JELENTÉS a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany felelősségteljes importőrei körében a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc tekintetében alkalmazott öntanúsítás uniós rendszerének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

24.4.2015 - (COM(2014)0111 – C7‑0092/2014 – 2014/0059(COD)) - ***I

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Előadó: Iuliu Winkler


Eljárás : 2014/0059(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany felelősségteljes importőrei körében a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc tekintetében alkalmazott öntanúsítás uniós rendszerének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2014)0111 – C7‑0092/2014 – 2014/0059(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0111),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-00921/2014),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–       tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság és a Fejlesztési Bizottság véleményeire (A8-0141/2015),

1.      elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.      felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A konfliktusok által érintett vagy nagy kockázatot jelentő térségekben található ásványkincsek – bár a fejlesztés szempontjából óriási lehetőséget jelentenek – ellentmondás tárgyát képezhetik, amennyiben a belőlük származó bevételt a fejlesztésre, jó kormányzásra és jogállamiságra irányuló nemzeti erőfeszítéseket aláásó erőszakos konfliktusok kirobbantására vagy fenntartására fordítják. Ezeken a területeken a konfliktusok és az ásványok illegális kitermelése közötti kapcsolódás megszakítása kritikus jelentőséggel bír a béke és a stabilitás szempontjából.

(1) A konfliktusok által érintett vagy nagy kockázatot jelentő térségekben található ásványkincsek – bár a fejlesztés szempontjából óriási lehetőséget jelentenek – ellentmondás tárgyát képezhetik, amennyiben a belőlük származó bevételt a fejlesztésre, jó kormányzásra és jogállamiságra irányuló erőfeszítéseket aláásó erőszakos konfliktusok kirobbantására vagy fenntartására fordítják. Ezeken a területeken a konfliktusok és az ásványok illegális kitermelése közötti kapcsolódás megszakítása kritikus elem a béke, a fejlődés és a stabilitás garantálásában.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A nyersanyag-kitermelő iparágban általánosak az emberi jogi visszaélések, és ezen belül a gyermekmunka, a szexuális erőszak, az erőszakos eltüntetés, a kényszerű kitelepítések, valamint a rituális vagy kulturális szempontból jelentőséggel bíró területek elpusztítása.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A kérdés olyan erőforrásokban gazdag régiókat érint, ahol a kormányok és a nemzetközi szervezetek az üzleti élet szereplőivel és civil társadalmi szervezetekkel karöltve kívánnak választ találni a fegyveres csoportok és biztonsági erők finanszírozásának minimalizálására való törekvés jelentette kihívásra.

(2) A kérdés olyan erőforrásokban gazdag térségeket érint, ahol a kormányok és a nemzetközi szervezetek az üzleti élet szereplőivel és civil társadalmi szervezetekkel karöltve kívánnak választ találni a fegyveres csoportok és biztonsági erők finanszírozásának megakadályozására való törekvés jelentette kihívásra, beleértve a női szervezeteket is, amelyek élen járnak abban, hogy felhívják a figyelmet az e csoportok által kikényszerített kizsákmányoló feltételekre, valamint a helyi lakosság feletti hatalom gyakorlása érdekében alkalmazott szexuális erőszakra és erőszakra.

 

(A „régiók” szó helyébe a „térségek” szót léptető módosítás a teljes szövegre alkalmazandó. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Indokolás

A rendeletben a belső jogi következetesség érdekében a „régiókra” vonatkozó összes utalást „térségre” kell módosítani, hogy jobban tükrözzék a 2. cikk fogalommeghatározását, amely csak „térségekről” beszél, és nem „régiókról”.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) Ez a rendelet a fegyveres csoportok konfliktusok által érintett térségekből származó ásványokkal folytatott kereskedelem révén történő finanszírozása felszámolásának egyik módja; ez nem mond ellent annak, hogy az Európai Unió kül- és fejlesztési politikai fellépéseinek a helyi korrupció és a határok porózussága elleni küzdelemre, valamint a visszaélések kiemelése érdekében a helyi lakosság és képviselőik ismereteinek bővítésére kell összpontosulnia.

Indokolás

Ezt a rendeletet az illegális kereskedelem elleni harc eszközének, nem pedig célnak kell tekinteni.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az Európai Parlament 2010. október 7-én állásfoglalást fogadott el, melyben az Egyesült Államok „konfliktusövezetből származó ásványokról” szóló jogszabályához, azaz a tőzsdei reformról és fogyasztóvédelemről szóló Dodd–Frank-törvény 1502. szakaszához hasonló jogszabály meghozatalára kéri fel az Uniót; továbbá a Bizottság 2011-es és 2012-es közleményeiben bejelentette, hogy szándékában áll megvizsgálni, miként javítható az ellátási lánc átláthatósága, ideértve a kellő gondossággal kapcsolatos szempontokat is. A Bizottság az utóbbi közleményben – az OECD 2011. májusi miniszteri ülésén vállalt elkötelezettségével összhangban – síkra szállt az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó iránymutatásának, valamint az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatásának fokozott támogatása és alkalmazása mellett, az OECD-tagok körén kívül is.

(7) 2010. október 7-i, 2011. március 8-i, 2011. július 5-i és 2014. február 26-i állásfoglalásaiban az Európai Parlament az Egyesült Államok „konfliktusövezetből származó ásványokról” szóló jogszabályához, azaz a tőzsdei reformról és fogyasztóvédelemről szóló Dodd–Frank-törvény 1502. szakaszához hasonló jogszabály meghozatalára kérte fel az Uniót; továbbá a Bizottság 2011-es és 2012-es közleményeiben bejelentette, hogy szándékában áll megvizsgálni, miként javítható az ellátási lánc átláthatósága, ideértve a kellő gondossággal kapcsolatos szempontokat is. A Bizottság az utóbbi közleményben – az OECD 2011. májusi miniszteri ülésén vállalt elkötelezettségével összhangban – síkra szállt az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó iránymutatásának, valamint az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatásának fokozott támogatása és alkalmazása mellett, az OECD-tagok körén kívül is.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Uniós polgárok és civil társadalmi szereplők felhívták a figyelmet arra, hogy az uniós joghatóság alatt működő vállalatok nem vonhatók felelősségre a konfliktusok által érintett régiókból származó ásványok illegális kitermeléséhez és kereskedelméhez fűződő esetleges kapcsolatuk miatt. Következésképpen a fogyasztási cikkekben esetlegesen előforduló ilyen ásványok a fogyasztókat összefüggésbe hozzák Unión kívüli konfliktusokkal. Ebből adódóan uniós állampolgárok petíciók révén kérelmezték, hogy terjesszenek olyan jogszabályjavaslatot az Európai Palament és a Tanács elé, amely alapján az ENSZ és az OECD útmutatásainak megfelelően felelősségre vonhatók a vállalatok.

(8) Uniós polgárok és civil társadalmi szereplők felhívták a figyelmet arra, hogy az uniós joghatóság alatt működő vállalatok nem vonhatók felelősségre a konfliktusok által érintett régiókból származó ásványok illegális kitermeléséhez és kereskedelméhez fűződő esetleges kapcsolatuk miatt. Következésképpen a fogyasztási cikkekben esetlegesen előforduló ilyen ásványok a fogyasztókat összefüggésbe hozzák Unión kívüli konfliktusokkal. Ekképpen a fogyasztók közvetve összefüggésbe kerülnek olyan konfliktusokkal, amelyek súlyos hatást gyakorolnak az emberi jogokra, nevezetesen a nők jogaira, mivel a fegyveres csoportok a tömeges nemi erőszakot gyakran tudatos stratégiaként alkalmazzák a helyi lakosság megfélemlítésére és ellenőrzésére, hogy védjék saját érdekeiket. Ebből adódóan uniós állampolgárok petíciók révén kérelmezték, hogy terjesszenek olyan jogszabályjavaslatot az Európai Palament és a Tanács elé, amely alapján az ENSZ és az OECD útmutatásainak megfelelően felelősségre vonhatók a vállalatok.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) E rendelet összefüggésében a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc folyamatos, proaktív és reaktív folyamat, melynek révén az üzleti élet szereplői figyelemmel kísérik és nyilvántartják beszerzéseiket és értékesítéseiket annak érdekében, hogy semmiképpen ne járuljanak hozzá konfliktusokhoz és azok kedvezőtlen hatásaihoz.

(9) E rendelet összefüggésében a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc folyamatos, proaktív és reaktív folyamat, melynek révén az importőrök figyelemmel kísérhetik és nyilvántarthatják ellátási láncaikat annak érdekében, hogy semmiképpen ne járuljanak hozzá konfliktusokhoz és azok kedvezőtlen hatásaihoz. E rendeletnek biztosítania kell a konfliktusok és az illegális kitermelés közötti kapcsolat megszakítását anélkül, hogy az aláásná az ón, a tantál, a volfrám és az arany kereskedelmének az érintett országok fejlődése szempontjából betöltött gazdasági jelentőségét.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a) A 2014/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1a előírja az 500 főnél több munkavállalót foglalkoztató vállalkozások számára, hogy számoljanak be számos politikájukról, többek között az emberi jogokkal, a korrupció elleni küzdelemmel és a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánccal kapcsolatos politikákról. Az irányelv előírja a Bizottság számára, hogy dolgozzon ki iránymutatásokat ezen információk közzétételének elősegítése érdekében. A Bizottságnak meg kell fontolnia a konfliktusövezetből származó ásványokra vonatkozó teljesítménymutatók felvételét ezekbe az iránymutatásokba.

 

__________________

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2014. október 95-i 2014/22/EU irányelve a 2013/34/EU irányelvnek a nem pénzügyi és a sokszínűséggel kapcsolatos információknak bizonyos nagyvállalkozások és vállalatcsoportok általi közzététele tekintetében történő módosításáról (HL L 330., 2014.1.15., 1. o.).

Indokolás

A nem pénzügyi és a sokszínűséggel kapcsolatos információknak bizonyos nagyvállalkozások és vállalatcsoportok általi közzétételéről szóló irányelv (a 2014/95/EU irányelv), amelyet 2014-ben fogadott el a Parlament és a Tanács, és amely 2017-ben lesz alkalmazandó, fokozza a szociális és környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatos átláthatóságot, és magában foglalja a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncot is. A Bizottságnak 2016-ban kell elkészítenie a módszertanra vonatkozó iránymutatásokat, valamint nemzetközi előírásokat és nem pénzügyi mutatókat kell használnia annak érdekében, hogy segítséget nyújtson a vállalkozásoknak a beszámoláshoz. Ezzel összefüggésben az előadó azt szeretné, hogy a Bizottság a kellő gondosság elvének az ellátási láncon belül a konfliktusövezetből származó ásványok tekintetében történő alkalmazásáról szóló jelentéstételt is vegye be az iránymutatásokba. A nagyvállalkozásokra és a nagy vállalatcsoportokra vonatkozó beszámolási kötelezettséget össze kell hangolni a Bizottság által javasolt rendelettel kapcsolatos döntéshozatallal.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11b) A kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc megvalósításának számos olyan meglévő rendszere van, amely hozzájárulhat a rendelet céljainak eléréséhez. Az iparban már léteznek olyan ágazati programok, amelyek célja a konfliktusok és az ón, tantál, volfrám és arany beszerzése közötti kapcsolat megszakítása. Ezek a programok az ásványok kizárólag felelős beszerzését garantáló rendszerekkel rendelkező, független harmadik fél által folytatott ellenőrzéseket vesznek igénybe a kohók és finomítók tanúsítására. Ezek az ágazati programok rendszerek elismerhetők az uniós rendszerben is. Az e rendelet követelményeivel egyenértékűként elismerendő ilyen programokra vonatkozó kritériumokat és eljárásokat azonban pontosítani kell, hogy lehetővé tegyék a szigorú normák tiszteletben tartását és a kettős ellenőrzés elkerülését.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) A nyilvános konzultáció során uniós vállalatok is kifejezésre juttatták az ásványok felelősségteljes beszerzése iránti érdeklődésüket, és olyan jelenleg folyó ágazati programokról számoltak be, melyek kialakításakor a vállalati társadalmi felelősségvállalás célkitűzéseit, az ügyfelek kéréseit vagy beszállítóik biztonságát tartották szem előtt. Ugyanakkor uniós vállalatok a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc megvalósításával kapcsolatban a rengeteg – gyakran nem kellően tájékozott vagy etikailag közömbös – piaci szereplőt érintő, kiterjedt és összetett globális láncokból eredő számos nehézségről is beszámoltak. A Bizottságnak figyelemmel kell kísérnie a felelősségteljes beszerzés jelentette költségeket és azok versenyképességre gyakorolt hatását, különösen a kkv-k tekintetében.

(12) A nyilvános konzultáció során uniós vállalatok is kifejezésre juttatták az ásványok felelősségteljes beszerzése iránti érdeklődésüket, és olyan jelenleg folyó ágazati programokról számoltak be, melyek kialakításakor a vállalati társadalmi felelősségvállalás célkitűzéseit, az ügyfelek kéréseit vagy beszállítóik biztonságát tartották szem előtt. Ugyanakkor uniós vállalatok a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc megvalósításával kapcsolatban a rengeteg – gyakran nem kellően tájékozott vagy etikailag közömbös – piaci szereplőt érintő, kiterjedt és összetett globális láncokból eredő számos nehézségről és gyakorlati kihívásról is beszámoltak. A Bizottságnak szorosan figyelemmel kell kísérnie és jelentenie kell a felelősségteljes beszerzés, a harmadik fél által végzett ellenőrzés, ezek adminisztratív következményei jelentette költségeket és azok versenyképességre gyakorolt hatását, különösen a kkv-k tekintetében. E rendelet végrehajtása érdekében a Bizottság technikai és pénzügyi segítséget nyújt a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, és elősegíti az információcserét. Indokolt, hogy azok az Unióban székhellyel rendelkező, ásványokat és fémeket importáló európai kis- és középvállalkozások, amelyek a kellő gondosság elvének megfelelő rendszert vezetnek be, a Bizottság COSME programján keresztül pénzügyi támogatásban részesüljenek.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a) Az e rendelet szerinti nyilatkozattételi rendszert vállaló felelősségteljes importőröket címkével kell tanúsítani.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12b) Azokat az Unióban székhellyel rendelkező downstream vállalatokat, amelyek önkéntesen felelősségteljes ásvány- és fémbeszerzési rendszert hoznak létre, a tagállamok illetékes hatóságainak címkével kell tanúsítaniuk. A Bizottságnak az OECD kellő gondosságra vonatkozó iránymutatásai alapján kell megállapítania a tanúsítás megadásának kritériumait, és e célból konzultálhat az OECD Titkárságával. Az „Európai felelősségi tanúsítvány” odaítélési feltételeinek ugyanolyan szigorúaknak kell lenniük, mint amelyeket az OECD tanúsítási rendszere előír. Az „Európai felelősségi tanúsítvány” címkét megkapó vállalatokat ösztönzik arra, hogy ezt feltüntessék honlapjukon, és erről beszámoljanak az európai fogyasztóknak nyújtott tájékoztatókban is.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

12 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12c) 2014. március 5-i közös közleményükben1a az Európai Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője/a Bizottság alelnöke kötelezettséget vállaltak a felelősségteljes beszerzéshez vezető kísérő intézkedések végrehajtására vonatkozóan, azzal a céllal, hogy ily módon a vállalkozások részvétele magas legyen, kellőképpen figyelembe véve a kellő gondossággal összefüggő – különösen a kkv-kat és a mikrovállalkozásokat sújtó – terheket.

 

__________________

 

1a Közös közlemény az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (2014. március 5.) – A konfliktusok által érintett és magas kockázatot jelentő térségekből származó ásványok felelősségteljes beszerzése (JOIN(2014)0008).

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) A kohók és a finomítók jelentős állomások az ásványok globális ellátási láncában, mivel jellemzően ezek jelentik az utolsó szakaszt, melyben a kellő gondosság hatékonyan biztosítható az ásványok származási helyével és a felügyeleti lánccal kapcsolatos információk gyűjtése, nyilvánosságra hozatala és ellenőrzése révén. Gyakori álláspont, hogy ezen átalakítási szakaszt követően lehetetlen az ásványok származási helyét visszamenőlegesen azonosítani. A felelősségteljes kohók és finomítók uniós jegyzéke ebből adódóan átláthatóságot és bizonyosságot biztosítana a downstream vállalatok számára a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra jellemző gyakorlatok tekintetében.

(13) A kohók és a finomítók jelentős állomások az ásványok globális ellátási láncában, mivel jellemzően ezek jelentik az utolsó szakaszt, melyben a kellő gondosság hatékonyan biztosítható az ásványok származási helyével és a felügyeleti lánccal kapcsolatos információk gyűjtése, nyilvánosságra hozatala és ellenőrzése révén. Gyakori álláspont, hogy ezen átalakítási szakaszt követően lehetetlen az ásványok származási helyét visszamenőlegesen azonosítani. Ugyanez érvényes az újrahasznosított fémekre, amelyek az átalakítási folyamat során még több lépésen mentek át. A felelősségteljes kohók és finomítók uniós jegyzéke ebből adódóan átláthatóságot és bizonyosságot biztosítana a downstream vállalatok számára a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra jellemző gyakorlatok tekintetében. Az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatásával összhangban az upstream vállalkozásoknak – például kohóknak és finomítóknak – független harmadik fél által végzett, a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc tekintetében követett gyakorlataikra vonatkozó ellenőrzésen kell átesniük, többek között a felelősségteljes kohók és finomítók jegyzékébe történő felvételük érdekében is.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a) Az ásványokat és azok koncentrátumait feldolgozó és importáló kohókat és finomítókat kötelezni kell a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó uniós rendszer alkalmazására.

Indokolás

A kohók és finomítók az ellátási lánc kulcsszereplői, mivel az ásványok és koncentrátumaik feldolgozásában vesznek részt. Ők azok tehát, akik a legalkalmasabbak az ásványok származására és az ásványokért felelősséget viselő különböző szereplőkre vonatkozó információk gyűjtésére, nyilvánosságra hozatalára és ellenőrzésére. A rendeletnek ezért rájuk nézve kötelezőnek kell lennie.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13b) Az e rendelet hatálya alá tartozó valamennyi ásvány és fém felhasználásának meg kell felelnie e rendelet előírásainak. Elengedhetetlen, hogy az importőrök betartsák e rendelet rendelkezéseit.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) E rendelet megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni. A felelősségteljes kohók és finomítók jegyzékével és az illetékes tagállami hatóságok jegyzékével kapcsolatos végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU rendelettel összhangban kell gyakorolni.

(15) E rendelet megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni. A felelősségteljes importőrök jegyzékével, a felelősségteljes kohók és finomítók jegyzékével és az illetékes tagállami hatóságok jegyzékével kapcsolatos végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU rendelettel összhangban kell gyakorolni.

Indokolás

Az előadó a felelősségteljes importőrök jegyzékét tartalmazó melléklettel kívánja kiegészíteni a rendeletet. Mivel a Bizottság csekély mérlegelési mozgástérrel, az egyszerű végrehajtáson nem lépve túl állítja össze ezeket a jegyzékeket, a végrehajtási aktus tűnik a megfelelő választásnak.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a) E rendelet hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében rendelkezni kell egy kétéves átmeneti időszakról, hogy a Bizottság létrehozhassa a harmadik fél által folytatott ellenőrzések rendszerét, és hogy a felelősségteljes importőrök megismerhessék az e rendelet szerinti kötelezettségeiket.

Indokolás

Az előadó tisztában van azzal, hogy ez a feladat milyen összetett kihívásokkal jár, reméli azonban, hogy a Bizottság képes lesz bevezetni azokat a struktúrákat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a rendszer két év múlva működőképes legyen.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

15 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15b) A Bizottságnak rendszeresen felül kell vizsgálnia pénzügyi támogatását és politikai kötelezettségvállalásait azokkal a konfliktusok által érintett vagy nagy kockázatot jelentő térségekkel kapcsolatban, ahol ónt, tantált, volfrámot és aranyat bányásznak, különösen a Nagy-tavak régióban, hogy biztosítsa a politikák koherenciáját, valamint ösztönözze és erősítse a felelősségteljes kormányzás, a jogállamiság, de mindenekelőtt az etikus bányászat elveinek tiszteletben tartását.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) A Bizottság a Tanács és az Európai Parlament számára rendszeresen jelentést készít a rendszer hatásairól. A Bizottság a hatálybalépést követő legkésőbb három éven belül, majd azt követően hatévenként felülvizsgálja e rendelet működését és hatékonyságát, beleértve a rendelet hatálya alá eső, konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok felelősségteljes beszerzésének előmozdítását. A jelentéseket – szükség esetén – megfelelő jogalkotási javaslatok kísérhetik, melyek tartalmazhatnak kötelező intézkedéseket,

(16) A Bizottság az Európai Parlament és a Tanács számára rendszeresen jelentést készít a rendszer hatásairól. A Bizottság e rendelet alkalmazásának időpontja után két évvel, majd azt követően háromévenként felülvizsgálja e rendelet működését és hatékonyságát, valamint a rendszer által helyi szinten kifejtett aktuális hatást a rendelet hatálya alá eső, konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok felelősségteljes beszerzésének előmozdítását illetően, és jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A felülvizsgálat elvégzése során a Bizottságnak integrált megközelítés keretében teljes körűen elemeznie és értékelnie kell a rendelet valamennyi szempontját, valamint elsősorban a kellő gondosságra vonatkozó előírásoknak megfelelő kohók, finomítók és importőrök tekintetében felmerült hatásait és költségeit, a kereskedelem bármely esetleges áthelyeződését egyes bányászati térségekből, valamint a helyszínen dolgozó emberek megélhetésére gyakorolt hatást, különös tekintettel a kisüzemi bányászokra. A felülvizsgálatnak tartalmaznia kell az érintett érdekelt felektől, ezen belül a kormányoktól, a vállalkozásoktól, a kkv-ktől és a helyi civil társadalomtól, valamint a konfliktusok által érintett térségekben helyi szinten közvetlenül érintett személyektől származó információkat. A jelentéseket – szükség esetén – megfelelő jogalkotási javaslatok kísérhetik, melyek tartalmazhatnak további kötelező intézkedéseket.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a) 2014. március 5-i közös közleményükben a Bizottság és a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője kötelezettséget vállaltak arra, hogy e rendelettel párhuzamosan olyan kísérő intézkedéseket hajtanak végre, amelyek a felelősségteljes beszerzésre irányuló olyan integrált uniós megközelítést eredményeznek, amely amellett, hogy eléri a vállalkozások magas szintű részvételét az e rendeletben előírt uniós rendszerben, biztosítja egy globális, koherens és átfogó megközelítés alkalmazását a konfliktusok által érintett térségekből származó ásványok felelősségteljes beszerzésének előmozdítása érdekében.

Indokolás

A konfliktusok által érintett térségekből származó ásványok a fegyveres konfliktusok egyik mozgatórugóját jelentik. Gyakran más politikai, gazdasági és társadalmi okok a fő mozgatórugók, és ezeket figyelembe kell venni. Ezért elengedhetetlen, hogy ez a rendelet olyan fellépések és intézkedések szélesebb keretrendszerében kapjon helyet, amelyek célja a fegyveres konfliktusok megakadályozása és felszámolása.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Ez a rendelet megállapítja a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó kötelezettségeket azokra az uniós importőrökre vonatkozóan, akik öntanúsítás alapján az I. mellékletben rögzített ónt, tantált, volfrámot és aranyat tartalmazó vagy abból álló ásványokat vagy fémeket behozó felelősségteljes importőrnek kívánnak minősülni.

(2) Ez a rendelet megállapítja a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó kötelezettségeket azokra az uniós importőrökre vonatkozóan, akik saját nyilatkozatuk alapján az I. mellékletben rögzített ónt, tantált, volfrámot és aranyat tartalmazó vagy abból álló ásványokat vagy fémeket behozó felelősségteljes importőrnek kívánnak minősülni.

 

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Azon fémeket, amelyekről ésszerűen feltételezhető, hogy újrahasznosítottak, ki kell zárni e rendelet hatálya alól.

Indokolás

A konfliktusok által érintett vagy nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok felelősségteljes ellátási lánca tekintetében követendő kellő gondosságról szóló OECD-útmutatással összhangban az ésszerű feltételezések alapján újrahasznosítottnak tekinthető fémek nem tartoznak e rendelet hatálya alá.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) „konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségek”: fegyveres konfliktus vagy bizonytalan, konfliktus utáni helyzet jellemezte térségek, valamint gyenge vagy nem létező kormányzás és biztonság – például bukott államok, a nemzetközi jogszabályok széles körű és rendszeres megsértése, ezen belül az emberi jogokkal való visszaélés – jellemezte térségek;

e) „konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségek”: széles körű erőszak megjelenésével és a polgári infrastruktúra összeomlásával járó fegyveres konfliktus vagy bizonytalan, konfliktus utáni helyzet jellemezte térségek, valamint gyenge vagy nem létező kormányzás és biztonság – például bukott államok, a nemzetközi jogban lefektetett emberi jogok széles körű és rendszeres megsértése – jellemezte térségek;

Indokolás

A Bizottság által javasolt fogalommeghatározás továbbra is homályos, és a végrehajtás során bizonytalansághoz vezethet. Ezért az egyértelmű jogi helyzet érdekében a fogalommeghatározás módosítását javasoljuk.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) „importőr”: bármely természetes vagy jogi személy, aki az e rendelet hatálya alá tartozó ásványokat vagy fémeket jelent be szabad forgalomba bocsátásra a 2913/1992/EGK13 tanácsi rendelet 79. cikke értelmében;

g) „importőr”: az Unióban letelepedett bármely természetes vagy jogi személy, aki az e rendelet hatálya alá tartozó ásványokat vagy fémeket jelent be saját nevében szabad forgalomba bocsátásra, vagy az a személy, akinek a nevében a bejelentést teszik; e rendelet alkalmazásában az a képviselő, aki egy másik személy nevében és érdekében eljárva tesz bejelentést, illetve az a képviselő, aki saját nevében és egy másik személy nevében jár el, ugyanúgy importőrnek tekintendő;

__________________

 

13 A Tanács 1992. október 12-i 2913/92/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (HL L 302., 1992.10.19., 1. o.).

 

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) „újrahasznosított fémek”: visszanyert végfelhasználói vagy fogyasztói felhasználás utáni termékek, illetve a termékgyártás során keletkezett selejtből feldolgozott termékek; az „újrahasznosított fémek” magukban foglalják a felesleges, elavult, hibás és selejt fémeket, amelyek alkalmasak a az ón, a tantál, a volfrám és/vagy arany gyártása során való újrahasznosításra; a részben feldolgozott és a feldolgozatlan ásványok, illetve valamely más érc melléktermékei nem minősülnek újrahasznosított fémnek;

Indokolás

A konfliktusok által érintett vagy nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok felelősségteljes ellátási lánca tekintetében követendő kellő gondosságról szóló OECD-útmutatással összhangban az ésszerű feltételezések alapján újrahasznosítottnak tekinthető fémek nem tartoznak e rendelet hatálya alá.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i) „öntanúsítás”: nyilatkozat, mely szerint az érintett teljesíti az irányítási rendszerekhez, kockázatkezeléshez, harmadik fél által folytatott ellenőrzéshez és nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó kötelezettségeit az e rendeletben rögzítetteknek megfelelően;

i) „öntanúsítás”: nyilatkozat, mely szerint az érintett teljesíti az irányítási rendszerekhez, kockázatkezeléshez, harmadik fél által folytatott megfelelőségértékeléshez és nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó kötelezettségeit az e rendeletben rögzítetteknek megfelelően;

 

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Indokolás

A jogalkotási folyamat felgyorsítása érdekében ez a módosítás bevezeti a Hollandia által javasolt elképzelést, amelyről a Tanácsban jelenleg folyik a vita. Hogy a Parlament időben megvitathassa ez a javaslatot és a megfelelő álláspontot, benyújtottuk ez a módosítást.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – p pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

p) „felelősségteljes kohók vagy finomítók”: a felelősségteljes importőrök ellátási láncában szereplő kohók vagy finomítók;

p) „felelősségteljes kohó vagy finomító”: az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatásának eleget tevő kohó vagy finomító, amelynek auditált jelentéseit a 7. cikk (1) bekezdésének c) pontjával összhangban nyújtották be;

Indokolás

Ez a fogalommeghatározás magában foglalja az Unión kívül található kohókat, finomítókat és egyéb upstream szereplőket is világszerte.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – q a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

qa) „ágazati program”: a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánccal kapcsolatos önkéntes eljárások, eszközök és mechanizmusok kombinációja, amelyet az adott ágazati szövetség dolgoz ki és felügyel, beleértve a harmadik felek által végzett megfelelőségértékelést is;

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – q b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

qb) „fegyveres csoportok és biztonsági erők”: az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatásának II. mellékletében meghatározott csoportok;

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) eljárást alakítanak ki az esetlegesen konfliktusok által érintett vagy nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok és fémek ellátási láncára vonatkozóan, melyet egyértelműen kommunikálnak a beszállítók és a nyilvánosság felé,

a) eljárást alakítanak ki az esetlegesen konfliktusok által érintett vagy nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok és fémek ellátási láncára vonatkozóan, melyet egyértelműen és rendszeresen kommunikálnak a beszállítók és a nyilvánosság felé,

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az e rendelet hatálya alá tartozó ásványokat vagy fémeket behozó felelősségteljes importőrök független harmadik fél bevonásával folytatnak ellenőrzéseket.

Az e rendelet hatálya alá tartozó ásványokat vagy fémeket behozó felelősségteljes importőrök bejelentett megfelelőségértékelő szervezeteket kérnek fel a megfelelőségértékelésnek a 6a. cikkben említett megfelelőségértékelési rendszerrel összhangban történő elvégzésére.

Indokolás

A jogalkotási folyamat felgyorsítása érdekében ez a módosítás bevezeti a Hollandia által javasolt elképzelést, amelyről a Tanácsban jelenleg folyik a vita. Hogy a Parlament időben megvitathassa ez a javaslatot és a megfelelő álláspontot, benyújtottuk ez a módosítást.

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A független harmadik fél által folytatott ellenőrzés

törölve

a) a rendelet hatálya alá tartozó ásványok vagy fémek tekintetében az ellenőrzés hatókörébe vonja a felelősségteljes importőrnek a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc végrehajtásához alkalmazott valamennyi tevékenységét, folyamatát és rendszerét, beleértve a felelősségteljes importőr irányítási rendszerét, kockázatkezelését és nyilvánosságra hozatali gyakorlatát,

 

b) az ellenőrzés célkitűzéseként a felelősségteljes importőr kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra jellemző gyakorlatainak az e rendelet 4., 5., 6. és 7. cikkével való összhangját határozza meg,

 

c) az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatásában rögzítetteknek megfelelően tiszteletben tartja a függetlenség, kompetencia és elszámoltathatóság ellenőrzési alapelveit.

 

Indokolás

A jogalkotási folyamat felgyorsítása érdekében ez a módosítás bevezeti a Hollandia által javasolt elképzelést, amelyről a Tanácsban jelenleg folyik a vita. Hogy a Parlament időben megvitathassa ez a javaslatot és a megfelelő álláspontot, benyújtottuk ez a módosítást.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a. cikk

 

Megfelelőségértékelési rendszer

 

A Bizottság végrehajtási aktust fogad el, amely létrehoz egy vagy több olyan megfelelőségértékelési rendszert, amely

 

a) kiterjed a rendelet hatálya alá tartozó ásványok vagy fémek tekintetében a felelősségteljes importőrnek a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc végrehajtásához alkalmazott valamennyi tevékenységére, folyamatára és rendszerére, beleértve a felelősségteljes importőr irányítási rendszerét, kockázatkezelését és nyilvánosságra hozatali gyakorlatát,

 

valamint

 

b) vélelmezi az e rendelet 4., 5. és 7. cikkében foglalt követelményeknek való megfelelést.

 

A végrehajtási aktust a 13. cikk (2a) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

Indokolás

A jogalkotási folyamat felgyorsítása érdekében ez a módosítás bevezeti a Hollandia által javasolt elképzelést, amelyről a Tanácsban jelenleg folyik a vita. Hogy a Parlament időben megvitathassa ez a javaslatot és a megfelelő álláspontot, benyújtottuk ez a módosítást.

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

6 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6b. cikk

 

A megfelelőségértékelő szervezetek bejelentése

 

(1) A tagállamok bejelentik a Bizottságnak és a többi tagállamnak azokat a szervezeteket, amelyek jogosultak az e rendelet szerinti, harmadik fél által végzendő megfelelőségértékelési feladatok ellátására.

 

(2) A Bizottság nyilvánosan hozzáférhetővé teszi az (1) bekezdés szerint bejelentett szervek jegyzékét, beleértve a kiadott azonosító számokat és azokat a tevékenységeket is, amelyek tekintetében bejelentették őket. A Bizottság gondoskodik arról, hogy a jegyzék mindenkor naprakész legyen.

 

(3) A tagállamok csak olyan megfelelőségértékelő szervezeteket jelenthetnek be, amelyek teljesítették a 6c. cikkben rögzített követelményeket.

 

(4) A 765/2008/EK rendelettel összhangban megfelelő harmonizált akkreditációs szabvány alapján egy kijelölt megfelelőségértékelési rendszeren alapuló megfelelőségértékelés elvégzésére akkreditált megfelelőségértékelő szervezetek a 6c. cikk követelményeinek megfelelő szervezeteknek tekintendők.

 

(5) Amennyiben a bejelentő hatóság megállapítja, vagy tájékoztatást kap arról, hogy a bejelentett szervezet már nem felel meg a 6c. cikkben meghatározott követelményeknek, vagy elmulasztja teljesíteni kötelezettségeit, akkor a bejelentő hatóság adott esetben korlátozhatja, felfüggesztheti vagy visszavonhatja a bejelentést attól függően, hogy milyen súlyos mértékben mulasztották el teljesíteni a követelményeket vagy kötelezettségeket. Erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot.

 

(6) Amennyiben a bejelentést korlátozzák, felfüggesztik vagy visszavonják, illetve ha a bejelentett szervezet megszüntette tevékenységét, a bejelentő tagállam megteszi a szükséges lépéseket annak biztosítása érdekében, hogy az említett szervezet dokumentációját vagy egy másik bejelentett szervezet dolgozza fel, vagy pedig kérésre az illetékes bejelentő hatóság számára elérhető legyen.

Indokolás

A jogalkotási folyamat felgyorsítása érdekében ez a módosítás bevezeti a Hollandia által javasolt elképzelést, amelyről a Tanácsban jelenleg folyik a vita. Hogy a Parlament időben megvitathassa ez a javaslatot és a megfelelő álláspontot, benyújtottuk ez a módosítást.

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

6 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6c. cikk

 

A bejelentést kérelmező megfelelőségértékelő szervezetekre vonatkozó követelmények

 

(1) A megfelelőségértékelő szervezet a nemzeti jogszabályok szerint jön létre, és jogi személyiséggel rendelkezik.

 

(2) Egy megfelelőségértékelő szervezet olyan harmadik fél szervezet, amely független az általa értékelt importőrtől, valamint kohótól vagy finomítótól, a kohó vagy finomító leányvállalataitól, engedélyeseitől, alvállalkozóitól, beszállítóitól és a megfelelőségértékelésben együttműködő vállalatoktól.

 

Megfelelőségértékelő szervezetnek tekinthető az a szervezet is, amely az általa értékelt ásványok behozatalában, olvasztásában és finomításában részt vevő vállalkozásokat képviselő üzleti szerveződésekhez vagy szakmai szövetségekhez tartozik, feltéve hogy bizonyítottan független és mentes az érdekütközésektől.

 

(3) A megfelelőségértékelő szervezet, valamint annak felső szintű vezetése és a megfelelőségértékelést végző személyzete nem lehet ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany importőre, kohója vagy finomítója.

 

A megfelelőségértékelő szervezet, ennek felső szintű vezetése és a megfelelőségértékelést végző munkavállalója nem vehet részt közvetlenül az ón, tantál, volfrám, ezek ércei és az arany kereskedelmében, olvasztásában és finomításában, és nem képviselheti az ezekben a tevékenységekben részt vevő feleket. Nem vehet részt olyan tevékenységben, amely veszélyeztetné a bejelentett megfelelőségértékelési tevékenységeivel kapcsolatos döntéshozói függetlenségét vagy feddhetetlenségét. Ez különösen érvényes a szaktanácsadási szolgáltatásokra.

 

A megfelelőségértékelő szervezetek biztosítják, hogy leányvállalataik és alvállalkozóik tevékenysége ne befolyásolja megfelelőségértékelési tevékenységeik bizalmas jellegét, objektivitását és pártatlanságát.

 

(5) A megfelelőségértékelő szervezetek és személyzetük a megfelelőségértékelési tevékenységeket az adott területtel kapcsolatos legmagasabb szintű szakmai feddhetetlenséggel és a szükséges műszaki szaktudással végzik el, és függetlenek minden olyan, különösen az ilyen tevékenységek eredményeiben érdekelt személyektől vagy személyek csoportjaitól eredő – főként pénzügyi – nyomásgyakorlástól és ösztönzéstől, amely befolyásolhatná döntésüket vagy a megfelelőségértékelési tevékenységeik eredményét.

 

(6) A megfelelőségértékelő szervezetnek alkalmasnak kell lennie a számára a 6d. cikk által előírt valamennyi olyan megfelelőségértékelési feladatra, amelyek elvégzésére bejelentették, függetlenül attól, hogy ezeket a feladatokat maga a megfelelőségértékelő szervezet vagy a felelősségére egy, a nevében eljáró szervezet végzi el.

 

A megfelelőségértékelő szervezet – mindig, és minden egyes megfelelőségértékelési eljárás tekintetében, amelyre bejelentették – rendelkezik a következőkkel:

 

a) olyan személyzettel, amely műszaki ismeretekkel, valamint elegendő és megfelelő tapasztalattal rendelkezik a megfelelőségértékelési feladatok elvégzéséhez;

 

b) azon eljárások leírásával, amelyek szerint a megfelelőségértékelést végzik, biztosítva ezen eljárások átláthatóságát és megismételhetőségét; rendelkezik megfelelő stratégiákkal és eljárásokkal a bejelentett szervezetként végzett feladatainak és egyéb tevékenységeinek elkülönítésére;

 

c) olyan eljárásokkal, amelyek segítségével tevékenysége végzése során megfelelően figyelembe tudja venni a vállalkozás méretét, azon ágazatot, amelyben tevékenykedik, a vállalkozás szerkezetét, az adott gyártástechnológia összetettségének fokát és a gyártási folyamat tömegtermelési vagy sorozatjellegét.

 

Rendelkeznie kell a megfelelőségértékelési tevékenységekkel kapcsolatos műszaki és adminisztrációs feladatok megfelelő ellátásához szükséges eszközökkel, továbbá valamennyi szükséges felszereléssel, illetve létesítménnyel.

 

(7) A megfelelőségértékelési tevékenységek elvégzéséért felelős személyzetnek a következőkkel kell rendelkeznie:

 

a) alapos műszaki és szakképzettség, amely kiterjed az összes olyan megfelelőségértékelési tevékenységre, amelyekre a megfelelőségértékelési szervezetet bejelentették;

 

b) megfelelő ismeretek az általuk végzett értékelések követelményeiről és megfelelő hatáskör az ilyen értékelések elvégzésére;

 

c) az alapvető követelmények, az alkalmazandó harmonizált szabványok, valamint az uniós harmonizációs jogszabályok és végrehajtási szabályai alkalmazandó rendelkezéseinek megfelelő ismerete és megértése;

 

d) az értékelés elvégzését bizonyító tanúsítványok, nyilvántartások és jelentések elkészítéséhez szükséges alkalmasság.

 

(8) Biztosítani kell a megfelelőségértékelő szervezet, valamint annak felső szintű vezetése és az értékelést végző személyzet pártatlanságát.

 

A megfelelőségértékelő szervezet felső szintű vezetésének és az értékelést végző személyzetének javadalmazása nem függhet az elvégzett értékelések számától vagy azok eredményétől.

 

(9) A megfelelőségértékelő szervezetek felelősségbiztosítást kötnek, kivéve, ha a felelősséget a nemzeti joggal összhangban az állam vállalja át, vagy ha közvetlenül maga a tagállam felel a megfelelőségértékelésért.

 

(10) A megfelelőségértékelő szervezet személyzetének be kell tartania a szakmai titoktartás követelményeit minden olyan információ tekintetében, amely a 6d. cikk vagy az azt átültető nemzeti jogszabály rendelkezései alapján ellátott feladataik végrehajtása során jutott birtokukba, kivéve annak a tagállamnak az illetékes hatóságait, ahol a szervezet tevékenységét gyakorolja. A tulajdonjogokat védelmezni kell.

Indokolás

A jogalkotási folyamat felgyorsítása érdekében ez a módosítás bevezeti a Hollandia által javasolt elképzelést, amelyről a Tanácsban jelenleg folyik a vita. Hogy a Parlament időben megvitathassa ez a javaslatot és a megfelelő álláspontot, benyújtottuk ez a módosítást.

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

6 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6d. cikk

 

A bejelentett megfelelőségértékelő szervezetek kötelezettségei

 

(1) A bejelentett megfelelőségértékelő szervezet a megfelelőségértékelést a 6a. cikkel összhangban létrehozott megfelelőségértékelési rendszerrel összhangban végzi.

 

(2) Amennyiben a bejelentett megfelelőségértékelő szervezet megállapítja, hogy egy importőr nem teljesítette a megfelelőségértékelési rendszerben meghatározott követelményeket, akkor felszólítja az importőrt a megfelelő kiigazító intézkedések megtételére, és nem ad ki tanúsítványt.

 

(3) Amennyiben a tanúsítvány kiadása után a megfelelőség figyelemmel kísérése során a bejelentett megfelelőségértékelő szervezet megállapítja, hogy egy termék már nem felel meg a megfelelőségértékelési rendszer követelményeinek, akkor felszólítja az importőrt a megfelelő kiigazító intézkedések megtételére, és szükség esetén felfüggeszti vagy visszavonja a tanúsítványt.

 

(4) Amennyiben nem kerül sor kiigazító intézkedésekre, vagy azok nem érik el a kívánt hatást, a bejelentett megfelelőségértékelő szervezet adott esetben korlátozhatja, felfüggesztheti vagy visszavonhatja a tanúsítványt.

Indokolás

A jogalkotási folyamat felgyorsítása érdekében ez a módosítás bevezeti a Hollandia által javasolt elképzelést, amelyről a Tanácsban jelenleg folyik a vita. Hogy a Parlament időben megvitathassa ez a javaslatot és a megfelelő álláspontot, benyújtottuk ez a módosítást.

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) az e rendelet 6. cikke szerinti, független harmadik fél által folytatott ellenőrzések.

c) az e rendelet 6. cikke szerinti, harmadik fél által végzett megfelelőségértékelés eredményeként kiadott tanúsítvány;

Indokolás

A jogalkotási folyamat felgyorsítása érdekében ez a módosítás bevezeti a Hollandia által javasolt elképzelést, amelyről a Tanácsban jelenleg folyik a vita. Hogy a Parlament időben megvitathassa ez a javaslatot és a megfelelő álláspontot, benyújtottuk ez a módosítást.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az importőr ellátási láncában szereplő valamennyi felelősségteljes kohó vagy finomító tekintetében független harmadik fél által, a rendelet 6. cikkében megállapított hatókörrel, célkitűzéssel és alapelvekkel összhangban folytatott ellenőrzések,

b) az importőr ellátási láncában szereplő valamennyi felelősségteljes kohó vagy finomító tekintetében független harmadik félnek minősülő megfelelőségértékelő szervezet által, a rendelet 6. cikkében megállapított hatókörrel, célkitűzéssel és alapelvekkel összhangban kiadott tanúsítványok,

Indokolás

A jogalkotási folyamat felgyorsítása érdekében ez a módosítás bevezeti a Hollandia által javasolt elképzelést, amelyről a Tanácsban jelenleg folyik a vita. Hogy a Parlament időben megvitathassa ez a javaslatot és a megfelelő álláspontot, benyújtottuk ez a módosítást.

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

7 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7a. cikk

 

A felelősségteljes importőrök jegyzéke

 

(1) A 15. cikkben említett tagállami jelentésekben rendelkezésre bocsátott információk alapján a Bizottság határozatot fogad el és hoz nyilvánosságra, amely felsorolja az e rendelet hatálya alá tartozó ásványokat és fémeket felhasználó felelősségteljes importőrök megnevezését és címét.

 

(2) A Bizottság a II. mellékletben meghatározott sablon felhasználásával, valamint a 13. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően fogadja el a jegyzéket.

 

(3) A Bizottság kellő időben aktualizálja és többek között az interneten nyilvánosságra hozza a jegyzékben foglalt információkat. Amennyiben a felelősségteljes importőr nem tesz megfelelő korrekciós intézkedéseket, a Bizottság törli azon importőrök nevét a jegyzékből, amelyeket a tagállamok a 14. cikk (3) bekezdésével összhangban nem ismernek el felelősségteljes importőrként.

Indokolás

Az előadó láthatóvá kívánja tenni a vállalkozások által az e területtel kapcsolatos kötelezettségvállalások tekintetében tett erőfeszítéseket. Ennek érdekében az előadó azt szeretné, hogy a Bizottság a rendelet tagállami végrehajtásáról szóló jelentések alapján állítsa össze a felelősségteljes importőrök jegyzékét. A jegyzék további ösztönzést adhat a vállalkozások számára, hogy vegyenek részt a rendszerben, a kedvező médiavisszhang pedig arra ösztönözheti a versenytársakat, hogy ők is hasonlóképpen járjanak el.

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

7 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7b cikk

 

„Felelősségteljes európai importőr” címke

 

(1) A tagállamok illetékes hatóságai „Felelősségteljes európai importőr” címkével látják el a felelősségteljes importőröket.

 

(2) Amennyiben az importőr nem felel meg e rendelet követelményeinek, a tagállamok illetékes hatóságai visszavonhatják vagy felfüggeszthetik a „Felelősségteljes európai importőr" címkét.

 

(3) A „Felelősségteljes európai importőr” címke grafikai elemeit a Bizottság határozza meg.

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

7 c cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7c. cikk

 

Ágazati programok

 

(1) Az átmeneti időszak során az illetékes ágazati szövetségek kérelmet nyújthatnak be a Bizottsághoz, hogy elismertessék egy adott ágazati program e rendelet követelményeivel való egyenértékűségét.

 

A kérelmet bizonyítékokkal és információkkal kell alátámasztani.

 

(2) Az (1) bekezdésben említett kérelmek csak a rendelet hatálybalépésekor már meglévő ágazati programok tekintetében nyújthatók be.

 

(3) Ha a Bizottság az e cikk (1) bekezdése alapján benyújtott információk és bizonyítékok alapján megállapítja, hogy az ágazati program – amennyiben azt a felelősségteljes importőr ténylegesen végrehajtja – lehetővé teszi, hogy a felelősségteljes importőr teljesítse a 4., 5., 6. és a 7. cikk szerinti kötelezettségeit, a Bizottság elismeri annak egyenértékűségét.

 

(4) Az érdekelt felek tájékoztatják a Bizottságot azon ágazati programok bármely változásáról vagy aktualizálásáról, amelyeknek egyenértékűségét a (3) bekezdésnek megfelelően elismerték.

 

(5) A Bizottság visszavonja az egyenértékűség elismerését, amennyiben azt állapítja meg, hogy az ágazati programban bekövetkezett változások miatt kétséges, hogy a felelősségteljes importőr teljesíteni tudja a 4., 5., 6. és a 7. cikk szerinti kötelezettségeit, vagy amennyiben a felelősségteljes importőrök ismétlődő vagy jelentős mértékű mulasztásai a program hiányosságaival függenek össze.

 

(6) A Bizottság internetalapú nyilvántartást hoz létre az egyenértékűként elismert ágazati programokról, és azt naprakészen tartja.

 

(7) Mentesülnek a független harmadik fél által folytatott ellenőrzés alól az ásványok és fémek azon felelősségteljes importőrei, akiknek a beszerzései bizonyíthatóan kizárólag valamely egyenértékűként elismert ágazati program által tanúsított féltől származnak, vagy akiket valamely egyenértékűként elismert ágazati program tanúsított. Az ágazati program szerinti tanúsítványt meg kell küldeni az illetékes hatóságoknak.

Indokolás

Az előadó szeretné elkerülni a kettős ellenőrzést, és összhangot kíván teremteni a meglévő ágazati programok között, elismerve az iparági szövetségek által már megtett felelősségteljes erőfeszítéseket. E célból az előadó létre kívánja hozni az egyenértékűség Bizottság általi ellenőrzést követő elismerésére szolgáló eljárást. Az elismerés visszavonására vonatkozó eljárás is bekerült a szövegbe. Az előadó a felelősségteljes importőrök eredményes működése miatt szeretné, hogy ezt a jegyzéket az interneten tegyék közzé. Az előadó ezenkívül azt szeretné, hogy azon felelősségteljes importőrök, akiknek a beszerzései valamely egyenértékűként elismert ágazati programból származnak, mentesüljenek a független harmadik fél által folytatott ellenőrzés alól.

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat

7 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7d. cikk

 

A kohókra és finomítókra vonatkozó, kellő gondossággal kapcsolatos kötelezettségek

 

(1) Az Unióban székhellyel rendelkező, ásványokat és azok koncentrátumait feldolgozó és importáló kohók és finomítók kötelesek a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc európai rendszerét, vagy a kellő gondosság elvének megfelelő más, a Bizottság által egyenértékűnek elismert rendszert alkalmazni;

 

(2) A tagállamok illetékes hatóságai gondoskodnak arról, hogy a kohók és finomítók megfelelően alkalmazzák a kellő gondosság elvének megfelelő európai rendszert. E kötelezettségek teljesítésének elmaradása esetén a hatóságok erről értesítik a kohót vagy a finomítót, és felszólítják őket, hogy a kellő gondosság elvének megfelelő európai rendszernek való megfelelés érdekében hozzanak korrekciós intézkedéseket. A kötelezettségek teljesítésének folyamatos elmaradása esetén e rendelet megsértése miatt a tagállamok illetékes hatóságai szankciókat szabnak ki. Amikor a kohó vagy finomító megfelel e rendelet rendelkezéseinek, ezek a szankciók megszűnnek.

Indokolás

Az európai kohók és finomítók az ellátási lánc kulcsszereplői, mivel az ásványok feldolgozási szakaszában vesznek részt. Ők azok tehát, akik a legalkalmasabbak az ásványok származására és az ásványokért felelősséget viselő különböző szereplőkre vonatkozó információk gyűjtésére, nyilvánosságra hozatalára és ellenőrzésére. A rendeletnek ezért rájuk nézve kötelezőnek kell lennie.

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 15. cikkben említett tagállami jelentésekben rendelkezésre bocsátott információk alapján a Bizottság határozatot fogad el és hoz nyilvánosságra, mely felsorolja az e rendelet hatálya alá tartozó ásványokat felhasználó felelősségteljes kohók és finomítók megnevezését és címét.

(1) A 15. cikkben említett tagállami jelentésekben rendelkezésre bocsátott információk alapján a Bizottság határozatot fogad el és hoz nyilvánosságra, mely felsorolja a felelősségteljes kohók és finomítók megnevezését és címét.

Indokolás

A bizottsági jegyzéket a felelősségteljes importőr ellátási láncában szereplő valamennyi kohó és finomító jegyzékeként határozták meg, függetlenül attól, hogy ezek az – Európai Unión belüli vagy kívüli – kohók vagy finomítók megfelelnek-e az OECD-útmutatás normáinak. Azért, hogy a jegyzék ténylegesen ösztönzőleg hathasson, a kohóknak és finomítóknak például nyilvánosságra kellene hozniuk azt, hogy megfelelnek a kellő gondosság elvének, és hozzáférhetővé kellene tenniük ellenőrzéseiket, összhangban az OECD-útmutatással. E rendszernek nyitva kell állnia az olyan kohók/finomítók előtt, amelyek jelenleg nem szerepelnek az európai társaságok ellátási láncában.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság az (1) bekezdésben említett jegyzékben azonosítja azokat a felelősségteljes kohókat és finomítókat, amelyek – legalább részben – konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből folytatnak beszerzést.

(2) A Bizottság az (1) bekezdésben említett jegyzékben azonosítja azokat a felelősségteljes kohókat és finomítókat, amelyek – legalább részben – konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből folytatnak beszerzést. Ezt a jegyzéket az e rendelet hatálya alá tartozó ásványokra és fémekre vonatkozó, a kellő gondosság meglévő egyenértékű ágazati, kormányzati és egyéb rendszereit figyelembe véve kell összeállítani.

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Bizottság a II. mellékletben szereplő sablon, valamint a 13. cikk (2) bekezdésében említett eljárás alapján fogadja el a jegyzéket. A Bizottság konzultációt folytat az OECD Titkárságával.

(3) A Bizottság a II. mellékletben szereplő sablon felhasználásával, valamint a 13. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően fogadja el a jegyzéket. A Bizottság konzultációt folytat az OECD Titkárságával.

Indokolás

Az előadó módosítja a komitológiai nyelvezetet, javasolja a megfelelő sablonok felhasználását, és összehangolja a 9. cikk (2) bekezdését a 13. cikk (2) bekezdésével, amely a tanácsadó bizottsági eljárást javasolja.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Bizottság kellő időben aktualizálja a jegyzékben foglalt információkat. A Bizottság törli azon kohók és finomítók nevét a jegyzékből, amelyeket a tagállamok a 14. cikk (3) bekezdésével összhangban nem ismernek el felelősségteljes importőrként, illetve azon kohók és finomítók nevét, amelyek olyan importőr ellátási láncában szerepelnek, amelyet a tagállamok nem ismernek el felelősségteljes importőrként.

(4) A Bizottság kellő időben aktualizálja, és többek között az interneten nyilvánosságra hozza a jegyzékben foglalt információkat. A Bizottság törli azon kohók és finomítók nevét a jegyzékből, amelyeket a tagállamok a 14. cikk (3) bekezdésével összhangban nem ismernek el felelősségteljes importőrként, illetve azon kohók és finomítók nevét, amelyek olyan importőr ellátási láncában szerepelnek, amelyet a tagállamok nem ismernek el felelősségteljes importőrként.

Módosítás  48

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság határozatot hoz az illetékes hatóságok jegyzékének a III. mellékletben található sablon, valamint a 13. cikk (2) bekezdésében említett eljárás alapján történő – többek között internetes – nyilvánosságra hozataláról. A Bizottság a jegyzéket rendszeresen aktualizálja.

(2) A Bizottság a III. mellékletben található sablon felhasználásával, valamint a 13. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás alapján fogadja el a jegyzéket. A Bizottság a jegyzéket rendszeresen aktualizálja.

Indokolás

Az előadó módosítja a komitológiai nyelvezetet, javasolja a megfelelő sablon felhasználását, és összehangolja a 9. cikk (2) bekezdését a 13. cikk (2) bekezdésével, amely a tanácsadó bizottsági eljárást javasolja.

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett ellenőrzéseket kockázatalapú megközelítés alapján végzik. Ezenkívül ellenőrzésekre akkor is sor kerülhet, ha az illetékes hatóság releváns információ birtokába jut – beleértve a harmadik felek által felvetett, indokolással alátámasztott aggályokat is – a felelősségteljes importőrök e rendeletnek való megfelelésére vonatkozóan.

(2) Az (1) bekezdésben említett ellenőrzéseket kockázatalapú megközelítés alapján végzik. Ezenkívül ellenőrzésekre akkor is sor kerül, ha az illetékes hatóság releváns információ birtokába jut – beleértve a harmadik felek által felvetett, indokolással alátámasztott aggályokat is – a felelősségteljes importőrök e rendeletnek való megfelelésére vonatkozóan.

Indokolás

Az előadó biztosítani kívánja, hogy a tagállami illetékes hatóságok ne éljenek vissza mérlegelési jogkörükkel, és végezzék el az ellenőrzéseket, ha megalapozott és releváns állítások vannak a birtokukban. Az előadó ezért „kerül” szót kívánja a „kerülhet” helyébe léptetni.

Módosítás  50

Rendeletre irányuló javaslat

11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11a. cikk

 

„Európai felelősségi tanúsítvány” létrehozása címke formájában az ásványok ellátási láncában részt vevő downstream vállalatok számára

 

(1) Az ellátási láncban részt vevő és az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatása vagy a kellő gondosság elvén alapuló más egyenértékű, e rendelet értelmében elismert rendszer alapján kellő gondosságra irányuló intézkedéseket hozó downstream vállalatok megkaphatják az „Európai felelősségi tanúsítványt”.

 

(2) Az ásványok ellátási láncában részt vevő, az Unióban székhellyel rendelkező azon downstream vállalatok, amelyek e tanúsítványt meg kívánják szerezni, a tagállamok illetékes hatóságaihoz nyújthatják be kérelmüket, amelyben részletezik az általuk bevezetett, kellő gondosságra irányuló intézkedéseket.

 

(3) A tagállamok illetékes hatóságai a Bizottság által megállapított kritériumok alapján tanúsítványt adhatnak ki az ásványok ellátási láncában részt vevő downstream vállalatok számára. Az ágazati programok elismerhetők e rendelet követelményeivel egyenértékűnek.

 

(4) Az „Európai felelősségi tanúsítvány” címke grafikai elemeit a Bizottság határozza meg.

Módosítás  51

Rendeletre irányuló javaslat

12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a.cikk

 

A gazdasági szereplők, különösen a kkv-k körében az egyértelmű és biztos helyzet, valamint az egységesség megteremtése érdekében a Bizottság az Európai Külügyi Szolgálattal és az OECD-vel konzultálva nem kötelező erejű iránymutatásokat állít össze egy kézikönyv formájában a vállalatok számára, amely tisztázza, hogy miként alkalmazhatók a legmegfelelőbben a kritériumok az esetlegesen e rendelet hatálya alá tartozó térségekre. A kézikönyv a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségek e rendelet 2. cikkének e) pontjában foglalt fogalommeghatározásán alapul, és figyelembe veszi az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatását ezen a területen.

Módosítás  52

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a bizottságnak írásbeli eljárásban kell véleményt nyilvánítania, az ilyen eljárást eredmény nélkül lezárják abban az esetben, ha a véleménynyilvánításra megállapított határidőn belül az elnök így határoz, vagy a bizottsági tagok többsége ezt kéri.

törölve

Indokolás

Az előadó véleménye szerint semmi nem indokolja, hogy a jelentés tartalmazza a véleménynyilvánítás elmulasztásának esetén követendő eljárásról szóló záradékot, ezért a 13. cikk (2) bekezdése második részének törlését javasolja.

Módosítás  53

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

Indokolás

A jogalkotási folyamat felgyorsítása érdekében ez a módosítás bevezeti a Hollandia által javasolt elképzelést, amelyről a Tanácsban jelenleg folyik a vita. Hogy a Parlament időben megvitathassa ez a javaslatot és a megfelelő álláspontot, benyújtottuk ez a módosítást.

Módosítás  54

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Bizottság három évvel e rendelet hatálybalépését követően, majd azt követően hatévenként felülvizsgálja e rendelet működését és hatékonyságát, beleértve a hatálya alá eső, konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok felelősségteljes beszerzésének előmozdítását. A Bizottság vizsgálati jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(3) A Bizottság e rendelet alkalmazásának időpontja után két évvel, majd azt követően háromévenként felülvizsgálja e rendelet működését és hatékonyságát, valamint a rendszer által helyi szinten kifejtett aktuális hatást a rendelet hatálya alá eső, konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok felelősségteljes beszerzésének előmozdítását. A Bizottság vizsgálati jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

 

A felülvizsgálati folyamaton keresztül a Bizottság:

 

– értékeli annak megvalósíthatóságát, hogy a downstream vállalatok a legjobb tudásuk szerint azonosítják és felülvizsgálják az ellátási láncukba tartozó kohók és finomítók kellő gondossági eljárásait, és értékelik, hogy betartják-e az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatásaiban meghatározott kellő gondosságra vonatkozó intézkedéseket;

 

– megfelelő hatásvizsgálat alapján, és amennyiben elegendő tapasztalat és szakértelem áll rendelkezésre az adott ásvány vagy fém kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncában, elemzi új ásványok és fémek e rendelet hatálya alá történő bevonásának lehetőségét.

Módosítás  55

Rendeletre irányuló javaslat

15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

15a. cikk

 

Kísérő intézkedések

 

(1) A Bizottság az átmeneti időszak során kísérő intézkedéseket meghatározó jogalkotási javaslatot nyújt be a rendelet hatékonyságának fokozása érdekében az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett „A konfliktusok által érintett és magas kockázatot jelentő térségekből származó ásványok felelősségteljes beszerzése. Az integrált uniós megközelítés kialakítása felé” című közös közleménnyel (JOIN(2014)0008) összhangban.

 

A felelősségteljes beszerzésről szóló integrált uniós megközelítést biztosító kísérő intézkedések:

 

a) a beszerzéseiket felelősségteljesen végző vállalkozások támogatása ösztönzők révén, technikai és más segítség nyújtásával és a vállalkozásoknak szóló iránymutatással, figyelembe véve a kis- és középvállalkozások helyzetét annak érdekében, hogy megkönnyítsék az e rendelet követelményeinek való megfelelést;

 

b) a harmadik országokkal és más szereplőkkel folytatott folyamatos politikai párbeszéd, többek között a nemzeti és regionális tanúsító rendszerek harmonizációjának lehetséges bevezetése, valamint a köz- és magánszféra kezdeményezéseivel folytatott együttműködés;

 

c) a harmadik országokkal zajló folyamatos, célzott fejlesztési együttműködés, különösen a konfliktusban nem érintett ásványok értékesítéséhez nyújtott támogatás folytatása, és a helyi vállalkozások képességeinek megerősítése annak érdekében, hogy meg tudjanak felelni ennek a rendeletnek;

 

d) szoros együttműködés a tagállamokkal a fogyasztók, beruházók és vásárlók tájékoztatása területén kiegészítő kezdeményezések, a vállalkozások felelősségteljes magatartását elősegítő egyéb ösztönzők, valamint a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározottaknak megfelelően teljesítési záradékok nemzeti hatóságok által aláírt szállítási szerződésekbe történő bevezetése érdekében.

 

(2) A Bizottság éves teljesítményjelentést nyújt be az (1) bekezdés alapján végrehajtott kísérő intézkedésekről, valamint hatásukról és eredményességükről.

Módosítás  56

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ez a rendelet …-tól/-től* alkalmazandó.

 

___________________________

 

*HL: kérjük illesszék be a dátumot: e rendelet hatálybalépése után két évvel.

INDOKOLÁS

2014. március 5-én az Európai Bizottság jogalkotási javaslatot terjesztett elő azzal a céllal, hogy a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekben megnehezítse, hogy a fegyveres csoportok ásványbányászat és -kereskedelem révén finanszírozzák tevékenységeiket. A téma megközelítésének középpontjában az áll, hogy a vállalkozások könnyebben szerezzenek be felelősségteljesen ónt, tantált, volfrámot és aranyat, és hogy támogassa a jogszerű kereskedelmi csatornákat.

Történeti háttér

Ezzel a javaslattal az Unió hozzájárul azon nemzetközi erőfeszítésekhez, amelyek az erőforrásokban gazdag, de fegyveres konfliktusoknak kitett országok – például a Nagy-tavak régió – problémáinak megoldására irányulnak, és levonja a tanulságokat ezekből az erőfeszítésekből. Ezek közül a két legismertebb a 2011-ben elfogadott OECD-útmutatás a konfliktusok által érintett vagy nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok felelősségteljes ellátási lánca tekintetében követendő kellő gondosságról (a továbbiakban: az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatása), valamint az Egyesült Államok által 2010-ben elfogadott, tőzsdei reformról és fogyasztóvédelemről szóló Dodd–Frank-törvény 1502. szakasza.

Tartalom

A Bizottság – a Parlament állásfoglalásaira adott válaszként is – rendelettervezetre irányuló javaslatot terjeszt elő, amely uniós öntanúsítási rendszert hoz létre az ón, tantál, volfrám és az arany azon importőrei számára, akik úgy döntenek, hogy felelősségteljesen importálnak az Unióba. Az öntanúsítás megköveteli az említett fémek és azok érceinek uniós importőreitől, hogy „kellő gondossággal” járjanak el – azaz kerüljék el, hogy kárt okozzanak a helyszínen – azáltal, hogy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) kellő gondosságra vonatkozó útmutatásában foglalt öt lépésnek megfelelően figyelemmel kísérik és nyilvántartják beszerzéseiket és értékesítéseiket. A rendelet lehetőséget ad az uniós importőrök számára, hogy fokozzák azokat a folyamatban lévő erőfeszítéseket, amelyeknek célja a tiszta ellátási láncok biztosítása a konfliktusok által érintett országok piaci szereplőivel folytatott jogszerű kereskedelem során. A kohók és finomítók nyilvános elszámoltathatóságának növelése, az ellátási lánc átláthatóságának fokozása és az ásványok felelősségteljes beszerzésének előmozdítása érdekében az Uniónak az a szándéka, hogy nyilvánosságra hozza az uniós és globális felelősségteljes kohók és finomítók éves jegyzékét. Mivel az említett ércek és fémek behozatalával több mint 400 importőr foglalkozik az EU-ban, az Unió az ón, tantál, volfrám és az arany tekintetében a legnagyobb piacok közé tartozik.

A Bizottság javaslatának támogatása

Az előadó általánosságban támogatja a Bizottság rendeletre irányuló javaslatát. A javaslat az említett ásványok uniós ellátási láncának leghatékonyabb szintjére, az ásványokat felhasználó kohókra és finomítókra összpontosít, hogy elősegítse a kellő gondossággal kapcsolatos információk végfelhasználók felé történő áramlását. A kohók és a finomítók jelentik azt az utolsó pontot, ahol az ásványok származási helyét visszamenőlegesen azonosítani lehet. A kellő gondosság szempontjából a kohóktól és finomítóktól a beszállítóikról beszerezhető bármilyen információ fontos. A Bizottság javaslata lehetővé teszi az uniós vállalkozások számára, hogy jobban megfelelhessenek Dodd–Frank-törvény követelményeinek.

Az előadó azzal is egyetért, hogy ennek az uniós rendszernek (az OECD útmutatásához hasonlóan) ki kell terjednie a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő valamennyi térségre. Az Amerikai Egyesült Államok által elfogadott Dodd–Frank törvénytől eltérően – amely eddig csak a Nagy-tavak régióra összpontosít – az Unió azt szeretné, hogy a vállalkozások a világon mindenhol kerüljék el, hogy kárt okozzanak. Az előadó véleménye szerint az Uniónak nem a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségek jegyzékét kellene összeállítania, hanem inkább egy kézikönyvben kellene megadnia a vállalkozások számára azon eszközöket, amelyekre a kellő gondosság gyakorlásához szükségük van.

Az előadó az önkéntes megoldást is támogatja, amely a bizottsági javaslatban is tükröződik. Az előadó úgy gondolja, hogy az importőrök, valamint a kohók és finomítók kis átlátható piacán a piaci nyomásnak nagymértékű részvételhez kell vezetnie. Az előadó üdvözli a kísérő közleményben[1] a nagyarányú részvétel előmozdítása céljából előírt kísérő intézkedéseket, és reméli, hogy a rendelettel párhuzamosan nemcsak végrehajthatók ezek az intézkedések, hanem a Parlament tájékoztatást is kap a végrehajtásról.

Az előadó továbbá azon a véleményen van, hogy az önkéntes alapú megközelítés lehetővé teszi az Unió számára, hogy hatékonyabban foglalkozzon a vállalkozói szövetségek által kidolgozott, a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc tekintetében alkalmazott rendszerekkel, amelyek az OECD útmutatásával összhangban globális normákat határoztak meg a területükön.

A felelősségteljes importőrök csak harmadik fél által ellenőrzött kohókból/finomítókból bonyolíthatják le beszerzéseiket. Az ellenőrzések révén az uniós rendszer tehát jó tájékoztatást ad a beszállítókat és a bányákat illetően. Az ellenőrzött kohók számának fokozatos növekedése lehetővé fogja tenni, hogy az ágazatot ellátási zavarok nélkül lehessen a szabályokhoz igazítani.

Az önkéntes alapú megközelítés érdekeltté fogja tenni a felelősségteljes vállalkozások élcsapatát a részvétel iránt. Ez a csoport fokozatosan bővülni fog a piaci verseny által előidézett nyomás miatt. A vállalkozások a saját ütemüknek megfelelően csatlakozhatnak. A csatlakozásra vonatkozó döntés jól előkészíthető, a költségek és a hatások pedig csökkenthetők.

Az előadó szeretne együttműködni a felelősségteljes vállalkozásokkal a konfliktusok által érintett térségekben az átmeneti ellátási hiányok elkerülése, a gazdasági tevékenység csökkenésének megakadályozása és a jogszerű kereskedelem előmozdítása érdekében.

A nem pénzügyi beszámolásról szóló irányelv

Az előadó az ásványkereskedelem terén a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánccal kapcsolatos beszámolást támogató, meglévő eszközöket részesíti előnyben. A nem pénzügyi és a sokszínűséggel kapcsolatos információknak bizonyos nagyvállalkozások és vállalatcsoportok általi közzétételéről szóló irányelv arra kötelezi az 500 főnél több munkavállalót foglalkoztató nagyvállalkozásokat, hogy tegyék közzé a vállalkozás által követett az emberi jogokkal, a korrupció elleni küzdelemmel és a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánccal kapcsolatos politikákat. Az irányelv előírja a Bizottság számára, hogy ezen információknak a 2017. évi hatálybalépéstől történő közzétételének megkönnyítése érdekében 2016-ban dolgozzon ki iránymutatásokat. Az előadó közre fog működni a Bizottság meggyőzésében, hogy az iránymutatásokba foglaljon bele teljesítménymutatókat a rendelet hatálya alá tartozó ásványok kereskedelmével kapcsolatos közzétételi kötelezettség vonatkozásában. A vállalkozásoknak a konfliktusövezetből származó ásványok kereskedelmében – minél kevesebb konfliktust szító mellékhatással – való részvételével kapcsolatos problémák túl jelentősek ahhoz, hogy ebben az összefüggésben mellőzni lehessen azokat. Amint a Bizottság kötelezettséget vállal erre, a beszámolási követelmények – például az OECD útmutatásában előírtak – az uniós nagyvállalkozások vonatkozásában is érvényesek lesznek.

Kis- és középvállalkozások

Az előadó véleménye szerint a kkv-k számára olyan helyzetet kell teremteni, hogy részt vehessenek az uniós rendszerben, ha az élcsapat tagjai szeretnének lenni, de nem kívánja kényszeríteni őket erre. Az előadó azon a véleményen van, hogy a Bizottságnak ebben a tekintetben is igaza van, hogy az önkéntes alapú megközelítést választja. A megfelelő ösztönzőkkel és segítségnyújtással – amint arról a kísérő intézkedések rendelkeznek – a kkv-k meggyőzhetők arról, hogy szabad akaratukból és üzleti elképzeléseikkel összhangban vegyenek részt.

A rendelet hatékonyságának növelése

Az előadó több módosítást javasol abból a célból, hogy a rendelet hatékonyabb legyen. Hogy ne büntessék a környezetbarát piaci szereplőket, az előadó szerint helyes követni az OECD-t és kizárni azon fémeket, amelyekről ésszerűen feltételezhető, hogy újrafeldolgozottak. Ez egyrészt tükrözi az OECD-útmutató gyakorlatias bölcsességét, másrészt a kellő gondosságot, amelyre folyamatosan szükség lesz a visszaélések megszüntetéséhez.

Számos más, a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc tekintetében alkalmazott rendszert kidolgoztak már. Az előadó szeretné elkerülni a kettős ellenőrzést. Egy önkéntes alapú rendszernek maximálisan hatékonynak és eredményesnek kell lennie. A Bizottságnak ki kell dolgoznia a helyes eszközöket a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc tekintetében alkalmazott egyéb rendszerek működésének értékeléséhez. Egyértelmű kritériumokat kell kialakítani annak eldöntése érdekében, hogy a rendszerek közül melyeket kell elismerni.

Az előadó a háromévenkénti felülvizsgálatot részesíti előnyben, amit fontos tényezőnek tart a leghatékonyabb rendszer kiépítése szempontjából. A felülvizsgálat ütemezése azonban attól függ, hogy mikor kezd működni a rendszer. Két éves ciklusnak el kell telnie, mielőtt komoly felülvizsgálatot lehet elvégezni.

A rendszerben való részvétel helyes ösztönzőkkel való növelése

Az előadó maximális ismertséget szeretne biztosítani azon vállalkozásoknak, amelyek helyesen járnak el. A kohók jegyzékének tartalmaznia kell egy olyan oszlopot, amely feltünteti az ásványokat és ásványonkénti bontásban csoportosítja a kohókat/finomítókat, hogy az importőrök és mások könnyen kereshessenek a dokumentumban.

Az előadó a felelősségteljes importőrök jegyzékét is szeretné létrehozni. Azon importőröknek, akik több erőfeszítést tesznek, elismerést kell kapniuk ezért, és lehetőséget kell biztosítani számukra, hogy a megítélésük javuljon emiatt. A felelősségteljes importőrök jegyzékével ez a cél megvalósítható.

Az előadó véleménye szerint az importőrök és a kohók/finomítók részvétele kulcsfontosságú a rendelet sikere szempontjából. A kísérő intézkedések, például a kkv-knak szóló ösztönzők segítségével sokkal több importőr fog részt venni, ami a rendszer fejlesztését fogja eredményezni.

Az előadó ezenkívül szeretné kibővíteni az importőrök fogalommeghatározását, hogy a kereskedők öntanúsítást vállalhassanak, és részt vehessenek az új rendszerben.

A Parlament bevonása és a komitológia

Az előadó tisztában van azzal, hogy sok gyakorlati kérdéssel kézikönyvek és útmutató dokumentumok foglalkoznak majd. Az előadó a Parlamentben, a kollégákkal szeretné megvitatni, hogyan lehet megtalálni a megfelelő egyensúlyt egyrészt a végrehajtást illetően a rugalmas működéssel, másrészt a jogalkotónak a fontos gyakorlati – például a szükséges ellenőrzések ütemezését érintő – kérdésekbe történő megfelelő bevonásával kapcsolatban.

Az előadó ezen túlmenően néhány módosítást szeretne javasolni a komitológia tekintetében. Amennyiben a rendelet valóban nem hagy mérlegelési jogkört a Bizottság számára, csak a végrehajtást írja elő, a végrehajtási aktusok megfelelőek. Ha azonban a jogalkotási eljárás során változik e kapcsolat jellege, és a módosításoknak köszönhetően a Bizottság nagyobb mérlegelési jogkört kap, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok célszerűbbek lehetnek.

Az előadó már most elutasítja az elavult szabályozási bizottsági eljárást, és azt a Bizottság által a 13. cikk (2) bekezdésében előirányzott tanácsadó bizottsági eljárással szeretné felváltani. Továbbá a véleménynyilvánítás elmulasztásának esetén követendő eljárásról szóló záradékkal való kiegészítés elfogadhatatlan az előadó számára.

  • [1]  Közös közlemény az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, „A konfliktusok által érintett és magas kockázatot jelentő térségekből származó ásványok felelősségteljes beszerzése. Az integrált uniós megközelítés kialakítása felé”, 2014. március 5., (JOIN(2014)08).

VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről (23.3.2015)

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany felelősségteljes importőrei körében a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc tekintetében alkalmazott öntanúsítás uniós rendszerének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2014)0111 – C8‑0092/2014 – 2014/0059(COD))

A vélemény előadója: Bogdan Brunon Wenta

RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó teljes mértékben támogatja a jogalkotási javaslat fő célját, vagyis a konfliktusok és az ásványok illegális kitermelése közötti kapcsolódás megszakítását. A kapcsolat megszakítása alapvető fontosságú, mivel az úgynevezett „konfliktusövezetből származó ásványok” veszélyeztetik a kormányok inkluzív szociális-gazdasági fejlődésre, jó kormányzásra és az emberi jogok védelmére irányuló törekvéseit.

Az OECD 2011. május 25-i miniszteri ülésén elfogadták az OECD útmutatását a konfliktusok által érintett vagy nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok felelősségteljes ellátási lánca tekintetében követendő kellő gondosságról. Ennek célja, hogy segítse a társaságokat abban, hogy tiszteletben tudják tartani az emberi jogokat, illetve az ásványok beszerzése során elkerülhessék a konfliktusokhoz való hozzájárulást. Az OECD útmutatója önkéntes nemzetközi keretként szolgál azon kellő gondosságot célzó intézkedések érdekében, amelyeket a Dodd–Frank-törvény 1502. szakasza értelmében a konfliktusövezetből származó ásványokkal kapcsolatos jelentés benyújtására kötelezett társaságoknak kell végrehajtaniuk. Az OECD-útmutatót ezenkívül az ENSZ is támogatja, valamint a Nagy-tavak Régió Nemzetközi Értekezletének (ICGLR) 11 állam- és kormányfője által aláírt Lusakai Nyilatkozat is kijelenti, hogy az OECD-útmutatót beillesztik a természeti erőforrások illegális kitermelése elleni regionális kezdeményezés hat eszközébe. A széles körű támogatás ellenére a társaságoknak csak szűk hányada (12%-a) vezette be a kellő gondosság önkéntes keretét.

Félő, hogy a Bizottság „ne okozz kárt” elven alapuló javaslatának jelenlegi formájában nem sok haszna lesz. Az előadó véleménye szerint az EU-nak vezető szerepet kell vállalnia e kérdésben, és kötelező önértékelési mechanizmust kell létrehoznia a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ón, tantál, volfrám, ezek ércei és az arany finomítói és importőrei számára. E megközelítés összhangban lenne a Bizottság hatásvizsgálatában szereplő IV. lehetőséggel.

E rendeletre irányuló javaslatra nem lehet csupán a kereskedelmi politika önmagában álló eszközeként tekinteni, hanem fejlesztési együttműködést is magában foglaló, szélesebb nemzetközi nézőpontból kell szemlélni. Ahhoz, hogy szavatolni lehessen a végrehajtás eredményességét, elengedhetetlen, hogy „A konfliktusok által érintett és magas kockázatot jelentő térségekből származó ásványok felelősségteljes beszerzése. Az integrált uniós megközelítés kialakítása felé” című közös közleményben (JOIN (2014) 8) körvonalazott kísérő intézkedéseket e rendelettel párhuzamosan helyezzék hatályba.

MÓDOSÍTÁSOK

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A konfliktusok által érintett vagy nagy kockázatot jelentő térségekben található ásványkincsek – bár a fejlesztés szempontjából óriási lehetőséget jelentenek – ellentmondás tárgyát képezhetik, amennyiben a belőlük származó bevételt a fejlesztésre, jó kormányzásra és jogállamiságra irányuló nemzeti erőfeszítéseket aláásó erőszakos konfliktusok kirobbantására vagy fenntartására fordítják. Ezeken a területeken a konfliktusok és az ásványok illegális kitermelése közötti kapcsolódás megszakítása kritikus jelentőséggel bír a béke és a stabilitás szempontjából.

(1) A konfliktusok által érintett vagy nagy kockázatot jelentő térségekben található ásványkincsek – bár fenntartható módon kezelve a fejlesztés szempontjából óriási lehetőséget jelentenek – ellentmondás tárgyát képezik, és a belőlük származó bevételt a fejlesztésre, jó kormányzásra és jogállamiságra irányuló nemzeti erőfeszítéseket aláásó erőszakos konfliktusok kirobbantására vagy fenntartására fordítják. Ezeken a területeken a konfliktusok és az ásványok illegális kitermelése közötti kapcsolódás megszakítása kritikus jelentőséggel bír a béke és a stabilitás szempontjából.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1 a) A nyersanyag-kitermelő iparágban általánosak az emberi jogi visszaélések, és ezen belül a gyermekmunka, a szexuális erőszak, emberek eltűnése, a kényszerű kitelepítések, valamint a rituális vagy kulturális szempontból jelentőséggel bíró területek elpusztítása.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az Európai Parlament 2010. október 7-én állásfoglalást fogadott el, melyben az Egyesült Államok „konfliktusövezetből származó ásványokról” szóló jogszabályához, azaz a tőzsdei reformról és fogyasztóvédelemről szóló Dodd–Frank-törvény 1502. szakaszához hasonló jogszabály meghozatalára kéri fel az Uniót; továbbá a Bizottság 2011-es9 és 2012-es10 közleményeiben bejelentette, hogy szándékában áll megvizsgálni, miként javítható az ellátási lánc átláthatósága, ideértve a kellő gondossággal kapcsolatos szempontokat is. A Bizottság az utóbbi közleményben – az OECD 2011. májusi miniszteri ülésén vállalt elkötelezettségével összhangban – síkra szállt az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó iránymutatásának, valamint az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatásának fokozott támogatása és alkalmazása mellett, az OECD-tagok körén kívül is.

 

(7) 2010. október 7-i9a, 2011. március 8-i9b, 2011. július 5-i9c és 2014. február 26-i9d állásfoglalásaiban az Európai Parlament az Egyesült Államok „konfliktusövezetből származó ásványokról” szóló jogszabályához, azaz a tőzsdei reformról és fogyasztóvédelemről szóló Dodd–Frank-törvény 1502. szakaszához hasonló jogszabály meghozatalára kérte fel az Uniót; továbbá a Bizottság 20119-es és 201210-es közleményeiben bejelentette, hogy szándékában áll megvizsgálni, miként javítható az ellátási lánc átláthatósága, ideértve a kellő gondossággal kapcsolatos szempontokat is. A Bizottság az utóbbi közleményben – az OECD 2011. májusi miniszteri ülésén vállalt elkötelezettségével összhangban – síkra szállt az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó iránymutatásának, valamint az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatásának fokozott támogatása és alkalmazása mellett, az OECD-tagok körén kívül is.

__________________

__________________

 

8a Az Európai Parlament 2010. október 7-i állásfoglalása az emberi jogok védelme és a jog érvényesülése terén a Kongói Demokratikus Köztársaságban fennálló hiányosságokról.

 

8b Az Európai Parlament 2011. március 8-i állásfoglalása: Adók és a fejlesztés – Együttműködés a fejlődő országokkal a jó adóügyi kormányzás előmozdítása terén.

 

Az Európai Parlament 2011. július 5-i állásfoglalása az EU fejlesztéspolitikájának hathatósabbá tételéről.

 

8d Az Európai Parlament 2014. február 26-i állásfoglalása a fejlődés felelősségteljes üzleti gyakorlatok révén történő előmozdításáról, ezen belül a nyersanyag-kitermelő iparágak fejlődő országokban betöltött szerepéről.

9 Az árupiacokkal és nyersanyagokkal kapcsolatos kihívásokkal való szembenézés, COM(2011) 25 FINAL.

9 Az árupiacokkal és nyersanyagokkal kapcsolatos kihívásokkal való szembenézés, COM(2011)25.

10 Kereskedelem, növekedés és fejlődés, COM(2012) 22 FINAL.

10 Kereskedelem, növekedés és fejlődés, COM(2012) 22 FINAL.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) E rendelet összefüggésében a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc folyamatos, proaktív és reaktív folyamat, melynek révén az üzleti élet szereplői figyelemmel kísérik és nyilvántartják beszerzéseiket és értékesítéseiket annak érdekében, hogy semmiképpen ne járuljanak hozzá konfliktusokhoz és azok kedvezőtlen hatásaihoz.

(9) E rendelet összefüggésében – és összhangban az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatásával – a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc folyamatos, proaktív és reaktív folyamat, melynek révén az üzleti élet szereplői az ellátási lánc elején és végén figyelemmel kísérik és nyilvántartják beszerzéseiket és értékesítéseiket annak érdekében, hogy tiszteletben tartsák az emberi jogokat, és semmiképpen ne járuljanak hozzá konfliktusokhoz és azok kedvezőtlen hatásaihoz, mind közvetlenül a bányászati ágazatban, mind pedig közvetve, a szélesebb értelemben vett közösségben.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) A nyilvános konzultáció során uniós vállalatok is kifejezésre juttatták az ásványok felelősségteljes beszerzése iránti érdeklődésüket, és olyan jelenleg folyó ágazati programokról számoltak be, melyek kialakításakor a vállalati társadalmi felelősségvállalás célkitűzéseit, az ügyfelek kéréseit vagy beszállítóik biztonságát tartották szem előtt. Ugyanakkor uniós vállalatok a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc megvalósításával kapcsolatban a rengeteg – gyakran nem kellően tájékozott vagy etikailag közömbös – piaci szereplőt érintő, kiterjedt és összetett globális láncokból eredő számos nehézségről is beszámoltak. A Bizottságnak figyelemmel kell kísérnie a felelősségteljes beszerzés jelentette költségeket és azok versenyképességre gyakorolt hatását, különösen a kkv-k tekintetében.

(12) A nyilvános konzultáció során uniós vállalatok is kifejezésre juttatták az ásványok felelősségteljes beszerzése iránti érdeklődésüket, és olyan jelenleg folyó ágazati programokról számoltak be, melyek kialakításakor a vállalati társadalmi felelősségvállalás célkitűzéseit, az ügyfelek kéréseit vagy beszállítóik biztonságát tartották szem előtt. Az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatásával összhangban elismerik, hogy a kellő gondosságnak a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekben való gyakorlása gyakorlati kihívásokat jelent, továbbá hogy az elv alkalmazásához ennélfogva rugalmasság szükséges. A kkv-k előtt álló kihívások teljes körű figyelembevétele mellett, az adott vállalkozás sajátos helyzetének megfelelő kellő gondosság jellege és mértéke számos tényezőtől – többek között a vállalkozás méretétől és az ellátási láncban elfoglalt helyétől – függ.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) A kohók és a finomítók jelentős állomások az ásványok globális ellátási láncában, mivel jellemzően ezek jelentik az utolsó szakaszt, melyben a kellő gondosság hatékonyan biztosítható az ásványok származási helyével és a felügyeleti lánccal kapcsolatos információk gyűjtése, nyilvánosságra hozatala és ellenőrzése révén. Gyakori álláspont, hogy ezen átalakítási szakaszt követően lehetetlen az ásványok származási helyét visszamenőlegesen azonosítani. A felelősségteljes kohók és finomítók uniós jegyzéke ebből adódóan átláthatóságot és bizonyosságot biztosítana a downstream vállalatok számára a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra jellemző gyakorlatok tekintetében.

(13) Az importőrök jelentős állomást jelentenek a fémek és az ásványok globális ellátási láncában, mivel jellemzően ők vannak jobb helyzetben a fémek és az ásványok származási helyével és a felügyeleti lánccal kapcsolatos információk gyűjtésére, nyilvánosságra hozatalára és ellenőrzésére. A felelősségteljes importőrök uniós jegyzéke ebből adódóan átláthatóságot és bizonyosságot biztosítana a downstream vállalkozások számára, amelyeknek az ellátási láncban elfoglalt helyüknek megfelelően maguknak is meg kell felelniük a kellő gondosságra vonatkozóan ebben a rendeletben és az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatásaiban meghatározott szabályokhoz.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) Az illetékes tagállami hatóságok feladata megfelelő utólagos ellenőrzésekkel biztosítani a felelősségteljes importőrök öntanúsításának egységes megfelelését, ellenőrizve, hogy a rendelet hatálya alá tartozó ásványok és/vagy fémek öntanúsító felelősségteljes importőrei teljesítik-e a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánccal kapcsolatos kötelezettségeket. Az ilyen ellenőrzésekről készült nyilvántartást legalább öt évig meg kell őrizni. A tagállamoknak meg kell állapítaniuk az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szabályokat.

(14) Az illetékes tagállami hatóságok feladata megfelelő utólagos ellenőrzésekkel biztosítani a felelősségteljes importőrök tanúsításának egységes megfelelését, ellenőrizve, hogy a rendelet hatálya alá tartozó ásványok és/vagy fémek tanúsítással rendelkező felelősségteljes importőrei teljesítik-e a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánccal kapcsolatos kötelezettségeket. Az ilyen ellenőrzésekről készült nyilvántartást legalább öt évig meg kell őrizni. A Bizottságnak meg kell állapítania az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó közös szabályokat, és azokról tájékoztatnia kell a tagállamokat.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) E rendelet megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni. A felelősségteljes kohók és finomítók jegyzékével és az illetékes tagállami hatóságok jegyzékével kapcsolatos végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU11 rendelettel összhangban kell gyakorolni.

(15) E rendelet megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni. A felelősségteljes importőrök jegyzékével és az illetékes tagállami hatóságok jegyzékével kapcsolatos végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU rendelettel11 összhangban kell gyakorolni.

__________________

_______________

11 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13.o.).

11 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a) E rendelet hatékonyságának biztosítása érdekében, azon ásványok és fémek folyamatos azonosítása révén, melyek beszerzését a konfliktusok által érintett és magas kockázatot jelentő térségekből fegyveres csoportjainak és biztonsági erőinek finanszírozására használnak, a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az ásványok és fémek I. mellékletben meghatározott listájának módosítására vonatkozóan, amikor és amennyiben szükséges. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) A Bizottság a Tanács és az Európai Parlament számára rendszeresen jelentést készít a rendszer hatásairól. A Bizottság a hatálybalépést követő legkésőbb három éven belül, majd azt követően hatévenként felülvizsgálja e rendelet működését és hatékonyságát, beleértve a rendelet hatálya alá eső, konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok felelősségteljes beszerzésének előmozdítását. A jelentéseket – szükség esetén – megfelelő jogalkotási javaslatok kísérhetik, melyek tartalmazhatnak kötelező intézkedéseket,

(16) A Bizottság a Tanács és az Európai Parlament számára rendszeresen jelentést készít a rendszer hatásairól. A Bizottság a hatálybalépést követő legkésőbb három éven belül, majd azt követően hatévenként felülvizsgálja e rendelet működését és hatékonyságát, beleértve a rendelet hatálya alá eső, konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok és fémek felelősségteljes beszerzésének előmozdítását. A jelentéseket – szükség esetén – megfelelő jogalkotási javaslatok kísérhetik;

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) E rendelet létrehozza a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó uniós öntanúsítás rendszerét annak érdekében, hogy korlátozza a fegyveres csoportok és biztonsági erők12 ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany kereskedelméből adódó lehetőségeit. A rendeletet célja, hogy átláthatóságot és bizonyosságot biztosítson a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből beszerzést folytató importőrök, kohók és finomítók ellátási gyakorlatai tekintetében.

(1) E rendelet létrehozza a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó kötelező uniós rendszert annak érdekében, hogy megszüntesse a fegyveres csoportok és biztonsági erők12 által végzett illegális ásvány- és fémkereskedelmet. A rendeletet célja, hogy átláthatóságot és bizonyosságot biztosítson a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok és fémek ellátási lánca, különösen a kohók és finomítók beszerzései tekintetében.

 

__________________

 

12 A „fegyveres csoportok és biztonsági erők" Az OECD útmutatása a konfliktusok által érintett vagy nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok felelősségteljes ellátási lánca tekintetében követendő kellő gondosságról II. mellékletében meghatározottak szerint értendő: második kiadás, OECD Publishing (OECD (2013). http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.

 

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

 

(2) Ez a rendelet megállapítja a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó kötelezettségeket azokra az uniós importőrökre vonatkozóan, akik öntanúsítás alapján az I. mellékletben rögzített ónt, tantált, volfrámot és aranyat tartalmazó vagy abból álló ásványokat vagy fémeket behozó felelősségteljes importőrnek kívánnak minősülni.

(2) Ez a rendelet megállapítja a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó kötelezettségeket az összes olyan uniós importőrre vonatkozóan, akik az e rendelet hatálya alá tartozó ásványokat vagy fémeket szereznek be az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatásaival összhangban. Célja, hogy – azáltal, hogy korlátozza fegyveres csoportok és biztonsági erők lehetőségeit arra, hogy ilyen ásványokat és fémeket értékesítsenek – az erőszakos konfliktusok és az emberi jogi visszaélések minimálisra csökkentése vagy megelőzése érdekében átláthatóságot és nyomon követhetőséget biztosítson az importőrök beszerzési gyakorlataival kapcsolatban, abban az esetben, ha a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből folytatnak beszerzést.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Ezt a rendeletet azokra a vállalkozásokra kell alkalmazni az ásvány- és fémellátási lánc valamennyi szakaszában, amelyek a konfliktusok által érintett vagy nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványokat és fémeket szállíthatnak vagy használhatnak fel.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b) A nem szándékos piaci torzulások elkerülése érdekében a rendelet különbséget tesz az ellátási lánc elején és végén elhelyezkedő vállalkozások szerepe között. A kellő gondosság alkalmazásának igazodnia kell a vállalkozás tevékenységeihez és az ellátási láncban elfoglalt helyéhez.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

 

 

(2c) A Bizottság a tanúsító szervezetekkel együttműködve és az OECD-útmutatásokkal összhangban további útmutatást nyújthat a vállalkozásokra az ellátási láncban elfoglalt helyük szerint alkalmazandó kötelezettségek vonatkozásában, és annak biztosítása érdekében, hogy a rendszer a kkv-k helyzetét figyelembe vevő, rugalmas eljárást foglaljon magába.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) „ásvány”: ónt, tantált, volfrámot és aranyat tartalmazó ércek és koncentrátumok, az I. mellékletben meghatározottak szerint;

a) a rendelet hatálya alá tartozó ásvány és fém”: minden ásvány és fém az I. mellékletben meghatározottak szerint;

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) „fém”: ónt, tantált, volfrámot és aranyat tartalmazó vagy ezekből álló fém, az I. mellékletben meghatározottak szerint;

törölve

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) „az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatásai”: az OECD konfliktusok által érintett vagy nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok felelősségteljes ellátási lánca tekintetében követendő kellő gondosságról szóló útmutatásai, második kiadás, OECD Publishing (OECD [2013]), a Tanács összes ajánlásával, a mellékletekkel és kiegészítésekkel együtt, amelyek rendszeres időközönként módosíthatók vagy helyettesíthetők.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) „konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségek”: fegyveres konfliktus vagy bizonytalan, konfliktus utáni helyzet jellemezte térségek, valamint gyenge vagy nem létező kormányzás és biztonság – például bukott államok, a nemzetközi jogszabályok széles körű és rendszeres megsértése, ezen belül az emberi jogokkal való visszaélés – jellemezte térségek;

e) „konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségek”: fegyveres konfliktus, széles körben elterjedt erőszak, vagy az embereknek okozott kár egyéb kockázatainak jelenléte által jellemzett térségek, és – ezek alkalmazásában – elismert tény, hogy:

 

i. a fegyveres konfliktus sokféle formát ölthet, így például lehet nemzetközi jellegű vagy nem nemzetközi jellegű konfliktus, amely két vagy több államra is kiterjedhet, illetve amely állhat felszabadító háborúból, felkelésből, polgárháborúból; továbbá

 

ii. a nagy kockázatot jelentő térségek közé tartozhatnak a politikai instabilitás vagy elnyomás, intézményi hiányosságok, bizonytalanság, a polgári infrastruktúra összeomlása és a széles körben elterjedt erőszak jellemezte térségek, amely területeken kiterjedten van jelen az emberi jogokkal való visszaélés és a nemzeti vagy nemzetközi jog megsértése;

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa) „downstream vállalatok”: fémkereskedők és -tőzsdék, alkatrészgyártók, termékgyártók, eredetiberendezés-gyártók és kiskereskedők;

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) „importőr”: bármely természetes vagy jogi személy, aki az e rendelet hatálya alá tartozó ásványokat vagy fémeket jelent be szabad forgalomba bocsátásra a 2913/199213/EGK tanácsi rendelet13 79. cikke értelmében;

g) „importőr”: bármely természetes vagy jogi személy, aki az e rendelet hatálya alá tartozó ásványokat vagy fémeket először hozza forgalomba a 2913/199213/EGK tanácsi rendelet 79. cikke szerinti szabad forgalomba bocsátásuk céljából;

__________________

__________________

13 A Tanács 1992. október 12-i 2913/92/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (HL L 302., 1992.10.19., 1. o.).

13 A Tanács 1992. október 12-i 2913/92/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (HL L 302., 1992.10.19., 1. o.).

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h) „felelősségteljes importőr”: bármely importőr, aki az e rendeletben meghatározott szabályok szerinti öntanúsítás mellett dönt;

h) „felelősségteljes importőr”: az ásványok és fémek bármely importőre, aki az e rendeletben meghatározott szabályoknak megfelel;

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ha) „felelősségteljes vállalkozás”: bármely olyan vállalkozás, amely megfelel az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatásaiban meghatározott követelményeknek.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i) öntanúsítás”: nyilatkozat, mely szerint az érintett teljesíti az irányítási rendszerekhez, kockázatkezeléshez, harmadik fél által folytatott ellenőrzéshez és nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó kötelezettségeit az e rendeletben rögzítetteknek megfelelően;

i) felelősségteljes importőrök európai tanúsítványa”: az illetékes hatóságok által minden olyan importőr részére kiállított dokumentum, aki megfelel az e rendeletben meghatározott szabályoknak;

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – -n a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

na) „upstream vállalatok”: bányászati vállalkozások (kis- vagy nagyméretű kisipari vállalkozások), az ásványok és fémek származási országában működő helyi kereskedők vagy exportőrök, nemzetközi koncentrátum-kereskedők, ásvány- és fémfeldolgozó vállalatok, és kohó/ finomítók;

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

o) „a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc”: az ónt, tantált, volfrámot és ezek érceit, valamint aranyat behozó felelősségteljes importőrök irányítási rendszerekhez, kockázatkezeléshez, harmadik fél által folytatott ellenőrzésekhez és nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó kötelezettségei, melyek célja, hogy azonosítsa és kezelje a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekhez fűződő tényleges és lehetséges kockázatokat a beszerzési tevékenységeikkel összefüggő kedvezőtlen hatások megelőzése vagy mérséklése érdekében;

o) „a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc”: a felelősségteljes vállalkozások irányítási rendszerekhez, kockázatkezeléshez, harmadik fél által folytatott ellenőrzésekhez és információk nyilvánosságra hozatalához kapcsolódó kötelezettségei, melyek célja, hogy azonosítsák a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekhez fűződő tényleges és lehetséges kockázatokat a beszerzési tevékenységeikkel összefüggő kedvezőtlen hatások megelőzése vagy mérséklése érdekében, továbbá annak biztosítása céljából, hogy ez utóbbiak nem járulnak hozzá az illegális ásvány- és fémkereskedelemhez és a konfliktusok finanszírozásához, és tiszteletben tartják az emberi jogokat;

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – q a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

qa) „fegyveres csoportok és biztonsági erők”: a kellő gondosságról szóló OECD-útmutatások II. mellékletében meghatározott csoportok;

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A felelősségteljes importőr minősítés öntanúsítás alapján

A felelősségteljes importőr minősítés tanúsítás alapján

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A rendelet hatálya alá tartozó bármely ásvány- vagy fémimportőr öntanúsítás alapján felelősségteljes importőrnek minősülhet, amennyiben nyilatkozatot tesz valamely illetékes tagállami hatóságnak, hogy teljesíti a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc tekintetében az e rendeletben rögzített kötelezettségeket. A nyilatkozat dokumentációt tartalmaz, melyben az importőr megerősíti, hogy teljesíti a kötelezettségeket, továbbá mellékeli a független harmadik fél által folytatott ellenőrzések eredményeit.

(1) A rendelet hatálya alá tartozó bármely ásvány- vagy fémimportőr tanúsítás alapján felelősségteljes importőrnek minősül, amennyiben nyilatkozatot tesz valamely illetékes tagállami hatóságnak, miután teljesíti a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc tekintetében az e rendeletben rögzített kötelezettségeket. A nyilatkozat dokumentációt tartalmaz, melyben az importőr megerősíti, hogy teljesíti a kötelezettségeket, továbbá mellékeli a független harmadik fél által folytatott ellenőrzések eredményeit.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az illetékes tagállami hatóságok megfelelő utólagos ellenőrzéseket folytatnak annak biztosítása érdekében, hogy a rendelet hatálya alá tartozó ásvány vagy fém behozatalát végző, öntanúsító felelősségteljes importőrök megfeleljenek az e rendelet 4., 5., 6. és 7. cikke szerinti kötelezettségeiknek.

(2) Az illetékes tagállami hatóságok megfelelő utólagos ellenőrzéseket folytatnak annak biztosítása érdekében, hogy a rendelet hatálya alá tartozó ásvány vagy fém behozatalát végző, tanúsítással rendelkező felelősségteljes importőrök megfeleljenek az e rendelet 4., 5., 6. és 7. cikke szerinti kötelezettségeiknek.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az irányítási rendszerrel kapcsolatos kötelezettségek

Az irányítási rendszerrel kapcsolatos kötelezettségek importőrök számára

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az e rendelet hatálya alá tartozó ásványokat vagy fémeket behozó felelősségteljes importőrök:

Az e rendelet hatálya alá tartozó ásványokat és fémeket az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatásainak megfelelően behozó minden egyes importőr:

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) eljárást alakítanak ki az esetlegesen konfliktusok által érintett vagy nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok és fémek ellátási láncára vonatkozóan, melyet egyértelműen kommunikálnak a beszállítók és a nyilvánosság felé,

a) eljárást alakítanak ki az esetlegesen konfliktusok által érintett vagy nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok és fémek ellátási láncára vonatkozóan, melyet egyértelműen és rendszeresen kommunikálnak a beszállítók és a nyilvánosság felé,

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Kockázatkezelési kötelezettségek

Kockázatkezelési kötelezettségek importőrök számára

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a. cikk

 

A vállalatok irányítási rendszerrel és kockázatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségei

 

A downstream vállalatok – többek között – legjobb tudásuk szerint azonosítják és felülvizsgálják az ellátási láncukba tartozó kohók/finomítók kellő gondossági eljárásait, és értékelik, hogy betartják-e az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatásaiban meghatározott kellő gondosságra vonatkozó intézkedéseket;; A downstream vállalatok részt vehetnek azokban az egész ágazatra kiterjedő rendszerekben, amelyek értékelik a kohók/finomítók kellő gondosságra vonatkozó OECD-útmutatásoknak való megfelelését, és hagyatkozhatnak az e rendszerekben szolgáltatott információkra annak érdekében, hogy teljesíthessék az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatásaiban szereplő ajánlásokat, továbbá nyilvánosságra hozhatják ezeket az információkat;

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatásában rögzítetteknek megfelelően tiszteletben tartja a függetlenség, kompetencia és elszámoltathatóság ellenőrzési alapelveit.

c) az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatásában rögzítetteknek megfelelően tiszteletben tartja a függetlenség, kompetencia és elszámoltathatóság, továbbá valamennyi vonatkozó ellenőrzési hatókör, kritérium és tevékenység ellenőrzési alapelveit.

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) az importőr ellátási láncában szereplő valamennyi kohó vagy finomító megnevezése és címe,

a) az importőr ellátási láncában szereplő valamennyi kohó vagy finomító és/vagy bármely vállalat megnevezése és címe,

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az importőr ellátási láncában szereplő valamennyi felelősségteljes kohó vagy finomító tekintetében független harmadik fél által, a rendelet 6. cikkében megállapított hatókörrel, célkitűzéssel és alapelvekkel összhangban folytatott ellenőrzések,

b) az importőr ellátási láncában szereplő valamennyi kohó vagy finomító és/vagy bármely vállalat tekintetében független harmadik fél által, a rendelet 6. cikkében megállapított hatókörrel, célkitűzéssel és alapelvekkel összhangban folytatott ellenőrzések,

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A rendelet hatálya alá tartozó ásványokat vagy fémeket behozó felelősségteljes importőr a vele közvetlen kapcsolatban lévő downstream vásárlók számára rendelkezésre bocsátja a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozóan megszerzett és aktualizált összes információt, kellően figyelembe véve az üzleti titoktartást és egyéb versennyel kapcsolatos megfontolásokat.

(4) Bármely vállalat a vele közvetlen kapcsolatban lévő downstream vásárlók számára rendelkezésre bocsátja a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozóan megszerzett és aktualizált összes információt, kellően figyelembe véve az üzleti titoktartást és egyéb versennyel kapcsolatos megfontolásokat.

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A felelősségteljes kohók és finomítók jegyzéke

A felelősségteljes ásvány- és fémimportőrök jegyzéke

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 15. cikkben említett tagállami jelentésekben rendelkezésre bocsátott információk alapján a Bizottság határozatot fogad el és hoz nyilvánosságra, mely felsorolja az e rendelet hatálya alá tartozó ásványokat felhasználó felelősségteljes kohók és finomítók megnevezését és címét.

(1) A 15. cikkben említett tagállami jelentésekben rendelkezésre bocsátott információk alapján a Bizottság határozatot fogad el és hoz nyilvánosságra, mely felsorolja az e rendelet hatálya alá tartozó ásványokat és fémeket felhasználó felelősségteljes importőrök megnevezését és címét.

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Bizottság kellő időben aktualizálja a jegyzékben foglalt információkat. A Bizottság törli azon kohók és finomítók nevét a jegyzékből, amelyeket a tagállamok a 14. cikk (3) bekezdésével összhangban nem ismernek el felelősségteljes importőrként, illetve azon kohók és finomítók nevét, amelyek olyan importőr ellátási láncában szerepelnek, amelyet a tagállamok nem ismernek el felelősségteljes importőrként.

(4) A Bizottság kellő időben aktualizálja a jegyzékben foglalt információkat. A Bizottság hathavonta törli azon importőrök nevét a jegyzékből, amelyeket a tagállamok a 14. cikk (3) bekezdésével összhangban nem ismernek el felelősségteljes importőrként, illetve azon kohók és finomítók nevét, amelyek olyan importőr ellátási láncában szerepelnek, amelyet a tagállamok nem ismernek el felelősségteljes importőrként.

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A tagállamok illetékes hatóságai az utólagos ellenőrzések valamennyi eredményét részletező jelentést tesznek közzé,a megállapításokra vonatkozó ésszerű magyarázattal, és minden olyan dokumentummal együtt, amelyre az illetékes hatóság a megállapításait alapozta.

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat

12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a. cikk

 

A „konfliktusok által érintett térségről” vagy a „nagy kockázatot jelentő térségről” szóló információk:

 

A Bizottságnak az Európai Külügyi Szolgálattal szoros együttműködésben megfelelően tájékoztatnia kell a nyilvánosságot és a vállalatokat a „konfliktusok által érintett térség” vagy a „nagy kockázatot jelentő térség” jelentéséről.

Módosítás  45

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) E rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén az illetékes tagállami hatóságok korrekciós intézkedésre vonatkozó értesítést adnak ki a felelősségteljes importőrnek.

(2) E rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén az illetékes tagállami hatóságok értesítik a felelősségteljes vállalatot arról, milyen korrekciós intézkedést kell tennie.

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) E rendelet kétéves átmeneti időszakot ír elő annak érdekében, hogy az ásvány- és fémimportőrök meg tudjanak felelni a nyilvános jelentéssel kapcsolatos kötelezettségeknek.

Módosítás  47

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b) Az OECD-útmutatások bármely módosítását értelemszerűen erre a rendeletre is alkalmazni kell.

Módosítás  48

Rendeletre irányuló javaslat

15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

15a. cikk

 

Kísérő intézkedések

 

(1) A Bizottság az átmeneti időszak során kísérő intézkedéseket meghatározó jogalkotási javaslatot nyújt be a rendelet hatékonyságának fokozása érdekében az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett „ konfliktusok által érintett és magas kockázatot jelentő térségekből származó ásványok felelősségteljes beszerzése. Az integrált uniós megközelítés kialakítása felé” című közös közleménnyel (JOIN(2014)0008) összhangban.

 

– A felelősségteljes beszerzésről szóló integrált uniós megközelítéshez vezető kísérő intézkedések:

 

a) a beszerzéseiket felelősségteljesen végző vállalkozások támogatása ösztönzők révén, technikai és más segítség nyújtásával és a vállalkozásoknak szóló iránymutatással, figyelembe véve a kis- és középvállalkozások helyzetét, annak érdekében, hogy megkönnyítsék az e rendelet követelményeinek való megfelelést;

 

b) a harmadik országokkal és más szereplőkkel folytatott folyamatos politikai párbeszéd, többek között a nemzeti és regionális tanúsító rendszerek harmonizációjának lehetséges bevezetése, valamint a köz- és magánszféra kezdeményezéseivel folytatott együttműködés;

 

c) a harmadik országokkal folytatott célzott fejlesztési együttműködés, különösen a konfliktusban nem érintett ásványok értékesítéséhez nyújtott támogatás folytatása, és a helyi vállalkozások képességeinek megerősítése annak érdekében, hogy meg tudjanak felelni ennek a rendeletnek;

 

d) szoros együttműködés a tagállamokkal annak érdekében, hogy a fogyasztók, beruházók és vásárlók tájékoztatása területén kiegészítő kezdeményezéseket, továbbá a vállalkozások felelősségteljes magatartását elősegítő egyéb ösztönzőket, valamint a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározottaknak megfelelően a nemzeti hatóságok által aláírt szállítási szerződésekbe a teljesítménnyel kapcsolatos záradékokat vezessenek be.

 

(2) A Bizottság éves teljesítményjelentést nyújt be az (1) bekezdés alapján végrehajtott kísérő intézkedésekről, valamint hatásukról és eredményességükről.

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat

15 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

15b. cikk

 

Felhatalmazás

 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15c. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az ásványok és fémek I. mellékletben meghatározott jegyzékének aktualizálása céljából.

Módosítás  50

Rendeletre irányuló javaslat

15 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

15c. cikk

 

A felhatalmazás gyakorlása

 

A Bizottságnak a 15a. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására adott felhatalmazás *-tól/-től kezdődően ... éves időszakra szól. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal a ...éves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok letelte előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

 

_________________

 

*HL: Kérjük, illesszék be e rendelet hatálybalépésének időpontját.

ELJÁRÁS

Cím

A konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany felelősségteljes importőrei körében a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc tekintetében alkalmazott öntanúsítás uniós rendszere

Hivatkozások

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

13.3.2014

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

13.3.2014

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Bogdan Brunon Wenta

29.9.2014

Vizsgálat a bizottságban

10.11.2014

21.1.2015

 

 

Az elfogadás dátuma

9.3.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

23

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Heubuch, Hans Jansen, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Seb Dance, Paul Rübig, Judith Sargentini

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Hilde Vautmans

ELJÁRÁS

Cím

A konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany felelősségteljes importőrei körében a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc tekintetében alkalmazott öntanúsítás uniós rendszere

Hivatkozások

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

5.3.2014

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

13.3.2014

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

13.3.2014

DEVE

13.3.2014

BUDG

13.3.2014

ITRE

13.3.2014

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

AFET

9.3.2015

BUDG

25.6.2014

ITRE

22.7.2014

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Iuliu Winkler

3.9.2014

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

6.11.2014

23.2.2015

19.3.2015

 

Az elfogadás dátuma

14.4.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

22

16

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Reimer Böge, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Nicola Danti, Danuta Maria Hübner, Stelios Kouloglou, Sander Loones, Frédérique Ries, Pedro Silva Pereira, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Judith Sargentini

Benyújtás dátuma

24.4.2015