppfyller de föreslagna kriterierna och målen. Det är värt att notera att detta tas med i ändringsförslag som rör investeringsutskottets sammansättning, eftersom detta utskott ska ansvara för det dagliga beslutsfattandet om vilka projekt som ska stödjas. Föredraganden anser vidare att för att Efsi ska fungera enligt de villkor som föreskrivs i förordningen måste den innehålla bestämmelser som ser till att dessa villkor korrekt förs in i det avtal som kommissionen ska ingå med Europeiska investeringsbanken om upprättandet av Efsi.

Slutligen föreskrivs vissa definitioner för små och medelstora företag, små börsnoterade företag och innovativa medelstora börsnoterade företag, vilka bör gynnas särskilt av Efsis stöd. Resonemanget bakom detta är att föredraganden anser att dessa företag har en särskild förmåga att skapa de verkligt innovativa förändringar som genererar ekonomiskt och samhällsrelaterat mervärde, förbättrar hälsan och de vardagliga levnadsförhållandena för EU:s medborgare och stimulerar EU:s konkurrenskraft.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Den ekonomiska och finansiella krisen har lett till minskade investeringar i unionen. Investeringarna har fallit med cirka 15 % sedan toppnivån 2007. I synnerhet orsakas bristen på investeringar i unionen av osäkerheten på marknaden när det gäller medlemsstaternas ekonomiska framtid och finanspolitiska begränsningar. Bristen på investeringar fördröjer den ekonomiska återhämtningen och inverkar negativt på skapandet av nya arbetstillfällen, de långsiktiga tillväxtutsikterna och konkurrenskraften.

(1) Den ekonomiska och finansiella krisen har lett till minskade investeringar i unionen. Investeringarna har fallit med cirka 15 % sedan toppnivån 2007. I synnerhet orsakas bristen på investeringar i unionen av en politik som tryckt ned den aggregerade efterfrågan och en osäkerhet på marknaden när det gäller medlemsstaternas ekonomiska framtid och finanspolitiska begränsningar. Bristen på investeringar, i synnerhet i de regioner som drabbats värst av krisen, fördröjer den ekonomiska återhämtningen och inverkar negativt på skapandet av nya arbetstillfällen, de långsiktiga tillväxtutsikterna och konkurrenskraften, vilket kan hindra att Europa 2020-målen om en smart och hållbar tillväxt för alla uppnås.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Det krävs omfattande åtgärder för att ta sig ur den onda cirkel som orsakas av bristen på investeringar. Strukturreformer och finanspolitiskt ansvar är förutsättningar för att stimulera investeringarna. Tillsammans med en förnyad satsning på investeringsfinansiering kan dessa förutsättningar bidra till att skapa en god cirkel, där investeringsprojekt bidrar till att understödja sysselsättningen och efterfrågan och leder till en stadig ökning av tillväxtpotentialen.

(2) Det krävs omfattande åtgärder för att ta sig ur den onda cirkel som orsakas av bristen på investeringar. Strukturreformer och finanspolitiskt ansvar är förutsättningar för att stimulera investeringarna, med beaktande av social och regional sammanhållning. Tillsammans med en förnyad satsning på investeringsfinansiering kan dessa förutsättningar bidra till att skapa en god cirkel, där investeringsprojekt bidrar till att understödja sysselsättningen och efterfrågan och leder till en stadig ökning av tillväxtpotentialen, utan vilken återskapandet av de offentliga finanserna inte kommer att vara möjlig. Europeiska banker kan tillhandahålla likviditet, market making och lån för finansiera de erforderliga investeringarna.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Genom det globala infrastrukturinitiativet (Global Infrastructure Initiative) har G20 erkänt investeringarnas betydelse för att stärka efterfrågan och öka produktiviteten och tillväxten, och har åtagit sig att skapa ett klimat som underlättar ökade investeringar.

(3) Genom det globala infrastrukturinitiativet (Global Infrastructure Initiative) har G20 erkänt investeringarnas betydelse för att stärka efterfrågan och öka produktiviteten och tillväxten, och har åtagit sig att skapa ett klimat som underlättar ökade investeringar. Efsi bör vara ett komplement till en övergripande strategi för förbättrade investeringar i unionen, och bör inte ersätta andra investeringar och finansiella strukturer eller undergräva unionens investeringar i vetenskap, forskning och utveckling.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Under hela den ekonomiska och finansiella krisen har unionen ansträngt sig för att främja tillväxt, särskilt genom initiativen i Europa 2020-strategin som är ett sätt att uppnå smart och hållbar tillväxt för alla. Europeiska investeringsbanken (EIB) har också stärkt sin roll när det gäller att initiera och främja investeringar i unionen, delvis genom en ökning av kapitalet i januari 2013. Ytterligare åtgärder krävs för att tillgodose unionens investeringsbehov och för att den tillgängliga likviditeten på marknaden ska användas effektivt och inriktas på finansiering av bärkraftiga investeringsprojekt.

(4) Under hela den ekonomiska och finansiella krisen har unionen ansträngt sig för att främja tillväxt, särskilt genom initiativen i Europa 2020-strategin som är ett sätt att uppnå smart och hållbar tillväxt för alla. Europeiska investeringsbanken (EIB) har också stärkt sin roll när det gäller att initiera och främja investeringar i unionen, delvis genom en ökning av kapitalet i januari 2013. Ytterligare åtgärder krävs för att samordna politiken och instrumenten och för att tillgodose unionens investeringsbehov och för att den tillgängliga likviditeten på marknaden ska användas effektivt och kanaliseras till finansiering av bärkraftiga investeringsprojekt, från en ekonomisk, miljömässig och social synvinkel, vilket kommer att möjliggöra skapandet av nya kvalitetsjobb och en breddning och förbättring av medlemsstaternas produktionsbas, särskilt i dem som drabbats värst av krisen.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Den 15 juli 2014 presenterade Europeiska kommissionens tillträdande ordförande inför Europaparlamentet en rad politiska riktlinjer för Europeiska kommissionen. I de politiska riktlinjerna efterlystes mobiliseringen av ”upp till 300 miljarder euro i ytterligare offentliga och privata investeringar i den reala ekonomin under de kommande tre åren” för att stimulera investeringar i syfte att skapa nya arbetstillfällen.

(5) Den 15 juli 2014 presenterade Europeiska kommissionens tillträdande ordförande inför Europaparlamentet en rad politiska riktlinjer för Europeiska kommissionen. I de politiska riktlinjerna efterlystes en energiunion, en sammankopplad digital inre marknad och mobiliseringen av ”upp till 300 000 000 000 EUR i ytterligare offentliga och privata investeringar i den reala ekonomin under de kommande tre åren” för att stimulera investeringar i syfte att skapa nya arbetstillfällen.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Investeringsklimatet i unionen bör förbättras genom att man undanröjer hinder för investeringar, stärker den inre marknaden och ökar förutsebarheten i regelverket. Detta parallella arbete bör främja såväl Efsi som investeringar runtom i Europa generellt.

(9) Investeringsklimatet i unionen bör förbättras genom att man undanröjer hinder för investeringar, stärker den inre marknaden genom att etablera verkligt fungerande kapital-, digital- och energimarknader och genom att minska byråkratin och ökar förutsebarheten i regelverket. Detta parallella arbete bör främja såväl Efsi som investeringar runtom i Europa generellt.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till att åtgärda svårigheter när det gäller att finansiera och genomföra produktiva investeringar i unionen och öka tillgången till finansiering. Avsikten är att den ökade tillgången till finansiering särskilt ska gynna små och medelstora företag. Det är också lämpligt att låta en sådan ökad tillgång till finansiering även omfatta medelstora börsnoterade företag, som är företag med upp till 3 000 anställda. Genom att lösa Europas nuvarande investeringsproblem bör man kunna bidra till att stärka unionens ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning.

(10) Syftet med Efsi bör ha två inriktningar: att bidra till att lösa svårigheterna med finansiering och att genomföra långsiktiga produktiva strategiska och transformativa investeringar i unionen som ger en omedelbar stimulans av Europas ekonomi, och att öka tillgången till finansiering för företag med upp till 3000 anställda, med särskilt fokus på uppstartsföretag, avknoppade företag mikroföretag, små och medelstora företag och kooperativ. Genom att lösa Europas nuvarande investeringsproblem bör man kunna bidra till att stärka unionens konkurrenskraft, innovationspotential, ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning samt energi- och resurseffektivitet genom att gå över till en hållbar och cirkulär ekonomi.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Efsi bör stödja strategiska investeringar med stort ekonomiskt mervärde som bidrar till att uppnå unionens politiska mål.

(11) Efsi bör stödja strategiska investeringar med stort ekonomiskt, socialt och miljömässigt mervärde som bidrar till att uppnå unionens politiska mål och till unionens sociala och territoriella sammanhållning. Dessa investeringar bör ligga i linje med de mål och kriterier som anges i denna förordning inom transport-, telekommunikations- och energisektorerna, att utveckla och modernisera energiinfrastrukturen, öka konkurrenskraften och öka säkerheten i unionens energisystem, genom att främja energisammankopplingar och synkronisering av kraftsystem med resten av unionen, öka den förnybara energi och energi- och resurseffektivitet, och därmed bidra till en hållbar utveckling, genom att utveckla bredband och nät för digitala tjänster, liksom hållbara transportnät och genom att utnyttja potentiella synergier mellan dessa sektorer, och som skulle stärka den vetenskapliga och tekniska basen i Europa, stödja vetenskapligt samarbete mellan den akademiska världen och näringslivet, förbättra utnyttjandet och spridningen på marknaden, underlätta patentering och tekniköverföring och gynna uppkomsten av fördelar för samhället samt ett bättre utnyttjande av den ekonomiska och industriella potentialen i politiken för innovation, forskning och teknisk utveckling, inbegripet forskningsinfrastruktur samt pilot- och demonstrationsanläggningar. Efsi bör förbättra tillgången till finansiering och företagens och andra enheters konkurrenskraft, med särskild inriktning på små och medelstora företag. Efsi bör bidra till omställningen mot en hållbar, kretsloppsbetonad och resurseffektiv ekonomi och främja innovation, kompetens och hållbart jobbskapande på lokal nivå.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a) Med beaktande av att små midcap-bolag med upp till 499 anställda och midcap-bolag med upp till 3 000 anställda utgör det mest innovativa segmentet av företag i den privata sektorn och att de i genomsnitt avsätter ett större antal patent, process- och produktinnovationer samt ger högre avkastning på investeringar samtidigt som de ställs inför samma problem som små och medelstora företag när det gäller tillgången på finansiering, bör Efsi skräddarsy några av sina finansiella produkter för just små midcap-bolag och midcap-bolag.

Motivering

För vissa typer av projekt, framför allt forskning och förnyelse, utgör den bristande tillgången på finansiering ett problem för alla typer av företag, oavsett storlek. Den ekonomiska förlusten blir emellertid störst när så kallade medelstora börsnoterade företag inte får tillgång till finansiering, eftersom de regelbundet framstår som det mest innovativa företagssegmentet i EU:s forsknings- och utvecklingsrapporter. Efsis portfölj bör särskilt beakta dessa företags behov av finansiering.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11b) De investeringar som stöds under Efsi bör bidra till unionens strategi för att genomföra existerande unionsprogram, politik och unionens strategi för smart och hållbar tillväxt för alla, som har antagits i Europeiska rådets slutsatser av den 17 juni 2010. I detta syfte bör den bidra till att uppnå målen som beskrivs i artikel 170 i EUF-fördraget,, artikel 173 EUF-fördraget, artikel 179 EUF-fördraget och artikel 194.1 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 11c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11c) För att förbättra samordningen och integreringen av unionens investeringspolitik inrättades ett gemensamt strategiskt ramverk. Detta integrerade tillvägagångssätt bör därmed tillämpas på transaktioner och projekt som får stöd av Efsi.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 11d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11d) I kommissionens meddelande (COM(2015)0080) om energiunionen betonas vikten av energieffektivitet som en energikälla i sig och det står tydligt att Efsi "ger en möjlighet att utnyttja stora investeringar i renoveringar av byggnader". Investeringar i energieffektivitet anses kunna skapa upp till 2 miljoner arbetstillfällen fram till 2020 och möjligen ytterligare 2 miljoner arbetstillfällen fram till 2030. För att säkerställa att Efsi uppfyller sitt syfte att ge utväxling åt privata investeringar, skapa jobb, främja en motståndskraftig ekonomisk utveckling och minska makroekonomiska obalanser bör särskilt fokus läggas på energieffektivitet. Därför bör tekniskt bistånd genom EIAH ges för inrättade av särskilda investeringsplattformer för samlade energieffektivitetsprojekt.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 11e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11e) Med tanke på behovet av att genast stimulera den europeiska ekonomin bör garantier inom ramen för Efsi beviljas av investeringskommittén för transaktioner och projekt som avtalas och undertecknas inom tre år efter beviljandet. Om projekten eller transaktionerna inte undertecknas inom tre år efter beviljandet måste detta upphöra. På detta sätt kommer Efsi att fokusera på verksamhet som skapar både en omedelbar effekt och bidrar till en hållbar ekonomisk tillväxt samtidigt som ett europeiskt mervärde skapas.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Skäl 11f (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11f) För att säkerställa att Efsi uppfyller sitt syfte är det ytterst viktigt att ett belopp på minst 5 000 000 000 EUR från Efsi avsätts för EIB-finansiering till EIF, vilket ska användas specifikt till förmån för små och medelstora företag och små midcap-bolag.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Skäl 11g (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11g) För att säkerställa att Efsi uppfyller sitt syfte är det ytterst viktigt att ett belopp på minst 5 000 000 000 EUR från Efsi avsätts för EIB-finansiering till EIF, vilket ska användas specifikt till förmån för små och medelstora företag och små midcap-bolag samt små midcap-bolag och innovativa midcap-bolag.

Motivering

Efsi behöver inte uppfinna hjulet på nytt. Under de senaste åren har ett antal innovativa finansieringsinstrument till förmån för små och medelstora företag och medelstora börsnoterade företag införts genom Horisont 2020 och Cosme och håller för närvarande på att genomföras av EIF. De har en multiplikatoreffekt på mellan 1:18 och 1:28, och ett dubbelt så stort stödberättigande finansieringsbehov än de kan tillhandahålla. En del av garantin kan därför användas för att komplettera framgångsrika befintliga instrument.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Skäl 11h (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11h) I kommissionens meddelande (COM(2014)0330) om en europeisk strategi för energitrygghet understryks att medlemsstaterna bör slutföra införlivandet av EU:s lagstiftning om den inre energimarknaden för att förbättra energitryggheten. Framför allt gäller detta reglerna om uppdelning, inklusive en bestämmelse om att operatörer av överföringssystem som kontrolleras av enheter utanför EU ska uppfylla samma skyldigheter som de som kontrolleras av enheter inom EU. De senaste erfarenheterna med vissa icke EU-baserade operatörer som försöker kringgå EU-lagstiftning på EU:s territorier kräver en striktare tillämpning och en skärpning av de tillämpliga reglerna på EU-nivå och medlemsstatsnivå. Detta kan underlättas genom bestämmelser om att endast de gasprojekt som genomförs i infrastruktursektorer i medlemsstater där en faktisk uppdelning av ägandet har genomförts, ska kunna komma ifråga för EU-garantin.

Motivering

To improve energy security, it is essential to implement the Third Energy Liberalisation Package, especially with regard to gas market, and to ensure that gas production and supply activities are separated and the existing monopoly networks are unbundled. The recent experience of certain non-EU operators seeking to avoid compliance with EU legislation on EU territory requires a stricter application and a possible reinforcement of the applicable rules at EU and Member State level. This can be facilitated by provision that only those gas infrastructure projects that are carried out in gas infrastructure sectors in Member States where the effective ownership unbundling is implemented, shall be eligible for the EU guarantee.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Runtom i unionen behöver många små och medelstora företag, inbegripet medelstora börsnoterade företag, stöd för att locka till sig marknadsfinansiering, särskilt för investeringar som medför större risker. Efsi bör hjälpa dessa företag att undgå kapitalbrist genom att låta EIB och Europeiska investeringsfonden (EIF) tillhandahålla direkta och indirekta kapitaltillskott samt lämna garantier för högkvalitativ värdepapperisering av lån, och andra produkter som beviljas i strävan efter att uppnå Efsis mål.

(12) Runtom i hela unionen behöver många små och medelstora företag samt små midcap-bolag, inbegripet uppstartsföretag och avknoppade företag, stöd för att locka till sig marknadsfinansiering, särskilt för investeringar som medför större risker. Efsi bör hjälpa dessa företag att undgå kapitalbrist och marknadsmisslyckanden genom att i förekommande fall låta EIB och Europeiska investeringsfonden (EIF) tillhandahålla direkta och indirekta kapitaltillskott samt lämna garantier för högkvalitativ värdepapperisering av lån, och andra produkter som beviljas i strävan efter att uppnå Efsis mål.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Efsi bör inrättas inom EIB för att dra nytta av dess erfarenhet och dokumenterade framgångar och för att Efsis transaktioner ska börja få positiva effekter så snart som möjligt. Efsis tillhandahållande av finansiering till små och medelstora företag och medelstora börsnoterade företag bör kanaliseras genom Europeiska investeringsfonden (EIF) för att man ska kunna dra nytta av dess erfarenhet av dessa verksamheter.

(13) Efsi bör inrättas inom EIB för att dra nytta av dess erfarenhet och dokumenterade framgångar och för att Efsis transaktioner ska börja få positiva effekter så snart som möjligt. Tillhandahållande av Efsi-finansiering till små och medelstora företag och små midcap-bolag bör kanaliseras genom EIF för att man ska kunna dra nytta av dess erfarenhet av dessa verksamheter.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) Efsi bör inrikta sig på projekt som har stort värde för samhället och ekonomin. Efsi bör särskilt inrikta sig på projekt som främjar nya arbetstillfällen, långsiktig tillväxt och konkurrenskraft. Efsi bör stödja ett brett spektrum av finansiella produkter, däribland eget kapital, skulder eller garantier, för att på bästa sätt tillgodose de enskilda projektens behov. Det breda spektrumet av produkter bör göra det möjligt för Efsi att anpassa sig till marknadens behov samtidigt som man uppmuntrar privata investeringar i projekten. Efsi bör inte vara ett substitut för privat marknadsfinansiering, utan bör i stället katalysera privat finansiering genom att åtgärda marknadsmisslyckanden på ett sätt som garanterar att offentliga medel används så effektivt och strategiskt som möjligt. Kravet på förenlighet med reglerna om statligt stöd bör bidra till en sådan effektiv och strategisk användning.

(14) Efsi bör inrikta sig på projekt som har stort socialt, miljömässigt och ekonomiskt mervärde. Efsi bör stödja projekt som uppfyller kriterierna och målen i denna förordning, som främjar hållbart skapande av jobb av hög kvalitet, långsiktig hållbar tillväxt och konkurrenskraft som bidrar till att uppnå EU:s mål för forskning och utveckling, innovation, klimat och energi samt digital utveckling. Efsi bör stödja ett brett spektrum av finansiella produkter, däribland eget kapital, sekundärt eget kapital, skulder eller garantier, för att på bästa sätt tillgodose de enskilda projektens behov. Det breda spektrumet av produkter bör göra det möjligt för Efsi att anpassa sig till marknadens behov samtidigt som man uppmuntrar privata investeringar i projekten. Efsi bör inte vara ett substitut för eller tränga ut privat marknadsfinansiering eller produkter som tillhandahålls av regionala och nationella utvecklingsbanker, utan bör i stället katalysera privat finansiering genom att åtgärda marknadsmisslyckanden på ett sätt som garanterar att offentliga medel används så effektivt och strategiskt som möjligt. Kravet på förenlighet med reglerna om statligt stöd bör bidra till en sådan effektiv och strategisk användning.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a) Vid valet av projekt som kan få stöd från Efsi bör energieffektivitet särskilt uppmärksammas. Vid beslut som rör projekt för energiproduktion eller energitransport bör en bedömning göras av om målen när det gäller försörjningssäkerhet inte kan uppnås på ett mer hållbart och konkurrenskraftigt sätt genom att man i stället minskar efterfrågan på energi genom att öka energieffektiviteten eller genom styrning genom efterfrågan. Detta gör att energieffektivitetsprojekt kan konkurrera på lika villkor, bland annat vad gäller kostnadseffektivitet, med projekt som syftar till att öka energiförsörjningen eller utveckla ny infrastruktur.

Motivering

I meddelandet av den 25 februari 2015 om en energiunion (COM(2015)0080) – En ramstrategi för en motståndskraftig energiunion med en framåtblickande klimatpolitik betonas följande: ”I detta sammanhang är det nödvändigt att i grunden ompröva energieffektiviteten och betrakta den som en energikälla i egen rätt, motsvarande värdet på den energi som sparats. Som ett led i översynen av marknadsutformningen kommer kommissionen att säkerställa att energieffektiviteten och styrning genom efterfrågan kan konkurrera på lika villkor med produktionskapaciteten.”

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) Efsi bör inriktas på projekt med en högre risk-/avkastningsprofil än befintliga EIB- och unionsinstrument för att sörja för additionalitet i förhållande till befintliga transaktioner. Efsi bör finansiera projekt i hela unionen, bland annat i de länder som drabbats hårdast av den finansiella krisen. Efsi bör endast användas när finansiering inte finns tillgänglig från andra källor på rimliga villkor.

(15) Efsi bör inriktas på projekt med en högre risk-/avkastningsprofil än befintliga EIB- och unionsinstrument för att sörja för additionalitet och komplementaritet i förhållande till befintliga transaktioner. En ännu högre riskprofil bör godtas för projekt inom forskning, utveckling och innovation. Efsi bör finansiera projekt i hela unionen och undvika geografisk koncentration och främja investeringar i regioner där kapitalmarknaderna är mindre utvecklade, bland annat i de länder som drabbats hårdast av den finansiella krisen och där investeringarna som procent av BNP har minskat markant. Efsi bör endast användas när finansiering inte finns tillgänglig från andra källor på rimliga villkor.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a) Marknadsbaserade incitament och den additionalitet som Efsi bidrar med bör säkerställa att Efsi är inriktad på socialt och ekonomiskt bärkraftiga projekt utan någon regional förallokering särskilt för att täcka stora investeringsbehov och avhjälpa marknadsmisslyckanden. I de medlemsstater där finansmarknaderna är mindre utvecklade bör lämplig teknisk assistans tillhandahållas för att säkerställa att de allmänna målen i denna förordning kan uppnås. Samtidigt bör Efsi kunna stödja miljöriktiga projekt och främja industrier och teknik med hög tillväxtpotential.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) Efsi bör inriktas på investeringar som förväntas vara ekonomiskt och tekniskt bärkraftiga, vilket kan medföra en lämplig grad av risk, samtidigt som de särskilda kraven för Efsi-finansiering är fortsatt uppfyllda.

(16) Efsi bör inriktas på investeringar som förväntas vara ekonomiskt och tekniskt bärkraftiga, och bankdugliga under de villkor som erbjuds under Efsis produktportfölj men som står inför hinder för att göra sig gällande på marknaden. Dessutom bör den genomsnittliga projektrisken inom Efsi vara högre än enligt några andra tillgängliga investeringsportföljer i EU och bör inriktas på snart marknadsfärdiga innovationer som behöver ytterligare stöd för att ta sig ur ett dödläge.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a) Efsi bör förses med en lämplig styrstruktur vars funktion bör stå i proportion till det enda syftet, att garantera lämplig användning av EU-garantin. Denna styrstruktur bör bestå av en styrelse, en verkställande direktör och en investeringskommitté. Den bör inte inkräkta på eller ingripa i EIB:s beslutsfattande eller utgöra en ersättning för EIB:s styrande organ. Styrelsen bör upprätta investeringsriktlinjer enligt vilka investeringskommittén bör besluta om användningen av EU-garantin. Dessa riktlinjer bör komplettera men inte stå i strid med dem som anges i den här förordning för användningen av EU-garantin. Kommissionen ska ges behörighet att anta delegerade akter när det gäller investeringsriktlinjerna. Den verkställande direktören bör ansvara för den dagliga förvaltningen av Efsi och utföra det förberedande arbetet inför investeringskommitténs sammanträden.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) En investeringskommitté bör fatta beslut om användningen av Efsis stöd till infrastruktur och stora projekt utförda av medelstora börsnoterade företag. Investeringskommittén bör bestå av oberoende experter med kunskap om och erfarenhet av investeringsprojekt. Investeringskommittén bör svara inför Efsis styrelse, som bör övervaka att Efsis mål uppnås. För att på ett effektivt sätt dra nytta av EIF:s erfarenhet bör Efsi stödja finansiering till EIF så att EIF kan genomföra enskilda projekt som avser små och medelstora företag och medelstora börsnoterade företag.

(17) En investeringskommitté bör fatta beslut om användningen av Efsis stöd till infrastruktur och stora projekt utförda av medelstora börsnoterade företag. Investeringskommittén bör bestå av oberoende experter med kunskap om och erfarenhet av områdena strukturering och finansiering av projekt och investeringsprojekt samt olika sektorer som specificeras i denna förordning samt på geografiska marknader inom unionen. Investeringskommittén bör svara inför Efsis styrelse, som bör övervaka att Efsis mål uppnås. För att på ett effektivt sätt dra nytta av EIF:s erfarenhet bör Efsi stödja finansiering till EIF så att EIF kan genomföra enskilda projekt som avser små och medelstora företag och medelstora börsnoterade företag. Investeringskommitténs beslut bör fattas helt utan otillbörlig påverkan för att garantera kommitténs fullständiga oberoende, vilket är avgörande för att bibehålla investerarnas förtroende.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a) Ett system för att förebygga intressekonflikter bör antas och genomföras för att säkerställa transparens, ansvarsskyldighet och oberoende inom styrelsen och investeringskommittén.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Skäl 17b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17b) Investeringskommittén bör säkra att EIF:s allmänna investeringsstrategi, för de investeringar som beviljas med EU-garantin, uppfyller målen och kriterierna enligt denna förordning. Den löpande förvaltningen, urvalet av projekt och uppföljningen, bör dock falla inom EIF:s behörighetsområde.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Skäl 17c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17c) För att de mål som fastställs i denna förordning ska uppnås och för att projekten inom unionen ska få stor geografisk räckvidd bör tekniskt stöd ges till medlemsstater vars kapitalmarknader är mindre utvecklade jämfört med andra medlemsstaters.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) För att göra det möjligt för Efsi att stödja investeringar bör unionen bevilja en garanti på ett belopp motsvarande 16 000 000 000 EUR. Om garantin tillhandahålls på portföljbasis bör garantitäckningen begränsas beroende på typen av instrument, t.ex. skuld, eget kapital eller garantier, uttryckt som en procentandel a v volymen av portföljen av utestående åtaganden. Om garantin kombineras med 5 000 000 000 EUR som EIB ska tillhandahålla förväntas det att Efsis stöd bör generera 60 800 000 000 EUR i ytterligare investeringar från EIB och EIF. Dessa 60 800 000 000 EUR som stöds av Efsi förväntas generera totalt 315 000 000 000 EUR i investeringar i unionen under 2015–2017. Garantier som är knutna till projekt som slutförs utan att anspråk görs på en garanti är tillgängliga för stöd till nya transaktioner.

(18) För att göra det möjligt för Efsi att stödja investeringar bör unionen bevilja en garanti på ett belopp motsvarande 16 000 000 000 EUR. Om garantin tillhandahålls på portföljbasis bör garantitäckningen begränsas beroende på typen av instrument, t.ex. skuld, eget kapital eller garantier, uttryckt som en procentandel a v volymen av portföljen av utestående åtaganden. Om garantin kombineras med 5 000 000 000 EUR som EIB ska tillhandahålla förväntas det att Efsis stöd bör generera 60 800 000 000 EUR i ytterligare investeringar från EIB och EIF. Dessa 60 800 000 000 EUR som stöds av Efsi förväntas generera totalt minst 315 000 000 000 EUR i investeringar i unionen under en treårsperiod från och med denna förordnings ikraftträdande. Garantier som är knutna till projekt som slutförs utan att anspråk görs på en garanti är tillgängliga för stöd till nya transaktioner inom garantins tillgänglighetsperiod.

Motivering

Med hänsyn till behovet av att omedelbart förbättra Europas investeringsklimat bör undertecknandet av avtal enligt Efsi inte fördröjas. Självklart ska endast verkligt berättigade projekt väljas ut för stöd.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a) Den 13 januari 2015 lade Europeiska kommissionen fram ett meddelande om hur den avser att tillämpa stabilitets- och tillväxtpaktens befintliga regler. Nationell samfinansiering av verksamhet som stöds av Efsi, även under övergångsperioden, omfattas av flexibiliteten inom de befintliga reglerna i stabilitets- och tillväxtpakten som fastställs i kommissionens meddelande av den 13 januari 2015, i enlighet med de villkor och begränsningar som ingår där.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Skäl 18b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18b) För att se till att Efsi uppfyller båda sina syften är det ytterst viktigt att ett belopp på minst 5 000 000 000 EUR från Efsi avsätts för EIB-finansiering till EIF, vilket ska användas specifikt till förmån för små och medelstora företag och små midcap-bolag samt innovativa små och medelstora företag och innovativa midcap-bolag.

Motivering

För att Efsi ska kunna uppfylla sina båda syften är det viktigt att klargöra att en del av garantin måste reserveras för tillgång till riskfinansiering till förmån för små och medelstora företag och medelstora börsnoterade företag. Hör samman med ändringsförslagen om artiklarna 1, 5.2 e och 7.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Skäl 18c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18c) För att se till att Efsi uppfyller sitt syfte är det ytterst viktigt att ett belopp som motsvarar 5 000 000 000 EUR från Efsi avsätts för EIB-finansiering till EIF, vilket ska användas specifikt till förmån för små och medelstora företag och små midcap-bolag samt innovativa små och medelstora företag.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) För att möjliggöra en ytterligare ökning av dess resurser bör deltagandet i Efsi vara öppet för tredje parter, däribland medlemsstater, nationella utvecklingsbanker eller offentliga organ som ägs eller kontrolleras av medlemsstaterna, enheter i den privata sektorn och enheter utanför unionen, under förutsättning att befintliga bidragsgivare samtycker. Tredje parter kan bidra direkt till Efsi och delta i Efsis förvaltningsstruktur.

(19) För att nå målet på 315 000 000 000 EUR på kortast möjliga tid bör nationella utvecklingsbanker eller utvecklingsinstitutioner, investeringsplattformar och investeringsfonder, med stöd av Efsis garanti, spela en framträdande roll i att identifiera bärkraftiga projekt, utveckla och, om så är lämpligt, kombinera projekt och locka presumtiva investerare. I detta sammanhang bör det vara möjligt att inrätta makroregionala plattformar för att främja gränsöverskridande projekt eller grupper av projekt som genomförs i flera medlemsstater ur ett regionalt perspektiv.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20) På projektnivå kan tredje parter tillhandahålla samfinansiering tillsammans med Efsi på projektbasis eller i investeringsplattformar för särskilda geografiska eller tematiska sektorer.

(20) På projektnivå kan tredje parter tillhandahålla samfinansiering tillsammans med Efsi på projektbasis eller i investeringsplattformar för särskilda geografiska eller tematiska sektorer. Särskild vikt bör läggas vid investeringsplattformar som är inriktade på omvandlande sektorer med högt ekonomiskt och samhällsrelaterat mervärde och investeringsplattformar som samlar småskaliga hållbara och innovativa projekt, vilka främst drivs av regioner, städer och små och medelstora företag, exempelvis energieffektivitetsprojekt såsom renovering av fastighetsbestånd, projekt för smarta nät och nya medborgartjänster grundat på digitala innovativa verktyg.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21) Förutsatt att alla relevanta kriterier för stödberättigande är uppfyllda får medlemsstaterna använda de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att bidra till finansieringen av stödberättigade projekt som stöds av EU-garantin. Flexibiliteten i denna metod bör maximera potentialen att locka investerare till de investeringsområden som Efsi riktas in på.

(21) Efsi bör komplettera och utgöra ett tillägg till pågående regionala och nationella program och EU-program samt traditionell EIB-verksamhet. Förutsatt att alla relevanta kriterier för stödberättigande är uppfyllda får tredjeparter tillsammans med Efsi samfinansiera enskilda projekt eller genom investeringsplattformer som är kopplade till geografiska eller tematiska sektorer, och medlemsstaterna får använda alla typer av unionsfinansiering, inbegripet de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att bidra till finansieringen av stödberättigade projekt som stöds av EU-garantin Flexibiliteten i denna metod bör maximera potentialen att locka investerare till de investeringsområden som Efsi riktas in på och att involvera arbetsmarknadens parter och offentliga myndigheter.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22) I överensstämmelse med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör de infrastruktur- och projektinvesteringar som stöds av Efsi vara förenliga med reglerna för statligt stöd. Kommissionen har därför meddelat att den kommer att fastställa några centrala principer för utvärdering av statligt stöd som ett projekt måste rätta sig efter för att komma i fråga för stöd från Efsi. Om ett projekt uppfyller kriterierna och får stöd från Efsi har kommissionen meddelat att samtliga nationella tilläggsstöd kommer att utvärderas enligt ett förenklat och påskyndat förfarande för utvärdering av statligt stöd, där kommissionens enda tilläggsuppgift är att kontrollera det offentliga stödets proportionalitet (det vill säga, se till att överkompensation undviks). Kommissionen har också meddelat att den kommer att ge ytterligare vägledning om dessa centrala principer för att sörja för en effektiv användning av offentliga medel.

(22) I överensstämmelse med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör de infrastruktur- och projektinvesteringar som stöds av Efsi vara förenliga med reglerna för statligt stöd. Kommissionen har därför meddelat att den kommer att fastställa några centrala principer för utvärdering av statligt stöd som ett projekt måste rätta sig efter för att komma i fråga för stöd från Efsi. Om ett projekt uppfyller kriterierna och får stöd från Efsi har kommissionen meddelat att samtliga nationella tilläggsstöd kommer att utvärderas enligt ett förenklat och påskyndat förfarande för utvärdering av statligt stöd, där kommissionens enda tilläggsuppgift är att kontrollera det offentliga stödets proportionalitet (det vill säga, se till att överkompensation undviks). För att sörja för en effektiv användning av offentliga medel bör kommissionen ge ytterligare riktlinjer för att garantera full förenlighet med sektorspecifika statsstödsregler. Kravet på förenlighet med reglerna om statligt stöd bör bidra till att Efsi-medlen används effektivt.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25) EIB bör regelbundet utvärdera de verksamheter som stöds av Efsi för att garantera deras relevans, resultat och effekter och för att identifiera de aspekter som skulle kunna förbättra den framtida verksamheten. Sådana utvärderingar bör bidra till ansvarighet och hållbarhetsanalys.

(25) EIB och kommissionen bör regelbundet utvärdera de verksamheter som stöds av Efsi för att garantera deras relevans, resultat och effekter, för att kontrollera att de är samordnade och förenliga med unionens övriga strategier och instrument, särskilt med stödet från de europeiska struktur- och investeringsfonderna, och för att identifiera de aspekter som skulle kunna förbättra den framtida verksamheten. Sådana utvärderingar bör bidra till ansvarighet och hållbarhetsanalys.

Motivering

Med hänsyn till behovet av att garantera transparens och en lämplig nivå på lagstiftarens kontroller är det viktigt med utvärdering med påföljande rapportering för att se till att Efsi genomförs på ett smidigt sätt.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26) Vid sidan av de finansieringstransaktioner som kommer att genomföras genom Efsi bör det inrättas ett Europeiskt centrum för investeringsrådgivning. Detta centrum bör tillhandahålla ökat stöd till utarbetande och förberedelse av projekt i unionen, genom att bygga på expertis hos kommissionen, EIB, nationella utvecklingsbanker och de europeiska struktur- och investeringsfondernas förvaltningsmyndigheter. Därigenom bör det inrättas en enda kontaktpunkt för frågor om tekniskt stöd till investeringar i unionen.

(26) Vid sidan av de finansieringstransaktioner som kommer att genomföras genom Efsi bör det inrättas ett Europeiskt centrum för investeringsrådgivning. Detta centrum bör tillhandahålla ökat stöd till utarbetande, förberedelse och samling av projekt i unionen, genom att bygga på expertis hos kommissionen, EIB, nationella utvecklingsbanker, de europeiska struktur- och investeringsfondernas förvaltningsmyndigheter och bästa praxis från projekt som Elena (Europeiskt lokalt energistöd), InnovFin (EU-finansiering för innovationer) och EEEF (Europeiska fonden för energieffektivitet). Därigenom bör det inrättas en enda kontaktpunkt för frågor om tekniskt stöd till investeringar i unionen, och det tekniska stödet bör om möjligt tillhandahållas på decentraliserad nivå. Inrättandet av Europeiskt centrum för investeringsrådgivning som enda kontaktpunkt med de nya tjänster som tillhandahålls får på intet sätt ändra syftet med befintliga program för tekniskt stöd eller påverka deras kapacitet att utföra sina uppgifter eller kvaliteten på deras arbete.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(26a) EIAH ska särskilt bygga på god praxis i existerande program såsom Elena, EEIF, Jeremie (programmet för gemensamma europeiska resurser för mikroföretag till medelstora företag), Jaspers (gemensamt stöd till projekt i de europeiska regionerna), Jessica (gemensamt europeiskt stöd till hållbara investeringar i stadsområden) och Jasmine (gemensamt program till stöd för mikrofinansinstitut i Europa). EIAH ska i tillämpliga fall hänvisa projektansvariga till dessa enheter och kanalisera tillhandahållandet av tekniskt bistånd till dessa enheter.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27) För att täcka riskerna i samband med EU-garantin till EIB bör en garantifond inrättas. Garantifonden bör bildas genom gradvisa betalningar från unionens budget. Garantifonden bör sedan även motta intäkter och återbetalningar från projekt som får stöd genom Efsi samt indrivna belopp från försumliga gäldenärer, om garantifonden redan har fullgjort sina skyldigheter enligt garantin till EIB.

(27) För att täcka riskerna i samband med EU-garantin till EIB bör en garantifond inrättas. Garantifonden bör bildas genom gradvisa betalningar från unionens budget. Garantifonden bör sedan även motta intäkter och återbetalningar från projekt som får stöd genom Efsi samt indrivna belopp från försumliga gäldenärer, om garantifonden redan har fullgjort sina skyldigheter enligt garantin till EIB. De eventuella utbetalningar av Efsi-medel som överskrider garantifondens målbelopp/tillförselbehov ska överföras till respektive post i unionens budget som minskades för att upprätta Efsi-garantifonden.

Motivering

Återflöden av överskott och intäkter som överskrider målbeloppet för EU-garantin bör återföras till unionens allmänna budget och omfördelas till de budgetposter som ursprungligen bidrog till garantifonden.

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29) För att delvis finansiera bidraget från unionens budget bör det ske en minskning av de tillgängliga anslagen inom Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation 2014–2020, som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/20132, och Fonden för ett sammanlänkat Europa, som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/20133. Dessa program tjänar syften som Efsi inte har. Minskningen av bägge programmen för att finansiera garantifonden förväntas dock säkerställa större investeringar inom vissa delar av deras respektive mandat än vad som är möjligt genom de befintliga programmen. Efsi bör kunna fungera som en hävstång för EU-garantin och därigenom mångfaldiga den finansiella effekten inom dessa områden av forskning, utveckling och innovation samt transport, telekommunikation och energiinfrastruktur, jämfört med om medlen hade spenderats genom bidrag inom de planerade programmen Horisont 2020 och Fonden för ett sammanlänkat Europa. Därför bör en del av den finansiering som anslagits för dessa program omfördelas till Efsi.

(29) Bidraget från unionens budget till EU-budgetens garantifond kommer att godkännas successivt av Europaparlamentet och rådet inom ramen för det årliga budgetförfarandet fram till 2020. I detta syfte bör budgetmyndigheten när så är lämpligt utnyttja alla tillgängliga mekanismer för flexibilitet och de relevanta avsättningarna under förordningen om den fleråriga budgetramen 2014–2020, med säkerställande av maximal linearitet och säkrande av att finansieringen fungerar och är bärkraftig enligt budgeten inom den fleråriga budgetramen och de fleråriga åtagandena som kännetecknar vissa nuvarande EU-program såsom Horisont 2020 och Fonden för ett sammanlänkat Europa. Finansieringen av garantifonden bör granskas inom ramen för halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen som ska inledas senast i slutet av 2016 enligt artikel 2 i rådets förordning (EU) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för åren 2014–2020. Med tanke på det starkt ökande behovet av policyåtgärder och utgiftsprogram på unionsnivå för att ge incitament till ekonomisk tillväxt och jobbskapande i Europa bör översynen utmynna i ökade marginaler och åtagandebemyndiganden under rubrik 1a.

__________________

 

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 104).

 

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 348, 20.12.2013, s. 129).

 

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(32a) Medlemsstaterna bör kunna delta i inrättandet av den europeiska projektförteckningen över investeringar bland annat genom att lämna uppgifter om investeringsprojekt inom sina territorier till kommissionen och EIB. Innan katalogen lanseras bör kommissionen och EIB genomföra lämpliga samråd med medlemsstaterna, experter och intressenter om principerna och riktlinjerna för de projekt som ska förtecknas i katalogen och om mallen för offentliggörande av uppgifter om enskilda projekt.

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34) För att garantera ansvarighet inför EU-invånarna bör EIB regelbundet rapportera till Europaparlamentet och rådet om utvecklingen av Efsi och dess effekter.

(34) För att garantera ansvarighet inför EU-invånarna bör kommission från och med att den här förordningen träder i kraft till Europaparlamentet och rådet lägga ram en årlig rapport med en utvärdering av hur EU-garantin använts och hur de allmänna målen och kriterierna enligt den här förordningen uppfyllts, inbegripet mobiliseringen av privat kapital, additionalitet och det ekonomiska och samhälleliga mervärdet. Om så är lämpligt bör rapporten åtföljas av ett förslag till Europaparlamentet och rådet om ändring av denna förordning. EIB bör i samarbete med EIF rapportera två gånger om året till kommissionen, Europaparlamentet och rådet om EIB:s och EIF:s finansering och investeringstransaktioner, inbegripet vilka projekt som finansierats, de finansiella instrument som använts och läget för genomförandet av finansierade projekt och förluster som åsamkats inom Efsi. I händelse av misslyckade projekt bör rapporten innehålla en grundlig analys av situationen med upplysningar om tänkbara återverkningar på garantifonden.

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36) Eftersom målen med denna förordning, nämligen att stödja investeringar i unionen och sörja för ökad tillgång till finansiering för företag med upp till 3 000 anställda, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna på grund av skillnaderna i deras finanspolitiska handlingsutrymme, utan, på grund av åtgärdens omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(36) Eftersom målen med denna förordning, nämligen att stödja investeringar i unionen och sörja för ökad tillgång till finansiering för företag med upp till 3 000 anställda, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna själva utan, på grund av åtgärdens omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning

Skäl 36a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(36a) Kommissionen och EIB bör ingå ett avtal i vilket det närmare anges de villkor som fastställs i denna förordning för förvaltningen av Efsi. Detta avtal får inte inkräkta på unionslagstiftarens, budgetmyndighetens eller EIB:s befogenheter i enlighet med fördragen och bör därför begränsas till inslag som huvudsakligen är av teknisk eller administrativ karaktär och som trots att de inte är väsentliga ändå är nödvändiga för ett effektivt genomförande av Efsi. Avtalet samt investeringsriktlinjerna bör antas av kommissionen genom en delegerad akt.

Motivering

Efsi-avtalen bör vara av rent administrativ beskaffenhet så att de väsentliga delarna överlåts till lagstiftarens initiativ. Avtalet bör genomföra dessa beslut. Efsi-avtalet bör antas genom en delegerad akt för att medge tillräcklig kontroll av lagstiftaren.

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ingå ett avtal (nedan kallat Efsi-avtalet) med Europeiska investeringsbanken (EIB) om inrättandet av en Europeisk fond för strategiska investeringar (nedan kallad Efsi).

1. Genom denna förordning inrättas en europeisk fond för strategiska investeringar (Efsi), en EU-garanti och en EU-garantifond.

 

2. I detta syfte föreskriver den här förordningen att kommissionen ska förhandla fram ett förslag till ett avtal med Europeiska investeringsbank om förvaltning av den europeiska fonden för strategiska investeringar (nedan kallad Efsi). Detta avtal ska endast innehålla tekniska och administrativa delar och ska vara helt förenligt med kraven som anges i den här förordningen.

 

3. Kommissionen ska ges befogenhet att ingå Efsi-avtalet och senare acceptera ändringar av det på unionens vägnar på grundval av en delegerad akt i enlighet med artikel 17, förutsatt att Efsi-avtalet uppfyller kraven i denna förordning.

Syftet med Efsi ska vara att stödja investeringar i unionen och sörja för ökad tillgång till finansiering för företag som har upp till 3 000 anställda, med särskild inriktning på små och medelstora företag, genom att ge EIB kapacitet att bära risker.

4. Syftet med Efsi ska vara att stödja investeringar i unionen som främjar konkurrenskraftig och hållbar tillväxt i syfte att avhjälpa investeringsgapet mellan medlemsstaterna i unionen. Genom att ge EIB kapacitet att bära risker ska Efsi

 

– stödja långsiktiga, produktiva och strategiska investeringar,

 

– säkerställa ökad tillgång till finansiering för företag som har upp till 3000 anställda, med särskild fokus på uppstartsföretag, mikroföretag, små och medelstora företag och små midcap-bolag.

2. Medlemsstaterna ska kunna ansluta sig till Efsi-avtalet. Om de befintliga bidragsgivarna samtycker ska Efsi-avtalet också vara öppet för andra tredje parter, däribland nationella utvecklingsbanker eller offentliga organ som ägs eller kontrolleras av medlemsstaterna, samt enheter i den privata sektorn.

5. Medlemsstaterna ska kunna ansluta sig till Efsi-avtalet enligt de villkor som fastställs i Efsi-avtalet. Om de befintliga bidragsgivarna samtycker ska Efsi-avtalet också vara öppet för andra tredje parter, däribland nationella utvecklingsbanker eller offentliga organ som ägs eller kontrolleras av medlemsstaterna, samt enheter i den privata sektorn.

 

6. Investeringskommittén ska endast bevilja garantier enligt den här förordningen till transaktioner och projekt som avtalas och undertecknas inom tre år efter beviljandet. Om transaktionerna och projekt inte undertecknas inom tre år efter beviljandet måste detta upphöra.

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning

Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 1a

 

Definitioner

 

I denna förordning gäller följande definitioner:

 

a) nationella utvecklingsbanker eller nationella utvecklingsinstitutioner: juridiska personer som yrkesmässigt bedriver finansiell verksamhet och som har fått ett uppdrag av en medlemsstat, antingen på central, regional eller lokal nivå, att bedriva offentlig utvecklingsverksamhet eller främjande verksamhet som syftar till att åtgärda marknadsmisslyckanden eller suboptimala investeringssituationer.

 

b) investeringsplattformar: företag för särskilda ändamål, s.k. managed accounts, avtalsgrundade samfinansierings- eller riskdelningsarrangemang eller andra typer av arrangemang genom vilka enheter kanaliserar ett finansiellt bidrag för att finansiera ett antal investeringsprojekt i unionen,

 

c) små och medelstora företag: mikroföretag samt små och medelstora företag enligt definitionen i rekommendation 2003/361/EG.

 

d) små midcap-bolag: juridiska personer med upp till 499 anställda enligt definitionen i kommissionens riktlinjer C(2014) 34/2. 1a

 

g) additionalitet: stöd från Efsi till transaktioner som åtgärder marknadsmisslyckanden, investeringsgap och suboptimala investeringssituationer och som inte hade kunnat genomföras utan Efsis stöd under den perioden, eller i samma utsträckning eller på rimliga villkor, genom normala EIB-instrument, genom EIF, genom EU-instrument eller genom instrument som erbjuds av regionala utvecklingsbanker, nationella utvecklingsbanker och kommersiella banker. Följaktligen kan EU-garantin kombineras med eller användas för att komplettera, påskynda eller förstärka EU:s befintliga finansieringsinstrument.

 

h) Efsi-avtalet: det rättsliga instrument genom vilket kommissionen och EIB närmare anger de villkor som fastställs i denna förordning för förvaltningen av Efsi.

 

i) EIAH-avtalet: det rättsliga instrument genom vilket kommissionen och EIB närmare anger de villkor som fastställs i denna förordning för inrättandet av Europeiskt centrum för investeringsrådgivning (EIAH).

 

_____________

 

1aRiktlinjer om statligt stöd för att främja riskfinansieringsinvesteringar

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Bestämmelser om inrättande av Efsi som ett tydligt, klart identifierbart och överskådligt garantiinstrument och som ett separat konto förvaltat av EIB.

a) Arrangemang avseende inrättandet av Efsi samt beloppet på och villkoren för det finansiella bidrag som EIB ska tillhandahålla, inbegripet villkoren för finansieringen eller garantierna som ska ges av EIB genom Efsi till Europeiska investeringsfonden (EIF) och som ska vara åtminstone 5 000 000 000 EUR.

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Villkoren för den finansiering som EIB ska tillhandahålla genom Efsi till Europeiska investeringsfonden (EIF).

c) Arrangemangen när det gäller EU-garantin som ska vara ovillkorlig, oåterkallelig och en garanti till förmån för EIB som ska infrias vid anfordran, bland annat följande:

 

i) Närmare regler för tillhandahållandet av EU-garantin i enlighet med artikel 7, inbegripet dess villkor för täckning, dess definierade täckning av portföljer av särskilda typer av instrument.

 

ii) Krav på att ersättning för risktagande ska fördelas bland bidragsgivarna i förhållande till deras respektive andel i risktagande.

 

iii) Ersättning till unionen och betalningar avseende EU-garantin ska lämnas i god tid och endast göras en gång per år efter det att ersättningar och förluster från transaktioner har kvittats mot varandra.

 

iv) Krav som styr användningen av EU-garantin i enlighet med artikel 5, bland annat betalningsvillkor, som särskilda tidsramar, ränta på utestående belopp och nödvändiga likviditetsarrangemang.

 

v) Bestämmelser och förfaranden för indrivning av fordringar som ska anförtros åt EIB, i enlighet med artikel 7.4.

Motivering

Efsi-avtalen bör vara av rent administrativ beskaffenhet så att de väsentliga delarna överlåts till lagstiftarens initiativ. De berörda bestämmelserna bör därför ingå i förordningen, snarare än i Efsi-avtalet. Detaljerade bestämmelser har införts i överensstämmelse härmed.

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Förvaltningsarrangemangen för Efsi i enlighet med artikel 3, utan att det påverkar Europeiska investeringsbankens stadga.

d) Villkoren för investeringskommitténs godkännande av EU-garantins användning för enskilda projekt, i överensstämmelse med denna förordning och i synnerhet artikel 2a.

Motivering

Efsi-avtalen bör vara av rent administrativ beskaffenhet så att de väsentliga delarna överlåts till lagstiftarens initiativ. De berörda bestämmelserna bör därför ingå i förordningen, snarare än i Efsi-avtalet. Detaljerade bestämmelser har införts i överensstämmelse härmed.

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) Närmare regler för tillhandahållandet av EU-garantin i enlighet med artikel 7, inbegripet dess begränsade täckning av portföljer av särskilda typer av instrument, anspråk på EU-garantin som – med undantag för möjliga förluster på aktiekapitalinvesteringar – endast ska göras en gång per år efter det att vinster och förluster från transaktioner har kvittats mot varandra, och ersättningen för denna samt kravet på att ersättning för risktagande ska fördelas bland bidragsgivarna i förhållande till deras respektive riskandel.

e) Förfaranden för inlämning av förslag till investeringar och godkännande av förslag till användning av EU-garantin, bland annat följande:

 

i) Förfarandet för överlämnandet av projekt till investeringskommittén.

 

ii) Kraven att förfarandet för inlämning och godkännande av förslag för användningen av EU-garantin inte inverkar på EIB:s beslutsregler som fastställs i Europeiska investeringsbankens stadga.

 

iii) De regler som ytterligare specificerar övergångsbestämmelserna i artikel 20 och särskilt det sätt på vilket transaktioner som EIB undertecknat under den period som avses i artikel 20 kommer att kunna täckas av EU-garantin.

Motivering

Efsi-avtalen bör vara av rent administrativ beskaffenhet så att de väsentliga delarna överlåts till lagstiftarens initiativ. De berörda bestämmelserna bör därför ingå i förordningen, snarare än i Efsi-avtalet. Detaljerade bestämmelser har införts i överensstämmelse härmed.

Ändringsförslag  52

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f) Bestämmelser och förfaranden för indrivning av fordringar.

f) Förfaranden för inlämning av förslag till investeringar och godkännande av förslag till användning av EU-garantin, bland annat följande:

 

i) Förfarandet för överlämnandet av projekt till investeringskommittén.

 

ii) Kraven att förfarandet för inlämning och godkännande av förslag för användningen av EU-garantin inte inverkar på EIB:s beslutsregler som fastställs i Europeiska investeringsbankens stadga.

 

iii) De regler som ytterligare specificerar övergångsbestämmelserna i artikel 20 och särskilt det sätt på vilket transaktioner som EIB undertecknat under den period som avses i artikel 20 kommer att kunna täckas av EU-garantin.

Motivering

Efsi-avtalen bör vara av rent administrativ beskaffenhet så att de väsentliga delarna överlåts till lagstiftarens initiativ. De berörda bestämmelserna bör därför ingå i förordningen, snarare än i Efsi-avtalet. Detaljerade bestämmelser har införts i överensstämmelse härmed.

Ändringsförslag  53

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

g) Krav för användningen av EU-garantin, inbegripet inom särskilda tidsramar och centrala resultatindikatorer.

g) Krav för användningen av EU-garantin, t.ex. överensstämmelsen med de mål och kriterier för stödberättigande som anges i artikel 5.2, såväl som särskilda tidsramar och centrala resultatindikatorer, inbegripet direkt sysselsättningsskapande och deltagande av små och medelstora företag.

Ändringsförslag  54

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led j

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

j) Villkoren för EU-garantins täckning.

utgår

Motivering

Närmare bestämmelser om denna aspekt har infogats ovan.

Ändringsförslag  55

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ja) Andra eventuella villkor av administrativ eller organisatorisk karaktär som är nödvändiga för förvaltningen av Efsi.

Ändringsförslag  56

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Efsi-avtalet ska föreskriva att en tydlig skillnad görs mellan transaktioner som genomförs med stöd av Efsi och EIB:s övriga transaktioner.

Efsi-avtalet ska föreskriva att en tydlig skillnad görs mellan transaktioner som genomförs med stöd av Efsi och EIB:s övriga transaktioner. Investeringsriktlinjerna och de kriterier som antogs av EIB den 23 juli 2013 ska dock gälla.

Ändringsförslag  57

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genom Efsi-avtalet ska det inrättas ett Europeiskt centrum för investeringsrådgivning inom EIB. Detta centrum ska ha som syfte att bygga på EIB:s och kommissionens befintliga rådgivningstjänster i syfte att tillhandahålla rådgivningsstöd för identifiering, förberedelse och utarbetande av investeringsprojekt samt fungera som ett gemensamt tekniskt rådgivningscentrum för projektfinansiering i unionen. Detta ska inbegripa stöd när det gäller användningen av tekniskt bistånd till projektstrukturering, användningen av innovativa finansieringsinstrument, användning av offentlig-privata partnerskap och, vid behov, rådgivning om relevanta frågor som rör EU-lagstiftningen.

Genom Efsi-avtalet ska det inrättas ett europeiskt centrum för investeringsrådgivning inom EIB, som ska ge rådgivningsstöd för investeringsprojekt i linje med de mål och kriterier som anges i artikel 5.2 i den här förordningen.

 

EIAH ska bygga på existerande rådgivningstjänster från EIB och kommissionen, om möjligt på ett decentraliserat sätt, och göra följande:

 

a) Fungera som ett tekniskt rådgivningscentrum och tillhandahålla stöd för identifiering, förberedelse och utarbetande av investeringsprojekt, samt att ge stöd när det gäller användningen av tekniskt bistånd till projektstrukturering, användningen av innovativa finansieringsinstrument, användning av offentlig-privata partnerskap och, vid behov, rådgivning om relevanta frågor som rör EU-lagstiftningen genom att ta hänsyn till skillnaderna mellan medlemsstaterna, i synnerhet de medlemsstater vars kapitalmarknader är mindre utvecklade.

 

b) Ge särskilt stöd till investeringsplattformar som inriktas på sektorer med högt ekonomiskt och samhälleligt mervärde eller som sammanför mindre projekt, särskilt drivna av regioner, städer och små och medelstora företag, till större bankdugliga projekt. Särskilt uppmärksamhet ska fästas vid information och stöd av innovativa entreprenörer.

 

c) Skapa en särskild facilitet för tekniskt bistånd för upprättandet av investeringsplattformar för aggregerade energieffektivitetsprojekt på decentraliserad nivå.

 

d) Ge tekniskt och ekonomiskt stöd för användningen av Efsi till decentraliserade institut som genomför liknande system för tekniskt stöd på lokal nivå. Mobilisera lokal kunskap för att underlätta Efsi-stöd i hela unionen.

 

e) Fungera som en enda kontaktpunkt för myndigheter och projektansvariga eller omdirigera dem till de institut som avses i punkt 4.

 

f) Skapa förutsättningar för strukturellt informationsutbyte och bästa praxis mellan alla aktörer som är involverade i Esfi, nämligen om projektutveckling.

 

g) Tillhandahålla en plattform för decentraliserat tekniskt bistånd för att stödja små och medelstora företags projektutveckling, inbegripet uppstartsföretag och avknoppade företag, och deras samarbete med universitet och forskningsorganisationer.

Ändringsförslag  58

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För att uppnå detta mål ska centrumet utnyttja sakkunskap hos EIB, kommissionen, nationella utvecklingsbanker och de europeiska struktur- och investeringsfondernas förvaltningsmyndigheter.

För att uppnå detta mål ska centrumet utnyttja sakkunskap hos EIB, kommissionen, nationella utvecklingsbanker och de europeiska struktur- och investeringsfondernas förvaltningsmyndigheter. EIAH ska särskilt bygga på bästa praxis från existerande program för tekniskt bistånd.

Ändringsförslag  59

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Nationella bidrag till Efsi ska följa samma bestämmelser som övriga offentliga utgifter och investeringar, måste vara prioriterade i budgetpolitiken och får inte undergräva bestämmelserna i stabilitetspakten.

Ändringsförslag  60

Förslag till förordning

Artikel 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. I Efsi-avtalet ska det föreskrivas att Efsi ska förvaltas av en styrelse som ska fastställa den strategiska inriktningen, den strategiska allokeringen av tillgångar samt de operativa strategierna och förfarandena, inbegripet investeringsstrategin för projekt som Efsi kan stödja och Efsis riskprofil, i enlighet med målen i artikel 5.2. Styrelsen ska utse en av sina ledamöter till ordförande.

1. I Efsi-avtalet ska det föreskrivas att Efsi ska förvaltas av en styrelse. Styrelsen ska fastställa den strategiska inriktningen, den strategiska allokeringen av tillgångar samt de operativa strategierna och förfarandena, inbegripet investeringsstrategin för projekt som Efsi kan stödja och Efsis riskprofil, i enlighet med den här förordningen och upprätta investeringsriktlinjer som kompletterar men som inte står i strid med dem i artikel 5.2 för användningen av EU-garantin som ska genomföras av investeringskommittén. Kommissionen ska ges behörighet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 17 i fördraget när det gäller investeringsriktlinjerna.

2. Så länge som de enda bidragsgivarna till Efsi är unionen och EIB ska antalet ledamöter och röster i styrelsen tilldelas på grundval av storleken på bidragen i form av kontanta medel eller garantier.

2. Så länge som de enda bidragsgivarna till Efsi är unionen och EIB ska antalet ledamöter och röster i styrelsen tilldelas på grundval av storleken på bidragen i form av kontanta medel eller garantier.

Styrelsen ska fatta beslut i samförstånd.

Styrelsen ska fatta beslut i samförstånd.

3. Om andra parter ansluter sig till Efsi-avtalet i enlighet med artikel 1.2 ska antalet ledamöter och röster i styrelsen tilldelas på grundval av storleken på bidragen från bidragsgivare i form av kontanta medel eller garantier. Antalet ledamöter och röster för kommissionen och EIB i enlighet med punkt 2 ska räknas om i enlighet med detta.

3. Om andra parter ansluter sig till Efsi-avtalet i enlighet med artikel 1.2 ska antalet ledamöter och röster i styrelsen tilldelas på grundval av storleken på bidragen från bidragsgivare i form av kontanta medel eller garantier. Antalet ledamöter och röster för kommissionen och EIB i enlighet med punkt 2 ska räknas om i enlighet med detta.

Styrelsen ska sträva efter att fatta beslut i samförstånd. Om styrelsen inte kan fatta beslut i samförstånd inom en tidsfrist som ordföranden fastställt ska styrelsen fatta beslut med enkel majoritet.

Styrelsen ska sträva efter att fatta beslut i samförstånd. Om styrelsen inte kan fatta beslut i samförstånd inom en tidsfrist som ordföranden fastställt ska styrelsen fatta beslut med enkel majoritet.

Inget beslut av styrelsen ska antas om kommissionen eller EIB röstar emot det.

Inget beslut av styrelsen ska antas om kommissionen eller EIB röstar emot det.

Efsi-avtalet ska föreskriva att Efsi ska ha en verkställande direktör som ska ansvara för den dagliga förvaltningen av Efsi samt förberedelserna av och ordförandeskapet för mötena i den investeringskommitté som avses i punkt 5. Den verkställande direktören ska bistås av en biträdande verkställande direktör.

Efsi-avtalet ska föreskriva att Efsi ska ha en verkställande direktör som ska ansvara för den dagliga förvaltningen av Efsi samt förberedelserna av och ordförandeskapet för mötena i den investeringskommitté som avses i punkt 5. Den verkställande direktören ska bistås av en biträdande verkställande direktör.

Den verkställande direktören ska varje kvartal rapportera om Efsis verksamhet till styrelsen.

Den verkställande direktören ska varje kvartal rapportera om Efsis verksamhet till styrelsen.

Den verkställande direktören och biträdande verkställande direktören ska utses av styrelsen efter ett gemensamt förslag från kommissionen och EIB för en förnybar period på tre år.

Den verkställande direktören och biträdande verkställande direktören ska utses av styrelsen efter ett gemensamt förslag från kommissionen och EIB för en förnybar period på tre år.

5. Efsi-avtalet ska föreskriva att Efsi ska ha en investeringskommitté som ska ansvara för att granska möjliga transaktioner i enlighet med Efsis investeringsstrategier och för att godkänna stödet från EU-garantin för transaktioner i enlighet med artikel 5 oavsett transaktionernas geografiska läge.

5. Efsi-avtalet ska föreskriva att Efsi ska ha en investeringskommitté som ska ansvara för att granska möjliga transaktioner som är helt förenliga med målen och kriterierna i artikel 5 i denna förordning och oberoende av deras geografiska läge.

Investeringskommittén ska bestå av sex oberoende experter och den verkställande direktören. Oberoende experter ska ha en hög grad av relevant marknadserfarenhet av projektfinansiering och utses av styrelsen för en förnybar period på tre år.

Investeringskommittén ska bestå av minst sex oberoende experter och den verkställande direktören. Styrelsen ska, när den utser investeringskommitténs oberoende experter, säkerställa mångfald i investeringskommitténs sammansättning och att dessa expert har en hög grad av relevant marknadserfarenhet av projektstrukturering och projektfinansiering när det gäller investeringsprojekt enligt förteckningen i artikel 5.2.

 

Investeringskommittén ska utses av styrelsen för en förnybar period på tre år. Experterna ska utses genom ett öppet och transparent utnämningsförfarande.

Investeringskommitténs beslut ska fattas med enkel majoritet.

Investeringskommitténs beslut ska fattas med enkel majoritet.

Ändringsförslag  61

Förslag till förordning

Artikel 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Unionen ska ge EIB en garanti för de finansierings- eller investeringstransaktioner som genomförs inom unionen och som omfattas av denna förordning (nedan kallad EU-garantin). EU-garantin ska beviljas som en garanti som ska infrias på anfordran när det gäller de instrument som avses i artikel 6.

Unionen ska ge en oåterkallelig och ovillkorlig garanti för de finansierings- eller investeringstransaktioner som genomförs inom unionen och som omfattas av denna förordning (nedan kallad EU-garantin). EU-garantin ska beviljas som en garanti som ska infrias på anfordran när det gäller de instrument som avses i artikel 6.

Ändringsförslag  62

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. EU-garantin ska beviljas för de finansierings- och investeringstransaktioner som genomförs av EIB och som godkänts av den investeringskommitté som avses i artikel 3.5 eller för finansiering till EIF i syfte att genomföra EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner i enlighet med artikel 7.2. De berörda transaktionerna ska vara förenliga med unionens politik och stödja något av följande allmänna mål:

2. EU-garantin ska beviljas för de finansierings- och investeringstransaktioner som genomförs av EIB och som godkänts av den investeringskommitté som avses i artikel 3.5 eller för finansiering till EIF i enlighet med artikel 7.2 i syfte att genomföra EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner som godkänts av den investeringskommittén. De berörda transaktionerna ska vara förenliga med unionens politik och ska stödja ett eller flera av följande allmänna mål:

a) Utveckling av infrastruktur, bland annat på transportområdet, särskilt i industriområden; energi, särskilt sammankopplingar av energinät; och digital infrastruktur.

a) Utveckling av transportinfrastruktur, särskilt i industriområden.

b) Investeringar i utbildning och fortbildning, hälso- och sjukvård, forskning, utveckling, informations- och kommunikationsteknik och innovation.

b) Utveckling och modernisering av energiinfrastrukturen, i enlighet med energiunionens prioriteringar och klimat- och energiramarna för 2020, 2030 och 2050, särskilt när det gäller sammankopplingar, smarta nät på distributionsnivå, energilagring och synkronisering av marknader.

c) Utbyggnad av förnybar energi och energi- och resurseffektivitet.

c) Utbyggnad av förnybar energi, resurseffektivitet, energieffektivitet och energibesparingar, med särskilt fokus på att minska efterfrågan genom styrning av efterfrågan och renovering av byggnader.

d) Infrastrukturprojekt på miljöområdet och det sociala området samt när det gäller naturresurser och stadsutveckling.

d) Utveckling av informations- och kommunikationsteknik, av digital infrastruktur och telekommunikationsinfrastruktur och av bredbandsnät över hela unionen.

e) Tillhandahållande av finansiellt stöd till de företag som avses i artikel 1.1, inbegripet riskfinansiering av rörelsekapital.

e) Investeringar i innovation, forskning och utveckling, inbegripet forskningsinfrastruktur, pilot- och demonstrationsprojekt, samarbeten mellan den akademiska världen och näringslivet, och överföring av kunskap och teknik.

 

f) Investeringar i utbildning, fortbildning och entreprenörskompetens.

 

g) Investeringar i innovativa hälsolösningar, såsom eHealth och nya effektiva läkemedel och i den sociala sektorn.

 

h) Investeringar i de kulturella och kreativa branscherna.

 

i) Investeringar i projekt och infrastruktur när det gäller miljöskydd och förvaltning av naturresurser. Stärkande av ekosystemtjänster och hållbar stadsutveckling.

 

j) Ge finansiellt stöd, inbegripet riskfinansiering till rörelsekapital, för små och medelstora företag, uppstartsföretag, avknoppade företag och små midcap-bolag genom EIF och för midcap-bolag, för att säkerställa tekniskt ledarskap på innovativa och hållbara sektorer.

 

k) Finansiering av projekt som ligger i linje med målen i Horisont 2020 och Fonden för ett sammanlänkat Europa.

 

Efsi ska endast stödja projekt och transaktioner som

 

a) är förenliga med unionens politik och skapar smart, hållbar och inkluderande tillväxt och som är förenliga med de mål som anges i artikel 9 och ligger i linje med artikel 10 och bilaga I till förordning (EU) nr 1303/2013.

 

b) är ekonomiskt och tekniskt bärkraftiga,

 

c) säkerställer additionalitet,

 

d) maximerar mobiliseringen av kapital från den privata sektorn.

 

e) har samhälleliga nettofördelar, inbegripet skapandet av hållbara jobb, med beaktande av kostnaderna och fördelarna av projektet under dess förväntade livslängd.

Dessutom ska EU-garantin beviljas för stöd, via EIB, till särskilda investeringsplattformar och nationella utvecklingsbanker som investerar i transaktioner som uppfyller kraven i denna förordning. I så fall ska styrelsen fastställa strategier i fråga om investeringsplattformar som kan omfattas av garantin.

Dessutom ska EU-garantin beviljas genom EIB för finansierings- och investeringstransaktioner som utförs av särskilda investeringsplattformar och nationella utvecklingsbanker eller utvecklingsinstitut som godkänns av den investeringskommitté som avses i artikel 3.5. De berörda transaktioner ska vara förenliga med unionens politik och ska uppfylla kriterierna för stödberättigande enligt artikel 5.2. Styrelsen ska fastställa strategier i fråga om investeringsplattformar som kan omfattas av garantin.

Ändringsförslag  63

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Efsi ska erbjuda privilegierad tillgång till garantier för små projekt och aktörer enligt en bredare riskstrategi. Sådana garantier ska beviljas bland annat för inrättandet av

 

a) en särskild energieffektivitetsfond som täcker ett garantibelopp av minst 5 000 000 000 EUR, i synnerhet för att stödja projekt som främjas av städer och lokala myndigheter,

 

b) en särskild fond för små och medelstora företag som täcker ett belopp på minst 5 000 000 000 EUR och som genomförs av EIF i enlighet med artikel 7.

Ändringsförslag  64

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. Investeringarna ska överensstämma med de riktlinjer och kriterier för investeringar som antogs av EIB den 23 juli 2013.

Ändringsförslag  65

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Under förutsättning att alla relevanta kriterier för stödberättigande är uppfyllda får medlemsstaterna använda de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att bidra till finansieringen av stödberättigade projekt där EIB investerar med stöd av EU-garantin.

4. Under förutsättning att alla relevanta kriterier för stödberättigande är uppfyllda får medlemsstaterna använda all form av unionsfinansiering, bland annat de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att bidra till finansieringen av stödberättigade projekt där EIB investerar med stöd av EU-garantin.

Motivering

Det bör förtydligas att all form av unionsfinansiering kan användas för att samfinansiera verksamheter och projekt som stöds av EU-garantin, inte endast den finansiering som erbjuds genom de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Ändringsförslag  66

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Kommissionen, EIB och medlemsstaterna ska se till att man vid alla investeringar med stöd av Efsi beaktar investeringarnas effekt per sektor på lokal och regional nivå och på den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen, ökar efterfrågan utan att påverka tillgången samt främjar synergieffekter och effektiv samordning mellan Efsi och de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att garantera att de bidrar till unionens ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning.

Ändringsförslag  67

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Av EIB tillhandahållna lån, garantier, motgarantier, kapitalmarknadsinstrument, andra former av finansierings- eller kreditförstärkningsinstrument, investeringar i aktiekapital eller i kapital likställt med eget kapital. Dessa instrument ska beviljas, förvärvas eller utfärdas till förmån för transaktioner som genomförs i unionen, däribland gränsöverskridande transaktioner mellan en medlemsstat och ett tredjeland, i överensstämmelse med denna förordning och där EIB:s finansiering har beviljats i enlighet med ett undertecknat avtal som varken har löpt ut eller sagts upp.

a) Av EIB tillhandahållna lån, garantier, motgarantier, kapitalmarknadsinstrument, andra former av finansierings- eller kreditförstärkningsinstrument, investeringar i aktiekapital eller i kapital likställt med eget kapital, även genom nationella utvecklingsbanker eller utvecklingsinstitutioner eller investeringsplattformar. Dessa instrument ska beviljas, förvärvas eller utfärdas till förmån för transaktioner som genomförs i unionen, däribland gränsöverskridande transaktioner mellan en medlemsstat och ett tredjeland, i överensstämmelse med denna förordning och där EIB:s finansiering har beviljats i enlighet med ett undertecknat avtal som varken har löpt ut eller sagts upp.

Ändringsförslag  68

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) EIB-finansiering till EIF som gör det möjligt för EIF att tillhandahålla lån, garantier, motgarantier, andra former av kreditförstärkningsinstrument, kapitalmarknadsinstrument, samt investeringar i aktiekapital eller kapital likställt med eget kapital. Dessa instrument ska beviljas, förvärvas eller utfärdas till förmån för transaktioner som genomförs i unionen, i överensstämmelse med denna förordning och där EIF:s finansiering har beviljats i enlighet med ett undertecknat avtal som varken har löpt ut eller sagts upp.

b) EIB-finansiering till EIF som gör det möjligt för EIF att tillhandahålla lån, garantier, motgarantier, andra former av kreditförstärkningsinstrument, kapitalmarknadsinstrument, samt investeringar i aktiekapital eller kapital likställt med eget kapital, även genom nationella utvecklingsbanker eller utvecklingsinstitutioner eller investeringsplattformar. Dessa instrument ska beviljas, förvärvas eller utfärdas till förmån för transaktioner som genomförs i unionen, i överensstämmelse med denna förordning och där EIF:s finansiering har beviljats i enlighet med ett undertecknat avtal som varken har löpt ut eller sagts upp.

Ändringsförslag  69

Förslag till förordning

Artikel 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. EU-garantin till EIB ska uppgå till ett belopp motsvarande 16 000 000 000 EUR, varav högst 2 500 000 000 EUR får anslås till EIB:s finansiering till EIF i enlighet med punkt 2. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8.9 ska de sammanlagda betalningarna från unionen inom ramen för garantin till EIB inte överstiga garantins belopp.

1. EU-garantin till EIB ska uppgå till ett belopp motsvarande minst 16 000 000 000 EUR, varav 5 000 000 000 EUR ska anslås till EIB:s finansiering till EIF i enlighet med punkt 2 i de syften som anges i artikel 1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8.9 ska de sammanlagda betalningarna från unionen inom ramen för garantin till EIB inte överstiga garantins belopp. Ett belopp av minst 5 000 000 000 EUR ska anslås till EIB:s finansiering av den särskilda energieffektivitetsfonden i enlighet med artikel 5.2.

 

1a. EU-garantin ska beviljas för stöd av förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) som förvaltar alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) som är godkända i enlighet med direktiv 2011/61/EU, förvaltare av företag för kollektiva investeringar som godkänts enligt förordning (EU) nr 345/2013 samt förvaltare av företag för kollektiva investeringar enligt förordning (EU) nr 346/2013, på grundval av en överenskommelse med EIB och EIF i enlighet med punkt 2 och under förutsättning att denna verksamhet uppfyller målen och stödberättigandekriterierna enligt artikel 5.2.

2. Garantins täckning för en viss typ av instrumentportfölj, som avses i artikel 6, ska bestämmas av portföljens risk. EU-garantin ska kunna ge antingen första-förlustgarantier på portföljbasis eller en heltäckande garanti. EU-garantin kan beviljas på basis av likställdhet (pari passu) med övriga bidragsgivare.

2. Garantins täckning för en viss typ av instrumentportfölj, som avses i artikel 6, ska bestämmas av portföljens risk. EU-garantin ska kunna ge antingen första-förlustgarantier på portföljbasis eller en heltäckande garanti. EU-garantin kan beviljas på basis av likställdhet (pari passu) med övriga bidragsgivare.

Om EIB tillhandahåller finansiering till EIF för att genomföra EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner ska EU-garantin tillhandahålla en heltäckande garanti vid finansiering från EIB, förutsatt att EIB tillhandahåller ett lika stort belopp utan EU-garanti. De belopp som täcks av EU-garantin får inte överstiga 2 500 000 000 EUR.

Om EIB tillhandahåller finansiering till EIF för att genomföra EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner ska EU-garantin tillhandahålla en heltäckande garanti vid finansiering från EIB, förutsatt att EIB tillhandahåller ett lika stort belopp utan EU-garanti. De belopp som täcks av EU-garantin ska minst uppgå till 5 000 000 000 EUR. Denna finansiering ska användas för stöd av små och medelstora företag, uppstartsföretag, avknoppade företag och små midcap-bolag.

3. Om EIB gör anspråk på EU-garantin i enlighet med Efsi-avtalet ska unionen betala på anfordran i enlighet med villkoren i det avtalet.

3. Om EIB gör anspråk på EU-garantin i enlighet med Efsi-avtalet ska unionen betala på anfordran i enlighet med villkoren i det avtalet.

4. Om unionen gör en betalning inom ramen för EU-garantin ska EIB ansvara för att driva in fordringar som rör de utbetalda beloppen och ersätta unionen med användning av de indrivna beloppen.

4. Om unionen gör en betalning inom ramen för EU-garantin ska EIB ansvara för att driva in fordringar som rör de utbetalda beloppen och ersätta unionen med användning av de indrivna beloppen.

Ändringsförslag  70

Förslag till förordning

Artikel 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Det ska inrättas en EU-garantifond (nedan kallad garantifonden) som kan användas för att betala EIB om anspråk görs på EU-garantin.

1. Det ska inrättas en EU-garantifond (nedan kallad garantifonden) som ska utgöra en likviditetsbuffert som ska användas för att betala EIB om anspråk görs på EU-garantin.

2. Garantifonden ska finansieras genom

2. Garantifonden ska finansieras genom

a) betalningar från unionens allmänna budget,

a) bidrag från unionens allmänna budget,

b) avkastningar på investerade garantifondsmedel,

b) avkastningar på investerade garantifondsmedel,

c) belopp som drivs in från försumliga gäldenärer i enlighet med det indrivningsförfarande som anges i Efsi-avtalet i enlighet med artikel 2.1 f,

c) belopp som drivs in från försumliga gäldenärer i enlighet med det indrivningsförfarande som anges i Efsi-avtalet i enlighet med artikel 2.1 f,

d) andra betalningar som unionen mottar i enlighet med Efsi-avtalet.

d) inkomster och andra betalningar som unionen mottar i enlighet med Efsi-avtalet.

3. Den finansiering av garantifonden som avses i punkt 2 c och d ska utgöra interna inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.4 i förordning (EU) nr 966/2012.

3. Den finansiering av garantifonden som avses i punkt 2 b, c och d ska utgöra interna inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.4 i förordning (EU) nr 966/2012.

4. De medel som tillhandahålls garantifonden enligt punkt 2 ska förvaltas direkt av kommissionen och investeras i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning samt följa lämpliga tillsynskrav.

4. De medel som tillhandahålls garantifonden enligt punkt 2 ska förvaltas direkt av kommissionen och investeras i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning samt följa lämpliga tillsynskrav.

5. Den finansiering av garantifonden som avses i punkt 2 ska användas för att uppnå en lämplig nivå som avspeglar EU:s totala garantiförpliktelser (nedan kallat målbeloppet). Målbeloppet ska fastställas till 50 % av unionens totala garantiförpliktelser.

5. Den finansiering av garantifonden som avses i punkt 2 ska användas för att uppnå en lämplig nivå som avspeglar EU:s totala garantiförpliktelser (nedan kallat målbeloppet). Målbeloppet ska fastställas till 50 % av unionens totala garantiförpliktelser.

Målbeloppet ska inledningsvis uppnås genom den gradvisa betalning av medel som avses i punkt 2 a. Om anspråk görs på garantin under det inledande uppbyggandet av garantifonden ska den finansiering av garantifonden som avses i punkt 2 b, c och d också bidra till att uppnå målbeloppet upp till ett belopp som är lika med anspråken på garantin.

Målbeloppet ska inledningsvis uppnås senast 2022 genom den gradvisa betalning av medel som avses i punkt 2 a liksom den finansiering av garantifonden som avses i punkt 2 b, c och d.

 

5a. De anslag som krävs för att uppfylla det ursprungliga målbeloppet ska successivt godkännas av Europaparlamentet och rådet inom ramen för det årliga budgetförfarandet, med beaktande av alla medel som finns tillgängliga enligt rådets förordning (EU) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020, med särskilt ianspråktagande av den samlade marginalen för åtaganden och flexibilitetsinstrumentet.

 

Finansieringen av garantifonden, när det gäller både åtagande- och betalningsbemyndiganden, ska ses över av Europaparlamentet och rådet inom ramen för översynen och revideringen av den fleråriga budgetramen som ska påbörjas efter valet och senast i slutet av 2016 i enlighet med artikel 2 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013.

 

Om omfördelningar från EU-program beslutats inom ramen för det årliga budgetförfarandet som en finansieringskälla för EU-garantin under åren som föregår halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen ska Europaparlamentet och rådet återställa den ursprungliga budgeten.

6. Senast den 31 december 2018 och varje år därefter ska kommissionen se över om garantifonden har en lämplig nivå med hänsyn till eventuella minskningar av medlen till följd av utnyttjande av garantin och EIB:s bedömning som överlämnas i enlighet med artikel 10.3.

6. Senast den 31 december 2018 och varje år därefter ska kommissionen se över om garantifonden har en lämplig nivå med hänsyn till eventuella minskningar av medlen till följd av utnyttjande av garantin och EIB:s bedömning som överlämnas i enlighet med artikel 10.3.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 17 om justering av det målbelopp som avses i punkt 5 med högst 10 % för att bättre avspegla den potentiella risken att anspråk görs på EU-garantin.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 17 om justering nedåt av den målnivå som avses i punkt 5 med högst 10 % för att bättre avspegla den potentiella risken att anspråk görs på EU-garantin.

7. Efter en justering år n av målbeloppet eller en bedömning av lämpligheten av garantifondens nivå i enlighet med den översyn som avses i punkt 6 ska

7. Efter en justering år n av målnivån eller en bedömning av lämpligheten av de resurser som finns tillgängliga i garantifondens nivå i enlighet med den översyn som avses i punkt 6 ska

a) eventuella överskott betalas i en transaktion till en särskild budgetrubrik i inkomstberäkningen i unionens allmänna budget för år n+1, och

a) eventuella överskott i garantifonden ska utgöra interna inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.4 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 för eventuella budgetposter som kan ha utnyttjats som en källa till omfördelning till Efsi-garantifonden.

b) eventuella kompletteringar av fonden betalas i årliga delbetalningar under högst tre år från och med år n+1.

b) eventuella kompletteringar av fonden betalas i årliga delbetalningar under högst tre år från och med år n+1.

8. Om nivån i garantifonden till följd av anspråk på garantin sjunker under 50 % av målbeloppet ska kommissionen från och med den 1 januari 2019 överlämna en rapport om exceptionella åtgärder som kan krävas för att komplettera fonden.

8. Om resurserna i garantifonden till följd av anspråk på garantin sjunker under 50 % av de ansvarsförbindelser som ingåtts vid denna tidpunkt ska kommissionen överlämna en rapport om exceptionella åtgärder som kan krävas för att komplettera fonden.

9. Efter att ett anspråk gjorts på EU-garantin ska den finansiering av garantifonden som avses i punkt 2 b, c och d utöver målbeloppet användas för att återställa EU-garantin till dess ursprungliga belopp.

9. Efter att ett anspråk gjorts på EU-garantin ska den finansiering av garantifonden som avses i punkt 2 b, c och d användas för att återställa EU-garantin till dess målbelopp. Eventuella kvarstående ersättningar ska utgöra interna inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.4 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 för eventuella budgetposter som kan ha utnyttjats som en källa till omfördelning till garantifonden för Efsi.

 

9a. Om det återstår några ytterligare överskott efter det att kraven enligt punkterna 7a och 9 uppfyllts helt ska kommissionen lägga fram ett förslag om en ökning av den övergripande nivån på EU-garantin som leder till en förstärkning av investeringsplanen.

Ändringsförslag  71

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen och EIB ska med stöd från medlemsstaterna främja inrättandet av en överskådlig förteckning över nuvarande och potentiella framtida investeringsprojekt i unionen. Förteckningen påverkar inte de slutliga projekt som väljs ut för att motta stöd i enlighet med artikel 3.5.

1. Kommissionen och EIB ska med stöd från medlemsstaterna med deltagande från regionala och lokala myndigheter och ekonomiska aktörer och arbetsmarknadens parter, främja inrättandet av en överskådlig förteckning över nuvarande och potentiella framtida investeringsprojekt i unionen. Förteckningen påverkar inte de slutliga projekt som väljs ut för att motta stöd i enlighet med artikel 3.5 men bör intyga att de förslagna projekten är förenliga med målen och stödberättigandekriterierna i artikel 5.

Ändringsförslag  72

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen och EIB ska regelbundet och på ett strukturerat sätt utarbeta, uppdatera och sprida information om nuvarande och framtida investeringar som på ett betydande sätt bidrar till uppnåendet av EU:s politiska mål.

2. Kommissionen och EIB ska regelbundet och på ett strukturerat och transparent sätt utarbeta, uppdatera och sprida information om nuvarande och framtida investeringar som på ett betydande sätt bidrar till uppnåendet av EU:s politiska mål, i synnerhet de som avser energi och miljö till 2020, 2030 i syfte att påskynda övergången till en koldioxidsnål, kretsloppsorienterad och delningsbaserad ekonomi.

Ändringsförslag  73

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska regelbundet och på ett strukturerat sätt utarbeta, uppdatera och sprida information om nuvarande och framtida investeringsprojekt inom sina territorier.

3. Medlemsstaterna och de regionala och lokala myndigheterna ska regelbundet och på ett strukturerat sätt utarbeta, uppdatera och sprida information om nuvarande och framtida investeringsprojekt inom sina territorier.

Ändringsförslag  74

Förslag till förordning

Artikel 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. EIB ska, vid behov i samarbete med EIF, två gånger per år rapportera till kommissionen om EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner enligt denna förordning. Rapporten ska inbegripa en bedömning av överensstämmelsen med kraven för användningen av EU-garantin och de centrala resultatindikatorer som fastställts enligt artikel 2.1 g. Rapporten ska också innehålla statistiska och ekonomiska uppgifter och redovisningsuppgifter om var och en av EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner på en ackumulerad basis.

1. EIB ska, vid behov i samarbete med EIF, två gånger per år rapportera till kommissionen om EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner enligt denna förordning. Rapporten ska inbegripa en bedömning av överensstämmelsen med kraven för användningen av EU-garantin och de centrala resultatindikatorer som fastställts enligt artikel 2.1 g. Rapporten ska också innehålla statistiska och ekonomiska uppgifter och redovisningsuppgifter om var och en av EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner på en ackumulerad basis. Rapporten ska upprättas på ett transparent och oberoende sätt och ska offentliggöras.

2. EIB ska, vid behov i samarbete med EIF, årligen rapportera till Europaparlamentet och rådet om EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner. Rapporten ska offentliggöras och ska innehålla följande:

2. EIB ska, vid behov i samarbete med EIF, årligen rapportera till Europaparlamentet och rådet om EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner enligt denna förordning. Rapporten ska offentliggöras och ska innehålla följande:

a) En bedömning av EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner på transaktions-, sektors-, lands- och regionnivå samt deras överensstämmelse med denna förordning, tillsammans med en bedömning av fördelningen av EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner mellan målen i artikel 5.2.

a) En bedömning av EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner på transaktions-, sektors-, lands- och regionnivå, deras additionalitetsnivå samt deras överensstämmelse med denna förordning, tillsammans med en bedömning av fördelningen av EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner mellan målen i artikel 5.2, med ett särskilt omnämnande av garantierna som beviljas energieffektivitetsprojekt.

b) En bedömning av mervärdet, mobiliseringen av resurser i den privata sektorn, de beräknade och faktiska utfallen, resultaten och effekterna av EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner på en ackumulerad basis.

b) En bedömning av det ekonomiska och samhälleliga mervärdet, den territoriella sammanhållningen, mobiliseringen av resurser i den privata sektorn, de beräknade och faktiska utfallen, resultaten och effekterna av EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner på en ackumulerad basis, inklusive när det gäller skapandet av arbetstillfällen. I denna bedömning ska det preciseras hur och i vilken grad målen och kriterierna enligt artikel 5.2 har uppfyllts, såsom effekterna på skapandet av framtidsinriktade, hållbara och lokala arbetstillfällen, med särskild tonvikt på små och medelstora företag, den hållbara omställningen av EU-ekonomin, vidareutvecklingen av digital teknik, bevarande och ökning av lönsamheten hos ekosystemtjänster, minskat beroende av importerad energi och naturresurser inom EU, ökad konkurrenskraft och innovationspotential för unionens ekonomi och EU:s ledarskap för nya tekniker och marknader.

c) En bedömning av de finansiella förmåner som överförs till mottagarna av EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner på en ackumulerad basis.

c) En bedömning av de finansiella förmåner som överförs till mottagarna av EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner på en ackumulerad basis.

d) En bedömning av kvaliteten på EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner.

d) En bedömning av kvaliteten på EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner.

e) Närmare uppgifter om anspråken på EU-garantin.

e) Närmare uppgifter om anspråken på EU-garantin.

f) Efsis räkenskaper.

f) Efsis räkenskaper.

3. Med tanke på kommissionens redovisning av och rapportering om de risker som täcks av EU-garantin och förvaltningen av garantifonden ska EIB, vid behov i samarbete med EIF, varje år förse kommissionen med följande:

3. Med tanke på kommissionens redovisning av och rapportering om de risker som täcks av EU-garantin och dess förvaltning av garantifonden ska EIB, vid behov i samarbete med EIF, varje halvår förse kommissionen, Europaparlamentet och rådet med följande:

a) EIB:s och EIF:s riskanalys och kreditvärderingsuppgifter om EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner.

a) EIB:s och EIF:s riskanalys och kreditvärderingsuppgifter om EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner enligt denna förordning.

b) EU:s utestående finansiella förpliktelse när det gäller de garantier som lämnats för EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner uppdelad på de enskilda transaktionerna.

b) EU:s utestående finansiella förpliktelse när det gäller de garantier som lämnats för EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner enligt denna förordning uppdelad på de enskilda transaktionerna.

c) De totala vinster eller förluster som följer av EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner inom de portföljer som föreskrivs i Efsi-avtalet enligt artikel 2.1 e.

c) De totala vinster eller förluster som följer av EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner inom de portföljer som föreskrivs i Efsi-avtalet enligt artikel 2.1 e.

4. EIB ska på begäran lämna eventuella ytterligare upplysningar till kommissionen som den behöver för att fullgöra sina skyldigheter enligt denna förordning.

4. EIB ska på begäran lämna eventuella ytterligare upplysningar till kommissionen som den behöver för att fullgöra sina skyldigheter enligt denna förordning.

5. EIB, och vid behov EIF, ska på egen bekostnad tillhandahålla de upplysningar som avses i punkterna 1–4.

5. EIB, och vid behov EIF, ska på egen bekostnad tillhandahålla de upplysningar som avses i punkterna 1–4.

6. Senast den 30 juni varje år ska kommissionen till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten överlämna en årsrapport om garantifondens situation och dess förvaltning under det föregående kalenderåret.

6. Senast den 30 juni varje år ska kommissionen till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten överlämna en årsrapport om garantifondens situation och dess förvaltning under det föregående kalenderåret.

Ändringsförslag  75

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. På Europaparlamentets begäran ska den verkställande direktören delta i en utfrågning i Europaparlamentet om Efsis resultat.

1. Varje kvartal eller på Europaparlamentets begäran ska den verkställande direktören delta i en utfrågning i Europaparlamentet om Efsis resultat, och de beslut som fattats av investeringskommittén.

Ändringsförslag  76

Förslag till förordning

Artikel 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 12

Artikel 12

Utvärdering och översyn

Utvärdering

1. EIB ska senast [PO insert date: 18 months after the entry into force of this Regulation] utvärdera Efsis funktion. EIB ska överlämna sin utvärdering till Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

1. EIB ska senast [PO insert date: 12 months after the entry into force of this Regulation] lämna in en utvärdering av Efsis funktion till Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

Kommissionen ska senast [PO insert date: 18 months after the entry into force of this Regulation] utvärdera användningen av EU-garantin och garantifondens funktion, inbegripet användningen av finansiering i enlighet med artikel 8.9. Kommissionen ska överlämna sin utvärdering till Europaparlamentet och rådet.

Kommissionen ska senast [PO insert date: 12 months after the entry into force of this Regulation] utvärdera användningen av EU-garantin och garantifondens funktion, inbegripet användningen av finansiering i enlighet med artikel 8.9. Kommissionen ska en gång per år överlämna sin utvärdering till Europaparlamentet och rådet.

2. Senast den 30 juni 2018 och vart tredje år därefter ska

2. Varje år och sex månader efter att Efsi-avtalet avslutats ska

a) EIB offentliggöra en heltäckande rapport om Efsis funktion,

a) EIB offentliggöra en heltäckande rapport om Efsis funktion,

b) kommissionen offentliggöra en heltäckande rapport om användningen av EU-garantin och garantifondens funktion.

b) kommissionen offentliggöra en heltäckande rapport om användningen av EU-garantin och garantifondens funktion.

3. EIB ska, vid behov i samarbete med EIF, bidra och tillhandahålla nödvändig information till kommissionens utvärdering och rapportering enligt punkterna 1 och 2.

3. EIB ska, vid behov i samarbete med EIF, bidra och tillhandahålla nödvändig information till kommissionens utvärdering och rapportering enligt punkterna 1 och 2.

4. EIB och EIF ska regelbundet förse Europaparlamentet, rådet och kommissionen med alla sina oberoende utvärderingsrapporter med en bedömning av de praktiska resultat som uppnåtts genom EIB:s och EIF:s specifika verksamhet enligt denna förordning.

4. EIB och EIF ska regelbundet förse Europaparlamentet, rådet och kommissionen med alla sina oberoende utvärderingsrapporter med en bedömning av de praktiska resultat som uppnåtts genom EIB:s och EIF:s specifika verksamhet enligt denna förordning.

5. Kommissionen ska senast [PO insert date three years after the entry into force of this Regulation] överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av denna förordning, åtföljd av lämpliga förslag.

5. Kommissionen ska senast [PO insert date: three years after the entry into force of this Regulation] överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av denna förordning, inbegripet en bedömning av de stödberättigandekriterier som tillämpats av investeringskommittén och fastställs i artikel 5, åtföljd av lämpliga förslag.

Ändringsförslag  77

Förslag till förordning

Artikel 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I enlighet med sin egen öppenhetsstrategi om tillgång till handlingar och information ska EIB på sin webbplats offentliggöra information om EIB:s alla finansierings- och investeringstransaktioner och om hur de bidrar till de allmänna mål som avses i artikel 5.2.

I enlighet med sin egen öppenhetsstrategi om tillgång till handlingar och information ska EIB på sin webbplats offentliggöra information om EIB:s alla finansierings- och investeringstransaktioner enligt denna förordning och om hur de bidrar till de allmänna mål och stödberättigandekriterier som avses i artikel 5.2, för att säkerställa en transparent kommunikation till allmänheten.

Ändringsförslag  78

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. EIB ska omedelbart underrätta Olaf och tillhandahålla nödvändig information när den under något skede av förberedelserna, genomförandet eller avslutningen av transaktioner som omfattas av EU-garantin har skäl att misstänka att det föreligger ett möjligt fall av bedrägeri, korruption, penningtvätt eller annan illegal verksamhet som kan påverka unionens ekonomiska intressen.

1. EIB ska omedelbart underrätta Olaf och tillhandahålla nödvändig information när den under något skede av förberedelserna, genomförandet eller avslutningen av transaktioner som omfattas av EU-garantin har skäl att misstänka att det föreligger ett möjligt fall av intressekonflikt, bedrägeri, korruption, penningtvätt eller annan illegal verksamhet som kan påverka unionens ekonomiska intressen.

Ändringsförslag  79

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Inom ramen för sina finansierings- och investeringstransaktioner ska EIB inte stödja någon form av verksamhet som utförs för illegala syften, inbegripet penningtvätt, finansiering av terrorism, skattebedrägeri och skatteundandragande, korruption eller bedrägeri som påverkar unionens ekonomiska intressen. I synnerhet ska EIB inte delta i någon finansierings- och investeringstransaktion som genomförs genom ett instrument beläget i en icke samarbetsvillig jurisdiktion, i enlighet med EIB:s policy gentemot svagt reglerade eller icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på grundval av den politik som fastställs av unionen, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling eller arbetsgruppen för finansiella åtgärder.

1. Inom ramen för sina finansierings- och investeringstransaktioner enligt denna förordning ska EIB inte stödja någon form av verksamhet som utförs för illegala syften, inbegripet penningtvätt, finansiering av terrorism, skattebedrägeri och skatteundandragande, korruption eller bedrägeri som påverkar unionens ekonomiska intressen. I synnerhet ska EIB inte delta i någon finansierings- och investeringstransaktion som genomförs genom ett instrument beläget i en icke samarbetsvillig jurisdiktion, i enlighet med EIB:s policy gentemot svagt reglerade eller icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på grundval av den politik som fastställs av unionen, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling eller arbetsgruppen för finansiella åtgärder.

Ändringsförslag  80

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Inom ramen för sina finansierings- och investeringstransaktioner ska EIB inte stödja sådana verksamheter som bromsar unionen på dess väg mot en hållbar ekonomisk, vetenskaplig och social utveckling. EIB ska i det hänseendet inte delta i några projekt som gör att man blir beroende av tekniker, produktionsprocesser eller infrastrukturer som löper risk att stranda på grund av att de inte följer EU:s energi- och klimatmål för 2020, 2030 och 2050.

Ändringsförslag  81

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. I sina finansierings- och investeringstransaktioner ska EIB tillämpa de principer och normer som fastställs i unionsrätten om förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, inbegripet ett krav på rimliga åtgärder för att i tillämpliga fall identifiera faktiska betalningsmottagare.

2. I sina finansierings- och investeringstransaktioner enligt denna förordning ska EIB tillämpa de principer och normer som fastställs i unionsrätten om förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, inbegripet ett krav på rimliga åtgärder för att i tillämpliga fall identifiera faktiska betalningsmottagare.

Ändringsförslag  82

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. En delegerad akt som antas enligt artikel 2.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av en månad från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Perioden ska förlängas med en månad på initiativ av Europaparlamentet eller rådet.

Motivering

Den delegerade akten med Efsi-avtalet bör antas snabbt, och därför har parlamentets och rådets svarstid minskats till en månad.

Ändringsförslag  83

Förslag till förordning

Artikel 18

Förordning (EU) nr 1291/2014

Artikel 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

utgår

Motivering

Kopplat till ändringsförslaget till artikel 8. Finansieringen av garantifonden behöver inte vara fastställd vid tidpunkten för antagandet av Efsi-förordningen. Den kan beslutas vid det årliga budgetförfarandet. Horisont 2020 lämnar redan betydande bidrag till investeringar inom forskning och utveckling, med stor hävstångseffekt. Programmet antogs efter ett långdraget juridiskt förfarande där man noga fastställde prioriterade områden, olika instrument samt slutmottagare, och uppnådde en välavvägd jämvikt mellan dessa.

Ändringsförslag  84

Förslag till förordning

Artikel 19

Förordning (EU) nr 1316/2013

Artikel 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

utgår

Motivering

Kopplat till ändringsförslaget till artikel 8. Finansieringen av garantifonden behöver inte vara fastställd vid tidpunkten för antagandet av Efsi-förordningen. Den kan beslutas vid det årliga budgetförfarandet. FSE bidrar redan i stor omfattning till investeringar i energi-, telekommunikations- och transportinfrastrukturen, med kraftig hävstångseffekt. Den antogs efter ett långdraget juridiskt förfarande där man noga fastställde vilka projekt som är av gemensamt intresse och vilka instrument som ska användas.

Ändringsförslag  85

Förslag till förordning

Bilaga I

Förordning (EU) nr 1291/2014

Bilaga II

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

utgår

Motivering

Kopplat till ändringsförslaget till artikel 8. Finansieringen av garantifonden behöver inte vara fastställd vid tidpunkten för antagandet av Efsi-förordningen. Den kan beslutas vid det årliga budgetförfarandet. Horisont 2020 lämnar redan betydande bidrag till investeringar inom forskning och utveckling, med stor hävstångseffekt. Programmet antogs efter ett långdraget juridiskt förfarande där man noga fastställde prioriterade områden, olika instrument samt slutmottagare, och uppnådde en välavvägd jämvikt mellan dessa.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Europeiska fonden för strategiska investeringar

Referensnummer

COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)

Ansvariga utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

28.1.2015

ECON

28.1.2015

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

28.1.2015

Associerade utskott - tillkännagivande i kammaren

9.3.2015

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Kathleen Van Brempt

10.2.2015

Artikel 55 – Gemensamma utskottssammanträden

       Tillkännagivande i kammaren

       

       

9.3.2015

Behandling i utskott

9.3.2015

24.3.2015

 

 

Antagande

14.4.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

53

5

6

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Slutomröstning: närvarande suppleanter

José Blanco López, Simona Bonafè, Lefteris Christoforou, Eugen Freund, Werner Langen, Michèle Rivasi, Marco Zullo

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Daniela Aiuto, Enrique Calvet Chambon, Stanisław Ożóg, Helga Stevens

 • [1]  Luca Bergamaschi, Louia Casson, Jonathan Gaventa, ERG, ”Europe's choice: low-carbon growth or high-carbon risks? Analysis of Member State Proposals for the European Investment Plan”, av den 28 januari 2015.

YTTRANDE från utskottet för transport och turism (15.4.2015)

till utskottet för ekonomi och valutafrågor och budgetutskottet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för strategiska investeringar och om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013
(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD))

Föredragande av yttrande: Inés Ayala Sender och Dominique Riquet

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

KORTFATTAD MOTIVERING

I. Allmänna kommentarer

Det har rått brist på investeringar i EU alltsedan den finansiella och ekonomiska krisen bröt ut. Det nödvändiga beslutet att återkapitalisera banksystemet har ökat den offentliga skuldsättningen, och i de flesta fall har det varit en extra börda för redan ansträngda statsbudgetar och har medfört en minskning av de offentliga medel som står till buds för investeringar. Samtidigt finns det inom den privata sektorn stora likvida tillgångar, bland annat till följd av centralbankernas åtgärder för kvantitativa lättnader, som inte finner sin väg in i realekonomin. Bristen på investeringar har fått katastrofala följder för konkurrenskraften, tillväxten och sysselsättningen. Medan andra regioner i världen har börjat ta sig ur krisen genom att investera i sin industriella utrustning befinner sig vissa EU-länder på efterkälken.

Föredragandena välkomnar därför kommissionens förslag om en europeisk fond för strategiska investeringar som ska främja ekonomin och sysselsättningen med hjälp av gemensamma åtgärder på EU-nivå. De stöder användningen av innovativa finansieringsinstrument, som genom samarbete mellan offentliga och privata partner kommer att möjliggöra en optimering av resursanvändningen, på villkor att instrumenten tillämpas på ett effektivt, säkert och centraliserat sätt. Föredragandena instämmer också i idén om att Efsi bör bygga på en förteckning över projekt med europeiskt mervärde som är potentiellt bärkraftiga och kan främja tillväxt. De områden som fonden inriktas på, dvs. infrastruktur inom transport, energi och telekommunikation, forskning, utveckling, utbildning, hållbar resursanvändning samt små och medelstora företag, ter sig också högst relevanta.

Trots att föredragandena stöder principen om att inrätta fonden, hyser de emellertid ett antal betänkligheter, särskilt när det gäller det konkreta genomförandet.

II. Omfång och ursprung för medlen till EU:s garantifond

För det första ifrågasätter föredragandena storleken på fonden, som tycks vara relativt liten med tanke på det omfattande investeringsbehovet. Ett bidrag från EU-budgeten på 8 miljarder euro för en garanti på 16 miljarder euro förutsätter en mycket kraftig hävstångseffekt i samband med de berörda projektens riskprofil om man ska kunna nå målet på 315 miljarder euro i investeringar. Detta mål täcker också endast en liten del av det beräknade investeringsbehovet, som uppgår till 1 000 miljarder euro bara för de transeuropeiska transport- och energinäten och bredbandsutbyggnaden. Detta kan jämföras med Förenta staterna, som har tillfört landets ekonomi 800 miljarder euro sedan 2009.

Föredragandena kan inte acceptera ursprunget för de anslag till fonden och garantin som utöver de outnyttjade marginalerna planeras att användas som huvudsaklig finansieringskälla, närmare bestämt Horisont 2020 och Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE). Det är mycket olyckligt att riskera EU-budgetens två största program för konkurrenskraft och tillväxt, som har utformats genom omfattande samråd och fått mycket starkt stöd från samtliga intressenter, är i linje med EU:s politik och prioriteringar och redan har påbörjats.

Fördragandena anser att transport bör vara en grundläggande del av en eventuell investeringsplan för EU eftersom denna sektor främjar alla övriga ekonomiska sektorer. Transportinfrastrukturprojekt leder till fler arbetstillfällen på tre nivåer: under byggnadsfasen, under utnyttjandefasen (tjänster och industri) och genom den ökade konkurrenskraften hos den berörda sektorn och andra sektorer. Tyvärr lider transportsektorn av ett stort investeringsunderskott.

På grund av denna situation beslutade EU-institutionerna att inrätta Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE), som togs bruk den 1 januari 2014. Denna fond är baserad på ett omfattande samråd och har godkänts på demokratisk väg, och den inriktas på projekt med europeiskt mervärde. Projekten måste vara bärkraftiga och mogna och ha en tydlig ekonomisk och social inverkan, samtidigt som de bidrar till fullbordandet av den inre marknaden. Det finns också en möjlighet att använda innovativa finansieringsinstrument för vissa projekt för att om möjligt skapa en hävstångseffekt. Dessutom har en första ansökningsomgång inom ramen för FSE, till ett värde av 12,2 miljarder euro, redan påbörjats. Den föreslagna minskningen av FSE:s budget skulle kunna leda till nedskärningar i det totala tillgängliga beloppet för de närmaste fem åren, med 2,2 miljarder euro eller så lite som 400 miljarder euro per år i genomsnitt, vilket inte på långa vägar är tillräckligt för att täcka behovet av investeringar i unionen.

Horisont 2020 spelar också en viktig roll för transportsektorn. Genom att stödja utveckling av ny teknik inriktad på att göra flygplan, fordon och fartyg renare bidrar detta program till att minska transporternas inverkan på miljön. Nya rörlighetskoncept som utvecklas inom ramen för Horisont 2020 förväntas också bidra till ökad säkerhet på vägarna och minskade trafikstockningar. De potentiella effektivitetsökningarna är av yttersta vikt för konkurrenskraften hos den europeiska transportindustrin och relaterade tjänster.

Med tanke på ovanstående anser föredragandena att det är olämpligt att finansiera Efsis garanti genom att minska budgetarna för Horisont 2020 och FSE. Föredragandena ifrågasätter inte principen om en sextonmiljardersgaranti med stöd från EU-budgeten, men de föreslår att dess inverkan på ovan nämnda program mildras genom att Efsi främst finansieras med outnyttjade resurser från EU:s budget. Garantifonden bör endast som en sista utväg kunna begära åtaganden i form av outnyttjade medel från programmen under rubrik IA i den fleråriga budgetramen.

III. Förvaltning och urvalskriterier för projekt

Behovet av snabba åtgärder har lett till inrättandet av en mekanism som är helt integrerad med Europeiska investeringsbanken (EIB), med anledning av dennas erfarenhet och kapacitet att börja arbeta omedelbart.

Detta skulle emellertid kunna försvåra stora institutionella aktörers och privata kapitalinnehavares deltagande. Det måste garanteras att unionens politik och EU-institutionernas strategiska val respekteras, och därför bör förvaltningen inte enbart vara av finansiell art. Med tanke på detta föreslår föredragandena att systemet balanseras genom att kommissionen åter görs delaktig, särskilt när det gäller investeringskommitténs beslut, och att man åter betonar transportsektorns efterlevnad av de riktlinjer för utveckling av det transeuropeiska nätet som fastställdes för två år sedan. Detta är också nödvändigt med tanke på att den demokratiska kontrollen endast kommer att utövas i efterhand i stället för under fondens dagliga verksamhet.

Föredragandena instämmer i att Efsi bör användas för att finansiera projekt som är potentiellt bärkraftiga, mogna och som kan genomföras på kort sikt. De påminner emellertid om svårigheterna med transportinfrastrukturprojekt som finansieras i enlighet med marknadsvillkoren, även om läget underlättas med hjälp av finansieringsinstrument. För att undvika att EIB inriktar sig på konventionella transportprojekt som inte nödvändigtvis är helt i linje med EU:s prioriteringar, innehåller förslaget till yttrande ett antal ändringsförslag som ska motivera EIB att inrikta sig på prioriterade projekt som EU:s lagstiftare tidigare har identifierat och som har en betydande socioekonomisk inverkan, även när det gäller miljöhållbarhet.

För att bringa Efsi i linje med EU:s politik på detta område förespråkas i detta förslag till yttrande att Efsi används för att finansiera projekt från förteckningen i de två förordningar som fastställer ramen för EU:s transportinfrastrukturpolitik på medellång sikt. Medlemsstaterna, kommissionen, parlamentet, regionerna och intressenterna upprättade förteckningen i samband med antagandet av förordningarna om TEN-T och FSE i slutet av 2013. FSE inbegriper en omfattande förteckning över projekt och prioriteringar som medlemsstaterna är redo att genomföra under de närmaste åren och identifierar också potentiellt bärkraftiga områden som skulle kunna ge snabb ekonomisk avkastning. Projekt bland annat i urbana knutpunkter där det stora befolkningsantalet kan garantera tillräckliga intäkter, intermodala stationer, höghastighetsförbindelser med flygplatser och tågsystem för stads- och förortstrafik är bara några exempel på projekt som kan vara av intresse för investerare. I detta förslag till yttrande föreslås det också att endast projekt som uppfyller standarden i riktlinjerna för transeuropeiska transporter får tillgång till stöd från Efsi, vilket skulle göra det möjligt att undvika problem med interoperabilitet och sammanhållning mellan näten.

IV. Incitament för offentligt och privat deltagande i investeringsplanen (Junckerplanen)

Om investeringsplanen ska bli framgångsrik krävs ytterligare anpassning av bestämmelser, så att fonden blir mer attraktiv för både den offentliga och privata sektorn.

När det gäller medlemsstaternas deltagande är de nya riktlinjer som lagts fram av kommissionen[1] och som gäller den finanspolitiska hanteringen av Efsi-investeringar i förhållande till stabilitets- och tillväxtpakten av stor vikt. Riktlinjerna är en av de huvudsakliga nyheterna i investeringspaketet, som paradoxalt nog inte omfattas av Efsi-förordningen.

Europaparlamentet föreslog redan 2010 att långsiktiga investeringar i transportinfrastruktur skulle särbehandlas vid beräkning av det offentliga underskottet inom ramen för pakten[2]. I detta hänseende välkomnar föredragandena kommissionens nya tolkning, men för att garantera rättssäkerheten föreslår de att denna viktiga ändring införs i lagstiftningsförslaget.

Dessutom bör medlemsstaterna inom ramen för förfarandet vid alltför stora underskott också ha möjlighet att tillämpa den s.k. investeringsklausulen (på indirekta nationella bidrag), eftersom det är just där som det finns ett stort behov av ökade investeringar.

Det faktum att dessa projekt har godkänts av Efsis styrande organ, EIB och kommissionen innebär att de kan anses vara projekt med genuint europeiskt mervärde som förtjänar att särbehandlas. Det kommer att göra det möjligt att hjälpa medlemsstater, särskilt de med störst svårigheter, att investera och bidra till Efsi.

När det gäller den privata sektorns deltagande anser föredragandena att det krävs stora förbättringar i lagstiftningen, så att investerarnas förtroende kan återvinnas.

För att minska riskprofilen hos de projekt som berörs av fonden krävs åtgärder på det skattepolitiska området, inom offentlig upphandling och när det gäller marknadsöppning. Man bör särskilt uppmärksamma utbudssidan för att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft, bland annat när det gäller energipriserna. Slutligen anser föredragandena att en mindre ändring i Solvens II-reglerna skulle vara lämplig, i syfte att uppmuntra den privata sektorn att bidra med mer finansiering. Kort sagt måste lagstiftningen bli stabilare, tydligare och attraktivare för investerare, och detta bör ses som en grundförutsättning för en eventuell investeringsplan för EU.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Den ekonomiska och finansiella krisen har lett till minskade investeringar i unionen. Investeringarna har fallit med cirka 15 % sedan toppnivån 2007. I synnerhet orsakas bristen på investeringar i unionen av osäkerheten på marknaden när det gäller medlemsstaternas ekonomiska framtid och finanspolitiska begränsningar. Bristen på investeringar fördröjer den ekonomiska återhämtningen och inverkar negativt på skapandet av nya arbetstillfällen, de långsiktiga tillväxtutsikterna och konkurrenskraften.

(1) Den ekonomiska och finansiella krisen har lett till minskade investeringar i unionen. Investeringarna har fallit med cirka 15 % sedan toppnivån 2007. I synnerhet orsakas bristen på investeringar i unionen av osäkerheten på marknaden när det gäller medlemsstaternas och de territoriella enheternas ekonomiska framtid, finanspolitiska begränsningar och avsaknaden av ett regelverk som är gynnsamt för företag. Bristen på investeringar, vilken har varit särskilt svår i de medlemsstater som drabbats hårdast av krisen, fördröjer den ekonomiska återhämtningen och inverkar negativt på skapandet av nya arbetstillfällen, de långsiktiga tillväxtutsikterna och konkurrenskraften. Enligt kommissionen är investeringsbehoven för de transeuropeiska näten inom transport-, energi- och telekommunikationssektorerna 970 miljarder EUR fram till 2020.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Efsi är en del av en övergripande metod för att ta itu med osäkerheten kring offentliga och privata investeringar. Strategin har tre pelare: att mobilisera finansiering för investeringar, få investeringar att nå den reala ekonomin och förbättra investeringsklimatet i unionen.

(8) Efsi är en del av en övergripande metod för att ta itu med osäkerheten kring offentliga och privata investeringar. Strategin har tre pelare: att mobilisera finansiering för investeringar, få investeringar att nå den reala ekonomin och förbättra investeringsklimatet i unionen. Denna strategi måste komplettera unionens ekonomiska, sociala och miljömässiga mål och territoriella sammanhållningspolitik samt Europa 2020-strategin.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Investeringsklimatet i unionen bör förbättras genom att man undanröjer hinder för investeringar, stärker den inre marknaden och ökar förutsebarheten i regelverket. Detta parallella arbete bör främja såväl Efsi som investeringar runtom i Europa generellt.

(9) Investeringsklimatet i unionen bör förbättras genom att man undanröjer hinder för investeringar, såsom administrativa hinder, stärker den inre marknaden och förbättrar regelverket för att göra det mer attraktivt när det gäller enkelhet, flexibilitet och stabilitetet. Detta parallella arbete bör främja såväl Efsi som investeringar runtom i Europa generellt.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till att åtgärda svårigheter när det gäller att finansiera och genomföra produktiva investeringar i unionen och öka tillgången till finansiering. Avsikten är att den ökade tillgången till finansiering särskilt ska gynna små och medelstora företag. Det är också lämpligt att låta en sådan ökad tillgång till finansiering även omfatta medelstora börsnoterade företag, som är företag med upp till 3 000 anställda. Genom att lösa Europas nuvarande investeringsproblem bör man kunna bidra till att stärka unionens ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning.

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till att åtgärda svårigheter när det gäller att finansiera och genomföra produktiva investeringar i unionen och öka tillgången till rättvis finansiering för projekt på alla nivåer. Avsikten är att den ökade tillgången till finansiering särskilt ska gynna små och medelstora företag liksom innovativa startup-företag. Det är också lämpligt att låta en sådan ökad tillgång till finansiering även omfatta medelstora börsnoterade företag, som är företag med upp till 3 000 anställda. Genom att lösa Europas nuvarande investeringsproblem bör man kunna bidra till att stärka unionens ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Efsi bör stödja strategiska investeringar med stort ekonomiskt mervärde som bidrar till att uppnå unionens politiska mål.

(11) Efsi bör stödja strategiska investeringar med stort ekonomiskt mervärde som bidrar till att uppnå unionens politiska mål i enlighet med Europa 2020-strategin. Alla Efsi-transaktioner bör vara förenliga med unionens politik, inbegripet sammanhållningspolitiken och komplettera andra relevanta EU-finansieringsinstrument. Investeringarna bör garantera stort ekonomiskt och socialt mervärde som främjar hållbar tillväxt, innovation, och sysselsättning och färdigheter av hög kvalitet och som innebär integrering och slutförande av den inre marknaden och som stimulerar EU:s konkurrenskraft. Efsi bör bidra till att lösa Europas nuvarande investeringssvårigheter och därigenom bidra till att stärka unionens ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning.

 

Efsis stöd till transportinfrastruktur bör bidra till målen i förordning (EU) 1315/2013 (CEF) och förordning (EU) 1316/2013 (TEN-T) genom att skapa ny infrastruktur eller åtgärda infrastrukturbrister men också till att modernisera och upprusta existerande anläggningar samtidigt som forsknings- och innovationsinsatser på detta område finansieras. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid synergiprojekt som stärker kopplingarna mellan transport-, telekommunikations- och energisektorerna och smarta och hållbara transportprojekt.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) Efsi bör inriktas på projekt med en högre risk-/avkastningsprofil än befintliga EIB- och unionsinstrument för att sörja för additionalitet i förhållande till befintliga transaktioner. Efsi bör finansiera projekt i hela unionen, bland annat i de länder som drabbats hårdast av den finansiella krisen. Efsi bör endast användas när finansiering inte finns tillgänglig från andra källor på rimliga villkor.

(15) Efsi bör inriktas på projekt med en högre risk-/avkastningsprofil än dem som befintliga EIB- och unionsinstrument inriktas på för att sörja för additionalitet i förhållande till befintliga transaktioner. Efsi bör finansiera projekt i hela unionen, särskilt i de länder som drabbats hårdast av den ekonomiska och finansiella krisen. Efsi bör endast användas när finansiering inte finns tillgänglig från andra källor på rimliga villkor.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) Efsi bör inriktas på investeringar som förväntas vara ekonomiskt och tekniskt bärkraftiga, vilket kan medföra en lämplig grad av risk, samtidigt som de särskilda kraven för Efsi-finansiering är fortsatt uppfyllda.

(16) Efsi bör inriktas på investeringar som förväntas vara ekonomiskt och tekniskt bärkraftiga och hållbara när de får miljöeffekter, vilket kan medföra en lämplig grad av risk, samtidigt som de särskilda kraven för Efsi-finansiering är fortsatt uppfyllda.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) En investeringskommitté bör fatta beslut om användningen av Efsis stöd till infrastruktur och stora projekt utförda av medelstora börsnoterade företag. Investeringskommittén bör bestå av oberoende experter med kunskap om och erfarenhet av investeringsprojekt. Investeringskommittén bör svara inför Efsis styrelse, som bör övervaka att Efsis mål uppnås. För att på ett effektivt sätt dra nytta av EIF:s erfarenhet bör Efsi stödja finansiering till EIF så att EIF kan genomföra enskilda projekt som avser små och medelstora företag och medelstora börsnoterade företag.

(17) En investeringskommitté bör fatta beslut om användningen av Efsis stöd till infrastruktur och stora projekt utförda av medelstora börsnoterade företag. Investeringskommittén bör bestå av oberoende experter som är kunniga och erfarna när det gäller investeringsprojekt och de investeringsområden som berörs av Efsi enligt definitionen i artikel 2a.2, samt en företrädare för Europeiska kommissionen. Denna företrädare bör samarbeta nära med kommissionens respektive generaldirektorat, beroende på projektens investeringsområden, och säkerställa och bekräfta potentiella transaktioners överensstämmelse med unionens politik. Investeringskommittén bör svara inför Efsis styrelse, som bör övervaka att Efsis mål uppnås. För att på ett effektivt sätt dra nytta av EIF:s erfarenhet bör Efsi stödja finansiering till EIF så att EIF kan genomföra enskilda projekt som avser små och medelstora företag och medelstora börsnoterade företag.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20) På projektnivå kan tredje parter tillhandahålla samfinansiering tillsammans med Efsi på projektbasis eller i investeringsplattformar för särskilda geografiska eller tematiska sektorer.

(20) På projektnivå kan tredje parter tillhandahålla samfinansiering tillsammans med Efsi på projektbasis eller i investeringsplattformar som kan gälla särskilda geografiska eller tematiska sektorer.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a) Kommissionens meddelande (Att på bästa sätt utnyttja flexibiliteten inom stabilitets- och tillväxtpaktens befintliga regler) av den 13 januari 2015 tar upp särskilda aspekter när det gäller bidrag till Efsi i samband med utvärderingen av de offentliga finanserna i enlighet med artikel 126 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Projekt som har godkänts av Efsis styrande organ och som i enlighet med EU:s bestämmelser anses vara projekt med ett genuint europeiskt mervärde som förtjänar att särbehandlas i förhållande till stabilitets- och tillväxtpakten. För att uppmuntra medlemsstater, nationella utvecklingsbanker och investeringsplattformar att bidra till Efsi och dess verksamhet bör bidragen till och deltagandet i Efsi-projekt behandlas som engångsåtgärder i den mening som avses i förordning (EG) nr 1467/97 och förordning (EG) nr 1466/97.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 21b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21b) Medlemsstaternas eller nationella utvecklingsbankers finansiella bidrag till Efsi eller till de särskilda investeringsplattformarna bör inte räknas med när kommissionen fastställer den finanspolitiska anpassningen, vare sig inom den förebyggande eller inom den korrigerande delen av stabilitets- och tillväxtpakten. För att på bästa sätt utnyttja paktens flexibilitet bör de finansiella bidragen på statens vägnar till enskilda transaktioner som stöds av Efsi inte heller räknas med när kommissionen fastställer den finanspolitiska anpassningen, vare sig inom den förebyggande eller inom den korrigerande delen av pakten.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23) Med tanke på behovet av brådskande åtgärder inom unionen kan det hända att EIB och EIF under 2015 har finansierat ytterligare projekt, utanför deras normala profil, innan förordningen träder i kraft. För att maximera nyttan av de åtgärder som föreskrivs i denna förordning bör det vara möjligt att låta sådana ytterligare projekt täckas av EU-garantin om de uppfyller de materiella kriterierna i denna förordning.

(23) Med tanke på behovet av brådskande åtgärder inom unionen kan det hända att EIB och EIF under 2015 har finansierat ytterligare projekt, utanför deras normala profil, innan förordningen träder i kraft. För att maximera nyttan av de åtgärder som föreskrivs i denna förordning bör det vara möjligt att låta sådana ytterligare projekt täckas av EU-garantin i efterhand om de uppfyller de materiella kriterierna i denna förordning och de uppvisar en högre risk-/avkastningsprofil än de som EIB inriktar sig på så att additionalitet jämfört med befintliga transaktioner kan säkerställas.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26) Vid sidan av de finansieringstransaktioner som kommer att genomföras genom Efsi bör det inrättas ett Europeiskt centrum för investeringsrådgivning. Detta centrum bör tillhandahålla ökat stöd till utarbetande och förberedelse av projekt i unionen, genom att bygga på expertis hos kommissionen, EIB, nationella utvecklingsbanker och de europeiska struktur- och investeringsfondernas förvaltningsmyndigheter. Därigenom bör det inrättas en enda kontaktpunkt för frågor om tekniskt stöd till investeringar i unionen.

(26) Vid sidan av de finansieringstransaktioner som kommer att genomföras genom Efsi bör det inrättas ett Europeiskt centrum för investeringsrådgivning. Detta centrum bör tillhandahålla ökat stöd till medlemsstaterna och deras myndigheter, privata investerare och investeringsplattformar på alla nivåer vid utarbetande och förberedelse av projekt i unionen, genom att bygga på expertis hos kommissionen, EIB, nationella utvecklingsbanker och de europeiska struktur- och investeringsfondernas förvaltningsmyndigheter. Därigenom bör det inrättas en enda kontaktpunkt för frågor om tekniskt stöd till investeringar i unionen, om möjligt på ett decentraliserat sätt och utan att på något sätt ändra målet för befintliga program för tekniskt stöd eller påverka kvaliteten på eller resurserna hos dem som utför sina angivna uppgifter. För att säkerställa sektorsvis diversifiering av stödmottagare som omfattas av finansieringsinstrument och uppmuntra till sektorsspecifik och geografisk diversifiering mellan medlemsstaterna, bör styrelsen genom EIAH ge stöd till medlemsstaterna och projektutvecklare för framtagande av en förteckning över lämpliga projekt som kan komma i fråga för projektfinansiering. Inom transportsektorn bör EIAH samarbeta nära med kommissionen med stöd av genomförandeorganet för innovation och transportnät, särskilt när det gäller förenligheten med EU-politiken för transportinfrastruktur. Ur detta perspektiv bör EIAH ha sektorsspecifik kunskap.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27) För att täcka riskerna i samband med EU-garantin till EIB bör en garantifond inrättas. Garantifonden bör bildas genom gradvisa betalningar från unionens budget. Garantifonden bör sedan även motta intäkter och återbetalningar från projekt som får stöd genom Efsi samt indrivna belopp från försumliga gäldenärer, om garantifonden redan har fullgjort sina skyldigheter enligt garantin till EIB.

(27) För att täcka riskerna i samband med EU-garantin till EIB bör en garantifond inrättas. Garantifonden bör bildas genom gradvisa betalningar från unionens budget. Garantifonden bör sedan även motta intäkter och återbetalningar från projekt som får stöd genom Efsi, avkastning från investeringar av resurser från garantifonden samt indrivna belopp från försumliga gäldenärer, om garantifonden redan har fullgjort sina skyldigheter enligt garantin till EIB.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29) För att delvis finansiera bidraget från unionens budget bör det ske en minskning av de tillgängliga anslagen inom Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation 2014–2020, som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/20132, och Fonden för ett sammanlänkat Europa, som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/20132. Dessa program tjänar syften som Efsi inte har. Minskningen av bägge programmen för att finansiera garantifonden förväntas dock säkerställa större investeringar inom vissa delar av deras respektive mandat än vad som är möjligt genom de befintliga programmen. Efsi bör kunna fungera som en hävstång för EU-garantin och därigenom mångfaldiga den finansiella effekten inom dessa områden av forskning, utveckling och innovation samt transport, telekommunikation och energiinfrastruktur, jämfört med om medlen hade spenderats genom bidrag inom de planerade programmen Horisont 2020 och Fonden för ett sammanlänkat Europa. Därför bör en del av den finansiering som anslagits för dessa program omfördelas till Efsi.

(29) Garantifonden ska delvis finansieras av unionsbudgeten, företrädesvis med outnyttjade medel, budgetöverskott, flexibilitetsmekanismer och alla tillgänga budgetresurser och mekanismer enligt förordningen om den fleråriga budgetramen. Det bör undvikas att garantin påverkar program som redan går till investeringar och som syftar till att främja konkurrenskraft och tillväxt, som är operativa och innehåller möjligheten att använda innovativa finansiella instrument. Därför bör de tillgängliga medlen för programmen under rubrik IA i den fleråriga budgetramen för perioden 2014–2020 endast minskas då det finns belägg för detta i den faktiska efterfrågan. I enlighet med fördragen bör det vara upp till budgetmyndigheten att varje år besluta vilka budgetposter som ska användas för att finansiera garantifonden. Finansieringen av garantifonden, både av åtagandena och av betalningarna, ska ses över före utgången av 2016 i samband med halvtidsöversynen (artikel 2 i rådets förordning nr 1311/2013) av den fleråriga budgetramen. Andra finansieringsmöjligheter bör identifieras, men endast om det kan beläggas av den faktiska efterfrågan och om detta får stöd av en analys av genomförande- och prestationsgraden för de olika programmen, i syfte att undvika att det omfördelas medel från rubrik 1A för perioden 2016–2020.

__________________

 

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 104).

 

3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 348, 20.12.2013, s. 129).

 

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33) Även om de projekt som ingår i projektförteckningen kan användas av EIB för att identifiera och välja projekt som ska stödjas av Efsi, bör projektförteckningen ha en bredare räckvidd när det gäller att identifiera projekt i hela unionen. Detta kan inbegripa projekt som kan finansieras fullt ut av den privata sektorn eller med stöd av andra instrument som tillhandahålls på europeisk eller nationell nivå. Efsi bör kunna stödja finansiering av och investeringar i projekt som identifierats i projektförteckningen, men det bör inte finnas någon automatik mellan upptagandet i förteckningen och tillgång till stöd från Efsi, och Efsi bör ges full frihet att välja ut och stödja projekt som inte ingår i förteckningen.

(33) Även om de projekt som ingår i projektförteckningen kan användas av EIB för att identifiera och välja projekt som ska stödjas av Efsi, bör projektförteckningen säkerställa sektoriell och geografisk diversifiering och ha en bredare räckvidd när det gäller att identifiera projekt i hela unionen Detta kan inbegripa projekt som kan finansieras fullt ut av den privata sektorn eller med stöd av andra instrument som tillhandahålls på europeisk eller nationell nivå. Efsi bör kunna stödja finansiering av och investeringar i projekt som identifierats i projektförteckningen, men det bör inte finnas någon automatik mellan upptagandet i förteckningen och tillgång till stöd från Efsi, och Efsi bör ges full frihet att välja ut och stödja projekt som inte ingår i förteckningen.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34) För att garantera ansvarighet inför EU-invånarna bör EIB regelbundet rapportera till Europaparlamentet och rådet om utvecklingen av Efsi och dess effekter.

(34) För att garantera ansvarighet inför EU-invånarna bör kommissionen och EIB, Esfi-styrelsens ordförande och Efsi-investeringskommitténs verkställande direktör bör regelbundet rapportera till Europaparlamentet och rådet om utvecklingen av Efsi och dess effekter

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ingå ett avtal (nedan kallat Efsi-avtalet) med Europeiska investeringsbanken (EIB) om inrättandet av en Europeisk fond för strategiska investeringar (nedan kallad Efsi).

Kommissionen ska ingå ett avtal (nedan kallat Efsi-avtalet) med Europeiska investeringsbanken (EIB) om inrättandet av en Europeisk fond för strategiska investeringar (nedan kallad Efsi) för perioden 2015–2020.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Syftet med Efsi ska vara att stödja investeringar i unionen och sörja för ökad tillgång till finansiering för företag som har upp till 3 000 anställda, med särskild inriktning på små och medelstora företag, genom att ge EIB kapacitet att bära risker.

Syftet med Efsi ska vara att stödja investeringar som är strategiska för unionen och sörja för ökad och rättvis tillgång till finansiering för företag som har upp till 3 000 anställda, med särskild inriktning på små och medelstora företag liksom innovativa startup-företag, genom att ge EIB kapacitet att bära risker.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 1a

 

Definition

 

I denna förordning gäller följande definitioner:

 

1. investeringsplattform: företag för särskilda ändamål, s.k. managed accounts, avtalsgrundat medfinansierings- eller riskdelningsarrangemang som tillåter insamling av resurser från flera investerare. Denna kan inriktas på ett särskilt geografiskt område eller en särskild sektor och förvaltas av antingen ett offentligt eller privat organ.

 

2. Med nationella utvecklingsbanker eller institutioner avses juridiska personer som yrkesmässigt bedriver finansiell verksamhet och som har fått ett uppdrag av en medlemsstat, antingen på central, regional eller lokal nivå, att bedriva offentlig utveckling eller främjande verksamhet.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Beloppet på och villkoren för det finansiella bidrag som EIB ska tillhandahålla genom Efsi.

(b) Beloppet på och villkoren för det finansiella bidrag som EIB ska tillhandahålla genom Efsi, vilket inte får understiga 5 000 000 000 EUR i garantier.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genom Efsi-avtalet ska det inrättas ett Europeiskt centrum för investeringsrådgivning inom EIB. Detta centrum ska ha som syfte att bygga på EIB:s och kommissionens befintliga rådgivningstjänster i syfte att tillhandahålla rådgivningsstöd för identifiering, förberedelse och utarbetande av investeringsprojekt samt fungera som ett gemensamt tekniskt rådgivningscentrum för projektfinansiering i unionen. Detta ska inbegripa stöd när det gäller användningen av tekniskt bistånd till projektstrukturering, användningen av innovativa finansieringsinstrument, användning av offentlig-privata partnerskap och, vid behov, rådgivning om relevanta frågor som rör EU-lagstiftningen.

Genom Efsi-avtalet ska det inrättas ett Europeiskt centrum för investeringsrådgivning inom EIB. Detta centrum ska ha som syfte att bygga på och komplettera EIB:s och kommissionens befintliga rådgivningstjänster, om möjligt på ett decentraliserat sätt, i syfte att tillhandahålla rådgivningsstöd till medlemsstater och deras myndigheter, privata investerare och investeringsplattformer på alla nivåer, för identifiering, förberedelse och utarbetande av investeringsprojekt samt att fungera som ett gemensamt tekniskt rådgivningscentrum för projektfinansiering i unionen. Detta ska inbegripa stöd när det gäller användningen av tekniskt bistånd till projektstrukturering, användningen av innovativa finansieringsinstrument, användning av offentlig-privata partnerskap och, vid behov, rådgivning om relevanta frågor som rör EU-lagstiftningen.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Kommissionen ska ges befogenhet att anta Efsi-avtalet med hjälp av en delegerad akt i enlighet med artikel 17 i denna förordning.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

länge som de enda bidragsgivarna till Efsi är unionen och EIB ska antalet ledamöter och röster i styrelsen tilldelas på grundval av storleken på bidragen i form av kontanta medel eller garantier.

länge som de enda bidragsgivarna till Efsi är unionen och EIB ska styrkommittén bestå av fem ledamöter varav fyra ska utses av Europeiska kommissionen och en av EIB. Styrelsen ska välja en av sina ledamöter till ordförande för en fast mandatperiod på tre år som kan förlängas. Antalet ledamöter och röster för unionen ska återspegla de sektorsspecifika bidragen från unionens budget i enlighet med de olika politikområdena i artikel 5.2.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Styrelsen ska fatta beslut i samförstånd.

Styrelsen ska sammanträda åtminstone en gång per kvartal och fatta beslut i samförstånd. När projektens policy och den strategiska inriktningen enligt punkt 1 bestäms och i syfte att undvika överdriven exponering, ska styrelsen säkerställa sektoriell och geografisk diversifiering av mottagarna.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Efsi-avtalet ska föreskriva att Efsi ska ha en investeringskommitté som ska ansvara för att granska möjliga transaktioner i enlighet med Efsis investeringsstrategier och för att godkänna stödet från EU-garantin för transaktioner i enlighet med artikel 5 oavsett transaktionernas geografiska läge.

5. Efsi-avtalet ska föreskriva att Efsi ska ha en investeringskommitté som ska ansvara för att granska möjliga transaktioner i enlighet med Efsis investeringsstrategier och för att godkänna stödet från EU-garantin för transaktioner i enlighet med artikel 5 oavsett transaktionernas geografiska läge.

Investeringskommittén ska bestå av sex oberoende experter och den verkställande direktören. Oberoende experter ska ha en hög grad av relevant marknadserfarenhet av projektfinansiering och utses av styrelsen för en förnybar period på tre år.

Investeringskommittén ska bestå av åtta oberoende experter och den verkställande direktören samt en representant för kommissionen. Oberoende experter ska ha en hög grad av relevant marknadserfarenhet av projektfinansiering och likaså av de investeringsområden som berörs av Efsi och fastställs i artikel 5.2, och de ska utses av styrelsen för en förnybar period på tre år som inte överstiger sex år totalt. De ska rekryteras i ett öppet förfarande och lämna en förklaring om sina ekonomiska intressen till kommissionen, Europaparlamentet och rådet. Kommissionens representant ska inte ha någon rösträtt men ska bekräfta att eventuella transaktioner överensstämmer med unionens politik. Han eller hon ska nära samarbeta med respektive kommissionens generaldirektorat beroende på projektens investeringsområde. Inom transportsektorn ska investeringskommittén beakta de rekommendationer som utfärdats av respektive kommissionsgeneraldirektorat.

Investeringskommitténs beslut ska fattas med enkel majoritet.

Investeringskommitténs beslut ska fattas med enkel majoritet och godkännas av styrelsen.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Unionen ska ge EIB en garanti för de finansierings- eller investeringstransaktioner som genomförs inom unionen och som omfattas av denna förordning (nedan kallad EU-garantin). EU-garantin ska beviljas som en garanti som ska infrias på anfordran när det gäller de instrument som avses i artikel 6.

Unionen ska ge en oåterkallelig och ovillkorlig garanti till EIB via Esfi för de finansierings- eller investeringstransaktioner som genomförs inom unionen och som omfattas av denna förordning (nedan kallad EU-garantin). EU-garantin ska beviljas som en garanti som ska infrias på anfordran när det gäller de instrument som avses i artikel 6. Garantin ska vara tillgänglig för projekt i tredjeländer förutsatt att dessa projekt innebär gränsöverskridande samarbete med en medlemsstat och att det finns ett skriftligt avtal mellan de länder som berörs av projektet.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 5

Artikel 5

Krav för användning av EU-garantin

Krav för användning av EU-garantin

1. EU-garantin ska beviljas med förbehåll för att Efsi-avtalet träder i kraft.

1. EU-garantin ska beviljas med förbehåll för att Efsi-avtalet träder i kraft.

2. EU-garantin ska beviljas för de finansierings- och investeringstransaktioner som genomförs av EIB och som godkänts av den investeringskommitté som avses i artikel 3.5 eller för finansiering till EIF i syfte att genomföra EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner i enlighet med artikel 7.2. De berörda transaktionerna ska vara förenliga med unionens politik och stödja något av följande allmänna mål:

2. EU-garantin ska, på villkor att styrelsen godkänner det, beviljas för de finansierings- och investeringstransaktioner som genomförs av EIB och som godkänts av den investeringskommitté som avses i artikel 3.5 eller för finansiering till EIF i enlighet med artikel 7.2 i syfte att genomföra EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner som denna investeringskommitté har godkänt. De berörda transaktionerna ska vara förenliga med unionens politik och stödja något av följande allmänna mål:

(a) Utveckling av infrastruktur, bland annat på transportområdet, särskilt i industriområden; energi, särskilt sammankopplingar av energinät; och digital infrastruktur.

(a) Utveckling av ny, existerande eller bristande transportinfrastruktur och innovativ teknik, i enlighet med förordning (EU) 1316/2013 (CEF) och förordning (EU) 1315/2013 (TEN-T riktlinjer) när det gäller både centrala och heltäckande nätverk liksom övergripande prioriteringar.

(b) Investeringar i utbildning och fortbildning, hälso- och sjukvård, forskning, utveckling, informations- och kommunikationsteknik och innovation.

(b) Utveckling av smarta och hållbara stadstransportprojekt som innehåller mål för tillgänglighet och minskning av växthusgaser, energi och olyckor.

(c) Utbyggnad av förnybar energi och energi- och resurseffektivitet.

(c) Utveckling och modernisering av energiinfrastrukturen, i enlighet med energiunionens prioriteringar och klimat- och energiramarna för 2020, 2030 och 2050, särskilt när det gäller sammankopplingar, smarta nät på distributionsnivå, energilagring och synkronisering av marknader.

(d) Infrastrukturprojekt på miljöområdet och det sociala området samt när det gäller naturresurser och stadsutveckling.

(d) Ökad förnybar energi resurseffektivitet, energieffektivitet och energibesparing, med särskild inriktning på att minska energiefterfrågan genom hantering av efterfrågan och renovering av byggnader.

(e) Tillhandahållande av finansiellt stöd till de företag som avses i artikel 1.1, inbegripet riskfinansiering av rörelsekapital.

(e) Utveckling av informations- och kommunikationsteknik, digital och teknisk telekominfrastruktur och bredbandsnätverk över hela unionen.

 

(f) Utveckling av synergiprojekt mellan transeuropeiska transport-, telekommunikations och energinät, enligt förordning (EU) nr 1315/2013.

 

(g) Investeringar i innovation, forskning och utveckling, inbegripet forskningsinfrastruktur, pilot- och demonstrationsprojekt, samarbeten mellan den akademiska världen och industrin, och överföring av kunskap och teknik.

 

(h) Investeringar i utbildning, fortbildning och entreprenörskompetens.

 

(i) Investeringar i innovativa hälsolösningar, såsom eHealth och nya effektiva läkemedel och i den sociala sektorn.

 

(j) Investeringar i de kulturella och kreativa industrierna.

 

(k) Investeringar i projekt och infrastruktur när det gäller miljöskydd och förvaltning av naturresurser. Stärkande av ekosystemtjänster och hållbar stadsutveckling.

 

(l) Tillhandahållande av finansiellt stöd, inbegripet riskfinansiering till rörelsekapital, för små och medelstora företag, nystartade företag, avknoppade företag och mindre börsföretag genom EIF och för medelstora börsföretag för att säkerställa tekniskt ledarskap på innovativa och hållbara sektorer.

 

(m) Finansiering av projekt som ligger i linje med målen i Horisont 2020 och Fonden för ett sammanlänkat Europa.

 

Efsi ska endast stödja projekt och transaktioner som

 

(a) har ett europeiskt mervärde och är förenliga med unionens politik, i enlighet med Europa 2020-strategin, och skapar en smart, hållbar och inkluderande tillväxt, och de ska överensstämma med de mål som anges i artikel 9 och vara i linje med artikel 10 och bilaga I till förordning (EU) nr 1303/2013,

 

(b) är ekonomiskt och tekniskt bärkraftiga,

 

(c) säkerställer additionalitet eftersom de annars inte skulle ha kunnat utföras med existerande EU-finansieringsinstrument.

 

(d) där så är möjligt maximerar mobiliseringen av kapital från den privata sektorn,

 

(e) är hållbara, med belagda samhälleliga nettovinster och mervärden, när det gäller jobbskapande, investeringar och konkurrenskraft i hållbar form, med beaktande av projektets kostnader och fördelar under dess förväntade livslängd.

 

Efsi ska erbjuda privilegierad tillgång till garantier för små projekt och aktörer enligt en bredare riskstrategi. I detta syfte ska EU-garantier bl.a. beviljas för inrättande av

 

– en särskild energieffektivitetsfond som täcker ett garantibelopp av minst fem miljarder euro, i synnerhet för att stödja projekt som främjas av städer och lokala myndigheter,

 

– en särskild fond för små och medelstora företag som täcker ett belopp på minst fem miljarder euro och genomförs av EIF i enlighet med artikel 7.

 

Investeringarna ska överensstämma med de riktlinjer och kriterier för investeringar som antogs av EIB den 23 juli 2013.

Dessutom ska EU-garantin beviljas för stöd, via EIB, till särskilda investeringsplattformar och nationella utvecklingsbanker som investerar i transaktioner som uppfyller kraven i denna förordning. I så fall ska styrelsen fastställa strategier i fråga om investeringsplattformar som kan omfattas av garantin.

Dessutom ska EU-garantin beviljas för stöd, via EIB, till särskilda investeringsplattformar och nationella utvecklingsbanker som investerar i transaktioner som uppfyller kraven i denna förordning. I så fall ska styrelsen fastställa strategier i fråga om investeringsplattformar som kan omfattas av garantin.

3. I enlighet med artikel 17 i Europeiska investeringsbankens stadga ska EIB ta betalt av mottagarna av finansieringstransaktionerna för att täcka sina utgifter i samband med Efsi. Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 2 och 3 ska inga av EIB:s administrativa utgifter eller andra avgifter för finansierings- eller investeringsverksamhet som bedrivs av EIB enligt denna förordning täckas genom unionsbudgeten.

3. I enlighet med artikel 17 i Europeiska investeringsbankens stadga ska EIB ta betalt av mottagarna av finansieringstransaktionerna för att täcka sina utgifter i samband med Efsi. Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 2 och 3 ska inga av EIB:s administrativa utgifter eller andra avgifter för finansierings- eller investeringsverksamhet som bedrivs av EIB enligt denna förordning täckas genom unionsbudgeten.

I enlighet med artikel 2.1 e kan EIB göra anspråk på EU-garantin inom en sammanlagd maximigräns motsvarande 1 % av totala utestående EU-garantiförpliktelser för att täcka utgifter som mottagare av finansieringstransaktionerna har debiterats, men som de inte har betalat.

I enlighet med artikel 2.1 e kan EIB göra anspråk på EU-garantin inom en sammanlagd maximigräns motsvarande 1 % av totala utestående EU-garantiförpliktelser för att täcka utgifter som mottagare av finansieringstransaktionerna har debiterats, men som de inte har betalat.

Om EIB skulle tillhandahålla finansiering som stöds av EU-garantin i enlighet med artikel 7.2 till EIF för Efsis räkning kan EIB:s avgifter täckas genom unionens budget.

Om EIB skulle tillhandahålla finansiering som stöds av EU-garantin i enlighet med artikel 7.2 till EIF för Efsis räkning kan EIB:s avgifter täckas genom unionens budget.

4. Under förutsättning att alla relevanta kriterier för stödberättigande är uppfyllda får medlemsstaterna använda de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att bidra till finansieringen av stödberättigade projekt där EIB investerar med stöd av EU-garantin.

4. Under förutsättning att alla relevanta kriterier för stödberättigande är uppfyllda får medlemsstaterna använda all form av unionsfinansiering, bland annat de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att bidra till finansieringen av stödberättigade projekt där EIB investerar med stöd av EU-garantin.

 

Kommissionen, EIB och medlemsstaterna ska se till att man vid alla investeringar med stöd av Efsi beaktar investeringarnas effekt per sektor på lokal och regional nivå och på den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen, ökar efterfrågan utan att påverka tillgången samt främjar synergieffekter och effektiv samordning mellan Efsi och de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att garantera att de bidrar till unionens ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) betalningar från unionens allmänna budget,

(a) bidrag från unionens allmänna budget,

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) andra betalningar som unionen mottar i enlighet med Efsi-avtalet.

(d) andra bidrag som unionen mottar i enlighet med Efsi-avtalet.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Den finansiering av garantifonden som avses i punkt 2 c och d ska utgöra interna inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.4 i förordning (EU) nr 966/2012.

3. Den finansiering av garantifonden som avses i punkt 2 b, c och d ska utgöra interna inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.4 i förordning (EU) nr 966/2012.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Målbeloppet ska inledningsvis uppnås genom den gradvisa betalning av medel som avses i punkt 2 a. Om anspråk görs på garantin under det inledande uppbyggandet av garantifonden ska den finansiering av garantifonden som avses i punkt 2 b, c och d också bidra till att uppnå målbeloppet upp till ett belopp som är lika med anspråken på garantin.

Målbeloppet ska inledningsvis uppnås genom den gradvisa mobilisering av medel som avses i punkt 2 a. Om anspråk görs på garantin under det inledande uppbyggandet av garantifonden ska den finansiering av garantifonden som avses i punkt 2 b, c och d också bidra till att uppnå målbeloppet upp till ett belopp som är lika med anspråken på garantin.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. Utan att det påverkar tillämpningen artikel 8.5 ska målbeloppet uppfyllas av successiva budgetåtaganden till garantifonden som ska beslutas inom ramen för det årliga budgetförfarandet, med användande av eventuella budgetöverskott i Europeiska unionens allmänna budget och alla tillgängliga budgetresurser samt beaktande av alla tillgängliga resurser enligt rådets förordning 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen 2014–2020, och i synnerhet följande:

 

(i) Samlad marginal för betalningar,

 

(ii) Samlad marginal för betalningar

 

(iii) Flexibilitetsmekanism,

 

(iv) Marginal för oförutsedda utgifter,

 

Om det kan beläggas genom den faktiska efterfrågan och som en sista utväg – med fullt beaktande av punkterna 17 och 18 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 – får medel från fleråriga program under rubrik 1A överföras om dessa program inte har utnyttjats till fullo.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5b. Finansieringen av garantifonden, både vad gäller åtagande- och betalningsbemyndiganden, ska ses över inom ramen för halvtidsöversynen/revideringen av den fleråriga budgetramen för 2014–2020 som ska inledas senast före utgången av 2016 i enlighet med artikel 2 i rådets förordning (EU) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020. Andra finansieringsmöjligheter ska identifieras, men endast om det kan beläggas genom den faktiska efterfrågan och om detta får stöd av en analys av genomförande- och prestationsgraden för de olika programmen, i syfte att undvika att det omfördelas medel från rubrik 1A för perioden 2016–2020.

 

Om omfördelningar från EU-program beslutats inom ramen för det årliga budgetförfarandet som en finansieringskälla för EU-garantin under åren som föregår halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen ska Europaparlamentet och rådet vid detta tillfälle utforska sätt att i största möjliga mån kompensera dem.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 7 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) eventuella överskott betalas i en transaktion till en särskild budgetrubrik i inkomstberäkningen i unionens allmänna budget för år n+1, och

(a) eventuella överskott betalas i en transaktion till en särskild budgetrubrik i inkomstberäkningen i unionens allmänna budget för år n+1, ska omfördelas till eventuella program vars anslag kan ha kommit att minskas för att finansiera garantifonden, i enlighet med vad som anges i punkt 5a (ny), för att kompensera för dessa förluster.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen och EIB ska med stöd från medlemsstaterna främja inrättandet av en överskådlig förteckning över nuvarande och potentiella framtida investeringsprojekt i unionen. Förteckningen påverkar inte de slutliga projekt som väljs ut för att motta stöd i enlighet med artikel 3.5.

1. Kommissionen och EIB ska med stöd från medlemsstaterna skapa en överskådlig förteckning över nuvarande och potentiella framtida investeringsprojekt i unionen. Förteckningen påverkar inte de slutliga projekt som väljs ut för att motta stöd i enlighet med artikel 3.5. Inom transportsektorn ska förteckningen grundas på prioriteringarna och projekten som identifierats i förordning (EU) nr 1515/2013 (TEN-t) och förordning (EU) nr 1515/2013 (CEF).

2. Kommissionen och EIB ska regelbundet och på ett strukturerat sätt utarbeta, uppdatera och sprida information om nuvarande och framtida investeringar som på ett betydande sätt bidrar till uppnåendet av EU:s politiska mål.

2. Kommissionen och EIB ska regelbundet och på ett transparent och strukturerat sätt utarbeta, uppdatera och sprida information om nuvarande och framtida investeringar som på ett betydande sätt bidrar till uppnåendet av EU:s politiska mål.

3. Medlemsstaterna ska regelbundet och på ett strukturerat sätt utarbeta, uppdatera och sprida information om nuvarande och framtida investeringsprojekt inom sina territorier.

3. Medlemsstaterna ska regelbundet och på ett transparent och strukturerat sätt utarbeta, uppdatera och sprida information om nuvarande och framtida investeringsprojekt inom sina territorier.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa) En bedömning av de socioekonomiska och miljömässiga effekterna av de projekt som finansieras med Efsi, på grundval av en förteckning resultatindikatorer. För transporttransaktioner ska bedömningen grundas på den förteckning över indikatorer som fastställs i artikel 4.2 i förordning (EU) nr 1316/2013 (FSE).

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea) En bedömning av verksamheten inom det europeiska centrumet för investeringsrådgivning.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Artikel 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 11

Artikel 11

Ansvarighet

Ansvarighet

1. På Europaparlamentets begäran ska den verkställande direktören delta i en utfrågning i Europaparlamentet om Efsis resultat.

1. På Europaparlamentets begäran ska den styrelseordföranden och verkställande direktören åtminstone en gång per år delta i en gemensam utfrågning i Europaparlamentets ansvariga utskott om Efsis resultat.

2. Den verkställande direktören ska svara muntligt eller skriftligt på frågor som Europaparlamentet riktar till Efsi, åtminstone inom fem veckor från mottagandet av en fråga.

2. Den verkställande direktören ska svara muntligt eller skriftligt på frågor som Europaparlamentet riktar till Efsi, åtminstone inom fem veckor från mottagandet av en fråga.

3. På begäran av Europaparlamentet ska kommissionen rapportera till Europaparlamentet om tillämpningen av denna förordning.

3. På begäran av Europaparlamentet och minst en gång per år ska kommissionen rapportera till Europaparlamentet om tillämpningen av denna förordning.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Senast den 30 juni 2018 och vart tredje år därefter ska

2. Senast den 30 juni 2018, två år därefter och senast sex månader efter Efsi-avtalets upphörande ska

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Artikel 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I enlighet med sin egen öppenhetsstrategi om tillgång till handlingar och information ska EIB på sin webbplats offentliggöra information om EIB:s alla finansierings- och investeringstransaktioner och om hur de bidrar till de allmänna mål som avses i artikel 5.2.

I enlighet med sin egen öppenhetsstrategi om tillgång till handlingar och information ska EIB på sin webbplats offentliggöra information om EIB:s alla finansierings- och investeringstransaktioner och om hur de bidrar till de allmänna mål och andra stödberättigande kriterier som avses i artikel 5. Ett regelbundet informationsutbyte ska organiseras mellan Europaparlamentet och EIB om de finansierings- och investeringstransaktioner som EIB genomfört i enlighet med denna förordning.

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 2a

 

Investeringsklausul

 

Följande bidrag ska anses vara engångsåtgärder i den mening som avses i artikel 5.1 i förordning (EG) nr 1466/97 och artikel 3.4 i förordning (EG) nr 1467/97:

 

(a) Finansiella bidrag till Efsi från medlemsstater eller nationella utvecklingsbanker.

 

(b) Finansiella bidrag till särskilda investeringsplattformar som är berättigade till stöd enligt denna förordning från medlemsstater eller nationella utvecklingsbanker.

 

(c) Finansiella bidrag för statens räkning till enskilda insatser som stöds av Efsi.

 

Alla finansiella bidrag som avses i stycke 1 hjälper till att uppnå unionens politiska mål och anses utgöra en faktor av betydelse i enlighet med artikel 2.3 i förordning (EG) nr 1467/97 så att de inte kan medföra att referensvärdet överskrids i den mening som avses i artikel 126.2 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Artikel 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 18

utgår

Ändringar av förordning (EU) nr 1291/2013

 

Förordning (EU) nr 1291/2013 ska ändras på följande sätt:

 

(1) I artikel 6 ska punkterna 1, 2 och 3 ersättas med följande:

 

'1. Finansieringsramen för genomförandet av Horisont 2020 fastställs till 74 328,3 miljoner EUR i löpande priser, varav högst 71 966,9 miljoner EUR ska anslås till verksamheter inom ramen för avdelning XIX i EUF-fördraget.

 

De årliga anslagen ska godkännas av Europaparlamentet och rådet inom gränserna för den fleråriga budgetramen.

 

2. Beloppet för verksamheter inom ramen för avdelning XIX i EUF-fördraget ska fördelas på följande sätt mellan de prioriteringar som anges i artikel 5.2 i denna förordning:

 

(a) Vetenskaplig spetskompetens, 23 897,0 miljoner EUR i löpande priser.

 

(b) Industriellt ledarskap, 16 430,5 miljoner EUR i löpande priser.

 

(c) Samhällsutmaningar, 28 560,7 miljoner EUR i löpande priser.

 

Det högsta totalbeloppet för unionens finansiella bidrag genom Horisont 2020 till de särskilda målen i artikel 5.3 och till gemensamma forskningscentrumets icke-nukleära direkta åtgärder ska vara följande:

 

(i) Spridning av spetskompetens och bredare deltagande, 782,3 miljoner EUR i löpande priser.

 

(ii) Vetenskap med och för samhället, 443,8 miljoner EUR i löpande priser.

 

(iii) Gemensamma forskningscentrumets icke-nukleära direkta åtgärder, 1 852,6 miljoner EUR i löpande priser.

 

Den preliminära fördelningen för de prioriteringar och särskilda mål som avses i artikel 5.2 och 5.3 anges i bilaga II.

 

3. EIT ska finansieras med ett bidrag från Horisont 2020 på högst 2 361,4 miljoner EUR i löpande priser i enlighet med vad som anges i bilaga II .”

 

(2) Bilaga II ska ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.

 

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Artikel 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 19

utgår

Ändring av förordning (EU) nr 1316/2013

 

I artikel 5 i förordning (EU) nr 1316/2013 ska punkt 1 ersättas med följande:

 

'1. Finansieringsramen för genomförandet av FSE för perioden 2014–2020 fastställs till 29 942 259 000 EUR (*) i löpande priser. Beloppet ska fördelas enligt följande:

 

(a) Transportsektorn: 23 550 582 000 EUR, varav 11 305 500 000 EUR ska överföras från Sammanhållningsfonden för användning i enlighet med den här förordningen uteslutande i de medlemsstater som är berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden.

 

(b) Telekommunikationssektorn: 1 041 602 000 EUR.

 

(c) Energisektorn: 5 350 075 000 EUR.

 

Dessa belopp ska inte påverka tillämpningen av den flexibilitetsmekanism som föreskrivs i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013(*).

 

(*) Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014-20 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).”

 

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning

Bilaga 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

utgår

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Europeiska fonden för strategiska investeringar

Referensnummer

COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)

Ansvariga utskott

   Tillkännagivande i kammaren

BUDG

28.1.2015

ECON

28.1.2015

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

28.1.2015

Associerade utskott - tillkännagivande i kammaren

9.3.2015

Artikel 55 – Gemensamma utskottssammanträden

       Tillkännagivande i kammaren

       

       

9.3.2015

Antagande

14.4.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

43

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Kosma Złotowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Rosa D’Amato, Markus Ferber, Olga Sehnalová, Patricija Šulin

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

 • [1]  COM(2015)0012, Att på bästa sätt utnyttja flexibiliteten inom stabilitets- och tillväxtpaktens befintliga regler.
 • [2]  Europaparlamentets resolution av den 6 juli 2010 om hållbara framtida transporter, P7_TA(2010)0260, punkt 32.

YTTRANDE från budgetkontrollutskottet (14.4.2015)

till budgetutskottet och utskottet för ekonomi och valutafrågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för strategiska investeringar och om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/201
(COM(2015)0010 – C8‑0007/2015 – 2015/0009(COD))

Föredragande av yttrande: Michael Theurer

KORTFATTAD MOTIVERING

Budgetkontrollutskottets yttrande inriktar sig på frågor avseende sund finansiell förvaltning och i synnerhet på artikel 14 i förslaget till förordning: Revisionsrättens revision.

Revisionsrätten bör ha befogenhet att granska verksamhet som sker i enlighet med denna förordning eftersom alla dessa verksamheter är verksamhet som avser förvaltning av unionens utgifter och inkomster enligt artikel 287 i EUF-fördraget. Följande måste särskilt betonas:

1.  Efsi definieras som ett klart identifierbart och överskådligt garantiinstrument och finansieras i huvudsak med unionsbudgeten.

2.  Investeringskommitténs medlemmar utses på kommissionens förslag.

3.  Kommissionen kommer att företrädas i Efsis styrelse.

4.  Kommissionen är medlem i EIB:s styrelse och rådfrågas innan EIB godkänner finansierings- och investeringstransaktioner.

5.  Det europeiska centrumet för investeringsrådgivning kommer delvis att baseras på kommissionens befintliga rådgivningstjänster.

6.  Garantifondens resurser ska förvaltas av kommissionen.

7.  Kommissionen och EIB ska med stöd från medlemsstaterna främja inrättandet av en överskådlig förteckning över nuvarande och potentiella framtida investeringsprojekt i unionen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetkontrollutskottet uppmanar budgetutskottet och utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvariga utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Beaktandeled 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs och Regionkommitténs yttranden,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs, Regionkommitténs och Europeiska revisionsrättens yttranden,

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) Den 12 mars 2015 antog revisionsrätten antog yttrande nr 4/2015, i enlighet med artikel 287.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för strategiska investeringar och om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013, i vilket revisionsrätten framför sina synpunkter om kommissionens förslag och lägger fram förslag till förbättringar av förordningen.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) Investeringarnas ändamålsenlighet bör också bedömas utifrån deras förmåga att få privata investerare att ta steget mot en långsiktig finansiering av ekonomin, med tanke på att en stor andel av det privata sparandet i EU för närvarande (omkring 16 000 miljarder EUR) i huvudsak är placerat på kort sikt och ofta utanför unionen.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Efsi bör stödja strategiska investeringar med stort ekonomiskt mervärde som bidrar till att uppnå unionens politiska mål.

(11) Efsi bör stödja strategiska investeringar med stort ekonomiskt mervärde som bidrar till att uppnå Europa 2020-strategin. I detta perspektiv bör Efsi-stöd till infrastrukturnätverk bidra till målen för förordning (EU) nr 1315/2013 för transporter, förordning (EU) nr 347/2013 för energinät och förordning (EU) nr 283/2014 för telekommunikationsinfrastruktur. Projekt med synergier mellan transport-, telekommunikations- och energisektorerna bör ägnas särskild uppmärksamhet.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) Efsi bör inriktas på projekt med en högre risk-/avkastningsprofil än befintliga EIB- och unionsinstrument för att sörja för additionalitet i förhållande till befintliga transaktioner. Efsi bör finansiera projekt i hela unionen, bland annat i de länder som drabbats hårdast av den finansiella krisen. Efsi bör endast användas när finansiering inte finns tillgänglig från andra källor på rimliga villkor.

(15) Efsi bör inriktas på projekt med en högre risk-/avkastningsprofil än befintliga EIB- och unionsinstrument för att sörja för additionalitet i förhållande till befintliga transaktioner. Efsi bör finansiera projekt i hela unionen, särskilt i de länder som drabbats hårdast av den finansiella krisen. Efsi bör endast användas när finansiering inte finns tillgänglig från andra källor på rimliga villkor.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19a) Betalningar till garantifonden bör ha ett målbelopp på 200 miljoner EUR 2016, 300 miljoner EUR 2017, 1 miljard EUR 2018 och 2 miljarder EUR 2019, som gradvis ska godkännas av Europaparlamentet och rådet inom ramen för det årliga budgetförfarandet, med hänsyn till ett effektivt utnyttjande av EU-garantin och den bedömning av transaktionernas additionalitet som utförts av Efsi jämfört med normala EIB-transaktioner.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a) Bestämmelserna för genomförandet och översynen av Efsi, liksom medlemsstaternas formella åtagande, kommer att ha en stor betydels för dess framgång, och det kommer att vara särskilt viktigt att de bästa projekten väljs utifrån objektiva kriterier, oavsett deras nationella ursprung.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24) EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner som stöds av Efsi bör förvaltas i enlighet med bankens egna regler och förfaranden, inbegripet lämpliga kontrollåtgärder och åtgärder för att motverka skatteundandragande, och i enlighet med relevanta regler och förfaranden som avser Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och revisionsrätten, inbegripet trepartsavtalet mellan Europeiska kommissionen, Europeiska revisionsrätten och Europeiska investeringsbanken.

(24) EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner som stöds av Efsi bör förvaltas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/20121a, inbegripet lämpliga kontrollåtgärder och åtgärder för att motverka skatteundandragande, och i enlighet med relevanta regler och förfaranden som avser Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och revisionsrätten. Därför måste det snarast möjligt garanteras att den nya politik för transparens som EIB nyligen har antagit inte har försvagats på något sätt.

 

________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

Motivering

Överflödigt.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25) EIB bör regelbundet utvärdera de verksamheter som stöds av Efsi för att garantera deras relevans, resultat och effekter och för att identifiera de aspekter som skulle kunna förbättra den framtida verksamheten. Sådana utvärderingar bör bidra till ansvarighet och hållbarhetsanalys.

(25) EIB och investeringskommittén bör regelbundet utvärdera och rapportera om de verksamheter som stöds av Efsi för att garantera deras mervärde för befintlig verksamhet som finansieras av unionen, relevans, resultat och effekter och för att identifiera de aspekter som skulle kunna förbättra den framtida verksamheten. Sådana utvärderingar bör bidra till offentlig ansvarighet, sund ekonomisk förvaltning, transparens samt ekonomisk, miljömässig och social hållbarhetsanalys.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26) Vid sidan av de finansieringstransaktioner som kommer att genomföras genom Efsi bör det inrättas ett Europeiskt centrum för investeringsrådgivning. Detta centrum bör tillhandahålla ökat stöd till utarbetande och förberedelse av projekt i unionen, genom att bygga på expertis hos kommissionen, EIB, nationella utvecklingsbanker och de europeiska struktur- och investeringsfondernas förvaltningsmyndigheter. Därigenom bör det inrättas en enda kontaktpunkt för frågor om tekniskt stöd till investeringar i unionen.

(26) Vid sidan av de finansieringstransaktioner som kommer att genomföras genom Efsi bör det inrättas ett Europeiskt centrum för investeringsrådgivning. Detta centrum bör tillhandahålla ökat stöd till utarbetande och förberedelse av projekt i unionen, genom att bygga på expertis hos kommissionen, EIB, nationella utvecklingsbanker och de europeiska struktur- och investeringsfondernas förvaltningsmyndigheter. Därigenom bör det inrättas en enda kontaktpunkt för frågor om tekniskt stöd till investeringar i unionen. Centrumet bör samarbeta med befintliga rådgivningsenheter som inbegriper EIB, kommissionen och medlemsstaterna, såsom det europeiska expertcentrumet för offentlig-privata partnerskap (Epec) och ”Financial Instruments – Technial Advisory Platform (FI-TAP) for EFSI”. Centrumet bör göra det möjligt för medlemsstaterna och regionerna i unionen att åtnjuta gratis expertis så att rättvis tillgång till Esfi-finansiering säkerställs.

Motivering

Idén kommer från revisionsrättens yttrande nr 4/2015 om Efsi – punkterna 29, 30 och 31.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(27a) För att garantera att unionsbudgeten inte blir föremål för ansvarsförbindelser utöver de medel för vilka åtaganden har ingåtts bör det finnas en allmän immunitet och en eliminering av rättsliga anspråk från Efsis mottagare.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30) Med tanke på hur de är uppbyggda är varken EU-garantin till EIB eller garantifonden ”finansieringsinstrument” i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 966/20124.

(30) Med tanke på likheterna med unionens finansieringsinstrument bör EU-garantin till EIB och garantifonden uppfylla principerna om sund finansiell förvaltning, transparens, proportionalitet, icke-diskriminering, likabehandling och subsidiaritet i enlighet med artikel 140 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/20124, och i förekommande fall i enlighet med artikel 139 i samma förordning.

__________________

__________________

4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31) I unionen finns det ett betydande antal potentiellt bärkraftiga projekt som inte finansieras på grund av en brist på säkerhet och öppenhet när det gäller sådana projekt. Detta beror ofta på att privata investerare inte är medvetna om projekten eller har otillräcklig information för att bedöma investeringsriskerna. Kommissionen och EIB bör med stöd från medlemsstaterna främja inrättandet av en överskådlig förteckning över nuvarande och framtida investeringsprojekt i unionen som det är lämpligt att investera i. Denna ”projektförteckning” bör säkerställa att information om investeringsprojekt ställs till allmänhetens förfogande regelbundet och på ett strukturerat sätt så att investerare får tillförlitliga uppgifter som de kan basera sina investeringsbeslut på.

(31) I unionen finns det ett betydande antal potentiellt bärkraftiga projekt som inte finansieras på grund av en brist på säkerhet och öppenhet när det gäller sådana projekt. Detta beror ofta på att privata investerare inte är medvetna om projekten eller har otillräcklig information för att bedöma investeringsriskerna. Kommissionen och EIB bör med stöd från medlemsstaterna främja inrättandet av en överskådlig katalog över nuvarande och framtida investeringsprojekt i unionen som det är lämpligt att investera i. Denna ”projektkatalog” bör säkerställa att information om investeringsprojekt ställs till allmänhetens förfogande regelbundet och på ett strukturerat sätt så att investerare får tillförlitliga uppgifter som de kan basera sina investeringsbeslut på.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32) Medlemsstaterna har också börjat arbeta på nationell nivå för att upprätta och främja projektförteckningar över projekt av nationell betydelse. Den information som kommissionen och EIB tar fram bör kunna kopplas till kompletterande nationella projektförteckningar.

(32) Medlemsstaterna har också börjat arbeta på nationell nivå för att upprätta och främja projektkataloger över projekt av nationell betydelse. Den information som kommissionen och EIB tar fram bör kunna kopplas till kompletterande nationella projektkataloger.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33) Även om de projekt som ingår i projektförteckningen kan användas av EIB för att identifiera och välja projekt som ska stödjas av Efsi, bör projektförteckningen ha en bredare räckvidd när det gäller att identifiera projekt i hela unionen. Detta kan inbegripa projekt som kan finansieras fullt ut av den privata sektorn eller med stöd av andra instrument som tillhandahålls på europeisk eller nationell nivå. Efsi bör kunna stödja finansiering av och investeringar i projekt som identifierats i projektförteckningen, men det bör inte finnas någon automatik mellan upptagandet i förteckningen och tillgång till stöd från Efsi, och Efsi bör ges full frihet att välja ut och stödja projekt som inte ingår i förteckningen.

(33) Även om de projekt som ingår i projektkatalogen kan användas av EIB för att identifiera och välja projekt som ska stödjas av Efsi, bör projektkatalogen ha en bredare räckvidd när det gäller att identifiera projekt i hela unionen. Detta kan inbegripa projekt som kan finansieras fullt ut av den privata sektorn eller med stöd av andra instrument som tillhandahålls på europeisk eller nationell nivå. Efsi bör kunna stödja finansiering av och investeringar i projekt som identifierats i projektkatalogen, men det bör inte finnas någon automatik mellan upptagandet i förteckningen och tillgång till stöd från Efsi, och Efsi bör ges full frihet att välja ut och stödja projekt som inte ingår i förteckningen.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34) För att garantera ansvarighet inför EU-invånarna bör EIB regelbundet rapportera till Europaparlamentet och rådet om utvecklingen av Efsi och dess effekter.

(34) För att garantera ansvarighet inför unionsmedborgarna bör EIB, styrelsens ordförande och investeringskommitténs verkställande direktör regelbundet rapportera till Europaparlamentet och rådet om utvecklingen av Efsi och dess effekter, särskilt när det gäller additionalitet för de transaktioner som utförts av Efsi jämfört med normala EIB-transaktioner.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Skäl 35a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(35a) Eftersom garantifonden kommer att bestå av betydande omfördelningar från unionsbudgeten bör parlamentet ha rätt att kalla kommissionsledamoten med ansvar för unionens budget inför parlamentet för att kontrollera användningen av unionsbudgeten, särskilt med avseende på resultat och utgifter.

Motivering

Kommissionsledamoten med ansvar för budget och revisionsrätten har efterlyst en ändrad kultur i EU-institutionernas behandling av EU-budgeten och har särskilt framhållit behovet av ökad tonvikt på ansvarighet, resultat och utgifter. Därför är det viktigt att parlamentet kontrollerar dessa delar och håller kommissionsledamoten ansvarig. För att garantera oberoendet när det gäller Efsis styrning bör kontrollrätten endast omfatta den berörda kommissionsledamoten.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Syftet med Efsi ska vara att stödja investeringar i unionen och sörja för ökad tillgång till finansiering för företag som har upp till 3 000 anställda, med särskild inriktning på små och medelstora företag, genom att ge EIB kapacitet att bära risker.

Syftet med Efsi ska vara att stödja investeringar i unionen, inbegripet projekt mellan medlemsstater och tredjeländer, och sörja för ökad tillgång till finansiering för företag som har upp till 3000 anställda, med särskild inriktning på små och medelstora företag, genom att ge EIB kapacitet att bära risker), i enlighet med principerna om sund finansiell förvaltning, transparens, proportionalitet, icke-diskriminering, likabehandling och subsidiaritet.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 1a

 

Definitioner

 

I denna förordning gäller följande definitioner:

 

a) Efsi-avtalet: det rättsliga instrument i vilket kommissionen och EIB anger de villkor som fastställs i denna förordning för förvaltningen av Efsi,

 

b) nationell utvecklingsbank eller utvecklingsinstitution: juridisk person som utövar en professionell finansiell verksamhet och till vilken en medlemsstat ger ett offentligt, icke-kommersiellt uppdrag på nationell, regional eller lokal nivå att utföra offentliga tjänster för att utveckla eller främja ekonomin.

 

c) investeringsplattformar: företag för särskilda ändamål, s.k. managed accounts, avtalsgrundade medfinansierings- eller riskdelningsarrangemang eller andra typer av arrangemang genom vilka investerare kanaliserar ett finansiellt bidrag för att finansiera ett antal investeringsprojekt, där det bland annat kan röra sig om nationella plattformar som sammanför flera investeringsprojekt på en given medlemsstats territorium, plattformar för flera länder eller regionala plattformar som sammanför flera medlemsstater som har intressen i stora projekt inom ett givet geografiskt område, eller tematiska plattformar, som kan sammanföra investeringsprojekt i en viss sektor,

 

d) små och medelstora företag: mikroföretag samt små och medelstora företag enligt definitionen i kommissionens rekommendation 2003/361/EG1a,

 

e) medelstora börsnoterade företag: juridiska personer med upp till 3000 anställda och som inte är små och medelstora företag,

 

f) Efsi-mottagare: alla låntagare av de finansieringsinstrument med EU-garantier som genomförs av EIB i enlighet med Efsi-avtalet,

 

g) kapacitet att bära risker: Efsi åtar sig en ex ante begränsad del av den möjliga kreditrisk som associeras till finansieringen av ett specifikt investeringsprojekt genom ett finansieringsinstrument som förvaltas av EIB på ett sådant sätt att den sammanlagda kreditrisken i en portfölj uppgår till högst den andel av portföljen som EU-garantin säkrar.

 

______________

 

1a Kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Bestämmelser om inrättande av Efsi som ett tydligt, klart identifierbart och överskådligt garantiinstrument och som ett separat konto förvaltat av EIB.

(a) Bestämmelser om inrättande av Efsi som ett tydligt, klart identifierbart och överskådligt garantiinstrument och som ett separat konto förvaltat av EIB, för vilket EIB och kommissionen är föremål för ett årligt beslut om ansvarsfrihet i parlamentet och rådet i enlighet med artikel 319 i EUF-fördraget och artiklarna 164–166 i förordning (EU, Euratom) nr 996/2012.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa) Bestämmelser om hur kommissionen ska åta sig fullt ansvar för den faktiska användningen av unionsmedel som förvaltas av Efsi, i enlighet med vad som fastställs i artikel 17.1 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och artikel 317 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), och förebygga spridning av ansvarsskyldighet.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) Förvaltningsarrangemangen för Efsi i enlighet med artikel 3, utan att det påverkar Europeiska investeringsbankens stadga.

(d) Förvaltningsarrangemangen för Efsi i enlighet med artikel 3, utan att det påverkar Europeiska investeringsbankens stadga, inbegripet ett tak för EIB:s förvaltningskostnader och med beaktande av kommissionens skyldigheter i enlighet med artikel 17.1 i EU-fördraget, artikel 317 i EUF-fördraget och förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g) Krav för användningen av EU-garantin, inbegripet inom särskilda tidsramar och centrala resultatindikatorer.

(g) Krav för användningen av EU-garantin, inbegripet inom särskilda tidsramar och centrala resultatindikatorer i syfte att bedöma huruvida Efsi har uppfyllt sina mål enligt denna förordning i termer av tillväxt och sysselsättning, effekter för den inre marknaden och främjande av små och medelstora företag. Dessa krav ska vid behov anpassas av styrelsen.

Motivering

Bedömningen av prestandan bör vara kopplad till uppfyllandet av Efsis politiska mål, särskilt enligt vad som anges i skäl 9–14.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ga) Bestämmelser som garanterar att små och medelstora företag och mikroföretag får prioriterad tillgång till Efsi-stöd.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h) Bestämmelser om den finansiering som krävs för Europeiskt centrum för investeringsrådgivning i enlighet med punkt 2 tredje stycket.

(h) Bestämmelser om den rättsliga formen, den operativa strukturen och finansieringen av Europeiskt centrum för investeringsrådgivning i enlighet med punkt 2 tredje stycket.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ha) Villkor gällande ett obligatoriskt tak på de utgifter som uppstått för EIB genom Efsi.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ja) Bestämmelser som garanterar att revisionsrätten gör en extern revision av alla projekt som finansieras inom ramen för Efsi.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Efsi-avtalet ska föreskriva att ersättning som ska tillfalla unionen och som härrör från transaktioner som stöds av Efsi ska tillhandahållas efter avdrag för betalningar till följd av anspråk på EU-garantin och därefter kostnader i enlighet med punkt 2 tredje stycket och artikel 5.3.

Efsi-avtalet ska föreskriva att ersättning som ska tillfalla unionen och som härrör från transaktioner som stöds av Efsi ska tillhandahållas upp till ett obligatoriskt tak efter avdrag för betalningar till följd av anspråk på EU-garantin och därefter kostnader i enlighet med punkt 2 tredje stycket i denna artikel och i enlighet med artikel 5.3.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Centrumet ska delvis finansieras av unionen upp till ett högsta belopp på 20 000 000 EUR per år fram till och med den 31 december 2020 för de ytterligare tjänster som centrumet tillhandahåller utöver EIB:s befintliga tekniska bistånd. Under åren efter 2020 ska unionens finansiella bidrag vara direkt kopplat till bestämmelserna i de framtida fleråriga budgetramarna.

Centrumet ska delvis finansieras av unionen upp till ett högsta belopp på 20 000 000 EUR per år fram till och med den 31 december 2018 för de ytterligare tjänster som centrumet tillhandahåller utöver EIB:s befintliga tekniska bistånd. En översyn ska göras före slutet av 2018 för att bedöma centrumets framgång och mervärde innan den andra finansieringsperioden 1 januari 2019–31 december 2020 inleds. Under åren efter 2020 ska unionens finansiella bidrag vara direkt kopplat till bestämmelserna i de framtida fleråriga budgetramarna.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. I Efsi-avtalet ska det föreskrivas att Efsi ska förvaltas av en styrelse som ska fastställa den strategiska inriktningen, den strategiska allokeringen av tillgångar samt de operativa strategierna och förfarandena, inbegripet investeringsstrategin för projekt som Efsi kan stödja och Efsis riskprofil, i enlighet med målen i artikel 5.2. Styrelsen ska utse en av sina ledamöter till ordförande.

1. I Efsi-avtalet ska det föreskrivas att kommissionen och EIB är direkt ansvarsskyldiga gentemot parlamentet och rådet för förvaltningen av alla medel och garantier som hanteras av Efsi. I detta syfte ska Efsi förvaltas av en styrelse som, för utnyttjandet av EU-garantin, ska fastställa den strategiska inriktningen, den strategiska allokeringen av tillgångar samt de operativa strategierna och förfarandena, inbegripet investeringsstrategin för projekt som Efsi kan stödja och Efsis riskprofil, i enlighet med målen i artikel 5.2. Styrelsen ska utse en av sina ledamöter till ordförande.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Ordföranden ska, tillsammans med investeringskommitténs verkställande direktör enligt punkt 4, minst en gång per år delta i en gemensam utfrågning i Europaparlamentet sansvariga utskott för att rapportera om framstegen avseende Efsis verksamhet.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Styrelsen ska fatta beslut i samförstånd.

Styrelsen ska fatta sina beslut i samförstånd. Dessa beslut ska offentliggöras.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Efsi-avtalet ska föreskriva att ett rådgivande organ ska inrättas. Det rådgivande organet ska bestå av representanter för alla banker, inbegripet nationella utvecklingsbanker, som deltar i projekt på nationell och lokal nivå som omfattas av EU-garantin i enlighet med artikel 4.

 

Det rådgivande organet ska sammanträda en gång om året i EIB:s lokaler i Luxemburg. Sammanträdena ska organiseras av EIB. All övrig kommunikation och utbyte mellan organets medlemmar ska ske skriftligen och offentliggöras efter ett år. Organet kan tillhandahålla forskning till styrelsen, investeringskommittén och verkställande direktören för att ständigt förbättra Efsis arbete. Samtliga kostnader och reseutgifter för det rådgivande organet betalas av de företag som vill vara företrädda i organet.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den verkställande direktören och biträdande verkställande direktören ska utses av styrelsen efter ett gemensamt förslag från kommissionen och EIB för en förnybar period på tre år.

Den verkställande direktören och biträdande verkställande direktören ska utses av styrelsen efter ett gemensamt förslag från kommissionen och EIB efter godkännande av Europaparlamentet för en period på tre år som kan förnyas en enda gång.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Kommissionen ska efter att ha hört styrelsen och fått EIB:s samtycke ge Europaparlamentet en kortlista med kandidater för befattningar som verkställande direktör och vice verkställande direktör.

 

Kommissionen ska när den har fått EIB:s samtycke, lägga fram ett förslag till utnämning av verkställande direktör och biträdande verkställande direktör för Europaparlamentet. Efter godkännande av det förslaget ska styrelsen utse den verkställande direktören och den vice verkställande direktören för en period på tre år som kan förnyas en enda gång.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Efsi-avtalet ska föreskriva att Efsi ska ha en investeringskommitté som ska ansvara för att granska möjliga transaktioner i enlighet med Efsis investeringsstrategier och för att godkänna stödet från EU-garantin för transaktioner i enlighet med artikel 5 oavsett transaktionernas geografiska läge.

Efsi-avtalet ska föreskriva att Efsi ska ha en investeringskommitté. Investeringskommittén ska ansvara för att granska möjliga transaktioner i enlighet med Efsis investeringsstrategier och för att godkänna stödet från EU-garantin för transaktioner

 

a) i enlighet med artikel 5,

 

b) i enlighet med de övergripande målen i förordning (EU) nr 1316/2013 och förordning (EU) nr 1315/2013 liksom i de årliga arbetsprogrammen för TEN-T,

 

c) med ett bevisat ekonomiskt, samhällsrelaterat och hållbart mervärde när det gäller att främja arbeten, kunskaper, innovation och konkurrenskraft i unionen, som inte hade kunnat uppnås med befintliga unionsmedel och unionsinstrument,

 

d) oavsett transaktionernas geografiska läge i unionen.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Investeringskommittén ska bestå av sex oberoende experter och den verkställande direktören. Oberoende experter ska ha en hög grad av relevant marknadserfarenhet av projektfinansiering och utses av styrelsen för en förnybar period på tre år.

Investeringskommittén ska bestå av åtta oberoende experter och den verkställande direktören. Dessa experter ska ha en hög grad av marknadserfarenhet av projektstrukturering och projektfinansiering liksom makroekonomisk expertis. Investeringskommitténs medlemmar utses av styrelsen för en förnybar period på tre år, genom ett öppet och transparent utnämningsförfarande.

 

I detta syfte ska styrelsen upprätta en förteckning med åtminstone 16 experter (åtta män och åtta kvinnor) och överlämna den till Europaparlamentet. Efter att ha utfrågat alla experter från denna förteckning ska Europaparlamentet anta ett beslut som föreslår åtta av dem för nominering till styrelsen.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 5 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Meritförteckningarna och intresseförklaringarna för investeringskommitténs medlemmar ska offentliggöras, kontinuerligt uppdateras och granskas ingående av kommissionen och EIB.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Investeringskommitténs beslut ska fattas med enkel majoritet.

Investeringskommitténs beslut ska fattas med enkel majoritet. Besluten ska vara oberoende och helt utan otillbörlig påverkan och de ska offentliggöras.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3a

 

Finansiella regler för Efsi och det europeiska centrumet för investeringsrådgivning

 

De finansiella reglerna för Efsi och det europeiska centrumet för investeringsrådgivning ska antas av styrelsen. Reglerna får inte avvika från förordning (EG, Euratom) nr 966/2012.

 

Inom ramen för förhandlingarna om Efsi-avtalet innan Efsi inrättas eller efter en formell begäran från styrelsen får kommissionen i vederbörligen motiverade fall ges befogenhet att tillåta undantag i form av finansiella regler som gäller under en övergångsperiod genom en delegerad akt i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget och artikel 17 i denna förordning. Sådana övergångsregler får gälla i högst tre år eller fram till dess att parlamentet och rådet ändrar förordning (EG, Euratom) nr 966/2012 för att inbegripa de speciella kraven för Efsi.

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Artikel 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Unionen ska ge EIB en garanti för de finansierings- eller investeringstransaktioner som genomförs inom unionen och som omfattas av denna förordning (nedan kallad EU-garantin). EU-garantin ska beviljas som en garanti som ska infrias på anfordran när det gäller de instrument som avses i artikel 6.

1. Unionen ska ge EIB en garanti för de finansierings- eller investeringstransaktioner som genomförs inom unionen och som omfattas av denna förordning (nedan kallad EU-garantin). EU-garantin ska även ges för nationella utvecklingsbanker eller utvecklingsinstitutioner, i enlighet med artikel 58 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012, samt för investeringsplattformar. EU-garantin ska beviljas som en garanti som ska infrias på anfordran när det gäller de stödberättigade instrument som avses i artikel 6 i denna förordning.

 

2. Villkorade rättsliga anspråk mot kommissionen av Efsis stödmottagare ska vara begränsade till EU-garantin.

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. EU-garantin ska beviljas för de finansierings- och investeringstransaktioner som genomförs av EIB och som godkänts av den investeringskommitté som avses i artikel 3.5 eller för finansiering till EIF i syfte att genomföra EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner i enlighet med artikel 7.2. De berörda transaktionerna ska vara förenliga med unionens politik och stödja något av följande allmänna mål:

2. EU-garantin ska endast beviljas för de finansierings- och investeringstransaktioner som genomförs av EIB och som godkänts av investeringskommittén eller för finansiering till EIF i syfte att genomföra EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner i enlighet med artikel 7.2, vilka godkänts av investeringskommittén.

 

De transaktioner som avses i första stycket ska vara förenliga med unionens politik, vara ekonomiskt och tekniskt bärkraftiga, tillhandahålla additionalitet, om möjligt maximera mobiliseringen av kapital från den privata sektorn, komplettera befintliga unionsmedel eller stödordningar, tillföra ett europeiskt mervärde, bidra till att uppnå Europa 2020-målen och stödja något av följande allmänna mål:

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Utveckling av infrastruktur, bland annat på transportområdet, särskilt i industriområden; energi, särskilt sammankopplingar av energinät; och digital infrastruktur.

(a) Utveckling av infrastruktur, bland annat på transportområdet, särskilt rena transporter i städerna och projekt längs det transeuropeiska transportnätet, så som detta anges i förordning (EU) nr 1315/2013; energi, särskilt sammankopplingar av energinät och digital infrastruktur.

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. I enlighet med artikel 17 i Europeiska investeringsbankens stadga ska EIB ta betalt av mottagarna av finansieringstransaktionerna för att täcka sina utgifter i samband med Efsi. Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 2 och 3 ska inga av EIB:s administrativa utgifter eller andra avgifter för finansierings- eller investeringsverksamhet som bedrivs av EIB enligt denna förordning täckas genom unionsbudgeten.

3. I enlighet med artikel 17 i Europeiska investeringsbankens stadga ska EIB ta betalt av mottagarna av finansieringstransaktionerna för att täcka sina utgifter i samband med Efsi upp till ett obligatoriskt tak som föreskrivs i Efsi-avtalet. Risken för icke ersättningsgilla EIB-utgifter ska bäras i sin helhet av EIB. Utan att det påverkar tillämpningen av andra och tredje stycket i denna punkt ska inga av EIB:s administrativa utgifter eller andra avgifter för finansierings- eller investeringsverksamhet som bedrivs av EIB enligt denna förordning täckas genom unionsbudgeten.

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I enlighet med artikel 2.1 e kan EIB göra anspråk på EU-garantin inom en sammanlagd maximigräns motsvarande 1 % av totala utestående EU-garantiförpliktelser för att täcka utgifter som mottagare av finansieringstransaktionerna har debiterats, men som de inte har betalat.

I enlighet med artikel 2.1 e kan EIB göra anspråk på EU-garantin upp till ett obligatoriskt tak som föreskrivs i Efsi-avtalet för att täcka utgifter som mottagare av finansieringstransaktionerna har debiterats, men som de inte har betalat.

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om EIB skulle tillhandahålla finansiering som stöds av EU-garantin i enlighet med artikel 7.2 till EIF för Efsis räkning kan EIB:s avgifter täckas genom unionens budget.

Om EIB skulle tillhandahålla finansiering som stöds av EU-garantin i enlighet med artikel 7.2 till EIF för Efsis räkning kan EIB:s avgifter täckas genom unionens budget. Sådana avgifter ska ha ett obligatoriskt tak i Efsi-avtalet.

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Under förutsättning att alla relevanta kriterier för stödberättigande är uppfyllda får medlemsstaterna använda de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att bidra till finansieringen av stödberättigade projekt där EIB investerar med stöd av EU-garantin.

4. Under förutsättning att alla relevanta kriterier för stödberättigande är uppfyllda får medlemsstaterna använda de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att bidra till finansieringen av stödberättigade projekt där EIB investerar med stöd av EU-garantin. Om, i sådana fall, flera av unionens rättsliga ramar är tillämpliga på förvaltningen och kontrollen av sådana stödberättigade projekt, ska förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och den relevanta lagstiftningen för sektoriell finansiering gälla.

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning

Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid tillämpning av artikel 5.2 ska EIB använda EU-garantin för att täcka riskerna för instrument och som regel på portföljbasis.

Vid tillämpning av artikel 5.2 ska EIB använda EU-garantin enbart för att täcka kreditrisken av stödberättigade instrument. Som regel ska EU-garantin endast användas på grundval av portföljen av stödberättigade instrument som används för att finansiera projekt som godkänts av investeringskommittén.

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. EU-garantin till EIB ska uppgå till ett belopp motsvarande 16 000 000 000 EUR, varav högst 2 500 000 000 EUR får anslås till EIB:s finansiering till EIF i enlighet med punkt 2. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8.9 ska de sammanlagda betalningarna från unionen inom ramen för garantin till EIB inte överstiga garantins belopp.

1. EU-garantin till EIB ska uppgå till ett belopp motsvarande 16 000 000 000 EUR, varav högst 2 500 000 000 EUR får anslås till EIB:s finansiering till EIF i enlighet med punkt 2. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8.9 ska de sammanlagda betalningarna från unionen inom ramen för garantin till EIB inte överstiga garantins belopp, vilket sålunda utesluter ansvarsförbindelser för unionens budget. Rättsliga anspråk från slutliga stödmottagare mot unionen utöver denna garanti är också uteslutna.

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Den verkställande direktören ska se till att allmänheten på ett enkelt sätt får tillgång till riskmätningarna på de portföljer som täcks av EU-garantin och till den metod och de uppgifter genom vilka risken för en särskild instrumentportfölj fastställs, och uppdatera informationen regelbundet.

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Om EIB gör anspråk på EU-garantin i enlighet med Efsi-avtalet ska unionen betala på anfordran i enlighet med villkoren i det avtalet.

3. Om EIB gör anspråk på EU-garantin i enlighet med Efsi-avtalet ska unionen betala på anfordran i enlighet med villkoren i det avtalet. En sådan betalning är begränsad till beloppen på de fonder som EIB ännu inte har infordrat från EU-garantin. Samtliga vidare förluster och risker bärs av övriga bidragsgivare till portföljen och intressenter i projektet. Unionen tar inte på sig några ansvarsförbindelser som överstiger EU-garantin

Ändringsförslag  52

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Efsi-avtalet ska innehålla en allmän immunitet för Unionen och en eliminering av rättsliga anspråk från Efsis mottagare mot kommissionen, som går utöver EU-garantin.

Ändringsförslag  53

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) betalningar från unionens allmänna budget,

(a) bidrag från unionens allmänna budget,

Ändringsförslag  54

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Målbeloppet ska inledningsvis uppnås genom den gradvisa betalning av medel som avses i punkt 2 a. Om anspråk görs på garantin under det inledande uppbyggandet av garantifonden ska den finansiering av garantifonden som avses i punkt 2 b, c och d också bidra till att uppnå målbeloppet upp till ett belopp som är lika med anspråken på garantin.

Målbeloppet ska inledningsvis uppnås genom den gradvisa betalning av medel som avses i punkt 2 a, tillsammans med den finansiering av garantifonden som avses i punkt 2 b, c och d.

Ändringsförslag  55

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 17 om justering av det målbelopp som avses i punkt 5 med högst 10 % för att bättre avspegla den potentiella risken att anspråk görs på EU-garantin.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 17 om justering av det målbelopp som avses i punkt 5 i denna artikel med högst 10 % för att bättre avspegla den potentiella risken att anspråk görs på EU-garantin. Om det uppstår en situation där en betalning av 50 % av garantiförpliktelserna inte är tillräcklig, ska kommissionen föreslå en ökning av likviditetsbufferten och ange varifrån de ytterligare betalningsbemyndigandena kommer, men det är parlamentet och rådet som ska fatta det slutgiltiga beslutet.

Motivering

Idén kommer från revisionsrättens yttrande 4/2015 om Efsi – punkt 37.

Ändringsförslag  56

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. Om nivån i garantifonden till följd av anspråk på garantin sjunker under 50 % av målbeloppet ska kommissionen från och med den 1 januari 2019 överlämna en rapport om exceptionella åtgärder som kan krävas för att komplettera fonden.

8. Om resurserna i garantifonden till följd av anspråk på garantin sjunker under 50 % av målbeloppet ska kommissionen från och med den 1 januari 2018 överlämna en rapport om exceptionella åtgärder som kan krävas för att komplettera fonden. Om kommissionen anser detta vara nödvändigt ska kommissionen lägga fram rekommendationer om justering av nivån på garantin.

Motivering

Idén kommer från revisionsrättens yttrande 4/2015 om Efsi – punkt 37.

Ändringsförslag  57

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9a. Budgetutgifter som är kopplade till Efsi och unionens finansiella ansvar får aldrig överstiga beloppet för det relevanta budgetmässiga åtagande som har gjorts för detta, vilket innebär att ansvarsförbindelser för unionens budget är uteslutna.

Motivering

EFSI-texten bör uttryckligen ange att EU-budgeten under inga omständigheter kommer att täcka mer än bidraget från budgeten till garantin enligt vad som anges i förordningen.

Ändringsförslag  58

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen och EIB ska med stöd från medlemsstaterna främja inrättandet av en överskådlig förteckning över nuvarande och potentiella framtida investeringsprojekt i unionen. Förteckningen påverkar inte de slutliga projekt som väljs ut för att motta stöd i enlighet med artikel 3.5.

1. Kommissionen och EIB ska med stöd från medlemsstaterna främja inrättandet av en överskådlig förteckning över nuvarande och potentiella framtida investeringsprojekt i unionen. Förteckningen ska endast syfta till att göra projekten synliga för investerare och tillhandahålla information och ska inte påverka de slutliga projekt som väljs ut för att motta stöd i enlighet med artikel 3.5.

Ändringsförslag  59

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen och EIB ska regelbundet och på ett strukturerat sätt utarbeta, uppdatera och sprida information om nuvarande och framtida investeringar som på ett betydande sätt bidrar till uppnåendet av EU:s politiska mål.

2. Kommissionen och EIB ska regelbundet och på ett strukturerat sätt utarbeta, uppdatera och sprida information om alla nuvarande och framtida investeringar i en projektdatabas som är tillgänglig för allmänheten.

Ändringsförslag  60

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska regelbundet och på ett strukturerat sätt utarbeta, uppdatera och sprida information om nuvarande och framtida investeringsprojekt inom sina territorier.

3. Medlemsstaterna ska tillsammans med EIB regelbundet och på ett strukturerat sätt utarbeta, uppdatera och sprida information om alla nuvarande och framtida investeringsprojekt inom sina territorier.

Ändringsförslag  61

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. EIB ska, vid behov i samarbete med EIF, två gånger per år rapportera till kommissionen om EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner enligt denna förordning. Rapporten ska inbegripa en bedömning av överensstämmelsen med kraven för användningen av EU-garantin och de centrala resultatindikatorer som fastställts enligt artikel 2.1 g. Rapporten ska också innehålla statistiska och ekonomiska uppgifter och redovisningsuppgifter om var och en av EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner på en ackumulerad basis.

1. EIB ska, vid behov i samarbete med EIF, två gånger per år rapportera till Europaparlamentet, rådet och kommissionen om EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner enligt denna förordning. En av de två rapporterna ska färdigställas i god tid, så att kommissionen kan införa de relevanta uppgifterna i de årliga räkenskaperna, och ska inbegripa en bedömning av överensstämmelsen med kraven för användningen av EU-garantin och de centrala resultatindikatorer som fastställts enligt artikel 2.1 g. Rapporten ska också innehålla statistiska och ekonomiska uppgifter och redovisningsuppgifter om var och en av EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner på en ackumulerad basis.

Motivering

Idén kommer från revisionsrättens yttrande 4/2015 om Efsi – punkt 40.

Ändringsförslag  62

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. EIB ska, vid behov i samarbete med EIF, årligen rapportera till Europaparlamentet och rådet om EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner. Rapporten ska offentliggöras och ska innehålla följande:

2. EIB ska, vid behov i samarbete med EIF, årligen rapportera till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten om EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner enligt denna förordning. Årsrapporten ska offentliggöras och ska innehålla följande:

Ändringsförslag  63

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) En bedömning av EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner på transaktions-, sektors-, lands- och regionnivå samt deras överensstämmelse med denna förordning, tillsammans med en bedömning av fördelningen av EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner mellan målen i artikel 5.2.

(a) En bedömning av EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner på transaktions-, sektors-, lands- och regionnivå samt deras överensstämmelse med denna förordning och med förordning (EU, Euratom) nr 966/2012, tillsammans med en bedömning av fördelningen av EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner mellan målen.

Ändringsförslag  64

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) En bedömning av mervärdet, mobiliseringen av resurser i den privata sektorn, de beräknade och faktiska utfallen, resultaten och effekterna av EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner på en ackumulerad basis.

(b) En bedömning av projektens mervärde och resultat med avseende på uppskattad och realiserad avkastning på investeringarna vid projektens slut, transaktionernas additionalitet när de utförs inom ramen för Efsi jämfört med vanliga EIB-transaktioner, mobiliseringen av resurser i den privata sektorn, de beräknade och faktiska utfallen, resultaten och effekterna av EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner på en ackumulerad basis.

Ändringsförslag  65

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) Den eftersträvade och den uppnådda hävstångseffekten av EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner.

Ändringsförslag  66

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb) En bedömning av bidraget till målen i förordning (EU) nr 1315/2013 för transporter, förordning (EU) nr 347/2013 för energinätverk och förordning (EU) nr 283/2014 för telekommunikationsinfrastruktur.

Ändringsförslag  67

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) En bedömning av de finansiella förmåner som överförs till mottagarna av EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner på en ackumulerad basis.

(c) En bedömning av det finansiella belopp som överförs till mottagarna och en bedömning av EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner på en ackumulerad basis.

Ändringsförslag  68

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) En bedömning av kvaliteten på EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner.

(d) En bedömning av mervärdet av EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner samt de risker som är förbundna med dessa transaktioner.

Ändringsförslag  69

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da) En förteckning över de finansiella intermediärer som är inblandade i genomförandet av EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner, inklusive eventuella frågor som rör tillämpningen av artiklarna 14 och 15.

Ändringsförslag  70

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – led db (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(db) En förteckning över Efsi-mottagare, inklusive mottagare av lån från EU-garanterade finansiella instrument som genomförs av EIB i enlighet med Efsi-avtalet.

Ändringsförslag  71

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e) Närmare uppgifter om anspråken på EU-garantin.

(e) Närmare uppgifter om anspråken på EU-garantin, förluster, avkastning, belopp som betalats tillbaka och alla andra mottagna betalningar.

Ändringsförslag  72

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea) Värdet på aktieinvesteringar med avseende på tidigare år, och de ackumulerade siffrorna över aktietillgångarnas värdeförsämring.

Ändringsförslag  73

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f) Efsis räkenskaper.

(f) Efsis räkenskaper, åtföljda av ett yttrande av en oberoende extern revisor.

Motivering

Självförklarande.

Ändringsförslag  74

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa) Detaljerade uppgifter om projekt som fått bidrag från de europeiska struktur- och investeringsfonderna för finansieringen av stödberättigade projekt där EIB investerar med stöd av EU-garantin, i enlighet med artikel 5.4.

Ändringsförslag  75

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fb) Statistiska och ekonomiska uppgifter och redovisningsuppgifter om EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner på en ackumulerad basis.

Ändringsförslag  76

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Med tanke på kommissionens redovisning av och rapportering om de risker som täcks av EU-garantin och förvaltningen av garantifonden ska EIB, vid behov i samarbete med EIF, varje år förse kommissionen med följande:

3. Med tanke på kommissionens redovisning av och rapportering om de risker som täcks av EU-garantin och förvaltningen av garantifonden ska EIB, vid behov i samarbete med EIF, varje år förse kommissionen och revisionsrätten med följande:

Ändringsförslag  77

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) EIB:s och EIF:s riskanalys och kreditvärderingsuppgifter om EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner.

(a) EIB:s och EIF:s riskanalys och kreditvärderingsuppgifter om EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner enligt denna förordning.

Ändringsförslag  78

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) EU:s utestående finansiella förpliktelse när det gäller de garantier som lämnats för EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner uppdelad på de enskilda transaktionerna.

(b) Unionens utestående finansiella förpliktelse när det gäller de garantier som lämnats för EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner enligt denna förordning uppdelad på de enskilda transaktionerna.

Ändringsförslag  79

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca) Utvecklingen av Value-at-Risk och andra riskmått för alla projektportföljer som innehas och för portföljerna av varje typ av valbart instrument.

Ändringsförslag  80

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Senast den 30 juni varje år ska kommissionen till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten överlämna en årsrapport om garantifondens situation och dess förvaltning under det föregående kalenderåret.

6. Senast den 31 mars varje år ska kommissionen till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten överlämna årsräkenskaperna, årsredovisningen och en årsrapport i enlighet med förordning (EG, Euratom) nr 996/2012 om Efsis situation och dess förvaltning under det föregående kalenderåret. Denna rapport ska också innehålla uppgifter om huruvida nivån på EU‑garantin är lämplig och, vid behov, rekommendationer om justering av nivån.

Motivering

Idén kommer från revisionsrättens yttrande 4/2015 om Efsi – punkterna 37 och 41.

Ändringsförslag  81

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. På Europaparlamentets begäran ska den verkställande direktören delta i en utfrågning i Europaparlamentet om Efsis resultat.

1. På Europaparlamentets begäran ska den verkställande direktören, ordföranden för Efsis styrelse, kommissionsledamoten med ansvar för unionsbudgeten och ordföranden för EIB:s styrelse minst två gånger per år delta i en årlig utfrågning om ansvarsfrihet i Europaparlamentet med avseende på Efsis resultat och ekonomiska förvaltning

Ändringsförslag  82

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. På Europaparlamentets begäran ska kommissionsledamoten med ansvar för unionsbudgeten delta i en utfrågning i Europaparlamentet om användningen av unionsmedel i garantifonden.

Motivering

Eftersom garantifonden kommer att utgöras av betydande omfördelningar från EU:s budget bör parlamentet ha rätt att begära att EU:s kommissionsledamot med ansvar för budget infinner sig i parlamentet för granskning av användningen av EU:s budget, i synnerhet med avseende på resultat och utgifter.

Ändringsförslag  83

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den verkställande direktören ska svara muntligt eller skriftligt på frågor som Europaparlamentet riktar till Efsi, åtminstone inom fem veckor från mottagandet av en fråga.

2. Den verkställande direktören, styrelsens ordförande, kommissionsledamoten med ansvar för unionsbudgeten och ordföranden för EIB:s styrelse ska svara muntligt eller skriftligt på frågor som Europaparlamentet riktar till Efsi, åtminstone inom fyra veckor från mottagandet av en fråga.

Ändringsförslag  84

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Kommissionen ska, vid behov i samarbete med EIB och EIF, rapportera om Efsis ekonomiska resultat i den utvärderingsrapport som avses i artikel 318 i EUF-fördraget.

Motivering

I sina senaste resolutioner om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen begärde Europaparlamentet att kommissionens utvärderingsrapport, som utarbetas i enlighet med artikel 318 i EUF-fördraget, i synnerhet ska inriktas på tillväxt och sysselsättning. Denna begäran bekräftades i initiativbetänkandet om utvärderingen av unionens finanser utifrån de resultat som uppnåtts: ett nytt verktyg för det förbättrade förfarandet för att bevilja kommissionen ansvarsfrihet, se punkt 11 (2013/2172(INI)).

Ändringsförslag  85

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b. EIB ska på Europaparlamentets begäran lämna all information till Europaparlamentet under ansvarsfrihetsförfarandet.

Ändringsförslag  86

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

EIB ska senast [PO insert date: 18 months after the entry into force of this Regulation] utvärdera Efsis funktion. EIB ska överlämna sin utvärdering till Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

EIB ska senast [Publikationsbyrån: inför datum 12 månader efter denna förordnings ikraftträdande] utvärdera Efsis funktion, även med avseende på de Efsi-projekt som bygger på delprogram, och utvärdera de riktade investeringarnas livscykel. EIB ska överlämna sin utvärdering till Europaparlamentet, rådet och kommissionen. Denna bedömning bör åtföljas av ett yttrande av revisionsrätten.

Ändringsförslag  87

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska senast [PO insert date: 18 months after the entry into force of this Regulation] utvärdera användningen av EU-garantin och garantifondens funktion, inbegripet användningen av finansiering i enlighet med artikel 8.9. Kommissionen ska överlämna sin utvärdering till Europaparlamentet och rådet.

Kommissionen ska senast [Publikationsbyrån: inför datum 12 månader efter denna förordnings ikraftträdande] utvärdera användningen av EU-garantin och garantifondens funktion, även med avseende på de projekt som gynnas av garantierna som bygger på delprogram, och utvärdera de riktade investeringarnas livscykel, inbegripet användningen av finansiering i enlighet med artikel 8.9.. Kommissionen ska överlämna sin utvärdering till Europaparlamentet och rådet. Denna bedömning bör åtföljas av ett yttrande av revisionsrätten.

Ändringsförslag  88

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

På Europaparlamentets eller rådets begäran ska oberoende externa parter utvärdera Efsis funktion såväl som användningen av EU-garantin och garantifondens funktion, inbegripet användningen av finansiering enligt artikel 8.9.

Motivering

Idén kommer från revisionsrättens yttrande 4/2015 om Efsi – punkt 42.

Ändringsförslag  89

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) EIB offentliggöra en heltäckande rapport om Efsis funktion,

(a) EIB offentliggöra en heltäckande rapport om Efsis funktion och om de Efsi-projekt som bygger på delprogram, så att överensstämmelse nås med de riktade investeringarnas livscykel,

Ändringsförslag  90

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) kommissionen offentliggöra en heltäckande rapport om användningen av EU-garantin och garantifondens funktion.

(b) kommissionen offentliggöra en heltäckande rapport om användningen av EU-garantin och garantifondens funktion samt om de projekt som gynnas av garantin som bygger på delprogrammen, så att överensstämmelse nås med de riktade investeringarnas livscykel,

Ändringsförslag  91

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. EIB och EIF ska regelbundet förse Europaparlamentet, rådet och kommissionen med alla sina oberoende utvärderingsrapporter med en bedömning av de praktiska resultat som uppnåtts genom EIB:s och EIF:s specifika verksamhet enligt denna förordning.

4. EIB och EIF ska regelbundet förse Europaparlamentet, rådet och kommissionen med alla sina oberoende utvärderingsrapporter med en bedömning av de praktiska resultat som uppnåtts genom EIB:s och EIF:s specifika verksamhet enligt denna förordning, med inriktning på resultat och effekter.

Ändringsförslag  92

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Kommissionen ska senast [PO insert date three years after the entry into force of this Regulation] överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av denna förordning, åtföljd av lämpliga förslag.

5. Kommissionen ska senast [Publikationsbyrån: inför datum tre år efter denna förordnings ikraftträdande] överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av denna förordning, inbegripet en utvärdering av Efsis mervärde och dess additionalitet i förhållande till unionens befintliga finansieringsinstrument, åtföljd av lämpliga förslag till förbättringar.

Ändringsförslag  93

Förslag till förordning

Artikel 13 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I enlighet med sin egen öppenhetsstrategi om tillgång till handlingar och information ska EIB på sin webbplats offentliggöra information om EIB:s alla finansierings- och investeringstransaktioner och om hur de bidrar till de allmänna mål som avses i artikel 5.2.

1. I enlighet med sin egen öppenhetsstrategi om tillgång till handlingar och information ska EIB på sin webbplats offentliggöra information om EIB:s alla finansierings- och investeringstransaktioner och om hur de bidrar till de allmänna mål och särskilda transaktioner som avses i artikel 5.2.

 

2. EIB ska garantera att varje unionsmedborgare och varje fysisk eller juridisk person som är bosatt eller har sitt säte i en medlemsstat har tillgång till handlingar om Efsi i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/20011a.

 

3. Om det finns ett avtal mellan kommissionen och EIB om närmare arrangemang för informationsutbyte och offentliggörande av information ska de offentliggöras.

 

_______________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EUT L 145, 31.5.2001, s. 43).

Ändringsförslag  94

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Efsi-avtalet ska offentliggöras.

Motivering

Idén kommer från revisionsrättens yttrande 4/2015 om Efsi – punkt 44.

Ändringsförslag  95

Förslag till förordning

Artikel 14 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

EU-garantin samt de betalningar och indrivna belopp inom ramen för denna som hör till unionens allmänna budget ska revideras av revisionsrätten.

1. Den externa revisionen av verksamhet som bedrivs i enlighet med denna förordning ska i enlighet med artikel 287 i EUF-fördraget utföras av revisionsrätten och omfattas därmed av ansvarsfrihetsförfarandet enligt artikel 319 i EUF-fördraget. Kommissionen ska se till att revisionsrätten kan utöva sina befogenheter enligt första stycket i artikel 287.3 i EUF-fördraget och har full tillgång till all information som behövs för att genomföra revisionen. Kommissionen och EIB ska se till att alla parter som berörs av verksamhet inom ramen för denna förordning görs medvetna om revisionsrättens befogenheter enligt första stycket i artikel 287.3 i EUF-fördraget. EIB, EIF, alla finansiella intermediärer som berörs av verksamhet inom ramen för denna förordning samt slutmottagarna ska ge revisionsrätten alla instrument och all information den anser nödvändig för att utföra sin uppgift i enlighet med artikel 161 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012. Trepartsavtalet mellan Europeiska kommissionen, Europeiska revisionsrätten och Europeiska investeringsbanken ska ses över för att spegla kraven i denna artikel.

Ändringsförslag  96

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Europaparlamentet och rådet får begära att revisionsrätten undersöker alla andra relevanta frågor som omfattas av de befogenheter som fastställs i artikel 287.4 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag  97

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b. Revisionsrätten ska utarbeta en särskild rapport för varje tolvmånadersperiod, med början den 1 april varje år. Varje rapport ska undersöka om

 

a) tillräcklig hänsyn tagits till effektivitet och ändamålsenlighet vid utnyttjandet av Efsi,

 

b) Efsis stöd har bidragit till målen avseende skapande av hållbara arbetstillfällen, långsiktig tillväxt och konkurrenskraft,

 

c) Efsis verksamhet har genomförts i enlighet med principerna om sund ekonomisk förvaltning, transparens, proportionalitet, icke-diskriminering, additionalitet, likabehandling och subsidiaritet.

 

Varje särskild rapport ska utarbetas inom sex månader från utgången av den period som rapporten avser.

 

Revisionsrätten ska skicka alla särskilda rapporter till Efsis, EIB:s, Europaparlamentets, rådets och kommissionens styrande organ, och offentliggöra dem utan dröjsmål.

 

Revisionsrätten ska ha befogenhet att från Efsis, EIB:s och kommissionens styrande organ erhålla all information som behövs för att den ska kunna utföra sina uppgifter enligt denna artikel och ska tillhandahålla all relevant information som begärs inom en tidsfrist som anges av revisionsrätten.

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar de befintliga bestämmelserna i förordningen om en gemensam resolutionsfond (förordning nr 806/2014) när det gäller revisionsrättens mandat att utarbeta en årlig särskild rapport om Efsis resultat och därmed om principerna om sund ekonomisk förvaltning.

Ändringsförslag  98

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. EIB ska omedelbart underrätta Olaf och tillhandahålla nödvändig information när den under något skede av förberedelserna, genomförandet eller avslutningen av transaktioner som omfattas av EU-garantin har skäl att misstänka att det föreligger ett möjligt fall av bedrägeri, korruption, penningtvätt eller annan illegal verksamhet som kan påverka unionens ekonomiska intressen.

1. EIB ska omedelbart underrätta Olaf och tillhandahålla nödvändig information när den under något skede av förberedelserna, genomförandet eller avslutningen av transaktioner som omfattas av Efsi har skäl att misstänka att det föreligger ett möjligt fall av bedrägeri, korruption, förskingring, penningtvätt eller annan illegal verksamhet som kan påverka unionens ekonomiska intressen.

Ändringsförslag  99

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Olaf får göra utredningar, däribland kontroller och inspektioner på plats, i enlighet med bestämmelserna och förfarandena i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013(5), rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96(6) och rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95(7 ) för att skydda unionens finansiella intressen i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption, penningtvätt eller annan illegal verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen i samband med transaktioner som stöds av EU-garantin. Olaf får till de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter översända information som erhållits under utredningarna.

2. Olaf ska göra utredningar, däribland kontroller och inspektioner på plats, i enlighet med bestämmelserna och förfarandena i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013(5), rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96(6) och rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95(7 ) för att skydda unionens finansiella intressen i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption, penningtvätt, finansiering av terrorism, skattebedrägeri och skatteundandragande eller annan illegal verksamhet som påverkar de ekonomiska intressena i samband med transaktioner inom ramen för denna förordning. Olaf får till de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter översända information som erhållits under utredningarna.

__________________

__________________

5 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

5 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

6 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

6 Råets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

7 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).

7 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).

Ändringsförslag  100

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om det finns bevis för sådan illegal verksamhet, ska EIB genomföra indrivning med avseende på sina transaktioner som stöds av EU-garantin.

Om Olaf rekommenderar indrivning på grund av att illegal verksamhet, inklusive penningtvätt, finansiering av terrorism, skattebedrägeri och skatteundandragande, korruption eller bedrägerier som påverkar de ekonomiska intressena, har upptäckts under utredningen ska EIB och kommissionen genomföra indrivning med avseende på sina transaktioner.

Ändringsförslag  101

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Finansieringsavtal som undertecknas i samband med transaktioner som stöds enligt denna förordning ska innehålla bestämmelser som möjliggör uteslutning från EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner och vid behov lämpliga indrivningsåtgärder vid bedrägeri, korruption eller annan illegal verksamhet i enlighet med Efsi-avtalet, EIB:s policyer och tillämpliga regelverk. Beslutet om en eventuell uteslutning från EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner ska fattas i enlighet med det berörda finansierings- eller investeringsavtalet.

3. Finansieringsavtal som undertecknas i samband med transaktioner som stöds enligt denna förordning ska innehålla bestämmelser som möjliggör uteslutning från EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner och vid behov lämpliga indrivningsåtgärder vid bedrägeri, korruption eller annan illegal verksamhet i enlighet med Efsi-avtalet, EIB:s policyer och tillämpliga regelverk. Beslutet om en eventuell uteslutning från EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner ska fattas i enlighet med det berörda finansierings- eller investeringsavtalet. Dessa avtal ska anmälas till Europaparlamentet.

Ändringsförslag  102

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Inom ramen för sina finansierings- och investeringstransaktioner ska EIB inte stödja någon form av verksamhet som utförs för illegala syften, inbegripet penningtvätt, finansiering av terrorism, skattebedrägeri och skatteundandragande, korruption eller bedrägeri som påverkar unionens ekonomiska intressen. I synnerhet ska EIB inte delta i någon finansierings- och investeringstransaktion som genomförs genom ett instrument beläget i en icke samarbetsvillig jurisdiktion, i enlighet med EIB:s policy gentemot svagt reglerade eller icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på grundval av den politik som fastställs av unionen, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling eller arbetsgruppen för finansiella åtgärder.

1. Inom ramen för sina finansierings- och investeringstransaktioner ska EIB, EIF och eventuella finansiella intermediärer inte stödja någon form av verksamhet som utförs för illegala syften, inbegripet penningtvätt, finansiering av terrorism, skattebedrägeri och skatteundandragande, korruption eller bedrägeri som påverkar unionens ekonomiska intressen. I synnerhet ska EIB inte delta i någon finansierings- och investeringstransaktion som genomförs genom ett instrument beläget i en icke samarbetsvillig jurisdiktion i fråga om tillämpningen av internationella normer för beskattning, i enlighet med EIB:s policy gentemot svagt reglerade eller icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på grundval av den politik som fastställs av unionen, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling eller arbetsgruppen för finansiella åtgärder. EIB ska införliva sådana krav i sina avtal med eventuella tredje parter som bidrar till Efsi eller någon investeringsplattform.

Motivering

Detta ändringsförslag baserar sig på den mer specifika ordalydelsen i artikel 140.4 i budgetförordningen, som den verkar ha inspirerats av.

Ändringsförslag  103

Förslag till förordning

Artikel 20 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Finansierings- och investeringstransaktioner som EIB eller EIF undertecknat under perioden från och med den 1 januari 2015 till och med ingåendet av Efsi-avtalet kan överlämnas av EIB eller EIF till kommissionen för en bedömning om huruvida dessa kan omfattas av EU-garantin.

Finansierings- och investeringstransaktioner som EIB eller EIF undertecknat under perioden från och med den 1 januari 2015 till och med ingåendet av Efsi-avtalet kan överlämnas av dem till investeringskommittén för bedömning. Investeringskommittén får överlämna dessa transaktioner till kommissionen och föreslå att de ska omfattas av EU-garantin.

Motivering

Idén kommer från revisionsrättens yttrande 4/2015 om Efsi – punkt 45.

Ändringsförslag  104

Förslag till förordning

Artikel 20 – stycke 2

Kommissionens förslag

                     Ändringsförslag                     

Kommissionen ska bedöma dessa transaktioner och ska, om de uppfyller de materiella krav som anges i artikel 5 och i Efsi-avtalet, besluta att EU-garantin omfattar dem.

2. Kommissionen ska beakta investeringskommitténs bedömning, bedöma transaktionerna och ska, om de uppfyller de materiella krav som anges i artikel 5 och i Efsi-avtalet, besluta att EU-garantin omfattar dem. Den ska därefter underrätta Europaparlamentet om sådana beslut.

Motivering

Idén kommer från revisionsrättens yttrande 4/2015 om Efsi – punkt 45.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Europeiska fonden för strategiska investeringar

Referensnummer

COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)

Ansvariga utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

28.1.2015

ECON

28.1.2015

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

CONT

9.3.2015

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Michael Theurer

2.3.2015

Artikel 55 – Gemensamma utskottssammanträden

       Tillkännagivande i kammaren

       

       

9.3.2015

Behandling i utskott

24.2.2015

23.3.2015

 

 

Antagande

13.4.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

2

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Julia Pitera, Czesław Adam Siekierski, Patricija Šulin

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Eugen Freund

YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (1.4.2015)

till utskottet för ekonomi och valutafrågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för strategiska investeringar och om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013
(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD))

Föredragande av yttrandet: Danuta Jazłowiecka

KORTFATTAD MOTIVERING

Den ekonomiska och finansiella krisen har lett till att investeringarna i EU minskat med cirka 15 procent sedan toppnivån 2007. Detta bromsar den ekonomiska återhämtningen, skapandet av nya arbetstillfällen och den långsiktiga tillväxten och konkurrenskraften. Investeringsgapet ökar risken för att man inte ska kunna uppnå de mål som fastställts inom Europa 2020-strategin, särskilt det överordnade målet om 75 procents sysselsättning i åldersgruppen 24–64 år 2020. Under det tredje kvartalet 2014 låg arbetslöshetsnivån i EU-28 kvar på 9,7 procent. Dessutom närmar sig många unga européer fattigdomsgränsen. Medlemsstaterna lyckas emellertid inte använda EU-medlen effektivt, särskilt inte sysselsättningsinitiativet för unga.

Trots sammanhållningspolitikens positiva inverkan har de nuvarande insatserna för att främja tillväxt och stimulera sysselsättning inte gett tillräckligt bra resultat. Därför behövs omedelbart ett nytt, kompletterande initiativ för att skapa tillväxt och nya arbetstillfällen. I detta sammanhang bör vi välkomna förslaget om att inrätta Europeiska fonden för strategiska investeringar, som har potential att snabbt stimulera ekonomin i kombination med andra instrument.

Det finns empiriska belägg för ett starkt samband mellan arbetslöshetsnivån och investeringsnivån, och denna fond torde ge välbehövlig stimulans åt sysselsättningen på medellång till lång sikt, förutsatt att fonden är välstrukturerad och förvaltas väl. Fonden väntas uppbringa 315 miljarder euro under tre år och leda till att antalet direkta och indirekta arbetstillfällen ökar med 1,3 miljoner. Huruvida fonden påverkar sysselsättningen beror dock på många faktorer, särskilt möjligheten att stödja projekt som kan skapa nya arbetstillfällen, hur mycket privat kapital som kan mobiliseras genom hävstångseffekten, fondens samverkan med andra befintliga instrument och likaså om medlen frigörs i tid och vilka ytterligare åtgärder som riktas mot arbetsmarknaderna.

Potential att skapa nya arbetstillfällen

De projekt som finansieras genom Efsi bör främst syfta till att skapa tillväxt och lämpliga arbetstillfällen av hög kvalitet. Detta bör vara huvudprincipen för hela förordningen i fråga. För att bedöma resultatet bör man noggrant utvärdera hur många arbetstillfällen fonden leder till och vilken kvalitet de håller. Utvärderingen bör vara särskilt inriktad på hur anställningsvillkoren iakttas i de arbetstillfällen som skapas. Denna utvärdering bör även vara ett användbart verktyg vid en framtida översyn av Efsi.

För att inte skapa hinder för nya arbetstillfällen ska medlemsstaterna föra en aktiv arbetsmarknadspolitik som garanterar att arbetskraftens kompetens kan anpassas efter behoven i de sektorer som har störst investeringspotential. Reformer av de offentliga arbetsförmedlingarna och Eures har stor betydelse i detta avseende.

Stöd till små och medelstora företag och medelstora börsnoterade företag

EU-baserade små och medelstora företag utgör 99 procent av företagen i EU, sysselsätter över 90 miljoner människor och står för 85 procent av den senaste tidens nettoökning av arbetstillfällen. I dessa företag finns en stor potential för nya arbetstillfällen, och den bör stärkas ytterligare. Hur man lyckas med Efsi beror på hur mycket den privata sektorn är beredd att investera. Den privata sektorn bör därför få så starka incitament som möjligt. Fonden bör struktureras på ett sådant sätt att man undviker stöd till projekt som ändå skulle ha fått finansiering. Man bör därför prioritera projekt som är förenade med relativt hög risk men samtidigt har potential att bli ekonomiskt bärkraftiga genom Efsi-finansiering.

Insamling av ytterligare medel

Efter den mycket välbehövliga perioden av budgetkonsolidering är det dags för EU-länderna att investera. För att fonden ska få så stor investeringspotential som möjligt och ge så många nya arbetstillfällen som möjligt, behöver vi införa incitament för att medlemsstaterna ska bidra med medel till Efsi. Medlemsstaternas finansiella bidrag till Efsi, bland annat eventuellt deltagande i investeringsplattformar, bör därför inte beaktas när kommissionen anger budgetjusteringarna, vare sig inom de förebyggande eller de korrigerande delarna av stabilitets- och tillväxtpakten.

Koppling till andra rättsliga instrument

Efsis framgång kommer också att bero på om den kan samexistera med och stärka redan befintliga finansieringsinstrument i Europa, t.ex. de europeiska struktur- och investeringsfonderna. För att dessa finansieringsinstrument ska få så stor potential som möjligt att skapa nya arbetstillfällen bör det vara möjligt att dels använda europeiska strukturfonder för att bidra till finansiering av projekt inom Efsi, dels använda Efsi för att samfinansiera projekt som är berättigade till europeiska strukturåtgärder.

Ytterligare åtgärder

För att Efsi ska fungera kommer kommissionen även att inleda och stödja ytterligare åtgärder som bidrar till en mer förutsägbar lagstiftning och avlägsnar hinder för investeringar, så att Europa blir ett mer lockande investeringsmål.

Dessutom bör de nationella finansiella marknadernas olika utvecklingsnivåer och stabilitet beaktas i metoden för att välja ut investeringsprojekt, vilket direkt påverkar möjligheten att använda fonden i medlemsstaterna. Detta skulle säkerställa att finansiella resurser distribueras i hela EU, även i de länder som drabbats värst av krisen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar budgetutskottet och utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Den ekonomiska och finansiella krisen har lett till minskade investeringar i unionen. Investeringarna har fallit med cirka 15 % sedan toppnivån 2007. I synnerhet orsakas bristen på investeringar i unionen av osäkerheten på marknaden när det gäller medlemsstaternas ekonomiska framtid och finanspolitiska begränsningar. Bristen på investeringar fördröjer den ekonomiska återhämtningen och inverkar negativt på skapandet av nya arbetstillfällen, de långsiktiga tillväxtutsikterna och konkurrenskraften.

(1) Den ekonomiska och finansiella krisen har lett till minskade investeringar i unionen. Investeringarna har fallit med cirka 15 % sedan toppnivån 2007. I synnerhet orsakas bristen på riktade kvalitetsinvesteringar i unionen av osäkerheten på marknaden när det gäller medlemsstaternas och/eller regionernas ekonomiska framtid och finanspolitiska begränsningar, ohållbara skuldnivåer och strukturproblem. Bristen på investeringar fördröjer den ekonomiska återhämtningen och inverkar negativt på skapandet av nya arbetstillfällen, de långsiktiga tillväxtutsikterna, konkurrenskraften och välfärdssystemen.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) Efsi bör särskilt uppmärksamma projekt i de medlemsstater och regioner som fortfarande är hårdast drabbade av krisen, i en strävan att minska skillnaderna framför allt vad gäller arbetslöshets- och sysselsättningsnivåerna. Behovet av att skapa en lämplig nivå av nya arbetstillfällen av hög kvalitet är något som särskilt bör behandlas i en europeisk investeringsstrategi, till vilken Efsi bör bidra.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Det krävs omfattande åtgärder för att ta sig ur den onda cirkel som orsakas av bristen på investeringar. Strukturreformer och finanspolitiskt ansvar är förutsättningar för att stimulera investeringarna. Tillsammans med en förnyad satsning på investeringsfinansiering kan dessa förutsättningar bidra till att skapa en god cirkel, där investeringsprojekt bidrar till att understödja sysselsättningen och efterfrågan och leder till en stadig ökning av tillväxtpotentialen.

(2) Det krävs omfattande åtgärder för att ta sig ur den onda cirkel som orsakas av bristen på investeringar. Socialt ansvarsfulla strukturreformer och finanspolitiskt ansvar bidrar till stimulera sunda investeringar. Tillsammans med en förnyad satsning på investeringsfinansiering kan dessa förutsättningar bidra till att skapa en god cirkel, där investeringsprojekt understödjer och skapar hållbar kvalitetssysselsättning på medellång och lång sikt, ökar efterfrågan, leder till en stadig ökning av tillväxtpotentialen och till ekonomisk, social och territoriell sammanhållning, social integration, samt skapar mervärde för samhället.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) Målet att främja hållbar tillväxt genom de strategiska investeringarna bör eftersträvas parallellt med målet att skapa kvalitetsjobb på medellång till lång sikt som uppfyller lagstadgade anställningsvillkor i medlemsstaterna.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 2c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b) På nationell nivå bör det genomföras en rad olika ekonomiska och sociala reformer för att generera omfattande ekonomiska och sociala vinster. Sådana reformer bör t.ex. syfta till att säkerställa fullständig och lika tillgång till utbildningssystem av hög kvalitet, god barnomsorg och korrekt finansierade hälso- och sjukvårdssystem samt säkerställa att kvinnor och män deltar i arbetslivet på lika villkor och utveckla rättvisa och effektiva skattesystem som framgångsrikt eliminerar skattebedrägeri och skatteundandragande eller skatteflykt.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 2c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2c) För att Efsi ska få största möjliga sysselsättningseffekt bör medlemsstaterna fortsätta att genomföra socialt ansvarsfulla strukturreformer och andra initiativ, såsom utbildningsprogram och en aktiv arbetsmarknadspolitik, stödja förutsättningarna för att skapa hållbara kvalitetsjobb och investera i utvalda socialpolitiska åtgärder i linje med 2013 års paket för sociala investeringar. Dessutom bör medlemsstaterna genomföra ytterligare aktiviteter, såsom individanpassade utbildningsprogram som matchar arbetstagarnas kompetens med behoven hos de branscher som får hjälp av Efsi, skräddarsydda företagstjänster, så att företagen blir redo att expandera och skapa nya jobb, och likaså stödja nystartade företag och egenföretagare.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Under hela den ekonomiska och finansiella krisen har unionen ansträngt sig för att främja tillväxt, särskilt genom initiativen i Europa 2020-strategin som är ett sätt att uppnå smart och hållbar tillväxt för alla. Europeiska investeringsbanken (EIB) har också stärkt sin roll när det gäller att initiera och främja investeringar i unionen, delvis genom en ökning av kapitalet i januari 2013. Ytterligare åtgärder krävs för att tillgodose unionens investeringsbehov och för att den tillgängliga likviditeten på marknaden ska användas effektivt och inriktas på finansiering av bärkraftiga investeringsprojekt.

(4) Under hela den ekonomiska och finansiella krisen har unionen ansträngt sig för att främja tillväxt, särskilt genom initiativen i Europa 2020-strategin som är ett sätt att uppnå smart och hållbar tillväxt för alla, tyvärr med otillräcklig effekt på sysselsättnings- och fattigdomsnivåerna i många medlemsstater. Europeiska investeringsbanken (EIB) har också stärkt sin roll när det gäller att initiera och främja investeringar i unionen, delvis genom en ökning av kapitalet i januari 2013. Det krävs därför ytterligare och kompletterande åtgärder för att tillgodose unionens investeringsbehov och för att den tillgängliga likviditeten på marknaden ska användas effektivt och inriktas på finansiering av bärkraftiga och hållbara investeringsprojekt, med stark tonvikt på deras potential att skapa tillväxt och hållbara jobb av hög kvalitet, och hur detta kan gynna samhället som helhet.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Efsi är en del av en övergripande metod för att ta itu med osäkerheten kring offentliga och privata investeringar. Strategin har tre pelare: att mobilisera finansiering för investeringar, få investeringar att nå den reala ekonomin och förbättra investeringsklimatet i unionen.

(8) Efsi är en del av en övergripande metod för att ta itu med osäkerheten kring offentliga och privata investeringar. Strategin har tre pelare: att mobilisera finansiering för investeringar, få investeringar att nå den reala ekonomin och förbättra investeringsklimatet i unionen. Utan ett förbättrat investeringsklimat blir det svårt för Efsi att nå sitt mål. I detta avseende är det viktigt med ett genuint åtagande för en fortsatt konsolidering av den inre EU‑marknaden, med betoning på en digital inre marknad. Efsi bör träda i funktion så snart som möjligt för att investeringarna ska kunna inledas under 2015.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Investeringsklimatet i unionen bör förbättras genom att man undanröjer hinder för investeringar, stärker den inre marknaden och ökar förutsebarheten i regelverket. Detta parallella arbete bör främja såväl Efsi som investeringar runtom i Europa generellt.

(9) Investeringsklimatet i unionen bör förbättras genom att man undanröjer hinder för investeringar, minskar byråkratin, stärker den inre marknaden, håller arbetsmarknaden tillräckligt flexibel, säkerställer att arbetskraftskostnaderna inklusive löner är i linje med produktiviteten, främjar sociala trygghetssystem som gör det attraktivt att arbeta, omstrukturerar och kapitaliserar banker, effektiviserar offentlig förvaltning och skattesystem och ökar förutsebarheten i regelverket. Detta parallella arbete bör främja såväl Efsi som investeringar runtom i Europa generellt.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till att åtgärda svårigheter när det gäller att finansiera och genomföra produktiva investeringar i unionen och öka tillgången till finansiering. Avsikten är att den ökade tillgången till finansiering särskilt ska gynna små och medelstora föret ag. Det är också lämpligt att låta en sådan ökad tillgång till finansiering även omfatta medelstora börsnoterade företag, som är företag med upp till 3 000 anställda. Genom att lösa Europas nuvarande investeringsproblem bör man kunna bidra till att stärka unionens ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning.

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till att åtgärda svårigheter när det gäller att finansiera och genomföra produktiva investeringar i unionen och säkra ökad och förenklad tillgång till finansiering i syfte att skapa hållbar tillväxt, och hållbara kvalitetsjobb. Avsikten är att den ökade tillgången till finansiering särskilt ska gynna små och medelstora företag, som utgör 99 % av alla företag i unionen, sysselsätter över 90 miljoner arbetstagare i unionen och har skapat mer än 80 % av alla nya jobb i unionen under den senaste tiden. Det är också lämpligt att låta en sådan ökad tillgång till finansiering även omfatta medelstora börsnoterade företag, som är företag med upp till 3 000 anställda, samt sociala företag och mikroföretag. Genom att lösa Europas nuvarande investeringsproblem bör man kunna bidra till att stärka unionens ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Efsi bör stödja strategiska investeringar med stort ekonomiskt mervärde som bidrar till att uppnå unionens politiska mål.

(11) Efsi bör stödja strategiska investeringar med stort socioekonomiskt mervärde och potential att skapa nya hållbara kvalitetsjobb, som bidrar till att uppnå unionens långsiktiga politiska mål, särskilt när det gäller sammanhållningspolitiken och sysselsättnings-, utbildnings- och fattigdomsminskningsmålen i Europa 2020-strategin.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Runtom i unionen behöver många små och medelstora företag, inbegripet medelstora börsnoterade företag, stöd för att locka till sig marknadsfinansiering, särskilt för investeringar som medför större risker. Efsi bör hjälpa dessa företag att undgå kapitalbrist genom att låta EIB och Europeiska investeringsfonden (EIF) tillhandahålla direkta och indirekta kapitaltillskott samt lämna garantier för högkvalitativ värdepapperisering av lån, och andra produkter som beviljas i strävan efter att uppnå Efsis mål.

(12) Runtom i unionen behöver många mikroföretag, små och medelstora företag, inbegripet medelstora börsnoterade företag, stöd för att locka till sig marknadsfinansiering, särskilt för investeringar som medför större risker. Efsi bör hjälpa dessa företag att undgå kapitalbrist genom att låta EIB och Europeiska investeringsfonden (EIF) tillhandahålla direkta och indirekta kapitaltillskott samt lämna garantier för högkvalitativ värdepapperisering av lån, och andra produkter som beviljas i strävan efter att uppnå Efsis mål. Det är viktigt att Efsi beaktar de specifika investeringsvillkor som råder i länder med mindre utvecklade finansmarknader.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Efsi bör inrättas inom EIB för att dra nytta av dess erfarenhet och dokumenterade framgångar och för att Efsis transaktioner ska börja få positiva effekter så snart som möjligt. Efsis tillhandahållande av finansiering till små och medelstora företag och medelstora börsnoterade företag bör kanaliseras genom Europeiska investeringsfonden (EIF) för att man ska kunna dra nytta av dess erfarenhet av dessa verksamheter.

(13) Efsi bör inrättas inom EIB för att dra nytta av dess erfarenhet och dokumenterade framgångar och för att Efsis transaktioner ska börja få positiva effekter så snart som möjligt. Efsis tillhandahållande av finansiering till små och medelstora företag och mikroföretag samt medelstora börsnoterade företag bör kanaliseras genom Europeiska investeringsfonden (EIF) för att man ska kunna dra nytta av dess erfarenhet av dessa verksamheter.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Skäl 14

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) Efsi bör inrikta sig på projekt som har stort värde för samhället och ekonomin. Efsi bör särskilt inrikta sig på projekt som främjar nya arbetstillfällen, långsiktig tillväxt och konkurrenskraft. Efsi bör stödja ett brett spektrum av finansiella produkter, däribland eget kapital, skulder eller garantier, för att på bästa sätt tillgodose de enskilda projektens behov. Det breda spektrumet av produkter bör göra det möjligt för Efsi att anpassa sig till marknadens behov samtidigt som man uppmuntrar privata investeringar i projekten. Efsi bör inte vara ett substitut för privat marknadsfinansiering, utan bör i stället katalysera privat finansiering genom att åtgärda marknadsmisslyckanden på ett sätt som garanterar att offentliga medel används så effektivt och strategiskt som möjligt. Kravet på förenlighet med reglerna om statligt stöd bör bidra till en sådan effektiv och strategisk användning.

(14) Efsi bör inrikta sig på projekt som har stort värde för samhället och ekonomin och som har en direkt inverkan på den reala ekonomin. Efsi bör särskilt inrikta sig på projekt som främjar skapandet av hållbara kvalitetsjobb, hållbar och inkluderande långsiktig tillväxt och konkurrenskraft samt forskning och innovationer och kompetensutveckling. Efsi bör stödja ett brett spektrum av finansiella produkter, däribland eget kapital, skulder eller garantier, för att på bästa sätt tillgodose de enskilda projektens behov. Det breda spektrumet av produkter bör göra det möjligt för Efsi att anpassa sig till marknadens behov samtidigt som man uppmuntrar privata investeringar i projekten. Efsi bör inte vara ett substitut för privat marknadsfinansiering, utan bör i stället katalysera privat finansiering genom att åtgärda marknadsmisslyckanden på ett sätt som garanterar att offentliga medel används så effektivt och strategiskt som möjligt. Kravet på förenlighet med reglerna om statligt stöd bör bidra till en sådan effektiv och strategisk användning.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a) Efsis inverkan på sysselsättningen bör övervakas systematiskt och främjas ytterligare, särskilt i syfte att nå varaktiga samhällsvinster i form av hållbara arbetstillfällen av hög kvalitet, vilket innebär att Efsi gynnar såväl investerare som arbetstagare.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) Efsi bör inriktas på projekt med en högre risk-/avkastningsprofil än befintliga EIB- och unionsinstrument för att sörja för additionalitet i förhållande till befintliga transaktioner. Efsi bör finansiera projekt i hela unionen, bland annat i de länder som drabbats hårdast av den finansiella krisen. Efsi bör endast användas när finansiering inte finns tillgänglig från andra källor på rimliga villkor.

(15) Efsi bör komplettera EU:s andra befintliga finansiella instrument, men inriktas på projekt med svårigheter att attrahera privat finansiering och med en högre risk-/avkastningsprofil än befintliga EIB- och unionsinstrument för att sörja för additionalitet i förhållande till befintliga transaktioner. Efsi bör finansiera projekt i hela unionen, bland annat i de länder som drabbats hårdast av den finansiella krisen, och på de områden av EU som är drabbade av hög lokal arbetslöshet. Efsi bör endast användas när finansiering inte finns tillgänglig från andra källor på rimliga villkor.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) Efsi bör inriktas på investeringar som förväntas vara ekonomiskt och tekniskt bärkraftiga, vilket kan medföra en lämplig grad av risk, samtidigt som de särskilda kraven för Efsi-finansiering är fortsatt uppfyllda.

(16) Efsi bör inriktas på investeringar som förväntas vara ekonomiskt och tekniskt bärkraftiga och med en betydande potential för att skapa arbetstillfällen. Den grad av risk som dessa investeringar kan innebära ska vara den lämpliga för att uppnå Efsis mål, särskilt när det gäller skapande av arbetstillfällen, samtidigt som de särskilda kraven för Efsi-finansiering är fortsatt uppfyllda.

Motivering

Investeringarna bör, förutom att vara bärkraftiga, ha en betydande potential för att skapa arbetstillfällen. Att kvalificera investeringarnas grad av risk som lämplig är mycket vagt, det är lämpligare att knyta den till de mål som Efsi bör uppnå, framför allt när det gäller skapandet av arbetstillfällen.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a) Vid bedömningen av projekt bör Efsi ta vederbörlig hänsyn till arbetsmarknadsläget i EU:s olika medlemsstater och regioner samt väga in de potentiella möjligheterna att öka sysselsättningen.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Skäl 16b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16b) Efsis styrelse bör besluta om investeringsstrategier för de projekt som kan få stöd och deras riskprofil. Eftersom urvalen av projekt beror på denna strategi är det lämpligt att låta Europaparlamentet delta i utformningen av kriterierna.

Motivering

Styrelsen har en grundläggande uppgift i Efsi, nämligen att besluta om investeringspolitiken och därmed urvalskriterierna för projekten. Det är nödvändigt att Europaparlamentet deltar i utformningen av dessa.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Skäl 16c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16c) Esfi bör vara inriktat på att skapa nya investeringar inom de områden där investerarnas intresse är begränsat, och inte att ersätta investeringar som skulle ha gjorts på andra platser (undanträngningseffekten) eller att prioritera investeringar med hög lönsamhet som skulle ha genomförts i vilket fall som helst (dödviktseffekten). Man bör främja sociala investeringar som inte bara skapar finansiell lönsamhet, utan även positiva sociala bieffekter såsom investeringar i humankapital eller investeringar med stor effekt för jobbskapandet eller minskningen av fattigdomen.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Skäl 16d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16d) För att Efsi ska få större effekt på sysselsättningen bör de nationella finansiella marknadernas olika utvecklingsnivåer och stabilitet beaktas i metoden för att välja ut investeringsprojekt, vilket direkt påverkar möjligheten att använda Efsi i medlemsstaterna. Detta säkerställer att finansiella resurser distribueras i hela unionen, även i de medlemsstater som drabbats värst av krisen.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) En investeringskommitté bör fatta beslut om användningen av Efsis stöd till infrastruktur och stora projekt utförda av medelstora börsnoterade företag. Investeringskommittén bör bestå av oberoende experter med kunskap om och erfarenhet av investeringsprojekt. Investeringskommittén bör svara inför Efsis styrelse, som bör övervaka att Efsis mål uppnås. För att på ett effektivt sätt dra nytta av EIF:s erfarenhet bör Efsi stödja finansiering till EIF så att EIF kan genomföra enskilda projekt som avser små och medelstora företag och medelstora börsnoterade företag.

(17) En investeringskommitté bör fatta beslut om användningen av Efsis stöd till infrastruktur och stora projekt utförda av medelstora börsnoterade företag. Investeringskommittén bör bestå av oberoende experter med kunskap om och erfarenhet av investeringsprojekt med beprövad sakkunskap inom ett av Europa 2020-strategins fem överordnade mål. Investeringskommittén bör inkludera experter med relevant sakkunskap så att de kan bedöma de sysselsättningsmässiga och sociala effekterna av projekten. Investeringskommittén bör agera på ett transparent sätt. Investeringskommittén bör svara inför Efsis styrelse, som bör övervaka att Efsis mål uppnås. För att på ett effektivt sätt dra nytta av EIF:s erfarenhet bör Efsi stödja finansiering till EIF så att EIF kan genomföra enskilda projekt som avser små och medelstora företag och medelstora börsnoterade företag.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a) Investeringskommitténs experter bör godkännas av Europaparlamentet för att förbättra kommitténs demokratiska styrning och ansvarighet.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) För att göra det möjligt för Efsi att stödja investeringar bör unionen bevilja en garanti på ett belopp motsvarande 16 000 000 000 EUR. Om garantin tillhandahålls på portföljbasis bör garantitäckningen begränsas beroende på typen av instrument, t.ex. skuld, eget kapital eller garantier, uttryckt som en procentandel a v volymen av portföljen av utestående åtaganden. Om garantin kombineras med 5 000 000 000 EUR som EIB ska tillhandahålla förväntas det att Efsis stöd bör generera 60 800 000 000 EUR i ytterligare investeringar från EIB och EIF. Dessa 60 800 000 000 EUR som stöds av Efsi förväntas generera totalt 315 000 000 000 EUR i investeringar i unionen under 2015–2017. Garantier som är knutna till projekt som slutförs utan att anspråk görs på en garanti är tillgängliga för stöd till nya transaktioner.

(18) För att göra det möjligt för Efsi att stödja investeringar bör unionen bevilja en garanti på ett belopp motsvarande 16 000 000 000 EUR. Om garantin tillhandahålls på portföljbasis bör garantitäckningen begränsas beroende på typen av instrument, t.ex. skuld, eget kapital eller garantier, uttryckt som en procentandel av volymen av portföljen av utestående åtaganden. Om garantin kombineras med 5 000 000 000 EUR som EIB ska tillhandahålla förväntas det att Efsis stöd bör generera 60 800 000 000 EUR i ytterligare investeringar från EIB och EIF. Dessa 60 800 000 000 EUR som stöds av Efsi förväntas generera totalt 315 000 000 000 EUR i investeringar i unionen under 2015–2017, vilket tydligt visar att fonden är ett krisinstrument som måste få omedelbara effekter de närmaste tre åren. Garantier som är knutna till projekt som slutförs utan att anspråk görs på en garanti är tillgängliga för stöd till nya transaktioner.

Motivering

Av de två allmänna visioner som Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) kan ha är det nödvändigt att stödja visionen om att den är ett avgörande kortsiktigt nödinstrument för att bekämpa arbetslösheten, inte för att driva på en strukturförändring för en modernisering av Europa.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) För att möjliggöra en ytterligare ökning av dess resurser bör deltagandet i Efsi vara öppet för tredje parter, däribland medlemsstater, nationella utvecklingsbanker eller offentliga organ som ägs eller kontrolleras av medlemsstaterna, enheter i den privata sektorn och enheter utanför unionen, under förutsättning att befintliga bidragsgivare samtycker. Tredje parter kan bidra direkt till Efsi och delta i Efsis förvaltningsstruktur.

(19) För att möjliggöra en ytterligare ökning av dess resurser bör deltagandet i Efsi vara öppet för tredje parter, däribland medlemsstater, nationella utvecklings- eller investeringsbanker eller offentliga organ som ägs eller kontrolleras av medlemsstaterna och regionala institut, enheter i den privata sektorn och enheter utanför unionen, under förutsättning att befintliga bidragsgivare samtycker. Tredje parter kan bidra direkt till Efsi och delta i Efsis förvaltningsstruktur, men hela tiden måste EU:s allmänna intresse när det gäller beslutsfattande och bestämmande av politik och strategier upprätthållas.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a) EIB bör utnyttja tillgängliga medel och resurser för att stödja utvecklingen av geografiska och tematiska investeringsplattformar som sammanför saminvesterare, offentliga myndigheter, experter, utbildnings- och forskningsinstitut och andra berörda aktörer på EU-nivå, nationell och regional nivå i syfte att främja innovation, kompetensutveckling och skapandet av hållbara kvalitetsjobb inom nyckelområden där det behövs mer investeringar.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Skäl 20b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20b) Medlemsstaternas finansiella bidrag till Efsi, bland annat eventuellt deltagande i investeringsplattformar, bör inte beaktas när kommissionen anger budgetjusteringarna, vare sig inom de förebyggande eller inom de korrigerande delarna av stabilitets- och tillväxtpakten. Om referensvärdet för underskott skulle överskridas bör kommissionen inte inleda något förfarande vid alltför stora underskott, om det bara är fråga om ett litet överskridande som endast beror på bidraget och väntas vara tillfälligt. Ett sådant förfarande bör inte heller inledas när man bedömer att referensvärdet för skuldsättning har överskridits, förutsatt att detta enbart beror på bidragen till Efsi.

Motivering

Vi behöver uppmuntra så många medlemsstater som möjligt att delta i Efsi för att det ska få största möjliga positiva effekt på den europeiska ekonomin. I detta avseende ska medlemsstaternas finansiella bidrag, inbegripet bidragen till investeringsplattformar, inte föranleda ett förfarande vid alltför stora underskott.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21) Förutsatt att alla relevanta kriterier för stödberättigande är uppfyllda får medlemsstaterna använda de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att bidra till finansieringen av stödberättigade projekt som stöds av EU-garantin. Flexibiliteten i denna metod bör maximera potentialen att locka investerare till de investeringsområden som Efsi riktas in på.

(21) Förutsatt att alla relevanta kriterier för stödberättigande är uppfyllda får medlemsstaterna använda de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att bidra till finansieringen av stödberättigade projekt som stöds av EU-garantin. Flexibiliteten i denna metod bör maximera potentialen att locka investerare till de investeringsområden som Efsi riktas in på. Efsi får även användas för att samfinansiera projekt som är berättigade till stöd genom de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Motivering

Efsi bör användas som kompletterande investeringsverktyg till de befintliga europeiska strukturfonderna. För att båda verktygen ska ge största möjliga effekt bör Efsi-finansierade projekt kunna samfinansieras genom de europeiska struktur- och investeringsfonderna och vice versa. I synnerhet kan de finansieringsinstrument som är tillgängliga inom Efsi, bl.a. lån, bidra till att det går att genomföra ett antal viktiga strukturpolitiska projekt, som har hindrats på grund av brist på offentliga medel.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25) EIB bör regelbundet utvärdera de verksamheter som stöds av Efsi för att garantera deras relevans, resultat och effekter och för att identifiera de aspekter som skulle kunna förbättra den framtida verksamheten. Sådana utvärderingar bör bidra till ansvarighet och hållbarhetsanalys.

(25) EIB bör regelbundet utvärdera de verksamheter som stöds av Efsi för att garantera deras relevans, resultat och effekter, särskilt när det gäller dess sociala och ekonomiska effekter, med särskild uppmärksamhet på jobbskapandet, och för att identifiera de aspekter som skulle kunna förbättra den framtida verksamheten. Sådana utvärderingar bör bidra till ansvarighet och hållbarhetsanalys. Utvärderingarna bör lämnas med jämna mellanrum i form av en rapport till Europaparlamentet för yttrande.

Motivering

Det är nödvändigt att göra en bedömning av den verksamhet som får stöd av Efsi, särskilt när det gäller skapandet av arbetstillfällen.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26) Vid sidan av de finansieringstransaktioner som kommer att genomföras genom Efsi bör det inrättas ett Europeiskt centrum för investeringsrådgivning. Detta centrum bör tillhandahålla ökat stöd till utarbetande och förberedelse av projekt i unionen, genom att bygga på expertis hos kommissionen, EIB, nationella utvecklingsbanker och de europeiska struktur- och investeringsfondernas förvaltningsmyndigheter. Därigenom bör det inrättas en enda kontaktpunkt för frågor om tekniskt stöd till investeringar i unionen.

(26) Vid sidan av de finansieringstransaktioner som kommer att genomföras genom Efsi bör det inrättas ett europeiskt centrum för investeringsrådgivning. Detta centrum bör tillhandahålla ökat stöd till utarbetande och förberedelse av projekt i unionen, genom att bygga på expertis hos kommissionen, EIB, nationella utvecklingsbanker, de europeiska struktur- och investeringsfondernas förvaltningsmyndigheter, företrädare för små och medelstora företag samt social- och arbetsmarknadspolitiska experter. Därigenom bör det inrättas en enda kontaktpunkt för frågor om tekniskt stöd till investeringar i unionen, och tillgången till denna kontaktpunkt ska främjas genom en flerspråkig och mer decentraliserad strategi för effektiv informationsspridning.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29) För att delvis finansiera bidraget från unionens budget bör det ske en minskning av de tillgängliga anslagen inom Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation 2014–2020, som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/20132, och Fonden för ett sammanlänkat Europa, som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/20133. Dessa program tjänar syften som Efsi inte har. Minskningen av bägge programmen för att finansiera garantifonden förväntas dock säkerställa större investeringar inom vissa delar av deras respektive mandat än vad som är möjligt genom de befintliga programmen. Efsi bör kunna fungera som en hävstång för EU-garantin och därigenom mångfaldiga den finansiella effekten inom dessa områden av forskning, utveckling och innovation samt transport, telekommunikation och energiinfrastruktur, jämfört med om medlen hade spenderats genom bidrag inom de planerade programmen Horisont 2020 och Fonden för ett sammanlänkat Europa. Därför bör en del av den finansiering som anslagits för dessa program omfördelas till Efsi.

(29) För att delvis finansiera bidraget från unionens budget bör det ske en minskning av de tillgängliga anslagen inom Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation 2014–2020, som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/20132, och Fonden för ett sammanlänkat Europa, som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/20133. Dessa program tjänar syften som Efsi inte har. Minskningen av bägge programmen för att finansiera garantifonden förväntas dock säkerställa större investeringar inom vissa delar av deras respektive mandat än vad som är möjligt genom de befintliga programmen. Efsi bör kunna fungera som en hävstång för EU-garantin och därigenom mångfaldiga den finansiella effekten inom dessa områden av forskning, utveckling och innovation samt transport, telekommunikation och energiinfrastruktur, jämfört med om medlen hade spenderats genom bidrag inom de planerade programmen Horisont 2020 och Fonden för ett sammanlänkat Europa. Därför bör en del av den finansiering som anslagits för dessa program omfördelas till Efsi utan att ge avkall på deras ursprungliga mål.

__________________

__________________

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 104).

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 104).

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 348, 20.12.2013, s. 129).

3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 348, 20.12.2013, s. 129).

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31) I unionen finns det ett betydande antal potentiellt bärkraftiga projekt som inte finansieras på grund av en brist på säkerhet och öppenhet när det gäller sådana projekt. Detta beror ofta på att privata investerare inte är medvetna om projekten eller har otillräcklig information för att bedöma investeringsriskerna. Kommissionen och EIB bör med stöd från medlemsstaterna främja inrättandet av en överskådlig förteckning över nuvarande och framtida investeringsprojekt i unionen som det är lämpligt att investera i. Denna ”projektförteckning” bör säkerställa att information om investeringsprojekt ställs till allmänhetens förfogande regelbundet och på ett strukturerat sätt så att investerare får tillförlitliga uppgifter som de kan basera sina investeringsbeslut på.

(31) I unionen finns det ett betydande antal potentiellt bärkraftiga projekt som inte finansieras på grund av en brist på säkerhet och öppenhet när det gäller sådana projekt. Detta beror ofta på att privata investerare inte är medvetna om projekten eller har otillräcklig information för att bedöma investeringsriskerna. Kommissionen och EIB bör med stöd från medlemsstaterna främja inrättandet av en överskådlig förteckning över nuvarande och framtida investeringsprojekt i unionen som det är lämpligt att investera i. Denna ”projektförteckning” bör säkerställa att information om investeringsprojekt ställs till allmänhetens förfogande regelbundet och på ett strukturerat sätt så att investerare får tillförlitliga och transparenta uppgifter som de kan basera sina investeringsbeslut på. Tyngdpunkten i förteckningen bör ligga på att skydda viktiga affärshemligheter.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34) För att garantera ansvarighet inför EU-invånarna bör EIB regelbundet rapportera till Europaparlamentet och rådet om utvecklingen av Efsi och dess effekter.

(34) För att garantera ansvarighet inför EU-invånarna bör EIB regelbundet rapportera till Europaparlamentet och rådet om utvecklingen av Efsi och dess verkliga sociala och ekonomiska effekter, särskilt när det gäller jobbskapandet. Mot denna bakgrund bör EIB lämna en årlig rapport till parlamentet och rådet för yttrande.

Motivering

Innehållet i den regelbundna information som EIB ska lämna till Europaparlamentet och rådet preciseras. Som tidigare har sagts är det viktigt att göra en bedömning om huruvida de investeringar som finansieras påverkar jobbskapandet.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ingå ett avtal (nedan kallat Efsi-avtalet) med Europeiska investeringsbanken (EIB) om inrättandet av en Europeisk fond för strategiska investeringar (nedan kallad Efsi).

1. Grundat på ett mandat från Europeiska rådet och Europaparlamentet får kommissionen ingå ett avtal (nedan kallat Efsi-avtalet) med Europeiska investeringsbanken (EIB) om inrättandet av en Europeisk fond för strategiska investeringar (nedan kallad Efsi). Detta avtal ska överlämnas till Europaparlamentet och rådet och ska offentliggöras.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Syftet med Efsi ska vara att stödja investeringar i unionen och sörja för ökad tillgång till finansiering för företag som har upp till 3 000 anställda, med särskild inriktning på små och medelstora företag, genom att ge EIB kapacitet att bära risker.

Syftet med Efsi ska vara att stödja offentliga och privata kvalitetsinvesteringar i unionen och sörja för ökad tillgång till finansiering för företag som har upp till 3 000 anställda, med särskild inriktning på små och medelstora företag, samt mikroföretag och sociala företag, genom att ge EIB kapacitet att bära risker. Efsi bör ha som övergripande syfte att stödja Europa 2020-målen och främja hållbara, inkluderande och långsiktiga tillväxt- och sysselsättningsskapande möjligheter i unionen.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska kunna ansluta sig till Efsi-avtalet. Om de befintliga bidragsgivarna samtycker ska Efsi-avtalet också vara öppet för andra tredje parter, däribland nationella utvecklingsbanker eller offentliga organ som ägs eller kontrolleras av medlemsstaterna, samt enheter i den privata sektorn.

2. Medlemsstaterna ska kunna ansluta sig till Efsi-avtalet. Om de befintliga bidragsgivarna samtycker ska Efsi-avtalet också vara öppet för andra tredje parter, däribland nationella utvecklingsbanker eller offentliga organ som ägs eller kontrolleras av medlemsstaterna, regionala och lokala myndigheter samt enheter i den privata sektorn.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Genom Efsi-avtalet ska det inrättas ett Europeiskt centrum för investeringsrådgivning inom EIB. Detta centrum ska ha som syfte att bygga på EIB:s och kommissionens befintliga rådgivningstjänster i syfte att tillhandahålla rådgivningsstöd för identifiering, förberedelse och utarbetande av investeringsprojekt samt fungera som ett gemensamt tekniskt rådgivningscentrum för projektfinansiering i unionen. Detta ska inbegripa stöd när det gäller användningen av tekniskt bistånd till projektstrukturering, användningen av innovativa finansieringsinstrument, användning av offentlig-privata partnerskap och, vid behov, rådgivning om relevanta frågor som rör EU-lagstiftningen.

2. Genom Efsi-avtalet ska det inrättas ett Europeiskt centrum för investeringsrådgivning inom EIB. EIAH ska vara transparent och oberoende. EIAH ska ha som syfte att bygga på EIB:s och kommissionens befintliga rådgivningstjänster i syfte att tillhandahålla rådgivningsstöd för fastställande, förberedelse och utarbetande av investeringsprojekt samt fungera som ett gemensamt tekniskt rådgivningscentrum för projektfinansiering i unionen. Detta ska inbegripa stöd när det gäller användningen av tekniskt bistånd till projektstrukturering, användningen av innovativa finansieringsinstrument, användning av offentlig-privata partnerskap och, vid behov, rådgivning om relevanta frågor som rör EU-lagstiftningen. EIAH ska i samarbete med kommissionen skapa en kommunikationsstrategi för att informera allmänheten om sin verksamhet.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För att uppnå detta mål ska centrumet utnyttja sakkunskap hos EIB, kommissionen, nationella utvecklingsbanker och de europeiska struktur- och investeringsfondernas förvaltningsmyndigheter.

För att uppnå detta mål ska centrumet utnyttja sakkunskap hos EIB, kommissionen, nationella utvecklingsbanker och de europeiska struktur- och investeringsfondernas förvaltningsmyndigheter samt social- och arbetsmarknadspolitiska experter, och ska också regelbundet samråda med berörda intressenter.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. De medlemsstater som blir parter i Efsi-avtalet ska i synnerhet kunna lämna sina bidrag i form av kontanta medel eller en garanti som EIB kan godta. Andra tredje parter ska endast kunna lämna sina bidrag i form av kontanta medel.

3. De medlemsstater som blir parter i Efsi-avtalet ska i synnerhet kunna lämna sina bidrag i form av kontanta medel eller en garanti som EIB kan godta. Andra tredje parter ska endast kunna lämna sina bidrag i form av kontanta medel. Medlemsstaternas finansiella bidrag, bland annat eventuella bidrag till investeringsplattformar, ska inte beaktas när kommissionen anger budgetjusteringarna inom de förebyggande och korrigerande delarna av stabilitets- och tillväxtpakten. Om referensvärdet för underskott skulle överskridas ska kommissionen inte inleda något förfarande vid alltför stora underskott, om det bara är fråga om ett litet överskridande som endast beror på bidraget och väntas vara tillfälligt. Ett sådant förfarande ska inte heller inledas när man bedömer ett överskridande av referensvärdet för skuldsättning, förutsatt att detta enbart beror på bidragen till Efsi.

Motivering

Vi behöver uppmuntra så många medlemsstater som möjligt att delta i Efsi för att det ska få största möjliga positiva effekt på den europeiska ekonomin. I detta avseende ska medlemsstaternas finansiella bidrag, inbegripet bidragen till investeringsplattformar, inte föranleda ett förfarande vid alltför stora underskott.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. I Efsi-avtalet ska det föreskrivas att Efsi ska förvaltas av en styrelse som ska fastställa den strategiska inriktningen, den strategiska allokeringen av tillgångar samt de operativa strategierna och förfarandena, inbegripet investeringsstrategin för projekt som Efsi kan stödja och Efsis riskprofil, i enlighet med målen i artikel 5.2. Styrelsen ska utse en av sina ledamöter till ordförande.

1. I Efsi-avtalet ska det föreskrivas att Efsi ska förvaltas av en styrelse som ska fastställa den strategiska inriktningen, den strategiska allokeringen av tillgångar samt de operativa strategierna och förfarandena, inbegripet investeringsstrategin för projekt som Efsi kan stödja och Efsis riskprofil, i enlighet med målen i artikel 5.2. Bland styrelsemedlemmarna ska finnas representanter som har dokumenterad sakkunskap i arbetsmarknads- och socialpolitik och som har förmåga att ta itu med stora socioekonomiska problem i unionen. Styrelsen ska utse en av sina ledamöter till ordförande. Styrelsen ska agera på ett transparent och oberoende sätt.

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Inget beslut av styrelsen ska antas om kommissionen eller EIB röstar emot det.

Inget beslut av styrelsen ska antas om kommissionen eller EIB röstar emot det. När detta inträffar ska denna röst emot förklaras genom en motivering inför styrelseledamöterna. I den årliga rapporten ska Europaparlamentet informeras om eventuella tvister.

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Efsi-avtalet ska föreskriva att Efsi ska ha en investeringskommitté som ska ansvara för att granska möjliga transaktioner i enlighet med Efsis investeringsstrategier och för att godkänna stödet från EU-garantin för transaktioner i enlighet med artikel 5 oavsett transaktionernas geografiska läge.

Efsi-avtalet ska föreskriva att Efsi ska ha en investeringskommitté som ska ansvara för att granska möjliga transaktioner (inbegripet investeringsplattformar) i enlighet med Efsis investeringsstrategier och för att godkänna stödet från EU-garantin för transaktioner (inbegripet investeringsplattformar) i enlighet med artikel 5 oavsett transaktionernas geografiska läge.

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Investeringskommittén ska bestå av sex oberoende experter och den verkställande direktören. Oberoende experter ska ha en hög grad av relevant marknadserfarenhet av projektfinansiering och utses av styrelsen för en förnybar period på tre år.

Investeringskommittén ska bestå av åtta oberoende experter och den verkställande direktören. Oberoende experter ska ha en hög grad av relevant marknadserfarenhet av projektfinansiering, kunskap om berörda sektorer och deras särdrag och/eller makroekonomi. Åtminstone en expert ska ha relevant sakkunskap för att bedöma sysselsättningsmässiga och sociala effekter av projekten. Alla experter ska utses av styrelsen för en förnybar period på tre år på grundval av deras kompetens efter ett transparent och oberoende förfarande. Alla experter ska skriftligen förklara att de inte har några intressekonflikter avseende investeringsverksamheten.

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. Europaparlamentets och rådets direktiv (XXXX) om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder (2012/0299(COD)) ska gälla för alla utnämnings-, urvals- och rekryteringsförfaranden för Efsis organ.

Motivering

Direktivet om en jämnare könsfördelning är också av stor relevans för Efsis styrelse eftersom en jämn könsfördelning kommer att ha en positiv inverkan på investeringsstrukturen.

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. EU-garantin ska beviljas för de finansierings- och investeringstransaktioner som genomförs av EIB och som godkänts av den investeringskommitté som avses i artikel 3.5 eller för finansiering till EIF i syfte att genomföra EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner i enlighet med artikel 7.2. De berörda transaktionerna ska vara förenliga med unionens politik och stödja något av följande allmänna mål:

2. EU-garantin ska beviljas för de finansierings- och investeringstransaktioner som genomförs av EIB och som godkänts av den investeringskommitté som avses i artikel 3.5 eller för finansiering till EIF i syfte att genomföra EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner i enlighet med artikel 7.2. Alla berörda transaktioner ska vara förenliga med unionens politik, bidra till att uppnå målen i Europa 2020-strategin och stödja något av följande allmänna mål:

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Investeringar i utbildning och fortbildning, hälso- och sjukvård, forskning, utveckling, informations- och kommunikationsteknik och innovation.

(b) Kapitalinvesteringar för att stödja socialpolitik, inklusive sociala tjänster, utbildning från tidig ålder och fortbildning, hälso- och sjukvårdssektorn, forskning och utveckling, informations- och kommunikationsteknik och innovation, den sociala ekonomin och sociala företag.

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) Infrastrukturprojekt på miljöområdet och det sociala området samt när det gäller naturresurser och stadsutveckling.

(d) Infrastrukturprojekt på miljöområdet och det sociala området samt när det gäller naturresurser, stadsutveckling, sociala områden och offentliga tjänster.

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(ea) Investeringar med hög socioekonomisk avkastning som främjar hållbar och långsiktig tillväxt, sysselsättningsskapande samt ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

För att ge vägledning rörande urvalet av de projekt som Efsi kan stödja ska styrelsen ange inverkan på sysselsättningen och de sociala följderna i den strategiska inriktningen, i riktlinjerna rörande den strategiska allokeringen av tillgångar och i de operativa strategierna och förfarandena, inklusive investeringsstrategierna.

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Under förutsättning att alla relevanta kriterier för stödberättigande är uppfyllda får medlemsstaterna använda de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att bidra till finansieringen av stödberättigade projekt där EIB investerar med stöd av EU‑garantin.

4. Under förutsättning att alla relevanta kriterier för stödberättigande är uppfyllda får medlemsstaterna använda de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att bidra till finansieringen av stödberättigade projekt där EIB investerar med stöd av EU‑garantin. Efsi får även användas för att samfinansiera projekt som är berättigade till stöd genom de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Motivering

Efsi bör användas som kompletterande investeringsverktyg till de befintliga europeiska strukturfonderna. För att båda verktygen ska ge största möjliga effekt bör Efsi-finansierade projekt kunna samfinansieras genom de europeiska struktur- och investeringsfonderna och vice versa. I synnerhet kan de finansieringsinstrument som är tillgängliga inom Efsi, bl.a. lån, bidra till att det går att genomföra ett antal viktiga strukturpolitiska projekt, som har hindrats på grund av brist på offentliga medel.

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen och EIB ska med stöd från medlemsstaterna främja inrättandet av en överskådlig förteckning över nuvarande och potentiella framtida investeringsprojekt i unionen. Förteckningen påverkar inte de slutliga projekt som väljs ut för att motta stöd i enlighet med artikel 3.5.

1. Kommissionen och EIB ska med stöd från medlemsstaterna och regionala och lokala myndigheter främja inrättandet av en överskådlig förteckning över nuvarande och potentiella framtida investeringsprojekt i unionen. Förteckningen påverkar inte de slutliga projekt som väljs ut för att motta stöd i enlighet med artikel 3.5.

Ändringsförslag  52

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen och EIB ska regelbundet och på ett strukturerat sätt utarbeta, uppdatera och sprida information om nuvarande och framtida investeringar som på ett betydande sätt bidrar till uppnåendet av EU:s politiska mål.

2. Kommissionen och EIB ska regelbundet och på ett strukturerat och transparent sätt utarbeta, uppdatera och sprida information om nuvarande och framtida investeringar som på ett betydande sätt bidrar till uppnåendet av EU:s politiska mål.

Ändringsförslag  53

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska regelbundet och på ett strukturerat sätt utarbeta, uppdatera och sprida information om nuvarande och framtida investeringsprojekt inom sina territorier.

3. Medlemsstaterna och regionala och/eller lokala myndigheter ska regelbundet och på ett strukturerat och transparent sätt utarbeta, uppdatera och sprida information om nuvarande och framtida investeringsprojekt inom sina territorier.

Ändringsförslag  54

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. EIB ska, vid behov i samarbete med EIF, två gånger per år rapportera till kommissionen om EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner enligt denna förordning. Rapporten ska inbegripa en bedömning av överensstämmelsen med kraven för användningen av EU-garantin och de centrala resultatindikatorer som fastställts enligt artikel 2.1 g. Rapporten ska också innehålla statistiska och ekonomiska uppgifter och redovisningsuppgifter om var och en av EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner på en ackumulerad basis.

1. EIB och Efsis investeringskommitté ska, vid behov i samarbete med EIF, två gånger per år rapportera till kommissionen, rådet och Europaparlamentet om EIB:s och Efsis finansierings- och investeringstransaktioner enligt denna förordning. Rapporten ska inbegripa en bedömning av överensstämmelsen med kraven för användningen av EU-garantin och de centrala resultatindikatorer som fastställts enligt artikel 2.1 g. Rapporten ska också innehålla statistiska och ekonomiska uppgifter och redovisningsuppgifter om var och en av EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner på en ackumulerad basis. Rapporten ska också innehålla en detaljerad kvalitativ bedömning av de berörda transaktionerna i enlighet med artikel 5.

Ändringsförslag  55

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa) En bedömning av bidraget till unionens mål, i synnerhet rörande Europa 2020-strategins mål för sysselsättning, utbildning och fattigdomsminskning.

Ändringsförslag  56

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ab) En bedömning av de nya arbetstillfällen som skapas med avseende på antal, kvalitet och hållbarhet.

Ändringsförslag  57

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) En bedömning av kvaliteten på EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner.

(d) En bedömning av kvaliteten på EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner samt de resultat som uppnåtts.

Ändringsförslag  58

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 5 – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska i den gemensamma sysselsättningsrapporten som bifogas kommissionens meddelande om den årliga tillväxtöversikten inkludera en detaljerad bedömning av de direkta effekterna på jobbskapandet för de investeringar som finansieras av Efsi, såväl som en analys av spridningseffekterna från sådana investeringar på sysselsättningen i Europa.

Ändringsförslag  59

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) EIB offentliggöra en heltäckande rapport om Efsis funktion,

(a) EIB offentliggöra en heltäckande rapport om Efsis funktion och dess resultat i form av tillväxt och sysselsättning,

Ändringsförslag  60

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Kommissionen ska senast [PO insert date three years after the entry into force of this Regulation] överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av denna förordning, åtföljd av lämpliga förslag.

5. Kommissionen ska senast [PO insert date three years after the entry into force of this Regulation] överlämna en rapport med en allmän och kvalitativ bedömning, för att utvärdera den verkliga socioekonomiska effekten av denna särskilda strategiska plan, till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av denna förordning, åtföljd av lämpliga förslag.

Motivering

Efsi bör utvärderas i sin helhet efter tre år för att bedöma om den har uppfyllt målen som ett kortsiktigt krisinstrument.

Ändringsförslag  61

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. EIB ska omedelbart underrätta Olaf och tillhandahålla nödvändig information när den under något skede av förberedelserna, genomförandet eller avslutningen av transaktioner som omfattas av EU-garantin har skäl att misstänka att det föreligger ett möjligt fall av bedrägeri, korruption, penningtvätt eller annan illegal verksamhet som kan påverka unionens ekonomiska intressen.

1. EIB ska omedelbart underrätta Olaf och tillhandahålla nödvändig information när den under något skede av förberedelserna, genomförandet eller avslutningen av transaktioner som omfattas av EU-garantin har skäl att misstänka att det föreligger ett möjligt fall av bedrägeri, korruption, penningtvätt eller någon som helst annan illegal verksamhet som kan påverka unionens ekonomiska intressen.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Europeiska fonden för strategiska investeringar

Referensnummer

COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)

Ansvariga utskott

Tillkännagivande i kammaren

BUDG

28.1.2015

ECON

28.1.2015

 

 

Yttrande från

Tillkännagivande i kammaren

EMPL

28.1.2015

Föredragande av yttrande

Utnämning

Danuta Jazłowiecka

28.1.2015

Artikel 55 – Gemensamma utskottssammanträden

Tillkännagivande i kammaren

9.3.2015

Behandling i utskott

29.1.2015

5.3.2015

24.3.2015

 

Antagande

1.4.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

37

6

8

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Daniela Aiuto, Georges Bach, Elmar Brok, Sergio Gutiérrez Prieto, Joachim Schuster, Neoklis Sylikiotis, Ivo Vajgl

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Eleonora Evi, Massimo Paolucci

YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (15.4.2015)

till budgetutskottet och utskottet för ekonomi och valutafrågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för strategiska investeringar och om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013
(COM(2015)0010 – C8‑0007/2015 – 2015/0009(COD))

Föredragande av yttrande: Miriam Dalli

KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionen bekräftar i motiveringen till sitt förslag om Europeiska fonden för strategiska investeringar att investeringarna i EU har minskat med cirka 15 procent sedan toppnivån 2007, till följd av den ekonomiska och finansiella krisen. Följaktligen har den ekonomiska återhämtningen, skapandet av nya arbetstillfällen och den långsiktiga tillväxten och konkurrenskraften bromsats. I förslaget betonas också att investeringsgapet medför en risk att man inte kommer att kunna uppnå de mål som fastställts inom Europa 2020-strategin.

Föredraganden påminner om att Europa 2020 är EU:s tillväxtstrategi för detta årtionde och därmed EU:s verktyg för att bli en smart, hållbar och inkluderande ekonomi. Dessa tre ömsesidigt förstärkande prioriteringar bör hjälpa EU och medlemsstaterna att skapa en hög nivå av sysselsättning, produktivitet och social sammanhållning. Rent konkret har unionen i sin EU 2020-strategi fastställt fem ambitiösa mål – om sysselsättning, innovation, utbildning, social delaktighet samt klimat och energi – som ska uppfyllas senast 2020. Det är därför mycket viktigt att dessa mål behandlas på ett lämpligt och tillfredsställande sätt även inom ramen för Efsi.

I dag är investeringar det mest kraftfulla verktyg som kan hjälpa Europa att avsevärt omforma och modernisera sin ekonomi, samtidigt som social och territoriell sammanhållning garanteras inom EU. Viktigt är inte bara kvantiteten på investeringarna, utan hur pengarna investeras och var de investeras. För stort fokus har tyvärr lagts på åtstramningsåtgärder, och för litet på tillväxtstimulerande åtgärder. Denna missberäkning har slagit hårt mot både privata och offentliga investeringar, som sjunkit till en nivå som är för låg för att upprätthålla en återhämtning och för svag för att stötta morgondagens tillväxt. De europeiska och nationella strategierna måste därför få ekonomin att ändra kurs från dess nuvarande dystra bana och in på en ny bana med högre tillväxt, där Europas ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar kan behandlas med lika kraft och beslutsamhet.

Föredraganden anser att Efsi-förslaget kan ge oss möjligheten att genomföra de välbehövda strukturreformerna som kan hjälpa oss att omvandla vår ekonomi till en mer hållbar och resurseffektiv ekonomi. Detta kan vara en möjlighet att starkt stödja innovation och forskning och utveckling på både miljö- och hälsoområdet genom att tillhandahålla en mer inriktad finansiering till kommande teknik, inbegripet sådan som befinner sig i demonstrationsfasen.

Föredragandens vision består av följande:

1.  En infrastrukturunion som bygger på ett tydligt politiskt åtagande som prioriterar teknik för förnybar energi och investeringar i koldioxidsnål energi, som omfattar ett massivt investeringsprogram för att modernisera och uppgradera vår elproduktionskapacitet och våra energinätverk, fastställer ett nytt obligatoriskt mål för sammankopplingar mellan medlemsstater, och skapar europeiska supernät, nya lagringslösningar och marknadsplatser för gas för att trygga vår energiförsörjning.

2.  En energiunion som gör hållbar, resurseffektiv och klimattålig ekonomisk tillväxt till en topprioritering, som främjar de europeiska industriernas och ekonomiernas konkurrenskraft, och som grundar sig på de långsiktiga socioekonomiska och miljömässiga fördelarna med minskade växthusgasutsläpp, miljöskydd och avfallshantering.

3.  En revolutionerande rörlighetsstrategi, för att kunna minska våra transportsystems miljöavtryck, få mer miljöinnovation inom transportnäringen, minska utsläppen från bilar, främja användningen av förnybara bränslen, investera i ren kollektivtrafik, elektromobilitet och i hållbara alternativ för tunga transporter och sjöfart.

4.  Det övergripande målet för att uppnå detta, samtidigt som man säkerställer en stark social del i investeringsprogrammet, är att i övergången till den nya energimodellen införa de två viktiga delarna jobbskapande och hållbar tillväxt.

I detta sammanhang anser föredraganden att Efsi kan ge en möjlighet, inte bara att återställa tillväxten och skapa högkvalitativa arbetstillfällen, utan att samtidigt tackla de utmaningar som är utmärkande för tjugohundratalet, såsom global konkurrens och hållbarhet, att bekämpa klimatförändringarna och uppnå en energiövergång som fasar ut de fossila bränslena i vår ekonomi. Detta behöver göras i linje med Europa 2020-strategin och EU:s energi- och klimatpaket för 2030. Därför behöver vi fokusera vår investeringsstrategi kring vår vision av vilken typ av Europa som vi försöker bygga.

Föredraganden anser att övergången mot en hållbar och resurseffektiv ekonomi med minskade koldioxidutsläpp är den övergripande prioriteringen och det övergripande politiska målet för Europas framtida utveckling. Det är en enorm utmaning, men det finns ingen annan väg framåt. Det behövs ambitiösa investeringar under kommande år om vi framgångsrikt vill omforma vår ekonomi. Men att investera i ”vad som helst” kommer inte att få Europa in på rätt spår. Vi måste kanalisera Efsis investeringsmöjligheter i dessa viktiga prioriterade områden för EU.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetutskottet och utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvariga utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Titeln

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om Europeiska fonden för strategiska investeringar och om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013

om Europeiska fonden för strategiska investeringar

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Det krävs omfattande åtgärder för att ta sig ur den onda cirkel som orsakas av bristen på investeringar. Strukturreformer och finanspolitiskt ansvar är förutsättningar för att stimulera investeringarna. Tillsammans med en förnyad satsning på investeringsfinansiering kan dessa förutsättningar bidra till att skapa en god cirkel, där investeringsprojekt bidrar till att understödja sysselsättningen och efterfrågan och leder till en stadig ökning av tillväxtpotentialen.

(2) Det krävs omfattande åtgärder för att ta sig ur den onda cirkel som orsakas av bristen på investeringar. Strukturreformer och finanspolitiskt ansvar är förutsättningar för att förbättra den europeiska konkurrenskraften och stimulera investeringarna. Europa behöver inrikta sig på att avskaffa onödig byråkrati och minska den administrativa bördan för företag, öppna den inre marknaden för investeringar och se till att finansmarknaderna kan tillhandahålla den likviditet som krävs för att finansiera privata investeringar. Tillsammans med en förnyad satsning på investeringsfinansiering kan dessa förutsättningar bidra till att skapa en god cirkel, där investeringsprojekt bidrar till att understödja sysselsättningen och efterfrågan och leder till en stadig ökning av tillväxtpotentialen.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) Efsi måste vara ett komplement till en övergripande strategi för att förbättra den europeiska konkurrenskraften och locka investeringar. Strukturreformer, finanspolitiskt ansvar och förenkling av lagstiftningen är en förutsättning för att förbättra klimatet för privata investeringar i Europa.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Under hela den ekonomiska och finansiella krisen har unionen ansträngt sig för att främja tillväxt, särskilt genom initiativen i Europa 2020-strategin som är ett sätt att uppnå smart och hållbar tillväxt för alla. Europeiska investeringsbanken (EIB) har också stärkt sin roll när det gäller att initiera och främja investeringar i unionen, delvis genom en ökning av kapitalet i januari 2013. Ytterligare åtgärder krävs för att tillgodose unionens investeringsbehov och för att den tillgängliga likviditeten på marknaden ska användas effektivt och inriktas på finansiering av bärkraftiga investeringsprojekt.

(4) Under hela den ekonomiska och finansiella krisen har unionen inte ansträngt sig tillräckligt för att främja tillväxt, trots initiativen i Europa 2020-strategin som är ett sätt att uppnå smart, miljömässig hållbarhet och tillväxt för alla. Europeiska investeringsbanken (EIB) stärkte sin roll när det gäller att initiera och främja investeringar i unionen, delvis genom en ökning av kapitalet i januari 2013. Ytterligare åtgärder krävs för att tillgodose unionens investeringsbehov och för att den tillgängliga likviditeten på marknaden ska användas effektivt och inriktas på finansiering av bärkraftiga och miljömässigt hållbara investeringsprojekt.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) Investeringsstimulansens effektivitet måste också bedömas efter dess förmåga att återföra den privata investeraren till en långsiktig finansiering av ekonomin, med tanke på att en stor del av det privata sparandet i Europa (omkring 16 000 miljarder euro) för närvarande i huvudsak är placerat på kort sikt och ofta utanför unionen.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till att åtgärda svårigheter när det gäller att finansiera och genomföra produktiva investeringar i unionen och öka tillgången till finansiering. Avsikten är att den ökade tillgången till finansiering särskilt ska gynna små och medelstora företag. Det är också lämpligt att låta en sådan ökad tillgång till finansiering även omfatta medelstora börsnoterade företag, som är företag med upp till 3 000 anställda. Genom att lösa Europas nuvarande investeringsproblem bör man kunna bidra till att stärka unionens ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning.

(10) Syftet med Efsi bör vara att bidra till att åtgärda svårigheter när det gäller att finansiera och genomföra produktiva investeringar i unionen, genom att underlätta ökad tillgång till finansiering i syfte att stimulera hållbar ekonomisk tillväxt. Avsikten är att den ökade tillgången till finansiering ska prioritera små och medelstora företag samt kooperativa företag. Det är också lämpligt att låta en sådan ökad tillgång till finansiering även omfatta medelstora börsnoterade företag, som är företag med upp till 3 000 anställda. Genom att lösa Europas nuvarande investeringsproblem med hjälp av Efsi bör man kunna bidra till att stärka unionens ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning samt energi- och resurseffektiviteten genom att gå över till en hållbar, digital och cirkulär ekonomi.

Motivering

Dessa ambitiösa EU-investeringar måste sträva efter att uppnå de välbehövda strukturreformerna för att kunna omvandla vår ekonomi till en mer hållbar ekonomi, ge ny kraft åt Europas industriella kapacitet samt dess små och medelstora företag och mikroföretag.

Ändringsförslag   7

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Efsi bör stödja strategiska investeringar med stort ekonomiskt mervärde som bidrar till att uppnå unionens politiska mål.

(11) Efsi bör stödja strategiska investeringar med stort samhälleligt, miljömässigt och ekonomiskt mervärde, hög potential att skapa varaktiga högkvalitativa arbetstillfällen och att uppnå unionens politiska mål, särskilt unionens energi-, klimat- och effektivitetsmål såsom de fastställs i Europa 2020-strategin och inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030, samt dess mål för hållbar utveckling och Innovationsunionen, med särskild fokus på forskning och innovation på området för hälsa och utveckling av nya läkemedel. Efsi bör bidra till övergången till en miljövänlig, hållbar och resurseffektiv ekonomi.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Runtom i unionen behöver många små och medelstora företag, inbegripet medelstora börsnoterade företag, stöd för att locka till sig marknadsfinansiering, särskilt för investeringar som medför större risker. Efsi bör hjälpa dessa företag att undgå kapitalbrist genom att låta EIB och Europeiska investeringsfonden (EIF) tillhandahålla direkta och indirekta kapitaltillskott samt lämna garantier för högkvalitativ värdepapperisering av lån, och andra produkter som beviljas i strävan efter att uppnå Efsis mål.

(12) Runtom i unionen behöver många små och medelstora företag, inbegripet medelstora börsnoterade företag, stöd för att locka till sig marknadsfinansiering, särskilt för investeringar som medför större risker. Detta gäller framför allt för företag på landsbygden, där det finns ett akut behov av ekonomisk tillväxt och bevarande av arbetsplatser. Efsi bör hjälpa dessa företag att undgå kapitalbrist genom att låta EIB och Europeiska investeringsfonden (EIF) tillhandahålla direkta och indirekta kapitaltillskott samt lämna garantier för högkvalitativ värdepapperisering av lån, och andra produkter som beviljas i strävan efter att uppnå Efsis mål.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Efsi bör inrättas inom EIB för att dra nytta av dess erfarenhet och dokumenterade framgångar och för att Efsis transaktioner ska börja få positiva effekter så snart som möjligt. Efsis tillhandahållande av finansiering till små och medelstora företag och medelstora börsnoterade företag bör kanaliseras genom Europeiska investeringsfonden (EIF) för att man ska kunna dra nytta av dess erfarenhet av dessa verksamheter.

(13) Efsi bör inrättas inom EIB för att dra nytta av dess erfarenhet och dokumenterade framgångar och för att Efsis transaktioner ska börja få positiva effekter så snart som möjligt. Efsis tillhandahållande av finansiering till små och medelstora företag, i synnerhet på landsbygden, och medelstora börsnoterade företag bör kanaliseras genom Europeiska investeringsfonden (EIF) för att man ska kunna dra nytta av dess erfarenhet av dessa verksamheter.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) Efsi bör inrikta sig på projekt som har stort värde för samhället och ekonomin. Efsi bör särskilt inrikta sig på projekt som främjar nya arbetstillfällen, långsiktig tillväxt och konkurrenskraft. Efsi bör stödja ett brett spektrum av finansiella produkter, däribland eget kapital, skulder eller garantier, för att på bästa sätt tillgodose de enskilda projektens behov. Det breda spektrumet av produkter bör göra det möjligt för Efsi att anpassa sig till marknadens behov samtidigt som man uppmuntrar privata investeringar i projekten. Efsi bör inte vara ett substitut för privat marknadsfinansiering, utan bör i stället katalysera privat finansiering genom att åtgärda marknadsmisslyckanden på ett sätt som garanterar att offentliga medel används så effektivt och strategiskt som möjligt. Kravet på förenlighet med reglerna om statligt stöd bör bidra till en sådan effektiv och strategisk användning.

(14) Efsi bör inrikta sig på projekt som har stor potential att skapa varaktiga, ekonomiska, miljömässiga och samhälleliga fördelar. Efsi bör särskilt inrikta sig på miljömässigt och socialt hållbara projekt som främjar nya högkvalitativa arbetstillfällen, långsiktig tillväxt och hållbarhet samt resurs- och energieffektivitet, innovation och ny teknik inom hälsosektorn, den gröna ekonomin och konkurrenskraften. Efsi bör stödja ett brett spektrum av finansiella produkter, däribland eget kapital, skulder eller garantier, för att på bästa sätt tillgodose de enskilda projektens behov. Det breda spektrumet av produkter bör göra det möjligt för Efsi att anpassa sig till marknadens behov samtidigt som man uppmuntrar privata investeringar i projekten. Efsi bör inte vara ett substitut för privat marknadsfinansiering, utan bör i stället katalysera privat finansiering genom att åtgärda marknadsmisslyckanden på ett sätt som garanterar att offentliga medel används så effektivt och strategiskt som möjligt. Kravet på förenlighet med reglerna om statligt stöd bör bidra till en sådan effektiv och strategisk användning.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a) Man bör särskilt uppmärksamma energieffektivitet i urvalet av projekt som är berättigade till stöd från Efsi för att se till att energieffektivitetsprojekt kan konkurrera på lika villkor med projekt som syftar till att öka energiförsörjningen eller utveckla ny infrastruktur. När det gäller kostnadsnyttoanalyser bör särskilt projekt för energieffektivitet och efterfrågestyrning behandlas enligt samma villkor som projekt för energiförsörjning.

Motivering

Följande betonas i meddelandet av den 25 februari 2015 om en energiunion (COM(2015)0080) – En ramstrategi för en motståndskraftig energiunion med en framåtblickande klimatpolitik: ”I detta sammanhang är det nödvändigt att i grunden ompröva energieffektiviteten och betrakta den som en energikälla i egen rätt, motsvarande värdet på den energi som sparats. Som ett led i översynen av marknadsutformningen kommer kommissionen att säkerställa att energieffektiviteten och styrning genom efterfrågan kan konkurrera på lika villkor med produktionskapaciteten.”

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) Efsi bör inriktas på projekt med en högre risk-/avkastningsprofil än befintliga EIB- och unionsinstrument för att sörja för additionalitet i förhållande till befintliga transaktioner. Efsi bör finansiera projekt i hela unionen, bland annat i de länder som drabbats hårdast av den finansiella krisen. Efsi bör endast användas när finansiering inte finns tillgänglig från andra källor på rimliga villkor.

(15) Efsi bör inriktas på miljömässigt hållbara och socialt acceptabla projekt med en högre risk-/avkastningsprofil än befintliga EIB- och unionsinstrument för att sörja för additionalitet i förhållande till befintliga transaktioner. Efsi bör finansiera projekt i hela unionen, och kan spela en särskild roll för att möjliggöra investeringar, bland annat i de länder som drabbats hårdast av den finansiella krisen och i andra eftersatta landsbygdsregioner i Europa. Efsi bör endast användas när finansiering inte finns tillgänglig från andra källor på rimliga villkor.

Ändringsförslag   13

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) Efsi bör inriktas på investeringar som förväntas vara ekonomiskt och tekniskt bärkraftiga, vilket kan medföra en lämplig grad av risk, samtidigt som de särskilda kraven för Efsi-finansiering är fortsatt uppfyllda.

(16) Efsi bör inriktas på investeringar som förväntas vara ekonomiskt, socialt, miljömässigt och tekniskt bärkraftiga och tillräckligt mogna, vilket kan innebära en viss risk, samtidigt som de särskilda kraven för Efsi-finansiering är fortsatt uppfyllda, nämligen att skapa högkvalitativa arbetstillfällen, underlätta övergången till en koldioxidsnål, cirkulär ekonomi och främja social och territoriell sammanhållning inom unionen.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a) Efsi bör också inrikta sig på innovativa investeringsprojekt av strukturell betydelse för Europeiska unionens och unionsmedborgarnas framtid inom många eftersatta framtidsområden, som bidrar till en hållbar utveckling, till exempel nya energikällor, skydd och bevarande av den biologiska mångfalden, den gröna ekonomin och den blå ekonomin.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) En investeringskommitté bör fatta beslut om användningen av Efsis stöd till infrastruktur och stora projekt utförda av medelstora börsnoterade företag. Investeringskommittén bör bestå av oberoende experter med kunskap om och erfarenhet av investeringsprojekt. Investeringskommittén bör svara inför Efsis styrelse, som bör övervaka att Efsis mål uppnås. För att på ett effektivt sätt dra nytta av EIF:s erfarenhet bör Efsi stödja finansiering till EIF så att EIF kan genomföra enskilda projekt som avser små och medelstora företag och medelstora börsnoterade företag.

(17) En investeringskommitté bör fatta beslut om användningen av Efsis stöd till infrastruktur och stora projekt utförda av medelstora börsnoterade företag. Investeringskommittén bör bestå av oberoende experter med kunskap om och erfarenhet av offentliga och privata investeringsprojekt inom den gröna och cirkulära ekonomin, och säkerställa att projekten är miljömässigt hållbara. Investeringskommittén bör svara inför Efsis styrelse, som bör övervaka att Efsis mål och unionens politiska syften uppnås. Efsis styrelse bör vara ansvarig för sina beslut inför Europaparlamentet. För att på ett effektivt sätt dra nytta av EIF:s erfarenhet bör Efsi stödja finansiering till EIF så att EIF kan genomföra enskilda projekt som avser små och medelstora företag och medelstora börsnoterade företag med ett högt miljömässigt och socialt mervärde.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) För att möjliggöra en ytterligare ökning av dess resurser bör deltagandet i Efsi vara öppet för tredje parter, däribland medlemsstater, nationella utvecklingsbanker eller offentliga organ som ägs eller kontrolleras av medlemsstaterna, enheter i den privata sektorn och enheter utanför unionen, under förutsättning att befintliga bidragsgivare samtycker. Tredje parter kan bidra direkt till Efsi och delta i Efsis förvaltningsstruktur.

(19) För att möjliggöra en ytterligare ökning av dess resurser bör deltagandet i Efsi vara öppet för tredje parter, däribland medlemsstater, nationella utvecklingsbanker eller offentliga organ som ägs eller kontrolleras av medlemsstaterna, enheter i den privata sektorn och enheter utanför unionen, under förutsättning att befintliga bidragsgivare samtycker.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a) Förfarandena för att genomföra Efsi och medlemsstaternas formella engagemang kommer att spela en viktig roll för Efsis framgång. Man måste också säkerställa att de bästa projekten väljs ut enligt objektiva kriterier och oberoende av deras nationella ursprung.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24) EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner som stöds av Efsi bör förvaltas i enlighet med bankens egna regler och förfaranden, inbegripet lämpliga kontrollåtgärder och åtgärder för att motverka skatteundandragande, och i enlighet med relevanta regler och förfaranden som avser Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och revisionsrätten, inbegripet trepartsavtalet mellan Europeiska kommissionen, Europeiska revisionsrätten och Europeiska investeringsbanken.

(24) EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner som stöds av Efsi bör förvaltas i enlighet med bankens egna regler och förfaranden och när det gäller dess övergripande och sektorsspecifika strategier i enlighet med lämpliga kontrollåtgärder och åtgärder för att motverka skatteundandragande, och i enlighet med relevanta regler och förfaranden som avser Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och revisionsrätten, inbegripet trepartsavtalet mellan Europeiska kommissionen, Europeiska revisionsrätten och Europeiska investeringsbanken.

Motivering

Detta tillägg behövs för att klargöra att EIB:s strategier bör respekteras inom ramen för Efsi, till exempel transport-, energi- eller klimatstrategier, med hänsyn till att EIB åtar sig att tillämpa sin normala projektbedömningsprocess på varje projekt som sedan går igenom Efsi.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25) EIB bör regelbundet utvärdera de verksamheter som stöds av Efsi för att garantera deras relevans, resultat och effekter och för att identifiera de aspekter som skulle kunna förbättra den framtida verksamheten. Sådana utvärderingar bör bidra till ansvarighet och hållbarhetsanalys.

(25) EIB bör regelbundet utvärdera de verksamheter som stöds av Efsi för att garantera deras relevans, resultat och projektens samhällsekonomiska och miljömässiga effekter och för att identifiera de aspekter som skulle kunna förbättra den framtida verksamheten. Sådana utvärderingar bör bidra till ansvarighet och miljömässig, social och ekonomisk hållbarhetsanalys. Projektens resurseffektivitet bör också beaktas i konsekvensbedömningen.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26) Vid sidan av de finansieringstransaktioner som kommer att genomföras genom Efsi bör det inrättas ett Europeiskt centrum för investeringsrådgivning. Detta centrum bör tillhandahålla ökat stöd till utarbetande och förberedelse av projekt i unionen, genom att bygga på expertis hos kommissionen, EIB, nationella utvecklingsbanker och de europeiska struktur- och investeringsfondernas förvaltningsmyndigheter. Därigenom bör det inrättas en enda kontaktpunkt för frågor om tekniskt stöd till investeringar i unionen.

(26) Vid sidan av de finansieringstransaktioner som kommer att genomföras genom Efsi bör det inrättas ett Europeiskt centrum för investeringsrådgivning. Detta centrum bör tillhandahålla ökat stöd till utarbetande och förberedelse av projekt i unionen, genom att bygga på expertis hos kommissionen, EIB, nationella utvecklingsbanker och de europeiska struktur- och investeringsfondernas förvaltningsmyndigheter. Därigenom bör det inrättas en enda kontaktpunkt för frågor om tekniskt stöd till investeringar i unionen som ska vara särskilt utformad för att tillgodose de små och medelstora företagens behov.

Ändringsförslag   21

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29) För att delvis finansiera bidraget från unionens budget bör det ske en minskning av de tillgängliga anslagen inom Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation 2014–2020, som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/20132, och Fonden för ett sammanlänkat Europa, som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/20133. Dessa program tjänar syften som Efsi inte har. Minskningen av bägge programmen för att finansiera garantifonden förväntas dock säkerställa större investeringar inom vissa delar av deras respektive mandat än vad som är möjligt genom de befintliga programmen. Efsi bör kunna fungera som en hävstång för EU-garantin och därigenom mångfaldiga den finansiella effekten inom dessa områden av forskning, utveckling och innovation samt transport, telekommunikation och energiinfrastruktur, jämfört med om medlen hade spenderats genom bidrag inom de planerade programmen Horisont 2020 och Fonden för ett sammanlänkat Europa. Därför bör en del av den finansiering som anslagits för dessa program omfördelas till Efsi.

(29) Bidraget från unionens budget till EU-budgetens garantifond kommer att successivt godkännas av Europaparlamentet och rådet inom ramen för det årliga budgetförfarandet fram till 2020. För detta ändamål bör budgetmyndigheten utnyttja, när så är lämpligt, alla tillgängliga mekanismer för flexibilitet och relevanta bestämmelser enligt förordningen om den fleråriga budgetramen för 2014–2020.

__________________

 

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 104).

 

3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 348, 20.12.2013, s. 129).

 

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32) Medlemsstaterna har också börjat arbeta på nationell nivå för att upprätta och främja projektförteckningar över projekt av nationell betydelse. Den information som kommissionen och EIB tar fram bör kunna kopplas till kompletterande nationella projektförteckningar.

(32) Medlemsstaterna har också börjat arbeta på nationell nivå för att upprätta och främja projektförteckningar över miljömässigt innovativa projekt av nationell betydelse. Den information som kommissionen och EIB tar fram bör kunna kopplas till kompletterande nationella projektförteckningar.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33) Även om de projekt som ingår i projektförteckningen kan användas av EIB för att identifiera och välja projekt som ska stödjas av Efsi, bör projektförteckningen ha en bredare räckvidd när det gäller att identifiera projekt i hela unionen. Detta kan inbegripa projekt som kan finansieras fullt ut av den privata sektorn eller med stöd av andra instrument som tillhandahålls på europeisk eller nationell nivå. Efsi bör kunna stödja finansiering av och investeringar i projekt som identifierats i projektförteckningen, men det bör inte finnas någon automatik mellan upptagandet i förteckningen och tillgång till stöd från Efsi, och Efsi bör ges full frihet att välja ut och stödja projekt som inte ingår i förteckningen.

(33) Även om de projekt som ingår i projektförteckningen kan användas av EIB för att identifiera och välja miljömässigt hållbara projekt som ska stödjas av Efsi, bör projektförteckningen ha en bredare räckvidd när det gäller att identifiera miljömässigt hållbara projekt i hela unionen. Detta kan inbegripa projekt som kan finansieras fullt ut av den privata sektorn eller med stöd av andra instrument som tillhandahålls på europeisk eller nationell nivå. Efsi bör kunna stödja finansiering av och investeringar i miljömässigt hållbara projekt som identifierats i projektförteckningen, men det bör inte finnas någon automatik mellan upptagandet i förteckningen och tillgång till stöd från Efsi, och Efsi bör ges full frihet att välja ut och stödja projekt som inte ingår i förteckningen.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(33a) Projekt med resurseffektiva lösningar bör prioriteras vid urvalet av projekt som ska stödjas av Efsi. Inga projekt som är koldioxid- och resursintensiva bör finansieras.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Skäl 33b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(33b) Med tanke på att kommissionen beräknar att det behövs 142 miljarder euro i investeringar i infrastruktur för överföring, havsbaserade nät och smarta nät, bör projekt som bidrar till att tillgodose detta behov stödjas speciellt.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Skäl 36a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(36a) Eftersom Efsi kommer att utgöras av betydande omfördelningar från EU:s budget bör parlamentet ha rätt att begära att EU:s kommissionsledamot med ansvar för budget infinner sig i parlamentet för granskning av användningen av EU:s budget, i synnerhet med avseende på resultat och utgifter.

Motivering

Kommissionsledamoten med ansvar för budget och revisionsrätten har efterlyst en ändrad kultur i EU-institutionernas behandling av EU-budgeten och har särskilt framhållit behovet av ökad tonvikt på ansvarighet, resultat och utgifter. Därför är det viktigt att parlamentet kontrollerar dessa delar och håller kommissionsledamoten ansvarig. För att garantera Efsis styrning bör kontrollrätten endast omfatta den berörda kommissionsledamoten.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ingå ett avtal (nedan kallat Efsi-avtalet) med Europeiska investeringsbanken (EIB) om inrättandet av en Europeisk fond för strategiska investeringar (nedan kallad Efsi).

Kommissionen ska ingå ett avtal (nedan kallat Efsi-avtalet) med Europeiska investeringsbanken (EIB) om inrättandet av en Europeisk fond för strategiska och miljömässigt hållbara investeringar (nedan kallad Efsi).

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Syftet med Efsi ska vara att stödja investeringar i unionen och sörja för ökad tillgång till finansiering för företag som har upp till 3 000 anställda, med särskild inriktning på små och medelstora företag, genom att ge EIB kapacitet att bära risker.

Syftet med Efsi ska vara att stödja miljömässigt hållbara och socialt acceptabla investeringar i unionen och sörja för ökad tillgång till finansiering för företag som har upp till 3 000 anställda, med särskild inriktning på små och medelstora företag, genom att ge EIB kapacitet att bära risker. Investeringar som stöds av Efsi bör företrädesvis styras mot nya och innovativa tillväxtkällor och möjliggöra en övergång för den europeiska ekonomin till en verkligt hållbar ekonomi.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska kunna ansluta sig till Efsi-avtalet. Om de befintliga bidragsgivarna samtycker ska Efsi-avtalet också vara öppet för andra tredje parter, däribland nationella utvecklingsbanker eller offentliga organ som ägs eller kontrolleras av medlemsstaterna, samt enheter i den privata sektorn.

2. Medlemsstaterna ska kunna ansluta sig till Efsi-avtalet. Om de befintliga bidragsgivarna samtycker ska Efsi-avtalet också vara öppet för andra tredje parter, däribland nationella utvecklingsbanker eller offentliga organ som ägs eller kontrolleras av medlemsstaterna, samt enheter i den privata sektorn. Medlemsstaterna och andra tredje parter får inte delta i Efsis förvaltningsstruktur.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 1a

 

Definitioner

 

I denna förordning avses med

 

a) nationella utvecklingsbanker eller institutioner: juridiska personer som yrkesmässigt bedriver finansiell eller kommersiell verksamhet och som har fått ett mandat av en medlemsstat, antingen på central, regional eller lokal nivå, att bedriva offentlig utveckling eller främjande verksamhet.

 

b) små och medelstora företag: mikroföretag samt små och medelstora företag enligt definitionen i rekommendation 2003/361/EG.

 

c) medelstora börsnoterade företag: juridiska personer med upp till 3 000 anställda som inte är små och medelstora företag.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Efsi-avtalet ska föreskriva att en tydlig skillnad görs mellan transaktioner som genomförs med stöd av Efsi och EIB:s övriga transaktioner.

Efsi-avtalet ska föreskriva att en tydlig skillnad görs mellan transaktioner som genomförs med stöd av Efsi och EIB:s övriga transaktioner. Additionaliteten ska säkerställas av styrelsen på grundval av Efsis riskprofil och uppnåendet av de politiska mål som anges i artikel 5.2.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Efsi-avtalet ska innehålla specifika och mätbara kriterier för att bedöma projektens bidrag till de allmänna politiska målen i artikel 5.2.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Genom Efsi-avtalet ska det inrättas ett Europeiskt centrum för investeringsrådgivning inom EIB. Detta centrum ska ha som syfte att bygga på EIB:s och kommissionens befintliga rådgivningstjänster i syfte att tillhandahålla rådgivningsstöd för identifiering, förberedelse och utarbetande av investeringsprojekt samt fungera som ett gemensamt tekniskt rådgivningscentrum för projektfinansiering i unionen. Detta ska inbegripa stöd när det gäller användningen av tekniskt bistånd till projektstrukturering, användningen av innovativa finansieringsinstrument, användning av offentlig-privata partnerskap och, vid behov, rådgivning om relevanta frågor som rör EU-lagstiftningen.

2. Genom Efsi-avtalet ska det inrättas ett Europeiskt centrum för investeringsrådgivning inom EIB, men utan att man bygger upp ytterligare byråkratiska hinder eller andra system. Detta centrum ska ha som syfte att bygga på EIB:s och kommissionens befintliga rådgivningstjänster i syfte att tillhandahålla rådgivningsstöd för identifiering, förberedelse och utarbetande av investeringsprojekt, genom att prioritera projekt inom hållbar och koldioxidsnål energi, transport och resurseffektivitet, samt fungera som ett gemensamt tekniskt rådgivningscentrum för projektfinansiering i unionen. Detta ska inbegripa stöd när det gäller användningen av tekniskt bistånd till projektstrukturering, användningen av innovativa finansieringsinstrument, användning av offentlig-privata partnerskap och, vid behov, rådgivning om relevanta frågor som rör EU-lagstiftningen. Centrumet ska organiseras så att det kan tillgodose små och medelstora företags behov av hjälp med förfarandena.

Motivering

Europeiska centrumet för investeringsrådgivning bör särskilt inrikta sig på projekt som är förenliga med EU:s energi-, klimat- och hållbarhetsmål. I detta hänseende har energi- och resurseffektivitet störst potential att skapa flera fördelar för EU, såsom kostnadsnedskärningar (förbättra vissa sektorers konkurrenskraft), många nya arbetstillfällen, utmärkt kostnadseffektivitet samt förbättrad energi- och resurstrygghet vilken förbättrar EU:s bärkraft och stödet till små och medelstora företag.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För att uppnå detta mål ska centrumet utnyttja sakkunskap hos EIB, kommissionen, nationella utvecklingsbanker och de europeiska struktur- och investeringsfondernas förvaltningsmyndigheter.

För att uppnå detta mål ska centrumet utnyttja sakkunskap hos EIB, kommissionen, nationella och regionala utvecklingsbanker och de europeiska struktur- och investeringsfondernas förvaltningsmyndigheter genom lämpliga partnerskap på medlemsstatsnivå.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. De medlemsstater som blir parter i Efsi-avtalet ska i synnerhet kunna lämna sina bidrag i form av kontanta medel eller en garanti som EIB kan godta. Andra tredje parter ska endast kunna lämna sina bidrag i form av kontanta medel.

3. De medlemsstater som blir parter i Efsi-avtalet ska i synnerhet kunna lämna sina bidrag i form av kontanta medel eller en garanti som EIB kan godta. Andra tredje parter ska endast kunna lämna sina bidrag i form av kontanta medel. Medlemsstaternas bidrag ska omfattas av samtliga regler i stabilitets- och tillväxtpakten.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. I Efsi-avtalet ska det föreskrivas att Efsi ska förvaltas av en styrelse som ska fastställa den strategiska inriktningen, den strategiska allokeringen av tillgångar samt de operativa strategierna och förfarandena, inbegripet investeringsstrategin för projekt som Efsi kan stödja och Efsis riskprofil, i enlighet med målen i artikel 5.2. Styrelsen ska utse en av sina ledamöter till ordförande.

1. I Efsi-avtalet ska det föreskrivas att Efsi ska förvaltas av en styrelse som ska fastställa den strategiska inriktningen, den strategiska allokeringen av tillgångar samt de operativa strategierna och förfarandena, inbegripet Efsis riskprofil och investeringsstrategin för projekt som Efsi kan stödja för att garantera additionalitet i förhållande till EIB:s vanliga verksamhet, i enlighet med målen i artikel 5.2 och EU-fördragens om social, ekonomisk och territoriell sammanhållning. Styrelsens arbete ska vara fullständigt transparent och den ska utse en av sina ledamöter till ordförande.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Så länge som de enda bidragsgivarna till Efsi är unionen och EIB ska antalet ledamöter och röster i styrelsen tilldelas på grundval av storleken på bidragen i form av kontanta medel eller garantier.

Antalet ledamöter i styrelsen ska fördelas mellan EIB och kommissionen.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den verkställande direktören och biträdande verkställande direktören ska utses av styrelsen efter ett gemensamt förslag från kommissionen och EIB för en förnybar period på tre år.

Den verkställande direktören och biträdande verkställande direktören ska utses av styrelsen efter ett gemensamt förslag från kommissionen och EIB för en förnybar period på tre år och som inte överstiger totalt sex år. Den verkställande direktören och den biträdande verkställande direktören ska utses enligt ett öppet och transparent urvalsförfarande.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Efsi-avtalet ska föreskriva att Efsi ska ha en investeringskommitté som ska ansvara för att granska möjliga transaktioner i enlighet med Efsis investeringsstrategier och för att godkänna stödet från EU-garantin för transaktioner i enlighet med artikel 5 oavsett transaktionernas geografiska läge.

5. Efsi-avtalet ska föreskriva att Efsi ska ha en investeringskommitté som ska ansvara för att granska möjliga transaktioner i enlighet med Efsis investeringsstrategier och för att på ett fullständigt transparent och ansvarsfullt sätt godkänna stödet från EU-garantin för transaktioner i enlighet med artikel 5 oavsett transaktionernas geografiska läge. Investeringskommittén ska också säkerställa att projekten är miljömässigt bärkraftiga.

Motivering

Fullständig transparens och ansvarsskyldighet bör prägla utarbetandet av investeringsstrategier och riktlinjer liksom projekturvalet, för att man ska förbättra kvaliteten på projekten och garantera ansvarstagande och ett smidigt genomförande. All relevant information och bedömning avseende varje projekt bör offentliggöras.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Investeringskommittén ska bestå av sex oberoende experter och den verkställande direktören. Oberoende experter ska ha en hög grad av relevant marknadserfarenhet av projektfinansiering och utses av styrelsen för en förnybar period på tre år.

Investeringskommittén ska bestå av sex oberoende experter och den verkställande direktören. Oberoende experter ska ha en hög grad av relevant marknadserfarenhet av projektfinansiering och expertis inom de allmänna mål som avses i artikel 5.2. Experterna ska utses av styrelsen enligt ett öppet och transparent urvalsförfarande för en period på tre år, som endast kan förnyas en gång. Det ska säkerställas att projekturvalet baseras på EIB:s principer och styrs av en rad hållbarhetskriterier i enlighet med artikel 5.

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner som stöds av Efsi bör förvaltas i enlighet med bankens egna regler och förfaranden och med beaktande av dess övergripande och sektorsspecifika strategier.

Motivering

Detta tillägg behövs för att klargöra att alla EIB-strategier bör respekteras inom ramen för Efsi, till exempel transport-, energi- eller klimatstrategier. Detta är ganska logiskt med tanke på att EIB åtar sig att tillämpa sin normala projektbedömningsprocess på varje projekt som sedan går igenom Efsi.

Ändringsförslag   42

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. EU-garantin ska beviljas för de finansierings- och investeringstransaktioner som genomförs av EIB och som godkänts av den investeringskommitté som avses i artikel 3.5 eller för finansiering till EIF i syfte att genomföra EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner i enlighet med artikel 7.2. De berörda transaktionerna ska vara förenliga med unionens politik och stödja något av följande allmänna mål:

2. EU-garantin ska beviljas för de finansierings- och investeringstransaktioner som genomförs av EIB och som främjar övergången till en smart, hållbar, cirkulär och koldioxidsnål ekonomi, och som godkänts av den investeringskommitté som avses i artikel 3.5 eller för finansiering till EIF i syfte att genomföra EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner i enlighet med artikel 7.2. De berörda transaktionerna ska vara ekonomiskt, miljömässigt och socialt börkraftiga och förenliga med unionens politik, de ska överensstämma med målen för en hållbar utveckling i Lissabonfördraget och Europa 2020-strategin och ska stödja något av följande allmänna mål:

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Utveckling av infrastruktur, bland annat på transportområdet, särskilt i industriområden; energi, särskilt sammankopplingar av energinät; och digital infrastruktur.

(a) Utveckling av hållbar, koldioxidsnål och energieffektiv infrastruktur i överensstämmelse med EU:s långsiktiga mål för klimat-, energi- och miljöpolitiken, bland annat på transportområdet, särskilt hållbara transportslag, elektromobilitet och miljövänliga lösningar i industriområden, stadsområden och avlägsna områden, och utveckling av alternativ och koldioxidsnål transportinfrastruktur; energi, särskilt sammankopplingar av energinät inom unionen, smarta nät, smarta mätare, el- och gaslagringkapacitet i syfte att minska energiberoendet; och digital infrastruktur.

Ändringsförslag   44

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Investeringar i utbildning och fortbildning, hälso- och sjukvård, forskning, utveckling, informations- och kommunikationsteknik och innovation.

(b) Investeringar i utbildning och fortbildning, i innovativa lösningar inom hälso- och sjukvård, såsom e-hälsa, och nya effektiva läkemedel; i forskning, utveckling och innovation, särskilt i ny teknik för förnybar energi och koldioxidsnål teknik och alternativa bränslen; i projekt som fortfarande befinner sig i demonstrations- och pilotfasen; i miljöinnovation; och i informations- och kommunikationsteknik.

Ändringsförslag   45

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Utbyggnad av förnybar energi och energi- och resurseffektivitet.

(c) Utveckling och utbyggnad av förnybar energi, koldioxidsnål energiteknik, resurseffektivitetsåtgärder för att främja den cirkulära ekonomin och stärkt stöd för energieffektivitetsprojekt, i synnerhet lösningar på efterfrågesidan och omfattande energieffektiv renovering av byggnader.

Ändringsförslag   46

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) Infrastrukturprojekt på miljöområdet och det sociala området samt när det gäller naturresurser och stadsutveckling.

(d) Hållbara infrastrukturprojekt på området för miljö, naturresurser och biologisk mångfald i linje med det sjunde miljöhandlingsprogrammet, samt resurseffektivitet, avfallsminskning, vattenförvaltning, landsbygds- och stadsutveckling, hållbar rörlighet i städer och på det socioekonomiska området.

Ändringsförslag47

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da) Innovativa investeringar inom eftersatta områden, till exempel nya energislag, skydd och bevarande av den biologiska mångfalden och den gröna ekonomin.

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Dessutom ska EU-garantin beviljas för stöd, via EIB, till särskilda investeringsplattformar och nationella utvecklingsbanker som investerar i transaktioner som uppfyller kraven i denna förordning. I så fall ska styrelsen fastställa strategier i fråga om investeringsplattformar som kan omfattas av garantin.

Dessutom ska EU-garantin beviljas för stöd, via EIB, till särskilda investeringsplattformar och nationella och regionala utvecklingsbanker som investerar i transaktioner som uppfyller kraven i denna förordning.

 

För att energieffektivitet ska behandlas som en energikälla i egen rätt ska EU-garantin dessutom endast beviljas för EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner om det utförs en jämförelse på grundval av lika spelregler, där energieffektivitet och efterfrågestyrning konkurrerar på lika villkor med produktionskapacitet, när så är tekniskt möjligt, och enligt de principer och kriterier som anges i bilaga 1a (ny), samtidigt som berättigade brådskande och exceptionella energisäkerhetsöverväganden beaktas.

Motivering

I meddelandet av den 25 februari 2015 om en energiunion (COM(2015)0080) – En ramstrategi för en motståndskraftig energiunion med en framåtblickande klimatpolitik betonas följande: ”I detta sammanhang är det nödvändigt att i grunden ompröva energieffektiviteten och betrakta den som en energikälla i egen rätt, motsvarande värdet på den energi som sparats. Som ett led i översynen av marknadsutformningen kommer kommissionen att säkerställa att energieffektiviteten och styrning genom efterfrågan kan konkurrera på lika villkor med produktionskapaciteten. Detta bör avspeglas i kraven för beviljandet av EU-garantin.”

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

EU-garantin kan kombineras med, komplettera, påskynda eller stärka befintliga EU-finansieringsinstrument.

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

De berörda transaktionerna ska inte omfatta

 

a) avveckling eller anläggande av kärnkraftverk,

 

b) investering i flygplatsinfrastruktur, såvida den inte är relaterad till miljöskydd eller åtföljs av investering som är nödvändig för att begränsa eller minska den negativa miljöpåverkan,

 

c) investeringar i infrastruktur fö