Menetlus : 2014/0059(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0141/2015

Esitatud tekstid :

A8-0141/2015

Arutelud :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Hääletused :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Selgitused hääletuse kohta
PV 16/03/2017 - 6.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

RAPORT     ***I
PDF 908kWORD 555k
24.4.2015
PE 546.838v02-00 A8-0141/2015

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu süsteem konflikti- ja riskipiirkondadest pärit tina, tantaali, volframi ja nende maakide ning kulla vastutustundlike importijate tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse täitmist käsitleva enesesertifitseerimise jaoks

(COM(2014)0111 – C7‑0092/2014 – 2014/0059(COD))

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Raportöör: Iuliu Winkler

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 ARENGUKOMISJONI ARVAMUS
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu süsteem konflikti- ja riskipiirkondadest pärit tina, tantaali, volframi ja nende maakide ning kulla vastutustundlike importijate tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse täitmist käsitleva enesesertifitseerimise jaoks

(COM(2014)0111 – C7‑0092/2014 – 2014/0059(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0111),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 207, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0092/2014),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–       võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ja arengukomisjoni arvamust (A8-0141/2015),

1.      võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.      palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Mineraalsed loodusvarad konflikti- või riskipiirkondades on kahtlemata suure arendamispotentsiaaliga, kuid võivad põhjustada vaidlusi, kui neist saadav tulu soodustab vägivaldse konflikti puhkemist või jätkumist, kahjustades siseriiklikke püüdlusi arengu, hea valitsemistava ja õigusriigi poole. Nimetatud piirkondades on konflikti ja mineraalide ebaseadusliku kasutamise vahelise seose kaotamine rahu ja stabiilsuse seisukohast kriitilise tähtsusega.

(1) Mineraalsed loodusvarad konflikti- või riskipiirkondades on kahtlemata suure arendamispotentsiaaliga, kuid võivad põhjustada vaidlusi, kui neist saadav tulu soodustab vägivaldse konflikti puhkemist või jätkumist, kahjustades püüdlusi arengu, hea valitsemistava ja õigusriigi poole. Nimetatud piirkondades on konflikti ja mineraalide ebaseadusliku kasutamise vahelise seose kaotamine ülimalt tähtis tegur rahu, arengu ja stabiilsuse tagamiseks.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a) Kaevandustööstuses esineb sageli inimõiguste rikkumisi, sealhulgas laste tööjõu kasutamist, seksuaalset vägivalda, inimeste sunnitud kadumist ja sunniviisilist ümberasustamist, ning kultuslikult või kultuurilooliselt oluliste paikade hävitamist.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Küsimus on seotud maavarade poolest rikaste piirkondadega, kus relvastatud rühmituste ja julgeolekujõudude rahastamise miinimumini viimisel avalduvate raskustega on asunud tegelema valitsused ja rahvusvahelised organisatsioonid koos ettevõtjate ning kodanikuühiskonna organisatsioonidega.

(2) Küsimus on seotud maavarade poolest rikaste aladega, kus relvastatud rühmituste ja julgeolekujõudude rahastamise tõkestamisel avalduvate raskustega on asunud tegelema valitsused ja rahvusvahelised organisatsioonid koos ettevõtjate ning kodanikuühiskonna organisatsioonidega, sealhulgas naisteorganisatsioonidega, kes juhivad eriti aktiivselt tähelepanu nende rühmituste poolt peale sunnitud kurnavatele tingimustele ning vägistamistele ja vägivallategudele, mida kasutatakse kohaliku elanikkonna kontrolli all hoidmiseks.

 

(Sõna „piirkonnad” tuleb igal pool tekstis asendada sõnaga „alad”. Muudatusettepaneku vastuvõtmise korral on vaja kogu tekstis teha sellekohased muudatused.)

Selgitus

Õigusliku järjekindluse huvides tuleks määruse ingliskeelses versioonis kogu tekstis sõna „regions”(„piirkonnad”) asendada sõnaga „areas” („alad”), et selgemini järgida artiklis 2 sisalduvat määratlust, kus kasutatakse sõna „areas” ja mitte „regions”.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a) Käesolev määrus on üks vahendeid, mis aitab konfliktipiirkondadest lähtuvat mineraalikaubandust kontrolli alla võtta ning selle kaudu lõpetada relvastatud rühmituste rahastamist. See ei muuda aga tõsiasja, et Euroopa Liidu välis- ja arengupoliitika meetmed peaksid keskenduma võitlusele kohapealse korruptsiooni ja piirikontrolli nõrkuse vastu ning kohalike elanike ja nende esindajate harimisele, et rikkumistest hakataks selgelt rääkima.

Selgitus

Käesolevat määrust tuleks käsitada salakaubanduse vastase võitluse ühe vahendina, mitte lõpplahendusena.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) 7. oktoobril 2010 võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, milles kutsus Euroopa Liitu üles õigusloomele USA „konfliktimineraalide” seaduse ehk Dodd-Franki Wall Streeti reformi ja tarbijakaitse seaduse (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) peatüki 1502 eeskujul; ühtlasi andis komisjon oma 2011. ja 2012. aasta teatistes teada kavatsusest uurida võimalusi läbipaistvuse suurendamiseks kogu tarneahela ulatuses, sealhulgas käsitleda hoolsuskohustuse aspekte. Viimati osutatud teatises ning kooskõlas 2011. aasta mais OECD ministrite nõukogus võetud kohustusega soovitas komisjon ka tugevamalt toetada ja kasutada OECD suuniseid rahvusvahelistele ettevõtetele ning OECD hoolsuskohustuse suuniseid, seda ka väljaspool OECD liikmesriike.

(7) Oma 7. oktoobri 2010. aasta resolutsioonis, 8. märtsi 2011. aasta resolutsioonis, 5. juuli 2011. aasta resolutsioonis ja 26. veebruari 2014. aasta resolutsioonis kutsus Euroopa Parlament Euroopa Liitu üles õigusloomele USA „konfliktimineraalide” seaduse ehk Dodd-Franki Wall Streeti reformi ja tarbijakaitse seaduse (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) peatüki 1502 eeskujul; ühtlasi andis komisjon oma 2011. ja 2012. aasta teatistes teada kavatsusest uurida võimalusi läbipaistvuse suurendamiseks kogu tarneahela ulatuses, sealhulgas käsitleda hoolsuskohustuse aspekte. Viimati osutatud teatises ning kooskõlas 2011. aasta mais OECD ministrite nõukogus võetud kohustusega soovitas komisjon ka tugevamalt toetada ja kasutada OECD suuniseid rahvusvahelistele ettevõtetele ning OECD hoolsuskohustuse suuniseid, seda ka väljaspool OECD liikmesriike.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Liidu kodanikud ja kodanikuühiskonna esindajad on suurendanud teadlikkust liidu jurisdiktsiooni all tegutsevatest ettevõtjatest, keda ei ole võetud vastutusele nende võimaliku seotuse eest konfliktipiirkondadest pärit mineraalide ebaseadusliku kaevandamise ja kaubandusega. Selle tagajärjel seostavad kõnealused mineraalid, mida võib leiduda tarbekaupades, tarbijaid liidust väljaspool aset leidvate konfliktidega. Seetõttu on kodanikud nõudnud eeskätt petitsioonide kaudu õigusakti ettepaneku tegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule, et ettevõtjaid ÜRO ja OECD suuniste alusel vastutusele võtta.

(8) Liidu kodanikud ja kodanikuühiskonna esindajad on suurendanud teadlikkust liidu jurisdiktsiooni all tegutsevatest ettevõtjatest, keda ei ole võetud vastutusele nende võimaliku seotuse eest konfliktipiirkondadest pärit mineraalide ebaseadusliku kaevandamise ja kaubandusega. Selle tagajärjel seostavad kõnealused mineraalid, mida võib leiduda tarbekaupades, tarbijaid liidust väljaspool aset leidvate konfliktidega. Nii on tarbijad kaudselt seotud konfliktidega, millel on ränk mõju inimõigustele, eelkõige naiste õigustele, kuna relvastatud rühmitused panevad sageli toime massilisi vägistamisi, rakendades sellega kindlat strateegiat kohaliku elanikkonna hirmutamiseks ja kontrolli all hoidmiseks ning omaenda huvide kaitseks. Seetõttu on kodanikud nõudnud eeskätt petitsioonide kaudu õigusakti ettepaneku tegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule, et ettevõtjaid ÜRO ja OECD suuniste alusel vastutusele võtta.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Käesoleva määruse kontekstis on tarneahelaga seotud hoolsuskohustus jätkuv, ennetav ja reageeriv protsess, mis võimaldab ettevõtjatel jälgida ja sooritada ostu- ja müügitehinguid nii, et need ei soodusta konflikti ega selle kahjulikke mõjusid.

(9) Käesoleva määruse kontekstis on tarneahelaga seotud hoolsuskohustus jätkuv, ennetav ja reageeriv protsess, mis võimaldab importijatel jälgida ja juhtida oma tarneahelaid nii, et need ei soodusta konflikti ega selle kahjulikke mõjusid. Käesolev määrus peaks aitama tagada, et konflikti ja loodusvarade ebaseadusliku kasutamise vaheline seos lõhutakse, kahjustamata sealjuures tina-, tantaali-, volframi- ja kullakaubanduse majanduslikku tähtsust asjaomaste riikide arengule.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2014/95/EL1a nõutakse enam kui 500 töötajaga ettevõtetelt teabe avalikustamist mitmesuguste meetmete kohta, mis hõlmavad muu hulgas inimõigusi, võitlust korruptsiooniga ja tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse täitmist. Direktiivi kohaselt peab komisjon koostama suunised, mis hõlbustavad sellise teabe avalikustamist. Komisjon peaks kaaluma suunistesse nn konfliktimineraale puudutavate tulemusnäitajate lisamist.

 

__________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta direktiiv 2014/95/EL, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe ja muu kui finantsteabe avalikustamisega teatavate suurettevõtjate ja kontsernide poolt (ELT L 330, 15.11.2014, lk 1).

Selgitus

The directive on disclosure of non-financial and diversity information by certain large groups and companies (Directive 2014/95/EU), which was adopted by Parliament and Council in 2014 and which will be applicable in 2017, enhances business transparency on social and environmental matters and also covered supply chain due diligence. The Commission will need to draft the guidelines on the methodology in 2016 and use of international standards and non-financial performance indicators in order to assist undertakings in their reporting. In this context the rapporteur wants the Commission also to include reporting on supply chain due diligence in relation to conflict minerals. This reporting requirement for large groups and companies needs to be coordinated with the decision making on the Regulation proposed by the Commission.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 b) Mitmed olemasolevad tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse täitmise süsteemid võivad aidata käesoleva määruse eesmärke täita. Juba on olemas tööstusharude süsteemid, mille eesmärk on lõhkuda konfliktide ning tina-, tantaali-, volframi- ja kullahangete vaheline seos. Nendes süsteemides kasutatakse sõltumatuid välisauditeid selliste sulatuskodade ja rafineerimistehaste sertifitseerimiseks, kus on olemas toimivad süsteemid, millega tagatakse üksnes mineraalide vastutustundlik hankimine. Neid tööstusharude süsteeme tuleks liidu süsteemis tunnustada. Kuid kõrgete nõuete järgimiseks ja korduvauditite vältimiseks tuleb selliste süsteemide tunnustamise kriteeriume ja menetlusi selgemaks muuta, et neid saaks tunnustada samaväärsetena käesoleva määruse nõuetega.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Liidu äriühingud on väljendanud avalike konsultatsioonide kaudu oma huvi mineraalide vastutustundliku hankimise vastu ning esitanud aruandeid kehtivate kavade kohta, mille abil kavatsetakse saavutada ettevõtja sotsiaalse vastutuse eesmärgid ning rahuldada klientide nõudmised ja tarnekindluse vajadused. Liidu ettevõtjad on siiski andnud teada ka tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse täitmisel ette tulevatest arvukatest raskustest, mis on tingitud pikkadest ja keerukatest ülemaailmsetest tarneahelatest, kuhu kuulub suur hulk ettevõtjaid, keda iseloomustab sageli ebapiisav teadlikkus või eetiline ükskõiksus. Komisjon peaks jälgima vastutustundliku hankimisega seotud kulusid ja nende võimalikku mõju eeskätt väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõimele.

(12) Liidu äriühingud on väljendanud avalike konsultatsioonide kaudu oma huvi mineraalide vastutustundliku hankimise vastu ning esitanud aruandeid kehtivate kavade kohta, mille abil kavatsetakse saavutada ettevõtja sotsiaalse vastutuse eesmärgid ning rahuldada klientide nõudmised ja tarnekindluse vajadused. Liidu ettevõtjad on siiski andnud teada ka tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse täitmisel ette tulevatest arvukatest raskustest ja praktilistest probleemidest, mis on tingitud pikkadest ja keerukatest ülemaailmsetest tarneahelatest, kuhu kuulub suur hulk ettevõtjaid, keda iseloomustab sageli ebapiisav teadlikkus või eetiline ükskõiksus. Komisjon peaks hoolikalt jälgima vastutustundliku hankimisega ja välisauditiga seotud kulusid, nende halduslikku mõju ja nende võimalikku mõju eeskätt väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõimele ning peaks selle kohta aru andma. Käesoleva määruse rakendamiseks peaks komisjon osutama mikroettevõtjatele ja VKEdele tehnilist ja rahalist abi ning hõlbustama teabevahetust. Liidus registreeritud VKEd, kes impordivad mineraale ja metalle ning võtavad kasutusele hoolsuskohustuse täitmise süsteemid, peaksid saama rahalist abi komisjoni programmi COSME kaudu.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 a) Vastutustundlikud importijad, kes on omaks võtnud käesoleva määruse kohase isedeklareerimissüsteemi, tuleks sertifitseerida märgisega.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 b) Neid liidus registreeritud ettevõtjaid, kes asuvad tarneahelas allpool ja võtavad vabatahtlikult kasutusele vastutustundliku mineraalide ja metallide hankimise süsteemi, peaksid liikmesriikide pädevad asutused sertifitseerima märgisega. Komisjon peaks sertifikaatide väljastamise kriteeriumite väljatöötamisel toetuma OECD hoolsuskohustuse suunistele ja võib selleks konsulteerida OECD sekretariaadiga. Märgise „Euroopa vastutustundlikkuse sertifitseerimine” andmise tingimused peaksid olema sama ranged kui OECD sertifitseerimissüsteemi puhul. Märgisest „Euroopa vastutustundlikkuse sertifitseerimine” kasu saavatel ettevõtjatel soovitatakse seda näidata oma veebisaidil ja lisada see Euroopa tarbijatele antavasse teabesse.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 c) 5. märtsil 2014 avaldatud ühisteatises1a kirjeldavad komisjon ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident kaasmeetmeid, millega soodustada vastutustundlikku hankimist ja tagada ettevõtjate laialdane osalemine, võttes vajalikul määral arvesse kulusid, mida hoolsuskohustuse järgimine ettevõtjatele, eelkõige VKEdele ja mikroettevõtjatele tekitab.

 

__________________

 

1a 5. märtsi 2014. aasta ühisteatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide vastutustundlik hankimine” (JOIN(2014) 8 final).

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13) Sulatuskojad ja rafineerimistehased on tähtis lüli mineraalide ülemaailmsetes tarneahelates, kuna nad on harilikult viimaseks etapiks, kus hoolsuskohustuse täitmist on võimalik mineraali päritolu ja järelevalveahelat käsitleva teabe kogumise, avalikustamise ja kontrollimise teel tulemuslikult tagada. Pärast seda ümbertöötlemisetappi peetakse mineraalide päritolu kindlakstegemist sageli võimatuks. Liidu nimekiri vastutustundlikest sulatuskodadest ja rafineerimistehastest annaks seega tarneahelas allpool asuvatele ettevõtjatele läbipaistvuse ja kindlustunde seoses tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse täitmisega.

(13) Sulatuskojad ja rafineerimistehased on tähtis lüli mineraalide ülemaailmsetes tarneahelates, kuna nad on harilikult viimaseks etapiks, kus hoolsuskohustuse täitmist on võimalik mineraali päritolu ja järelevalveahelat käsitleva teabe kogumise, avalikustamise ja kontrollimise teel tulemuslikult tagada. Pärast seda ümbertöötlemisetappi peetakse mineraalide päritolu kindlakstegemist sageli võimatuks. Sama kehtib ringlusse võetud metallide kohta, mida on veelgi põhjalikumalt ümber töödeldud. Liidu nimekiri vastutustundlikest sulatuskodadest ja rafineerimistehastest annaks seega tarneahelas allpool asuvatele ettevõtjatele läbipaistvuse ja kindlustunde seoses tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse täitmisega. Vastavalt OECD hoolsuskohustuse suunistele peaksid tarneahelas ülalpool asuvad ettevõtted, nagu sulatuskojad ja rafineerimistehased, läbi tegema sõltumatu välisauditi oma tarneahela hoolsuskohustuse tavade kohta, kusjuures peetaks silmas ka nende ettevõtete võtmist vastutustundlike sulatuskodade ja rafineerimistehaste nimekirja.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 a) Mineraale ja nende kontsentraate töötlevatel sulatuskodadel ja rafineerimistehastel peaks olema kohustus rakendada liidu süsteemi tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse täitmiseks.

Selgitus

Sulatuskojad ja rafineerimistehased on tarneahela peamised osalised, sest need osalevad mineraalide ja nende kontsentraatide töötlemise etapis. Seepärast on neil lihtsam koguda, edastada ja kontrollida teavet mineraalide ja nende eest vastutanud eri ettevõtjate kohta. Seepärast peaks määruse nõuete täitmine neile kohustuslik olema.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 b) Kõiki käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvaid mineraale ja metalle tuleks kasutada määruses sätestatud nõuete kohaselt. On oluline, et importijad käesoleva määruse sätteid täidaksid.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15) Käesoleva määruse nõuetekohaseks rakendamiseks tuleks komisjonile anda rakendusvolitused. Vastutustundlike sulatuskodade ja rafineerimistehaste nimekirja ning liikmesriikide pädevate asutuste nimekirjaga seotud rakendusvolitusi tuleb kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011.

(15) Käesoleva määruse nõuetekohaseks rakendamiseks tuleks komisjonile anda rakendusvolitused. Vastutustundlike importijate, sulatuskodade ja rafineerimistehaste nimekirjadega ning liikmesriikide pädevate asutuste nimekirjaga seotud rakendusvolitusi tuleb kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011.

Selgitus

Raportöör tahab määrusele lisana lisada vastutustundlike importijate nimekirja. Kuna komisjonil on nende nimekirjade koostamisel vähe otsustusõigust ja see ei lähe lihtsast rakendamisest kaugemale, tundub olevat õige kasutada rakendusakti.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15 a) Käesoleva määruse tõhusa rakendamise tagamiseks tuleks ette näha kaheaastane üleminekuperiood, et komisjon saaks kehtestada sõltumatute välisauditite korra ja et vastutustundlikud importijad saaksid tutvuda neile määrusest tulenevate kohustustega.

Selgitus

Raportöör on asjaomastest keerukatest probleemidest teadlik, kuid loodab, et komisjon suudab kahe aastaga süsteemi käitamiseks vajalikud struktuurid üles ehitada.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15 b) Komisjon peaks korrapäraselt läbi vaatama oma finantsabiga seotud ja poliitilised kohustused konflikti- ja riskipiirkondades, kus kaevandatakse tina, tantaali, volframit ja kulda, eelkõige Ida-Aafrika järvede piirkonnas, et tagada poliitika sidusus ning suurendada ja tugevdada hea valitsemistava ja õigusriigi põhimõtte ning eelkõige eetilise kaevandamise põhimõtte järgimist.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) Komisjon peaks andma nõukogule ja Euroopa Parlamendile korrapäraselt aru sellest, milline on kava mõju. Mitte hiljem kui kolm aastat pärast jõustumist ning seejärel iga kuue aasta järel vaatab komisjon läbi kõnealuse määruse toimimise ja tulemuslikkuse, sealhulgas konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide vastutustundliku hankimise edendamisega seonduva. Vajaduse korral lisatakse aruannetele asjakohased õigusakti ettepanekud, mis võivad sisaldada kohustuslikke meetmeid,

(16) Komisjon peaks andma Euroopa Parlamendile ja nõukogule korrapäraselt aru sellest, milline on kava mõju. Kaks aastat pärast käesoleva määruse rakendamise alguskuupäeva ning seejärel iga kolme aasta järel vaatab komisjon läbi kõnealuse määruse toimimise ja tulemuslikkuse ning süsteemi viimase mõju kohapeal seoses konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide vastutustundliku hankimise edendamisega seonduvaga ning annab sellest aru Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Selle läbivaatamise käigus peaks komisjon põhjalikult analüüsima ja hindama kõiki käesoleva määruse aspekte, mis on seotud ühtse käsitusega, ning määruse mõju ja kulusid eelkõige sulatuskodadele, rafineerimistehastele ja importijatele, kes järgivad hoolduskohustust, kaubavoogude võimalikku ümbersuunamist kaevanduspiirkondadest ja selle mõju kohapeal töötavate inimeste elatisele, pöörates erilist tähelepanu käsitöönduslikele kaevandajatele. Läbivaatamine peaks hõlmama asjaomaste sidusrühmade, sh valitsuste, ettevõtete, VKEde ja kohaliku kodanikuühiskonna ning konfliktipiirkondades kohapeal otsest mõju omavate isikute panust. Vajaduse korral lisatakse aruannetele asjakohased õigusakti ettepanekud, mis võivad sisaldada täiendavaid kohustuslikke meetmeid,

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(16 a) Euroopa Komisjon ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident kohustusid oma 5.märtsi 2014. aasta ühisteatises rakendama kaasnevaid meetmeid, mis paralleelselt käesoleva määrusega viivad vastutustundliku hankimise ühtse ELi käsituse loomisele, eesmärgiga mitte üksnes saavutada ettevõtete aktiivne osalemine käesoleva määrusega sätestatud liidu süsteemis, vaid ka tagada, et vastutustundliku hankimise edendamiseks konflikti- või riskipiirkondadest võetakse kasutusele ülemaailmne, sidus ja kõikehõlmav käsitus.

Selgitus

Konfliktimineraalid on üks relvastatud konfliktide põhjuseid. Sageli on aga peamiseks ajendiks muud poliitilised, majanduslikud või sotsiaalsed põhjused, mida tuleb arvesse võtta. Seepärast on ülioluline, et käesolev määrus asetatakse relvastatud konfliktide ennetamiseks kavandatavate tegevuste ja meetmete laiemasse raamistikku.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Käesolevas määruses kehtestatakse tarneahelaga seotud hoolsuskohustused liidu importijate suhtes, kes soovivad ennast ise sertifitseerida I lisas sätestatud tina, tantaali, volframit ja kulda sisaldavate või neist koosnevate mineraalide või metallide vastutustundlike importijatena.

2. Käesolevas määruses kehtestatakse tarneahelaga seotud hoolsuskohustused liidu importijate suhtes, kes soovivad ennast kuulutada I lisas sätestatud tina, tantaali, volframit ja kulda sisaldavate või neist koosnevate mineraalide või metallide vastutustundlikeks importijateks.

 

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Muudatusettepaneku vastuvõtmise korral on vaja kogu tekstis teha sellekohased muudatused.)

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Määruse kohaldamisalast jäetakse välja eeldatavalt ringlusse võetavad metallid.

Selgitus

Konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide vastutustundlikke tarneahelaid käsitlevatest OECD hoolsuskohustuse suunistest lähtuvalt jäetakse eeldatavalt ringlusse võetavad materjalid määruse kohaldamisalast välja.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e) „konflikti- ja riskipiirkonnad” – piirkonnad, mis on relvastatud konfliktis, ebakindlas konfliktijärgses olukorras või nõrga või puuduva valitsemistava ja julgeolekuga, nagu näiteks läbikukkunud riigid, ning piirkonnad, kus esineb rahvusvahelise õiguse laiaulatuslikke ja süstemaatilisi rikkumisi, kaasa arvatud inimõiguste rikkumisi;

e) „konflikti- ja riskipiirkonnad” – piirkonnad, mis on relvastatud konfliktis, kus on laialdaselt levinud vägivald ja tsiviiltaristu on purunenud, mis on ebakindlas konfliktijärgses olukorras või nõrga või puuduva valitsemistava ja julgeolekuga, nagu näiteks läbikukkunud riigid, ning piirkonnad, mida iseloomustab rahvusvahelise õiguse kohaste inimõiguste laiaulatuslik ja süstemaatiline rikkumine;

Selgitus

Komisjoni pakutud määratlus jääb ebamääraseks ja võib tekitada rakendamisel ebakindlust. Seepärast soovitatakse õigusliku selguse huvides määratlust muuta.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

g) „importija” – mis tahes füüsiline või juriidiline isik, kes deklareerib käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvad mineraalid või metallid vabasse ringlusse lubamiseks nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/199213 artikli 79 tähenduses;

g) „importija” – mis tahes liidus asuv füüsiline või juriidiline isik, kes omaenda nimel deklareerib käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvate mineraalide ja metallide vabasse ringlusse laskmist, või isik, kelle nimel seda deklareeritakse; esindaja, kes esitab deklaratsiooni kas teise isiku eest ja tema nimel või teise isiku eest omaenda nimel, loetakse käesoleva määruse mõistes samuti importijaks;

__________________

 

13 Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2913/92, 12. oktoober 1992, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1).

 

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a) „ringlusse võetud metall” – taaskasutatav lõpptoode või kasutatud toode või tootmisel tekkivad metallijäätmed; ringlusse võetud metalliks loetakse ülejääv, liigne, defektne või vanametall, mis sisaldab rafineeritud või töödeldud metalli, mida saab tina, tantaali, volframi ja/või kulla tootmisel ringlusse võtta; ringlusse võetud metalliks ei loeta osaliselt töödeldud, töötlemata või muus maagis kaasnevaid mineraale;

Selgitus

Konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide vastutustundlikke tarneahelaid käsitlevatest OECD hoolsuskohustuse suunistest lähtuvalt jäetakse eeldatavalt ringlusse võetavad materjalid määruse kohaldamisalast välja.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i) „enesesertifitseerimine” – teatamine oma nõusolekust täita kohustusi seoses juhtimissüsteemide, riskijuhtimise, välisauditite ja teabe avalikustamisega vastavalt käesoleva määruse sätetele;

i) „enesesertifitseerimine” – teatamine oma nõusolekust täita kohustusi seoses juhtimissüsteemide, riskijuhtimise, sõltumatu vastavushindamise ja teabe avalikustamisega vastavalt käesoleva määruse sätetele;

 

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Muudatusettepaneku vastuvõtmise korral on vaja kogu tekstis teha sellekohased muudatused.)

Selgitus

Seadusandliku menetluse kiirendamiseks esitatakse käesolevas muudatusettepanekus Madalmaade idee, mis hetkel on nõukogus arutlusel. Muudatusettepanek on esitatud selleks, et parlament saaks ettepanekut varakult arutada ja vastava seisukoha võtta.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt p

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

p) „vastutustundlikud sulatuskojad või rafineerimistehased” – vastutustundliku importija tarneahelas olevad sulatuskojad ja rafineerimistehased;

p) vastutustundlik sulatuskoda või rafineerimistehas” – sulatuskoda või rafineerimistehas, mis järgib OECD hoolsuskohustuse suuniseid ja on esitanud artikli 7 lõike 1 punkti c kohased auditeeritud aruanded.

Selgitus

See määratlus hõlmab ülemaailmseid sulatuskodasid, rafineerimistehaseid ja muid väljaspool ELi asuvaid tarneahelas ülevalpool asuvaid osalejaid.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt q a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

q a) „tööstusharu süsteem” – asjaomase tööstusharu organisatsioonide väljatöötatud ja nende poolt kontrollitav tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse vabatahtlike menetluste, vahendite või mehhanismide kombinatsioon, sealhulgas sõltumatud vastavushindamised;

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt q b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

q b) „relvastatud rühmitused ja julgeolekujõud” – rühmad, millele on osutatud OECD hoolsuskohustuse suuniste II lisas;

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) võtma vastu ning edastama selgelt tarnijatele ja avalikkusele oma tarneahela põhimõtted mineraalide ja metallide kohta, mis võivad pärineda konflikti- ja riskipiirkondadest;

a) võtma vastu ning edastama selgelt ja süsteemselt tarnijatele ja avalikkusele oma tarneahela põhimõtted mineraalide ja metallide kohta, mis võivad pärineda konflikti- ja riskipiirkondadest;

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvate mineraalide või metallide vastutustundlik importija korraldab sõltumatuid välisauditeid.

Käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvate mineraalide või metallide vastutustundlik importija taotleb, et teatatud vastavushindamisasutus viiks vastavalt artiklis 6 a sätestatud vastamishindamise süsteemile läbi vastavushindamise.

Selgitus

Seadusandliku menetluse kiirendamiseks esitatakse käesolevas muudatusettepanekus Madalmaade idee, mis hetkel on nõukogus arutlusel. Muudatusettepanek on esitatud selleks, et parlament saaks ettepanekut varakult arutada ja vastava seisukoha võtta.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Sõltumatu välisaudit:

välja jäetud

a) hõlmab kõiki vastutustundliku importija tegevusi, protsesse ja süsteeme, mida kasutatakse tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse täitmisel seoses käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvate mineraalide või metallidega, kaasa arvatud vastutustundliku importija juhtimissüsteem, riskijuhtimine ja teabe avalikustamine;

 

b) seab auditi eesmärgiks vastutustundliku importija tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse täitmise vastavuse käesoleva määruse artiklitele 4, 5 ja 7;

 

c) peab kinni OECD hoolsuskohustuse suunistes sätestatud auditeerimise põhimõtetest, nagu sõltumatus, pädevus ja aruandekohuslus.

 

Selgitus

Seadusandliku menetluse kiirendamiseks esitatakse käesolevas muudatusettepanekus Madalmaade idee, mis hetkel on nõukogus arutlusel. Muudatusettepanek on esitatud selleks, et parlament saaks ettepanekut varakult arutada ja vastava seisukoha võtta.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 6 a

 

Vastavushindamise süsteem

 

Komisjon võtab vastu rakendusakti, millega kehtestatakse üks või mitu vastavushindamise süsteemi ning mis

 

a) hõlmab kõiki vastutustundliku importija tegevusi, protsesse ja süsteeme, mida kasutatakse tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse täitmisel seoses käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvate mineraalide või metallidega, kaasa arvatud vastutustundliku importija juhtimissüsteem, riskijuhtimine ja teabe avalikustamine;

 

ning

 

b) loob eelduse, et on tagatud vastavus artiklites 4, 5 ja 7 sätestatud nõuetele.

 

 

Nimetatud rakendusakt võetakse vastu kooskõlas artikli 13 lõikes 2 a osutatud kontrollimenetlusega.

Selgitus

Seadusandliku menetluse kiirendamiseks esitatakse käesolevas muudatusettepanekus Madalmaade idee, mis hetkel on nõukogus arutlusel. Muudatusettepanek on esitatud selleks, et parlament saaks ettepanekut varakult arutada ja vastava seisukoha võtta.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 6 b

 

Vastavushindamisasutustest teavitamine

 

1. Liikmesriigid teavitavad komisjoni ja teisi liikmesriike asutustest, kes on käesoleva määruse alusel volitatud sõltumatult täitma vastavushindamisülesandeid.

 

2. Komisjon teeb avalikkusele kättesaadavaks lõike 1 alusel teatatud asutuste nimekirja, mis sisaldab ka neile määratud tunnuskoode ja toiminguid, mille teostamiseks neid on määratud. Komisjon tagab, et nimekirja ajakohastatakse.

 

3. Liikmesriigid võivad teavitada ainult artiklis 6 c sätestatud nõuetele vastavatest vastavushindamisasutustest.

 

4. Vastavushindamisasutused, mis on määruse (EÜ) nr 765/2008 kohaselt akrediteeritud harmoneeritud akrediteerimisstandardi alusel, et läbi viia määratud vastavushindamise süsteemil põhinevaid vastavushindamisi, loetakse artiklis 6 c sätestatud nõuetele vastavaks.

 

5. Kui teavitav ametiasutus on veendunud või talle on teatatud, et teavitatud asutus ei vasta enam artiklis 6 c sätestatud nõuetele või et ta ei ole oma kohustusi täitnud, siis piirab, peatab või tühistab teavitav ametiasutus teavituse, sõltuvalt kohustuste täitmata jätmise või nõuetele mittevastavuse tõsidusest. Ta teatab sellest viivitamatult komisjonile ja teistele liikmesriikidele.

 

6. Juhul kui teavitust piiratakse, see peatatakse või tühistatakse või kui teavitatud asutus on lõpetanud oma tegevuse, astub teavitav liikmesriik vajalikud sammud tagamaks, et kõnealuse asutuse dokumente menetleks mõni teine teavitatud asutus või et need oleks nõudmisel vastutavale teavitatud asutusele kättesaadavad.

Selgitus

Seadusandliku menetluse kiirendamiseks esitatakse käesolevas muudatusettepanekus Madalmaade idee, mis hetkel on nõukogus arutlusel. Muudatusettepanek on esitatud selleks, et parlament saaks ettepanekut varakult arutada ja vastava seisukoha võtta.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 6 c

 

Teavitamist soovivate vastavushindamisasutustega seotud nõuded

 

1. Vastavushindamisasutus luuakse siseriikliku õiguse alusel ning ta on juriidiline isik.

 

2. Vastavushindamisasutus on kolmas isik, kes on sõltumatu tema poolt hinnatavast importijast ning sulatuskojast või rafineerimistehasest, sulatuskoja või rafineerimistehase tütarettevõtjatest, litsentsiaatidest, alltöövõtjatest, tarnijatest ja vastavushindamises koostööd tegevatest ettevõtetest.

 

Asutust, mis kuulub ettevõtjate ühendusse või kutseliitu, mis esindab mineraale importivaid, sulatavaid või rafineerivaid ettevõtjaid, mida ta hindab, võib lugeda vastavushindamisasutuseks tingimusel, et tõendatud on selle sõltumatus ja igasugune huvide konflikti puudumine.

 

3. Vastavushindamisasutus, selle juhtkond ja vastavushindamisi teostavad töötajad ei tohi olla tina, tantaali, volframi ja nende maakide ning kulla importija, sulatuskoda või rafineerimistehas.

 

Vastavushindamisasutus, selle juhtkond ja vastavushindamisülesannete täitmise eest vastutavad töötajad ei tohi olla tina, tantaali, volframi ja nende maakide ning kullaga kauplemisega ega nende sulatamisega või rafineerimisega otseselt seotud ega esindada sellega tegelevat isikut. Nad ei tohi osaleda üheski tegevuses, mis võib olla vastuolus nende otsuste sõltumatuse ja aususega vastavushindamistoimingutes, mille teostamiseks neist on teavitatud. See kehtib eelkõige nõustamisteenuste puhul.

 

Vastavushindamisasutused tagavad, et nende tütarettevõtjate või alltöövõtjate tegevus ei mõjuta nende vastavushindamistoimingute konfidentsiaalsust, objektiivsust ja erapooletust.

 

5. Vastavushindamisasutused ja nende töötajad teevad vastavushindamistoiminguid suurima erialase kohusetunde ja konkreetses valdkonnas nõutava tehnilise pädevusega ning nad ei tohi alluda surveavaldustele ega ahvatlustele, eelkõige rahalistele, mis võivad nende otsuseid või vastavushindamistoimingute tulemusi mõjutada, eriti seoses isikute või isikute rühmadega, kes on huvitatud nimetatud toimingute tulemustest.

 

6. Vastavushindamisasutus on võimeline täitma temale artikli 6 d alusel määratud vastavushindamisülesandeid, mille täitmisega seoses on temast teavitatud, sõltumata sellest, kas vastavushindamisasutus täidab neid ise või täidetakse neid tema nimel ja tema vastutusel.

 

Vastavushindamisasutuse käsutuses peavad olema alati ja kõigi vastavushindamismenetluste kohta, millega seoses temast on teavitatud, vajalikud:

 

a) tehniliste teadmistega töötajad, kellel on piisav ja asjakohane kogemus vastavushindamisülesannete täitmiseks;

 

b) menetluste kirjeldused, mille kohaselt vastavushindamist teostatakse ja mis tagavad läbipaistvuse ning nende menetluste kordamise võime; asjakohased tegevuspõhimõtted ja menetlused, kus eristatakse ülesandeid, mida ta täidab teavitatud asutusena, ja muud tegevust;

 

c) menetlused toimingute tegemiseks, mis võtavad arvesse ettevõtja suurust, tegutsemisvaldkonda, tema struktuuri, asjaomase tootetehnoloogia keerukuse astet ning seda, kas tegemist on mass- või seeriatootmisega.

 

Vastavushindamisasutusel on vajalikud vahendid vastavushindamistoimingute nõuetekohase tegemisega seotud tehniliste ja haldusülesannete täitmiseks ning juurdepääs kogu vajalikule varustusele või vahenditele.

 

7. Vastavushindamistoimingute eest vastutavatel töötajatel on:

 

a) usaldusväärne tehniline ja kutsealane väljaõpe kõigi vastavushindamistoimingute osas, mille teostamisega seoses asjaomasest vastavushindamisasutusest on teavitatud;

 

b) piisavad teadmised nende poolt teostatavate hindamiste nõuete kohta ning nimetatud hindamisteks piisav pädevus;

 

c) vajalikud teadmised ja arusaam olulistest nõuetest, kohaldatavatest ühtlustatud standarditest ja Euroopa Liidu ühtlustamisõigusaktidest ning nende rakendusaktide asjakohastest sätetest;

 

d) oskus koostada sertifikaate, protokolle ja aruandeid, mis tõestavad hindamistoimingute elluviimist.

 

8. Tagatakse vastavushindamisasutuste, nende juhtkonna ja hindamistöötajate erapooletus.

 

Vastavushindamisasutuse juhtkonna ja hindamistöötajate tasu suurus ei sõltu tehtud hindamiste arvust ega nimetatud hindamiste tulemustest.

 

9. Vastavushindamisasutus sõlmib vastutuskindlustuslepingu, välja arvatud juhul, kui vastutust kannab riik vastavalt riigisisesele õigusele või kui vastavushindamise eest vastutab otseselt liikmesriik ise.

 

10. Vastavushindamisasutuse töötajad hoiavad ametisaladust teabe osas, mis on omandatud artikli 6 d või selle jõustamiseks vastuvõetud siseriiklike õigusaktide kohaselt täidetud ülesannete käigus, välja arvatud teabevahetus selle liikmesriigi pädevate asutustega, kus teavitatud asutus tegutseb. Kaitstakse omandiõigust.

Selgitus

Seadusandliku menetluse kiirendamiseks esitatakse käesolevas muudatusettepanekus Madalmaade idee, mis hetkel on nõukogus arutlusel. Muudatusettepanek on esitatud selleks, et parlament saaks ettepanekut varakult arutada ja vastava seisukoha võtta.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 6 d

 

Teatatud vastavushindamisasutuste kohustused

 

1. Teatatud vastavushindamisasutus viib kooskõlas artiklis 6 a sätestatud vastamishindamise süsteemiga läbi vastavushindamise.

 

2. Kui teatatud vastavushindamisasutus leiab, et importija ei ole vastamishindamise süsteemi nõudeid täitnud, nõuab ta importijalt asjakohaste parandusmeetmete võtmist ning sertifikaati ei väljasta.

 

3. Kui teatatud vastavushindamisasutus avastab sertifikaadi väljastamisele järgnenud vastavushindamise kontrollimise käigus, et toode ei vasta enam vastamishindamise süsteemi nõuetele, siis nõuab ta importijalt parandusmeetmete võtmist ja vajadusel peatab või tühistab sertifikaadi.

 

4. Kui parandusmeetmeid ei võeta või neil ei ole soovitud mõju, siis seab teatatud vastavushindamisasutus vastavalt vajadusele piirangud mis tahes sertifikaadile või peatab või tühistab selle.

Selgitus

Seadusandliku menetluse kiirendamiseks esitatakse käesolevas muudatusettepanekus Madalmaade idee, mis hetkel on nõukogus arutlusel. Muudatusettepanek on esitatud selleks, et parlament saaks ettepanekut varakult arutada ja vastava seisukoha võtta.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) käesoleva määruse artikli 6 kohaselt tehtud sõltumatud välisauditid.

c) käesoleva määruse artikli 6 kohaselt läbi viidud sõltumatu vastavushindamise tulemusena väljastatud sertifikaat.

Selgitus

Seadusandliku menetluse kiirendamiseks esitatakse käesolevas muudatusettepanekus Madalmaade idee, mis hetkel on nõukogus arutlusel. Muudatusettepanek on esitatud selleks, et parlament saaks ettepanekut varakult arutada ja vastava seisukoha võtta.

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) sõltumatud välisauditid iga vastutustundliku sulatuskoja või rafineerimistehase kohta importija tarneahelas, mis oleksid kooskõlas käesoleva määruse artiklis 6 sätestatud reguleerimisala, eesmärgi ja põhimõtetega;

b) sõltumatu vastavushindamisasutuse sertifikaadid iga vastutustundliku sulatuskoja või rafineerimistehase kohta importija tarneahelas, mis oleksid kooskõlas käesoleva määruse artiklis 6 sätestatud reguleerimisala, eesmärgi ja põhimõtetega;

Selgitus

Seadusandliku menetluse kiirendamiseks esitatakse käesolevas muudatusettepanekus Madalmaade idee, mis hetkel on nõukogus arutlusel. Muudatusettepanek on esitatud selleks, et parlament saaks ettepanekut varakult arutada ja vastava seisukoha võtta.

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 7 a

 

Vastutustundlike importijate nimekiri

 

1. Liikmesriikide poolt artiklis 15 nimetatud aruannetes esitatud teabe alusel võtab komisjon vastu ja avaldab otsuse, milles on loetletud käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvate mineraalide ja metallide vastutustundlike importijate nimed ja aadressid.

 

2. Komisjon kinnitab kõnealuse nimekirja I a lisas esitatud vormi kasutades ning kooskõlas artikli 13 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega.

 

3. Komisjon ajakohastab kõnealuses nimekirjas olevat teavet õigeaegselt ja avaldab selle, sealhulgas internetis. Komisjon kõrvaldab nimekirjast nende importijate nimed, keda liikmesriigid ei loe enam seetõttu, et need on võtnud parandusmeetmeid ebapiisavalt, vastutustundlikeks importijateks vastavalt artikli 14 lõikele 3.

Selgitus

Raportöör soovib avalikustada kõnealuses valdkonnas endale kohustusi võtnud ettevõtjate pingutused. Selleks tahab ta, et komisjon koostaks liikmesriikide käesoleva määruse täitmise aruannete põhjal vastutustundlike importijate nimekirja. Nimekiri võib anda ettevõtetele lisastiimuli süsteemis osalemiseks ning positiivne (meedia-)kajastus võib panna nende konkurente samuti toimima.

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 7 b

 

Märgis „Euroopa vastutustundlik importija”

 

1. Liikmesriikide pädevad asutused väljastavad vastutustundlikele importijatele märgise „Euroopa vastutustundlik importija”.

 

2. Juhul kui käesolevat määrust ei järgita, võivad liikmesriikide pädevad asutused märgise „Euroopa vastutustundlik importija” tagasi võtta või peatada.

 

3. Komisjon määrab kindlaks märgise „Euroopa vastutustundliku importija” graafilised elemendid.

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 7 c

 

Tööstusharude süsteemid

 

1. Üleminekuperioodil võivad asjaomased tööstusharude organisatsioonid esitada komisjonile taotluse lugeda oma süsteem käesoleva määruse nõuetele vastavuse mõttes samaväärseks.

 

Taotlusele lisatakse tõendusmaterjalid ja andmed.

 

2. Lõikes 1 nimetatud taotluse võib esitada ainult käesoleva määruse jõustumise ajal kehtinud tööstusharu süsteemi kohta.

 

3. Kui komisjon lõike 1 kohaselt esitatud tõendusmaterjalide ja andmete põhjal leiab, et tööstusharu süsteem, mida vastutustundlik importija tulemuslikult rakendab, võimaldab sellel importijal täita artiklites 4, 5, 6 ja 7 sätestatud kohustusi, tunnustab ta seda samaväärse süsteemina.

 

4. Huvitatud osapooled teatavad komisjonile kõigist lõike 3 kohaselt samaväärsena tunnustatud tööstusharude süsteemide muudatustest või ajakohastamistest.

 

5. Komisjon tühistab samaväärsena tunnustamise, kui ta on kindlaks teinud, et tööstusharu süsteemis tehtud muudatused ei võimalda vastutustundlikul importijal täita tema artiklites 4, 5, 6 ja 7 sätestatud kohustusi või kui nõuete korduv või oluline eiramine vastutustundlike importijate poolt on seotud süsteemi puudustega.

 

6. Komisjon loob samaväärsena tunnustatud tööstusharu süsteemide veebiregistri ja ajakohastab seda.

 

7. Sõltumatu välisauditi nõudest vabastatakse need mineraalide ja metallide vastutustundlikud importijad, kelle puhul saab tõestada, et nad on neid hankinud üksnes samaväärsena tunnustatud tööstusharu süsteemi kohaselt sertifitseeritud osapooltelt, või kes ise on samaväärsena tunnustatud tööstusharu süsteemi kohaselt sertifitseeritud. Vastav sertifitseerimise tõend saadetakse pädevatele asutustele.

Selgitus

Raportöör tahab vältida korduvauditeid ja tagada kooskõla tööstusharude seniste süsteemidega, tunnustades seejuures tööstusliitude poolt juba tehtud vastutustundlikke samme. Selleks tahab ta luua komisjoni kontrollile järgneva samaväärsuse tunnustamise menetluse. Lisatud on ka tunnustamise tagasivõtmise menetlus. Vastutustundlike importijate tõhususe nimel soovib raportöör nimekirja avaldamist internetis. Raportöör soovib ka, et sõltumatuid välisauditeid ei viidaks läbi nende vastutustundlike importijate suhtes, keda on samaväärsena tunnustatud.

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 7 d

 

Sulatuskodade ja rafineerimistehaste suhtes kohaldatavad hoolsuskohustuse nõuded

 

1. Liidus registreeritud sulatuskodadel ja rafineerimistehastel, kes töötlevad ja impordivad mineraale ja nende kontsentraate, on kohustus kohaldada liidu süsteemi tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse täitmiseks või komisjoni poolt samaväärsena tunnustatud hoolsuskohustuse süsteemi.

 

2. Liikmesriikide pädevad asutused tagavad, et sulatuskojad ja rafineerimistehased kohaldavad nõuetekohaselt Euroopa hoolsuskohustuse süsteemi. Kui neid kohustusi ei täideta, teavitavad asutused sulatuskoda või rafineerimistehast sellest asjaolust ning paluvad neil võtta Euroopa hoolsuskohustuse süsteemi nõuete täitmiseks parandusmeetmeid. Kui nõudeid järjekindlalt ei täideta, määravad liikmesriikide pädevad asutused käesoleva määruse nõuete rikkumise eest karistused. Karistused tühistatakse, kui sulatuskoda või rafineerimistehas käesolevat määrust järgib.

Selgitus

Euroopa sulatuskojad ja rafineerimistehased on tarneahela peamised osalised, sest need kaasatakse mineraalide töötlemise etapis. Seepärast on neil lihtsam koguda, edastada ja kontrollida teavet mineraalide ja nende eest vastutanud eri ettevõtjate kohta. Seepärast peaks määruse nõuete täitmine neile kohustuslik olema.

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriikide poolt artiklis 15 nimetatud aruannetes esitatud teabe alusel võtab komisjon vastu ja avaldab otsuse, milles on loetletud käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvate mineraalide vastutustundlike sulatuskodade ja rafineerimistehaste nimed ja aadressid.

1. Liikmesriikide poolt artiklis 15 nimetatud aruannetes esitatud teabe alusel võtab komisjon vastu ja avaldab otsuse, milles on loetletud vastutustundlike sulatuskodade ja rafineerimistehaste nimed ja aadressid.

Selgitus

Komisjoni nimekiri on määratletud nimekirjana, mis sisaldab kõiki vastutustundliku importija tarneahelas asuvaid sulatuskodasid ja rafineerimistehaseid, hoolimata sellest, kas need ELis või väljaspool seda paiknevad sulatuskojad või rafineerimistehased vastavad OECD suunistes sisalduvatele standarditele. Selleks, et muuta nimekiri tegelikuks stiimuliks, peaksid nad kooskõlas OECD suunistega näiteks esitama avalikult aruande oma hoolsuskohustuse täitmise kohta ja tegema oma auditid kättesaadavaks. Käesolev süsteem peaks olema avatud ka sulatuskodadele/rafineerimistehastele, mis ei asu praegu ELi ettevõtjate tarneahelates.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Komisjon kannab lõikes 1 osutatud nimekirja need vastutustundlikud sulatuskojad ja rafineerimistehased, mis teevad vähemalt osaliselt hankeid konflikti- ja riskipiirkondadest.

2. Komisjon kannab lõikes 1 osutatud nimekirja need vastutustundlikud sulatuskojad ja rafineerimistehased, mis teevad vähemalt osaliselt hankeid konflikti- ja riskipiirkondadest. Nimekiri koostatakse selliste olemasolevate samaväärsete tööstusharude, valitsuse või muu hoolsuskohustuse süsteemide alusel, mis hõlmavad käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvaid mineraale ja metalle.

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Komisjon kinnitab kõnealuse nimekirja kooskõlas II lisas esitatud vormiga ning artikli 13 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusega. Konsulteerimine OECD sekretariaadiga on kohustuslik.

3. Komisjon kinnitab kõnealuse nimekirja II lisas esitatud vormi kasutades ning kooskõlas artikli 13 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega. Konsulteerimine OECD sekretariaadiga on kohustuslik.

Selgitus

Raportöör muudab komiteemenetluse terminoloogiat õigeid vorme kasutades ning viies artikli 9 lõike 2 kooskõlla artikli 13 lõikega 2, kus tehakse ettepanek nõuandemenetluseks.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Komisjon ajakohastab kõnealuses nimekirjas olevat teavet õigeaegselt Komisjon kustutab nimekirjast nende sulatuskodade ja rafineerimistehaste nimed, mida liikmesriigid ei tunnusta enam vastutustundlike importijatena artikli 14 lõike 3 alusel, või mis kuuluvad tunnustuse kaotanud vastutustundlike importijate tarneahelasse.

4. Komisjon ajakohastab kõnealuses nimekirjas olevat teavet õigeaegselt ja avaldab selle, sealhulgas internetis. Komisjon kustutab nimekirjast nende sulatuskodade ja rafineerimistehaste nimed, mida liikmesriigid ei tunnusta enam vastutustundlike importijatena artikli 14 lõike 3 alusel, või mis kuuluvad tunnustuse kaotanud vastutustundlike importijate tarneahelasse.

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Komisjon teeb otsuse avaldada muu hulgas internetis pädevate asutuste nimekiri kooskõlas III lisas esitatud vormiga ning artikli 13 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusega. Komisjon ajakohastab nimekirja regulaarselt.

2. Komisjon teeb otsuse avaldada muu hulgas internetis pädevate asutuste nimekiri III lisas esitatud vormi kasutades ning kooskõlas artikli 13 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega. Komisjon ajakohastab nimekirja regulaarselt.

Selgitus

Raportöör muudab komiteemenetluse terminoloogiat õigeid vorme kasutades ning viies artikli 9 lõike 2 kooskõlla artikli 13 lõikega 2, kus tehakse ettepanek nõuandemenetluseks.

Muudatusettepanek  49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud kontrollide tegemisel kohaldatakse riskipõhist lähenemisviisi. Kontrolle võib teha ka juhul, kui pädeval asutusel on muu hulgas kolmanda isiku väljendatud põhjendatud kahtluste alusel asjakohast teavet käesoleva määruse täitmise kohta vastutustundliku importija poolt.

2. Lõikes 1 osutatud kontrollide tegemisel kohaldatakse riskipõhist lähenemisviisi. Kontrolle tehakse ka juhul, kui pädeval asutusel on muu hulgas kolmanda isiku väljendatud põhjendatud kahtluste alusel asjakohast teavet käesoleva määruse täitmise kohta vastutustundliku importija poolt.

Selgitus

Raportöör soovib tagada, et liikmesriigi pädev asutus ei kuritarvitaks oma otsustusõigust ja korraldaks kontrolle ka asjakohaste põhjendatud väidete laekumise korral. Sellepärast tahab ta "võib teha” asemel kirjutada "tehakse”.

Muudatusettepanek  50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 11 a

 

Märgise „Euroopa vastutustundlikkuse sertifitseerimine” kasutuselevõtmine mineraalide tarneahelas allpool asuvate ettevõtjate jaoks

 

1. Mineraalide tarneahelas allpool asuvatele ettevõtjatele, kes võtavad OECD hoolsuskohustuse suuniste või käesoleva määruse kohaselt tunnustatud samaväärse hoolsuskohustuse süsteemi alusel hoolsuskohustuse meetmeid, võidakse väljastada märgis „Euroopa vastutustundlikkuse sertifitseerimine”.

 

2. Tarneahelas allpool asuvad liidus registreeritud ettevõtjad, kes soovivad saada sertifitseerimist, võivad pöörduda liikmesriikide pädevate asutuste poole, esitades üksikasjaliku teabe kehtestatud hoolsuskohustuse meetmete kohta.

 

3. Liikmesriikide pädevad asutused võivad komisjoni kehtestatud kriteeriumite alusel sertifitseerida liidus registreeritud ettevõtjaid, kes asuvad mineraalide tarneahelas allpool. Tööstusharude süsteemid võidakse tunnistada käesoleva määruse nõuetega samaväärseteks.

 

4. Komisjon määrab kindlaks märgise „Euroopa vastutustundlikkuse sertifitseerimine” graafilised elemendid.

Muudatusettepanek  51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 12 a

 

Ettevõtjate, eelkõige VKEde jaoks selguse, õiguskindluse ja järjepidevuse tagamiseks koostab komisjon pärast konsulteerimist OECD-ga ettevõtjate jaoks käsiraamatu kujul mittesiduvad suunised, milles selgitatakse kriteeriumite parimaid kohaldamisviise käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluda võivates valdkondades. Käsiraamat põhineb käesoleva määruse artikli 2 punktis e kehtestatud konflikti- ja riskipiirkondade määratlusel ning selles võetakse arvesse OECD hoolsuskohustuse suuniseid selle valdkonna kohta.

Muudatusettepanek  52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui komitee arvamus tuleb küsida kirjaliku menetluse teel, lõpetatakse nimetatud menetlus ilma tulemust saavutamata, kui arvamuse esitamiseks ettenähtud tähtaja jooksul komitee eesistuja nii otsustab või kui komitee liikmete lihthäälteenamusega seda taotletakse.

välja jäetud

Selgitus

Raportööri arvates ei ole arvamuse esitamata jätmise klausli raportisse lisamine põhjendatud ning teeb sellepärast ettepaneku artikli 13 lõike 2 teine lõik välja jätta.

Muudatusettepanek  53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a) Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

Selgitus

Seadusandliku menetluse kiirendamiseks esitatakse käesolevas muudatusettepanekus Madalmaade idee, mis hetkel on nõukogus arutlusel. Muudatusettepanek on esitatud selleks, et parlament saaks ettepanekut varakult arutada ja vastava seisukoha võtta.

Muudatusettepanek  54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Kolm aastat pärast käesoleva määruse jõustumist ning seejärel iga kuue aasta järel teeb komisjon ülevaate käesoleva määruse toimimisest ja tulemuslikkusest, kaasa arvatud konflikti- ja riskipiirkondadest pärit ja reguleerimisalasse kuuluvate mineraalide vastutustundliku hankimise edendamine ja kulud. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule läbivaatusaruande.

3. Kaks aastat pärast käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva ning seejärel iga kolme aasta järel teeb komisjon ülevaate käesoleva määruse toimimisest ja tulemuslikkusest ning süsteemi hiljutisest mõjust nii ELis kui ka kohapeal, kaasa arvatud konflikti- ja riskipiirkondadest pärit ja määruse reguleerimisalasse kuuluvate mineraalide vastutustundliku hankimise edendamine ja kulud. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule läbivaatusaruande.

 

Läbivaatamise protsessi käigus komisjon

 

– hindab tarneahelas allpool asuvate ettevõtjate suutlikkust teha oma võimaluste piires kindlaks nende tarneahelas olevate sulatuskodade ja rafineerimistehaste hoolsuskohustuse protsess ja see läbi vaadata ning hinnata, kas need peavad kinni OECD hoolsuskohustuse suunistes esitatud hoolsuskohustuse meetmetest;

 

– analüüsib võimalust uute mineraalide ja metallide lisamiseks käesoleva määruse reguleerimisalasse nõuetekohase mõju hindamise alusel ning seda, kus tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse täitmiseks on piisavalt vastava mineraali või metalliga seotud kogemusi ja eriteadmisi.

Muudatusettepanek  55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 15 a

 

Kaasnevad meetmed

 

1. Komisjon esitab vajaduse korral üleminekuperioodi jooksul seadusandliku ettepaneku, millega kehtestatakse kaasnevad meetmed käesoleva määruse tulemuslikkuse suurendamiseks kooskõlas ühisteatisega Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide vastutustundlik hankimine. ELi ühtse lähenemisviisi suunas” (JOIN (2014)8).

 

Kaasnevate meetmetega, mille eesmärk on tagada integreeritud ELi lähenemisviis vastutustundliku hankimise kohustusele, nähakse ette järgmine:

 

a) toetus vastutustundlikult hankivatele ettevõtjatele stiimulite, tehnilise abi ja suuniste kujul, võttes arvesse väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate olukorda ja asukohta tarneahelas, et soodustada käesoleva määruse nõuetele vastavuse tagamist;

 

b) jätkuvad poliitilised dialoogid kolmandate riikide ja muude sidusrühmadega, muu hulgas võimalus ühtlustamiseks riiklike ja piirkondlike sertifitseerimissüsteemidega ning koostöö avaliku ja erasektori algatustega;

 

c) jätkuv sihtotstarbeline arengukoostöö kolmandate riikidega, eelkõige abi väljastpoolt konfliktipiirkondi pärit mineraalide turustamisel ning kohalikele ettevõtjatele paremate tingimuste loomine käesoleva määruse järgimiseks;

 

d) tihe koostöö liikmesriikidega täiendavate algatuste tegemiseks tarbijate, investorite ja klientide teavitamise valdkonnas ning lisastiimulid ettevõtjate vastutustundlikuks käitumiseks, samuti liikmesriikide ametiasutuste poolt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/24/EL alusel sõlmitud hankelepingute täitmisklauslid.

 

2. Komisjon esitab igal aastal tulemusaruande lõike 1 kohaselt rakendatud kaasnevate meetmete ning nende mõju ja tulemuslikkuse kohta.

Muudatusettepanek  56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Määrust kohaldatakse alates ... *.

 

___________________________

 

*Väljaannete talitus: palun lisada kuupäev: kaks aastat pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.


SELETUSKIRI

Komisjon esitas 5. märtsil 2014. aastal seadusandliku ettepaneku, mille eesmärk on raskendada konflikti- ja riskipiirkondades tegutsevate relvarühmituste tegevuse rahastamist maavarade kaevandamise ja müümise teel. Selle lähenemisviisiga soovitakse ettevõtetel kergendada tina, tantaali, volframi ja kulla vastutustundlikku hankimist ning soodustada seaduslike müügikanalite kasutamist.

Ajaloost

Käesolev ettepanek on ELi panus rahvusvahelistesse püüdlustesse leevendada rikkalike loodusvaradega, kuid konfliktidest räsitud riikide (nt Ida-Aafrika järvede piirkond) probleeme ja sellest tegevusest õppida. Kaks sellekohast tuntumat dokumenti võeti vastu vastavalt 2011. ja 2010. aastal. Need on konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide vastutustundlikke tarneahelaid käsitlevad OECD hoolsuskohustuse suunised (OECD hoolsuskohustuse suunised) ning Ameerika Ühendriikide Dodd-Franki Wall Streeti reformi ja tarbijakaitse seaduse (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) 1502. peatükk.

Sisu

Komisjon esitas, seda ka Euroopa Parlamendi resolutsioonide tulemusena, ettepaneku võtta vastu määrus, millega luuakse tina, tantaali, volframi ja kulla vastutustundlike liitu importijate enesesertifitseerimise ELi süsteem. Enesesertifitseerimine eeldab nimetatud metallide ja nende maakide ELi importijatelt nn hoolsuskohustuse täitmist, s.t nad peavad hoiduma kahju tekitamisest kohapeal ning selleks kontrollima ja haldama oma hankeid kooskõlas OECD hoolsuskohustuse suuniste viie järjestikuse punktiga. Määrus võimaldab ELi importijatel süvendada pingutusi, mida nad teevad selleks, et konfliktipiirkondades asuvate riikide ettevõtjatega seaduslikult kaubeldes tagada n-ö puhtad tarneahelad. Sulatuskodade ja rafineerimistehaste vastutuse suurendamiseks üldsuse ees, tarneahelate läbipaistvamaks muutmiseks ja mineraalide vastutustundliku hankimise soodustamiseks kavatseb EL igal aastal avaldada vastutustundlike sulatuskodade ja rafineerimistehaste ELi ja ülemaailmse nimekirja. EL on üks suuremaid tina, tantaali, volframi ja kulla turge maailmas, kuhu neid maake ja metalle veavad sisse enam kui 400 importijat.

Toetus komisjoni ettepanekule

Raportöör üldjoontes toetab komisjoni määruse ettepanekut. Ettepanekus keskendutakse nende maavarade ELi tarneahelate kõige mõjusamale tasandile, sulatuskodadele ja rafineerimistehastele ning eesmärk on hõlbustada hoolsuskohustust puudutava teabe jõudmist lõpptarbijateni. Sulatuskojad ja rafineerimistehased on viimane lüli, kus on veel võimalk maavarade päritolu kindlaks teha. Igasugune sulatuskodadelt ja rafineerimistehastelt nende tarnijate kohta saadav teave on hoolsuskohustuse seisukohalt tähtis. Komisjoni ettepanek võimaldab ELi ettevõtetel Dodd-Franki seaduse nõudeid paremini täita.

Raportöör nõustub ka põhimõttega, et kõnealune ELi süsteem, nagu ka OECD suunised, peaks hõlmama kõiki konflikti- ja riskipiirkondi. Erinevalt USA Dodd-Franki seadusest, mis siiani puudutab vaid Ida-Aafrika järvede piirkonda, soovib EL, et ettevõtted hoiduksid kahjulikust tegevusest kogu maailmas. Raportööri arvates peaks EL konflikti- ja riskipiirkondade nimekirja koostamise asemel andma ettevõtjatele abivahendi hoolsuskohustuse käsiraamatu kujul.

Lisaks toetab raportöör komisjoni ettepanekus kajastuvat vabatahtlikkuse käsitust. Ta usub, et väikesel läbipaistval importijate, sulatuskodade ja rafineerimistehaste turul toimivad turujõud peaksid osalemismäära suurendama. Raportöör peab tervitatavaks samaaegses avalduses(1) kavandatud lisameetmeid, millega püütakse edendada aktiivset osalemist, ning loodab, et kõnealused meetmed rakendatakse määrusega samaaegselt ja parlamenti teavitatakse nende rakendamisest.

Veel leiab raportöör, et vabatahtlikkust rõhutav käsitus aitab ELil tulemuslikumalt tegeleda tarneahela hoolsuskohustuse süsteemidega, mille on koostanud ettevõtete ühendused, kes on OECD suuniste kohaselt kehtestanud oma tegevusvaldkondades üldised normid.

Vastutustundlikud importijad võivad metalle hankida üksnes sõltumatu välisauditi läbinud sulatuskodadelt ja rafineerimistehastelt. ELi süsteem annab auditite kaudu tarnijatest ja kaevandustest hea ülevaate. Auditeeritud sulatuskodade arvu järkjärguline kasv võimaldab sektoril eeskirjadega kohaneda ilma järskude tarnevapustusteta.

Vabatahtlikkust rõhutav käsitus tekitab eesrindlikes ettevõtetes huvi osalemise vastu. Turukonkurentsi survel nende hulk tasapisi suureneb. Ettevõtted saavad süsteemiga ühineda omas tempos. Ühinemisotsuse saab korralikult ette valmistada ning selle mõju ja kulusid piirata.

Raportöör tahab teha vastutustundlike ettevõtetega koostööd, et vältida ajutisi tarnevajakuid ja majandustegevuse langust konfliktipiirkondades ning edendada seaduslikku kaubandust.

Muud kui finantsaruandlust käsitlev direktiiv

Raportöör toetab mõtet edendada mineraalide tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse alast aruandlust juba olemasolevate vahenditega. Suurfirmade ja kontsernide mitmekesisust käsitleva teabe ja muu kui finantsteabe avalikustamist reguleeriva direktiivi kohaselt peavad enam kui 500 töötajaga ettevõtted avalikustama teabe oma inimõigustealase ja korruptsioonivastase poliitika ning tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse täitmise kohta. Direktiivi kohaselt peab komisjon 2016. aastaks koostama suunised, mis hõlbustavad sellise teabe avalikustamist alates direktiivi jõustumisest 2017. aastal. Raportöör kavatseb aidata komisjoni veenda lisama nimetatud suunistesse tulemusnäitajad, mis kajastavad käesolevast määrusest tuleneva mineraalidega kauplemist puudutava avalikustamiskohustuse täitmist. Probleemid, mis seostuvad firmade kauplemisega konfliktipiirkondade mineraalidega ja mille kõrvalmõjuks võib olla konfliktide õhutamine, on liiga tähtsad, et neid ignoreerida. Kui komisjon on selle mõttega nõustunud, hakkavad ka ELi suurettevõtete suhtes kehtima samasugused aruandlusnõuded nagu OECD suunistes.

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted

Raportööri arvates peaks VKEdel, kui nad soovivad eesrindlaste hulka kuuluda, olema võimalik ELi süsteemis osaleda, kuid ta ei taha neid sundida. Ta peab ka selles suhtes õigeks komisjoni otsust valida vabatahtlikkust rõhutav käsitus. Kaasnevate meetmetega ette nähtud õigete stiimulite ja abi korral saab VKEsid veenda osalema vabatahtlikult ja kooskõlas nende äriloogikaga.

Määruse tõhustamine

Raportöör esitab veel muudatusettepanekuid määruse tõhustamiseks. Selleks et keskkonnahoidlikke ettevõtjaid mitte karistada, peab ta õigeks järgida OECD põhimõtet ja jätta kõrvale eeldatavalt ringlusse võetavad metallid. See kajastab nii OECD suuniste praktilist tarkust kui ka kuritarvituste vältimiseks pidevalt vajalikku hoolsuskohustust.

Loodud on palju muid tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse täitmise süsteeme. Raportöör soovib vältida korduvauditeid. Vabatahtlik süsteem peaks olema võimalikult tõhus ja mõjus. Komisjon peaks looma õiged abivahendid muude tarneahelate hoolsuskohustuse täitmise süsteemide hindamiseks. Tuleks välja töötada selged kriteeriumid, otsustamaks, milliseid neist süsteemidest tunnustada.

Kõige tõhusama süsteemi rajamise olulise osana pooldab raportöör määruse läbivaatamist kolme aasta pärast. Läbivaatamise ajastamine sõltub aga sellest, millal süsteem toimima hakkab. Enne tõsise läbivaatamise korraldamist peavad olema läbitud kaheaastased tsüklid.

Süsteemis osalemise suurendamine õigete stiimulite abil

Raportöör soovib muuta võimalikult nähtavaks ettevõtted, kes teevad õiget asja. Sulatuskodade nimekiri peaks sisaldama mineraali veergu ning sulatuskojad/rafineerimistehased peaksid olema mineraalide põhjal liigitatud, nii et importijad ja teised saaksid seda dokumenti hõlpsasti kasutada.

Samuti tahab raportöör koostada vastutustundlike importijate nimekirja. Eeskujulikumaid importijaid tuleks tunnustada ja luua neile üldsuse silmis hea maine. Vastutustundlike importijate nimekiri võiks aidata seda eesmärki saavutada.

Raportööri arvates peitub käesoleva määruse edukuse võti importijate ning sulatuskodade/rafineerimistehaste osalemises. Kaasnevad meetmed, näiteks VKEdele antavad stiimulid panevad paljud importijad osalema ja see muudab kogu süsteemi paremaks.

Raportöör soovib ka laiendada importija määratlust, nii et kauplejad saaksid end ise sertifitseerida ja uues süstemis osaleda.

Euroopa Parlamendi kaasamine ja komiteemenetlus

Raportöör on teadlik sellest, et paljusid praktilisi küsimusi käsitletakse suunistes ja käsiraamatutes. Ta soovib oma kolleegidega parlamendis arutada seda, kuidas leida tasakaal ühest küljest rakendamise paindlikkuse ja teisest küljest seadusandja kaasamise vahel sellistesse olulistesse praktilistesse küsimustesse nagu näiteks auditite nõutav sagedus.

Lisaks tahab ta teha mõningaid muudatusettepanekuid komiteemenetluse valdkonnas. Kui määrus tõepoolest ei jäta komisjonile mingit otsustusõigust ja jätab talle vaid rakendamise kohustuse, on sobiv kasutada rakendusakte. Kui see aga seadusandliku menetluse käigus muutub ja muudatusettepanekutega antakse komisjonile laialdasem otsustusõigus, võiksid kohasemad olla delegeeritud õigusaktid.

Raportöör tahaks juba nüüd loobuda iganenud regulatiivkomitee menetlusest ja asendada see komisjoni poolt artikli 13 lõikes 2 ette nähtud nõuandemenetlusega. Kõigele lisaks ei ole arvamuse esitamata jätmise klausel raportöörile vastuvõetav.

(1)

Ühisavaldus „Konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide vastutustundlik hankimine. Ühtse lähenemisviisi suunas.” 5. märts 2014. (JOIN (2014) 8).


ARENGUKOMISJONI ARVAMUS (23.3.2015)

rahvusvahelise kaubanduse komisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu süsteem konflikti- ja riskipiirkondadest pärit tina, tantaali, volframi ja nende maakide ning kulla vastutustundlike importijate tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse täitmist käsitleva enesesertifitseerimise jaoks

(COM(2014)0111 – C8‑0092/2014 – 2014/0059(COD))

Arvamuse koostaja: Bogdan Brunon Wenta

LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja toetab igati seadusandliku ettepaneku peamist eesmärki – lõhkuda seosed konfliktide ja mineraalide ebaseadusliku kaevandamise vahel. Seoste lõhkumine on äärmiselt oluline, sest nn konfliktimineraalid kahjustavad valitsuste pürgimusi kaasava sotsiaal-majandusliku arengu, hea valitsemistava, õigusriigi ja inimõiguste kaitse suunas.

OECD ministrite nõukogu võttis konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide vastutustundlikke tarneahelaid käsitlevad OECD hoolsuskohustuse suunised vastu 25. mail 2011. Suuniste eesmärk on aidata ettevõtjatel järgida inimõiguste austamise põhimõtet ja hoiduda konfliktidele kaasa aitamast selle kaudu, kuidas nad toimivad mineraalide hankimisel. OECD suuniseid tunnustatakse vabatahtliku rahvusvahelise raamistikuna hoolsusmeetmetele, mida võtavad ettevõtjad, kellel on kohustus esitada nn konfliktimineraalide kohta aruanne vastavalt Dodd-Franki seaduse jaole 1502. Suuniseid on toetanud ka ÜRO ning Lusaka deklaratsioonis, mille on allkirjastanud 11 Ida-Aafrika järvede piirkonna rahvusvahelise konverentsi (ICGLR) liikmesriikide riigipead, on teatatud, et OECD suuniste protsessid ja standardid integreeritakse loodusvarade ebaseadusliku kasutamise vastu võitleva piirkondliku algatuse kuude mehhanismi. Vaatamata kirjeldatud laialdasele toetusele on ettevõtjad olnud kõnealuse vabatahtliku hoolsuskohustuse raamistiku kasutuselevõtmisel leiged (vaid 12 % on seda teinud).

Võimalik, et ka komisjoni ettepanek oma praegusel kujul, lähtudes mittekahjustamise põhimõttest, ei aita asjale kaasa. Arvamuse koostaja on seisukohal, et Euroopa Liit peaks selles küsimuses suunanäitajaks olema ning looma kohustusliku enesesertifitseerimise mehhanismi konflikti- ja riskipiirkondadest pärit tina, tantaali, volframi ja nende maakide ning kulla rafineerimistehaste ja importijate jaoks. Selline lähenemisviis oleks kooskõlas komisjoni mõjuhinnangu IV valikuvõimalusega.

Käesolevat ettepanekut võtta vastu määrus tuleks vaadelda laiemas rahvusvahelises perspektiivis, mis hõlmab ka arengukoostööd, ja mitte üksnes kaubanduspoliitikat reguleeriva omaette õigusaktina. Et tagada tõhus rakendamine, on äärmiselt oluline, et ühisteatises „Konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide vastutustundlik hankimine. ELi ühtse lähenemisviisi suunas” (JOIN (2014) 8) kirjeldatud kaasmeetmed jõustataks käesoleva määrusega paralleelselt.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Mineraalsed loodusvarad konflikti- või riskipiirkondades on kahtlemata suure arendamispotentsiaaliga, kuid võivad põhjustada vaidlusi, kui neist saadav tulu soodustab vägivaldse konflikti puhkemist või jätkumist, kahjustades siseriiklikke püüdlusi arengu, hea valitsemistava ja õigusriigi poole. Nimetatud piirkondades on konflikti ja mineraalide ebaseadusliku kasutamise vahelise seose kaotamine rahu ja stabiilsuse seisukohast kriitilise tähtsusega.

(1) Mineraalsed loodusvarad konflikti- või riskipiirkondades on jätkusuutliku haldamise korral suure arendamispotentsiaaliga, kuid põhjustavad vaidlusi ning neist saadav tulu soodustab vägivaldse konflikti puhkemist või jätkumist, kahjustades siseriiklikke püüdlusi arengu, hea valitsemistava ja õigusriigi poole. Nimetatud piirkondades on konflikti ja mineraalide ebaseadusliku kasutamise vahelise seose kaotamine rahu ja stabiilsuse seisukohast kriitilise tähtsusega.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a) Kaevandustööstuses esineb sageli inimõiguste rikkumisi, sealhulgas laste tööjõu kasutamist, seksuaalset vägivalda, inimeste kadumist, inimeste sunniviisilist ümberasustamist ning rituaalselt või kultuurilooliselt oluliste paikade hävitamist.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) 7. oktoobril 2010 võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, milles kutsus Euroopa Liitu üles õigusloomele USA „konfliktimineraalide” seaduse ehk Dodd-Franki Wall Streeti reformi ja tarbijakaitse seaduse (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) peatüki 1502 eeskujul; ühtlasi andis komisjon oma 20119. ja 201210. aasta teatistes teada kavatsusest uurida võimalusi läbipaistvuse suurendamiseks kogu tarneahela ulatuses, sealhulgas käsitleda hoolsuskohustuse aspekte. Viimati osutatud teatises ning kooskõlas 2011. aasta mais OECD ministrite nõukogus võetud kohustusega soovitas komisjon ka tugevamalt toetada ja kasutada OECD suuniseid rahvusvahelistele ettevõtetele ning OECD hoolsuskohustuse suuniseid, seda ka väljaspool OECD liikmesriike.

(7) Oma 7. oktoobri 2010. aasta8a, 8. märtsi 2011. aasta8b, 5. juuli 2011. aasta8c ja 26. veebruari 2014. aasta8d resolutsioonides kutsus Euroopa Parlament liitu üles õigusloomele USA „konfliktimineraalide” seaduse ehk Dodd-Franki Wall Streeti reformi ja tarbijakaitse seaduse (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) peatüki 1502 eeskujul; ühtlasi andis komisjon oma 20119. ja 201210. aasta teatistes teada kavatsusest uurida võimalusi läbipaistvuse suurendamiseks kogu tarneahela ulatuses, sealhulgas käsitleda hoolsuskohustuse aspekte. Viimati osutatud teatises ning kooskõlas 2011. aasta mais OECD ministrite nõukogus võetud kohustusega soovitas komisjon ka tugevamalt toetada ja kasutada OECD suuniseid rahvusvahelistele ettevõtetele ning OECD hoolsuskohustuse suuniseid, seda ka väljaspool OECD liikmesriike.

__________________

__________________

 

8a Euroopa Parlamendi 7. oktoobri 2010. aasta resolutsioon Kongo Demokraatliku Vabariigi suutmatuse kohta kaitsta inimõigusi ja õigust.

 

8b Euroopa Parlamendi 8. märtsi 2011. aasta resolutsioon maksunduse ja arengu kohta – koostöö arenguriikidega hea valitsemistava edendamiseks maksundusküsimustes.

 

8c Euroopa Parlamendi 5. juuli 2011. aasta resolutsioon ELi arengupoliitika mõju suurendamise kohta.

 

8d Euroopa Parlamendi 26. veebruari 2014. aasta resolutsioon arengu edendamise kohta vastutustundlike äritavade rakendamise abil ja kaevandustööstuse rolli kohta arenguriikides.

Kaubaturgude ja toorainega seotud probleemide lahendamine, KOM(2011) 25 (lõplik)

Kaubaturgude ja toorainega seotud probleemide lahendamine, KOM(2011) 25 (lõplik)

10 Kaubandus, majanduskasv ja areng, COM(2012) 22 (final).

10 Kaubandus, majanduskasv ja areng, COM(2012) 22 (final).

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Käesoleva määruse kontekstis on tarneahelaga seotud hoolsuskohustus jätkuv, ennetav ja reageeriv protsess, mis võimaldab ettevõtjatel jälgida ja sooritada ostu- ja müügitehinguid nii, et need ei soodusta konflikti ega selle kahjulikke mõjusid.

(9) Käesoleva määruse kontekstis ning kooskõlas OECD hoolsuskohustuse suunistega on tarneahelaga seotud hoolsuskohustus jätkuv, ennetav ja reageeriv protsess, mis võimaldab ettevõtjatel jälgida ja sooritada tarneahelas ülal- ja allpool ostu- ja müügitehinguid nii, et need austavad inimõigusi ega soodusta konflikti ega selle kahjulikke mõjusid, nii otseselt kaevandussektoris kui ka kaudselt laiemas kogukonnas.

 

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Liidu äriühingud on väljendanud avalike konsultatsioonide kaudu oma huvi mineraalide vastutustundliku hankimise vastu ning esitanud aruandeid kehtivate kavade kohta, mille abil kavatsetakse saavutada ettevõtja sotsiaalse vastutuse eesmärgid ning rahuldada klientide nõudmised ja tarnekindluse vajadused. Liidu ettevõtjad on siiski andnud teada ka tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse täitmisel ette tulevatest arvukatest raskustest, mis on tingitud pikkadest ja keerukatest ülemaailmsetest tarneahelatest, kuhu kuulub suur hulk ettevõtjaid, keda iseloomustab sageli ebapiisav teadlikkus või eetiline ükskõiksus. Komisjon peaks jälgima vastutustundliku hankimisega seotud kulusid ja nende võimalikku mõju eeskätt väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõimele.

(12) Liidu äriühingud on väljendanud avalike konsultatsioonide kaudu oma huvi mineraalide vastutustundliku hankimise vastu ning esitanud aruandeid kehtivate kavade kohta, mille abil kavatsetakse saavutada ettevõtja sotsiaalse vastutuse eesmärgid ning rahuldada klientide nõudmised ja tarnekindluse vajadused. Kooskõlas OECD hoolsuskohustuse suunistega tõdetakse, et konflikti- ja riskipiirkondades on hoolsuskohustuse järgimine probleemne, mistõttu tuleb seda rakendada paindlikult. Hoolsuskohustuse iseloom ja ulatus, mis sobib konkreetse ettevõtja tingimustega, sõltub paljudest teguritest, sealhulgas ettevõtja suurusest ja kohast tarneahelas, arvestades täiel määral ka VKEde probleeme.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13) Sulatuskojad ja rafineerimistehased on tähtis lüli mineraalide ülemaailmsetes tarneahelates, kuna nad on harilikult viimaseks etapiks, kus hoolsuskohustuse täitmist on võimalik mineraali päritolu ja järelevalveahelat käsitleva teabe kogumise, avalikustamise ja kontrollimise teel tulemuslikult tagada. Pärast seda ümbertöötlemisetappi peetakse mineraalide päritolu kindlakstegemist sageli võimatuks. Liidu nimekiri vastutustundlikest sulatuskodadest ja rafineerimistehastest annaks seega tarneahelas allpool asuvatele ettevõtjatele läbipaistvuse ja kindlustunde seoses tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse täitmisega.

(13) Importijad on tähtis lüli mineraalide ja metallide ülemaailmsetes tarneahelates, kuna nad on harilikult paremas positsioonis, et koguda, avaldada ja kontrollida mineraali ja metalli päritolu ja järelevalveahelat käsitlevat teavet. Liidu nimekiri vastutustundlikest importijatest võiks seega anda läbipaistvuse ja kindlustunde tarneahelas allpool asuvatele ettevõtjatele, kes peavad olenevalt oma asukohast tarneahelas ise täitma hoolsuskohustust, nagu on määratletud käesolevas määruses ja OECD hoolsuskohustuse suunistes.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Liikmesriikide pädevad asutused vastutavad vastutustundlike importijate enesesertifitseerimise kohustuse ühtse järgimise tagamise eest, tehes vajalikke järelkontrolle, et teha kindlaks, kas käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvate mineraalide ja/või metallide enesesertifitseeritud vastutustundlikud importijad täidavad tarneahelaga seotud hoolsuskohustust. Nimetatud kontrollide protokolle tuleks säilitada vähemalt viis aastat. Liikmesriigid kohustuvad kehtestama eeskirjad, mida kohaldatakse käesoleva määruse rikkumise korral.

(14) Liikmesriikide pädevad asutused vastutavad vastutustundlike importijate sertifitseerimise kohustuse ühtse järgimise tagamise eest, tehes vajalikke järelkontrolle, et teha kindlaks, kas käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvate mineraalide ja/või metallide sertifitseeritud vastutustundlikud importijad täidavad tarneahelaga seotud hoolsuskohustust. Nimetatud kontrollide protokolle tuleks säilitada vähemalt viis aastat. Komisjon peaks kehtestama eeskirjad, mida kohaldatakse käesoleva määruse sätete rikkumise korral, ning teavitama neist eeskirjadest liikmesriike.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15) Käesoleva määruse nõuetekohaseks rakendamiseks tuleks komisjonile anda rakendusvolitused. Vastutustundlike sulatuskodade ja rafineerimistehaste nimekirja ning liikmesriikide pädevate asutuste nimekirjaga seotud rakendusvolitusi tuleb kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/201111.

(15) Käesoleva määruse nõuetekohaseks rakendamiseks tuleks komisjonile anda rakendusvolitused. Vastutustundlike importijate nimekirja ning liikmesriikide pädevate asutuste nimekirjaga seotud rakendusvolitusi tuleb kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/201111.

__________________

_______________

11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 182/2011, 16. veebruar 2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes, ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.

11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 182/2011, 16. veebruar 2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes, ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15 a) Selleks et tagada käesoleva määruse tulemuslik rakendamine, tuvastades pidevalt mineraale ja metalle, mille tarnimisega rahastatakse relvastatud rühmitusi ja julgeolekujõude konflikti- ja riskipiirkondades, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte I lisas sisalduva mineraalide ja metallide nimekirja muutmiseks vastavalt vajadusele. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) Komisjon peaks andma nõukogule ja Euroopa Parlamendile korrapäraselt aru sellest, milline on kava mõju. Mitte hiljem kui kolm aastat pärast jõustumist ning seejärel iga kuue aasta järel vaatab komisjon läbi kõnealuse määruse toimimise ja tulemuslikkuse, sealhulgas konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide vastutustundliku hankimise edendamisega seonduva. Vajaduse korral lisatakse aruannetele asjakohased õigusakti ettepanekud, mis võivad sisaldada kohustuslikke meetmeid,

(16) Komisjon peaks andma nõukogule ja Euroopa Parlamendile korrapäraselt aru sellest, milline on kava mõju. Mitte hiljem kui kolm aastat pärast jõustumist ning seejärel iga kuue aasta järel vaatab komisjon läbi kõnealuse määruse toimimise ja tulemuslikkuse, sealhulgas konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide ja metallide vastutustundliku hankimise edendamisega seonduva. Vajaduse korral lisatakse aruannetele asjakohased õigusakti ettepanekud,

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega luuakse liidu süsteem tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse täitmise enesesertifitseerimiseks, et piirata relvastatud rühmituste ja julgeolekujõudude12 võimalusi tina, tantaali, volframi ja nende maakide ning kullaga kauplemiseks. Eesmärk on tagada läbipaistvus ja kindlustunne konflikti- ja riskipiirkondadest hankivate importijate, sulatuskodade ja rafineerimistehaste tarnetegevuse suhtes.

1. Käesoleva määrusega luuakse liidu süsteem tarneahelaga seotud hoolsuskohustuseks, mis on kohustuslik, et kaotada relvastatud rühmituste ja julgeolekujõudude kauplemine mineraalide ja metallidega. Eesmärk on tagada läbipaistvus ja kindlustunne seoses mineraalide ja metallide tarneahelaga, eriti konflikti- ja riskipiirkondadest hankivate sulatuskodade ja rafineerimistehaste puhul.

 

__________________

 

12 „Relvastatud rühmitused ja julgeolekujõud” vastavalt määratlusele II lisas dokumendile Konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide vastutustundlikke tarneahelaid käsitlevad OECD hoolsuskohustuse suunised, teine väljaanne, OECD Publishing (OECD 2013). http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.

 

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

 

2. Käesolevas määruses kehtestatakse tarneahelaga seotud hoolsuskohustused liidu importijate suhtes, kes soovivad ennast ise sertifitseerida I lisas sätestatud tina, tantaali, volframit ja kulda sisaldavate või neist koosnevate mineraalide või metallide vastutustundlike importijatena.

2. Käesolevas määruses kehtestatakse tarneahelaga seotud hoolsuskohustused kõikide liidu importijate suhtes, kes hangivad käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvaid mineraale ja metalle, kooskõlas OECD hoolsuskohustuse suunistega. Eesmärk on tagada nende tegevuse läbipaistvus ja jälgitavus konflikti- ja riskipiirkondadest hankimisel, et minimeerida või ära hoida vägivaldseid konflikte ja inimõiguste rikkumisi, vähendades relvastatud rühmituste ja julgeolekujõudude võimalusi selliste mineraalide ja metallidega kaubelda.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Käesolevat määrust kohaldatakse mineraalide ja metallide tarneahela mis tahes osas tegutsevate ettevõtjate suhtes, mis võivad tarnida või kasutada konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraale või metalle.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b. Selleks, et vältida soovimatuid turumoonutusi, tehakse määruses vahet tarneahelas ülal- ja allpool asuvate ettevõtjate rollide vahel. Hoolsuskohustuse täitmine peab vastama kõnealuse ettevõtja tegevusele ja tema asukohale tarneahelas.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek

 

 

2 c. Komisjon võib koostöös sertifitseerimisasutustega ja kooskõlas OECD suunistega anda täiendavaid juhiseid kohustuste kohta, mida ettevõtjad peavad täitma, sõltuvalt nende asukohast tarneahelas, ning peab tagama, et süsteem hõlmab paindlikku menetlust, milles võetakse arvesse VKEde positsiooni.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) „mineraalid” – I lisas sätestatud tina, tantaali ja volframit sisaldavad maagid ja kontsentraadid ning kuld;

a) käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvad mineraalid ja metallid” – kõik I lisas sätestatud mineraalid ja metallid;

 

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) „metallid” – I lisas sätestatud tina, tantaali ja volframit ja kulda sisaldavad või neist koosnevad metallid;

välja jäetud

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a) „OECD hoolsuskohustuse suunised” – konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide vastutustundlikke tarneahelaid käsitlevad OECD hoolsuskohustuse suunised, teine väljaanne, OECD Publishing (OECD (2013)), sh kõik nõukogu soovitused, lisad ja täiendused, mida võidakse korrapäraselt muuta või asendada.

 

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e) „konflikti- ja riskipiirkonnad” – piirkonnad, mis on relvastatud konfliktis, ebakindlas konfliktijärgses olukorras või nõrga või puuduva valitsemistava ja julgeolekuga, nagu näiteks läbikukkunud riigid, ning piirkonnad, kus esineb rahvusvahelise õiguse laiaulatuslikke ja süstemaatilisi rikkumisi, kaasa arvatud inimõiguste rikkumisi;

e) „konflikti- ja riskipiirkonnad” – piirkonnad, mis on määratletavad relvastatud konfliktis, üldise vägivalla olukorras või muus inimesi kahjustavas olukorras oleva piirkonnana, arvestades et

 

i) relvastatud konflikt võib esineda eri vormides, näiteks rahvusvahelise või mitte-rahvusvahelise iseloomuga konflikt, mis võib haarata kahte või enamat riiki või hõlmata vabadusvõitlust, mässuliste vastuhakku või kodusõda; ning

 

 

ii) riskipiirkondades võib olla poliitiliselt ebastabiilseid või represseeritud, institutsionaalselt nõrku, mitteturvalisi, kokkuvarisenud tsiviiltaristuga ja üldise vägivalla all kannatavaid piirkondi, kusjuures mõlemale on tihti iseloomulik inimõiguste ja siseriikliku või rahvusvahelise õiguse rikkumine;

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – alapunkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

f a) „tarneahelas allpool asuvad ettevõtjad” – metallidega kauplejad ja nende vahetajad, komponentide valmistajad, toodete valmistajad, originaalseadmete valmistajad ja jaemüüjad;

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

g) „importija” – mis tahes füüsiline või juriidiline isik, kes deklareerib käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvad mineraalid või metallid vabasse ringlusse lubamiseks nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/199213 artikli 79 tähenduses;

g) „importija” – mis tahes füüsiline või juriidiline isik, kes viib esimest korda turule käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvad mineraalid või metallid vabasse ringlusse lubamiseks nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/199213 artikli 79 tähenduses;

__________________

__________________

13 Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2913/92, 12. oktoober 1992, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1).

13 Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2913/92, 12. oktoober 1992, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1).

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

h) „vastutustundlik importija” – mis tahes importija, kes kasutab enesesertifitseerimist vastavalt käesolevas määruses kehtestatud nõuetele;

h) „vastutustundlik importija” – mis tahes mineraalide ja metallide importija, kes täidab käesolevas määruses kehtestatud nõudeid;

 

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

h a) „vastutustundlik ettevõtja” – iga ettevõtja, kes täidab OECD hoolsuskohustuse suunistes määratletud hoolsuskohustust;

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i) enesesertifitseerimine” – teatamine oma nõusolekust täita kohustusi seoses juhtimissüsteemide, riskijuhtimise, välisauditite ja teabe avalikustamisega vastavalt käesoleva määruse sätetele;

i) Euroopa vastutustundliku importija sertifikaat” – dokument, mille pädevad asutused väljastavad käesoleva määruse eeskirju järgivale importijale;

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt n a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

n a) „tarneahelas ülalpool asuvad ettevõtjad” – kaevandajad (käsitöönduslikud ning väikese- ja suuremahulised tootjad), kohalikud kauplejad ja eksportijad mineraali ja metalli päritoluriigist, rahvusvahelised kontsentraadiga kauplejad, mineraali ja metalli ümbertöötlejad ning sulatuskojad ja rafineerimistehased;

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt o

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

o) „tarneahelaga seotud hoolsuskohustus” – tina, tantaali, volframi ja nende maakide ning kulla vastutustundlike importijate kohustused seoses nende juhtimissüsteemide, riskijuhtimise, välisauditite ja teabe avalikustamisega, eesmärgiga teha kindlaks konflikti- ja riskipiirkondadega seotud tegelikud ja potentsiaalsed riskid ja neid käsitleda, et hoida ära või leevendada nende hanketegevustega seotud kahjulikke mõjusid;

o) „tarneahelaga seotud hoolsuskohustus” – vastutustundlike ettevõtjate kohustused seoses nende juhtimissüsteemide, riskijuhtimise, välisauditite ja teabe avalikustamisega, eesmärgiga teha kindlaks konflikti- ja riskipiirkondadega seotud tegelikud ja potentsiaalsed riskid ja neid käsitleda, et hoida ära või leevendada nende hanketegevustega seotud kahjulikke mõjusid, ning tagada, et see tegevus ei soodusta ebaseaduslikku kauplemist mineraalide ja metallidega ning konfliktide rahastamist ega too kaasa inimõiguste rikkumisi;

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt q a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

q a) „relvastatud rühmitused ja julgeolekujõud” – rühmad, millele on osutatud OECD hoolsuskohustuse suuniste II lisas;

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Enesesertifitseerimine vastutustundliku importijana

Sertifitseerimine vastutustundliku importijana

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kõik käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvate mineraalide või metallide importijad võivad end ise sertifitseerida vastutustundliku importijana, deklareerides liikmesriigi pädevale asutusele, et nad täidavad käesolevas määruses sätestatud tarneahelaga seotud hoolsuskohustust. Deklaratsioon peab sisaldama dokumente, milles importija kinnitab oma kinnipidamist kõnealusest kohustusest ning milles sisalduvad ka sõltumatute välisauditite tulemused.

1. Kõik käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvate mineraalide või metallide importijad sertifitseeritakse liikmesriigi pädeva asutuse poolt vastutustundliku importijana, olles deklareerinud, et nad täidavad käesolevas määruses sätestatud tarneahelaga seotud hoolsuskohustust. Deklaratsioon peab sisaldama dokumente, milles importija kinnitab oma kinnipidamist kõnealusest kohustusest ning milles sisalduvad ka sõltumatute välisauditite tulemused.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Liikmesriigi pädevad asutused teevad vajalikud järelkontrollid, et tagada käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvate mineraalide või metallide enesesertifitseeritud vastutustundlike importijate kohustuste täitmine vastavalt käesoleva määruse artiklitele 4, 5, 6 ja 7.

2. Liikmesriigi pädevad asutused teevad vajalikud järelkontrollid, et tagada käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvate mineraalide või metallide sertifitseeritud vastutustundlike importijate kohustuste täitmine vastavalt käesoleva määruse artiklitele 4, 5, 6 ja 7.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Juhtimissüsteemiga seotud kohustused

Juhtimissüsteemiga seotud kohustused importijate jaoks

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvate mineraalide või metallide vastutustundlik importija kohustub:

Käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvate mineraalide ja metallide iga importija kohustub kooskõlas OECD hoolsuskohustuse suunistega:

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) võtma vastu ning edastama selgelt tarnijatele ja avalikkusele oma tarneahela põhimõtted mineraalide ja metallide kohta, mis võivad pärineda konflikti- ja riskipiirkondadest;

a) võtma vastu ning edastama selgelt ja süsteemselt tarnijatele ja avalikkusele oma tarneahela põhimõtted mineraalide ja metallide kohta, mis võivad pärineda konflikti- ja riskipiirkondadest;

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Riskijuhtimisega seotud kohustused

Riskijuhtimisega seotud kohustused importijate jaoks

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 5 a

 

Juhtimissüsteemiga seotud kohustused ja riskijuhtimisega seotud kohustused ettevõtjate jaoks

 

 

Muu hulgas teevad tarneahelas allpool asuvad ettevõtjad oma võimaluste piires kindlaks nende tarneahelas olevate sulatuskodade ja rafineerimistehaste hoolsuskohustuse protsessi ja vaatavad selle läbi ning hindavad, kas need peavad kinni OECD hoolsuskohustuse suunistes esitatud hoolsuskohustuse meetmetest. Tarneahelas allpool asuvad ettevõtjad võivad osaleda kogu tööstusharu hõlmavates kavades, milles hinnatakse sulatuskodade ja rafineerimistehaste kinnipidamist OECD hoolsuskohustuse suunistest, ning nad võivad kasutada nende kavade pakutavat teavet, et täita OECD hoolsuskohustuse suuniste soovitusi, ning teha selle teabe üldsusele kättesaadavaks.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõik 2 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) peab kinni OECD hoolsuskohustuse suunistes sätestatud auditeerimise põhimõtetest, nagu sõltumatus, pädevus ja aruandekohuslus.

c) peab kinni OECD hoolsuskohustuse suunistes sätestatud auditeerimise põhimõtetest, nagu sõltumatus, pädevus ja aruandekohuslus, ning mis tahes kohalduvast auditeerimise reguleerimisalast, kriteeriumidest ja tegevustest.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) kõikide oma tarneahelas olevate vastutustundlike sulatuskodade või rafineerimistehaste nimed ja aadressid;

a) kõikide oma tarneahelas olevate sulatuskodade või rafineerimistehaste ja/või ettevõtjate nimed ja aadressid;

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) sõltumatud välisauditid iga vastutustundliku sulatuskoja või rafineerimistehase kohta importija tarneahelas, mis oleksid kooskõlas käesoleva määruse artiklis 6 sätestatud reguleerimisala, eesmärgi ja põhimõtetega;

b) sõltumatud välisauditid iga sulatuskoja või rafineerimistehase ja/või ettevõtja kohta importija tarneahelas, mis oleksid kooskõlas käesoleva määruse artiklis 6 sätestatud reguleerimisala, eesmärgi ja põhimõtetega;

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvate mineraalide või metallide vastutustundlik importija avalikustab temast tarneahelas vahetult allpool paiknevatele ostjatele kogu teabe, mis on saadud ja mida säilitatakse importija tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse kohaselt, võttes nõuetekohaselt arvesse ärilist konfidentsiaalsust ja muid konkurentsiga seotud asjaolusid.

4. Iga ettevõtja avalikustab temast tarneahelas vahetult allpool paiknevatele ostjatele kogu teabe, mis on saadud ja mida säilitatakse importija tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse kohaselt, võttes nõuetekohaselt arvesse ärilist konfidentsiaalsust ja muid konkurentsiga seotud asjaolusid.

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Vastutustundlike sulatuskodade ja rafineerimistehaste nimekiri

Mineraalide ja metallide vastutustundlike importijate nimekiri

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriikide poolt artiklis 15 nimetatud aruannetes esitatud teabe alusel võtab komisjon vastu ja avaldab otsuse, milles on loetletud käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvate mineraalide vastutustundlike sulatuskodade ja rafineerimistehaste nimed ja aadressid.

1. Liikmesriikide poolt artiklis 15 nimetatud aruannetes esitatud teabe alusel võtab komisjon vastu ja avaldab otsuse, milles on loetletud käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvate mineraalide ja metallide vastutustundlike importijate nimed ja aadressid.

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Komisjon ajakohastab kõnealuses nimekirjas olevat teavet õigeaegselt Komisjon kustutab nimekirjast nende sulatuskodade ja rafineerimistehaste nimed, mida liikmesriigid ei tunnusta enam vastutustundlike importijatena artikli 14 lõike 3 alusel, või mis kuuluvad tunnustuse kaotanud vastutustundlike importijate tarneahelasse.

4. Komisjon ajakohastab kõnealuses nimekirjas olevat teavet õigeaegselt. Iga kuue kuu järel kustutab komisjon nimekirjast nende importijate nimed, mida liikmesriigid ei tunnusta enam vastutustundlike importijatena artikli 14 lõike 3 alusel, või mis kuuluvad tunnustuse kaotanud vastutustundlike importijate tarneahelasse.

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a. Liikmesriikide pädevad asutused avaldavad aruande, milles on üksikasjalikult kirjeldatud mis tahes järelkontrollide täielikud leiud koos mõistlike selgitustega nende leidudeni jõudmise kohta ja dokumentidega, millel pädeva asutuse leiud põhinevad.

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 12 a

 

Teave konflikti- ja riskipiirkondade kohta

 

Komisjon avaldab tihedas koostöös Euroopa välisteenistusega üldsusele ja ettevõtjatele asjakohase teabe selle kohta, mida peetakse silmas „konfliktipiirkonna” või „riskipiirkonna” all ning kuidas need kindlaks määratakse.

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Käesoleva määruse sätete rikkumise korral annavad liikmesriikide pädevad asutused välja teatise parandusmeetme kohta, mille vastutustundlik importija on kohustatud võtma.

2. Käesoleva määruse sätete rikkumise korral teavitavad liikmesriikide pädevad asutused vastutustundlikku ettevõtjat parandusmeetmest, mille ettevõtja on kohustatud võtma.

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Käesolevas määruses on sätestatud kaheaastane üleminekuperiood, et võimaldada mineraalide ja metallide importijatel avaliku aruandluse kohustust täita.

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 b. OECD suuniste mis tahes muudatusi kohaldatakse mutatis mutandis käesoleva määruse suhtes.

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 15 a

 

Kaasnevad meetmed

 

1. Komisjon esitab üleminekuperioodi jooksul seadusandliku ettepaneku, millega kehtestatakse kaasnevad meetmed käesoleva määruse tulemuslikkuse suurendamiseks kooskõlas ühisteatisega Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide vastutustundlik hankimine. ELi ühtse lähenemisviisi suunas” (JOIN (2014)8).

 

– Kaasnevad meetmed, et tagada integreeritud ELi lähenemisviis vastutustundliku hankimise kohustusele:

 

a) toetus vastutustundlikult hankivatele ettevõtjatele stiimulite, tehnilise abi ja suuniste kujul, võttes arvesse väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate olukorda ja asukohta tarneahelas, et soodustada käesoleva määruse nõuetele vastavuse tagamist;

 

b) jätkuvad poliitilised dialoogid kolmandate riikide ja muude sidusrühmadega, muu hulgas võimalus ühtlustamiseks riiklike ja piirkondlike sertifitseerimissüsteemidega ning koostöö avaliku ja erasektori algatustega;

 

c) jätkuv sihtotstarbeline arengukoostöö kolmandate riikidega, eelkõige abi väljastpoolt konfliktipiirkondi pärit mineraalide turustamisel ning kohalikele ettevõtjatele paremate tingimuste loomine käesoleva määruse järgimiseks;

 

d) tihe koostöö liikmesriikidega täiendavate algatuste tegemiseks tarbijate, investorite ja klientide teavitamise valdkonnas ning lisastiimulid ettevõtjate vastutustundlikuks käitumiseks, samuti liikmesriikide ametiasutuste poolt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/24/EL alusel sõlmitud hankelepingute täitmisklauslid.

 

2. Komisjon esitab igal aastal tulemusaruande lõike 1 kohaselt rakendatud kaasnevate meetmete ning nende mõju ja tulemuslikkuse kohta.

Muudatusettepanek  49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 15 b

 

Volituste delegeerimine

 

Komisjonil on õigus võtta vastu delegeeritud akte kooskõlas artikliga 15 c, et muuta I lisas sätestatud mineraalide ja metallide nimekirja.

 

Muudatusettepanek  50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 15 c

 

Delegeeritud volituste rakendamine

 

Artiklis 15 a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile ... aastaks alates*. Komisjon koostab delegeeritud volituste kasutamise kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne ...-aastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

 

_________________

 

* Väljaannete talitus: palun lisada käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

MENETLUS

Pealkiri

Liidu süsteem konflikti- ja riskipiirkondadest pärit tina, tantaali, volframi ja nende maakide ning kulla vastutustundlike importijate tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse täitmist käsitleva enesesertifitseerimise jaoks

Viited

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

13.3.2014

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

DEVE

13.3.2014

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Bogdan Brunon Wenta

29.9.2014

Arutamine parlamendikomisjonis

10.11.2014

21.1.2015

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

9.3.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

23

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Heubuch, Hans Jansen, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Seb Dance, Paul Rübig, Judith Sargentini

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Hilde Vautmans


MENETLUS

Pealkiri

Liidu süsteem konflikti- ja riskipiirkondadest pärit tina, tantaali, volframi ja nende maakide ning kulla vastutustundlike importijate tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse täitmist käsitleva enesesertifitseerimise jaoks

Viited

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

EP-le esitamise kuupäev

5.3.2014

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

13.3.2014

 

 

 

Arvamuse esitajad

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

13.3.2014

DEVE

13.3.2014

BUDG

13.3.2014

ITRE

13.3.2014

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

AFET

9.3.2015

BUDG

25.6.2014

ITRE

22.7.2014

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Iuliu Winkler

3.9.2014

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

6.11.2014

23.2.2015

19.3.2015

 

Vastuvõtmise kuupäev

14.4.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

22

16

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Reimer Böge, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Nicola Danti, Danuta Maria Hübner, Stelios Kouloglou, Sander Loones, Frédérique Ries, Pedro Silva Pereira, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Judith Sargentini

Esitamise kuupäev

24.4.2015

Õigusteave - Privaatsuspoliitika