Postup : 2014/0059(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0141/2015

Předložené texty :

A8-0141/2015

Rozpravy :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Hlasování :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Vysvětlení hlasování
PV 16/03/2017 - 6.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

ZPRÁVA     ***I
PDF 980kWORD 653k
24.4.2015
PE 546.838v02-00 A8-0141/2015

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém Unie pro autocertifikaci zodpovědných dovozců cínu, tantalu, wolframu, jejich rud a zlata, které pocházejí z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí, založenou na náležité péči v rámci dodavatelského řetězce

(COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj: Iuliu Winkler

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro rozvoj
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém Unie pro autocertifikaci zodpovědných dovozců cínu, tantalu, wolframu, jejich rud a zlata, které pocházejí z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí, založenou na náležité péči v rámci dodavatelského řetězce

(COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM (2014)0111),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 207 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0092/2014),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a stanovisko Výboru pro rozvoj (A8-0141/2015),

1.      přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.      vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Navzdory tomu, že přírodní nerostné suroviny mají v oblastech postižených konflikty nebo vysoce rizikových oblastech velký rozvojový potenciál, mohou být příčinou sporů, pokud příjmy z nich přispívají k vypuknutí nebo pokračování násilných konfliktů, což narušuje vnitrostátní úsilí o rozvoj, řádnou správu a právní stát. V těchto oblastech je pro mírstabilitu zásadní prolomení spojitosti mezi konflikty a nelegálním využíváním nerostných surovin.

(1) Navzdory tomu, že přírodní nerostné suroviny mají v oblastech postižených konflikty nebo vysoce rizikových oblastech velký rozvojový potenciál, mohou být příčinou sporů, pokud příjmy z nich přispívají k vypuknutí nebo pokračování násilných konfliktů, což narušuje úsilí o rozvoj, řádnou správu a právní stát. V těchto oblastech je zásadním prvkem pro zajištění míru, rozvoje stability prolomení spojitosti mezi konflikty a nelegálním využíváním nerostných surovin.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a) V těžebním průmyslu běžně dochází k porušování lidských práv, které může mít formu dětské práce, sexuálního násilí, násilného zmizení, nuceného stěhování a ničení rituálně nebo kulturně významných míst.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Tento problém se týká regionů s velkým nerostným bohatstvím, kde se řešením otázky související s úsilím o minimalizaci financování ozbrojených skupin a bezpečnostních sil zabývají vlády a mezinárodní organizace společně s hospodářskými subjekty a organizacemi občanské společnosti.

(2) Tento problém se týká oblastí s velkým nerostným bohatstvím, kde se řešením otázky související s úsilím o prevenci financování ozbrojených skupin a bezpečnostních sil zabývají vlády a mezinárodní organizace společně s hospodářskými subjekty a organizacemi občanské společnosti, včetně ženských organizací, které stojí v popředí snahy poukázat na vykořisťovatelské podmínky, jež tyto skupiny nastolují, a na znásilňování a násilí používané k ovládání místního obyvatelstva.

 

(Pozměňovací návrh, jenž vede k nahrazení slova „regiony“ slovem „oblasti“, platí pro celý text. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Odůvodnění

V zájmu vnitřní právní soudržnosti by měly být veškeré odkazy na „regiony“ změněny na „oblasti“, což lépe odráží definici obsaženou v článku 2, která hovoří pouze o „oblastech“, nikoli o „regionech“.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a) Toto nařízení je jedním ze způsobů, jak odstranit financování ozbrojených skupin prostřednictvím kontroly obchodu s nerostnými surovinami pocházejícími z oblastí postižených konflikty; to ale nic nemění na tom, že by se kroky v oblasti zahraniční a rozvojové politiky Evropské unie měly soustředit na boj proti místní korupci a propustnosti hranic a na zajištění vzdělávání místních obyvatel a jejich zástupců s cílem upozornit na porušování práv.

Odůvodnění

Boj proti nedovolenému obchodování podle tohoto nařízení je třeba chápat jako prostředek, nikoli jako cíl.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Dne 7. října 2010 schválil Evropský parlament usnesení vyzývající Unii přijímat právní předpisy po vzoru zákona USA o „konfliktních minerálech“, známého jako oddíl 1502 Dodd-Frankova zákona o reformě finančních trhů a ochraně spotřebitele; a Komise ve svých sděleních z let 2011 a 2012 oznámila svůj záměr zabývat se způsoby, jak zlepšit transparentnost v dodavatelském řetězci, včetně aspektů náležité péče. Ve sdělení z roku 2012 a v souladu se závazkem, který učinila na zasedání rady ministrů OECD v květnu 2011, se Komise rovněž zasazovala o větší podporu a využívání pokynů OECD pro nadnárodní podniky a pokynů OECD pro náležitou péči, a to i mimo členské státy OECD.

(7) Ve svých usneseních ze dne 7. října 2010, 8. března 2011, 5. července 2011 a 26. února 2014 vyzval Evropský parlament Unii k přijetí právní úpravy po vzoru zákona USA o „konfliktních minerálech“, známého jako oddíl 1502 Dodd-Frankova zákona o reformě finančních trhů a ochraně spotřebitele; a Komise ve svých sděleních z let 2011 a 2012 oznámila svůj záměr zabývat se způsoby, jak zlepšit transparentnost v dodavatelském řetězci, včetně aspektů náležité péče. Ve sdělení z roku 2012 a v souladu se závazkem, který učinila na zasedání rady ministrů OECD v květnu 2011, se Komise rovněž zasazovala o větší podporu a využívání pokynů OECD pro nadnárodní podniky a pokynů OECD pro náležitou péči, a to i mimo členské státy OECD.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Občané Unie a subjekty občanské společnosti upozornily na skutečnost, že společnosti působící v jurisdikci Unie nejsou postihovány za své potenciální spojení s nezákonnou těžbou a obchodem s nerostnými surovinami z oblastí postižených konflikty. Důsledkem je, že takovéto nerostné suroviny, potenciálně přítomné ve spotřebitelských výrobcích, spojují spotřebitele s konflikty mimo Unii. Občané proto požádali, zejména prostřednictvím petic, aby byly Evropskému parlamentu a Radě navrženy právní předpisy zakládající odpovědnost společností podle pokynů vytvořených OSN a OECD.

(8) Občané Unie a subjekty občanské společnosti upozornily na skutečnost, že společnosti působící v jurisdikci Unie nejsou postihovány za své potenciální spojení s nezákonnou těžbou a obchodem s nerostnými surovinami z oblastí postižených konflikty. Důsledkem je, že takovéto nerostné suroviny, potenciálně přítomné ve spotřebitelských výrobcích, spojují spotřebitele s konflikty mimo Unii. Spotřebitelé jsou tak nepřímo spojeni s konflikty, které mají vážné dopady na lidská práva, zejména na práva žen, neboť ozbrojené skupiny často používají hromadné znásilňování jako uváženou strategii k zastrašování a ovládání místního obyvatelstva za účelem ochrany svých zájmů. Občané proto požádali, zejména prostřednictvím petic, aby byly Evropskému parlamentu a Radě navrženy právní předpisy zakládající odpovědnost společností podle pokynů vytvořených OSN a OECD.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) V kontextu tohoto nařízení je náležitá péče v dodavatelském řetězci soustavným, proaktivním a reaktivním procesem, jehož prostřednictvím hospodářské subjekty monitorujíspravují svůj nákup a prodej s cílem zajistit, aby nepřispívaly ke vzniku či prohlubovaní konfliktů a jejich nepříznivých dopadů.

(9) V kontextu tohoto nařízení je náležitá péče v dodavatelském řetězci soustavným, proaktivním a reaktivním procesem, jehož prostřednictvím mohou dovozci monitorovatspravovat své dodavatelské řetězce s cílem zajistit, aby nepřispívaly ke vzniku či prohlubovaní konfliktů a jejich nepříznivých dopadů. Toto nařízení by mělo zajistit přetnutí spojnice mezi konfliktem a nelegálním využíváním, aniž by byl ohrožen hospodářský význam obchodu s cínem, tantalem, wolframem a zlatem pro rozvoj dotčených zemí.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU1a ukládá podnikům s více než 500 zaměstnanci, aby zveřejňovaly informace o řadě politik, včetně oblasti lidských práv, boje proti korupci a náležité péče v rámci dodavatelského řetězce. Směrnice umožňuje Komisi vypracovat pokyny, které zveřejňování těchto informací usnadní. Komise by měla zvážit možnost zahrnout do těchto pokynů ukazatele výkonnosti ve vztahu ke „konfliktním minerálům“.

 

__________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU ze dne 22. října 2014, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o uvádění nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými podniky a skupinami (Úř. věst. L 330, 15.11.2014, s. 1).

Odůvodnění

The directive on disclosure of non-financial and diversity information by certain large groups and companies (Directive 2014/95/EU), which was adopted by Parliament and Council in 2014 and which will be applicable in 2017, enhances business transparency on social and environmental matters and also covered supply chain due diligence. The Commission will need to draft the guidelines on the methodology in 2016 and use of international standards and non-financial performance indicators in order to assist undertakings in their reporting. In this context the rapporteur wants the Commission also to include reporting on supply chain due diligence in relation to conflict minerals. This reporting requirement for large groups and companies needs to be coordinated with the decision making on the Regulation proposed by the Commission.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11b) Mnoho stávajících systémů náležité péče v rámci dodavatelského řetězce by mohlo přispět k dosažení cílů tohoto nařízení. Již existují systémy v rámci odvětví, jejichž cílem je přerušení vztahu mezi konfliktem a získáváním cínu, tantalu, wolframu a zlata. Tyto systémy využívají nezávislé audity prováděné třetí stranou k certifikaci subjektů zabývajících se tavením a rafinací, které již mají systémy k zajištění zcela zodpovědného získávání nerostných surovin. Tyto systémy existující v rámci odvětví by mohly uznány v rámci systému Unie. Je však nutné objasnit kritéria a postupy, na základě kterých budou tyto systémy uznány za rovnocenné požadavkům tohoto nařízení, aby bylo možné zajistit vysokou úroveň a předejít dvojímu provádění auditu.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Společnosti v Unii vyjádřily svůj zájem o zodpovědné získávání nerostných surovin v rámci veřejné konzultace a poskytly informace o stávajících systémech v rámci odvětví navržených v zájmu splnění jejich cílů v oblasti sociální odpovědnosti podniků, požadavků zákazníků a v zájmu zabezpečení svých dodávek. Společností Unie nicméně oznámily rovněž řadu obtíží při uplatňování náležité péče v dodavatelském řetězci způsobených rozsáhlostí a složitostí celosvětových dodavatelských řetězců zahrnujících velký počet hospodářských subjektů, které často nemají dostatečné povědomí nebo jsou z etického hlediska neuvědomělé. Komise by měla sledovat náklady spojené se zodpovědným získáváním a jejich možný dopad na konkurenceschopnost, zejména pro malé a střední podniky.

(12) Společnosti v Unii vyjádřily svůj zájem o zodpovědné získávání nerostných surovin v rámci veřejné konzultace a poskytly informace o stávajících systémech v rámci odvětví navržených v zájmu splnění jejich cílů v oblasti sociální odpovědnosti podniků, požadavků zákazníků a v zájmu zabezpečení svých dodávek. Společností Unie nicméně oznámily rovněž řadu obtíží a praktických problémů při uplatňování náležité péče v dodavatelském řetězci způsobených rozsáhlostí a složitostí celosvětových dodavatelských řetězců zahrnujících velký počet hospodářských subjektů, které často nemají dostatečné povědomí nebo jsou z etického hlediska neuvědomělé. Komise by měla úzce sledovat náklady spojené se zodpovědným získáváním zdrojů, prováděním auditů třetí stranou a jejich administrativními důsledky a jejich možný dopad na konkurenceschopnost, zejména pro malé a střední podniky, a podávat o nich zprávy. Komise by měla za účelem provádění tohoto nařízení poskytnout mikropodnikům a malým a středním podnikům technickou a finanční pomoc a usnadnit výměnu informací. Malé a střední podniky se sídlem v Unii, které dovážejí nerostné suroviny a kovy a které zavádějí systémy náležité péče, by měly dostávat finanční pomoc prostřednictvím programu Komise COSME.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a) Zodpovědní dovozci, kteří se rozhodnou pro systém vlastního prohlášení podle tohoto nařízení, by měli získat certifikaci v podobě značky.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12b) Společnosti se sídlem v Unii, které fungují v povýrobní části dodavatelského řetězce a dobrovolně uplatňují opatření v oblasti zodpovědného získávání nerostných surovin a kovů, by měly od příslušných orgánů členských států získat certifikaci v podobě značky. Komise by měla stanovit kritéria pro udělení této certifikace, která budou vycházet z pokynů OECD pro náležitou péči, a za tímto účelem může konzultovat sekretariát OECD. Podmínky pro udělení „Evropské certifikace zodpovědnosti“ by měly být stejně přísné jako ty, jež stanoví certifikační systém OECD. Společnostem, které značku „Evropské certifikace odpovědnosti“ získaly, se doporučuje, aby tuto skutečnost uvedly na svých internetových stránkách a zařadily ji mezi informace poskytované evropským spotřebitelům.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12c) Ve společném sdělení ze dne 5. března 20141a nastínila Komise spolu s vysokou představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyní Komise plány pro realizaci doprovodných opatření za účelem podpory zodpovědného získávání surovin a docílení vysokého stupně účasti podniků s řádným přihlédnutím k nákladnosti náležité péče, zejména pro malé a střední podniky a pro mikropodniky.

 

__________________

 

1a Společné sdělení Evropskému Parlamentu a Radě ze dne 5. března 2014 s názvem „Zodpovědné získávání nerostných surovin pocházejících z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí“ (JOIN(2014)0008).

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Subjekty zabývající se tavením a rafinací jsou důležitou součástí světových dodavatelských řetězců nerostných surovin, neboť jsou obvykle posledním článkem, kde může být náležitá péče účinně zajištěna prostřednictvím shromažďování, poskytování a ověřování informací týkajících se původu nerostných surovin a důkazního řetězce. Po této zpracovatelské fázi je zpětné vysledování původu nerostů často považováno za neproveditelné. Unijní seznam zodpovědných subjektů zabývajících se tavením a rafinací by proto mohl společnostem v povýrobní části poskytnout transparentnost a jistotu, pokud jde postupy náležité péče v dodavatelském řetězci.

(13) Subjekty zabývající se tavením a rafinací jsou důležitou součástí světových dodavatelských řetězců nerostných surovin, neboť jsou obvykle posledním článkem, kde může být náležitá péče účinně zajištěna prostřednictvím shromažďování, poskytování a ověřování informací týkajících se původu nerostných surovin a důkazního řetězce. Po této zpracovatelské fázi je zpětné vysledování původu nerostů často považováno za neproveditelné. Totéž platí pro recyklované kovy, které procházejí ještě složitějším zpracováním. Unijní seznam zodpovědných subjektů zabývajících se tavením a rafinací by proto mohl společnostem v povýrobní části poskytnout transparentnost a jistotu, pokud jde postupy náležité péče v dodavatelském řetězci. V souladu s pokyny OECD pro náležitou péči by podniky v předvýrobní části dodavatelského řetězce, jako jsou subjekty zabývající se tavením a rafinací, měly být předmětem nezávislého auditu prováděného třetí stranou zaměřeného na postupy náležité péče v jejich dodavatelském řetězci, a to i za účelem jejich zařazení na seznam zodpovědných subjektů zabývajících se tavením a rafinací.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a) Subjekty zabývající se tavením a rafinací, které zpracovávají a dovážejí nerostné suroviny a jejich koncentráty, by měly být povinny uplatňovat systém Unie pro náležitou péči v rámci dodavatelského řetězce.

Odůvodnění

Subjekty zabývající se tavením a rafinací jsou klíčovými aktéry dodavatelského řetězce, neboť zasahují do procesu v okamžiku zpracování nerostných surovin a jejich koncentrátů. Jsou tedy v lepší pozici shromažďovat, poskytovat a ověřovat informace o původu nerostných surovin a o různých hospodářských subjektech, které za ně nesou odpovědnost. Z tohoto důvodu by pro ně mělo být povinné dodržovat toto nařízení.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13b) Používání veškerých nerostných surovin a kovů spadajících do působnosti tohoto nařízení by mělo vyhovovat požadavkům tohoto nařízení. Je nezbytné, aby ustanovení tohoto nařízení dodržovali dovozci.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Aby byly zajištěny vhodné podmínky provádění tohoto nařízení, prováděcí pravomoci by měly být svěřeny Komisi. Prováděcí pravomoci týkající se seznamu zodpovědných subjektů zabývajících se tavením a rafinací a seznamu příslušných orgánů členských států by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

(15) Aby byly zajištěny vhodné podmínky provádění tohoto nařízení, prováděcí pravomoci by měly být svěřeny Komisi. Prováděcí pravomoci týkající se seznamu zodpovědných dovozců, seznamu zodpovědných subjektů zabývajících se tavením a rafinací a seznamu příslušných orgánů členských států by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

Odůvodnění

Zpravodaj chce k nařízení ve formě přílohy připojit seznam zodpovědných dovozců. Vzhledem k tomu, že Komise tyto seznamy připravuje způsobem, který ponechává jen malý prostor pro volné rozhodování a nepřesahuje prosté provedení daného nařízení, zdají se být správnou volbou prováděcí akty.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a) Pro zajištění účinného provádění tohoto nařízení by mělo být stanoveno dvouleté přechodné období, které Komisi umožní zavést systém auditů prováděných třetí stranou a zodpovědným dovozcům umožní obeznámit se s povinnostmi vyplývajícími z tohoto nařízení.

Odůvodnění

Zpravodaj si je vědom toho, že dané kroky s sebou nesou složité úkoly, ale doufá, že Komise bude schopna do dvou let zprovoznit struktury nezbytné k fungování celého systému.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15b) Komise by měla pravidelně přezkoumávat svou finanční pomoc a politické závazky vůči oblastem postiženým konflikty a vysoce rizikovým oblastem, kde se těží cín, tantal, wolfram a zlato, zejména v oblasti Velkých jezer, s cílem zajistit soudržnost politiky a podnítit a posílit dodržování zásad řádné správy, právního státu, a především etické těžby.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Komise by měla pravidelně podávat Radě a Evropskému parlamentu zprávy o účinnosti systému. Tři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté každých šest let by měla Komise přezkoumat jeho fungování a účinnost, a to včetně přezkumu podpory zodpovědného získávání nerostných surovin, na které se vztahuje, z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí. Zprávy mohou být případně doplněny o příslušné legislativní návrhy, které mohou obsahovat závazná opatření.

(16) Komise by měla pravidelně podávat Evropskému parlamentu a Radě zprávy o účinnosti systému. Dva roky po datu použitelnosti tohoto nařízení a poté každé tři roky by měla Komise přezkoumat jeho fungování a účinnost a poslední dopady systému na místě, pokud jde o podporu zodpovědného získávání nerostných surovin, na které se vztahuje, z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí, a podávat zprávy Evropskému parlamentu a Radě. Při provádění tohoto přezkumu by Komise měla plně analyzovat a vyhodnocovat veškeré aspekty tohoto nařízení v kontextu integrovaného přístupu, jeho účinků a nákladů, zejména pro subjekty zabývající se tavením a rafinací a pro dovozce, kteří dodržují požadavky náležité péče, a jakékoli možné přesměrování obchodu od těžebních oblastí a jeho dopady na živobytí lidí pracujících na místě, se zvláštním přihlédnutím k řemeslné těžbě. Přezkum by měl zahrnovat vstupy od příslušných zúčastněných stran, včetně vlád, podniků, malých a středních podniků a místní občanské společnosti, jakož i od těch, jichž se tato situace týká přímo na místě v oblastech postižených konflikty. Zprávy mohou být případně doplněny o příslušné legislativní návrhy, které mohou obsahovat další závazná opatření.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a) Ve svém společném sdělení ze dne 5. března 2014 se Komise a vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyně Komise zavázaly k provádění doprovodných opatření vedoucích k integrovanému přístupu EU k zodpovědnému získávání surovin souběžně s tímto nařízením, nejen s cílem dosáhnout vysoké míry účasti společností na systému Unie stanoveném v tomto nařízení, ale i k zajištění globálního, soudržného a komplexního přístupu na podporu zodpovědného získávání surovin z oblastí postižených konflikty a z vysoce rizikových oblastí.

Odůvodnění

Nerostné suroviny z oblastí postižených konflikty jsou jedním z aspektů, které podněcují ozbrojené konflikty. Hlavní hnací silou těchto konfliktů však často jsou i politické, hospodářské a společenské důvody, které je nutné zohlednit. Proto je důležité, aby toto nařízení bylo zařazeno do širšího rámce kroků a opatření, jejichž cílem je předcházet ozbrojeným konfliktům a ukončovat je.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení stanoví povinnost týkající se náležité péče v dodavatelském řetězci pro dovozce působící v Unii, kteří se rozhodnou provádět autocertifikaci jako zodpovědní dovozci nerostů nebo kovů sestávajících z cínu, tantalu, wolframu a zlata, nebo tyto prvky obsahujících, jak je stanoveno v příloze I.

2. Toto nařízení stanoví povinnost týkající se náležité péče v dodavatelském řetězci pro dovozce působící v Unii, kteří se rozhodnou prohlásit se za zodpovědné dovozce nerostů nebo kovů sestávajících z cínu, tantalu, wolframu a zlata, nebo tyto prvky obsahujících, jak je stanoveno v příloze I.

 

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celý text. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Na kovy, které lze důvodně považovat za recyklované, se toto nařízení nevztahuje.

Odůvodnění

V souladu s pokyny OECD pro náležitou péči v zodpovědných dodavatelských řetězcích nerostných surovin z oblastí postižených konflikty a z vysoce rizikových oblastí se toto nařízení nevztahuje na kovy, o nichž se důvodně předpokládá, že jsou recyklované.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Článek 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) „oblastmi postiženými konflikty či vysoce rizikovými oblastmi“ se rozumí oblasti, v nichž probíhá ozbrojený konflikt či přetrvává nestabilita po ukončení konfliktu, jakož i oblasti, ve kterých je státní správa a bezpečnost slabá nebo neexistuje, jak je tomu v případě zhroucených států, a oblasti, ve kterých dochází k všeobecně rozšířenému a systematickému porušování mezinárodního práva, včetně porušování lidských práv;

e) „oblastmi postiženými konflikty či vysoce rizikovými oblastmi“ se rozumí oblasti, v nichž probíhá ozbrojený konflikt či je v nich obecně rozšířeno násilí, oblasti se zhroucenou občanskou infrastrukturou, oblasti s přetrvávající nestabilitou po ukončení konfliktu, jakož i oblasti, ve kterých je státní správa a bezpečnost slabá nebo neexistuje, jak je tomu v případě zhroucených států vyznačujících se rozšířeným a systematickým porušováním lidských práv, jak jsou stanoveny v mezinárodním právu;

Odůvodnění

Definice tak, jak ji navrhuje Komise, je nekonkrétní a mohla by při uplatňování vyvolávat nejistotu. V zájmu právní jasnosti proto navrhujeme změnu definice.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Článek 2 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) „dovozcem“ se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která deklaruje nerostné suroviny nebo kovy, na které se vztahuje toto nařízení, za účelem jejich propuštění do volného oběhu ve smyslu čl. 79 nařízení Rady (EHS) č. 2913/199213;

g) „dovozcem“ se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba se sídlem v Unii, která svým jménem nebo jménem deklarující osoby deklaruje nerostné suroviny a kovy, na které se vztahuje toto nařízení, za účelem jejich propuštění do volného oběhu; deklarující zástupce, který jedná jménem jiné osoby, nebo zástupce jednající vlastním jménem a jménem jiné osoby jsou pro účely tohoto nařízení rovněž považováni za dovozce;

__________________

 

13 Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1).

 

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) „recyklovanými kovy“ se rozumí regenerované výrobky konečných uživatelů, regenerované pospotřební výrobky nebo zpracovaný kovový šrot vznikající při výrobě produktů; „recyklované kovy“ zahrnují nepotřebné, zastaralé, vadné a odpadní kovové materiály, které obsahují rafinované nebo zpracované kovy vhodné k recyklaci při výrobě cínu, tantalu, wolframu nebo zlata; recyklovanými kovy nejsou částečně zpracované či nezpracované nerostné suroviny ani vedlejší produkty získané z jiné rudy;

Odůvodnění

V souladu s pokyny OECD pro náležitou péči v zodpovědných dodavatelských řetězcích nerostných surovin z oblastí postižených konflikty a z vysoce rizikových oblastí se toto nařízení nevztahuje na kovy, o nichž se důvodně předpokládá, že jsou recyklované.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Článek 2 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) „autocertifikací“ se rozumí prohlášení o dodržování povinností týkajících se systémů řízení, řízení rizik, auditů prováděných třetí stranou a poskytování informací, jak je uvedeno v tomto nařízení;

i) „autocertifikací“ se rozumí prohlášení o dodržování povinností týkajících se systémů řízení, řízení rizik, posouzení shody třetími stranami a poskytování informací, jak je uvedeno v tomto nařízení;

 

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celý text. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Odůvodnění

V zájmu urychlení legislativního procesu se zde předkládá návrh Nizozemska, který se v současné době projednává v Radě. Tento pozměňovací návrh byl předložen, aby sněmovna mohla již v počáteční fázi o tomto návrhu jednat a zaujmout k němu své stanovisko.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Článek 2 – písm. p

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

p) zodpovědnými subjekty zabývajícími se tavením nebo rafinací“ se rozumí subjekty zabývající se tavením nebo rafinací v dodavatelském řetězci zodpovědného dovozce;

p) zodpovědným subjektem zabývajícím se tavením nebo rafinací“ se rozumí každý subjekt zabývající se tavením nebo rafinací, který dodržuje pokyny OECD pro náležitou péči a jehož auditované zprávy byly předloženy v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. c);

Odůvodnění

Tato definice se vztahuje i na celosvětově působící subjekty zabývající se tavením a rafinací a na další subjekty v předvýrobní části dodavatelského řetězce nacházející se mimo EU.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 2 – písm. q a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

qa) „systémy používanými v rámci odvětví“ se rozumí kombinace postupů, nástrojů a mechanismů dobrovolné náležité péče v dodavatelském řetězci, které vyvíjejí a kontrolují příslušné svazy průmyslu, včetně posouzení shody třetími stranami;

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 2 – písm. q b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

qb) „ozbrojenými skupinami a bezpečnostními silami“ se rozumí skupiny uvedené v příloze II pokynů OECD pro náležitou péči;

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Článek 4 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) přijme a dodavatelům a veřejnosti jasně představí svou politiku pro dodavatelský řetězec nerostných surovin a kovů potenciálně pocházejících z oblastí postižených konflikty nebo vysoce rizikových oblastí;

a) přijme a dodavatelům a veřejnosti jasně a systematicky představí svou politiku pro dodavatelský řetězec nerostných surovin a kovů potenciálně pocházejících z oblastí postižených konflikty nebo vysoce rizikových oblastí;

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zodpovědný dovozce nerostných surovin nebo kovů, na které se vztahuje toto nařízení, musí provádět audity prostřednictvím nezávislé třetí strany.

Zodpovědný dovozce nerostných surovin nebo kovů, na které se vztahuje toto nařízení, požádá oznámený subjekt posuzování shody o provedení posouzení shody v souladu se systémem posuzování shody uvedeným v článku 6a.

Odůvodnění

V zájmu urychlení legislativního procesu se zde předkládá návrh Nizozemska, který se v současné době projednává v Radě. Tento pozměňovací návrh byl předložen, aby sněmovna mohla již v počáteční fázi o tomto návrhu jednat a zaujmout k němu své stanovisko.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nezávislý audit provedený třetí stranou

vypouští se

a) zahrnuje v rozsahu auditu všechny činnosti zodpovědného dovozce a jeho postupy a systémy používané k výkonu náležité péče v dodavatelském řetězci ve vztahu k nerostným surovinám nebo kovům, na které se vztahuje toto nařízení, včetně řídicích systémů zodpovědných dovozců, řízení rizik a poskytování informací;

 

b) stanoví jako cíl auditu shodu náležité péče v dodavatelském řetězci u zodpovědného dovozce s ustanoveními článků 4, 5 a 7 tohoto nařízení;

 

c) dodržuje auditní zásady nezávislosti, povolanosti a odpovědnosti, jak je uvedeno v pokynech OECD pro náležitou péči.

 

Odůvodnění

V zájmu urychlení legislativního procesu se zde předkládá návrh Nizozemska, který se v současné době projednává v Radě. Tento pozměňovací návrh byl předložen, aby sněmovna mohla již v počáteční fázi o tomto návrhu jednat a zaujmout k němu své stanovisko.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6a

 

Systém posuzování shody

 

Komise přijme prováděcí akt, v němž stanoví jeden nebo více systémů posuzování shody, který:

 

a) zahrnuje všechny činnosti zodpovědného dovozce a jeho postupy a systémy používané k výkonu náležité péče v dodavatelském řetězci ve vztahu k nerostným surovinám nebo kovům, na které se vztahuje toto nařízení, včetně dovozcova řídicího systému, řízení rizik a poskytování informací;

 

a

 

b) stanoví předpoklad dodržování požadavků uvedených v článcích 4, 5 a 7.

 

Tento prováděcí akt se přijme přezkumným postupem podle čl. 13 odst. 2a.

Odůvodnění

V zájmu urychlení legislativního procesu se zde předkládá návrh Nizozemska, který se v současné době projednává v Radě. Tento pozměňovací návrh byl předložen, aby sněmovna mohla již v počáteční fázi o tomto návrhu jednat a zaujmout k němu své stanovisko.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Článek 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6b

 

Oznamování subjektů posuzování shody

 

1. Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům subjekty oprávněné provádět jako třetí strana úkoly posouzení shody podle tohoto nařízení.

 

2. Komise zveřejní seznam subjektů oznámených podle odstavce 1, včetně identifikačních čísel, která jim byla přidělena, a činností, pro něž byly oznámeny. Komise zajistí, aby byl tento seznam aktualizován.

 

3. Členské státy mohou oznámit pouze subjekty posuzování shody, které splňují požadavky stanovené v článku 6c.

 

4. Předpokládá se, že subjekty posuzování shody, které jsou akreditovány v souladu s nařízením (ES) č. 765/2008 v souladu s příslušnou harmonizovanou akreditační normou pro provádění posuzování shody na základě určeného systému posuzování shody, splňují požadavky uvedené v článku 6c.

 

5. Pokud oznamující orgán zjistí nebo je informován o tom, že oznámený subjekt již nesplňuje požadavky stanovené v článku 6c nebo neplní své povinnosti, omezí, pozastaví nebo případně odvolá oznámení podle toho, jak je neplnění těchto požadavků nebo povinností závažné. Neprodleně o tom uvědomí Komisi a ostatní členské státy.

 

6. V případě omezení, pozastavení nebo odvolání oznámení nebo v případě, že oznámený subjekt ukončil svou činnost, podnikne dotčený oznamující členský stát příslušné kroky a zajistí, aby byly podklady týkající se tohoto subjektu buď zpracovány jiným oznámeným subjektem, nebo aby byly k dispozici příslušnému oznamujícímu orgánu na vyžádání.

Odůvodnění

V zájmu urychlení legislativního procesu se zde předkládá návrh Nizozemska, který se v současné době projednává v Radě. Tento pozměňovací návrh byl předložen, aby sněmovna mohla již v počáteční fázi o tomto návrhu jednat a zaujmout k němu své stanovisko.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Článek 6 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6c

 

Požadavky na subjekty posuzování shody pro účely jejich oznámení

 

1. Subjekt posuzování shody musí být zřízen podle vnitrostátních právních předpisů a mít právní subjektivitu.

 

2. Subjektem posuzování shody je subjekt třetí strany nezávislý na dovozci, jehož posouzení provádí, a na subjektu zabývajícím se tavením/rafinací, jejich pobočkách, koncesionářích, smluvních partnerech, dodavatelích a společnostech spolupracujících na posuzování shody.

 

Za subjekt posuzování shody může být považován subjekt patřící k hospodářskému sdružení nebo profesnímu svazu, které zastupují podniky dovážející nerosty nebo zabývající se jejich tavením nebo rafinací, které tento subjekt posuzuje, pokud je prokázána jeho nezávislost a neexistence jakéhokoli střetu zájmů.

 

3. Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší vedení a pracovníci odpovědní za provádění úkolů v rámci posuzování shody nesmí být dovozci, subjekty zabývajícími se tavením nebo rafinací cínu, tantalu a wolframu, jejich rud a zlata.

 

Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší vedení a pracovníci odpovědní za provádění úkolů v rámci posuzování shody se nesmějí přímo podílet na obchodování a na tavení a rafinaci cínu, tantalu a wolframu, jejich rud a zlata, ani zastupovat strany, které se těmito činnostmi zabývají. Nesmějí provádět žádnou činnost, která by mohla ohrozit jejich nezávislý úsudek a nedotknutelnost ve vztahu k činnostem posuzování, k jejichž vykonávání jsou oznámeny. To platí zejména pro poradenské služby.

 

Subjekty posuzování shody zajistí, aby činnosti jejich dceřiných společností nebo subdodavatelů neohrožovaly důvěrnost, objektivitu a nestrannost jeho činností posuzování shody.

 

5. Subjekt posuzování shody a jeho pracovníci provádějí posuzování shody na nejvyšší úrovni profesionální důvěryhodnosti a požadované technické způsobilosti v konkrétní oblasti a nesmějí být vystaveni žádným tlakům a podnětům, zejména finančním, které by mohly ovlivnit jejich úsudek nebo výsledky jejich posuzování shody, zejména ze strany osob nebo skupin osob, které mají na výsledcích těchto činností zájem.

 

6. Subjekt posuzování shody musí být schopen provádět všechny povinnosti spojené s posuzováním shody, které tomuto subjektu ukládá článek 6d a pro něž byl oznámen, ať již tyto povinnosti provádí sám subjekt posuzování shody, nebo jsou prováděny jeho jménem a na jeho odpovědnost.

 

Subjekt posuzování shody musí mít vždy a pro každý postup posuzování shody, pro nějž byl oznámen, k dispozici nezbytné:

 

a) pracovníky s odbornými znalostmi a dostatečnými zkušenostmi potřebnými k plnění úkolů posuzování shody;

 

b) popisy postupů, podle nichž je posuzování shody prováděno a jež zajišťují transparentnost těchto postupů a možnost jejich znovuzahájení; musí uplatňovat náležitou politiku a platné postupy pro rozlišení mezi úkoly, jež vykonává jako oznámený subjekt, a dalšími činnostmi;

 

c) postupy pro výkon činností, jež řádně zohledňují velikost a strukturu podniku, odvětví, v němž působí, míru složitosti dané technologie výrobku a hromadnou či sériovou povahu výrobního procesu.

 

Subjekt posuzování shody musí mít prostředky nezbytné k řádnému plnění technických a administrativních úkolů spojených s činnostmi posuzování shody a musí mít přístup k veškerému potřebnému vybavení nebo zařízení.

 

7. Pracovníci odpovědní za provádění činností spojených s posuzováním shody musí:

 

a) mít přiměřené technické a odborné vzdělání týkající se všech činností spojených s posuzováním shody, pro které byl subjekt posuzování shody oznámen;

 

 

b) mít uspokojivou znalost požadavků souvisejících s posuzováním, které provádějí, a odpovídající pravomoc toto posuzování provádět;

 

c) mít vhodné znalosti základních požadavků, příslušných harmonizovaných norem a příslušných ustanovení harmonizačních právních předpisů Unie a prováděcích předpisů a rozumět jim;

 

d) být schopni vypracovávat certifikáty, záznamy, zprávy a protokoly prokazující, že byla provedena posouzení.

 

8. Musí být zaručena nestrannost subjektů posuzování shody, jejich nejvyššího vedení a pracovníků, kteří posuzování provádějí.

 

Odměňování nejvyššího vedení a pracovníků subjektu posuzování shody nezávisí na počtu provedených posouzení ani na jejich výsledcích.

 

9. Subjekt posuzování shody uzavře pojištění odpovědnosti, pokud tuto odpovědnost nepřevzal stát v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo pokud není za posuzování shody přímo odpovědný sám členský stát.

 

10. Pracovníci subjektu posuzování shody jsou povinni zachovávat služební tajemství, pokud jde o veškeré informace, které získali při plnění svých povinností podle článku 6d nebo podle jakéhokoli ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterým se uvedená ustanovení provádí, s výjimkou styku s příslušnými správními orgány členského státu, v němž vykonávají svou činnost. Důvěrné obchodní informace musí být chráněny.

Odůvodnění

V zájmu urychlení legislativního procesu se zde předkládá návrh Nizozemska, který se v současné době projednává v Radě. Tento pozměňovací návrh byl předložen, aby sněmovna mohla již v počáteční fázi o tomto návrhu jednat a zaujmout k němu své stanovisko.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Článek 6 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6d

 

Povinnosti oznámených subjektů posuzování shody

 

1. Oznámené subjekty posuzování shody provádí posuzování shody v souladu se systémem posuzování shody stanoveným na základě článku 6a.

 

2. Pokud oznámený subjekt posuzování shody zjistí, že dovozce nesplnil požadavky stanovené podle systému posuzování shody, požádá dovozce, aby přijal vhodná nápravná opatření, a nevydá osvědčení.

 

3. Pokud v průběhu kontroly shody po vydání osvědčení oznámený subjekt zjistí, že výrobek již nesplňuje požadavky systému posuzování shody, požádá dovozce, aby přijal vhodná nápravná opatření, a v případě nutnosti může platnost osvědčení pozastavit nebo osvědčení odejmout.

 

4. Pokud nápravná opatření nejsou přijata nebo pokud tato opatření nemají požadovaný účinek, oznámený subjekt posuzování shody omezí nebo pozastaví platnost příslušných osvědčení nebo případně tato osvědčení odejme.

Odůvodnění

V zájmu urychlení legislativního procesu se zde předkládá návrh Nizozemska, který se v současné době projednává v Radě. Tento pozměňovací návrh byl předložen, aby sněmovna mohla již v počáteční fázi o tomto návrhu jednat a zaujmout k němu své stanovisko.

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) výsledky nezávislých auditů provedených třetí stranou vykonaných v souladu s článkem 6 tohoto nařízení.

c) osvědčení vystavené jako výsledek posouzení shody provedeného třetí stranou vykonaného v souladu s článkem 6 tohoto nařízení.

Odůvodnění

V zájmu urychlení legislativního procesu se zde předkládá návrh Nizozemska, který se v současné době projednává v Radě. Tento pozměňovací návrh byl předložen, aby sněmovna mohla již v počáteční fázi o tomto návrhu jednat a zaujmout k němu své stanovisko.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) výsledky nezávislých auditů provedených třetí stranou a týkajících se každého zodpovědného subjektu zabývajícího se tavením nebo rafinací v jeho dodavatelském řetězci provedených v souladu s oblastí působnosti, cíli a zásadami stanovenými v čl. 6 tohoto nařízení;

b) osvědčení nezávislých subjektů třetí strany pro posuzování shody týkající se každého zodpovědného subjektu zabývajícího se tavením nebo rafinací v jeho dodavatelském řetězci vystavená v souladu s oblastí působnosti, cíli a zásadami stanovenými v čl. 6 tohoto nařízení;

Odůvodnění

V zájmu urychlení legislativního procesu se zde předkládá návrh Nizozemska, který se v současné době projednává v Radě. Tento pozměňovací návrh byl předložen, aby sněmovna mohla již v počáteční fázi o tomto návrhu jednat a zaujmout k němu své stanovisko.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Článek 7 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 7a

 

Seznam zodpovědných dovozců

 

1. Komise na základě informací, které poskytly členské státy ve svých zprávách podle článku 15, přijímá a zveřejňuje rozhodnutí obsahující seznam s názvy a adresami zodpovědných dovozců nerostných surovin a kovů spadajících do působnosti tohoto nařízení.

 

2. Komise přijme seznam v souladu s poradním postupem stanoveným v čl. 13 odst. 2 a využije k tomu šablonu uvedenou v příloze Ia.

 

3. Komise včas aktualizuje a zveřejňuje informace uvedené na seznamu, a to i na internetu. Komise odstraní ze seznamu jména zodpovědných dovozců, kteří v případě, že nepřijali dostatečná nápravná opatření, již nejsou členskými státy považováni za zodpovědné dovozce v souladu s čl. 14 odst. 3.

Odůvodnění

Zpravodaj chce poukázat na úsilí podniků, které v této oblasti přijímají závazky. Za tímto účelem od Komise požaduje sestavit seznam zodpovědných dovozců na základě zpráv o provádění tohoto nařízení členskými státy. Tento seznam může být pro podniky motivací se do systému zapojit a následné pozitivní reakce (sdělovacích prostředků) mohou povzbudit konkurenty k tomu, aby učinili totéž.

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Článek 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 7b

 

Známka „evropského zodpovědného dovozce“

 

1. Zodpovědným dovozcům přidělí příslušné orgány členských států známku „evropského zodpovědného dovozce“.

 

2. V případě nedodržení tohoto nařízení mohou příslušné orgány členských států známku „evropského zodpovědného dovozce“ odejmout nebo její propůjčení pozastavit.

 

3. Grafické prvky známky „evropského zodpovědného dovozce“ stanoví Komise.

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Článek 7 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 7c

 

Systémy používané v rámci odvětví

 

1. V průběhu přechodného období mohou příslušná odvětvová sdružení podat Komisi žádost o to, aby byl určitý systém používaný v rámci odvětví uznán za rovnocenný, pokud jde o požadavky tohoto nařízení.

 

Tato žádost je podložena důkazy a informacemi.

 

2. Žádosti uvedené v odstavci 1 lze podat pouze v souvislosti se systémy, které byly v rámci odvětví používány v době vstupu tohoto nařízení v platnost.

 

3. Pokud Komise na základě důkazů a informací poskytnutých podle odstavce 1 rozhodne, že systém v rámci odvětví umožňuje zodpovědnému dovozci, který jej účinně provádí, dodržovat povinnosti stanovené v článcích 4, 5, 6 a 7, uzná jej za rovnocenný.

 

4. Zúčastněné strany uvědomí Komisi o jakýchkoli změnách nebo aktualizacích systémů používaných v rámci odvětví, které byly v souladu s odstavcem 3 uznány za rovnocenné.

 

5. Komise uznání rovnocennosti odejme na základě svého rozhodnutí, že změny nebo aktualizace systému používaného v rámci odvětví znemožňují zodpovědnému dovozci dodržování povinností stanovených v článcích 4, 5, 6 a 7, nebo pokud nedostatky v systému souvisí s opakovanými nebo závažnými případy nedodržení předpisů ze strany zodpovědných dovozců.

 

6. Komise zřídí a pravidelně aktualizuje internetový rejstřík systémů používaných v rámci odvětví, které získaly uznání rovnocennosti.

 

7. Zodpovědní dovozci nerostných surovin a kovů, u nichž lze prokázat, že pochází výhradně od stran certifikovaných systémem v rámci odvětví, jemuž bylo uděleno uznání rovnocennosti, nebo dovozci, kteří sami byli certifikováni systémem v rámci odvětví, jemuž bylo uděleno uznání rovnocennosti, jsou osvobozeni od požadavku provádění nezávislého auditu třetí stranou. Dané osvědčení systémem v rámci odvětví je následně zasláno příslušným orgánům.

Odůvodnění

Zpravodaj chce předejít zdvojování auditů a zajistit soulad se stávajícími systémy v rámci odvětví a zároveň uznat odpovědné úsilí, které již odvětvová sdružení vyvinula. K tomuto účelu hodlá vytvořit postup uznávání rovnocennosti na základě ověření ze strany Komise. Navrhuje rovněž postup pro odejmutí uznání rovnocennosti. Aby se podpořila účinnost tohoto systému pro zodpovědné dovozce, hodlá zpravodaj zajistit publicitu příslušnému seznamu na internetu. Zpravodaj si rovněž přeje, aby se na zodpovědné dovozce, kteří byli certifikováni systémem v rámci odvětví, jemuž bylo uděleno uznání rovnocennosti, nevztahoval požadavek provádění nezávislého auditu třetí stranou.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Článek 7 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 7d

 

Povinnosti subjektů zabývajících se tavením a rafinací v oblasti náležité péče

 

1. Subjekty zabývající se tavením nebo rafinací se sídlem v Unii, které zpracovávají a dovážejí nerostné suroviny a jejich koncentráty, mají povinnost uplatňovat unijní systém náležité péče v rámci dodavatelského řetězce nebo systém náležité péče uznaný Komisí za rovnocenný.

 

2. Řádné uplatňování evropského systému náležité péče ze strany subjektů zabývajících se tavením a rafinací zajišťují příslušné orgány členských států. Nedodržují-li subjekty zabývající se tavením nebo rafinací tyto povinnosti, orgány je uvědomí a požádají, aby přijaly nápravná opatření a podřídily se evropskému mechanismu náležité péče. Jestliže nedodržování trvá, příslušné orgány členských států uplatní postih za porušení tohoto nařízení. Tento postih je ukončen, jestliže se subjekt zabývající se tavením nebo rafinací podřídí ustanovením tohoto nařízení.

Odůvodnění

Evropské subjekty zabývající se tavením a rafinací jsou klíčovými aktéry dodavatelského řetězce, neboť zasahují do procesu v okamžiku zpracování nerostných surovin. Jsou tedy v lepší pozici shromažďovat, poskytovat a ověřovat informace o původu nerostných surovin a o různých hospodářských subjektech, které za ně nesou odpovědnost. Z tohoto důvodu by pro ně mělo být povinné dodržovat toto nařízení.

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise na základě informací, které poskytly členské státy ve svých zprávách podle článku 15, přijímá a zveřejňuje rozhodnutí obsahující seznam s názvy a adresami zodpovědných subjektů zabývajících se tavením a rafinací nerostných surovin spadajících do působnosti tohoto nařízení.

1. Komise na základě informací, které poskytly členské státy ve svých zprávách podle článku 15, přijímá a zveřejňuje rozhodnutí obsahující seznam s názvy a adresami zodpovědných subjektů zabývající se tavením a rafinací.

Odůvodnění

Seznam v dokumentu COM je koncipován jako seznam všech subjektů zabývajících se tavením a rafinací v dodavatelském řetězci zodpovědného dovozce, bez ohledu na to, zda se tyto subjekty nachází v EU nebo mimo ni a zda splňují normy pokynů OECD či nikoli. Aby byl seznam skutečně motivační, měly subjekty například v souladu s pokyny OECD podávat veřejné zprávy o své náležité péči a dát k dispozici svůj audit. Tento systém by měl být rovněž otevřený i těm subjektům zabývajícím se tavením a rafinací, které v současnosti netvoří článek dodavatelského řetězce evropských společností.

Pozměňovací návrh  45

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise na seznamu uvedeném v odstavci 1 vyznačí ty subjekty zabývající se tavením a rafinací, které, alespoň částečně, získávají nerostné suroviny z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí.

2. Komise na seznamu uvedeném v odstavci 1 vyznačí ty subjekty zabývající se tavením a rafinací, které, alespoň částečně, získávají nerostné suroviny z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí. Seznam je vypracován tak, že zohledňuje stávající rovnocenná odvětví, státní nebo jiné systémy náležité péče, které zahrnují nerostné suroviny a kovy, na něž se vztahuje toto nařízení.

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise přijme seznam v souladu s šablonou uvedenou v příloze II a podle regulativního postupu stanoveného v čl. 13 odst. 2. Musí být konzultován sekretariát OECD.

3. Komise přijme seznam v souladu s poradním postupem stanoveným v čl. 13 odst. 2 a využije k tomu šablonu uvedenou v příloze II. Musí být konzultován sekretariát OECD.

Odůvodnění

Zpravodaj změnil pojmy používané pro projednávání ve výborech, použil správnou šablonu a uvedl čl. 9 odst. 2 do souladu s čl. 13 odst. 2, v němž je navržen poradní postup.

Pozměňovací návrh  47

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Komise včas aktualizuje informace uvedené na seznamu. Komise odstraní ze seznamu názvy subjektů zabývajících se tavením a rafinací, které již nejsou členskými státy považovány za zodpovědné dovozce v souladu s čl. 14 odst. 3, nebo názvy subjektů zabývajících se tavením a rafinací v dodavatelském řetězci dovozců, kteří již nejsou považováni za zodpovědné dovozce.

4. Komise včas aktualizuje a zveřejňuje informace uvedené na seznamu, a to i na internetu. Komise odstraní ze seznamu názvy subjektů zabývajících se tavením a rafinací, které již nejsou členskými státy považovány za zodpovědné dovozce v souladu s čl. 14 odst. 3, nebo názvy subjektů zabývajících se tavením a rafinací v dodavatelském řetězci dovozců, kteří již nejsou považováni za zodpovědné dovozce.

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise přijme rozhodnutí zveřejnit, a to i na internetu, seznam příslušných orgánů podle šablony uvedené v příloze III a v souladu s regulativním postupem podle čl. 13 odst. 2. Komise seznam pravidelně aktualizuje.

2. Komise přijme rozhodnutí zveřejnit, a to i na internetu, seznam příslušných orgánů, a to v souladu s poradním postupem stanoveným v čl. 13 odst. 2 a využije k tomu šablonu uvedenou v příloze III. Komise seznam pravidelně aktualizuje.

Odůvodnění

Zpravodaj změnil pojmy používané pro projednávání ve výborech, použil správnou šablonu a uvedl čl. 9 odst. 2 do souladu s čl. 13 odst. 2, v němž je navržen poradní postup.

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Kontroly uvedené v odstavci 1 se provádějí na základě přístupu založeného na posouzení rizik. Kontroly mohou být taktéž prováděny v případě, že příslušný orgán má k dispozici významné informace, včetně opodstatněných obav třetích osob, týkající se dodržování tohoto nařízení ze strany zodpovědného dovozce.

2. Kontroly uvedené v odstavci 1 se provádějí na základě přístupu založeného na posouzení rizik. Kontroly se taktéž provádějí v případě, že příslušný orgán má k dispozici významné informace, včetně opodstatněných obav třetích osob, týkající se dodržování tohoto nařízení ze strany zodpovědného dovozce.

Odůvodnění

Zpravodaj chce zajistit, aby příslušný orgán členského státu nezneužíval své diskreční pravomoci a prováděl kontroly, jakmile získá příslušné odůvodněné žádosti. Proto nahrazuje spojení „mohou být prováděny“ výrazem „se provádějí“.

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení

Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 11a

 

Zřízení systému „evropského osvědčení zodpovědnosti“ na základě udělování známek společnostem působícím v pozdějších fázích dodavatelského řetězce nerostných surovin

 

1. Společnostem působícím v pozdějších fázích dodavatelského řetězce a uplatňujícím opatření náležité péče na základě pokynů OECD pro náležitou péči nebo jiného systému náležité péče uznaného tímto nařízením za rovnocenný, může být uděleno „evropské osvědčení zodpovědnosti“.

 

2. Společnosti se sídlem v Unii působící v pozdějších fázích dodavatelského řetězce nerostných surovin, které si přejí toto osvědčení získat, mohou podat svou žádost, v níž specifikují jimi zavedená opatření náležité péče, u příslušných orgánů členských států.

 

3. Příslušné orgány členských států mohou toto osvědčení společnostem se sídlem v Unii působícím v pozdějších fázích dodavatelského řetězce nerostných surovin vydat na základě kritérií, která stanovuje Komise. Za rovnocenné, pokud jde o požadavky tohoto nařízení, mohou být uznány systémy používané v rámci odvětví.

 

4. Grafické prvky známky „evropského osvědčení zodpovědnosti“ stanoví Komise.

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 12a

 

V zájmu zajištění přehlednosti, jasnosti a konsistence pro potřeby hospodářských subjektů, zejména malých a středních podniků, vypracuje Komise na základě konzultací s Evropskou službou pro vnější činnost a OECD nezávazné pokyny ve formě příručky pro společnosti, v níž bude vysvětleno, jak nejlépe uplatňovat kritéria pro ty oblasti, na něž se může vztahovat toto nařízení. Tato příručka bude vycházet z definic oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí stanovených v článku 2e tohoto nařízení a zohlední pokyny OECD pro náležitou péči v této sféře.

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Má-li být o stanovisku výboru rozhodnuto písemným postupem, ukončuje se tento postup bez výsledku, pokud o tom ve lhůtě stanovené pro vydání stanoviska rozhodne předseda výboru nebo pokud o to požádá prostá většina členů výboru.

vypouští se

Odůvodnění

Zpravodaj se domnívá, že zahrnutí doložky bez stanoviska do této zprávy nelze odůvodnit, a proto navrhuje druhou část čl. 13 odst. 2 vypustit.

Pozměňovací návrh   53

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Odůvodnění

V zájmu urychlení legislativního procesu se zde předkládá návrh Nizozemska, který se v současné době projednává v Radě. Tento pozměňovací návrh byl předložen, aby sněmovna mohla již v počáteční fázi o tomto návrhu jednat a zaujmout k němu své stanovisko.

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Tři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté každých šest let Komise přezkoumá jeho fungování a účinnost, a to rovněž pokud jde o podporu a náklady na zodpovědné získávání nerostných surovin, na které se vztahuje, z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí. Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o přezkumu.

3. Dva roky ode dne použitelnosti tohoto nařízení a poté každé tři roky Komise přezkoumá jeho fungování a účinnost a aktuální dopad systému v rámci EU i na místě, a to rovněž pokud jde o podporu a náklady na zodpovědné získávání nerostných surovin, na které se vztahuje, z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí. Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o přezkumu.

 

Během tohoto přezku Komise:

 

– posoudí, zda je pro podniky v pozdější fázi dodavatelského řetězce možné, aby s vynaložením veškerého úsilí určily a přezkoumávaly postupy náležité péče subjektů v jejich dodavatelském řetězci zabývajících se tavením a rafinací a posuzovaly, zda tyto subjekty dodržují opatření náležité péče uvedená v pokynech OECD pro náležitou péči.

 

– analyzuje možnost začlenit do působnosti tohoto nařízení na základě řádného posouzení dopadu nové nerosty a kovy, pokud v dodavatelském řetězci existuje v souvislosti s daným nerostem či kovem dostatek zkušeností a odborných znalostí ohledně náležité péče.

Pozměňovací návrh   55

Návrh nařízení

Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 15a

 

Doprovodná opatření

 

1. Komise předloží během přechodného období v případě potřeby legislativní návrh, v němž stanoví doprovodná opatření s cílem zvýšit účinnost tohoto nařízení v souladu se společným sdělením Evropskému parlamentu a Radě nazvaným „Zodpovědné získávání nerostných surovin pocházejících z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí. Úsilí o vytvoření integrovaného přístupu EU“ (JOIN(2014)8).

 

Doprovodná opatření zajišťující integrovaný přístup EU k závazku zodpovědného získávání nerostných surovin stanovují:

 

a) podporu v podobě pobídek určená podnikům získávajícím zdroje zodpovědným způsobem a technická pomoc a pokyny podnikům s přihlédnutím k situaci malých a středních podniků a jejich postavení v dodavatelském řetězci s cílem usnadnit dodržování požadavků tohoto nařízení;

 

b) pokračující politické dialogy s třetími zeměmi a jinými zúčastněnými stranami, včetně možnosti harmonizace s vnitrostátními a regionálními certifikačními systémy a spolupráci s iniciativami partnerství veřejného a soukromého sektoru;

 

c) trvalou a cílenou rozvojovou spolupráci se třetími zeměmi, zejména pomoc s uváděním na trh nerostných surovin, které nepocházejí z oblastí postižených konfliktem, a napomáhání místním podnikům při dodržování tohoto nařízení;

 

d) úzkou spolupráci s členskými státy zaměřující se na vytváření doplňkových iniciativ v oblasti informování spotřebitelů, investorů a zákazníků, jakož i další pobídky na podporu zodpovědného obchodního chování a doložky o plnění v rámci dodavatelských smluv podepsaných vnitrostátními orgány v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU.

 

2. Komise předloží každoročně zprávu o plnění týkající se doprovodných opatření prováděných podle odstavce 1 a jejich dopadu a efektivity.

Pozměňovací návrh   56

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Toto nařízení se použije se ode dne …*

 

___________________________

 

*Úř. věst.: prosím vložte datum: dva roky po vstupu tohoto nařízení v platnost.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dne 5. března 2014 předložila Evropská komise legislativní návrh, jehož cílem je znesnadnit ozbrojeným skupinám v oblastech postižených konflikty a ve vysoce rizikových oblastech financování svých aktivit z těžby nerostných surovin a obchodu s nimi. Tento přístup je zaměřen na to, aby bylo pro podniky snazší získávat cín, tantal, wolfram a zlato ze zodpovědných zdrojů a byly podpořeny legitimní obchodní kanály.

Historické souvislosti

Tímto návrhem se EU připojuje k mezinárodnímu úsilí o řešení problémů v zemích, které mají bohaté zdroje, ale hrozí ozbrojené konflikty, jako je oblast Velkých jezer, a hodlá se z tohoto úsilí poučit. Dvě nejznámější opatření byla přijata v letech 2011 a 2010: v roce 2011 Pokyny OECD pro náležitou péči v zodpovědných dodavatelských řetězcích nerostných surovin z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí (pokyny OECD pro náležitou péči) a v roce 2010 oddíl 1502 právního předpisu USA – Dodd-Frankova zákona o reformě finančních trhů a ochraně spotřebitele.

Obsah

Komise, mimo jiné v reakci na usnesení Parlamentu, předkládá návrh nařízení, kterým zřizuje systém EU pro autocertifikaci dovozců cínu, tantalu, wolframu a zlata, kteří se rozhodnou do Evropské unie dovážet zodpovědným způsobem. Autocertifikace od dovozců působících v EU, kteří dováží tyto kovy a jejich rudy,vyžaduje „náležitou péči“, tj. aby předcházeli působení škod v místech těžby, a to sledováním a správou svých nákupů a prodejů podle pěti kroků uvedených v pokynech Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro náležitou péči. Nařízení umožňuje dovozcům působícím v EU zintenzívnit stávající úsilí o zajištění „čistých“ dodavatelských řetězců v legitimních obchodních vztazích s hospodářskými subjekty ze zemí postižených konfliktem. EU hodlá posílit veřejnou odpovědnost subjektů zabývajících se tavením a rafinací, zvýšit transparentnost dodavatelského řetězce a usnadnit zodpovědné získávání nerostných surovin tím, že každý rok zveřejní seznam „zodpovědných subjektů zabývajících se tavením a rafinací“ z EU a celého světa. V EU působí více než 400 dovozců těchto rud a kovů, což ji činí jedním z největších trhů s cínem, tantalem, wolframem a zlatem.

Podpora návrhu Komise

Zpravodaj v zásadě podporuje návrh nařízení Komise. Návrh se zaměřuje na nejúčinnější úroveň dodavatelského řetězce těchto nerostných surovin v EU, a to na subjekty zabývající se tavením a rafinací, s cílem usnadnit předávání informací o náležité péči konečným uživatelům. Subjekty zabývající se tavením a rafinací jsou nejzazší instancí, kam lze původ nerostných surovin vysledovat. Pro náležitou péči jsou důležité veškeré informace, které lze od subjektů zabývajících se tavením a rafinací o jejich dodavatelích získat. Návrh Komise podnikům EU umožňuje lépe dodržovat požadavky Dodd–Frankova zákona.

Zpravodaj rovněž souhlasí s tím, aby tento systém EU (stejně jako pokyny OECD) platil pro všechny oblasti postižené konfliktem a pro vysoce rizikové oblasti. Na rozdíl od amerického Dodd-Frankova zákona, který se zatím soustředí pouze na oblast Velkých jezer, chce EU docílit toho, aby se působení škod vyhýbaly podniky po celém světě. Zpravodaj zastává názor, že EU by neměla zavádět seznam oblastí postižených konflikty či vysoce rizikových oblastí, ale spíše podnikům poskytnout příručku s nástroji, které potřebují k provádění náležité péče.

Zpravodaj také podporuje přístup založený na dobrovolnosti, který se v návrhu Komise objevuje. Domnívá se, že tržní tlak na malém, transparentním trhu dovozců a subjektů zabývajících se tavením a rafinací by měl zajistit vysokou míru účasti. Zpravodaj vítá doprovodná opatření, která jsou v doprovodném sdělení (1) navržena na podporu vysoké míry účasti, a doufá, že tato opatření lze provádět souběžně s nařízením a že Parlament navíc bude o jejich provádění průběžně informován.

Mimo to je zpravodaj toho názoru, že díky zvolenému dobrovolnému přístupu může EU efektivněji pracovat se systémy náležité péče v dodavatelském řetězci, které vyvinula obchodní sdružení, jež v souladu s pokyny OECD zavedla ve svých oblastech obecné normy.

Zodpovědní dovozci mohou získávat nerostné suroviny pouze od subjektů zabývajících se tavením/rafinací, které podstoupily audit u třetí strany. Pomocí těchto auditů získá systém EU dobrou představu o dodavatelích a dolech. Postupné navyšování počtu auditovaných subjektů zabývajících se tavením umožní odvětví přizpůsobit se pravidlům, aniž by došlo k nabídkovým šokům.

Přístup založený na dobrovolnosti podnítí k účasti průkopnické podniky. Tato skupina se bude v důsledku konkurenčních tlaků na trhu postupně rozrůstat. Podniky se mohou zapojit kdykoli, podle vlastního uvážení. Rozhodnutí k zapojení do systému si mohou dobře promyslet a omezit tak náklady a dopady.

Zpravodaj chce se zodpovědnými podniky spolupracovat na prevenci dočasného nedostatku dodávek a snížení ekonomické aktivity v oblastech zasažených konfliktem a na podpoře legitimního obchodu.

Směrnice o podávání zpráv o nefinančních informacích

Zpravodaj dává přednost tomu, aby se k podpoře podávání zpráv o náležité péči v dodavatelském řetězci v rámci obchodu s nerostnými surovinami využily stávající nástroje. Směrnice o zveřejňování nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými podniky a skupinami ukládá velkým podnikům s více než 500 zaměstnanci, aby zveřejňovaly informace o politikách v oblasti lidských práv, boje proti korupci a náležité péče v dodavatelském řetězci. Směrnice umožňuje Komisi v roce 2016 vypracovat pokyny, které usnadní zveřejňování těchto informací po vstupu v platnost v roce 2017. Zpravodaj se připojí k úsilí o přesvědčení Komise, aby do těchto pokynů zařadila ukazatele výkonnosti ve vztahu k povinnosti poskytovat informace o obchodu s nerostnými surovinami, na něž se vztahuje toto nařízení. Problémy spojené s tím, že se podnik podílí na obchodu s konfliktními minerály, jehož vedlejším účinkem může být rozdmýchávání konfliktu, jsou značné a nelze je v tomto kontextu zanedbat. Jakmile Komise učiní tento závazek, budou požadavky na podávání zpráv podobné požadavkům obsaženým v pokynech OECD platit rovněž pro velké podniky v EU.

Malé a střední podniky

Zpravodaj zastává názor, že malým a středním podnikům by mělo být umožněno zapojit se do systému EU, chtějí-li se přidat k průkopnickým podniků, neměly by k tomu však být nuceny. Domnívá se, že Komise správně zvolila i zde dobrovolný přístup. Prostřednictvím vhodných pobídek a pomoci, popsaných v doprovodných opatřeních, se mohou malé a střední podniky k účasti rozhodnout svobodně a v souladu se svou podnikatelskou logikou.

Zvýšení účinnosti nařízení

Zpravodaj předkládá řadu pozměňovacích návrhů, jejichž cílem je zvýšit účinnost nařízení. Podle něj je správné inspirovat se pravidly OECD a vyloučit kovy, které lze důvodně považovat za recyklované, aby nebyly znevýhodněny hospodářské subjekty jednající šetrně k životnímu prostředí. Tento přístup odráží jak praktické zkušenosti pokynů OECD, tak náležitou péči, která bude k zastavení zneužívání i nadále nezbytná.

Byla vyvinuta řada dalších systémů náležité péče v dodavatelském řetězci. Zpravodaj chce předejít zdvojování auditů. Dobrovolný systém by měl být co nejvíce efektivní a účinný. Komise by měla zavést vhodné nástroje, jimiž bude hodnotit práci ostatních systémů náležité péče v dodavatelském řetězci. Je třeba stanovit jasná kritéria, jejichž pomocí bude možné rozhodovat o uznání každého ze systémů.

Zpravodaj upřednostňuje provádění přezkumu po třech letech, neboť to považuje za důležitou součást budování co nejúčinnějšího systému. Načasování přezkumu se však bude odvíjet od toho, kdy systém začne fungovat. K provedení relevantního přezkumu je totiž třeba projít dvěma ročními cykly.

Širší zapojení do systému díky vhodným pobídkám

Zpravodaj chce co nejvíce zviditelnit podniky, které jednají správně. Seznam subjektů zabývajících se tavením by měl obsahovat sloupec s nerostnými surovinami a subjekty zabývající se tavením/rafinací by měl podle nerostných surovin seskupovat, aby se dovozci a další subjekty v seznamu mohli snadno orientovat.

Ve stejném duchu hodlá zpravodaj vytvořit také seznam odpovědných dovozců. Dovozci, kteří se rozhodnou učinit něco navíc, by za to měli být oceněni a měli by mít možnost stoupnout díky tomu v očích veřejnosti. Toho by bylo možné dosáhnout pomocí seznamu odpovědných dovozců.

Zpravodaj je toho názoru, že zapojení dovozců a subjektů zabývajících se tavením/rafinací je pro úspěch tohoto nařízení klíčové. Díky doprovodným opatřením, jako jsou pobídky pro malé a střední podniky, se na systému bude podílet řada dalších dovozců, což umožní systém zlepšovat.

Zpravodaj by rovněž chtěl rozšířit definici dovozců tak, aby umožnila autocertifikaci hospodářských subjektů a jejich zapojení do nového systému.

Zapojení Parlamentu a postup projednávání ve výborech

Zpravodaj si je vědom toho, že řadu praktických záležitostí obsáhnou příručky a metodické dokumenty. Zpravodaj chce v Parlamentu s kolegy hovořit o tom, jak nalézt správnou rovnováhu mezi provozní flexibilitou, pokud jde o provádění nařízení, a řádným zapojením normotvůrce do rozhodování o důležitých praktických záležitostech, jako je frekvence požadovaných auditů.

Dále zpravodaj hodlá předložit několik změn ohledně postupu projednávání ve výborech. Pokud nařízení skutečně neponechá Komisi žádnou diskreční pravomoc a bude od ní žádat pouze jeho provádění, jsou vhodnou volbou prováděcí akty. Dojde-li však v průběhu legislativního postupu ke změně povahy tohoto vztahu a Komise v důsledku změn získá větší diskreční pravomoc, bylo by vhodnější využít akty v přenesené pravomoci.

Zpravodaj již nyní odmítá zastaralý regulativní postup a nahrazuje jej poradním postupem, jak jej uvádí Komise v čl. 13 odst. 2. Mimo to je pro něj nepřípustné zahrnout doložku bez stanoviska.

(1)

Společné sdělení s názvem „Zodpovědné získávání nerostných surovin pocházejících z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí: Úsilí o vytvoření integrovaného přístupu EU“ ze dne 5. března 2014 (JOIN(2014)08).


STANOVISKO Výboru pro rozvoj (23.3.2015)

pro Výbor pro mezinárodní obchod

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém Unie pro autocertifikaci zodpovědných dovozců cínu, tantalu, wolframu, jejich rud a zlata pocházejících z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí založenou na náležité péči v rámci dodavatelského řetězce

(COM(2014)0111 – C7‑0092/2014 – 2014/0059(COD))

Navrhovatel: Bogdan Brunon Wenta

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovatel plně podporuje hlavní cíl legislativního návrhu, kterým je odstranění vazby mezi konfliktem a nelegálním využíváním nerostných surovin. Odstranění tohoto propojení má klíčový význam, neboť tzv. „konfliktní minerály“ narušují snahy vlád o sociální a hospodářský rozvoj, který není omezen na vybrané skupiny, o řádnou správu věcí veřejných, právní stát a ochranu lidských práv.

Dne 25. května 2011 přijala ministerská rada OECD Pokyny OECD pro náležitou péči v zodpovědných dodavatelských řetězcích nerostných surovin z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí. Mají pomoci podnikům dodržovat lidská práva a vyvarovat se toho, aby svými postupy získávání nerostných surovin přispívaly ke konfliktům. Pokyny OECD jsou považovány za dobrovolný mezinárodní rámec pro opatření náležité péče, jež mají uplatňovat podniky, které mají povinnost vypracovávat zprávu o konfliktních minerálech podle oddílu 1502 Dodd-Frankova zákona. Mimoto získaly podporu OSN a rovněž v prohlášení z Lusaky podepsaném 11 vedoucími představiteli států mezinárodní konference o oblasti Velkých jezer (ICGLR) se uvádí, že postupy a normy pokynů OECD budou začleněny do šesti nástrojů regionální iniciativy proti nezákonnému využívání přírodních zdrojů. Navzdory této široké podpoře je uplatňování tohoto dobrovolného rámce pro náležitou péči ze strany podniků nízké (pouze 12 %).

U návrhu Komise v jeho současné podobě, která je založená na přístupu „neškodit“, hrozí, že také nepřinese nic dobrého. Navrhovatel zastává názor, že by Evropská unie měla v této otázce zaujmout vůdčí přístup a vytvořit povinný mechanismus autocertifikace pro subjekty zabývající se rafinací a dovozce cínu, tantalu, wolframu, jejich rud a zlata pocházejících z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí. Tento přístup by odpovídal 4. alternativě, kterou Komise zvažovala ve svém posouzení dopadu.

Tento návrh nařízení nelze pokládat za pouhý samostatný nástroj obchodní politiky, nýbrž by na něj mělo být nahlíženo z širší mezinárodní perspektivy, včetně rozvojové spolupráce. Aby byla zaručena účinnost jeho provádění, budou souběžně s tímto nařízením uzákoněna také doprovodná opatření uvedená ve společném sdělení s názvem „Zodpovědné získávání nerostných surovin pocházejících z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí. Úsilí o vytvoření integrovaného přístupu EU“ (JOIN(2014)8).

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Navzdory tomu, že přírodní nerostné suroviny mají v oblastech postižených konflikty nebo vysoce rizikových oblastech velký rozvojový potenciál, mohou být příčinou sporů, pokud příjmy z nich přispívají k vypuknutí nebo pokračování násilných konfliktů, což narušuje vnitrostátní úsilí o rozvoj, řádnou správu a právní stát. V těchto oblastech je pro mír a stabilitu zásadní prolomení spojitosti mezi konflikty a nelegálním využíváním nerostných surovin.

(1) Navzdory tomu, že přírodní nerostné suroviny mají v oblastech postižených konflikty nebo vysoce rizikových oblastech velký rozvojový potenciál, jsou-li spravovány udržitelným způsobem, jsou příčinou sporů a příjmy z nich přispívají k vypuknutí nebo pokračování násilných konfliktů, což narušuje vnitrostátní úsilí o rozvoj, řádnou správu a právní stát. V těchto oblastech je pro mír a stabilitu zásadní prolomení spojitosti mezi konflikty a nelegálním využíváním nerostných surovin.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a) V těžebním průmyslu běžně dochází k porušování lidských práv, které může mít formu dětské práce, sexuálního násilí, mizení osob, nuceného stěhování a ničení rituálně nebo kulturně významných míst.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Dne 7. října 2010 schválil Evropský parlament usnesení vyzývající Unii přijímat právní předpisy po vzoru zákona USA o „konfliktních minerálech“, známého jako oddíl 1502 Dodd-Frankova zákona o reformě finančních trhů a ochraně spotřebitele; a Komise ve svých sděleních z let 20119 a 201210 oznámila svůj záměr zabývat se způsoby, jak zlepšit transparentnost v dodavatelském řetězci, včetně aspektů náležité péče. Ve sdělení z roku 2012 a v souladu se závazkem, který učinila na zasedání rady ministrů OECD v květnu 2011, se Komise rovněž zasazovala o větší podporu a využívání pokynů OECD pro nadnárodní podniky a pokynů OECD pro náležitou péči, a to i mimo členské státy OECD.

(7) Ve svých usneseních ze dne 7. října 20108a, 8. března 20118b, 5. července 20118c a 26. února 20148d žádal Evropský parlament, aby Unie přijala právní předpisy po vzoru zákona USA o „konfliktních minerálech“, známého jako oddíl 1502 Dodd-Frankova zákona o reformě finančních trhů a ochraně spotřebitele; a Komise ve svých sděleních z let 20119 a 201210 oznámila svůj záměr zabývat se způsoby, jak zlepšit transparentnost v dodavatelském řetězci, včetně aspektů náležité péče. Ve sdělení z roku 2012 a v souladu se závazkem, který učinila na zasedání rady ministrů OECD v květnu 2011, se Komise rovněž zasazovala o větší podporu a využívání pokynů OECD pro nadnárodní podniky a pokynů OECD pro náležitou péči, a to i mimo členské státy OECD.

__________________

__________________

 

8a Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. října 2010 o nedostatečné ochraně lidských práv a spravedlnosti v Demokratické republice Kongo.

 

8b Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. března 2011 o daních a rozvoji – Spolupráce s rozvojovými zeměmi na podpoře řádné správy v daňové oblasti.

 

8c Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2011 o zvyšování dopadu rozvojové politiky EU.

 

8d Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. února 2014 o podpoře rozvoje prostřednictvím odpovědných obchodních praktik, včetně úlohy těžebního průmyslu v rozvojových zemích.

9 Komoditní trhy a oblast surovin, COM(2011) 25 v konečném znění.

9 Komoditní trhy a oblast surovin, COM(2011) 25 v konečném znění.

10 Obchod, růst a rozvoj, COM(2012) 22 v konečném znění.

10 Obchod, růst a rozvoj, COM(2012) 22 v konečném znění.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) V kontextu tohoto nařízení je náležitá péče v dodavatelském řetězci soustavným, proaktivním a reaktivním procesem, jehož prostřednictvím hospodářské subjekty monitorují a spravují svůj nákup a prodej s cílem zajistit, aby nepřispívaly ke vzniku či prohlubovaní konfliktů a jejich nepříznivých dopadů.

(9) V kontextu tohoto nařízení a v souladu s pokyny OECD pro náležitou péči je náležitá péče v dodavatelském řetězci soustavným, proaktivním a reaktivním procesem, jehož prostřednictvím hospodářské subjekty v předvýrobní i povýrobní části dodavatelského řetězce monitorují a spravují svůj nákup a prodej s cílem zajistit, aby dodržovaly lidská práva a nepřispívaly ke vzniku či prohlubovaní konfliktů a jejich nepříznivých dopadů, a to jak přímo v těžebním odvětví, tak nepřímo v rámci širšího společenství.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Společnosti v Unii vyjádřily svůj zájem o zodpovědné získávání nerostných surovin v rámci veřejné konzultace a poskytly informace o stávajících systémech v rámci odvětví navržených v zájmu splnění jejich cílů v oblasti sociální odpovědnosti podniků, požadavků zákazníků a v zájmu zabezpečení svých dodávek. Společností Unie nicméně oznámily rovněž řadu obtíží při uplatňování náležité péče v dodavatelském řetězci způsobených rozsáhlostí a složitostí celosvětových dodavatelských řetězců zahrnujících velký počet hospodářských subjektů, které často nemají dostatečné povědomí nebo jsou z etického hlediska neuvědomělé. Komise by měla sledovat náklady spojené se zodpovědným získáváním a jejich možný dopad na konkurenceschopnost, zejména pro malé a střední podniky.

(12) Společnosti v Unii vyjádřily svůj zájem o zodpovědné získávání nerostných surovin v rámci veřejné konzultace a poskytly informace o stávajících systémech v rámci odvětví navržených v zájmu splnění jejich cílů v oblasti sociální odpovědnosti podniků, požadavků zákazníků a v zájmu zabezpečení svých dodávek. V souladu s pokyny OECD pro náležitou péči je zohledňována okolnost, že v oblastech postižených konflikty a vysoce rizikových oblastech s sebou nese náležitá péče praktické problémy, a že její uplatňování tudíž vyžaduje flexibilitu. Povaha a rozsah náležité péče, která je s ohledem na individuální podmínky daného podniku vhodná, záleží na řadě faktorů, mezi něž patří velikost a postavení podniku v rámci dodavatelského řetězce, přičemž jsou plně zohledňovány problémy, s nimiž se potýkají malé a střední podniky.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Subjekty zabývající se tavením a rafinací jsou důležitou součástí světových dodavatelských řetězců nerostných surovin, neboť jsou obvykle posledním článkem, kde může být náležitá péče účinně zajištěna prostřednictvím shromažďování, poskytování a ověřování informací týkajících se původu nerostných surovin a důkazního řetězce. Po této zpracovatelské fázi je zpětné vysledování původu nerostů často považováno za neproveditelné. Unijní seznam zodpovědných subjektů zabývajících se tavením a rafinací by proto mohl společnostem v povýrobní části poskytnout transparentnost a jistotu, pokud jde postupy náležité péče v dodavatelském řetězci.

(13) Dovozci jsou důležitou součástí světových dodavatelských řetězců nerostných surovin a kovů, neboť mají díky svému postavení obvykle lepší možnosti shromažďování, poskytování a ověřování informací týkajících se původu nerostných surovin a kovů a důkazního řetězce. Unijní seznam zodpovědných dovozců by proto mohl poskytnout transparentnost a jistotu podnikům v povýrobní části, které jsou v závislosti na svém postavení v dodavatelském řetězci samy povinny dodržovat postupy náležité péče definované v tomto nařízení a pokyny OECD pro náležitou péči.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Příslušné orgány členských států jsou odpovědné za zajištění jednotného dodržování autocertifikace ze strany zodpovědných dovozců, a to prostřednictvím vhodných následných kontrol s cílem ověřit, zda zodpovědní dovozci nerostných surovin a /nebo kovů v působnosti tohoto nařízení, kteří provedli autocertifikaci, dodržují závazky náležité péče v dodavatelském řetězci. Záznamy o takovýchto kontrolách se uchovávají nejméně 5 let. Členské státy jsou odpovědné za stanovení pravidel vztahujících se na porušení ustanovení tohoto nařízení.

(14) Příslušné orgány členských států jsou odpovědné za zajištění jednotného dodržování certifikace ze strany zodpovědných dovozců, a to prostřednictvím vhodných následných kontrol s cílem ověřit, zda certifikovaní zodpovědní dovozci nerostných surovin a /nebo kovů v působnosti tohoto nařízení dodržují závazky náležité péče v dodavatelském řetězci. Záznamy o takovýchto kontrolách se uchovávají nejméně 5 let. Komise by měla být odpovědná za stanovení pravidel vztahujících se na porušení ustanovení tohoto nařízení a za oznámení těchto pravidel členským státům.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Aby byly zajištěny vhodné podmínky provádění tohoto nařízení, prováděcí pravomoci by měly být svěřeny Komisi. Prováděcí pravomoci týkající se seznamu zodpovědných subjektů zabývajících se tavením a rafinací a seznamu příslušných orgánů členských států by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/201111.

(15) Aby byly zajištěny vhodné podmínky provádění tohoto nařízení, prováděcí pravomoci by měly být svěřeny Komisi. Prováděcí pravomoci týkající se seznamu zodpovědných dovozců a seznamu příslušných orgánů členských států by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/201111.

 

__________________

_______________

11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a) Aby byla zajištěna efektivita tohoto nařízení, pokud jde o průběžnou identifikaci nerostných surovin a kovů, jejichž získávání je využíváno k financování ozbrojených skupin a bezpečnostních sil v oblastech postižených konflikty a ve vysoce rizikových oblastech, měla by být Komisi v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie svěřena pravomoc přijímat akty pozměňující podle potřeby seznam nerostných surovin a kovů uvedený v příloze I. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti prováděla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktu v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Komise by měla pravidelně podávat Radě a Evropskému parlamentu zprávy o účinnosti systému. Tři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté každých šest let by měla Komise přezkoumat jeho fungování a účinnost, a to včetně přezkumu podpory zodpovědného získávání nerostných surovin, na které se vztahuje, z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí. Zprávy mohou být případně doplněny o příslušné legislativní návrhy, které mohou obsahovat závazná opatření.

(16) Komise by měla pravidelně podávat Radě a Evropskému parlamentu zprávy o účinnosti systému. Tři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté každých šest let by měla Komise přezkoumat jeho fungování a účinnost, a to včetně přezkumu podpory zodpovědného získávání nerostných surovin a kovů, na které se vztahuje, z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí. Zprávy mohou být případně doplněny o příslušné legislativní návrhy;

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Tímto nařízením se zřizuje systém Unie pro autocertifikaci založenou na náležité péči v rámci dodavatelského řetězce s cílem omezit možnosti ozbrojených skupin a bezpečnostních sil12 podílet se na obchodu s cínem, tantalem, wolframem, jejich rudami a zlatem. Je navržen tak, aby zajistil transparentnost a jistotu, pokud jde o dodavatelské postupy dovozců a subjektů zabývajících se tavením a rafinací, jež získávají nerostné suroviny z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí.

1. Tímto nařízením se zřizuje systém Unie pro náležitou péči v rámci dodavatelského řetězce, která je povinná s cílem vymýtit obchodování s nerostnými surovinami a kovy prováděné ozbrojenými skupinami a bezpečnostními silami12. Je navržen tak, aby zajistil transparentnost a jistotu, pokud jde o dodavatelský řetězec nerostných surovin a kovů, zejména subjekty zabývající se tavením a rafinací, jež výše uvedené materiály získávají z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí.

__________________

 

12 „Ozbrojené skupiny a bezpečnostní sily“ ve smyslu přílohy II Pokynů OECD pro náležitou péči v zodpovědných dodavatelských řetězcích nerostných surovin z oblastí postižených konflikty či vysoce rizikových oblastí: Druhé vydání, vydavatelství OECD (OECD(2013)). http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.

 

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

 

2. Toto nařízení stanoví povinnost týkající se náležité péče v dodavatelském řetězci pro dovozce působící v Unii, kteří se rozhodnou provádět autocertifikaci jako zodpovědní dovozci nerostů nebo kovů sestávajících z cínu, tantalu, wolframu a zlata, nebo tyto prvky obsahujících, jak je stanoveno v příloze I.

2. Toto nařízení stanoví povinnost týkající se náležité péče v dodavatelském řetězci pro všechny dovozce působící v Unii, kteří získávají nerostné suroviny a kovy spadající do působnosti tohoto nařízení a v souladu s pokyny OECD pro náležitou péči. Je navrženo tak, aby zaručovalo transparentnost a zpětnou sledovatelnost jejich postupů získávání nerostných surovin z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí, s cílem minimalizovat násilné konflikty a porušování lidských práv nebo jim předcházet tím, že dojde k omezení možností ozbrojených skupin a bezpečnostních sil s těmito nerostnými surovinami a kovy obchodovat.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Toto nařízení se vztahuje na podniky všech úrovní dodavatelského řetězce nerostných surovin a kovů, u nichž je možné, že budou dodávat nebo využívat nerostné suroviny a kovy pocházející z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b. Aby nedocházelo k nezamýšlenému narušování trhu, rozlišuje toto nařízení mezi úlohou podniků nacházejících se v předvýrobní a v povýrobní části dodavatelského řetězce. Uplatňování náležité péče musí být přizpůsobeno činnostem daného podniku a jeho postavení v dodavatelském řetězci.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

 

 

2c. Komise může ve spolupráci s certifikačními orgány a v souladu s pokyny OECD vydat další pokyny týkající se povinností, jež musí podniky v závislosti na svém postavení v dodavatelském řetězci splnit, s cílem zajistit, že bude tento systém zahrnovat flexibilní postup, jenž bude přihlížet k postavení malých a středních podniků.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) „nerostnými surovinami“ se rozumí rudy a koncentráty obsahující cín, tantal a wolfram, a zlato, jak je uvedeno v příloze I;

a) „nerostnými surovinami a kovy spadajícími do působnosti tohoto nařízení“ se rozumí všechny nerostné suroviny a kovy uvedené v příloze I;

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) „kovy“ se rozumí kovy, které sestávají z cínu, tantalu, wolframu, a zlata, nebo tyto prvky obsahují, jak je uvedeno v příloze I;

vypouští se

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) „pokyny OECD pro náležitou péči“ se rozumí pokyny OECD pro náležitou péči v zodpovědných dodavatelských řetězcích nerostných surovin z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí: druhé vydání, vydavatelství OECD (OECD(2013)), včetně všech doporučení Rady, příloh a dodatků, které mohou být pravidelně pozměňovány nebo nahrazovány;

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) „oblastmi postiženými konflikty či vysoce rizikovými oblastmi“ se rozumí oblasti, v nichž probíhá ozbrojený konflikt či přetrvává nestabilita po ukončení konfliktu, jakož i oblasti, ve kterých je státní správa a bezpečnost slabá nebo neexistuje, jak je tomu v případě zhroucených států, a oblasti, ve kterých dochází k všeobecně rozšířenému a systematickému porušování mezinárodního práva, včetně porušování lidských práv;

e) „oblastmi postiženými konflikty či vysoce rizikovými oblastmi“ se rozumí oblasti vyznačující se probíhajícím ozbrojeným konfliktem, všeobecně rozšířenými násilnostmi či jinými hrozbami pro obyvatele a pro tyto účely platí, že:

 

i) ozbrojený konflikt může mít různou podobu, může se jednat například o konflikt, který má nebo nemá mezinárodní rozměr, do něhož mohou být zapojeny dva nebo více států nebo může mít podobu osvobozeneckých válek, povstání či občanských válek; a

 

ii) mezi vysoce rizikové oblasti mohou patřit oblasti politicky nestabilní nebo vystavené politickým represím, oblasti se slabými institucemi a ohroženou bezpečností, oblasti se zhroucenou občanskou infrastrukturou a všeobecně rozšířenými násilnostmi, přičemž oba typy oblastí se často vyznačují všeobecně rozšířeným porušováním lidských práv a nedodržováním vnitrostátního či mezinárodního práva;

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa) „podniky v povýrobní části“ se rozumí obchodníci a burzy s kovy, výrobci součástí, výrobci produktů, výrobci původního zařízení a maloobchodníci;

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) „dovozcem“ se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která deklaruje nerostné suroviny nebo kovy, na které se vztahuje toto nařízení, za účelem jejich propuštění do volného oběhu ve smyslu čl. 79 nařízení Rady (EHS) č. 2913/199213;

g) „dovozcem“ se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která poprvé uvádí na trh nerostné suroviny nebo kovy, na které se vztahuje toto nařízení, za účelem jejich propuštění do volného oběhu ve smyslu čl. 79 nařízení Rady (EHS) č. 2913/199213;

__________________

__________________

13 Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1).

13 Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1).

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) „zodpovědným dovozcem“ se rozumí každý dovozce, který se rozhodne provádět autocertifikaci podle pravidel stanovených v tomto nařízení;

h) „zodpovědným dovozcem“ se rozumí každý dovozce nerostných surovin a kovů, který dodržuje pravidla stanovená v tomto nařízení;

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ha) „zodpovědným podnikem“ se rozumí každý podnik, který splňuje pravidla náležité péče definovaná v pokynech OECD pro náležitou péči;

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) autocertifikací“ se rozumí prohlášení o dodržování povinností týkajících se systémů řízení, řízení rizik, auditů prováděných třetí stranou a poskytování informací, jak je uvedeno v tomto nařízení;

i) evropským certifikátem zodpovědného dovozce“ se rozumí doklad vydaný příslušnými orgány každému dovozci, který dodržuje pravidla stanovená v tomto nařízení;

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. -n a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

na) „podniky v předvýrobní části“ se rozumí důlní podniky (řemeslné podniky a producenti malého nebo velkého rozsahu), místní obchodníci či vývozci ze zemí původu nerostných surovin nebo kovů, mezinárodní obchodníci s koncentráty, podniky zabývající se opětovným zpracováním nerostných surovin a kovů a subjekty zabývající se jejich tavením či rafinací;

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. o

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

o) „náležitou péčí v dodavatelském řetězci“ se rozumí povinnosti zodpovědných dovozců cínu, tantalu a wolframu, jejich rud, a zlata související s jejich systémy řízení, řízením rizik, audity prováděnými třetí stranou a poskytováním informací s cílem zjistit a řešit skutečná a potenciální rizika spojená s oblastmi postiženými konflikty či vysoce rizikovými oblastmi, aby předešli negativním dopadům souvisejícím s jejich činnostmi, které se týkají získávání nerostných surovin, nebo je zmírnili;

o) „náležitou péčí v dodavatelském řetězci“ se rozumí povinnosti zodpovědných podniků související s jejich systémy řízení, řízením rizik, audity prováděnými třetí stranou a poskytováním informací s cílem zjistit a řešit skutečná a potenciální rizika spojená s oblastmi postiženými konflikty či vysoce rizikovými oblastmi, aby předešli negativním dopadům souvisejícím s jejich činnostmi, které se týkají získávání nerostných surovin, nebo je zmírnili a aby zajistili, že těmito svými činnostmi nebudou přispívat k nelegálnímu obchodu s nerostnými surovinami a kovy a k financování konfliktů a nezpůsobí porušování lidských práv;

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. -q a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

qa) „ozbrojenými skupinami a bezpečnostními silami“ se rozumí skupiny uvedené v příloze II pokynů OECD pro náležitou péči;

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 3 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Autocertifikace zodpovědných dovozců

Certifikace zodpovědných dovozců

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Každý dovozce nerostných surovin nebo kovů, na které se vztahuje toto nařízení, může provést autocertifikaci jako zodpovědný dovozce tak, že příslušnému orgánu členského státu oznámí, že dodržuje povinnosti náležité péče v dodavatelském řetězci stanovené v tomto nařízení. Oznámení musí obsahovat dokumentaci, v níž dovozce potvrzuje své dodržování povinností, včetně výsledků nezávislých auditů provedených třetí stranou.

1. Každý dovozce nerostných surovin nebo kovů, na které se vztahuje toto nařízení, je příslušným orgánem členského státu certifikován jako zodpovědný dovozce poté, co oznámí, že dodržuje povinnosti náležité péče v dodavatelském řetězci stanovené v tomto nařízení. Oznámení musí obsahovat dokumentaci, v níž dovozce potvrzuje své dodržování povinností, včetně výsledků nezávislých auditů provedených třetí stranou.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány členských států musí provádět vhodné následné kontroly, aby bylo zajištěno, že zodpovědní dovozci nerostných surovin nebo kovů spadajících do působnosti tohoto nařízení, kteří provedli autocertifikaci, dodržují své povinnosti podle článků 4, 5, 6, a 7 tohoto nařízení.

2. Příslušné orgány členských států musí provádět vhodné následné kontroly, aby bylo zajištěno, že certifikovaní zodpovědní dovozci nerostných surovin nebo kovů spadajících do působnosti tohoto nařízení dodržují své povinnosti podle článků 4, 5, 6, a 7 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 4 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Závazky související se systémem řízení

Závazky související se systémem řízení pro dovozce

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 4 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zodpovědný dovozce nerostných surovin nebo kovů spadajících do působnosti tohoto nařízení:

Každý dovozce nerostných surovin a kovů spadajících do působnosti tohoto nařízení v souladu s pokyny OECD pro náležitou péči:

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) přijme a dodavatelům a veřejnosti jasně představí svou politiku pro dodavatelský řetězec nerostných surovin a kovů potenciálně pocházejících z oblastí postižených konflikty nebo vysoce rizikových oblastí;

a) přijme a dodavatelům a veřejnosti jasně a systematicky představí svou politiku pro dodavatelský řetězec nerostných surovin a kovů potenciálně pocházejících z oblastí postižených konflikty nebo vysoce rizikových oblastí;

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 5 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Povinnosti vyplývající z řízení rizik

Povinnosti vyplývající z řízení rizik pro dovozce

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 5a

 

Závazky související se systémem řízení a povinnosti vyplývající z řízení rizik pro podniky

 

Podniky v povýrobní části mimo jiné s vynaložením veškerého úsilí identifikují postupy náležité péče subjektů v jejich dodavatelském řetězci zabývajících se tavením a rafinací, podrobí je přezkumu a posoudí, zda tyto subjekty dodržují opatření náležité péče uvedená v pokynech OECD pro náležitou péči. Podniky v povýrobní části se mohou účastnit systémů, které v rámci celého odvětví posuzují dodržování pokynů OECD pro náležitou péči ze strany subjektů zabývajících se tavením a rafinací, a mohou informace, které tyto systémy poskytují, využívat v rámci své snahy o splnění doporučení obsažených v pokynech OECD pro náležitou péči a rovněž je poskytovat veřejnosti.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) dodržuje auditní zásady nezávislosti, povolanosti a odpovědnosti, jak je uvedeno v pokynech OECD pro náležitou péči.

c) dodržuje auditní zásady nezávislosti, povolanosti a odpovědnosti a platný rozsah auditu, jeho kritéria a postupy, jak je uvedeno v pokynech OECD pro náležitou péči.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) název a adresu každého ze zodpovědných subjektů zabývajících se tavením nebo rafinací v jeho dodavatelském řetězci;

a) název a adresu každého ze subjektů zabývajících se tavením nebo rafinací a/nebo každého podniku v jeho dodavatelském řetězci;

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) výsledky nezávislých auditů provedených třetí stranou a týkajících se každého zodpovědného subjektu zabývajícího se tavením nebo rafinací v jeho dodavatelském řetězci provedených v souladu s oblastí působnosti, cíli a zásadami stanovenými v čl. 6 tohoto nařízení;

b) výsledky nezávislých auditů provedených třetí stranou a týkajících se každého subjektu zabývajícího se tavením nebo rafinací a/nebo každého podniku v jeho dodavatelském řetězci provedených v souladu s oblastí působnosti, cíli a zásadami stanovenými v článku 6 tohoto nařízení;

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Zodpovědný dovozce nerostných surovin nebo kovů, na které se vztahuje toto nařízení, poskytne subjektům v povýrobní části dodavatelského řetězce, které nakupují přímo od něj, všechny informace získané a udržované podle jeho náležité péče v dodavatelském řetězci, při řádném zohlednění obchodního tajemství a jiných rizik týkajících se hospodářské soutěže.

4. Každý podnik poskytne subjektům v povýrobní části dodavatelského řetězce, které nakupují přímo od něj, všechny informace získané a udržované podle jeho náležité péče v dodavatelském řetězci, při řádném zohlednění obchodního tajemství a jiných rizik týkajících se hospodářské soutěže.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Čl. 8 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Seznam zodpovědných subjektů zabývajících se tavením a rafinací

Seznam zodpovědných dovozců nerostných surovin a kovů

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise na základě informací, které poskytly členské státy ve svých zprávách podle článku 15, přijímá a zveřejňuje rozhodnutí obsahující seznam s názvy a adresami zodpovědných subjektů zabývajících se tavením a rafinací nerostných surovin spadajících do působnosti tohoto nařízení.

1. Komise na základě informací, které poskytly členské státy ve svých zprávách podle článku 15, přijímá a zveřejňuje rozhodnutí obsahující seznam s názvy a adresami zodpovědných dovozců nerostných surovin a kovů spadajících do působnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Komise včas aktualizuje informace uvedené na seznamu. Komise odstraní ze seznamu názvy subjektů zabývajících se tavením a rafinací, které již nejsou členskými státy považovány za zodpovědné dovozce v souladu s čl. 14 odst. 3, nebo názvy subjektů zabývajících se tavením a rafinací v dodavatelském řetězci dovozců, kteří již nejsou považováni za zodpovědné dovozce.

4. Komise včas aktualizuje informace uvedené na seznamu. Každých šest měsíců odstraní Komise ze seznamu názvy dovozců, kteří již nejsou členskými státy považováni za zodpovědné dovozce v souladu s čl. 14 odst. 3, nebo názvy subjektů zabývajících se tavením a rafinací v dodavatelském řetězci dovozců, kteří již nejsou považováni za zodpovědné dovozce.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Čl. 10. – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Příslušné orgány členských států zveřejní zprávu, v níž podrobně uvedou veškerá zjištění všech následných kontrol, vhodným způsobem vysvětlí důvody těchto zjištění a připojí jakékoli dokumenty, na nichž svá zjištění zakládají.

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 12 a

 

Informace o „oblastech postižených konflikty“ či o „vysoce rizikových oblastech“

 

Komise v úzké spolupráci s Evropskou službou pro vnější činnost poskytne veřejnosti a podnikům dostatečné informace ohledně toho, co je „oblastmi postiženými konflikty“ či „vysoce rizikovými oblastmi“ myšleno a jakým způsobem jsou určovány.

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. V případě porušení ustanovení tohoto nařízení uloží příslušné orgány členských států povinnost zavést nápravná opatření, která mají být přijata zodpovědným dovozcem.

2. V případě porušení ustanovení tohoto nařízení vyrozumí příslušné orgány členských států zodpovědný podnik o nápravných opatřeních, která má přijmout.

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Čl. 15. – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Toto nařízení stanoví dvouleté přechodné období, které dovozcům nerostných surovin a kovů umožní, aby splnili své povinnosti týkající se podávání veřejných zpráv.

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b. Veškeré změny v pokynech OECD se obdobně použijí i v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 15a

 

Doprovodná opatření

 

1. Komise předloží během přechodného období legislativní návrh, v němž stanoví doprovodná opatření s cílem zvýšit účinnost tohoto nařízení v souladu se společným sdělením Evropskému parlamentu a Radě nazvaným „Zodpovědné získávání nerostných surovin pocházejících z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí. Úsilí o vytvoření integrovaného přístupu EU“ (JOIN(2014)8).

 

– Doprovodná opatření zajišťující integrovaný přístup EU k závazku zodpovědného získávání nerostných surovin:

 

a) podpora v podobě pobídek určená podnikům získávajícím zdroje zodpovědným způsobem a technická pomoc a pokyny podnikům s přihlédnutím k situaci malých a středních podniků a jejich postavení v dodavatelském řetězci s cílem usnadnit dodržování požadavků tohoto nařízení;

 

b) pokračující politické dialogy s třetími zeměmi a jinými zúčastněnými stranami, včetně možnosti harmonizace s vnitrostátními a regionálními certifikačními systémy a spolupráce s iniciativami partnerství veřejného a soukromého sektoru;

 

c) trvalá a cílená rozvojová spolupráce se třetími zeměmi, zejména pomoc s uváděním na trh nerostných surovin, které nepocházejí z oblastí postižených konfliktem, a napomáhání místním podnikům při dodržování tohoto nařízení;

 

d) úzká spolupráce s členskými státy zaměřující se na vytváření doplňkových iniciativ v oblasti informování spotřebitelů, investorů a zákazníků, jakož i další pobídky na podporu zodpovědného obchodního chování a doložky o plnění v rámci dodavatelských smluv podepsaných vnitrostátními orgány v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU.

 

2. Komise předloží každoročně zprávu o plnění týkající se doprovodných opatření prováděných podle odstavce 1 a jejich dopadu a efektivity.

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Článek 15 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 15b

 

Přenesení pravomocí

 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15c za účelem změny seznamu nerostných surovin a kovů uvedeného v příloze I.

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení

Článek 15 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 15c

 

Výkon přenesené pravomoci

 

Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 15a je svěřena Komisi na období … let od *. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto … období. Přenesení pravomocí se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

 

_________________

 

* Úř. věst.: vložte prosím datum vstupu tohoto nařízení v platnost.

POSTUP

Název

Systém Unie pro autocertifikaci zodpovědných dovozců cínu, tantalu, wolframu, jejich rud a zlata, které pocházejí z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí, založenou na náležité péči v rámci dodavatelského řetězce

Referenční údaje

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

13.3.2014

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

13.3.2014

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Bogdan Brunon Wenta

29.9.2014

Projednání ve výboru

10.11.2014

21.1.2015

 

 

Datum přijetí

9.3.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Heubuch, Hans Jansen, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Seb Dance, Paul Rübig, Judith Sargentini

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Hilde Vautmans


POSTUP

Název

Systém Unie pro autocertifikaci zodpovědných dovozců cínu, tantalu, wolframu, jejich rud a zlata, které pocházejí z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí, založenou na náležité péči v rámci dodavatelského řetězce

Referenční údaje

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Datum předložení EP

5.3.2014

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

13.3.2014

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

13.3.2014

DEVE

13.3.2014

BUDG

13.3.2014

ITRE

13.3.2014

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

AFET

9.3.2015

BUDG

25.6.2014

ITRE

22.7.2014

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Iuliu Winkler

3.9.2014

 

 

 

Projednání ve výboru

6.11.2014

23.2.2015

19.3.2015

 

Datum přijetí

14.4.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

16

2

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Reimer Böge, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Nicola Danti, Danuta Maria Hübner, Stelios Kouloglou, Sander Loones, Frédérique Ries, Pedro Silva Pereira, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Judith Sargentini

Datum předložení

24.4.2015

Právní upozornění - Ochrana soukromí