Procedure : 2014/0059(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0141/2015

Ingediende teksten :

A8-0141/2015

Debatten :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Stemmingen :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Stemverklaringen
PV 16/03/2017 - 6.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

VERSLAG     ***I
PDF 789kWORD 570k
24.4.2015
PE 546.838v02-00 A8-0141/2015

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Uniesysteem voor zelfcertificering van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor verantwoordelijke importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden

(COM(2014)0111 – C7‑0092/2014 – 2014/0059(COD))

Commissie internationale handel

Rapporteur: Iuliu Winkler

PR_COD_1amCom

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 ADVIES van de Commissie ontwikkelingssamenwerking
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Uniesysteem voor zelfcertificering van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor verantwoordelijke importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden

(COM(2014)0111 – C7‑0092/2014 – 2014/0059(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–       gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2014)0111),

–       gezien artikel 294, lid 2, en artikel 207 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0092/2014),

–       gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–       gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–       gezien het verslag van de Commissie internationale handel en het advies van de Commissie ontwikkelingssamenwerking (A8-0141/2015),

1.      stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.      verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.      verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement  1

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) Natuurlijke mineralen in conflict- en hoogrisicogebieden bieden grote ontwikkelingsperspectieven, maar kunnen ter discussie komen te staan wanneer de opbrengsten ervan gewelddadige conflicten doen ontstaan of doen voortduren en zo nationale inspanningen voor ontwikkeling, goed bestuur en de rechtsstaat ondermijnen. Voor vrede en stabiliteit in die gebieden is het cruciaal dat de samenhang tussen conflicten en de illegale exploitatie van mineralen wordt doorbroken.

(1) Natuurlijke mineralen in conflict- en hoogrisicogebieden bieden grote ontwikkelingsperspectieven, maar kunnen ter discussie komen te staan wanneer de opbrengsten ervan gewelddadige conflicten doen ontstaan of doen voortduren en zo inspanningen voor ontwikkeling, goed bestuur en de rechtsstaat ondermijnen. Om vrede, ontwikkeling en stabiliteit in die gebieden te waarborgen, is het doorbreken van de samenhang tussen conflicten en de illegale exploitatie van mineralen een cruciaal element.

Amendement  2

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis) Schendingen van de mensenrechten komen in de winningsindustrie veelvuldig voor, onder meer in de vorm van kinderarbeid, seksueel geweld, verdwijningen van mensen door toedoen van derden, gedwongen herhuisvesting en vernietiging van ritueel of cultureel belangrijke plaatsen.

Amendement  3

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) Deze kwestie heeft betrekking op regio's die rijk zijn aan hulpbronnen, waar regeringen en internationale organisaties samen met ondernemingen en maatschappelijke organisaties de uitdaging zijn aangegaan om de financiering van gewapende groepen en veiligheidstroepen tot een minimum te beperken.

(2) Deze kwestie heeft betrekking op gebieden die rijk zijn aan hulpbronnen, waar regeringen en internationale organisaties de uitdaging zijn aangegaan om de financiering van gewapende groepen en veiligheidstroepen te voorkomen, samen met ondernemingen en maatschappelijke organisaties, waaronder vrouwenorganisaties die bij uitstek de aandacht vestigen op de uitbuiting door deze groepen en op het feit dat zij verkrachting en geweld als middelen gebruiken om de plaatselijke bevolking onder controle te houden.

 

(Het amendement waarbij de term "regio's" wordt vervangen door de term "gebieden" is op de hele tekst van toepassing. Bij aanneming van dit amendement moet deze wijziging in de hele tekst worden doorgevoerd.)

Motivering

Omwille van interne juridische consistentie dienen alle verwijzingen naar "regio's" te worden gewijzigd in "gebieden", om beter aan te sluiten op de definitie in artikel 2, waarin sprake is van "gebieden" en niet van "regio's".

Amendement  4

Voorstel voor een verordening

Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis) Deze verordening vormt een van de middelen om via de controle op de handel in mineralen uit conflictgebieden een einde te maken aan de financiering van gewapende groepen; dit doet niets af aan het feit dat de nadruk in de maatregelen van het externe beleid en het ontwikkelingsbeleid van de Unie moet liggen op de bestrijding van lokale corruptie en de doorlaatbaarheid van de grenzen, en op het opleiden van de lokale bevolking en hun vertegenwoordigers om de aandacht op de misstanden te vestigen.

Motivering

Deze verordening moet worden gezien als een middel en niet als een doel, namelijk om de illegale handel te bestrijden.

Amendement  5

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) Op 7 oktober 2010 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen waarin de Unie wordt verzocht wetgeving op te stellen naar het voorbeeld van de VS-wet over "conflictmineralen", Section 1502 van de Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act; de Commissie heeft in haar mededelingen van 2011 en 2012 aangekondigd te zullen nagaan hoe de transparantie – inclusief kwesties met betrekking tot passende zorgvuldigheid – doorheen de toeleveringsketen kan worden verbeterd. In die laatste mededeling heeft de Commissie, in overeenstemming met haar verbintenis van mei 2011 tijdens de OESO-Ministerraad, bovendien aangedrongen op meer steun voor en het gebruik van de richtsnoeren van de OESO voor multinationale ondernemingen en van de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid — ook los van het lidmaatschap van de OESO.

(7) In zijn resoluties van 7 oktober 2010, 8 maart 2011, 5 juli 2011 en 26 februari 2014 verzoekt het Europees Parlement de Unie wetgeving op te stellen naar het voorbeeld van de VS-wet over "conflictmineralen", Section 1502 van de Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act; de Commissie heeft in haar mededelingen van 2011 en 2012 aangekondigd te zullen nagaan hoe de transparantie – inclusief kwesties met betrekking tot passende zorgvuldigheid – doorheen de toeleveringsketen kan worden verbeterd. In die laatste mededeling heeft de Commissie, in overeenstemming met haar verbintenis van mei 2011 tijdens de OESO-Ministerraad, bovendien aangedrongen op meer steun voor en het gebruik van de richtsnoeren van de OESO voor multinationale ondernemingen en van de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid — ook los van het lidmaatschap van de OESO.

Amendement  6

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) EU-burgers en actoren van het maatschappelijk middenveld hebben de aandacht gevestigd op onder de rechtsmacht van de Unie vallende ondernemingen die niet aansprakelijk worden gehouden voor hun potentiële banden met de illegale winning en verhandeling van mineralen uit conflictgebieden. Het gevolg is dat dergelijke mineralen, die aanwezig kunnen zijn in consumentenproducten, consumenten in verband brengen met conflicten buiten de Unie. Daarom hebben burgers met name via petities gevraagd dat het Europees Parlement en de Raad wetgeving vast zouden stellen waardoor bedrijven aansprakelijk kunnen worden gehouden op grond van de richtsnoeren van de VN en de OESO.

(8) EU-burgers en actoren van het maatschappelijk middenveld hebben de aandacht gevestigd op onder de rechtsmacht van de Unie vallende ondernemingen die niet aansprakelijk worden gehouden voor hun potentiële banden met de illegale winning en verhandeling van mineralen uit conflictgebieden. Het gevolg is dat dergelijke mineralen, die aanwezig kunnen zijn in consumentenproducten, consumenten in verband brengen met conflicten buiten de Unie. Zo zijn consumenten indirect verbonden met conflicten die ernstige gevolgen hebben voor de mensenrechten, en met name de rechten van vrouwen, aangezien gewapende groepen vaak massaverkrachting gebruiken als bewuste strategie om de plaatselijke bevolking te intimideren en onder controle te houden teneinde hun eigen belangen te beschermen. Daarom hebben burgers met name via petities gevraagd dat het Europees Parlement en de Raad wetgeving vast zouden stellen waardoor bedrijven aansprakelijk kunnen worden gehouden op grond van de richtsnoeren van de VN en de OESO.

Amendement  7

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9) In het licht van deze verordening is passende zorgvuldigheid een permanent, proactief en reactief proces waarbij ondernemingen hun aan- en verkopen opvolgen en beheren om ervoor te zorgen dat zij niet bijdragen tot conflicten en de schadelijke effecten daarvan.

(9) In het licht van deze verordening is passende zorgvuldigheid een permanent, proactief en reactief proces waarbij importeurs hun toeleveringsketens kunnen opvolgen en beheren om ervoor te zorgen dat zij niet bijdragen tot conflicten en de schadelijke effecten daarvan. Deze verordening dient ervoor te zorgen dat de band tussen conflicten en illegale exploitatie wordt doorbroken, zonder het economische belang van de handel in tin, tantaal, wolfraam en goud voor de ontwikkeling van de betrokken landen te ondermijnen.

Amendement  8

Voorstel voor een verordening

Overweging 11 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 bis) Richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en de Raad1 bis schrijft voor dat ondernemingen met meer dan 500 werknemers informatie moeten verstrekken over hun beleid op een aantal punten, waaronder mensenrechten, bestrijding van corruptie en passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen. Die richtlijn schrijft voor dat de Commissie richtsnoeren dient te ontwikkelen om het verstrekken van deze informatie te faciliteren. De Commissie dient te overwegen om in deze richtsnoeren prestatie-indicatoren op te nemen met betrekking tot conflictmineralen.

 

__________________

 

1 bisRichtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen (PB L 330 van 15.11.2014, blz.1)

Motivering

The directive on disclosure of non-financial and diversity information by certain large groups and companies (Directive 2014/95/EU), which was adopted by Parliament and Council in 2014 and which will be applicable in 2017, enhances business transparency on social and environmental matters and also covered supply chain due diligence. The Commission will need to draft the guidelines on the methodology in 2016 and use of international standards and non-financial performance indicators in order to assist undertakings in their reporting. In this context the rapporteur wants the Commission also to include reporting on supply chain due diligence in relation to conflict minerals. This reporting requirement for large groups and companies needs to be coordinated with the decision making on the Regulation proposed by the Commission.

Amendement  9

Voorstel voor een verordening

Overweging 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 ter) Veel van de bestaande systemen voor passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen zouden tot het bereiken van de doelstellingen van onderhavige verordening kunnen bijdragen. Er bestaan al regelingen in de sector om het verband tussen conflicten en de winning van tin, tantaal, wolfraam en goud te doorbreken. Bij deze regelingen wordt gebruik gemaakt van controles door derden om smelterijen en raffinaderijen met bestaande systemen te certificeren teneinde te waarborgen dat er alleen op verantwoorde wijze mineralen worden gewonnen. Deze regelingen zouden in het systeem van de Unie kunnen worden erkend. Er is evenwel meer helderheid nodig omtrent de criteria en procedures voor de erkenning van dergelijke systemen als equivalent met de vereisten van onderhavige verordening, zodat strenge normen worden gerespecteerd en dubbele controles worden vermeden.

Amendement  10

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12) Bedrijven uit de Unie hebben tijdens de openbare raadpleging blijk gegeven van hun belangstelling voor het verantwoord betrekken van mineralen en hebben kennis gegeven van bestaande sectorale regelingen die zijn opgezet in het licht van hun sociale verantwoordelijkheid, verzoeken van klanten, of de zekerheid van hun bevoorrading. Die bedrijven hebben echter ook melding gemaakt van talrijke moeilijkheden bij de uitoefening van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen als gevolg van uitgestrekte en complexe wereldwijde toeleveringsketens met een groot aantal operatoren die vaak onvoldoende op de hoogte of ethisch betrokken zijn. De Commissie moet toezien op de kosten van het verantwoord betrekken van mineralen en het potentiële effect op het concurrentievermogen, met name voor kmo's.

(12) Bedrijven uit de Unie hebben tijdens de openbare raadpleging blijk gegeven van hun belangstelling voor het verantwoord betrekken van mineralen en hebben kennis gegeven van bestaande sectorale regelingen die zijn opgezet in het licht van hun sociale verantwoordelijkheid, verzoeken van klanten, of de zekerheid van hun bevoorrading. Die bedrijven hebben echter ook melding gemaakt van talrijke moeilijkheden en praktische problemen bij de uitoefening van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen als gevolg van uitgestrekte en complexe wereldwijde toeleveringsketens met een groot aantal operatoren die vaak onvoldoende op de hoogte of ethisch betrokken zijn. De Commissie moet nauwlettend toezien op en verslag uitbrengen over de kosten van het verantwoord betrekken van mineralen, controles door derden, de administratieve consequenties ervan en het potentiële effect op het concurrentievermogen, met name voor kmo's. De Commissie dient micro-ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen technische en financiële bijstand te bieden en de uitwisseling van informatie te bevorderen zodat deze verordening wordt uitgevoerd. De kleine en middelgrote ondernemingen in de Unie die mineralen en metalen importeren en systemen voor passende zorgvuldigheid hanteren, zouden financiële steun via het COSME-programma van de Commissie moeten ontvangen.

Amendement  11

Voorstel voor een verordening

Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(12 bis) Verantwoordelijke importeurs die kiezen voor het systeem van zelfcertificering krachtens deze verordening dienen door middel van een keurmerk te worden gecertificeerd.

Amendement  12

Voorstel voor een verordening

Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(12 ter) In de Unie gevestigde bedrijven die stroomafwaarts in de toeleveringsketen actief zijn en uit eigen beweging een systeem voor het verantwoord betrekken van mineralen en metalen opzetten, dienen door middel van een keurmerk door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten te worden gecertificeerd. De Commissie dient bij het vaststellen van de criteria voor het toekennen van certificering uit te gaan van de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid en kan hiertoe het OESO-secretariaat raadplegen. De voorwaarden voor toekenning van de "Europese verantwoordelijkheidscertificering" dienen even streng te zijn als die welke in het kader van het certificeringssysteem van de OESO worden gesteld. Bedrijven die een "Europese verantwoordelijkheidscertificering" hebben verkregen, worden aangemoedigd om dit feit op hun website te vermelden en in de aan Europese consumenten verstrekte informatie op te nemen.

Amendement  13

Voorstel voor een verordening

Overweging 12 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(12 quater) In hun gezamenlijke mededeling van 5 maart 20141bis hebben de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie /hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid plannen geschetst voor de uitvoering van begeleidende maatregelen om verantwoord betrekken te bevorderen en aldus een hoge participatiegraad onder ondernemingen te bewerkstelligen, en om daarbij naar behoren rekening te houden met de kosten die gepaard gaan met passende zorgvuldigheid, in het bijzonder voor het MKB en micro-ondernemingen.

 

__________________

 

1bisGezamenlijke mededeling aan het Europees Parlement en de Raad van 5 maart 2014 over het verantwoord betrekken van mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden (JOIN (2014)0008).

Amendement  14

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13) Smelterijen en raffinaderijen hebben een belangrijke positie in de mondiale toeleveringsketens voor mineralen, aangezien zij zich doorgaans in de laatste fase bevinden waarin passende zorgvuldigheid daadwerkelijk kan worden gewaarborgd door informatie over de oorsprong van de mineralen en de bewakingsketen te verzamelen, openbaar te maken en te verifiëren. Na deze fase van transformatie wordt het vaak als niet-haalbaar beschouwd om de oorsprong van de mineralen te traceren. Een EU-lijst van verantwoordelijke smelterijen en raffinaderijen zou downstreambedrijven dan ook transparantie en zekerheid met betrekking tot praktijken van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen kunnen bieden.

(13) Smelterijen en raffinaderijen hebben een belangrijke positie in de mondiale toeleveringsketens voor mineralen, aangezien zij zich doorgaans in de laatste fase bevinden waarin passende zorgvuldigheid daadwerkelijk kan worden gewaarborgd door informatie over de oorsprong van de mineralen en de bewakingsketen te verzamelen, openbaar te maken en te verifiëren. Na deze fase van transformatie wordt het vaak als niet-haalbaar beschouwd om de oorsprong van de mineralen te traceren. Hetzelfde geldt voor gerecyclede metalen, die nog meer stappen hebben doorlopen in het transformatieproces. Een EU-lijst van verantwoordelijke smelterijen en raffinaderijen zou downstreambedrijven dan ook transparantie en zekerheid met betrekking tot praktijken van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen kunnen bieden. Overeenkomstig de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid moeten stroomopwaartse bedrijven zoals smelterijen en raffinaderijen een controle door een onafhankelijke derde met betrekking tot hun methodes voor passende zorgvuldigheid ondergaan, om eveneens te kunnen worden opgenomen in de lijst van verantwoordelijke smelterijen en raffinaderijen.

Amendement  15

Voorstel voor een verordening

Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(13 bis) Smelterijen en raffinaderijen die ertsen en concentraten daarvan verwerken en importeren zouden verplicht moeten zijn om het Uniesysteem voor passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen toe te passen.

Motivering

Smelterijen en raffinaderijen spelen een belangrijke rol in de toeleveringsketen omdat ze actief zijn op het moment van de verwerking van ertsen en concentraten daarvan. Ze zijn daarom beter in staat informatie over de herkomst van mineralen en de verschillende bedrijven die er verantwoordelijk voor zijn geweest te verzamelen, door te geven en te toetsen. Daarom moet naleving van de verordening voor hen verplicht worden gesteld.

Amendement  16

Voorstel voor een verordening

Overweging 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(13 ter) Het gebruik van alle mineralen en metalen die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen, moet in overeenstemming zijn met de vereisten van deze verordening. Importeurs moeten de bepalingen van deze verordening naleven.

Amendement  17

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15) Om de goede uitvoering van deze verordening te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend. De uitvoeringsbevoegdheden ten aanzien van de lijst van verantwoordelijke smelterijen en raffinaderijen alsmede de lijst van de bevoegde autoriteiten in de lidstaten moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011.

(15) Om de goede uitvoering van deze verordening te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend. De uitvoeringsbevoegdheden ten aanzien van de lijst van verantwoordelijke importeurs, de lijst van verantwoordelijke smelterijen en raffinaderijen alsmede de lijst van de bevoegde autoriteiten in de lidstaten moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011.

Motivering

De rapporteur wil een lijst van verantwoordelijke importeurs als bijlage bij de verordening opnemen. Aangezien de Commissie deze lijsten van weinig manoeuvreerruimte voorziet en slechts eenvoudige uitvoering voorschrijft, lijken uitvoeringshandelingen de juiste keuze.

Amendement  18

Voorstel voor een verordening

Overweging 15 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(15 bis) Om een efficiënte tenuitvoerlegging van onderhavige verordening te waarborgen dient te worden voorzien in een overgangsperiode van twee jaar, zodat de Commissie een systeem van door derden uitgevoerde controles kan opzetten en de verantwoordelijke importeurs vertrouwd kunnen raken met hun verplichtingen krachtens deze verordening.

Motivering

De rapporteur beseft dat het hier om een complexe problematiek gaat, maar hoopt dat de Commissie de nodige structuren kan invoeren om het systeem binnen twee jaar in werking te laten treden.

Amendement  19

Voorstel voor een verordening

Overweging 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(15 ter) De Commissie dient haar financiële bijstand aan en politieke verbintenissen ten aanzien van conflict- en hoogrisicogebieden waar tin, tantaal, wolfraam en goud worden gewonnen regelmatig te evalueren, met name in het gebied van de Grote Meren, om voor beleidssamenhang te zorgen en de eerbiediging van goed bestuur, de rechtsstaat en vooral ook ethische winningspraktijken te stimuleren en te versterken.

Amendement  20

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16) De Commissie moet aan de Raad en het Europees Parlement regelmatig verslag uitbrengen over de gevolgen van de regeling. De Commissie beoordeelt uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van de verordening en vervolgens om de zes jaar de werking en de doeltreffendheid van de verordening, met inbegrip van de bevordering van het verantwoord betrekken van mineralen die binnen het toepassingsgebied vallen uit conflict- en hoogrisicogebieden. De verslagen kunnen indien nodig vergezeld gaan van passende wetgevingsvoorstellen, die verplichte maatregelen kunnen bevatten,

(16) De Commissie moet aan het Europees Parlement en de Raad regelmatig verslag uitbrengen over de gevolgen van de regeling. De Commissie beoordeelt twee jaar na de datum van het van toepassing worden van de verordening en vervolgens om de drie jaar de werking en de doeltreffendheid van de verordening en de meest recente effecten van de regeling ter plekke ten aanzien van de bevordering van het verantwoord betrekken van mineralen die binnen het toepassingsgebied vallen uit conflict- en hoogrisicogebieden en brengt hierover verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad. Bij haar beoordeling dient de Commissie alle aspecten van onderhavige verordening in de context van een geïntegreerde benadering volledig te analyseren en te evalueren, alsmede de effecten en kosten ervan, met name voor smelterijen, raffinaderijen en importeurs die zich aan de vereisten inzake passende zorgvuldigheid houden, eventuele verlegging van het handelsverkeer vanuit winningsgebieden en de effecten ervan op de bestaansmiddelen van de mensen die er werken, met bijzondere aandacht voor ambachtelijke mijnbouwondernemingen. De beoordeling dient bijdragen te omvatten van de relevante belanghebbenden, waaronder overheden, bedrijven, het mkb en het plaatselijke maatschappelijk middenveld, evenals van de direct betrokkenen op het terrein in conflictgebieden. De verslagen kunnen indien nodig vergezeld gaan van passende wetgevingsvoorstellen, die bijkomende verplichte maatregelen kunnen bevatten.

Amendement  21

Voorstel voor een verordening

Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(16 ter) In hun gezamenlijke mededeling van 5 maart 2014 hebben de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid zich ertoe verbonden parallel met de onderhavige verordening begeleidende maatregelen toe te passen die leiden tot een geïntegreerde EU-benadering inzake het verantwoord betrekken van mineralen, met het doel niet alleen zoveel mogelijk ondernemingen te betrekken bij het in de onderhavige verordening bedoelde EU-systeem ,maar ook om een mondiale, samenhangende en omvattende aanpak te verzekeren om het verantwoord betrekken van mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden te bevorderen.

Motivering

Mineralen uit conflictgebieden zijn een factor die gewapende conflicten aandrijft. Vaak zijn andere politieke, economische en sociale oorzaken echter de belangrijkste motoren van een gewapend conflict, en deze factoren moeten in aanmerking worden genomen. Het is daarom van essentieel belang dat deze verordening in een ruimer kader wordt geplaatst van acties en maatregelen om gewapende conflicten te voorkomen en te beëindigen.

Amendement  22

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Bij deze verordening worden de verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid (due diligence) in de toeleveringsketen vastgesteld voor importeurs in de Unie die kiezen voor zelfcertificering als verantwoordelijke importeurs van mineralen of metalen met of bestaande uit tin, tantaal, wolfraam en goud, zoals bepaald in bijlage I.

2. Bij deze verordening worden de verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid (due diligence) in de toeleveringsketen vastgesteld voor importeurs in de Unie die kiezen voor een verklaring van zelfcertificering als verantwoordelijke importeurs van mineralen of metalen met of bestaande uit tin, tantaal, wolfraam en goud, zoals bepaald in bijlage I.

 

(Dit amendement is van toepassing op de gehele tekst. Bij aanneming van dit amendement moet deze wijziging in de gehele tekst worden doorgevoerd.)

Amendement  23

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. Metalen die naar alle waarschijnlijkheid worden gerecycled vallen buiten het toepassingsgebied van deze verordening.

Motivering

In overeenstemming met de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid vallen metalen die naar alle waarschijnlijkheid worden gerecycled buiten het toepassingsgebied van deze verordening.

Amendement  24

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e) "conflict- en hoogrisicogebieden": gebieden met een gewapend conflict of een onstabiele situatie in de nasleep van een conflict, evenals gebieden zonder of met een zwak bestuur en zonder of met beperkte veiligheid, zoals falende staten, en met wijdverspreide en systematische schendingen van het internationaal recht, met inbegrip van schendingen van de mensenrechten;

(e) "conflict- en hoogrisicogebieden": gebieden met een gewapend conflict, met wijdverspreid geweld, instorting van de civiele infrastructuur, een onstabiele situatie in de nasleep van een conflict, evenals gebieden zonder bestuur of met een zwak bestuur en zonder veiligheid of met beperkte veiligheid, zoals falende staten, die gekenmerkt worden door wijdverspreide en systematische schendingen van de mensenrechten, zoals vastgesteld bij internationaal recht;

Motivering

De door de Commissie voorgestelde definitie blijft vaag en kan aanleiding geven tot onzekerheid bij de tenuitvoerlegging. Daarom wordt omwille van de rechtszekerheid voorgesteld om de definitie te wijzigen.

Amendement  25

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(g) "importeur": elke natuurlijke of rechtspersoon die mineralen of metalen die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen, aangeeft voor vrij verkeer in de zin van artikel 79 van Verordening (EEG) nr. 2913/199213 van de Raad;

(g) "importeur": elke in de Unie gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die mineralen of metalen welke onder het toepassingsgebied van deze verordening vallen, op eigen titel of namens de persoon op wiens naam de aangifte wordt gedaan, aangeeft voor vrij verkeer; een vertegenwoordiger die de aangifte doet op naam van en namens een andere persoon of vertegenwoordiger welke op eigen titel en namens een andere persoon optreedt, wordt in deze verordening eveneens als importeur beschouwd;

__________________

 

13 Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1).

 

Amendement  26

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis) "gerecyclede metalen": hergebruikte eindgebruikersproducten of producten na consumptie, of schroot van verwerkte metalen dat tijdens het productieproces is ontstaan;. "gerecyclede metalen" omvat ook overbodige, verouderde, defecte en schrootmaterialen die geraffineerde of verwerkte metalen bevatten die geschikt zijn voor recycling in de productie van tin, tantaal, wolfraam en/of goud; mineralen die gedeeltelijk zijn verwerkt, die niet zijn verwerkt of die een bijproduct zijn van een ander erts, zijn geen gerecyclede metalen;

Motivering

In overeenstemming met de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid vallen metalen die naar alle waarschijnlijkheid worden gerecycled buiten het toepassingsgebied van deze verordening.

Amendement  27

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(i) "zelfcertificering": de handeling waarbij men verklaart zich te zullen houden aan de verplichtingen inzake beheersystemen, risicobeheer, audits door een derde en bekendmaking zoals bepaald in deze verordening;

(i) "zelfcertificering": de handeling waarbij men verklaart zich te zullen houden aan de verplichtingen inzake beheersystemen, risicobeheer, conformiteitsbeoordeling door een derde en bekendmaking zoals bepaald in deze verordening;

 

(Dit amendement is van toepassing op de gehele tekst. Bij aanneming van dit amendement moet deze wijziging in de gehele tekst worden doorgevoerd.)

Motivering

Om het wetgevingsproces te versnellen, wordt in dit amendement een idee geopperd dat door Nederland werd voorgesteld en momenteel in de Raad wordt besproken. Om het Parlement de gelegenheid te bieden om dit voorstel al in een vroege fase te bespreken en er een standpunt over in te nemen, wordt dit amendement ingediend.

Amendement  28

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – letter p

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(p) "verantwoordelijke smelterijen of raffinaderijen": smelterijen of raffinaderijen in de toeleveringsketen van de verantwoordelijke importeur;

(p) "verantwoordelijke smelterijen of raffinaderijen": smelterijen of raffinaderijen die aan de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid voldoen en controleverslagen overeenkomstig artikel 7, lid 1, letter c), hebben voorgelegd.

Motivering

Deze definitie omvat alle smelterijen, raffinaderijen en andere stroomopwaartse actoren in de wereld, die buiten de EU gevestigd zijn.

Amendement  29

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – letter q bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(q bis) "sectorale regeling": een combinatie van vrijwillige procedures, instrumenten en mechanismen voor passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen, die ontwikkeld zijn en gecontroleerd worden door relevante sectorale organisaties, met inbegrip van conformiteitsbeoordeling door een derde;

Amendement  30

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – letter q ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(q ter) "gewapende groepen en veiligheidstroepen": als omschreven in bijlage II bij de OESO-richtsnoeren inzake passende zorgvuldigheid;

Amendement  31

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) stelt zijn beleid voor toeleveringsketens voor mineralen en metalen die mogelijk afkomstig zijn uit conflict- en hoogrisicogebieden vast en deelt dat duidelijk mee aan leveranciers en het publiek;

(a) stelt zijn beleid voor toeleveringsketens voor mineralen en metalen die mogelijk afkomstig zijn uit conflict- en hoogrisicogebieden vast en deelt dat duidelijk en stelselmatig mee aan leveranciers en het publiek;

Amendement  32

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De verantwoordelijke importeur van mineralen of metalen die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen, laat audits uitvoeren door een onafhankelijke derde.

De verantwoordelijke importeur van mineralen of metalen die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen, verzoekt een aangemelde instantie voor conformiteitsbeoordeling om een conformiteitsbeoordeling uit te voeren in overeenstemming met de in artikel 6 bis genoemde regeling voor conformiteitsbeoordeling.

Motivering

Om het wetgevingsproces te versnellen, wordt in dit amendement een idee geopperd dat door Nederland werd voorgesteld en momenteel in de Raad wordt besproken. Om het Parlement de gelegenheid te bieden om dit voorstel al in een vroege fase te bespreken en er een standpunt over in te nemen, wordt dit amendement ingediend.

Amendement  33

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De audit door een onafhankelijke derde

Schrappen

(a) heeft betrekking op alle activiteiten, processen en systemen die de verantwoordelijke importeur gebruikt bij het betrachten van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen betreffende mineralen of metalen die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen, met inbegrip van het beheersysteem van en het risicobeheer en de bekendmaking van informatie door de verantwoordelijke importeur,

 

(b) heeft tot doel vast te stellen dat de praktijken van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen van de verantwoordelijke importeur overeenstemmen met de artikelen 4, 5 en 7 van deze verordening,

 

(c) respecteert de beginselen van onafhankelijkheid, bekwaamheid en verantwoordingsplicht als bepaald in de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid.

 

Motivering

Om het wetgevingsproces te versnellen, wordt in dit amendement een idee geopperd dat door Nederland werd voorgesteld en momenteel in de Raad wordt besproken. Om het Parlement de gelegenheid te bieden om dit voorstel al in een vroege fase te bespreken en er een standpunt over in te nemen, wordt dit amendement ingediend.

Amendement  34

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 6 bis

 

Regeling voor conformiteitsbeoordeling

 

De Commissie stelt een uitvoeringshandeling vast die voorziet in een of meerdere regelingen voor conformiteitsbeoordeling welke:

 

a) betrekking hebben op alle activiteiten, processen en systemen die de verantwoordelijke importeur gebruikt bij het betrachten van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen betreffende mineralen of metalen die binnen het toepassingsgebied van onderhavige verordening vallen, met inbegrip van het beheersysteem van en het risicobeheer en de bekendmaking van informatie door de verantwoordelijke importeur,

 

en die

 

b) voorzien in de mogelijkheid van conformiteit met de in de artikelen 4, 5 en 7 genoemde vereisten.

 

Die uitvoeringshandeling wordt vastgesteld volgens de in artikel 13, lid 2 bis, bedoelde onderzoeksprocedure.

Motivering

Om het wetgevingsproces te versnellen, wordt in dit amendement een idee geopperd dat door Nederland werd voorgesteld en momenteel in de Raad wordt besproken. Om het Parlement de gelegenheid te bieden om dit voorstel al in een vroege fase te bespreken en er een standpunt over in te nemen, wordt dit amendement ingediend.

Amendement  35

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 6 ter

 

Aanmelding van conformiteitsbeoordelingsinstanties

 

1. De instanties die bevoegd zijn om conformiteitsbeoordelingstaken van derden uit hoofde van deze verordening te verrichten, worden door de lidstaten bij de Commissie en de andere lidstaten aangemeld.

 

2. De Commissie maakt de lijst van de overeenkomstig lid 1 aangemelde instanties openbaar, met vermelding van de toegekende identificatienummers en de activiteiten waarvoor zij zijn aangemeld. De Commissie zorgt voor de bijwerking van deze lijst.

 

3. De lidstaten mogen uitsluitend conformiteitsbeoordelingsinstanties aanmelden die aan de eisen in artikel 6 quater hebben voldaan.

 

4. Conformiteitsbeoordelingsinstanties die erkend zijn in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 765/2008 volgens een passende geharmoniseerde erkenningsnorm voor het uitvoeren van conformiteitsbeoordelingen op basis van een aangewezen conformiteitsbeoordelingsregeling worden geacht te voldoen aan de vereisten in artikel 6 quater.

 

5. Wanneer een aanmeldende autoriteit heeft geconstateerd of vernomen dat een aangemelde instantie niet meer aan de eisen in artikel 6 quater voldoet of haar verplichtingen niet nakomt, wordt de aanmelding door de aanmeldende autoriteit beperkt, geschorst of ingetrokken, afhankelijk van de ernst van het niet-voldoen aan die eisen of het niet-nakomen van die verplichtingen. Zij brengt de Commissie en de andere lidstaten daarvan onmiddellijk op de hoogte.

 

6. Wanneer de aanmelding wordt beperkt, geschorst of ingetrokken, of de aangemelde instantie haar activiteiten heeft gestaakt, doet de aanmeldende lidstaat het nodige om ervoor te zorgen dat de dossiers van die instantie hetzij door een andere aangemelde instantie worden behandeld, hetzij aan de verantwoordelijke aanmeldende autoriteiten op hun verzoek ter beschikking kunnen worden gesteld.

Motivering

Om het wetgevingsproces te versnellen, wordt in dit amendement een idee geopperd dat door Nederland werd voorgesteld en momenteel in de Raad wordt besproken. Om het Parlement de gelegenheid te bieden om dit voorstel al in een vroege fase te bespreken en er een standpunt over in te nemen, wordt dit amendement ingediend.

Amendement  36

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 6 quater

 

Vereisten voor conformiteitsbeoordelingsinstanties die naar aanmelding streven

 

1. Een conformiteitsbeoordelingsinstantie wordt naar nationaal recht opgericht en heeft rechtspersoonlijkheid.

 

2. Een conformiteitsbeoordelingsinstantie is een extern orgaan dat onafhankelijk is van de importeur die zij beoordeelt en van de smelterij of raffinaderij en hun dochterondernemingen, licentiehouders, onderaannemers, leveranciers en ondernemingen die meewerken aan de conformiteitsbeoordeling.

 

Een instantie die lid is van een organisatie van ondernemers of van een vakorganisatie die ondernemingen vertegenwoordigt die betrokken zijn bij de invoer, het smelten of de raffinage van mineralen die zij beoordeelt, kan als een conformiteitsbeoordelingsinstantie worden beschouwd op voorwaarde dat haar onafhankelijkheid en de afwezigheid van belangenconflicten aangetoond worden.

 

3. Een conformiteitsbeoordelingsinstantie, haar hoogste leidinggevenden en het personeel dat de conformiteitsbeoordelingstaken verricht, zijn niet de importeur, smelterij of raffinaderij van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud.

 

Een conformiteitsbeoordelingsinstantie, haar hoogste leidinggevenden en het personeel dat de conformiteitsbeoordelingstaken verricht, zijn niet rechtstreeks betrokken bij de handel in en het smelten en raffineren van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud en vertegenwoordigen geen partijen die betrokken zijn bij die activiteiten. Zij oefenen geen activiteiten uit die hun onafhankelijk oordeel of hun integriteit met betrekking tot conformiteitsbeoordelingsactiviteiten waarvoor zij zijn aangemeld in het gedrang kunnen brengen. Dit geldt met name voor adviesdiensten.

 

Conformiteitsbeoordelingsinstanties zorgen ervoor dat de activiteiten van hun ondergeschikte instanties of onderaannemers geen afbreuk doen aan de vertrouwelijkheid, objectiviteit of onpartijdigheid van hun conformiteitsbeoordelingsactiviteiten.

 

5. Conformiteitsbeoordelingsinstanties en hun personeel voeren de conformiteitsbeoordelingsactiviteiten uit met de grootste mate van beroepsintegriteit en met de vereiste technische bekwaamheid op het specifieke gebied en zij zijn vrij van elke druk en beïnvloeding, met name van financiële aard, die hun oordeel of de resultaten van hun conformiteitsbeoordelingsactiviteiten kunnen beïnvloeden, met name van personen of groepen van personen die belang hebben bij de resultaten van deze activiteiten.

 

6. Een conformiteitsbeoordelingsinstantie is in staat alle conformiteitsbeoordelingstaken te verrichten die in artikel 6 quinquies aan haar zijn toegewezen en waarvoor zij is aangemeld, ongeacht of deze taken door de conformiteitsbeoordelingsinstantie zelf of namens haar en onder haar verantwoordelijkheid worden verricht.

 

De conformiteitsbeoordelingsinstantie beschikt te allen tijde en voor elke conformiteitsbeoordelingsprocedure waarvoor zij is aangemeld over:

 

(a) personeel met technische kennis en voldoende passende ervaring om de conformiteitsbeoordelingstaken te verrichten;

 

(b) beschrijvingen van de procedures voor de uitvoering van de conformiteitsbeoordeling, waarbij de transparantie en de mogelijkheid tot reproductie van deze procedures worden gewaarborgd; zij beschikt over passend beleid en geschikte procedures om een onderscheid te maken tussen taken die zij als aangemelde instantie verricht en andere activiteiten;

 

(c) procedures voor de uitoefening van activiteiten die naar behoren rekening houden met de omvang van een onderneming, de sector waarin zij actief is, haar structuur, de relatieve complexiteit van de producttechnologie in kwestie en het massa- of seriële karakter van het productieproces.

 

Zij beschikt over de middelen die nodig zijn om de technische en administratieve taken in verband met de conformiteitsbeoordelingsactiviteiten op passende wijze uit te voeren en heeft toegang tot alle vereiste apparatuur en faciliteiten.

 

7. Het voor de uitvoering van conformiteitsbeoordelingsactiviteiten verantwoordelijke personeel beschikt over:

 

(a) een gedegen technische en beroepsopleiding die alle relevante conformiteitsbeoordelingsactiviteiten omvat waarvoor de conformiteitsbeoordelingsinstantie is aangemeld;

 

(b) een bevredigende kennis van de eisen inzake de beoordelingen die het verricht en voldoende bevoegdheden om deze beoordelingen uit te voeren;

 

(c) voldoende kennis over en inzicht in de essentiële eisen, de toepasselijke geharmoniseerde normen en de relevante bepalingen van de EU-harmonisatiewetgeving en de uitvoeringsbepalingen ervan;

 

(d) de bekwaamheid om certificaten, dossiers en rapporten op te stellen die aantonen dat de beoordelingen zijn verricht.

 

8. De onpartijdigheid van de conformiteitsbeoordelingsinstanties, hun hoogste leidinggevenden en het beoordelingspersoneel is gewaarborgd.

 

De beloning van de hoogste leidinggevenden en het beoordelingspersoneel van een conformiteitsbeoordelingsinstantie hangt niet af van het aantal uitgevoerde beoordelingen of van de resultaten daarvan.

 

9. Conformiteitsbeoordelingsinstanties sluiten een aansprakelijkheidsverzekering af, tenzij de wettelijke aansprakelijkheid op basis van het nationale recht door de staat wordt gedekt of de lidstaat zelf rechtstreeks verantwoordelijk is voor de conformiteitsbeoordeling.

 

10. Het personeel van een conformiteitsbeoordelingsinstantie is gebonden aan het beroepsgeheim ten aanzien van alle informatie waarvan het kennisneemt bij de uitoefening van zijn taken uit hoofde van artikel 6 quinquies of bepalingen van nationaal recht die daaraan uitvoering geven, behalve ten opzichte van de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waarin de werkzaamheden plaatsvinden. De eigendomsrechten worden beschermd.

Motivering

Om het wetgevingsproces te versnellen, wordt in dit amendement een idee geopperd dat door Nederland werd voorgesteld en momenteel in de Raad wordt besproken. Om het Parlement de gelegenheid te bieden om dit voorstel al in een vroege fase te bespreken en er een standpunt over in te nemen, wordt dit amendement ingediend.

Amendement  37

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 6 quinquies

 

Verplichtingen van aangemelde conformiteitsbeoordelingsinstanties

 

1. Aangemelde conformiteitsbeoordelingsinstanties voeren conformiteitsbeoordelingen uit volgens de conformiteitsbeoordelingsregeling die is vastgesteld in overeenstemming met artikel 6 bis.

 

2. Wanneer een aangemelde conformiteitsbeoordelingsinstantie vaststelt dat een importeur niet heeft voldaan aan de eisen in de conformiteitsbeoordelingsregeling, verlangt zij van die importeur dat hij passende corrigerende maatregelen neemt en verleent zij geen certificaat.

 

3. Wanneer een aangemelde conformiteitsbeoordelingsinstantie bij het toezicht op de conformiteit na verlening van een certificaat vaststelt dat een product niet meer voldoet aan de vereisten van de conformiteitsbeoordelingsregeling, verlangt zij van de importeur dat hij passende corrigerende maatregelen neemt; zo nodig schort zij het certificaat op of trekt zij dit in.

 

4. Wanneer geen corrigerende maatregelen worden genomen of de genomen maatregelen niet het vereiste effect hebben, worden de certificaten door de aangemelde conformiteitsbeoordelingsinstantie naargelang het geval beperkt, geschorst of ingetrokken.

Motivering

Om het wetgevingsproces te versnellen, wordt in dit amendement een idee geopperd dat door Nederland werd voorgesteld en momenteel in de Raad wordt besproken. Om het Parlement de gelegenheid te bieden om dit voorstel al in een vroege fase te bespreken en er een standpunt over in te nemen, wordt dit amendement ingediend.

Amendement  38

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) audits door een onafhankelijke derde overeenkomstig artikel 6 van deze verordening.

(c) het certificaat dat is afgegeven naar aanleiding van de conformiteitsbeoordeling door een derde overeenkomstig artikel 6 van deze verordening.

Motivering

Om het wetgevingsproces te versnellen, wordt in dit amendement een idee geopperd dat door Nederland werd voorgesteld en momenteel in de Raad wordt besproken. Om het Parlement de gelegenheid te bieden om dit voorstel al in een vroege fase te bespreken en er een standpunt over in te nemen, wordt dit amendement ingediend.

Amendement  39

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) audits door een onafhankelijke derde van elke verantwoordelijke smelterij of raffinaderij in zijn toeleveringsketen overeenkomstig het toepassingsgebied, het doel en de beginselen als vermeld in artikel 6 van deze verordening,

(b) certificaten van de onafhankelijke externe conformiteitsbeoordelingsinstantie met betrekking tot elke verantwoordelijke smelterij of raffinaderij in zijn toeleveringsketen overeenkomstig het toepassingsgebied, het doel en de beginselen als vermeld in artikel 6 van deze verordening,

Motivering

Om het wetgevingsproces te versnellen, wordt in dit amendement een idee geopperd dat door Nederland werd voorgesteld en momenteel in de Raad wordt besproken. Om het Parlement de gelegenheid te bieden om dit voorstel al in een vroege fase te bespreken en er een standpunt over in te nemen, wordt dit amendement ingediend.

Amendement  40

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 7 bis

 

Lijst van verantwoordelijke importeurs

 

1. Op basis van de informatie van de lidstaten in de verslagen als bedoeld in artikel 15, stelt de Commissie een besluit vast met een lijst met de namen en adressen van verantwoordelijke importeurs van mineralen en metalen die onder de werkingssfeer van deze verordening vallen; dat besluit wordt openbaar gemaakt.

 

2. De Commissie stelt de lijst vast overeenkomstig het model in bijlage I bis en de in artikel 13, lid 2, bedoelde adviesprocedure.

 

3. De Commissie werkt de informatie in de lijst tijdig bij en publiceert deze, onder meer op internet. De Commissie verwijdert van deze lijst de namen van de importeurs die wegens ontoereikende corrigerende maatregelen overeenkomstig artikel 14, lid 3, door de lidstaten niet langer worden erkend als verantwoordelijke importeurs.

Motivering

De rapporteur wil de inspanningen zichtbaar maken van ondernemingen die op dit terrein verplichtingen aangaan. Met het oog hierop wenst de rapporteur dat de Commissie een lijst van verantwoordelijke importeurs opstelt op basis van verslagen over de tenuitvoerlegging van de verordening door de lidstaten. Deze lijst kan voor ondernemingen een extra stimulans vormen om zich bij het systeem aan te sluiten en de positieve (media-) aandacht kan concurrenten ertoe aanzetten hetzelfde te doen.

Amendement  41

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 7 ter

 

Het keurmerk "Verantwoordelijk Europees importeur"

 

1. Aan verantwoordelijke importeurs kennen de bevoegde autoriteiten het keurmerk "Verantwoordelijk Europees importeur" toe.

 

2. In geval van niet-naleving van onderhavige richtlijn kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten het keurmerk "Verantwoordelijk Europees importeur" intrekken of opschorten.

 

3. De grafische elementen van het keurmerk "Verantwoordelijk Europees importeur" worden door de Commissie vastgesteld.

Amendement  42

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 quater (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 7 quater

 

Sectorale regelingen

 

1. Tijdens de overgangsperiode kunnen relevante sectorale organisaties bij de Commissie een aanvraag indienen om de gelijkwaardigheid van een sectorale regeling met de vereisten van onderhavige verordening te laten erkennen.

 

Deze aanvraag wordt gestaafd met bewijsstukken en informatie.

 

2. De in lid 1 bedoelde aanvraag mag uitsluitend worden gedaan voor sectorale regelingen die op de datum van inwerkingtreding van onderhavige verordening gelden.

 

3. Wanneer de Commissie, op basis van de overeenkomstig lid 1 verstrekte bewijsstukken en informatie, vaststelt dat de sectorale regeling, wanneer deze doeltreffend door een verantwoordelijke importeur wordt toegepast, de verantwoordelijke importeur in staat stelt aan zijn verplichtingen uit hoofde van de artikelen 4, 5, 6 en 7 te voldoen, verleent zij erkenning van gelijkwaardigheid.

 

4. De belanghebbende partijen stellen de Commissie in kennis van elke wijziging of actualisering van een sectorale regeling waarvoor overeenkomstig lid 3 een erkenning van gelijkwaardigheid is verleend.

 

5. De Commissie trekt de erkenning van gelijkwaardigheid in als zij vaststelt dat een wijziging of actualisering van een sectorale regeling het vermogen van een verantwoordelijke importeur aantast om aan zijn verplichtingen krachtens de artikelen 4, 5, 6 en 7 te voldoen, of indien herhaalde of significante gevallen van niet-naleving door verantwoordelijke importeurs op lacunes in de regeling wijzen.

 

6. De Commissie stelt een internetregister van sectorale regelingen op waarvoor een erkenning van gelijkwaardigheid is verleend en actualiseert dit.

 

7. Voor verantwoordelijke importeurs van mineralen en metalen die aantoonbaar uitsluitend zijn betrokken van partijen welke zijn gecertificeerd door een sectorale regeling waarvoor een erkenning van gelijkwaardigheid is verleend, of welke zelf zijn gecertificeerd door een sectorale regeling waarvoor een erkenning van gelijkwaardigheid is verleend, geldt een ontheffing van de controle door een onafhankelijke derde. De certificering volgens de sectorale regeling wordt aan de bevoegde autoriteiten toegestuurd.

Motivering

The rapporteur wants to avoid duplication of audits and ensure coherence with  the existing industry schemes, recognizing the responsible efforts already done by industry associations. To that end, the rapporteur wants to create a procedure for recognition of equivalence after verification by the Commission. A procedure for withdrawal of the recognition is included as well. For the sake of efficiency for the responsible importers, the rapporteur wants to give publicity to this list on internet. Your rapporteur also wants responsible importers that sourced from an industry scheme for which a recognition of equivalence has been granted to be exempted from the independent third party audit.

Amendement  43

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 7 quinquies

 

Verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid voor smelterijen en raffinaderijen

 

1. In de Unie gevestigde smelterijen en raffinaderijen die ertsen en concentraten daarvan verwerken en importeren zijn verplicht om het EU-systeem voor passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen toe te passen, of een door de Commissie als gelijkwaardig erkend systeem voor passende zorgvuldigheid.

 

2. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten zien erop toe dat smelterijen en raffinaderijen het EU-systeem voor passende zorgvuldigheid naar behoren toepassen. Als een smelterij of raffinaderij deze verplichtingen niet nakomt, stellen de autoriteiten het bedrijf daarvan in kennis en wordt het verzocht corrigerende maatregelen te nemen om aan het EU-systeem voor passende zorgvuldigheid te voldoen. In geval van aanhoudende niet-nakoming leggen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten sancties op wegens inbreuk op deze verordening. Deze sancties komen te vervallen zodra de smelterij of raffinaderij aan de bepalingen van deze verordening voldoet.

Motivering

Europese smelterijen en raffinaderijen spelen een belangrijke rol in de toeleveringsketen omdat ze actief zijn op het moment van de verwerking van mineralen; Ze zijn daarom beter in staat informatie over de herkomst van mineralen en de verschillende bedrijven die er verantwoordelijk voor zijn geweest te verzamelen, door te geven en te toetsen. Daarom moet naleving van de verordening voor hen verplicht worden gesteld.

Amendement  44

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Op basis van de informatie van de lidstaten in de verslagen als bedoeld in artikel 15, stelt de Commissie een besluit vast met een lijst van namen en adressen van de verantwoordelijke smelterijen en raffinaderijen van mineralen die onder de werkingssfeer van deze verordening vallen; dat besluit wordt openbaar gemaakt.

1. Op basis van de informatie van de lidstaten in de verslagen als bedoeld in artikel 15, stelt de Commissie een besluit vast met een lijst van namen en adressen van de verantwoordelijke smelterijen en raffinaderijen; dat besluit wordt openbaar gemaakt.

Motivering

De lijst van de Commissie wordt gedefinieerd als een lijst van alle smelterijen en raffinaderijen in de toeleveringsketen van een verantwoordelijke importeur ongeacht of die smelterijen of raffinaderijen de normen van de OESO-richtsnoeren binnen of buiten de EU naleven. Om ervoor te zorgen dat deze lijst een werkelijke stimulans biedt, moeten ze bijvoorbeeld openbaar verslag uitbrengen over hun passende zorgvuldigheid en hun controleverslag ter beschikking stellen, overeenkomstig de OESO-richtsnoeren. Dit systeem moet ook open staan voor smelterijen/raffinaderijen die momenteel geen deel uitmaken van de toeleveringsketen van Europese bedrijven.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De Commissie vermeldt in de in lid 1 bedoelde lijst welke verantwoordelijke smelterijen en raffinaderijen ten minste gedeeltelijk mineralen betrekken uit conflict- en hoogrisicogebieden.

2. De Commissie vermeldt in de in lid 1 bedoelde lijst welke verantwoordelijke smelterijen en raffinaderijen ten minste gedeeltelijk mineralen betrekken uit conflict- en hoogrisicogebieden. Bij het opstellen van de lijst wordt rekening gehouden met de bestaande gelijkwaardige sectorale, overheids- of andere stelsels voor passende zorgvuldigheid die betrekking hebben op de mineralen en metalen die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen.

Amendement  46

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De Commissie stelt de lijst vast overeenkomstig het model in bijlage II en de in artikel 13, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure. Het secretariaat van de OESO wordt geraadpleegd.

3. De Commissie stelt de lijst vast onder gebruikmaking van het model in bijlage II en overeenkomstig de in artikel 13, lid 2, bedoelde adviesprocedure. Het secretariaat van de OESO wordt geraadpleegd.

Motivering

De rapporteur wijzigt de comitologietermen, vermeldt het juiste model en laat artikel 9, lid 2, aansluiten bij artikel 13, lid 2, waarin de adviesprocedure wordt voorgesteld.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De Commissie werkt de informatie in de lijst tijdig bij. De Commissie schrapt de namen van de smelterijen en raffinaderijen die overeenkomstig artikel 14, lid 3, door de lidstaten niet langer worden erkend als verantwoordelijke importeurs, alsook de namen van de smelterijen en raffinaderijen in de toeleveringsketen van niet langer als verantwoordelijke importeurs erkende importeurs.

4. De Commissie werkt de informatie in de lijst tijdig bij en publiceert deze, onder meer op internet. De Commissie schrapt de namen van de smelterijen en raffinaderijen die overeenkomstig artikel 14, lid 3, door de lidstaten niet langer worden erkend als verantwoordelijke importeurs, alsook de namen van de smelterijen en raffinaderijen in de toeleveringsketen van niet langer als verantwoordelijke importeurs erkende importeurs.

Amendement  48

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De Commissie neemt een besluit om een lijst van bevoegde autoriteiten te publiceren (onder meer op het internet) overeenkomstig het model in bijlage III en de in artikel 13, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure. De Commissie werkt de lijst regelmatig bij.

2. De Commissie neemt een besluit om een lijst van bevoegde autoriteiten te publiceren (onder meer op het internet) onder gebruikmaking van het model in bijlage III en overeenkomstig de in artikel 13, lid 2, bedoelde adviesprocedure. De Commissie werkt de lijst regelmatig bij.

Motivering

De rapporteur wijzigt de comitologietermen, vermeldt het juiste model en laat artikel 9, lid 2, aansluiten bij artikel 13, lid 2, waarin de adviesprocedure wordt voorgesteld.

Amendement  49

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in lid 1 bedoelde controles worden uitgevoerd aan de hand van een risicoanalyse. Bovendien mogen controles worden uitgevoerd wanneer een bevoegde autoriteit beschikt over relevante informatie, met inbegrip van concrete aanwijzingen van derden, betreffende de naleving van deze verordening door een verantwoordelijke importeur.

2. De in lid 1 bedoelde controles worden uitgevoerd aan de hand van een risicoanalyse. Bovendien worden controles uitgevoerd wanneer een bevoegde autoriteit beschikt over relevante informatie, met inbegrip van concrete aanwijzingen van derden, betreffende de naleving van deze verordening door een verantwoordelijke importeur.

Motivering

De rapporteur wil ervoor zorgen dat de bevoegde autoriteiten van een lidstaat geen misbruik maken van hun bevoegdheid en controles uitvoeren als zij over relevante en concrete aanwijzingen beschikken. Daarom wenst de rapporteur "mogen worden uitgevoerd" te wijzigen in "worden uitgevoerd".

Amendement  50

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 11 bis

 

Invoering van een "Europese verantwoordelijkheidscertificering" in de vorm van een keurmerk voor bedrijven die stroomafwaarts in de toeleveringsketen van mineralen actief zijn

 

1. Aan bedrijven die stroomafwaarts in de toeleveringsketen actief zijn en die maatregelen inzake passende zorgvuldigheid nemen op basis van de OESO-richtsnoeren of van een gelijkwaardige, krachtens onderhavige verordening erkende regeling voor passende zorgvuldigheid, kan een "Europese verantwoordelijkheidscertificering" worden toegekend;

 

2. In de Unie gevestigde bedrijven die stroomafwaarts in de toeleveringsketen van mineralen actief zijn en gecertificeerd wensen te worden kunnen bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaten een aanvraag indienen met een beschrijving van de maatregelen die zij hebben genomen met betrekking tot passende zorgvuldigheid.

 

3. Op basis van door de Commissie vastgestelde criteria kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten in de Unie gevestigde bedrijven die stroomafwaarts in de toeleveringsketen van mineralen actief zijn, certificeren. Sectorale regelingen kunnen worden erkend als gelijkwaardig met de vereisten van onderhavige verordening.

 

4. De grafische elementen van het keurmerk "Europese verantwoordelijkheidscertificering" worden door de Commissie vastgesteld.

Amendement  51

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 12 bis

 

Teneinde voor meer duidelijkhuid en zekerheid voor en consistentie tussen de economische operators, met name kmo's, te zorgen bereidt dDe Commissie dient in samenwerking met de EDEO een publiekelijk beschikbaar handboek voor ondernemingen op te stellen waarin wordt uitgelegd hoe de criteria voor de gebieden die mogelijk onder deze verordening vallen het beste kunnen worden toegepast. De Commissie in samenwerking met de Europese Dienst voor extern optreden en de OESO niet-bindende richtsnoeren voor in de vorm van een handboek voor ondernemingen, waarin wordt uitgelegd hoe de criteria voor de gebieden die mogelijk onder deze verordening vallen het beste kunnen worden toegepast. Het handboek is gebaseerd op de definitie van conflict- en hoogrisicogebieden die is neergelegd in artikel 2, letter e), van onderhavige verordening en houdt rekening met de OESO-richtsnoeren inzake passende zorgvuldigheid op dit gebied.

Amendement  52

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wanneer het advies van het comité via een schriftelijke procedure moet worden verkregen, wordt die procedure zonder gevolg beëindigd indien, binnen de termijn voor het uitbrengen van het advies, door de voorzitter van het comité daartoe wordt besloten of door een eenvoudige meerderheid van de leden van het comité daarom wordt verzocht.

Schrappen

Motivering

De rapporteur is van mening dat er geen reden is om de clausule inzake het niet-uitbrengen van een advies in dit verslag op te nemen en stelt dan ook voor om de tweede alinea van artikel 13, lid 2, te schrappen.

Amendement  53

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis) Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.

Motivering

Om het wetgevingsproces te versnellen, wordt in dit amendement een idee geopperd dat door Nederland werd voorgesteld en momenteel in de Raad wordt besproken. Om het Parlement de gelegenheid te bieden om dit voorstel al in een vroege fase te bespreken en er een standpunt over in te nemen, wordt dit amendement ingediend.

Amendement  54

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De Commissie beoordeelt drie jaar na de inwerkingtreding van deze verordening en vervolgens om de zes jaar de werking en de doeltreffendheid van deze verordening, met inbegrip van de bevordering en de kosten van het verantwoord betrekken van mineralen die binnen het toepassingsgebied daarvan vallen uit conflict- en hoogrisicogebieden. Zij zendt een evaluatieverslag toe aan het Europees Parlement en de Raad.

3. De Commissie beoordeelt twee jaar na de datum van het van toepassing worden van deze verordening en vervolgens om de drie jaar de werking en de doeltreffendheid van deze verordening en de meest recente effecten van de regeling ter plekke, met inbegrip van de bevordering en de kosten van het verantwoord betrekken van mineralen die binnen het toepassingsgebied daarvan vallen uit conflict- en hoogrisicogebieden. Zij zendt een evaluatieverslag toe aan het Europees Parlement en de Raad.

 

De Commissie handelt in het evaluatieproces als volgt:

 

- zij evalueert het vermogen van stroomafwaartse ondernemingen om naar eer en geweten het proces van passende zorgvuldigheid van de smelterijen en raffinaderijen in hun toeleveringsketen te identificeren en te beoordelen en na te gaan of deze zich houden aan de maatregelen voor passende zorgvuldigheid die in de OESO-richtsnoeren inzake passende zorgvuldigheid zijn neergelegd;

 

- zij analyseert of het mogelijk is nieuwe mineralen en metalen aan het toepassingsgebied van onderhavige verordening toe te voegen op basis van een grondige effectbeoordeling, en of er in de passende zorgvuldigheid van de toeleveringsketen sprake is van voldoende ervaring en deskundigheid voor het mineraal of metaal in kwestie.

Amendement  55

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 15 bis

 

Begeleidende maatregelen

 

1. De Commissie dient zo nodig binnen de overgangsperiode een wetgevingsvoorstel in met begeleidende maatregelen om de doeltreffendheid van deze verordening te vergroten overeenkomstig de gezamenlijke mededeling van het Europees Parlement en de Raad getiteld "Het verantwoord betrekken van mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden. Naar een geïntegreerde EU-strategie” (JOIN (2014) 8).

 

Begeleidende maatregelen voor een geïntegreerde EU-benadering inzake het verantwoord betrekken van mineralen voorzien in het volgende:

 

a) steun aan bedrijven die verantwoord rijkdommen betrekken, in de vorm van stimulansen, technische bijstand en advies aan ondernemingen, waarbij rekening gehouden wordt met de situatie van kleine en middelgrote ondernemingen en hun positie in de toeleveringsketen, om naleving van de vereisten van deze verordening te vergemakkelijken;

 

b) voortdurende beleidsdialogen met derde landen en andere belanghebbenden, ook over de mogelijkheid van harmonisatie met nationale en regionale certificatiesystemen en samenwerking met publiek-private initiatieven;

 

c) voortdurende gerichte ontwikkelingssamenwerking met derde landen, met name hulp bij het in de handel brengen van mineralen uit conflictloze gebieden en versterking van het vermogen van lokale ondernemingen om deze verordening na te leven;

 

d) nauwe samenwerking met de lidstaten bij het nemen van aanvullende initiatieven op het gebied van voorlichting aan consumenten, investeerders en klanten, alsmede meer stimulering van verantwoordelijk gedrag door ondernemingen en het opnemen van prestatieclausules in door de nationale autoriteiten ondertekende toeleveringscontracten, zoals voorzien in Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad.

 

2. De Commissie stelt een jaarlijks prestatieverslag op over de in het kader van lid 1 getroffen begeleidende maatregelen en de invloed en effectiviteit ervan.

Amendement  56

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Deze verordening is van toepassing met ingang van ….*

 

___________________________

 

* PB: Gelieve de datum in te voegen: twee jaar na de inwerkingtreding van deze verordening.


TOELICHTING

Op 5 maart 2014 presenteerde de Europese Commissie een wetgevingsvoorstel dat tot doel heeft het voor gewapende groeperingen in conflict- en hoogrisicogebieden moeilijker te maken hun activiteiten via de winning van en handel in mineralen te financieren. Kern van de benadering is om het voor ondernemingen eenvoudiger te maken om tin, tantaal, wolfraam en goud op een verantwoorde manier te betrekken en om legitieme handelskanalen te bevorderen.

Achtergrond

Dit voorstel vormt een bijdrage van de EU aan de internationale inspanningen om de problemen aan te pakken in landen die rijk zijn aan grondstoffen maar gevoelig voor gewapende conflicten, zoals het Grote-Merengebied, en om lering te trekken uit deze inspanningen. De twee bekendste regelingen werden aangenomen in 2011 resp. 2010: de OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas (OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid) en Section 1502 van de Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act in de Verenigde Staten.

Inhoud

De Commissie stelt – ook als antwoord op resoluties van het Parlement – een ontwerpverordening voor waarmee een EU-systeem in het leven wordt geroepen voor zelfcertificering van importeurs van tin, tantaal, wolfraam en goud die gekozen hebben voor verantwoorde invoer naar de Unie. Zelfcertificering verplicht EU-importeurs van deze metalen en hun ertsen ertoe "passende zorgvuldigheid" te betrachten – d.w.z. ter plaatse geen schade toe te brengen – door hun aankopen en verkopen te controleren en te beheren overeenkomstig de vijf stappen van de OESO-richtsnoeren inzake passende zorgvuldigheid. De verordening biedt EU-importeurs de mogelijkheid om zich nog sterker in te zetten bij het streven naar schone toeleveringsketens in de legitieme handel met exploitanten in conflictlanden. Om de publieke verantwoording van smelterijen en raffinaderijen te vergroten, de transparantie in de toeleveringsketen te verbeteren en het verantwoord betrekken van mineralen gemakkelijker te maken, wil de EU jaarlijks een lijst van 'verantwoordelijke smelterijen en raffinaderijen' in de EU en in de wereld publiceren. Met meer dan 400 importeurs van dergelijke ertsen en metalen behoort de EU tot de grootste markten voor tin, tantaal, wolfraam en goud.

Steun voor het Commissievoorstel

Over het geheel gezien is de rapporteur het eens met het verordeningsvoorstel van de Commissie. Het voorstel is vooral gericht op het meest doeltreffende niveau van de EU-toeleveringsketen voor deze mineralen, namelijk de smelterijen en raffinaderijen, met het doel de stroom van informatie over passende zorgvuldigheid naar de eindgebruiker te faciliteren. Smelterijen en raffinaderijen zijn het laatste punt waar de oorsprong van mineralen kan worden getraceerd. Alle informatie die van smelterijen en raffinaderijen over hun leveranciers kan worden verkregen, is voor passende zorgvuldigheid van belang. Het Commissievoorstel stelt EU-ondernemingen in staat om beter te voldoen aan de vereisten van de wet-Dodd Frank.

De rapporteur is het er ook mee eens dat dit EU-systeem (net als de OESO-richtsnoeren) voor alle conflict- en hoogrisicogebieden zou moeten gelden. Het verschil met de Amerikaanse wet-Dodd Frank, die tot dusver alleen is gericht op het Grote-Merengebied, is dat de EU bedrijven over de hele wereld ervan wil weerhouden schade te veroorzaken. De rapporteur is van mening dat de EU geen lijst van conflict- en hoogrisicogebieden zou moeten opstellen, maar ondernemingen via een handboek van instrumenten voor passende zorgvuldigheid zou moeten voorzien.

Ook schaart de rapporteur zich achter de vrijwillige aanpak die uit het Commissievoorstel blijkt. De rapporteur is van mening dat druk vanuit de markt op de kleine, transparante markt van importeurs en smelterijen en raffinaderijen tot een grote mate van participatie zal leiden. Verder is de rapporteur ingenomen met de in de begeleidende mededeling(1) voorgestelde begeleidende maatregelen die tot doel hebben een hoge participatiegraad te bewerkstelligen en hoopt hij niet alleen dat deze maatregelen parallel met de verordening kunnen worden uitgevoerd, maar ook dat het Parlement op de hoogte wordt gehouden van deze tenuitvoerlegging.

Daarnaast is de rapporteur van mening dat de keuze voor een vrijwillige aanpak de EU de mogelijkheid biedt om aan te haken bij regelingen voor passende zorgvuldigheid die door sectorale organisaties zijn ontwikkeld welke in overeenstemming met de OESO-richtsnoeren wereldwijde normen voor hun gebied hebben vastgesteld.

Verantwoordelijke importeurs kunnen hun mineralen alleen betrekken van smelterijen of raffinaderijen waar een audit door een derde plaatsvindt. Via deze audits zal het EU-systeem een goed inzicht geven wat betreft leveranciers en mijnen. De geleidelijke toename van het aantal gecontroleerde smelterijen zal de sector in staat stellen zich aan de regels aan te passen zonder dat de voorziening hieronder lijdt.

De vrijwillige aanpak zal de koplopers onder de verantwoordelijke ondernemingen ertoe aanzetten mee te doen. Deze groep zal door de druk van de concurrentie op de markt geleidelijk groter worden. Bedrijven kunnen op hun eigen tijd besluiten aan het systeem mee te doen. De beslissing om te participeren kan goed worden voorbereid en de kosten en gevolgen kunnen in de hand worden gehouden.

De rapporteur streeft naar samenwerking met verantwoordelijke ondernemingen om tijdelijke aanvoertekorten te vermijden, het inzakken van de economische bedrijvigheid in conflictgebieden te voorkomen en de legitieme handel te bevorderen.

Richtlijn met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie

De rapporteur is voorstander van het gebruik van bestaande instrumenten om verslaglegging inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen aan te moedigen. De richtlijn over bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen verplicht grote ondernemingen met meer dan 500 werknemers om informatie over het beleid inzake mensenrechten, corruptiebestrijding en passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen bekend te maken. De richtlijn schrijft voor dat de Commissie in 2016 richtsnoeren dient te ontwikkelen om het verstrekken van deze informatie vanaf de inwerkingtreding in 2017 te faciliteren. De rapporteur zal zich inspannen om de Commissie ervan te overtuigen in deze richtsnoeren prestatie-indicatoren op te nemen met betrekking tot de bekendmakingsplicht voor de handel in onder de verordening vallende mineralen. De problemen in verband met de betrokkenheid van bedrijven bij de handel in 'conflictmineralen', met als mogelijk neveneffect het aanwakkeren van het conflict, zijn te belangrijk om in deze context te negeren. Zodra de Commissie zich hiertoe heeft gecommitteerd, gelden de verslagleggingsvereisten zoals voorzien in de OESO-richtsnoeren ook voor grote EU-bedrijven.

Kleine en middelgrote ondernemingen

De rapporteur is van oordeel dat kmo's in staat moeten worden gesteld om aan het EU-systeem deel te nemen als zij deel willen uitmaken van de voorhoede, maar dat zij daartoe niet gedwongen moeten worden. Ook in dit opzicht heeft de Commissie volgens de rapporteur terecht gekozen voor de vrijwillige benadering. Met de juiste stimulansen en steun, zoals voorzien in de begeleidende maatregelen, kunnen kmo's ertoe worden aangezet uit vrije wil en in overeenstemming met hun zakelijke logica deel te nemen aan het systeem.

Een efficiëntere verordening

De rapporteur stelt verder een aantal amendementen voor die tot doel hebben de verordening efficiënter te maken. Teneinde milieuvriendelijk opererende ondernemingen niet te straffen, acht de rapporteur het correct om de OESO te volgen en metalen die naar alle waarschijnlijkheid worden gerecycled, buiten het toepassingsgebied te laten vallen. Dit weerspiegelt zowel het pragmatisme van de OESO-richtsnoeren als de passende zorgvuldigheid die voortdurend nodig zal zijn om misbruik te voorkomen.

Er zijn veel systemen voor passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen ontwikkeld. De rapporteur wil dubbele audits voorkomen. Een vrijwillig systeem dient zo efficiënt en doeltreffend mogelijk te zijn. De Commissie dient de juiste instrumenten te ontwikkelen om de resultaten van andere systemen voor passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen te evalueren. Ook zouden er duidelijke criteria moeten worden vastgesteld om te bepalen welke van deze systemen erkend moeten worden.

De rapporteur is voorstander van een evaluatie om de drie jaar als belangrijk moment om het meest efficiënte systeem tot stand te brengen. De timing van de evaluatie is evenwel afhankelijk van de datum waarop het systeem operationeel wordt. Er moeten twee cycli van elk een jaar voorbij zijn gegaan voordat er een grondige evaluatie kan plaatsvinden.

Toenemende participatie in de regeling bij de juiste stimulansen

De rapporteur wil de ondernemingen die de juiste benadering kiezen, maximale zichtbaarheid verlenen. De lijst van smelterijen zou een kolom moeten omvatten die het mineraal vermeldt en zou de smelterijen en raffinaderijen per mineraal moeten groeperen, zodat importeurs en anderen het document gemakkelijk kunnen raadplegen.

Vanuit dezelfde visie wenst de rapporteur dat er een lijst van verantwoordelijke importeurs wordt opgesteld. De importeurs die besluiten extra inspanningen te doen, dienen daarvoor te worden beloond en moeten de kans krijgen om hun publieke imago hiermee te versterken. Een lijst van verantwoordelijke importeurs kan hiertoe bijdragen.

De rapporteur is van mening dat deelname van importeurs en smelterijen en raffinaderijen essentieel is voor het welslagen van onderhavige verordening. Met behulp van begeleidende maatregelen, zoals stimulansen voor kmo's, zullen heel veel meer importeurs zich bij het systeem aansluiten, waardoor dit verder wordt verbeterd.

Tevens wenst de rapporteur dat de definitie van importeurs wordt uitgebreid, zodat handelaren zichzelf eveneens kunnen certificeren en aan het nieuwe systeem kunnen deelnemen.

Participatie van het Parlement en comitologie

De rapporteur beseft dat veel praktische vragen zullen worden geregeld in het kader van handboeken en richtsnoeren. In een discussie met de overige EP-leden zou moeten worden nagegaan hoe er een goed evenwicht kan worden bereikt wat betreft operationele flexibiliteit bij de tenuitvoerlegging en correcte participatie van de wetgever ten aanzien van belangrijke praktische kwesties, zoals het ritme van de voorgeschreven audits.

Daarnaast wil de rapporteur een aantal amendementen voorstellen met betrekking tot de comitologie. Als de verordening inderdaad geen bevoegdheden aan de Commissie wil toekennen en haar alleen wil verplichten de verordening uit te voeren, zijn uitvoeringshandelingen de aangewezen weg. Als de verhoudingen in de loop van de wetgevingsprocedure evenwel veranderen en de Commissie meer bevoegdheden krijgt op grond van amendementen, zouden gedelegeerde handelingen wellicht meer op hun plaats zijn.

De rapporteur verwerpt nu reeds de achterhaalde regelgevingsprocedure en wil deze vervangen door de adviesprocedure die de Commissie in artikel 13, lid 2, voorstelt. Daarnaast acht de rapporteur de opname van de clausule inzake het niet-uitbrengen van een advies niet acceptabel.

(1)

Gezamenlijke mededeling aan het Europees Parlement en de Raad over "Het verantwoord betrekken van mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden. Naar een geïntegreerde EU-strategie" van 5.3.2014 (JOIN (2014) 8 final)


ADVIES van de Commissie ontwikkelingssamenwerking (23.3.2015)

aan de Commissie internationale handel

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Uniesysteem voor zelfcertificering van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor verantwoordelijke importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden

(COM(2014)0111 – C7‑0092/2014 – 2014/0059(COD))

Rapporteur voor advies: Bogdan Brunon Wenta

BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur staat volledig achter het hoofddoel van het wetgevingsvoorstel, namelijk de link doorbreken tussen conflicten en de illegale winning van bodemschatten. Het doorbreken van deze samenhang is cruciaal, aangezien de zogenaamde conflictmineralen een struikelblok vormen voor overheden die streven naar inclusieve sociaaleconomische ontwikkeling, goed bestuur, rechtsstatelijkheid en de bescherming van de mensenrechten.

De OESO-richtsnoeren inzake zorgvuldigheidseisen voor verantwoorde bevoorradingsketens van bodemschatten uit door conflicten getroffen gebieden en risicogebieden (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas) is aangenomen door de OESO-Ministerraad op 25 mei 2011. De richtsnoeren hebben tot doel bedrijven te helpen de mensenrechten te respecteren en te vermijden dat deze bedrijven bijdragen aan conflicten door de mineralen die ze betrekken. De OESO-richtsnoeren zijn erkend als een vrijwillig internationaal kader inzake maatregelen voor passende zorgvuldigheid die bedrijven moeten nemen wanneer ze verplicht zijn een conflictmineralenverslag op te stellen overeenkomstig artikel 1502 (Section 1502) van de Wet Dodd-Frank (Dodd-Frank Act). Bovendien hebben zij de steun gekregen van de Verenigde Naties, en ook de verklaring van Lusaka, ondertekend door 11 staatshoofden van de Internationale conferentie over het gebied van de Grote Meren, bepaalt dat de procedures en normen van de OESO-richtsnoeren opgenomen zullen worden in de zes instrumenten van het Regionale initiatief tegen illegale exploitatie van natuurlijke hulpbronnen. Ondanks deze ruime steun hebben maar weinig bedrijven dit vrijwillige kader voor passende zorgvuldigheid toegepast (slechts 12%).

Zoals het Commissievoorstel er nu uitziet, en gebaseerd is op een 'berokken geen schade'-benadering, riskeert het niet veel goeds bij te dragen. De rapporteur is van mening dat de Europese Unie het voortouw zou moeten nemen bij deze kwestie en een verplicht zelfcertificeringsmechanisme zou moeten opzetten voor raffinaderijen en importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden. Deze benadering ligt in de lijn van optie 4, die overwogen wordt in de door de Commissie opgestelde effectbeoordeling.

Dit voorstel voor een verordening mag niet worden beschouwd als een louter op zichzelf staand instrument van handelspolitiek, maar moet worden gezien vanuit het breder internationaal perspectief, met inbegrip van ontwikkelingssamenwerking. Om de doeltreffendheid van de tenuitvoerlegging te verzekeren, is het cruciaal dat de begeleidende maatregelen, omschreven in de gezamenlijke mededeling met als titel "Het verantwoord betrekken van mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden. Naar een geïntegreerde EU-strategie" (JOIN (2014) 8), parallel met deze verordening uitgevoerd worden.

AMENDEMENTEN

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie internationale handel onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement  1

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) Natuurlijke mineralen in conflict- en hoogrisicogebieden bieden grote ontwikkelingsperspectieven, maar kunnen ter discussie komen te staan wanneer de opbrengsten ervan gewelddadige conflicten doen ontstaan of doen voortduren en zo nationale inspanningen voor ontwikkeling, goed bestuur en de rechtsstaat ondermijnen. Voor vrede en stabiliteit in die gebieden is het cruciaal dat de samenhang tussen conflicten en de illegale exploitatie van mineralen wordt doorbroken.

(1) Natuurlijke mineralen in conflict- en hoogrisicogebieden bieden grote ontwikkelingsperspectieven wanneer ze duurzaam beheerd worden, maar kunnen ter discussie komen te staan wanneer de opbrengsten ervan gewelddadige conflicten doen ontstaan of doen voortduren en zo nationale inspanningen voor ontwikkeling, goed bestuur en de rechtsstaat ondermijnen. Voor vrede en stabiliteit in die gebieden is het cruciaal dat de samenhang tussen conflicten en de illegale exploitatie van mineralen wordt doorbroken.

Amendement  2

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis) Schendingen van de mensenrechten komen in de winningsindustrie veelvuldig voor, onder meer in de vorm van kinderarbeid, seksueel geweld, verdwijningen van mensen, gedwongen herhuisvesting en vernietiging van ritueel of cultureel belangrijke plaatsen.

Amendement  3

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) Op 7 oktober 2010 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen waarin de Unie wordt verzocht wetgeving op te stellen naar het voorbeeld van de VS-wet over "conflictmineralen", Section 1502 van de Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act; de Commissie heeft in haar mededelingen van 20119 en 201210 aangekondigd te zullen nagaan hoe de transparantie – inclusief kwesties met betrekking tot passende zorgvuldigheid – doorheen de toeleveringsketen kan worden verbeterd. In die laatste mededeling heeft de Commissie, in overeenstemming met haar verbintenis van mei 2011 tijdens de OESO-Ministerraad, bovendien aangedrongen op meer steun voor en het gebruik van de richtsnoeren van de OESO voor multinationale ondernemingen en van de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid — ook los van het lidmaatschap van de OESO.

(7) In zijn resoluties van 7 oktober 20108bis, 8 maart 20118ter, 5 juli 20118quater en 26 februari 20148quinquies heeft het Europees Parlement de Unie verzocht wetgeving op te stellen naar het voorbeeld van de VS-wet over "conflictmineralen", Section 1502 van de Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act; de Commissie heeft in haar mededelingen van 20119 en 201210 aangekondigd te zullen nagaan hoe de transparantie – inclusief kwesties met betrekking tot passende zorgvuldigheid – doorheen de toeleveringsketen kan worden verbeterd. In die laatste mededeling heeft de Commissie, in overeenstemming met haar verbintenis van mei 2011 tijdens de OESO-Ministerraad, bovendien aangedrongen op meer steun voor en het gebruik van de richtsnoeren van de OESO voor multinationale ondernemingen en van de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid — ook los van het lidmaatschap van de OESO.

__________________

__________________

 

8bisResolutie van het Europees Parlement van 7 oktober 2010 over falende bescherming van de mensenrechten en justitie in de Democratische Republiek Congo.

 

8terResolutie van het Europees Parlement van 8 maart 2011 over belastingen en ontwikkeling – samenwerking met ontwikkelingslanden met het oog op goed bestuur in belastingaangelegenheden.

 

8quaterResolutie van het Europees Parlement van 5 juli 2011 over het trefzekerder maken van het EU-ontwikkelingsbeleid

 

8quinquiesResolutie van het Europees Parlement van 26 februari 2014 over de bevordering van ontwikkeling met verantwoordelijke bedrijfspraktijken, met inbegrip van de rol van extractieve bedrijven in ontwikkelingslanden.

9 Grondstoffen en grondstoffenmarkten, COM(2011) 25 definitief.

9 Grondstoffen en grondstoffenmarkten, COM(2011) 25 definitief.

10 Handel, groei en ontwikkeling", COM(2012) 22 final.

10 Handel, groei en ontwikkeling", COM(2012) 22 final.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9) In het licht van deze verordening is passende zorgvuldigheid een permanent, proactief en reactief proces waarbij ondernemingen hun aan- en verkopen opvolgen en beheren om ervoor te zorgen dat zij niet bijdragen tot conflicten en de schadelijke effecten daarvan.

(9) In het licht van deze verordening en overeenkomstig de OESO-richtsnoeren inzake passende zorgvuldigheid is passende zorgvuldigheid een permanent, proactief en reactief proces waarbij ondernemingen hun aan- en verkopen zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts in de toeleveringsketen opvolgen en beheren om ervoor te zorgen dat zij de mensenrechten eerbiedigen en niet bijdragen tot conflicten en de schadelijke effecten daarvan, zowel direct in de mijnbouwsector als indirect in de bredere gemeenschap.

Amendement  5

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12) Bedrijven uit de Unie hebben tijdens de openbare raadpleging blijk gegeven van hun belangstelling voor het verantwoord betrekken van mineralen en hebben kennis gegeven van bestaande sectorale regelingen die zijn opgezet in het licht van hun sociale verantwoordelijkheid, verzoeken van klanten, of de zekerheid van hun bevoorrading. Die bedrijven hebben echter ook melding gemaakt van talrijke moeilijkheden bij de uitoefening van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen als gevolg van uitgestrekte en complexe wereldwijde toeleveringsketens met een groot aantal operatoren die vaak onvoldoende op de hoogte of ethisch betrokken zijn. De Commissie moet toezien op de kosten van het verantwoord betrekken van mineralen en het potentiële effect op het concurrentievermogen, met name voor kmo's.

(12) Bedrijven uit de Unie hebben tijdens de openbare raadpleging blijk gegeven van hun belangstelling voor het verantwoord betrekken van mineralen en hebben kennis gegeven van bestaande sectorale regelingen die zijn opgezet in het licht van hun sociale verantwoordelijkheid, verzoeken van klanten, of de zekerheid van hun bevoorrading. In overeenstemming met de OESO-richtsnoeren inzake passende zorgvuldigheid wordt erkend dat passende zorgvuldigheid in conflict- en hoogrisicogebieden praktische uitdagingen meebrengt en dat flexibiliteit bij de toepassing ervan noodzakelijk is. Van welke aard en omvang passende zorgvuldigheid voor de individuele omstandigheden van een bedrijf is, hangt af van een aantal factoren, waaronder de grootte van het bedrijf en zijn positie in de toeleveringsketen, waarbij volledig rekening moet worden gehouden met de uitdagingen waar kmo’s mee te maken hebben.

Amendement  6

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13) Smelterijen en raffinaderijen hebben een belangrijke positie in de mondiale toeleveringsketens voor mineralen, aangezien zij zich doorgaans in de laatste fase bevinden waarin passende zorgvuldigheid daadwerkelijk kan worden gewaarborgd door informatie over de oorsprong van de mineralen en de bewakingsketen te verzamelen, openbaar te maken en te verifiëren. Na deze fase van transformatie wordt het vaak als niet-haalbaar beschouwd om de oorsprong van de mineralen te traceren. Een EU-lijst van verantwoordelijke smelterijen en raffinaderijen zou downstreambedrijven dan ook transparantie en zekerheid met betrekking tot praktijken van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen kunnen bieden.

(13) Importeurs hebben een belangrijke positie in de mondiale toeleveringsketens voor mineralen en metalen, aangezien zij doorgaans het best geplaatst zijn om informatie over de oorsprong van de mineralen en metalen en de bewakingsketen te verzamelen, openbaar te maken en te verifiëren. Een EU-lijst van verantwoordelijke importeurs zou dan ook transparantie en zekerheid kunnen bieden aan downstreambedrijven die, naargelang van hun positie in de toeleveringsketen, praktijken van passende zorgvuldigheid als vastgesteld in deze verordening en in de OESO-richtsnoeren in acht moeten nemen.

Amendement  7

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14) De bevoegde autoriteiten van de lidstaten zijn verantwoordelijk voor de uniforme naleving van zelfcertificering door verantwoordelijke importeurs door gepaste controles achteraf uit te voeren om na te gaan of de zelfgecertificeerde verantwoordelijke importeurs van mineralen en/of metalen die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen, aan de verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voldoen. De gegevens van die controles moeten ten minste vijf jaar worden bewaard. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het vaststellen van regels die van toepassing zijn bij inbreuken op deze verordening.

(14) De bevoegde autoriteiten van de lidstaten zijn verantwoordelijk voor de uniforme naleving van certificering door verantwoordelijke importeurs door gepaste controles achteraf uit te voeren om na te gaan of de gecertificeerde verantwoordelijke importeurs van mineralen en/of metalen die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen, aan de verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voldoen. De gegevens van die controles moeten ten minste vijf jaar worden bewaard. De Commissie dient verantwoordelijk te zijn voor het vaststellen van gemeenschappelijke regels die van toepassing zijn bij inbreuken op deze verordening en dient de lidstaten van deze regels in kennis te stellen.

Amendement  8

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15) Om de goede uitvoering van deze verordening te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend. De uitvoeringsbevoegdheden ten aanzien van de lijst van verantwoordelijke smelterijen en raffinaderijen alsmede de lijst van de bevoegde autoriteiten in de lidstaten moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/201111.

(15) Om de goede uitvoering van deze verordening te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend. De uitvoeringsbevoegdheden ten aanzien van de lijst van verantwoordelijke importeurs alsmede de lijst van de bevoegde autoriteiten in de lidstaten moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/201111.

__________________

_______________

11 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

11 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

Amendement  9

Voorstel voor een verordening

Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(15 bis) Om de doeltreffendheid van deze verordening te waarborgen door mineralen en metalen – waarvan de winning dient om gewapende groeperingen en veiligheidstroepen in conflict- en hoogrisicogebieden te financieren – doorlopend te identificeren, moet de bevoegdheid om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen aan de Commissie worden gedelegeerd als het gaat om de eventueel noodzakelijke wijziging van de lijst van mineralen en metalen in bijlage I. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadpleging overgaat, onder meer op deskundigenniveau. De Commissie moet er bij de voorbereiding en opstelling van de gedelegeerde handelingen voor zorgen dat de desbetreffende documenten tijdig en op gepaste wijze gelijktijdig worden toegezonden aan het Europees Parlement en aan de Raad.

Amendement  10

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16) De Commissie moet aan de Raad en het Europees Parlement regelmatig verslag uitbrengen over de gevolgen van de regeling. De Commissie beoordeelt uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van de verordening en vervolgens om de zes jaar de werking en de doeltreffendheid van de verordening, met inbegrip van de bevordering van het verantwoord betrekken van mineralen die binnen het toepassingsgebied vallen uit conflict- en hoogrisicogebieden. De verslagen kunnen indien nodig vergezeld gaan van passende wetgevingsvoorstellen, die verplichte maatregelen kunnen bevatten,

(16) De Commissie moet aan de Raad en het Europees Parlement regelmatig verslag uitbrengen over de gevolgen van de regeling. De Commissie beoordeelt uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van de verordening en vervolgens om de zes jaar de werking en de doeltreffendheid van de verordening, met inbegrip van de bevordering van het verantwoord betrekken van mineralen en metalen die binnen het toepassingsgebied vallen uit conflict- en hoogrisicogebieden. De verslagen kunnen indien nodig vergezeld gaan van passende wetgevingsvoorstellen,

Amendement  11

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Bij deze verordening wordt een Uniesysteem ingesteld voor zelfcertificering van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen teneinde gewapende groepen en veiligheidstroepen12 zo weinig mogelijk kansen te geven handel te drijven in tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud. Het systeem moet transparantie en zekerheid bieden inzake de toevoerpraktijken van importeurs, smelterijen en raffinaderijen die mineralen betrekken uit conflict- en hoogrisicogebieden.

1. Bij deze verordening wordt een verplicht Uniesysteem ingesteld voor passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen teneinde de handel in mineralen en metalen door gewapende groepen en veiligheidstroepen12 uit te roeien. Het systeem moet transparantie en zekerheid bieden inzake de toeleveringsketen voor mineralen en metalen, met name smelterijen en raffinaderijen die rijkdommen betrekken uit conflict- en hoogrisicogebieden.

__________________

 

12 Gewapende groepen en veiligheidstroepen" als omschreven in bijlage II bij de OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition, OECD Publishing (OECD (2013). http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.

 

Amendement  12

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

 

2. Bij deze verordening worden de verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid (due diligence) in de toeleveringsketen vastgesteld voor importeurs in de Unie die kiezen voor zelfcertificering als verantwoordelijke importeurs van mineralen of metalen met of bestaande uit tin, tantaal, wolfraam en goud, zoals bepaald in bijlage I.

2. Bij deze verordening worden de verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid (due diligence) in de toeleveringsketen vastgesteld voor alle importeurs in de Unie die onder deze verordening vallende mineralen en metalen betrekken overeenkomstig de OESO-richtsnoeren inzake passende zorgvuldigheid. De verordening is zodanig opgesteld dat wordt gezorgd voor transparantie en traceerbaarheid in de praktijken die zij volgen bij het betrekken van mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden, teneinde gewelddadige conflicten en schendingen van de mensenrechten te beperken of te voorkomen door gewapende groepen en veiligheidstroepen zo weinig mogelijk kansen te geven om met deze mineralen en metalen te handelen.

Amendement  13

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. Deze verordening is van toepassing op ondernemingen in alle stadia van de toeleveringsketen voor mineralen en metalen die mogelijk mineralen en metalen uit conflict- en hoogrisicogebieden leveren of gebruiken.

Amendement  14

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter. Om onopzettelijke marktverstoring te vermijden, wordt in deze verordening een onderscheid gemaakt tussen de rol van upstreamondernemingen en die van downstreamondernemingen in de toeleveringsketen. De toepassing van passende zorgvuldigheid moet worden aangepast aan de activiteiten van de onderneming en haar positie in de toeleveringsketen.

Amendement  15

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

 

 

2 quater. De Commissie kan in samenwerking met de certificerende instanties en overeenkomstig de OESO-richtsnoeren verdere richtsnoeren vaststellen voor de verplichtingen waaraan ondernemingen naargelang van hun positie in de toeleveringsketen moeten voldoen, en moet ervoor zorgen dat het systeem voorziet in een flexibele procedure die de positie van het mkb in aanmerking neemt.

 

Amendement  16

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) "mineralen": ertsen en concentraten die tin, tantaal, wolfraam of goud bevatten, zoals bepaald in bijlage I;

(a) "mineralen en metalen die binnen het toepassingsgebied van de verordening vallen": alle mineralen en metalen die worden genoemd in bijlage I;

Amendement  17

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) "metalen": metalen die tin, tantaal, wolfraam of goud bevatten, zoals bepaald in bijlage I;

Schrappen

Amendement  18

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(c bis) "OESO-richtsnoeren inzake passende zorgvuldigheid": OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition, OECD Publishing, (OECD (2013)), inclusief alle aanbevelingen van de Raad, bijlagen en supplementen, die periodiek kunnen worden aangepast of vervangen.

Amendement  19

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e) "conflict- en hoogrisicogebieden": gebieden met een gewapend conflict of een onstabiele situatie in de nasleep van een conflict, evenals gebieden zonder of met een zwak bestuur en zonder of met beperkte veiligheid, zoals falende staten, en met wijdverspreide en systematische schendingen van het internationaal recht, met inbegrip van schendingen van de mensenrechten;

(e) "conflict- en hoogrisicogebieden": gebieden die worden gekenmerkt door de aanwezigheid van een gewapend conflict, wijdverspreid geweld of andere risico's voor mensen, en met het oog hierop wordt erkend dat:

 

(i) een gewapend conflict verschillende vormen kan aannemen, zoals een conflict van internationaal of niet-internationaal karakter, waarbij twee of meer staten betrokken kunnen zijn, of een bevrijdingsoorlog, opstand of burgeroorlog kan zijn; en

 

(ii) hoogrisicogebieden gebieden van politieke instabiliteit of onderdrukking, institutionele zwakheid, onzekerheid, ineenstorting van de civiele infrastructuur en wijdverbreid geweld kunnen omvatten, waarbij beide gebieden vaak gekenmerkt worden door wijdverbreide schendingen van de mensenrechten en schendingen van nationaal en internationaal recht;

Amendement  20

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(f bis)"downstreamondernemingen": metaalhandelaren en handelaren op metaalbeurzen, fabrikanten van onderdelen, fabrikanten van producten, fabrikanten van oorspronkelijke uitrustingsstukken en detailhandelaren.

Amendement  21

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(g) "importeur": elke natuurlijke of rechtspersoon die mineralen of metalen die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen, aangeeft voor vrij verkeer in de zin van artikel 79 van Verordening (EEG) nr. 2913/199213 van de Raad;

(g) "importeur": elke natuurlijke of rechtspersoon die mineralen of metalen die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen, voor het eerst op de markt brengt voor vrij verkeer in de zin van artikel 79 van Verordening (EEG) nr. 2913/199213 van de Raad13

__________________

__________________

13 Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1).

13 Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1).

Amendement  22

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(h) "verantwoordelijke importeur": een importeur die kiest voor zelfcertificering overeenkomstig de voorschriften van deze verordening;

(h) "verantwoordelijke importeur" een importeur die aan de voorschriften van deze verordening voldoet;

Amendement  23

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(h bis) "verantwoordelijke onderneming": een onderneming die zich houdt aan de voorschriften inzake passende zorgvuldigheid zoals gedefinieerd in de OESO-richtsnoeren inzake passende zorgvuldigheid;

Amendement  24

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(i) "zelfcertificering": de handeling waarbij men verklaart zich te zullen houden aan de verplichtingen inzake beheersystemen, risicobeheer, audits door een derde en bekendmaking zoals bepaald in deze verordening;

(i) "Europees certificaat van verantwoordelijke importeur": het document dat door de bevoegde autoriteiten wordt afgegeven aan iedere importeur die zich ertoe verbindt de voorschriften in deze verordening na te leven;

Amendement  25

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – letter n bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(n bis)"upstreamondernemingen": (ambachtelijke en klein- of grootschalige ) mijnbouwondernemingen, lokale handelaren of exporteurs van het land van oorsprong van de mineralen en metalen, internationale concentratenhandelaren, ondernemingen die zich bezighouden met de opwerking van mineralen en metalen, en smelterijen/raffinaderijen;

Amendement  26

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – letter o

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(o) "passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen": heeft betrekking op de verplichtingen van verantwoordelijke importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud met betrekking tot hun beheersystemen, risicobeheer, audits door een derde en bekendmaking van informatie met het oog op het identificeren en aanpakken van bestaande en potentiële risico’s die verbonden zijn met conflict- en hoogrisicogebieden om nadelige gevolgen van het betrekken van mineralen te voorkomen of te beperken;

(o) "passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen": heeft betrekking op de verplichtingen van verantwoordelijke ondernemingen met betrekking tot hun beheersystemen, risicobeheer, audits door een derde en bekendmaking van informatie met het oog op het identificeren van bestaande en potentiële risico´s die verbonden zijn met conflict- en hoogrisicogebieden om nadelige gevolgen van het betrekken van mineralen te voorkomen of te beperken, verplichtingen die waarborgen dat deze activiteit niet bijdraagt aan de illegale handel in mineralen en metalen en aan de financiering van conflicten en niet leidt tot schendingen van de mensenrechten;

Amendement  27

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – letter q bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(q bis) "gewapende groepen en veiligheidstroepen": als omschreven in bijlage II bij de OESO-richtsnoeren inzake passende zorgvuldigheid;

Amendement  28

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Zelfcertificering als verantwoordelijke importeur

Certificering als verantwoordelijke importeur

Amendement  29

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Elke importeur van mineralen of metalen die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen, mag zichzelf als verantwoordelijke importeur certificeren door aan de bevoegde autoriteit van een lidstaat te verklaren dat hij zich houdt aan de in deze verordening vastgelegde verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen. De verklaring bevat documentatie waarmee de importeur staaft dat hij zich aan de verplichtingen houdt, waaronder de resultaten van de door een onafhankelijke derde uitgevoerde audits.

1. Elke importeur van mineralen of metalen die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen, wordt als verantwoordelijke importeur gecertificeerd door de bevoegde autoriteit van een lidstaat nadat hij heeft verklaard dat hij zich houdt aan de in deze verordening vastgelegde verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen. De verklaring bevat documentatie waarmee de importeur staaft dat hij zich aan de verplichtingen houdt, waaronder de resultaten van de door een onafhankelijke derde uitgevoerde audits.

Amendement  30

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten voeren passende controles achteraf uit om te garanderen dat zelfgecertificeerde verantwoordelijke importeurs van mineralen of metalen die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen, voldoen aan hun verplichtingen uit hoofde van de artikelen 4 tot en met 7 van deze verordening.

 

2. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten voeren passende controles achteraf uit om te garanderen dat gecertificeerde verantwoordelijke importeurs van mineralen of metalen die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen, voldoen aan hun verplichtingen uit hoofde van de artikelen 4 tot en met 7 van deze verordening.

Amendement  31

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Verplichtingen met betrekking tot het beheersysteem

Verplichtingen met betrekking tot het beheersysteem voor importeurs

Amendement  32

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De verantwoordelijke importeur van mineralen of metalen die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen:

Elke importeur van mineralen en metalen die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen, in overeenstemming met de OESO-richtsnoeren inzake passende zorgvuldigheid:

Amendement  33

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) stelt zijn beleid voor toeleveringsketens voor mineralen en metalen die mogelijk afkomstig zijn uit conflict- en hoogrisicogebieden vast en deelt dat duidelijk mee aan leveranciers en het publiek;

(a) stelt zijn beleid voor toeleveringsketens voor mineralen en metalen die mogelijk afkomstig zijn uit conflict- en hoogrisicogebieden vast en deelt dat duidelijk en stelselmatig mee aan leveranciers en het publiek;

Amendement  34

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Verplichtingen met betrekking tot risicobeheer

Verplichtingen met betrekking tot risicobeheer voor importeurs

Amendement  35

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 5 bis

 

Verplichtingen met betrekking tot het beheersysteem en tot risicobeheer voor ondernemingen

 

Downstreamondernemingen zorgen naar eer en geweten onder meer voor de identificatie en evaluatie van het proces van passende zorgvuldigheid van de smelterijen/raffinaderijen in hun toeleveringsketen en beoordelen of deze zich houden aan de maatregelen voor passende zorgvuldigheid die in de OESO-richtsnoeren inzake passende zorgvuldigheid zijn neergelegd. Downstreamondernemingen kunnen deelnemen aan sectorale regelingen ter beoordeling van de naleving door smelterijen/raffinaderijen van de OESO-richtsnoeren inzake passende zorgvuldigheid, en kunnen de informatie die zij aldus verkrijgen gebruiken om de aanbevelingen in de OESO-richtsnoeren inzake passende zorgvuldigheid op te volgen en deze informatie beschikbaar stellen aan het publiek.

Amendement  36

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) respecteert de beginselen van onafhankelijkheid, bekwaamheid en verantwoordingsplicht als bepaald in de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid.

(c) respecteert de beginselen van onafhankelijkheid, bekwaamheid en verantwoordingsplicht en toepasselijke auditomvang, -criteria en -werkzaamheden als bepaald in de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid.

Amendement  37

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) naam en adres van elk van de verantwoordelijke smelterijen of raffinaderijen in zijn toeleveringsketen,

(a) naam en adres van elk van de smelterijen of raffinaderijen en/of ondernemingen in zijn toeleveringsketen,

Amendement  38

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) audits door een onafhankelijke derde van elke verantwoordelijke smelterij of raffinaderij in zijn toeleveringsketen overeenkomstig het toepassingsgebied, het doel en de beginselen als vermeld in artikel 6 van deze verordening,

(b) audits door een onafhankelijke derde van elke smelterij of raffinaderij en/of elke onderneming in zijn toeleveringsketen overeenkomstig het toepassingsgebied, het doel en de beginselen als vermeld in artikel 6 van deze verordening,

Amendement  39

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De verantwoordelijke importeur van mineralen of metalen die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen, stelt aan zijn directe downstreamafnemers alle informatie ter beschikking die hij heeft verzameld en bewaard ingevolge de betrachte passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen, met inachtneming van de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie en andere concurrentiekwesties.

4. Elke onderneming stelt aan zijn directe downstreamafnemers alle informatie ter beschikking die hij heeft verzameld en bewaard ingevolge de betrachte passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen, met inachtneming van de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie en andere concurrentiekwesties.

Amendement  40

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Lijst van verantwoordelijke smelterijen en raffinaderijen

Lijst van verantwoordelijke importeurs van mineralen en metalen

Amendement  41

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Op basis van de informatie van de lidstaten in de verslagen als bedoeld in artikel 15, stelt de Commissie een besluit vast met een lijst van namen en adressen van de verantwoordelijke smelterijen en raffinaderijen van mineralen die onder de werkingssfeer van deze verordening vallen; dat besluit wordt openbaar gemaakt.

1. Op basis van de informatie van de lidstaten in de verslagen als bedoeld in artikel 15, stelt de Commissie een besluit vast met een lijst met de namen en adressen van verantwoordelijke importeurs van mineralen en metalen die onder de werkingssfeer van deze verordening vallen; dat besluit wordt openbaar gemaakt.

Amendement  42

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De Commissie werkt de informatie in de lijst tijdig bij. De Commissie schrapt de namen van de smelterijen en raffinaderijen die overeenkomstig artikel 14, lid 3, door de lidstaten niet langer worden erkend als verantwoordelijke importeurs, alsook de namen van de smelterijen en raffinaderijen in de toeleveringsketen van niet langer als verantwoordelijke importeurs erkende importeurs.

4. De Commissie werkt de informatie in de lijst tijdig bij. Om de zes maanden schrapt de Commissie de namen van de importeurs die overeenkomstig artikel 14, lid 3, door de lidstaten niet langer worden erkend als verantwoordelijke importeurs, alsook de namen van de smelterijen en raffinaderijen in de toeleveringsketen van niet langer als verantwoordelijke importeurs erkende importeurs.

Amendement  43

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten brengen een verslag uit over de volledige bevindingen van alle controles achteraf, samen met een met redenen omklede toelichting op het doen van die vaststellingen en alle documentatie waarop de bevoegde autoriteit zijn bevindingen heeft gebaseerd.

Amendement  44

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 12 bis

 

Informatie over "conflictgebied" of "hoogrisicogebied":

 

De Commissie zorgt in nauwe samenwerking met de Europese Dienst voor extern optreden voor toereikende informatie ten behoeve van het publiek en ondernemingen om duidelijk te maken wat bedoeld wordt met "conflictgebied" of "hoogrisicogebied" en hoe deze aanduidingen tot stand komen.

Amendement  45

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. In het geval van een inbreuk op de bepalingen van deze verordening, delen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten de door de verantwoordelijke importeur te nemen corrigerende maatregelen mee.

2. In het geval van een inbreuk op de bepalingen van deze verordening, stellen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten de verantwoordelijke onderneming in kennis van de door haar te nemen corrigerende maatregelen.

Amendement  46

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis. Deze verordening voorziet in een overgangsperiode van twee jaar om importeurs van mineralen en metalen in staat te stellen aan de verplichting van openbare verslaglegging te voldoen.

Amendement  47

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 ter. Elke wijziging van de OESO-richtsnoeren is mutatis mutandis van toepassing op deze verordening.

Amendement  48

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

 

 

Amendement

 

Artikel 15 bis

 

Begeleidende maatregelen

 

1. Indien nodig zal de Commissie binnen de overgangsperiode een wetgevingsvoorstel indienen met begeleidende maatregelen om de doeltreffendheid van deze verordening te vergroten overeenkomstig de gezamenlijke mededeling aan het Europees Parlement en de Raad getiteld "Het verantwoord betrekken van mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden. Naar een geïntegreerde EU-strategie" (JOIN (2014) 8).

 

- Begeleidende maatregelen voor een geïntegreerde EU-benadering inzake het verantwoord betrekken van mineralen:

 

(a) steun aan bedrijven die verantwoord rijkdommen betrekken, in de vorm van stimulansen, technische bijstand en advies aan ondernemingen, waarbij rekening gehouden wordt met de situatie van kleine en middelgrote ondernemingen en hun positie in de toeleveringsketen, om naleving van de vereisten van deze verordening te vergemakkelijken;

 

(b) voortdurende beleidsdialogen met derde landen en andere belanghebbenden, ook over de mogelijkheid van harmonisatie met nationale en regionale certificatiesystemen en samenwerking met publiek-private initiatieven;

 

(c) voortzetting van gerichte ontwikkelingssamenwerking met derde landen, met name hulp bij het in de handel brengen van mineralen uit conflictloze gebieden en versterking van het vermogen van lokale ondernemingen om deze verordening na te leven;

 

(d) nauwe samenwerking met de lidstaten bij het nemen van aanvullende initiatieven op het gebied van voorlichting aan consumenten, investeerders en klanten, alsmede meer stimulering van verantwoordelijk gedrag door ondernemingen en het opnemen van prestatieclausules in door hun autoriteiten ondertekende toeleveringscontracten, zoals is voorzien in Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad.

 

2. De Commissie stelt een jaarlijks prestatieverslag op over de in het kader van lid 1 getroffen begeleidende maatregelen en de invloed en effectiviteit ervan.

Amendement  49

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 15 ter

 

Delegatie van bevoegdheden

 

De Commissie is bevoegd gedelegeerde handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 15 quater met betrekking tot de bijwerking van de lijst van mineralen en metalen in bijlage I.

Amendement  50

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 15 quater

 

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

 

De in artikel 15 bis bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar vanaf …. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden vóór het einde van de termijn van ... jaar een rapport op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met periodes van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden vóór het einde van elke periode tegen deze verlenging verzet.

 

_________________

 

* PB: Gelieve de datum van inwerkingtreding van deze verordening in te voegen.

PROCEDURE

Titel

Uniesysteem voor zelfcertificering van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor verantwoordelijke importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden

Document- en procedurenummers

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

INTA

13.3.2014

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

DEVE

13.3.2014

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Bogdan Brunon Wenta

29.9.2014

Behandeling in de commissie

10.11.2014

21.1.2015

 

 

Datum goedkeuring

9.3.2015

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

23

2

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Heubuch, Hans Jansen, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Seb Dance, Paul Rübig, Judith Sargentini

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Hilde Vautmans


PROCEDURE

Titel

Uniesysteem voor zelfcertificering van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor verantwoordelijke importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden

Document- en procedurenummers

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Datum indiening bij EP

5.3.2014

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

INTA

13.3.2014

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

AFET

13.3.2014

DEVE

13.3.2014

BUDG

13.3.2014

ITRE

13.3.2014

Geen advies

       Datum besluit

AFET

9.3.2015

BUDG

25.6.2014

ITRE

22.7.2014

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Iuliu Winkler

3.9.2014

 

 

 

Behandeling in de commissie

6.11.2014

23.2.2015

19.3.2015

 

Datum goedkeuring

14.4.2015

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

22

16

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Reimer Böge, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Nicola Danti, Danuta Maria Hübner, Stelios Kouloglou, Sander Loones, Frédérique Ries, Pedro Silva Pereira, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Judith Sargentini

Datum indiening

24.4.2015

Juridische mededeling - Privacybeleid