Postupak : 2013/0403(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0140/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0140/2015

Rasprave :

PV 06/10/2015 - 14
CRE 06/10/2015 - 14

Glasovanja :

PV 07/10/2015 - 10.3
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0338

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 694kWORD 374k
23.4.2015
PE 539.630v02-00 A8-0140/2015

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti i Uredbe (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uvođenju postupka za europski platni nalog

(COM(2013)0794 – C8‑0414/2013 – 2013/0403(COD))

Odbor za pravna pitanja

Izvjestiteljica: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 EXPLANATORY STATEMENT
 POSTUPAK

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti i Uredbe (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uvođenju postupka za europski platni nalog

(COM(2013)0794 – C8‑0414/2013 – 2013/0403(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0794),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 81. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0414/2013),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0140/2015),

1.      usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.      traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.      nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka - 1.

Uredba (EZ) br. 861/2007

Naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1) Naslov Uredbe mijenja se kako slijedi:

Uredba (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti

Uredba (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uvođenju pojednostavljenog europskog postupka za sporove do 10 000 EUR

 

(Iz ove izmjene proizlaze odgovarajuće izmjene u cijelom tekstu Uredbe (EZ) br. 861/2007.)

Amandman  2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Povećanje praga do 10 000 EUR bilo bi posebno korisno malim i srednjim poduzećima, koja su trenutačno obeshrabrena i ne žele pokretati sporove jer su prema nacionalnim redovnim ili pojednostavljenim postupcima troškovi sporova nerazmjerni vrijednosti spora i/ili su sudski postupci dugotrajni. Povećanjem praga olakšao bi se pristup djelotvornim i troškovno učinkovitim pravnim lijekovima u prekograničnim sporovima koji uključuju mala i srednja poduzeća. Lakšim pristupom pravosuđu povećalo bi se povjerenje u prekogranične transakcije i u potpunosti bi se iskoristile mogućnosti koje nudi unutarnje tržište.

(5) Povećanje praga kojim bi se pokrili svi zahtjevi podneseni protiv pravnih osoba u iznosu do 10 000 EUR, bilo bi posebno korisno malim i srednjim poduzećima, koja su trenutačno obeshrabrena i ne žele pokretati sporove jer su prema nacionalnim redovnim ili pojednostavljenim postupcima troškovi sporova nerazmjerni vrijednosti spora i/ili su sudski postupci dugotrajni. Povećanjem praga olakšao bi se pristup djelotvornim i troškovno učinkovitim pravnim lijekovima u prekograničnim sporovima koji uključuju mala i srednja poduzeća. Lakšim pristupom pravosuđu povećalo bi se povjerenje u prekogranične transakcije i u potpunosti bi se iskoristile mogućnosti koje nudi unutarnje tržište. U svrhu ove Uredbe zahtjev podnesen protiv pravne osobe jest zahtjev u kojem je zakonom države članice ili treće zemlje najmanje jedan tuženik osim osobe koja djeluje u svoje ime priznat kao pravna osoba. Zahtjevi podneseni protiv osoba koje djeluju u svoje ime trebali bi biti pokriveni samo ako iznose manje od 5000 EUR.

 

Amandman  3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Europski postupak za sporove male vrijednosti moguće je dalje unaprijediti na način da se iskoristi tehnološki razvoj u području pravosuđa kojime se uklanjaju geografske udaljenosti i njihove posljedice u smislu visokih troškova i trajanja postupka kao čimbenika koji obeshrabruju pristup pravosuđu.

(8) Pojednostavljeni europski postupak za sporove male vrijednosti moguće je dalje unaprijediti na način da se iskoristi tehnološki razvoj u području pravosuđa kojim bi se trebao ukloniti problem geografske udaljenosti i njegove posljedice u smislu visokih troškova i trajanja postupka kao čimbenika koji obeshrabruju pristup pravosuđu.

Amandman  4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) Usmene rasprave i izvođenje dokaza saslušanjem svjedoka, vještaka ili stranaka moraju se provoditi sredstvima komunikacije na daljinu. To ne bi trebalo utjecati na pravo stranke u postupku da dođe na usmenu raspravu. U kontekstu usmenih rasprava i izvođenja dokaza, države članice moraju koristiti moderna sredstva komunikacije na daljinu koja omogućuju osobama da budu saslušane bez potrebe za putovanjem na sud. Ako osoba koja svjedoči ima domicil u državi članici koja nije država članica u kojoj se nalazi sud, usmene rasprave moraju se organizirati u skladu s pravilima iz Uredbe Vijeća (EZ) br. 1206/200117. Ako osoba koja svjedoči ima domicil u državi članici u kojoj se nalazi nadležni sud ili u trećoj zemlji, usmena se rasprava može održati putem videokonferencije, telekonferencije ili drugim prikladnim tehnologijama za komunikaciju na daljinu u skladu s nacionalnim pravom. Stranka uvijek mora imati pravo prisustvovati usmenoj raspravi na sudu ako je tako zatražila. Sud bi trebao koristiti najjednostavniju i najjeftiniju metodu izvođenja dokaza.

(12) Usmene rasprave i izvođenje dokaza saslušanjem svjedoka, vještaka ili stranaka moraju se provoditi sredstvima komunikacije na daljinu. To ne bi trebalo utjecati na pravo stranke u postupku da dođe na usmenu raspravu. U kontekstu usmenih rasprava i izvođenja dokaza, države članice moraju koristiti moderna sredstva komunikacije na daljinu koja omogućuju osobama da budu saslušane bez potrebe za putovanjem na sud. Ako osoba koja svjedoči ima domicil u državi članici koja nije država članica u kojoj se nalazi sud, usmene rasprave moraju se organizirati u skladu s pravilima iz Uredbe Vijeća (EZ) br. 1206/200117. Ako osoba koja svjedoči ima domicil u državi članici u kojoj se nalazi nadležni sud ili u trećoj zemlji, usmena se rasprava može održati putem videokonferencije, telekonferencije ili drugim prikladnim tehnologijama za komunikaciju na daljinu u skladu s nacionalnim pravom. Stranka koja to zatraži uvijek mora imati pravo prisustvovati i biti saslušana na sudu ili imati svjedoka koji će prisustvovati, odnosno biti saslušan na sudu; Sud bi trebao koristiti najjednostavniju i najjeftiniju metodu izvođenja dokaza.

__________________

__________________

17 Uredba Vijeća (EZ) br. 1206/2001 od 28. svibnja 2001. o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima (SL L 174, 27.6.2001., str. 1).

17 Uredba Vijeća (EZ) br. 1206/2001 od 28. svibnja 2001. o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima (SL L 174, 27.6.2001., str. 1).

Justification

When witnesses are heard, the directness and oral nature of proceedings is a principle that must be respected.

Amandman  5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13) Potencijalni troškovi spora mogu igrati ulogu u odluci tužitelja hoće li pokrenuti postupak. Sudske pristojbe mogu, uz ostale troškove, obeshrabriti tužitelje podizanja tužbe, posebno u onim državama članicama u kojima su sudske pristojbe nerazmjerne. Kako bi se osigurao pristup pravosuđu u prekograničnim sporovima male vrijednosti, sudske pristojbe trebale bi biti razmjerne vrijednosti spora. Uredbom se ne namjeravaju usklađivati sudske pristojbe; umjesto toga, njome se određuje najviša granica sudskih pristojbi koja bi postupak učinila dostupnim značajnom broju tužitelja te istovremeno omogućili državama članicama diskrecijsko pravo odabira načina izračuna sudskih pristojbi i njihova iznosa.

(13) Potencijalni troškovi spora jedan su od osnovnih faktora koji utječu na odluku tužitelja hoće li pokrenuti postupak. Sudske pristojbe mogu, uz ostale troškove, obeshrabriti tužitelje podizanja tužbe, posebno u onim državama članicama u kojima su sudske pristojbe nerazmjerne. Sudske pristojbe trebale bi biti određene tako da ne budu veće od pristojbi utvrđenih za istovjetne domaće postupke. Očekuje se da će pristojbama čiji bi iznos bio jednak onima u domaćim postupcima ili manji od njih potaknuti primjena pojednostavljenog europskog postupka, što bi dijelom proizišlo iz njegove uspostave kao ekonomičnog instrumenta usporedivog s učestalijim domaćim postupcima. U državama članicama u kojima nema domaćeg postupka sudske pristojbe trebale bi biti utvrđene u iznosu koji nije nerazmjeran vrijednosti zahtjeva.

Amandman  6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) Zbog plaćanja sudskih pristojbi ne bi trebalo zahtijevati od tužitelja da putuje ili da u tu svrhu uzima odvjetnika. Svi sudovi nadležni u europskim postupcima za sporove male vrijednosti trebali bi prihvaćati barem plaćanja putem interneta bankovnim prijenosom i kreditnom ili debitnom karticom.

(14) Zbog plaćanja sudskih pristojbi ne bi trebalo zahtijevati od tužitelja da putuje ili da u tu svrhu uzima odvjetnika. Svi sudovi nadležni u pojednostavljenim europskim postupcima trebali bi prihvaćati barem plaćanja internetom ili drugim metodama plaćanja na daljinu, bankovnim prijenosom te kreditnom ili debitnom karticom.

Amandman  7

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 1.

Uredba (EZ) br. 861/2007

Članak 2. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Ova se Uredba primjenjuje na građanske i trgovačke stvari, bez obzira na vrstu suda, kada vrijednost zahtjeva ne prelazi 10 000 EUR u vrijeme kada je obrazac tužbenog zahtjeva zaprimljen od strane nadležnog suda, isključujući sve kamate, troškove i izdatke. Ne primjenjuje se posebno na porezne, carinske ili upravne stvari ili na odgovornost države za radnje ili propuste u izvršavanju javnih ovlasti (acta jure imperii).

1. Ova se Uredba primjenjuje na građanske i trgovačke stvari, bez obzira na vrstu suda, kada vrijednost zahtjeva u sporu protiv pravne osobe iznosi do 10 000 EUR, tj. manje od 5000 EUR kada se spor vodi protiv fizičke osobe, u vrijeme kada je obrazac tužbenog zahtjeva zaprimljen od strane nadležnog suda, isključujući sve kamate, troškove i izdatke. Ne primjenjuje se posebno na porezne, carinske ili upravne stvari ili na odgovornost države za radnje ili propuste u izvršavanju javnih ovlasti (acta jure imperii).

Amandman  8

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 1.

Uredba (EZ) br. 861/2007

Članak 2. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ova se Uredba ne primjenjuje ako se u vrijeme kada je obrazac tužbenog zahtjeva zaprimljen od strane nadležnog suda svi dolje navedeni elementi, ako je primjenjivo, nalaze u jednoj državi članici:

Briše se.

(a) domicil ili uobičajeno boravište stranaka;

 

(b) mjesto izvršavanja ugovora;

 

(c) mjesto gdje su nastale činjenice na kojima se temelji tužbeni zahtjev;

 

(d) mjesto izvršavanja presude;

 

(e) nadležni sud.

 

Domicil se utvrđuje u skladu s [člancima 59. i 60. Uredbe (EZ) br. 44/2001]/[člancima 62.i 63. Uredbe (EU) br. 1215/2012].

 

Amandman  9

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 1.

Uredba (EZ) br. 861/2007

Članak 2. – stavak 3. – točka f

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f) radno pravo;

Briše se.

Amandman  10

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 1.

Uredba (EZ) br. 861/2007

Članak 2. – stavak 3. – točka h

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h) povredu privatnosti i prava osobnosti, uključujući klevetu.

Briše se.

Justification

As rights relating to personality are no longer excluded from the scope of the Brussels I Regulation, this exception should also no longer apply to the small claims procedure.

Amandman  11

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 861/2007

Članak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Članak 2. briše se.

Briše se.

Amandman  12

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 861/2007

Članak 4. – stavak 4. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Sud o odbacivanju obavješćuje tužitelja

„Sud koji je donio odluku o glavnom predmetu spora obavješćuje tužitelja o odbacivanju i o mogućim sredstvima za podnošenje žalbe na donesenu odluku.

Justification

The court which ruled on the claim should inform the claimant of the possible means of appealing against the decision taken. This means of appeal should be established by each Member State in accordance with its applicable national law.

Amandman  13

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 861/2007

Članak 4. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Država članica mora osigurati da podaci o tijelima ili organizacijama nadležnima za pružanje pomoći budu u skladu sa stavkom 1. dostupni u tiskanom obliku na svim sudovima na kojima se može pokrenuti europski postupak za sporove male vrijednosti, kao i u elektroničkom obliku na web-mjestima tih sudova ili nadležnog središnjeg tijela.

5. Države članice moraju osigurati da svi sudovi na kojima se može pokrenuti pojednostavljeni europski postupak ispunjavaju svoju obvezu u skladu s kojom nadležne službe građanima pružaju standardni obrazac A u tiskanom obliku i da su oni dostupni na svim sudovima na kojima se može pokrenuti pojednostavljeni europski postupak, kao i u elektroničkom obliku na web-mjestima tih sudova ili nadležnog središnjeg tijela.

Justification

Applying the text of the regulation as proposed could pose some problems, in particular as regards making standard claim Form A available to citizens in paper form. In Romania, for example, a clear obligation needs to be laid down for the courts to make standard claim Form A available to citizens in paper form through the registry, since the Romanian courts have not yet adopted this working method and citizens are not provided with standard claims, forms, model applications to the court, etc. in paper form.

Amandman  14

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 4.

Uredba (EZ) br. 861/2007

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 2. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) su obje stranke pokazale svoju spremnost sklopiti sudsku nagodbu i u tu su svrhu zatražile održavanje rasprave.

(b) su obje stranke pokazale svoju spremnost sklopiti sudsku nagodbu, a nagodba se ne može postići prepiskom.

Justification

Court hearings should not be mandatory for court settlements. They should only take place if required.

Amandman  15

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 5.

Uredba (EZ) br. 861/2007

Članak 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Sud održava usmenu raspravu putem videokonferencije, telekonferencije ili drugom prikladnom tehnologijom za komunikaciju na daljinu u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1206/2001, ako stranka koja treba biti saslušana ima domicil u državi članici koja nije država članica u kojoj se nalazi nadležni sud.

1. Od [3 godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe], sve usmene rasprave održavaju se u obliku videokonferencije, telekonferencije ili druge prikladne tehnologije za komunikaciju na daljinu u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1206/2001, ako stranka koja treba biti saslušana ima domicil u državi članici koja nije država članica u kojoj se nalazi nadležni sud.

 

1a. Države članice osiguravaju da nadležni sudovi raspolažu odgovarajućom tehnologijom za komunikaciju na daljinu.

2. Stranka uvijek ima pravo izaći pred sud i biti osobno saslušana, na svoj zahtjev.”

2. Stranka uvijek ima pravo izaći pred sud i biti osobno saslušana, na svoj zahtjev.”

Amandman  16

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 861/2007

Članak 9. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Sud dopušta strankama da u procesu saslušanja postavljaju pismena pitanja svjedocima kada to smatra potrebnim za pravedno namirivanje potraživanja. Sud prosljeđuje pitanja stranaka svjedocima te ih obavještava o roku unutar kojeg moraju dostaviti pismeni odgovor strankama, odnosno proslijediti ga sudu.

Amandman  17

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 861/2007

Članak 9. – stavak 2.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2b. Stručnjaka koji će biti saslušan u skladu sa stavkom 2.a imenuje sud.

Justification

The procedure for appointing the expert should be specified in the text of the regulation. The text should also state whether the parties are entitled to have their own expert and whether they have the possibility of putting questions to the expert. As regards the possibility for the parties to address questions to the witnesses in writing, this right should be regulated with the aim of ensuring that the parties’ right of defence is respected and a fair settlement of the claim is reached.

Amandman  18

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 7.

Uredba (EZ) br. 861/2007

Članak 11. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice dužne su strankama osigurati praktičnu pomoć u ispunjavanju obrazaca. Takva pomoć mora posebno biti dostupna kada se utvrđuje može li se postupak koristiti za rješavanje predmetnog spora i za utvrđivanje nadležnog suda, izračuna kamata i za određivanje dokumenata koji moraju biti priloženi.

1. Države članice dužne su strankama osigurati praktičnu pomoć u ispunjavanju obrazaca. Takva pomoć mora biti besplatna i posebno dostupna kada se utvrđuje može li se postupak koristiti za rješavanje predmetnog spora i za utvrđivanje nadležnog suda, izračuna kamata i za određivanje dokumenata koji moraju biti priloženi.

Amandman  19

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 8.

Uredba (EZ) br. 861/2007

Članak 13. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Pismena iz članka 5. stavka 2. i članka 7. stavka 2. dostavljaju se poštanskom službom ili elektroničkim putem s potvrdom primitka, na kojoj je naveden datum primitka. Pismena se dostavljaju elektronički samo stranci koja je izričito pristala unaprijed da se dokumenti mogu dostaviti elektronički. Dostava elektroničkim putem potvrđuje se automatskom potvrdom primitka.

1. Pismena iz članka 5. stavka 2. i članka 7. stavka 2. dostavljaju se poštanskom službom ili elektroničkim putem s potvrdom primitka, na kojoj je naveden datum primitka. Dostava pismena mora se odvijati na način da se izbjegne zloupotreba i zajamči povjerljivost podataka. Pismena se dostavljaju elektronički samo stranci koja je izričito pristala unaprijed da se dokumenti mogu dostaviti elektronički. Dostava elektroničkim putem također se potvrđuje se i automatskom potvrdom primitka.

Amandman  20

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 8.

Uredba (EZ) br. 861/2007

Članak 13. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sva pisana komunikacija između suda i stranaka koja nije navedena u stavku 1. odvija se elektroničkim putem s potvrdom primitka, ako je to dopušteno u skladu s nacionalnim pravom i samo ako stranka prihvaća takva sredstva komunikacije.

Sva pisana komunikacija između suda i stranaka koja nije navedena u stavku 1. odvija se elektroničkim putem s potvrdom primitka, ako je to dopušteno u skladu s nacionalnim pravom.

Justification

Reference to national law is sufficient here. There should be no extra requirement at European level to require the parties' consent if it does not exist at national level.

Amandman  21

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 9.

Uredba (EZ) br. 861/2007

Članak 15.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Sudske pristojbe koje se naplaćuju za europski postupak za sporove male vrijednosti ne prelaze 10 % vrijednosti zahtjeva, uključujući sve kamate, troškove i izdatke. Ako države članice naplaćuju minimalne sudske pristojbe za europski postupak za sporove male vrijednosti, one ne smiju prelaziti 35 EUR u trenutku kada nadležni sud zaprimi obrazac zahtjeva.

1. Sudske pristojbe koje se naplaćuju za pojednostavljeni europski postupak ne prelaze 5 % vrijednosti zahtjeva, uključujući sve kamate, troškove i izdatke. Ako države članice naplaćuju minimalne sudske pristojbe za europski postupak za sporove male vrijednosti, one ne smiju prelaziti 35 EUR u trenutku kada nadležni sud zaprimi obrazac zahtjeva.

Justification

The proposed percentage of 10% of the value of the claim is too high. It would be more appropriate to set stamp duty at 5% of the value of the claim (or even 3%). In the case of a claim with a maximum value of EUR 10 000, the stamp duty would thus stand at EUR 500, or around RON 2 217.35.

Amandman  22

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 9.

Uredba (EZ) br. 861/2007

Članak 15.a – stavak - 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Svaka država članica određuje prag minimalnog dohotka ispod kojeg stranka nije obvezna platiti sudske pristojbe.

Justification

Parties whose income is very low should not be required to pay court fees. However, it is not appropriate to set a single, Europe-wide figure for this as minimum wages and the cost of living vary across the Member States. Each Member States should therefore set its own threshold, preferably by reference to the national minimum wage.

Amandman  23

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 9.

Uredba (EZ) br. 861/2007

Članak 15.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Država članica osigurava da stranke mogu platiti sudske pristojbe načinima plaćanja na daljinu, uključujući bankovni prijenos i sustav plaćanja putem interneta kreditnom ili debitnom karticom

Država članica osigurava da stranke mogu platiti sudske pristojbe načinima plaćanja na daljinu, uključujući bankovni prijenos ili sustav plaćanja putem interneta kreditnom ili debitnom karticom.

Justification

It is important that court fees should be payable from a distance, so as not to require travel for the sole purpose of payment. However, Member States should not be required to provide more than one method of distance payment.

Amandman  24

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 16.

Uredba (EZ) br. 861/2007

Članak 28. – prvi stavak

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Najkasnije [pet godina od datuma primjene], Komisija Europskome parlamentu, Vijeću te Europskom gospodarskom i socijalnom odboru podnosi izvješće o primjeni ove Uredbe. Prema potrebi izvješće je popraćeno zakonodavnim prijedlozima.

Najkasnije [pet godina od datuma primjene], Komisija Europskome parlamentu, Vijeću te Europskom gospodarskom i socijalnom odboru podnosi izvješće o primjeni ove Uredbe. Prema potrebi izvješće je popraćeno zakonodavnim prijedlozima. Najkasnije [dvije godine od datuma primjene]sastavlja se prijelazno izvješće u kojem se mora razmotriti razmjena informacija o pojednostavljenom europskom postupku u državama članicama te iz kojeg mogu proizići preporuke o tome kako podići razinu svijesti javnosti o tom instrumentu.

Amandman  25

Prijedlog uredbe

Članak 2.a (novi)

Uredba (EZ) br. 1896/2006

Članak 20.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 2.a

 

Članak 20. Uredbe (EZ) br. 1896/2006 zamjenjuje se sljedećim:

 

„Članak 20.

 

Minimalni standardi za preispitivanje odluke

 

1. Nakon isteka roka iz članka 16. stavka 2. tuženik ima pravo podnijeti zahtjev za preispitivanje europskog platnog naloga pred nadležnim sudom u državi članici porijekla u slučaju kada:

 

(a) tuženiku tužbeni zahtjev nije dostavljen dovoljno unaprijed da može organizirati obranu; ili

 

(b) tuženik je u osporavanju tužbe bio spriječen višom silom ili zbog izvanrednih okolnosti bez njegove krivnje.

 

Međutim, tuženik ne može ostvariti pravo podnošenja zahtjeva za preispitivanje europskog platnog naloga, kako je navedeno u prvom podstavku, ako je propustio osporiti odluku kada je to mogao učiniti.

 

2. Nakon isteka roka iz članka 16. stavka 2. tuženik također ima pravo zahtijevati preispitivanje europskog platnog naloga pred nadležnim sudom u državi članici porijekla gdje je platni nalog očigledno krivo izdan, uzimajući u obzir zahtjeve koje propisuje ova Uredba, ili zbog izvanrednih okolnosti.

 

3. Rok za podnošenje zahtjeva za preispitivanje iznosi 30 dana. Rok počinje teći od dana kada je tuženik učinkovito upoznat sa sadržajem naloga i kada je bio u mogućnosti poduzeti mjere, ili najkasnije od dana prve mjere izvršenja zbog koje se njegovom imovinom u cijelosti ili djelomično ne može raspolagati. Taj se rok ne može produljiti zbog udaljenosti.

 

4. Ako sud odbije zahtjev za preispitivanje iz stavka 1. ili 2. jer se ne primjenjuje niti jedan razlog za preispitivanje iz tih stavaka, europski platni nalog ostaje na snazi.

 

Ako sud odluči da je preispitivanje opravdano iz jednog od razloga iz stavka 1 ili 2., europski platni nalog smatra se ništetan. Međutim, vjerovnik ne gubi prava koja proizlaze iz prekida preskripcije ili razdoblja zastare.“

Justification

Article 18 of the Regulation 861/2007 will be amended in a manner consistent with corresponding provision of Regulation 4/2009 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations, to bring more clarity and facilitate its application in practice. As there is no reason why these provisions on review, which pursue exactly the same objective, are formulated differently in the various European regulations it is opportune to amend also corresponding Article 20 of Regulation (EC) No 1896/2006.

Amandman  26

Prijedlog uredbe

Članak 3. – drugi stavak

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Primjenjuje se [6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe].

Primjenjuje se [12 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe], osim članka 1. točaka 13. do 15. koje se primjenjuju od dana stupanja na snagu.

Justification

As the articles mentioned create obligations for the Member States which are to be fulfilled by the date of application of the changes, and allow the Commission to adopt the required forms by delegation, those articles themselves must become applicable earlier.


EXPLANATORY STATEMENT

I. Introduction

Regulation (EC) No 861/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 establishing a European Small Claims Procedure is intended to simplify and speed up litigation concerning small claims in cross-border cases, and to reduce costs. It was designed specifically to help consumers and small and medium-sized enterprises (SMEs) enforce their claims, thus ensuring access to justice. Your rapporteur fully subscribes to this objective.

Stock having been taken following five years of application, the European Small Claims Procedure has proven to be a useful tool. However, there is still much room to broaden and enhance its take-up, something which was highlighted in the Commission’s application report of November 2013. The European Small Claims Procedure has reduced the costs of litigating cross-border small claims by up to 40 % and has cut the duration of litigation from up to two years and five months to an average of five months. On the other hand, the number of applications differs greatly between the Member States, ranging from just 3 applications in Bulgaria to 1047 applications in Spain for 2012.

Parliament noted in its resolution of 25 October 2011 that ‘the usage of small claims tribunals in some Member States remains significantly low and that more needs to be done in terms of legal certainty, language barriers and transparency of proceedings’. There is reason to be concerned about each small claim which is not pursued due to reluctance or a lack of awareness of the options available on the part of the potential claimant. This could seriously damage trust in the internal market, in particular with respect to its cross border scope and opportunities for online trading.

II. The Commission's proposal

II A. The scope

The Commission proposes to raise the threshold for small claims which fall under the European Small Claims Procedure from the current amount of EUR 2 000 to EUR 10 000. It considers this new threshold to be less important for consumers, given that most of their claims do not exceed EUR 2 000, but deems it to be a considerable improvement for SMEs. According to the Commission’s findings, only 20 % of business claims are valued at less than EUR 2 000, whereas about 30 % of such claims are valued between EUR 2 000 and EUR 10 000. This means that, while the current threshold only covers 20 % of all business claims, a new threshold of EUR 10 000 would increase this share to about 50 %.

The Commission further proposes to extend the definition of what constitutes a cross border case, and thus falls under the scope of the regulation. The current regulation applies only if ‘at least one of the parties is domiciled or habitually resident in a Member State other than the Member State of the court or tribunal seized’. The Commission proposes, henceforth, to include also cases in which both parties are domiciled in the same Member State, but which contain another cross-border element, such as place of performance of the contract, place of occurrence of the harmful event, or enforcement of the judgment in another Member State.

II B. The procedure

A Commission survey has shown that 45 % of companies involved in a cross-border dispute do not go to court, owing to the disproportionate costs of court proceedings in relation to the value of the claim, while 27 % do not go to court because the court procedure would take too long. In order to make the European Small Claims Procedure more successful, the Commission proposes to reduce further the costs and duration of the procedure.

The current regulation allows for the initial application to be sent by email if the Member State in which the procedure is initiated deems this acceptable (Article 4(1)). Throughout the procedure, service by post with acknowledgment of receipt is provided for first of all under Article 13, while service by other means, including electronic service, is allowed only if such postal service is not possible. In practice, this means that in many Member States all communications between the parties and the court are currently carried out by post.

The Commission now proposes to put postal and electronic service for documents on an equal footing, provided that a party has expressly accepted in advance that documents may be served electronically.

Given that the European Small Claims Procedure is, in principle, a written procedure, oral hearings are only held in exceptional circumstances. According to the current regulation the court ‘may hold an oral hearing through video conference [...] if the technical means are available’. This is to say that, should the technical means not be available, persons summoned for an oral hearing would be required to travel to the court, possibly in another Member State. The current regulation contains no incentive or obligation for Member States to provide these technical means.

The Commission proposes, as a rule, that oral hearings be held in future by distance communication, unless a party requests to appear before the court and be heard in person.

II C. The costs

At present, the court fees charged in Member States for cases brought under European Small Claims Procedures vary considerably, from no court fees to a share of up to 57 %. As a rule, the court fees are levied upfront when an application is lodged, and the claimant may hope to recover them eventually only if the claim is successful (the ‘loser pays’ principle). The Commission proposes to set a maximum cap on court fees of 10 % of the value of the claim, as it would further open up access to justice. The Commission also proposes to provide for a maximum amount of EUR 35 in minimum court fees.

Lastly, given that in a number of Member States the payment of court fees is required in the form of cash or stamps, parties must either travel to pay the fees or hire a lawyer in the Member State of the court, with both alternatives generating costs and potentially discouraging parties from pursuing their claim. The Commission therefore aims to oblige Member States to provide a means of distance payment for court fees.

Under the current regulation, the party seeking enforcement must produce an original copy of the judgment and of form D, which is the certificate relating to the judgment. The Commission has observed that the whole form is usually translated, at a cost, into the language of the Member State seeking enforcement.

The Commission now proposes that a translation of only section 4.3 of the form (relating to the substance of the judgment) be required.

III. The rapporteur's assessment

III A. The scope

Your rapporteur welcomes the raising of the threshold for use of the European Small Claims Procedure. By making the simplified procedure available also for cross-border claims valued between EUR 2 000 and EUR 10 000, the share of cases eligible for a considerable reduction in costs and length of litigation is increased.

Your rapporteur feels that this change will further increase the number of cases in which businesses and consumers could make welcome savings. The threshold for a small claim needs to remain at a level that is lower than the amount of an average claim, so that the necessary procedural guarantees for larger claims are ensured. It should also not be forgotten that increasing the use of the procedure by raising the threshold will make the procedure part of day-to-day court business. This will make it easier for potential users, in particular consumers, to access the necessary information. However, raising the threshold beyond EUR 10 000 does not seem feasible at this stage, so your rapporteur supports the figure proposed by the Commission.

III B. The procedure

The holding of oral hearings by videoconference is a timely proposal for modernisation. The need to travel to an oral hearing and pay travel costs can constitute a significant burden in cross-border cases. In a Commission survey on the European Small Claims Procedure , one in three respondents indicated that they would be more inclined to file a claim if the procedures could be completed at a distance, i.e. that there was no need to go to court in person.

It is to be noted that the relevant rooms and equipment would have to be provided and maintained by the courts. Such infrastructure is frequently inexistent and the funds to create it are scarce in these times of economic crisis. Your rapporteur therefore feels that the Member States should be given a further two years in order to ensure that such infrastructure is available where required across Europe.

On the subject of oral hearings, your rapporteur also feels that the court needs to have greater discretion to refuse a request for an oral hearing where it is not required by the facts of the case.

Your rapporteur supports the proposal where it seeks to encourage the use of information technology. Evidence shows that insufficient use of information technology discourages citizens from using the European Small Claims Procedure. One fifth of respondents indicated in a Commission survey that they would be more inclined to use the procedure if all proceedings could be carried out online. However, the electronic communication system in place must work impeccably and provide the same procedural security as postal service, e.g. as regards the acknowledgement of receipt.

The provisions on the use of information technology should therefore be strengthened, but without unduly affecting national procedures.

III C. The costs

Your rapporteur considers that costs of EUR 1 000 which could be levied for a EUR 10 000 claim under the new rule are still rather high. However, this still largely remains a matter for the Member States.

The Commission’s proposal to provide for a maximum amount of EUR 35 in minimum court fees seems reasonable, given that it has identified the average minimum court fee for a claim of EUR 200 as EUR 34, and that for a claim of EUR 500 as EUR 44. Furthermore, your rapporteur believes that parties on low incomes should be benefit from a waiver. Reference might be had to the national minimum wage in order to set a threshold for such a fee waiver in each Member States.

Your rapporteur welcomes the Commission’s proposal to oblige Member States to put in place means of distance payment, including bank transfers and online credit or debit card payment systems. This would allow claimants to save on payment costs, which have been identified by the Commission as ranging between EUR 400 and EUR 800 where travel is required. Where a claim has been satisfactorily dealt with at a distance, it would be ridiculous to make the parties travel in order to pay fees. In order to allow citizens to benefit from these savings, the enforcement of this requirement will warrant specific attention. At the same time, your rapporteur feels that the Member States' court administrations should not have to provide several means of distance payment; one is sufficient.

The change to the translation requirement is a good thing, as it will deliver savings in money and time. According to the figures published by the Commission, the average translation costs for form D are EUR 60, but these could be reduced to EUR 40 if section 4.3 only was translated. This does not create any comprehension problem as all fields of the form other than section 4.3 are already available in all official languages in the text of the regulation. The option of providing the forms in electronic format should also be explored in order to further facilitate the procedure.

IV. Awareness and guidance

The European Small Claims Procedure can be successful only if consumers and businesses, courts, and associations providing advice are aware of it. Evidence quoted by the Commission shows that 86 % of citizens and almost half of the courts have never heard of the procedure. It is therefore crucial that the Commission continue its efforts to provide information on the European Small Claims Procedure, in particular via the e-Justice Portal. It is equally important that the Member States complement the Commission’s efforts through national awareness-raising campaigns.

Furthermore, consumers and businesses need very concrete information on how to use the procedure in practice and what it would cost. It therefore makes sense for the Member States to provide information on court fees and methods of payment for the European Small Claims Procedure. The Commission will publish this information on the internet, which will allow consumers and businesses to make an informed decision.

Consumers and SMEs may need practical assistance in filling out the forms for the procedure. In this connection, the Commission’s proposal for practical assistance is most useful. However, such assistance can help only if it is targeted, practical and specific. It might be useful to explore the possibilities of online guidance, while bearing in mind that individual, personal advice will also be necessary. Assistance may also be of benefit at the enforcement stage.

V. Conclusion

All in all, your rapporteur is very favourably disposed towards the changes proposed by the Commission. She believes that the changes proposed in this draft report would further improve the functioning of the Small Claims Procedure, and looks forward to the ideas of other Members to be tabled in the form of amendments.

The proposal as it stands would enter into force on the twentieth day following that of its publication. It would apply from six months after that. Your rapporteur proposes that the legislative delegation to the Commission for the required forms, and the obligation for Member States to provide certain information should apply from the day of entry into force, as this would ensure that the framework is in place on the date the substantive changes apply.

Furthermore, your rapporteur would allow for an additional period of three years from the date of entry into force for Member States to ensure that the relevant equipment is available in courtrooms before it becomes mandatory to hold oral hearings by videoconference.


POSTUPAK

Naslov

Europski postupak u sporovima manje vrijednosti i europski platni nalog

Referentni dokumenti

COM(2013)0794 – C7-0414/2013 – 2013/0403(COD)

Datum podnošenja EP-u

19.11.2013

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

9.12.2013

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

9.12.2013

IMCO

9.12.2013

LIBE

9.12.2013

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ITRE

27.11.2013

IMCO

24.9.2014

LIBE

5.12.2013

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

3.9.2014

 

 

 

Razmatranje u odboru

24.9.2014

11.11.2014

20.1.2015

 

Datum usvajanja

16.4.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

23

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Victor Negrescu, Angelika Niebler, Virginie Rozière

Datum podnošenja

23.4.2015

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti