Proċedura : 2013/0403(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0140/2015

Testi mressqa :

A8-0140/2015

Dibattiti :

PV 06/10/2015 - 14
CRE 06/10/2015 - 14

Votazzjonijiet :

PV 07/10/2015 - 10.3
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2015)0338

RAPPORT     ***I
PDF 806kWORD 372k
23.4.2015
PE 539.630v02-00 A8-0140/2015

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 861/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Lulju 2007 li jistabbilixxi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar u r-Regolament (KE) Nru 1896/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2006 li joħloq proċedura għal ordni ta’ ħlas Ewropea

(COM(2013)0794 – C7‑0414/2013 – 2013/0403(COD))

Kumitat għall-Affarijiet Legali

Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 NOTA SPJEGATTIVA
 PROĊEDURA

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 861/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Lulju 2007 li jistabbilixxi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar u r-Regolament (KE) Nru 1896/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2006 li joħloq proċedura għal ordni ta’ ħlas Ewropea

(COM(2013)0794 – C7‑0414/2013 – 2013/0403(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–       wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2013) 0794),

–       wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 81 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8‑0414/2013),

–       wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–       wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–       wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0140/2015),

1.      Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.      Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.      Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda  1

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – punt -1

Regolament (KE) Nru 861/2007

Titolu

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(-1) It-titolu tar-Regolament huwa emendat kif ġej:

Regolament (KE) Nru 861/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Lulju 2007 li jistabbilixxi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar.

Regolament (KE) Nru 861/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Lulju 2007 li jistabbilixxi Proċedura Simplifikata Ewropea għal Talbiet sa EUR 10 000

 

(Din l-emenda ġġib magħha bħala konsegwenza emendi fit-test kollu tar-Regolament (KE) Nru 861/2007.)

Emenda  2

Proposta għal regolament

Premessa 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5) Żieda fil-livell limitu sa massimu ta' EUR 10,000, tkun ta’ benefiċċju partikolarment għall-SMEs, li attwalment huma skoraġġuti milli jikkunsidraw proċeduri bil-qorti minħabba li skont proċeduri nazzjonali ordinarji jew simplifikati l-ispejjeż tal-kawża huma sproporzjonati meta mqabbla mal-valur tat-talba u/jew il-proċeduri ġudizzjarji jieħdu wisq fit-tul. Iż-żieda fil-livell limitu għandha ttejjeb l-aċċess għal rimedju ġudizzjarju effettiv u kosteffiċjenti għal tilwim transfruntier li jinvolvi intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju. Aċċess akbar għall-ġustizzja għandu jssaħħaħ il-fiduċja fi tranżazzjonijiet transfruntiera u jikkontribwixxi għall-użu sħiħ tal-opportunitajiet offruti mis-suq intern.

(5) Żieda fil-livell limitu sabiex jiġu koperti t-talbiet kollha kontra persuni ġuridiċi sa massimu ta’ EUR 10,000 tkun ta’ benefiċċju partikolarment għall-SMEs, li attwalment huma skoraġġuti milli jikkunsidraw proċeduri bil-qorti minħabba li skont proċeduri nazzjonali ordinarji jew simplifikati l-ispejjeż tal-kawża huma sproporzjonati meta mqabbla mal-valur tat-talba u/jew il-proċeduri ġudizzjarji jieħdu wisq fit-tul. Iż-żieda fil-livell limitu għandha ttejjeb l-aċċess għal rimedju ġudizzjarju effettiv u kosteffiċjenti għal tilwim transfruntier li jinvolvi intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju. Aċċess akbar għall-ġustizzja għandu jssaħħaħ il-fiduċja fi tranżazzjonijiet transfruntiera u jikkontribwixxi għall-użu sħiħ tal-opportunitajiet offruti mis-suq intern. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, talba għandha titqies bħala li qed titmexxa kontra persuna ġuridika jekk mill-inqas wieħed mill-konvenuti huwa persuna ġuridika rikonoxxuta bħala tali mid-dritt ta’ Stat Membru jew stat terz, għajr individwu li jaġixxi f’ismu stess. It-talbiet immexxija kontra individwi li jaġixxu f’isimhom stess għandhom ikunu koperti biss jekk jammontaw għal inqas minn EUR 5 000.

Emenda  3

Proposta għal regolament

Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(8) Il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar tista’ tkun ulterjorment imtejba billi jittieħed vantaġġ tal-iżviluppi teknoloġiċi fil-qasam tal-ġustizzja li jeliminaw id-distanza ġeografika u l-konsegwenzi tagħha f’termini ta’ spejjeż għoljin u t-tul tal-proċedimenti bħala fatturi li jiskoraġġixxu l-aċċess għall-ġustizzja.

(8) Il-Proċedura Simplifikata Ewropea tista’ tkun ulterjorment imtejba billi jittieħed vantaġġ tal-iżviluppi teknoloġiċi fil-qasam tal-ġustizzja li għandhom jeliminaw id-distanza ġeografika u l-konsegwenzi tagħha f’termini ta’ spejjeż għoljin u t-tul tal-proċedimenti bħala fatturi li jiskoraġġixxu l-aċċess għall-ġustizzja.

Emenda  4

Proposta għal regolament

Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(12) Is-seduti orali kif ukoll il-ġbir tal-provi permezz ta’ smigħ ta’ xhieda, ta’ esperti jew tal-partijiet, għandhom jinżammu permezz ta' mezzi ta’ komunikazzjoni mill-bogħod. Dan m’għandux jaffettwa d-dritt ta’ xi parti fil-proċedimenti li tidher quddiem il-qorti għas-seduta orali. Fil-kuntest tas-seduti orali u tal-ġbir tal-provi, l-Istati Membri għandhom jużaw mezzi ta’ komunikazzjoni mill-bogħod moderni, li jippermetti lill-persuni li jiġu mismugħa mingħajr il-ħtieġa li jivvjaġġaw lejn il-qorti jew it-tribunal. Meta persuna mismugħa tkun domiċiljata fi Stat Membru ieħor li mhuwiex l-Istat Membru fejn tinsab il-qorti li qed tippresjedi, is-seduti orali għandhom jinżammu skont ir-regoli stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1206/200117. Meta l-parti li trid tinstema' hija ddomiċiljata fl-Istat Membru fejn tinsab il-qorti jew tribunal kompetenti jew f’pajjiż terz, is-seduti orali jistgħu jsiru permezz ta’ vidjokonferenza, telekonferenza jew ta' teknoloġija oħra ta' komunikazzjoni mill-bogħod skont il-liġi nazzjonali. Parti għandha tkun dejjem intitolata li tidher quddiem il-qorti f’seduta orali jekk dik il-parti hekk titlob. Il-qorti jew it-tribunal għandhom jużaw l-aktar metodu sempliċi u rħis għall-ġbir tal-provi.

(12) Is-seduti orali kif ukoll il-ġbir tal-provi permezz ta’ smigħ ta’ xhieda, ta’ esperti jew tal-partijiet, għandhom jinżammu permezz ta' mezzi ta’ komunikazzjoni mill-bogħod. Dan m’għandux jaffettwa d-dritt ta’ xi parti fil-proċedimenti li tidher quddiem il-qorti għas-seduta orali. Fil-kuntest tas-seduti orali u tal-ġbir tal-provi, l-Istati Membri għandhom jużaw mezzi ta’ komunikazzjoni mill-bogħod moderni, li jippermetti lill-persuni li jiġu mismugħa mingħajr il-ħtieġa li jivvjaġġaw lejn il-qorti jew it-tribunal. Meta persuna mismugħa tkun domiċiljata fi Stat Membru ieħor li mhuwiex l-Istat Membru fejn tinsab il-qorti li qed tippresjedi, is-seduti orali għandhom jinżammu skont ir-regoli stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1206/200117. Meta l-parti li trid tinstema' hija ddomiċiljata fl-Istat Membru fejn tinsab il-qorti jew tribunal kompetenti jew f’pajjiż terz, is-seduti orali jistgħu jsiru permezz ta’ vidjokonferenza, telekonferenza jew ta' teknoloġija oħra ta' komunikazzjoni mill-bogħod skont il-liġi nazzjonali. Parti li titlob dan għandu dejjem ikollha d-dritt li tidher u li tinstema' jew li jkollha xhud li jidher u li jinstema' quddiem qorti jew tribunal. Il-qorti jew it-tribunal għandhom jużaw l-aktar metodu sempliċi u rħis għall-ġbir tal-provi.

__________________

__________________

17 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1206/2001 tat-28 ta' Mejju 2001 dwar kooperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri fil-kumpilazzjoni ta' xhieda f'materji ċivili jew kummerċjali (ĠU L 174, 27.6.2001, p. 1.).

17 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1206/2001 tat-28 ta' Mejju 2001 dwar kooperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri fil-kumpilazzjoni ta' xhieda f'materji ċivili jew kummerċjali (ĠU L 174, 27.6.2001, p. 1.).

Ġustifikazzjoni

Meta jinstemgħu xhieda, in-natura diretta u n-natura orali tal-proċedimenti huma prinċipji li jeħtieġ li jiġu rrispettati.

Emenda  5

Proposta għal regolament

Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(13) L-ispejjeż potenzjali tal-kawża jista’ jkollhom sehem fid-deċiżjoni tar-rikorrent meta jikkunsidra proċedimenti bil-qorti. Fost spejjeż oħra, il-miżati tal-qorti tista' tiskoraġġixxu r-rikorrenti milli jibdew proċedimenti bil-qorti, b’mod partikolari f’dawk l-Istati Membri fejn il-miżati tal-qorti huma sproporzjonati. Il-miżati tal-qorti għandhom ikunu proporzjonali mal-valur tat-talba sabiex jiġi żgurat l-aċċess għall-ġustizzja tat-talbiet żgħar transfruntiera. Dan ir-Regolament m'għandux l-għan li jarmonizza l-miżati tal-qorti; minflok, jistabbilixxi livell massimu fuq il-miżati tal-qorti sabiex il-proċedura ssir aktar aċċessibbli għal numru sinjifikanti ta' rikorrenti, u fl-istess ħin jagħti diskrezzjoni wiesgħa lill-Istati Membri fl-għażla tal-metodu ta' kalkolazzjoni u l-prezz tal-miżati tal-qorti.

(13) L-ispejjeż potenzjali tal-kawża huma wieħed mill-fatturi bażiċi li jinfluwenzaw id-deċiżjoni tar-rikorrent meta jikkunsidra proċedimenti bil-qorti. Fost spejjeż oħra, il-miżati tal-qorti jistgħu jiskoraġġixxu r-rikorrenti milli jibdew proċedimenti bil-qorti, b’mod partikolari f’dawk l-Istati Membri fejn il-miżati tal-qorti huma sproporzjonati. Il-miżati tal-qorti għandhom ikunu stabbiliti fʼlivell li ma jaqbiżx il-miżati mitluba għal proċeduri ekwivalenti li huma taʼ natura domestika. Huwa mistenni li miżati mitluba fʼlivell ugwali jew aktar baxx jinkoraġġixxu l-użu tal-Proċedura Simplifikata Ewropea, parzjalment permezz tal-pożizzjonament tagħha bħala strument effettiv fil-konfront tal-ispejjeż u komparabbli għal proċeduri domestiċi aktar familjari. Fi Stati Membri fejn proċeduri domestiċi ma jeżistux, il-miżati tal-qorti għandhom jiġu stabbiliti fʼlivell li mhuwiex sproporzjonat mal-valur tat-talba.

Emenda  6

Proposta għal regolament

Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(14) Ir-rikorrent m'għandux ikollu għalfejn jivvjaġġa biex iħallas il-miżati tal-qorti jew biex iqabbad avukat għal dan l-għan. Bħala minimu, it-trasferimenti bankarji u s-sistemi ta’ pagamenti onlajn bil-karta ta’ kreditu jew debitu għandhom jiġu aċċettati mill-qrati u t-tribunali kollha b'ġuriżdizzjoni taħt il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar.

(14) Ir-rikorrent m'għandux ikollu għalfejn jivvjaġġa biex iħallas il-miżati tal-qorti jew biex iqabbad avukat għal dan l-għan. Bħala minimu, it-trasferimenti bankarji, is-sistemi ta’ pagamenti onlajn bil-karta ta’ kreditu jew debitu jew tipi oħra taʼ metodi taʼ ħlas mill-bogħod għandhom jiġu aċċettati mill-qrati u t-tribunali kollha bʼġuriżdizzjoni taħt il-Proċedura Simplifikata Ewropea.

Emenda  7

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – punt 1

Regolament (KE) Nru 861/2007

Artikolu 2 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Dan ir-Regolament għandu japplika f'materji ċivili u kummerċjali, irrispettivament min-natura tal-qorti jew tat-tribunal, fejn il-valur ta’ talba ma jaqbiżx l-EUR 10 000 fil-mument meta l-qorti jew it-tribunal kompetenti jirċievu l-formola tat-talba, esklużi l-interessi, l-ispejjeż u l-infiq kollha. M’għandux japplika, b’mod partikolari, għal kwistjonijiet ta’ dħul pubbliku, dwana jew għal materji amministrattivi jew għar-responsabbiltà tal-Istat għal atti u ommissjonijiet fl-eżerċizzju tal-awtorità ta’ l-Istat (acta jure imperii).

1. Dan ir-Regolament għandu japplika fʼmaterji ċivili u kummerċjali, irrispettivament min-natura tal-qorti jew tat-tribunal, fejn il-valur ta’ talba huwa sa EUR 10 000 jekk issir kontra persuna ġuridika jew inqas minn EUR 5 000 jeek issir kontra persuna fiżika fil-mument meta l-qorti jew it-tribunal kompetenti jirċievu l-formola tat-talba, esklużi l-interessi, l-ispejjeż u l-infiq kollha. M’għandux japplika, b’mod partikolari, għal kwistjonijiet ta’ dħul pubbliku, dwana jew għal materji amministrattivi jew għar-responsabbiltà tal-Istat għal atti u ommissjonijiet fl-eżerċizzju tal-awtorità ta’ l-Istat (acta jure imperii).

Emenda  8

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – punt 1

Regolament (KE) Nru 861/2007

Artikolu 2 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Dan ir-Regolament m’għandux japplika fejn, fil-mument meta l-qorti jew it-tribunal kompetenti jirċievu l-formola tat-talba, kull wieħed minn dawn l-elementi li ġejjin, fejn rilevanti, ikunu fi Stat Membru wieħed:

imħassar

(a) id-domiċilju jew residenza abitwali tal-partijiet;

 

(b) il-post tal-eżekuzzjoni tal-kuntratt;

 

(c) il-post fejn l-fatti li fuqhom hija bbażata t-talba jkunu seħħu;

 

(d) il-post tal-infurzar tas-sentenza;

 

(e) il-qorti jew tribunal kompetenti.

 

Id-domiċilju għandu jiġi determinat skont [l-Artikoli 59 u 60 tar-Regolament (KE) Nru 44/2001]/[l-Artikolu 62 u 63 tar-Regolament (UE) Nru 1215/2012].

 

Emenda  9

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – punt 1

Regolament (KE) Nru 861/2007

Artikolu 2 – paragrafu 3 – punt f

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(f) il-liġi dwar l-impjiegi;

imħassar

Emenda  10

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – punt 1

Regolament (KE) Nru 861/2007

Artikolu 2 – paragrafu 3 – punt h

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(h) il-ksur tad-dritt għall-ħajja privata u ta' drittijiet relatati mal-personalità, inkluża d-diffamazzjoni.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Peress li d-drittijiet li huma marbuta mal-personalità ma għadhomx esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament Brussell I, din l-eċċezzjoni wkoll ma għandhiex tibqa' tapplika għall-Proċedura għal Talbiet Żgħar.

Emenda  11

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – punt 2

Regolament (KE) Nru 861/2007

Artikolu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Artikolu 3 jitħassar.

imħassar

Emenda  12

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – punt 3 – sottopunt a

Regolament (KE) Nru 861/2007

Artikolu 4 – paragrafu 4 – it-tieni subparagrafu

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-qorti għandha tinforma lir-rikorrent biċ-ċaħda tat-talba.

Il-qorti li ddeċidiet dwar il-kontenut tat-talba għandha tinforma lir-rikorrent biċ-ċaħda tat-talba u bil-mezz ta’ appell possibbli kontra d-deċiżjoni meħuda.

Ġustifikazzjoni

Il-qorti li ddeċidiet dwar il-kontenut tat-talba għandha tinforma lir-rikorrent bil-mezz ta’ appell possibbli kontra d-deċiżjoni meħuda. Dan il-mezz ta’ appell għandu jiġi stabbilit minn kull Stat Membru, f’konformità mal-liġi nazzjonali applikabbli tiegħu.

Emenda  13

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – punt 3 – sottopunt b

Regolament (KE) Nru 861/2007

Artikolu 4 – paragrafu 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-formola standard tat-talba A tkun disponibbli f’forma stampata fil-qrati u tribunali kollha li fihom tista' tinbeda l-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, kif ukoll f’forma elettronika permezz tal-websajts ta' dawk il-qrati jew ta’ awtorità ċentrali kkonċernata.

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-qrati u t-tribunali kollha fejn tista’ tinbeda Proċedura Simplifikata Ewropea jilħqu l-obbligu tagħhom biex jipprovdu liċ-ċittadini, permezz ta’ servizzi kompetenti, bil-formola standard tat-talba A u li tkun disponibbli f’forma stampata fil-qrati u tribunali kollha li fihom tista’ tinbeda l-Proċedura Simplifikata Ewropea, kif ukoll f’forma elettronika permezz tal-websajts ta’ dawk il-qrati jew ta’ awtorità ċentrali kkonċernata.

Ġustifikazzjoni

L-applikazzjoni tat-test tar-regolament kif propost tista’ toħloq xi problemi, b’mod partikolari fir-rigward tal-possibilità li l-formola standard tat-talba A tkun magħmula disponibbli għaċ-ċittadini fuq karta. Fir-Rumanija, pereżempju, jeħtieġ li jiġi stabbilit obbligu ċar għall-qrati biex jagħmlu l-formola standard tat-talba A disponibbli għaċ-ċittadini fuq karta permezz tar-reġistru, peress li l-qrati Rumeni għadhom ma adottawx dan il-metodu u ċ-ċittadini mhumiex ipprovduti b’talbiet, formoli, mudelli ta’ applikazzjoni standard għall-qrati, eċċ. fuq karta.

Emenda  14

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – punt 4

Regolament (KE) Nru 861/2007

Artikolu 5 – paragrafu 1 – it-tieni subparagrafu – punt b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b) iż-żewġ partijiet jindikaw ir-rieda tagħhom biex jaslu għal soluzzjoni bil-qorti u jitolbu seduta l-qorti għal dak il-għan.

(b) iż-żewġ partijiet jindikaw ir-rieda tagħhom biex jaslu għal soluzzjoni bil-qorti u ma tistax tinstab soluzzjoni permezz ta' korrispondenza.

Ġustifikazzjoni

Is-seduti tal-qorti ma għandhomx ikunu obbligatorji għas-soluzzjonijiet bil-qorti. Huma għandhom isiru biss jekk ikunu neċessarji.

Emenda  15

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – punt 5

Regolament (KE) Nru 861/2007

Artikolu 8

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Seduta orali għandha tinżamm permezz ta’ telekonferenza jew vidjokonferenza jew teknoloġija oħra xierqa ta’ komunikazzjoni mill-bogħod skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1206/2001 meta l-parti li trid tiġi mismugħa tkun iddomiċiljata fi Stat Membru ieħor għajr l-Istat Membru tal-qorti jew tribunal kompetenti.

1. Minn [tliet snin wara d-dħul fis-seħħ taʼ dan ir-Regolament], kwalunkwe seduta orali għandha tinżamm permezz ta’ telekonferenza jew vidjokonferenza jew teknoloġija oħra xierqa ta’ komunikazzjoni mill-bogħod skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1206/2001 meta l-parti li trid tiġi mismugħa tkun iddomiċiljata fi Stat Membru ieħor għajr l-Istat Membru tal-qorti jew tribunal kompetenti.

 

1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li qrati u tribunali rilevanti jkunu mgħammra b’teknoloġija xierqa ta’ komunikazzjoni mill-bogħod.

2. Parti għandha dejjem tkun intitolata li tidher quddiem il-qorti jew it-tribunal u tinstema' personalment jekk dik il-parti hekk titlob.”

2. Parti għandha dejjem tkun intitolata li tidher quddiem il-qorti jew it-tribunal u tinstema' personalment jekk dik il-parti hekk titlob.”

Emenda  16

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – punt 6

Regolament (KE) Nru 861/2007

Artikolu 9 – paragrafu 2a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a. Il-qorti jew tribunal għandhom jippermettu lill-partijiet jindirizzaw mistoqsijiet lix-xhieda mismugħa bil-miktub, meta jqisu li dan ikun meħtieġ, sabiex tintlaħaq soluzzjoni ġusta għat-talba. Il-qorti jew it-tribunal għandhom jibagħtu l-mistoqsijiet magħmula mill-partijiet lix-xhieda u għandhom jinfurmawhom bl-iskadenza sa meta x-xhieda huma obbligati jipprovdu risposta bil-miktub lill-partijiet u jibagħtu r-risposta tagħhom lill-qorti jew lit-tribunal.

Emenda  17

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – punt 6

Regolament (KE) Nru 861/2007

Artikolu 9 – paragrafu 2b (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2b. L-espert li għandu jinstema’ skont il-paragrafu 2a għandu jkun maħtur mill-qorti jew mit-tribunal.

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura għall-ħatra tal-espert għandha tkun speċifikata fit-test tar-regolament. It-test għandu jiddikkjara wkoll jekk il-partijiet humiex intitolati biex ikollhom l-espert tagħhom u jekk għandhomx il-possibilità li jistaqsu mistoqsijiet lill-espert. Fir-rigward tal-possibilità għall-partijiet li jindirizzaw mistosijiet lix-xhieda bil-miktub, dan id-dritt għandu jiġi regolat bl-għan li jiżgura li d-dritt tal-partijiet għad-difiża jkun irrispettat u tintlaħaq soluzzjoni ġusta għat-talba.

Emenda  18

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – punt 7

Regolament (KE) Nru 861/2007

Artikolu 11 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li tkun disponibbli għall-partijiet assistenza prattika sabiex jimlew il-formoli. Assistenza bħal din għandha b’mod partikolari tkun disponibbli biex jiġi ddeterminat jekk il-proċedura tistax tintuża għar-riżoluzzjoni tat-tilwim ikkonċernat u għad-determinazzjoni tal-qorti bil-ġuriżdizzjoni, għall-kalkulazzjoni tal-imgħax dovut u għall-identifikazzjoni fad-dokumenti li jridu jiġu mehmuża.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li tkun disponibbli għall-partijiet assistenza prattika sabiex jimlew il-formoli. Assistenza bħal din għandha tingħata mingħajr ħlas u għandha b’mod partikolari tkun disponibbli biex jiġi ddeterminat jekk il-proċedura tistax tintuża għar-riżoluzzjoni tat-tilwim ikkonċernat u għad-determinazzjoni tal-qorti bil-ġuriżdizzjoni, għall-kalkulazzjoni tal-imgħax dovut u għall-identifikazzjoni tad-dokumenti li jridu jiġu mehmuża.

Emenda  19

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – punt 8

Regolament (KE) Nru 861/2007

Artikolu 13 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Id-dokumenti msemmija fl-Artikolu 5(2) u 7(2) għandhom jiġu nnotifikati bil-posta jew b’mezzi elettroniċi attestati b’konferma tar-riċevuta inkluża d-data tar-riċevuta. Id-dokumenti għandhom jiġu nnotifikati elettronikament biss lill-parti li tkun aċċettat espressament minn qabel li d-dokumenti jistgħu jiġu notifikati elettronikament. In-notifika b’mezzi elettroniċi tista' tiġi attestata b’konferma awtomatika tal-konsenja.

1. Id-dokumenti msemmija fl-Artikolu 5(2) u 7(2) għandhom jiġu nnotifikati bil-posta jew b’mezzi elettroniċi attestati b’konferma tar-riċevuta inkluża d-data tar-riċevuta. Il-mezz tas-servizz għandu jkun tali li l-abbuż jiġi evitat u l-kunfidenzjalità tkun iggarantita. Id-dokumenti għandhom jiġu nnotifikati elettronikament biss lill-parti li tkun aċċettat espressament minn qabel li d-dokumenti jistgħu jiġu notifikati elettronikament. In-notifika b’mezzi elettroniċi tista' tiġi attestata wkoll b’konferma awtomatika tal-konsenja.

Emenda  20

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – punt 8

Regolament (KE) Nru 861/2007

Artikolu 13 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-komunikazzjonijiet miktuba kollha mhux imsemmija fil-paragrafu 1 bejn il-qorti jew it-tribunal u l-partijiet għandhom isiru b’mezzi elettroniċi attestata permezz ta’ riċevuta, fejn dawn il-mezzi huma ammissibbli fi proċedimenti skont il-liġi nazzjonali u biss fejn il-parti taċċetta dawn il-mezzi ta’ komunikazzjoni.

Il-komunikazzjonijiet miktuba kollha mhux imsemmija fil-paragrafu 1 bejn il-qorti jew it-tribunal u l-partijiet għandhom isiru b’mezzi elettroniċi attestati permezz ta’ riċevuta, fejn dawn il-mezzi huma ammissibbli fi proċedimenti skont il-liġi nazzjonali.

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għad-dritt nazzjonali hija suffiċjenti hawn. Fil-livell Ewropew ma għandux ikun hemm rekwiżit ulterjuri li jitlob l-approvazzjoni tal-partijiet jekk ma jeżistix fil-livell nazzjonali.

Emenda  21

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – punt 9

Regolament (KE) Nru 861/2007

Artikolu 15a – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Il-miżata tal-qorti mitluba għal Proċedura Ewropea għal talbiet żgħar m’għandhiex taqbeż l-10 % tal-valur tat-talba, esklużi l-interessi, l-ispejjeż u l-infiq kollha. Jekk l-Istati Membri jitolbu miżata minima tal-qorti għal Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, dik il-miżata m'għandhiex taqbeż EUR 35 fiż-żmien meta jirċievu l-formola tat-talba l-qorti jew it-tribunal kompetenti.

1. Il-miżata tal-qorti mitluba għal Proċedura Simplifikata Ewropea m’għandhiex taqbeż 5 % tal-valur tat-talba, esklużi l-interessi, l-ispejjeż u l-infiq kollha. Jekk l-Istati Membri jitolbu miżata minima tal-qorti għal Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, dik il-miżata m'għandhiex taqbeż EUR 35 fiż-żmien meta jirċievu l-formola tat-talba l-qorti jew it-tribunal kompetenti.

Ġustifikazzjoni

Il-persentaġġ propost ta’ 10 % tal-valur tat-talba huwa għoli wisq. Ikun aktar xieraq li t-taxxa tal-boll tiġi stabbilita għal 5 % tal-valur tat-talba (jew saħansitra 3 %). F’każ ta’ talba b’valur sa massimu ta’ EUR 10 000, it-taxxa tal-boll għalhekk tkun ta’ EUR 500, jew madwar RON 2 21735.

Emenda  22

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – punt 9

Regolament (KE) Nru 861/2007

Artikolu 15 a – paragrafu 1a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi limitu minimu ta' introjtu li taħtu parti ma għandhiex tkun obbligata tħallas miżati tal-qorti.

Ġustifikazzjoni

Il-partijiet li l-introjtu tagħhom huwa baxx ħafna ma għandhomx ikunu obbligati jħallsu miżati tal-qorti. Madankollu, mhuwiex xieraq li tiġi stipulata ċifra unika mal-Ewropa kollha għal dan, billi s-salarju minimu u l-għoli tal-ħajja jvarjaw bejn l-Istati Membri differenti. Kull Stat Membru, għalhekk, għandu jistabbilixxi l-limitu minimu tiegħu stess, preferibbilment b'referenza għas-salarju minimu nazzjonali.

Emenda  23

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – punt 9

Regolament (KE) Nru 861/2007

Artikolu 15a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-partijiet jistgħu jħallsu l-miżati tal-qorti permezz ta’ metodi ta’ ħlas mill-bogħod, inkluż trasferiment bankarji u sistema ta’ pagamenti onlajn bil-karta ta’ kreditu jew ta’ debitu .

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-partijiet jistgħu jħallsu l-miżati tal-qorti permezz ta’ metodi ta’ ħlas mill-bogħod, inkluż trasferimenti bankarji jew sistemi ta’ pagamenti onlajn bil-karta ta’ kreditu jew ta’ debitu .

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-miżati tal-qorti jkunu jistgħu jitħallsu mill-bogħod, sabiex ma jkunx meħtieġ ivvjaġġar għall-uniku skop ta' pagament. Madankollu, l-Istati Membri ma għandhomx ikunu obbligati jipprovdu iktar minn metodu wieħed ta' ħlas mill-bogħod.

Emenda  24

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – punt 16

Regolament (KE) Nru 861/2007

Artikolu 28 – l-ewwel paragrafu

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Sa [5 snin wara d-data tal-applikazzjoni], il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew rapport dwar l-operat ta’ dan ir-Regolament. Ir-rapport għandu jkun akkumpanjat, jekk ikun meħtieġ, minn proposti leġiżlattivi.

Sa [5 snin wara d-data tal-applikazzjoni], il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew rapport dwar l-operat ta’ dan ir-Regolament. Ir-rapport għandu jkun akkumpanjat, jekk ikun meħtieġ, minn proposti leġiżlattivi. Għandu jitħejja rapport interim sa [sentejn wara d-data tal-applikazzjoni] li għandu jeżamina t-tixrid ta' informazzjoni dwar il-Proċedura Simplifikata Ewropea fl-Istati Membri, u jistaʼ jagmel rakkomandazzjonijiet dwar kif is-sensibilizzazzjoni pubblika taʼ dan l-istrument tista' tittejjeb.

Emenda  25

Proposta għal regolament

Artikolu 2a (ġdid)

Regolament (KE) Nru 1896/2006

Artikolu 20

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 2a

 

L-Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 1896/2006 huwa sostitwit b’dan li ġej:

 

"Artikolu 20

 

Standards minimi għar-reviżjoni tas-sentenza

 

1. Wara l-iskadenza tal-limitu taʼ żmien stabbilit fl-Artikolu 16(2), il-konvenut għandu jkun intitolat japplika għal reviżjoni tal-ordni taʼ ħlas Ewropea quddiem il-qorti jew tribunal b'ġuriżdizzjoni fl-Istat Membru fejn inħarġet l-ordni jekk:

 

(a) l-ordni għall-ħlas ma tkunx ġiet notifikata fi żmien suffiċjenti u b’tali mod li seta’ jħejji d-difiża tiegħu; jew

 

(b) il-konvenut ġie impedit milli joġġezzjona għat-talba għal raġuni taʼ force majeure, jew minħabba ċirkostanzi straordinarji mingħajr l-ebda nuqqas min-naħa tiegħu;

 

Madankollu, l-intitolament biex wieħed japplika għal reviżjoni kif previst fl-ewwel subparagrafu ma għandux japplika fejn il-konvenut ikun naqas milli jisfida s-sentenza meta kien possibbli għalih li jagħmel hekk.

 

2. Wara l-iskadenza tal-limitu taʼ żmien stabbilit fl-Artikolu 16(2) il-konvenut għandu jkun intitolat ukoll japplika għal reviżjoni tal-ordni taʼ ħlas Ewropea quddiem il-qorti kompetenti fl-Istat Membru taʼ oriġini fejn l-ordni taʼ ħlas tkun kjarament inħarġet b’mod żbaljat, bʼkunsiderazzjoni tar-rekwiżiti stabbiliti fʼdan ir-Regolament, jew minħabba ċirkostanzi eċċezzjonali oħra.

 

3. Il-preskrizzjoni għall-applikazzjoni għal reviżjoni hija 30 ġurnata. Il-preskrizzjoni għall-applikazzjoni għal reviżjoni tibda tgħodd mill-jum meta l-konvenut sar jaf effettivament bil-kontenut tas-sentenza u seta’ jirreaġixxi, jew l-aktar tard mid-data tal-ewwel miżura ta’ eżekuzzjoni li jkollha l-effett li l-proprjetà tiegħu ssir parzjalment jew kollha kemm hi indisponibbli. L-ebda estensjoni taż-żmien ma tista' tingħata minħabba distanza.

 

4. Jekk il-qorti tiċħad l-applikazzjoni għal reviżjoni msemmija fil-paragrafu 1 jew 2 minħabba li l-ebda waħda mir-raġunijiet għal reviżjoni mniżżla f’dawn il-paragrafi ma tkun tapplika, l-ordni taʼ ħlas Ewropea għandha tibqa’ fis-seħħ.

 

Jekk il-qorti tiddeċiedi li reviżjoni hi ġustifikata għal waħda mir-raġunijiet stabbiliti fil-paragrafu 1 jew 2, l-ordni taʼ ħlas Ewropea għandha titqies nulla u mingħajr effett. Madankollu, il-kreditur ma għandux jitlef il-benefiċċju li jirriżulta mill-interruzzjoni tal-perjodu ta’ preskrizzjoni jew ta’ dekadenza.”

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 18 tar-Regolament 861/2007 jiġi emendat bʼmod konsistenti mad-dispożizzjoni korrispondenti tar-Regolament 4/2009 dwar il-ġuriżdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet u l-kooperazzjoni f’materji relatati maʼ obbligi taʼ manteniment, sabiex iġib aktar ċarezza u jiffaċilita l-applikazzjoni tiegħu fil-prattika. Minħabba li m’hemm l-ebda raġuni għaliex dawn id-dispożizzjonijiet dwar ir-reviżjoni, li għandhom eżattament l-istess għan, huma fformulati b’mod differenti fid-diversi regolamenti Ewropej huwa xieraq li jiġi emendat ukoll l-Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 1896/2006 korrispondenti.

Emenda  26

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – it-tieni paragrafu

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Għandu jibda japplika [6 xhur wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament].

Għandu jibda japplika [12-il xahar wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament], bl-eċċezzjoni tal-Artikolu 1(13) sa (15), li għandhom japplikaw mid-data tad-dħul fis-seħħ.

Ġustifikazzjoni

Peress li l-artikoli msemmija joħolqu obbligi għall-Istati Membri li għandhom jiġu sodisfatti sad-data ta' applikazzjoni tal-bidliet, u jippermettu lill-Kummissjoni tadotta l-formoli meħtieġa permezz ta' delega, dawn l-artikoli nnifishom għandhom ikunu applikabbli aktar kmieni.


NOTA SPJEGATTIVA

I. Introduzzjoni

Ir-Regolament (KE) 61/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Lulju 2007 li jistabbilixxi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, huwa maħsub biex jissimplifika u jħaffef il-litigazzjoni fir-rigward ta’ talbiet żgħar fil-każijiet bejn il-fruntieri u biex inaqqas l-ispejjeż. Dan ġie mfassal speċifikament biex jgħin lill-konsumaturi u lill-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) jinfurzaw it-talbiet tagħhom, u b’hekk jiżgura l-aċċess għall-ġustizzja. Ir-rapporteur taqbel bis-sħiħ ma’ dan l-objettiv.

Meta jitqiesu r-riżultati wara ħames snin ta' applikazzjoni, il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar jidher li tat prova tal-fatt li tikkostitwixxi għodda utli. Madankollu, għad hemm ħafna lok biex l-applikazzjoni tagħha titwessa' u tissaħħaħ, ħaġa li ġiet sottolinjata mir-rapport ta' applikazzjoni tal-Kummissjoni ta' Novembru 2013. Il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar naqqset l-ispejjeż tal-litigazzjoni ta’ talbiet żgħar transkonfinali sa 40 % u naqqset it-tul ta’ żmien ta’ litigazzjoni minn massimu ta' sentejn u ħames xhur għal medja ta’ ħames xhur. Min-naħa l-oħra, in-numru ta’ applikazzjonijiet ivarja ħafna bejn l-Istati Membri, minn 3 applikazzjonijiet biss fil-Bulgarija għal 1 047 applikazzjoni fi Spanja fl-2012.

Il-Parlament innota fir-Riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta’ Ottubru 2011 li ‘l-użu tal-qrati għal talbiet żgħar f’diversi Stati Membri għadu sinifikattivament baxx u li għandu jsir iktar f'termini taċ-ċertezza legali, l-ostakoli tal-lingwa u t-trasparenza tal-proċedimenti’. Hemm għaliex wieħed jitħasseb dwar kull talba żgħira li ma jkunx hemm azzjoni legali dwarha minħabba riluttanza jew nuqqas ta’ sensibilizzazzjoni tal-għażliet disponibbli min-naħa tal-attur potenzjali. Dan jista’ jikkawża ħsara serja lill-fiduċja fis-suq intern, b’mod partikolari fir-rigward tal-ambitu transkonfinali tiegħu u l-opportunitajiet għall-kummerċ onlajn.

II. Il-proposta tal-Kummissjoni

II A. Il-kamp ta' applikazzjoni

Il-Kummissjoni tipproponi li l-limitu għal talbiet żgħar li jaqgħu taħt il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar jiżdied mill-ammont attwali ta’ EUR 2 000 għal EUR 10 000. Hija tikkunsidra li dan il-limitu huwa inqas importanti għall-konsumaturi minħabba li l-biċċa l-kbira tat-talbiet tagħhom ma taqbiżx EUR 2 000, iżda tqis li dan huwa titjib konsiderevoli għall-SMEs. Min dak li rriżulta lill-Kummissjoni, 20 % tat-talbiet tan-negozji biss huma vvalutati inqas minn EUR 2 000, filwaqt li madwar 30 % ta’ dawn it-talbiet huma vvalutati bejn EUR 2 000 u EUR 10 000. Dan ifisser li filwaqt li l-limitu ta' bħalissa jkopri biss 20 % tat-talbiet tan-negozji kollha, limitu ġdid ta’ EUR 10 000 iżid dan l-ammont għal madwar 50 %.

Il-Kummissjoni tipproponi wkoll li tiġi estiża d-definizzjoni ta’ dak li jikkostitwixxi każ transkonfinali, u għaldaqstant jidħol fil-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament. Ir-Regolament attwali japplika biss jekk ‘mill-inqas waħda mill-partijiet hija ddomiċiljata jew għandha r-residenza abitwali tagħha fi Stat Membru għajr l-Istat Membru fejn tinsab il-qorti jew tribunal li quddiemha/u tressqet il-kawża’. Il-Kummissjoni tipproponi li minn issa ’l quddiem jiġu inklużi wkoll każijiet fejn iż-żewġ partijiet ikunu domiċiljati fl-istess Stat Membru, iżda li jkun fihom element transkonfinali ieħor, bħal-lok tal-eżekuzzjoni tal-kuntratt, il-lok fejn il-ħsara tkun saret, jew l-infurzar tad-deċiżjoni fi Stat Membru ieħor.

II B. Il-proċedura

Stħarriġ tal-Kummissjoni wera li 45 % tal-kumpaniji involuti f'tilwim transkonfinali ma jmorrux il-qorti, minħabba l-ispejjeż sproporzjonati tal-proċedimenti tal-qrati meta mqabbla mal-valur tat-talba, filwaqt li 27 % ma jmorrux il-qorti għaliex il-proċedura tal-qorti ddum wisq. Sabiex il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar tirnexxi aktar, il-Kummissjoni tipproponi li jkomplu jitnaqqsu l-ispejjeż u t-tul tal-proċedura.

Ir-Regolament attwali jippermetti li r-rikors inizjali jintbagħat b’e-mail jekk l-Istat Membru li fih tinbeda l-proċedura iqis li dan huwa aċċettabbli (Artikolu 4(1)). Għal matul il-proċess, l-Artikolu 13 jiddisponi għal notifika bil-posta b’konferma ta’ riċevuta, filwaqt li notifika b’mezzi oħrajn, inkluż permezz ta’ servizz elettroniku, hija permessa biss jekk dan is-servizz postali ma jkunx possibbli. Fil-prattika, dan ifisser li f’ħafna Stati Membri l-komunikazzjoni kollha bejn il-partijiet u l-Qorti bħalissa jsiru bil-posta.

Il-Kummissjoni issa tipproponi li tqiegħed is-servizz postali u elettroniku għal dokumenti fuq livell ugwali, sakemm parti tkun espressament aċċettat minn qabel li d-dokumenti jistgħu jiġu nnotifikati b’mod elettroniku.

Minħabba li fil-prinċipju, il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar hija proċedura bil-miktub, seduti orali jsiru biss f’ċirkostanzi eċċezzjonali. Skont ir-Regolament attwali, il-qorti tista’ tagħmel ‘seduta orali permezz ta’ konferenza video [...] jekk il-mezzi tekniċi jkunu disponibbli’. Dan ifisser li jekk il-mezzi tekniċi ma jkunux disponibbli, persuni mħarrka għal seduta orali jkunu obbligati jivvjaġġaw lejn il-qorti, possibilment fi Stat Membru ieħor. Ir-Regolament attwali ma fih l-ebda inċentiv jew obbligu biex l-Istati Membri jipprovdu dawn il-mezzi tekniċi.

Bħala regola ġenerali, il-Kummissjoni issa qed tipproponi li s-seduti orali jsiru permezz ta’ komunikazzjoni mill-bogħod, sakemm parti ma titlobx li tidher quddiem il-qorti u tinstema’ wiċċ imb'wiċċ.

II C. L-ispejjeż

Bħalissa, il-miżati tal-qorti mitluba fl-Istati Membri għal kawżi mressqa skont it-termini tal-Proċeduri Ewropej għal Talbiet Żgħar ivarjaw b’mod konsiderevoli, minn l-ebda miżata tal-qorti sa 57 %. Bħala regola, il-miżati tal-qorti huma imposti bil-quddiem meta jiddaħħal ir-rikors, u r-rikorrent jista’ jittama li eventwalment jirkuprahom biss f'każ li tintlaqa' t-talba (il-prinċipju ta’ “min jitlef iħallas”). F’dan il-kuntest, il-proposta tal-Kummissjoni li jkun stabbilit limitu massimu fuq il-miżati tal-qorti ta’ 10 % tal-valur tat-talba hija utli ħafna, għax dan ikompli jwessa' l-aċċess għall-ġustizzja. Il-Kummissjoni qed tipproponi wkoll li jkun dispost għal ammont massimu ta' EUR 35 f'miżati minimi tal-qorti.

Fl-aħħar nett, minħabba li f’għadd ta’ Stati Membri l-ħlas tal-miżati tal-qorti huwa meħtieġ fil-forma ta’ flus jew bolol, il-partijiet għandhom jew jivvjaġġaw biex iħallsu l-miżati jew iqabbdu avukat fl-Istat Membru tal-qorti, biż-żewġ alternattivi jiġġeneraw spejjeż u potenzjalment jiskoraġġixxu lill-partijiet milli jwettqu t-talba tagħhom. Il-Kummissjoni għalhekk għandha l-għan li tobbliga l-Istati Membri jipprovdu mezz ta' ħlas mill-bogħod għall-miżati tal-qorti.

Skont ir-Regolament attwali, il-parti li tkun qed titlob l-infurzar għandha tippreżenta kopja oriġinali tas-sentenza u tal-formola D, li hija ċ-ċertifikat relatat mas-sentenza. Il-Kummissjoni osservat li ġeneralment tiġi tradotta l-formola sħiħa, bi ħlas, fil-lingwa tal-Istat Membru li jkun qed jitlob l-infurzar.

Il-Kummissjoni issa qed tipproponi li tkun obbligatorja biss it-traduzzjoni tat-taqsima 4.3 tal-formola (dwar il-mertu tas-sentenza).

III. Il-valutazzjoni tar-rapporteur

III A. Il-kamp ta' applikazzjoni

Ir-rapporteur tilqa' ż-żieda fil-limitu minimu għall-użu tal-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar. Billi din il-proċedura ssimplifikata ssir disponibbli wkoll għal talbiet transkonfinali vvalutati bejn EUR 2 000 u EUR 10 000, l-ammont ta’ każijiet eliġibbli għal tnaqqis konsiderevoli fl-ispejjeż u t-tul tal-litigazzjoni jiżdied.

Ir-rapporteur tħoss li din il-bidla se tkompli żżid l-ammont ta' każijiet li fihom in-negozji u l-konsumaturi jistgħu jekonomizzaw. Il-limitu minimu għal talba żgħira jeħtieġ li jibqa’ f'livell li jkun inferjuri għall-ammont ta’ talba medja, sabiex jiġu żgurati l-garanziji proċedurali meħtieġa għal talbiet ikbar. Wieħed ma għandux jinsa wkoll li ż-żieda fl-użu tal-proċedura permezz ta' żieda fil-limitu minimu tfisser li l-proċedura ssir prattika ta' kuljum fil-ħidma tal-qorti. Dan jagħmilha iktar faċli għal utenti potenzjali, b'mod partikolari, biex ikollhom aċċess għall-informazzjoni neċessarja. Madankollu, żieda fil-limitu minimu 'l fuq minn EUR 10 000 ma tidhirx li hija fattibbli f'dan l-istadju; għalhekk, ir-rapporteur tappoġġja ċ-ċifra proposta mill-Kummissjoni.

III B. Il-proċedura

Iż-żamma ta' seduti orali permezz ta' vidjokonferenzi hija proposta f'waqtha għall-modernizzazzjoni. Il-ħtieġa li wieħed jivvjaġġa għal seduta orali u jħallas l-ispejjeż tal-ivvjaġġar tista' tikkostitwixxi piż sinifikanti f’kawżi transkonfinali. Fi stħarriġ tal-Kummissjoni dwar il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, wieħed minn kull tlieta li wieġbu indikaw li jkunu iktar imħajra jressqu talba jekk il-proċeduri jkunu jistgħu jiġu konklużi mill-bogħod, jiġifieri ma jkunx hemm bżonn li jmorru personalment il-qorti.

Għandu jiġi nnutat li s-swali u t-tagħmir neċessarji jkunu jridu jiġu pprovduti u miżmuma f'kundizzjoni tajba mill-qorti. Tali infrastruttura spiss hija ineżistenti u l-fondi biex tinbena huma skarsi f'dawn iż-żminijiet ta' kriżi ekonomika. Ir-rapporteur, għalhekk, temmen li l-Istati Membri għandhom jingħataw sentejn oħra sabiex jiżguraw li tali infrastruttura tkun disponibbli meta meħtieġa madwar l-Ewropa.

Dwar is-suġġett tas-seduti orali, ir-rapporteur temmen ukoll li l-qrati jeħtieġ li jkollhom iktar diskrezzjoni biex jirrifjutaw talba għal seduta orali fejn din ma tkunx meħtieġa mill-fatti tal-kawża.

Ir-rapporteur tappoġġja l-proposta fejn din tfittex li tinkoraġġixxi l-użu tat-teknoloġija tal-informatika. L-evidenza turi li l-użu insuffiċjenti tat-teknoloġija tal-informatika qed jiskoraġġixxi liċ-ċittadini milli jużaw il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar. Wieħed minn kull ħamsa minn dawk li wieġbu l-istħarriġ tal-Kummissjoni indikaw li jkunu iktar imħajra jużaw il-proċedura jekk il-proċedimenti jsiru onlajn. Madankollu, is-sistema ta’ komunikazzjoni elettronika stabbilita trid taħdem b’mod impekkabbli u tipprovdi l-istess sigurtà proċesswali bħas-servizz postali, pereżempju fir-rigward tal-konferma tar-riċevuta.

Għalhekk, id-dispożizzjonijiet dwar l-użu tat-teknoloġija tal-informatika għandhom jissaħħu, iżda mingħajr ma jaffettwaw il-proċeduri nazzjonali indebitament.

III C. L-ispejjeż

Madankollu, ir-rapporteur tikkunsidra li spiża ta’ EUR 1 000 li, skont ir-regola l-ġdida , tista’ tkun imposta għal talba ta’ EUR 10 000 għadha pjuttost għolja. Madankollu, din tibqa' prinċipalment kwistjoni għall-Istati Membri.

Il-proposta tal-Kummissjoni biex ikun hemm ammont massimu ta’ EUR 35 fi spejjeż minimi tal-qorti tidher raġonevoli, peress li identifikat l-ispiża tal-qorti minima medja għal talba ta’ EUR 200 bħala EUR 34, u dik għal talba ta’ EUR 500 bħala EUR 44. Barra minn hekk, ir-rapporteur temmen li partijiet b'introjtu baxx għandhom jibbenefikaw minn eżenzjoni. Tista' ssir referenza għas-salarju minimu nazzjonali sabiex jiġi stipulat livell minimu għal tali eżenzjoni mill-miżata f'kull Stat Membru.

Ir-rapporteur tilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni li tobbliga lill-Istati Membri jistabbilixxu mezzi ta’ ħlas mill-bogħod, inklużi trasferimenti bankarji u sistemi ta’ ħlas onlajn bil-karta ta’ kreditu jew debitu. Dan jippermetti lir-rikorrenti jiffrankaw mill-ispejjeż tal-ħlas, li ġew identifikati mill-Kummissjoni li jvarjaw bejn EUR 400 u EUR 800 meta l-ivvjaġġar ikun meħtieġ. Fejn talba tkun ġiet ittrattata b'mod sodisfaċenti mill-bogħod, ikun ridikolu jekk il-partijiet ikunu mġiegħla jivvjaġġaw biex iħallsu l-miżati. Sabiex iċ-ċittadini jkunu jistgħu jibbenefikaw minn dan l-iffrankar ta' spejjeż, l-infurzar ta’ dan ir-rekwiżit se jkun jeħtieġ attenzjoni speċifika. Fl-istess ħin, ir-rapporteur temmen li l-amministrazzjonijiet tal-qrati tal-Istati Membri ma għandhomx ikunu obbligati jipprovdu bosta mezzi differenti ta' ħlas mill-bogħod; wieħed huwa suffiċjenti.

Il-bidla fir-rekwiżit tat-traduzzjoni hija ħaġa tajba, peress li tirriżulta f'iffrankar ta' flus u ħin. Skont iċ-ċifri ppubblikati mill-Kummissjoni, l-ispiża medja tat-traduzzjoni għall-formula D hija ta' EUR 60, iżda din tista’ titnaqqas għal EUR 40 jekk tiġi tradotta biss it-taqsima 4.3. Dan ma joħloqx problemi ta' komprensjoni peress li l-partijiet kollha tal-formula għajr it-taqsima 4.3 diġà huma disponibbli fil-lingwi kollha uffiċjali fit-test tar-regolament. Il-possibbiltà li l-formoli jiġu pprovduti f’format elettroniku għandha tkun esplorata wkoll għall-fini ta' faċilitazzjoni tal-proċess.

IV. Sensibilizzazzjoni u assistenza

Il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar tista’ tkun ta’ suċċess biss jekk il-konsumaturi u n-negozji, il-qrati u l-assoċjazzjonijiet li jagħtu pariri jkunu konxji tagħha. Evidenza kkwotata mill-Kummissjoni turi li 86 % taċ-ċittadini u kważi nofs il-qrati qatt ma semgħu b'din il-proċedura. Huwa għalhekk kruċjali li l-Kummissjoni tkompli bl-isforzi tagħha biex tipprovdi informazzjoni dwar il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, partikolarment permezz tal-Portal tal-Ġustizzja Elettronika. Huwa daqstant importanti li l-Istati Membri jikkumplementaw l-isforzi tal-Kummissjoni permezz ta’ kampanji nazzjonali ta' sensibilizzazzjoni.

Barra minn hekk, il-konsumaturi u n-negozji jeħtieġu wkoll informazzjoni konkreta ħafna dwar kif jistgħu jsegwu l-proċedura fil-prattika u kemm tiswihom. Għalhekk, jagħmel sens li l-Istati Membri jipprovdu informazzjoni dwar il-miżati tal-qorti u l-metodi tal-ħlas għall-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar. Il-Kummissjoni se tippubblika din l-informazzjoni fuq l-internet, u dan jippermetti lill-konsumaturi u lin-negozji jieħdu deċiżjoni informata.

Il-konsumaturi u l-SMEs jista' jkollhom bżonn ta' assistenza prattika biex jimlew il-formoli għall-proċedura. F'dan ir-rigward, il-proposta tal-Kummissjoni għal assistenza prattika hija utli għall-aħħar. Madankollu, din l-assistenza tista’ tgħin biss jekk tkun immirata, prattika u speċifika. Jista’ jkun utli li jiġu esplorati l-possibilitajiet ta’ gwida onlajn, filwaqt li jitqies li pariri individwali u personali se jkunu meħtieġa wkoll. L-assistenza tista’ tkun ukoll ta’ benefiċċju fl-istadju tal-infurzar.

V. Konklużjoni

Kollox ma' kollox, ir-rapporteur għandha opinjoni favorevoli lejn it-tibdil propost mill-Kummissjoni. Hija temmen li t-tibdil propost fl-abbozz ta' rapport ikompli jtejjeb il-funzjonament tal-Proċedura għal Talbiet Żgħar, u tistenna bil-ħerqa l-ideat tal-Membri l-oħra li għandhom jitressqu fil-forma ta' emendi.

Il-proposta kif inhi tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-jum tal-pubblikazzjoni tagħha. Hija tibda tapplika minn sitt xhur wara dan. Ir-rapporteur tipproponi li d-delega leġiżlattiva lill-Kummissjoni għall-formoli meħtieġa, u l-obbligu tal-Istati Membri li jipprovdu ċerta informazzjoni għandhom japplikaw mill-jum tad-dħul fis-seħħ, peress li dan jiżgura li l-qafas ikun stabbilit fid-data meta t-tibdil sostantiv jibda japplika.

Barra minn hekk, ir-rapporteur tipproponi perjodu addizzjonali ta' tliet snin mid-data tad-dħul fis-seħħ għall-Istati Membri biex jiġi żgurat li t-tagħmir neċessarju jkun disponibbli fis-swali tal-qrati qabel ma jkun obbligatorju li seduti orali jsiru permezz ta' vidjokonferenza.


PROĊEDURA

Titolu

Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar u proċedura għal ordni ta’ ħlas Ewropea

Referenzi

COM(2013)0794 – C7-0414/2013 – 2013/0403(COD)

Data meta ġiet ippreżentata lill-PE

19.11.2013

 

 

 

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

JURI

9.12.2013

 

 

 

Kumitati mitluba jagħtu opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ITRE

9.12.2013

IMCO

9.12.2013

LIBE

9.12.2013

 

Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

       Data tad-deċiżjoni

ITRE

27.11.2013

IMCO

24.9.2014

LIBE

5.12.2013

 

Rapporteurs

       Data tal-ħatra

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

3.9.2014

 

 

 

Eżami fil-kumitat

24.9.2014

11.11.2014

20.1.2015

 

Data tal-adozzjoni

16.4.2015

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

23

2

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Victor Negrescu, Angelika Niebler, Virginie Rozière

Data tat-tressiq

23.4.2015

Avviż legali - Politika tal-privatezza