SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego unijny system certyfikacji własnej w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw odpowiedzialnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka

24.4.2015 - (COM(2014)0111 – C7‑0092/2014 – 2014/0059(COD)) - ***I

Komisja Handlu Międzynarodowego
Sprawozdawca: Iuliu Winkler


Procedura : 2014/0059(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego unijny system certyfikacji własnej w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw odpowiedzialnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka

(COM(2014)0111 – C7‑0092/2014 – 2014/0059(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0111),

–       uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0092/2014),

–       uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji Rozwoju (A8-0141/2015),

1.      przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.      zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Naturalne surowce mineralne na obszarach dotkniętych konfliktami i obszarach wysokiego ryzyka − chociaż posiadają ogromny potencjał wspierania rozwoju − mogą być przyczyną sporów, gdy przychody z ich eksploatacji przyczyniają się do wybuchu lub kontynuacji konfliktów z użyciem siły, podważając krajowe zobowiązania na rzecz rozwoju, dobrych rządów i praworządności. Zerwanie związku pomiędzy konfliktem a nielegalną eksploatacją minerałów na tych obszarach ma zasadnicze znaczenie dla pokoju i stabilności.

(1) Naturalne surowce mineralne na obszarach dotkniętych konfliktami i obszarach wysokiego ryzyka − chociaż posiadają ogromny potencjał wspierania rozwoju − mogą być przyczyną sporów, gdy przychody z ich eksploatacji przyczyniają się do wybuchu lub kontynuacji konfliktów z użyciem siły, podważając wysiłki na rzecz rozwoju, dobrych rządów i praworządności. Zerwanie związku pomiędzy konfliktem a nielegalną eksploatacją minerałów na tych obszarach stanowi kluczowy element zagwarantowania pokoju, rozwoju i stabilności.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a) W przemyśle wydobywczym powszechnie dochodzi do naruszania praw człowieka, co może obejmować pracę dzieci, przemoc seksualną, wymuszone zaginięcia, przymusowe wysiedlenia oraz niszczenie miejsc kultu lub miejsc o znaczeniu kulturowym.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Kwestia ta dotyczy regionów bogatych w zasoby, w których rządy i organizacje międzynarodowe wraz z podmiotami gospodarczymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego mierzą się z wyzwaniem związanym z chęcią ograniczenia do minimum finansowania ugrupowań zbrojnych i sił bezpieczeństwa.

(2) Kwestia ta dotyczy obszarów bogatych w zasoby, na których wyzwanie wynikające z chęci zapobiegania finansowaniu ugrupowań zbrojnych i sił bezpieczeństwa zostało podjęte przez rządy i organizacje międzynarodowe wraz z podmiotami gospodarczymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacjami kobiecymi, przodującymi w zwracaniu uwagi na warunki wyzysku narzucanymi przez wspomniane ugrupowania, jak również na gwałty i przemoc stosowaną w celu kontrolowania miejscowej ludności.

 

(Poprawka ta wynika z zastąpienia słowa „regiony” słowem „obszary” i dotyczy całego aktu prawnego. Jej przyjęcie będzie wymagało wprowadzenia odpowiednich zmian w całym dokumencie.)

Uzasadnienie

W interesie wewnętrznej spójności prawnej jest, aby wszystkie odniesienia do „regionów” zostały zastąpione odniesieniami do „obszarów”, co pozwoli lepiej odzwierciedlić definicje zawarte w art. 2, gdzie mowa jest wyłącznie o „obszarach”, a nie o „regionach”.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a) Niniejsze rozporządzenie to jeden ze środków służących wyeliminowaniu finansowania ugrupowań zbrojnych z wykorzystaniem kontroli nad handlem minerałami z regionów dotkniętych konfliktami; nie ma ono wpływu na fakt, że działania podejmowane w ramach polityki zewnętrznej i rozwojowej UE powinny koncentrować się na walce z miejscową korupcją i nieszczelnością granic oraz zapewniać szkolenie miejscowej ludności i jej przedstawicieli w celu eksponowania nadużyć.

Uzasadnienie

Jeśli chcemy zwalczać nielegalny handel, to rozporządzenie musi być postrzegane jako środek, a nie ostateczny cel.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Dnia 7 października 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą Unię do przyjęcia rozwiązań prawnych zgodnych z kierunkami określonymi w przyjętej w Stanach Zjednoczonych ustawie o „minerałach z regionów ogarniętych konfliktami” tj. sekcji 1502 ustawy „Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act”; natomiast Komisja w komunikatach z 2011 r. i 2012 r. zapowiedziała, że zamierza zbadać sposoby poprawy przejrzystości w łańcuchu dostaw, w tym aspektów należytej staranności. W drugim z tych komunikatów, zgodnie ze zobowiązaniem podjętym na spotkaniu Rady OECD na szczeblu ministerialnym w maju 2011 r., Komisja opowiedziała się za zwiększeniem wsparcia i szerszym stosowaniem Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych i wytycznych OECD dotyczących należytej staranności – nawet poza państwami należącymi do OECD.

(7) W rezolucjach z dnia 7 października 2010 r., 8 marca 2011 r., 5 lipca 2011 r. oraz 26 lutego 2014 r. Parlament Europejski wezwał Unię do przyjęcia rozwiązań prawnych zgodnych z kierunkami określonymi w przyjętej w Stanach Zjednoczonych ustawie o „minerałach z regionów ogarniętych konfliktami”, tj. sekcji 1502 ustawy „Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act”; natomiast Komisja w komunikatach z 2011 r. i 2012 r. zapowiedziała, że zamierza zbadać sposoby poprawy przejrzystości w łańcuchu dostaw, w tym aspektów należytej staranności. W drugim z tych komunikatów, zgodnie ze zobowiązaniem podjętym na spotkaniu Rady OECD na szczeblu ministerialnym w maju 2011 r., Komisja opowiedziała się za zwiększeniem wsparcia i szerszym stosowaniem Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych i wytycznych OECD dotyczących należytej staranności – nawet poza państwami należącymi do OECD.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Wzrosła wiedza obywateli Unii i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego na temat przedsiębiorstw działających w ramach jurysdykcji Unii, które nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu swoich możliwych powiązań z nielegalnym wydobyciem minerałów pochodzących z regionów dotkniętych konfliktami i handlem tymi minerałami. Skutkiem tego takie minerały, które mogą znajdować się w produktach konsumpcyjnych, łączą konsumentów z konfliktami występującymi poza Unią. W związku z tym obywatele domagali się, zwłaszcza poprzez składanie petycji, aby Parlamentowi Europejskiemu i Radzie przedstawiono wnioski ustawodawcze nakładające na przedsiębiorstwa odpowiedzialność zgodnie z wytycznymi ustanowionymi przez ONZ i OECD.

(8) Wzrosła wiedza obywateli Unii i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego na temat przedsiębiorstw działających w ramach jurysdykcji Unii, które nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu swoich możliwych powiązań z nielegalnym wydobyciem minerałów pochodzących z regionów dotkniętych konfliktami i z handlem tymi minerałami. Skutkiem tego takie minerały, które mogą znajdować się w produktach konsumpcyjnych, łączą konsumentów z konfliktami występującymi poza Unią. W związku z tym konsumenci są pośrednio powiązani z konfliktami, które mają poważny wpływ na prawa człowieka, szczególnie prawa kobiet, ponieważ ugrupowania zbrojne często stosują masowe gwałty jako celową strategię zastraszania i kontrolowania miejscowej ludności w celu ochrony swoich interesów. W związku z tym obywatele domagali się, zwłaszcza w petycjach, przedstawienia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosków ustawodawczych nakładających na przedsiębiorstwa odpowiedzialność zgodnie z wytycznymi ustanowionymi przez ONZ i OECD.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) W kontekście niniejszego rozporządzenia należyta staranność w łańcuchu dostaw jest ciągłym, proaktywnym i reaktywnym procesem, w ramach którego podmioty gospodarcze monitorują swoje zakupy i sprzedaż oraz zarządzają nimi w celu zapewnienia, aby nie przyczyniały się one do konfliktów ani do ich negatywnych skutków.

(9) W kontekście niniejszego rozporządzenia należyta staranność w łańcuchu dostaw jest ciągłym, proaktywnym i reaktywnym procesem, w ramach którego importerzy mogą monitorować swoje łańcuchy dostaw oraz zarządzać nimi w celu zapewnienia, aby nie przyczyniały się one do konfliktów ani do ich negatywnych skutków. Niniejsze rozporządzenie powinno gwarantować zerwanie związku między konfliktem a nielegalną eksploatacją, nie podważając gospodarczego znaczenia handlu cyną, tantalem, wolframem i złotem dla rozwoju danych państw.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE1a nakłada na przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 500 pracowników wymóg ujawniania informacji dotyczących polityki w określonych dziedzinach, w tym w dziedzinie praw człowieka, zwalczania korupcji i należytej staranności w łańcuchu dostaw. Dyrektywa ta przewiduje, że Komisja opracuje wytyczne mające ułatwić ujawnianie tych informacji. Komisja powinna rozważyć ujęcie w tych wytycznych wskaźników efektywności dotyczących minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami.

 

__________________

 

1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy (Dz.U. L 330 z 15.11.2014, s. 1).

Uzasadnienie

The directive on disclosure of non-financial and diversity information by certain large groups and companies (Directive 2014/95/EU), which was adopted by Parliament and Council in 2014 and which will be applicable in 2017, enhances business transparency on social and environmental matters and also covered supply chain due diligence. The Commission will need to draft the guidelines on the methodology in 2016 and use of international standards and non-financial performance indicators in order to assist undertakings in their reporting. In this context the rapporteur wants the Commission also to include reporting on supply chain due diligence in relation to conflict minerals. This reporting requirement for large groups and companies needs to be coordinated with the decision making on the Regulation proposed by the Commission.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11b) Do osiągnięcia celów niniejszego rozporządzenia może się przyczynić wiele istniejących systemów zachowania należytej staranności w łańcuchu dostaw. Istnieją już programy branżowe mające na celu zerwanie powiązania między konfliktem a pozyskiwaniem cyny, tantalu, wolframu i złota. Programy te wykorzystują audyty prowadzone przez niezależne podmioty zewnętrzne do certyfikowania hut i rafinerii stosujących systemy gwarantujące wyłącznie odpowiedzialne pozyskiwanie minerałów. Te programy branżowe powinny zostać uznane w systemie unijnym. Jednak aby umożliwić przestrzeganie wysokich norm i uniknięcie podwójnych audytów, należy wyjaśnić kryteria i procedury uznawania takich systemów za równoważne z wymogami niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Przedsiębiorstwa unijne poprzez konsultacje społeczne wyraziły zainteresowanie odpowiedzialnym pozyskiwaniem minerałów i przedstawiały sprawozdania na temat obecnych programów branżowych służących realizacji ich celów w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, wniosków klientów lub bezpieczeństwa dostaw. Przedsiębiorstwa unijne zgłaszały jednak również niezliczone trudności z zachowaniem należytej staranności w łańcuchu dostaw na skutek długości i złożoności światowych łańcuchów dostaw, obejmujących dużą liczbę podmiotów, które często nie posiadają wystarczającej świadomości lub mają obojętny stosunek do kwestii etycznych. Komisja powinna monitorować koszty odpowiedzialnego pozyskiwania i ich możliwy wpływ na konkurencyjność, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw.

(12) Przedsiębiorstwa unijne w konsultacjach społecznych wyraziły zainteresowanie odpowiedzialnym pozyskiwaniem minerałów i przedstawiły sprawozdania na temat obecnych programów branżowych służących realizacji ich celów w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, wniosków klientów lub bezpieczeństwa dostaw. Przedsiębiorstwa unijne zgłaszały jednak również niezliczone trudności i praktyczne problemy z zachowaniem należytej staranności w łańcuchu dostaw na skutek długości i złożoności światowych łańcuchów dostaw, obejmujących dużą liczbę podmiotów, które często nie posiadają wystarczającej świadomości lub mają obojętny stosunek do kwestii etycznych. Komisja powinna ściśle monitorować i przedstawiać w sprawozdaniach koszty odpowiedzialnego pozyskiwania i audytów prowadzonych przez podmioty zewnętrzne, ich konsekwencje administracyjne i możliwy wpływ na konkurencyjność, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw. Komisja powinna zapewniać mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom pomoc techniczną i finansową oraz ułatwiać wymianę informacji w celu wdrożenia niniejszego rozporządzenia. Małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą w Unii, które importują minerały i metale oraz wprowadzają systemy należytej staranności, powinny otrzymywać pomoc finansową z programu Komisji na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME).

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a) Odpowiedzialni importerzy decydujący się na stosowanie systemu deklaracji własnej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem powinni uzyskiwać certyfikat w postaci odpowiedniego oznakowania.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12b) Przedsiębiorstwa z siedzibą w Unii działające na niższym szczeblu łańcucha dostaw i dobrowolnie wprowadzające system odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów i metali powinny uzyskiwać od właściwych organów państw członkowskich certyfikat w postaci odpowiedniego oznakowania. Komisja powinna oprzeć się na wytycznych OECD dotyczących należytej staranności w celu opracowania kryteriów przyznawania certyfikatu; może w tym celu zasięgnąć opinii sekretariatu OECD. Warunki przyznawania „europejskiego certyfikatu odpowiedzialności” powinny być równie rygorystyczne, jak warunki wymagane w systemie certyfikacji OECD. Przedsiębiorstwa, które uzyskają „europejski certyfikat odpowiedzialności”, zachęca się do podawania tego faktu na ich stronach internetowych i ujmowania go w informacjach przekazywanych konsumentom europejskim.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12c) We wspólnym komunikacie z dnia 5 marca 2014 r.1a Komisja oraz wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa/ wiceprzewodnicząca Komisji zarysowały plan wdrożenia środków towarzyszących mających zachęcać do odpowiedzialnego pozyskiwania, a tym samym zapewnić wysoki poziom udziału przedsiębiorstw, z odpowiednim uwzględnieniem kosztów związanych z zachowaniem należytej staranności, zwłaszcza w przypadku MŚP i mikroprzedsiębiorstw.

 

__________________

 

1a Wspólny komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka” (JOIN(2014) 8).

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Huty i rafinerie są ważnym elementem światowego łańcucha dostaw minerałów, gdyż stanowią zwykle ostatni etap, na którym można skutecznie zapewnić należytą staranność poprzez gromadzenie, ujawnianie i weryfikowanie informacji na temat pochodzenia minerałów oraz łańcucha dowodowego. Po tym etapie przetwórstwa prześledzenie pochodzenia minerałów często uważa się za niewykonalne. Unijny wykaz odpowiedzialnych hut i rafinerii może zatem zapewnić przedsiębiorstwom działającym na niższym szczeblu łańcucha dostaw przejrzystość i pewność dotyczącą praktyk w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw.

(13) Huty i rafinerie są ważnym elementem światowego łańcucha dostaw minerałów, gdyż stanowią zwykle ostatni etap, na którym można skutecznie zapewnić należytą staranność poprzez gromadzenie, ujawnianie i weryfikowanie informacji na temat pochodzenia minerałów oraz łańcucha dowodowego. Po tym etapie przetwórstwa prześledzenie pochodzenia minerałów często uważa się za niewykonalne. To samo dotyczy metali poddanych recyklingowi, które przeszły jeszcze więcej etapów procesu przetwórczego. Unijny wykaz odpowiedzialnych hut i rafinerii może zatem zapewnić przedsiębiorstwom działającym na niższym szczeblu łańcucha dostaw przejrzystość i pewność dotyczącą praktyk w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw. Zgodnie z wytycznymi OECD dotyczącymi należytej staranności podmioty działające na wyższym szczeblu łańcucha dostaw, takie jak huty i rafinerie, powinny poddać się audytowi przeprowadzanemu przez niezależny podmiot zewnętrzny w odniesieniu do praktyk w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw, między innymi mając na względzie wpisanie do wykazu odpowiedzialnych hut i rafinerii.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a) Huty i rafinerie, które przetwarzają i importują minerały i ich koncentraty, powinny być zobowiązane do stosowania unijnego systemu zachowania należytej staranności w łańcuchu dostaw.

Uzasadnienie

Huty i rafinerie są kluczowymi ogniwami łańcucha dostaw, ponieważ uczestniczą w etapie przetwarzania minerałów i ich koncentratów. Mają więc większe możliwości, by gromadzić, przekazywać i weryfikować informacje na temat pochodzenia minerałów i poszczególnych podmiotów, które za nie odpowiadały. Z tego powodu powinny obowiązkowo stosować się do przepisów rozporządzenia.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13b) Wykorzystywanie wszystkich minerałów i metali objętych niniejszym rozporządzeniem powinno być zgodne z określonymi w nim wymogami. Koniecznie jest przestrzeganie przepisów niniejszego rozporządzenia przez importerów.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) W celu zapewnienia właściwego wykonania niniejszego rozporządzenia należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze. Komisja powinna wykonywać uprawnienia wykonawcze dotyczące wykazu odpowiedzialnych hut i rafinerii oraz wykazu właściwych organów państw członkowskich zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.

(15) W celu zapewnienia właściwego wykonania niniejszego rozporządzenia należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze. Komisja powinna wykonywać uprawnienia wykonawcze dotyczące wykazu odpowiedzialnych importerów, wykazu odpowiedzialnych hut i rafinerii oraz wykazu właściwych organów państw członkowskich zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.

Uzasadnienie

Sprawozdawca chce dodać wykaz odpowiedzialnych importerów jako załącznik do rozporządzenia. Ponieważ Komisja sporządza te wykazy z niewielkim marginesem swobody decyzyjnej, nie wykraczając poza zwykłe wykonanie przepisów, akty wykonawcze wydają się właściwym rozwiązaniem.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a) Aby zapewnić efektywne wykonanie niniejszego rozporządzenia, należy przewidzieć dwuletni okres przejściowy umożliwiający Komisji utworzenie systemu audytów prowadzonych przez podmioty zewnętrzne, a odpowiedzialnym importerom zapoznanie się z obowiązkami wynikającymi z niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Sprawozdawca zdaje sobie sprawę ze złożoności powstających wyzwań, lecz ma nadzieję, że w ciągu dwóch lat Komisja będzie w stanie wprowadzić struktury potrzebne do obsługi systemu.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15b) Komisja powinna regularnie prowadzić przeglądy przyznawanej pomocy finansowej i zobowiązań politycznych w odniesieniu do obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka, na których wydobywa się cynę, tantal, wolfram i złoto, szczególnie w Regionie Wielkich Jezior, aby zapewnić spójność polityki oraz zachęcić do stosowania zasad dobrego sprawowania władzy, praworządności, a przede wszystkim etyki wydobycia, i poprawić ich przestrzeganie.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Komisja powinna regularnie przedstawiać Radzie i Parlamentowi Europejskiemu sprawozdania na temat wyników systemu. Nie później niż trzy lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie co sześć lat Komisja powinna dokonywać przeglądu funkcjonowania i skuteczności niniejszego rozporządzenia, w tym również w odniesieniu do promowania odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów objętych zakresem jego stosowania, pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka. Sprawozdaniom tym mogą w razie potrzeby towarzyszyć odpowiednie wnioski legislacyjne, które mogą wprowadzać środki obowiązkowe.

(16) Komisja powinna regularnie przedstawiać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania na temat wyników systemu. Dwa lata po dacie rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia, a następnie co trzy lata Komisja powinna dokonywać przeglądu funkcjonowania i skuteczności niniejszego rozporządzenia oraz ostatnich skutków programu odczuwanych w terenie w odniesieniu do promowania odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów objętych zakresem jego stosowania pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka oraz składać sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Prowadząc przegląd, Komisja powinna w pełni analizować i oceniać wszystkie aspekty niniejszego rozporządzenia, przy zastosowaniu zintegrowanego podejścia, a także jego skutki i koszty, zwłaszcza w odniesieniu do hut, rafinerii i importerów spełniających wymogi należytej staranności, a także wszelkie możliwe przesunięcia handlu z obszarów wydobywczych oraz ich wpływ na źródła utrzymania ludzi pracujących na danym terenie, ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnego wydobycia. Przegląd powinien obejmować informacje od odpowiednich zainteresowanych stron, w tym sektora publicznego, przedsiębiorstw, MŚP oraz miejscowego społeczeństwa obywatelskiego, jak również osób, które bezpośrednio dotyka sytuacja na obszarach dotkniętych konfliktami. Sprawozdaniom tym mogą w razie potrzeby towarzyszyć odpowiednie wnioski ustawodawcze, które mogą wprowadzać dalsze środki obowiązkowe.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a) We wspólnym komunikacie z dnia 5 marca 2014 r. Komisja i wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa zobowiązały się do wdrożenia środków towarzyszących, prowadzących do przyjęcia przez UE zintegrowanego podejścia do odpowiedzialnego pozyskiwania, równolegle z niniejszym rozporządzeniem, nie tylko w celu osiągnięcia wysokiego poziomu uczestnictwa przedsiębiorstw w unijnym systemie przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu, ale również w celu zapewnienia przyjęcia globalnego, spójnego i kompleksowego podejścia służącego propagowaniu odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów i metali z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka.

Uzasadnienie

Minerały z obszarów dotkniętych konfliktami to jeden z czynników napędzających konflikty zbrojne. Często głównymi takimi czynnikami są też inne przyczyny polityczne, gospodarcze i społeczne, które również należy wziąć pod uwagę. Kluczowe jest zatem, aby rozporządzenie znalazło się w szerszych ramach działań i środków służących zapobieganiu i położeniu konfliktom zbrojnym.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie określa obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw dla unijnych importerów, którzy decydują się na certyfikację własną jako odpowiedzialni importerzy minerałów i metali zawierających cynę, wolfram, tantal i złoto lub składających się z cyny, tantalu, wolframu i złota, zgodnie z załącznikiem I.

2. Niniejsze rozporządzenie określa obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw dla unijnych importerów, którzy decydują się na stosowanie deklaracji własnej jako odpowiedzialni importerzy minerałów i metali zawierających cynę, wolfram, tantal i złoto lub składających się z cyny, tantalu, wolframu i złota, zgodnie z załącznikiem I.

 

(Poprawka ta dotyczy całego aktu prawnego. Jej przyjęcie będzie wymagało wprowadzenia odpowiednich zmian w całym dokumencie.)

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Metale, co do których można zasadnie przyjąć, że zostały poddane recyklingowi, są wyłączone z zakresu niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Zgodnie z wytycznymi OECD dotyczącymi należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka metale, co do których można zasadnie przyjąć, że zostały poddane recyklingowi, są wyłączone z zakresu rozporządzenia.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) „obszary dotknięte konfliktami i obszary wysokiego ryzyka” oznaczają obszary znajdujące się w stanie konfliktu zbrojnego, niestabilne obszary pokonfliktowe, jak również obszary, na których zarządzanie i bezpieczeństwo są słabe lub nie istnieją, takie jak państwa upadłe, oraz na których odnotowuje się powszechne i regularne przypadki naruszeń prawa międzynarodowego, w tym naruszenia praw człowieka;

e) „obszary dotknięte konfliktami i obszary wysokiego ryzyka” oznaczają obszary znajdujące się w stanie konfliktu zbrojnego, na których występuje powszechna przemoc i niewydolność infrastruktury cywilnej, a także niestabilne obszary pokonfliktowe, jak również obszary, gdzie zarządzanie i bezpieczeństwo nie istnieją, takie jak państwa upadłe, charakteryzujące się powszechnymi i regularnymi przypadkami naruszeń praw człowieka zapisanych w prawie międzynarodowym;

Uzasadnienie

Proponowana przez Komisję definicja jest mało precyzyjna i może być źródłem niepewności podczas wdrażania. Dlatego też z myślą o jasności prawa sugeruje się zmianę tej definicji.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) „importer” oznacza osobę fizyczną lub prawną zgłaszającą minerały lub metale objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia w celu dopuszczenia do swobodnego obrotu w rozumieniu art. 79 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/199213;

g) „importer” oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii, zgłaszającą w imieniu własnym minerały lub metale objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia w celu dopuszczenia do swobodnego obrotu, lub osobę, na rzecz której dokonuje się takiego zgłoszenia; przedstawiciela dokonującego zgłoszenia, działającego w imieniu i na rzecz innej osoby, lub przedstawiciela działającego w imieniu własnym i na rzecz innej osoby również uznaje się za importera do celów niniejszego rozporządzenia;

__________________

 

13 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1).

 

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) „metale poddane recyklingowi” oznaczają produkty odzyskane od użytkowników końcowych lub konsumentów lub złom z metali przetworzonych powstały podczas wytwarzania produktów; „metale poddane recyklingowi” obejmują materiały metalowe pochodzące z nadwyżek, przestarzałe, wadliwe i zezłomowane, które zawierają metale rafinowane lub przetworzone nadające się do recyklingu w produkcji cyny, tantalu, wolframu lub złota; minerały częściowo przetworzone, nieprzetworzone lub produkty uboczne z innej rudy nie są metalami poddanymi recyklingowi;

Uzasadnienie

Zgodnie z wytycznymi OECD dotyczącymi należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka metale, co do których można zasadnie przyjąć, że zostały poddane recyklingowi, są wyłączone z zakresu niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i) „certyfikacja własna” oznacza złożenie oświadczenia o wypełnianiu obowiązków w odniesieniu do systemów zarządzania, zarządzania ryzykiem, audytu przeprowadzanego przez podmiot zewnętrzny i ujawniania informacji zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

i) „certyfikacja własna” oznacza złożenie oświadczenia o wypełnianiu obowiązków w odniesieniu do systemów zarządzania, zarządzania ryzykiem, oceny zgodności przeprowadzanej przez podmiot zewnętrzny i ujawniania informacji zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

 

(Poprawka ta dotyczy całego aktu prawnego. Jej przyjęcie będzie wymagało wprowadzenia odpowiednich zmian w całym dokumencie.)

Uzasadnienie

Aby przyspieszyć proces ustawodawczy, w poprawce uwzględniono pomysł zgłoszony przez Holandię, który jest obecnie omawiany w Radzie. Poprawkę wniesiono, aby Parlament mógł wcześniej rozpocząć debatę nad tą propozycją i zająć odpowiednie stanowisko.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litera p

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

p) „odpowiedzialne huty lub rafinerieoznaczają huty lub rafinerie w łańcuchu dostaw odpowiedzialnego importera;

p) „odpowiedzialna huta lub rafineriaoznacza hutę lub rafinerię zachowującą zgodność z wytycznymi OECD dotyczącymi należytej staranności i której poddane audytowi sprawozdania przedłożono zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. c);

Uzasadnienie

Definicja ta obejmuje huty, rafinerie i inne podmioty działające na świecie na wyższym szczeblu łańcucha dostaw, zlokalizowane poza UE.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litera q a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

qa) „program branżowy” oznacza połączenie dobrowolnych procedur, narzędzi i mechanizmów zachowania należytej staranności w łańcuchu dostaw, opracowane i nadzorowane przez odpowiednie organizacje branżowe, obejmujące oceny zgodności prowadzone przez podmioty zewnętrzne;

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litera q b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

qb) „ugrupowania zbrojne i siły bezpieczeństwa” oznaczają ugrupowania, o których mowa w załączniku II do wytycznych OECD dotyczących należytej staranności;

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) przyjmuje i wyraźnie przedstawia dostawcom oraz podaje do publicznej wiadomości swoją politykę łańcucha dostaw w odniesieniu do minerałów i metali, które mogą pochodzić z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka;

a) przyjmuje i wyraźnie oraz systematycznie przedstawia dostawcom oraz podaje do publicznej wiadomości swoją politykę łańcucha dostaw w odniesieniu do minerałów i metali, które mogą pochodzić z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka;

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Odpowiedzialny importer minerałów lub metali objętych zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia zleca niezależnemu podmiotowi zewnętrznemu przeprowadzenie audytów.

Odpowiedzialny importer minerałów lub metali objętych zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia zwraca się do notyfikowanej jednostki oceniającej zgodność o przeprowadzenie oceny zgodności w oparciu o system oceny zgodności, o którym mowa w art. 6a.

Uzasadnienie

Aby przyspieszyć proces ustawodawczy, w poprawce ujęto pomysł zgłoszony przez Holandię, który jest obecnie omawiany w Radzie. Poprawkę wniesiono, aby Parlament mógł wcześniej rozpocząć debatę nad tą propozycją i zająć odpowiednie stanowisko.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niezależny podmiot zewnętrzny przeprowadzający audyt:

skreślony

a) obejmuje zakresem audytu wszystkie rodzaje działalności, procesy i systemy odpowiedzialnego importera wykorzystywane w celu stosowania należytej staranności w łańcuchu dostaw w odniesieniu do minerałów lub metali objętych zakresem stosowania rozporządzenia, w tym wprowadzony przez odpowiedzialnego importera system zarządzania, zarządzania ryzykiem i ujawniania informacji;

 

b) określa jako cel audytu zgodność praktyk odpowiedzialnego importera w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw z art. 4, 5 i 7 niniejszego rozporządzenia;

 

c) prowadzi audyt z poszanowaniem zasad niezależności, kompetencji i rozliczalności audytu określonymi w wytycznych OECD dotyczących należytej staranności.

 

Uzasadnienie

Aby przyspieszyć proces ustawodawczy, w poprawce ujęto pomysł zgłoszony przez Holandię, który jest obecnie omawiany w Radzie. Poprawkę wniesiono, aby Parlament mógł wcześniej rozpocząć debatę nad tą propozycją i zająć odpowiednie stanowisko.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 6a

 

System oceny zgodności

 

Komisja przyjmuje akt wykonawczy ustanawiający jeden lub więcej systemów oceny zgodności, które:

 

a) obejmują swoim zakresem wszystkie rodzaje działalności, procesy i systemy odpowiedzialnego importera wykorzystywane w celu zachowania należytej staranności w łańcuchu dostaw w odniesieniu do minerałów lub metali objętych zakresem niniejszego rozporządzenia, w tym stosowany przez odpowiedzialnego importera system zarządzania, zarządzania ryzykiem i ujawniania informacji;

 

oraz

 

b) zakładają domniemanie zgodności z wymogami art. 4, 5 i 7.

 

Akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 13 ust. 2a.

Uzasadnienie

Aby przyspieszyć proces ustawodawczy, w poprawce ujęto pomysł zgłoszony przez Holandię, który jest obecnie omawiany w Radzie. Poprawkę wniesiono, aby Parlament mógł wcześniej rozpocząć debatę nad tą propozycją i zająć odpowiednie stanowisko.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 6b

 

Notyfikowanie jednostek oceniających zgodność

 

1. Państwa członkowskie notyfikują Komisji i pozostałym państwom członkowskim jednostki uprawnione do wykonywania w charakterze podmiotu zewnętrznego zadań w zakresie oceny zgodności na podstawie niniejszego rozporządzenia.

 

2. Komisja podaje do wiadomości publicznej wykaz jednostek notyfikowanych zgodnie z ust. 1, włącznie z numerami identyfikacyjnymi, które im przydzielono, oraz informacją na temat rodzaju działalności będącej przedmiotem notyfikacji. Komisja zapewnia stałą aktualizację tego wykazu.

 

3. Państwa członkowskie mogą notyfikować wyłącznie jednostki oceniające zgodność, które spełniają wymogi określone w art. 6c.

 

4. Uznaje się, że jednostki oceniające zgodność akredytowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 765/2008 i odpowiednią jednolitą normą akredytacyjną do przeprowadzania ocen zgodności na podstawie wskazanego systemu oceny zgodności spełniają wymogi określone w art. 6c.

 

5. Jeżeli organ notyfikujący stwierdzi lub otrzyma informację, że jednostka notyfikowana przestała spełniać wymagania określone w art. 6c lub nie wypełnia swoich obowiązków, organ notyfikujący ogranicza, zawiesza lub wycofuje notyfikację, stosownie do okoliczności i wagi niespełnienia wymagań lub niewypełnienia obowiązków. Niezwłocznie informuje o tym Komisję i pozostałe państwa członkowskie.

 

6. W razie ograniczenia, zawieszenia lub wycofania notyfikacji bądź w przypadku zaprzestania działalności przez jednostkę notyfikowaną notyfikujące państwo członkowskie podejmuje właściwe działania w celu zapewnienia, by sprawy prowadzone przez tę jednostkę przejęła inna jednostka notyfikowana lub by były one dostępne na żądanie odpowiedzialnego organu notyfikującego.

Uzasadnienie

Aby przyspieszyć proces ustawodawczy, w poprawce ujęto pomysł zgłoszony przez Holandię, który jest obecnie omawiany w Radzie. Poprawkę wniesiono, aby Parlament mógł wcześniej rozpocząć debatę nad tą propozycją i zająć odpowiednie stanowisko.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 6c

 

Wymogi dotyczące jednostek oceniających zgodność ubiegających się o notyfikację

 

1. Jednostka oceniająca zgodność musi być powołana na mocy prawa krajowego i posiadać osobowość prawną.

 

2. Jednostka oceniająca zgodność to organ zewnętrzny niezależny od importera, którego ocenia, a także od huty lub rafinerii, podmiotów zależnych, licencjobiorców, wykonawców, dostawców oraz podmiotów współpracujących huty lub rafinerii w zakresie oceny zgodności.

 

Jednostkę należącą do organizacji przedsiębiorców lub zrzeszenia branżowego reprezentującego oceniane przez nią przedsiębiorstwa importujące, wytapiające lub rafinujące minerały można uznać za jednostkę oceniającą zgodność, pod warunkiem że wykazano jej niezależność i brak jakiegokolwiek konfliktu interesów.

 

3. Jednostka oceniająca zgodność, jej ścisłe kierownictwo oraz pracownicy odpowiedzialni za wykonywanie zadań związanych z oceną zgodności nie mogą być importerami, hutami ani rafineriami cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota.

 

Jednostka oceniająca zgodność, jej ścisłe kierownictwo oraz pracownicy odpowiedzialni za wykonywanie zadań związanych z oceną zgodności nie angażują się bezpośrednio w handel cyną, tantalem i wolframem, ich rudami oraz złotem, a także w ich wytapianie i rafinację ani nie mogą reprezentować stron zaangażowanych w taką działalność. Nie mogą oni angażować się w żadną działalność, która może zagrozić niezależności ich sądów i uczciwości w związku z działalnością w zakresie oceny zgodności, której dotyczy notyfikacja. Dotyczy to w szczególności usług doradczych.

 

Jednostki oceniające zgodność zapewniają brak wpływu działalności ich spółek zależnych lub podwykonawców na poufność, obiektywizm lub bezstronność działań związanych z oceną zgodności.

 

5. Jednostki oceniające zgodność i ich pracownicy wykonują działania związane z oceną zgodności z zachowaniem najwyższej rzetelności, posiadają wymagane kwalifikacje techniczne w danej dziedzinie i są wolni od wszelkich nacisków i motywacji, zwłaszcza finansowych, mogących wpływać na ich sądy lub wyniki działań dotyczących oceny zgodności, szczególnie ze strony osób lub grup osób mających interes w wynikach tych działań.

 

6. Jednostka oceniająca zgodność jest zdolna do wykonania wszystkich zadań związanych z oceną zgodności przypisanych jej zgodnie z art. 6d, do których została notyfikowana, niezależnie od tego, czy dana jednostka oceniająca zgodność wykonuje te zadania samodzielnie, czy są one wykonywane w jej imieniu i na jej odpowiedzialność.

 

Przez cały czas i dla każdej procedury oceny zgodności będącej przedmiotem notyfikacji dana jednostka oceniająca zgodność musi dysponować niezbędnymi:

 

a) pracownikami posiadającymi wiedzę techniczną oraz wystarczające i odpowiednie doświadczenie do wykonywania zadań związanych z oceną zgodności;

 

b) opisami procedur, zgodnie z którymi przeprowadza się ocenę zgodności, gwarantującymi przejrzystość i powtarzalność tych procedur; jednostka prowadzi odpowiednią politykę i posiada stosowne procedury umożliwiające odróżnienie zadań wykonywanych w charakterze jednostki notyfikowanej od innej działalności;

 

c) procedurami służącymi prowadzeniu działalności przy uwzględnieniu wielkości, sektora i struktury przedsiębiorstw, stopnia złożoności technologii danego produktu oraz masowego lub seryjnego charakteru procesu produkcyjnego.

 

Jednostka posiada środki konieczne do prawidłowego wykonywania zadań technicznych i administracyjnych związanych z oceną zgodności oraz ma dostęp do wszelkich niezbędnych urządzeń lub obiektów.

 

7. Pracownicy odpowiedzialni za wykonywanie zadań związanych z oceną zgodności mają:

 

a) gruntowne przeszkolenie techniczne i zawodowe, obejmujące wszystkie działania związane z oceną zgodności, do których jednostka oceny zgodności została notyfikowana;

 

b) zadowalającą znajomość wymagań prowadzonych przez siebie ocen i odpowiednie uprawnienia do ich przeprowadzania;

 

c) odpowiednią znajomość i zrozumienie zasadniczych wymagań, mających zastosowanie norm zharmonizowanych oraz stosownych przepisów odpowiedniego unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego i przepisów wdrażających;

 

d) umiejętności wymagane do sporządzania certyfikatów, zapisów i sprawozdań dokumentujących wykonanie ocen.

 

8. Gwarantuje się bezstronność jednostki oceniającej zgodność, jej ścisłego kierownictwa i pracowników wykonujących ocenę.

 

Wynagrodzenie ścisłego kierownictwa jednostki oceniającej zgodność oraz jej pracowników wykonujących ocenę nie zależy od liczby wykonanych ocen ani od ich wyników.

 

9. Jednostki oceniające zgodność zawierają umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, chyba że odpowiedzialność spoczywa na państwie na mocy prawa krajowego lub za ocenę zgodności bezpośrednio odpowiada samo państwo członkowskie.

 

10. Pracownicy jednostki oceniającej zgodność dochowują tajemnicy zawodowej w odniesieniu do wszystkich informacji, które uzyskują w trakcie wykonywania swoich zadań zgodnie z art. 6d lub przepisami prawa krajowego w tym zakresie, nie dotyczy to jednak ich stosunków z właściwymi organami państwa członkowskiego, w którym realizowane są zadania. Prawa własności są chronione.

Uzasadnienie

Aby przyspieszyć proces ustawodawczy, w poprawce ujęto pomysł zgłoszony przez Holandię, który jest obecnie omawiany w Radzie. Poprawkę wniesiono, aby Parlament mógł wcześniej rozpocząć debatę nad tą propozycją i zająć odpowiednie stanowisko.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 6d

 

Obowiązki notyfikowanych jednostek oceniających zgodność

 

1. Notyfikowana jednostka oceniająca zgodność przeprowadza ocenę zgodności zgodnie z systemem oceny zgodności określonym zgodnie z art. 6a.

 

2. Jeżeli notyfikowana jednostka oceniająca zgodność stwierdzi, że dany importer nie spełnił wymogów określonych w systemie oceny zgodności, zobowiązuje ona importera do podjęcia stosownych działań naprawczych i nie wydaje mu certyfikatu.

 

3. Jeżeli w trakcie monitorowania zgodności po wydaniu certyfikatu notyfikowana jednostka oceniająca zgodność stwierdzi, że dany produkt przestał spełniać wymagania określone w systemie oceny zgodności, zobowiązuje ona producenta do podjęcia stosownych środków naprawczych i w razie potrzeby zawiesza lub cofa wydany certyfikat.

 

4. Jeżeli środki naprawcze nie zostaną zastosowane lub nie przyniosą wymaganych skutków, notyfikowana jednostka oceniająca zgodność ogranicza, zawiesza lub cofa wszystkie certyfikaty, stosownie do sytuacji.

Uzasadnienie

Aby przyspieszyć proces ustawodawczy, w poprawce ujęto pomysł zgłoszony przez Holandię, który jest obecnie omawiany w Radzie. Poprawkę wniesiono, aby Parlament mógł wcześniej rozpocząć debatę nad tą propozycją i zająć odpowiednie stanowisko.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) wyniki audytów przeprowadzonych przez niezależny podmiot zewnętrzny zgodnie z art. 6 niniejszego rozporządzenia.

c) certyfikat wydany w wyniku przeprowadzenia oceny zgodności zgodnie z art. 6 niniejszego rozporządzenia przez podmiot zewnętrzny oceniający zgodność.

Uzasadnienie

Aby przyspieszyć proces ustawodawczy, w poprawce ujęto pomysł zgłoszony przez Holandię, który jest obecnie omawiany w Radzie. Poprawkę wniesiono, aby Parlament mógł wcześniej rozpocząć debatę nad tą propozycją i zająć odpowiednie stanowisko.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) wyniki audytów przeprowadzonych przez niezależny podmiot zewnętrzny w każdej z odpowiedzialnych hut lub rafinerii w jego łańcuchu dostaw zgodnie z zakresem, celami i zasadami określonymi w art. 6 niniejszego rozporządzenia;

b) certyfikaty wydane przez niezależną zewnętrzną jednostkę oceniającą zgodność każdej z odpowiedzialnych hut lub rafinerii w jego łańcuchu dostaw zgodnie z zakresem, celami i zasadami określonymi w art. 6 niniejszego rozporządzenia;

Uzasadnienie

Aby przyspieszyć proces ustawodawczy, w poprawce ujęto pomysł zgłoszony przez Holandię, który jest obecnie omawiany w Radzie. Poprawkę wniesiono, aby Parlament mógł wcześniej rozpocząć debatę nad tą propozycją i zająć odpowiednie stanowisko.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7a

 

Wykaz odpowiedzialnych importerów

 

1. Na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie w sprawozdaniach, o których mowa w art. 15, Komisja przyjmuje i publicznie udostępnia decyzję zawierającą wykaz nazw i adresów odpowiedzialnych importerów minerałów i metali objętych zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia.

 

2. Komisja przyjmuje wykaz z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku Ia oraz zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 13 ust. 2.

 

3. Komisja we właściwym czasie uaktualnia i publikuje, w tym w internecie, informacje zawarte w wykazie. Komisja usuwa z wykazu nazwy importerów, których państwa członkowskie nie uznają już za odpowiedzialnych importerów zgodnie z art. 14 ust. 3, ponieważ nie zastosowali oni wystarczających działań naprawczych.

Uzasadnienie

Sprawozdawca chce wyeksponować starania przedsiębiorstw podejmujących zobowiązania w tej dziedzinie. Sprawozdawca chce, aby w tym celu Komisja sporządziła wykaz odpowiedzialnych importerów na podstawie sprawozdań z wykonania rozporządzenia przez państwa członkowskie. Wykaz ten może stanowić dla przedsiębiorstw dodatkową zachętę do uczestnictwa w systemie, a po pozytywnym nagłośnieniu ich działań (w mediach) może być bodźcem dla konkurentów, aby poszli w ich ślady.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7b

 

Oznakowanie „europejski odpowiedzialny importer”

 

1. Odpowiedzialni importerzy otrzymują od właściwych organów państw członkowskich oznakowanie „europejski odpowiedzialny importer”.

 

2. W razie niespełnienia wymogów niniejszego rozporządzenia właściwe organy państw członkowskich mogą wycofać lub zawiesić oznakowanie „europejski odpowiedzialny importer”.

 

3. Komisja określa elementy graficzne oznakowania „europejski odpowiedzialny importer”.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7c

 

Programy branżowe

 

1. W okresie przejściowym odpowiednie organizacje branżowe mogą przedłożyć Komisji wniosek o uznanie programu branżowego za równoważny z wymogami niniejszego rozporządzenia.

 

Do takiego wniosku należy dołączyć dowody i informacje.

 

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, mogą dotyczyć wyłącznie programów branżowych istniejących w chwili wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

 

3. Jeżeli na podstawie dowodów i informacji przedstawionych zgodnie z ust. 1 Komisja stwierdzi, że program branżowy umożliwia odpowiedzialnemu importerowi, który go skutecznie stosuje, spełnienie obowiązków określonych w art. 4, 5, 6 i 7, uznaje ten program za równoważny.

 

4. Zainteresowane strony informują Komisję o wszelkich zmianach lub aktualizacjach programów branżowych, które uznano za równoważne zgodnie z ust. 3.

 

5. Komisja cofa uznanie równoważności, jeżeli stwierdzi, że zmiany lub aktualizacje programu branżowego zagrażają zdolności odpowiedzialnego importera do spełnienia obowiązków określonych w art. 4, 5, 6 i 7, lub jeżeli wielokrotne lub poważne przypadki niespełnienia obowiązków przez odpowiedzialnych importerów wynikają z niedostatków w programie.

 

6. Komisja ustanawia i na bieżąco aktualizuje internetowy rejestr programów branżowych, które uznano za równoważne.

 

7. Odpowiedzialni importerzy minerałów i metali, co do których można dowieść, że zostały pozyskane wyłącznie od podmiotów certyfikowanych w ramach programu branżowego uznanego za równoważny, lub odpowiedzialni importerzy, którzy sami zostali certyfikowani w ramach programu branżowego uznanego za równoważny, są zwolnieni z obowiązku przeprowadzenia audytu przez niezależny podmiot zewnętrzny. Certyfikat uzyskany w programie branżowym przesyła się właściwym organom.

Uzasadnienie

The rapporteur wants to avoid duplication of audits and ensure coherence with  the existing industry schemes, recognizing the responsible efforts already done by industry associations. To that end, the rapporteur wants to create a procedure for recognition of equivalence after verification by the Commission. A procedure for withdrawal of the recognition is included as well. For the sake of efficiency for the responsible importers, the rapporteur wants to give publicity to this list on internet. Your rapporteur also wants responsible importers that sourced from an industry scheme for which a recognition of equivalence has been granted to be exempted from the independent third party audit.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7d

 

Obowiązki hut i rafinerii w zakresie należytej staranności

 

1. Huty i rafinerie z siedzibą w Unii, które przetwarzają i importują minerały i ich koncentraty, zobowiązane są do stosowania unijnego systemu zachowania należytej staranności w łańcuchu dostaw lub systemu zachowania należytej staranności uznanego przez Komisję za równoważny.

 

2. Właściwe organy państw członkowskich zapewniają właściwe stosowanie przez huty i rafinerie europejskiego systemu zachowania należytej staranności. W razie uchybienia tym obowiązkom organy powiadamiają o tym fakcie hutę lub rafinerię i zwracają się do niej o podjęcie działań naprawczych w celu spełnienia wymogów unijnego systemu zachowania należytej staranności. Jeżeli uchybienie nie zostanie usunięte, właściwe organy państw członkowskich nakładają kary za naruszenie niniejszego rozporządzenia. Kary te są zdejmowane z chwilą, gdy huta lub rafineria zastosuje się do przepisów niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Huty i rafinerie są kluczowymi ogniwami łańcucha dostaw, ponieważ biorą udział w etapie przetwarzania minerałów. Mają więc większe możliwości, by gromadzić, przekazywać i weryfikować informacje na temat pochodzenia minerałów i poszczególnych podmiotów, które za nie odpowiadały. Z tego powodu powinny obowiązkowo stosować się do przepisów rozporządzenia.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie w ich sprawozdaniach, o których mowa w art. 15, Komisja przyjmuje i publicznie udostępnia decyzję zawierającą wykaz nazw i adresów odpowiedzialnych hut i rafinerii minerałów objętych zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia.

1. Na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie w sprawozdaniach, o których mowa w art. 15, Komisja przyjmuje i publicznie udostępnia decyzję zawierającą wykaz nazw i adresów odpowiedzialnych hut i rafinerii.

Uzasadnienie

Zaproponowany przez Komisję wykaz jest zdefiniowany jako lista wszystkich hut i rafinerii w łańcuchu dostaw odpowiedzialnego importera bez względu na to, czy te huty lub rafinerie, mające siedzibę na terytorium UE lub poza nim, spełniają normy określone w wytycznych OECD. Aby wykaz ten stał się rzeczywistą zachętą, huty i rafinerie powinny np. publikować sprawozdania dotyczące zachowania należytej staranności oraz udostępniać wyniki audytów, zgodnie z wytycznymi OECD. System ten powinien być również otwarty dla hut i rafinerii, która nie znajdują się obecnie w łańcuchu dostaw europejskich przedsiębiorstw.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W wykazie, o którym mowa w ust. 1, Komisja identyfikuje odpowiedzialne huty i rafinerie, które pozyskują surowce – przynajmniej częściowo – z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka.

2. W wykazie, o którym mowa w ust. 1, Komisja wskazuje odpowiedzialne huty i rafinerie, które pozyskują surowce – przynajmniej częściowo – z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka. Wykaz ten sporządza się z uwzględnieniem istniejących równoważnych branżowych, rządowych lub innych programów zachowania należytej staranności obejmujących minerały i metale wchodzące w zakres niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja przyjmuje wykaz zgodnie ze wzorem określonym w załączniku II oraz procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 13 ust. 2. Komisja konsultuje się z sekretariatem OECD.

3. Komisja przyjmuje wykaz z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku II oraz zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 13 ust. 2. Komisja konsultuje się z sekretariatem OECD.

Uzasadnienie

Sprawozdawca zmienia sformułowania dotyczące procedury komitetowej, z wykorzystaniem właściwych wzorów, i uzgadnia art. 9 ust. 2 z art. 13 ust. 2, w którym zaproponowano procedurę doradczą.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Komisja we właściwym czasie uaktualnia informacje zawarte w wykazie. Komisja usuwa z wykazu nazwy hut i rafinerii, które przestają być uznawane przez państwa członkowskie za odpowiedzialnych importerów zgodnie z art. 14 ust. 3 lub nazwy hut i rafinerii występujących w łańcuchu dostaw importerów, którzy przestają być uznawani za odpowiedzialnych importerów.

4. Komisja we właściwym czasie uaktualnia i publikuje, w tym w internecie, informacje zawarte w wykazie. Komisja usuwa z wykazu nazwy hut i rafinerii, które przestają być uznawane przez państwa członkowskie za odpowiedzialnych importerów zgodnie z art. 14 ust. 3, lub nazwy hut i rafinerii występujących w łańcuchu dostaw importerów, którzy przestają być uznawani za odpowiedzialnych importerów.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja przyjmuje decyzję o opublikowaniu, w tym w internecie, wykazu właściwych organów zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III oraz procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 13 ust. 2. Komisja regularnie uaktualnia ten wyraz.

2. Komisja przyjmuje decyzję o opublikowaniu, w tym w internecie, wykazu właściwych organów z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku III oraz zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 2 ust. 13. Komisja regularnie uaktualnia ten wyraz.

Uzasadnienie

Sprawozdawca zmienia sformułowania dotyczące procedury komitetowej, z wykorzystaniem właściwych wzorów, i uzgadnia art. 9 ust. 2 z art. 13 ust. 2, w którym zaproponowano procedurę doradczą.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się przy zastosowaniu podejścia opartego na analizie ryzyka. Ponadto kontrole mogą być przeprowadzane, gdy właściwy organ posiada istotne informacje, w tym na podstawie uzasadnionych wątpliwości wyrażonych przez osoby trzecie, dotyczące przestrzegania przepisów niniejszego rozporządzenia przez odpowiedzialnego importera.

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się przy zastosowaniu podejścia opartego na analizie ryzyka. Ponadto kontrole te są przeprowadzane, gdy właściwy organ posiada istotne informacje, w tym na podstawie uzasadnionych wątpliwości wyrażonych przez osoby trzecie, dotyczące przestrzegania przepisów niniejszego rozporządzenia przez odpowiedzialnego importera.

Uzasadnienie

Sprawozdawca chce uniemożliwić nadużywanie swobody decyzyjnej przez właściwy organ państwa członkowskiego oraz zapewnić prowadzenie kontroli, gdy organ otrzyma istotne uzasadnione zgłoszenia. Z tego względu sprawozdawca chce zastąpić wyrazy „mogą być” wyrazem „są”.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 11a

 

Utworzenie „europejskiego certyfikatu odpowiedzialności” w postaci oznakowania dla przedsiębiorstw działających na niższym szczeblu łańcucha dostaw minerałów

 

1. Przedsiębiorstwa działające na niższym szczeblu łańcucha dostaw i stosujące środki należytej staranności w oparciu o wytyczne OECD dotyczące należytej staranności lub równoważny system uznany zgodnie z niniejszym rozporządzeniem mogą otrzymać „europejski certyfikat odpowiedzialności”.

 

2. Przedsiębiorstwa z siedzibą w Unii działające na niższym szczeblu łańcucha dostaw minerałów i chcące uzyskać certyfikat mogą zwrócić się do właściwych organów państw członkowskich, szczegółowo przedstawiając stosowane przez siebie środki należytej staranności.

 

3. Na podstawie kryteriów określonych przez Komisję właściwe organy państw członkowskich mogą przyznać certyfikat przedsiębiorstwom z siedzibą w Unii działającym na niższym szczeblu łańcucha dostaw minerałów. Programy branżowe można uznać za równoważne z wymogami niniejszego rozporządzenia.

 

4. Komisja określa elementy graficzne oznakowania „europejski certyfikat odpowiedzialności”.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12a

 

Z myślą o jasności i pewności oraz spójności między podmiotami gospodarczymi, zwłaszcza MŚP, Komisja po zasięgnięciu opinii Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i OECD przygotuje niewiążące wytyczne w postaci podręcznika dla przedsiębiorstw, wyjaśniając w nim, jak najlepiej stosować kryteria na obszarach, które mogą być objęte zakresem niniejszego rozporządzenia. Podręcznik opiera się na definicji obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka podanej w art. 2 lit. e) i uwzględnia wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w tej dziedzinie.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy opinia komitetu ma być uzyskana w drodze procedury pisemnej, procedura ta kończy się bez osiągnięcia rezultatu, gdy przed upływem terminu na wydanie opinii zdecyduje o tym przewodniczący komitetu lub wniesie o to większość zwykła członków komitetu.

skreślony

 

Uzasadnienie

Sprawozdawca jest zdania, że ujęcie w niniejszym sprawozdaniu przepisu dotyczącego braku opinii komitetu jest nieuzasadnione, dlatego proponuje skreślenie drugiej części art. 13 ust. 2.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Uzasadnienie

Aby przyspieszyć proces ustawodawczy, w poprawce ujęto pomysł zgłoszony przez Holandię, który jest obecnie omawiany w Radzie. Poprawkę wniesiono, aby Parlament mógł wcześniej rozpocząć debatę nad tą propozycją i zająć odpowiednie stanowisko.

Poprawka  54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Trzy lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie co najmniej co sześć lat, Komisja dokonuje przeglądu funkcjonowania i skuteczności niniejszego rozporządzenia, w tym w odniesieniu do promocji i kosztów odpowiedzialnego pozyskiwania objętych zakresem jego stosowania minerałów pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka. Komisja składa sprawozdanie z przeglądu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

3. Dwa lata po dacie rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia, a następnie co trzy lata, Komisja dokonuje przeglądu funkcjonowania i skuteczności niniejszego rozporządzenia oraz ostatnich skutków programu odczuwanych zarówno w UE, jak i w terenie, w tym w odniesieniu do promocji i kosztów odpowiedzialnego pozyskiwania objętych zakresem jego stosowania minerałów pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka. Komisja składa sprawozdanie z przeglądu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

 

W procesie przeglądu Komisja:

 

- ocenia, czy jest wykonalne, by przedsiębiorstwa działające na niższym szczeblu łańcucha dostaw najlepiej jak potrafią wskazały procedury zachowania należytej staranności hut i rafinerii należących do ich łańcucha dostaw, dokonały ich przeglądu i oceniły, czy są one zgodne ze środkami należytej staranności zawartymi w wytycznych OECD dotyczących należytej staranności;

 

- analizuje możliwość objęcia kolejnych minerałów i metali zakresem niniejszego rozporządzenia na podstawie własnej oceny skutków oraz ewentualnego wystarczającego doświadczenia i specjalistycznej wiedzy na temat zachowania należytej staranności w łańcuchu dostaw danego minerału lub metalu.

Poprawka  55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 15a

 

Środki towarzyszące

 

1. W stosownym przypadku Komisja przedstawia w okresie przejściowym wniosek ustawodawczy ustanawiający środki towarzyszące w celu zwiększenia skuteczności niniejszego rozporządzenia zgodnie ze wspólnym komunikatem do Parlamentu Europejskiego i Rady pt. „Odpowiedzialne pozyskiwanie minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka. Ku zintegrowanemu podejściu UE” (JOIN (2014) 8).

 

Środki towarzyszące zapewniające zintegrowane podejście UE do obowiązku odpowiedzialnego pozyskiwania surowców przewidują:

 

a) wspieranie przedsiębiorstw prowadzących odpowiedzialne pozyskiwanie w postaci zachęt, pomocy technicznej oraz wytycznych dla przedsiębiorstw, z uwzględnieniem sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich miejsca w łańcuchu dostaw, aby ułatwić przestrzeganie wymogów niniejszego rozporządzenia;

 

b) bieżący dialog polityczny z państwami trzecimi i innymi zainteresowanymi stronami, obejmujący możliwość harmonizacji z krajowymi i regionalnymi systemami certyfikacji oraz współpracy z inicjatywami publiczno-prywatnymi;

 

c) dalszy rozwój ukierunkowanej współpracy na rzecz rozwoju z państwami trzecimi, w szczególności pomoc we wprowadzaniu do obrotu minerałów pochodzących z obszarów nieobjętych konfliktami i poprawę zdolności miejscowych przedsiębiorstw do stosowania niniejszego rozporządzenia;

 

d) ścisłą współpracę z państwami członkowskimi w podejmowaniu inicjatyw uzupełniających w dziedzinie informowania konsumentów, inwestorów i klientów, a także dalsze zachęty do odpowiedzialnego zachowania przedsiębiorstw i klauzule wykonania w umowach w sprawie zamówień publicznych podpisywanych przez organy krajowe zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE.

 

2. Komisja przedstawia roczne sprawozdanie z wyników dotyczące środków towarzyszących wdrożonych na podstawie ust. 1, ich oddziaływania oraz skuteczności.

Poprawka  56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia …*

 

___________________________

 

* Dz.U.: proszę wstawić datę: dwa lata od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2014 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek ustawodawczy mający na celu utrudnienie ugrupowaniom zbrojnym na obszarach dotkniętych konfliktami i obszarach wysokiego ryzyka finansowania ich działań z wykorzystaniem dochodów z wydobycia minerałów i handlu nimi. Przyjęte podejście koncentruje się na ułatwieniu przedsiębiorstwom odpowiedzialnego pozyskiwania cyny, tantalu, wolframu i złota oraz zachęceniu do korzystania z legalnych kanałów handlu.

Kontekst historyczny

Wniosek ten stanowi wkład UE w międzynarodowe starania na rzecz rozwiązania problemów występujących w krajach bogatych w zasoby, lecz podatnych na konflikty zbrojne, np. w regionie Wielkich Jezior, i opiera się na tych staraniach. Dwa najlepiej znane dokumenty przyjęto odpowiednio w 2011 r. i 2010 r.; są to: Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka (wytyczne OECD dotyczące należytej staranności) oraz sekcja 1502 amerykańskiej ustawy „Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act”.

Treść

Komisja, również w odpowiedzi na rezolucje Parlamentu, przedstawiła wniosek w sprawie projektu rozporządzenia, które ustanawia unijny system certyfikacji własnej importerów cyny, tantalu i wolframu i złota chcących prowadzić odpowiedzialny przywóz do Unii. Certyfikacja własna oznacza wymóg zachowania przez unijnych importerów tych metali i ich rud „należytej staranności” – tj. unikania wyrządzania szkód w miejscu wydobycia – dzięki monitorowaniu zakupów i sprzedaży oraz zarządzania nimi zgodnie z pięcioma etapami określonymi w wytycznych OECD dotyczących należytej staranności. Rozporządzenie umożliwia importerom unijnym wzmożenie dotychczasowych wysiłków na rzecz zapewnienia czystych łańcuchów dostaw w legalnym handlu z podmiotami działającymi w krajach dotkniętych konfliktami. W celu zwiększenia odpowiedzialności publicznej hut i rafinerii, zwiększenia przejrzystości w łańcuchu dostaw i ułatwienia odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów UE zamierza publikować coroczny wykaz unijnych i światowych „odpowiedzialnych hut i rafinerii”. W UE działa ponad 400 importerów takich rud i metali; należy ona również do największych rynków cyny, tantalu wolframu i złota.

Argumenty na poparcie wniosku Komisji

Sprawozdawca ogólnie popiera wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia. Wniosek koncentruje się na najskuteczniejszym ogniwie unijnego łańcucha dostaw tych minerałów, czyli hutach i rafineriach, aby ułatwić przepływ informacji dotyczących zachowania należytej staranności do użytkowników końcowych. Huty i rafinerie są ostatnim punktem, w którym można prześledzić pochodzenie minerałów. Wszelkie informacje, które można uzyskać od hut i rafinerii na temat ich dostawców, mają znaczenie z perspektywy zachowania należytej staranności. Wniosek Komisji umożliwia unijnym przedsiębiorstwom lepsze spełnienie wymogów określonych w ustawie Dodda-Franka.

Sprawozdawca zgadza się również, że ten system unijny (podobnie jak wytyczne OECD) powinien obejmować wszystkie obszary dotknięte konfliktami i obszary wysokiego ryzyka. W przeciwieństwie do amerykańskiej ustawy Dodda-Franka, która jak dotąd koncentruje się wyłącznie na regionie Wielkich Jezior, UE chce, aby przedsiębiorstwa na całym świecie unikały wyrządzania szkód. Sprawozdawca jest zdania, że UE nie powinna sporządzać wykazu obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka, lecz dostarczyć przedsiębiorstwom odpowiedni podręcznik zawierający narzędzia, których potrzebują, aby zachować należytą staranność.

Sprawozdawca popiera również podejście oparte na dobrowolności, które odzwierciedlono we wniosku Komisji. Sprawozdawca uważa, że presja rynkowa na niewielkim przejrzystym rynku importerów oraz hut i rafinerii powinna zaowocować wysokim poziomem uczestnictwa. Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje przewidziane w komunikacie uzupełniającym środki towarzyszące[1] służące osiągnięciu wysokiego poziomu uczestnictwa i wyraża nadzieję, że możliwe będzie nie tylko wdrożenie tych środków równocześnie z rozporządzeniem, lecz również że Parlament będzie informowany o ich wdrażaniu.

Ponadto sprawozdawca jest zdania, że wybór podejścia opartego na dobrowolności umożliwia UE skuteczniejszą współpracę z programami zachowania należytej staranności w łańcuchu dostaw opracowanymi przez organizacje branżowe, które zgodnie z wytycznymi OECD wprowadziły światowe normy w swoich dziedzinach.

Odpowiedzialni importerzy mogą pozyskiwać minerały wyłącznie ze źródeł, jakimi są huty i rafinerie objęte audytem prowadzonym przez podmioty zewnętrzne. Dzięki tym audytom system unijny zapewni zatem rzetelne informacje o dostawcach i kopalniach. Stopniowy wzrost liczby hut poddawanych audytowi pozwoli na dostosowanie sektora do przepisów bez zakłóceń w dostawach.

Podejście oparte na dobrowolności skłoni pierwsze odpowiedzialne przedsiębiorstwa do uczestnictwa. Grupa ta będzie stopniowo powiększać się dzięki presji w postaci konkurencji rynkowej. Przedsiębiorstwa mogą przystępować do systemu we własnym tempie. Możliwe jest dobre przygotowanie decyzji o przystąpieniu oraz ograniczenie kosztów.

Sprawozdawca oczekuje współpracy z odpowiedzialnymi przedsiębiorstwami, aby uniknąć tymczasowych niedoborów dostaw, uniknąć ograniczenia działalności gospodarczej na obszarach dotkniętych konfliktami i wspierać legalny handel.

Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości niefinansowej

Sprawozdawca opowiada się za wykorzystaniem istniejących narzędzi do wsparcia sprawozdawczości w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw w przypadku handlu minerałami. Dyrektywa w sprawie ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez duże przedsiębiorstwa oraz grupy nakłada na duże przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 500 pracowników wymóg ujawniania informacji na temat polityki praw człowieka, zwalczania korupcji i należytej staranności w łańcuchu dostaw. Dyrektywa ta przewiduje, że w 2016 r. Komisja opracuje wytyczne mające ułatwić ujawnianie tych informacji od momentu wejścia w życie dyrektywy (w 2017 r.). Sprawozdawca będzie przekonywał Komisję do ujęcia w tych wytycznych wskaźników efektywności w odniesieniu do obowiązku ujawniania informacji dotyczących handlu minerałami objętymi zakresem omawianego rozporządzenia. Problemy związane z udziałem przedsiębiorstwa w handlu minerałami z regionów dotkniętych konfliktami, który może przynieść skutek uboczny w postaci podsycenia konfliktu, są zbyt istotne, aby je pominąć w tym kontekście. Gdy Komisja zobowiąże się do uwzględnienia wspomnianych wskaźników, wymogi w zakresie sprawozdawczości, takie jak wymogi przewidziane w wytycznych OECD, zaczną obowiązywać duże przedsiębiorstwa unijne.

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sprawozdawca jest zdania, że należy umożliwić uczestnictwo MŚP w systemie unijnym, jeżeli chcą one dołączyć do awangardy, lecz nie chce ich do tego zmuszać. Zdaniem sprawozdawcy również w tym przypadku Komisja słusznie wybiera podejście oparte na dobrowolności. Przy właściwych zachętach i właściwej pomocy, przewidzianych w środkach towarzyszących, MŚP mogą przekonać się do uczestnictwa z własnej woli i zgodnie z przyjętą przez nie logiką prowadzenia działalności gospodarczej.

Zwiększenie efektywności rozporządzenia

Sprawozdawca proponuje dalsze poprawki mające zwiększyć efektywność rozporządzenia. Aby nie karać podmiotów przyjaznych dla środowiska, według sprawozdawcy należy przyjąć rozwiązanie OECD i wykluczyć metale, co do których można zasadnie przyjąć, że zostały poddane recyklingowi. Odzwierciedla to zarówno praktyczną słuszność wytycznych OECD, jak i należytą staranność, która będzie nieustannie potrzebna do powstrzymania nadużyć.

Utworzono wiele innych systemów zachowania należytej staranności w łańcuchach dostaw. Sprawozdawca chce uniknąć podwójnych audytów. Dobrowolny system powinien być jak najbardziej efektywny i skuteczny. Komisja powinna opracować właściwe narzędzia służące ocenia działania innych systemów zachowania należytej staranności w łańcuchach dostaw. Trzeba opracować jasne kryteria umożliwiające zdecydowanie, które z tych systemów należy uznać.

Sprawozdawca opowiada się za przeprowadzeniem przeglądu po trzech latach, gdyż będzie to istotny moment w tworzeniu najbardziej efektywnego systemu. Termin przeglądu będzie jednak zależał od tego, kiedy system zacznie funkcjonować. Aby można było przeprowadzić poważny przegląd, muszą upłynąć dwa roczne cykle.

Zwiększenie uczestnictwa w programie dzięki właściwym zachętom

Sprawozdawca chce jak najbardziej wyeksponować te przedsiębiorstwa, które podejmują właściwe działania. Wykaz hut powinien zawierać kolumnę określającą minerał i grupować huty i rafinerie według minerałów, aby importerzy i inne podmioty mogli łatwo przeszukiwać dokument.

Z tego samego względu sprawozdawca chce wprowadzić wykaz odpowiedzialnych importerów. Importerzy, którzy postanowią pójść o krok dalej, powinni być za to nagradzani i zyskiwać pod względem wizerunku publicznego. Cel ten można by osiągnąć dzięki wykazowi odpowiedzialnych importerów.

Sprawozdawca jest zdania, że uczestnictwo importerów oraz hut i rafinerii stanowi podstawowy warunek skuteczności rozporządzenia. Dzięki środkom towarzyszącym, takim jak zachęty dla MŚP, uczestniczyć będzie znacznie więcej importerów, co ulepszy system.

Sprawozdawca chce także rozszerzenia definicji importerów, aby również przedsiębiorstwom handlowym umożliwić certyfikację własną i uczestnictwo w nowym systemie.

Udział Parlamentu i procedura komitetowa

Sprawozdawca zdaje sobie sprawę, że wiele zagadnień praktycznych zostanie ujętych w podręcznikach i wytycznych. Sprawozdawca chce omówić w Parlamencie w gronie kolegów sposoby zapewnienia właściwej równowagi między elastycznością operacyjną w wykonywaniu rozporządzenia a prawidłowym zaangażowaniem prawodawcy w istotne sprawy praktyczne, takie jak częstotliwość wymaganych audytów.

Ponadto sprawozdawca chce zaproponować kilka poprawek dotyczących procedury komitetowej. W przypadkach, gdy rozporządzenie faktycznie nie zostawia Komisji swobody decyzyjnej, tylko wymaga od niej wykonania przepisów, stosownym rozwiązaniem są akty wykonawcze. Jeżeli jednak w procedurze ustawodawczej zmieni się charakter tej relacji i Komisja uzyska większą swobodę decyzyjną dzięki poprawkom, lepszym rozwiązaniem mogą stać się akty delegowane.

Sprawozdawca już teraz chciałby zrezygnować ze zdezaktualizowanej procedury regulacyjnej i zastąpić ją procedurą doradczą, którą Komisja przewiduje w art. 13 ust. 2. Ponadto dla sprawozdawcy nie do przyjęcia jest przepis dotyczący braku opinii komitetu.

  • [1]  Wspólny Komunikat „Odpowiedzialne pozyskiwanie minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka – Ku zintegrowanemu podejściu” z dnia 5 marca 2014 r. (JOIN (2014) 8).

OPINIA Komisji Rozwoju (23.3.2015)

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego unijny system certyfikacji własnej w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw odpowiedzialnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka
(COM(2014)0111 – C7‑0092/2014 – 2014/0059(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Bogdan Brunon Wenta

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca w pełni popiera główny cel wniosku ustawodawczego, czyli zerwanie związku pomiędzy konfliktem a nielegalną eksploatacją minerałów. Zerwanie tego związku jest niezbędne, ponieważ tzw. minerały z regionów ogarniętych konfliktami podważają dążenia rządów do sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społeczno-gospodarczego, dobrego sprawowania rządów, praworządności i ochrony praw człowieka.

Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka zostały przyjęte przez Radę OECD na szczeblu ministerialnym w dniu 25 maja 2011 r. Ich celem jest wsparcie przedsiębiorstw w zakresie szanowania praw człowieka oraz unikanie podsycania konfliktu przez stosowane przez te przedsiębiorstwa praktyki pozyskiwania minerałów. Wytyczne OECD zostały uznane za dobrowolne ramy międzynarodowe dotyczące środków należytej staranności podejmowanych przez przedsiębiorstwa, które są zobowiązane do złożenia sprawozdania z minerałów z regionów ogarniętych konfliktami zgodnie z sekcją 1502 ustawy Dodda-Franka. Ponadto otrzymały one wsparcie Organizacji Narodów Zjednoczonych, a deklaracja z Lusaki, podpisana przez 11 głów państw będących stroną Międzynarodowej Konferencji w sprawie Regionu Wielkich Jezior (ICGLR), stanowi, że procedury i normy ustanowione w wytycznych OECD zostaną włączone do sześciu narzędzi regionalnej inicjatywy przeciwko nielegalnej eksploatacji zasobów naturalnych. Pomimo tak szerokiego poparcia poziom wykorzystania tych dobrowolnych ram na rzecz środków należytej staranności przez przedsiębiorstwa pozostał nieznaczny (jedynie 12%).

Wniosek Komisji w jego obecnej formie, oparty na podejściu polegającym na „niewyrządzaniu szkody”, również nie napawa optymizmem co do rezultatów. Sprawozdawca jest zdania, że Unia Europejska powinna przejąć wiodącą rolę w tej dziedzinie i opracować obowiązkowy mechanizm certyfikacji własnej dla rafinerii i importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka. Podejście to byłoby zgodne z opcją IV rozważaną w ocenie skutków przygotowanej przez Komisję.

Niniejszy wniosek dotyczący rozporządzenia nie może być postrzegany wyłącznie jako wewnętrznie spójny instrument polityki handlowej, gdyż należy oceniać go z szerszej perspektywy międzynarodowej, co obejmuje też współpracę na rzecz rozwoju. W celu zagwarantowania skuteczności wdrożenia programu konieczne jest, by środki towarzyszące przedstawione we wspólnym komunikacie zatytułowanym „Odpowiedzialne pozyskiwanie minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka. Ku zintegrowanemu podejściu UE” (JOIN (2014)8) były wdrażane równolegle z niniejszym rozporządzeniem.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Naturalne surowce mineralne na obszarach dotkniętych konfliktami i obszarach wysokiego ryzyka − chociaż posiadają ogromny potencjał wspierania rozwoju − mogą być przyczyną sporów, gdy przychody z ich eksploatacji przyczyniają się do wybuchu lub kontynuacji konfliktów z użyciem siły, podważając krajowe zobowiązania na rzecz rozwoju, dobrych rządów i praworządności. Zerwanie związku pomiędzy konfliktem a nielegalną eksploatacją minerałów na tych obszarach ma zasadnicze znaczenie dla pokoju i stabilności.

(1) Naturalne surowce mineralne na obszarach dotkniętych konfliktami i obszarach wysokiego ryzyka − chociaż posiadają ogromny potencjał wspierania rozwoju w przypadku zrównoważonego zarządzania nimi przyczyną sporów, gdy przychody z ich eksploatacji przyczyniają się do wybuchu lub kontynuacji konfliktów z użyciem siły, podważając krajowe zobowiązania na rzecz rozwoju, dobrych rządów i praworządności. Zerwanie związku pomiędzy konfliktem a nielegalną eksploatacją minerałów na tych obszarach ma zasadnicze znaczenie dla pokoju i stabilności.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a) Przypadki naruszenia praw człowieka są powszechne w przemyśle wydobywczym i mogą obejmować pracę dzieci, przemoc seksualną, zaginięcia osób, przymusowe wysiedlenia oraz niszczenie miejsc kultu lub miejsc o znaczeniu kulturowym.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Dnia 7 października 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą Unię do przyjęcia rozwiązań prawnych zgodnych z kierunkami określonymi w przyjętej w Stanach Zjednoczonych ustawie o „minerałach z regionów ogarniętych konfliktami” tj. sekcji 1502 ustawy „Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act”; natomiast Komisja w komunikatach z 20119 r. i 201210 r. zapowiedziała, że zamierza zbadać sposoby poprawy przejrzystości w łańcuchu dostaw, w tym aspektów należytej staranności. W drugim z tych komunikatów, zgodnie ze zobowiązaniem podjętym na spotkaniu Rady OECD na szczeblu ministerialnym w maju 2011 r., Komisja opowiedziała się za zwiększeniem wsparcia i szerszym stosowaniem Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych i wytycznych OECD dotyczących należytej staranności – nawet poza państwami należącymi do OECD.

(7) W swoich rezolucjach z dnia 7 października 2010 r.8a, 8 marca 2011 r.8b, 5 lipca 2011 r.8c i 26 lutego 2014 r.8d Parlament Europejski wezwał Unię do przyjęcia rozwiązań prawnych zgodnych z kierunkami określonymi w przyjętej w Stanach Zjednoczonych ustawie o „minerałach z regionów ogarniętych konfliktami” tj. sekcji 1502 ustawy „Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act”; natomiast Komisja w komunikatach z 20119 r. i 201210 r. zapowiedziała, że zamierza zbadać sposoby poprawy przejrzystości w łańcuchu dostaw, w tym aspektów należytej staranności. W drugim z tych komunikatów, zgodnie ze zobowiązaniem podjętym na spotkaniu Rady OECD na szczeblu ministerialnym w maju 2011 r., Komisja opowiedziała się za zwiększeniem wsparcia i szerszym stosowaniem Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych i wytycznych OECD dotyczących należytej staranności – nawet poza państwami należącymi do OECD.

__________________

__________________

 

8a Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 października 2010 r. w sprawie braku ochrony praw człowieka i sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga.

 

8b Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie podatków i rozwoju – współpracy z krajami rozwijającymi się w zakresie wspierania dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania.

 

8c Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie zwiększenia skuteczności polityki rozwojowej UE.

 

8d Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie promowania rozwoju za pomocą odpowiedzialnych praktyk biznesowych, w tym w odniesieniu do roli przemysłu wydobywczego w krajach rozwijających się.

9 Rynki towarowe i surowce, COM(2011) 25 final.

9 Rynki towarowe i surowce, COM(2011) 25 final.

10 Handel, wzrost gospodarczy i rozwój, COM(2012) 22 final.

10 Handel, wzrost gospodarczy i rozwój, COM(2012) 22 final.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) W kontekście niniejszego rozporządzenia należyta staranność w łańcuchu dostaw jest ciągłym, proaktywnym i reaktywnym procesem, w ramach którego podmioty gospodarcze monitorują swoje zakupy i sprzedaż oraz zarządzają nimi w celu zapewnienia, aby nie przyczyniały się one do konfliktów ani do ich negatywnych skutków.

(9) W kontekście niniejszego rozporządzenia oraz zgodnie z wytycznymi OECD dotyczącymi należytej staranności, należyta staranność w łańcuchu dostaw jest ciągłym, proaktywnym i reaktywnym procesem, w ramach którego podmioty gospodarcze monitorują swoje zakupy i sprzedaż na wyższym i na niższym szczeblu łańcucha dostaw oraz zarządzają nimi w celu zapewnienia, aby prowadzono je z poszanowaniem praw człowieka i aby nie przyczyniały się one do konfliktów ani do ich negatywnych skutków, zarówno bezpośrednio w obrębie sektora wydobywczego, jak i pośrednio w szerszych społecznościach.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Przedsiębiorstwa unijne poprzez konsultacje społeczne wyraziły zainteresowanie odpowiedzialnym pozyskiwaniem minerałów i przedstawiały sprawozdania na temat obecnych programów branżowych służących realizacji ich celów w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, wniosków klientów lub bezpieczeństwa dostaw. Przedsiębiorstwa unijne zgłaszały jednak również niezliczone trudności z zachowaniem należytej staranności w łańcuchu dostaw na skutek długości i złożoności światowych łańcuchów dostaw, obejmujących dużą liczbę podmiotów, które często nie posiadają wystarczającej świadomości lub mają obojętny stosunek do kwestii etycznych. Komisja powinna monitorować koszty odpowiedzialnego pozyskiwania i ich możliwy wpływ na konkurencyjność, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw.

(12) Przedsiębiorstwa unijne poprzez konsultacje społeczne wyraziły zainteresowanie odpowiedzialnym pozyskiwaniem minerałów i przedstawiały sprawozdania na temat obecnych programów branżowych służących realizacji ich celów w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, wniosków klientów lub bezpieczeństwa dostaw. Zgodnie z wytycznymi OECD dotyczącymi należytej staranności dostrzega się, że zachowywanie należytej staranności na obszarach dotkniętych konfliktami i obszarach wysokiego ryzyka nastręcza wyzwań natury praktycznej, a ponadto, że przy jej zachowywaniu konieczna jest w związku z tym elastyczność. Charakter i zakres należytej staranności adekwatnej do indywidualnych okoliczności, w jakich znajdują się przedsiębiorstwa, zależy od szeregu czynników, w tym między innymi od ich wielkości i usytuowania w łańcuchu dostaw, z pełnym uwzględnieniem wyzwań stojących przed małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Huty i rafinerie są ważnym elementem światowego łańcucha dostaw minerałów, gdyż stanowią zwykle ostatni etap, na którym można skutecznie zapewnić należytą staranność poprzez gromadzenie, ujawnianie i weryfikowanie informacji na temat pochodzenia minerałów oraz łańcucha dowodowego. Po tym etapie przetwórstwa prześledzenie pochodzenia minerałów często uważa się za niewykonalne. Unijny wykaz odpowiedzialnych hut i rafinerii może zatem zapewnić przedsiębiorstwom działającym na niższym szczeblu łańcucha dostaw przejrzystość i pewność dotyczącą praktyk w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw.

(13) Importerzy są ważnym elementem światowego łańcucha dostaw minerałów i metali, gdyż zwykle lepiej nadają się do gromadzenia, ujawniania i weryfikowania informacji na temat pochodzenia minerałów i metali oraz łańcucha dowodowego. Unijny wykaz odpowiedzialnych importerów może zatem zapewnić przedsiębiorstwom działającym na niższym szczeblu łańcucha dostaw przejrzystość i pewność, a one same muszą dostosować się do praktyk w zakresie należytej staranności zdefiniowanych w niniejszym rozporządzeniu i wytycznych OECD dotyczących należytej staranności, w zależności od swojej pozycji w łańcuchu dostaw.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Właściwe organy państw członkowskich są odpowiedzialne za zapewnienie jednolitej zgodności certyfikacji własnej odpowiedzialnych importerów poprzez przeprowadzenie odpowiednich kontroli ex post w celu sprawdzenia, czy posiadający certyfikację własną odpowiedzialni importerzy minerałów lub metali objętych zakresem stosowania rozporządzenia wypełniają obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw. Dokumentację takich kontroli należy przechowywać przez co najmniej pięć lat. Państwa członkowskie są odpowiedzialne za określenie zasad mających zastosowanie do naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia.

(14) Właściwe organy państw członkowskich są odpowiedzialne za zapewnienie jednolitej zgodności certyfikacji odpowiedzialnych importerów poprzez przeprowadzenie odpowiednich kontroli ex post w celu sprawdzenia, czy posiadający certyfikację odpowiedzialni importerzy minerałów lub metali objętych zakresem stosowania rozporządzenia wypełniają obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw. Dokumentację takich kontroli należy przechowywać przez co najmniej pięć lat. Komisja powinna być odpowiedzialna za określenie wspólnych zasad mających zastosowanie do naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia i powiadomienie o nich państw członkowskich.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) W celu zapewnienia właściwego wykonania niniejszego rozporządzenia należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze. Komisja powinna wykonywać uprawnienia wykonawcze dotyczące wykazu odpowiedzialnych hut i rafinerii oraz wykazu właściwych organów państw członkowskich zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/201111.

(15) W celu zapewnienia właściwego wykonania niniejszego rozporządzenia należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze. Komisja powinna wykonywać uprawnienia wykonawcze dotyczące wykazu odpowiedzialnych importerów oraz wykazu właściwych organów państw członkowskich zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/201111.

__________________

_______________

11 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

 

11 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a) W celu zapewnienia skuteczności niniejszego rozporządzenia, poprzez definiowanie na bieżąco minerałów i metali, których pozyskiwanie jest wykorzystywane do finansowania ugrupowań zbrojnych i sił bezpieczeństwa w obszarach dotkniętych konfliktami i obszarach wysokiego ryzyka, uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej powinny zostać przekazane Komisji w odniesieniu do wprowadzania dowolnych i koniecznych zmian do wykazu minerałów i metali określonego w załączniku I. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Komisja powinna regularnie przedstawiać Radzie i Parlamentowi Europejskiemu sprawozdania na temat wyników systemu. Nie później niż trzy lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie co sześć lat Komisja powinna dokonywać przeglądu funkcjonowania i skuteczności niniejszego rozporządzenia, w tym również w odniesieniu do promowania odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów objętych zakresem jego stosowania, pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka. Sprawozdaniom tym mogą w razie potrzeby towarzyszyć odpowiednie wnioski legislacyjne, które mogą wprowadzać środki obowiązkowe.

(16) Komisja powinna regularnie przedstawiać Radzie i Parlamentowi Europejskiemu sprawozdania na temat wyników systemu. Nie później niż trzy lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie co sześć lat Komisja powinna dokonywać przeglądu funkcjonowania i skuteczności niniejszego rozporządzenia, w tym również w odniesieniu do promowania odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów i metali objętych zakresem jego stosowania, pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka. Sprawozdaniom tym mogą w razie potrzeby towarzyszyć odpowiednie wnioski legislacyjne.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia unijny system certyfikacji własnej w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw w celu ograniczenia możliwości handlu cyną, tantalem i wolframem, ich rudami oraz złotem przez ugrupowania zbrojne i siły bezpieczeństwa12. Ma ono na celu zapewnienie przejrzystości i pewności w odniesieniu do praktyk w zakresie dostaw stosowanych przez importerów, huty i rafinerie pozyskujących surowce na obszarach dotkniętych konfliktami i obszarach wysokiego ryzyka.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia unijny system certyfikacji w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw, który ma charakter obowiązkowy w celu wyeliminowania przemytu minerałów i metali przez ugrupowania zbrojne i siły bezpieczeństwa12. Ma ono na celu zapewnienie przejrzystości i pewności w odniesieniu do łańcucha dostaw minerałów i metali, a w szczególności dotyczy hut i rafinerii pozyskujących surowce na obszarach dotkniętych konfliktami i obszarach wysokiego ryzyka.

__________________

 

12„Ugrupowania zbrojne i siły bezpieczeństwa” zgodnie z definicją zawartą w załączniku II do Wytycznych OECD dotyczących należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka: wydanie drugie, OECD Publishing (OECD (2013), http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.

 

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

 

2. Niniejsze rozporządzenie określa obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw dla unijnych importerów, którzy decydują się na certyfikację własną jako odpowiedzialni importerzy minerałów i metali zawierających cynę, wolfram, tantal i złoto lub składających się z cyny, tantalu, wolframu i złota, zgodnie z załącznikiem I.

2. Niniejsze rozporządzenie określa obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw dla wszystkich unijnych importerów, którzy pozyskują minerały i metale objęte niniejszym rozporządzeniem, zgodnie z wytycznymi OECD dotyczącymi należytej staranności. Rozporządzenie to powstało w celu zapewnienia przejrzystości i identyfikowalności praktyk tych importerów w zakresie dostaw w sytuacji, gdy zaopatrują się oni na obszarach dotkniętych konfliktami i obszarach wysokiego ryzyka, w celu ograniczenia konfliktów z użyciem siły i przypadków naruszania praw człowieka oraz zapobiegania im poprzez ograniczanie możliwości handlowania tymi minerałami i metalami przez ugrupowania zbrojne i siły bezpieczeństwa.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do przedsiębiorstw na wszystkich szczeblach łańcucha dostaw minerałów i metali, które mogą dostarczać lub wykorzystywać minerały i metale pochodzące z obszarów dotkniętych konfliktami lub obszarów wysokiego ryzyka.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b. Aby uniknąć niezamierzonych zakłóceń rynku, w niniejszym rozporządzeniu zawarto rozróżnienie między rolą przedsiębiorstw na wyższym szczeblu łańcucha dostaw a rolą przedsiębiorstw na niższym szczeblu tego łańcucha. Zachowanie należytej staranności musi być dostosowane do działalności przedsiębiorstwa i jego pozycji w łańcuchu dostaw.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

 

 

2c. Komisja, we współpracy z jednostkami certyfikującymi i zgodnie z wytycznymi OECD, może określić dalsze wytyczne dotyczące obowiązków przedsiębiorstw, w zależności od ich pozycji w łańcuchu dostaw, oraz zapewnia ujęcie w systemie elastycznej procedury uwzględniającej pozycję MŚP.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) „minerały” oznaczają rudy i koncentraty zawierające cynę, tantal i wolfram oraz złoto, zgodnie z załącznikiem I;

a) „minerały i metale objęte zakresem niniejszego rozporządzenia” oznaczają wszystkie minerały i metale zgodnie z załącznikiem I;

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) „metale” oznaczają metale zawierające cynę, tantal, wolfram i złoto lub składające się z cyny, wolframu, tantalu i złota, zgodnie z załącznikiem I;

skreślona

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) „wytyczne OECD dotyczące należytej staranności” oznaczają wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w łańcuchach dostaw minerałów pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami lub obszarów wysokiego ryzyka: wydanie drugie, OECD Publishing (OCED(2013)), w tym wszystkie zalecenia Rady, załączniki i dodatki, które można okresowo zmienić lub zastąpić.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) „obszary dotknięte konfliktami i obszary wysokiego ryzyka” oznaczają obszary znajdujące się w stanie konfliktu zbrojnego, niestabilne obszary pokonfliktowe, jak również obszary, na których zarządzanie i bezpieczeństwo są słabe lub nie istnieją, takie jak państwa upadłe, oraz na których odnotowuje się powszechne i regularne przypadki naruszeń prawa międzynarodowego, w tym naruszenia praw człowieka;

e) „obszary dotknięte konfliktami i obszary wysokiego ryzyka” oznaczają obszary charakteryzujące się występowaniem konfliktu zbrojnego, przemocy stosowanej na szeroką skalę oraz innego ryzyka powstawania szkód dla ludzi, w związku z czym uznaje się, że:

 

(i) konflikt zbrojny może przybierać różne formy, takie jak konflikt z elementem międzynarodowym lub bez elementu międzynarodowego, w który zaangażowane mogą być dwa państwa lub większa ich liczba, przy czym może on obejmować wojnę wyzwoleńczą, powstania lub wojny domowe; oraz

 

(ii) obszary wysokiego ryzyka mogą obejmować obszary charakteryzujące się niestabilnością polityczną lub represjami, słabością instytucjonalną, brakiem bezpieczeństwa, załamaniem infrastruktury cywilnej i stosowaniem na szeroką skalę przemocy, przy czym na obu tych obszarach powszechnie występują przypadki naruszeń praw człowieka i naruszeń prawa krajowego lub międzynarodowego;

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa) „przedsiębiorstwa działające na niższym szczeblu łańcucha dostaw” oznaczają przedsiębiorstwa handlowe i giełdy metali, producentów komponentów, producentów produktów, producentów urządzeń oryginalnych i detalistów;

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) „importer” oznacza osobę fizyczną lub prawną zgłaszającą minerały lub metale objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia w celu dopuszczenia do swobodnego obrotu w rozumieniu art. 79 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/199213;

g) „importer” oznacza osobę fizyczną lub prawną wprowadzającą po raz pierwszy na rynek minerały lub metale objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia w celu dopuszczenia do swobodnego obrotu w rozumieniu art. 79 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/199213;

__________________

__________________

13 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1).

13 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1).

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h) „odpowiedzialny importer” oznacza importera, który decyduje się na certyfikację własną zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym rozporządzeniu;

h) „odpowiedzialny importer” oznacza importera minerałów i metali, który stosuje się do zasad określonych w niniejszym rozporządzeniu;

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha) „odpowiedzialne przedsiębiorstwo” oznacza przedsiębiorstwo, które stosuje się do obowiązków w zakresie należytej staranności określonych w wytycznych OECD dotyczących należytej staranności;

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i) certyfikacja własna” oznacza złożenie oświadczenia o wypełnianiu obowiązków w odniesieniu do systemów zarządzania, zarządzania ryzykiem, audytu przeprowadzanego przez podmiot zewnętrzny i ujawniania informacji zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

i) europejski certyfikat odpowiedzialnego importera” oznacza dokument wydawany przez właściwe organy każdemu importerowi, który stosuje się do przepisów określonych w niniejszym rozporządzeniu;

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera n a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

na) „przedsiębiorstwa działające na wyższym szczeblu łańcucha dostaw” oznaczają przedsiębiorstwa prowadzące działalność wydobywczą (o charakterze rzemieślniczym na małą lub dużą skalę), przedsiębiorstwa handlowe lub eksporterów z kraju pochodzenia minerałów i metali, międzynarodowe przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie koncentratów, przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie ponownego przetwarzania minerałów i metali oraz huty/ rafinerie.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera o

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

o) „należyta staranność w łańcuchu dostaw” dotyczy obowiązków odpowiedzialnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud, oraz złota w odniesieniu do ich systemów zarządzania, zarządzania ryzykiem, audytu przeprowadzanego przez podmiot zewnętrzny i ujawniania informacji w celu identyfikacji i eliminowania faktycznego i możliwego ryzyka związanego z obszarami dotkniętymi konfliktami i obszarami wysokiego ryzyka, aby zapobiec negatywnym skutkom związanym z pozyskiwaniem lub je ograniczyć;

o) „należyta staranność w łańcuchu dostaw” dotyczy obowiązków odpowiedzialnych przedsiębiorstw w odniesieniu do ich systemów zarządzania, zarządzania ryzykiem, audytu przeprowadzanego przez podmiot zewnętrzny i ujawniania informacji w celu identyfikacji i eliminowania faktycznego i możliwego ryzyka związanego z obszarami dotkniętymi konfliktami i obszarami wysokiego ryzyka, aby zapobiec negatywnym skutkom związanym z pozyskiwaniem lub je ograniczyć oraz dopilnować, aby działalność ta nie przyczyniała się do nielegalnego handlu minerałami i metalami ani do finansowania konfliktów oraz nie umożliwiała naruszania praw człowieka;

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera q a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

qa) „ugrupowania zbrojne i siły bezpieczeństwa” oznaczają ugrupowania, o których mowa w załączniku II do wytycznych OECD dotyczących należytej staranności;

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Certyfikacja własna odpowiedzialnego importera

Certyfikacja odpowiedzialnego importera

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Każdy importer minerałów lub metali objęty zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia może dokonać certyfikacji własnej jako odpowiedzialnego importera poprzez złożenie właściwemu organowi państwa członkowskiego oświadczenia, że wypełnia obowiązki dotyczące należytej staranności w łańcuchu dostaw określone w niniejszym rozporządzeniu. Oświadczenie zawiera dokumentację, w której importer potwierdza wypełnianie tych obowiązków, w tym wyniki audytów przeprowadzonych przez niezależne podmioty zewnętrzne.

1. Każdy importer minerałów lub metali objęty zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia uzyskuje certyfikację jako odpowiedzialny importer od właściwego organu państwa członkowskiego po złożeniu oświadczenia, że wypełnia obowiązki dotyczące należytej staranności w łańcuchu dostaw określone w niniejszym rozporządzeniu. Oświadczenie zawiera dokumentację, w której importer potwierdza wypełnianie tych obowiązków, w tym wyniki audytów przeprowadzonych przez niezależne podmioty zewnętrzne.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Właściwe organy państwa członkowskiego przeprowadzają odpowiednie kontrole ex post w celu zapewnienia, aby posiadający certyfikację własną odpowiedzialni importerzy minerałów lub metali objętych zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia wypełniali obowiązki zgodnie z art. 4, 5, 6 i 7 niniejszego rozporządzenia.

2. Właściwe organy państwa członkowskiego przeprowadzają odpowiednie kontrole ex post w celu zapewnienia, aby posiadający certyfikację odpowiedzialni importerzy minerałów lub metali objętych zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia wypełniali obowiązki zgodnie z art. 4, 5, 6 i 7 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Obowiązki w zakresie systemu zarządzania

Obowiązki importerów w zakresie systemu zarządzania

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Odpowiedzialny importer minerałów lub metali objęty zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia:

Każdy importer minerałów i metali objęty zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia, zgodnie z wytycznymi OECD dotyczącymi należytej staranności:

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) przyjmuje i wyraźnie przedstawia dostawcom oraz podaje do publicznej wiadomości swoją politykę łańcucha dostaw w odniesieniu do minerałów i metali, które mogą pochodzić z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka;

a) przyjmuje i wyraźnie oraz systematycznie przedstawia dostawcom oraz podaje do publicznej wiadomości swoją politykę łańcucha dostaw w odniesieniu do minerałów i metali, które mogą pochodzić z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka;

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Obowiązki w zakresie zarządzania ryzykiem

Obowiązki importerów w zakresie zarządzania ryzykiem

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 5a

 

Obowiązki w zakresie systemu zarządzania i obowiązki w zakresie zarządzania ryzykiem dotyczące przedsiębiorstw

 

Przedsiębiorstwa działające na niższym szczeblu łańcucha dostaw określają, najlepiej jak potrafią, procedury należytej staranności hut/ rafinerii należących do ich łańcucha dostaw, dokonują ich przeglądu i oceniają, czy są one zgodne ze środkami należytej staranności zawartymi w wytycznych OECD dotyczących należytej staranności. Przedsiębiorstwa działające na niższym szczeblu łańcucha dostaw mogą uczestniczyć w systemach na poziomie całej branży oceniających zgodność hut/ rafinerii z wytycznymi OECD dotyczącymi należytej staranności oraz mogą korzystać z informacji udostępnianych przez te systemy, by pomóc im wywiązać się z zaleceń zawartych w wytycznych OECD dotyczących należytej staranności i podać te informacje do wiadomości publicznej.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) prowadzi audyt z poszanowaniem zasad niezależności, kompetencji i rozliczalności audytu określonymi w wytycznych OECD dotyczących należytej staranności.

c) prowadzi audyt z poszanowaniem zasad niezależności, kompetencji i rozliczalności audytu, a także zgodnie z mającymi zastosowanie zakresami i kryteriami audytu oraz działaniami audytowymi, jak określono w wytycznych OECD dotyczących należytej staranności.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) nazwę i adres każdej huty lub rafinerii w jego łańcuchu dostaw;

a) nazwę i adres każdej huty lub rafinerii lub każdego przedsiębiorstwa w jego łańcuchu dostaw;

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) wyniki audytów przeprowadzonych przez niezależny podmiot zewnętrzny w każdej z odpowiedzialnych hut lub rafinerii w jego łańcuchu dostaw zgodnie z zakresem, celami i zasadami określonymi w art. 6 niniejszego rozporządzenia;

b) wyniki audytów przeprowadzonych przez niezależny podmiot zewnętrzny w każdej z hut lub rafinerii lub każdym przedsiębiorstwie w jego łańcuchu dostaw zgodnie z zakresem, celami i zasadami określonymi w art. 6 niniejszego rozporządzenia;

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Odpowiedzialny importer metali lub minerałów objętych zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia udostępnia bezpośrednim nabywcom na niższym szczeblu łańcucha dostaw wszelkie uzyskane i przechowywane informacje dotyczące należytej staranności w jego łańcuchu dostaw, z należytym uwzględnieniem tajemnicy handlowej i innych kwestii związanych z konkurencją.

4. Każde przedsiębiorstwo udostępnia bezpośrednim nabywcom na niższym szczeblu łańcucha dostaw wszelkie uzyskane i przechowywane informacje dotyczące należytej staranności w jego łańcuchu dostaw, z należytym uwzględnieniem tajemnicy handlowej i innych kwestii związanych z konkurencją.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wykaz odpowiedzialnych hut i rafinerii

Wykaz odpowiedzialnych importerów minerałów i metali

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie w ich sprawozdaniach, o których mowa w art. 15, Komisja przyjmuje i publicznie udostępnia decyzję zawierającą wykaz nazw i adresów odpowiedzialnych hut i rafinerii minerałów objętych zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia.

1. Na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie w ich sprawozdaniach, o których mowa w art. 15, Komisja przyjmuje i publicznie udostępnia decyzję zawierającą wykaz nazw i adresów odpowiedzialnych importerów minerałów i metali objętych zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Komisja we właściwym czasie uaktualnia informacje zawarte w wykazie. Komisja usuwa z wykazu nazwy hut i rafinerii, które przestają być uznawane przez państwa członkowskie za odpowiedzialnych importerów zgodnie z art. 14 ust. 3 lub nazwy hut i rafinerii występujących w łańcuchu dostaw importerów, którzy przestają być uznawani za odpowiedzialnych importerów.

4. Komisja we właściwym czasie uaktualnia informacje zawarte w wykazie. Co sześć miesięcy Komisja usuwa z wykazu nazwy importerów, którzy przestają być uznawani przez państwa członkowskie za odpowiedzialnych importerów zgodnie z art. 14 ust. 3 lub nazwy hut i rafinerii występujących w łańcuchu dostaw importerów, którzy przestają być uznawani za odpowiedzialnych importerów.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Właściwe organy państw członkowskich publikują sprawozdanie zawierające całość ustaleń dokonanych w ramach wszelkich kontroli ex post, wraz z rozsądnym wyjaśnieniem tych ustaleń, a także wszelką dokumentację, na której właściwy organ oparł swoje ustalenia.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12a

 

Informacje dotyczące „obszaru dotkniętego konfliktem” lub „obszaru wysokiego ryzyka”:

 

Komisja, w ścisłej współpracy z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych, podaje do wiadomości publicznej i przedsiębiorstw stosowne informacje niezbędne do zrozumienia pojęć „obszar dotknięty konfliktem” lub „obszar wysokiego ryzyka” oraz metody dokonywania kwalifikacji tych obszarów.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia właściwe organy państw członkowskich wydają wezwanie do przeprowadzenia przez odpowiedzialnego importera działań naprawczych.

2. W przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia właściwe organy państw członkowskich powiadamiają odpowiedzialne przedsiębiorstwo o konieczności podjęcia przez nie działań naprawczych.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. W niniejszym rozporządzeniu przewiduje się dwuletni okres przejściowy dla importerów minerałów i metali, umożliwiający im dostosowanie się do obowiązków w zakresie publicznego przedstawiania sprawozdań.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b. Każda zmiana wytycznych OECD stosuje się odpowiednio do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 15a

 

Środki towarzyszące

 

1. Komisja przedstawia wniosek ustawodawczy w okresie przejściowym, ustanawiający środki towarzyszące w celu zwiększenia skuteczności niniejszego rozporządzenia zgodnie ze wspólnym komunikatem Parlamentu Europejskiego i Rady zatytułowanym „Odpowiedzialne pozyskiwanie minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka. Ku zintegrowanemu podejściu UE” (JOIN (2014)8).

 

- Środki towarzyszące zapewniające zintegrowane podejście UE na rzecz odpowiedzialnego pozyskiwania surowców:

 

a) wsparcie na rzecz przedsiębiorstw prowadzących odpowiedzialne pozyskiwanie w postaci zachęt, pomocy technicznej oraz wytycznych dla przedsiębiorstw, uwzględniając sytuację małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pozycję w łańcuchu dostaw, aby ułatwić przestrzeganie obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia;

 

b) stały dialog polityczny z państwami trzecimi i innymi podmiotami, obejmujący możliwość wprowadzenia harmonizacji krajowych i regionalnych systemów certyfikacji i współpracy z inicjatywami publiczno-prywatnymi;

 

c) dalszy rozwój ukierunkowanej współpracy na rzecz rozwoju z państwami trzecimi, w szczególności zapewnienie pomocy w komercjalizacji minerałów pochodzących z regionów nieobjętych konfliktami i poprawa zdolności lokalnych przedsiębiorstw do stosowania niniejszego rozporządzenia;

 

d) ścisła współpraca z państwami członkowskimi, aby wprowadzić inicjatywy uzupełniające w dziedzinie informowania konsumentów, inwestorów i klientów, a także inne zachęty do odpowiedzialnego zachowania przedsiębiorstw i klauzule wykonania w umowach o dostawy podpisanych przez organy krajowe zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE.

 

2. Komisja przedstawia roczne sprawozdanie z wyników dotyczące środków towarzyszących wdrożonych na podstawie ust. 1, ich oddziaływania oraz skuteczności.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 15b

 

Przekazanie uprawnień

 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych dotyczących wprowadzenia zmian do wykazu minerałów i metali wymienionych w załączniku I zgodnie z art. 15c.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 15c

 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

 

Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 15a, powierza się Komisji na okres ... lat od dnia *. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu ... lat. Przekazanie uprawnień jest automatycznie przedłużane na okresy o tej samej długości, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

 

_________________

 

*Dz.U.: Proszę wstawić datę wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

PROCEDURA

Tytuł

Unijny system certyfikacji własnej w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw odpowiedzialnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka

Odsyłacze

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

13.3.2014

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

13.3.2014

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Data powołania

Bogdan Brunon Wenta

29.9.2014

Rozpatrzenie w komisji

10.11.2014

21.1.2015

 

 

Data przyjęcia

9.3.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

23

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Heubuch, Hans Jansen, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Seb Dance, Paul Rübig, Judith Sargentini

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Hilde Vautmans

PROCEDURA

Tytuł

Unijny system certyfikacji własnej w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw odpowiedzialnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka

Odsyłacze

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Data przedstawienia w PE

5.3.2014

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

13.3.2014

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

13.3.2014

DEVE

13.3.2014

BUDG

13.3.2014

ITRE

13.3.2014

Opinia niewydana

       Data decyzji

AFET

9.3.2015

BUDG

25.6.2014

ITRE

22.7.2014

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Iuliu Winkler

3.9.2014

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

6.11.2014

23.2.2015

19.3.2015

 

Data przyjęcia

14.4.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

22

16

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Reimer Böge, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Nicola Danti, Danuta Maria Hübner, Stelios Kouloglou, Sander Loones, Frédérique Ries, Pedro Silva Pereira, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Judith Sargentini

Data złożenia

24.4.2015