Postup : 2013/0403(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0140/2015

Predkladané texty :

A8-0140/2015

Rozpravy :

PV 06/10/2015 - 14
CRE 06/10/2015 - 14

Hlasovanie :

PV 07/10/2015 - 10.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0338

SPRÁVA     ***I
PDF 639kWORD 369k
23.4.2015
PE 539.630v02-00 A8-0140/2015

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze

(COM(2013)0794 – C7‑0414/2013 – 2013/0403(COD))

Výbor pre právne veci

Spravodajkyňa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze

(COM(2013)0794 – C7‑0414/2013 – 2013/0403(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0794),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 81 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0414/2013),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0140/2015),

1.      prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.      žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod -1

Nariadenie (ES) č. 861/2007

Názov

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1) Názov nariadenia sa mení takto:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske zjednodušené konanie vo veciach s hodnotou sporu do 10 000 EUR,

 

(Tento pozmeňujúci návrh povedie k následným pozmeňujúcim návrhom v celom texte nariadenia (ES) č. 861/2007.)

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) Zvýšenie limitu na 10 000 EUR by bolo prínosné najmä pre malé a stredné podniky, ktoré v súčasnosti od súdneho sporu odradzujú náklady na jeho vedenie, ktoré sú v rámci vnútroštátneho bežného alebo zjednodušeného konania neprimerané vzhľadom na hodnotu pohľadávky, a/alebo ich odrádza príliš dlhé trvanie súdnych konaní. Zvýšenie limitu by zlepšilo prístup k účinnému a nákladovo efektívnemu justičnému opravnému prostriedku v prípade cezhraničných sporov s účasťou MSP. Rozšírenie prístupu k spravodlivosti by posilnilo dôveru v cezhraničné transakcie a prispelo by k väčšiemu využívaniu príležitostí, ktoré ponúka vnútorný trh.

(5) Zvýšenie limitu na účely uhradenia všetkých pohľadávok voči právnickým osobám do výšky 10 000 EUR by bolo prínosné najmä pre malé a stredné podniky, ktoré v súčasnosti od súdneho sporu odradzujú náklady na jeho vedenie, ktoré sú v rámci vnútroštátneho bežného alebo zjednodušeného konania neprimerané vzhľadom na hodnotu pohľadávky, a/alebo ich odrádza príliš dlhé trvanie súdnych konaní. Zvýšenie limitu by zlepšilo prístup k účinnému a nákladovo efektívnemu justičnému opravnému prostriedku v prípade cezhraničných sporov s účasťou MSP. Rozšírenie prístupu k spravodlivosti by posilnilo dôveru v cezhraničné transakcie a prispelo by k väčšiemu využívaniu príležitostí, ktoré ponúka vnútorný trh. Na účely tohto nariadenia by sa pohľadávka mala považovať za pohľadávku uplatňovanú voči právnickej osobe, ak aspoň jeden z odporcov je právnickou osobou, ktorá je ako taká uznaná právom členského štátu alebo tretieho štátu, okrem jednotlivca konajúceho v jeho vlastnom mene. Pohľadávky uplatňované voči jednotlivcom konajúcim v ich vlastnom mene by mali byť uhradené iba v prípade, že ide o pohľadávky do výšky maximálne 5 000 EUR.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu by sa mohlo ďalej zlepšiť využitím technologického vývoja v oblasti spravodlivosti, ktorý zmazáva geografické vzdialenosti a ich dôsledky v podobe vysokých trov konania a jeho dlhšieho trvania, čo sú faktory sťažujúce prístup k spravodlivosti.

(8) Európske zjednodušené konanie by sa mohlo ďalej zlepšiť využitím technologického vývoja v oblasti spravodlivosti, ktorý by mal zmazať geografické vzdialenosti a ich dôsledky v podobe vysokých trov konania a jeho dlhšieho trvania, čo sú faktory sťažujúce prístup k spravodlivosti.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) Ústne pojednávanie, ako aj vykonávanie dôkazov prostredníctvom vypočúvania svedkov, znalcov alebo strán, by sa mali realizovať pomocou prostriedkov diaľkovej komunikácie. Nemalo by tým však byť dotknuté právo strán osobne sa zúčastniť na ústnom pojednávaní súdu. V rámci ústneho pojednávania a vykonávania dôkazov by členské štáty mali používať moderné prostriedky diaľkovej komunikácie umožňujúce vypočutie osôb bez toho, aby museli cestovať k súdu alebo tribunálu. Ak má vypočúvaná osoba bydlisko v inom členskom štáte, než je členský štát vo veci konajúceho súdu, ústne pojednávanie by sa malo zorganizovať v súlade s pravidlami stanovenými v nariadení Rady (ES) č. 1206/200117. Ak strana, ktorá má byť vypočutá, má bydlisko v členskom štáte príslušného súdu alebo tribunálu alebo v tretej krajine, ústne pojednávanie sa môže realizovať prostredníctvom videokonferencie, telekonferencie alebo pomocou inej vhodnej technológie diaľkovej komunikácie v súlade s vnútroštátnym právom. Strana by mala mať vždy právo osobne sa zúčastniť na ústnom pojednávaní, ak o to požiada. Súd alebo tribunál by mal použiť najjednoduchší a najmenej nákladný spôsob vykonávania dôkazov.

__________________

__________________

17 Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 174, 27.6.2001, s. 1).

17 Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 174, 27.6.2001, s. 1).

Odôvodnenie

Pri vypočúvaní svedkov je priamosť a ústny charakter konania zásadou, ktorá sa musí rešpektovať.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) Rozhodovanie navrhovateľa pri zvažovaní podania žaloby môžu ovplyvniť potenciálne náklady na sporové konanie. V rámci týchto nákladov môžu navrhovateľa od žaloby odradiť súdne poplatky, a to najmä v tých členských štátoch, v ktorých je výška súdnych poplatkov neprimeraná. Výška súdnych poplatkov by mala byť primeraná k hodnote pohľadávky, aby sa zabezpečil prístup k justícii v prípade cezhraničných pohľadávok s nízkou hodnotou. Cieľom tohto nariadenia nie je harmonizovať výšku súdnych poplatkov, ale zaviesť ich maximálnu výšku, čo by pre značný počet navrhovateľov zlepšilo prístupnosť konania a súčasne členským štátom poskytlo široký priestor pre vlastné uváženie pri voľbe metódy výpočtu výšky súdnych poplatkov.

(13) Jedným zo základných faktorov, ktoré majú vplyv na rozhodovanie navrhovateľa pri zvažovaní podania žaloby, potenciálne náklady na sporové konanie. V rámci týchto nákladov môžu navrhovateľa od žaloby odradiť súdne poplatky, a to najmä v tých členských štátoch, v ktorých je výška súdnych poplatkov neprimeraná. Výška súdnych poplatkov by mala byť stanovená na úrovni, ktorá neprekračuje poplatky účtované za rovnocenné postupy, ktoré majú národný charakter. Očakáva sa, že poplatky účtované na rovnakej alebo nižšej úrovni podporia uplatňovanie európskeho zjednodušeného konania, sčasti tým, že z neho vytvoria nákladovo efektívny a porovnateľný nástroj voči známejším domácim konaniam. V členských štátoch, v ktorých domáce konania neexistujú, by sa súdne poplatky mali stanoviť na úrovni, ktorá nie je neprimeraná k hodnote pohľadávky.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14) Navrhovateľ by nemal byť nútený cestovať alebo najať si právnika kvôli platbe súdnych poplatkov. Všetky súdy a tribunály so súdnou právomocou pre európske konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu by mali akceptovať minimálne bankové prevody a systémy platby online kreditnou alebo debetnou kartou.

(14) Navrhovateľ by nemal byť nútený cestovať alebo najať si právnika kvôli platbe súdnych poplatkov. Všetky súdy a tribunály so súdnou právomocou pre európske zjednodušené konania by mali akceptovať minimálne bankové prevody, systémy platby online kreditnou alebo debetnou kartou alebo iné metódy diaľkovej platby.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 861/2007

Článok 2 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Toto nariadenie sa uplatňuje v občianskych a obchodných veciach, v ktorých hodnota pohľadávky v čase doručenia tlačiva návrhu na uplatnenie pohľadávky príslušnému súdu alebo tribunálu nepresahuje 10 000 EUR bez akýchkoľvek úrokov, výdavkov a nákladov, a to bez ohľadu na povahu súdu či tribunálu. Neuplatňuje sa najmä na daňové, colné ani správne veci ani na zodpovednosť štátu za konanie alebo nečinnosť pri výkone štátnej moci (acta jure imperii).

1. Toto nariadenie sa uplatňuje v občianskych a obchodných veciach, v ktorých hodnota pohľadávky v čase doručenia tlačiva návrhu na uplatnenie pohľadávky príslušnému súdu alebo tribunálu je do výšky 10 000 EUR, ak sa uplatňuje voči právnickej osobe, alebo je nižšia než 5 000 EUR, ak sa uplatňuje voči fyzickej osobe, bez akýchkoľvek úrokov, výdavkov a nákladov, a to bez ohľadu na povahu súdu či tribunálu. Neuplatňuje sa najmä na daňové, colné ani správne veci ani na zodpovednosť štátu za konanie alebo nečinnosť pri výkone štátnej moci (acta jure imperii).

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 861/2007

Článok 2 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Toto nariadenie sa neuplatňuje v prípadoch, v ktorých sa v čase doručenia tlačiva návrhu na uplatnenie pohľadávky príslušnému súdu alebo tribunálu nachádzajú všetky nasledujúce prvky, pokiaľ sú relevantné, v jedinom členskom štáte:

vypúšťa sa

a) bydlisko alebo obvyklý pobyt strán;

 

b) miesto plnenia zmluvy;

 

c) miesto, na ktorom sa udali skutočnosti, na ktorých je založená pohľadávka;

 

d) miesto vykonávania rozsudku;

 

e) príslušný súd alebo tribunál.

 

Bydlisko sa určuje v súlade s [článkami 59 a 60 nariadenia (ES) č. 44/2001]/[článkami 62 a 63 nariadenia (EÚ) č. 1215/2012].

 

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 861/2007

Článok 2 – odsek 3 – písmeno f

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f) pracovné právo;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 861/2007

Článok 2 – odsek 3 – písmeno h

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h) porušenia práva na súkromie a práva na ochranu osobnosti vrátane poškodenia dobrého mena.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Keďže práva na ochranu osobnosti už nie sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti nariadenia Brusel I, nemalo by sa pokračovať v uplatňovaní tejto výnimky na konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 861/2007

Článok 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 3 sa vypúšťa.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 3 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 861/2007

Článok 4 – odsek 4 – druhý pododsek

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Súd informuje navrhovateľa o takomto zamietnutí.

Súd, ktorý rozhodol o podstate pohľadávky, informuje navrhovateľa o takomto zamietnutí a možných prostriedkoch nápravy proti prijatému rozhodnutiu.

Odôvodnenie

Súd, ktorý rozhodol o pohľadávke, by mal informovať navrhovateľa o možných prostriedkoch nápravy proti prijatému rozhodnutiu. Tento prostriedok nápravy by mal stanoviť každý členský štát v súlade so svojim uplatniteľným vnútroštátny právom.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 861/2007

Článok 4 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty zabezpečia, aby vzorové tlačivo A návrhu na uplatnenie pohľadávky bolo k dispozícii v listinnej forme na všetkých súdoch a tribunáloch, na ktorých sa môže začať európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, ako aj v elektronickej forme na webových stránkach týchto súdov alebo príslušného ústredného orgánu.

5. Členské štáty zabezpečia, aby si všetky súdy a tribunály, na ktorých možno začať európske zjednodušené konanie, splnili záväzok poskytnúť občanom prostredníctvom príslušných služieb vzorové tlačivo A návrhu na uplatnenie pohľadávky v listinnej forme a aby bolo k dispozícii na všetkých súdoch a tribunáloch, na ktorých sa môže začať európske zjednodušené konanie, ako aj v elektronickej forme na webových stránkach týchto súdov alebo príslušného ústredného orgánu.

Odôvodnenie

Uplatňovanie navrhovaného znenia nariadenia by mohlo priniesť určité problémy, najmä pokiaľ ide o poskytovanie vzorového tlačiva A návrhu na uplatnenie pohľadávky občanom v papierovej podobe. Napríklad v Rumunsku treba stanoviť jasnú povinnosť pre súdy, aby dali vzorové tlačivo A návrhu na uplatnenie pohľadávky k dispozícii občanom v papierovej podobe prostredníctvom registra, keďže rumunské súdy zatiaľ túto pracovnú metódu neprijali a občanom sa vzorové tlačivá návrhov na uplatnenie pohľadávky, formuláre, vzorové žiadosti súdom atď. neposkytujú v papierovej podobe.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 861/2007

Článok 5 – odsek 1 – druhý pododsek – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) obidve strany prejavia vôľu k súdnemu zmieru a na tento účel požiadajú o ústne pojednávanie.

b) obidve strany prejavia vôľu k súdnemu zmieru, pričom zmier nemožno dosiahnuť prostredníctvom korešpondencie.

Odôvodnenie

Ústne pojednávania by v rámci súdneho zmieru nemali byť povinné. Mali by sa konať, iba ak je to potrebné.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 861/2007

Článok 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Ústne pojednávanie sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie, telekonferencie alebo iných vhodných prostriedkov diaľkovej komunikácie v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1206/2001, ak má strana, ktorá má byť vypočutá, bydlisko v členskom štáte inom, než je členský štát príslušného súdu alebo tribunálu.

1. Po uplynutí [3 rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] sa každé ústne pojednávanie uskutoční prostredníctvom videokonferencie, telekonferencie alebo iných vhodných prostriedkov diaľkovej komunikácie v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1206/2001, ak má strana, ktorá má byť vypočutá, bydlisko v členskom štáte inom, než je členský štát príslušného súdu alebo tribunálu.

 

1a. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné súdy a tribunály boli vybavené vhodnou technológiou diaľkovej komunikácie.

2. Strana má vždy právo byť osobne prítomná a vypočutá na pojednávaní na súde alebo tribunáli, ak o to požiada.

2. Strana má vždy právo byť osobne prítomná a vypočutá na pojednávaní na súde alebo tribunáli, ak o to požiada.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 861/2007

Článok 9 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Súd alebo tribunál dovolí stranám položiť vypočúvanému svedkovi písomné otázky, ak to považuje za potrebné na dosiahnutie spravodlivého uhradenia pohľadávky. Súd alebo tribunál postúpi otázky, ktoré strany položili, svedkom a informuje ich o konečnom termíne, do ktorého sú svedkovia povinní poskytnúť stranám písomnú odpoveď, a postúpia ich odpoveď súdu alebo tribunálu.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 861/2007

Článok 9 – odsek 2 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b. Experta, ktorý má byť vypočutý podľa odseku 2a, vymenuje súd alebo tribunál.

Odôvodnenie

Postup vymenovania experta by mal byť presne uvedený v texte nariadenia. V texte by sa malo takisto uviesť, či sú strany oprávnené mať svojho vlastného experta a či majú možnosť klásť otázky expertovi. Pokiaľ ide o možnosť, aby strany adresovali otázky svedkom v písomnej podobe, toto právo by malo byť regulované s cieľom zabezpečiť rešpektovanie práva strán na obhajobu a dosiahnutie spravodlivého uhradenia pohľadávky.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 7

Nariadenie (ES) č. 861/2007

Článok 11 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby strany mali pri vyplňovaní tlačív k dispozícii praktickú pomoc. Takáto pomoc je k dispozícii najmä na zistenie toho, či na vyriešenie dotknutého sporu možno použiť toto konanie, na určenie príslušného súdu, výpočet dlžných úrokov a určenie dokumentov, ktoré je potrebné pripojiť.

1. Členské štáty zabezpečia, aby strany mali pri vyplňovaní tlačív k dispozícii praktickú pomoc. Takáto pomoc sa poskytne bezplatne a je k dispozícii najmä na zistenie toho, či na vyriešenie dotknutého sporu možno použiť toto konanie, na určenie príslušného súdu, výpočet dlžných úrokov a určenie dokumentov, ktoré je potrebné pripojiť.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 8

Nariadenie (ES) č. 861/2007

Článok 13 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Dokumenty uvedené v článku 5 ods. 2 a článku 7 ods. 2 sa doručujú poštovou službou alebo elektronickými prostriedkami s potvrdením o prijatí s uvedením dátumu prijatia. Dokumenty sa doručujú elektronicky iba strane, ktorá vopred výslovne súhlasila s tým, že dokumenty môžu byť doručené elektronicky. Potvrdením doručenia elektronickými prostriedkami môže byť automatické potvrdenie doručenia.

1. Dokumenty uvedené v článku 5 ods. 2 a článku 7 ods. 2 sa doručujú poštovou službou alebo elektronickými prostriedkami s potvrdením o prijatí s uvedením dátumu prijatia. Touto službou sa zamedzí zneužitiu a zaručí sa dôvernosť. Dokumenty sa doručujú elektronicky iba strane, ktorá vopred výslovne súhlasila s tým, že dokumenty môžu byť doručené elektronicky. Potvrdením doručenia elektronickými prostriedkami môže byť aj automatické potvrdenie doručenia.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 8

Nariadenie (ES) č. 861/2007

Článok 13 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každá písomná komunikácia medzi súdom alebo tribunálom a stranami, ktorá nie je uvedená v odseku 1, sa vykonáva prostredníctvom elektronických prostriedkov s potvrdením o prijatí, ak sú takéto prostriedky akceptovateľné v rámci konaní podľa vnútroštátneho práva, a iba vtedy, ak strana súhlasí s použitím takýchto prostriedkov komunikácie.

Každá písomná komunikácia medzi súdom alebo tribunálom a stranami, ktorá nie je uvedená v odseku 1, sa vykonáva prostredníctvom elektronických prostriedkov s potvrdením o prijatí, ak sú takéto prostriedky akceptovateľné v rámci konaní podľa vnútroštátneho práva.

Odôvodnenie

Postačuje tu odkaz na vnútroštátne právo. Na európskej úrovni by nemala existovať žiadna dodatočná požiadavka na súhlas strán, pokiaľ takáto požiadavka neexistuje na vnútroštátnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 9

Nariadenie (ES) č. 861/2007

Článok 15 a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Súdne poplatky spojené s európskym konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu nepresahujú 10 % hodnoty pohľadávky bez akýchkoľvek úrokov, výdavkov a nákladov. Ak členské štáty ukladajú minimálnu výšku súdnych poplatkov v prípade európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu, táto minimálna výška súdnych poplatkov nepresahuje 35 EUR v čase, keď sa tlačivo návrhu na uplatnenie pohľadávky doručí príslušnému súdu alebo tribunálu.

1. Súdne poplatky spojené s európskym zjednodušeným konaním nepresahujú 5 % hodnoty pohľadávky bez akýchkoľvek úrokov, výdavkov a nákladov. Ak členské štáty ukladajú minimálnu výšku súdnych poplatkov v prípade európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu, táto minimálna výška súdnych poplatkov nepresahuje 35 EUR v čase, keď sa tlačivo návrhu na uplatnenie pohľadávky doručí príslušnému súdu alebo tribunálu.

Odôvodnenie

Navrhovaná úroveň 10 % hodnoty pohľadávky je príliš vysoká. Bolo by vhodnejšie stanoviť výšku kolkovného na 5 % hodnoty pohľadávky (či dokonca 3 %). V prípade pohľadávky s maximálnou hodnotou 10 000 EUR by teda výška poplatku predstavovala 500 EUR alebo približne 2 217.35 rumunských lei.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 9

Nariadenie (ES) č. 861/2007

Článok 15 a – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Každý členský štát stanoví hranicu minimálneho príjmu, v rámci ktorej sa od strán nebude vyžadovať zaplatenie súdnych poplatkov.

Odôvodnenie

Strany s veľmi nízkym príjmom by nemali mať povinnosť platiť súdne poplatky. Keďže sa však minimálna mzda a životná úroveň v jednotlivých členských štátoch líši, nie je vhodné stanoviť na tento účel jednotný limit pre celú Európu. Každý členský štát by si teda mal stanoviť vlastnú hranicu, podľa možnosti na základe národnej minimálnej mzdy.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 9

Nariadenie (ES) č. 861/2007

Článok 15 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby strany mohli platiť súdne poplatky pomocou prostriedkov diaľkovej platby vrátane bankového prevodu a systému platby online kreditnou alebo debetnou kartou.

Členské štáty zabezpečia, aby strany mohli platiť súdne poplatky pomocou prostriedkov diaľkovej platby vrátane bankového prevodu alebo systému platby online kreditnou alebo debetnou kartou.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa súdne poplatky dali platiť na diaľku, a teda aby nebolo nevyhnutné vycestovať iba na účel ich zaplatenia. Členské štáty by však nemali mať povinnosť poskytovať viac ako jeden spôsob platby na diaľku.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 16

Nariadenie (ES) č. 861/2007

Článok 28 – prvý odsek

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru do [5 rokov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia] správu o uplatňovaní tohto nariadenia. K tejto správe sa podľa potreby pripoja legislatívne návrhy.

Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru do [5 rokov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia] správu o uplatňovaní tohto nariadenia. K tejto správe sa podľa potreby pripoja legislatívne návrhy. Do [2 rokov od dátumu uplatňovania] sa pripraví dočasná správa, ktorou sa preskúma šírenie informácií o európskom zjednodušenom konaní v členských štátoch, pričom správa môže obsahovať odporúčania o tom, ako zlepšiť informovanosť verejnosti o tomto nástroji.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 2 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1896/2006

Článok 20

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 2 a

 

Článok 20 nariadenia (ES) č. 1896/2006 sa nahrádza takto:

 

„Článok 20

 

Minimálne požiadavky na preskúmanie rozsudku

 

1. Po uplynutí lehoty stanovenej v článku 16 ods. 2 je odporca oprávnený požiadať o preskúmanie európskeho platobného rozkazu na súde alebo tribunáli so súdnou právomocou členského štátu, v ktorom bol rozkaz vydaný, ak

 

a) platobný rozkaz nebol doručený v dostatočnom predstihu a takým spôsobom, aby si mohol zabezpečiť obhajobu; alebo

 

b) odporcovi bolo zabránené namietať proti pohľadávke z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu mimoriadnych okolností bez jeho vlastného zavinenia.

 

Oprávnenie požiadať o preskúmanie, ako je stanovené v prvom pododseku, sa však neuplatňuje vtedy, ak odporca nenapadol rozsudok, keď tak mohol urobiť.

 

2. Po uplynutí lehoty ustanovenej v článku 16 ods. 2 je odporca oprávnený požiadať aj o preskúmanie európskeho platobného rozkazu na príslušnom súde členského štátu pôvodu v prípade, že platobný rozkaz bol zjavne chybne vydaný, s prihliadnutím na požiadavky uvedené v tomto nariadení alebo z dôvodu iných výnimočných okolností.

 

3. Lehota na podanie žiadosti o preskúmanie je 30 dní. Začína plynúť odo dňa, keď sa odporca skutočne oboznámil s obsahom rozkazu a mohol konať, najneskôr však odo dňa prvého vykonávacieho opatrenia, v dôsledku čoho úplne alebo čiastočne zanikla možnosť nakladať s majetkom odporcu. Predĺženie tejto lehoty z dôvodu vzdialenosti nie je prípustné.

 

4. Ak súd zamietne žiadosť o preskúmanie uvedenú v odseku 1 alebo 2 preto, že nie je splnený žiaden z dôvodov na preskúmanie uvedených v týchto odsekoch, európsky platobný rozkaz zostáva v platnosti.

 

Ak súd rozhodne, že preskúmanie je opodstatnené z jedného z dôvodov uvedených v odseku 1 alebo 2, európsky platobný rozkaz sa považuje za neplatný. Veriteľ však nestráca prospech vyplývajúci z prerušenia plynutia premlčacích lehôt.“

Odôvodnenie

Článok 18 nariadenia 861/2007 sa zmení spôsobom zlučiteľným s príslušným ustanovením nariadenia 4/2009 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti v záujme objasnenia a uľahčenia jeho uplatňovania v praxi. Keďže neexistuje dôvod, prečo sa tieto ustanovenia o preskúmaní, ktorých účel je presne ten istý, v rôznych európskych nariadeniach formulujú rôzne, je vhodné zmeniť aj príslušný článok 20 nariadenia (ES) č. 1896/2006.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 3 – druhý odsek

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uplatňuje sa po uplynutí [6 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti nariadenia].

Uplatňuje sa po uplynutí [12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti nariadenia], s výnimkou článku 1 bodov 13 až 15, ktoré sa uplatňujú odo dňa nadobudnutia účinnosti.

Odôvodnenie

Uvedené články sa musia začať uplatňovať skôr, keďže z nich vyplývajú členským štátom povinnosti, ktoré treba splniť do dátumu začatia uplatňovania zmien, a zároveň Komisii umožňujú prijať požadované formuláre prostredníctvom delegovania.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Úvod

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, si kladie za cieľ zjednodušiť a urýchliť konania v cezhraničných veciach s takouto hodnotou a redukovať náklady na ne. Bolo navrhnuté špeciálne s úmyslom pomôcť spotrebiteľom a malým a stredným podnikom (MSP) pri vymáhaní ich pohľadávok, a tak zabezpečiť prístup k spravodlivosti. Spravodajkyňa tento úmysel plne podporuje.

Ako vyplýva z hodnotenia piatich rokov uplatňovania tohto nariadenia, európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa osvedčilo ako užitočný nástroj. Ešte stále však existujú rezervy z hľadiska rozšírenia a posilnenia jeho využívania, čo zdôraznila Komisia v správe o uplatňovaní z novembra 2013. Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu znížilo náklady cezhraničného konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu až o 40 % a skrátilo jeho trvanie, ktoré mohlo predstavovať až dva roky a päť mesiacov, v priemere na päť mesiacov. Na druhej strane existujú výrazné rozdiely v množstve žiadostí podaných v jednotlivých členských štátoch: v roku 2012 sa ich počet pohyboval v rozmedzí od iba troch žiadostí v Bulharsku po 1047 žiadostí v Španielsku.

Parlament vo svojom uznesení z 25. októbra 2011 poznamenal, „že miera využívania tribunálov pri podaniach s nízkou hodnotou sporu je v niektorých členských štátoch naďalej veľmi nízka a že treba urobiť viac, pokiaľ ide o právnu istotu, jazykové bariéry a transparentnosť konania“. Odôvodnené znepokojenie vyvolávajú všetky veci s nízkou hodnotou sporu, ktoré sa neriešia pre neochotu alebo nedostatočnú informovanosť potenciálneho navrhovateľa o dostupných možnostiach. Môže sa tak vážne naštrbiť dôvera vo vnútorný trh, najmä pokiaľ ide o jeho cezhraničnú pôsobnosť a príležitosti na elektronické obchodovanie.

II. Návrh Komisie

II A. Rozsah pôsobnosti

V prípade vecí s nízkou hodnotou sporu, ktorých sa týka európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, Komisia navrhuje zvýšiť limit súčasnej sumy z 2 000 EUR na 10 000 EUR. Domnieva sa, že nový limit nemá pre spotrebiteľov veľký význam, keďže väčšina ich pohľadávok nepresahuje 2 000 EUR, ale považuje to za významné zlepšenie pre MSP. Zo zistení Komisie vyplýva, že iba 20 % pohľadávok podnikov má hodnotu nižšiu ako 2 000 EUR, zatiaľ čo asi 30 % takýchto pohľadávok má hodnotu od 2 000 do 10 000 EUR. To znamená, že zatiaľ čo súčasný limit sa týka len 20 % všetkých pohľadávok podnikov, nový limit na úrovni 10 000 EUR by tento podiel zvýšil približne na 50 %.

Komisia ďalej navrhuje, aby sa rozšírilo vymedzenie toho, čo predstavuje cezhraničný spor, a teda čo patrí do rozsahu pôsobnosti nariadenia. Nariadenie sa v súčasnosti uplatňuje iba na spory, v ktorých „má aspoň jedna zo strán bydlisko alebo obvyklý pobyt v členskom štáte inom ako v členskom štáte súdu alebo tribunálu konajúceho vo veci“. Komisia ako novinku navrhuje, aby sa zahrnuli aj prípady, v ktorých majú obe strany bydlisko v tom istom členskom štáte, ale prítomný je iný cezhraničný prvok, napríklad miesto plnenia zmluvy, miesto výskytu negatívnej udalosti, alebo výkon rozsudku v inom členskom štáte.

II B. Postup

Z prieskumu Komisie vyplýva, že 45 % spoločností, ktoré sú stranami cezhraničného sporu, sa neobráti na súd vzhľadom na neprimeranosť súdnych trov vo vzťahu k hodnote sporu, zatiaľ čo 27 % spoločností nevyužije súdnu cestu pre príliš dlhé trvanie súdneho konania. S cieľom zabezpečiť vyššiu úspešnosť európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu Komisia navrhuje ďalšie zníženie nákladov a trvania konania.

Súčasné nariadenie umožňuje, aby sa pôvodná žiadosť zaslala elektronickou poštou, ak to členský štát, v ktorom sa začalo konanie, považuje za prijateľné (článok 4 ods. 1). Doručovanie poštou s potvrdením o prijatí sa v rámci konania stanovuje predovšetkým v článku 13, zatiaľ čo iné spôsoby doručovania vrátane elektronickej služby sú možné iba vtedy, ak sa nedá zrealizovať doručovanie poštou. V praxi to znamená, že v mnohých členských štátoch sa v súčasnosti všetka komunikácia medzi stranami sporu a súdom realizuje poštou.

Komisia teraz navrhuje, aby sa poštové a elektronické doručovanie dokumentov zrovnoprávnilo, ak strana sporu vopred výslovne odsúhlasí, že dokumenty sa môžu doručovať elektronickou cestou.

Vzhľadom na to, že európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu je v zásade písomné konanie, ústne pojednávania sa konajú len za výnimočných okolností. Podľa súčasného nariadenia súd „môže uskutočniť ústne pojednávanie prostredníctvom videokonferencie [...], ak má k dispozícii potrebné technické vybavenie“. Znamená to, že ak nie je k dispozícii potrebné technické vybavenie, osoby predvolané na ústne pojednávanie by museli cestovať na súd, pravdepodobne do iného členského štátu. Súčasné nariadenie neobsahuje žiaden stimul ani povinnosť, aby členské štáty zabezpečili toto technické vybavenie.

Komisia navrhuje, aby sa ústne pojednávania v budúcnosti uskutočňovali spravidla prostredníctvom diaľkovej komunikácie, okrem prípadov, keď strana sporu požiada o predvolanie pred súd a osobné vypočutie.

II C. Náklady

Súdne poplatky uhrádzané v členských štátoch za spory riešené v rámci európskych konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa v súčasnosti značne líšia: siahajú od nulových súdnych poplatkov až po 57-percentný podiel. Spravidla sa vyberajú hneď pri podaní žiadosti a navrhovateľ môže dúfať v ich prípadné vrátenie len vtedy, ak je jeho pohľadávka úspešná (zásada „platí strana, ktorá prehrá spor“). Komisia navrhuje stanoviť maximálny strop súdnych poplatkov na hodnotu 10 % pohľadávky, keďže sa tak ďalej otvára prístup k spravodlivosti. Navrhuje tiež, aby sa pre minimálnu výšku súdnych poplatkov stanovil maximálny limit 35 EUR.

Keďže v mnohých členských štátoch sa vyžaduje úhrada súdnych poplatkov v hotovosti alebo formou kolkov, strany sporu musia buď vycestovať, aby tieto poplatky zaplatili, alebo si musia najať právnika v členskom štáte súdu. Každá z týchto možností má za následok rast nákladov a teoreticky odrádza strany sporu od uplatňovania si pohľadávky. Komisia sa preto usiluje o to, aby členské štáty povinne poskytovali prostriedky diaľkovej platby súdnych poplatkov.

Podľa súčasného nariadenia musí strana, ktorá si chce uplatniť pohľadávku, predložiť originál rozsudku a tlačivo D, ktoré je osvedčením týkajúcim sa rozsudku. Komisia konštatuje, že do jazyka členského štátu usilujúceho sa o výkon rozsudku sa zvyčajne za poplatok prekladá celé tlačivo.

Po novom Komisia navrhuje, aby bol povinný len preklad oddielu 4.3 tlačiva (podstata rozsudku).

III. Hodnotenie spravodajkyne

III A. Rozsah pôsobnosti

Spravodajkyňa víta zvýšenie limitu na využívanie európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Sprístupnením zjednodušeného konania aj pre cezhraničné pohľadávky s hodnotou od 2 000 do 10 000 EUR sa zvýši percento sporov, na ktoré sa uplatňuje výrazné zníženie nákladov a skrátenie dĺžky konania.

Spravodajkyňa sa domnieva, že táto zmena ďalej zvýši počet sporov, v prípade ktorých by podniky a spotrebitelia mohli dosiahnuť vítané úspory. Limit pre veci s nízkou hodnotou sporu musí zostať na úrovni, ktorá je nižšia než suma vymáhaná v prípade priemernej pohľadávky, aby sa tak zabezpečili nevyhnutné procesné záruky pre veci s vyššou hodnotou sporu. Netreba zabúdať ani na to, že častejším využívaním konania v dôsledku zvýšenia limitu sa tento typ konania stane bežnou súčasťou pracovnej rutiny súdov. Vďaka tomu budú mať potenciálni používatelia, najmä spotrebitelia, ľahší prístup k potrebným informáciám. Zvýšenie limitu nad 10 000 EUR však v tejto etape veľmi neprichádza do úvahy, preto spravodajkyňa podporuje sumu navrhovanú Komisiou.

III B. Postup

Realizácia ústnych pojednávaní prostredníctvom videokonferencie je príhodným návrhom na modernizáciu. Nutnosť vycestovať na ústne pojednávanie a platiť cestovné náklady môže v cezhraničných sporoch predstavovať výraznú záťaž. V prieskume Komisie venovanom európskemu konaniu vo veciach s nízkou hodnotou sporu každý tretí respondent uviedol, že by bol naklonený uplatniť si pohľadávku, ak by sa konania dali uzavrieť na diaľku, t. j. ak by nebolo potrebné osobne sa dostaviť na súd.

Treba poznamenať, že súdy by museli zabezpečiť a udržiavať príslušné priestory a vybavenie. Takáto infraštruktúra bežne nie je k dispozícii a v čase momentálnej ekonomickej krízy neexistujú dostatočné prostriedky na jej vytvorenie. Spravodajkyňa sa preto domnieva, že členské štáty by mali mať ďalšie dva roky na zabezpečenie takejto infraštruktúry všade tam, kde je to v Európe potrebné.

Čo sa týka ústnych pojednávaní, spravodajkyňa si tiež myslí, že súdy by mali disponovať väčšou diskrečnou právomocou na odmietnutie žiadosti o ústne pojednávanie v prípadoch, keď si to nevyžadujú okolnosti sporu.

Spravodajkyňa podporuje časti návrhu, ktoré sa usilujú o presadzovanie využívania informačných technológií. Existujú dôkazy, že nedostatočné využívanie informačných technológií odrádza občanov od využívania európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu. V prieskume Komisie sa pätina oslovených vyjadrila, že by bola naklonená využitiu tohto konania, ak by sa všetky postupy realizovali elektronicky. Využívaný elektronický systém však musí fungovať bezchybne a musí zaistiť rovnakú procedurálnu bezpečnosť ako poštové služby, napr. pokiaľ ide o potvrdenie o prijatí.

Ustanovenia o využívaní informačných technológií by sa teda mali posilniť, ale takým spôsobom, aby to nemalo neprimeraný vplyv na vnútroštátne postupy.

III C. Náklady

Spravodajkyňa sa domnieva, že náklady vo výške 1 000 EUR, ktoré by sa podľa nového pravidla mohli vybrať v prípade pohľadávky na 10 000 EUR, sú stále dosť vysoké. Táto otázka je však stále prevažne v kompetencii členských štátov.

Návrh Komisie, aby minimálna výška súdnych poplatkov neprekročila 35 EUR, sa zdá byť rozumný, keďže priemerný minimálny súdny poplatok za pohľadávku vo výške 200 EUR bol určený na 34 EUR a za pohľadávku vo výške 500 EUR na 44 EUR. Spravodajkyňa je navyše presvedčená, že pre strany s nízkym príjmom by mala existovať možnosť neplatiť súdne poplatky. Pri určovaní hranice na oslobodenie od poplatkov v jednotlivých členských štátoch možno vychádzať z národnej minimálnej mzdy.

Spravodajkyňa víta návrh Komisie, ktorý členským štátom ukladá povinnosť zaviesť spôsoby platby na diaľku, ktoré zahŕňajú bankové prevody a elektronické systémy platby kreditnými alebo debetnými kartami. Navrhovatelia by tak mohli ušetriť platobné náklady, ktoré Komisia v prípade nutnosti vycestovať stanovila na 400 až 800 EUR. V prípade, keď sa pohľadávka úspešne vyrieši na diaľku, by bolo absurdné, ak by strany sporu museli vycestovať na účel platby poplatkov. Ak majú občania využívať možnosť týchto úspor, presadzovaniu tejto požiadavky bude potrebné venovať osobitnú pozornosť. Spravodajkyňa sa zároveň domnieva, že správne orgány súdov členských štátov by nemali byť povinné poskytovať viacero spôsobov diaľkovej platby a že postačuje aj jeden spôsob.

Požiadavka týkajúca sa zmeny prekladu je pozitívna, pretože umožní ušetriť peniaze aj čas. Podľa údajov, ktoré uverejnila Komisia, predstavujú priemerné náklady na preklad tlačiva D 60 EUR. Ak by sa prekladal len oddiel 4.3, tieto náklady by sa mohli znížiť na 40 EUR. Nevznikne tak žiadny problém s porozumením, keďže s výnimkou oddielu 4.3 sú už všetky políčka vo formulári k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch v znení nariadenia. V záujme ďalšieho zjednodušenia konania by sa mala preskúmať aj možnosť poskytovať tlačivá v elektronickej podobe.

IV. Informovanosť a poradenstvo

Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu môže byť úspešné, iba ak spotrebitelia a podniky, súdy a poradné združenia budú mať o ňom informácie. Z dôkazov, ktoré uvádza Komisia, vyplýva, že 86 % občanov a takmer polovica súdov o ňom nikdy nepočula. Je preto rozhodujúce, aby Komisia pokračovala v úsilí o poskytovanie informácií o európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu, a to najmä prostredníctvom portálu elektronická justícia. Rovnako je dôležité, aby členské štáty dopĺňali snahy Komisie vnútroštátnymi informačnými kampaňami.

Spotrebitelia a podniky potrebujú aj veľmi konkrétne informácie o tom, ako v praxi využívať toto konanie a aké sú jeho približné trovy. Preto je zmysluplné, aby členské štáty poskytovali informácie o súdnych poplatkoch a spôsoboch platenia v rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Komisia tieto informácie zverejní na internete, na základe čoho budú môcť spotrebitelia a podniky prijímať uvážené rozhodnutia.

Môže sa stať, že spotrebitelia a MSP budú potrebovať praktickú pomoc pri vypĺňaní tlačív, ktoré súvisia s konaním. V tomto smere je mimoriadne užitočný návrh Komisie na praktickú pomoc. Táto pomoc však môže byť prospešná len vtedy, ak je cielená, praktická a konkrétna. Ako užitočné sa javí preskúmať možnosti elektronického poradenstva, pričom treba pamätať na to, že potrebné budú aj individuálne, osobné konzultácie. Poskytovanie pomoci môže byť vhodné aj vo fáze presadzovania.

V. Záver

Spravodajkyňa je vcelku veľmi pozitívne naklonená zmenám, ktoré navrhuje Komisia. Je presvedčená, že zmenami navrhnutými v tomto návrhu správy sa môže ďalej zlepšiť fungovanie európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu, a s potešením očakáva predstavy ostatných poslancov, ktoré predložia v podobe pozmeňujúcich návrhov.

Návrh v súčasnom znení by mal nadobudnúť účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení. Uplatňovať by sa začal po uplynutí ďalších šiestich mesiacov. Spravodajkyňa navrhuje, aby sa delegovanie legislatívnych právomocí na Komisiu v súvislosti s požadovanými formulármi a povinnosť členských štátov poskytovať určité informácie uplatňovali odo dňa nadobudnutia účinnosti nariadenia, pretože by sa tak zabezpečilo, aby bol rámec zavedený k dátumu uplatňovania podstatných zmien.

Okrem toho spravodajkyňa navrhuje poskytnúť členským štátom dodatočnú trojročnú lehotu plynúcu od dátumu nadobudnutia účinnosti nariadenia s cieľom zabezpečiť príslušné vybavenie súdnych siení pred tým, ako začne platiť povinnosť konať ústne pojednávania prostredníctvom videokonferencie.


POSTUP

Názov

Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu a európske konanie o platobnom rozkaze

Referenčné čísla

COM(2013)0794 – C7-0414/2013 – 2013/0403(COD)

Dátum predloženia v EP

19.11.2013

 

 

 

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

JURI

9.12.2013

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

9.12.2013

IMCO

9.12.2013

LIBE

9.12.2013

 

Bez predloženia stanoviska

               dátum rozhodnutia

ITRE

27.11.2013

IMCO

24.9.2014

LIBE

5.12.2013

 

Spravodajkyňa:

               dátum vymenovania

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

3.9.2014

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

24.9.2014

11.11.2014

20.1.2015

 

Dátum prijatia

16.4.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Victor Negrescu, Angelika Niebler, Virginie Rozière

Dátum predloženia

23.4.2015

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia