RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă și a Regulamentului (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată

23.4.2015 - (COM(2013)0794 – C7‑0414/2013 – 2013/0403(COD)) - ***I

Comisia pentru afaceri juridice
Raportoare: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg


Procedură : 2013/0403(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0140/2015

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă și a Regulamentului (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată

(COM(2013)0794 – C7‑0414/2013 – 2013/0403(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–       având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2013)0794),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 81 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora a fost prezentată propunerea de către Comisie (C7-0414/2013),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0140/2015),

1.      adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.      solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul -1

Regulamentul (CE) nr. 861/2007

Titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1) Titlul Regulamentului este modificat după cum urmează:

Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă

Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene simplificate cu privire la creanțele cu valoare de până la 10 000 de euro.

 

(Acest amendament va genera modificări în întregul text al Regulamentului (CE) nr. 861/2007.)

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Majorarea pragului la 10 000 EUR ar fi în special în beneficiul întreprinderilor mici și mijlocii, care, în prezent, sunt descurajate să introducă acțiuni în instanță deoarece în cadrul procedurilor ordinare sau simplificate interne costurile aferente litigiilor sunt disproporționate față de valoarea cererii și/sau durata procedurilor judiciare este prea mare. Majorarea pragului ar îmbunătăți accesul la acțiuni judiciare eficace și rentabile pentru litigiile transfrontaliere care implică întreprinderi mici și mijlocii. Un acces îmbunătățit la justiție ar spori încrederea în tranzacțiile transfrontaliere și ar contribui la valorificarea pe deplin a oportunităților oferite de piața internă.

(5) Majorarea pragului astfel încât să acopere toate creanțele asupra persoanelor juridice cu o valoare de până la 10 000 EUR ar fi în special în beneficiul întreprinderilor mici și mijlocii, care, în prezent, sunt descurajate să introducă acțiuni în instanță deoarece în cadrul procedurilor ordinare sau simplificate interne costurile aferente litigiilor sunt disproporționate față de valoarea cererii și/sau durata procedurilor judiciare este prea mare. Majorarea pragului ar îmbunătăți accesul la acțiuni judiciare eficace și rentabile pentru litigiile transfrontaliere care implică întreprinderi mici și mijlocii. Un acces îmbunătățit la justiție ar spori încrederea în tranzacțiile transfrontaliere și ar contribui la valorificarea pe deplin a oportunităților oferite de piața internă. În sensul prezentului regulament, o creanță este considerată a fi reclamată de la o persoană juridică dacă cel puțin unul dintre pârâți este o persoană juridică recunoscută ca atare de către legislația unui stat membru sau a unei țări terțe și nu este persoană fizică acționând în nume propriu. Creanțele reclamate de la persoane fizice care acționează în nume propriu ar trebui să facă obiectul acestui regulament numai dacă au o valoare mai mică de 5 000 de euro.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă ar putea fi îmbunătățită și mai mult dacă s-ar profita de progresele tehnologice din domeniul justiției care elimină distanța geografică și consecințele acesteia, costurile ridicate și durata mare a procedurilor, ca factori care descurajează accesul la justiție.

(8) Procedura europeană simplificată ar putea fi îmbunătățită și mai mult dacă s-ar profita de progresele tehnologice din domeniul justiției care ar trebui să elimine distanța geografică și consecințele acesteia, costurile ridicate și durata mare a procedurilor, ca factori care descurajează accesul la justiție.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Dezbaterile orale, precum și administrarea probelor prin intermediul audierii unor martori, a unor experți sau a părților, ar trebui să aibă loc prin mijloace de comunicare la distanță. Acest lucru nu ar trebui să afecteze dreptul unei părți de a se prezenta în fața instanței pentru dezbaterea orală. În cadrul dezbaterilor orale și al administrării probelor, statele membre ar trebui să utilizeze mijloace moderne de comunicare la distanță, care să permită audierea persoanelor fără a fi necesară deplasarea acestora la instanță. În cazul în care persoana audiată are domiciliul în alt stat membru decât cel în care este situată instanța, dezbaterile orale ar trebui să fie organizate în conformitate cu normele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1206/200117 al Consiliului. În cazul în care partea care urmează să fie audiată are domiciliul în statul membru în care este situată instanța competentă sau într-o țară terță, audierea poate avea loc prin videoconferință, teleconferință sau prin alt mijloc tehnologic de comunicare la distanță adecvat, în conformitate cu dreptul intern. O parte ar trebui să aibă întotdeauna dreptul de a se prezenta în fața instanței pentru o dezbatere orală, în cazul în care solicită acest lucru. Instanța ar trebui să opteze pentru metoda cea mai simplă și mai ieftină de administrare a probelor.

(12) Ședințele de judecată, precum și administrarea probelor prin intermediul audierii unor martori, a unor experți sau a părților, ar trebui să aibă loc prin mijloace de comunicare la distanță. Acest lucru nu ar trebui să afecteze dreptul unei părți de a se prezenta în fața instanței pentru ședința de judecată. În cadrul ședințelor de judecată și al administrării probelor, statele membre ar trebui să utilizeze mijloace moderne de comunicare la distanță, care să permită audierea persoanelor fără a fi necesară deplasarea acestora la instanță. În cazul în care persoana audiată are domiciliul în alt stat membru decât cel în care este situată instanța, ședințele de judecată ar trebui să fie organizate în conformitate cu normele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1206/200117 al Consiliului. În cazul în care partea care urmează să fie audiată are domiciliul în statul membru în care este situată instanța competentă sau într-o țară terță, ședința de judecată poate avea loc prin videoconferință, teleconferință sau prin alt mijloc tehnologic de comunicare la distanță adecvat, în conformitate cu dreptul intern. O parte, dacă solicită acest lucru, ar trebui să aibă întotdeauna dreptul de a se prezenta în fața instanței și de a fi audiată sau de a chema un martor care să fie audiat în fața instanței. Instanța ar trebui să opteze pentru metoda cea mai simplă și mai ieftină de administrare a probelor.

__________________

__________________

17 Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (JO L 174, 27.6.2001, p. 1).

17 Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (JO L 174, 27.6.2001, p. 1).

Justificare

În ceea ce privește audierea martorilor, caracterul direct și oral al procedurii constituie un principiu care trebuie respectat.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Cheltuielile de judecată potențiale pot juca un rol în decizia reclamantului de a introduce sau nu o acțiune în instanță. Pe lângă alte costuri, taxele judiciare îi pot descuraja pe reclamanți să introducă o acțiune în justiție, în special în acele state membre în care taxele judiciare sunt disproporționate. Taxele judiciare ar trebui să fie proporționale cu valoarea cererii pentru a asigura accesul la justiție în cazul cererilor transfrontaliere cu valoare redusă. Prezentul regulament nu vizează armonizarea taxelor judiciare, ci stabilește o limită maximă a taxelor judiciare, procedura devenind astfel accesibilă unui număr semnificativ de reclamanți, acordând, în același timp, statelor membre o mare libertate în alegerea metodei de calcul și în stabilirea valorii taxelor judiciare.

(13) Cheltuielile de judecată potențiale reprezintă unul dintre factorii esențiali care influențează decizia reclamantului de a introduce sau nu o acțiune în instanță. Pe lângă alte costuri, taxele judiciare îi pot descuraja pe reclamanți să introducă o acțiune în justiție, în special în acele state membre în care taxele judiciare sunt disproporționate. Taxele judiciare ar trebui să fie stabilite la un nivel care să nu depășească nivelul taxelor judiciare aferente procedurilor interne echivalente. Se preconizează că taxele judiciare echivalente sau mai mici vor încuraja utilizarea procedurii europene simplificate, parțial prin poziționarea acesteia ca instrument eficient din perspectiva costurilor și ca instrument comparabil cu procedurile interne mai obișnuite. În statele membre în care nu există proceduri interne, taxele judiciare ar trebui să fie stabilite la un nivel care să nu fie disproporționat comparativ cu valoarea cererii.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Pentru plata taxelor judiciare, reclamantul nu ar trebui să fie obligat să efectueze o deplasare sau să angajeze un avocat în acest scop. Ar trebui ca cel puțin transferurile bancare și sistemele de plată online prin cărți de credit sau de debit să fie acceptate de către toate instanțele care au competență în cauze care fac obiectul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă.

(14) Pentru plata taxelor judiciare, reclamantul nu ar trebui să fie obligat să efectueze o deplasare sau să angajeze un avocat în acest scop. Ca cerință minimală, cel puțin transferurile bancare, sistemele de plată online prin cărți de credit sau de debit sau alte tipuri de mijloace de plată la distanță ar trebui să fie acceptate de către toate instanțele care au competență în cauze care fac obiectul procedurii europene simplificate.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 861/2007

Articolul 2 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Prezentul regulament se aplică în materie civilă și comercială, indiferent de natura instanței, atunci când valoarea cererii, fără să se ia în considerare dobânzile, cheltuielile și alte costuri, nu depășește 10 000 EUR în momentul primirii formularului de cerere de către instanța competentă. Prezentul regulament nu se aplică în special în materie fiscală, vamală sau administrativă și nici în ceea ce privește răspunderea statului pentru acte și omisiuni în cadrul exercitării autorității publice (acta iure imperii).

1. Prezentul regulament se aplică în materie civilă și comercială, indiferent de natura instanței, atunci când valoarea cererii depuse împotriva unei persoane juridice este de până la 10 000 de euro, iar împotriva unei persoane fizice de mai puțin de 5 000 de euro, în momentul primirii formularului de cerere de către instanța competentă, fără a se lua în considerare dobânzile, cheltuielile și alte plăți. Prezentul regulament nu se aplică în special în materie fiscală, vamală sau administrativă și nici în ceea ce privește răspunderea statului pentru acte și omisiuni în cadrul exercitării autorității publice (acta iure imperii).

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 861/2007

Articolul 2 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Prezentul regulament nu se aplică în cazul în care, la momentul primirii formularului de cerere de către instanța competentă, toate elementele următoare, dacă este cazul, sunt într-un singur stat membru:

eliminat

(a) domiciliul sau reședința obișnuită a părților;

 

(b) locul de executare a contractului;

 

(c) locul în care au survenit faptele care stau la baza cererii;

 

(d) locul de executare a hotărârii;

 

(e) instanța competentă.

 

Domiciliul se stabilește în conformitate cu [articolele 59 și 60 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001]/[articolele 62 și 63 din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012].

 

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 861/2007

Articolul 2 – alineatul 3 – litera f

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) dreptul muncii;

eliminat

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 861/2007

Articolul 2 – alineatul 3 – litera h

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) atingeri aduse dreptului la viață privată sau drepturilor privind personalitatea, inclusiv calomnia.

eliminat

Justificare

Întrucât drepturile relative la personalitate nu mai sunt excluse din domeniul de aplicare a regulamentului Bruxelles I, această excepție nu ar mai trebui să fie aplicabilă procedurii cu privire la recuperarea creanțelor cu valoare redusă.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 861/2007

Articolul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 3 se elimină.

eliminat

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 861/2007

Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful al doilea

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Instanța îl informează pe reclamant cu privire la respingerea cererii.

Instanța care a soluționat în fond cererea îl informează pe reclamant cu privire la respingerea cererii precum și cu privire la calea de atac care poate fi formulată împotriva hotărârii pronunțate.

Justificare

Instanța care a soluționat cererea trebuie să informeze reclamantul cu privire la calea de atac care poate fi formulată împotriva hotărârii pronunțate. Această cale de atac urmează a fi stabilită de fiecare stat în parte în funcție de legislația națională aplicabilă.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 861/2007

Articolul 4 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Statele membre se asigură că formularul-tip de cerere A este disponibil pe suport de hârtie la toate instanțele în care se poate iniția procedura cu privire la cererile cu valoare redusă, precum și în format electronic pe site-urile internet ale acestor instanțe sau pe site-ul internet al autorității centrale competente.

5. Statele membre se asigură că toate instanțele în care se poate iniția procedura europeană simplificată își îndeplinesc obligația de a pune la dispoziția cetățenilor, prin serviciile competente, formularul-tip de cerere A pe suport de hârtie, că acesta este disponibil la toate instanțele în care se poate iniția procedura europeană simplificată, precum și în format electronic pe site-urile internet ale acestor instanțe sau pe site-ul internet al autorității centrale competente.

Justificare

Aplicarea dispozițiilor regulamentului în forma propusă inițial poate ridica unele probleme, în special cu privire la punerea la dispoziția cetățeanului a formularului-tip de cerere A pe suport de hârtie. Spre exemplu, în România, este necesară instituirea unei obligații clare în sarcina instanțelor de a pune la dispoziția cetățeanului prin serviciul de registratură formularul-tip de cerere A, întrucât instanțele din România nu au adoptat până în prezent această modalitate de lucru, nefiind puse la dispoziția cetățeanului cereri tip, formulare, modele de acțiuni etc. pe suport de hârtie.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 861/2007

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful al doilea – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) ambele părți își exprimă disponibilitatea de a accepta o soluționare alternativă a litigiului și solicită o dezbatere orală în fața instanței, în acest scop.

(b) ambele părți își exprimă disponibilitatea de a accepta soluționarea litigiului prin tranzacție judiciară și soluționarea nu poate fi realizată prin corespondență.

Justificare

Ședințele de judecată nu ar trebui să fie obligatorii pentru tranzacțiile judiciare. Acestea ar trebui organizate numai dacă sunt indispensabile.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 861/2007

Articolul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Dezbaterea orală are loc prin videoconferință, teleconferință sau alte mijloace tehnologice de comunicare la distanță adecvate, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1206/2001, în cazul în care domiciliul părții care urmează să fie audiată este în alt stat membru decât cel în care își are sediul instanța competentă.

1. În termen de [3 ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament] orice ședință de judecată are loc prin videoconferință, teleconferință sau alte mijloace tehnologice de comunicare la distanță adecvate, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1206/2001, în cazul în care domiciliul părții care urmează să fie audiată este în alt stat membru decât cel în care își are sediul instanța competentă.

 

1a. Statele membre se asigură că instanțele competente dispun de echipament tehnic adecvat de comunicare la distanță.

2. O parte are întotdeauna dreptul de a compărea în fața instanței și de a fi audiată în persoană în cazul în care solicită acest lucru.”

2. O parte are întotdeauna dreptul de a compărea în fața instanței și de a fi audiată în persoană în cazul în care solicită acest lucru.”

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 861/2007

Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. Instanța, în măsura în care va considera ca fiind necesar pentru justa soluționare a cererii, va încuviința dreptul părților de a adresa martorilor audiați întrebări în scris. Instanța va comunica martorilor întrebările adresate de către părți, precum și termenul până la care martorii au obligația de a răspunde în scris și de a comunica instanței răspunsul lor.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 861/2007

Articolul 9 – alineatul 2 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b. Expertul care va fi audiat în condițiile alineatului (2a) va fi numit de instanță.

Justificare

Procedura de numire a expertului ar trebui precizată în regulament. De asemenea, ar trebui stabilit dacă părțile au dreptul de a avea propriul expert, precum și dacă acestea au posibilitatea de a adresa întrebări expertului. În ceea ce privește posibilitatea părților de a adresa întrebări în scris martorilor, acest drept ar trebui reglementat, pentru a se asigura respectarea dreptului la apărare al părților precum și pentru o justă soluționare a cauzei.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 861/2007

Articolul 11 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Statele membre asigură faptul că părțile pot primi asistență practică pentru completarea formularelor. Această asistență este disponibilă în special pentru a determina dacă procedura poate fi utilizată pentru a soluționa litigiul în cauză și pentru a stabili instanța competentă, pentru a calcula dobânda datorată și pentru a identifica documentele care trebuie anexate.

1. Statele membre asigură faptul că părțile pot primi asistență practică pentru completarea formularelor. Această asistență este furnizată cu titlu gratuit și este disponibilă în special pentru a determina dacă procedura poate fi utilizată pentru a soluționa litigiul în cauză și pentru a stabili instanța competentă, pentru a calcula dobânda datorată și pentru a identifica documentele care trebuie anexate.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 8

Regulamentul (CE) nr. 861/2007

Articolul 13 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Documentele menționate la articolul 5 alineatul (2) și la articolul 7 alineatul (2) sunt notificate sau comunicate prin poștă sau pe cale electronică, cu o confirmare de primire care să includă data primirii. Documentele se notifică sau comunică pe cale electronică numai unei părți care a acceptat în mod expres, în prealabil, notificarea sau comunicarea documentelor pe cale electronică. Notificarea sau comunicarea pe cale electronică poate fi atestată printr-o confirmare automată de primire.

1. Documentele menționate la articolul 5 alineatul (2) și la articolul 7 alineatul (2) sunt notificate sau comunicate prin poștă sau pe cale electronică, cu o confirmare de primire care să includă data primirii. Procedura tehnică urmată trebuie să asigure evitarea abuzului și să garanteze confidențialitatea. Documentele se notifică sau comunică pe cale electronică numai unei părți care a acceptat în mod expres, în prealabil, notificarea sau comunicarea documentelor pe cale electronică. Notificarea sau comunicarea pe cale electronică poate fi atestată și printr-o confirmare automată de primire.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 8

Regulamentul (CE) nr. 861/2007

Articolul 13 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Toate tipurile de comunicare scrisă între instanță și părți care nu sunt menționate la alineatul (1) au loc pe cale electronică, cu confirmare de primire, în cazul în care astfel de mijloace sunt acceptabile în procedurile din cadrul legislației naționale și numai atunci când partea respectivă acceptă astfel de mijloace de comunicare.

Toate tipurile de comunicare scrisă între instanță și părți care nu sunt menționate la alineatul (1) au loc pe cale electronică, cu confirmare de primire, în cazul în care astfel de mijloace sunt acceptabile în procedurile din cadrul legislației naționale.

Justificare

Aici este suficientă referirea la legislația națională. Nu ar trebui să fie impuse cerințe suplimentare la nivel european pentru a cere consimțământul părților, dacă aceste cerințe nu sunt prevăzute în legislația națională.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 861/2007

Articolul 15 a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Taxa judiciară percepută pentru o procedură europeană cu privire la cererile cu valoare redusă nu poate depăși 10 % din valoarea cererii, fără să se ia în considerare dobânzile, cheltuielile și alte costuri. Dacă statele membre impun o taxă judiciară minimă pentru o procedură europeană cu privire la cererile cu valoare redusă, această taxă nu poate depăși 35 EUR la momentul primirii formularului de cerere de către instanța competentă.

1. Taxa judiciară percepută pentru o procedură europeană simplificată nu poate depăși 5 % din valoarea cererii, fără să se ia în considerare dobânzile, cheltuielile și alte costuri. Dacă statele membre impun o taxă judiciară minimă pentru o procedură europeană cu privire la creanțele cu valoare redusă, această taxă nu poate depăși 35 EUR la momentul primirii formularului de cerere de către instanța competentă.

Justificare

Procentul propus de 10 % din valoarea cererii este unul excesiv de mare. Ar fi mai potrivit să se stabilească o taxă de timbru de 5 % din valoarea cererii (sau chiar 3 %). Astfel, în cazul unei cererii cu o valoare de maximum 10 000 de euro, taxa de timbru ar fi de 500 de euro, aproximativ 2 217,35 lei.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 861/2007

Articolul 15 a – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Fiecare stat membru stabilește un plafon de venit minim sub care o parte la proces să nu fie obligată să plătească taxele judiciare.

Justificare

Părțile cu venituri foarte scăzute nu ar trebui să plătească taxe judiciare. Totuși, nu este adecvat să se stabilească un cuantum unic la nivel european al acestora, întrucât salariile minime și costul vieții variază de la un stat membru la altul. Statele membre ar trebui, prin urmare, să își stabilească propriile plafoane, de preferință prin raportare la nivelul salariului minim național.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 861/2007

Articolul 15 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că părțile pot plăti taxele judiciare prin mijloace de plată la distanță, inclusiv prin transfer bancar și printr-un sistem de plată cu cărți de credit sau de debit.

Statele membre se asigură că părțile pot plăti taxele judiciare prin mijloace de plată la distanță, inclusiv prin transfer bancar sau printr-un sistem de plată on-line cu cărți de credit sau de debit.

Justificare

Este important ca taxele judiciare să poată fi plătite de la distanță, pentru a nu fi necesară o deplasare cu unicul scop de a plăti aceste taxe. În schimb, nu este necesar să se impună statelor membre să asigure mai mult de o metodă de plată de la distanță.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 16

Regulamentul (CE) nr. 861/2007

Articolul 28 – primul paragraf

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la [5 ani de la data începerii aplicării], Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport privind funcționarea prezentului regulament. Raportul este însoțit, dacă este cazul, de propuneri de acte legislative.

Până la [5 ani de la data începerii aplicării], Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport privind funcționarea prezentului regulament. Raportul este însoțit, dacă este cazul, de propuneri de acte legislative. Se întocmește un raport intermediar după [doi ani de la data aplicării] în care se examinează diseminarea informațiilor referitoare la procedura europeană simplificată în statele membre și, astfel, se pot elabora recomandări pentru îmbunătățirea sensibilizării opiniei publice cu privire la acest instrument.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 2 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1896/2006

Articolul 20

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 2 a

 

Articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Articolul 20

 

Standarde minime pentru căile de atac

 

1. După expirarea termenului prevăzut la articolul 16 alineatul (2), pârâtul are dreptul să solicite o reexaminare a somației europene de plată în fața instanței competente din statul membru în care a fost emisă somația, în cazul în care:

 

(a) somația de plată nu i-a fost comunicată în timp util și într-o manieră care să îi permită să își pregătească apărarea; sau

 

(b) pârâtul nu a putut să conteste cererea din motive de forță majoră sau ca urmare a unor circumstanțe extraordinare survenite independent de voința acestuia.

 

Cu toate acestea, dreptul de a solicita o reexaminare, astfel cum este prevăzut la primul paragraf, nu se aplică în cazul în care pârâtul nu a contestat hotărârea atunci când a avut posibilitatea să facă acest lucru.

 

După expirarea termenului prevăzut la articolul 16 alineatul (2), pârâtul are, de asemenea, dreptul să solicite o reexaminare a somației europene de plată în fața instanței competente din statul membru de origine atunci când somația de plată a fost emisă în mod vădit eronat, ținând seama de cerințele stabilite în prezentul regulament sau având în vedere alte circumstanțe excepționale.

 

3. Termenul în care se poate introduce calea de atac împotriva hotărârii este de 30 de zile. Acest termen curge de la data la care pârâtul a luat efectiv cunoștință de conținutul hotărârii și a fost în măsură să acționeze sau cel târziu de la data primei măsuri de executare care are ca efect indisponibilizarea totală sau parțială a bunurilor pârâtului. Termenul nu poate fi prelungit din motive de distanță.

 

4. În cazul în care instanța respinge cererea formulată în calea de atac menționată la alineatele (1) sau (2), invocând că niciunul dintre motivele de reexaminare menționate la respectivele alineate nu se aplică, somația europeană de plată rămâne valabilă.

 

În cazul în care instanța hotărăște că o reexaminare se justifică pe baza unuia dintre motivele menționate la alineatele (1) sau (2), somația europeană de plată este nulă și neavenită. Cu toate acestea, creditorul nu pierde avantajul care rezultă din întreruperea termenelor de prescripție sau de decădere.”

Justificare

Articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 861/2007 va fi modificat în conformitate cu dispoziția corespunzătoare din Regulamentul (CE) nr. 4/2009 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere pentru a aduce mai multă claritate și pentru a facilita aplicarea sa în practică. Întrucât nu există niciun motiv pentru care aceste dispoziții privind reexaminarea, care urmăresc același obiectiv, să fie redactate diferit în numeroase regulamente europene, este oportun să se modifice, de asemenea, articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful al doilea

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Se aplică de la [6 luni de la intrarea în vigoare a regulamentului].

Se aplică de la [12 luni de la intrarea în vigoare a regulamentului], cu excepția articolului 1 punctele 13-15, care se aplică de la data intrării în vigoare.

Justificare

Întrucât articolele citate impun statelor membre obligații care trebuie respectate până la data aplicării modificărilor și permit Comisiei să adopte, prin delegare, formularele necesare, respectivele articole trebuie să devină aplicabile anticipat.

EXPUNERE DE MOTIVE

I. Introducere

Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă vizează simplificarea și accelerarea soluționării litigiilor privind recuperarea creanțelor cu valoare redusă și diminuarea costurilor în cauzele transfrontaliere. Regulamentul a fost conceput special pentru a ajuta consumatorii și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) să obțină executarea hotărârilor pronunțate, asigurând astfel accesul la justiție. Raportoarea subscrie întru totul la acest obiectiv.

Având în vedere că, după cinci ani de la punerea în aplicare se pot trage o serie de concluzii, se poate afirma că procedura europeană cu privire la recuperarea creanțelor cu valoare redusă s-a dovedit un instrument util. Însă măsura în care cetățenii recurg la ea poate fi îmbunătățită și extinsă, fapt subliniat în Raportul privind aplicarea regulamentului publicat de Comisie în noiembrie 2013. Procedura europeană cu privire la recuperarea creanțelor cu valoare redusă a dus la scăderea cheltuielilor de judecată aferente recuperării creanțelor cu valoare redusă din litigiile transfrontaliere cu până la 40 % și la reducerea duratei proceselor de la doi ani și cinci luni la o durată medie de cinci luni. Pe de altă parte, numărul cererilor diferă foarte mult de la un stat membru la altul, variind, în 2012, de la doar trei cereri depuse în Bulgaria la 1 047 de cereri depuse în Spania.

Parlamentul a remarcat, în rezoluția sa din 25 octombrie 2011, că „în unele state membre, gradul de solicitare a instanțelor dedicate recuperării creanțelor cu valoare redusă rămâne semnificativ scăzut și că se impun eforturi suplimentare în ceea ce privește securitatea juridică, barierele lingvistice și transparența procedurilor”. Există motive de preocupare legate de fiecare procedură pentru recuperarea unor creanțe cu valoare redusă care nu este intentată deoarece potențialul reclamant ezită sau nu este suficient informat cu privire la opțiunile de care dispune. Acest lucru ar putea afecta grav încrederea în piața internă, în special în ceea ce privește aspectul său transfrontalier și posibilitățile de comerț electronic.

II. Propunerea Comisiei

II A. Domeniul de aplicare

Comisia propune ridicarea plafonului actual impus pentru creanțele cu valoare redusă vizate de procedura europeană privind recuperarea creanțelor cu valoare redusă de la 2 000 EUR, cât este în prezent, la 10 000 EUR. Comisia consideră că acest nou plafon este mai puțin important pentru consumatori, dat fiind faptul că majoritatea cererilor acestora nu depășește valoarea de 2 000 EUR, dar reprezintă o îmbunătățire semnificativă pentru IMM-uri. Conform constatărilor Comisiei, doar 20 % din cererile înaintate de întreprinderi au o valoare mai mică de 2 000 EUR, în vreme ce aproximativ 30 % din acestea au o valoare cuprinsă între 2 000 și 10 000 EUR. Acest lucru înseamnă că, dacă în plafonul actual intră doar 20 % din toate cererile depuse de întreprinderi, un nou prag în valoare de 10 000 EUR ar face acest procentaj să crească la circa 50 %.

Comisia propune, de asemenea, extinderea definiției cauzelor cu caracter transfrontalier care intră sub incidența regulamentului. În prezent, regulamentul se aplică numai litigiilor în cazul cărora „cel puțin una dintre părți își are domiciliul sau reședința obișnuită într-un stat membru, altul decât cel în care se află instanța judecătorească sesizată”. Comisia propune, prin urmare, includerea cauzelor în care ambele părți își au domiciliul în același stat membru, dar care conțin un alt element transfrontalier, cum ar fi locul de executare a contractului, locul în care s-a produs evenimentul care a cauzat prejudiciul sau locul de executare a hotărârii situat în alt stat membru.

II B. Procedura

Conform unui sondaj al Comisiei, 45 % dintre întreprinderile care sunt implicate într-un litigiu transfrontalier nu introduc o acțiune în instanță deoarece taxele judiciare sunt disproporționate față de valoarea cererilor, în timp ce 27 % nu fac acest lucru din cauză că durata procedurilor ar fi prea mare. Pentru ca procedura europeană cu privire la recuperarea creanțelor cu valoare redusă să se bucure de mai mult succes, Comisia propune reducerea suplimentară a costurilor și a duratei litigiilor.

În forma sa actuală, regulamentul permite trimiterea cererii inițiale prin e-mail, dacă statul membru în care s-a inițiat procedura acceptă acest mijloc de comunicare [articolul 4 alineatul (1)]. Pe durata întregii proceduri, comunicarea sau notificarea se realizează, în principal, prin intermediul serviciului poștal, cu confirmare de primire, conform articolului 13, iar comunicarea sau notificarea prin alte mijloace, inclusiv cele electronice, este permisă doar dacă acest tip de serviciu poștal nu este disponibil. În practică, acest lucru înseamnă că în multe state membre toate comunicările dintre părți și instanțe se realizează prin poștă.

Comisia propune plasarea comunicării sau notificării documentelor prin poștă sau pe cale electronică pe picior de egalitate, cu condiția ca partea vizată să fi acceptat în prealabil, în mod expres, ca documentele să îi fie notificate pe cale electronică.

Având în vedere că procedura europeană cu privire la creanțele cu valoare redusă este, în principiu, o procedură scrisă, audierile se organizează doar în situații excepționale. Conform regulamentului în prezent în vigoare, „instanța poate organiza o ședință de judecată prin videoconferință […] atunci când sunt disponibile mijloacele tehnice corespunzătoare”. Acest lucru înseamnă că, în cazul în care mijloacele tehnice nu sunt disponibile, persoanele citate la o audiere ar trebui să se deplaseze pentru a se prezenta în fața instanței, posibil în alt stat membru. În forma sa actuală, regulamentul nu conține niciun stimulent și nicio obligație pentru statele membre să asigure aceste mijloace tehnice.

Comisia propune, prin urmare, ca regulă generală, ca ședințele de judecată să fie organizate prin mijloace de comunicare la distanță, cu excepția cazului în care o parte solicită să se prezinte în fața instanței și să fie audiată.

II C. Costurile

În prezent, taxa judiciară percepută în statele membre pentru cauzele inițiate în cadrul procedurii europene cu privire la recuperarea creanțelor cu valoare redusă variază în mod semnificativ, de la nicio taxă judiciară până la o taxă reprezentând până la 57 % din valoarea prejudiciului. Ca regulă, taxele judiciare se percep în avans, la depunerea cererii, iar reclamantul poate spera să le recupereze doar în cazul în care are câștig de cauză (principiul „cel care pierde plătește”). Comisia propune plafonarea taxelor judiciare la 10 % din valoarea prejudiciului, întrucât ar îmbunătăți și mai mult accesul la justiție. Comisia propune și stabilirea unui plafon de 35 EUR pentru taxele judiciare minime.

Având în vedere că în unele state membre plata taxelor judiciare se face în mod obligatoriu în numerar sau prin timbre judiciare, părțile sunt nevoite fie să se deplaseze pentru a achita taxele, fie să angajeze un avocat în statul membru în care își are sediul instanța, ambele variante ocazionând costuri și, foarte probabil, descurajând părțile să depună cererile. Prin urmare, Comisia propune ca statele membre să fie obligate să asigure mijloace de plată la distanță a taxelor judiciare.

Conform regulamentului în forma sa actuală, partea care solicită executarea unei hotărâri trebuie să prezinte un exemplar original al hotărârii și al formularului D, care este certificatul de executare. Comisia a constatat că de obicei se traduce întregul formular, contra cost, în limba statului membru în care se urmărește executarea.

Comisia propune în prezent ca doar traducerea secțiunii 4.3 a formularului (referitoare la conținutul hotărârii) să fie obligatorie.

III. Evaluarea raportoarei

III A. Domeniul de aplicare

Raportoarea salută creșterea plafonului aplicabil în procedura europeană cu privire la recuperarea creanțelor cu valoare redusă. Dacă procedura simplificată devine disponibilă și pentru creanțele transfrontaliere cu o valoare cuprinsă între 2 000 și 10 000 EUR, se majorează procentajul cauzelor care ar beneficia de o reducere semnificativă a costurilor și a duratei litigiilor.

Raportoarea consideră că această modificare va crește numărul cazurilor în care întreprinderile și consumatorii ar putea evita cheltuieli inutile. Plafonul pentru recuperarea creanțelor cu valoare redusă trebuie să rămână la un nivel mai scăzut față de nivelul unei cereri cu valoare medie, astfel încât să fie asigurate garanțiile procedurale necesare pentru cererile cu valoare mai ridicată. Ar trebui să se țină cont, de asemenea, de faptul că creșterea numărului de cauze în care se recurge la această procedură ca urmare a majorării plafonului va transforma procedura într-o procedură obișnuită în instanțe. Acest lucru le va facilita potențialilor utilizatori, în special consumatorilor, accesul la informațiile necesare. Totuși, ridicarea plafonului la peste 10 000 EUR nu pare fezabilă în acest moment, astfel încât raportoarea este în favoarea cifrei propuse de Comisie.

III B. Procedura

Organizarea de ședințe de judecată prin videoconferință reprezintă o propunere oportună în direcția modernizării. Necesitatea de a se deplasa pentru o ședință de judecată și de a suporta costurile aferente poate reprezenta un obstacol semnificativ în cauzele cu caracter transfrontalier. În cadrul unui sondaj al Comisiei referitor la procedura europeană cu privire la recuperarea creanțelor cu valoare redusă, unul din trei respondenți a declarat că ar fi mai dispus să depună o cerere dacă procedura ar putea avea loc la distanță, fără a fi necesar să se prezinte în fața instanței.

Trebuie observat că încăperile respective și echipamentul necesar ar trebui furnizate și întreținute de instanțe. Adeseori, această infrastructură lipsește, iar fondurile necesare pentru crearea sa sunt puține în aceste vremuri de criză economică. Raportoarea consideră că statele membre ar trebui să beneficieze de încă doi ani pentru a putea asigura existența unei astfel de infrastructuri în Europa, acolo unde este necesar.

Referitor la ședințele de judecată, raportoarea consideră că instanța trebuie să aibă o putere de decizie mai largă pentru a refuza o cerere de audiere acolo unde aceasta nu ar fi impusă de circumstanțele cauzei.

Raportoarea sprijină propunerea de încurajare a utilizării tehnologiilor informației. Dovezile demonstrează că utilizarea insuficientă a tehnologiilor informației descurajează cetățenii să recurgă la procedura europeană cu privire la recuperarea creanțelor cu valoare redusă. O cincime din respondenți au declarat într-un sondaj al Comisiei că ar fi mai dispuși să recurgă la aceasta dacă toate procedurile s-ar putea desfășura online. Sistemul de comunicații electronice trebuie însă să funcționeze impecabil și să asigure aceeași securitate a procedurilor ca sistemul prin poștă, de exemplu în ceea ce privește confirmarea de primire.

Dispozițiile referitoare la utilizarea tehnologiilor informației ar trebui, așadar, consolidate, dar fără să afecteze procedurile naționale.

III C. Costurile

Raportoarea consideră că o taxă de 1 000 EUR, care ar putea fi percepută, conform noii reguli, pentru un prejudiciu de 10 000 EUR, este totuși destul de ridicată. Însă acest aspect rămâne în principiu de competența statelor membre.

Propunerea Comisiei de a se stabili un plafon de 35 EUR pentru taxele judiciare minime pare rezonabilă, având în vedere că aceasta a constatat că valoarea medie a taxelor judiciare minime pentru o cerere de 200 EUR este de 34 EUR, iar pentru o cerere de 500 EUR, de 44 EUR. Totodată, raportoarea consideră că părțile cu venituri scăzute ar trebui să beneficieze de o derogare. Statele membre ar putea stabili o corelație între salariul minim pe economie și un prag pentru scutirea de plata taxelor judiciare.

Raportoarea salută propunerea Comisiei de a obliga statele membre să instituie mijloace de plată la distanță, inclusiv transferuri bancare și sisteme de plată online prin carte de credit sau de debit. Astfel, reclamanții ar putea economisi costurile aferente plăților, care, conform estimărilor Comisiei, se situează între 400 și 800 EUR atunci când este necesară și deplasarea. În cazurile în care o creanță a fost recuperată de la distanță, ar fi ridicol ca părțile să fie nevoite să se deplaseze pentru a achita taxele judiciare. Pentru a le permite cetățenilor să beneficieze de aceste reduceri de costuri, va fi necesar să se acorde o atenție specială punerii în aplicare a cerinței respective. Totodată, raportoarea consideră că administrațiile judiciare din statele membre nu ar trebui să fie obligate să asigure mai mult de un mijloc de plată la distanță; unul este suficient.

Modificările aduse obligației de traducere reprezintă un aspect pozitiv, permițând economisirea de bani și timp. Conform cifrelor publicate de Comisie, costurile medii de traducere a formularului D sunt de 60 EUR, dar ar putea fi reduse la 40 EUR dacă s-ar traduce doar secțiunea 4.3. Acest lucru nu ar crea nicio problemă de înțelegere, deoarece restul câmpurilor – cu excepția secțiunii 4.3 – sunt deja disponibile în toate limbile oficiale în textul regulamentului. Ar trebui examinată, de asemenea, posibilitatea prezentării formularelor în format electronic, în scopul facilitării suplimentare a procedurii.

IV. Informare și îndrumare

Procedura europeană cu privire la recuperarea creanțelor cu valoare redusă poate avea succes doar dacă consumatorii și întreprinderile, precum și instanțele și asociațiile care oferă consiliere știu de existența ei. Conform dovezilor prezentate de Comisie, 86 % dintre cetățeni și aproape jumătate din instanțe nu au auzit de această procedură. Este, prin urmare, esențial ca Comisia să își continue eforturile de informare referitoare la procedura europeană cu privire la recuperarea creanțelor cu valoare redusă, în special prin intermediul portalului e-justiție. Este la fel de important ca statele membre să completeze eforturile Comisiei, prin campanii de sensibilizare la nivel național.

Mai mult, consumatorii și întreprinderile au nevoie și de informații foarte concrete legate de modul în care pot urma procedura în practică și de costurile aferente. Prin urmare, statele membre ar trebui să ofere informații cu privire la taxele judiciare și la metodele de plată aferente procedurii europene cu privire la recuperarea de creanțe cu valoare redusă. Comisia va publica informațiile pe internet, ceea ce va permite consumatorilor și întreprinderilor să ia decizii în cunoștință de cauză.

Consumatorii și IMM-urile ar putea să aibă nevoie de asistență în completarea formularelor aferente procedurii. În acest sens, propunerea Comisiei de a se acorda asistență practică este foarte utilă. Asistența poate fi însă utilă doar dacă este focalizată, practică și specifică. Ar putea fi util să se examineze posibilitatea oferirii de îndrumări online, ținându-se cont, în același timp, de faptul că asistența individuală personalizată va fi, de asemenea, necesară. Asistența ar putea fi utilă și în etapa executorie.

V. Concluzie

În ansamblu, raportoarea este foarte favorabilă modificărilor propuse de Comisie. Raportoarea consideră că modificările propuse în prezentul raport ar îmbunătăți și mai mult funcționarea procedurii cu privire la recuperarea creanțelor cu valoare redusă și încurajează și ceilalți deputați să își exprime ideile în acest sens, sub formă de amendamente.

Astfel cum se prezintă, propunerea ar intra în vigoare la douăzeci de zile de la publicarea sa. Aceasta ar deveni aplicabilă la șase luni după aceea. Raportoarea propune să se delege Comisiei competența legislativă pentru elaborarea formularelor necesare încă din ziua intrării în vigoare, iar statele membre să aibă obligația de a furniza anumite informații, pentru ca astfel să se asigure un cadru funcțional pentru data aplicării modificărilor de fond.

În plus, raportoarea ar fi în favoarea unei perioade suplimentare de trei ani de la data intrării în vigoare a actului, pentru ca statele membre să poată asigura echipamentul necesar în instanțe, înainte ca organizarea de ședințe de judecată prin videoconferință să devină obligatorie.

PROCEDURĂ

Titlu

Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă și procedura europeană de somație de plată

Referințe

COM(2013)0794 – C7-0414/2013 – 2013/0403(COD)

Data prezentării la PE

19.11.2013

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

JURI

9.12.2013

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

ITRE

9.12.2013

IMCO

9.12.2013

LIBE

9.12.2013

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ITRE

27.11.2013

IMCO

24.9.2014

LIBE

5.12.2013

 

Raportori

Data numirii

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

3.9.2014

 

 

 

Examinare în comisie

24.9.2014

11.11.2014

20.1.2015

 

Data adoptării

16.4.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Victor Negrescu, Angelika Niebler, Virginie Rozière

Data depunerii

23.4.2015