Postupak : 2014/0059(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0141/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0141/2015

Rasprave :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Glasovanja :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Objašnjenja glasovanja
PV 16/03/2017 - 6.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 945kWORD 672k
24.4.2015
PE 546.838v02-00 A8-0141/2015

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju sustava Unije za samocertificiranje odgovornih uvoznika kositra, tantala i volframa, njihovih ruda i zlata koji potječu iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja postupanjem s dužnom pažnjom u lancu opskrbe

(COM(2014)0111 – C7‑0092/2014 – 2014/0059(COD))

Odbor za međunarodnu trgovinu

Izvjestitelj: Iuliu Winkler

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 EXPLANATORY STATEMENT
 MIŠLJENJE Odbora za razvoj
 POSTUPAK

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju sustava Unije za samocertificiranje odgovornih uvoznika kositra, tantala i volframa, njihovih ruda i zlata koji potječu iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja postupanjem s dužnom pažnjom u lancu opskrbe

(COM(2014)0111 – C7‑0092/2014 – 2014/0059(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0111),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 207. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8‑0092/2014),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu i mišljenje Odbora za razvoj (A8‑0141/2015),

1.      usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.      traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.      nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Prirodni mineralni resursi u sukobima pogođenim i visokorizičnim područjima unatoč svojem velikom razvojnom potencijalu mogu biti uzrokom spora u kojemu prihod ostvaren od njih raspiruje izbijanje ili nastavljanje nasilnog sukoba, potkopavajući nastojanja država na putu razvoja, dobrog upravljanja i vladavine prava. Na tim je područjima razbijanje poveznica između sukoba i nezakonitog iskorištavanja minerala od ključnog značaja za mir i stabilnost.

(1) Prirodni mineralni resursi u sukobima pogođenim i visokorizičnim područjima unatoč svojem velikom razvojnom potencijalu mogu biti uzrokom spora u kojemu prihod ostvaren od njih raspiruje izbijanje ili nastavljanje nasilnog sukoba, potkopavajući nastojanja na putu razvoja, dobrog upravljanja i vladavine prava. Na tim je područjima razbijanje poveznica između sukoba i nezakonitog iskorištavanja minerala ključan element u jamčenju mira, razvoja i stabilnosti.

Amandman  2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a) Kršenja ljudskih prava učestala su u ekstraktivnoj industriji te mogu obuhvaćati dječji rad, seksualno nasilje, prisilni nestanak, prisilno preseljavanje i uništavanje mjesta od ritualne i kulturne važnosti.

Amandman  3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Problem se odnosi na regije bogate resursima u kojima su izazov želje da na najmanju mjeru svedu financiranje naoružanih skupina i sigurnosnih snaga preuzele vlade i međunarodne organizacije zajedno s poslovnim subjektima i organizacijama civilnog društva.

(2) Problem se odnosi na područja bogata resursima u kojima su izazov želje da se spriječi financiranje naoružanih skupina i sigurnosnih snaga preuzele vlade i međunarodne organizacije zajedno s poslovnim subjektima i organizacijama civilnog društva, uključujući ženske organizacije koje prednjače u skretanju pozornosti na uvjete u kojima se ljudi iskorištavaju, a koje su nametnule te skupine, kao i na silovanje i nasilje koje se upotrebljava za kontroliranje lokalnog stanovništva.

 

(Izmjena iz koje proizlazi zamjena riječi 'regije' riječju 'područja' primjenjuje se na cijeli tekst. Njezino usvajanje zahtijevat će odgovarajuće promjene u cijelome tekstu.)

Justification

In the interest of internal legal consistency, all references to "regions" should be amended to "areas", to better reflect the definition contained in Article 2, which speaks only of "areas" rather than "regions."

Amandman  4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a) Ova Uredba jedan je od načina iskorjenjivanja financiranja naoružanih skupina kontroliranjem trgovine mineralima iz regija u sukobima; to ne mijenja činjenicu da bi se djelovanja vanjske politike i razvoja Unije trebala fokusirati na borbu protiv lokalne korupcije i propusnosti granica te na obučavanje lokalnog stanovništva i njihovih predstavnika kako bi pokazali kršenja.

Justification

This regulation should be seen as a means rather than an end, with a view to combating trafficking.

Amandman  5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Europski je parlament 7. listopada 2010. donio Rezoluciju kojom se Uniju poziva da donese zakone slične američkom zakonu o „konfliktnim mineralima” zvanom odjeljak 1502. Zakona o Dodd-Frankovoj reformi Wall Streeta i zaštiti potrošača, a Komisija je u svojim komunikacijama iz 2011. i 2012. najavila svoju namjeru da istraži načine za poboljšanje transparentnosti duž lanca opskrbe, uključujući aspekte povezane s dužnom pažnjom. U potonjoj Komunikaciji i u skladu s obvezom preuzetom na Vijeću ministara OECD-a u svibnju 2011. Komisija se zalagala da se snažnije podupru i koriste Smjernice OECD-a za multinacionalna poduzeća i Smjernice OECD-a o dužnoj pažnji, čak i izvan članstva OECD-a.

(7) U svojim rezolucijama od 7. listopada 2010., 8. ožujka 2011., 5. srpnja 2011. i 26. veljače 2014. Europski parlament pozvao je Uniju da donese zakone slične američkom zakonu o „konfliktnim mineralima” poznatom kao odjeljak 1502. Zakona o Dodd-Frankovoj reformi Wall Streeta i zaštiti potrošača, a Komisija je u svojim komunikacijama iz 2011. i 2012. najavila svoju namjeru da istraži načine za poboljšanje transparentnosti duž lanca opskrbe, uključujući aspekte povezane s dužnom pažnjom. U potonjoj Komunikaciji i u skladu s obvezom preuzetom na Vijeću ministara OECD-a u svibnju 2011. Komisija se zalagala da se snažnije podupru i koriste Smjernice OECD-a za multinacionalna poduzeća i Smjernice OECD-a o dužnoj pažnji, čak i izvan članstva OECD-a.

Amandman  6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Građani Unije i čimbenici civilnog društva izgradili su svijest o tome da trgovačka društava posluju pod nadležnošću Unije, a da nisu odgovorna za svoje potencijalne poveznice s nezakonitim vađenjem i trgovinom mineralima iz regija u sukobima. Posljedica je da se na temelju tih minerala, koji su potencijalno prisutni u potrošačkim proizvodima, potrošači povezuju sa sukobima izvan Unije. U tu su svrhu građani zatražili, posebno kroz peticije, da se Europskom parlamentu i Vijeću predlože zakoni prema kojima će se trgovačka društva smatrati odgovornima u skladu sa Smjernicama kako su utvrdili UN i OECD.

(8) Građani Unije i čimbenici civilnog društva izgradili su svijest o tome da trgovačka društava posluju pod nadležnošću Unije, a da nisu odgovorna za svoje potencijalne poveznice s nezakonitim vađenjem i trgovinom mineralima iz regija u sukobima. Posljedica je da se na temelju tih minerala, koji su potencijalno prisutni u potrošačkim proizvodima, potrošači povezuju sa sukobima izvan Unije. Kao takvi, potrošači su neizravno povezani sa sukobima koji ozbiljno utječu na ljudska prava, posebno na prava žena s obzirom na to da se naoružane skupine često koriste masovnim silovanjem kao namjernom strategijom zastrašivanja i kontroliranja lokalnog stanovništva radi zaštićivanja svojih interesa. U tu su svrhu građani zatražili, posebno kroz peticije, da se Europskom parlamentu i Vijeću predlože zakoni prema kojima će se trgovačka društva smatrati odgovornima u skladu sa Smjernicama kako su utvrdili UN i OECD.

Amandman  7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) U smislu ove Uredbe, postupanje s dužnom pažnjom trajan je proces, proaktivan i reaktivan, kojim poslovni subjekti prate i upravljaju svojim kupovinama i prodajom kako bi bili sigurni da ne doprinose sukobima i njihovu štetnom utjecaju.

(9) U smislu ove Uredbe, postupanje s dužnom pažnjom trajan je proces, proaktivan i reaktivan, kojim uvoznici mogu pratiti i upravljati svojim lancima opskrbe kako bi bili sigurni da ne doprinose sukobima i njihovu štetnom utjecaju. Ovom bi se Uredbom trebalo osigurati da je poveznica između sukoba i nezakonitog iskorištavanja razbijena, a da se pritom ne potkopava gospodarska važnost trgovine kositrom, tantalom, volframom i zlatom za razvoj dotičnih zemalja.

Amandman  8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11a) Direktivom 2014/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća1a od trgovačkih društava s više od 500 zaposlenika traži se da objavljuju informacije o nizu politika, uključujući politike o ljudskim pravima, borbi protiv korupcije i dužnoj pažnji u lancu opskrbe. Tom Direktivom predviđeno je da Komisija izradi smjernice kako bi se olakšalo objavljivanje tih informacija. Komisija bi trebala razmotriti uključivanje pokazatelja uspješnosti u vezi s mineralima koji potječu iz područja pogođenih sukobima i visokorizičnih područja u te smjernice.

 

__________________

 

1a Direktiva 2014/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu objavljivanja nefinancijskih informacija i informacija o raznolikosti određenih velikih poduzeća i grupa (SL L 330, 15.11.2014., str. 1).

Justification

The directive on disclosure of non-financial and diversity information by certain large groups and companies (Directive 2014/95/EU), which was adopted by Parliament and Council in 2014 and which will be applicable in 2017, enhances business transparency on social and environmental matters and also covered supply chain due diligence. The Commission will need to draft the guidelines on the methodology in 2016 and use of international standards and non-financial performance indicators in order to assist undertakings in their reporting. In this context the rapporteur wants the Commission also to include reporting on supply chain due diligence in relation to conflict minerals. This reporting requirement for large groups and companies needs to be coordinated with the decision making on the Regulation proposed by the Commission.

Amandman  9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11b) Mnogi postojeći sustavi dužne pažnje u lancu opskrbe mogli bi doprinijeti postizanju ciljeva ove Uredbe. Već postoje poslovni planovi usmjereni na razbijanje veze između sukoba i nabavljanja kositra, tantala, volframa i zlata. Ti se planovi koriste revizijama koje obavljaju nezavisne treće strane kako bi certificirale talionice i rafinerije koje imaju sustave koji osiguravaju samo odgovorno nabavljanje minerala. Ti bi se poslovni planovi mogli priznati u okviru sustava Unije. Međutim, potrebno je pojasniti kriterije i postupke za priznavanje takvih planova kao jednakovrijednih uvjetima ove Uredbe kako bi se omogućilo poštovanje visokih standarda i izbjegla dvostruka revizija.

Amandman  10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) Trgovačka društva u Uniji izrazila su tijekom javnog savjetovanja interes za odgovorno nabavljanje minerala te su izvijestila o svojim trenutačnim poslovnim planovima koji su smišljeni tako da slijede njihove ciljeve društveno odgovornih poduzeća, zahtjeve potrošača ili sigurnost njihove robe. Međutim, trgovačka društva u Uniji izvijestila su i o nebrojenim teškoćama u ostvarenju postupka dužne pažnje u lancu opskrbe zbog toga što su svjetski opskrbni lanci dugački i složeni te uključuju velik broj gospodarskih subjekata koji su često nedovoljno osviješteni ili etički nekorektni. Troškove odgovornog nabavljanja minerala i utjecaj koji ono može imati na konkurentnost posebno SMP-ova trebala bi pratiti Komisija.

(12) Trgovačka društva u Uniji izrazila su tijekom javnog savjetovanja interes za odgovorno nabavljanje minerala te su izvijestila o svojim trenutačnim poslovnim planovima koji su smišljeni tako da slijede njihove ciljeve društveno odgovornih poduzeća, zahtjeve potrošača ili sigurnost njihove robe. Međutim, trgovačka društva u Uniji izvijestila su i o nebrojenim teškoćama i izazaovima u praksi u ostvarenju postupka dužne pažnje u lancu opskrbe zbog toga što su svjetski opskrbni lanci dugački i složeni te uključuju velik broj gospodarskih subjekata koji su često nedovoljno osviješteni ili etički nekorektni. Troškove odgovornog nabavljanja minerala, revizija koje provode treće strane te njihove administrativne posljedice i utjecaj koji mogu imati na konkurentnost posebno MSP-ova trebala bi pozorno pratiti Komisija i o njima izvješćivati. Komisija bi mikropoduzećima, malim i srednjim poduzećima trebala pružiti tehničku i financijsku pomoć te omogućiti razmjenu informacija radi provedbe ove Uredbe. Mala i srednja poduzeća s poslovnim nastanom u EU-u koja uvoze minerale i metale te uvode sustave dužne pažnje trebala bi primiti financijsku potporu u okviru programa Komisije COSME.

Amandman  11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12a) Odgovorni uvoznici koji prihvate sustav samocertificiranja na temelju ove Uredbe trebali bi se certificirati posredstvom oznake.

Amandman  12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12b) Trgovačka društva s poslovnim nastanom u Uniji koja posluju s kraja lanca opskrbe a koja dobrovoljno uvedu mehanizma odgovorne opskrbe mineralima trebala bi certificirati nadležna tijela država članica posredstvom oznake. Komisija bi se trebala oslanjati na Smjernice OECD-a o dužnoj pažnji kad je riječ o postavljanju kriterija za dodjelu certifikacija i u tu se svrhu mogu konzultirati s Tajništvom OECD-a. Uvjeti za dodjeljivanje „Europskog certifikata odgovornosti” trebali bi biti strogi koliko i uvjeti koje nameće sustav certificiranja OECD-a. Trgovačka društva koja budu nositelji „Europskog certifikata odgovornosti” potiču se da tu činjenicu naznačuju na svojim internetskim stranicama i da je uvrste među informacije koje daju europskim potrošačima.

Amandman  13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12c) U Zajedničkoj komunikaciji od 5. ožujka 2014.1a Komisija i potpredsjednica Komisije/Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku iznijele su planove za provedbu popratnih mjera osmišljenih za poticanje odgovornog nabavljanja te postizanje visoke razine sudjelovanja trgovačkih društava, vodeći računa o troškovima koje dužna pažnja podrazumijeva, posebno za mala i srednja poduzeća te mikropoduzeća.

 

__________________

 

1a Zajednička komunikacija Europskom parlamentu i Vijeću o odgovornom nabavljanju minerala koji potječu iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja od 5. ožujka 2014. (JOIN(2014)0008).

Amandman  14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13) Talionice i rafinerije važna su točka u globalnim lancima opskrbe mineralima s obzirom na to da su oni obično zadnja faza u kojoj se dužna pažnja može djelotvorno zajamčiti prikupljanjem, otkrivanjem i provjerom informacija o podrijetlu minerala i lanca nadzora (sljedivost dokumentacije). Nakon ove transformacijske faze često se smatra neizvedivim ući u trag izvornim mineralima. Stoga bi Unijin popis odgovornih talionica i rafinerija mogao trgovačkim društvima s kraja poslovnog lanca pružiti transparentnost i sigurnost u pogledu dužne pažnje u opskrbnom lancu.

(13) Talionice i rafinerije važna su točka u globalnim lancima opskrbe mineralima s obzirom na to da su oni obično zadnja faza u kojoj se dužna pažnja može djelotvorno zajamčiti prikupljanjem, otkrivanjem i provjerom informacija o podrijetlu minerala i lanca nadzora (sljedivost dokumentacije). Nakon ove transformacijske faze često se smatra neizvedivim ući u trag izvornim mineralima. To se odnosi i na reciklirane metale koji su podvrgnuti dodatnim koracima u transformacijskom procesu. Stoga bi Unijin popis odgovornih talionica i rafinerija mogao trgovačkim društvima s kraja poslovnog lanca pružiti transparentnost i sigurnost u pogledu dužne pažnje u opskrbnom lancu. U skladu sa Smjernicama OECD-a o dužnoj pažnji neovisne treće strane trebale bi provesti revizije praksi postupanja s dužnom pažnjom u lancu opskrbe koje primjenjuju poduzeća s početka lanca poput talionica i rafinerija, također s ciljem uvrštenja na popis odgovornih talionica i rafinerija.

Amandman  15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13a) Talionice i rafinerije koje obrađuju i uvoze minerale i njihove koncentrate trebale bi imati obvezu primjene sustava Unije za postupanje s dužnom pažnjom u lancu opskrbe.

Justification

Smelters and refiners are key actors in the supply chain, as they are involved in the stage when minerals and their concentrates are processed. They are therefore in a better position to gather, communicate and verify information about the origin of minerals and the various operators that have been responsible for them. For this reason, compliance with the regulation should be mandatory for them.

Amandman  16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13b) Upotreba svih minerala i metala koji su obuhvaćeni ovom Uredbom trebala bi odgovarati zahtjevima ove Uredbe. Pridržavanje odredbi ove Uredbe neizostavno je za uvoznike.

Amandman  17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15) Radi osiguranja primjerene provedbe ove Uredbe provedbene ovlasti treba prenijeti na Komisiju. Provedbene ovlasti u pogledu popisa odgovornih talionica i rafinerija i popisa nadležnih tijela država članice trebale bi se ostvarivati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/211.

(15) Radi osiguranja primjerene provedbe ove Uredbe provedbene ovlasti treba prenijeti na Komisiju. Provedbene ovlasti u pogledu popisa odgovornih uvoznika, popisa odgovornih talionica i rafinerija te popisa nadležnih tijela država članica trebale bi se ostvarivati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011.

Justification

The rapporteur wants to include a list of responsible importers as annex to the Regulation. Since the Commission drafts these lists with little margin of discretion, not going beyond simple implementation, implementing acts seem to be the right choice.

Amandman  18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15a) Kako bi se zajamčila učinkovita provedba ove Uredbe, trebalo bi predvidjeti dvogodišnje prijelazno razdoblje kako bi Komisija mogla uspostaviti sustav revizije trećih strana i kako bi se odgovorni uvoznici mogli upoznati sa svojim obvezama na temelju ove Uredbe.

Justification

The rapporteur is aware of the complex challenges involved, but hopes that the Commission will be able to put in place the structures needed to operate the system in two years.

Amandman  19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15b) Komisija bi trebala redovito preispitivati svoju financijsku pomoć i političke obveze u odnosu na sukobom pogođena i visokorizična područja u kojima se iskapaju kositar, tantal, volfram i zlato, posebno u regiji Velikih jezera, kako bi osigurala usklađenost politika te potaknula i ojačala poštovanje dobrog upravljanja, vladavine prava i, ponajprije, etičkoga rudarenja.

Amandman  20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16) Komisija bi trebala redovno izvješćivati Vijeće i Europski parlament o učincima plana. Najkasnije tri godine nakon što ova Uredba stupi na snagu i svakih šest godina nakon toga Komisija bi trebala preispitati funkcioniranje i učinkovitost ove Uredbe, uključujući u pogledu promicanja i odgovornog nabavljanja njome obuhvaćenih minerala iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja. Ta izvješća mogu prema potrebi biti popraćena zakonodavnim prijedlozima, koji mogu uključivati obvezujuće mjere,

(16) Komisija bi trebala redovno izvješćivati Europski parlament i Vijeće o učincima plana. Dvije godine od datuma početka primjene ove Uredbe i svake tri godine nakon toga Komisija bi trebala preispitati funkcioniranje i učinkovitost ove Uredbe te posljednji učinak postojećeg programa na terenu u pogledu promicanja odgovornog nabavljanja njome obuhvaćenih minerala iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja te o tome izvješćivati Europski parlament i Vijeće. Pri obavljanju ispitivanja Komisija bi trebala cjelovito analizirati i ocijeniti sve aspekte ove Uredbe, u kontekstu integriranoga pristupa, te njezine učinke i troškove, posebno na talionice, rafinerije i uvoznike koji se pridržavaju uvjeta o postupanju s dužnom pažnjom, sve moguće preusmjeravanje trgovine s rudarskih područja i njezin utjecaj na ljude koji rade na terenu, uz poseban naglasak na rudarima obrtnicima. Preispitivanje bi trebalo uključivati doprinos relevantnih dionika, što obuhvaća vlade, poduzeća, mala i srednja poduzeća i lokalnocivilno društvo, kao i one na koje se izravno utječe na terenu u sukobima pogođenim područjima. Ta izvješća mogu prema potrebi biti popraćena zakonodavnim prijedlozima, koji mogu uključivati obvezujuće mjere,

Amandman  21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16a) U zajedničkoj komunikaciji od 5. ožujka 2014. Komisija i Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku obvezale su se da će provesti prateće mjere koje vode do integriranog pristupa EU-a odgovornom nabavljanju, paralelno s ovom Uredbom, ne samo s ciljem postizanja visoke razine sudjelovanja trgovačkih društava u sustavu Unije predviđenim ovom Uredbom, nego i osiguravanjem globalnog, usklađenog i sveobuhvatnog pristupa kojim se promiče odgovorno nabavljanje iz sukobom pogođenih područja.

Justification

Conflict minerals are one aspect of driving armed conflict. Frequently, other political, economic and social causes are the main drivers, and these must be taken into account. It is essential, therefore, that this Regulation be located within a broader framework of actions and measures designed to prevent and end armed conflicts.

Amandman  22

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Uredbom se utvrđuje obveza dužne pažnje za uvoznike u Uniji koji se odluče samocertificirati kao odgovorni uvoznici minerala ili metala koji sadržavaju kositar, tantal, volfram i zlato ili se od njih sastoje, kako je utvrđeno Prilogom I.

2. Uredbom se utvrđuje obveza dužne pažnje za uvoznike u Uniji koji se odluče samodeklarirati kao odgovorni uvoznici minerala ili metala koji sadržavaju kositar, tantal, volfram i zlato ili se od njih sastoje, kako je utvrđeno Prilogom I.

 

(Ova se izmjena primjenjuje u cijelom tekstu. Njezino usvajanje zahtijevat će odgovarajuće promjene u cijelome tekstu.)

Amandman  23

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Metali za koje se može razumno pretpostaviti da su reciklirani isključuju se iz područja primjene ove Uredbe.

Justification

In line with the OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas, metals reasonably assumed to be recycled are excluded from the scope of this Regulation.

Amandman  24

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) „sukobima pogođena i visokorizična područja” znači područja u stanju oružanog sukoba te područja sa slabim upravljanjem, slabom sigurnošću ili bez njih, kao u propalim državama s raširenim i sustavnim kršenjima međunarodnog prava uključujući povrede ljudskih prava;

(e) „sukobima pogođena i visokorizična područja” znači područja u stanju oružanog sukoba, uz prisutnost raširenoga nasilja, sloma civilne infrastrukture, područja sa slabim upravljanjem, slabom sigurnošću ili bez njih, kao u propalim državama koje su obilježene raširenim i sustavnim kršenjima ljudskih prava, kako je određeno međunarodnim zakonom;

Justification

The definition as proposed by the Commission remains vague and could give rise to uncertainty in implementation. Therefore, it is suggested, for the sake of legal clarity, to amend the definition.

Amandman  25

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g) „uvoznik” znači svaka fizička ili pravna osoba koja prijavljuje minerale i metale iz područja primjene ove Uredbe za stavljanje u slobodni promet u smislu članka 79. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2193/199213;

(g) „uvoznik” znači svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji koja podnosi prijavu za stavljanje u slobodni promet minerala i metala iz područja primjene ove Uredbe u svoje ime ili osoba za čiji se račun takva prijava podnosi; zastupnik koji podnosi prijavu, a djeluje u ime i za račun druge osobe, ili zastupnik koji djeluje u svoje vlastito ime i za račun druge osobe jednako se smatraju uvoznicima za potrebe ove Uredbe;

__________________

 

13 Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 302, 19.10.1992., str.1.).

 

Amandman  26

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba) „reciklirani metali” znači proizvodi vraćeni od krajnjeg korisnika ili nakon potrošnje ili otpad obrađenih metala koji nastaje tijekom proizvodnje proizvoda; „reciklirani metali” uključuju suvišni, zastarjeli, neispravni i otpadni metalni materijal koji sadrži rafinirane ili obrađene metale koji su primjereni za recikliranje u proizvodnji kositra, tantala, volframa i/ili zlata; djelomično obrađeni i neobrađeni minerali ili minerali koji su nusproizvod druge rude nisu reciklirani metali;

Justification

In line with the OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas, metals reasonably assumed to be recycled are excluded from the scope of this Regulation.

Amandman  27

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i) „samocertificiranje” znači nečiji čin davanja izjave o vlastitom pridržavanju obveze koja se odnosi na sustave upravljanja, upravljanje rizikom, revizije koje provodi treća strana i objavljivanje podataka kako je uspostavljeno ovo Uredbom;

(i) „samocertificiranje” znači nečiji čin davanja izjave o vlastitom pridržavanju obveze koja se odnosi na sustave upravljanja, upravljanje rizikom, ocjenjivanje sukladnosti koje provodi treća strana i objavljivanje podataka kako je uspostavljeno ovo Uredbom;

 

(Ova se izmjena primjenjuje u cijelom tekstu. Njezino usvajanje zahtijevat će odgovarajuće promjene u cijelome tekstu.)

Justification

To speed up the legislative process this amendment introduces an idea proposed by the Netherlands which is under discussion in the Council at the moment. To allow this House an early discussion of this proposal and a respective positioning this amendment has been tabled.

Amandman  28

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točka p

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(p) odgovorne talionice ili rafinerije” znači talionice ili rafinerije u lancu opskrbe odgovornog uvoznika;

(p) odgovorna talionica ili rafinerija” znači svaka talionica ili rafinerija koja se pridržava Smjernica OECD-a o dužnoj pažnji i čija se revidirana izvješća podnose u skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom (c);

Justification

This definition includes global smelters, refiners and other upstream actors located outside the EU.

Amandman  29

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točka qa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(qa) „poslovni plan” znači kombinacija dobrovoljnih postupaka, alata i mehanizama dužne pažnje u lancu opskrbe koju su razvile ili je nadziru odgovarajuća industrijska udruženja, uključujući ocjenjivanja sukladnosti koja provode treće strane;

Amandman  30

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točka qb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(qb) „naoružane skupine i sigurnosne snage” znači skupine iz Priloga II. Smjernica OECD-a o dužnoj pažnji;

Amandman  31

Prijedlog uredbe

Članak 4. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) donosi svoju politiku u pogledu lanca opskrbe mineralima i metalima koji potencijalno potječu iz sukobima pogođenih i visokorizičnih zemalja i o njoj jasno izvješćuje dobavljače i javnost,

(a) donosi svoju politiku u pogledu lanca opskrbe mineralima i metalima koji potencijalno potječu iz sukobima pogođenih i visokorizičnih zemalja i o njoj jasno i sustavno izvješćuje dobavljače i javnost;

Amandman  32

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odgovorni uvoznik minerala ili metala iz područja primjene ove Uredbe obavlja reviziju posredstvom neovisne treće strane.

Odgovorni uvoznik minerala ili metala iz područja primjene ove Uredbe traži od prijavljenog tijela za ocjenjivanje sukladnosti da obavi ocjenjivanje sukladnosti u skladu s programom ocjenjivanja sukladnosti iz članka 6.a.

Justification

To speed up the legislative process this amendment introduces an idea proposed by the Netherlands which is under discussion in the Council at the moment. To allow this House an early discussion of this proposal and a respective positioning this amendment has been tabled.

Amandman  33

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Revizijom koju obavlja neovisna treća strana

Briše se.

(a) zahvaćaju se sve aktivnosti odgovornog uvoznika, postupci i sustavi upotrijebljeni za provedbu dužne pažnje u lancu opskrbe mineralima ili metalima iz područja primjene Uredbe uključujući sustav upravljanja tog odgovornog uvoznika, njegovo upravljanje rizicima i objavljivanje informacija,

 

(b) kao cilj se utvrđuje određivanje usklađenosti prakse postupanja s dužnom pažnjom u lancu opskrbe odgovornog uvoznika s člancima 4., 5., 6.,i 7. ove Uredbe,

 

(c) poštuju se načela revizije o neovisnosti, nadležnosti i odgovornosti kako je utvrđeno Smjernicama OECD-a o dužnoj pažnji.

 

Justification

To speed up the legislative process this amendment introduces an idea proposed by the Netherlands which is under discussion in the Council at the moment. To allow this House an early discussion of this proposal and a respective positioning this amendment has been tabled.

Amandman  34

Prijedlog uredbe

Članak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 6.a

 

Program ocjenjivanja sukladnosti

 

Komisija donosi provedbeni akt kojim se uspostavlja jedan ili više programa ocjenjivanja sukladnosti koji:

 

a) obuhvaćaju sve aktivnosti odgovornog uvoznika, postupke i sustave upotrijebljene za provedbu dužne pažnje u lancu opskrbe mineralima ili metalima iz područja primjene Uredbe uključujući sustav upravljanja tog odgovornog uvoznika, njegovo upravljanje rizicima i objavljivanje informacija;

 

 

i

 

b) predviđaju pretpostavku sukladnosti s uvjetima iz članaka 4., 5. i 7.

 

 

Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13. stavka 2.a.

Justification

To speed up the legislative process this amendment introduces an idea proposed by the Netherlands which is under discussion in the Council at the moment. To allow this House an early discussion of this proposal and a respective positioning this amendment has been tabled.

Amandman  35

Prijedlog uredbe

Članak 6.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 6.b

 

Prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti

 

1. Države članice prijavljuju Komisiji i ostalim državama članicama tijela koja su odgovorna za provođenje zadaća ocjenjivanja sukladnosti trećih strana u skladu s ovom Uredbom.

 

2. Komisija objavljuje popis tijela prijavljenih na temelju stavka 1., uključujući identifikacijske brojeve koji su im dodijeljeni i djelatnosti za koje su prijavljena. Komisija osigurava redovito ažuriranje navedenog popisa.

 

3. Države članice mogu prijaviti isključivo tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja ispunjavaju zahtjeve utvrđene člankom 6.c.

 

4. Smatra se da tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja su akreditirana u skladu s Uredbom (EZ) br. 765/2008 uz primjerenu usklađenu normu akreditacije za obavljanje ocjenjivanja sukladnosti na temelju određenog programa ocjenjivanja sukladnosti ispunjavaju zahtjeve iz članka 6.c.

 

5. Ako tijelo koje provodi prijavljivanje ustanovi ili je obaviješteno da prijavljeno tijelo više ne ispunjuje zahtjeve utvrđene člankom 6.c ili da ne ispunjuje svoje obveze, tijelo koje provodi prijavljivanje ograničuje, ukida ili povlači prijavu po potrebi, ovisno o težini neudovoljavanja navedenim zahtjevima ili neispunjavanja navedenih obveza. Ono o tome bez odgađanja obavješćuje Komisiju i ostale države članice.

 

6. U slučaju ograničenja, suspenzije ili povlačenja prijave ili ako je prijavljeno tijelo prestalo s poslovanjem, država članica koja provodi prijavljivanje poduzima odgovarajuće mjere kako bi osigurala da predmete tog tijela obradi drugo prijavljeno tijelo ili da na zahtjev budu na raspolaganju odgovornom tijelu koje provodi prijavljivanje.

Justification

To speed up the legislative process this amendment introduces an idea proposed by the Netherlands which is under discussion in the Council at the moment. To allow this House an early discussion of this proposal and a respective positioning this amendment has been tabled.

Amandman  36

Prijedlog uredbe

Članak 6.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 6.c

 

Zahtjevi koji se odnose na tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja traže prijavu

 

1. Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti osniva se u skladu s nacionalnim pravom i ima status pravne osobe.

 

2. Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti jest tijelo treće strane neovisno o uvozniku kojeg ocjenjuje i o talionici ili rafineriji, podružnicama talionice ili rafinerije, njihovim nositeljima licencije, izvođačima radova, dobavljačima te tvrtkama koje surađuju u ocjenjivanju sukladnosti.

 

Tijelo koje je dio poslovne udruge ili strukovnog saveza koji zastupa poduzeća koja se bave uvozom, taljenjem ili rafiniranjem minerala koje ono ocjenjuje može se smatrati tijelom za ocjenjivanje sukladnosti pod uvjetom da je dokazana njegova neovisnost i nepostojanje sukoba interesa.

 

3. Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, njegovo najviše rukovodstvo i osoblje odgovorno za provedbu ocjenjivanja sukladnosti neće biti uvoznik, talionica ili rafinerija kositra, tantala i volframa, njihovih ruda te zlata.

 

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, njegovo najviše rukovodstvo i osoblje odgovorno za provedbu ocjenjivanja sukladnosti nisu izravno uključeni u trgovinu kositrom, tantalom i volframom, njihovim rudama i zlatom te njihovo taljenje i rafiniranje niti predstavljaju stranke koje sudjeluju u tim aktivnostima. Ne sudjeluju ni u kakvoj djelatnosti koja može biti u sukobu s neovisnošću njihove prosudbe ili poštenjem u odnosu na djelatnosti ocjenjivanja sukladnosti za koje su prijavljeni. To se osobito odnosi na savjetodavne usluge.

 

Tijela za ocjenjivanje sukladnosti osiguravaju da djelatnosti njihovih društava kćeri ili podizvođača ne utječu na povjerljivost, objektivnost ili nepristranost njihova ocjenjivanja sukladnosti.

 

5. Tijela za ocjenjivanje sukladnosti i njihovo osoblje provode djelatnosti ocjenjivanja sukladnosti na najvišem stupnju profesionalnog poštenja i potrebne tehničke stručnosti u određenom području, bez pritisaka i poticaja, osobito financijskih, koji bi mogli utjecati na njihovu prosudbu ili rezultate njihova ocjenjivanja sukladnosti, osobito u vezi s osobama ili skupinama osoba koje su zainteresirane za rezultate tih djelatnosti.

 

6. Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti u stanju je obavljati sve zadaće ocjenjivanja sukladnosti koje su mu dodijeljene člankom 6.d i za koje je bilo prijavljeno bez obzira na to obavlja li te zadaće samo ili se obavljaju u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću.

 

U svakom trenutku i za svaki postupak ocjenjivanja sukladnosti za koji je prijavljeno, tijelo za ocjenjivanje sukladnosti stalno raspolaže potrebnim:

 

(a) djelatnicima s tehničkim znanjem te zadovoljavajućim i primjerenim iskustvom za obavljanje zadaća ocjenjivanja sukladnosti;

 

(b) opisima postupaka u skladu s kojima provodi ocjenjivanje sukladnosti, koji osiguravaju transparentnost i sposobnost ponavljanja tih postupaka; ima definirane odgovarajuće politike i postupke kojima se pravi razlika između zadaća koje provodi kao prijavljeno tijelo i drugih djelatnosti;

 

(c) postupcima za obavljanje djelatnosti koji u obzir uzimaju veličinu poduzeća, sektor u kojem djeluje, njegovu strukturu, stupanj složenosti tehnologije dotičnoga proizvoda te masovnu ili serijsku prirodu postupka proizvodnje.

 

Raspolaže sredstvima potrebnim za ispravno obavljanje tehničkih i administrativnih zadataka povezanih s aktivnostima ocjenjivanja sukladnosti te ima pristup svoj potrebnoj opremi ili postrojenjima.

 

7. Osoblje zaduženo za provedbu aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti ima:

 

(a) dobro tehničko i stručno obrazovanje kojim su obuhvaćene sve djelatnosti ocjenjivanja sukladnosti za koje je tijelo za ocjenjivanje sukladnosti bilo prijavljeno;

 

(b) zadovoljavajuće poznavanje zahtjeva u vezi s ocjenjivanjima koja provodi i odgovarajuće ovlaštenje za provedbu tih ocjenjivanja;

 

(c) odgovarajuće poznavanje i razumijevanje temeljnih zahtjeva, primjenjivih usklađenih normi i odgovarajućih odredaba zakonodavstva Unije o usklađivanju te njegovih provedbenih propisa;

 

(d) sposobnost potrebnu za sastavljanje potvrda, vođenje evidencija i pripremu izvješća kojima se dokazuje da su ocjenjivanja provedena.

 

8. Zajamčena je nepristranost tijela za ocjenjivanje sukladnosti, njihovog najvišeg rukovodstva i osoblja koje obavlja ocjenjivanje.

 

Naknada za rad najvišeg rukovodstva i osoblja koje obavlja ocjenjivanje u tijelu za ocjenjivanje sukladnosti ne ovisi o broju provedenih ocjenjivanja ili o njihovim rezultatima.

 

9. Tijela za ocjenjivanje sukladnosti sklapaju osiguranje od odgovornosti osim ako je odgovornost preuzela država članica u skladu s nacionalnim pravom ili je sama država članica izravno odgovorna za ocjenjivanje sukladnosti.

 

10. Osoblje tijela za ocjenjivanje sukladnosti čuva poslovnu tajnu koja se odnosi na sve podatke prikupljene pri obavljanju svojih zadaća u skladu s člankom 6.d ili bilo kojom odredbom nacionalnog zakonodavstva koja se primjenjuje na ocjenjivanje osim u slučaju kad te podatke zahtijeva nadležno tijelo države članice u kojoj provode svoje djelatnosti. Vlasnička su prava zaštićena.

Justification

To speed up the legislative process this amendment introduces an idea proposed by the Netherlands which is under discussion in the Council at the moment. To allow this House an early discussion of this proposal and a respective positioning this amendment has been tabled.

Amandman  37

Prijedlog uredbe

Članak 6.d (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 6.d

 

Obveze prijavljenih tijela za ocjenu sukladnosti

 

1. Prijavljeno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti provodi ocjenjivanje sukladnosti u skladu s programom ocjenjivanja sukladnosti uspostavljenim u skladu s člankom 6.a.

 

2. Ako prijavljeno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti utvrdi da uvoznik ne ispunjava zahtjeve utvrđene programom ocjenjivanja sukladnosti, ono od navedenog uvoznika zahtijeva da poduzme primjerene popravne mjere i ne izdaje potvrdu o sukladnosti.

 

3. Ako tijekom praćenja sukladnosti nakon izdavanja potvrde prijavljeno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti utvrdi da proizvod više nije sukladan s uvjetima programa ocjenjivanja sukladnosti, ono od uvoznika zahtijeva da poduzme primjerene popravne mjere te po potrebi ukida ili povlači potvrdu.

 

4. Ako popravne mjere nisu poduzete ili nemaju traženi učinak, prijavljeno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti po potrebi ograničava, obustavlja ili povlači potvrde.

Justification

To speed up the legislative process this amendment introduces an idea proposed by the Netherlands which is under discussion in the Council at the moment. To allow this House an early discussion of this proposal and a respective positioning this amendment has been tabled.

Amandman  38

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) podatke o reviziji koju je obavila neovisna treća strana u skladu s člankom 6. ove Uredbe.

(c) potvrdu izdanu kao rezultat ocjenjivanja sukladnosti koje je provela treća strana u skladu s člankom 6. ove Uredbe.

Justification

To speed up the legislative process this amendment introduces an idea proposed by the Netherlands which is under discussion in the Council at the moment. To allow this House an early discussion of this proposal and a respective positioning this amendment has been tabled.

Amandman  39

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) uvjerenje o reviziji koju je obavila neovisna treća strana za svaku odgovornu talionicu ili rafineriju u svojem lancu opskrbe, a koja je provedena u skladu s područjem primjene, ciljevima i načelima utvrđenim člankom 6. Uredbe,

(b) certifikate tijela neovisne treće strane za ocjenjivanje sukladnosti za svaku odgovornu talionicu ili rafineriju u svojem lancu opskrbe, a koja je provedena u skladu s područjem primjene, ciljevima i načelima utvrđenim u članku 6. ove Uredbe,

Justification

To speed up the legislative process this amendment introduces an idea proposed by the Netherlands which is under discussion in the Council at the moment. To allow this House an early discussion of this proposal and a respective positioning this amendment has been tabled.

Amandman  40

Prijedlog uredbe

Članak 7.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 7.a

 

Popis odgovornih uvoznika

 

1. Na temelju podataka koje su u svojim izvješćima dostavile države članice, kako je navedeno u članku 15., Komisija donosi i objavljuje javnosti odluku s popisom naziva i adresa odgovornih uvoznika minerala i metala u okviru ove Uredbe.

 

2. Komisija donosi taj popis koristeći se predloškom iz Priloga I.a i u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 13. stavka 2.

 

3. Komisija redovno i pravovremeno ažurira i objavljuje, uključujući na internetu, podatke na popisu. Komisija s popisa uklanja imena onih uvoznika koje, u slučaju da odgovorni uvoznici poduzmu nedostatne korektivne mjere, države članice više ne smatraju odgovornim uvoznicima u skladu s člankom 14. stavkom 3.

Justification

The rapporteur wants to provide visibility to the efforts of companies taking on commitments in this domain. In order to achieve that, the Rapporteur wants the Commission to draw up a list of responsible importers on the basis of reports on the implementation of the regulation by the member states. This list can offer companies an additional incentive to participate in the system and following positive (media) attention a push for competitors to do the same.

Amandman  41

Prijedlog uredbe

Članak 7.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 7.b

 

Oznaka „Europski odgovorni uvoznik”

 

1. Nadležna tijela država članica odgovornim uvoznicima dodjeljuju oznaku „Europski odgovorni uvoznik”.

 

2. U slučaju nepridržavanja ove Uredbe, nadležna tijela država članica mogu povući ili obustaviti oznaku „Europski odgovorni uvoznik”.

 

3. Komisija utvrđuje grafičke elemente oznake „Europski odgovorni uvoznik”.

Amandman  42

Prijedlog uredbe

Članak 7.c (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 7c

 

Poslovni planovi

 

1. Tijekom prijelaznog razdoblja, relevantna industrijska udruženja mogu Komisiji podnijeti zahtjev da se poslovni plan priznaje kao jednakovrijedan zahtjevima ove Uredbe.

 

Uz takav se zahtjev prilažu dokazi i informacije.

 

2. Zahtjevi iz stavka 1. mogu se podnijeti samo za poslovne planove koji postoje u trenutku stupanja na snagu ove Uredbe.

 

3. Komisija priznaje jednakovrijednost u slučaju kada, na osnovi dokaza i informacija pruženih na temelju stavka 1., utvrdi da poslovni plan, kada ga odgovorni uvoznik učinkovito provodi, omogućuje da taj odgovorni uvoznik ispunjava svoje obveze utvrđene člancima 4., 5., 6. i 7.

 

4. Zainteresirane strane obavještavaju Komisiju o svim promjenama ili ažuriranjima poslovnog plana koji je priznat kao jednakovrijedan u skladu sa stavkom 3.

 

5. Komisija povlači priznanje jednakovrijednosti ako je utvrdila da izmjene ili ažuriranja poslovnog plana ugrožavaju sposobnost odgovornog uvoznika da ispuni svoje obveze u skladu s člancima 4., 5., 6. i 7. ili ako ponovljeni ili značajni slučajevi nesukladnosti od strane odgovornih uvoznika upućuju na nedostatke u planu.

 

6. Komisija osniva i ažurira internetski registar poslovnih planova kojima je priznata jednakovrijednost.

 

7. Odgovorni uvoznici minerala i metala za koje se može dokazati da su dobiveni isključivo od stranaka koje su certificirane od strane poslovnog plana kojem je priznata jednakovrijednost ili koji su sami certificirani od strane poslovnog plana kojem je priznata jednakovrijednost izuzimaju se od revizije neovisnih trećih strana. Certifikacija od strane poslovnog plana šalje se nadležnim tijelima.

Justification

The rapporteur wants to avoid duplication of audits and ensure coherence with  the existing industry schemes, recognizing the responsible efforts already done by industry associations. To that end, the rapporteur wants to create a procedure for recognition of equivalence after verification by the Commission. A procedure for withdrawal of the recognition is included as well. For the sake of efficiency for the responsible importers, the rapporteur wants to give publicity to this list on internet. Your rapporteur also wants responsible importers that sourced from an industry scheme for which a recognition of equivalence has been granted to be exempted from the independent third party audit.

Amandman  43

Prijedlog uredbe

Članak 7.d (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 7.d

 

Obveze dužne pažnje za talionice i rafinerije

 

1. Talionice i rafinerije s poslovnim nastanom u Uniji koje obrađuju i uvoze minerale i njihove koncentrate imaju obvezu primjenjivanja sustava Unije za dužnu pažnju u lancu opskrbe ili sustava za dužnu pažnju koji je Komisija priznala kao jednakovrijedan.

 

2. Nadležna tijela država članica jamče da talionice i rafinerije propisno primjenjuju europski mehanizam dužne pažnje. Ako te obveze nisu ispunjene, nadležna tijela o tome obavješćuju talionicu ili rafineriju i traže od njih da provedu korektivne mjere kako bi se uskladile s europskim mehanizmom dužne pažnje. Ako kršenje obveza potraje, nadležna tijela država članica poduzimaju sankcije zbog nepridržavanja ove Uredbe. Te sankcije prestaju čim se talionica ili rafinerija usklade s odredbama ove Uredbe.

Justification

European smelters and refiners are key actors in the supply chain, as they are involved in the stage when minerals are processed. They are therefore in a better position to gather, communicate and verify information about the origin of minerals and the various operators that have been responsible for them. For this reason, compliance with the regulation should be mandatory for them.

Amandman  44

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Na temelju podataka koje su u svojim izvješćima dostavile države članice kako je navedeno u članku 15. Komisija donosi i objavljuje javnosti odluku s popisom naziva i adresa odgovornih talionica i rafinerija minerala u okviru ove Uredbe.

1. Na temelju podataka koje su u svojim izvješćima dostavile države članice kako je navedeno u članku 15. Komisija donosi i objavljuje javnosti odluku s popisom naziva i adresa odgovornih talionica i rafinerija.

Justification

The COM list is defined as a list of all smelters and refiners in the supply chain of a responsible importer irrespective of whether or not those smelters or refiners, in or outside the EU, meet OECD Guidance standards. To make the list a genuine incentive, they should e.g. publicly report on their due diligence and make their audit available, in line with the OECD Guidance. This system should also be open to smelters/refiners that are not currently in the supply chain of European companies.

Amandman 45

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Komisija na popisu iz stavka 1. identificira one odgovorne talionice i rafinerije koje barem djelomično nabavljaju minerale iz područja pogođenih sukobima i visokorizičnih područja.

2. Komisija na popisu iz stavka 1. identificira one odgovorne talionice i rafinerije koje barem djelomično nabavljaju minerale iz područja pogođenih sukobima i visokorizičnih područja. Taj se popis sastavlja uzimajući u obzir postojeće jednakovrijedne poslovne planove, vladine ili druge programe povezane s dužnom pažnjom koji obuhvaćaju minerale i metale iz područja primjene ove Uredbe.

Amandman  46

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Komisija donosi taj popis u skladu s predloškom iz Priloga II. i regulatornim postupkom iz članka 13. točke 2. Savjetuje se i s tajništvom OECD-a.

3. Komisija donosi taj popis koristeći se predloškom iz Priloga II. i u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 13. stavka 2. Savjetuje se i s tajništvom OECD-a.

Justification

The rapporteur changes the comitology language, using the right templates and bring Article 9, paragraph 2 in line with Article 13, paragraph 2, where the advisory procedure is being proposed.

Amandman 47

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Komisija redovno i pravovremeno ažurira podatke na popisu. Komisija s popisa uklanja nazive talionica i rafinerija koje države članice više ne smatraju odgovornim uvoznicima u skladu s člankom 14. stavkom 3. ili nazive talionica i rafinerija u lancu opskrbe uvoznika koje se više ne priznaje kao odgovorne.

4. Komisija redovno i pravovremeno ažurira i objavljuje, što uključuje i objavu na internetu, podatke na popisu. Komisija s popisa uklanja nazive talionica i rafinerija koje države članice više ne smatraju odgovornim uvoznicima u skladu s člankom 14. stavkom 3. ili nazive talionica i rafinerija u lancu opskrbe uvoznika koje se više ne priznaje kao odgovorne.

Amandman  48

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Komisija donosi odluku o objavi, uključujući na internetu, popisa nadležnih tijela u skladu s predloškom iz Priloga III. i regulatornim postupkom iz članka 13. stavka 2.. Komisija redovito ažurira popis.

2. Komisija donosi odluku o objavi, uključujući objavu na internetu, popisa nadležnih tijela koristeći se predloškom iz Priloga III. i u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 13. stavka 2. Komisija redovito ažurira popis.

Justification

The rapporteur changes the comitology language, using the right templates and bring Article 9, paragraph 2 in line with Article 13, paragraph 2, where the advisory procedure is being proposed.

Amandman  49

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Provjere navedene u stavku 1. provode se uz pristup koji se temelji na riziku. Osim toga, provjere se mogu provoditi kad nadležno tijelo raspolaže bitnim informacijama te na temelju opravdanih zabrinutosti trećih strana, u pogledu usklađenosti odgovornog uvoznika s ovom Uredbom.

2. Provjere navedene u stavku 1. provode se uz pristup koji se temelji na riziku. Osim toga, provjere se provode kad nadležno tijelo raspolaže bitnim informacijama te na temelju opravdane zabrinutosti trećih strana, u pogledu usklađenosti odgovornog uvoznika s ovom Uredbom.

Justification

The Rapporteur wants to ensure that a Member State competent authority doesn’t abuse its discretionary power and will conduct checks when it is in the possession of relevant substantiated claims. The Rapporteur therefore wants to replace ‘may’ by ‘shall’.

Amandman  50

Prijedlog uredbe

Članak 11.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 11.a

 

Uspostavljanje „Europskog certifikata odgovornosti” za trgovačka društva s kraja lanca opskrbe mineralima posredstvom oznake

 

1. Trgovačkim društvima koja djeluju s kraja lanca opskrbe i poduzimaju mjere dužne pažnje na temelju Smjernica OECD-a o dužnoj pažnji ili jednakovrijednoga sustava dužne pažnje priznatoga u okviru ove Uredbe može se dodijeliti „Europski certifikat odgovornosti”.

 

2. Trgovačka društva s poslovnim nastanom u Uniji koja djeluju s kraja lanca opskrbe mineralima koja se žele certificirati mogu podnijeti zahtjev nadležnim tijelima država članica uz navođenje pojedinosti o mjerama dužne pažnje koje provode.

 

3. Na temelju kriterija koje je utvrdila Komisija, nadležna tijela država članica mogu certificirati trgovačka društva s poslovnim nastanom u Uniji koja djeluju s kraja lanca opskrbe mineralima. Poslovni planovi mogu se priznati kao jednakovrijedni uvjetima ove Uredbe.

 

4. Komisija utvrđuje grafičke elemente oznake „Europski certifikat odgovornosti”.

Amandman  51

Prijedlog uredbe

Članak 12.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 12.a

 

Kako bi se uspostavila jasnoća i sigurnost među gospodarskim subjektima, posebno među malim i srednjim poduzećima, Komisija, uz konzultiranje s Europskom službom za vanjsko djelovanje i OECD-om, priprema neobvezujuće smjernice u obliku priručnika za trgovačka društva u kojem se objašnjava kako na najbolji način primjenjivati kriterije za područja koja se mogu ubrajati u područje primjene ove Uredbe. Taj priručnik temelji se na definiciji sukobima pogođenih i visokorizičnih područja kako je utvrđena u članku 2. točki (e) ove Uredbe i njime se uzimaju u obzir Smjernice OECD-a o dužnoj pažnji u tom području.

Amandman  52

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kad je mišljenje odbora potrebno dobiti pisanim postupkom, taj se postupak prekida bez rezultata ako, unutar roka za dostavu mišljenja, tako odluči predsjednik odbora ili to zatraži natpolovična većina članova odbora.

Briše se.

Justification

The rapporteur is of the opinion that there is no justification for including the non-opinion clause in this report and therefore proposes to delete the second part of Article 13, paragraph 2.

Amandman  53

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a) Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Justification

To speed up the legislative process this amendment introduces an idea proposed by the Netherlands which is under discussion in the Council at the moment. To allow this House an early discussion of this proposal and a respective positioning this amendment has been tabled.

Amandman  54

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Tri godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe i svakih šest godina nakon toga Komisija preispituje funkcioniranje i učinkovitost ove Uredbe, uključujući u promicanju i trošku odgovornog nabavljanja njome obuhvaćenih minerala iz područja pogođenih sukobima i visokorizičnih područja. Izvješće o preispitivanju Komisija podnosi Europskomu parlamentu i Vijeću.

3. Dvije godine od dana početka primjene ove Uredbe i svake tri godine nakon toga Komisija preispituje funkcioniranje i učinkovitost ove Uredbe te najnovije učinke tog sustava i u EU-u i na terenu, uključujući učinak na promicanje i trošak odgovornog nabavljanja njome obuhvaćenih minerala iz područja pogođenih sukobima i visokorizičnih područja. Izvješće o preispitivanju Komisija podnosi Europskomu parlamentu i Vijeću.

 

Tijekom postupka preispitivanja Komisija:

 

– ocjenjuje održivost toga da poduzeća s kraja lanca utvrđuju najbolje što mogu i preispituju proces dužne pažnje talionica i rafinerija u njihovu lancu opskrbe i ocjenjuje poštuju li one mjere dužne pažnje iz Smjernica OECD-a o dužnoj pažnji;

 

– analizira mogućnost dodavanja novih minerala i metala u područje primjene ove Uredbe na temelju propisne procjene učinka i gdje ima dovoljnog iskustva i stručnog znanja u postupanju s dužnom pažnjom u lancu opsrkbe za pojedini mineral i metal.

Amandman  55

Prijedlog uredbe

Članak 15.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 15.a

 

Prateće mjere

 

1. Komisija tijekom prijelaznog razdoblja prema potrebi podnosi zakonodavni prijedlog o donošenju popratnih mjera kako bi se poboljšala učinkovitost ove Uredbe u skladu sa zajedničkim priopćenjem Europskom parlamentu i Vijeću naslovljenim „Odgovorno nabavljanje minerala koji potječu iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja: prema cjelovitom pristupu EU-a” (JOIN (2014)8).

 

Popratnim mjerama kojima se jamči cjelovit pristup EU-a dužnosti odgovornog nabavljanja predviđa se:

 

(a) pružanje podrške poduzećima koja odgovorno nabavljaju u vidu poticaja, tehničke podrške te smjernica, uzimajući u obzir stanje malih i srednjih poduzeća i njihov položaj u lancu opskrbe, kako bi se omogućila usklađenost sa zahtjevima ove Uredbe;

 

(b) stalni dijalog o politikama s trećim zemljama i drugim dionicima, uključujući mogućnost usklađivanja s nacionalnim i regionalnim sustavima certificiranja i suradnja s javno-privatnim incijativama;

 

(c) nastavak ciljane razvojne suradnje s trećim zemljama, posebice pomoći u puštanju u promet minerala koji ne potječu iz sukobom pogođenih područja i jačanje sposobnosti lokalnih gospodarskih subjekata u pridržavanju ove Uredbe.

 

(d) bliska suradnja s državama članicama za pokretanje komplementarnih inicijativa u području informiranja potrošača, investitora i stranaka, kao i drugi poticaji za odgovorno poslovno ponašanje te klauzule o uspješnosti u ugovorima o nabavi koje su potpisala nadležna državna tijela, kako je predviđeno Direktivom 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća.

 

2. Komisija predstavlja godišnje izvješće o uspješnosti popratnih mjera provedenih u skladu sa stavkom 1. te o njihovu učinku i učinkovitosti.

Amandman  56

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ova Uredba primjenjuje se od...*

 

___________________________

 

*SL: molimo umetnuti datum: dvije godine od dana stupanja na snagu ove Uredbe.


EXPLANATORY STATEMENT

On 5 March 2014 the European Commission presented a legislative proposal aimed at making it more difficult for armed groups in conflict-affected and high-risk areas to finance their activities through the mining of and trade in minerals. The focus of the approach is to make it easier for companies to source tin, tantalum, tungsten and gold responsibly and to encourage legitimate trading channels.

Historical context

This proposal is an EU contribution to international efforts to address the problems in countries rich with resources but vulnerable to armed conflict, such as the Great Lakes Region and learns from these efforts. The two best-known were adopted in 2011 and 2010 respectively: the OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas (OECD Due Diligence Guidance) and Section 1502 of the United States Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act.

Content

The Commission proposes a draft Regulation, also as a reply to Parliament resolutions, setting up an EU system of self-certification for importers of tin, tantalum, tungsten and gold that choose to import responsibly into the Union. Self-certification requires EU importers of these metals and their ores to exercise 'due diligence' – i.e. to avoid causing harm on the ground – by monitoring and administering their purchases and sales in line with the five steps of the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Due Diligence Guidance. The Regulation gives EU importers an opportunity to deepen ongoing efforts to ensure clean supply chains when trading legitimately with operators in conflict-affected countries. To increase public accountability of smelters and refiners, enhance supply chain transparency and facilitate responsible mineral sourcing, the EU aims to publish an annual list of EU and global 'responsible smelters and refiners'. With more than 400 importers of such ores and metals, the EU is among the largest markets for tin, tantalum, tungsten and gold.

Support for the Commission proposal

Your rapporteur generally supports the proposal for Regulation of the Commission. The proposal focuses on the most effective level of the EU supply chain for these minerals, the smelters and refiners of minerals in order to facilitate the flow of due diligence information down to end users. Smelters and refiners are the last point at which the origin of minerals can be traced. Any information that can be obtained from smelters and refiners about their suppliers is important for due diligence. The Commission proposal enables EU companies to better comply with Dodd Frank requirements.

Your rapporteur also agrees to that this EU system (like the OECD Guidance) should cover all Conflict-Affected and High Risk Areas. Different from the US Dodd Frank Act which so far only focuses on the Great Lakes Area, the EU wants companies all around the world to avoid doing harm. Your rapporteur is of the views that the EU should not draw up a list of Conflict-Affected and High Risk Areas, but rather providing companies with the tools they need to do due diligence in a handbook.

Your rapporteur also supports the voluntary approach, which is reflected in the Commission proposal. Your rapporteur believes that market pressures in the small transparent market of importers and smelters and refiners should lead to high levels of participation. Your rapporteur welcomes the accompanying measures foreseen in the accompanying communication(1) to promote high levels of participation and hopes that not only these measures can be implemented in parallel with the Regulation, but that Parliament will also be kept informed of their implementation.

Moreover, your rapporteur is of the opinion that the choice for the voluntary approach enables the EU to work more effectively with supply chain due diligence schemes developed by business associations, which in line the OECD guidance have set global standards on their domains.

Responsible importers can only source from smelters/refiners with a third-party audit. Via those audits, the EU system will therefore give a good inside in the suppliers and mines. Gradual increase in the number of audited smelters will allow adaptation of the sector to the rules without supply shocks.

The voluntary approach will interest the avant-garde of responsible companies to participate. This group will gradually enlarge due to market competition pressures. Companies can choose to join at their own speed. A decision to join can be well-prepared and the costs and impacts limited.

Your rapporteur wants to work with responsible business to avoid temporary supply shortages, avoid reducing economic activity in conflict affected areas and to promote legitimate trade.

Non-Financial Reporting Directive

Your rapporteur favours the use of existing tools to promote reporting on supply chain due diligence of trade in minerals. The Directive on disclosure of non-financial and diversity information by large companies and groups requires large companies with more than 500 employees to disclose information on policies on human rights, anti-corruption and supply-chain due diligence. The Directive provides for the Commission to develop guidelines in 2016 in order to facilitate the disclosure of this information from the entry into force in 2017. Your rapporteur will contribute to convincing the Commission to including in those guidelines performance indicators with regard to disclosure obligation with respect to trade in minerals covered by this Regulation. Problems in relation to company's involvement in trade in conflict minerals, with as possible side effect the fuelling of conflict, is too important to ignore in this context. Once the Commission has committed to this, reporting requirements such as foreseen in the OECD Guidance will then also be operational for large EU companies.

Small and Medium Size Enterprises

Your rapporteur is of the opinion that SMEs should be put in the position to participate in the EU system if they want to be part of the avant-garde, but does not want to force them. Your rapporteur is of the view that also in this respect the Commission is right to choose for the voluntary approach. With the right incentives and assistance, as foreseen in the accompanying measures, SMEs can be convinced to participate out of their free will and in line with their business logic.

Making the Regulation more efficient

Your rapporteur proposes more amendments with the aim to make the Regulation more efficient. In order not to punish the environmentally friendly operators, according to your rapporteur it is correct to follow the OECD and exclude metals that are reasonably assumed to be recycled. It does reflect both the practical wisdom of the OECD guidance as well as the due diligence that continuously will be needed to stop abuse.

Many other supply chain due diligence systems have been developed. Your rapporteur wants to avoid double auditing. A voluntary system should be as efficient and effective as possible. The Commission should develop the right tools to evaluate the work of the other supply chain due diligence systems. Clear criteria should be developed to decide which of those systems should be recognized.

Your rapporteur favours the three year review as an important moment to building the most efficient system. The timing of the review will however depend on when the system will be operational. Two yearly cycles need to have gone through before a review can be conducted seriously.

Increasing participation in the scheme with the right incentives

Your rapporteur wants to give maximum visibility to those companies that do the right thing. The smelters list should include a column with the mineral and group the smelters/refiners by mineral so that importers and others can easily consult the document.

In the same vein your rapporteur wants to establish a list of responsible importers. Those importers that decide to go the extra mile should get credit for that and have an opportunity to win in terms of public image because of that. A list of responsible importers could achieve that goal.

Your rapporteur is of the opinion that participation by importers and smelters/refiners is key for the success of this Regulation. Through accompanying measures, such as incentives for SMEs, many more importers will participate, what will improve the system.

Your rapporteur also wants the definition of importers to be widened to also enable traders to self-certify and participate in the new system.

Involvement of Parliament and comitology

Your rapporteur is aware that many practical issues will be dealt with in the context of handbooks and guidance documents. Your rapporteur wants to discuss in parliament amongst colleagues how to find the right balance regarding operational flexibility with regard to implementation and on the other correct involvement of the legislator on important practical issues, such as rhythm of required audits.

On top of that your rapporteur wants to propose some amendments regarding comitology. When the Regulation will indeed not let there be any discretionary power for the Commission, only requiring it to implement, then implementing acts are appropriate. If however during the legislative procedure the nature of that relationship changes and Commission gets more discretionary power due to amendments, then delegated acts might become more appropriate.

Your rapporteur already now wants to reject the obsolete regulatory procedure and replace it by the advisory procedure as envisaged by the Commission in Article 13, paragraph 2. Moreover, the inclusion of the non-opinion clause is not acceptable for your rapporteur.

(1)

Joint Communication on Responsible sourcing of minerals originating in conflict affected and high risk areas: Towards an integrated approach of 5 March 2014, (JOIN (2014) 8)


MIŠLJENJE Odbora za razvoj (23.3.2015)

upućeno Odboru za međunarodnu trgovinu

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju sustava Unije za samocertificiranje odgovornih uvoznika kositra, tantala i volframa, njihovih ruda i zlata koji potječu iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja postupanjem s dužnom pažnjom u lancu opskrbe

(COM(2014)0111 – C7‑0092/2014 – 2014/0059(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Bogdan Brunon Wenta

SHORT JUSTIFICATION

The rapporteur fully supports the main objective of the legislative proposal, namely breaking the link between conflict and illegal exploitation of minerals. Breaking the nexus is essential, as the so-called conflict minerals undermine governments‘ aspirations for inclusive socio-economic development, good governance, rule of law and the protection of human rights.

The OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas was adopted by the OECD Ministerial Council on 25 May 2011. Its objective is to help companies respect human rights and avoid contributing to conflict through their mineral sourcing practices. OECD Guidance is recognised as a voluntary international framework for due diligence measures to be undertaken by companies that are required to file a conflict minerals report under Section 1502 of the Dodd-Frank Act. In addition, it has received the support of the United Nations and also the Lusaka Declaration, signed by 11 Heads of State of the International Conference on the Great Lakes Region (ICGLR) states that the processes and standards of the OECD Guidance will be integrated into the six tools of the Regional Initiative against the Illegal Exploitation of Natural Resources. Despite this widespread support, the uptake of this voluntary due diligence framework by companies has been weak (just 12 %).

The Commission proposal as it currently stands, being based on "do no harm" approach, risks doing no good either. The rapporteur is of the opinion that the European Union should show leadership on this issue and set up a mandatory self-certification mechanism for refiners and importers of tin, tantalum and tungsten, their ores, and gold originating in conflict-affected and high-risk areas. This approach would be in line with option IV considered in the Commission’s impact assessment.

This proposal for a regulation cannot be regarded as being solely a self-contained instrument of commercial policy and it should be viewed from the broader international perspective, including development cooperation. In order to guarantee the efficiency of the implementation, it is essential that the accompanying measures outlined in the Joint Communication entitled "Responsible sourcing of minerals originating in conflict-affected and high-risk areas. Towards an integrated EU approach" (JOIN (2014) 8) will be enacted in parallel with this Regulation.

AMANDMANI

Odbor za razvoj poziva Odbor za međunarodnu trgovinu da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman  1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Prirodni mineralni resursi u sukobima pogođenim i visokorizičnim područjima unatoč svojem velikom razvojnom potencijalu mogu biti uzrokom spora u kojemu prihod ostvaren od njih raspiruje izbijanje ili nastavljanje nasilnog sukoba, potkopavajući nastojanja država na putu razvoja, dobrog upravljanja i vladavine prava. Na tim je područjima razbijanje poveznica između sukoba i nezakonitog iskorištavanja minerala od ključnog značaja za mir i stabilnost.

(1) Prirodni mineralni resursi u sukobima pogođenim i visokorizičnim područjima, unatoč velikom razvojnom potencijalu koji pokazuju ako se njima održivo upravlja, uzrok su spora, a prihod ostvaren od njih raspiruje izbijanje ili nastavljanje nasilnog sukoba, podrivajući nastojanja država na putu razvoja, dobrog upravljanja i vladavine prava. Na tim je područjima razbijanje poveznica između sukoba i nezakonitog iskorištavanja minerala od ključnog značaja za mir i stabilnost.

Amandman  2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a) Kršenja ljudskih prava učestala su u ekstraktivnoj industriji te mogu obuhvaćati dječji rad, seksualno nasilje, nestanak ljudi, prisilno preseljavanje i uništavanje mjesta od ritualne i kulturne važnosti.

Amandman  3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Europski je parlament 7. listopada 2010. donio Rezoluciju kojom se Uniju poziva da donese zakone slične američkom zakonu o „konfliktnim mineralima” zvanom odjeljak 1502. Zakona o Dodd-Frankovoj reformi Wall Streeta i zaštiti potrošača, a Komisija je u svojim komunikacijama iz 20119. i 201210. najavila svoju namjeru da istraži načine za poboljšanje transparentnosti duž lanca opskrbe, uključujući aspekte povezane s dužnom pažnjom. U potonjoj Komunikaciji i u skladu s obvezom preuzetom na Vijeću ministara OECD-a u svibnju 2011. Komisija se zalagala da se snažnije podupru i koriste Smjernice OECD-a za multinacionalna poduzeća i Smjernice OECD-a o dužnoj pažnji, čak i izvan članstva OECD-a.

(7) Europski parlament u svojim je rezolucijama od 7. listopada 2010.8a, 8. ožujka 2011.8b, 5. srpnja 2011.8c i 26. veljače 2014.8d pozvao Uniju da izradi zakonodavstvo u skladu s američkim zakonom o „konfliktnim mineralima” poznatom kao odjeljak 1502. Zakona o Dodd-Frankovoj reformi Wall Streeta i zaštiti potrošača, a Komisija je u svojim komunikacijama iz 2011.9 i 2012.10 najavila svoju namjeru da istraži načine za poboljšanje transparentnosti duž lanca opskrbe, uključujući aspekte povezane s dužnom pažnjom. U potonjoj Komunikaciji i u skladu s obvezom preuzetom na Vijeću ministara OECD-a u svibnju 2011. Komisija se zalagala da se snažnije podupru i rabe Smjernice OECD-a za multinacionalna poduzeća i Smjernice OECD-a o dužnoj pažnji, čak i izvan članstva OECD-a.

__________________

__________________

 

8a Rezolucija Europskog parlamenta od 7. listopada 2010. o neuspješnoj zaštiti ljudskih prava i pravde u Demokratskoj Republici Kongo.

 

8b Rezolucija Europskog parlamenta od 8. ožujka 2011. o oporezivanju i razvoju – suradnja sa zemljama u razvoju u promicanju dobrog upravljanja u poreznim pitanjima.

 

8c Rezolucija Europskog parlamenta od 5. srpnja 2011.o povećanju utjecaja razvojne politike Europske unije.

 

8d Rezolucija Europskog parlamenta od 26. veljače 2014. o promicanju razvoja odgovornim poslovnim praksama, uključujući ulogu ekstraktivne industrije u zemljama u razvoju.

9 Tržišta roba i sirovine, COM(2011) 25 završna verzija.

9 Tržišta roba i sirovine, COM(2011) 25 završna verzija.

10 Trgovina, rast i razvoj, COM(2012) 22 završna verzija.

10 Trgovina, rast i razvoj, COM(2012) 22 završna verzija.

Amandman  4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) U smislu ove Uredbe, postupanje s dužnom pažnjom trajan je proces, proaktivan i reaktivan, kojim poslovni subjekti prate i upravljaju svojim kupovinama i prodajom kako bi bili sigurni da ne doprinose sukobima i njihovu štetnom utjecaju.

(9) U smislu ove Uredbe te u skladu sa Smjernicama OECD-a o dužnoj pažnji, postupanje s dužnom pažnjom u lancu opskrbe trajan je proces, proaktivan i reaktivan, kojim poslovni subjekti prate i upravljaju svojim kupovinama i prodajom, s početka i kraja lanca opskrbe, kako bi bili sigurni da poštuju ljudska prava i ne doprinose sukobima i njihovu štetnom utjecaju, kako izravno u rudarskom sektoru tako neizravno u široj zajednici.

Amandman  5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) Trgovačka društva u Uniji izrazila su tijekom javnog savjetovanja interes za odgovorno nabavljanje minerala te su izvijestila o svojim trenutačnim poslovnim planovima koji su smišljeni tako da slijede njihove ciljeve društveno odgovornih poduzeća, zahtjeve potrošača ili sigurnost njihove robe. Međutim, trgovačka društva u Uniji izvijestila su i o nebrojenim teškoćama u ostvarenju postupka dužne pažnje u lancu opskrbe zbog toga što su svjetski opskrbni lanci dugački i složeni te uključuju velik broj gospodarskih subjekata koji su često nedovoljno osviješteni ili etički nekorektni. Troškove odgovornog nabavljanja minerala i utjecaj koji ono može imati na konkurentnost posebno SMP-ova trebala bi pratiti Komisija.

(12) Trgovačka društva u Uniji izrazila su tijekom javnog savjetovanja interes za odgovorno nabavljanje minerala te su izvijestila o svojim trenutačnim poslovnim planovima koji su smišljeni tako da slijede njihove ciljeve društveno odgovornih poduzeća, zahtjeve potrošača ili sigurnost njihove robe. U skladu sa Smjernicama OECD-a o dužnoj pažnji priznaje se da dužna pažnja u područjima pogođenima sukobima ili visokorizičnim područjima predstavlja praktične izazove te da je za njezinu primjenu stoga potrebna fleksibilnost. Priroda i opseg primjene dužne pažnje primjerene za individualne okolnosti poduzeća ovise o brojnim čimbenicima, uključujući njihovu veličinu i položaj u lancu opskrbe, pri čemu se u potpunosti uzimaju u obzir izazovi s kojima se suočavaju mala i srednja poduzeća.

Amandman  6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13) Talionice i rafinerije važna su točka u globalnim lancima opskrbe mineralima s obzirom na to da su oni obično zadnja faza u kojoj se dužna pažnja može djelotvorno zajamčiti prikupljanjem, otkrivanjem i provjerom informacija o podrijetlu minerala i lanca nadzora (sljedivost dokumentacije). Nakon ove transformacijske faze često se smatra neizvedivim ući u trag izvornim mineralima. Stoga bi Unijin popis odgovornih talionica i rafinerija mogao trgovačkim društvima s kraja poslovnog lanca pružiti transparentnost i sigurnost u pogledu dužne pažnje u opskrbnom lancu.

(13) Uvoznici su važna točka u globalnim lancima opskrbe mineralima i metalima s obzirom na to da su u boljem položaju za prikupljanje, komunikaciju i provjeru informacija o podrijetlu minerala i metala i lanca nadzora (sljedivost dokumentacije). Stoga bi popis odgovornih uvoznika koji sastavlja Unija mogao pružiti transparentnost i sigurnost poduzećima s kraja poslovnog lanca koja se trebaju uskladiti, ovisno o svojem položaju u lancu opskrbe, s praksama dužne pažnje, kako je određeno ovom Uredbom i Smjernicama OECD-a o dužnoj pažnji.

Amandman  7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) Nadležna tijela države članice odgovorna su osigurati ujednačeno pridržavanje samocertificiranja odgovornih uvoznika tako što će provoditi odgovarajuće naknadne preglede kako bi provjerili postupaju li samocertificirani odgovorni uvoznici minerala i/ili metala u okviru područja primjene ove Uredbe u skladu s obvezama koje se odnose na dužnu pažnju u lancu opskrbe. Evidencije o tim provjerama potrebno je čuvati najmanje pet godina. Države članice odgovorne su utvrditi pravila koja se primjenjuju na kršenja odredbi ove Uredbe.

(14) Nadležna tijela države članice odgovorna su osigurati ujednačeno pridržavanje certificiranja odgovornih uvoznika tako što će provoditi odgovarajuće naknadne preglede kako bi provjerili postupaju li certificirani odgovorni uvoznici minerala i/ili metala u okviru područja primjene ove Uredbe u skladu s obvezama koje se odnose na dužnu pažnju u lancu opskrbe. Evidencije o tim provjerama potrebno je čuvati najmanje pet godina. Komisija bi trebala biti odgovorna utvrditi zajednička pravila koja se primjenjuju na kršenja odredbi ove Uredbe i o tim pravilima obavijestiti države članice.

Amandman  8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15) Radi osiguranja primjerene provedbe ove Uredbe provedbene ovlasti treba prenijeti na Komisiju. Provedbene ovlasti u pogledu popisa odgovornih talionica i rafinerija i popisa nadležnih tijela države članice trebale bi se ostvarivati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/201111.

(15) Radi osiguranja primjerene provedbe ove Uredbe provedbene ovlasti treba prenijeti na Komisiju. Provedbene ovlasti u pogledu popisa odgovornih uvoznika i popisa nadležnih tijela država članica trebale bi se ostvarivati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/201111.

__________________

_______________

11 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

11 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

Amandman  9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15a) Kako bi se zajamčila učinkovitost ove Uredbe, stalnim utvrđivanjem minerala i metala čijim se prihodima od nabave financiraju oružane skupine i sigurnosne snage u sukobima pogođenim i visokorizičnim područjima, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s izmjenom popisa minerala i metala iz Priloga I. prema potrebi. Posebno je važno da Komisija tijekom svog pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini. Prilikom pripreme i razrade delegiranih akata, Komisija bi trebala voditi računa da se relevantni dokumenti Europskom parlamentu i Vijeću šalju istodobno, na vrijeme i na primjeren način.

Amandman  10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16) Komisija bi trebala redovno izvješćivati Vijeće i Europski parlament o učincima plana. Najkasnije tri godine nakon što ova Uredba stupi na snagu i svakih šest godina nakon toga Komisija bi trebala preispitati funkcioniranje i učinkovitost ove Uredbe, uključujući u pogledu promicanja i odgovornog nabavljanja njome obuhvaćenih minerala iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja. Ta izvješća mogu prema potrebi biti popraćena zakonodavnim prijedlozima, koji mogu uključivati obvezujuće mjere,

(16) Komisija bi trebala redovno izvješćivati Vijeće i Europski parlament o učincima plana. Najkasnije tri godine nakon što ova Uredba stupi na snagu i svakih šest godina nakon toga Komisija bi trebala preispitati funkcioniranje i učinkovitost ove Uredbe, uključujući u pogledu promicanja i odgovornog nabavljanja njome obuhvaćenih minerala i metala iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja. Ta izvješća mogu prema potrebi biti popraćena zakonodavnim prijedlozima.

Amandman  11

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Ovom se Uredbom uspostavlja sustav Unije za samocertificiranje postupanjem s dužnom pažnjom u lancu opskrbe kako bi se naoružanim skupinama i sigurnosnim snagama12 ograničile mogućnosti za trgovinu kositrom, tantalom i volframom, njihovim rudama i zlatom. Namijenjena je osiguranju transparentnosti i sigurnosti postupka dobavljanja uvoznika, talionica i rafinerija koji nabavljaju iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja.

1. Ovom se Uredbom uspostavlja sustav Unije za dužnu pažnju u lancu opskrbe koji je obavezan kako bi se iskorijenila trgovina mineralima i metalima od strane naoružanih skupina i sigurnosnih snaga12. Namijenjena je osiguranju transparentnosti i sigurnosti u pogledu lanca opskrbe mineralima i metalima, posebice talionica i rafinerija koje ih nabavljaju iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja.

__________________

 

12 „Naoružane skupine i sigurnosne snage” kako su definirane Prilogom II. ,Smjernicama OECD-a o dužnoj pažnji prema odgovornim lancima opskrbe iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja: Drugo izdanje, Izdavaštvo OECD-a (OECD (2013.)). http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.

 

Amandman  12

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Uredbom se utvrđuje obveza dužne pažnje za uvoznike u Uniji koji se odluče samocertificirati kao odgovorni uvoznici minerala ili metala koji sadržavaju kositar, tantal, volfram i zlato ili se od njih sastoje, kako je utvrđeno Prilogom I.

2. Uredbom se utvrđuje obveza dužne pažnje u lancu opskrbe za sve uvoznike u Uniji koji nabavljaju minerale i metale obuhvaćene ovom Uredbom u skladu sa Smjernicama OECD-a o dužnoj pažnji. Namijenjena je osiguranju transparentnosti i sljedivosti pri postupcima nabavljanja sirovina iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja, kako bi se smanjili ili spriječili nasilni sukobi i kršenja ljudskih prava, ograničavanjem mogućnosti naoružanih skupina i sigurnosnih snaga da trguju tim mineralima i metalima.

Amandman  13

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Ova se Uredba primjenjuje na poduzeća iz svih faza lanca opskrbe mineralima i metalima, koja mogu osigurati opskrbu ili se koristiti mineralima ili metalima koji potječu iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja.

Amandman  14

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2b. Kako bi se izbjegle nenamjerni poremećaji na tržištu, ovom se Uredbom razlikuju uloge poduzeća s početka i onih s kraja lanca opskrbe. Postupanje s dužnom pažnjom treba se prilagoditi djelatnostima poduzeća i njegovom položaju u lancu opskrbe;

Amandman  15

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2c. Komisija, u suradnji s tijelima za certificiranje i u skladu sa Smjernicama OECD-a, može utvrditi dodatne smjernice o obvezama koje poduzeća moraju poštovati ovisno o njihovom položaju u lancu opskrbe te osigurati da je u sustav uvršten prilagodljiv postupak kojim se uzima u obzir položaj malih i srednjih poduzeća.

Amandman  16

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) „minerali” znači rude i koncentrati koji sadržavaju kositar, tantal, volfram i zlato kako je utvrđeno Prilogom I.;

(a) „minerali i metali iz područja primjene ove Uredbe” znači svi minerali i metali utvrđeni Prilogom I.;

Amandman  17

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) „metali” znači metali koji sadržavaju kositar, tantal, volfram i zlato kako je utvrđeno Prilogom I.;

Briše se.

Amandman  18

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca) „Smjernice OECD-a o dužnoj pažnji” znači Smjernice OECD-a o dužnoj pažnji za odgovorne lance opskrbe mineralima iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja, drugo izdanje, Izdavaštvo OECD-a (OECD (2013.)), uključujući sve preporuke Vijeća, priloge i dodatke koji se periodično mogu izmijeniti ili zamijeniti.

Amandman  19

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) „sukobima pogođena i visokorizična područja” znači područja u stanju oružanog sukoba te područja sa slabim upravljanjem, slabom sigurnošću ili bez njih, kao u propalim državama s raširenim i sustavnim kršenjima međunarodnog prava uključujući povrede ljudskih prava;

(e) „sukobima pogođena i visokorizična područja” znači područja u kojima je utvrđena prisutnost oružanog sukoba, raširenog nasilja ili drugih rizika štetnih za ljude i za te je potrebe prepoznato da:

 

(i) oružani sukob može postojati u različitim oblicima, kao sukob međunarodnog ili nemeđunarodnog karaktera koji može uključivati dvije ili više država ili može podrazumijevati oslobodilačke ratove, pobune, građanske ratove; i

 

(ii) visokorizična područja mogu uključivati politički nestabilna područja ili područja koja karakterizira represija, institucionalna slabost, nesigurnost, slom civilne infrastrukture i rašireno nasilje, pri čemu takva područja često karakterizira rašireno kršenje ljudskih prava te nacionalnog ili međunarodnog prava;

Amandman  20

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa) „poduzeća pri kraju lanca” znači trgovci i burze metala, proizvođači dijelova, proizvođači proizvoda, proizvođači izvorne opreme i trgovci na malo;

Amandman  21

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g) „uvoznik” znači svaka fizička ili pravna osoba koja prijavljuje minerale i metale iz područja primjene ove Uredbe za stavljanje u slobodni promet u smislu članka 79. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2193/199213;

(g) „uvoznik” znači svaka fizička ili pravna osoba koja prvi put stavlja na tržište minerale i metale iz područja primjene ove Uredbe za stavljanje u slobodni promet u smislu članka 79. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/199213;

__________________

__________________

13 Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 302, 19.10.1992., str.1.).

13 Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 302, 19.10.1992., str.1.).

Amandman  22

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h) „odgovorni uvoznik” znači svaki uvoznik koji se odluči samocertificirati u skladu s pravilima uspostavljenim ovom Uredbom;

(h) „odgovorni uvoznik” znači svaki uvoznik minerala i metala koji postupa u skladu s pravilima navedenima u ovoj Uredbi;

Amandman  23

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka ha (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ha) „odgovorno poduzeće” znači svako poduzeće koje postupa s dužnom pažnjom kako je utvrđeno Smjernicama OECD-a o dužnoj pažnji;

Amandman  24

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i) samocertificiranje” znači nečiji čin davanja izjave o vlastitom pridržavanju obveze koja se odnosi na sustave upravljanja, upravljanje rizikom, revizije koje provodi treća strana i objavljivanje podataka kako je uspostavljeno ovo Uredbom;

(i) europska potvrda o odgovornom uvozniku” znači dokument koji nadležna tijela izdaju svakom uvozniku koji postupa u skladu s pravilima navedenima u ovoj Uredbi;

 

Amandman  25

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka na (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(na) „poduzeća s početka lanca” znači rudarska poduzeća (zanati i mali ili veliki proizvođači), lokalni trgovci ili izvoznici iz zemlje podrijetla minerala i metala, međunarodni trgovci koncentratima, poduzeća za preradu minerala i metala te talionice/rafinerije.

Amandman  26

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka o

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(o) „postupanje s dužnom pažnjom u lancu opskrbe” znači obveze odgovornih uvoznika kositra, tantala i volframa, njihovih ruda i zlata u pogledu njihovih sustava upravljanja, upravljanja rizicima, revizija koje provodi treća strana i objavljivanja podataka u cilju identificiranja i rješavanja stvarnih i potencijalnih rizika povezanih sa sukobom pogođenim i visokorizičnim područjima radi sprječavanja ili ublažavanja štetnih utjecaja koji se povezuju s aktivnostima nabavljanja;

(o) „postupanje s dužnom pažnjom u lancu opskrbe” znači obveze odgovornih poduzeća u pogledu njihovih sustava upravljanja, upravljanja rizicima, revizija koje provodi treća strana i objavljivanja podataka u cilju identificiranja stvarnih i potencijalnih rizika povezanih sa sukobom pogođenim i visokorizičnim područjima radi sprečavanja ili ublažavanja štetnih utjecaja koji se povezuju s aktivnostima nabavljanja i u pogledu osiguravanja da se tim aktivnostima ne doprinosi nezakonitoj trgovini mineralima i metalima i financiranju sukoba te da one nisu uzrok kršenja ljudskih prava.

Amandman  27

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka qa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(qa) „naoružane skupine i sigurnosne snage” znači skupine iz Priloga II. Smjernica OECD-a o dužnoj pažnji;

Amandman  28

Prijedlog uredbe

Članak 3. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Samocertificiranje odgovornog uvoznika

Certificiranje odgovornog uvoznika

Amandman  29

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Svaki uvoznik minerala ili metala iz područja primjene Uredbe može se samocertificirati kao odgovorni uvoznik tako da nadležnom tijelu države članice izjavi da se pridržava obveza dužne pažnje u lancu opskrbe uspostavljenih ovom Uredbom. Ta izjava sadržava dokumentaciju kojom uvoznik potvrđuje svoje pridržavanje obveza uključujući rezultate revizije koju je provela neovisna treća strana.

1. Svakog uvoznika minerala ili metala iz područja primjene Uredbe certificira nadležno tijelo države članice kao odgovornog uvoznika nakon što izjavi da se pridržava da se pridržava obveza dužne pažnje u lancu opskrbe uspostavljenih ovom Uredbom. Ta izjava sadržava dokumentaciju kojom uvoznik potvrđuje svoje pridržavanje obveza uključujući rezultate revizije koju je provela neovisna treća strana.

Amandman  30

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Nadležna tijela države članice provode odgovarajuće naknadne provjere kako bi zajamčila da su samocertificirani odgovorni uvoznici minerala ili metala iz područja primjene ove Uredbe udovoljili obvezama u skladu s člancima 4., 5., 6. i 7. ove Uredbe.

2. Nadležna tijela države članice provode odgovarajuće naknadne provjere kako bi zajamčila da su certificirani odgovorni uvoznici minerala ili metala iz područja primjene ove Uredbe udovoljili obvezama u skladu s člancima 4., 5., 6. i 7. ove Uredbe.

Amandman  31

Prijedlog uredbe

Članak 4. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Obveze sustava upravljanja

Obveze uvoznika u sustavu upravljanja

Amandman  32

Prijedlog uredbe

Članak 4. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odgovorni uvoznik minerala ili metala iz područja primjene ove Uredbe:

Svaki uvoznik minerala i metala iz područja primjene ove Uredbe, u skladu sa Smjernicama OECD-a o dužnoj pažnji:

Amandman  33

Prijedlog uredbe

Članak 4. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) donosi svoju politiku u pogledu lanca opskrbe mineralima i metalima koji potencijalno potječu iz sukobima pogođenih i visokorizičnih zemalja i o njoj jasno izvješćuje dobavljače i javnost,

(a) donosi svoju politiku u pogledu lanca opskrbe mineralima i metalima koji potencijalno potječu iz sukobima pogođenih i visokorizičnih zemalja i o njoj jasno i sustavno izvješćuje dobavljače i javnost;

Amandman  34

Prijedlog uredbe

Članak 5. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Obveze u području upravljanja rizicima

Obveze uvoznika u području upravljanja rizicima

Amandman  35

Prijedlog uredbe

Članak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 5.a

 

Obveze poduzeća u sustavu upravljanja i obveze u području upravljanja rizicima

 

Među ostalim, poduzeća s kraja lanca utvrđuju najbolje što mogu i preispituju proces dužne pažnje talionica/rafinerija u njihovu lancu opskrbe i ocjenjuju poštuju li one mjere dužne pažnje iz Smjernica OECD-a o dužnoj pažnji. Poduzeća s kraja lanca mogu sudjelovati u poslovnim planovima na razini sektora kojima se ocjenjuje poštuju li talionice/rafinerije Smjernice OECD-a o dužnoj pažnji te se mogu koristiti podacima iz tih planova radi provedbe preporuka sadržanih u Smjernicama OECD-a o dužnoj pažnji i učiniti te podatke dostupnima javnosti.

Amandman  36

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) poštuju se načela revizije o neovisnosti, nadležnosti i odgovornosti kako je utvrđeno Smjernicama OECD-a o dužnoj pažnji.

(c) poštuju se načela revizije o neovisnosti, nadležnosti i odgovornosti te bilo koji važeći opseg revizije, kriteriji i aktivnosti, kako je utvrđeno Smjernicama OECD-a o dužnoj pažnji.

Amandman  37

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) naziv i adresu svake odgovorne talionice ili rafinerije u svojem lancu opskrbe,

(a) naziv i adresu svake talionice ili rafinerije i/ili bilo kojeg poduzeća u svojem lancu opskrbe;

Amandman  38

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) uvjerenje o reviziji koju je obavila neovisna treća strana za svaku odgovornu talionicu ili rafineriju u svojem lancu opskrbe, a koja je provedena u skladu s područjem primjene, ciljevima i načelima utvrđenim člankom 6. Uredbe,

(b) uvjerenje o reviziji koju je obavila neovisna treća strana za svaku talionicu ili rafineriju i/ili bilo koje poduzeće u svojem lancu opskrbe, a koja je provedena u skladu s područjem primjene, ciljevima i načelima utvrđenim člankom 6. Uredbe;

Amandman  39

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Odgovorni uvoznik minerala ili metala iz područja primjene ove Uredbe neposrednim kupcima na kraju lanca na raspolaganje stavlja sve informacije koje je stekao i vodio u skladu s dužnom pažnjom svojeg lanca opskrbe uz dužan obzir prema povjerljivim poslovnim podacima i brigu za konkurentnost.

4. Bilo koje poduzeće neposrednim kupcima na kraju lanca na raspolaganje stavlja sve informacije koje je steklo i vodilo u skladu s dužnom pažnjom svojeg lanca opskrbe uz dužan obzir prema povjerljivim poslovnim podacima i brigu za konkurentnost.

Amandman  40

Prijedlog uredbe

Članak 8. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Popis odgovornih talionica i rafinerija

Popis odgovornih uvoznika minerala i metala

Amandman  41

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Na temelju podataka koje su u svojim izvješćima dostavile države članice kako je navedeno u članku 15. Komisija donosi i objavljuje javnosti odluku s popisom naziva i adresa odgovornih talionica i rafinerija minerala u okviru ove Uredbe.

1. Na temelju podataka koje su u svojim izvješćima dostavile države članice kako je navedeno u članku 15. Komisija donosi i objavljuje javnosti odluku s popisom imena i adresa odgovornih uvoznika minerala i metala u okviru ove Uredbe.

Amandman  42

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Komisija redovno i pravovremeno ažurira podatke na popisu. Komisija s popisa uklanja nazive talionica i rafinerija koje države članice više ne smatraju odgovornim uvoznicima u skladu s člankom 14. stavkom 3. ili nazive talionica i rafinerija u lancu opskrbe uvoznika koje se više ne priznaje kao odgovorne.

4. Komisija redovno i pravovremeno ažurira podatke na popisu. Svakih šest mjeseci Komisija s popisa uklanja nazive uvoznika koje države članice više ne smatraju odgovornim uvoznicima u skladu s člankom 14. stavkom 3. ili nazive uvoznika u lancu opskrbe uvoznika koje se više ne priznaje kao odgovorne.

Amandman  43

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a. Nadležna tijela država članica objavljuju izvješće koje sadrži pojedinosti o potpunim zaključcima svih naknadnih provjera, zajedno s razumnim objašnjenjem za donošenje tih zaključaka te svu dokumentaciju na temelju koje je nadležno tijelo donijelo svoje zaključke.

Amandman  44

Prijedlog uredbe

Članak 12.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 12.a

 

Informacije o „sukobima pogođenom području” ili „visokorizičnom području”:

 

U uskoj suradnji s Europskom službom za vanjsko djelovanje javnosti i poduzećima Komisija stavlja na raspolaganje korisne informacije o tome što znači „sukobima pogođeno područje” ili „visokorizično područje”.

Amandman  45

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. U slučaju kršenja odredaba ove Uredbe nadležna tijela država članica izdaju obavijest o korektivnim mjerama koje treba poduzeti odgovorni uvoznik.

2. U slučaju kršenja odredaba ove Uredbe nadležna tijela država članica obavješćuju odgovorno poduzeće o korektivnim mjerama koje treba poduzeti.

Amandman  46

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a. Ovom se Uredbom predviđa prijelazno razdoblje od dvije godine kako bi se uvoznicima minerala i metala omogućilo poštovanje obveza obavještavanja javnosti.

Amandman  47

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3b. Svaka izmjena Smjernica OECD-a primjenjuje se mutatis mutandis na ovu Uredbu.

Amandman  48

Prijedlog uredbe

Članak 15.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 15.a

 

Popratne mjere

 

1. Komisija će tijekom prijelaznog razdoblja podnijeti zakonodavni prijedlog o donošenju popratnih mjera kako bi se poboljšala učinkovitost ove Uredbe u skladu sa zajedničkim priopćenjem Europskom parlamentu i Vijeću naslovljenim „Odgovorno nabavljanje minerala koji potječu iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja: prema cjelovitom pristupu EU-a" (JOIN (2014) 8).

 

- Popratne mjere kojima se jamči cjelovit pristup EU-a odgovornom nabavljanju:

 

(a) pružanje podrške poduzećima koja odgovorno nabavljaju u vidu poticaja, tehničke podrške te smjernica, uzimajući u obzir stanje malih i srednjih poduzeća i njihov položaj u lancu opskrbe, kako bi se omogućila usklađenost sa zahtjevima ove Uredbe;

 

(b) stalni dijalog o politikama s trećim zemljama i drugim dionicima, uključujući mogućnost usklađivanja s nacionalnim i regionalnim sustavima certificiranja i suradnju s javno-privatnim inicijativama;

 

(c) nastavak ciljane razvojne suradnje s trećim zemljama, posebice pomoći u puštanju u promet minerala koji ne potječu iz sukobom pogođenih područja i jačanje sposobnosti lokalnih gospodarskih subjekata u pridržavanju ove Uredbe.

 

(d) bliska suradnja s državama članicama za pokretanje komplementarnih inicijativa u području informiranja potrošača, investitora i stranaka, kao i drugi poticaji za odgovorno poslovno ponašanje te klauzule o uspješnosti u ugovorima o nabavi koje su potpisala nadležna državna tijela, kako je predviđeno Direktivom 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća.

 

2. Komisija predstavlja godišnje izvješće o uspješnosti popratnih mjera provedenih u skladu sa stavkom 1. te o njihovu učinku i učinkovitosti.

Amandman  49

Prijedlog uredbe

Članak 15.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 15.b

 

Delegiranje ovlasti

 

Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 15.c u vezi s izmjenama popisa minerala i metala utvrđenog u Prilogu I.

Amandman  50

Prijedlog uredbe

Članak 15.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 15.c

 

Izvršavanje ovlasti

 

Ovlast donošenja delegiranih akata iz članka 15a. dodjeljuje se Komisiji na vremensko razdoblje od ... godina od*. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja tog ...godišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti automatski se produžuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće ovom produženju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

 

_________________

 

*SL: Molimo umetnuti datum stupanja na snagu ove Uredbe.

POSTUPAK

Naslov

Sustav Unije za samocertificiranje odgovornih uvoznika kositra, tantala i volframa, njihovih ruda i zlata koji potječu iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja postupanjem s dužnom pažnjom u lancu opskrbe

Referentni dokumenti

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

13.3.2014

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

DEVE

13.3.2014

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Bogdan Brunon Wenta

29.9.2014

Razmatranje u odboru

10.11.2014

21.1.2015

 

 

Datum usvajanja

9.3.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

23

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Heubuch, Hans Jansen, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Seb Dance, Paul Rübig, Judith Sargentini

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Hilde Vautmans


POSTUPAK

Naslov

Sustav Unije za samocertificiranje odgovornih uvoznika kositra, tantala i volframa, njihovih ruda i zlata koji potječu iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja postupanjem s dužnom pažnjom u lancu opskrbe

Referentni dokumenti

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Datum podnošenja EP-u

5.3.2014

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

13.3.2014

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

13.3.2014

DEVE

13.3.2014

BUDG

13.3.2014

ITRE

13.3.2014

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

AFET

9.3.2015

BUDG

25.6.2014

ITRE

22.7.2014

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Iuliu Winkler

3.9.2014

 

 

 

Razmatranje u odboru

6.11.2014

23.2.2015

19.3.2015

 

Datum usvajanja

14.4.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

22

16

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Reimer Böge, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Nicola Danti, Danuta Maria Hübner, Stelios Kouloglou, Sander Loones, Frédérique Ries, Pedro Silva Pereira, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Judith Sargentini

Datum podnošenja

24.4.2015

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti