Процедура : 2014/0059(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0141/2015

Внесени текстове :

A8-0141/2015

Разисквания :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Гласувания :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Обяснение на вота
PV 16/03/2017 - 6.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

ДОКЛАД     ***I
PDF 1147kWORD 682k
24.4.2015
PE 546.838v02-00 A8-0141/2015

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система на Съюза за самостоятелно сертифициране на отговорни вносители на калай, волфрам и тантал, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони в рамките на надлежната проверка на веригата на доставки

(COM(2014)0111 – C7‑0092/2014 – 2014/0059(COD))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Юлиу Винклер

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система на Съюза за самостоятелно сертифициране на отговорни вносители на калай, волфрам и тантал, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони в рамките на надлежната проверка на веригата на доставки

(COM(2014)0111 – C7‑0092/2014 – 2014/0059(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–       като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0111),

–       като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0092/2014),

–       като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид член 59 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по развитие (A8‑0141/2015),

1.      приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.      изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Макар и със значителен потенциал за развитие, природните минерални ресурси в засегнати от конфликти или високорискови зони могат да предизвикат спорове, когато с приходите от тях се финансира избухването или продължаването на ожесточен конфликт, подкопаващ националните усилия за развитие, добро управление и върховенство на закона. От решаващо значение за мира и стабилността в тези зони е да се прекъсне взаимовръзката между конфликтите и незаконния добив на полезни изкопаеми.

(1) Макар и със значителен потенциал за развитие, природните минерални ресурси в засегнати от конфликти или високорискови зони могат да предизвикат спорове, когато с приходите от тях се финансира избухването или продължаването на ожесточен конфликт, подкопаващ усилията за развитие, добро управление и върховенство на закона. Решаващ елемент за гарантиране на мира, развитието и стабилността в тези зони е да се прекъсне взаимовръзката между конфликтите и незаконния добив на полезни изкопаеми.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a) Нарушенията на правата на човека се срещат често в добивната промишленост и могат да включват детски труд, сексуално насилие, насилствено изчезване, принудително преселване и разрушаване на важни от ритуална или културна гледна точка обекти.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Въпросът касае богатите на ресурси региони, в които правителства и международни организации, заедно със стопански оператори и организации на гражданското общество, са поели предизвикателство, породено от желанието да се намали финансирането на въоръжени групировки и сили за сигурност.

(2) Въпросът касае богатите на ресурси зони, в които правителства и международни организации, заедно със стопански оператори и организации на гражданското общество, в т.ч. женски организации, които са начело на усилията за обръщане внимание на условията на експлоатация, налагани от тези групи, както и на изнасилванията и насилието, използвани за контрол над местното население, са поели предизвикателство, породено от желанието да се предотврати финансирането на въоръжени групировки и сили за сигурност.

 

(Замяната на „региони“ със „зони“ се прилага в целия текст. Приемането й ще наложи съответни промени в целия текст.)

Обосновка

Заради вътрешната правна последователност всички позовавания на „региони“ следва да се изменят на „зони“, за да се отрази по-добре определението в член 2, където се говори за зони, а не за региони.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a) Настоящият регламент е един от начините да се премахне финансирането на въоръжени групи чрез контрол над търговията с полезни изкопаеми от засегнати от конфликт региони; това не променя факта, че действията на Европейския съюз по линия на външната политика и политиката на развитие следва да бъдат фокусирани върху противодействие на местната корупция и лесното преминаване на границите и върху предоставяне на обучение за местното население и неговите представители, за да се посочват злоупотребите.

Обосновка

Настоящият регламент следва да бъде разглеждан като средство, а не като цел, с оглед на борбата с трафика.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) На 7 октомври 2010 г. Европейският парламент прие резолюция, в която се съдържа призив ЕС да приеме законодателство по примера на американския закон за „полезните изкопаеми от зони на конфликт“, известен още като член 1502 от Закона Дод/Франк за реформа на „Уол Стрийт“ и за защита на потребителите; а Комисията обяви в свои съобщения от 2011 г. и 2012 г. намерението си да проучи начините за подобряване на прозрачността по цялата верига на доставки, включително аспектите на надлежната проверка. В последното съобщение и в съответствие с ангажимента, поет пред Съвета на министрите на ОИСР през май 2011 г., Комисията се застъпи и за по-голяма подкрепа за и по-широко използване на Насоките на ОИСР за многонационалните предприятия и на Насоките на ОИСР по надлежната проверка — дори в държави, които не членуват в ОИСР.

(7) В своите резолюции от 7 октомври 2010 г., 8 март 2011 г., 5 юли 2011 г. и 26 февруари 2014 г. Европейският парламент отправя призив ЕС да приеме законодателство по примера на американския закон за „полезните изкопаеми от зони на конфликт“, известен още като член 1502 от Закона Дод/Франк за реформа на „Уол Стрийт“ и за защита на потребителите; а Комисията обяви в свои съобщения от 2011 г. и 2012 г. намерението си да проучи начините за подобряване на прозрачността по цялата верига на доставки, включително аспектите на надлежната проверка. В последното съобщение и в съответствие с ангажимента, поет пред Съвета на министрите на ОИСР през май 2011 г., Комисията се застъпи и за по-голяма подкрепа за и по-широко използване на Насоките на ОИСР за многонационалните предприятия и на Насоките на ОИСР по надлежната проверка — дори в държави, които не членуват в ОИСР.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Граждани на Съюза и участници от гражданското общество са повишили осведомеността за това, че дружества, осъществяващи дейност под юрисдикцията на Съюза, не могат да бъдат държани отговорни за тяхната потенциална връзка с незаконния добив и продажба на полезни изкопаеми от региони на конфликти. Последствието е, че тези полезни изкопаеми, потенциално присъстващи в потребителските продукти, свързват потребителите с конфликти извън Съюза. За тази цел граждани поискаха по-специално чрез петиции да бъде предложено законодателство на Европейския парламент и на Съвета, по силата на което дружествата да носят отговорност съгласно насоките, както са установени от ООН и ОИСР.

(8) Граждани на Съюза и участници от гражданското общество са повишили осведомеността за това, че дружества, осъществяващи дейност под юрисдикцията на Съюза, не могат да бъдат държани отговорни за тяхната потенциална връзка с незаконния добив и продажба на полезни изкопаеми от региони на конфликти. Последствието е, че тези полезни изкопаеми, потенциално присъстващи в потребителските продукти, свързват потребителите с конфликти извън Съюза. Така потребителите индиректно биват свързани с конфликти, оказващи сериозно отражение върху правата на човека, особено правата на жените, тъй като въоръжените групировки често използват масовите изнасилвания като съзнателна стратегия за сплашване и контролиране на местното население, за да защитават своите интереси. За тази цел граждани поискаха по-специално чрез петиции да бъде предложено законодателство на Европейския парламент и на Съвета, по силата на което дружествата да носят отговорност съгласно насоките, както са установени от ООН и ОИСР.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) В контекста на настоящия регламент надлежната проверка на веригата на доставки е текущ, проактивен и последващ процес, чрез който стопанските оператори следят и управляват своите покупки и продажби с цел да се гарантира, че те не допринасят за конфликти и неблагоприятни последици от тях.

(9) В контекста на настоящия регламент надлежната проверка на веригата на доставки е текущ, проактивен и последващ процес, чрез който вносителите могат да следят и управляват своите вериги на доставки с цел да се гарантира, че те не допринасят за конфликти и неблагоприятни последици от тях. Настоящият регламент следва да гарантира прекъсване на връзката между конфликтите и незаконния добив, без да подкопава икономическото значение на търговията с калай, тантал, волфрам и злато за развитието на засегнатите държави.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 11 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a) Съгласно Директива 2014/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета1a големите предприятия с повече от 500 наети лица са длъжни да оповестяват информация за редица политики, включително правата на човека, борбата с корупцията и надлежната проверка на веригата на доставки. В директивата е предвидено Комисията да разработи насоки с цел да се улесни оповестяването на тази информация. Комисията следва да обмисли включването в тези насоки на показатели за резултатите за полезните изкопаеми от зони на конфликт.

 

__________________

 

1aДиректива 2014/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 година за изменение на Директива 2013/34/EС по отношение на оповестяването на нефинансова информация и на информация за многообразието от страна на някои големи предприятия и групи (OВ L 330, 15.11.2014 г., стр. 1).

Обосновка

Чрез Директивата относно оповестяването на нефинансова информация и на информация за многообразието от страна на някои големи предприятия и групи (Директива 2014/95/ЕС), която беше приета от Парламента и Съвета през 2014 г. и която ще се прилага от 2017 г., се насърчава прозрачността на бизнеса по социални и екологични въпроси и се обхваща също така надлежната проверка на веригата на доставки. Комисията ще трябва през 2016 г. да изготви насоките относно методологията и използването на международни стандарти и нефинансови показатели за резултатите, за да помогне на предприятията за тяхното докладване. В този контекст докладчикът иска Комисията да включи и докладването относно надлежната проверка на веригата на доставки във връзка с полезните изкопаеми от зони на конфликт. Това изискване за докладване за големи групи и предприятия трябва да бъде координирано с вземането на решение относно регламента, предложен от Комисията.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11б) Редица съществуващи системи за надлежна проверка на веригата на доставки биха могли да спомогнат за постигането на целите на настоящия регламент. Вече съществуват промишлени схеми, насочени към прекъсване на връзката между конфликтите и снабдяването с калай, тантал, волфрам и злато. Тези схеми използват независими одити от трети страни за сертифициране на топилни предприятия и обогатителни фабрики и разполагат със системи за гарантиране на единствено отговорно снабдяване с полезни изкопаеми. Тези промишлени схеми биха могли да бъдат признати в системата на Съюза. Трябва обаче да се изяснят критериите и процедурите за признаването на такива схеми за съответстващи на изискванията на настоящия регламент, за да се позволи спазването на високи стандарти и избягването на двойния одит.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) В хода на обществената консултация дружества от Съюза изразиха своя интерес към отговорното снабдяване с полезни изкопаеми и докладваха за настоящите схеми в сектора, предназначени за изпълнение на целите на тяхната корпоративна социална отговорност, исканията на клиентите и постигането на сигурност на техните доставки. Дружества от Съюза обаче съобщават и за редица трудности при извършването на надлежната проверка на веригата на доставки поради дългите и сложни вериги на доставки в целия свят, включващи голям брой оператори, които често са недостатъчно информирани или не са загрижени за етичността. Комисията следва да извършва наблюдение на разходите за отговорно снабдяване и на потенциалното им въздействие, по-специално върху конкурентоспособността на малките и средните предприятия (МСП).

(12) В хода на обществената консултация дружества от Съюза изразиха своя интерес към отговорното снабдяване с полезни изкопаеми и докладваха за настоящите схеми в сектора, предназначени за изпълнение на целите на тяхната корпоративна социална отговорност, исканията на клиентите и постигането на сигурност на техните доставки. Дружества от Съюза обаче съобщават и за редица трудности и практически предизвикателства при извършването на надлежната проверка на веригата на доставки поради дългите и сложни вериги на доставки в целия свят, включващи голям брой оператори, които често са недостатъчно информирани или не са загрижени за етичността. Комисията следва да извършва наблюдение отблизо и да докладва относно разходите за отговорно снабдяване, одитирането от трети страни, административните последици от това и потенциалното им въздействие, по-специално върху конкурентоспособността на малките и средните предприятия (МСП). Комисията следва да предоставя на микро-, малките и средните предприятия техническа и финансова помощ и следва да улеснява обмена на информация с цел прилагането на настоящия регламент. Установените в Съюза МСП, които внасят полезни изкопаеми и метали и които установяват системи за надлежна проверка, следва да получават финансова помощ по линия на програмата COSME на Комисията.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a) Отговорните вносители, които изберат да се включат в системата за самостоятелно деклариране съгласно настоящия регламент, следва да бъдат сертифицирани посредством етикет.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12б) Установените в Съюза дружества, действащи надолу по веригата на доставки, които доброволно създават система за отговорно снабдяване с полезни изкопаеми и метали, следва да бъдат сертифицирани от компетентните органи на държавите членки посредством етикет. При определянето на критерии за предоставянето на сертифициране Комисията следва да се базира на Насоките на ОИСР по надлежната проверка и за тази цел може да се консултира със секретариата на ОИСР. Условията за предоставяне на „Европейско сертифициране за отговорност“ следва да бъдат толкова строги, колкото и изискваните от системата за сертифициране на ОИСР. Дружествата, получили „Европейско сертифициране за отговорност“, се насърчават да указват този факт на своя уебсайт и да го включват в информацията, предоставяна на европейските потребители.

 

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 12 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12в) В съвместното си съобщение от 5 март 2014 г.1a Комисията и заместник-председателят на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност очертаха планове за прилагане на съпътстващи мерки, целящи да насърчават отговорно снабдяване и постигане по този начин на по-голямо участие на предприятията, като се вземат предвид разходите, свързани с надлежната проверка, особено за МСП и микропредприятията.

 

__________________

 

1aСъвместно съобщение от 5 март 2014 г. до Европейския парламент и Съвета, озаглавено „Отговорно снабдяване с полезни изкопаеми с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони“ (JOIN(2014)0008).

Изменение  14

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Топилните предприятия и обогатителните фабрики са важен участник във веригите за доставки на полезни изкопаеми в целия свят, тъй като те обикновено са на последния етап, в който може да се осигури ефективна надлежна проверка чрез събиране, оповестяване и удостоверяване на информация за произхода на полезните изкопаеми и чрез система за проследяване. След този етап на преработка на полезните изкопаеми често се счита за невъзможно да се проследи произхода им. Поради тази причина списък на Съюза на отговорните топилни предприятия и на обогатителните фабрики би могъл да осигури прозрачност и сигурност на дружествата надолу по веригата на доставки по отношение на практиките за надлежна проверка на веригата на доставки.

(13) Топилните предприятия и обогатителните фабрики са важен участник във веригите за доставки на полезни изкопаеми в целия свят, тъй като те обикновено са на последния етап, в който може да се осигури ефективна надлежна проверка чрез събиране, оповестяване и удостоверяване на информация за произхода на полезните изкопаеми и чрез система за проследяване. След този етап на преработка на полезните изкопаеми често се счита за невъзможно да се проследи произхода им. Същото се отнася и за рециклираните метали, които са преминали дори през по-нататъшни етапи от процеса на преработка. Поради тази причина списък на Съюза на отговорните топилни предприятия и на обогатителните фабрики би могъл да осигури прозрачност и сигурност на дружествата надолу по веригата на доставки по отношение на практиките за надлежна проверка на веригата на доставки. В съответствие с Насоките на ОИСР по надлежната проверка предприятията нагоре по веригата, като топилните предприятия и обогатителните фабрики, следва да бъдат одитирани от независима трета страна във връзка с техните практики за надлежна проверка на веригата на доставки и с оглед на включването им в списъка на отговорните топилни предприятия и обогатителни фабрики.

Изменение  15

Предложение за регламент

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a) Топилните предприятия и обогатителните фабрики, които преработват и внасят полезни изкопаеми и техни концентрати, следва да бъдат задължени да прилагат системата на Съюза за надлежна проверка на веригата на доставки.

Обосновка

Топилните предприятия и обогатителните фабрики са ключови участници във веригата на доставки, тъй като са включени на етапа на преработване на полезни изкопаеми и техни концентрати. Следователно те са в по-добра позиция да събират, комуникират и проверяват информация относно произхода на полезните изкопаеми и различните оператори, които са били отговорни за тях. Поради тази причина спазването на регламента следва да бъде задължително за тях.

Изменение  16

Предложение за регламент

Съображение 13 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13б) Всички полезни изкопаеми и метали в обхвата на настоящия регламент следва да бъдат използвани в съответствие с изложените в него изисквания. Важно е доставчиците да спазват разпоредбите на настоящия регламент.

Изменение  17

Предложение за регламент

Съображение 15

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) С цел да се осигури правилното прилагане на настоящия регламент на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Изпълнителните правомощия, свързани със списъка на отговорните топилни предприятия и обогатителни фабрики и списъка на компетентните органи на държавите членки, следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.

(15) С цел да се осигури правилното прилагане на настоящия регламент на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Изпълнителните правомощия, свързани със списъка на отговорните вносители, списъка на отговорните топилни предприятия и обогатителни фабрики и списъка на компетентните органи на държавите членки, следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.

Обосновка

Докладчикът иска да включи списък на отговорните вносители като приложение към регламента. Тъй като Комисията изготвя тези списъци с малка свобода на преценка, без да надхвърля обикновеното изпълнение, актовете за изпълнение изглеждат правилният избор.

Изменение  18

Предложение за регламент

Съображение 15 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a) За да се гарантира ефективното изпълнение на настоящия регламент, следва да се предвиди двугодишен преходен период, за да може Комисията да създаде система за одит от трети страни и за да могат отговорните вносители да се запознаят със задълженията си по смисъла на настоящия регламент.

Обосновка

Докладчикът съзнава произтичащите комплексни предизвикателства, но се надява, че Комисията ще бъде в състояние да изгради структурите, необходими за заработването на системата, до две години.

Изменение  19

Предложение за регламент

Съображение 15 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15б) Комисията следва редовно да преразглежда финансовото подпомагане и политическите си ангажименти по отношение на засегнатите от конфликти и високорисковите зони, където се добива калай, тантал, волфрам и злато, особено в региона на Големите африкански езера, за да се осигури съгласуваност на политиката и за да се стимулират и укрепят спазването на доброто управление, принципите на правовата държава и най-вече етичният добив.

Изменение  20

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Комисията следва да докладва редовно на Съвета и на Европейския парламент относно въздействието от прилагането на схемата. В срок до три години след влизане в сила на регламента и на всеки шест години след това Комисията следва да извършва преглед на функционирането и ефективността на настоящия регламент, включително по отношение на насърчаването на отговорното снабдяване с обхванатите от регламента полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони. Тези доклади могат при необходимост да бъдат придружени от подходящи законодателни предложения, които да включват мерки със задължителен характер,

(16) Комисията следва да докладва редовно на Европейския парламент и на Съвета относно въздействието от прилагането на схемата. Две години след датата на прилагане на настоящия регламент и на всеки три години след това Комисията следва да извършва преглед на функционирането и ефективността на настоящия регламент и най-новото въздействие на схемата по места по отношение на насърчаването на отговорното снабдяване с обхванатите от регламента полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони, и да докладва на Европейския парламент и на Съвета. Извършвайки своя преглед, Комисията следва да анализира изцяло и да оцени всички аспекти на настоящия регламент, в контекста на интегриран подход, както и неговите последици и разходите от него, особено за топилните предприятия, обогатителните фабрики и вносителите, които спазват изискванията за надлежна проверка, евентуални отклонения на търговията от зоните на добив и въздействието от това върху поминъка на работещите по места хора, с особено внимание към непромишлените миньори. Прегледът следва да включва информация от съответните заинтересовани страни, в т.ч. правителства, предприятия, МСП и местното гражданско общество, както и пряко засегнатите лица в зоните на конфликт. Тези доклади могат при необходимост да бъдат придружени от подходящи законодателни предложения, които да включват допълнителни мерки със задължителен характер,

Изменение  21

Предложение за регламент

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16a) В съвместното си съобщение от 5 март 2014 г. Комисията и заместник-председателят на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност се ангажираха с изпълнението на съпътстващи мерки, които да водят до интегриран подход на ЕС към отговорното снабдяване с полезни изкопаеми успоредно с настоящия регламент, с цел не само постигане на по-голямо участие на предприятията в предвидената в настоящия регламент система на Съюза, но и гарантиране на поемането на глобален, съгласуван и всеобхватен подход за насърчаване на отговорно снабдяване с полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони.

Обосновка

Полезните изкопаеми от засегнати от конфликти зони са един аспект от движещите сили на въоръжените конфликти. Често пъти основните движещи сили са други политически, икономически и социални причини, които трябва да бъдат взети предвид. Затова е важно настоящият регламент да бъде поставен в по-широка рамка на действия и мерки, целящи предотвратяване и слагане на край на въоръжените конфликти.

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. С настоящият регламент се определят задълженията за надлежна проверка на веригата на доставки на вносителите от Съюза, които изберат да бъдат самостоятелно сертифицирани като отговорни вносители на полезни изкопаеми или метали, съдържащи или състоящи се от калай, тантал, волфрам и злато, както е посочено в приложение I.

2. С настоящият регламент се определят задълженията за надлежна проверка на веригата на доставки на вносителите от Съюза, които изберат да бъдат самостоятелно декларирани като отговорни вносители на полезни изкопаеми или метали, съдържащи или състоящи се от калай, тантал, волфрам и злато, както е посочено в приложение I.

 

(Настоящото изменение се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответни промени в целия текст.)

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Металите, за които с основание може да се счита, че са рециклирани, са изключени от обхвата на настоящия регламент.

Обосновка

В съответствие с Насоките на ОИСР по надлежната проверка за отговорни вериги за доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони, металите, за които с основание може да се счита, че са рециклирани, се изключват от обхвата на настоящия регламент.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) „засегнати от конфликти и високорискови зони“ означава зони в състояние на въоръжен конфликт, в нестабилна ситуация след края на конфликт, както и зони със слаби или несъществуващи структури на управление и недостатъчна или липсваща сигурност, например нефункциониращи държави, както и такива с широкоразпространени и системни нарушения на международното право, включително нарушения на човешките права;

д) „засегнати от конфликти и високорискови зони“ означава зони в състояние на въоръжен конфликт, с широкоразпространено насилие, срив на цивилната инфраструктура, в нестабилна ситуация след края на конфликт, както и зони със слаби или несъществуващи структури на управление и недостатъчна или липсваща сигурност, например нефункциониращи държави, характеризиращи се с широкоразпространени и системни нарушения на правата на човека, определени от международното право;

Обосновка

Предложеното от Комисията определение е неясно и би могло да породи несигурност при прилагането. В интерес на правната яснота се предлага изменение на определението.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж) „вносител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което подава декларация за митническо освобождаване на обхванатите от настоящия регламент полезни изкопаеми и метали за свободно обращение по смисъла на член 79 от Регламент (ЕИО) № 2913/199213;

ж) „вносител“ означава всяко установено в Съюза физическо или юридическо лице, което подава декларация за митническо освобождаване на обхванатите от настоящия регламент полезни изкопаеми и метали за свободно обращение по смисъла на настоящия регламент от свое име, или лицето, за чиято сметка е подадена такава декларация; представител, подаващ декларацията от името на и за сметка на друго лице, или представител, действащ от свое име и за сметка на друго лице, се разглеждат на равни начала като вносители за целите на настоящия регламент;

__________________

 

13 Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Комисията от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1).

 

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 2 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) „рециклирани метали“ означава възстановени крайни или използвани продукти или преработен метален скрап, създадени по време на производството на продукти; рециклираните метали включват излишни, остарели, дефектни и отпадъчни метални материали, съдържащи обогатени или преработени метали, подходящи за рециклиране при производството на калай, тантал, волфрам и/или злато; частично обработени, необработени полезни изкопаеми или странични продукти от друга руда не са рециклирани метали;

Обосновка

В съответствие с Насоките на ОИСР по надлежната проверка за отговорни вериги за доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони, металите, за които с основание може да се счита, че са рециклирани, се изключват от обхвата на настоящия регламент.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 2 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и) „самостоятелно сертифициране“ означава действието, с което се обявява спазването на задълженията, свързани със системите за управление, управлението на риска, одитите от трета страна и оповестяването на информация, както е посочено в настоящия регламент;

и) „самостоятелно сертифициране“ означава действието, с което се обявява спазването на задълженията, свързани със системите за управление, управлението на риска, оценяването на съответствието от трета страна и оповестяването на информация, както е посочено в настоящия регламент;

 

(Настоящото изменение се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответни промени в целия текст.)

Обосновка

За да се ускори законодателният процес, настоящото изменение въвежда идея, предложена от Нидерландия, която понастоящем се обсъжда в Съвета. Изменението се внася, за да се даде възможност за обсъждане от Парламента на ранен етап и за съответна позиция.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 2 – буква п

Текст, предложен от Комисията

Изменение

п) отговорни топилни предприятия и обогатителни фабрики“ означава топилни предприятия или обогатителни фабрики във веригата на доставки на отговорния вносител;

п) отговорно топилно предприятие или обогатителна фабрика“ означава всяко топилно предприятие или всяка обогатителна фабрика, които спазват Насоките на ОИСР по надлежната проверка и чиито одитирани доклади са били внесени в съответствие с член 7, параграф 1, буква в).

Обосновка

Това определение включва топилни предприятия, обогатителни фабрики и други участниците нагоре по веригата на доставки извън ЕС, навсякъде по света.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 2 – буква р a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ра) „промишлена схема“ означава комбинация от доброволни процедури, инструменти и механизми за надлежна проверка на веригата на доставки, разработени и наблюдавани от съответните промишлени сдружения, включително оценяване на съответствието от трети страни;

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 2 – буква р б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

рб) „въоръжени групировки и сили за сигурност“ означава групите, посочени в приложение ІІ на Насоките на ОИСР по надлежната проверка;

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) приема и ясно обявява на доставчиците и на обществеността своята политика за веригата на доставки на полезни изкопаеми и метали, евентуално с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони;

a) приема и ясно и систематично обявява на доставчиците и на обществеността своята политика за веригата на доставки на полезни изкопаеми и метали, евентуално с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони;

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Отговорният вносител на обхванати от настоящия регламент полезни изкопаеми или метали извършва одити чрез независима трета страна.

Отговорният вносител на обхванати от настоящия регламент полезни изкопаеми или метали изисква от нотифициран орган за оценяване на съответствието да извърши оценка на съответствието в съответствие със схемата за оценяване на съответствието, посочена в член 6а.

Обосновка

За да се ускори законодателният процес, настоящото изменение въвежда идея, предложена от Нидерландия, която понастоящем се обсъжда в Съвета. Изменението се внася, за да се даде възможност за обсъждане от Парламента на ранен етап и за съответна позиция.

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Одитът от независима трета страна

заличава се

a) включва в обхвата на одита всички дейности, процеси и системи на отговорния вносител, използвани за извършване на надлежната проверка на веригата на доставки по отношение на обхванати от регламента полезни изкопаеми или метали, включително системата на отговорния вносител за управление, управление на риска и оповестяване на информация;

 

б) определя като цел на одита съответствието на практиките за надлежна проверка на веригата на доставки на отговорния вносител с членове 4, 5 и 7 от настоящия регламент;

 

в) спазва одиторските принципи за независимост, компетентност и отчетност, както е посочено в Насоките на ОИСР по надлежната проверка.

 

Обосновка

За да се ускори законодателният процес, настоящото изменение въвежда идея, предложена от Нидерландия, която понастоящем се обсъжда в Съвета. Изменението се внася, за да се даде възможност за обсъждане от Парламента на ранен етап и за съответна позиция.

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6a

 

Схема за оценяване на съответствието

 

Комисията приема акт за изпълнение за установяването на една или повече схеми за оценяване на съответствието, който:

 

а) включва всички дейности, процеси и системи на отговорния вносител, използвани за извършване на надлежната проверка на веригата на доставки по отношение на обхванати от настоящия регламент полезни изкопаеми или метали, включително системата на отговорния вносител за управление, управление на риска и оповестяване на информация;

 

както и

 

б) включва презумпцията за съответствие с изискванията, изложени в членове 4, 5 и 7.

 

Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13, параграф 2а.

Обосновка

За да се ускори законодателният процес, настоящото изменение въвежда идея, предложена от Нидерландия, която понастоящем се обсъжда в Съвета. Изменението се внася, за да се даде възможност за обсъждане от Парламента на ранен етап и за съответна позиция.

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6б

 

Нотифициране на органите за оценяване на съответствието

 

1. Държавите членки нотифицират Комисията и другите държави членки за органите, оправомощени да изпълняват задачи по оценяване на съответствието като трета страна съгласно настоящия регламент.

 

2. Комисията предоставя обществен достъп до списъка с органи, нотифицирани съгласно параграф 1, включително идентификационните номера, които са им били определени, както и дейностите, за които те са били нотифицирани. Комисията осигурява актуализирането на този списък.

 

3. Държавите членки могат да нотифицират само органи за оценяване на съответствието, които отговарят на изискванията, определени в член 6в.

 

4. Органите за оценяване на съответствието, акредитирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008 съгласно подходящ акредитационен стандарт за извършване на оценки на съответствието въз основа на определена схема за оценяване на съответствието, се считат за отговарящи на изискванията, определени в член 6в.

 

5. Когато нотифициращ орган е констатирал или е бил уведомен, че даден нотифициран орган вече не отговаря на изискванията, посочени в член 6а, или че не изпълнява задълженията си, нотифициращият орган по целесъобразност ограничава, прекратява временно или оттегля нотификацията, в зависимост от сериозността на неизпълнението на тези изисквания или на тези задължения. Той незабавно информира Комисията и другите държави членки за това.

 

6. В случай на ограничаване, спиране на действието или оттегляне на нотификацията, или в случай че нотифицираният орган преустанови дейността си, нотифициращата държава членка предприема подходящи стъпки, за да гарантира, че досиетата на този орган се обработват от друг нотифициран орган или се съхраняват на разположение на отговорния нотифициращ орган, при искане от негова страна.

Обосновка

За да се ускори законодателният процес, настоящото изменение въвежда идея, предложена от Нидерландия, която понастоящем се обсъжда в Съвета. Изменението се внася, за да се даде възможност за обсъждане от Парламента на ранен етап и за съответна позиция.

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 6 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6в

 

Изисквания, свързани с искането за нотифициране от органите за оценяване на съответствието

 

1. Органът за оценяване на съответствието се създава в съответствие с националното законодателство и разполага с юридическа правосубектност.

 

2. Органът за оценяване на съответствието е трета страна, независима от вносителя, когото той оценява, от топилното предприятие или обогатителната фабрика, от дъщерните предприятия, лицензополучателите, изпълнителите и доставчиците на топилното предприятие или обогатителната фабрика и предприятията, участващи в оценяването на съответствието.

 

Орган, който принадлежи към стопанска асоциация или професионална федерация, представляващи предприятия вносители, топилни предприятия или обогатителни фабрики , които този орган оценява, може да се счита за орган за оценяване на съответствието, при условие че са доказани неговата независимост и липсата на конфликт на интереси.

 

3. Органът за оценяване на съответствието, неговото висше ръководство и персоналът, отговорен за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието, не са вносители, топилни предприятия или обогатителни фабрики за калай, тантал и волфрам, рудите на тези метали и злато.

 

Органът за оценяване на съответствието, неговото висше ръководство и персоналът, отговорен за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието, не вземат пряко участие в търговията със или в топенето или обогатяването на калай, тантал и волфрам, рудите на тези метали и злато, и не представляват лицата, ангажирани в тези дейности. Те не участват в никаква дейност, която може да е в противоречие с тяхната независима преценка и почтеност по отношение на дейностите по оценяване на съответствието, за които са нотифицирани. Това се прилага по-конкретно за консултантските услуги.

 

Органите за оценяване на съответствието предприемат необходимите мерки, които да гарантират, че дейностите на поделенията или подизпълнителите им не влияят върху поверителността, обективността или безпристрастността на дейностите им по оценяване на съответствието.

 

5. Органите за оценяване на съответствието и техният персонал осъществяват дейностите по оценяване на съответствието с най-висока степен на почтено професионално поведение и необходимата техническа компетентност в определената област и са напълно освободени от всякакъв натиск и облаги, най-вече финансови, които биха могли да повлияят на тяхната преценка или на резултатите от техните дейности по оценяване на съответствието, особено по отношение на лица или групи лица с интереси от резултатите от тези дейности.

 

6. Органът за оценяване на съответствието е в състояние да осъществява всички задачи по оценяване на съответствието, предвидени за него съгласно член 6г и по отношение на които органът е бил нотифициран, независимо дали тези задачи се изпълняват от самия орган за оценяване на съответствието или от негово име и на негова отговорност.

 

По всяко време и за всяка процедура за оценяване на съответствието, за която органът за оценяване на съответствието е нотифициран, той разполага с необходимите:

 

а) персонал с технически знания и достатъчен и подходящ опит за изпълнение на задачите за оценяване на съответствието;

 

б) описания на процедурите, в съответствие с които се извършва оценяването на съответствието, гарантиращи прозрачността и възможността за повтаряне на тези процедури; той прилага подходящи политики и процедури, позволяващи разграничение между задачите, които изпълнява като нотифициран орган, и всички други дейности;

 

в) процедури за изпълнение на дейности, които надлежно отчитат размера на дадено предприятие, сектора, в който осъществява дейност, и неговата структура, степента на сложност на съответната технология на продукта и масовия или сериен характер на производството.

 

Органът разполага с необходимите средства за изпълнение по подходящ начин на техническите и административните задачи, свързани с дейностите по оценяване на съответствието, както и с достъп до цялото необходимо оборудване или съоръжения.

 

7. Персоналът, отговорен за провеждане на дейностите по оценяване на съответствието, разполага със следното:

 

а) солидно техническо и професионално образование, което обхваща всички дейности, свързани с оценяването на съответствието, за които органът за оценяване на съответствието е бил нотифициран;

 

б) удовлетворително познаване на изискванията за оценяването, което извършва, и подходящи правомощия за извършване на такова оценяване;

 

в) подходящи познания и разбиране на съществените изисквания, приложимите хармонизирани стандарти и съответните разпоредби на законодателството на Съюза относно хармонизирането, както и на съответните актове за изпълнение;

 

г) способност да изготвя сертификати, записи и доклади, доказващи, че оценките са били извършени.

 

8. Безпристрастността на органите за оценяване на съответствието, тяхното висше ръководство и персонала, който извършва оценяването, е гарантирана.

 

Възнаграждението на висшето ръководство и персонала, който извършва оценяването в даден орган за оценяване на съответствието, е независимо от броя на извършените оценявания или резултатите от тези оценявания.

 

9. Органите за оценяване на съответствието сключват застраховка за покриване на отговорността им, освен ако отговорността се поема от държавата съгласно националното законодателство, или ако държавата членка е пряко отговорна за оценяване на съответствието.

 

10. Персоналът на органа за оценяване на съответствието спазва задължение за служебна тайна по отношение на информацията, получена при изпълнението на своите задачи съгласно член 6г или съгласно разпоредба от националното законодателство по прилагането му, освен по отношение на компетентните органи на държавата членка, в която осъществява дейността си. Правата на собственост са защитени.

Обосновка

За да се ускори законодателният процес, настоящото изменение въвежда идея, предложена от Нидерландия, която понастоящем се обсъжда в Съвета. Изменението се внася, за да се даде възможност за обсъждане от Парламента на ранен етап и за съответна позиция.

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 6 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6г

 

Задължения на нотифицираните органи за оценяване на съответствието

 

1. Нотифицираният орган за оценяване на съответствието извършва оценка на съответствието съгласно схема за оценяване на съответствието, установена в съответствие с член 6а.

 

2. Когато нотифициран орган за оценяване на съответствието установи, че даден вносител не отговаря на изискванията на схемата за оценяване на съответствието, той изисква от вносителя да предприеме подходящи коригиращи мерки и не издава сертификат.

 

3. Когато в процеса на наблюдение за съответствието след издаването на сертификата нотифицираният орган за оценяване на съответствието установи, че даден продукт вече не отговаря на изискванията на схемата за оценяване на съответствието, той изисква от вносителя да предприеме подходящи коригиращи мерки и спира действието или отнема сертификата, ако това се налага.

 

4. Когато не са предприети коригиращи мерки или те не дадат необходимия резултат, нотифицираният орган за оценяване на съответствието ограничава обхвата, спира действието или отменя всички сертификати според случая.

Обосновка

За да се ускори законодателният процес, настоящото изменение въвежда идея, предложена от Нидерландия, която понастоящем се обсъжда в Съвета. Изменението се внася, за да се даде възможност за обсъждане от Парламента на ранен етап и за съответна позиция.

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) независими одити от трети страни, извършени в съответствие с член 6 от настоящия регламент.

в) сертификат, издаден в резултат от оценяването на съответствието от трета страна, извършено в съответствие с член 6 от настоящия регламент.

Обосновка

За да се ускори законодателният процес, настоящото изменение въвежда идея, предложена от Нидерландия, която понастоящем се обсъжда в Съвета. Изменението се внася, за да се даде възможност за обсъждане от Парламента на ранен етап и за съответна позиция.

Изменение  39

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) независими одити от трети страни по отношение на всяко от отговорните топилни предприятия или обогатителни фабрики във веригата си на доставки, извършвани в съответствие с обхвата, целите и принципите, изложени в член 6 от регламента;

б) сертификати от независимия орган за оценяване на съответствието от трета страна по отношение на всяко от отговорните топилни предприятия или обогатителни фабрики във веригата си на доставки, извършвани в съответствие с обхвата, целите и принципите, изложени в член 6 от регламента;

Обосновка

За да се ускори законодателният процес, настоящото изменение въвежда идея, предложена от Нидерландия, която понастоящем се обсъжда в Съвета. Изменението се внася, за да се даде възможност за обсъждане от Парламента на ранен етап и за съответна позиция.

Изменение  40

Предложение за регламент

Член 7 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7а

 

Списък на отговорните вносители

 

1. Въз основа на информацията, предоставена от държавите членки в техните доклади, посочени в член 15, Комисията приема и публично оповестява решение, в което се изброяват наименованията и адресите на отговорните вносители на полезни изкопаеми и метали, обхванати от настоящия регламент.

 

2. Комисията приема списъка, като използва образеца, посочен в приложение Іа, и в съответствие с процедурата по консултиране, определена в член 13, параграф 2.

 

3. Комисията своевременно актуализира и публикува, включително в интернет, включената в списъка информация. Комисията изважда от списъка имената на вносителите, които, в случай на неподходящи коригиращи действия от страна на отговорните вносители, вече не са признати като отговорни вносители от държавите членки в съответствие с член 14, параграф 3.

Обосновка

Докладчикът иска да се осигури видимост за усилията на предприятията, поемащи ангажименти в тази област. За тази цел докладчикът иска Комисията да изготви списък на отговорните вносители въз основа на докладите за изпълнението на регламента от страна на държавите членки. Въпросният списък може да даде на предприятията допълнителен стимул да участват в системата, а вследствие на положителното (медийно) внимание – и тласък за конкурентите да постъпят по същия начин.

Изменение  41

Предложение за регламент

Член 7 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7 б

 

Етикет „Отговорен европейски вносител“

 

1. Отговорните вносители получават етикет „Отговорен европейски вносител“ от компетентните органи на държавите членки.

 

2. В случай на неспазване на настоящия регламент компетентните органи на държавите членки могат да отнемат или временно да отнемат етиката „Отговорен европейски вносител“.

 

3. Графичните елементи на етиката „Отговорен европейски вносител“ се определят от Комисията.

Изменение  42

Предложение за регламент

Член 7 в (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7в

 

Промишлени схеми

 

1. По време на преходния период съответните промишлени сдружения могат да подадат заявление до Комисията за признаване на тяхна промишлена схема като съответстваща на изискванията на настоящия регламент.

 

Такова заявление се подкрепя с доказателства и информация.

 

2. Посочените в параграф 1 заявления могат да бъдат подавани единствено във връзка с промишлени схеми, съществуващи към момента на влизане в сила на настоящия регламент.

 

3. Когато въз основа на доказателствата и информацията, предоставени в съответствие с параграф 1, Комисията определи, че промишлената схема – ако се изпълнява ефективно от отговорен вносител – позволява на въпросния отговорен вносител да спазва задълженията си в съответствие с членове 4, 5, 6 и 7, Комисията предоставя признаване на еквивалентност.

 

4. Заинтересованите страни уведомяват Комисията за всякакви промени или актуализации в промишлените схеми, за които е било предоставено признаване на еквивалентност в съответствие с параграф 3.

 

5. Комисията оттегля признаването на еквивалентност, когато е определила, че промените или актуализирането в дадена промишлена схема компрометират способността на отговорния вносител да спазва задълженията си в съответствие с членове 4, 5, 6 и 7, или когато повтарящи се или значими случаи на неспазване от страна на отговорен вносител са свързани с недостатъци в схемата.

 

6. Комисията създава и актуализира онлайн регистър на промишлените схеми, на които е било предоставено признаване на еквивалентността.

 

7. Отговорните вносители на полезни изкопаеми и метали, за които може да се докаже, че са били снабдявани изключително от страни, сертифицирани по промишлена схема, за която е било предоставено признаване на еквивалентност, или самите те са били сертифицирани по промишлена схема, за която е било предоставено признаване на еквивалентност, се освобождават от независимия одит от трета страна. Сертифицирането от промишлената схема се изпраща на компетентните органи.

Обосновка

Докладчикът иска да се избегне дублирането на одити и да се гарантира съгласуваност със съществуващите промишлени схеми, признавайки отговорните усилия, които вече са положени от промишлените сдружения. За тази цел докладчикът иска да се създаде процедура за признаване на еквивалентност след проверка от страна на Комисията. Включена е и процедура за оттегляне на признаването. С оглед на ефективността за отговорните вносители докладчикът иска да даде публичност за този списък в интернет. Докладчикът иска също така отговорните вносители, снабдявани от промишлена схема, за която е било предоставено признаване на еквивалентност, да бъдат освободени от независимия одит от трета страна.

Изменение  43

Предложение за регламент

Член 7 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7г

 

Задължения за надлежна проверка, приложими за топилни предприятия и обогатителни фабрики

 

1. Установени в Съюза топилни предприятия и обогатителни фабрики, които преработват и внасят полезни изкопаеми и техни концентрати, са задължени да прилагат системата на Съюза за надлежна проверка на веригата на доставки или система за надлежна проверка, призната от Комисията като еквивалентна.

 

2. Компетентните органи на държавите членки гарантират правилното прилагане на европейската система за надлежна проверка от топилните предприятия и обогатителните фабрики. При неспазване на тези задължения органите нотифицират за това топилното предприятие или обогатителната фабрика и изискват от тях да предприемат коригиращи мерки, за да спазят европейската система за надлежна проверка. Ако неспазването продължи, компетентните органи на държавите членки налагат санкции за неспазването на настоящия регламент. Тези санкции се прекратяват, когато топилното предприятие или обогатителната фабрика спазят разпоредбите на настоящия регламент.

Обосновка

Европейските топилни предприятия и обогатителни фабрики са ключови участници във веригата на доставки, тъй като са включени на етапа на преработване на полезни изкопаеми. Следователно те са в по-добра позиция да събират, комуникират и проверяват информация относно произхода на полезните изкопаеми и различните оператори, отговорни за тях. Поради тази причина спазването на регламента следва да бъде задължително за тях.

Изменение  44

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Въз основа на информацията, предоставена от държавите членки в техните доклади, посочени в член 15, Комисията приема и публично оповестява решение, в което се изброяват наименованията и адресите на отговорните топилни предприятия и обогатителни фабрики за обхванатите от настоящия регламент полезни изкопаеми.

1. Въз основа на информацията, предоставена от държавите членки в техните доклади, посочени в член 15, Комисията приема и публично оповестява решение, в което се изброяват наименованията и адресите на отговорните топилни предприятия и обогатителни фабрики.

Обосновка

Списъкът на Комисията е определен като списък на всички топилни предприятия и обогатителни фабрики във веригата на доставки на даден отговорен вносител, независимо от това дали тези топилни предприятия или обогатителни фабрики – в рамките на ЕС или него, спазват или не стандартите, посочени в Насоките на ОИСР. За да бъде списъкът наистина стимулиращ, те следва например да докладват публично относно надлежната проверка и да предоставят одита си на разположение в съответствие с Насоките на ОИСР. Тази система следва също така да бъде отворена за топилни предприятия/обогатителни фабрики, които не са понастоящем във веригата на доставки на европейските дружества.

Изменение 45

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията определя в списъка, посочен в параграф 1, онези отговорни топилни предприятия и обогатителни фабрики, които се снабдяват — поне частично — от засегнати от конфликти и високорискови зони.

2. Комисията определя в списъка, посочен в параграф 1, онези отговорни топилни предприятия и обогатителни фабрики, които се снабдяват — поне частично — от засегнати от конфликти и високорискови зони. Този списък се изготвя, като се вземат предвид съществуващите еквивалентни промишлени, правителствени или други схеми за надлежна проверка за полезни изкопаеми и метали, обхванати от настоящия регламент.

Изменение  46

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Комисията приема списъка в съответствие с образеца в приложение II и регулаторната процедура, посочена в член 13, параграф 2. Със секретариата на ОИСР се провежда консултация.

3. Комисията приема списъка, като използва образеца в приложение ІІ, и в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 13, параграф 2. Със секретариата на ОИСР се провежда консултация.

Обосновка

Докладчикът променя езика, употребяван при комитологията, използвайки правилните образци, и привежда член 9, параграф 2 в съответствие с член 13, параграф 2, където е предложена процедурата по консултиране.

Изменение 47

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Комисията своевременно актуализира включената в списъка информация. Комисията премахва от списъка наименованията на топилни предприятия и обогатителни фабрики, които вече не се признават като отговорни вносители от държавите членки в съответствие с член 14, параграф 3, или наименованията на топилни предприятия и обогатителни фабрики по веригата на доставки на вносители, които вече не се признават като отговорни вносители.

4. Комисията своевременно актуализира и публикува, включително в интернет, включената в списъка информация. Комисията премахва от списъка наименованията на топилни предприятия и обогатителни фабрики, които вече не се признават като отговорни вносители от държавите членки в съответствие с член 14, параграф 3, или наименованията на топилни предприятия и обогатителни фабрики по веригата на доставки на вносители, които вече не се признават като отговорни вносители.

Изменение  48

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията взема решение да публикува, включително по интернет, списък на компетентните органи в съответствие с образеца в приложение III и процедурата по регулиране, посочена в член 13, параграф 2. Комисията редовно актуализира този списък.

2. Комисията взема решение да публикува, включително по интернет, списък на компетентните органи, използвайки образеца в приложение III, и в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 13, параграф 2. Комисията редовно актуализира този списък.

Обосновка

Докладчикът променя езика, употребяван при комитологията, използвайки правилните образци, и привежда член 9, параграф 2 в съответствие с член 13, параграф 2, където е предложена процедурата по консултиране.

Изменение  49

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Проверките, посочени в параграф 1, се извършват чрез използване на основан на риска подход. Освен това проверки могат да се извършват, когато даден компетентен орган разполага със съответна информация, включително въз основа на изразена от трети страни основателна загриженост, във връзка със спазването на настоящия регламент от даден отговорен оператор.

2. Проверките, посочени в параграф 1, се извършват чрез използване на основан на риска подход. Освен това проверки се извършват, когато даден компетентен орган разполага със съответна информация, включително въз основа на изразена от трети страни основателна загриженост, във връзка със спазването на настоящия регламент от даден отговорен оператор.

Обосновка

Докладчикът иска да се гарантира, че компетентен орган от дадена държава членка не злоупотребява с дискреционното си правомощие и че ще извършва проверки, когато разполага със съответните обосновани твърдения. Ето защо докладчикът иска да отпадне изразът „могат да“.

Изменение  50

Предложение за регламент

Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 11a

 

Установяване на „Европейско сертифициране за отговорност“ за дружества надолу по веригата на доставки на полезни изкопаеми посредством етикет

 

1. Дружествата, развиващи дейност надолу по веригата на доставки, които предприемат мерки за надлежна проверка въз основа на Насоките на ОИСР по надлежната проверка или еквивалентна схема за надлежна проверка, призната съгласно настоящия регламент, могат да получат „Европейско сертифициране за отговорност“.

 

2. Установените в Съюза дружества, извършващи дейност надолу по веригата на доставки на полезни изкопаеми, които желаят да бъдат сертифицирани, могат да подадат заявление до компетентните органи на държавите членки, в което посочват приложените от тях мерки за надлежна проверка.

 

3. Въз основа на критерии, установени от Комисията, компетентните органи на държавите членки могат да сертифицират дружества, установени в Съюза, които извършват дейност надолу по веригата на доставки на полезни изкопаеми. Промишлените схеми могат да бъдат признати като еквивалентни на изискванията на настоящия регламент.

 

4. Графичните елементи на етиката „Европейско сертифициране за отговорност“ се определят от Комисията.

Изменение  51

Предложение за регламент

Член 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 12a

 

За да създаде яснота и сигурност за икономическите оператори, и по-специално МСП, както и съгласуваност между тях, Комисията, след консултация с Европейската служба за външна дейност и ОИСР, изготвя незадължителни насоки под формата на наръчник за дружествата, в който се обяснява как най-добре да се прилагат критериите за зоните, които могат да бъдат обхванати от настоящия регламент. Наръчникът се базира на определението за засегнати от конфликти и високорискови зони, установено в член 2, буква д) от настоящия регламент, и взема предвид Насоките на ОИСР по надлежната проверка в тази област.

Изменение  52

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато становището на комитета трябва да бъде получено по писмена процедура, тази процедура се прекратява без резултат, когато в рамките на определения срок за предаване на становището председателят на комитета вземе такова решение или обикновено мнозинство от членовете на комитета поиска това.

заличава се

Обосновка

Докладчикът е на мнение, че няма основание за включване на клаузата за отсъствие на становище в настоящия доклад, и поради това предлага да се заличи втората част от член 13, параграф 2.

Изменение  53

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Обосновка

За да се ускори законодателният процес, настоящото изменение въвежда идея, предложена от Нидерландия, която понастоящем се обсъжда в Съвета. Изменението се внася, за да се даде възможност за обсъждане от Парламента на ранен етап и за съответна позиция.

Изменение  54

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Три години след влизането в сила на настоящия регламент и на всеки шест години след това Комисията прави преглед на функционирането и ефективността на настоящия регламент, включително относно насърчаването и разходите, свързани с отговорното снабдяване с обхванатите от регламента полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони. Комисията изпраща доклада за прегледа до Европейския парламент и до Съвета.

3. Три години след датата на прилагането на настоящия регламент и на всеки три години след това Комисията прави преглед на функционирането и ефективността на настоящия регламент и на най-новото въздействие на схемата както в ЕС, така и по места, включително относно насърчаването и разходите, свързани с отговорното снабдяване с обхванатите от регламента полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони. Комисията изпраща доклада за прегледа до Европейския парламент и до Съвета.

 

Чрез процеса на преглед Комисията:

 

- оценява доколко е осъществимо предприятията надолу по веригата да определят, в рамките на своите възможности, и да направят преглед на процеса на надлежна проверка в топилните предприятия и обогатителните фабрики по своята верига на доставки, и преценява дали те се придържат към мерките за надлежна проверка, посочени в Насоките на ОИСР по надлежната проверка;

 

- анализира възможността да се добавят нови полезни изкопаеми и метали към обхвата на настоящия регламент въз основа на подходяща оценка на въздействието и при условие, че съществува достатъчно практика и експертен опит в надлежната проверка за веригата на доставки на въпросните полезни изкопаеми или метали.

Изменение  55

Предложение за регламент

Член 15 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 15a

 

Съпътстващи мерки

 

1. По целесъобразност Комисията представя законодателно предложение, в рамките на преходния период, за определяне на съпътстващи мерки за увеличаване на ефективността на настоящия регламент в съответствие със Съвместното съобщение до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Отговорно снабдяване с полезни изкопаеми с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони: към интегриран подход на ЕС“ (JOIN (2014) 8).

 

Съпътстващите мерки за гарантиране на интегриран подход на ЕС към задължението за отговорно снабдяване с полезни изкопаеми предвиждат:

 

а) подкрепа за дружествата, които се снабдяват отговорно с полезни изкопаеми, под формата на стимули, техническа помощ и насоки, като се взема под внимание положението на малките и средните предприятия и тяхното място във веригата на доставки, с цел да се улесни изпълнението на изискванията на настоящия регламент;

 

б) поддържане на политически диалог с трети държави и други заинтересовани страни, включително възможност за хармонизиране на националните и регионалните системи за сертифициране и сътрудничество с публично-частни инициативи;

 

в) поддържане на целево сътрудничество за развитие с трети държави, по-специално предоставяне на помощ за реализирането на пазара на несвързани с конфликти полезни изкопаеми и поставяне на местните дружества в по-добри позиции за спазване на настоящия регламент;

 

г) тясно сътрудничество с държавите членки в стартирането на допълнителни инициативи в областта на информацията за потребителите, инвеститорите и клиентите и допълнителни стимули за отговорно корпоративно поведение, както и клаузи за изпълнението в договорите за обществени поръчки, подписвани от националните органи съгласно условията на Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета.

 

2. Комисията представя годишен отчет за изпълнението на съпътстващите мерки, приложени в съответствие с параграф 1, и тяхното въздействие и ефективност.

Изменение  56

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Настоящият регламент се прилага от …*

 

___________________________

 

*ОВ: моля въведете дата: две години след датата на влизане в сила на настоящия регламент.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 5 март 2014 г. Европейската комисия внесе законодателно предложение, чиято цел е да се затруднят въоръжените групи в засегнати от конфликти и високорискови зони да финансират дейностите си чрез добиване и продажба на полезни изкопаеми. Целта на този подход е да се улеснят предприятията да извършват отговорно снабдяване с калай, тантал, волфрам и злато и да се насърчат законните канали за търговия.

Исторически контекст

Това предложение е принос на ЕС към международните усилия за справяне с проблемите в държави, богати на ресурси, но уязвими към въоръжени конфликти, например страните от региона на Големите африкански езера, и извлича поуки от тези усилия. Двете най-известни мерки бяха приети съответно през 2011 г. и 2010 г.: Насоки на ОИСР по надлежната проверка за отговорни вериги за доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони (Насоки на ОИСР по надлежната проверка) и член 1502 от Закона Дод/Франк за реформа на „Уол Стрийт“ и за защита на потребителите.

Съдържание

Комисията предлага проект на регламент, в отговор и на резолюциите на Парламента, за създаване на система на ЕС за самостоятелно сертифициране за вносителите на калай, тантал, волфрам и злато, които избират да извършват отговорен внос в Съюза. За самостоятелно сертифициране се изисква вносителите от ЕС на такива метали и техните руди да извършват „надлежна проверка“ – т.е. да избягват причиняването на вреда на място – посредством наблюдаване и управление на покупките и продажбите си в съответствие с петте стъпки от Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) по надлежната проверка. Чрез регламента се дава възможност на вносителите от ЕС да задълбочат настоящите усилия за гарантиране на чисти вериги на доставки, когато търгуват законно с оператори в засегнати от конфликти държави. За да се увеличи публичната отчетност на топилните предприятия и на обогатителните фабрики, да се стимулира прозрачността на веригите на доставки и да се улесни отговорното снабдяване с полезни изкопаеми, ЕС си поставя за цел да публикува годишен списък на „отговорните топилни предприятия и обогатителни фабрики“ от ЕС и от цял свят. С повече от 400 вносители на такива руди и метали ЕС е сред най-големите пазари на калай, тантал, волфрам и злато.

Подкрепа за предложението на Комисията

Докладчикът подкрепя в общи линии предложението за регламент на Комисията. Предложението е съсредоточено върху най-ефективното равнище на веригата на доставки на ЕС за тези полезни изкопаеми, топилните предприятия и обогатителните фабрики на полезни изкопаеми, с цел да се улесни потокът на информация относно надлежната проверка по посока към крайните потребители. Топилните предприятия и обогатителните фабрики са последният етап, на който може да се проследи произходът на полезните изкопаеми. Всяко сведение, което може да бъде получено от топилните предприятия и обогатителните фабрики относно техните доставчици, е важно за надлежната проверка. Предложението на Комисията позволява на предприятията от ЕС да спазват в по-голяма степен изискванията на Закона Дод/Франк.

Докладчикът е съгласен също, че тази система на ЕС (подобно на Насоките на ОИСР) следва да обхваща всички засегнати от конфликти и високорискови зони. За разлика от американския закон Дод/Франк, който засега е съсредоточен само върху региона на Големите африкански езера, ЕС иска предприятията от цял свят да избягват причиняването на вреди. Докладчикът е на мнение, че ЕС не следва да изготвя списък на засегнати от конфликти и високорискови зони, а по-скоро да предостави на предприятията наръчник с необходимите им инструменти за извършване на надлежна проверка.

Докладчикът подкрепя и доброволния подход, който е отразен в предложението на Комисията. Докладчикът счита, че пазарният натиск върху малкия прозрачен пазар на вносителите, топилните предприятия и обогатителните фабрики следва да доведе до висока степен на участие. Докладчикът приветства съпътстващите мерки, предвидени в съпътстващото съобщение(1) за насърчаване на висока степен на участие, и се надява, че тези мерки не само могат да бъдат изпълнявани успоредно с регламента, но и че Парламентът ще бъде информиран за тяхното прилагане.

Освен това докладчикът е на мнение, че изборът на доброволния подход позволява на ЕС да работи по-ефективно със схемите за надлежна проверка на веригите на доставки, разработени от бизнес сдруженията, които в съответствие с насоките на ОИСР са определили глобални стандарти в своите области.

Отговорните вносители могат да се снабдяват само от топилни предприятия/обогатителни фабрики с одит от трета страна. Чрез такива одити системата на ЕС следователно ще даде добра представа за доставчиците и мините. Постепенното увеличаване на броя на одитираните топилни предприятия ще позволи адаптирането на сектора към правилата без сътресения в доставките.

Доброволният подход ще привлече към участие новаторите сред отговорните предприятия. Тази група постепенно ще се разширява поради пазарния натиск на конкуренцията. Предприятията могат да изберат да се присъединят според собственото си темпо. Всяко решение за присъединяване може да бъде добре подготвено и по този начин да се ограничат разходите и последиците.

Докладчикът иска да се работи с отговорни предприятия, за да се избегне временният недостиг на доставки и намаляването на икономическата активност в засегнати от конфликти зони и да се насърчи законната търговия.

Директивата относно оповестяването на нефинансова информация

Докладчикът подкрепя употребата на съществуващите инструменти за насърчаване на докладването по надлежната проверка на веригата на доставки за търговията с полезни изкопаеми. В Директивата относно оповестяването на нефинансова информация и информация за многообразието от страна на някои големи предприятия и групи съществува изискване големи предприятия с над 500 наети лица да оповестяват информация относно политиките за правата на човека, за борба срещу корупцията и за надлежната проверка на веригата на доставки. В директивата е предвидено през 2016 г. Комисията да разработи насоки с цел да се улесни оповестяването на тази информация от влизането в сила през 2017 г. Докладчикът ще участва в усилията за убеждаване на Комисията в тези насоки да се включат показатели за резултатите с оглед на задължението за оповестяване по отношение на търговията с обхванати от регламента полезни изкопаеми. Проблемите, свързани с участието на предприятие в търговията с полезни изкопаеми от зони на конфликт, с подклаждането на конфликта като евентуален страничен ефект, са прекалено важни, за да бъдат подминати в този контекст. След като Комисията се ангажира с това, изискванията за докладване, предвидени в Насоките на ОИСР, също ще се отнасят и за големите предприятия от ЕС.

Малки и средни предприятия

Докладчикът е на мнение, че МСП следва да бъдат поставени в положение да участват в системата на ЕС, ако искат да бъдат част от новаторите, но без да бъдат принуждавани. Докладчикът счита също, че в това отношение Комисията с право отдава предпочитание на доброволния подход. С подходящи стимули и помощ, както е предвидено в съпътстващите мерки, МСП могат да бъдат убедени да участват по своя собствена воля и в съответствие с бизнес логиката си.

Да направим регламента по-ефикасен

Докладчикът предлага повече изменения с цел регламентът да стане по-ефикасен. За да не бъдат наказвани екологосъобразните оператори, според докладчика е правилно да се следва ОИСР и да се изключат металите, за които с основание може да се прецени, че са рециклирани. Това отразява както практическата мъдрост в Насоките на ОИСР, така и надлежната проверка, която непрекъснато ще бъде необходима, за да се спрат злоупотребите.

Разработени са редица други системи за надлежна проверка на веригата на доставки. Докладчикът иска да се избегне двойното одитиране. Една доброволна система следва да бъде възможно най-ефикасна и ефективна. Комисията следва да изготви подходящи инструменти за оценяване на работата на другите системи за надлежна проверка на веригата на доставки. Следва да се разработят ясни критерии, за да се реши коя от тези системи да бъде призната.

Докладчикът подкрепя тригодишния преглед като важен момент от изграждането на най-ефикасната система. Графикът на прегледа обаче ще зависи от това, кога системата ще стане действаща. Трябва да е минал двугодишен период, за да може да се проведе сериозен преглед.

Увеличаване на участието в схемата с подходящи стимули

Докладчикът иска да осигури максимална видимост за онези предприятия, които постъпват правилно. В списъка на топилните предприятия следва да се включи колона с полезни изкопаеми и да се групират топилните предприятия/обогатителните фабрики по полезни изкопаеми, така че вносителите и други лица да могат лесно да извършват справки с документа.

В същия ред на мисли докладчикът иска да се създаде списък на отговорните вносители. Онези вносители, които решат да направят повече от изискваното, следва да получат признание и да имат възможност заради това да спечелят публичен имидж. Един списък на отговорните вносители следва да допринесе за постигането на тази цел.

Докладчикът е на мнение, че участието на вносителите и топилните предприятия/обогатителните фабрики е жизненоважно за успеха на настоящия регламент. Чрез съпътстващите мерки, като например стимулите за МСП, ще участват много повече вносители, а това ще доведе до подобряване на системата.

Докладчикът иска също така определението за вносители да се разшири, така че да се даде възможност на търговците и за самостоятелно сертифициране и участие в новата система.

Включване на Парламента и процедура на комитет

Докладчикът е осведомен, че редица практически въпроси ще бъдат разглеждани в контекста на наръчници и ръководства. Докладчикът иска да обсъди с колеги в Парламента как да се намери точният баланс по отношение на оперативната гъвкавост с оглед на изпълнението и от друга страна, по отношение на правилното включване на законодателя по важни практически въпроси, като например периодичността на изискваните одити.

На първо място докладчикът иска да предложи някои изменения във връзка с процедурата на комитет. При положение че в регламента наистина няма да бъде предвидено никакво право на преценка за Комисията, а само изискването да изпълнява, следва да се помисли за актове за изпълнение. Ако обаче по време на законодателната процедура се промени естеството на тази връзка и Комисията получи по-голямо право на преценка в резултат на изменения, тогава делегираните актове биха могли да бъдат по-подходящи.

Докладчикът иска още отсега да отхвърли остарялата процедура по регулиране и да я замени с процедурата по консултиране, както е предвидено от Комисията в член 13, параграф 2. Освен това включването на клауза за отсъствие на становище е неприемливо за докладчика.

(1)

Съвместно съобщение „Отговорно снабдяване с по лезни изкопаеми с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони: към интегриран подход на ЕС“ от 5 март 2014 г. (JOIN (2014) 8 final).


СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (23.3.2015)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система на Съюза за самостоятелно сертифициране на отговорни вносители на калай, волфрам и тантал, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони в рамките на надлежната проверка на веригата на доставки

(COM(2014)0111 – C7‑0092/2014 – 2014/0059(COD))

Докладчик по становище: Богдан Брунон Вента

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът подкрепя напълно основната цел на законодателното предложение, а именно прекъсване на връзката между конфликт и незаконен добив на полезни изкопаеми. Прекъсването на тази връзка е важно, тъй като т. нар. „полезни изкопаеми от зони на конфликт“ подкопават стремежа на правителствата към приобщаващо социално-икономическо развитие, добро управление, върховенство на закона и защита на правата на човека.

Насоките на ОИСР по надлежната проверка за отговорни вериги за доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони бяха приети от Съвета на министрите на ОИСР на 25 май 2011 г. Тяхната цел е да помогнат на дружествата да зачитат правата на човека и да избягват да допринасят за конфликти чрез своите практики на снабдяване с полезни изкопаеми. Насоките на ОИСР се признават като доброволна международна рамка за мерки за надлежна проверка, които да се прилагат от дружества, от които се изисква да докладват произхода на полезни изкопаеми от зони на конфликт, съгласно член 1502 от закона Дод/Франк. Освен това те се подкрепят от Организацията на обединените нации, а в подписаната от 11 държавни ръководители Декларация от Лусака на Международната конференция за региона на Големите африкански езера се казва, че процесите и стандартите на Насоките на ОИСР ще бъдат интегрирани в шестте инструмента на Регионалната инициатива срещу незаконния добив на полезни изкопаеми. Въпреки тази широка подкрепа прилагането на тази доброволна рамка за надлежна проверка от дружествата е слабо (едва 12%).

В сегашния си вид предложението на Комисията, основавайки се на подхода за ненанасяне на вреди, също рискува да не постигне особени резултати. Докладчикът счита, че Европейският съюз следва да поеме инициативата по този въпрос и да създаде задължителен механизъм за самостоятелно сертифициране за рафинериите и вносителите на калай, волфрам и тантал, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони. Този подход би бил в съответствие с вариант 4, разгледан в проучването за оценка на Комисията.

Настоящото предложение за регламент не може да се разглежда просто като автономен инструмент на търговската политика, а следва да се поставя в един по-широк международен контекст, включваща сътрудничеството за развитие. За да се гарантира ефективно прилагане е важно съпътстващите мерки, предвидени в съвместното съобщение, озаглавено „Отговорно снабдяване с полезни изкопаеми с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони: към интегриран подход на ЕС“ (JOIN (2014) 8) да започнат да се прилагат успоредно с настоящия регламент.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисията по международна търговия да вземе предвид следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Макар и със значителен потенциал за развитие, природните минерални ресурси в засегнати от конфликти или високорискови зони могат да предизвикат спорове, когато с приходите от тях се финансира избухването или продължаването на ожесточен конфликт, подкопаващ националните усилия за развитие, добро управление и върховенство на закона. От решаващо значение за мира и стабилността в тези зони е да се прекъсне взаимовръзката между конфликтите и незаконния добив на полезни изкопаеми.

(1) Макар и със значителен потенциал за развитие, при устойчиво управление, природните минерални ресурси в засегнати от конфликти или високорискови зони предизвикват спорове и приходите от тях финансират разпалването или продължаването на ожесточени конфликти, подкопаващи националните усилия за развитие, добро управление и върховенство на закона. От решаващо значение за мира и стабилността в тези зони е да се прекъсне взаимовръзката между конфликтите и незаконния добив на полезни изкопаеми.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1 a) Нарушенията на правата на човека се срещат често в добивната промишленост и могат да включват детски труд, сексуално насилие, безследно изчезване на хора, принудително преселване и разрушаване на важни от ритуална или културна гледна точка обекти.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) На 7 октомври 2010 г. Европейският парламент прие резолюция, в която се съдържа призив ЕС да приеме законодателство по примера на американския закон за „полезните изкопаеми от зони на конфликт“, известен още като член 1502 от Закона Дод/Франк за реформа на „Уол Стрийт“ и за защита на потребителите; а Комисията обяви в свои съобщения от 20119 г. и 201210 г. намерението си да проучи начините за подобряване на прозрачността по цялата верига на доставки, включително аспектите на надлежната проверка. В последното съобщение и в съответствие с ангажимента, поет пред Съвета на министрите на ОИСР през май 2011 г., Комисията се застъпи и за по-голяма подкрепа за и по-широко използване на Насоките на ОИСР за многонационалните предприятия и на Насоките на ОИСР по надлежната проверка — дори в държави, които не членуват в ОИСР.

(7) В своите резолюции от 7 октомври 2010 г.8a, 8 март 2011 г., от 5 юли 2011 г. и от 26 февруари 2014 г., Европейският парламент отправя призив ЕС да приеме законодателство по примера на американския закон за „полезните изкопаеми от зони на конфликт“, известен още като член 1502 от Закона Дод/Франк за реформа на „Уол Стрийт“ и за защита на потребителите; а Комисията обяви в свои съобщения от 20119 г. и 201210 г. намерението си да проучи начините за подобряване на прозрачността по цялата верига на доставки, включително аспектите на надлежната проверка. В последното съобщение и в съответствие с ангажимента, поет пред Съвета на министрите на ОИСР през май 2011 г., Комисията се застъпи и за по-голяма подкрепа за и по-широко използване на Насоките на ОИСР за многонационалните предприятия и на Насоките на ОИСР по надлежната проверка — дори в държави, които не членуват в ОИСР.

__________________

__________________

 

8aРезолюция на Европейския парламент от 7 октомври 2010 г. относно неуспехите в защитата на правата на човека и правосъдието в Демократична република Конго.

 

Резолюция на Европейския парламент от 8 март 2011 г. относно данъчно облагане и развитие – сътрудничество с развиващите се държави за насърчаване на доброто управление в областта на данъчното облагане.

 

Резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2011 г. относно повишаване на въздействието на политиката на ЕС за развитие.

 

Резолюция на Европейския парламент от 26 февруари 2014 г. относно насърчаването на развитието чрез отговорни стопански практики, в това число ролята на добивната промишленост в развиващите се страни.

9 „Посрещане на предизвикателствата, свързани със стоковите пазари и суровините“, COM(2011) 25 окончателен.

9 „Посрещане на предизвикателствата, свързани със стоковите пазари и суровините“, COM(2011) 25 окончателен.

10 „Търговия, растеж и развитие“, COM(2012) 22 окончателен.

10„Търговия, растеж и развитие“, COM(2012) 22 окончателен.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) В контекста на настоящия регламент надлежната проверка на веригата на доставки е текущ, проактивен и последващ процес, чрез който стопанските оператори следят и управляват своите покупки и продажби с цел да се гарантира, че те не допринасят за конфликти и неблагоприятни последици от тях.

(9) В контекста на настоящия регламент и в съответствие с Насоките на ОИСР по надлежната проверка, надлежната проверка на веригата на доставки е текущ, проактивен и последващ процес, чрез който стопанските оператори следят и управляват своите покупки и продажби надолу и нагоре по веригата на доставки, с цел да се гарантира, че те спазват правата на човека и не допринасят за конфликти и неблагоприятните последици от тях, както пряко в добивния сектор, така и косвено сред по-широките общности.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) В хода на обществената консултация дружества от Съюза изразиха своя интерес към отговорното снабдяване с полезни изкопаеми и докладваха за настоящите схеми в сектора, предназначени за изпълнение на целите на тяхната корпоративна социална отговорност, исканията на клиентите и постигането на сигурност на техните доставки. Дружества от Съюза обаче съобщават и за редица трудности при извършването на надлежната проверка на веригата на доставки поради дългите и сложни вериги на доставки в целия свят, включващи голям брой оператори, които често са недостатъчно информирани или не са загрижени за етичността. Комисията следва да извършва наблюдение на разходите за отговорно снабдяване и на потенциалното им въздействие, по-специално върху конкурентоспособността на малките и средните предприятия (МСП).

(12) В хода на обществената консултация дружества от Съюза изразиха своя интерес към отговорното снабдяване с полезни изкопаеми и докладваха за настоящите схеми в сектора, предназначени за изпълнение на целите на тяхната корпоративна социална отговорност, исканията на клиентите и постигането на сигурност на техните доставки. В съответствие с Насоките на ОИСР по надлежната проверка се признава, че надлежната проверка в засегнати от конфликти и високорискови зони е свързана с предизвикателства от практическа гледна точка и че следователно е необходима гъвкавост при нейното прилагане. Характерът и обхватът на надлежната проверка, която е подходяща за всяко конкретно предприятие, зависят от редица фактори, включващи големина и положение във веригата на доставки, като напълно се вземат предвид предизвикателствата, пред които се изправени МСП.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Топилните предприятия и обогатителните фабрики са важен участник във веригите за доставки на полезни изкопаеми в целия свят, тъй като те обикновено са на последния етап, в който може да се осигури ефективна надлежна проверка чрез събиране, оповестяване и удостоверяване на информация за произхода на полезните изкопаеми и чрез система за проследяване. След този етап на преработка на полезните изкопаеми често се счита за невъзможно да се проследи произхода им. Поради тази причина списък на Съюза на отговорните топилни предприятия и на обогатителните фабрики би могъл да осигури прозрачност и сигурност на дружествата надолу по веригата на доставки по отношение на практиките за надлежна проверка на веригата на доставки.

(13) Вносителите са важен участник във веригите за доставки на полезни изкопаеми и метали в целия свят, тъй като те обикновено са в позиция, която им дава по-добра възможност за събиране, оповестяване и удостоверяване на информация за произхода на полезните изкопаеми и металите и за веригата от оператори, отговаряли за тях. Поради тази причина един списък на Съюза на отговорните вносители би могъл да осигури прозрачност и сигурност на предприятията надолу по веригата, които също трябва да спазват, в зависимост от мястото си във веригата на доставки, практиките за надлежна проверка, както са определени в настоящия регламент и в Насоките на ОИСР по надлежната проверка.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Компетентните органи на държавите членки са отговорни за осигуряване на уеднаквено спазване на изискванията за самостоятелно сертифициране на отговорни вносители чрез извършване на съответните последващи проверки, така че да се провери дали самостоятелно сертифицираните отговорни вносители на обхванатите от регламента полезни изкопаеми и/или метали спазват задълженията си за надлежна проверка на веригата на доставки. Данните за тези проверки следва да се съхраняват най-малко 5 години. Държавите членки носят отговорност за определяне на правилата, приложими при нарушения на разпоредбите на настоящия регламент.

(14) Компетентните органи на държавите членки са отговорни за осигуряване на уеднаквено спазване на изискванията за сертифициране на отговорни вносители чрез извършване на съответните последващи проверки, така че да се провери дали сертифицираните отговорни вносители на обхванатите от регламента полезни изкопаеми и/или метали спазват задълженията си за надлежна проверка на веригата на доставки. Данните за тези проверки следва да се съхраняват най-малко 5 години. Комисията следва да носи отговорност за определяне на правилата, приложими при нарушения на разпоредбите на настоящия регламент и да уведомява за тези правила държавите членки.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) С цел да се осигури правилното прилагане на настоящия регламент на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Изпълнителните правомощия, свързани със списъка на отговорните топилни предприятия и обогатителни фабрики и списъка на компетентните органи на държавите членки, следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/201111.

(15) С цел да се осигури правилното прилагане на настоящия регламент на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Изпълнителните правомощия, свързани със списъка на отговорните вносители и списъка на компетентните органи на държавите членки, следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/201111.

__________________

_______________

11 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

11 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

 

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a) За да се гарантира ефективността на настоящия регламент чрез установяване, като постоянен принцип, на минералите и металите, снабдяването с които се използва за финансиране на въоръжени групировки и сили за сигурност в засегнати от конфликти и високорискови зони, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с променянето, когато е необходимо, на списъка от минерали и метали от приложение І. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и Съвета.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Комисията следва да докладва редовно на Съвета и на Европейския парламент относно въздействието от прилагането на схемата. В срок до три години след влизане в сила на регламента и на всеки шест години след това Комисията следва да извършва преглед на функционирането и ефективността на настоящия регламент, включително по отношение на насърчаването на отговорното снабдяване с обхванатите от регламента полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони. Тези доклади могат при необходимост да бъдат придружени от подходящи законодателни предложения, които да включват мерки със задължителен характер,

(16) Комисията следва да докладва редовно на Съвета и на Европейския парламент относно въздействието от прилагането на схемата. В срок до три години след влизане в сила на регламента и на всеки шест години след това Комисията следва да извършва преглед на функционирането и ефективността на настоящия регламент, включително по отношение на насърчаването на отговорното снабдяване с обхванатите от регламента полезни изкопаеми и метали от засегнати от конфликти и високорискови зони. Тези доклади могат при необходимост да бъдат придружени от подходящи законодателни предложения.

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. С настоящия регламент се създава система на Съюза за самостоятелно сертифициране на надлежната проверка на веригата на доставки с цел да се ограничат възможностите за въоръжени групировки и сили за сигурност12 да търгуват с калай, тантал и волфрам, с рудите на тези метали и със злато. Тя има за цел да осигури прозрачност и правна сигурност по отношение на практиките за снабдяване на вносителите и снабдяването на топилните предприятия и обогатителните фабрики от засегнати от конфликти и високорискови зони.

1. С настоящия регламент се създава система на Съюза за надлежна проверка на веригата на доставки, която е задължителна с цел премахване на възможностите за въоръжени групировки и сили за сигурност12 да търгуват с полезни изкопаеми и метали. Тя има за цел да осигури прозрачност и правна сигурност по отношение на веригата на доставки на полезни изкопаеми и метали, по-специално на топилните предприятия и обогатителните фабрики, от засегнати от конфликти и високорискови зони.

__________________

 

12 „Въоръжени групировки и сили за сигурност“, както са определени в приложение II към Насоки на ОИСР по надлежната проверка за отговорни вериги за доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони: второ издание, издание на ОИСР (ОИСР (2013 г.). http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.

 

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

 

2. С настоящият регламент се определят задълженията за надлежна проверка на веригата на доставки на вносителите от Съюза, които изберат да бъдат самостоятелно сертифицирани като отговорни вносители на полезни изкопаеми или метали, съдържащи или състоящи се от калай, тантал, волфрам и злато, както е посочено в приложение I.

2. С настоящия регламент се определят задълженията за надлежна проверка на веригата на доставки на всички вносители от Съюза, които доставят полезни изкопаеми и метали, попадащи в обхвата на настоящия регламент в съответствие с Насоките на ОИСР по надлежната проверка. Неговата цел е да се гарантира прозрачност и проследимост на техните практики на снабдяване в засегнати от конфликт или високорискови зони, за да се сведат до минимум или предотвратят тежки конфликти и нарушения на правата на човека чрез ограничаване на възможностите на въоръжените групировки и силите за сигурност да търгуват с тези полезни изкопаеми или метали.

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Настоящият регламент се прилага към всички предприятия на всички етапи на веригата на доставки на полезни изкопаеми или метали от засегнати от конфликти или високорискови зони.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 1 - параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б. С цел да се предотвратят неволни нарушения на пазара, настоящият регламент прави разграничение между ролите на предприятията, намиращи се нагоре и надолу по веригата на доставки. Извършването на надлежната проверка трябва да бъде съобразено с дейностите на съответното предприятие и неговото място във веригата на доставки.

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2в (нов)

Текст, предложен от Комисията

 

 

2в.Комисията, работейки съвместно със сертифициращите органи и в съответствие с Насоките на ОИСР, може да предостави по-нататъшни насоки относно задълженията, които предприятията трябва да изпълняват в зависимост от мястото си по веригата за доставки и за да гарантира, че системата осигурява гъвкава процедура, която отчита мястото на МСП;

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) „полезни изкопаеми“ означава руди и концентрати, съдържащи калай, тантал, волфрам и злато, както е посочено в приложение I;

а) „полезни изкопаеми и метали, обхванати от настоящия регламент означава всички полезни изкопаеми и метали, посочени в приложение І;

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) „метали“ означава метали, съдържащи или състоящи се от калай, тантал, волфрам и злато, както е посочено в приложение I;

заличава се

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(вa) „Насоките на ОИСР по надлежната проверка“ означава Насоките на ОИСР по надлежната проверка за отговорни вериги за доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони: второ издание, издание на ОИСР (OECD (2013)), включително всички препоръки на Съвета, приложения и допълнения, които може периодично да бъдат изменяни или заменяни.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) „засегнати от конфликти и високорискови зони“ означава зони в състояние на въоръжен конфликт, в нестабилна ситуация след края на конфликт, както и зони със слаби или несъществуващи структури на управление и недостатъчна или липсваща сигурност, например нефункциониращи държави, както и такива с широкоразпространени и системни нарушения на международното право, включително нарушения на човешките права;

д) „засегнати от конфликти и високорискови зони“ означава зони, които се характеризират с наличието на въоръжен конфликт, широко разпространено насилие или други рискове от увреждане на хора, като за настоящите цели се приема, че:

 

i) въоръженият конфликт може да приема различни форми, например конфликт от международен или немеждународен характер, който може да включва две или повече държави, или може да представлява освободителна война или бунтове, гражданска война и др.; и

 

ii) високорисковите райони могат да включват зони на политическа нестабилност или репресии, институционална слабост, несигурност, срив на граждански инфраструктури и широко разпространено насилие, като и двете зони често се характеризират с широко разпространени нарушения на правата на човека и на националното или международното право;

 

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа) „предприятия надолу по веригата“ означава предприятия, занимаващи се с търговия или обмен на метали, производители на компоненти, производители на продукти, производители на оригинално оборудване и търговци на дребно;

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж) „вносител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което подава декларация за митническо освобождаване на обхванатите от настоящия регламент полезни изкопаеми и метали за свободно обръщение по смисъла на член 79 от Регламент (ЕИО) № 2913/199213;

ж) „вносител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което първо предлага на пазара обхванатите от настоящия регламент полезни изкопаеми и метали за свободно обръщение по смисъла на член 79 от Регламент (ЕИО) № 2913/199213;

__________________

__________________

13 Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. за създаване на митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1).

13 Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. за създаване на митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1).

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з) „отговорен вносител“ означава всеки вносител, който е избрал да се сертифицира самостоятелно в съответствие с правилата, определени в настоящия регламент;

з) „отговорен вносител“ означава всеки вносител на полезни изкопаеми и метали, който спазва правилата, определени в настоящия регламент;

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква з а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

за) „отговорно предприятие“ означава предприятие, което спазва изискванията за надлежна проверка, определени в Насоките на ОИСР по надлежната проверка;

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и) самостоятелно сертифициране“ означава действието, с което се обявява спазването на задълженията, свързани със системите за управление, управлението на риска, одитите от трета страна и оповестяването на информация, както е посочено в настоящия регламент;

и) Европейски сертификат на отговорен вносител, означава документ, издаден от компетентните органи на вносител, който спазва правилата, посочени в настоящия регламент;

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква н а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

на) „предприятие нагоре по веригата“ означава миньори (непромишлени и дребномащабни или голямомащабни производители), местни търговци или износители от страната на произход на полезните изкопаеми и металите, международни търговци на концентрат, преработватели на полезни изкопаеми и метали и топилни предприятия и обогатителни фабрики;

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква о

Текст, предложен от Комисията

Изменение

o) „надлежна проверка на веригата на доставки“ се отнася до задълженията на отговорните вносители на калай, тандал и волфрам, на рудите на тези метали и на злато във връзка с тяхната система за управление, управлението на риска, одитите от трета страна и оповестяването на информация с оглед установяване и предотвратяване на настоящи и потенциални рискове, свързани със засегнати от конфликти и високорискови зони, с цел избягване или смекчаване на неблагоприятните въздействия, свързани с дейността им по снабдяването;

о) „надлежна проверка на веригата на доставки“ се отнася до задълженията на отговорните предприятия във връзка с тяхната система за управление, управлението на риска, одитите от трета страна и оповестяването на информация с оглед установяване и предотвратяване на настоящи и потенциални рискове, свързани със засегнати от конфликти и високорискови зони, с цел избягване или смекчаване на неблагоприятните въздействия, свързани с дейността им по снабдяването и гарантиране, че тя не допринася за незаконната търговия с полезни изкопаеми и метали и финансирането на конфликти и не води до нарушения на правата на човека;

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква р а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ра) „въоръжени групировки и сили за сигурност“ означава групите, посочени в приложение ІІ на Насоките на ОИСР по надлежната проверка;

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Самостоятелно сертифициране като отговорен вносител

Сертифициране като отговорен вносител

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всеки вносител на обхванатите от регламента полезни изкопаеми или метали може самостоятелно да се сертифицира като отговорен вносител, като декларира пред компетентен орган на съответната държава членка, че спазва задълженията за надлежна проверка на веригата на доставки, посочени в настоящия регламент. Декларацията съдържа документация, в която вносителят потвърждава, че спазва задълженията, и която включва резултатите от извършения одит от независима трета страна.

1. Всеки вносител на обхванатите от регламента полезни изкопаеми или метали се сертифицира като отговорен вносител от компетентен орган на държавата членка след като декларира, че спазва задълженията за надлежна проверка на веригата на доставки, посочени в настоящия регламент. Декларацията съдържа документация, в която вносителят потвърждава, че спазва задълженията, и която включва резултатите от извършения одит от независима трета страна.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Компетентните органи на държавата членка извършват необходимите последващи проверки, за да гарантират, че самостоятелно сертифицираните отговорни вносители на обхванатите от настоящия регламент полезни изкопаеми или метали спазват своите задължения съгласно членове 4, 5, 6 и 7 от регламента.

2. Компетентните органи на държавата членка извършват необходимите последващи проверки, за да гарантират, че сертифицираните отговорни вносители на обхванатите от настоящия регламент полезни изкопаеми или метали спазват своите задължения съгласно членове 4, 5, 6 и 7 от регламента.

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Задължения за система за управление

Задължения за система за управление за вносители

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Отговорният вносител на обхванати от настоящия регламент полезни изкопаеми или метали:

Във съответствие с Насоките на ОИСР по надлежната проверка, всеки вносител на обхванати от настоящия регламент полезни изкопаеми и метали:

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) приема и ясно обявява на доставчиците и на обществеността своята политика за веригата на доставки на полезни изкопаеми и метали, евентуално с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони;

а) приема и ясно и систематично обявява на доставчиците и на обществеността своята политика за веригата на доставки на полезни изкопаеми и метали, евентуално с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони;

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Задължения за управление на риска

Задължения за управление на риска за вносители

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 5а

 

Задължения за система за управление и задължения за управление на риска за предприятията

 

Наред с другото, предприятията надолу по веригата правят всичко, в рамките на своите възможности, за да установят и направят преглед на процеса на надлежна проверка в топилните предприятия и обогатителните фабрики на веригата на доставка и преценяват дали те се придържат към мерките за надлежна проверка, посочени в насоките на ОИСР по надлежната проверка. Предприятията надолу по веригата могат да участват в обхващащи целия сектор схеми за оценка на спазването от страна на топилни предприятия и обогатителни фабрики на насоките на ОИСР по надлежната проверка и могат да използват информацията, получена чрез тези схеми за изпълнението на препоръките на Насоките на ОИСР по надлежната проверка и да направят тази информация публично достояние.

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) спазва одиторските принципи за независимост, компетентност и отчетност, както е посочено в Насоките на ОИСР по надлежната проверка.

в) спазва одиторските принципи за независимост, компетентност и отчетност и други приложими за одитни обхвати, критерии и дейности, както е посочено в Насоките на ОИСР по надлежната проверка.

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) наименование и адрес на всяко от отговорните топилни предприятия или обогатителни фабрики във веригата си на доставки;

а) наименование и адрес на всяко от топилните предприятия или обогатителни фабрики и/или всяко друго предприятие във веригата си на доставки;

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) независими одити от трети страни по отношение на всяко от отговорните топилни предприятия или обогатителни фабрики във веригата си на доставки, извършвани в съответствие с обхвата, целите и принципите, изложени в член 6 от регламента;

б) независими одити от трети страни по отношение на всяко от топилните предприятия или обогатителните фабрики и/или всяко друго предприятие във веригата си на доставки, извършвани в съответствие с обхвата, целите и принципите, изложени в член 6 от регламента;

Изменение  39

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Отговорният вносител на обхванати от настоящия регламент полезни изкопаеми или метали предоставя на разположение на непосредствените си купувачи надолу по веригата цялата информация, получена и поддържана в съответствие с надлежната проверка на неговата верига на доставки, при надлежно отчитане на търговската тайна и други опасения за конкуренцията.

4. Всяко предприятие предоставя на разположение на непосредствените купувачи надолу по веригата цялата информация, получена и поддържана в съответствие с надлежната проверка на неговата верига на доставки, при надлежно отчитане на търговската тайна и други опасения за конкуренцията.

Изменение  40

Предложение за регламент

Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Списък на отговорните топилни предприятия и обогатителни фабрики

Списък на отговорните вносители на полезни изкопаеми и метали

Изменение  41

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Въз основа на информацията, предоставена от държавите членки в техните доклади, посочени в член 15, Комисията приема и публично оповестява решение, в което се изброяват наименованията и адресите на отговорните топилни предприятия и обогатителни фабрики за обхванатите от настоящия регламент полезни изкопаеми.

1. Въз основа на информацията, предоставена от държавите членки в техните доклади, посочени в член 15, Комисията приема и публично оповестява решение, в което се изброяват наименованията и адресите на отговорните вносители на полезни изкопаеми и метали, обхванати от настоящия регламент.

Изменение  42

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Комисията своевременно актуализира включената в списъка информация. Комисията премахва от списъка наименованията на топилни предприятия и обогатителни фабрики, които вече не се признават като отговорни вносители от държавите членки в съответствие с член 14, параграф 3, или наименованията на топилни предприятия и обогатителни фабрики по веригата на доставки на вносители, които вече не се признават като отговорни вносители.

4. Комисията своевременно актуализира включената в списъка информация. На всеки шест месеца Комисията премахва от списъка наименованията на вносителите, които вече не се признават като отговорни вносители от държавите членки в съответствие с член 14, параграф 3, или наименованията на топилни предприятия и обогатителни фабрики по веригата на доставки на вносители, които вече не се признават като отговорни вносители.

Изменение  43

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. Компетентните органи на държавите членки публикуват подробен доклад с пълните констатации от последващите проверки, заедно с разумно обяснение на тези констатации и документацията, върху която компетентният орган е основал констатациите си.

Изменение  44

Предложение за регламент

Член 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 12 а

 

Информация относно „засегната от конфликт зона“ и „високорискова зона“:

 

Комисията, в тясно сътрудничество с Европейската служба за външна дейност, предоставя на обществеността и на предприятията съответната информация за това, какво се разбира под „засегната от конфликт зона“ и „високорискова зона“ и как тези зони се определят.

Изменение  45

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В случай на нарушение на разпоредбите на настоящия регламент компетентните органи на държавите членки издават уведомление за предприемане на коригиращи действия от отговорния вносител.

2. В случай на нарушение на разпоредбите на настоящия регламент компетентните органи на държавите членки уведомяват отговорното предприятие за коригиращите действия, които трябва да предприеме.

Изменение  46

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. В настоящия регламент се предвижда преходен период от две години, който да позволи на вносителите на полезни изкопаеми и метали да изпълнят задълженията за публична отчетност.

Изменение  47

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б. Всяко изменение на Насоките на ОИСР се прилага mutatis mutandis към настоящия регламент.

Изменение  48

Предложение за регламент

Член 15 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 15a

 

Съпътстващи мерки

 

1. Комисията ще представи законодателно предложение в рамките на преходния период, включващо съпътстващи мерки за увеличаване на ефективността на настоящия регламент в съответствие със Съвместното съобщение на Европейския парламент и на Съвета, озаглавено „Отговорно снабдяване с полезни изкопаеми с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони: към интегриран подход на ЕС“ (JOIN (2014) 8).

 

- Съпътстващи мерки за гарантиране на интегриран подход на ЕС към задължението за отговорно снабдяване с природни ресурси:

 

а) подкрепа за дружествата, които се снабдяват отговорно с полезни изкопаеми под формата на стимули, техническа помощ и насоки, като се взема под внимание положението на малките и средните предприятия и тяхното място във веригата на доставки, с цел да се улесни изпълнението на изискванията на настоящия регламент;.

 

б) поддържане на политически диалог с трети държави и други заинтересовани страни, включително относно възможността за хармонизиране на националните и регионалните системи за сертифициране и оказване на съдействие на публично-частни инициативи;

 

в) поддържане на целево сътрудничество за развитие с трети държави, по-специално предоставяне на помощ за реализирането на пазара на несвързани с конфликти полезни изкопаеми и поставяне на местните дружества в по-добри позиции за спазване на настоящия регламент;

 

г) тясно сътрудничество с държавите членки в стартирането на допълнителни инициативи в областта на информацията за потребителите, инвеститорите и клиентите и допълнителни стимули за отговорно корпоративно поведение, както и клаузи за изпълнението в договорите за обществени поръчки, подписвани от националните органи съгласно условията на Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета.

 

2. Комисията представя годишен отчет за изпълнението на съпътстващите мерки, приложени в съответствие с параграф 1 и тяхното въздействие и ефективност.

Изменение  49

Предложение за регламент

Член 15 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 15 б

 

Делегиране на правомощия

 

Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 15в, за изменения на списъка на полезни изкопаеми и метали, поместен в приложение I.

Изменение  50

Предложение за регламент

Член 15 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 15 в

 

Упражняване на делегирането

 

Правомощията за приемане на делегирани актове, посочени в член 15а, се възлагат на Комисията за период от ... години, считано от *. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на ...годишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възрази срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

 

_________________

 

*ОВ: Моля посочете датата на влизане в сила на настоящия регламент.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Система на Съюза за самостоятелно сертифициране на отговорни вносители на калай, волфрам и тантал, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони в рамките на надлежната проверка на веригата на доставки

Позовавания

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

13.3.2014

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

13.3.2014

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Bogdan Brunon Wenta

29.9.2014

Разглеждане в комисия

10.11.2014

21.1.2015

 

 

Дата на приемане

9.3.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Heubuch, Hans Jansen, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Seb Dance, Paul Rübig, Judith Sargentini

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Hilde Vautmans


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Система на Съюза за самостоятелно сертифициране на отговорни вносители на калай, волфрам и тантал, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони в рамките на надлежната проверка на веригата на доставки

Позовавания

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Дата на представяне на ЕП

5.3.2014

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

13.3.2014

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

13.3.2014

DEVE

13.3.2014

BUDG

13.3.2014

ITRE

13.3.2014

Неизказано становище

       Дата на решението

AFET

9.3.2015

BUDG

25.6.2014

ITRE

22.7.2014

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Iuliu Winkler

3.9.2014

 

 

 

Разглеждане в комисия

6.11.2014

23.2.2015

19.3.2015

 

Дата на приемане

14.4.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

16

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Reimer Böge, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Nicola Danti, Danuta Maria Hübner, Stelios Kouloglou, Sander Loones, Frédérique Ries, Pedro Silva Pereira, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Judith Sargentini

Дата на внасяне

24.4.2015

Правна информация - Политика за поверителност