MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien tinan, tantaalin ja volframin, niiden malmien ja kullan toimitusketjuun sovellettavan, vastuullisten tuojien omaehtoiseen vakuutukseen perustuvan unionin due diligence -järjestelmän perustamisesta

24.4.2015 - (COM(2014)0111 – C7‑0092/2014 – 2014/0059(COD)) - ***I

Kansainvälisen kaupan valiokunta
Esittelijä: Iuliu Winkler


Menettely : 2014/0059(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0141/2015

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien tinan, tantaalin ja volframin, niiden malmien ja kullan toimitusketjuun sovellettavan, vastuullisten tuojien omaehtoiseen vakuutukseen perustuvan unionin due diligence -järjestelmän perustamisesta

(COM(2014)0111 – C7‑0092/2014 – 2014/0059(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0111),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 207 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0092/2014),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–       ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön ja kehitysvaliokunnan lausunnon (A8-0141/2015),

1.      vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.      pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Luonnon mineraalivarat konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla voivat – vaikkakin niillä on suurta potentiaalia kehityksen kannalta – olla kiistanaihe, jos niistä saatavia tuloja käytetään ruokkimaan väkivaltaisen konfliktin puhkeamista tai jatkumista ja vaikeutetaan näin kehitystä, hyvää hallintotapaa ja oikeusvaltiota koskevia kansallisia pyrkimyksiä. Näillä alueilla konfliktien ja mineraalien laittoman hyödyntämisen välisen yhteyden katkaiseminen on ratkaisevaa rauhan ja vakauden kannalta.

(1) Luonnon mineraalivarat konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla voivat – vaikkakin niillä on suurta potentiaalia kehityksen kannalta – olla kiistanaihe, jos niistä saatavia tuloja käytetään ruokkimaan väkivaltaisen konfliktin puhkeamista tai jatkumista ja vaikeutetaan näin kehitystä, hyvää hallintotapaa ja oikeusvaltiota koskevia pyrkimyksiä. Näillä alueilla konfliktien ja mineraalien laittoman hyödyntämisen välisen yhteyden katkaiseminen on ratkaiseva tekijä rauhan, kehityksen ja vakauden takaamisessa.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) Ihmisoikeusloukkaukset ovat yleisiä kaivannaisteollisuuden alalla, ja niihin saattaa liittyä lapsityövoiman käyttöä, seksuaalista väkivaltaa, tahdonvastaisia katoamisia, pakkosiirtymisiä sekä rituaalisesti tai kulttuurisesti merkittävien paikkojen tuhoamista.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Tämä koskee runsaasti luonnonvaroja sisältäviä alueita, joilla aseistettujen ryhmien ja turvallisuusjoukkojen rahoituksen minimoimiseen liittyvään haasteeseen ovat tarttuneet hallitukset ja kansainväliset organisaatiot yhdessä liike-elämän toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa.

(2) Tämä koskee runsaasti luonnonvaroja sisältäviä alueita, joilla aseistettujen ryhmien ja turvallisuusjoukkojen rahoituksen estämiseen liittyvään haasteeseen ovat tarttuneet hallitukset ja kansainväliset organisaatiot yhdessä liike-elämän toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa, mukaan lukien naisjärjestöt, jotka kehottivat ensimmäisinä kiinnittämään huomiota näiden ryhmien luomiin riisto-olosuhteisiin sekä raiskauksiin ja väkivaltaan, joita käytetään paikallisväestön hallitsemiseen.

 

(Huomautus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

Tekstin sisäisen oikeudellisen johdonmukaisuuden vuoksi englanninkielisessä tekstissä termi ”regions” olisi muutettava termiksi ”areas”, jotta koko teksti vastaisi paremmin 2 artiklaa, jossa käytetään ainoastaan termiä ”areas” termin ”regions” sijasta.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a) Tämä asetus on yksi välineistä, joilla pyritään estämään aseistettujen ryhmien rahoittaminen valvomalla konfliktialueiden mineraaleilla käytävää kauppaa. Tämä ei kuitenkaan muuta sitä tosiseikkaa, että Euroopan unionin ulko- ja kehityspolitiikan toimissa olisi keskityttävä paikallisen korruption ja rajojen vuotamisen torjuntaan sekä koulutuksen tarjoamiseen paikallisväestölle ja sen edustajille väärinkäytösten esille tuomiseksi.

Perustelu

Asetusta olisi pidettävä laittoman kaupan torjunnassa välineenä, ei päämääränä.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Euroopan parlamentti hyväksyi 7 päivänä lokakuuta 2010 päätöslauselman, jossa kehotettiin unionia antamaan lainsäädäntöä konfliktialueen mineraaleja koskevan Yhdysvaltojen lain eli Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act -lain 1502 §:n mukaisesti, ja komissio ilmoitti vuosina 2011 ja 2012 annetuissa tiedonannoissaan, että se aikoo tarkastella tapoja parantaa avoimuutta koko toimitusketjussa, mukaan luettuna due diligence -näkökohdat. Jälkimmäisessä tiedonannossa komissio – toukokuussa 2011 OECD:n ministerikokouksessa antamansa sitoumuksen mukaisesti – toi esiin, että OECD:n toimintaohjeille monikansallisille yrityksille ja OECD:n due diligence ‑ohjeille olisi annettava enemmän tukea ja niitä olisi hyödynnettävä enemmän, myös järjestön ulkopuolisissa maissa.

(7) Euroopan parlamentti kehotti 7 päivänä lokakuuta 2010, 8 päivänä maaliskuuta 2011, 5 päivänä heinäkuuta 2011 ja 26 päivänä helmikuuta 2014 antamissaan päätöslauselmissa unionia antamaan lainsäädäntöä konfliktialueen mineraaleja koskevan Yhdysvaltojen lain eli Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act -lain 1502 §:n mukaisesti, ja komissio ilmoitti vuosina 2011 ja 2012 annetuissa tiedonannoissaan, että se aikoo tarkastella tapoja parantaa avoimuutta koko toimitusketjussa, mukaan luettuna due diligence -näkökohdat. Jälkimmäisessä tiedonannossa komissio – toukokuussa 2011 OECD:n ministerikokouksessa antamansa sitoumuksen mukaisesti – toi esiin, että OECD:n toimintaohjeille monikansallisille yrityksille ja OECD:n due diligence ‑ohjeille olisi annettava enemmän tukea ja niitä olisi hyödynnettävä enemmän, myös järjestön ulkopuolisissa maissa.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Unionin kansalaiset ja kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat lisänneet tietoisuutta unionin toimivallan piiriin kuuluvista yrityksistä, joita ei ole asetettu vastuuseen mahdollisista yhteyksistä konfliktialueilta peräisin olevien mineraalien laittomaan louhintaan ja kauppaan. Seurauksena on, että tällaiset mineraalit, joita saattaa olla kulutustuotteissa, yhdistävät kuluttajat unionin ulkopuolisiin konflikteihin. Tämän vuoksi kansalaiset ovat laatineet vetoomuksia ja pyytäneet, että Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotettaisiin lainsäädäntöä yritysten pitämisestä vastuuvelvollisina YK:n ja OECD:n vahvistamien suuntaviivojen mukaisesti.

(8) Unionin kansalaiset ja kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat lisänneet tietoisuutta unionin toimivallan piiriin kuuluvista yrityksistä, joita ei ole asetettu vastuuseen mahdollisista yhteyksistä konfliktialueilta peräisin olevien mineraalien laittomaan louhintaan ja kauppaan. Seurauksena on, että tällaiset mineraalit, joita saattaa olla kulutustuotteissa, yhdistävät kuluttajat unionin ulkopuolisiin konflikteihin. Kuluttajat yhdistetään näin epäsuorasti konflikteihin, joilla on vakavia vaikutuksia ihmisoikeuksiin, etenkin naisten oikeuksiin, sillä aseistetut ryhmät käyttävät usein joukkoraiskauksia tietoisena strategiana paikallisväestön pelottelemiseksi ja hallitsemiseksi suojellakseen omia etujaan. Tämän vuoksi kansalaiset ovat laatineet vetoomuksia ja pyytäneet, että Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotettaisiin lainsäädäntöä yritysten pitämisestä vastuuvelvollisina YK:n ja OECD:n vahvistamien suuntaviivojen mukaisesti.

 

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Tähän asetukseen liittyvä toimitusketjun due diligence on jatkuva aktiivinen prosessi, jonka kautta liike-elämän toimijat seuraavat ja hallinnoivat ostojaan ja myyntiään varmistaakseen, että ne eivät edistä konflikteja ja niiden haitallisia vaikutuksia.

(9) Tähän asetukseen liittyvä toimitusketjun due diligence on jatkuva aktiivinen prosessi, jonka kautta tuojat voivat seurata ja hallinnoida toimitusketjujaan varmistaakseen, että ne eivät edistä konflikteja ja niiden haitallisia vaikutuksia. Tällä asetuksella olisi varmistettava, että konfliktien ja mineraalien laittoman hyödyntämisen välinen yhteys katkaistaan heikentämättä tinalla, tantaalilla, volframilla sekä kullalla käytävän kaupan taloudellista merkitystä kyseisten maiden kehitykselle.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/95/EU1a säädetään, että yritysten, joiden palveluksessa on yli 500 työntekijää, on julkistettava tietoja muun muassa ihmisoikeuksia, korruption torjuntaa ja toimitusketjunsa due diligence -prosesseja koskevista toimintaperiaatteistaan. Kyseisessä direktiivissä kehotetaan komissiota laatimaan suuntaviivoja näiden tietojen julkistamisen helpottamiseksi. Komission olisi harkittava konfliktialueilta peräisin olevia mineraaleja koskevien tulosindikaattoreiden sisällyttämistä kyseisiin suuntaviivoihin.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/95/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, neuvoston direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta tietyiltä suurilta yrityksiltä ja konserneilta edellytettävien muiden kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistamisen osalta (EUVL L 330, 15.11.2014, s. 1).

Perustelu

The directive on disclosure of non-financial and diversity information by certain large groups and companies (Directive 2014/95/EU), which was adopted by Parliament and Council in 2014 and which will be applicable in 2017, enhances business transparency on social and environmental matters and also covered supply chain due diligence. The Commission will need to draft the guidelines on the methodology in 2016 and use of international standards and non-financial performance indicators in order to assist undertakings in their reporting. In this context the rapporteur wants the Commission also to include reporting on supply chain due diligence in relation to conflict minerals. This reporting requirement for large groups and companies needs to be coordinated with the decision making on the Regulation proposed by the Commission.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 b) Tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamista voitaisiin edistää useiden olemassa olevien toimitusketjun due diligence -järjestelmien avulla. Toimialakohtaisia järjestelyjä, joilla pyritään katkaisemaan konfliktien sekä tinan, tantaalin, volframin ja kullan hankinnan välinen yhteys, on jo olemassa. Kyseisissä järjestelmissä käytetään riippumattomia kolmannen osapuolen suorittamia tarkastuksia sellaisten sulattamoiden ja jalostamoiden sertifioimiseksi, jotka ovat ottaneet käyttöön järjestelmiä ainoastaan vastuullisen mineraalien hankinnan varmistamiseksi. Kyseiset toimialakohtaiset järjestelyt voitaisiin tunnustaa unionin järjestelmässä. On kuitenkin selvennettävä kriteerejä ja menettelyjä, joiden perusteella tällaiset järjestelyt voidaan tunnustaa tämän asetuksen vaatimuksia vastaaviksi, jotta voidaan täyttää tiukat vaatimukset ja välttää kaksinkertaiset tarkastukset.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Unionin yritykset ovat ilmaisseet julkisen kuulemisen kautta halukkuutensa mineraalien vastuulliseen hankintaan ja raportoineet nykyisistä järjestelmistä, joiden tarkoituksena on saavuttaa yritysten yhteiskuntavastuuta koskevat tavoitteet, täyttää asiakkaiden toiveet tai turvata hankinnat. Unionin yritykset ovat kuitenkin myös raportoineet lukuisista vaikeuksista toimitusketjun due diligence -periaatteiden noudattamisessa pitkien ja monimutkaisten globaalien toimitusketjujen vuoksi, joissa on mukana paljon toimijoita, jotka eivät useinkaan ole riittävästi tietoisia asiasta tai ovat eettisesti piittaamattomia. Komission olisi seurattava vastuullisten hankintojen kustannuksia ja niiden mahdollista vaikutusta etenkin pk-yritysten kilpailukykyyn.

(12) Unionin yritykset ovat ilmaisseet julkisen kuulemisen kautta halukkuutensa mineraalien vastuulliseen hankintaan ja raportoineet nykyisistä järjestelmistä, joiden tarkoituksena on saavuttaa yritysten yhteiskuntavastuuta koskevat tavoitteet, täyttää asiakkaiden toiveet tai turvata hankinnat. Unionin yritykset ovat kuitenkin myös raportoineet lukuisista vaikeuksista ja käytännön haasteista toimitusketjun due diligence -periaatteiden noudattamisessa pitkien ja monimutkaisten globaalien toimitusketjujen vuoksi, joissa on mukana paljon toimijoita, jotka eivät useinkaan ole riittävästi tietoisia asiasta tai ovat eettisesti piittaamattomia. Komission olisi seurattava tiiviisti vastuullisten hankintojen ja kolmannen osapuolen suorittamien tarkastusten kustannuksia, niiden hallinnollisia seurauksia ja niiden mahdollista vaikutusta etenkin pk-yritysten kilpailukykyyn ja raportoitava niistä. Komission olisi annettava mikro- ja pk-yrityksille teknistä ja taloudellista apua ja helpotettava tietojenvaihtoa tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi. Unioniin sijoittautuneille pk-yrityksille, jotka tuovat mineraaleja ja metalleja ja jotka perustavat due diligence ‑järjestelmiä, olisi myönnettävä taloudellista tukea komission COSME-ohjelman kautta.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a) Vastuullisille tuojille, jotka valitsevat tämän asetuksen nojalla omaehtoista vakuutusta koskevan järjestelmän, olisi myönnettävä merkinnän muodossa oleva todistus.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 b) Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi myönnettävä merkinnän muodossa oleva todistus unioniin sijoittautuneille toimitusketjun loppupään yrityksille, jotka perustavat vapaaehtoisesti vastuullisen mineraalien ja metallien hankintajärjestelmän. Komission olisi tukeuduttava OECD:n due diligence -ohjeisiin määrittäessään todistuksen myöntämistä koskevat kriteerit, ja se voi tätä varten kuulla OECD:n sihteeristöä. ”EU:n vastuullisuussertifikaatin” myöntämisedellytysten olisi oltava yhtä tiukkoja kuin niiden, joita sovelletaan OECD:n sertifiointijärjestelmässä. Yrityksiä, joilla on ”EU:n vastuullisuussertifikaatti”, kannustetaan ilmoittamaan siitä verkkosivustollaan ja sisällyttämään se eurooppalaisille kuluttajille annettaviin tietoihin.

 

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 c) Komissio sekä komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja esittivät 5 päivänä maaliskuuta 2014 antamassaan yhteisessä tiedonannossa1a pääpiirteittäin suunnitelmat liitännäistoimenpiteiden täytäntöönpanosta vastuullisen hankinnan edistämiseksi ja sen varmistamiseksi, että suuri osa yrityksistä osallistuu tähän järjestelmään, ja ottivat asianmukaisesti huomioon due diligence ‑järjestelmästä erityisesti pk- ja mikroyrityksille aiheutuvat kustannukset.

 

__________________

 

1 a Yhteinen tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2014, konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien vastuullisesta hankinnasta (JOIN(2014)0008).

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Sulattamot ja jalostamot ovat tärkeitä kohtia mineraalien globaaleissa toimitusketjuissa, koska tyypillisesti ne ovat viimeinen vaihe, jossa due diligence voidaan tosiasiallisesti varmistaa keräämällä, paljastamalla ja todentamalla tiedot mineraalien alkuperästä ja alkuperäketjusta. Tämän muuntamisvaiheen jälkeen katsotaan usein, että mineraalien alkuperää on mahdotonta jäljittää. Unionin luettelo vastuullisesti toimivista sulattamoista ja jalostamoista voisi näin ollen tarjota avoimuutta ja varmuutta toimitusketjun loppupään yrityksille toimitusketjun due diligence ‑käytäntöjen osalta.

(13) Sulattamot ja jalostamot ovat tärkeitä kohtia mineraalien globaaleissa toimitusketjuissa, koska tyypillisesti ne ovat viimeinen vaihe, jossa due diligence voidaan tosiasiallisesti varmistaa keräämällä, paljastamalla ja todentamalla tiedot mineraalien alkuperästä ja alkuperäketjusta. Tämän muuntamisvaiheen jälkeen katsotaan usein, että mineraalien alkuperää on mahdotonta jäljittää. Sama huomio koskee myös kierrätettyjä metalleja, jotka ovat käyneet läpi vielä pidemmän muuntamisprosessin. Unionin luettelo vastuullisesti toimivista sulattamoista ja jalostamoista voisi näin ollen tarjota avoimuutta ja varmuutta toimitusketjun loppupään yrityksille toimitusketjun due diligence -käytäntöjen osalta. OECD:n due diligence -ohjeiden mukaisesti toimitusketjun alkupään yritysten, kuten sulattamoiden ja jalostamoiden, olisi teetettävä toimitusketjunsa due diligence ‑käytännöistä riippumattoman kolmannen osapuolen suorittama tarkastus, jotta myös ne voitaisiin sisällyttää vastuullisten sulattamoiden ja jalostamoiden luetteloon.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a) Sulattamoilla ja jalostamoilla, joissa mineraaleja ja niiden rikasteita jalostetaan ja jotka tuovat niitä, olisi oltava velvollisuus soveltaa toimitusketjun due diligence ‑periaatteita koskevaa unionin järjestelmää.

Perustelu

Sulattamot ja jalostamot ovat toimitusketjun avaintoimijoita, sillä ne toimivat vaiheessa, jossa mineraaleja ja niiden rikasteita jalostetaan. Ne ovat siis paremmassa asemassa keräämään, ilmoittamaan ja tarkistamaan tietoja, jotka koskevat mineraalien alkuperää ja eri toimijoita, joiden hallussa mineraalit ovat olleet. Tästä syystä niiden olisi ehdottomasti noudatettava asetusta.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 b) Kaikkia tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia mineraaleja ja metalleja olisi käytettävä tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaisesti. On tärkeää, että tuojat noudattavat tämän asetuksen säännöksiä.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(15) Tämän asetuksen moitteettoman täytäntöönpanon varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Vastuullisten sulattamojen ja jalostamojen luetteloon ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten luetteloon liittyvää täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

(15) Tämän asetuksen moitteettoman täytäntöönpanon varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Vastuullisten tuojien luetteloon ja vastuullisten sulattamoiden ja jalostamoiden luetteloon sekä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten luetteloon liittyvää täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

Perustelu

Esittelijä haluaa sisällyttää vastuullisten tuojien luettelon liitteenä asetukseen. Koska komissiolla on näitä luetteloita laatiessaan vain vähän harkintavaltaa, joka ei ulotu pelkkää täytäntöönpanoa pidemmälle, täytäntöönpanosäädökset lienevät oikea valinta.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a) Tämän asetuksen tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi olisi säädettävä kahden vuoden siirtymäajasta, jotta komissio voi perustaa järjestelmän kolmansien osapuolten suorittamia tarkastuksia varten ja jotta vastuulliset tuojat voivat perehtyä tämän asetuksen mukaisiin velvoitteisiinsa.

 

Perustelu

Esittelijä on tietoinen asiaan liittyvistä monimutkaisista haasteista, mutta toivoo, että komissio pystyy luomaan toimivaan järjestelmään tarvittavat rakenteet kahdessa vuodessa.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 b) Komission olisi tarkasteltava säännöllisesti uudelleen sellaisille konfliktialueille ja korkean riskin alueille antamaansa rahoitusapua ja poliittisia sitoumuksia, joilla louhitaan tinaa, tantaalia, volframia ja kultaa, erityisesti Suurten järvien alueelle, jotta varmistetaan politiikan johdonmukaisuus sekä kannustetaan ja vahvistetaan hyvän hallintotavan, oikeusvaltioperiaatteen ja ennen kaikkea eettisen kaivostoiminnan periaatteiden noudattamista.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) Komissio raportoi neuvostolle ja Euroopan parlamentille säännöllisesti järjestelmän vaikutuksista. Komissio tarkastelee viimeistään kolme vuotta asetuksen voimaantulosta ja joka kuudes vuosi sen jälkeen asetuksen toimintaa ja vaikuttavuutta, mukaan luettuna sen soveltamisalaan kuuluvien mineraalien vastuullisen hankinnan edistäminen konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta. Kertomuksiin liitetään tarvittaessa asiaankuuluvia säädösehdotuksia, joihin saattaa sisältyä pakollisia toimenpiteitä,

(16) Komissio raportoi Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti järjestelmän vaikutuksista. Komissio tarkastelee kaksi vuotta asetuksen soveltamispäivästä ja joka kolmas vuosi sen jälkeen asetuksen toimintaa ja vaikuttavuutta ja järjestelmän viimeisimpiä vaikutuksia paikan päällä asetuksen soveltamisalaan kuuluvien mineraalien vastuullisen hankinnan edistämiseen konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta ja raportoi Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Uudelleentarkastelua suorittaessaan komission olisi analysoitava ja arvioitava täysimääräisesti kaikkia asetuksen näkökohtia kokonaisvaltaisen lähestymistavan puitteissa sekä sen vaikutuksia etenkin due diligence ‑vaatimuksia noudattaviin sulattamoihin, jalostamoihin ja tuojiin sekä niille aiheutuvia kustannuksia, mahdollista kaupan uudelleensuuntautumista kaivosalueilta ja sen vaikutuksia paikalla työskentelevien ihmisten toimeentuloon kiinnittäen erityistä huomiota pienimuotoisen kaivostoiminnan harjoittajiin. Uudelleentarkasteluun olisi sisällyttävä asiaankuuluvien sidosryhmien panos, mukaan lukien hallitukset, yritykset, pk-yritykset ja paikallinen kansalaisyhteiskunta sekä ne, joihin asetus vaikuttaa suorasti paikan päällä konfliktialueilla. Kertomuksiin liitetään tarvittaessa asiaankuuluvia säädösehdotuksia, joihin saattaa sisältyä lisää pakollisia toimenpiteitä,

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a) Komissio sekä komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja sitoutuivat 5 päivänä maaliskuuta 2014 antamassaan yhteisessä tiedonannossa panemaan täytäntöön yhtä aikaa tämän asetuksen kanssa liitännäistoimenpiteitä, jotka johtavat vastuullista hankintaa koskevaan EU:n yhteiseen lähestymistapaan ja joilla ei pyritä ainoastaan siihen, että suuri osa yrityksistä osallistuu tässä asetuksessa säädettyyn unionin järjestelmään, vaan pyritään myös varmistamaan, että omaksutaan kokonaisvaltainen, johdonmukainen ja kattava lähestymistapa vastuullisen hankinnan edistämiseksi konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta.

Perustelu

Konfliktialueen mineraalit ovat yksi aseellisten konfliktien syistä. Tärkeimpiä syitä ovat usein muut poliittiset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset syyt, ja ne on otettava huomioon. Siksi on tärkeää, että tämä asetus sijoitetaan laajempaan toimien ja toimenpiteiden kehykseen, jolla on tarkoitus estää ja lopettaa aseelliset konfliktit.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan sellaisia unionin tuojia koskevat toimitusketjun due diligence -velvoitteet, jotka omaehtoisen vakuutuksensa mukaisesti ilmoittavat olevansa sellaisten mineraalien tai metallien vastuullisia tuojia, jotka sisältävät tinaa, tantaalia, volframia ja kultaa tai koostuvat niistä liitteen I mukaisesti.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

 

 

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Metallit, joiden voidaan kohtuudella olettaa olevan kierrätettyjä, eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan.

Perustelu

Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien toimitusketjun vastuullisuutta koskevien OECD:n due diligence -ohjeiden mukaisesti metallit, joiden voidaan kohtuudella olettaa olevan kierrätettyjä metalleja, jätetään tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e) ’konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla’ alueita, joilla on käynnissä aseellinen konflikti tai jotka ovat epävakaassa konfliktinjälkeisessä tilanteessa ja joiden hallinto ja turvallisuus ovat heikolla pohjalla tai puuttuvat kokonaan, kuten toimintakyvyttömät valtiot, ja joilla kansainvälistä lakia rikotaan laajasti ja järjestelmällisesti, mukaan luettuna ihmisoikeusrikkomukset;

e) ’konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla’ alueita, joilla on käynnissä aseellinen konflikti, joilla esiintyy laajoja väkivaltaisuuksia, joiden siviili-infrastruktuuri on luhistunut tai jotka ovat epävakaassa konfliktinjälkeisessä tilanteessa ja joiden hallinto ja turvallisuus ovat heikolla pohjalla tai puuttuvat kokonaan, kuten toimintakyvyttömät valtiot, joille on ominaista kansainvälisessä oikeudessa vahvistettujen ihmisoikeuksien laaja ja järjestelmällinen rikkominen;

Perustelu

Komission ehdottama määritelmä on edelleen epämääräinen ja voisi aiheuttaa epävarmuutta täytäntöönpanon yhteydessä. Tästä syystä ja oikeudellisen selvyyden nimissä ehdotetaan määritelmän tarkistamista.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g) ’tuojalla’ kaikkia luonnollisia tai oikeushenkilöitä, jotka ilmoittavat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia mineraaleja tai metalleja luovutettaviksi vapaaseen liikkeeseen neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/199213 79 artiklan mukaisesti;

g) ’tuojalla’ kaikkia unioniin sijoittautuneita luonnollisia tai oikeushenkilöitä, jotka tekevät omissa nimissään ilmoituksen tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien mineraalien tai metallien luovuttamisesta vapaaseen liikkeeseen, tai henkilöitä, joiden puolesta tällainen ilmoitus tehdään. Tätä asetusta sovellettaessa tuojana pidetään yhtä lailla edustajaa, joka tekee ilmoituksen toisen henkilön nimissä ja puolesta, tai edustajaa, joka toimii omissa nimissään ja toisen henkilön puolesta;

__________________

 

13 Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, yhteisön tullikoodeksista (EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1).

 

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) ’kierrätetyillä metalleilla' loppukäyttäjän tai kuluttajakäytön jälkeen uusiokäytössä hyödynnettäviä tuotteita tai tuotteiden valmistuksen yhteydessä syntyneitä käsiteltyjä romumetalleja. Kierrätettyjä metalleja ovat muun muassa ylijäämämetallimateriaalit, käytöstä poistetut metallimateriaalit, vialliset ja romumetallimateriaalit, jotka sisältävät tinan, tantaalin, volframin ja/tai kullan tuotannon yhteydessä kierrätettäviksi soveltuvia jalostettuja tai käsiteltyjä metalleja. Kierrätettyjä metalleja eivät ole osittain käsitellyt tai käsittelemättömät mineraalit tai toisesta malmista saadut sivutuotteet;

Perustelu

Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien toimitusketjun vastuullisuutta koskevien OECD:n due diligence -ohjeiden mukaisesti metallit, joiden voidaan kohtuudella olettaa olevan kierrätettyjä metalleja, jätetään tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i) ’omaehtoisella vakuutuksella’ sen ilmoittamista, että taho noudattaa hallintojärjestelmiin, riskinhallintaan, kolmannen osapuolen suorittamiin tarkastuksiin ja tietojen ilmoittamiseen liittyviä velvoitteita tämän asetuksen mukaisesti;

i) ’omaehtoisella vakuutuksella’ sen ilmoittamista, että taho noudattaa hallintojärjestelmiin, riskinhallintaan, kolmannen osapuolen suorittamaan vaatimustenmukaisuuden arviointiin ja tietojen ilmoittamiseen liittyviä velvoitteita tämän asetuksen mukaisesti;

 

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Perustelu

Lainsäädäntöprosessin vauhdittamiseksi tarkistuksessa esitetään Alankomaiden ehdottama ajatus, josta keskustellaan parhaillaan neuvostossa. Tarkistus esitetään, jotta parlamentti voisi keskustella tästä ehdotuksesta ja kannastaan ajoissa.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – p alakohta

Komission teksti

Tarkistus

p) vastuullisilla sulattamoilla tai jalostamoilla’ vastuullisen tuojan toimitusketjuun sisältyviä sulattamoita tai jalostamoita;

p) vastuullisella sulattamolla tai jalostamolla’ sulattamoa tai jalostamoa, joka noudattaa OECD:n due diligence ‑ohjeita ja joka on toimittanut tarkastetut raportit 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti;

Perustelu

Määritelmä sisältää kaikki unionin ulkopuolella sijaitsevat sulattamot, jalostamot ja muut toimitusketjun alkupään toimijat.

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – q a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

q a) ’toimialakohtaisella järjestelyllä’ asianomaisten toimialajärjestöjen kehittämää ja valvomaa vapaaehtoisuuteen perustuvien toimitusketjun due diligence ‑menettelyiden, -välineiden ja ‑mekanismien yhdistelmää, mukaan lukien kolmansien osapuolten suorittamat vaatimustenmukaisuuden arvioinnit;

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – q b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

q b) ’aseistetuilla ryhmillä ja turvallisuusjoukoilla’ OECD:n due diligence -ohjeiden liitteessä II tarkoitettuja ryhmiä;

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) laadittava konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta mahdollisesti peräisin olevien mineraalien ja metallien toimitusketjua koskevat toimintalinjansa ja ilmoitettava ne selkeästi tavarantoimittajille ja julkistettava ne,

a) laadittava konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta mahdollisesti peräisin olevien mineraalien ja metallien toimitusketjua koskevat toimintalinjansa ja ilmoitettava ne selkeästi ja järjestelmällisesti tavarantoimittajille ja julkistettava ne,

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien mineraalien tai metallien vastuullisen tuojan on teetettävä tarkastuksia riippumattomalla kolmannella osapuolella.

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien mineraalien tai metallien vastuullisen tuojan on pyydettävä ilmoitettua vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosta tekemään vaatimustenmukaisuuden arviointi 6 a artiklassa tarkoitetun vaatimustenmukaisuuden arviointijärjestelmän mukaisesti.

Perustelu

Lainsäädäntöprosessin vauhdittamiseksi tarkistuksessa esitetään Alankomaiden ehdottama ajatus, josta keskustellaan parhaillaan neuvostossa. Tarkistus esitetään, jotta parlamentti voisi keskustella tästä ehdotuksesta ja kannastaan ajoissa.

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Riippumattoman kolmannen osapuolen suorittamassa tarkastuksessa on

Poistetaan.

a) sisällytettävä tarkastuksen piiriin kaikki vastuullisen tuojan toiminnot, prosessit ja järjestelmät, joita käytetään tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien mineraalien tai metallien toimitusketjun due diligence ‑periaatteiden täytäntöönpanoon, mukaan luettuna vastuullisen tuojan hallintojärjestelmä, riskinhallinto ja tietojen ilmoittaminen,

 

b) määritettävä tarkastuksen tavoitteeksi vastuullisen tuojan toimitusketjun due diligence -käytäntöjen noudattaminen tämän asetuksen 4, 5 ja 7 artiklan mukaisesti,

 

c) noudatettava tarkastuksen riippumattomuuden, pätevyyden ja vastuuvelvollisuuden periaatteita OECD:n due diligence -ohjeiden mukaisesti.

 

Perustelu

Lainsäädäntöprosessin vauhdittamiseksi tarkistuksessa esitetään Alankomaiden ehdottama ajatus, josta keskustellaan parhaillaan neuvostossa. Tarkistus esitetään, jotta parlamentti voisi keskustella tästä ehdotuksesta ja kannastaan ajoissa.

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

6 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a artikla

 

Vaatimustenmukaisuuden arviointijärjestelmä

 

Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen yhden tai useamman sellaisen vaatimustenmukaisuuden arviointijärjestelmän perustamisesta, jossa

 

a) katetaan kaikki vastuullisen tuojan toiminnot, prosessit ja järjestelmät, joita käytetään tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien mineraalien tai metallien toimitusketjun due diligence ‑periaatteiden täytäntöönpanoon, mukaan luettuna vastuullisen tuojan hallintojärjestelmä, riskinhallinta ja tietojen ilmoittaminen

 

ja

 

b) säädetään 4, 5 ja 7 artiklassa vahvistettujen vaatimusten vaatimustenmukaisuusolettamasta.

 

Kyseinen täytäntöönpanosäädös hyväksytään 13 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Perustelu

Lainsäädäntöprosessin vauhdittamiseksi tarkistuksessa esitetään Alankomaiden ehdottama ajatus, josta keskustellaan parhaillaan neuvostossa. Tarkistus esitetään, jotta parlamentti voisi keskustella tästä ehdotuksesta ja kannastaan ajoissa.

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

6 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 b artikla

 

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten ilmoittaminen

 

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille laitokset, joille on annettu lupa suorittaa kolmantena osapuolena vaatimustenmukaisuuden arviointitehtäviä tämän asetuksen mukaisesti.

 

2. Komissio asettaa julkisesti saataville luettelon laitoksista, jotka on ilmoitettu 1 kohdan nojalla, mukaan luettuna tunnusnumerot, jotka niille on annettu, ja toimet, joita varten ne on ilmoitettu. Komissio huolehtii luettelon pitämisestä ajan tasalla.

 

3. Jäsenvaltiot voivat ilmoittaa ainoastaan sellaiset vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset, jotka ovat täyttäneet 6 c artiklassa säädetyt vaatimukset.

 

4. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten, jotka on akkreditoitu asetuksen (EY) N:o 765/2008 mukaisesti suorittamaan asianmukaisen yhdenmukaistetun akkreditointistandardin mukaisesti vaatimustenmukaisuuden arviointi nimetyn vaatimustenmukaisuuden arviointijärjestelmän perusteella, katsotaan täyttävän 6 c artiklassa säädetyt vaatimukset.

 

5. Jos ilmoittamisesta vastaava viranomainen on todennut tai saanut tietää, että ilmoitettu laitos ei enää täytä 6 c artiklassa säädettyjä vaatimuksia tai että se ei täytä velvollisuuksiaan, ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen on tarpeen mukaan rajoitettava ilmoitusta tai peruutettava se toistaiseksi tai kokonaan riippuen vaatimusten täyttämättä jättämisen tai velvollisuuksien noudattamatta jättämisen vakavuudesta. Sen on ilmoitettava tästä viipymättä komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

 

6. Jos ilmoitusta rajoitetaan tai se peruutetaan toistaiseksi tai kokonaan tai jos ilmoitettu laitos on lopettanut toimintansa, ilmoituksen tehneen jäsenvaltion on ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin sen varmistamiseksi, että kyseisen laitoksen asiakirja-aineistot joko käsittelee toinen ilmoitettu laitos tai ne pidetään ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen saatavilla näiden pyynnöstä.

Perustelu

Lainsäädäntöprosessin vauhdittamiseksi tarkistuksessa esitetään Alankomaiden ehdottama ajatus, josta keskustellaan parhaillaan neuvostossa. Tarkistus esitetään, jotta parlamentti voisi keskustella tästä ehdotuksesta ja kannastaan ajoissa.

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

6 c artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 c artikla

 

Ilmoitettuja vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksia koskevat vaatimukset

 

1. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on oltava perustettu kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja sen on oltava oikeushenkilö.

 

2. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on oltava arvioimastaan tuojasta ja sulattamosta tai jalostamosta, sulattamon tai jalostamon tytäryhtiöistä, käyttöluvan haltijoista, alihankkijoista, tavarantoimittajista ja vaatimustenmukaisuuden arviointiin osallistuvista yrityksistä riippumaton kolmas osapuoli.

 

Laitosta, joka kuuluu yrittäjäjärjestöön tai ammattialajärjestöön, joka edustaa mineraaleja tuovia, sulattavia tai jalostavia yrityksiä, joita se arvioi, voidaan pitää vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksena sillä ehdolla, että osoitetaan sen riippumattomuus ja eturistiriidattomuus.

 

3. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, sen ylin johto ja vaatimustenarviointitehtävien suorittamisesta vastaava henkilöstö eivät saa olla tinan, tantaalin tai volframin, niiden malmien tai kullan tuojia, sulattajia tai jalostajia.

 

 

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, sen ylin johto ja vaatimustenarviointitehtävien suorittamisesta vastaava henkilöstö eivät myöskään saa olla suoranaisesti mukana tinan, tantaalin tai volframin, näiden malmien tai kullan kaupassa, sulattamisessa tai jalostamisessa eivätkä edustaa näissä toiminnoissa mukana olevia osapuolia. Ne eivät saa osallistua mihinkään toimintaan, joka voi olla ristiriidassa sen kanssa, että ne ovat arvioissaan riippumattomia, tai vaarantaa niiden riippumattomuuden, joka liittyy vaatimuksenmukaisuuden arviointitoimiin, joita varten ne on ilmoitettu. Tämä koskee erityisesti konsultointipalveluja.

 

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten on varmistettava, että niiden tytäryhtiöiden tai alihankkijoiden toimet eivät vaikuta niiden suorittamien vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien luottamuksellisuuteen, objektiivisuuteen tai puolueettomuuteen.

 

5. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten ja niiden henkilöstön on suoritettava vaatimustenmukaisuuden arviointitoimet mahdollisimman suurta ammatillista luotettavuutta ja kyseisellä erityisalalla vaadittavaa teknistä pätevyyttä noudattaen ja oltava vapaat kaikesta, erityisesti taloudellisesta, painostuksesta ja houkuttelusta, joka saattaisi vaikuttaa niiden arviointiin tai vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien tuloksiin, erityisesti sellaisten henkilöiden tai henkilöryhmien taholta, joille näiden toimien tuloksilla on merkitystä.

 

6. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on kyettävä suorittamaan kaikki vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävät, jotka tällaiselle laitokselle on osoitettu 6 d artiklassa ja joita varten se on ilmoitettu, riippumatta siitä, suorittaako vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos kyseiset tehtävät itse vai suoritetaanko ne sen puolesta ja sen vastuulla.

 

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksella on kaikissa tapauksissa ja kunkin sellaisen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn osalta, jota varten se on ilmoitettu, oltava käytössään

 

a) henkilöstö, jolla on tekninen tietämys ja riittävä ja soveltuva kokemus vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamiseksi,

 

b) kuvaukset menettelyistä, joiden mukaisesti vaatimustenmukaisuuden arviointi suoritetaan, jotta varmistetaan näiden menettelyiden avoimuus ja toistettavuus; sen käytössä on oltava asianmukaiset toimintatavat ja menettelyt, joilla erotetaan toisistaan ilmoitettuna laitoksena suoritetut tehtävät ja muu toiminta,

 

c) menettelyt, joiden mukaisesti se hoitaa tehtäviään siten, että yritysten koko, toimiala ja rakenne, tuotteissa käytettävän teknologian monimutkaisuus sekä tuotannon luonne massa- tai sarjatuotantona otetaan asianmukaisesti huomioon.

 

Sillä on oltava käytössään tarvittavat keinot niiden teknisten ja hallinnollisten tehtävien suorittamiseen, joita vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien asianmukainen hoitaminen edellyttää, ja sillä on oltava mahdollisuus käyttää kaikkia tarvittavia laitteita tai välineitä.

 

7. Vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien suorittamisesta vastaavalla henkilöstöllä on oltava

 

a) vankka tekninen ja ammatillinen koulutus, joka kattaa kaikki ne vaatimustenmukaisuuden arviointitoimet, joita varten vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos on ilmoitettu,

 

b) riittävät tiedot suoritettavia arviointeja koskevista vaatimuksista ja riittävät valtuudet tällaisten arviointien suorittamiseen,

 

c) asianmukaiset tiedot ja ymmärrys olennaisista vaatimuksista, sovellettavista yhdenmukaistetuista standardeista ja unionin yhdenmukaistamislainsäädännön ja täytäntöönpanosäädösten säännöksistä,

 

d) kyky laatia todistuksia, asiakirjoja ja selostuksia, joilla osoitetaan, että arvioinnit on suoritettu.

 

8. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten, niiden ylimmän johdon ja arviointihenkilöstön puolueettomuus on taattava.

 

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen ylimmän johdon ja arviointihenkilöstön palkka ei saa olla riippuvainen suoritettujen arviointien määrästä eikä arviointien tuloksista.

 

9. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten on otettava vastuuvakuutus, jollei tällainen vastuu kuulu valtiolle kansallisen lainsäädännön perusteella tai jollei jäsenvaltio itse ole välittömästi vastuussa vaatimustenmukaisuuden arvioinnista.

 

10. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus kaikkien niiden tietojen suhteen, joita se saa suorittaessaan tehtäviään 6 d artiklan tai sen täytäntöön panemiseksi annetun kansallisen lainsäädännön säännösten mukaisesti, paitsi sen jäsenvaltion toimivaltaisiin viranomaisiin nähden, jossa laitoksen toimet suoritetaan. Omistusoikeudet on suojattava.

Perustelu

Lainsäädäntöprosessin vauhdittamiseksi tarkistuksessa esitetään Alankomaiden ehdottama ajatus, josta keskustellaan parhaillaan neuvostossa. Tarkistus esitetään, jotta parlamentti voisi keskustella tästä ehdotuksesta ja kannastaan ajoissa.

Tarkistus  37

Ehdotus asetukseksi

6 d artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 d artikla

 

Ilmoitettujen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten velvoitteet

 

1. Ilmoitetun vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on suoritettava vaatimustenmukaisuuden arviointi 6 a artiklan mukaisesti perustetun vaatimustenmukaisuuden arviointijärjestelmän mukaisesti.

 

2. Jos ilmoitettu vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos katsoo, että tuoja ei ole täyttänyt vaatimustenmukaisuuden arviointijärjestelmän vaatimuksia, sen on vaadittava tuojaa ryhtymään asianmukaisiin korjaaviin toimenpiteisiin eikä se saa antaa todistusta.

 

3. Jos ilmoitettu vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos katsoo todistuksen antamisen jälkeen suoritettavan vaatimustenmukaisuuden valvonnan yhteydessä, että tuote ei ole enää vaatimustenmukaisuuden arviointijärjestelmän vaatimusten mukainen, sen on vaadittava tuojaa ryhtymään tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin ja tarvittaessa peruutettava todistus toistaiseksi tai kokonaan.

 

4. Jos korjaavia toimenpiteitä ei suoriteta tai niillä ei ole vaadittua vaikutusta, ilmoitetun vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on tarpeen mukaan rajoitettava todistuksia taikka peruutettava ne toistaiseksi tai kokonaan.

Perustelu

Lainsäädäntöprosessin vauhdittamiseksi tarkistuksessa esitetään Alankomaiden ehdottama ajatus, josta keskustellaan parhaillaan neuvostossa. Tarkistus esitetään, jotta parlamentti voisi keskustella tästä ehdotuksesta ja kannastaan ajoissa.

Tarkistus  38

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) riippumattoman kolmannen osapuolen suorittamat tarkastukset asetuksen 6 artiklan mukaisesti.

c) asetuksen 6 artiklan mukaisesti toteutetun kolmannen osapuolen suorittaman vaatimustenmukaisuuden arvioinnin jälkeen annettu todistus.

Perustelu

Lainsäädäntöprosessin vauhdittamiseksi tarkistuksessa esitetään Alankomaiden ehdottama ajatus, josta keskustellaan parhaillaan neuvostossa. Tarkistus esitetään, jotta parlamentti voisi keskustella tästä ehdotuksesta ja kannastaan ajoissa.

Tarkistus  39

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) riippumattoman kolmannen osapuolen kustakin tuojan toimitusketjuun kuuluvasta vastuullisesta sulattamosta tai jalostamosta suorittamat tarkastukset, jotka on tehty asetuksen 6 artiklassa vahvistetun soveltamisalan, tavoitteen ja periaatteiden mukaisesti,

b) riippumattomana kolmantena osapuolena vaatimustenmukaisuusarviointeja suorittavan laitoksen kustakin tuojan toimitusketjuun kuuluvasta vastuullisesta sulattamosta tai jalostamosta antamat todistukset asetuksen 6 artiklassa vahvistetun soveltamisalan, tavoitteen ja periaatteiden mukaisesti,

Perustelu

Lainsäädäntöprosessin vauhdittamiseksi tarkistuksessa esitetään Alankomaiden ehdottama ajatus, josta keskustellaan parhaillaan neuvostossa. Tarkistus esitetään, jotta parlamentti voisi keskustella tästä ehdotuksesta ja kannastaan ajoissa.

Tarkistus  40

Ehdotus asetukseksi

7 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a artikla

 

Vastuullisten tuojien luettelo

 

1. Komissio hyväksyy ja asettaa julkisesti saataville jäsenvaltioiden 15 artiklassa tarkoitetuissa kertomuksissa toimittamien tietojen perusteella päätöksen, jossa luetellaan tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien mineraalien ja metallien vastuullisten tuojien nimet ja osoitteet.

 

2. Komissio hyväksyy luettelon liitteessä I a esitetyn mallin mukaisesti ja 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

 

3. Komissio päivittää luetteloon sisältyvät tiedot säännöllisesti ja julkistaa ne, myös internetissä. Komissio poistaa luettelosta niiden tuojien nimet, joita jäsenvaltiot eivät vastuullisten tuojien toteuttamien korjaavien toimien riittämättömyyden vuoksi enää tunnusta 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuiksi vastuullisiksi tuojiksi.

Perustelu

Esittelijä haluaa näkyvyyttä toimille, joihin tällä alalla sitoumuksia antavat yritykset ovat ryhtyneet. Tämän saavuttamiseksi esittelijä ehdottaa, että komissio laatii vastuullisten tuojien luettelon, joka perustuu jäsenvaltioiden tämän asetuksen täytäntöönpanosta laatimiin kertomuksiin. Luettelo voi tarjota yrityksille lisäkannustimen osallistua järjestelmään sekä myös kilpailijoille syyn osallistua järjestelmään sen saaman myönteisen (media)huomion myötä.

Tarkistus  41

Ehdotus asetukseksi

7 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 b artikla

 

”Vastuullinen EU:n tuoja” -merkintä

 

1. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on myönnettävä vastuullisille tuojille ”vastuullinen EU:n tuoja” -merkintä.

 

2. Jos tätä asetusta ei noudateta, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on peruutettava ”vastuullinen EU:n tuoja” -merkintä toistaiseksi tai kokonaan.

 

3. Komissio vahvistaa ”vastuullinen EU:n tuoja” -merkinnän graafiset elementit.

Tarkistus  42

Ehdotus asetukseksi

7 c artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

7 c artikla

 

Toimialakohtaiset järjestelyt

 

1. Asianomaiset toimialajärjestöt voivat siirtymäkauden aikana esittää komissiolle hakemuksen siitä, että toimialakohtainen järjestely tunnustetaan tämän asetuksen vaatimuksia vastaavaksi.

 

Hakemuksen tueksi on esitettävä todisteita ja tietoja.

 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja hakemuksia voi esittää vain tämän asetuksen voimaantulohetkellä olemassa olevien toimialakohtaisten järjestelyjen osalta.

 

3. Jos komissio toteaa 1 kohdassa tarkoitettujen todisteiden ja tietojen perusteella, että toimialakohtainen järjestely, kun vastuullinen tuoja sitä tehokkaasti soveltaa, mahdollistaa 4, 5, 6 ja 7 artiklassa asetettujen velvoitteiden noudattamisen, se tunnustaa vastaavuuden.

 

4. Asianomaisten osapuolten on ilmoitettava komissiolle mahdollisista muutoksista tai päivityksistä toimialakohtaiseen järjestelyyn, jonka vastaavuus on tunnustettu 3 kohdan mukaisesti.

 

5. Komissio peruuttaa vastaavuuden tunnustamisen, jos se toteaa, että toimialakohtaiseen järjestelyyn tehdyt muutokset tai päivitykset vaarantavat vastuullisen tuojan kyvyn täyttää 4, 5, 6 ja 7 artiklassa asetetut velvoitteet, tai jos vastuullisten tuojien toistuvat ja merkittävät sääntöjen rikkomiset liittyvät järjestelyssä ilmeneviin puutteisiin.

 

6. Komissio perustaa internet-pohjaisen rekisterin toimialakohtaisista järjestelyistä, joiden vastaavuus on tunnustettu, ja pitää rekisterin ajantasaisena.

 

7. Riippumattoman kolmannen osapuolen suorittaman tarkastuksen ulkopuolelle on jätettävä vastuulliset tuojat, joiden tuomien mineraalien ja metallien osalta voidaan todistaa, että ne on hankittu yksinomaan vastaavaksi tunnustetun toimialakohtaisen järjestelyn mukaisesti sertifioiduilta osapuolilta, tai jotka itse on sertifioitu vastaavaksi tunnustetun toimialakohtaisen järjestelyn mukaisesti. Toimialakohtaisen järjestelyn mukaisesti toteutettava sertifiointi on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille.

Perustelu

The rapporteur wants to avoid duplication of audits and ensure coherence with the existing industry schemes, recognizing the responsible efforts already done by industry associations. To that end, the rapporteur wants to create a procedure for recognition of equivalence after verification by the Commission. A procedure for withdrawal of the recognition is included as well. For the sake of efficiency for the responsible importers, the rapporteur wants to give publicity to this list on internet. Your rapporteur also wants responsible importers that sourced from an industry scheme for which a recognition of equivalence has been granted to be exempted from the independent third party audit.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus  43

Ehdotus asetukseksi

7 d artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 d artikla

 

Sulattamoiden ja jalostamoiden due diligence -velvoitteet

 

1. Unioniin sijoittautuneet sulattamot ja jalostamot, joissa mineraaleja ja niiden rikasteita jalostetaan ja jotka tuovat niitä, ovat velvollisia soveltamaan toimitusketjun due diligence -periaatteita koskevaa unionin järjestelmää tai due diligence -järjestelmää, jonka vastaavuuden komissio on tunnustanut.

 

2. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että sulattamot ja jalostamot soveltavat asianmukaisesti unionin due diligence ‑järjestelmää. Jos velvoitteita ei noudateta, viranomaisten on ilmoitettava siitä sulattamolle tai jalostamolle ja kehotettava sitä ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin unionin due diligence ‑järjestelmän noudattamiseksi. Jos velvoitteiden noudattamatta jättäminen jatkuu, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on määrättävä seuraamuksia tämän asetuksen rikkomisesta. Näiden seuraamusten voimassaolo lakkaa, kun sulattamo tai jalostamo noudattaa tämän asetuksen säännöksiä.

Perustelu

Sulattamot ja jalostamot ovat toimitusketjun avaintoimijoita, sillä ne toimivat vaiheessa, jossa mineraaleja rikastetaan. Ne ovat siis paremmassa asemassa keräämään, ilmoittamaan ja tarkistamaan tietoja, jotka koskevat mineraalien alkuperää ja eri toimijoita, joiden hallussa mineraalit ovat olleet. Tästä syystä niiden olisi ehdottomasti noudatettava asetusta.

Tarkistus  44

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Komissio hyväksyy ja antaa julkisesti saataville jäsenvaltioiden 15 artiklassa tarkoitetuissa kertomuksissa toimittamien tietojen perusteella päätöksen, jossa luetellaan tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien mineraalien vastuullisten sulattamoiden ja jalostamoiden nimet ja osoitteet.

1. Komissio hyväksyy ja antaa julkisesti saataville jäsenvaltioiden 15 artiklassa tarkoitetuissa kertomuksissa toimittamien tietojen perusteella päätöksen, jossa luetellaan vastuullisten sulattamoiden ja jalostamoiden nimet ja osoitteet.

Perustelu

Komission luettelo on määritetty luetteloksi kaikista vastuullisen tuojan toimitusketjun sulattamoista ja jalostamoista riippumatta siitä, täyttävätkö kyseiset unionissa tai sen ulkopuolella sijaitsevat sulattamot tai jalostamot OECD:n standardit vai eivät. Jotta luettelosta saataisiin todella kannustava, sulattamoiden ja jalostamoiden olisi muun muassa raportoitava due diligence -järjestelmästään ja annettava tarkastuksensa julkisesti saataville OECD:n ohjeiden mukaisesti. Tämän järjestelmän pitäisi myös olla avoinna sulattamoille tai jalostamoille, jotka eivät ole tällä hetkellä eurooppalaisten yritysten toimitusketjussa.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Komissio yksilöi 1 kohdassa tarkoitetusta luettelosta ne vastuulliset sulattamot ja jalostamot, jotka suorittavat hankintoja – ainakin osittain – konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta.

2. Komissio yksilöi 1 kohdassa tarkoitetusta luettelosta ne vastuulliset sulattamot ja jalostamot, jotka suorittavat hankintoja – ainakin osittain – konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta. Luettelo laaditaan ottamalla huomioon olemassa olevat vastaavat toimialakohtaiset, valtiolliset tai muut due diligence ‑järjestelyt, jotka kattavat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat mineraalit ja metallit.

Tarkistus  46

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio hyväksyy luettelon liitteessä II esitetyn mallin ja 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun sääntelymenettelyn mukaisesti. Asiassa kuullaan OECD:n sihteeristöä.

3. Komissio hyväksyy luettelon liitteessä II esitettyä mallia käyttäen ja 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen. Asiassa kuullaan OECD:n sihteeristöä.

Perustelu

Esittelijä muuttaa komiteamenettelyä koskevan tekstin sanamuotoa puhumalla mallien käyttämisestä, ja yhdenmukaistaa 9 artiklan 2 kohdan 13 artiklan 2 kohdan kanssa, jossa ehdotetaan neuvoa-antavan menettelyn noudattamista.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4. Komissio päivittää luetteloon sisältyvät tiedot säännöllisesti. Komissio poistaa luettelosta sellaisten sulattamoiden ja jalostamoiden nimet, joita jäsenvaltiot eivät enää tunnusta 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti vastuullisiksi tuojiksi, tai sellaisten sulattamoiden ja jalostamoiden nimet, jotka kuuluvat sellaisten tuojien toimitusketjuun, joita ei enää tunnusteta vastuullisiksi tuojiksi.

4. Komissio päivittää luetteloon sisältyvät tiedot säännöllisesti ja julkistaa ne, myös internetissä. Komissio poistaa luettelosta sellaisten sulattamoiden ja jalostamoiden nimet, joita jäsenvaltiot eivät enää tunnusta 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti vastuullisiksi tuojiksi, tai sellaisten sulattamoiden ja jalostamoiden nimet, jotka kuuluvat sellaisten tuojien toimitusketjuun, joita ei enää tunnusteta vastuullisiksi tuojiksi.

Tarkistus  48

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Komissio tekee päätöksen toimivaltaisten viranomaisten luettelon julkaisemisesta, myös internetissä, liitteessä III esitetyn mallin ja 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun sääntelymenettelyn mukaisesti. Komissio päivittää luettelon säännöllisesti.

2. Komissio tekee päätöksen toimivaltaisten viranomaisten luettelon julkaisemisesta, myös internetissä, liitteessä III esitettyä mallia käyttäen ja 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen. Komissio päivittää luettelon säännöllisesti.

Perustelu

Esittelijä muuttaa komiteamenettelyä koskevan tekstin sanamuotoa puhumalla mallien käyttämisestä, ja yhdenmukaistaa 9 artiklan 2 kohdan 13 artiklan 2 kohdan kanssa, jossa ehdotetaan neuvoa-antavan menettelyn noudattamista.

Tarkistus  49

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tarkastukset on suoritettava riskipohjaista lähestymistapaa noudattaen. Lisäksi tarkastuksia voidaan tehdä, kun toimivaltaisella viranomaisella on asiaa koskevia merkityksellisiä tietoja siitä, noudattaako vastuullinen tuoja tätä asetusta, mukaan lukien tiedot, jotka perustuvat kolmansien osapuolten ilmaisemiin perusteltuihin huoliin.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tarkastukset on suoritettava riskipohjaista lähestymistapaa noudattaen. Lisäksi tarkastuksia on tehtävä, kun toimivaltaisella viranomaisella on asiaa koskevia merkityksellisiä tietoja siitä, noudattaako vastuullinen tuoja tätä asetusta, mukaan lukien tiedot, jotka perustuvat kolmansien osapuolten ilmaisemiin perusteltuihin huoliin.

Perustelu

Esittelijä haluaa varmistaa, että jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ei käytä väärin harkintavaltaansa ja tekee tarkastuksia, kun sillä on asiaa koskevia merkityksellisiä tietoja. Esittelijä haluaa siksi korvata ilmaisun ”voidaan tehdä” ilmaisulla ”on tehtävä”.

Tarkistus  50

Ehdotus asetukseksi

11 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

11 a artikla

 

Merkinnän muodossa olevan ”EU:n vastuullisuussertifikaatin” käyttöönotto mineraalien toimitusketjun loppupäässä toimivia yrityksiä varten

 

1. Toimitusketjun loppupäässä toimiville yrityksille, jotka toteuttavat OECD:n due diligence -ohjeisiin tai tämän asetuksen nojalla tunnustettuun vastaavaan due diligence -järjestelyyn perustuvia due diligence -toimenpiteitä, voidaan myöntää ”EU:n vastuullisuussertifikaatti”.

 

2. Unioniin sijoittautuneet mineraalien toimitusketjun loppupäässä toimivat yritykset, jotka haluavat saada sertifikaatin, voivat hakea sitä jäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta esittämällä yksityiskohtaiset tiedot käyttöön ottamistaan due diligence -toimenpiteistä.

 

 

3. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää komission vahvistamien kriteerien perusteella sertifikaatin unioniin sijoittautuneille toimitusketjun loppupäässä toimiville yrityksille. Toimialakohtaiset järjestelyt voidaan tunnustaa tämän asetuksen vaatimuksia vastaaviksi.

 

4. Komissio vahvistaa ”EU:n vastuullisuussertifikaatti” -merkinnän graafiset elementit.

Tarkistus  51

Ehdotus asetukseksi

12 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a artikla

 

Oikeudellisen selkeyden ja oikeusvarmuuden luomiseksi sekä talouden toimijoiden, varsinkin pk-yritysten, keskinäisen yhtenäisyyden varmistamiseksi, komissio laatii Euroopan ulkosuhdehallintoa ja OECD:tä kuullen ei-sitovia suuntaviivoja yrityksille tarkoitetun ohjekirjan muodossa ja selittää, miten kriteerejä sovelletaan parhaiten niillä aloilla, jotka saattavat kuulua tämän asetuksen soveltamisalaan. Ohjekirjan on perustuttava tämän asetuksen 2 artiklan e alakohdassa vahvistettuun konfliktialueiden ja korkean riskin alueiden määritelmään, ja siinä on otettava huomioon OECD:n due diligence -ohjeet.

Tarkistus  52

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Kun komitean lausunto on määrä antaa kirjallisella menettelyllä, menettely päätetään tuloksettomana, jos komitean puheenjohtaja lausunnon antamiselle asetetussa määräajassa niin päättää tai komitean jäsenten yksinkertainen enemmistö sitä pyytää.

Poistetaan.

Perustelu

Esittelijän mielestä lausunnon antamatta jättämistä koskevan lausekkeen sisällyttämiselle tähän mietintöön ei ole perusteita, ja siksi hän ehdottaa 13 artiklan 2 kohdan poistamista.

Tarkistus  53

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

Perustelu

Lainsäädäntöprosessin vauhdittamiseksi tarkistuksessa esitetään Alankomaiden ehdottama ajatus, josta keskustellaan parhaillaan neuvostossa. Tarkistus esitetään, jotta parlamentti voisi keskustella tästä ehdotuksesta ja kannastaan ajoissa.

Tarkistus  54

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio tarkastelee kolme vuotta asetuksen voimaantulosta ja joka kuudes vuosi sen jälkeen asetuksen toimintaa ja vaikuttavuutta, mukaan luettuna sen soveltamisalaan kuuluvien, konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien vastuullisen hankinnan edistäminen ja kustannukset. Komissio toimittaa tarkastelua koskevan kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

3. Komissio tarkastelee kaksi vuotta asetuksen soveltamispäivästä ja joka kolmas vuosi sen jälkeen asetuksen toimintaa ja vaikuttavuutta ja järjestelmän viimeisimpiä vaikutuksia sekä unionissa että paikan päällä, mukaan luettuna sen soveltamisalaan kuuluvien, konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien vastuullisen hankinnan edistäminen ja kustannukset. Komissio toimittaa tarkastelua koskevan kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

Uudelleentarkastelua suorittaessaan komissio

 

arvioi, pystyvätkö toimitusketjun loppupään yritykset määrittämään parhaaseen pyrkiessään toimitusketjunsa sulattamoiden ja jalostamoiden due diligence -prosessin ja tarkastelemaan sitä sekä arvioimaan, noudattavatko ne OECD:n due diligence -ohjeissa esitettyjä due diligence -toimenpiteitä,

 

analysoi mahdollisuutta lisätä uusia mineraaleja ja metalleja tämän asetuksen soveltamisalaan asianmukaisen vaikutustenarvioinnin perusteella ja kun toimitusketjun due diligence -prosessissa on riittävästi kokemusta ja asiantuntemusta kyseisestä mineraalista tai metallista.

Tarkistus  55

Ehdotus asetukseksi

15 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

15 a artikla

 

Liitännäistoimenpiteet

 

1. Komissio toimittaa tarvittaessa siirtymäajan kuluessa lainsäädäntöehdotuksen, jolla otetaan käyttöön liitännäistoimenpiteitä, joilla lisätään tämän asetuksen vaikuttavuutta Euroopan parlamentille ja neuvostolle annetun yhteisen tiedonannon ”Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien vastuullinen hankinta – Yhteinen lähestymistapa EU:lle” (JOIN(2014)8) mukaisesti.

 

Liitännäistoimenpiteisiin, joilla varmistetaan vastuullista hankintaa koskeva EU:n yhteinen lähestymistapa, on sisällyttävä

 

a) tuki vastuullisia hankintoja tekeville yrityksille niille annettavien aloitteiden, teknisen tuen ja neuvonnan muodossa ottaen huomioon pk-yritysten tilanne ja niiden asema toimitusketjussa, jotta voidaan helpottaa tämän asetuksen mukaisten vaatimusten noudattamista,

 

b) kolmansien maiden ja muiden sidosryhmien kanssa käytävä jatkuva toimintapoliittinen vuoropuhelu, mukaan lukien mahdollisuus yhdenmukaistamiseen kansallisten ja alueellisten sertifiointijärjestelmien kanssa ja yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin aloitteiden kanssa,

 

c) kohdennetun kehitystyön jatkaminen kolmansien maiden kanssa, erityisesti apu konflikteihin liittymättömien mineraalien kaupalle ja paikallisten toimijoiden valmiuksien vahvistaminen tämän asetuksen säännösten noudattamisessa,

 

d) tiivis yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan ottaa käyttöön täydentäviä aloitteita tietojen antamisessa kuluttajille, sijoittajille ja asiakkaille sekä muita kannustimia vastuulliseen yritystoimintaan ja niiden hankintasopimusten täytäntöönpanoa koskevien lausekkeiden noudattamiseen, joita kansalliset viranomaiset ovat tehneet Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU mukaisesti.

 

2. Komissio esittää vuosittain kertomuksen 1 kohdan mukaisten liitännäistoimenpiteiden täytäntöönpanosta sekä niiden vaikutuksesta ja vaikuttavuudesta.

Tarkistus  56

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tätä asetusta sovelletaan ... päivästä ...kuuta ...*.

 

___________________________

 

*         Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on kaksi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.

PERUSTELUT

Komissio antoi 5. maaliskuuta 2014 lainsäädäntöehdotuksen, jonka tarkoituksena on vaikeuttaa sitä, että konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla toimivat aseistetut ryhmät voivat hankkia rahoitusta itselleen mineraalien kaivamisen ja kaupan avulla. Komission lähestymistavassa keskitytään helpottamaan yritysten pyrkimyksiä hankkia tinaa, tantaalia, volframia ja kultaa vastuullisesti ja tukemaan laillisia kauppakanavia.

Historiallinen tausta

Tämä ehdotus on EU:n panos kansainvälisiin ponnisteluihin luonnonvaroiltaan rikkaiden, mutta aseellisille konflikteille alttiiden maiden, kuten Suurten järvien alueiden maiden, ongelmien ratkaisemiseksi. Ehdotuksessa on otettu huomioon kyseisistä ponnisteluista saadut kokemukset. Tunnetuimmat näistä toimenpiteistä annettiin vuosina 2011 ja 2010: OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas (OECD:n due diligence -ohjeet) ja Yhdysvaltojen Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act -lain 1502 pykälä.

Sisältö

Komissio on antanut, osittain vastauksena parlamentin päätöslauselmiin, asetusehdotuksen, jolla luodaan omaehtoiseen vakuutukseen perustuva unionin järjestelmä niille tinan, tantaalin, volframin ja kullan tuojille, jotka haluavat hoitaa tuonnin unioniin vastuullisesti. Omaehtoinen vakuutus edellyttää, että näitä metalleja ja vastaavia malmeja EU:hun tuovien on noudatettava due diligence -prosessia (eli vältettävä haittojen aiheuttamista paikan päällä) valvomalla ja hallinnoimalla ostojaan ja myyntiään Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimissa ohjeissa annettuja viittä vaihetta noudattaen. Asetuksella annetaan EU:n tuojille mahdollisuus tehostaa nykyisiä toimiaan, jotta varmistetaan toimitusketjujen puhtaus harjoitettaessa laillista kauppaa konfliktialueiden toimijoiden kanssa. Sulattamoiden ja jalostamoiden julkisen vastuunalaisuuden kasvattamiseksi, toimitusketjujen avoimuuden lisäämiseksi ja mineraalien vastuullisen hankinnan helpottamiseksi EU aikoo julkaista luettelon EU:ssa ja maailmanlaajuisesti toimivista vastuullisista sulattamoista ja jalostamoista. EU:ssa näiden malmien ja metallien tuojia on yli 400, ja EU onkin yksi suurimmista tinan, tantaalin, volframin ja kullan markkinoista.

Tukea komission ehdotukselle

Esittelijä kannattaa pääosin komission asetusehdotusta. Ehdotuksessa keskitytään näiden mineraalien EU-toimitusketjun vaikuttavimpaan tasoon, mineraalien sulattamoihin ja jalostamoihin, due diligence -tietojen loppukäyttäjille virtaamisen helpottamiseksi. Sulattamot ja jalostamot ovat viimeinen vaihe, jossa mineraalien alkuperä on vielä mahdollista jäljittää. Kaikki tiedot, jotka on mahdollista hankkia sulattamoilta ja jalostamoilta näiden tavarantoimittajista, ovat merkityksellisiä due diligence -prosessin kannalta. Komission ehdotus mahdollistaa sen, että EU:n yritykset voivat noudattaa Yhdysvaltain Dodd-Frank ‑lakia aiempaa tarkemmin.

Esittelijä yhtyy myös näkemykseen, jonka mukaan EU-järjestelmän olisi (OECD:n ohjeiden tavoin) katettava kaikki konfliktialueet ja korkean riskin alueet. Toisin kuin toistaiseksi ainoastaan Suurten järvien alueeseen keskittyvän Yhdysvaltain Dodd-Frank -lain tapauksessa EU haluaa, että yritykset ympäri maailman välttävät aiheuttamasta vahinkoa. Esittelijä katsoo, että EU:n ei pitäisi laatia konfliktialueiden ja korkean riskin alueiden luetteloa, vaan unionin olisi tarjottava yrityksille käsikirjan muodossa välineet, joita ne tarvitsevat due diligence ‑prosessin läpiviemiseen.

Esittelijä kannattaa myös komission ehdotuksessa omaksuttua vapaaehtoista lähestymistapaa. Esittelijä uskoo, että tuojien, sulattamoiden ja jalostamoiden pienillä avoimilla markkinoilla markkinapaineet johtanevat siihen, että osallistumisaste nousee korkeaksi. Esittelijä suhtautuu myönteisesti ehdotukseen liitetyssä tiedonannossa[1] kaavailtuihin liitännäistoimenpiteisiin, joilla pyritään nostamaan osallistumisaste korkeaksi, ja toivoo, että kyseisiä toimenpiteitä ei ainoastaan kyetä panemaan täytäntöön rinnan asetuksen kanssa, vaan että täytäntöönpanosta tiedotetaan myös parlamentille.

Esittelijä katsoo lisäksi, että vapaaehtoisuuteen perustuvan lähestymistavan valinta mahdollistaa sen, että EU voi soveltaa tehokkaammin niiden liike-elämän yhdistysten kehittämiä toimitusketjun due diligence -järjestelmiä, jotka ovat määrittäneet OECD:n ohjeiden mukaisia yleisiä normeja toimialoillaan.

Vastuulliset tuojat voivat käyttää hankinnoissaan ainoastaan kolmansien osapuolten tarkastamia sulattamoita ja jalostamoita. EU:n järjestelmä tarjoaa näin ollen kyseisten tarkastusten kautta mahdollisuuden hyvän käsityksen muodostamiseen toimittajista ja kaivoksista. Tarkastettujen sulattamoiden määrän asteittaisen kasvun myötä ala voi mukautua sääntöihin ilman merkittävien toimitusongelmien syntymistä.

Vapaaehtoisuuteen perustuva lähestymistapa lisää suunnannäyttäjinä toimivien vastuullisten yritysten kiinnostusta osallistumiseen. Tämä ryhmä laajenee vähitellen markkinoilla vallitsevien kilpailupaineiden johdosta. Yritykset voivat itse valita, missä vaiheessa ne liittyvät mukaan. Osallistumispäätös voi olla huolellisesti valmisteltu, jolloin vaikutukset ja kustannukset vähimmäistetään.

Esittelijä haluaa tehdä yhteistyötä vastuullisten yritysten kanssa, jotta tilapäiset toimitusongelmat ja taloudellisen toimeliaisuuden heikkeneminen konfliktialueilla voidaan välttää ja jotta laillista kaupankäyntiä voidaan edistää.

Muiden kuin taloudellisten tietojen julkistamista koskeva direktiivi

Esittelijä pitää parempana turvautua olemassa oleviin välineisiin, kun tarkoituksena on edistää mineraalien kaupan toimitusketjun due diligence -prosessin raportointia. Suurilta yrityksiltä ja yritysryhmiltä edellytettävien muiden kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistamista koskevassa direktiivissä vaaditaan suuria yrityksiä (yritykset, joissa on yli 500 työntekijää) julkistamaan tietoja ihmisoikeuksia, korruption torjuntaa ja toimitusketjun due diligence -prosesseja koskevista toimintaperiaatteistaan. Direktiivin mukaisesti komission on laadittava vuonna 2016 suuntaviivoja, joilla on määrä helpottaa näiden tietojen ilmoittamista direktiivin tullessa voimaan vuonna 2017. Esittelijä aikoo tukea ponnisteluja komission vakuuttamiseksi siitä, että kyseisiin suuntaviivoihin on sisällytettävä tämän asetuksen piiriin kuuluvaan mineraalien kauppaan liittyviä ilmoitusvelvollisuuksia koskevia tulosindikaattoreita. Tässä yhteydessä ei voida jättää huomiotta vaikeuksia, joita yrityksille voi aiheutua, jos ne osallistuvat konfliktialueilta peräisin olevien mineraalien kauppaan, jonka yksi mahdollinen seuraus voi olla konfliktin kiihtyminen. Kun komissio on sitoutunut tähän, raportointivaatimukset, kuten ne, jotka on esitetty OECD:n ohjeissa, tulevat voimaan myös suurten EU-yritysten osalta.

Pienet ja keskisuuret yritykset

Esittelijä katsoo, että pk-yrityksille olisi annettava mahdollisuus osallistua EU:n järjestelmään, jos ne haluavat olla edelläkävijöiden joukossa, mutta että niitä ei tulisi pakottaa siihen. Esittelijän mielestä komissio on myös tältä kannalta katsoen tehnyt oikean valinnan päätyessään vapaaehtoiseen lähestymistapaan. Liitännäistoimenpiteissä kaavailtujen asianmukaisten kannustimien ja tukitoimien avulla pk-yritykset voidaan saada osallistumaan järjestelmään omasta tahdostaan ja liiketoimintansa logiikkaa noudattaen.

Tavoitteena vaikuttavampi asetus

Esittelijä ehdottaa useita tarkistuksia, joilla asetuksen vaikuttavuutta on tarkoitus lisätä. Esittelijä katsoo, että jotta ympäristöystävällisiä toimijoita ei rangaista, on suotavaa noudattaa OECD:n kantaa ja jättää asetuksen ulkopuolelle metallit, joiden voidaan kohtuudella olettaa olevan kierrätettyjä. Tässä korostuvat niin OECD:n ohjeiden käytännönläheisyys kuin tarve pitää due diligence -prosessia jatkuvasti yllä väärinkäytösten lopettamiseksi.

On kehitetty lukuisia muitakin toimitusketjun due diligence -järjestelmiä. Esittelijä haluaa välttää kaksinkertaiset tarkastukset. Vapaaehtoisen järjestelmän pitäisi olla mahdollisimman tehokas ja vaikuttava. Komission olisi kehitettävä asianmukaiset välineet muiden toimitusketjun due diligence -järjestelmien toiminnan arvioimiseksi. Olisi kehitettävä selkeät kriteerit, joiden avulla voidaan päättää, mitkä kyseisistä järjestelmistä olisi tunnustettava.

Esittelijän mielestä kolmen vuoden jälkeen tehtävä arviointi on virstanpylväs kaikkein tehokkaimman järjestelmän rakentamisessa. Arvioinnin aikataulu riippuu kuitenkin siitä, milloin järjestelmä otetaan käyttöön. Järjestelmästä on oltava kokemusta kahden kokonaisen vuosikierroksen verran, ennen kuin sitä voidaan arvioida uskottavasti.

Oikeilla kannustimilla lisää osallistujia järjestelmään

Esittelijä haluaa antaa mahdollisimman suuren näkyvyyden asianmukaisesti toimiville yrityksille. Sulattamoiden luettelossa olisi oltava palsta mineraalin merkitsemistä varten ja sulattamot/jalostamot olisi esitettävä yhdessä mineraalikohtaisesti, jotta tuojat ja muut tahot löytävät asiakirjasta helposti tarvitsemansa tiedot.

Esittelijä ehdottaa samantyyppisen luettelon laatimista vastuullisista tuojista. Tuojille, jotka päättävät panostaa asiaan muita enemmän, olisi voitava osoittaa arvostusta, ja niiden olisi voitava kohentaa julkista kuvaansa tällä tavoin. Tämä tavoite voidaan saavuttaa vastuullisten tuojien luettelon avulla.

Esittelijä katsoo, että tuojien ja sulattamoiden/jalostamoiden osallistuminen on avaintekijä asetukselle asetettujen tavoitteiden toteutumisen kannalta. Liitännäistoimenpiteiden, kuten pk-yrityksille tarjottujen kannustimien, avulla saadaan monet muut tuojat mukaan, mikä parantaa järjestelmää entisestään.

Esittelijä kannattaa myös tuojien määritelmän laajentamista, jotta myös myyjät voivat antaa omaehtoisen vakuutuksen ja osallistua uuteen järjestelmään.

Parlamentin osallistuminen ja komiteamenettely

Esittelijä on tietoinen siitä, että monet käytännön kysymykset on määrä käsitellä oppaissa ja ohjeasiakirjoissa. Esittelijä toivoo voivansa keskustella parlamentissa kollegoidensa kanssa siitä, miten löydetään sopiva tasapaino yhtäältä täytäntöönpanoon liittyvän toiminnallisen joustavuuden ja toisaalta sen varmistamisen välillä, että lainsäätäjä voi osallistua asianmukaisesti tärkeiden käytännön kysymysten, kuten vaadittujen tarkastusten tiheys, ratkaisemiseen.

Tämän lisäksi esittelijä haluaa ehdottaa eräitä komiteamenettelyä koskevia tarkistuksia. Jos asetuksessa ei ole jätetty komissiolle minkäänlaista harkintavaraa vaan komission ainoa tehtävä on täytäntöönpano, silloin täytäntöönpanosäädökset ovat paikallaan. Mikäli lainsäädäntömenettelyn kuluessa tilanne kuitenkin muuttuu tässä suhteessa ja komissio saa tarkistusten seurauksena lisää harkintavaltaa, voi olla tarkoituksenmukaisempaa hyväksyä delegoituja säädöksiä.

Esittelijä haluaa jo tässä vaiheessa hylätä vanhentuneen sääntelymenettelyn ja korvata sen komission ehdotuksen 13 artiklan 2 kohdan mukaisella neuvoa-antavalla menettelyllä. Esittelijä ei myöskään voi hyväksyä lausunnon antamatta jättämistä koskevan lausekkeen sisällyttämistä tekstiin.

  • [1]  Yhteinen tiedonanto aiheesta ”Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien vastuullinen hankinta – Yhteinen lähestymistapa EU:lle”, 5. maaliskuuta 2014 (JOIN (2014) 8).

KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (23.3.2015)

kansainvälisen kaupan valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien tinan, tantaalin ja volframin, niiden malmien ja kullan toimitusketjuun sovellettavan, vastuullisten tuojien omaehtoiseen vakuutukseen perustuvan unionin due diligence -järjestelmän perustamisesta
(COM(2014)0111 – C7‑0092/2014 – 2014/0059(COD))

Valmistelija: Bogdan Brunon Wenta

LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija kannattaa kaikilta osin lainsäädäntöehdotuksen keskeisintä tavoitetta eli konfliktien ja mineraalien laittoman hyödyntämisen välisen yhteyden katkaisemista. Tämän yhteyden katkaiseminen on olennaisen tärkeää, sillä niin sanotut konfliktialueen mineraalit heikentävät osallistavaan sosiaalis-taloudelliseen kehitykseen, hyvään hallintoon, oikeusvaltion rakentamiseen ja ihmisoikeuksien puolustamiseen tähtääviä hallitusten pyrkimyksiä.

Konflikti- ja riskialueilta peräisin olevien mineraalien toimitusketjun vastuullisuutta koskevat OECD:n due diligence -ohjeet hyväksyttiin 25. toukokuuta 2011 pidetyssä OECD:n ministerikokouksessa. Niiden tavoitteena on auttaa yrityksiä kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja välttämään konflikteihin osallistumista mineraalien hankintaa koskevien käytäntöjensä kautta. OECD:n due diligence -ohjeita pidetään yleisesti vapaaehtoisena kansainvälisenä kehyksenä yrityksille, joiden on pantava täytäntöön due diligence -toimia ja joiden on toimitettava konfliktialueiden mineraaleja koskeva raportti Dodd-Frank-lain 1502 §:n mukaisesti. YK on antanut niille tukensa ja lisäksi Lusakan julistuksessa, jonka yhdentoista valtion päämiehet allekirjoittivat Suurten järvien aluetta koskevassa kansainvälisessä konferenssissa, todetaan, että OECD:n ohjeisiin sisällytetyt prosessit ja velvoitteet otetaan huomioon luonnonvarojen laittoman hyödyntämisen torjumista koskevan alueellisen aloitteen kuuden välineen yhteydessä. Laajasta kannatuksestaan huolimatta due diligence -puitteiden vapaaehtoinen käyttöönotto on ollut vähäistä (ainoastaan 12 prosenttia yrityksistä on ottanut ne käyttöön).

Komission ehdotus, joka nykyisellään nojaa haittavaikutusten välttämisen periaatteeseen, ei vaikuta sekään parantavan tilannetta. Valmistelija katsoo, että Euroopan unionin olisi osoitettava johtajuutta tässä asiassa ja sen olisi luotava pakollinen omaehtoisen vakuutuksen -järjestelmä konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien tinan, tantaalin ja volframin, niiden malmien ja kullan jalostajien ja tuojien käyttöön. Tämä linjaus olisi myös komission vaikutustenarvioinnissa käsitellyn vaihtoehdon IV mukainen.

Tätä asetusehdotusta ei voida pitää yksinomaan kauppapolitiikan itsenäisenä välineenä. Sen sijaan sitä olisi tarkasteltava laajemmasta kansainvälisestä ja myös kehitysyhteistyön näkökulmasta. Täytäntöönpanon tehokkuuden varmistamiseksi on tärkeää, että yhteisessä tiedonannossa ”Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien vastuullinen hankinta – Yhteinen lähestymistapa EU:lle” (JOIN(2014)0008) esitetyt liitännäistoimenpiteet toteutetaan rinnan tämä asetuksen kanssa.

TARKISTUKSET

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Luonnon mineraalivarat konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla voivat – vaikkakin niillä on suurta potentiaalia kehityksen kannalta – olla kiistanaihe, jos niistä saatavia tuloja käytetään ruokkimaan väkivaltaisen konfliktin puhkeamista tai jatkumista ja vaikeutetaan näin kehitystä, hyvää hallintotapaa ja oikeusvaltiota koskevia kansallisia pyrkimyksiä. Näillä alueilla konfliktien ja mineraalien laittoman hyödyntämisen välisen yhteyden katkaiseminen on ratkaisevaa rauhan ja vakauden kannalta.

(1) Luonnon mineraalivarat konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla – vaikkakin niillä on kestävästi hallinnoituina suurta potentiaalia kehityksen kannalta – ovat kiistanaihe, ja niistä saatavia tuloja käytetään ruokkimaan väkivaltaisen konfliktin puhkeamista tai jatkumista ja vaikeutetaan näin kehitystä, hyvää hallintotapaa ja oikeusvaltiota koskevia kansallisia pyrkimyksiä. Näillä alueilla konfliktien ja mineraalien laittoman hyödyntämisen välisen yhteyden katkaiseminen on ratkaisevaa rauhan ja vakauden kannalta.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) Ihmisoikeusloukkaukset ovat yleisiä kaivannaisteollisuuden alalla, ja niihin saattaa liittyä lapsityövoiman käyttöä, seksuaalista väkivaltaa, ihmisten katoamisia, pakkosiirtymisiä sekä rituaalisten tai kulttuurisesti merkittävien paikkojen tuhoamista.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Euroopan parlamentti hyväksyi 7 päivänä lokakuuta 2010 päätöslauselman, jossa kehotettiin unionia antamaan lainsäädäntöä konfliktialueen mineraaleja koskevan Yhdysvaltojen lain eli Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act ‑lain 1502 §:n mukaisesti, ja komissio ilmoitti vuosina 20119 ja 201210 annetuissa tiedonannoissaan, että se aikoo tarkastella tapoja parantaa avoimuutta koko toimitusketjussa, mukaan luettuna due diligence -näkökohdat. Jälkimmäisessä tiedonannossa komissio – toukokuussa 2011 OECD:n ministerikokouksessa antamansa sitoumuksen mukaisesti – toi esiin, että OECD:n toimintaohjeille monikansallisille yrityksille ja OECD:n due diligence ‑ohjeille olisi annettava enemmän tukea ja niitä olisi hyödynnettävä enemmän, myös järjestön ulkopuolisissa maissa.

(7) Euroopan parlamentti kehotti 7 päivänä lokakuuta 20108a, 8 päivänä maaliskuuta 20118b, 5 päivänä heinäkuuta 20118c ja 26 päivänä helmikuuta 20148d antamissaan päätöslauselmissa unionia antamaan lainsäädäntöä konfliktialueen mineraaleja koskevan Yhdysvaltojen lain eli Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act -lain 1502 §:n mukaisesti, ja komissio ilmoitti vuosina 20119 ja 201210 annetuissa tiedonannoissaan, että se aikoo tarkastella tapoja parantaa avoimuutta koko toimitusketjussa, mukaan luettuna due diligence -näkökohdat. Jälkimmäisessä tiedonannossa komissio – toukokuussa 2011 OECD:n ministerikokouksessa antamansa sitoumuksen mukaisesti – toi esiin, että OECD:n toimintaohjeille monikansallisille yrityksille ja OECD:n due diligence ‑ohjeille olisi annettava enemmän tukea ja niitä olisi hyödynnettävä enemmän, myös järjestön ulkopuolisissa maissa.

__________________

__________________

 

8 a Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 7 päivänä lokakuuta 2010, ihmisoikeuksien ja oikeusjärjestyksen suojelun puutteesta Kongon demokraattisessa tasavallassa.

 

8 b Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2011, verotuksesta ja kehityksestä – yhteistyö kehitysmaiden kanssa hyvän hallintotavan edistämiseksi verotusalalla.

 

8 c Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2011, EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan vaikutuksen parantamisesta.

 

8 d Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, kehityksen edistämisestä vastuullisten yrityskäytäntöjen avulla ja kaivannaisteollisuuden roolista kehitysmaissa.

9 Perushyödykemarkkinoihin ja raaka-aineisiin liittyviin haasteisiin vastaaminen, KOM(2011) 25 lopull.

9 Perushyödykemarkkinoihin ja raaka-aineisiin liittyviin haasteisiin vastaaminen, KOM(2011) 25 lopull.

10 Kauppa, kasvu ja kehitys, COM(2012) 22 final.

10 Kauppa, kasvu ja kehitys, COM(2012) 22 final.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Tähän asetukseen liittyvä toimitusketjun due diligence on jatkuva aktiivinen prosessi, jonka kautta liike-elämän toimijat seuraavat ja hallinnoivat ostojaan ja myyntiään varmistaakseen, että ne eivät edistä konflikteja ja niiden haitallisia vaikutuksia.

(9) Tähän asetukseen liittyvä ja OECD:n due diligence -ohjeiden mukainen toimitusketjun due diligence on jatkuva aktiivinen prosessi, jonka kautta liike-elämän toimijat seuraavat ja hallinnoivat ostojaan ja myyntiään toimitusketjun alku- ja loppupäässä varmistaakseen, että ne kunnioittavat ihmisoikeuksia eivätkä edistä konflikteja ja niiden haitallisia vaikutuksia suoraan kaivosalalla ja välillisesti laajemmissa yhteisöissä.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Unionin yritykset ovat ilmaisseet julkisen kuulemisen kautta halukkuutensa mineraalien vastuulliseen hankintaan ja raportoineet nykyisistä järjestelmistä, joiden tarkoituksena on saavuttaa yritysten yhteiskuntavastuuta koskevat tavoitteet, täyttää asiakkaiden toiveet tai turvata hankinnat. Unionin yritykset ovat kuitenkin myös raportoineet lukuisista vaikeuksista toimitusketjun due diligence -periaatteiden noudattamisessa pitkien ja monimutkaisten globaalien toimitusketjujen vuoksi, joissa on mukana paljon toimijoita, jotka eivät useinkaan ole riittävästi tietoisia asiasta tai ovat eettisesti piittaamattomia. Komission olisi seurattava vastuullisten hankintojen kustannuksia ja niiden mahdollista vaikutusta etenkin pk-yritysten kilpailukykyyn.

(12) Unionin yritykset ovat ilmaisseet julkisen kuulemisen kautta halukkuutensa mineraalien vastuulliseen hankintaan ja raportoineet nykyisistä järjestelmistä, joiden tarkoituksena on saavuttaa yritysten yhteiskuntavastuuta koskevat tavoitteet, täyttää asiakkaiden toiveet tai turvata hankinnat. OECD:n due diligence ‑ohjeiden mukaisesti todetaan, että due diligence aiheuttaa konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla käytännön haasteita, minkä vuoksi sen soveltamisessa tarvitaan joustavuutta. Yrityksen yksittäisiin olosuhteisiin soveltuvan due diligence -järjestelmän luonne ja laajuus riippuvat monista tekijöistä, muun muassa sen koosta ja asemasta toimitusketjussa, ja siinä on otettava täysimääräisesti huomioon pk-yritysten kohtaamat haasteet.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Sulattamot ja jalostamot ovat tärkeitä kohtia mineraalien globaaleissa toimitusketjuissa, koska tyypillisesti ne ovat viimeinen vaihe, jossa due diligence voidaan tosiasiallisesti varmistaa keräämällä, paljastamalla ja todentamalla tiedot mineraalien alkuperästä ja alkuperäketjusta. Tämän muuntamisvaiheen jälkeen katsotaan usein, että mineraalien alkuperää on mahdotonta jäljittää. Unionin luettelo vastuullisesti toimivista sulattamoista ja jalostamoista voisi näin ollen tarjota avoimuutta ja varmuutta toimitusketjun loppupään yrityksille toimitusketjun due diligence -käytäntöjen osalta.

(13) Tuojat ovat tärkeitä kohtia mineraalien ja metallien globaaleissa toimitusketjuissa, koska tyypillisesti ne ovat hyvässä asemassa keräämään, paljastamaan ja todentamaan tiedot mineraalien ja metallien alkuperästä ja alkuperäketjusta. Unionin luettelo vastuullisesti toimivista tuojista voisi näin ollen tarjota avoimuutta ja varmuutta toimitusketjun loppupään yrityksille, joiden on itsekin noudatettava, sen mukaan, mikä niiden asema toimitusketjussa on, due diligence ‑sääntöjä, sellaisina kuin ne ovat määritettyinä tässä asetuksessa ja OECD:n due diligence -ohjeissa.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) On jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten vastuulla varmistaa vastuullisten tuojien antaman omaehtoisen vakuutuksen yhdenmukainen noudattaminen tekemällä asianmukaisia jälkitarkastuksia sen todentamiseksi, noudattavatko omaehtoisen vakuutuksen antaneet asetuksen soveltamisalaan kuuluvien mineraalien ja/tai metallien vastuulliset tuojat toimitusketjun due diligence -velvoitteita. Tällaisia tarkastuksia koskevia tietoja olisi säilytettävä vähintään 5 vuotta. On jäsenvaltioiden vastuulla antaa säännöt, joita sovelletaan tämän asetuksen säännösten rikkomiseen.

(14) On jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten vastuulla varmistaa vastuullisten tuojien sertifiointimekanismin yhdenmukainen noudattaminen tekemällä asianmukaisia jälkitarkastuksia sen todentamiseksi, noudattavatko sertifioidut vastuulliset tuojat asetuksen soveltamisalaan kuuluvien mineraalien ja/tai metallien vastuulliset tuojat toimitusketjun due diligence ‑velvoitteita. Tällaisia tarkastuksia koskevia tietoja olisi säilytettävä vähintään 5 vuotta. Olisi oltava komission vastuulla antaa säännöt, joita sovelletaan tämän asetuksen säännösten rikkomiseen, ja tiedottaa niistä jäsenvaltioille.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Tämän asetuksen moitteettoman täytäntöönpanon varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Vastuullisten sulattamojen ja jalostamojen luetteloon ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten luetteloon liittyvää täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/201111 mukaisesti.

(15) Tämän asetuksen moitteettoman täytäntöönpanon varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Vastuullisten tuojien luetteloon ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten luetteloon liittyvää täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/201111 mukaisesti.

__________________

_______________

11 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

11 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a) Tämän asetuksen vaikuttavuuden varmistamiseksi yksilöimällä jatkuvasti mineraaleja ja metalleja, joita hankitaan aseistettujen ryhmien ja turvallisuusjoukkojen rahoittamiseen konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat liitteen I mukaisen mineraalien ja metallien luettelon tarkistamista. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) Komissio raportoi neuvostolle ja Euroopan parlamentille säännöllisesti järjestelmän vaikutuksista. Komissio tarkastelee viimeistään kolme vuotta asetuksen voimaantulosta ja joka kuudes vuosi sen jälkeen asetuksen toimintaa ja vaikuttavuutta, mukaan luettuna sen soveltamisalaan kuuluvien mineraalien vastuullisen hankinnan edistäminen konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta. Kertomuksiin liitetään tarvittaessa asiaankuuluvia säädösehdotuksia, joihin saattaa sisältyä pakollisia toimenpiteitä,

(16) Komissio raportoi neuvostolle ja Euroopan parlamentille säännöllisesti järjestelmän vaikutuksista. Komissio tarkastelee viimeistään kolme vuotta asetuksen voimaantulosta ja joka kuudes vuosi sen jälkeen asetuksen toimintaa ja vaikuttavuutta, mukaan luettuna sen soveltamisalaan kuuluvien mineraalien ja metallien vastuullisen hankinnan edistäminen konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta. Kertomuksiin liitetään tarvittaessa asiaankuuluvia säädösehdotuksia,

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tällä asetuksella perustetaan omaehtoiseen vakuutukseen perustuva toimitusketjun due diligence -periaatteita koskeva unionin järjestelmä, joka on pakollinen ja jolla voidaan estää aseistettujen ryhmien ja turvallisuusjoukkojen12 tinalla, tantaalilla, volframilla ja niiden malmeilla sekä kullalla käymä kauppa. Sen tarkoituksena on tarjota avoimuutta ja varmuutta konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta hankintoja tekevien tuojien, sulattamojen ja jalostamojen hankintakäytäntöjen osalta.

1. Tällä asetuksella perustetaan toimitusketjun due diligence -periaatteita koskeva unionin pakollinen järjestelmä, jotta voidaan lopettaa aseistettujen ryhmien ja turvallisuusjoukkojen12 mineraaleilla ja metalleilla käymä kauppa. Sen tarkoituksena on tarjota avoimuutta ja varmuutta mineraalien ja metallien toimitusketjuihin erityisesti sulattamoille ja jalostamoille, jotka tekevät hankintoja konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta.

__________________

 

12 ’Aseistetut ryhmät ja turvallisuusjoukot’ sellaisina kuin ne on määritelty OECD:n ohjeiden OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition liitteessä II; OECD Publishing, OECD, 2013. http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.

 

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

 

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan sellaisia unionin tuojia koskevat toimitusketjun due diligence ‑velvoitteet, jotka omaehtoisen vakuutuksensa mukaisesti ilmoittavat olevansa sellaisten mineraalien tai metallien vastuullisia tuojia, jotka sisältävät tinaa, tantaalia, volframia ja kultaa tai koostuvat niistä liitteen I mukaisesti.

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan kaikkia sellaisia unionin tuojia koskevat toimitusketjun due diligence -velvoitteet, jotka toimittavat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia mineraaleja ja metalleja, OECD:n due diligence ‑ohjeiden mukaisesti. Sen tarkoituksena on varmistaa tuojien hankintakäytäntöjen avoimuus ja jäljitettävyys, kun ne tekevät hankintoja konfliktialueilla tai korkean riskin alueilla, jotta väkivaltaisia konflikteja ja ihmisoikeusloukkauksia voidaan vähentää tai ne voidaan poistaa rajoittamalla aseistettujen ryhmien ja turvallisuusjoukkojen mahdollisuuksia käydä kauppaa kyseisillä mineraaleilla ja metalleilla.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Tätä asetusta sovelletaan kaikissa mineraalien ja metallien toimitusketjun vaiheissa yrityksiin, jotka saattavat hankkia tai käyttää konfliktialueilta tai korkean riskin alueilta peräisin olevia mineraaleja ja metalleja.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b. Tahattomien markkinahäiriöiden välttämiseksi tässä asetuksessa erotetaan toisistaan toimitusketjun alku- ja loppupäässä olevien yritysten roolit. Due diligence -velvoitteiden noudattaminen on mukautettava yrityksen toimintaan ja sen asemaan toimitusketjussa.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti

 

 

2 c. Komissio voi yhteistyössä sertifiointiorganisaatioiden ja OECD:n ohjeiden mukaisesti antaa lisäohjeita velvoitteista, jotka yritysten on täytettävä, sen mukaan, mikä niiden asema toimitusketjussa on, ja huolehtia siitä, että järjestelmä sisältää joustavan menettelyn, jossa otetaan huomioon pk-yritysten asema.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) ’mineraaleilla’ malmeja ja rikasteita, jotka sisältävät tinaa, tantaalia ja volframia sekä kultaa liitteen I mukaisesti;

a) ’asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla mineraaleilla ja metalleillakaikkia liitteessä I lueteltuja mineraaleja ja metalleja;

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) ’metalleilla’ metalleja, jotka sisältävät tinaa, tantaalia ja volframia sekä kultaa tai koostuvat niistä liitteen I mukaisesti;

Poistetaan.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a) ’OECD:n due diligence -ohjeilla’ OECD:n ohjeita Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition liitteessä II; OECD Publishing, OECD, 2013 sekä kaikkia neuvoston suosituksia, liitteitä ja täydennyksiä, joita voidaan ajoittain muuttaa tai korvata;

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e) ’konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla’ alueita, joilla on käynnissä aseellinen konflikti tai jotka ovat epävakaassa konfliktinjälkeisessä tilanteessa ja joiden hallinto ja turvallisuus ovat heikolla pohjalla tai puuttuvat kokonaan, kuten toimintakyvyttömät valtiot, ja joilla kansainvälistä lakia rikotaan laajasti ja järjestelmällisesti, mukaan luettuna ihmisoikeusrikkomukset;

e) ’konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla’ alueita, joille on ominaista aseellinen konflikti, laajalle levinnyt väkivalta tai muut ihmisille haittaa aiheuttavat riskit, ja tätä varten todetaan, että

 

i) aseellisia konflikteja voi esiintyä eri muodoissa, kuten kansainvälisenä konfliktina tai muuna kuin kansainvälisenä konfliktina, ja siinä voi olla osallisena kaksi valtiota tai useampia valtioita, tai se voi koostua vapaussodista, kapinoista, sisällissodista jne.: sekä

 

ii) korkean riskin alueisiin voi kuulua alueita, joilla on poliittista epävakautta tai sortoa, institutionaalista heikkoutta, turvattomuutta, siviili-infrastruktuurin luhistumista ja laajalle levinnyttä väkivaltaa, ja molemmille on usein ominaista laajalle levinneet ihmisoikeusloukkaukset ja kansallisen tai kansainvälisen lainsäädännön loukkaukset;

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a) ’toimitusketjun loppupään yrityksellä’ metallien myyjiä ja metallipörssien toimijoita, osien, tuotteiden ja alkuperäisten laitteiden valmistajia ja vähittäiskauppiaita;

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g) ’tuojalla’ kaikkia luonnollisia tai oikeushenkilöitä, jotka ilmoittavat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia mineraaleja tai metalleja luovutettaviksi vapaaseen liikkeeseen neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/199213 79 artiklan mukaisesti;

g) ’tuojalla’ kaikkia luonnollisia tai oikeushenkilöitä, jotka saattavat ensimmäisen kerran markkinoille tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia mineraaleja tai metalleja luovutettaviksi vapaaseen liikkeeseen neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/199213 79 artiklan mukaisesti;

__________________

__________________

13 Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, yhteisön tullikoodeksista (EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1).

13 Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, yhteisön tullikoodeksista (EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1).

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h) ’vastuullisella tuojalla’ tuojaa, joka päättää antaa omaehtoisen vakuutuksen tämän asetuksen sääntöjen mukaisesti;

h) ’vastuullisella tuojalla’ tuojaa, joka noudattaa tämän asetuksen sääntöjä;

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h a) ’vastuullisella yrityksellä’ yrityksiä, jotka noudattavat due diligence ‑periaatteita, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä OECD:n due diligence ‑ohjeissa;

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – I alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i) ’omaehtoisella vakuutuksellasen ilmoittamista, että taho noudattaa hallintojärjestelmiin, riskinhallintaan, kolmannen osapuolen suorittamiin tarkastuksiin ja tietojen ilmoittamiseen liittyviä velvoitteita tämän asetuksen mukaisesti;

i) ’vastuullisen tuojan eurooppalaisella sertifioinnilla’ asiakirjaa, jonka toimivaltaiset viranomaiset myöntävät tuojalle, joka noudattaa tämän asetuksen sääntöjä;

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – n a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

n a) ’toimitusketjun alkupään yrityksellä’ kaivosyrityksiä (pienimuotoisista yrityksistä suuryrityksiin), mineraalien ja metallien alkuperämaan paikallisia myyjiä tai viejiä, kansainvälisiä keskusmyyjiä, mineraalien uudelleenkäsittely-yrityksiä ja sulattamoita/jalostamoita;

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – o alakohta

Komission teksti

Tarkistus

o) ’toimitusketjun due diligence ‑periaatteilla’ tinan, tantaalin, volframin ja niiden malmien sekä kullan vastuullisten tuojien velvoitteita suhteessa hallintojärjestelmiin, riskinhallintaan, kolmansien osapuolten suorittamiin tarkastuksiin ja tietojen ilmoittamiseen, jotta voidaan yksilöidä ja käsitellä konfliktialueisiin ja korkean riskin alueisiin liittyviä tosiasiallisia ja mahdollisia riskejä näiden mineraalien hankintaan liittyvien haitallisten vaikutusten estämiseksi tai vähentämiseksi;

o) ’toimitusketjun due diligence ‑periaatteilla’ vastuullisten yritysten velvoitteita suhteessa hallintojärjestelmiin, riskinhallintaan, kolmansien osapuolten suorittamiin tarkastuksiin ja tietojen ilmoittamiseen, jotta voidaan yksilöidä ja käsitellä konfliktialueisiin ja korkean riskin alueisiin liittyviä tosiasiallisia ja mahdollisia riskejä näiden mineraalien ja metallien hankintaan liittyvien haitallisten vaikutusten estämiseksi tai vähentämiseksi ja varmistaa, että hankinnalla ei edistetä mineraalien ja metallien laitonta kauppaa eikä aiheuteta ihmisoikeusloukkauksia;

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – q a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

q a) ’aseistetuilla ryhmillä ja turvallisuusjoukoilla’ OECD:n due diligence -ohjeiden liitteessä II tarkoitettuja ryhmiä;

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Vastuullisen tuojan omaehtoinen vakuutus

Vastuullisen tuojan sertifiointi

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kaikki tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien mineraalien tai metallien tuojat voivat antaa vastuullisen tuojan omaehtoisen vakuutuksen ilmoittamalla jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle noudattavansa tässä asetuksessa vahvistettuja toimitusketjun due diligence ‑velvoitteita. Ilmoituksen on sisällettävä asiakirjat, joissa tuoja vahvistaa noudattavansa velvoitteita, mukaan luettuna riippumattoman kolmannen osapuolen suorittaman tarkastuksen tulokset.

1. Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on sertifioitava vastuullisiksi tuojiksi kaikki tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien mineraalien tai metallien tuojat sen jälkeen, kun nämä ovat ilmoittaneet jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle noudattavansa tässä asetuksessa vahvistettuja toimitusketjun due diligence ‑velvoitteita. Ilmoituksen on sisällettävä asiakirjat, joissa tuoja vahvistaa noudattavansa velvoitteita, mukaan luettuna riippumattoman kolmannen osapuolen suorittaman tarkastuksen tulokset.

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on suoritettava asianmukaisia jälkitarkastuksia sen varmistamiseksi, että tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien mineraalien tai metallien vastuullisiksi tuojiksi ilmoittautuneet tuojat noudattavat tämän asetuksen 4, 5 6 ja 7 artiklan mukaisia velvoitteitaan.

2. Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on suoritettava asianmukaisia jälkitarkastuksia sen varmistamiseksi, että tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien mineraalien tai metallien vastuullisiksi tuojiksi sertifioidut tuojat noudattavat tämän asetuksen 4, 5 6 ja 7 artiklan mukaisia velvoitteitaan.

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Hallintojärjestelmää koskevat velvoitteet

Tuojiin sovellettavat hallintojärjestelmää koskevat velvoitteet

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien mineraalien tai metallien vastuullisen tuojan on

Kunkin tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien mineraalien ja metallien tuojan on OECD:n due diligence -ohjeiden mukaisesti

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) laadittava konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta mahdollisesti peräisin olevien mineraalien ja metallien toimitusketjua koskevat toimintalinjansa ja ilmoitettava ne selkeästi tavarantoimittajille ja julkistettava ne,

a) laadittava konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta mahdollisesti peräisin olevien mineraalien ja metallien toimitusketjua koskevat toimintalinjansa ja ilmoitettava ne selkeästi ja järjestelmällisesti tavarantoimittajille ja julkistettava ne,

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Riskinhallintaa koskevat velvoitteet

Tuojiin sovellettavat riskinhallintaa koskevat velvoitteet

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

5 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a artikla

 

Yrityksiin sovellettavat hallintojärjestelmää koskevat velvoitteet ja riskinhallintaa koskevat velvoitteet

 

Toimitusketjun loppupään yritykset määrittävät parhaansa mukaan toimitusketjunsa sulattamojen/jalostamojen due diligence ‑prosessin ja tarkastelevat sitä sekä arvioivat, noudattavatko ne OECD:n due diligence ‑ohjeissa esitettyjä toimenpiteitä. Toimitusketjun loppupään yritykset voivat osallistua koko alan kattaviin järjestelmiin, joissa arvioidaan, missä määrin sulattamot/jalostamot noudattavat OECD:n due diligence ‑ohjeita, ja hyödyntää näiden järjestelmien tarjoamia tietoja toteuttaakseen OECD:n due diligence ‑ohjeiden suositukset sekä asettaa nämä tiedot yleisön saataville;

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) noudatettava tarkastuksen riippumattomuuden, pätevyyden ja vastuuvelvollisuuden periaatteita OECD:n due diligence ‑ohjeiden mukaisesti.

c) noudatettava tarkastuksen riippumattomuuden, pätevyyden ja vastuuvelvollisuuden periaatteita ja kaikkia muita sovellettavia tarkastuksen soveltamisaloja, kriteereitä ja toimintoja OECD:n due diligence -ohjeiden mukaisesti.

Tarkistus  37

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) tuojan toimitusketjuun kuuluvan kunkin vastuullisen sulattamon tai jalostamon nimi ja osoite,

a) tuojan toimitusketjuun kuuluvan kunkin sulattamon tai jalostamon ja/tai yrityksen nimi ja osoite,

Tarkistus  38

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) riippumattoman kolmannen osapuolen kustakin tuojan toimitusketjuun kuuluvasta vastuullisesta sulattamosta tai jalostamosta suorittamat tarkastukset, jotka on tehty asetuksen 6 artiklassa vahvistetun soveltamisalan, tavoitteen ja periaatteiden mukaisesti,

b) riippumattoman kolmannen osapuolen kustakin tuojan toimitusketjuun kuuluvasta sulattamosta tai jalostamosta ja/tai yrityksestä suorittamat tarkastukset, jotka on tehty asetuksen 6 artiklassa vahvistetun soveltamisalan, tavoitteen ja periaatteiden mukaisesti,

Tarkistus  39

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien mineraalien tai metallien vastuullisen tuojan on asetettava toimitusketjun loppupäässä olevien ostajien saataville kaikki toimitusketjunsa due diligence ‑periaatteista hankkimansa ja säilyttämänsä tiedot, ottaen asianmukaisesti huomioon liikesalaisuus ja muut kilpailunäkökohdat.

4. Kaikkien yritysten on asetettava toimitusketjun loppupäässä olevien ostajien saataville kaikki toimitusketjunsa due diligence ‑periaatteista hankkimansa ja säilyttämänsä tiedot, ottaen asianmukaisesti huomioon liikesalaisuus ja muut kilpailunäkökohdat.

Tarkistus  40

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Luettelo vastuullisista sulattamoista ja jalostamoista

Luettelo vastuullisista mineraalien ja metallien tuojista

Tarkistus  41

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Komissio hyväksyy ja antaa julkisesti saataville jäsenvaltioiden 15 artiklassa tarkoitetuissa kertomuksissa toimittamien tietojen perusteella päätöksen, jossa luetellaan tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien mineraalien vastuullisten sulattamoiden ja jalostamoiden nimet ja osoitteet.

1. Komissio hyväksyy ja antaa julkisesti saataville jäsenvaltioiden 15 artiklassa tarkoitetuissa kertomuksissa toimittamien tietojen perusteella päätöksen, jossa luetellaan tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien mineraalien ja metallien vastuullisten tuojien nimet ja osoitteet.

Tarkistus  42

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Komissio päivittää luetteloon sisältyvät tiedot säännöllisesti. Komissio poistaa luettelosta sellaisten sulattamoiden ja jalostamoiden nimet, joita jäsenvaltiot eivät enää tunnusta 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti vastuullisiksi tuojiksi, tai sellaisten sulattamoiden ja jalostamoiden nimet, jotka kuuluvat sellaisten tuojien toimitusketjuun, joita ei enää tunnusteta vastuullisiksi tuojiksi.

4. Komissio päivittää luetteloon sisältyvät tiedot säännöllisesti. Komissio poistaa kuuden kuukauden välein luettelosta sellaisten tuojien nimet, joita jäsenvaltiot eivät enää tunnusta 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti vastuullisiksi tuojiksi, tai sellaisten sulattamoiden ja jalostamoiden nimet, jotka kuuluvat sellaisten tuojien toimitusketjuun, joita ei enää tunnusteta vastuullisiksi tuojiksi.

Tarkistus  43

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on julkaistava raportti, jossa esitetään kaikkien jälkitarkastusten täydelliset havainnot sekä kohtuullinen selvitys kyseisten havaintojen tekemisestä ja kaikki asiakirjat, joihin toimivaltainen viranomainen on perustanut havaintonsa.

Tarkistus  44

Ehdotus asetukseksi

12 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a artikla

 

’Konfliktialuetta’ tai ’korkean riskin aluetta’ koskevat tiedot

 

Komissio antaa tiiviissä yhteistyössä Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa yleisön ja yritysten saataville riittävät tiedot siitä, mitä ’konfliktialueella’ ja ’korkean riskin alueella’ tarkoitetaan ja miten ne määritetään.

Tarkistus  45

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos tämän asetuksen säännöksiä rikotaan, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on annettava ilmoitus korjaavista toimista, jotka vastuullisen tuojan on toteutettava.

2. Jos tämän asetuksen säännöksiä rikotaan, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava vastuulliselle yritykselle korjaavista toimista, jotka tämän on toteutettava.

Tarkistus  46

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Tässä asetuksessa säädetään kahden vuoden siirtymäajasta, jotta mineraalien ja metallien tuojat voivat täyttää julkista raportointia koskevat due diligence ‑velvoitteensa.

Tarkistus  47

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b. Kaikkia OECD:n ohjeiden muutoksia sovelletaan soveltuvin osin tähän asetukseen.

Tarkistus  48

Ehdotus asetukseksi

15 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

15 a artikla

 

Liitännäistoimenpiteet

 

1. Komissio toimittaa tarvittaessa siirtymäajan kuluessa lainsäädäntöehdotuksen, jolla otetaan käyttöön liitännäistoimenpiteitä, joilla lisätään tämän asetuksen vaikutusta Euroopan parlamentille ja neuvostolle annetun tiedonannon ”Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien vastuullinen hankinta – Yhteinen lähestymistapa EU:lle” (JOIN(2014)8) mukaisesti.

 

– Vastuullista toimitusketjua koskevan EU:n yhteisen toimintatavan takaavat liitännäistoimenpiteet:

 

a) tuki vastuullisia hankintoja tekeville yrityksille niille annettavien aloitteiden, teknisen tuen ja neuvonnan muodossa ottaen huomioon pk-yritysten tilanne ja niiden asema toimitusketjussa, jotta voidaan helpottaa tämän asetuksen mukaisten vaatimusten noudattamista,

 

b) kolmansien maiden ja muiden sidosryhmien kanssa käytävä jatkuva poliittinen vuoropuhelu, mukaan lukien mahdollisuus yhdenmukaistamiseen kansallisten ja alueellisten sertifiointijärjestelmien kanssa ja yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin aloitteiden kanssa,

 

c) kohdennetun kehitysyhteistyön jatkaminen kolmansien maiden kanssa, erityisesti apu konflikteihin liittymättömien mineraalien kaupalle ja paikallisten toimijoiden valmiuksien vahvistaminen tämän asetuksen säännösten noudattamisessa,

 

d) tiivis yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan ottaa käyttöön täydentäviä aloitteita kuluttaja-, sijoittaja- ja asiakastiedotuksen alalla sekä muita kannustimia yritysten vastuulliseen käytökseen ja hankintasopimuksiin sisältyviä tehokkuuslausekkeita, joita kansalliset viranomaiset ovat tehneet Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU mukaisesti.

 

2. Komissio esittää vuosittain 1 kohdan mukaisia täytäntöönpantuja liitännäistoimenpiteitä ja niiden vaikutusta ja vaikuttavuutta koskevan kertomuksen.

Tarkistus  49

Ehdotus asetukseksi

15 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

15 b artikla

 

Säädösvallan siirto

 

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 15 c artiklan mukaisesti siltä osin kuin on kyse liitteessä I esitetyn mineraalien ja metallien luettelon tarkistamisesta.

Tarkistus  50

Ehdotus asetukseksi

15 c artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

15 c artikla

 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

 

Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta …* neljän vuoden ajaksi 15 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän … vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

 

_________________

 

* EUVL: Lisätään tämän asetuksen voimaantulopäivä.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien tinan, tantaalin ja volframin, niiden malmien ja kullan toimitusketjuun sovellettavan, vastuullisten tuojien omaehtoiseen vakuutukseen perustuva unionin due diligence -järjestelmä

Viiteasiakirjat

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

13.3.2014

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

13.3.2014

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Bogdan Brunon Wenta

29.9.2014

Valiokuntakäsittely

10.11.2014

21.1.2015

 

 

Hyväksytty (pvä)

9.3.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

23

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Heubuch, Hans Jansen, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Seb Dance, Paul Rübig, Judith Sargentini

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Hilde Vautmans

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien tinan, tantaalin ja volframin, niiden malmien ja kullan toimitusketjuun sovellettavan, vastuullisten tuojien omaehtoiseen vakuutukseen perustuva unionin due diligence -järjestelmä

Viiteasiakirjat

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

5.3.2014

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

13.3.2014

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

13.3.2014

DEVE

13.3.2014

BUDG

13.3.2014

ITRE

13.3.2014

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

AFET

9.3.2015

BUDG

25.6.2014

ITRE

22.7.2014

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Iuliu Winkler

3.9.2014

 

 

 

Valiokuntakäsittely

6.11.2014

23.2.2015

19.3.2015

 

Hyväksytty (pvä)

14.4.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

22

16

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Reimer Böge, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Nicola Danti, Danuta Maria Hübner, Stelios Kouloglou, Sander Loones, Frédérique Ries, Pedro Silva Pereira, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Judith Sargentini

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

24.4.2015