Διαδικασία : 2014/0059(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0141/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0141/2015

Συζήτηση :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Ψηφοφορία :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 16/03/2017 - 6.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1244kWORD 711k
24.4.2015
PE 546.838v02-00 A8-0141/2015

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος αυτοπιστοποίησης της δέουσας επιμέλειας όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού των υπεύθυνων εισαγωγέων κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού, που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου

(COM(2014)0111 – C8‑0092/2014 – 2014/0059(COD))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγητής: Iuliu Winkler

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος αυτοπιστοποίησης της δέουσας επιμέλειας όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού των υπεύθυνων εισαγωγέων κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού, που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου

(COM(2014)0111 – C8‑0092/2014 – 2014/0059(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0111),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0092/2014),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0141/2015),

1.      εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.      ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Ο φυσικός ορυκτός πλούτος σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις ή σε περιοχές υψηλού κινδύνου − αν και διαθέτει σημαντικές δυνατότητες για ανάπτυξη — μπορεί να αποτελέσει αιτία διαμάχης, εάν τα έσοδα τροφοδοτούν το ξέσπασμα ή τη συνέχιση βίαιων συγκρούσεων, υπονομεύοντας τις εθνικές προσπάθειες προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου. Στους τομείς αυτούς, η θραύση του δεσμού μεταξύ συγκρούσεων και παράνομης εκμετάλλευσης των ορυκτών είναι ζωτικής σημασίας για την ειρήνη και τη σταθερότητα.

(1) Ο φυσικός ορυκτός πλούτος σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις ή σε περιοχές υψηλού κινδύνου − αν και διαθέτει σημαντικές δυνατότητες για ανάπτυξη — μπορεί να αποτελέσει αιτία διαμάχης, εάν τα έσοδα τροφοδοτούν το ξέσπασμα ή τη συνέχιση βίαιων συγκρούσεων, υπονομεύοντας τις προσπάθειες προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου. Στους τομείς αυτούς, η θραύση του δεσμού μεταξύ συγκρούσεων και παράνομης εκμετάλλευσης των ορυκτών είναι ζωτικής σημασίας στοιχείο για τη διασφάλιση της ειρήνης, της ανάπτυξης και της σταθερότητας.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α) Οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν σύνηθες φαινόμενο στον τομέα της εξορυκτικής βιομηχανίας και περιλαμβάνουν την παιδική εργασία, τη σεξουαλική βία, την εξαναγκαστική εξαφάνιση, την καταναγκαστική επανεγκατάσταση και την καταστροφή τόπων και χώρων με τελετουργική και πολιτιστική σημασία·

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Το ζήτημα αφορά τις πλούσιες σε πόρους περιοχές όπου καταβάλλεται προσπάθεια από τις κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισμούς σε συνεργασία με επιχειρηματικούς φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να αντιμετωπιστεί η πρόκληση που τίθεται από την επιθυμία να ελαχιστοποιηθεί η χρηματοδότηση των ένοπλων ομάδων και των δυνάμεων ασφαλείας.

(2) Το ζήτημα αφορά τις πλούσιες σε πόρους περιοχές όπου καταβάλλεται προσπάθεια από τις κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισμούς σε συνεργασία με επιχειρηματικούς φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να αντιμετωπιστεί η πρόκληση που τίθεται από την επιθυμία να αποφευχθεί η χρηματοδότηση των ένοπλων ομάδων και των δυνάμεων ασφαλείας , συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων γυναικών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή εφιστώντας την προσοχή στις συνθήκες εκμετάλλευσης που επιβάλλουν οι ομάδες αυτές, καθώς και στο ζήτημα του βιασμού και της βίας που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των τοπικών πληθυσμών.

 

 

Αιτιολόγηση

(Η αιτιολόγηση αναφέρεται στην ανάγκη να αντικατασταθεί, στο αγγλικό κείμενο, ο όρος 'regions' από τον όρο 'areas', κάτι που δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α) Ο παρών κανονισμός αποτελεί ένα από τα μέσα για την εξάλειψη της χρηματοδότησης ενόπλων ομάδων μέσω του ελέγχου του εμπορίου ορυκτών που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων· αυτό δεν επηρεάζει το γεγονός ότι οι δράσεις της εξωτερικής και αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης πρέπει να εστιάζουν στην καταπολέμηση της διαφθοράς σε τοπικό επίπεδο, στο πρόβλημα των διάτρητων συνόρων, και στη διασφάλιση της κατάρτισης των τοπικών πληθυσμών και των εκπροσώπων τους ώστε να καταδεικνύονται οι σχετικές συνέπειες.

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αυτοσκοπός αλλά ως μέσο για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Στις 7 Οκτωβρίου 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο ζητούσε από την Ένωση να νομοθετεί ακολουθώντας τα όσα προβλέπει ο νόμος των ΗΠΑ για «ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων», γνωστός και ως τμήμα 1502 του νόμου «Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act»· και η Επιτροπή ανακοίνωσε στις ανακοινώσεις της του 2011 και του 2012 , την πρόθεσή της να διερευνήσει τρόπους βελτίωσης της διαφάνειας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών της δέουσας επιμέλειας. Στην τελευταία ανακοίνωση, και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει στο Υπουργικό Συμβούλιο του ΟΟΣΑ του Μαΐου 2011, η Επιτροπή τάχθηκε επίσης υπέρ τη μεγαλύτερης στήριξης και χρήσης των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, και των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια - ακόμα και εκτός του ΟΟΣΑ.

(7) Στα ψηφίσματά του της 7ης Οκτωβρίου 2010, της 8ης Μαρτίου 2011, της 5ης Ιουλίου 2011 και της 26ης Φεβρουαρίου 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από την Ένωση να νομοθετεί ακολουθώντας τα όσα προβλέπει ο νόμος των ΗΠΑ για «ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων», γνωστός και ως τμήμα 1502 του νόμου «Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act»· και η Επιτροπή ανακοίνωσε στις ανακοινώσεις της του 2011 και του 2012 , την πρόθεσή της να διερευνήσει τρόπους βελτίωσης της διαφάνειας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών της δέουσας επιμέλειας. Στην τελευταία ανακοίνωση, και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει στο Υπουργικό Συμβούλιο του ΟΟΣΑ του Μαΐου 2011, η Επιτροπή τάχθηκε επίσης υπέρ τη μεγαλύτερης στήριξης και χρήσης των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, και των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια - ακόμα και εκτός του ΟΟΣΑ.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Οι πολίτες της Ένωσης, καθώς και οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών έχουν αυξήσει την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις εταιρείες που λειτουργούν εντός της δικαιοδοσίας της Ένωσης και δεν λογοδοτούν για τη δυνητική τους σύνδεση με την παράνομη εξόρυξη και το εμπόριο ορυκτών που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων. Η συνέπεια αυτού είναι ότι τα εν λόγω ορυκτά, που ενδέχεται να υπάρχουν σε καταναλωτικά προϊόντα, συνδέουν τους καταναλωτές με συγκρούσεις εκτός της Ένωσης. Για το σκοπό αυτό, οι πολίτες ζήτησαν, ιδίως μέσω αναφορών, να προταθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο νομοθεσία, η οποία να αποδίδει ευθύνες στις εταιρείες, σύμφωνα με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ και του ΟΟΣΑ.

(8) Οι πολίτες της Ένωσης, καθώς και οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών έχουν αυξήσει την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις εταιρείες που λειτουργούν εντός της δικαιοδοσίας της Ένωσης και δεν λογοδοτούν για τη δυνητική τους σύνδεση με την παράνομη εξόρυξη και το εμπόριο ορυκτών που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων. Η συνέπεια αυτού είναι ότι τα εν λόγω ορυκτά, που ενδέχεται να υπάρχουν σε καταναλωτικά προϊόντα, συνδέουν τους καταναλωτές με συγκρούσεις εκτός της Ένωσης. Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές συνδέονται έμμεσα με συγκρούσεις οι οποίες έχουν σοβαρές επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, και δη τα δικαιώματα των γυναικών, καθώς οι ένοπλες ομάδες χρησιμοποιούν συχνά μαζικούς βιασμούς ως σκόπιμη στρατηγική εκφοβισμού και ελέγχου των τοπικών πληθυσμών με στόχο την προστασία των συμφερόντων τους. Για το σκοπό αυτό, οι πολίτες ζήτησαν, ιδίως μέσω αναφορών, να προταθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο νομοθεσία, η οποία να αποδίδει ευθύνες στις εταιρείες, σύμφωνα με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ και του ΟΟΣΑ.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, η δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού είναι μια συνεχής, προληπτική και συμπληρωματική διαδικασία, μέσω της οποίας οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων εποπτεύουν και διαχειρίζονται τις αγορές και τις πωλήσεις τους, με σκοπό να διασφαλίσουν ότι δεν συμβάλλουν σε συγκρούσεις και στις δυσμενείς συνέπειες αυτών.

(9) Στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, η δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού είναι μια συνεχής, προληπτική και συμπληρωματική διαδικασία, μέσω της οποίας οι εισαγωγείς δύνανται να εποπτεύουν και διαχειρίζονται τις αλυσίδες εφοδιασμού τους, με σκοπό να διασφαλίσουν ότι δεν συμβάλλουν σε συγκρούσεις και στις δυσμενείς συνέπειες αυτών. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να διασφαλίσει τη θραύση του δεσμού μεταξύ συγκρούσεων και παράνομης εκμετάλλευσης, χωρίς να υπονομευθεί η οικονομική σημασία του εμπορίου κασσιτέρου, τανταλίου, βολφραμίου και χρυσού για την ανάπτυξη των οικείων χωρών.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α) Η οδηγία 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου απαιτεί οι εταιρείες με περισσότερους από 500 εργαζομένους να κοινοποιούν πληροφορίες για μια σειρά πολιτικές συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της καταπολέμησης της διαφθοράς και της δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού. Αυτή η οδηγία της Επιτροπής αναπτύσσει κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να διευκολύνει τη γνωστοποίηση αυτών των πληροφοριών. Η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει σε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές δείκτες επιδόσεων σε σχέση με τα ορυκτά από εμπόλεμες ζώνες.

 

__________________

 

Οδηγία 2014/95/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες εταιρείες και ομίλους (ΕΕ L 330, 15.11.2014, σ. 1).

Αιτιολόγηση

The directive on disclosure of non-financial and diversity information by certain large groups and companies (Directive 2014/95/EU), which was adopted by Parliament and Council in 2014 and which will be applicable in 2017, enhances business transparency on social and environmental matters and also covered supply chain due diligence. The Commission will need to draft the guidelines on the methodology in 2016 and use of international standards and non-financial performance indicators in order to assist undertakings in their reporting. In this context the rapporteur wants the Commission also to include reporting on supply chain due diligence in relation to conflict minerals. This reporting requirement for large groups and companies needs to be coordinated with the decision making on the Regulation proposed by the Commission.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11β) Πολλά υφιστάμενα συστήματα δέουσας επιμέλειας ως προς την αλυσίδα εφοδιασμού θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού. Υπάρχουν ήδη βιομηχανικά προγράμματα που αποσκοπούν στη θραύση του δεσμού μεταξύ συγκρούσεων και προμήθειας κασσιτέρου, τανταλίου, βολφραμίου και χρυσού. Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούν ανεξάρτητους ελέγχους από τρίτα μέρη για την πιστοποίηση μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων εξευγενισμού με συστήματα διασφάλισης της υπεύθυνης μόνο προμήθειας ορυκτών. Αυτά τα βιομηχανικά προγράμματα θα μπορούσαν να αναγνωρίζονται από το ενωσιακό σύστημα. Ωστόσο, τα κριτήρια και οι διαδικασίες για την αναγνώριση τέτοιων συστημάτων για να αναγνωρίζονται ως ισοδύναμα με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού πρέπει να διευκρινιστούν έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η τήρηση υψηλών προτύπων και να αποφευχθεί ο διπλός έλεγχος.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Οι εταιρείες της Ένωσης εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους μέσω της δημόσιας διαβούλευσης για την υπεύθυνη λήψη των ορυκτών και υπέβαλλαν εκθέσεις για τα τρέχοντα προγράμματα της βιομηχανίας που έχουν σχεδιαστεί για την επίτευξη των στόχων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, την κάλυψη των αιτημάτων των πελατών τους και την ασφάλεια του εφοδιασμού τους. Ωστόσο, οι εταιρείες της Ένωσης έχουν επίσης αναφέρει αναρίθμητες δυσκολίες κατά την άσκηση της δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού, λόγω των χρονοβόρων και περίπλοκων παγκοσμίων αλυσίδων εφοδιασμού που προϋποθέτουν τη συμμετοχή πολλών φορέων που είναι συχνά ανεπαρκώς ενημερωμένοι ή χωρίς ηθικούς ενδοιασμούς. Το κόστος της υπεύθυνης προμήθειας και ο πιθανός αντίκτυπος της στην ανταγωνιστικότητα, ιδίως στις ΜΜΕ, θα πρέπει να παρακολουθείται από την Επιτροπή.

(12) Οι εταιρείες της Ένωσης εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους μέσω της δημόσιας διαβούλευσης για την υπεύθυνη λήψη των ορυκτών και υπέβαλλαν εκθέσεις για τα τρέχοντα προγράμματα της βιομηχανίας που έχουν σχεδιαστεί για την επίτευξη των στόχων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, την κάλυψη των αιτημάτων των πελατών τους και την ασφάλεια του εφοδιασμού τους. Ωστόσο, οι εταιρείες της Ένωσης έχουν επίσης αναφέρει αναρίθμητες δυσκολίες και πρακτικές προκλήσεις κατά την άσκηση της δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού, λόγω των χρονοβόρων και περίπλοκων παγκοσμίων αλυσίδων εφοδιασμού που προϋποθέτουν τη συμμετοχή πολλών φορέων που είναι συχνά ανεπαρκώς ενημερωμένοι ή χωρίς ηθικούς ενδοιασμούς. Το κόστος της υπεύθυνης προμήθειας, του ελέγχου από τρίτους, οι διοικητικές τους συνέπειες και ο πιθανός αντίκτυπος τους στην ανταγωνιστικότητα, ιδίως στις ΜΜΕ, θα πρέπει να παρακολουθούνται εκ του σύνεγγυς από την Επιτροπή και να υποβάλλεται έκθεση. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει στις πολύ μικρές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνική βοήθεια και χρηματοδοτική στήριξη και να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών προκειμένου να εφαρμοστεί ο παρών κανονισμός. Οι ΜΜΕ οι εγκατεστημένες στην Ένωση που εισάγουν ορυκτά και μέταλλα και οι οποίες θεσπίζουν συστήματα δέουσας επιμέλειας επωφελούνται από οικονομική στήριξη μέσω του προγράμματος COSME της Επιτροπής.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α) Οι υπεύθυνοι εισαγωγείς που επιλέγουν σύστημα υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό πιστοποιούνται μέσω σήματος.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12β) Εταιρείες εγκατεστημένες στην Ένωση που δραστηριοποιούνται στα μεταγενέστερα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, οι οποίες θεσπίζουν οικειοθελώς έναν μηχανισμό υπεύθυνης προμήθειας ορυκτών και μετάλλων πρέπει να πιστοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μέσω σήματος. Η Επιτροπή βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια προκειμένου να ορίσει τα κριτήρια για τη χορήγηση της πιστοποίησης και, προς τούτο, μπορεί να διαβουλευτεί με τη Γραμματεία του ΟΟΣΑ. Οι όροι για τη χορήγηση της "Ευρωπαϊκής πιστοποίησης ευθύνης" πρέπει να είναι τόσο αυστηροί όσο εκείνοι που απαιτούνται από το σύστημα πιστοποίησης του ΟΟΣΑ. Οι εταιρείες που επωφελούνται από την "Ευρωπαϊκή πιστοποίηση ευθύνης" ενθαρρύνονται να αναφέρουν το γεγονός αυτό στον ιστότοπό τους και να το συμπεριλαμβάνουν στις πληροφορίες που παρέχουν στους Ευρωπαίους καταναλωτές.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12γ) Με την κοινή ανακοίνωση της 5ης Μαρτίου 2014, η Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας/Αντιπρόεδρος της Επιτροπής προέβλεψαν την εφαρμογή συνοδευτικών μέτρων με στόχο την ενίσχυση της υπεύθυνης προμήθειας, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτόν ένα υψηλό επίπεδο συμμετοχής των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την επιβάρυνση που συνιστά η δέουσα επιμέλεια για τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

 

__________________

 

Κοινή ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 5ης Μαρτίου 2014, σχετικά με την υπεύθυνη προμήθεια ορυκτών που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου (JOIN(2014)0008).

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Τα μεταλλουργεία και οι εγκαταστάσεις εξευγενισμού είναι ένα σημαντικό σημείο στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού ορυκτών, αφού, τυπικά, είναι το τελευταίο στάδιο στο οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί αποτελεσματικά η δέουσα επιμέλεια, με τη συγκέντρωση, την κοινοποίηση και την επαλήθευση των πληροφοριών σχετικά με την προέλευση των ορυκτών και την αλυσίδα επιτήρησης (chain of custody). Μετά από αυτό το στάδιο της μεταβολής συχνά θεωρείται ανέφικτη η ανίχνευση της προέλευσης των ορυκτών. Ο ενωσιακός κατάλογος των υπεύθυνων μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων εξευγενισμού θα μπορούσε επομένως να παρέχει διαφάνεια και βεβαιότητα στις εταιρείες των επόμενων σταδίων μεταποίησης όσον αφορά τις πρακτικές δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού.

(13) Τα μεταλλουργεία και οι εγκαταστάσεις εξευγενισμού είναι ένα σημαντικό σημείο στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού ορυκτών, αφού, τυπικά, είναι το τελευταίο στάδιο στο οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί αποτελεσματικά η δέουσα επιμέλεια, με τη συγκέντρωση, την κοινοποίηση και την επαλήθευση των πληροφοριών σχετικά με την προέλευση των ορυκτών και την αλυσίδα επιτήρησης (chain of custody). Μετά από αυτό το στάδιο της μεταβολής συχνά θεωρείται ανέφικτη η ανίχνευση της προέλευσης των ορυκτών. Το ίδιο ισχύει για ανακυκλωμένα μέταλλα, τα οποία έχουν υποστεί ακόμα περισσότερα βήματα της διαδικασίας μετασχηματισμού. Ο ενωσιακός κατάλογος των υπεύθυνων μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων εξευγενισμού θα μπορούσε επομένως να παρέχει διαφάνεια και βεβαιότητα στις εταιρείες των επόμενων σταδίων μεταποίησης όσον αφορά τις πρακτικές δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια, οι ανάντη επιχειρήσεις όπως τα μεταλλουργεία και οι εγκαταστάσεις εξευγενισμού πρέπει να υποβάλλονται σε ανεξάρτητο έλεγχο των πρακτικών δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζουν στην αλυσίδα εφοδιασμού τους, μεταξύ άλλων με στόχο να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των υπεύθυνων μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων εξευγενισμού.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α) Τα μεταλλουργεία και οι εγκαταστάσεις εξευγενισμού που επεξεργάζονται και εισάγουν τα ορυκτά και τα συμπυκνώματά τους υποχρεούνται να εφαρμόζουν το ενωσιακό σύστημα της δέουσας επιμέλειας όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού.

Αιτιολόγηση

Τα μεταλλουργεία και οι εγκαταστάσεις εξευγενισμού αποτελούν παράγοντες-κλειδί της αλυσίδας εφοδιασμού διότι παρεμβαίνουν τη στιγμή της επεξεργασίας των ορυκτών και των συμπυκνωμάτων τους. Συνεπώς, βρίσκονται στην πλέον κατάλληλη θέση για να συγκεντρώνουν, να κοινοποιούν και να επαληθεύουν τις πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των ορυκτών και την αλυσίδα επιτήρησης (chain of custody). Για τον λόγο αυτό, η εφαρμογή του κανονισμού θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για τα παραπάνω.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13β) Όλα τα ορυκτά και μέταλλα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Η τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού εκ μέρους των εισαγωγέων είναι απαραίτητη.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες που αφορούν τον κατάλογο των υπεύθυνων μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων εξευγενισμού και τον κατάλογο των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

(15) Για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες που αφορούν τον κατάλογο των υπεύθυνων εισαγωγέων, τον κατάλογο των υπεύθυνων μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων εξευγενισμού και τον κατάλογο των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής θέλει να συμπεριληφθεί κατάλογος υπεύθυνων εισαγωγέων ως παράρτημα του κανονισμού. Δεδομένου ότι η Επιτροπή καταρτίζει τους καταλόγους αυτούς με μικρό περιθώριο διακριτικής ευχέρειας, χωρίς να προχωρά πέρα από την απλή εφαρμογή, οι εκτελεστικές πράξεις φαίνεται να είναι η κατάλληλη επιλογή.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α) Για να διασφαλισθεί η αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, πρέπει να ληφθεί πρόνοια για διετή μεταβατική περίοδο που θα επιτρέψει στην Επιτροπή να συγκροτήσει ένα σύστημα ελέγχου από τρίτους και θα αφήσει περιθώριο στους υπεύθυνους εισαγωγείς να εξοικειωθούν με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής έχει επίγνωση των περίπλοκων προκλήσεων που περιλαμβάνονται στην υπόθεση, αλλά ελπίζει ότι η Επιτροπή θα κατορθώσει να συγκροτήσει τις δομές που απαιτούνται προκειμένου το σύστημα να λειτουργεί μέσα σε δύο χρόνια.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15β) Η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει σε τακτά διαστήματα τη χρηματοδοτική στήριξη και τις πολιτικές της δεσμεύσεις προς περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου όπου εξορύσσεται κασσίτερος, ταντάλιο, βολφράμιο και χρυσός, ιδίως στην Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή των πολιτικών, καθώς και να παρέχονται κίνητρα και να ενισχύεται ο σεβασμός της χρηστής διακυβέρνησης, του κράτους δικαίου και, πρωτίστως, της δεοντολογικής εξόρυξης.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει τακτικά έκθεση στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις συνέπειες του συστήματος. Το αργότερο τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του και, εν συνεχεία, ανά εξαετία, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων όσον αφορά την προώθηση της υπεύθυνης λήψης ορυκτών εντός του πεδίου εφαρμογής από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου. Η έκθεση αυτή μπορεί, ενδεχομένως, να συνοδεύεται και από ενδεδειγμένες νομοθετικές προτάσεις, οι οποίες ενδεχομένως να περιέχουν υποχρεωτικά μέτρα.

(16) Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει τακτικά έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τις συνέπειες του συστήματος. Δύο έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής και, εν συνεχεία, ανά τριετία, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού, καθώς και τον αντίκτυπο της πρακτικής εφαρμογής του συστήματος όσον αφορά την προώθηση της υπεύθυνης λήψης ορυκτών εντός του πεδίου εφαρμογής από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου, και να υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Κατά την επανεξέταση, η Επιτροπή θα πρέπει να αναλύει και να αξιολογεί πλήρως όλες τις πτυχές του κανονισμού καθώς και τις επιπτώσεις και το κόστος του, λαμβάνοντας υπόψη το πιστοποιημένο ποσοστιαίο μερίδιο αγοράς κάθε ορυκτού που δεν προέρχεται από περιοχές συγκρούσεων στο πεδίο εφαρμογής, το ποσοστό μεταλλουργείων, εγκαταστάσεων εξευγενισμού και εισαγωγέων που επιδεικνύουν δέουσα επιμέλεια, τυχόν πιθανές εκτροπές του εμπορίου από περιοχές εξόρυξης και τον αντίκτυπό στα μέσα βιοπορισμού των ατόμων που εργάζονται επιτόπου, με ιδιαίτερη εστίαση στις εξορυκτικές βιοτεχνίες. Επιπλέον, η επανεξέταση θα πρέπει να περιλαμβάνει εκτενή επικοινωνία των ενδιαφερομένων μερών με τις κυβερνήσεις, την επιχειρηματική κοινότητα και την τοπική κοινωνία των πολιτών, καθώς και με τους άμεσα θιγόμενους σε περιοχές συγκρούσεων. Η έκθεση αυτή μπορεί, ενδεχομένως, να συνοδεύεται και από ενδεδειγμένες νομοθετικές προτάσεις, οι οποίες ενδεχομένως να περιέχουν περαιτέρω υποχρεωτικά μέτρα.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α) Στην κοινή τους ανακοίνωση της 5ης Μαρτίου 2014, η Επιτροπή και η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας δεσμεύτηκαν για την εφαρμογή των συνοδευτικών μέτρων που οδηγούν σε μια ολοκληρωμένη ενωσιακή προσέγγιση σχετικά με την υπεύθυνη προμήθεια παράλληλα με τον παρόντα κανονισμό, με σκοπό όχι μόνο την επίτευξη υψηλού επιπέδου συμμετοχής των εταιρειών στο ενωσιακό σύστημα που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό, αλλά και τη διασφάλιση μιας παγκόσμιας, συνεκτικής και ολοκληρωμένης προσέγγισης για την προώθηση της υπεύθυνης προμήθειας από περιοχές συγκρούσεων και περιοχές υψηλού κινδύνου.

Αιτιολόγηση

Τα ορυκτά που αποτελούν αιτία συρράξεων είναι μία από τις κινητήριες δυνάμεις των ένοπλων συγκρούσεων. Συχνά, άλλα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά αίτια αποτελούν τις βασικές κινητήριες δυνάμεις, και το γεγονός αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Ως εκ τούτου, είναι ουσιώδους σημασίας να εμπίπτει ο παρών κανονισμός σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δράσεων και μέτρων για την πρόληψη και τη λήξη ένοπλων συγκρούσεων.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού για τους εισαγωγείς της Ένωσης που επιλέγουν να αυτοπιστοποιούνται ως υπεύθυνοι εισαγωγείς ορυκτών ή μετάλλων που περιέχουν ή αποτελούνται από κασσίτερο, βολφράμιο, ταντάλιο και χρυσό, όπως ορίζεται στο παράρτημα I.

2. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού για τους εισαγωγείς της Ένωσης που επιλέγουν να αυτοδηλώνονται ως υπεύθυνοι εισαγωγείς ορυκτών ή μετάλλων που περιέχουν ή αποτελούνται από κασσίτερο, βολφράμιο, ταντάλιο και χρυσό, όπως ορίζεται στο παράρτημα I.

 

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Τα μέταλλα που ευλόγως θεωρείται ότι είναι ανακυκλωμένα αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου, τα μέταλλα που ευλόγως θεωρείται ότι είναι ανακυκλωμένα αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ε) «περιοχές συγκρούσεων και περιοχές υψηλού κινδύνου»: περιοχές που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις, οι ευάλωτες περιοχές που διανύουν μια μεταπολεμική περίοδο, καθώς και οι περιοχές με ανεπαρκή ή ανύπαρκτη διακυβέρνηση και ασφάλεια, όπως αποσαθρωμένα κράτη, με εκτεταμένες και συστηματικές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και, ιδίως, με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

(ε) «περιοχές συγκρούσεων και περιοχές υψηλού κινδύνου»: περιοχές που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις, με παρουσία εκτεταμένης βίας, κατάρρευση των μη στρατιωτικών υποδομών, ευάλωτες περιοχές που διανύουν μια μεταπολεμική περίοδο, καθώς και περιοχές με ανεπαρκή ή ανύπαρκτη διακυβέρνηση και ασφάλεια, όπως αποσαθρωμένα κράτη, που χαρακτηρίζονται από εκτεταμένες και συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ορίζονται βάσει του διεθνούς δικαίου,

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός που προτείνει η Επιτροπή είναι ασαφής και θα μπορούσε να οδηγήσει σε αβεβαιότητα κατά την εφαρμογή του κανονισμού. Συνεπώς, προτείνεται η τροποποίηση του ορισμού για λόγους ασφάλειας δικαίου.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ζ) «εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο δηλώνει ορυκτά ή μέταλλα στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά την έννοια του άρθρου 79 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/199213 του Συμβουλίου·

(ζ) «εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση, το οποίο κάνει δήλωση για την διοχέτευση σε ελεύθερη κυκλοφορία ορυκτών και μετάλλων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, για λογαριασμό του ή το πρόσωπο για το λογαριασμό του οποίου πραγματοποιείται παρόμοια δήλωση. Ο αντιπρόσωπος που πραγματοποιεί τη δήλωση ενώ ενεργεί εξ ονόματος και για λογαριασμό άλλου προσώπου ή ο αντιπρόσωπος που ενεργεί εξ ονόματός και για λογαριασμό άλλου προσώπου θεωρούνται επίσης εισαγωγείς κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού.

__________________

 

13Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1).

 

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(βα) «ανακυκλωμένα μέταλλα»: τα ανακτημένα τελικά προϊόντα ή προϊόντα μετά την κατανάλωση ή τα άχρηστα μεταποιημένα μέταλλα που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της κατασκευής προϊόντων. Τα ανακυκλωμένα μέταλλα περιλαμβάνουν πλεονάζοντα, παρωχημένα, ελαττωματικά και παλαιά (σκραπ) μεταλλικά υλικά τα οποία περιέχουν εξευγενισμένα ή κατεργασμένα μέταλλα που είναι κατάλληλα για ανακύκλωση στην παραγωγή κασσιτέρου, τανταλίου, βολφραμίου και/ή χρυσού. Τα μερικώς μεταποιημένα ή μη μεταποιημένα ορυκτά ή τα υποπροϊόντα από άλλο μετάλλευμα δεν αποτελούν ανακυκλωμένα μέταλλα·

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου, τα μέταλλα που ευλόγως θεωρείται ότι είναι ανακυκλωμένα αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(θ) «αυτοπιστοποίηση»: πράξη με την οποία δηλώνει κανείς την τήρηση των υποχρεώσεων που σχετίζονται με τα συστήματα διαχείρισης, τη διαχείριση κινδύνων, τους ελέγχους από τρίτα μέρη και την κοινοποίηση, όπως καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό·

(θ) «αυτοπιστοποίηση»: πράξη με την οποία δηλώνει κανείς την τήρηση των υποχρεώσεων που σχετίζονται με τα συστήματα διαχείρισης, τη διαχείριση κινδύνων, την αξιολόγηση της συμμόρφωσης από τρίτα μέρη και την κοινοποίηση, όπως καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό·

 

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επισπευσθεί η νομοθετική διαδικασία, η εν λόγω τροπολογία εισάγει μια ιδέα που προτάθηκε από τις Κάτω Χώρες και η οποία επί του παρόντος αποτελεί αντικείμενο συζήτησης στο Συμβούλιο. Η παρούσα τροπολογία κατατέθηκε ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη συζήτηση αυτής της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η τοποθέτηση επ’ αυτής.

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – στοιχείο ιστ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ιστ) «υπεύθυνα μεταλλουργεία ή εγκαταστάσεις εξευγενισμού»: τα μεταλλουργεία ή οι εγκαταστάσεις εξευγενισμού που βρίσκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού του υπεύθυνου εισαγωγέα·

(ιστ) «υπεύθυνο μεταλλουργείο ή εγκατάσταση εξευγενισμού»: οποιοδήποτε μεταλλουργείο ή εγκατάσταση εξευγενισμού που συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια και των οποίων έχουν υποβληθεί οι ελεγμένες εκθέσεις σύμφωνα με το στοιχείο (γ) του άρθρου 7 παράγραφος 1 .

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει μεταλλουργεία, εγκαταστάσεις εξευγενισμού και άλλους παράγοντες των ανάντη σταδίων που βρίσκονται εκτός της ΕΕ.

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο ιζα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ιζα) «βιομηχανικό σχήμα»: ένας συνδυασμός εθελοντικών διαδικασιών, εργαλείων και μηχανισμών δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού, που έχει καταρτισθεί και βρίσκεται υπό την εποπτεία των σχετικών κλαδικών συνδέσμων και περιλαμβάνει αξιολογήσεις συμμόρφωσης από τρίτους·

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο ιζβ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ιζβ) «Ένοπλες ομάδες και δυνάμεις ασφαλείας», ομάδες όπως αναφέρονται στο παράρτημα II των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια·

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) υιοθετεί και κοινοποιεί σαφώς στους προμηθευτές και το κοινό τις πολιτικές του για την αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών και μετάλλων που ενδεχομένως να προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και περιοχές υψηλού κινδύνου,

(α) υιοθετεί και κοινοποιεί σαφώς και συστηματικά στους προμηθευτές και το κοινό τις πολιτικές του για την αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών και μετάλλων που ενδεχομένως να προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και περιοχές υψηλού κινδύνου,

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο υπεύθυνος εισαγωγέας ορυκτών ή μετάλλων εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού διεξαγάγει ελέγχους μέσω ανεξάρτητου τρίτου μέρους.

Ο υπεύθυνος εισαγωγέας ορυκτών ή μετάλλων εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού επιτρέπει σε κοινοποιημένο οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης να διεξαγάγει αξιολόγηση της συμμόρφωσης σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης της συμμόρφωσης του άρθρου 6α.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επισπευσθεί η νομοθετική διαδικασία, η εν λόγω τροπολογία εισάγει μια ιδέα που προτάθηκε από τις Κάτω Χώρες και η οποία επί του παρόντος αποτελεί αντικείμενο συζήτησης στο Συμβούλιο. Η παρούσα τροπολογία κατατέθηκε ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη συζήτηση αυτής της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η τοποθέτηση επ’ αυτής.

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο ανεξάρτητος έλεγχος

διαγράφεται

(α) περιλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής του ελέγχου όλες τις δραστηριότητες του υπεύθυνου εισαγωγέα, τις διαδικασίες και τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση της δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών ή μετάλλων εντός του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος διαχείρισης, της διαχείρισης κινδύνων, καθώς και της δημοσιοποίησης των πληροφοριών του υπεύθυνου εισαγωγέα,

 

(β) καθορίζει ως στόχο του ελέγχου τη συμμόρφωση των πρακτικών δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού του υπεύθυνου εισαγωγέα με τα άρθρα 4, 5 και 7 του παρόντος κανονισμού,

 

(γ) σέβεται τις ελεγκτικές αρχές της ανεξαρτησίας, της επάρκειας και της λογοδοσίας όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια.

 

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επισπευσθεί η νομοθετική διαδικασία, η εν λόγω τροπολογία εισάγει μια ιδέα που προτάθηκε από τις Κάτω Χώρες και η οποία επί του παρόντος αποτελεί αντικείμενο συζήτησης στο Συμβούλιο. Η παρούσα τροπολογία κατατέθηκε ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη συζήτηση αυτής της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η τοποθέτηση επ’ αυτής.

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6α

 

Σύστημα αξιολόγησης της συμμόρφωσης

 

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη για τον ορισμό ενός ή περισσότερων συστημάτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης:

 

α) καλύπτει όλες τις δραστηριότητες του υπεύθυνου εισαγωγέα, τις διαδικασίες και τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση της δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών ή μετάλλων εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος διαχείρισης, της διαχείρισης κινδύνων, καθώς και της δημοσιοποίησης των πληροφοριών του υπεύθυνου εισαγωγέα,

 

και

 

β) αποτελεί τεκμήριο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των άρθρων 4, 5 και 7.

 

Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 13 παράγραφος 2α.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επισπευσθεί η νομοθετική διαδικασία, η εν λόγω τροπολογία εισάγει μια ιδέα που προτάθηκε από τις Κάτω Χώρες και η οποία επί του παρόντος αποτελεί αντικείμενο συζήτησης στο Συμβούλιο. Η παρούσα τροπολογία κατατέθηκε ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη συζήτηση αυτής της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η τοποθέτηση επ’ αυτής.

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6 β

 

Κοινοποίηση οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης

 

1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τους οργανισμούς που έχουν λάβει έγκριση για την εκτέλεση καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης ως τρίτοι δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

 

2. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τον κατάλογο των οργανισμών που κοινοποιούνται βάσει της παραγράφου 1, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών ταυτοποίησης που τους έχουν χορηγηθεί και των δραστηριοτήτων για τις οποίες έχουν κοινοποιηθεί. Η Επιτροπή μεριμνά για την ενημέρωση του εν λόγω καταλόγου.

 

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να κοινοποιούν μόνο τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 6γ.

 

4. Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης που έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 έναντι κατάλληλου εναρμονισμένου προτύπου πιστοποίησης για τη διεξαγωγή αξιολογήσεων της συμμόρφωσης βάσει ορισμένου συστήματος αξιολόγησης της συμμόρφωσης, θεωρείται ότι πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 6γ.

 

5. Όταν κοινοποιούσα αρχή διαπιστώνει ή πληροφορείται ότι κοινοποιημένος οργανισμός δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις του άρθρου 6γ ή ότι αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, η κοινοποιούσα αρχή περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί την κοινοποίηση, κατά περίπτωση, αναλόγως της σοβαρότητας της μη τήρησης των απαιτήσεων ή της μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων. Ενημερώνει αμέσως σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη.

 

6. Στην περίπτωση περιορισμού, αναστολής ή ανάκλησης της κοινοποίησης ή όταν ο κοινοποιημένος οργανισμός παύσει τη δραστηριότητά του, το κοινοποιούν κράτος μέλος προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για να εξασφαλίσει ότι τα αρχεία του οργανισμού αυτού είτε τα χειρίζεται άλλος κοινοποιημένος οργανισμός είτε τα καθιστά διαθέσιμα στην αρμόδια αρχή κοινοποίησης κατόπιν αιτήματός της.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επισπευσθεί η νομοθετική διαδικασία, η εν λόγω τροπολογία εισάγει μια ιδέα που προτάθηκε από τις Κάτω Χώρες και η οποία επί του παρόντος αποτελεί αντικείμενο συζήτησης στο Συμβούλιο. Η παρούσα τροπολογία κατατέθηκε ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη συζήτηση αυτής της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η τοποθέτηση επ’ αυτής.

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6γ

 

Απαιτήσεις σχετικά με τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης που επιθυμούν κοινοποίηση

 

1. Συνιστάται βάσει της εθνικής νομοθεσίας οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης ο οποίος διαθέτει νομική προσωπικότητα.

 

2. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης αποτελεί τρίτο οργανισμό, ανεξάρτητο από τον εισαγωγέα τον οποίο αξιολογεί, καθώς και από το μεταλλουργείο ή την εγκατάσταση εξευγενισμού, τις θυγατρικές του μεταλλουργείου ή της εγκατάστασης εξευγενισμού, τους κατόχους άδειας, τους εργολάβους, τους προμηθευτές και τις εταιρείες που συνεργάζονται στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης.

 

Ένας οργανισμός που ανήκει σε ένωση επιχειρήσεων ή επαγγελματική ομοσπονδία που εκπροσωπεί επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εισαγωγής, της τήξης ή του εξευγενισμού ορυκτών, τις οποίες αξιολογεί, μπορεί να θεωρείται οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η ανεξαρτησία του και η απουσία κάθε σύγκρουσης συμφερόντων είναι αποδεδειγμένες.

 

3. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τα διευθυντικά του στελέχη και το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν συμπίπτουν με τον εισαγωγέα, το μεταλλουργείο ή την εγκατάσταση εξευγενισμού κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού.

 

Ένας οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τα διευθυντικά του στελέχη και το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν εμπλέκονται άμεσα στο εμπόριο και στην τήξη και στον εξευγενισμό κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού, ούτε εκπροσωπούν τα μέρη που εμπλέκονται στις δραστηριότητες αυτές. Δεν αναλαμβάνουν καμιά δραστηριότητα που μπορεί να θίξει την ανεξάρτητη κρίση ή την ακεραιότητά τους σε σχέση με τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τις οποίες είναι κοινοποιημένοι. Τούτο ισχύει ιδίως για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες.

 

Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης εξασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες των θυγατρικών ή των υπεργολάβων του δεν επηρεάζουν την εμπιστευτικότητα, την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

 

5. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης και το προσωπικό του εκτελούν τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τη μεγαλύτερη επαγγελματική ακεραιότητα και την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια στον συγκεκριμένο τομέα και οφείλουν να είναι απαλλαγμένοι από κάθε πίεση και προτροπή, κυρίως οικονομική, που θα ήταν δυνατόν να επηρεάσει την κρίση τους ή τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους αυτών, ιδιαίτερα από πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που έχουν συμφέρον από τα αποτελέσματα των ελέγχων.

 

6. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι σε θέση να εκτελεί όλα τα καθήκοντα τα σχετικά με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης που του έχουν ανατεθεί βάσει του άρθρου 6δ και για τα οποία έχει κοινοποιηθεί, είτε πρόκειται για καθήκοντα που εκτελούνται από τον ίδιο τον οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του.

 

Ανά πάσα στιγμή και για κάθε διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης για την οποία είναι κοινοποιημένος, ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης έχει στη διάθεσή του:

 

(α) προσωπικό με τις τεχνικές γνώσεις και την επαρκή και κατάλληλη πείρα για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης·

 

(β) περιγραφές διαδικασιών σύμφωνα με τις οποίες διενεργείται η αξιολόγηση συμμόρφωσης και εξασφαλίζονται η διαφάνεια και η δυνατότητα αναπαραγωγής αυτών των διαδικασιών· διαθέτει την κατάλληλη πολιτική και τις διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη διάκριση μεταξύ των καθηκόντων τα οποία εκτελεί ως κοινοποιημένος οργανισμός και οιασδήποτε άλλης δραστηριότητας·

 

(γ) διαδικασίες για την άσκηση των δραστηριοτήτων του λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος μιας επιχείρησης, τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, τη δομή της, τον βαθμό πολυπλοκότητας της τεχνολογίας του προϊόντος και τον μαζικό ή εν σειρά χαρακτήρα της παραγωγικής διαδικασίας.

 

Διαθέτει τα αναγκαία μέσα για να εκτελεί τα τεχνικά και διοικητικά καθήκοντα που συνδέονται με τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και έχει πρόσβαση σε όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό ή εγκαταστάσεις.

 

7. Το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης διαθέτει:

 

(α) πλήρη τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, η οποία καλύπτει όλα τα καθήκοντα αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τα οποία έχει κοινοποιηθεί ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης·

 

(β) ικανοποιητική γνώση των απαιτήσεων των αξιολογήσεων που διενεργεί και επαρκές κύρος για τη διενέργεια των εν λόγω αξιολογήσεων·

 

(γ) κατάλληλες γνώσεις και κατανόηση των βασικών απαιτήσεων, των εφαρμοστέων εναρμονισμένων προτύπων και των σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας εναρμόνισης της Ένωσης και των κανονισμών εφαρμογής της·

 

(δ) την απαιτούμενη ικανότητα να καταρτίζει τα πιστοποιητικά, τα πρακτικά και τις εκθέσεις που αποδεικνύουν τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων.

 

8. Εξασφαλίζεται η αμεροληψία του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης, των διευθυντικών στελεχών του και του προσωπικού αξιολόγησης.

 

Η αμοιβή των διευθυντικών στελεχών και του προσωπικού του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν εξαρτάται από τον αριθμό των διεξαχθεισών αξιολογήσεων ή από τα αποτελέσματα των εν λόγω αξιολογήσεων.

 

9. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης συνάπτει ασφάλεια αστικής ευθύνης, εκτός εάν η ευθύνη αυτή καλύπτεται από το κράτος βάσει του εθνικού δικαίου ή εάν το ίδιο το κράτος μέλος είναι άμεσα υπεύθυνο για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης.

 

10. Το προσωπικό του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεσμεύεται να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο για κάθε πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα με το άρθρο 6δ ή διάταξη του εθνικού δικαίου για την εκτέλεσή του, εξαιρουμένης της σχέσης με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο διεξάγονται οι δραστηριότητες του οργανισμού. Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας προστατεύονται.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επισπευσθεί η νομοθετική διαδικασία, η εν λόγω τροπολογία εισάγει μια ιδέα που προτάθηκε από τις Κάτω Χώρες και η οποία επί του παρόντος αποτελεί αντικείμενο συζήτησης στο Συμβούλιο. Η παρούσα τροπολογία κατατέθηκε ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη συζήτηση αυτής της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η τοποθέτηση επ’ αυτής.

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6δ

 

Υποχρεώσεις των κοινοποιημένων οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης

 

1. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης διενεργεί την αξιολόγηση της συμμόρφωσης βάσει συστήματος αξιολόγησης της συμμόρφωσης που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6α.

 

2. Όταν κοινοποιημένος οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης διαπιστώσει ότι οι απαιτήσεις που ορίζονται στο σύστημα αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν πληρούνται από τον εισαγωγέα, του ζητεί να λάβει τα ενδεδειγμένα διορθωτικά μέτρα και δεν εκδίδει πιστοποιητικό.

 

3. Όταν, κατά την παρακολούθηση της συμμόρφωσης μετά την έκδοση πιστοποιητικού, κοινοποιημένος οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης διαπιστώσει ότι κάποιο προϊόν δεν συμμορφούται πλέον με τις απαιτήσεις του συστήματος αξιολόγησης της συμμόρφωσης, απαιτεί από τον εισαγωγέα να λάβει τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα και αναστέλλει ή ανακαλεί το πιστοποιητικό, εφόσον απαιτείται.

 

4. Εάν δεν ληφθούν διορθωτικά μέτρα ή τα εν λόγω μέτρα δεν επιφέρουν το απαιτούμενο αποτέλεσμα, ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης περιορίζει, αναστέλλει ή αποσύρει τυχόν πιστοποιητικό, κατά περίπτωση.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επισπευσθεί η νομοθετική διαδικασία, η εν λόγω τροπολογία εισάγει μια ιδέα που προτάθηκε από τις Κάτω Χώρες και η οποία επί του παρόντος αποτελεί αντικείμενο συζήτησης στο Συμβούλιο. Η παρούσα τροπολογία κατατέθηκε ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη συζήτηση αυτής της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η τοποθέτηση επ’ αυτής.

Τροπολογία  38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) ανεξάρτητους ελέγχους από τρίτα μέρη που διεξάγονται σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού.

(γ) το πιστοποιητικό που εκδόθηκε ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης της συμμόρφωσης από τρίτο μέρος που διεξήχθη σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επισπευσθεί η νομοθετική διαδικασία, η εν λόγω τροπολογία εισάγει μια ιδέα που προτάθηκε από τις Κάτω Χώρες και η οποία επί του παρόντος αποτελεί αντικείμενο συζήτησης στο Συμβούλιο. Η παρούσα τροπολογία κατατέθηκε ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη συζήτηση αυτής της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η τοποθέτηση επ’ αυτής.

Τροπολογία  39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) ανεξάρτητους ελέγχους για καθένα από τα υπεύθυνα μεταλλουργεία ή εγκαταστάσεις εξευγενισμού στην αλυσίδα εφοδιασμού του, που διενεργούνται σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής, τους στόχους και τις αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 6 του κανονισμού,

(β) τα πιστοποιητικά του ανεξάρτητου οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης για καθένα από τα υπεύθυνα μεταλλουργεία ή εγκαταστάσεις εξευγενισμού στην αλυσίδα εφοδιασμού του, που διενεργούνται σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής, τους στόχους και τις αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 6 του κανονισμού,

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επισπευσθεί η νομοθετική διαδικασία, η εν λόγω τροπολογία εισάγει μια ιδέα που προτάθηκε από τις Κάτω Χώρες και η οποία επί του παρόντος αποτελεί αντικείμενο συζήτησης στο Συμβούλιο. Η παρούσα τροπολογία κατατέθηκε ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη συζήτηση αυτής της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η τοποθέτηση επ’ αυτής.

Τροπολογία  40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 7α

 

Κατάλογος υπεύθυνων εισαγωγέων

 

1. Με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη με τις εκθέσεις τους όπως αναφέρεται στο άρθρο 15, η Επιτροπή εγκρίνει και δημοσιοποιεί απόφαση στην οποία παραθέτει τις ονομασίες και τις διευθύνσεις των υπεύθυνων εισαγωγέων ορυκτών και μετάλλων στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

 

2. Η Επιτροπή εγκρίνει τον κατάλογο σύμφωνα με το υπόδειγμα στο παράρτημα Iα και σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 13, παράγραφος 2.

 

3. Η Επιτροπή επικαιροποιεί εγκαίρως και δημοσιεύει, μεταξύ άλλων στο Διαδίκτυο, τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Η Επιτροπή διαγράφει από τον κατάλογο τους εισαγωγείς που, σε περίπτωση ανεπαρκούς διορθωτικής ενέργειας εκ μέρους των υπεύθυνων εισαγωγέων, δεν αναγνωρίζονται πλέον ως υπεύθυνοι εισαγωγείς από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής θέλει να προβληθούν οι προσπάθειες που καταβάλλουν οι εταιρείες που αναλαμβάνουν δεσμεύσεις σε αυτό τον τομέα. Για να επιτευχθεί αυτό, ο εισηγητής θέλει να καταρτίσει η Επιτροπή έναν κατάλογο υπεύθυνων εισαγωγέων, με βάση τις εκθέσεις για την υλοποίηση του κανονισμού που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη. Ο κατάλογος αυτός μπορεί να προσφέρει στις εταιρείες ένα επιπλέον κίνητρο για συμμετοχή στο σύστημα και, ύστερα από τον θετικό αντίκτυπο στα μέσα ενημέρωσης, να ωθήσει ανταγωνιστές να πράξουν το ίδιο.

Τροπολογία  41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 7β

 

Το σήμα "Ευρωπαίου υπεύθυνου εισαγωγέα"

 

1. Στους υπεύθυνους εισαγωγείς χορηγείται σήμα "Ευρωπαίου υπεύθυνου εισαγωγέα" από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

 

2. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να ανακαλούν ή να αναστέλλουν το σήμα "Ευρωπαίου υπεύθυνου εισαγωγέα".

 

3. Τα γραφιστικά στοιχεία του σήματος "Ευρωπαίου υπεύθυνου εισαγωγέα" καθορίζονται από την Επιτροπή.

Τροπολογία  42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 γ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 7γ

 

Βιομηχανικά προγράμματα

 

1. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, οι σχετικές κλαδικές ενώσεις δύνανται να υποβάλλουν αίτηση στην Επιτροπή για την αναγνώριση βιομηχανικού προγράμματος ως ισοδύναμου με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

 

Η αίτηση αυτή υποστηρίζεται με αποδεικτικά στοιχεία και με πληροφορίες.

 

2. Οι αιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να υποβληθούν μόνο για βιομηχανικά προγράμματα τα οποία υφίστανται ήδη κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού.

 

3. Εφόσον η Επιτροπή κρίνει, με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία και τις πληροφορίες που της παρέχονται δυνάμει της παραγράφου 1, ότι το συγκεκριμένο βιομηχανικό σχήμα, όταν εφαρμόζεται αποτελεσματικά από ένα υπεύθυνο εισαγωγέα, του παρέχει τη δυνατότητα να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τα άρθρα 4, 5, 6 και 7, χορηγεί αναγνώριση ισοδυναμίας.

 

4. Τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώνουν την Επιτροπή για οποιεσδήποτε αλλαγές ή επικαιροποιήσεις πραγματοποιούνται σε βιομηχανικά προγράμματα στα οποία έχει χορηγηθεί αναγνώριση ισοδυναμίας σύμφωνα με την παράγραφο 3.

 

5. Η Επιτροπή αποσύρει την αναγνώριση ισοδυναμίας όταν κρίνει ότι οι αλλαγές ή επικαιροποιήσεις σε ένα βιομηχανικό σχήμα βλάπτουν την ικανότητα ενός υπεύθυνου εισαγωγέα να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τα άρθρα 4, 5, 6 και 7, ή όταν επανειλημμένα ή σημαντικά περιστατικά μη συμμόρφωσης από υπεύθυνους εισαγωγείς συνδέονται με αδυναμίες του προγράμματος.

 

6. Η Επιτροπή καταρτίζει και ενημερώνει ένα διαδικτυακό μητρώο βιομηχανικών προγραμμάτων στα οποία έχει χορηγηθεί αναγνώριση ισοδυναμίας.

 

7. Οι υπεύθυνοι εισαγωγείς ορυκτών και μετάλλων που μπορεί να αποδειχθούν ότι έχουν προέλθει από πηγές οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί από βιομηχανικό σχήμα στο οποίο έχει χορηγηθεί αναγνώριση ισοδυναμίας ή που έχουν οι ίδιοι πιστοποιηθεί από βιομηχανικό σχήμα στο οποίο έχει χορηγηθεί αναγνώριση ισοδυναμίας, εξαιρούνται από τον ανεξάρτητο έλεγχο από τρίτους. Η πιστοποίηση από το βιομηχανικό σχήμα αποστέλλεται στη συνέχεια στις αρμόδιες αρχές.

Αιτιολόγηση

The rapporteur wants to avoid duplication of audits and ensure coherence with  the existing industry schemes, recognizing the responsible efforts already done by industry associations. To that end, the rapporteur wants to create a procedure for recognition of equivalence after verification by the Commission. A procedure for withdrawal of the recognition is included as well. For the sake of efficiency for the responsible importers, the rapporteur wants to give publicity to this list on internet. Your rapporteur also wants responsible importers that sourced from an industry scheme for which a recognition of equivalence has been granted to be exempted from the independent third party audit.

Τροπολογία  43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 7δ

 

Υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας για τα μεταλλουργεία και τις εγκαταστάσεις εξευγενισμού

 

1. Μεταλλουργεία και εγκαταστάσεις εξευγενισμού εγκατεστημένες στην Ένωση, που επεξεργάζονται και εισάγουν τα ορυκτά και τα συμπυκνώματά τους υποχρεούνται να εφαρμόζουν το ενωσιακό σύστημα για τη δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού ή ένα σύστημα δέουσας επιμέλειας που αναγνωρίζεται ως ισοδύναμο από την Επιτροπή.

 

2. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή του ευρωπαϊκού μηχανισμού για τη δέουσα επιμέλεια από τα μεταλλουργεία και τις εγκαταστάσεις εξευγενισμού. Σε περίπτωση μη τήρησης των εν λόγω υποχρεώσεων, οι αρχές ενημερώνουν το μεταλλουργείο ή την εγκατάσταση εξευγενισμού και τους ζητούν να λάβουν διορθωτικά μέτρα ώστε να συμμορφωθούν με τον ευρωπαϊκό μηχανισμό δέουσας επιμέλειας. Σε περίπτωση συνεχιζόμενης παράβασης, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών επιβάλλουν κυρώσεις για παραβίαση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω κυρώσεις παύουν μόλις το μεταλλουργείο ή η εγκατάσταση εξευγενισμού συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Τα ευρωπαϊκά μεταλλουργεία και εγκαταστάσεις εξευγενισμού αποτελούν κομβικούς παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού διότι παρεμβαίνουν τη στιγμή της επεξεργασίας των ορυκτών. Συνεπώς, βρίσκονται στην πλέον κατάλληλη θέση για να συγκεντρώνουν, να κοινοποιούν και να επαληθεύουν τις πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των ορυκτών και την αλυσίδα επιτήρησης (chain of custody). Για τον λόγο αυτό, η εφαρμογή του κανονισμού θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για τα παραπάνω.

Τροπολογία  44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη με τις εκθέσεις τους όπως αναφέρεται στο άρθρο 15, η Επιτροπή εγκρίνει και δημοσιοποιεί απόφαση παραθέτοντας τις ονομασίες και τις διευθύνσεις των υπεύθυνων μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων εξευγενισμού ορυκτών στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

1. Με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη με τις εκθέσεις τους όπως αναφέρεται στο άρθρο 15, η Επιτροπή εγκρίνει και δημοσιοποιεί απόφαση παραθέτοντας τις ονομασίες και τις διευθύνσεις των υπεύθυνων μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων εξευγενισμού.

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος της Επιτροπής ορίζεται ως κατάλογος με όλα τα μεταλλουργεία και όλες τις εγκαταστάσεις εξευγενισμού στην αλυσίδα εφοδιασμού ενός υπεύθυνου εισαγωγέα, ανεξάρ τητα από το εάν τα εν λόγω μεταλλουργεία ή οι εγκαταστάσεις εξευγενισμού, εντός ή εκτός της ΕΕ, πληρούν ή όχι τα πρότυπα των κατευθυντηρίων γραμμών του ΟΟΣΑ. Για να αποτελέσει ο κατάλογος πραγματικό κίνητρο, οι εν λόγω παράγοντες θα πρέπει π.χ. να δημοσιεύουν στοιχεία σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια που επιδεικνύουν και να καθιστούν διαθέσιμους τους ελέγχους τους, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ. Το σύστημα αυτό θα πρέπει επίσης να είναι ανοικτό για μεταλλουργεία/εγκαταστάσεις εξευγενισμού που δεν περιλαμβάνονται επί του παρόντος στην αλυσίδα εφοδιασμού των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εντοπίζει στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 τα υπεύθυνα μεταλλουργεία και τις εγκαταστάσεις εξευγενισμού που πορίζονται ορυκτά — τουλάχιστον εν μέρει — από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου.

2. Η Επιτροπή εντοπίζει στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 τα υπεύθυνα μεταλλουργεία και τις εγκαταστάσεις εξευγενισμού που πορίζονται ορυκτά — τουλάχιστον εν μέρει — από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου. Ο εν λόγω κατάλογος καταρτίζεται λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων ισοδύναμων βιομηχανικών, κυβερνητικών ή άλλων προγραμμάτων δέουσας επιμέλειας που καλύπτουν τα ορυκτά και τα μέταλλα τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εγκρίνει τον κατάλογο σύμφωνα με το υπόδειγμα στο παράρτημα II και την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 13, παράγραφος 2. Κατόπιν διαβουλεύεται με τη Γραμματεία του ΟΟΣΑ.

3. Η Επιτροπή εγκρίνει τον κατάλογο χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα στο παράρτημα II και την συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 13, παράγραφος 2. Κατόπιν διαβουλεύεται με τη Γραμματεία του ΟΟΣΑ.

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής τροποποιεί τη διατύπωση της επιτροπολογίας, χρησιμοποιώντας τα σωστά υποδείγματα, και εναρμονίζει το άρθρο 9 παράγραφος 2 με το άρθρο 13 παράγραφος 2, στο οποίο προτείνεται η συμβουλευτική διαδικασία.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η Επιτροπή επικαιροποιεί εγκαίρως τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Η Επιτροπή διαγράφει από τον κατάλογο τις επωνυμίες των μεταλλουργείων και των εγκαταστάσεων εξευγενισμού εκείνων που δεν αναγνωρίζονται πλέον ως υπεύθυνοι εισαγωγείς από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 3, ή τις επωνυμίες των μεταλλουργείων και των εγκαταστάσεων εξευγενισμού στην αλυσίδα εφοδιασμού εκείνων που δεν αναγνωρίζονται πλέον ως υπεύθυνοι εισαγωγείς.

4. Η Επιτροπή επικαιροποιεί εγκαίρως και δημοσιεύει, μεταξύ άλλων στο διαδίκτυο, τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Η Επιτροπή διαγράφει από τον κατάλογο τις επωνυμίες των μεταλλουργείων και των εγκαταστάσεων εξευγενισμού εκείνων που δεν αναγνωρίζονται πλέον ως υπεύθυνοι εισαγωγείς από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 3, ή τις επωνυμίες των μεταλλουργείων και των εγκαταστάσεων εξευγενισμού στην αλυσίδα εφοδιασμού εκείνων που δεν αναγνωρίζονται πλέον ως υπεύθυνοι εισαγωγείς.

Τροπολογία  48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση να δημοσιεύσει, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, κατάλογο των αρμόδιων αρχών σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ, και την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2. Η Επιτροπή ενημερώνει τον κατάλογο σε τακτική βάση.

2. Η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση να δημοσιεύσει, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, κατάλογο των αρμόδιων αρχών χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ, και σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2. Η Επιτροπή ενημερώνει τον κατάλογο σε τακτική βάση.

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής τροποποιεί τη διατύπωση της επιτροπολογίας, χρησιμοποιώντας τα σωστά υποδείγματα, και εναρμονίζει το άρθρο 9 παράγραφος 2 με το άρθρο 13 παράγραφος 2, στο οποίο προτείνεται η συμβουλευτική διαδικασία.

Τροπολογία  49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διενεργούνται χρησιμοποιώντας μία προσέγγιση που βασίζεται στους κινδύνους. Επιπλέον, έλεγχοι μπορεί να διεξάγονται όταν μια αρμόδια αρχή διαθέτει σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων βάσιμων ανησυχιών τρίτων μερών, σχετικά με τη συμμόρφωση ενός υπεύθυνου εισαγωγέα προς τον παρόντα κανονισμό.

2. Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διενεργούνται χρησιμοποιώντας μία προσέγγιση που βασίζεται στους κινδύνους. Επιπλέον, έλεγχοι θα διεξάγονται όταν μια αρμόδια αρχή διαθέτει σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων βάσιμων ανησυχιών τρίτων μερών, σχετικά με τη συμμόρφωση ενός υπεύθυνου εισαγωγέα προς τον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής επιθυμεί να εξασφαλίσει ότι η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους δεν θα καταχράται τη διακριτική της ευχέρεια και θα διεξάγει ελέγχους όταν έχει στη διάθεσή της σχετικές βάσιμες ανησυχίες. Κατά συνέπεια, ο εισηγητής θέλει να αντικατασταθεί το "μπορεί να" με το "θα".

Τροπολογία  50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 11α

 

Καθιέρωση "Ευρωπαϊκού πιστοποιητικού ευθύνης" για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα κατάντη της αλυσίδας εφοδιασμού των ορυκτών μέσω σήματος

 

1. Σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα κατάντη της αλυσίδας εφοδιασμού και λαμβάνουν μέτρα δέουσας επιμέλειας, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια ή ισοδύναμο σύστημα δέουσας επιμέλειας αναγνωρισμένο βάσει του παρόντος κανονισμού μπορεί να χορηγηθεί "Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ευθύνης"·

 

2. Οι εγκατεστημένες στην Ένωση εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα κατάντη της αλυσίδας εφοδιασμού των ορυκτών, οι οποίες επιθυμούν να πιστοποιηθούν, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στις αρμόδιες γραμμές των κρατών μελών εκθέτοντας λεπτομερώς τα μέτρα δέουσας επιμέλειας που έχουν θεσπίσει.

 

3. Με βάση τα κριτήρια που έχει ορίσει η Επιτροπή, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να πιστοποιούν εταιρείες εγκατεστημένες στην Ένωση που δραστηριοποιούνται στα κατάντη της αλυσίδας εφοδιασμού των ορυκτών. Τα βιομηχανικά προγράμματα μπορεί να αναγνωρίζονται ως ισοδύναμα με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

 

4. Τα γραφιστικά στοιχεία του σήματος του "ευρωπαϊκού πιστοποιητικού ευθύνης" καθορίζονται από την Επιτροπή.

Τροπολογία  51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 12α

 

Για τη δημιουργία σαφήνειας και βεβαιότητας, καθώς και συνέπειας μεταξύ των οικονομικών φορέων, και δη των ΜΜΕ, η Επιτροπή, ύστερα από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τον ΟΟΣΑ, εκπονεί μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές με τη μορφή εγχειριδίου για εταιρείες, στο οποίο θα εξηγείται ο καλύτερος τρόπος εφαρμογής των κριτηρίων για τους τομείς που ενδέχεται να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Το εγχειρίδιο αυτό θα βασίζεται στον ορισμό των περιοχών συγκρούσεων και των περιοχών υψηλού κινδύνου που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο ε) του παρόντος κανονισμού και θα λαμβάνει υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές δέουσας επιμέλειας του ΟΟΣΑ σε αυτό τον τομέα.

Τροπολογία  52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε περίπτωση που η γνωμοδότηση της επιτροπής πρέπει να ληφθεί μέσω γραπτής διαδικασίας, η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται χωρίς αποτέλεσμα, όταν, εντός της προθεσμίας έκδοσης της γνωμοδότησης, το αποφασίσει ο πρόεδρος της επιτροπής ή το ζητήσουν τα μέλη της επιτροπής με απλή πλειοψηφία.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι δεν δικαιολογείται η συμπερίληψη της ρήτρας μη γνωμοδότησης στην παρούσα έκθεση και κατά συνέπεια προτείνει να διαγραφεί το δεύτερο τμήμα της παραγράφου 2 του άρθρου 13.

Τροπολογία  53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επισπευσθεί η νομοθετική διαδικασία, η εν λόγω τροπολογία εισάγει μια ιδέα που προτάθηκε από τις Κάτω Χώρες και η οποία επί του παρόντος αποτελεί αντικείμενο συζήτησης στο Συμβούλιο. Η παρούσα τροπολογία κατατέθηκε ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη συζήτηση αυτής της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η τοποθέτηση επ’ αυτής.

Τροπολογία  54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και, εν συνεχεία, ανά εξαετία, η Επιτροπή επανεξετάζει τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων όσον αφορά την προώθηση και το κόστος του υπεύθυνου πορισμού ορυκτών εντός του πεδίου εφαρμογής του, από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου. Η Επιτροπή υποβάλλει την έκθεση επανεξέτασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

3. Το αργότερο δύο έτη μετά την ημέρα έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού και, εν συνεχεία, ανά τριετία, η Επιτροπή επανεξετάζει τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού και τον πιο πρόσφατο αντίκτυπο του συστήματος τόσο στην ΕΕ όσο και επί τόπου, μεταξύ άλλων όσον αφορά την προώθηση και το κόστος του υπεύθυνου πορισμού ορυκτών εντός του πεδίου εφαρμογής του, από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου. Η Επιτροπή υποβάλλει την έκθεση επανεξέτασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

Μέσω της διαδικασίας επανεξέτασης, η Επιτροπή:

 

- αξιολογεί κατά πόσον είναι σκόπιμο οι κατάντη επιχειρήσεις να εντοπίζουν, όσο καλύτερα μπορούν, και να εξετάζουν τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας των μεταλλουργείων και των εγκαταστάσεων εξευγενισμού της αλυσίδας εφοδιασμού τους και να εκτιμούν αν θα υιοθετήσουν ή όχι τα μέτρα δέουσας επιμέλειας που περιέχονται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια·

 

- αναλύει τη δυνατότητα προσθήκης νέων ορυκτών και μετάλλων στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού με βάση μια κατάλληλη αξιολόγηση αντικτύπου και κατά πόσον υπάρχει επαρκής εμπειρία και εμπειρογνωμοσύνη στη δέουσα επιμέλεια της αλυσίδας εφοδιασμού για το δεδομένο ορυκτό ή μέταλλο.

Τροπολογία  55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 15α

 

Συνοδευτικά μέτρα

 

1. Ενδεχομένως, η Επιτροπή θα υποβάλει εντός της μεταβατικής περιόδου νομοθετική πρόταση που θα καθορίζει συνοδευτικά μέτρα προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο "Υπεύθυνη προμήθεια ορυκτών που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου: προς μια ολοκληρωμένη ενωσιακή προσέγγιση» (JOIN (2014) 8).

 

Συνοδευτικά μέτρα που διασφαλίζουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τον υπεύθυνο εφοδιασμό προβλέπουν:

 

(α) την παροχή στήριξης σε επιχειρήσεις προκειμένου να προμηθεύονται υπεύθυνα από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου μέσω τεχνικής και άλλης βοήθειας και καθοδήγησης σε φορείς, λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και της θέσης τους στην αλυσίδα εφοδιασμού, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού·

 

(β) συνεχή πολιτικό διάλογο με τις τρίτες χώρες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας δημιουργίας ενός σήματος εναρμόνισης των εθνικών και περιφερειακών συστημάτων πιστοποίησης και της συνεργασίας με τις «δημόσιες-ιδιωτικές» πρωτοβουλίες·

 

(γ) συνέχιση της στοχευμένης αναπτυξιακής συνεργασίας με τρίτες χώρες, με επίκεντρο κυρίως τις ενισχύσεις για την εμπορία ορυκτών που δεν προκαλεί συγκρούσεις και την ενίσχυση των ικανοτήτων των τοπικών επιχειρήσεων για τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.

 

(δ) στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη προκειμένου να εφαρμόσουν πρόσθετες πρωτοβουλίες στον τομέα της πληροφόρησης των καταναλωτών και της επισήμανσης καθώς και άλλα κίνητρα σχετικά με την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά και τις ρήτρες επίδοσης των συμβάσεων εφοδιασμού που υπογράφηκαν από τις αρχές τους, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

 

2. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση προόδου σχετικά με τα συνοδευτικά μέτρα που εφαρμόζονται δυνάμει της παραγράφου 1, καθώς και σχετικά με τον αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητά τους.

Τροπολογία  56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από...*

 

___________________________

 

*ΕΕ: Αναγράφεται η ημερομηνία: δύο έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 5 Μαρτίου 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε νομοθετική πρόταση που αποσκοπεί στο να καταστήσει δυσκολότερο για τις ένοπλες ομάδες σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου να χρηματοδοτούν τις δραστηριότητές τους μέσω της εξόρυξης και του εμπορίου ορυκτών. Η προσέγγιση αυτή επικεντρώνεται στη διευκόλυνση των εταιρειών κατά τον εφοδιασμό κασσίτερου, βολφραμίου, τανταλίου και χρυσού, καθώς και στην ενθάρρυνση των νόμιμων εμπορικών δίαυλων.

Ιστορικό πλαίσιο

Η πρόταση αυτή αποτελεί συμβολή της ΕΕ στις διεθνείς προσπάθειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν σε χώρες που είναι πλούσιες σε φυσικούς πόρους, οι οποίες, ωστόσο, είναι ευάλωτες σε ένοπλες συγκρούσεις, όπως η Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, και αντλεί διδάγματα από αυτές τις προσπάθειες. Τα δύο πιο γνωστά μέτρα θεσπίστηκαν το 2011 και το 2010 αντίστοιχα: οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού με ορυκτά από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου (Κατευθυντήριες γραμμές ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια) και το τμήμα 1502 του νόμου «Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act» των Ηνωμένων Πολιτειών.

Περιεχόμενο

Η Επιτροπή υποβάλλει, και ως απάντηση στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου, πρόταση κανονισμού που θεσπίζει ένα ενωσιακό σύστημα αυτοπιστοποίησης για τους εισαγωγείς κασσίτερου, βολφραμίου, τανταλίου και χρυσού οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιούν υπεύθυνα εισαγωγές στην Ένωση. Η αυτοπιστοποίηση απαιτεί από τους εισαγωγείς των εν λόγω μεταλλευμάτων και των μετάλλων τους, που εδράζουν στην ΕΕ, να ασκούν «δέουσα επιμέλεια», δηλαδή να μην προκαλούν βλάβη στις εν λόγω περιοχές, εποπτεύοντας και διαχειριζόμενοι τις αγορές και τις πωλήσεις τους σύμφωνα με τα πέντε στάδια που προβλέπουν οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια. Ο κανονισμός παρέχει τη δυνατότητα στους εισαγωγείς της ΕΕ να εντείνουν τις συνεχιζόμενες προσπάθειες που αποσκοπούν στη διασφάλιση της διαφάνειας των αλυσίδων εφοδιασμού, όταν διεξάγουν νόμιμες εμπορικές συναλλαγές με φορείς εκμετάλλευσης που βρίσκονται σε χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις. Προκειμένου να αυξηθεί η δημόσια λογοδοσία των μεταλλουργείων και των εγκαταστάσεων εξευγενισμού, να ενισχυθεί η διαφάνεια των αλυσίδων εφοδιασμού και να διευκολυνθεί ο υπεύθυνος πορισμός ορυκτών, η ΕΕ στοχεύει στη ετήσια δημοσίευση ενός καταλόγου «υπεύθυνων μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων εξευγενισμού» σε ενωσιακό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεδομένου ότι περισσότεροι από 400 εισαγωγείς των εν λόγω μεταλλευμάτων και μετάλλων να έχουν την έδρα τους στην η ΕΕ, η Ένωση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αγορές κασσίτερου, βολφραμίου, τανταλίου και χρυσού.

Υποστήριξη της πρότασης της Επιτροπής

Ο εισηγητής στηρίζει σε γενικές γραμμές την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής. Η πρόταση εστιάζει στο πιο αποτελεσματικό επίπεδο της αλυσίδας εφοδιασμού της ΕΕ για τα εν λόγω ορυκτά, τα μεταλλουργεία και τις εγκαταστάσεις εξευγενισμού ορυκτών, προκειμένου να διευκολύνει τη ροή των πληροφοριών που αφορούν τη δέουσα επιμέλεια μέχρι τους τελικούς χρήστες. Τα μεταλλουργεία και οι εγκαταστάσεις εξευγενισμού είναι το τελευταίο επίπεδο στο οποίο υπάρχει ακόμη η δυνατότητα εξακρίβωσης της προέλευσης των ορυκτών. Οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να αποκτηθεί από τα μεταλλουργεία και τις εγκαταστάσεις εξευγενισμού σχετικά με τους προμηθευτές τους είναι σημαντική για τη δέουσα επιμέλεια. Η πρόταση της Επιτροπής επιτρέπει στις εταιρείες της ΕΕ να συμμορφωθούν καλύτερα με τις απαιτήσεις του νόμου Dodd Frank.

Ο εισηγητής συμφωνεί, επίσης, με το γεγονός ότι αυτό το ενωσιακό σύστημα αυτό (όπως και οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ) θα πρέπει να ισχύει για όλες τις περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και τις περιοχές υψηλού κινδύνου. Σε αντίθεση με τον νόμο Dodd Frank των ΗΠΑ, ο οποίος μέχρι στιγμής εστιάζει αποκλειστικά στην Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, η ΕΕ επιθυμεί να αποτρέψει τις εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο από το να προκαλούν βλάβη. Ο εισηγητής σας θεωρεί ότι η ΕΕ δεν θα πρέπει να καταρτίσει κατάλογο με τις περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και τις περιοχές υψηλού κινδύνου, αλλά αντ' αυτού να παρέχει στις εταιρείες, υπό τη μορφή εγχειριδίου, τα κατάλληλα εργαλεία για την άσκηση της δέουσας επιμέλειας.

Ο εισηγητής στηρίζει, εκτός αυτού, την εθελοντική προσέγγιση που αποτυπώνεται στην πρόταση της Επιτροπής. Πιστεύει ότι οι πιέσεις που θα δημιουργούνταν στην αγορά στο πλαίσιο της μικρής διαφανούς αγοράς εισαγωγέων και μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων εξευγενισμού πιθανόν να οδηγήσουν σε υψηλό ποσοστό συμμετοχής. Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για τα συνοδευτικά μέτρα που προβλέπει η συνοδευτική ανακοίνωση(1) για την προώθηση του υψηλού ποσοστού συμμετοχής και ευελπιστεί ότι θα καταστεί δυνατό να εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά παράλληλα με τον κανονισμό, καθώς και ότι το Κοινοβούλιο θα τηρείται ενήμερο σχετικά με την εφαρμογή τους.

Επιπλέον, ο εισηγητής θεωρεί ότι η επιλογή της εθελοντικής προσέγγισης επιτρέπει στην ΕΕ να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά όσον αφορά τα συστήματα δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού που έχουν αναπτυχθεί από επιχειρηματικές ενώσεις οι οποίες, συμμορφούμενες με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, έχουν καθορίσει παγκόσμια πρότυπα στους τομείς δραστηριοποίησής τους.

Οι υπεύθυνοι εισαγωγείς μπορούν να εφοδιάζονται τις εν λόγω πρώτες ύλες μόνο από μεταλλουργεία και εγκαταστάσεις εξευγενισμού που έχουν υποβληθεί σε έλεγχο από ανεξάρτητο τρίτο μέρος. Οι έλεγχοι αυτοί θα επιτρέψουν στο σύστημα της ΕΕ να παρέχει ευκρινή εικόνα των προμηθευτών και των ορυχείων. Με τη σταδιακή αύξηση του αριθμού των ελεγχθέντων μεταλλουργείων θα είναι δυνατή η συμμόρφωση του κλάδου με τους κανόνες, χωρίς να προκληθούν διαταραχές στην προσφορά.

Η εθελοντική προσέγγιση θα δώσει έναυσμα στις πιο πρωτοποριακές μεταξύ των υπεύθυνων εταιρειών για να συμμετάσχουν. Εξαιτίας των ανταγωνιστικών πιέσεων που θα διαμορφωθούν στην αγορά, η ομάδα αυτή θα αρχίσει να διευρύνεται σταδιακά. Οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το χρονικό σημείο έναρξης της συμμετοχής τους. Με αυτόν τον τρόπο, μια τέτοια απόφαση θα είναι δυνατόν να σχεδιαστεί επαρκώς, ενώ το κόστος και οι συνέπειες να περιοριστούν στον ελάχιστο.

Ο εισηγητής επιθυμεί να συνεργαστεί με υπεύθυνες επιχειρήσεις ώστε να αποφευχθούν προσωρινές ελλείψεις στον εφοδιασμό, να μην μειωθεί η οικονομική δραστηριότητα στις περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και να ενθαρρυνθεί το νόμιμο εμπόριο.

Οδηγία σχετικά με την υποβολή μη χρηματοοικονομικών εκθέσεων

Ο εισηγητής τάσσεται υπέρ της χρήσης των υφιστάμενων εργαλείων προκειμένου να ενισχυθεί η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια της αλυσίδας εφοδιασμού όσον αφορά το εμπόριο ορυκτών. Η οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες εταιρείες και ομίλους απαιτεί από τις μεγάλες εταιρείες που απασχολούν περισσότερους από 500 εργαζομένους να δημοσιοποιούν πληροφορίες όσον αφορά πολιτικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού. Σύμφωνα με την οδηγία, η Επιτροπή οφείλει, εντός του 2016, να εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές για τη διευκόλυνση της δημοσιοποίησης αυτών των πληροφοριών, ώστε να μπορέσουν να τεθούν σε ισχύ από το 2017. Ο εισηγητής θα συμβάλει στο να πεισθεί η Επιτροπή να συμπεριλάβει στις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές δείκτες επιδόσεων που θα αφορούν την υποχρέωση δημοσιοποίησης όσον φορά το εμπόριο ορυκτών που εμπίπουν σε αυτόν τον κανονισμό. Τα προβλήματα που προκύπτουν από τη συμμετοχή των εταιρειών στο εμπόριο με ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων, τα οποία έχουν ως πιθανή παρενέργεια την υποδαύλιση των συγκρούσεων, είναι πολύ σημαντικά για να μην ληφθούν υπόψη σε αυτό το πλαίσιο. από τη στιγμή που η επιτροπή θα δεσμεθυεί να πράξει τα ανωτέρω, η απαίτηση για την υποβολή εκθέσεων, όπως προβλέπεται από τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, θα ισχύει και για τις μεγάλες εταιρείες της ΕΕ.

Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Ο εισηγητής θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στις ΜΜΕ να συμμετάσχουν στο ενωσιακό σύστημα, εφόσον επιθυμούν να ενταχθούν στην πρωτοπορία των εταιρειών, ωστόσο, δεν επιυμεί να τις υποχρεώσει να το πράξουν. Ο εισηγητής φρονεί όιτ, όσον αφορά και αυτό το σημείο, η επιλογή της εθελοντικής προσέγγισης εκ μέρους της Επιτροπής αποδεικνύεται σωστή. Με τα κατάλληλα κίνητρα και τη δέουσα υποστήριξη, σύμφωνα με τα συνοδευτικά μέτρα, οι ΜΜΕ μπορούν να πεισθούν να συμμετάσχουν οικειοθελώς και με βάση την επιχειρηματική λογική τους.

Πώς θα γίνει αποδοτικότερος ο κανονισμός

Ο εισηγητής προτείνει περισσότερες τροπολογίες για έναν πιο αποδοτικό κανονισμό. Προκειμένου να μην τιμωρηθούν οι φορείς εκμετάλλευσης που είναι φιλικοί προς το περιβάλλον, ο εισηγητής θεωρεί ότι είναι ορθό να τηρηθούν οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ και να εξαιρεθούν μέταλλα για τα οποία προκύπτει εύλογα το συμπέρασμα ότι έχουν ανακυκλωθεί. Αυτό ανταποκρίνεται τόσο στο πρακτικό πνεύμα των κατευθυντηρίων του ΟΟΣΑ όσο και στη δέουσα επιμέλεια, η οποία θα είναι συνεχώς αναγκαία για να δοθεί τέλος στην κατάχρηση.

Έχουν αναπτυχθεί πολλά άλλα συστήματα δέουσας επιμέλειας όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού. Ο εισηγητής επιθυμεί την αποφυγή της διενέργειας διπλών ελέγχων. Το εθελοντικό σύστημα θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό. Η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει κατάλληλα εργαλεία για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των άλλων συστημάτων δέουσας επιμέλειας όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού. Θα πρέπει επίσης να καθοριστούν σαφή κριτήρια, με βάση τα οποία θα κρίνεται ποιο από τα συστήματα αυτά θα λαμβάνεται υπόψη.

Ο εισηγητής τάσσεται υπέρ της διενέργειας αξιολόγησης μετά το πέρας τριών ετών, καθώς αυτό αποτελεί σημαντικό στάδιο στο πλαίσιο της ανάπτυξης του αποδοτικότερου δυνατού συστήματος. Η χρονική στιγμή της αξιολόγησης θα εξαρτηθεί, ωστόσο, από το πότε θα τεθεί σε λειτουργία το σύστημα. Για να είναι αξιόπιστη η αξιολόγηση, θα πρέπει να διενεργηθεί το νωρίτερο μετά από δύο ετήσιους κύκλους.

Αύξηση της συμμετοχής στο πρόγραμμα μέσω των κατάλληλων κινήτρων

Ο εισηγητής επιθυμεί να προσφέρει βέλτιστη προβολή στις εταιρείες που πράττουν ορθά. Ο κατάλογος με τα μεταλλουργεία θα πρέπει να περιλαμβάνει μια στήλη στην οποία θα αναφέρεται το ορυκτό, ενώ θα πρέπει τα μεταλλουργεία και τις εγκαταστάσεις εξευγενισμού να κατηγοριοποιούνται ανά ορυκτό, ώστε οι εισαγωγείς και άλλοι χρήστες να μπορούν εύκολα να συμβουλεύονται το εν λόγω έγγραφο.

Στο ίδιο πνεύμα, ο εισηγητής επιθυμεί να καταρτίσει κατάλογο με τους υπεύθυνους εισαγωγείς. Οι εισαγωγείς εκείνοι που αποφασίζουν να καταβάλουν επιπλέον προσπάθειες θα πρέπει να ανταμείβονται για αυτό και να αποκτήσουν, ως εκ τούτου, τη δυνατότητα να βελτιώσουν τη δημόσια εικόνα τους. Αυτόν τον σκοπό θα εξυπηρετούσε η κατάρτιση καταλόγου με του υπεύθυνους εισαγωγείς.

Ο εισηγητής θεωρεί ότι η συμμετοχή των εισαγωγέων και των μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων εξευγενισμού είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία αυτού του κανονισμού. Μέσω συνοδευτικών μέτρων όπως η θέσπιση κινήτρων για τις ΜΜΕ θα δοθεί το έναυσμα σε πολύ περισσότερους εισαγωγείς για να συμμετάσχουν, γεγονός που συμβάλει στη βελτίωση του όλου συστήματος.

Ο εισηγητής επιθυμεί επίσης να διευρυνθεί ο ορισμός του εισαγωγέα ώστε να συμπεριλαμβάνει και εμπόρους, και να τους επιτραπεί, ως εκ τούτου, η αυτοπιστοποίηση και η συμμετοχή στο νέο αυτό σύστημα.

Συμμετοχή του Κοινοβουλίου και επιτροπολογία

Ο εισηγητής γνωρίζει ότι πολλά πρακτικά ζητήματα θα αντιμετωπιστούν με τη βοήθεια εγχειριδίων και εγγράφων καθοδήγησης. Ο εισηγητής επιθυμεί να συζητήσει με συναδέλφους στο Κοινοβούλιο τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της λειτουργικής ευελιξίας κατά την εφαρμογή, αφενός, και της ορθής συμμετοχής του νομοθέτη όσον αφορά σημαντικά πρακτικά θέματα, αφετέρου, όπως είναι η συχνότητα διενέργειας των απαραίτητων ελέγχων.

Εκτός αυτού, ο εισηγητής επιθυμεί να προτείνει τροποποιήσεις όσον αφορά την επιτροπολογία. Στην περίπτωση που ο κανονισμός, πράγματι, δεν εκχωρεί καμία διακριτική ευχέρεια στην Επιτροπή, παρά μόνο απαιτεί την απλή εφαρμογή του από πλευράς της Επιτροπής, τότε ενδείκνυται η έκδοση εκτελεστικών πράξεων. Εάν, ωστόσο, κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας, μεταβληθεί η φύση της εν λόγω σχέσης και η Επιτροπή αποκτήσει μεγαλύτερη διακριτική ευχέρεια εξαιτίας τροποποιήσεων, τότε οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις ενδεχομένως να αποτελέσουν το πλέον κατάλληλο μέτρο.

Ο εισηγητής επιθυμεί από τώρα να απορρίψει την παρωχημένη κανονιστική διαδικασία και να την αντικαταστήσει με τη συμβουλευτική διαδικασία, όπως αυτή προβλέπεται από την Επιτροπή στο άρθρο 13 παράγραφος 2. Επιπλέον, η συμπερίληψη ρήτρας μη διατύπωσης γνώμης είναι απαράδεκτη για τον εισηγητή.

(1)

Κοινή Ανακοίνωση, της 5ης Μαρτίου 2014, σχετικά με την υπεύθυνη προμήθεια ορυκτών που προέρονται από περιοχές συγκρούσεων και περιοχές υψηλού κινδύνου: προς μια ολοκληρωμένη ενωσιακή προσέγγιση (JOIN (2014) 8)


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης (23.3.2015)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος αυτοπιστοποίησης της δέουσας επιμέλειας όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού των υπεύθυνων εισαγωγέων κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού, που προέρχονται από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου

(COM(2014)0111 – C7‑0092/2014 – 2014/0059(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Bogdan Brunon Wenta

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο συντάκτης υποστηρίζει πλήρως τον βασικό στόχο της νομοθετικής πρότασης, που είναι η διάρρηξη της σχέσης μεταξύ των συγκρούσεων και της παράνομης εκμετάλλευσης ορυκτών. Η διάρρηξη αυτής της σχέσης είναι σημαντική, καθώς τα αποκαλούμενα ορυκτά συγκρούσεων υπονομεύουν τις επιδιώξεις των κυβερνήσεων για χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, ορθή διακυβέρνηση, κράτος δικαίου και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ περί δέουσας επιμέλειας για τις αλυσίδες υπεύθυνης προμήθειας ορυκτών από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο του ΟΟΣΑ στις 25 Μαΐου 2011. Στόχος τους είναι να βοηθούν τις επιχειρήσεις να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αποφεύγουν να συμβάλλουν σε συγκρούσεις μέσω των εξορυκτικών τους πρακτικών. Οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ αναγνωρίζονται ως εθελοντικό διεθνές πλαίσιο μέτρων για τη δέουσα επιμέλεια που πρέπει να λαμβάνονται από επιχειρήσεις που υποχρεούνται να υποβάλλουν έκθεση για τα ορυκτά συγκρούσεων σύμφωνα με το Τμήμα 1502 του Νόμου Dodd-Frank. Επιπλέον, έχουν λάβει τη στήριξη των Ηνωμένων Εθνών και της Δήλωσης της Λουζάκα, η οποία υπεγράφη από 11 αρχηγούς κρατών της Διεθνούς Διάσκεψης για την Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών (ICGLR) και η οποία αναφέρει ότι οι διαδικασίες και τα πρότυπα των κατευθυντηρίων γραμμών του ΟΟΣΑ θα ενσωματωθούν στα έξι εργαλεία της Περιφερειακής Πρωτοβουλίας κατά της Παράνομης Εκμετάλλευσης Φυσικών Πόρων. Παρά την εκτεταμένη αυτή στήριξη, η αναδοχή από τις επιχειρήσεις του εθελοντικού αυτού πλαισίου για τη δέουσα επιμέλεια υπήρξε μικρή (μόλις 12%).

Η πρόταση της Επιτροπής, στην παρούσα μορφή της, η οποία βασίζεται στην προσέγγιση της "μη πρόκλησης ζημίας", ενδέχεται να μην έχει ούτε θετικά αποτελέσματα. Ο συντάκτης είναι της γνώμης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει την πρωτοπορία στο ζήτημα αυτό και να δημιουργήσει έναν υποχρεωτικό μηχανισμό αυτοπιστοποίησης για επιχειρήσεις διυλιστηρίου και εισαγωγείς κασσιτέρου, ταντάλιου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, και του χρυσού που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και περιοχές υψηλού κινδύνου. Αυτή η προσέγγιση φαίνεται να είναι σύμφωνη με την επιλογή IV που εξετάζεται στην αξιολόγηση αντικτύπου της Επιτροπής.

Η υπό εξέταση πρόταση κανονισμού δεν μπορεί να θεωρηθεί αποκλειστικά και μόνο ένα αυτόνομο εργαλείο εμπορικής πολιτικής και θα πρέπει να ειδωθεί από την ευρύτερη διεθνή προοπτική, η οποία περιλαμβάνει και την αναπτυξιακή συνεργασία. Για να διασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής, θα πρέπει τα συνοδευτικά μέτρα που περιγράφονται στην κοινή ανακοίνωση με τον τίτλο "Υπεύθυνη προμήθεια ορυκτών που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου: προς μια ολοκληρωμένη ενωσιακή προσέγγιση" (JOIN (2014) 8) να ενεργοποιηθούν παράλληλα με τον υπό εξέταση κανονισμό.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Ο φυσικός ορυκτός πλούτος σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις ή σε περιοχές υψηλού κινδύνου − αν και διαθέτει σημαντικές δυνατότητες για ανάπτυξη — μπορεί να αποτελέσει αιτία διαμάχης, εάν τα έσοδα τροφοδοτούν το ξέσπασμα ή τη συνέχιση βίαιων συγκρούσεων, υπονομεύοντας τις εθνικές προσπάθειες προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου. Στους τομείς αυτούς, η θραύση του δεσμού μεταξύ συγκρούσεων και παράνομης εκμετάλλευσης των ορυκτών είναι ζωτικής σημασίας για την ειρήνη και τη σταθερότητα.

(1) Ο φυσικός ορυκτός πλούτος σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις ή σε περιοχές υψηλού κινδύνου − αν και διαθέτει σημαντικές δυνατότητες για ανάπτυξη όταν είναι αντικείμενο βιώσιμης διαχείρισηςαποτελεί αιτία διαμάχης, τα δε έσοδα τροφοδοτούν το ξέσπασμα ή τη συνέχιση βίαιων συγκρούσεων, υπονομεύοντας τις εθνικές προσπάθειες προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου. Στους τομείς αυτούς, η θραύση του δεσμού μεταξύ συγκρούσεων και παράνομης εκμετάλλευσης των ορυκτών είναι ζωτικής σημασίας για την ειρήνη και τη σταθερότητα.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1 α) Οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν σύνηθες φαινόμενο στον τομέα της εξορυκτικής βιομηχανίας και περιλαμβάνουν την παιδική εργασία, τη σεξουαλική βία, την εξαφάνιση ανθρώπων, την καταναγκαστική επανεγκατάσταση και την καταστροφή τόπων και χώρων με τελετουργική και πολιτιστική σημασία·

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Στις 7 Οκτωβρίου 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο ζητούσε από την Ένωση να νομοθετεί ακολουθώντας τα όσα προβλέπει ο νόμος των ΗΠΑ για «ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων», γνωστός και ως τμήμα 1502 του νόμου «Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act»· και η Επιτροπή ανακοίνωσε στις ανακοινώσεις της του 20119 και του 201210 , την πρόθεσή της να διερευνήσει τρόπους βελτίωσης της διαφάνειας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών της δέουσας επιμέλειας. Στην τελευταία ανακοίνωση, και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει στο Υπουργικό Συμβούλιο του ΟΟΣΑ του Μαΐου 2011, η Επιτροπή τάχθηκε επίσης υπέρ τη μεγαλύτερης στήριξης και χρήσης των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, και των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια - ακόμα και εκτός του ΟΟΣΑ.

(7) Στα ψηφίσματά του της 7ης Οκτωβρίου 2010, της 8ης Μαρτίου 2011, της 5ης Ιουλίου 2011 και της 26ης Φεβρουαρίου 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητούσε από την Ένωση να νομοθετεί ακολουθώντας τα όσα προβλέπει ο νόμος των ΗΠΑ για «ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων», γνωστός και ως τμήμα 1502 του νόμου «Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act»· και η Επιτροπή ανακοίνωσε στις ανακοινώσεις της του 20119 και του 201210 , την πρόθεσή της να διερευνήσει τρόπους βελτίωσης της διαφάνειας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών της δέουσας επιμέλειας. Στην τελευταία ανακοίνωση, και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει στο Υπουργικό Συμβούλιο του ΟΟΣΑ του Μαΐου 2011, η Επιτροπή τάχθηκε επίσης υπέρ τη μεγαλύτερης στήριξης και χρήσης των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, και των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια - ακόμα και εκτός του ΟΟΣΑ.

__________________

__________________

 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με ελλείψεις στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δικαιοσύνης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2011, με τίτλο «Φορολογία και ανάπτυξη - Συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης στο φορολογικό τομέα».

 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την αύξηση του αντικτύπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ.

 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την προώθηση της ανάπτυξης μέσω υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου της εξορυκτικής βιομηχανίας στις αναπτυσσόμενες χώρες.

9 Αγορές βασικών εμπορευμάτων και πρώτες ύλες, COM(2011) 25 FINAL.

9 Αγορές βασικών εμπορευμάτων και πρώτες ύλες, COM(2011) 25 FINAL.

10 Εμπόριο, μεγέθυνση και ανάπτυξη, COM(2012) 22 FINAL.

10 Εμπόριο, μεγέθυνση και ανάπτυξη, COM(2012) 22 FINAL.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, η δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού είναι μια συνεχής, προληπτική και συμπληρωματική διαδικασία, μέσω της οποίας οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων εποπτεύουν και διαχειρίζονται τις αγορές και τις πωλήσεις τους, με σκοπό να διασφαλίσουν ότι δεν συμβάλλουν σε συγκρούσεις και στις δυσμενείς συνέπειες αυτών.

(9) Στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια, η δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού είναι μια συνεχής, προληπτική και συμπληρωματική διαδικασία, μέσω της οποίας οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων εποπτεύουν και διαχειρίζονται τις αγορές και τις πωλήσεις τους στα ανάντη και τα κατάντη της αλυσίδας εφοδιασμού με σκοπό να διασφαλίσουν ότι σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι δεν συμβάλλουν σε συγκρούσεις και στις δυσμενείς συνέπειες αυτών, είτε άμεσα στον εξορυκτικό τομέα είτε έμμεσα στις ευρύτερες κοινωνίες.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Οι εταιρείες της Ένωσης εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους μέσω της δημόσιας διαβούλευσης για την υπεύθυνη λήψη των ορυκτών και υπέβαλλαν εκθέσεις για τα τρέχοντα προγράμματα της βιομηχανίας που έχουν σχεδιαστεί για την επίτευξη των στόχων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, την κάλυψη των αιτημάτων των πελατών τους και την ασφάλεια του εφοδιασμού τους. Ωστόσο, οι εταιρείες της Ένωσης έχουν επίσης αναφέρει αναρίθμητες δυσκολίες κατά την άσκηση της δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού, λόγω των χρονοβόρων και περίπλοκων παγκοσμίων αλυσίδων εφοδιασμού που προϋποθέτουν τη συμμετοχή πολλών φορέων που είναι συχνά ανεπαρκώς ενημερωμένοι ή χωρίς ηθικούς ενδοιασμούς. Το κόστος της υπεύθυνης προμήθειας και ο πιθανός αντίκτυπος της στην ανταγωνιστικότητα, ιδίως στις ΜΜΕ, θα πρέπει να παρακολουθείται από την Επιτροπή.

(12) Οι εταιρείες της Ένωσης εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους μέσω της δημόσιας διαβούλευσης για την υπεύθυνη λήψη των ορυκτών και υπέβαλλαν εκθέσεις για τα τρέχοντα προγράμματα της βιομηχανίας που έχουν σχεδιαστεί για την επίτευξη των στόχων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, την κάλυψη των αιτημάτων των πελατών τους και την ασφάλεια του εφοδιασμού τους. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια, αναγνωρίζεται ότι η δέουσα επιμέλεια σε περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου παρουσιάζει πρακτικές προκλήσεις και ότι, ως εκ τούτου, για την εφαρμογή της απαιτείται ευελιξία. Η φύση και η έκταση της δέουσας επιμέλειας που ενδείκνυται για τις συγκεκριμένες συνθήκες μιας επιχείρησης εξαρτώνται από μια σειρά παραγόντων, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους και της θέσης της στην αλυσίδα εφοδιασμού, λαμβανομένων πλήρως υπόψη των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Τα μεταλλουργεία και οι εγκαταστάσεις εξευγενισμού είναι ένα σημαντικό σημείο στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού ορυκτών, αφού, τυπικά, είναι το τελευταίο στάδιο στο οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί αποτελεσματικά η δέουσα επιμέλεια, με τη συγκέντρωση, την κοινοποίηση και την επαλήθευση των πληροφοριών σχετικά με την προέλευση των ορυκτών και την αλυσίδα επιτήρησης (chain of custody). Μετά από αυτό το στάδιο της μεταβολής συχνά θεωρείται ανέφικτη η ανίχνευση της προέλευσης των ορυκτών. Ο ενωσιακός κατάλογος των υπεύθυνων μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων εξευγενισμού θα μπορούσε επομένως να παρέχει διαφάνεια και βεβαιότητα στις εταιρείες των επόμενων σταδίων μεταποίησης όσον αφορά τις πρακτικές δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού.

(13) Οι εισαγωγείς είναι ένα σημαντικό σημείο στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού ορυκτών και μετάλλων, αφού, τυπικά, βρίσκονται σε καλύτερη θέση για τη συγκέντρωση, την κοινοποίηση και την επαλήθευση των πληροφοριών σχετικά με την προέλευση των ορυκτών και των μετάλλων και την αλυσίδα επιτήρησης τη συγκέντρωση, δημοσιοποίηση και επαλήθευση πληροφοριών (chain of custody). Ο ενωσιακός κατάλογος των υπεύθυνων εισαγωγέων θα μπορούσε επομένως να παρέχει διαφάνεια και βεβαιότητα στις επιχειρήσεις των επόμενων σταδίων μεταποίησης, οι οποίες πρέπει οι ίδιες να συμμορφωθούν, ανάλογα με τη θέση τους στην αλυσίδα εφοδιασμού, με πρακτικές δέουσας επιμέλειας, όπως ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση της ομοιόμορφης συμμόρφωσης της αυτοπιστοποίησης των υπεύθυνων εισαγωγέων με τη διενέργεια κατάλληλων εκ των υστέρων ελέγχων, με σκοπό να επαληθεύσουν κατά πόσο οι αυτοπιστοποιούμενοι υπεύθυνοι εισαγωγείς ορυκτών ή/και μετάλλων στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας στην εφοδιαστική αλυσίδα. Τα μητρώα τέτοιων ελέγχων θα πρέπει να τηρούνται επί 5 τουλάχιστον έτη. Τα κράτη μέλη οφείλουν να καθορίσουν τους κανόνες που θα εφαρμόζονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

(14) Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση της ομοιόμορφης συμμόρφωσης της πιστοποίησης των υπεύθυνων εισαγωγέων με τη διενέργεια κατάλληλων εκ των υστέρων ελέγχων, με σκοπό να επαληθεύσουν κατά πόσο οι πιστοποιούμενοι υπεύθυνοι εισαγωγείς ορυκτών ή/και μετάλλων στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας στην εφοδιαστική αλυσίδα. Τα μητρώα τέτοιων ελέγχων θα πρέπει να τηρούνται επί 5 τουλάχιστον έτη. Η Επιτροπή οφείλει να καθορίσει τους κανόνες που θα εφαρμόζονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και να κοινοποιήσει τους κανόνες αυτούς στα κράτη μέλη.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες που αφορούν τον κατάλογο των υπεύθυνων μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων εξευγενισμού και τον κατάλογο των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/201111.

(15) Για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες που αφορούν τον κατάλογο των υπεύθυνων εισαγωγέων και τον κατάλογο των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 11.

__________________

_______________

11 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

11 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α) Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού, μέσω της επιλογής του εντοπισμού, σε μόνιμη βάση, ορυκτών και μετάλλων, η προμήθεια των οποίων χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση ένοπλων ομάδων και δυνάμεων ασφαλείας σε περιοχές συγκρούσεων και περιοχές υψηλού κινδύνου, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την τροποποίηση, όποτε και όταν είναι απαραίτητο, καταλόγου ορυκτών και μετάλλων όπως εκτίθενται στο παράρτημα I. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, ακόμα και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει τακτικά έκθεση στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις συνέπειες του συστήματος. Το αργότερο τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του και, εν συνεχεία, ανά εξαετία, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων όσον αφορά την προώθηση της υπεύθυνης λήψης ορυκτών εντός του πεδίου εφαρμογής από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου. Η έκθεση αυτή μπορεί, ενδεχομένως, να συνοδεύεται και από ενδεδειγμένες νομοθετικές προτάσεις, οι οποίες ενδεχομένως να περιέχουν υποχρεωτικά μέτρα.

(16) Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει τακτικά έκθεση στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις συνέπειες του συστήματος. Το αργότερο τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του και, εν συνεχεία, ανά εξαετία, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων όσον αφορά την προώθηση της υπεύθυνης λήψης ορυκτών και μετάλλων εντός του πεδίου εφαρμογής από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου. Η έκθεση αυτή μπορεί, ενδεχομένως, να συνοδεύεται και από ενδεδειγμένες νομοθετικές προτάσεις.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται ένα ενωσιακό σύστημα αυτοπιστοποίησης για τη δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού προκειμένου να περιοριστούν οι δυνατότητες ενόπλων ομάδων και δυνάμεων ασφαλείας12 στο εμπόριο με κασσίτερο, βολφράμιο και ταντάλιο, τα μεταλλεύματά τους, καθώς και με χρυσό. Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει διαφάνεια και ασφάλεια σε ό, τι αφορά τις πρακτικές εφοδιασμού των εισαγωγέων, των μεταλλουργείων και των εγκαταστάσεων εξευγενισμού από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου.

1. Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται ένα ενωσιακό σύστημα για τη δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού το οποίο θα έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα προκειμένου να εξαλειφθεί το εμπόριο ορυκτών και μετάλλων από ένοπλες ομάδες και δυνάμεις ασφαλείας.12 Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει διαφάνεια και ασφάλεια σε ό, τι αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού σε ορυκτά και μέταλλα, ιδίως σε σχέση με μεταλλουργεία και εγκαταστάσεις εξευγενισμού που προμηθεύονται πρώτες από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου.

__________________

 

12 «Ένοπλες ομάδες και δυνάμεις ασφαλείας», όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ των κατευθυντήριων γραμμών ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου: Δεύτερη έκδοση, OECD Publishing (OECD (2013). http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.

 

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

 

2. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού για τους εισαγωγείς της Ένωσης που επιλέγουν να αυτοπιστοποιούνται ως υπεύθυνοι εισαγωγείς ορυκτών ή μετάλλων που περιέχουν ή αποτελούνται από κασσίτερο, βολφράμιο, ταντάλιο και χρυσό, όπως ορίζεται στο παράρτημα I.

2. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού για όλους τους εισαγωγείς της Ένωσης που εφοδιάζονται ορυκτά και μέταλλα εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και σε συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές δέουσας επιμέλειας του ΟΟΣΑ. Έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίσει τη διαφάνεια και την ανιχνευσιμότητα σχετικά με τις πρακτικές εφοδιασμού των εισαγωγέων, όταν εφοδιάζονται από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου, με στόχο την ελαχιστοποίηση ή την πρόληψη των βίαιων συγκρούσεων και των παραβιάσεων των δικαιωμάτων του ανθρώπου μέσω του περιορισμού των δυνατοτήτων των ενόπλων ομάδων και των δυνάμεων ασφαλείας όσον αφορά το εμπόριο ορυκτών και μετάλλων.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Ο παρών κανονισμός ισχύει για τις επιχειρήσεις σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού των ορυκτών και των μετάλλων, οι οποίες είναι πιθανό να παρέχουν ή να χρησιμοποιούν ορυκτά και μέταλλα από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις ή περιοχές υψηλού κινδύνου.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β. Για να αποφεύγονται ακούσιες στρεβλώσεις στην αγορά, στον παρόντα κανονισμό πραγματοποιείται διάκριση μεταξύ των ρόλων των ανάντη και κατάντη επιχειρήσεων της αλυσίδας εφοδιασμού. Η άσκηση της δέουσας επιμέλειας πρέπει να προσαρμοστεί στις δραστηριότητες της επιχείρησης και στη θέση της στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

 

 

2γ. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τους οργανισμούς πιστοποίησης και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, ενδέχεται να παρέχει πρόσθετες κατευθυντήριες γραμμές για τις υποχρεώσεις που πρέπει να καθοριστούν από τις επιχειρήσεις, ανάλογα με τη θέση τους στην αλυσίδα εφοδιασμού και να διασφαλίσει ότι το σύστημα πιστοποίησης συνιστά προσαρμόσιμη και ευέλικτη διαδικασία λαμβανομένης υπόψη της θέσης των ΜΜΕ

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) «ορυκτά»: μεταλλεύματα και συμπυκνώματα που περιέχουν κασσίτερο, ταντάλιο και βολφράμιο, καθώς και χρυσό, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι·

(a) «ορυκτά και μέταλλα κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού»: όλα τα ορυκτά και μέταλλα που ορίζονται στο παράρτημα I·

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) «μέταλλα»: μέταλλα που περιέχουν κασσίτερο, ταντάλιο και βολφράμιο, καθώς και χρυσό, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι·

διαγράφεται

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(γα) "Κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια": οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου), δεύτερη έκδοση, OECD Publishing (OECD (2013)), συμπεριλαμβανομένων όλων των συστάσεων του Συμβουλίου, των παραρτημάτων και των συμπληρωμάτων, τα οποία ενδέχεται, κατά περιόδους, να τροποποιούνται ή να αντικαθίστανται.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ε) «περιοχές συγκρούσεων και περιοχές υψηλού κινδύνου»: περιοχές που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις, οι ευάλωτες περιοχές που διανύουν μια μεταπολεμική περίοδο, καθώς και οι περιοχές με ανεπαρκή ή ανύπαρκτη διακυβέρνηση και ασφάλεια, όπως αποσαθρωμένα κράτη, με εκτεταμένες και συστηματικές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και, ιδίως, με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

(ε) «περιοχές συγκρούσεων και περιοχές υψηλού κινδύνου»: περιοχές που αναγνωρίζονται ως πληττόμενες από ένοπλες συγκρούσεις, εκτεταμένη βία ή άλλους κινδύνους για τα άτομα και, για αυτούς τους λόγους, αναγνωρίζεται ότι:

 

(i) η ένοπλη σύγκρουση μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, όπως μια σύγκρουση διεθνούς ή μη διεθνούς χαρακτήρα, στην οποία μπορεί να εμπλέκονται δύο ή περισσότερα κράτη, ή μπορεί να συνίσταται σε πολέμους απελευθέρωσης ή εξεγέρσεις, εμφυλίους πολέμους κ.λπ.· και

 

(ii) οι περιοχές υψηλού κινδύνου μπορεί να περιλαμβάνουν περιοχές με πολιτική αστάθεια ή καταστολή, θεσμική αδυναμία, έλλειψη ασφάλειας, κατάρρευση πολιτικών υποδομών και εκτεταμένη βία. Και τα δύο είδη περιοχών χαρακτηρίζονται συχνά από εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παραβιάσεις του εθνικού ή του διεθνούς δικαίου·

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α) «κατάντη επιχειρήσεις»: έμποροι και ανταλλακτήρια μετάλλων, κατασκευαστές εξαρτημάτων, κατασκευαστές προϊόντων, κατασκευαστές αρχικού εξοπλισμού και λιανοπωλητές·

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ζ) «εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο δηλώνει ορυκτά ή μέταλλα στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά την έννοια του άρθρου 79 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/199213 του Συμβουλίου·

(ζ) «εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο θέτει στην αγορά για πρώτη φορά ορυκτά ή μέταλλα στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά την έννοια του άρθρου 79 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/199213 του Συμβουλίου·

__________________

__________________

13 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1).

13 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1).

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(η) «υπεύθυνος εισαγωγέας»: κάθε εισαγωγέας που επιλέγει να αυτοπιστοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό·

(η) «υπεύθυνος εισαγωγέας»: κάθε εισαγωγέας ορυκτών και μετάλλων που συμμορφώνεται με τους κανόνες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό·

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ηα) "υπεύθυνη επιχείρηση": κάθε επιχείρηση που συμμορφώνεται με τη δέουσα επιμέλεια όπως αυτή ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια·

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(θ) «αυτοπιστοποίηση»: πράξη με την οποία δηλώνει κανείς την τήρηση των υποχρεώσεων που σχετίζονται με τα συστήματα διαχείρισης, τη διαχείριση κινδύνων, τους ελέγχους από τρίτα μέρη και την κοινοποίηση, όπως καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό·

(θ) «ευρωπαϊκό πιστοποιητικό υπεύθυνου εισαγωγέα»: έγγραφο που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές σε κάθε εισαγωγέα ο οποίος συμφωνεί να συμμορφώνεται με τους κανόνες, όπως καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό·

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ιδα) "ανάντη επιχειρήσεις" εξορυκτικές επιχειρήσεις (από βιοτεχνίες μέχρι επιχειρήσεις μικρής ή μεγάλης κλίμακας), τοπικοί έμποροι ή εξαγωγείς της χώρας προέλευσης των ορυκτών, διεθνείς έμποροι συμπυκνωμάτων, επιχειρήσεις επανεπεξεργασίας ορυκτών και μεταλλουργεία/εγκαταστάσεις εξευγενισμού.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ιε) «δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού»: υποχρεώσεις των υπεύθυνων εισαγωγέων κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού, σε σχέση με το σύστημα διαχείρισής τους, τη διαχείριση των κινδύνων, τους ελέγχους τρίτων μερών και την κοινοποίηση πληροφοριών με σκοπό τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των πραγματικών και των δυνητικών κινδύνων που συνδέονται με τις περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και τις περιοχές υψηλού κινδύνου για την πρόληψη ή τον μετριασμό των επιπτώσεων που συνδέονται με τις δραστηριότητες εφοδιασμού·

(ιε) «δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού»: υποχρεώσεις των υπεύθυνων επιχειρήσεων, σε σχέση με το σύστημα διαχείρισής τους, τη διαχείριση των κινδύνων, τους ελέγχους τρίτων μερών και την κοινοποίηση πληροφοριών με σκοπό τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των πραγματικών και των δυνητικών κινδύνων που συνδέονται με τις περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και τις περιοχές υψηλού κινδύνου για την πρόληψη ή τον μετριασμό των επιπτώσεων που συνδέονται με τις δραστηριότητες εφοδιασμού και εξασφαλίζοντας ότι αυτές δεν συμβάλλουν στο παράνομο εμπόριο ορυκτών και μετάλλων και στη χρηματοδότηση συγκρούσεων, και δεν οδηγούν σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ιζα) "ένοπλες ομάδες και δυνάμεις ασφαλείας": ομάδες όπως αναφέρονται στο παράρτημα II των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια;

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αυτοπιστοποίηση ως υπεύθυνος εισαγωγέας

Πιστοποίηση ως υπεύθυνος εισαγωγέας

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κάθε εισαγωγέας ορυκτών ή μετάλλων στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, δύναται να αυτοπιστοποιείται ως υπεύθυνος εισαγωγέας, δηλώνοντας στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ότι τηρεί τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού, όπως καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό. Η δήλωση περιλαμβάνει την τεκμηρίωση, με την οποία ο εισαγωγέας επιβεβαιώνει την τήρηση των υποχρεώσεων, συμπεριλαμβάνοντας τα αποτελέσματα των ανεξάρτητων ελέγχων που έχουν διεξαχθεί.

1. Κάθε εισαγωγέας ορυκτών ή μετάλλων στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, πιστοποιείται από το κράτος μέλος ως υπεύθυνος εισαγωγέας, αφού δηλώσει ότι τηρεί τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού, όπως καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό. Η δήλωση περιλαμβάνει την τεκμηρίωση, με την οποία ο εισαγωγέας επιβεβαιώνει την τήρηση των υποχρεώσεων, συμπεριλαμβάνοντας τα αποτελέσματα των ανεξάρτητων ελέγχων που έχουν διεξαχθεί.

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διενεργούν ενδεδειγμένους εκ των υστέρων ελέγχους ώστε να διασφαλίσουν ότι οι αυτοπιστοποιημένοι υπεύθυνοι εισαγωγείς ορυκτών ή μετάλλων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5, 6, και 7 του παρόντος κανονισμού.

2. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διενεργούν ενδεδειγμένους εκ των υστέρων ελέγχους ώστε να διασφαλίσουν ότι οι πιστοποιημένοι υπεύθυνοι εισαγωγείς ορυκτών ή μετάλλων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5, 6, και 7 του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Υποχρεώσεις για το σύστημα διαχείρισης

Υποχρεώσεις για το σύστημα διαχείρισης για τους εισαγωγείς

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο υπεύθυνος εισαγωγέας ορυκτών ή μεταλλευμάτων εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού:

Κάθε εισαγωγέας ορυκτών και μεταλλευμάτων εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια:

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) υιοθετεί και κοινοποιεί σαφώς στους προμηθευτές και το κοινό τις πολιτικές του για την αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών και μετάλλων που ενδεχομένως να προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και περιοχές υψηλού κινδύνου,

(α) υιοθετεί και κοινοποιεί σαφώς και συστηματικά στους προμηθευτές και το κοινό τις πολιτικές του για την αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών και μετάλλων που ενδεχομένως να προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και περιοχές υψηλού κινδύνου,

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Υποχρεώσεις για τη διαχείριση κινδύνων

Υποχρεώσεις για τη διαχείριση κινδύνων για τους εισαγωγείς

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 5 α

 

Υποχρεώσεις για το σύστημα διαχείρισης και υποχρεώσεις για τη διαχείριση κινδύνων για επιχειρήσεις

 

Μεταξύ άλλων, οι κατάντη επιχειρήσεις εντοπίζουν, όσο καλύτερα μπορούν, και εξετάζουν τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας των μεταλλουργείων/ εγκαταστάσεων εξευγενισμού της αλυσίδας εφοδιασμού τους και να εκτιμούν κατά πόσον αυτοί τηρούν τα μέτρα δέουσας επιμέλειας που διατυπώνονται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια. Οι κατάντη επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν σε κλαδικά σχήματα που εκτιμούν τη συμμόρφωση των μεταλλουργείων/ εγκαταστάσεων εξευγενισμού κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια και μπορούν να αντλούν τις πληροφορίες που παρέχουν αυτά τα σχήματα ώστε να βοηθηθούν να εκπληρώσουν τις συστάσεις των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ, και καθιστούν τις πληροφορίες αυτές διαθέσιμες στο κοινό.

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) σέβεται τις ελεγκτικές αρχές της ανεξαρτησίας, της επάρκειας και της λογοδοσίας όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια.

(γ) σέβεται τις ελεγκτικές αρχές της ανεξαρτησίας, της επάρκειας και της λογοδοσίας και κάθε πεδίο εφαρμογής, κριτήρια και δραστηριότητες του ελέγχου που ενδέχεται να εφαρμόζονται, όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια.

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) επωνυμία και διεύθυνση του εκάστοτε υπεύθυνου μεταλλουργείου ή εγκατάστασης εξευγενισμού στην αλυσίδα εφοδιασμού του,

(α) επωνυμία και διεύθυνση του εκάστοτε μεταλλουργείου ή εγκατάστασης εξευγενισμού και/ή οποιασδήποτε επιχείρησης στην αλυσίδα εφοδιασμού του,

Τροπολογία  38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) ανεξάρτητους ελέγχους για καθένα από τα υπεύθυνα μεταλλουργεία ή εγκαταστάσεις εξευγενισμού στην αλυσίδα εφοδιασμού του, που διενεργούνται σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής, τους στόχους και τις αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 6 του κανονισμού,

(β) ανεξάρτητους ελέγχους για καθένα από τα μεταλλουργεία ή εγκαταστάσεις εξευγενισμού ή/και οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση στην αλυσίδα εφοδιασμού του, που διενεργούνται σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής, τους στόχους και τις αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 6 του κανονισμού,

Τροπολογία  39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Ο υπεύθυνος εισαγωγέας ορυκτών ή μετάλλων εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θέτει στη διάθεση των αμέσως κατάντη αγοραστών όλες τις πληροφορίες που προκύπτουν και τηρούνται σύμφωνα με τη δέουσα επιμέλεια για την αλυσίδα εφοδιασμού, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το επιχειρηματικό απόρρητο και άλλα προβλήματα στον ανταγωνισμό.

4. Κάθε επιχείρηση θέτει στη διάθεση των αμέσως κατάντη αγοραστών όλες τις πληροφορίες που προκύπτουν και τηρούνται σύμφωνα με τη δέουσα επιμέλεια για την αλυσίδα εφοδιασμού, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το επιχειρηματικό απόρρητο και άλλα προβλήματα στον ανταγωνισμό.

Τροπολογία  40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατάλογος υπεύθυνων μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων εξευγενισμού

Κατάλογος υπεύθυνων εισαγωγέων ορυκτών και μετάλλων

Τροπολογία  41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη με τις εκθέσεις τους όπως αναφέρεται στο άρθρο 15, η Επιτροπή εγκρίνει και δημοσιοποιεί απόφαση παραθέτοντας τις ονομασίες και τις διευθύνσεις των υπεύθυνων μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων εξευγενισμού ορυκτών στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

1. Με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη με τις εκθέσεις τους όπως αναφέρεται στο άρθρο 15, η Επιτροπή εγκρίνει και δημοσιοποιεί απόφαση παραθέτοντας τις ονομασίες και τις διευθύνσεις των υπεύθυνων εισαγωγέων ορυκτών και μετάλλων στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η Επιτροπή επικαιροποιεί εγκαίρως τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Η Επιτροπή διαγράφει από τον κατάλογο τις επωνυμίες των μεταλλουργείων και των εγκαταστάσεων εξευγενισμού εκείνων που δεν αναγνωρίζονται πλέον ως υπεύθυνοι εισαγωγείς από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 3, ή τις επωνυμίες των μεταλλουργείων και των εγκαταστάσεων εξευγενισμού στην αλυσίδα εφοδιασμού εκείνων που δεν αναγνωρίζονται πλέον ως υπεύθυνοι εισαγωγείς.

4. Η Επιτροπή επικαιροποιεί εγκαίρως τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Κάθε έξι μήνες, η Επιτροπή διαγράφει από τον κατάλογο τις επωνυμίες των εισαγωγέων εκείνων που δεν αναγνωρίζονται πλέον ως υπεύθυνοι εισαγωγείς από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 3, ή τις επωνυμίες των μεταλλουργείων και των εγκαταστάσεων εξευγενισμού στην αλυσίδα εφοδιασμού εκείνων που δεν αναγνωρίζονται πλέον ως υπεύθυνοι εισαγωγείς.

Τροπολογία  43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών δημοσιεύουν έκθεση στην οποία περιγράφονται πλήρως οι διαπιστώσεις τυχόν εκ των υστέρων ελέγχων, συνοδευόμενες από εύλογη αιτιολογία των εν λόγω διαπιστώσεων και όλα τα έγγραφα που αποτέλεσαν τη βάση των διαπιστώσεων αυτών.

Τροπολογία  44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 12 α

 

Κριτήρια για τον χαρακτηρισμό περιοχών ως «περιοχών συγκρούσεων» ή «περιοχών υψηλού κινδύνου»:

 

Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, διαθέτει στο κοινό και στις επιχειρήσεις επαρκείς πληροφορίες που είναι χρήσιμες για την κατανόηση και τον χαρακτηρισμό περιοχών ως «περιοχών συγκρούσεων» ή «περιοχών υψηλού κινδύνου».

Τροπολογία  45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών εκδίδουν ανακοίνωση διορθωτικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν από τον αρμόδιο εισαγωγέα.

2. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ειδοποιούν την υπεύθυνη επιχείρηση για τα επανορθωτικά μέτρα που πρέπει να λάβει.

Τροπολογία  46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Ο παρών κανονισμός προβλέπει μεταβατική περίοδο δύο ετών προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους εισαγωγείς των καλυπτόμενων ορυκτών και μετάλλων να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις των δημοσιευμένων εκθέσεων.

Τροπολογία  47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β. Οποιαδήποτε τροποποίηση των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία  48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 15α

 

Συνοδευτικά μέτρα

 

1. Η Επιτροπή θα υποβάλει εντός της μεταβατικής περιόδου νομοθετική πρόταση που θα καθορίζει συνοδευτικά μέτρα προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο "Υπεύθυνη προμήθεια ορυκτών που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου: προς μια ολοκληρωμένη ενωσιακή προσέγγιση» (JOIN (2014) 8).

 

- Συνοδευτικά μέτρα που διασφαλίζουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τον υπεύθυνο εφοδιασμό:

 

(α) την παροχή στήριξης σε επιχειρήσεις προκειμένου να προμηθεύονται υπεύθυνα από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου μέσω τεχνικής και άλλης βοήθειας και καθοδήγησης σε φορείς, λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και της θέσης τους στην αλυσίδα εφοδιασμού, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

 

(β) συνεχής πολιτικός διάλογος με τις τρίτες χώρες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας δημιουργίας ενός σήματος εναρμόνισης των εθνικών και περιφερειακών συστημάτων πιστοποίησης και της συνεργασίας με τις «δημόσιες-ιδιωτικές» πρωτοβουλίες·

 

(γ) συνέχιση της αναπτυξιακής συνεργασίας με τρίτες χώρες, με επίκεντρο κυρίως τις ενισχύσεις για την εμπορία ορυκτών που δεν προκαλεί συγκρούσεις και την ενίσχυση των ικανοτήτων των τοπικών φορέων για τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.

 

(δ) στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη προκειμένου να εφαρμόσουν πρόσθετες πρωτοβουλίες στον τομέα της πληροφόρησης των καταναλωτών και της επισήμανσης καθώς και άλλα κίνητρα σχετικά με την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά και τις ρήτρες επίδοσης των συμβάσεων εφοδιασμού που υπογράφηκαν από τις αρχές τους, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

 

2. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση προόδου σχετικά με τα συνοδευτικά μέτρα που εφαρμόζονται δυνάμει της παραγράφου 1, καθώς και σχετικά με τον αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητά τους.

Τροπολογία  49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 15 β

 

Εξουσιοδότηση

 

Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 15 στοιχείο γ), για την τροποποίηση του καταλόγου των ορυκτών και μετάλλων που παρατίθεται στο παράρτημα I.

Τροπολογία  50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 15 γ)

 

Άσκηση της εξουσιοδότησης

 

Η εξουσία έγκρισης πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15α εκχωρείται στην Επιτροπή για περίοδο …. ετών από τις ….* Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της ….- ετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

 

_________________

 

*ΕΕ: Να προστεθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ενωσιακό σύστημα αυτοπιστοποίησης της δέουσας επιμέλειας όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού των υπεύθυνων εισαγωγέων κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού, που προέρχονται απόπεριοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου

Έγγραφα αναφοράς

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

13.3.2014

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

13.3.2014

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Bogdan Brunon Wenta

29.9.2014

Εξέταση στην επιτροπή

10.11.2014

21.1.2015

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

9.3.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Heubuch, Hans Jansen, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská, Στέλιος Κούλογλου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Seb Dance, Paul Rübig, Judith Sargentini

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Hilde Vautmans


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ενωσιακό σύστημα αυτοπιστοποίησης της δέουσας επιμέλειας όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού των υπεύθυνων εισαγωγέων κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού, που προέρχονται απόπεριοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου

Έγγραφα αναφοράς

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

5.3.2014

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

13.3.2014

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

13.3.2014

DEVE

13.3.2014

BUDG

13.3.2014

ITRE

13.3.2014

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

AFET

9.3.2015

BUDG

25.6.2014

ITRE

22.7.2014

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Iuliu Winkler

3.9.2014

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

6.11.2014

23.2.2015

19.3.2015

 

Ημερομηνία έγκρισης

14.4.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

16

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Reimer Böge, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Nicola Danti, Danuta Maria Hübner, Sander Loones, Frédérique Ries, Pedro Silva Pereira, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa, Στέλιος Κούλογλου

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Judith Sargentini

Ημερομηνία κατάθεσης

24.4.2015

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου