Procedūra : 2013/0403(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0140/2015

Pateikti tekstai :

A8-0140/2015

Debatai :

PV 06/10/2015 - 14
CRE 06/10/2015 - 14

Balsavimas :

PV 07/10/2015 - 10.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0338

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 766kWORD 381k
23.4.2015
PE 539.630v02-00 A8-0140/2015

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2007, nustatantis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, ir 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1896/2006, nustatantis Europos mokėjimo įsakymo procedūrą

(COM(2013) 0794 – C8‑0414/2013 – 2013/0403(COD))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėja: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2007, nustatantis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, ir 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1896/2006, nustatantis Europos mokėjimo įsakymo procedūrą

(COM(2013) 0794 – C8‑0414/2013 – 2013/0403(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013) 0794),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 81 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8‑0414/2013),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą(A8‑0140/2015),

1.      priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.      ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio – 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 861/2007

Antraštė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1) Reglamento antraštė iš dalies keičiama taip:

2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2007, nustatantis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą

2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2007, nustatantis supaprastintą ieškinių dėl ne didesnių kaip 10 000 EUR dydžio sumų nagrinėjimo procedūrą

 

(Atlikus šį dalinį pakeitimą atitinkamai iš dalies bus keičiamas visas Reglamento (EB) Nr. 861/2007 tekstas.)

 

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) maksimalios ieškinio sumos padidinimas iki 10 000 EUR būtų ypač naudingas mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kurios dabar nesiryžta kreiptis į teismą, nes taikant nacionalines paprastas ar supaprastintas procedūras patiriamos bylinėjimosi išlaidos yra neproporcingos ieškinio sumai ir (arba) teismo procesas yra per ilgas. Padidinus šią sumą būtų paprasčiau taikyti veiksmingas ir nebrangias teismines priemones tarpvalstybiniams ginčams, kuriuose dalyvauja mažosios ir vidutinės įmonės, spręsti. Pagerėjus galimybėms kreiptis į teismą būtų labiau pasitikima tarpvalstybiniais sandoriais, o tai leistų daug geriau išnaudoti visas vidaus rinkos galimybes;

(5) maksimalios ieškinio sumos padidinimas siekiant įtraukti visus prieš juridinius asmenis teikiamus ieškinius iki 10 000 EUR būtų ypač naudingas mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kurios dabar nesiryžta kreiptis į teismą, nes taikant nacionalines paprastas ar supaprastintas procedūras patiriamos bylinėjimosi išlaidos yra neproporcingos ieškinio sumai ir (arba) teismo procesas yra per ilgas. Padidinus šią sumą būtų paprasčiau taikyti veiksmingas ir nebrangias teismines priemones tarpvalstybiniams ginčams, kuriuose dalyvauja mažosios ir vidutinės įmonės, spręsti. Pagerėjus galimybėms kreiptis į teismą būtų labiau pasitikima tarpvalstybiniais sandoriais, o tai leistų daug geriau išnaudoti visas vidaus rinkos galimybes. Šio reglamento tikslais ieškinys laikomas pateiktu prieš juridinį asmenį, kai bent vienas iš atsakovų yra juridinis asmuo, tokiu pripažįstamas pagal valstybės narės ar trečiosios valstybės teisę, ir jis nėra savo vardu veikiantis asmuo. Jei ieškinys teikiamas prieš savo vardu veikiančius asmenis, jo suma turi būti mažesnė nei 5 000 EUR;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą būtų galima dar patobulinti pasinaudojus technologijų pažanga teisingumo srityje, nes tai leistų įveikti geografinius atstumus ir sumažinti dėl jų kylančias dideles išlaidas ir ilgą procesą – veiksnius, atgrasančius nuo kreipimosi į teismą;

(8) Europos supaprastintą procedūrą būtų galima dar patobulinti pasinaudojus technologijų pažanga teisingumo srityje, nes tai turėtų įveikti geografinius atstumus ir sumažinti dėl jų kylančias dideles išlaidas ir ilgą procesą – veiksnius, atgrasančius nuo kreipimosi į teismą;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) vykdant žodinį nagrinėjimą ir įrodymų rinkimą liudytojų, ekspertų ar bylos šalių apklausai turėtų būti naudojamos nuotolinio ryšio priemonės. Dėl to šalis neturėtų prarasti teisės dalyvauti teismo posėdyje per žodinį nagrinėjimą. Per žodinį nagrinėjimą ir rinkdamos įrodymus valstybės narės turėtų naudotis šiuolaikinėmis nuotolinio ryšio priemonėmis, kad apklausiamiems asmenims nereikėtų atvykti į teismą apklausai. Jei apklausiamo asmens nuolatinė gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje valstybėje narėje kaip bylą nagrinėjantis teismas, žodinis nagrinėjimas turėtų būti rengiamas vadovaujantis taisyklėmis, nustatytomis Reglamentu (EB) Nr. 1206/200117. Kai apklausiamos šalies nuolatinė gyvenamoji vieta yra kompetentingo teismo valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje, žodinis nagrinėjimas gali būti rengiamas pasitelkiant vaizdo konferenciją, telekonferenciją arba kitomis tinkamomis nuotolinio ryšio priemonėmis pagal nacionalinę teisę. Šalies prašymu jai visada turėtų būti sudaryta galimybė dalyvauti teismo posėdyje per žodinį nagrinėjimą. Teismas turėtų naudoti paprasčiausias ir pigiausias įrodymų rinkimo priemones;

(12) vykdant žodinį nagrinėjimą ir įrodymų rinkimą liudytojų, ekspertų ar bylos šalių apklausai turėtų būti naudojamos nuotolinio ryšio priemonės. Dėl to šalis neturėtų prarasti teisės dalyvauti teismo posėdyje per žodinį nagrinėjimą. Per žodinį nagrinėjimą ir rinkdamos įrodymus valstybės narės turėtų naudotis šiuolaikinėmis nuotolinio ryšio priemonėmis, kad apklausiamiems asmenims nereikėtų atvykti į teismą apklausai. Jei apklausiamo asmens nuolatinė gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje valstybėje narėje kaip bylą nagrinėjantis teismas, žodinis nagrinėjimas turėtų būti rengiamas vadovaujantis taisyklėmis, nustatytomis Reglamentu (EB) Nr. 1206/200117. Kai apklausiamos šalies nuolatinė gyvenamoji vieta yra kompetentingo teismo valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje, žodinis nagrinėjimas gali būti rengiamas pasitelkiant vaizdo konferenciją, telekonferenciją arba kitomis tinkamomis nuotolinio ryšio priemonėmis pagal nacionalinę teisę. Prašančioji šalis visada turėtų turėti teisę atvykti į teismą ir duoti parodymus arba atsiųsti liudytoją, kuris galėtų duoti parodymus. Teismas turėtų naudoti paprasčiausias ir pigiausias įrodymų rinkimo priemones;

__________________

__________________

172001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose, OL L 174, 2001 6 27, p. 1.

172001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose, OL L 174, 2001 6 27, p. 1.

Pagrindimas

Liudytojams teikiant parodymus turi būti gerbiamas tiesioginio ir žodinio bylos nagrinėjimo principas.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) tikėtinos bylinėjimosi išlaidos gali paveikti ieškovo svarstymus, ar kreiptis į teismą. Žyminiai mokesčiai, kartu su kitomis išlaidomis, gali atgrasyti ieškovus nuo kreipimosi į teismą, ypač tose valstybėse narėse, kurios taiko neproporcingus žyminius mokesčius. Siekiant užtikrinti galimybes kreiptis į teismą pareiškiant tarpvalstybinį ieškinį dėl nedidelės sumos, žyminiai mokesčiai turėtų būti proporcingi ieškinio sumai. Šiuo reglamentu nesiekiama suderinti žyminių mokesčių – jame nustatoma maksimali žyminių mokesčių suma, dėl ko procedūra galės pasinaudoti kur kas daugiau ieškovų, tačiau valstybėms narėms suteikiama didelė diskrecija pasirinkti mokesčių skaičiavimo metodą ir dydį;

(13) tikėtinos bylinėjimosi išlaidos – vienas iš pagrindinių veiksnių, darančių įtaką ieškovo sprendimui, ar kreiptis į teismą. Žyminiai mokesčiai kartu su kitomis išlaidomis gali atgrasyti ieškovus nuo kreipimosi į teismą, ypač tose valstybėse narėse, kurios taiko neproporcingus žyminius mokesčius. Turėtų būti nustatyti tokio dydžio žyminiai mokesčiai, kad jie neviršytų už lygiavertes nacionalinio pobūdžio procedūras renkamų mokesčių. Tikėtina, kad tokie pat ar mažesni mokesčiai paskatins naudotis Europos supaprastinta procedūra – iš dalies todėl, kad ji bus laikoma ekonomiška ir panašia į labiau žinomas nacionalines procedūras. Valstybėse narėse, kuriose nacionalinės procedūros netaikomos, nustatytas žyminis mokestis neturėtų būti neproporcingas ieškinio vertės požiūriu;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) vien dėl žyminių mokesčių ieškovas neturėtų būti priverstas keliauti ar samdytis advokatą. Visi teismai, kompetentingi taikyti Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, turėtų priimti bent jau banko pavedimus ir mokėjimus kredito ar debeto kortelėmis mokėjimo internetu sistemose;

(14) vien dėl žyminių mokesčių ieškovas neturėtų būti priverstas keliauti ar samdytis advokatą. Visi teismai, kompetentingi taikyti Europos supaprastintą procedūrą, turėtų priimti bent jau banko pavedimus, mokėjimus kredito ar debeto kortelėmis mokėjimo internetu sistemose arba nuotolinius mokėjimus kitais būdais;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 861/2007

2 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Šis reglamentas taikomas civilinėse ir komercinėse bylose, neatsižvelgiant į teismo pobūdį, kai ieškinio suma, neskaičiuojant palūkanų, išlaidų ir sąnaudų, ieškinio formos pateikimo kompetentingam teismui momentu yra ne didesnė kaip 10 000 EUR. Reglamentas netaikomas mokesčių, muitų ir administracinėms byloms bei valstybės atsakomybei už veiksmus ar neveikimą vykdant valstybės įgaliojimus (acta jure imperii).

1. Šis reglamentas taikomas civilinėse ir komercinėse bylose, neatsižvelgiant į teismo pobūdį, kai juridiniam asmeniui pateikto ieškinio suma, neskaičiuojant palūkanų, išlaidų ir sąnaudų, ieškinio formos pateikimo kompetentingam teismui momentu siekia iki 10 000 EUR arba, jei ieškinys teikiamas fiziniam asmeniui – mažiau kaip 5 000 EUR. Reglamentas netaikomas mokesčių, muitų ir administracinėms byloms bei valstybės atsakomybei už veiksmus ar neveikimą vykdant valstybės įgaliojimus (acta jure imperii).

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 861/2007

2 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Šis reglamentas netaikomas, jei ieškinio formos pateikimo kompetentingam teismui momentu visos toliau išvardytos vietos (kai taikytina konkrečioje byloje) yra vienoje valstybėje narėje:

Išbraukta.

a) šalių nuolatinė arba įprastinė gyvenamoji vieta;

 

b) sutarties vykdymo vieta;

 

c) vieta, su kuria siejami faktai, kuriais grindžiamas ieškinys;

 

d) teismo sprendimo vykdymo vieta;

 

e) kompetentingo teismo vieta.

 

Nuolatinė gyvenamoji vieta nustatoma pagal [Reglamento (EB) Nr. 44/2001 59 ir 60 straipsnius]/[Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 62 ir 63 straipsnius].

 

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 861/2007

2 straipsnio 3 dalies f punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f) darbo teisės;

Išbraukta.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 861/2007

2 straipsnio 3 dalies h punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h) privataus gyvenimo ir asmeninių teisių pažeidimo, įskaitant šmeižtą.

Išbraukta.

Pagrindimas

Su subjektiškumu susijusios teisės nebėra atskiriamos nuo reglamento „Briuselis I“ taikymo srities, tad ir ši išimtis nebeturėtų būti taikoma ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrai.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 861/2007

3 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3 straipsnis išbraukiamas.

Išbraukta.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 861/2007

4 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Apie atmetimą teismas praneša ieškovui.“

Teismas, priėmęs sprendimą dėl ieškinio esmės, praneša ieškovui apie atmetimą ir galimus būdus pateikti apeliaciją dėl priimto sprendimo.“

Pagrindimas

Teismas, priėmęs sprendimą dėl ieškinio, turėtų pranešti ieškovui apie galimus būdus pateikti apeliaciją dėl priimto sprendimo. Tai reiškia, kad apeliacijos pateikimo procedūrą kiekviena valstybė narė turėtų nustatyti vadovaudamasi savo taikoma nacionaline teise.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 861/2007

4 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„5. Valstybės narės užtikrina, kad visuose teismuose, kuriuose galima pradėti Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, būtų galima gauti popierinę standartinę ieškinio formą (A formą), o šių teismų ar atitinkamų centrinių institucijų interneto svetainėse – elektroninę jos versiją.“

„5. Valstybės narės užtikrina, kad visi teismai, kuriuose galima pradėti Europos supaprastintą procedūrą, vykdytų įsipareigojimą per kompetentingas tarnybas pateikti piliečiams popierinę standartinę ieškinio formą (A formą) ir užtikrinti, kad ji būtų prieinama visuose teismuose, kuriuose galima pradėti Europos supaprastintą procedūrą, o šių teismų ar atitinkamų centrinių institucijų interneto svetainėse būtų prieinama elektroninė jos versija.“

Pagrindimas

Vadovaujantis pasiūlytu reglamento tekstu kiltų tam tikrų problemų, ypač susijusių su piliečių galimybėmis gauti popierinę standartinę ieškinio formą (A formą). Pvz., Rumunijoje teismams turi būti nustatyti aiškūs įpareigojimai užtikrinti, kad piliečiai, naudodamiesi registru, galėtų gauti popierinę standartinę ieškinio formą (A formą), nes Rumunijos teismai dar netaiko šio darbo metodo ir piliečiams neteikiamos popierinės standartinės ieškinio formos, popieriniai kreipimosi į teismą pavyzdžiai ir t. t.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 861/2007

5 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) abi šalys išreiškia norą sudaryti taikos sutartį ir prašo teismo surengti tuo tikslu posėdį.

b) abi šalys išreiškia norą sudaryti taikos sutartį ir sutartis negali būti sudaryta susirašinėjant.

Pagrindimas

Teismo posėdžiai neturėtų būti privalomi taikos sutarčiai sudaryti. Jie turėtų vykti tik tada, kai tai būtina.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 5 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 861/2007

8 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jei apklausiamos šalies nuolatinė gyvenamoji vieta yra kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje yra kompetentingas teismas, žodinis nagrinėjimas vykdomas pasitelkiant vaizdo konferenciją, telekonferenciją arba kitas tinkamas nuotolinio ryšio priemones pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1206/2001.

1. Po [3 metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos], jei apklausiamos bylos šalies nuolatinė gyvenamoji (buveinės) vieta yra kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje yra kompetentingas teismas, bet koks žodinis nagrinėjimas vykdomas pasitelkiant vaizdo konferenciją, telekonferenciją arba kitas tinkamas nuotolinio ryšio priemones pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1206/2001.

 

1a. Valstybės narės užtikrina, kad atitinkami teismai būtų aprūpinti reikiama nuotolinio ryšio technine įranga.

2. Šaliai paprašius, jai visada sudaroma galimybė atvykti į teismą ir duoti parodymus asmeniškai.“

2. Šaliai paprašius, jai visada sudaroma galimybė atvykti į teismą ir duoti parodymus asmeniškai.“

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 861/2007

9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Teismai leidžia šalims raštu pateikti klausimus parodymus duodantiems liudytojams, jei mano, kad tai būtina ieškiniui teisingai išspręsti. Teismas perduoda liudytojams šalių pateiktus klausimus ir informuoja juos apie terminą, iki kurio liudytojai įpareigoti raštu pateikti atsakymą šalims ir savo atsakymą perduoti teismui.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 861/2007

9 straipsnio 2 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b. Ekspertą, kurį ketinama išklausyti pagal 2a dalies nuostatas, skiria teismas.

Pagrindimas

Eksperto paskyrimo tvarka turėtų būti išsamiai apibrėžta reglamento tekste. Be to, tekste turėtų būti nurodyta, ar šalys turi teisę į savo ekspertą ir ar jos turi galimybę ekspertui teikti klausimus. Kalbant apie galimybę šalims raštu teikti klausimus liudytojams, ši teisė turėtų būti reglamentuojama, siekiant užtikrinti, kad būtų paisoma šalių teisės į gynybą ir kad ieškinys būtų išnagrinėtas teisingai.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 861/2007

11 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad šalys turėtų galimybę gauti praktinę pagalbą formoms užpildyti. Visų pirma joms padedama nustatyti, ar procedūra gali būti taikoma konkrečiam ginčui spręsti, taip pat nustatyti kompetentingą teismą, taikytinas palūkanas ir dokumentus, kuriuos reikia pridėti.

1. Valstybės narės užtikrina, kad šalys turėtų galimybę gauti praktinę pagalbą formoms užpildyti. Visų pirma joms nemokamai padedama nustatyti, ar procedūra gali būti taikoma konkrečiam ginčui spręsti, taip pat nustatyti kompetentingą teismą, taikytinas palūkanas ir dokumentus, kuriuos reikia pridėti.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 8 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 861/2007

13 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. 5 straipsnio 2 dalyje ir 7 straipsnio 2 dalyje nurodyti dokumentai įteikiami paštu arba elektroninėmis priemonėmis, gaunant patvirtinimą apie jų gavimą, įskaitant gavimo datą. Elektroniniu būdu dokumentai šaliai įteikiami tik gavus išankstinį aiškų jos patvirtinimą, kad dokumentai gali būti įteikiami elektroniniu būdu. Įteikimas elektroninėmis priemonėmis gali būti patvirtinamas automatiniu pristatymo patvirtinimu.

1. 5 straipsnio 2 dalyje ir 7 straipsnio 2 dalyje nurodyti dokumentai įteikiami paštu arba elektroninėmis priemonėmis, gaunant patvirtinimą apie jų gavimą, įskaitant gavimo datą. Dokumentai įteikiami taip, kad būtų išvengta piktnaudžiavimo ir kad būtų užtikrintas konfidencialumas. Elektroniniu būdu dokumentai šaliai įteikiami tik gavus išankstinį aiškų jos patvirtinimą, kad dokumentai gali būti įteikiami elektroniniu būdu. Įteikimas elektroninėmis priemonėmis gali būti patvirtinamas ir automatiniu pristatymo patvirtinimu.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 8 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 861/2007

13 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bet koks 1 dalyje nenurodytas teismo ir šalių susirašinėjimas vykdomas elektroninėmis priemonėmis, gaunant gavimo patvirtinimą, jei šios priemonės priimtinos pagal nacionalinėje teisėje nustatytas procedūras ir tik jei šalis sutinka naudoti tokius susirašinėjimo būdus.

Bet koks 1 dalyje nenurodytas teismo ir šalių susirašinėjimas vykdomas elektroninėmis priemonėmis, gaunant gavimo patvirtinimą, jei šios priemonės priimtinos pagal nacionalinėje teisėje nustatytas procedūras.

Pagrindimas

Čia pakanka nuorodos į nacionalinę teisę. Europos Sąjungos lygmeniu neturėtų būti papildomai reikalaujama šalių sutikimo, jei toks reikalavimas netaikomas nacionaliniu lygmeniu.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 9 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 861/2007

15 a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros žyminiai mokesčiai turi sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. ieškinio sumos, neskaičiuojant palūkanų, išlaidų ir sąnaudų. Jei valstybės narės Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrai taiko minimalų žyminį mokestį, pateikiant ieškinį kompetentingam teismui jis negali būti didesnis kaip 35 EUR.

1. Europos supaprastintos procedūros žyminiai mokesčiai turi sudaryti ne daugiau kaip 5 proc. ieškinio sumos, neskaičiuojant palūkanų, išlaidų ir sąnaudų. Jei valstybės narės Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrai taiko minimalų žyminį mokestį, pateikiant ieškinį kompetentingam teismui jis negali būti didesnis kaip 35 EUR.

Pagrindimas

Siūloma procentinė dalis – 10 proc. ieškinio vertės – per didelė. Būtų geriau, jei žyminis mokestis sudarytų 5 proc. (ar netgi 3 proc.) ieškinio vertės. Taigi maksimalios 10 000 EUR vertės ieškinio atveju žyminis mokestis siektų 500 EUR arba apie 2 217,35 RON.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 9 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 861/2007

15 a straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Kiekviena valstybė narė nustato minimalų pajamų dydį, kurio neviršijusi šalis neturi mokėti žyminio mokesčio.

Pagrindimas

Šalys, kurių pajamos labai mažos, neturėtų mokėti žyminio mokesčio. Vis dėlto nederėtų nustatyti vienodo visoje Europoje taikytino dydžio, nes minimalus darbo užmokestis ir pragyvenimo išlaidos skirtingose valstybėse narėse skiriasi. Taigi kiekviena valstybė narė turėtų pati nustatyti viršutinę ribą, pageidautina, atsižvelgdama į nacionalinį minimalų darbo užmokestį.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 9 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 861/2007

15 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad šalims būtų sudaryta galimybė sumokėti žyminius mokesčius nuotolinio mokėjimo priemonėmis, įskaitant banko pavedimą ir mokėjimą kredito ar debeto kortelėmis mokėjimo internetu sistemose.“

Valstybės narės užtikrina, kad šalims būtų sudaryta galimybė sumokėti žyminius mokesčius nuotolinio mokėjimo priemonėmis, įskaitant banko pavedimą arba mokėjimą kredito ar debeto kortelėmis mokėjimo internetu sistemose.“

Pagrindimas

Svarbu, kad žyminį mokestį būtų galima sumokėti per atstumą ir nereikėtų keliauti vien tam, kad susimokėti. Tačiau neturėtų būtų reikalaujama, kad valstybės narės numatytų daugiau kaip vieną nuotolinio mokėjimo būdą.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 16 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 861/2007

28 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ne vėliau kaip [5 metai po Reglamento taikymo pradžios] Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui šio reglamento veikimo ataskaitą. Prireikus prie ataskaitos pridedama pasiūlymų dėl teisės aktų pakeitimų.

Ne vėliau kaip [5 metai po Reglamento taikymo pradžios] Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui šio reglamento veikimo ataskaitą. Prireikus prie ataskaitos pridedama pasiūlymų dėl teisės aktų pakeitimų. [2 metai nuo Reglamento taikymo dienos] parengiama tarpinė ataskaita, kurioje įvertinama, kaip informacija apie Europos supaprastintą procedūrą platinama valstybėse narėse, ir gali būti pateiktos rekomendacijos dėl to, kaip gerinti visuomenės informavimą apie šią priemonę.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a straipsnis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1896/2007

20 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a straipsnis

 

Reglamento (EB) Nr. 1896/2006 20 straipsnis pakeičiamas taip:

 

„20 straipsnis

 

Būtiniausi sprendimo peržiūros standartai

 

1. Pasibaigus 16 straipsnio 2 dalyje nustatytam terminui, atsakovas gali kreiptis į kompetentingą valstybės narės, kurioje buvo išduotas Europos mokėjimo įsakymas, teismą dėl šio įsakymo peržiūros, jei:

 

a) mokėjimo įsakymas nebuvo įteiktas pakankamai laiku ir tokiu būdu, kad jis galėtų pasiruošti savo gynybai, arba

 

b) atsakovas dėl neįveikiamų arba neeilinių aplinkybių visai ne dėl savo kaltės negalėjo ieškinio užginčyti.

 

Visgi pirmojoje pastraipoje numatyta teisė kreiptis dėl peržiūros netaikoma, kai atsakovas, turėdamas galimybę užginčyti sprendimą, šito nepadarė.

 

2. Pasibaigus 16 straipsnio 2 dalyje nustatytam terminui, atsakovas taip pat turi teisę kreiptis dėl Europos mokėjimo įsakymo peržiūros į kompetentingą kilmės valstybės narės teismą tuo atveju, jei mokėjimo įsakymas buvo išduotas akivaizdžiai neteisingai, atsižvelgdamas į šiame reglamente išdėstytus reikalavimus, arba dėl kitokių išimtinių aplinkybių.

 

3. Laikotarpis prašymui dėl peržiūros pateikti yra 30 dienų. Jis prasideda dieną, kai atsakovas faktiškai susipažino su įsakymo turiniu ir galėjo imtis veiksmų, arba vėliausiai dieną, kai pritaikius pirmąją vykdymo priemonę atsakovas neteko galimybės visiškai arba iš dalies disponuoti savo turtu. Šis laikotarpis negali būti pratęstas dėl atstumo.

 

4. Jei teismas atmeta 1 ar 2 dalyse nurodytą prašymą dėl peržiūros remdamasis tuo, kad netaikytinas nė vienas iš šiose dalyse apibrėžtų peržiūros pagrindų, Europos mokėjimo įsakymas lieka galioti.

 

Jei teismas nusprendžia, kad peržiūra pagrįsta dėl vienos iš 1 ar 2 dalyse nustatytų priežasčių, Europos mokėjimų įsakymas netenka galios. Tačiau kreditorius nepraranda privilegijos nutraukti senaties terminą.“

Pagrindimas

Reglamento (EB) Nr. 861/2007 18 straipsnis bus iš dalies pakeistas jį suderinant su atitinkama Reglamento (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje nuostata, siekiant užtikrinti didesnį aiškumą ir palengvinti praktinį jo taikymą. Kadangi nėra priežasties šių nuostatų dėl peržiūros, kuriomis siekiama lygiai to paties tikslo, įvairiuose ES reglamentuose formuluoti skirtingai, tinkama iš dalies pakeisti ir atitinkamą Reglamento (EB) Nr. 4/2009 20 straipsnį.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio antra dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jis pradedamas taikyti [6 mėnesiai po Reglamento įsigaliojimo dienos].

Jis pradedamas taikyti [12 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos], išskyrus 1 straipsnio 13–15 dalis, kurios taikomos nuo įsigaliojimo dienos.

Pagrindimas

Kadangi minėtaisiais straipsniais valstybėms narėms nustatomi įpareigojimai, kurie turi būti įvykdyti iki pakeitimų taikymo dienos, ir sudaroma galimybė Komisijai deleguotaisiais aktais priimti reikiamas formas, patys straipsniai turi būti pradėti taikyti anksčiau.


AIŠKINAMOJI DALIS

I. Įžanginė dalis

2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 861/2007, nustatančiu Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, siekiama supaprastinti ir pagreitinti tarptautinio pobūdžio bylų, susijusių su ieškiniais dėl nedidelių sumų, nagrinėjimą ir sumažinti išlaidas. Jis buvo parengtas būtent siekiant padėti vartotojams, taip pat mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) pateikti savo ieškinius ir taip užtikrinti jiems galimybę kreiptis į teismą. Pranešėja visiškai pritaria šiam tikslui.

Praėjus penkeriems metams po to, kai reglamentas buvo pradėtas taikyti, buvo atliktas išsamus vertinimas, kuris atskleidė, kad Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra yra naudinga priemonė. Tačiau, kaip buvo pabrėžta 2013 m. lapkričio mėn. Komisijos ataskaitoje dėl minėtosios procedūros taikymo, tebesama daug galimybių išplėsti ir sustiprinti jos įsisavinimą. Taikant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, bylinėjimosi išlaidos, susijusios su tarpvalstybinio pobūdžio ieškiniais dėl nedidelių sumų, sumažėjo net 40 proc., o bylinėjimosi trukmė sutrumpėjo nuo dvejų metų ir penkių mėnesių iki vidutiniškai penkių mėnesių. Kita vertus, paraiškų skaičius valstybėse narėse labai skiriasi: 2012 m. Bulgarijoje buvo pateiktos tik 3, o Ispanijoje – 1047 paraiškos.

Parlamentas savo 2011 m. spalio 25 d. rezoliucijoje pabrėžė, kad „kai kuriose valstybėse narėse ir toliau labai retai kreipiamasi į nedidelių ieškinių teismus ir kad dar daug reikia nuveikti siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, proceso skaidrumą ir įveikti kalbų barjerą“. Turime susirūpinti dėl kiekvieno ieškinio dėl nedidelės sumos, kuris nepateikiamas dėl to, kad potencialus ieškovas neturi noro arba nežino apie esamas galimybes. Tai gali rimtai pakenkti pasitikėjimui vidaus rinka, pirmiausia turint galvoje jos tarpvalstybinį mastą ir prekybos internetu galimybes.

II. Komisijos pasiūlymas

II A. Taikymo sritis

Komisija siūlo ieškinių dėl nedidelių sumų, kuriems taikytina Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra, maksimalią sumą padidinti nuo dabartinės 2 000 EUR iki 10 000 EUR sumos. Ji mano, kad ši nauja maksimali suma mažiau svarbi vartotojams, nes daugumos jų ieškinių suma neviršija 2 000 EUR, tačiau laikosi nuomonės, kad tai iš esmės pagerintų MVĮ padėtį. Remiantis Komisijos išvadomis, tik 20 proc. įmonių ieškinių vertė mažesnė nei 2 000 EUR, o apie 30 proc. jų vertė sudaro 2 000–10 000 EUR. Tai reiškia, kad dabartinė maksimali suma taikytina tik 20 proc. įmonių ieškinių, tačiau nustačius naują maksimalią 10 000 EUR sumą ši dalis padidėtų iki maždaug 50 proc.

Komisija taip pat siūlo išplėsti apibrėžtį, kuria nustatoma, kas yra tarpvalstybinio pobūdžio byla, ir savo ruožtu, patenka į reglamento taikymo sritį. Šiuo metu galiojantis reglamentas taikytinas tik jei bent vienos iš šalių nuolatinė arba įprastinė gyvenamoji (buveinės) vieta yra kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje kreipiamasi į teismą. Komisija siūlo nuo šiol įtraukti ir bylas, kurių abiejų šalių nuolatinė gyvenamoji (buveinės) vieta yra toje pačioje valstybėje narėje, tačiau kurios apima kitokį tarpvalstybinį elementą: tai galėtų būti sutarties vykdymo vieta, žalą sukėlusio įvykio vieta arba teismo sprendimo vykdymas kitoje valstybėje narėje.

II B. Procedūra

Iš Komisijos tyrimo matyti, jog kilus tarpvalstybinio pobūdžio ginčui 45 proc. įmonių nesikreipia į teismą dėl to, kad teismo proceso išlaidos neproporcingai didelės palyginti su ieškinio verte, o 27 proc. įmonių nesikreipimo priežastis – per ilgas teismo procesas. Kad Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra būtų sėkmingesnė, Komisija siūlo dar labiau sumažinti su ja susijusias išlaidas ir apriboti trukmę.

Pagal šiuo metu galiojantį reglamentą pradinį kreipimąsi leidžiama pateikti e. paštu, jei tai priimtina valstybei narei, kurioje inicijuojama procedūra (4 straipsnio 1 dalis). Visos procedūros metu numatytas dokumentų įteikimas paštu gaunant patvirtinimą apie jų gavimą (tai pirmiausia pažymima 13 straipsnyje), o kiti įteikimo būdai, įskaitant elektronines paslaugas, leidžiami tik jei tokia pašto paslauga neįmanoma. Praktiškai tai reiškia, kad šiuo metu daugelyje valstybių narių visas šalių ir teismo susirašinėjimas vyksta paštu.

Dabar Komisija siūlo dokumentų įteikimą paštu ir elektroniniu būdu laikyti lygiaverčiais, tačiau šalis turi iš anksto aiškiai sutikti, kad dokumentai gali būti įteikti elektroniniu būdu.

Kadangi Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra iš principo yra rašytinė, žodinis bylos nagrinėjimas vykdomas tik išskirtinėmis aplinkybėmis. Pagal šiuo metu galiojantį reglamentą teismas „gali surengti žodinį nagrinėjimą naudodamas vaizdo konferenciją [...], jei turima techninių priemonių“. Tai reiškia, kad tokių priemonių nesant į žodinį bylos nagrinėjimą pakviesti asmenys turėtų vykti į teismą – gal net kitoje valstybėje narėje. Šiuo metu galiojančiame reglamente nenumatyta jokia paskata ar įpareigojimas valstybėms narėms užtikrinti minėtąsias technines priemones.

Komisija siūlo žodinį bylos nagrinėjimą ateityje paprastai rengti taikant nuotolinio ryšio priemones, nebent šalis pageidautų atvykti į teismą ir duoti parodymus asmeniškai.

II C. Išlaidos

Šiuo metu pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą teikiamiems ieškiniams valstybėse narėse nustatytas žyminis mokestis labai skiriasi: vienose jis apskritai netaikomas, o kitose gali sudaryti iki 57 proc. ieškinio vertės. Paprastai žyminis mokestis sumokamas iš anksto – pateikiant prašymą – ir ieškovas gali tikėtis jį susigrąžinti tik jei jo ieškinys patenkinamas (pagal principą „pralaimėjusi šalis moka“). Komisija siūlo nustatyti maksimalią žyminio mokesčio ribą – 10 proc. ieškinio vertės – nes tai dar labiau paskatintų kreiptis į teismą. Komisija taip pat siūlo nustatyti, kad minimalus žyminis mokestis neviršytų 35 EUR.

Galiausiai, kadangi ne vienoje valstybėje narėje reikalaujama, kad žyminis mokestis būtų sumokamas grynaisiais pinigais arba žyminio mokesčio lipdukais, šalys turi arba pačios vykti susimokėti, arba samdyti advokatą valstybėje narėje, kurioje yra teismas. Abiem atvejais patiriamos išlaidos, o šalys potencialiai atgrasomos nuo ieškinio pateikimo. Todėl Komisija siekia įpareigoti valstybes nares numatyti priemones, kad žyminį mokestį būtų galima susimokėti nuotoliniu būdu.

Pagal šiuo metu galiojantį reglamentą sprendimo vykdymo siekianti šalis turi pateikti autentišką teismo sprendimo ir D formos – su teismo sprendimu susijusios pažymos – kopiją. Komisija yra pastebėjusi, kad visa forma paprastai išverčiama raštu į valstybės narės, kuri siekia sprendimo vykdymo, kalba ir kad tai kainuoja.

Dabar Komisija siūlo nustatyti reikalavimą raštu išversti tik formos 4.3 skirsnį (susijusį su sprendimo esme).

III. Pranešėjos vertinimas

III A. Taikymo sritis

Pranešėja palankiai vertina maksimalios sumos padidinimą norint pasinaudoti Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra. Sudarius galimybę supaprastintą procedūrą taikyti ir 2 000–10 000 EUR vertės tarpvalstybinio pobūdžio ieškiniams padaugėtų bylų, kurių bylinėjimosi sąnaudos labai sumažėtų, o trukmė – sutrumpėtų.

Pranešėja mano, kad atlikus šį pakeitimą dar labiau padaugėtų bylų, kurias nagrinėjant įmonės ir vartotojai galėtų sutaupyti lėšų. Maksimali ieškinių dėl nedidelių sumų suma turi likti mažesnė už vidutinio ieškinio vertę, kad būtų užtikrintos būtinos didesnės vertės ieškinių procesinės garantijos. Taip pat nereikėtų pamiršti, kad padidinus maksimalią sumą minėtoji procedūra būtų taikoma dažniau ir teismuose taptų įprasta. Taip potencialiems jos naudotojams, ypač vartotojams, bus lengviau gauti reikiamos informacijos. Vis dėlto neatrodo, kad šiuo etapu maksimalią sumą būtų įmanoma padidinti iki daugiau nei 10 000 EUR, todėl pranešėja pritaria Komisijos pasiūlytai sumai.

III B. Procedūra

Žodiniai nagrinėjimai surengiant vaizdo konferenciją yra pačiu laiku pateiktas pasiūlymas siekiant modernizuoti procedūrą. Būtinybė atvykti į žodinį nagrinėjimą ir susimokėti kelionės išlaidas gali būti didelė našta tarpvalstybinio pobūdžio bylose. Komisijai atliekant apklausą dėl Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros kas trečias respondentas pažymėjo, kad būtų linkęs paduotų ieškinį, jei procedūras būtų galima atlikti nuotoliniu būdu, t. y. jeigu nereikėtų asmeniškai atvykti į teismą.

Reikia pažymėti, kad teismai turėtų suteikti ir prižiūrėti atitinkamas patalpas ir įrangą. Dažnai tokios infrastruktūros neturima, o šiais ekonominės krizės laikais jai parengti reikalingų lėšų trūksta. Todėl pranešėja mano, jog valstybėms narėms turėtų būti suteiktas dar dvejų metų laikotarpis, kad prireikus tokia infrastruktūra būtų prieinama visoje Europoje.

Kalbant apie žodinį nagrinėjimą, pranešėja taip pat mano, kad teismui būtina didesnė veiksmų laisvė atmesti prašymą surengti žodinį nagrinėjimą, kai šito nereikia atsižvelgiant į bylos faktus.

Pranešėja pritaria pasiūlymui skatinti naudotis informacinėmis technologijomis. Iš įrodymų matyti, kad nepakankamai taikant informacines technologijas piliečiai vengia naudotis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra. Penktadalis Komisijos apklausos respondentų teigė, kad būtų labiau linkę naudoti procedūrą, jei visos procedūros galėtų būti atliekamos internetu. Vis dėlto įdiegta elektroninių ryšių sistema turi veikti nepriekaištingai ir užtikrinti tokį patį procedūrinį saugumą, kaip ir pašto paslaugos, pvz., turėtų būti numatytas būdas patvirtinti dokumentų gavimą.

Taigi nuostatos dėl naudojimosi informacinėmis technologijomis turėtų būti sustiprintos, tačiau nedarant netinkamo poveikio nacionalinėms procedūroms.

III C. Išlaidos

Pranešėja mano, kad 1 000 EUR suma, kurią pagal naująją taisyklę reikėtų sumokėti už 10 000 EUR ieškinį, tebėra gana didelė. Tačiau daugeliu atžvilgiu tai klausimas, kurį turėtų spręsti valstybės narės.

Panašu, jog Komisijos pasiūlymas nustatyti, kad minimalus žyminis mokestis neviršytų 35 EUR, pagrįstas, nes jos nustatytas vidutinis minimalus žyminis mokestis už 200 EUR vertės ieškinį yra 34 EUR, o už 500 EUR vertės ieškinį – 44 EUR. Be to, pranešėja mano, kad mažas pajamas gaunančioms bylos šalims turėtų būti taikoma mokesčio taikymo išimtis. Norint nustatyti maksimalią tokios mokesčio taikymo išimties ribą kiekvienoje valstybėje narėje, būtų galima atsižvelgti į nacionalinį minimalų darbo užmokestį.

Pranešėja palankiai vertina Komisijos pasiūlymą įpareigoti valstybes nares pradėti taikyti nuotolinio mokėjimo priemones, įskaitant banko pavedimus ir mokėjimo kreditine ar debetine kortele sistemas. Taip ieškovai galėtų sutaupyti su mokėjimais susijusias išlaidas, kurios, Komisijos vertinimu, prireikus keliauti siekia 400–800 EUR. Kai ieškinys patenkinamai išnagrinėjamas nuotoliniu būdu, būtų juokinga versti šalis keliauti, kad jos susimokėtų žyminį mokestį. Kad piliečiai galėtų pasinaudoti šiomis sutaupytomis išlaidomis, šio reikalavimo vykdymui turės būti skirtas ypatingas dėmesys. Tuo pat metu pranešėja mano, kad valstybių narių teismų administracijos neturėtų privalėti užtikrinti keleto nuotolinio mokėjimo priemonių; pakaktų ir vienos.

Reikalavimo dėl vertimo žodžiu pakeitimas vertintinas gerai, nes taip bus galima sutaupyti pinigų ir laiko. Remiantis Komisijos paskelbtais duomenimis, D formos vertimo raštu išlaidos vidutiniškai siekia 60 EUR, tačiau, jei būtų verčiamas tik 4.3 skirsnis, ši suma sumažėtų iki 40 EUR. Supratimo problemų nekiltų, nes reglamento tekste visi formos laukai, išskyrus 4.3 dalį, jau prieinami visomis oficialiosiomis kalbomis. Siekiant dar labiau supaprastinti procedūrą, turėtų būti išnagrinėta ir galimybė formas pateikti elektroniniu formatu.

IV. Informavimas ir orientavimas

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra gali būti sėkminga tik jeigu apie ją žinos vartotojai ir įmonės, teismai ir konsultuojančios asociacijos. Remiantis Komisijos pateikti įrodymais, 86 proc. piliečių ir beveik pusė teismų apie šią procedūrą nėra girdėję. Todėl nepaprastai svarbu, kad Komisija toliau stengtųsi teikti informaciją apie Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, visų pirma naudodamasi e. teisingumo portalu. Lygiai taip pat svarbu, kad valstybės narės papildytų Komisijos pastangas rengdamos nacionalines informavimo skatinimo kampanijas.

Be to, vartotojams ir įmonėms reikia labai konkrečios informacijos apie praktinius naudojimosi šia procedūra būdus ir su ja susijusias išlaidas. Todėl valstybėms narėms būtų prasminga teikti informaciją apie Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros žyminį mokestį ir mokėjimo būdus. Komisija paskelbs šią informaciją internete – taip vartotojai ir įmonės galės priimti informacija pagrįstą sprendimą.

Vartotojams ir MVĮ gali prireikti praktinės pagalbos pildant procedūrai skirtas formas. Šiuo atžvilgiu Komisijos pasiūlymas dėl praktinės pagalbos itin naudingas. Tačiau tokia pagalba gali būti naudinga tik jeigu ji bus tikslinga, praktiška ir konkreti. Gali būti naudinga išnagrinėti galimybes teikti konsultacijas internetu turint galvoje, kad bus reikalingos ir individualios asmeninės konsultacijos. Pagalbos gali prireikti ir vykdymo etapu.

V. Išvada

Apskritai pranešėja labai pritaria Komisijos pasiūlytiems pakeitimams. Ji mano, kad šiame pranešimo projekte pasiūlyti pakeitimai padės dar labiau patobulinti ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, ir nekantriai laukia kitų Parlamento narių idėjų, išdėstytų pakeitimuose.

Esamas pasiūlymas įsigaliotų dvidešimtą dieną po jo paskelbimo. Jis būtų pradėtas taikyti nuo šios datos praėjus šešiems mėnesiams. Pranešėja siūlo, kad nuostata dėl teisėkūros įgaliojimų, susijusių su reikiamomis formomis, delegavimo Komisijai ir valstybėms narėms taikomas įpareigojimas teikti tam tikrą informaciją būtų taikomi nuo įsigaliojimo datos, nes taip būtų užtikrinta, kad sistema veiktų esminių pakeitimų įsigaliojimo dieną.

Be to, pranešėja siūlytų valstybėms narėms nustatyti papildomą trejų metų nuo įsigaliojimo datos laikotarpį, siekiant užtikrinti, kad reikiama įranga teismo patalpose būtų įdiegta iki laiko, kai žodiniai nagrinėjimai turės vykti surengiant vaizdo konferenciją.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra ir Europos mokėjimo įsakymo procedūra

Nuorodos

COM(2013)0794 – C7-0414/2013 – 2013/0403(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

19.11.2013

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

9.12.2013

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

9.12.2013

IMCO

9.12.2013

LIBE

9.12.2013

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ITRE

27.11.2013

IMCO

24.9.2014

LIBE

5.12.2013

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

3.9.2014

 

 

 

Svarstymas komitete

24.9.2014

11.11.2014

20.1.2015

 

Priėmimo data

16.4.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Victor Negrescu, Angelika Niebler, Virginie Rozière

Pateikimo data

23.4.2015

Teisinė informacija - Privatumo politika