RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui sistem al Uniunii pentru autocertificarea cu privire la diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare a importatorilor responsabili de staniu, tantal și tungsten, minereurile acestora și aur provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat

24.4.2015 - (COM(2014)0111 – C7‑0092/2014 – 2014/0059(COD)) - ***I

Comisia pentru comerț internațional
Raportor: Iuliu Winkler


Procedură : 2014/0059(COD)
Stadiile documentului în şedinţă

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui sistem al Uniunii pentru autocertificarea cu privire la diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare a importatorilor responsabili de staniu, tantal și tungsten, minereurile acestora și aur provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat

(COM(2014)0111 – C7‑0092/2014 – 2014/0059(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–       având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0111),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0092/2014),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru dezvoltare (A8-0141/2015),

1.      adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.      solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Resursele minerale naturale din zonele de conflict sau din zonele cu risc ridicat – deși prezintă un potențial important pentru dezvoltare – pot constitui cauza unor dispute atunci când veniturile obținute de pe urma acestora alimentează declanșarea sau continuarea unui conflict violent, subminând acțiunile naționale în direcția dezvoltării, a bunei guvernanțe și a statului de drept. În astfel de zone, ruperea legăturii dintre conflict și exploatarea ilegală a mineralelor este esențială pentru menținerea păcii și a stabilității.

(1) Resursele minerale naturale din zonele de conflict sau din zonele cu risc ridicat – deși prezintă un potențial important pentru dezvoltare – pot constitui cauza unor dispute atunci când veniturile obținute de pe urma acestora alimentează declanșarea sau continuarea unui conflict violent, subminând acțiunile în direcția dezvoltării, a bunei guvernanțe și a statului de drept. În astfel de zone, ruperea legăturii dintre conflict și exploatarea ilegală a mineralelor este un element esențial pentru menținerea păcii, dezvoltării și a stabilității.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Încălcările drepturilor omului sunt frecvente în sectorul industriei extractive și pot include munca infantilă, violența sexuală, disparițiile forțate, strămutările forțate și distrugerea unor locuri cu importanță culturală sau religioasă.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Acest aspect privește regiunile bogate în resurse, unde provocarea reprezentată de dorința de a reduce la minimum finanțarea grupurilor armate și a forțelor de securitate a fost preluată de către guverne și organizațiile internaționale, împreună cu operatori economici și organizații ale societății civile.

(2) Acest aspect privește zonele bogate în resurse, unde provocarea reprezentată de dorința de a preveni finanțarea grupurilor armate și a forțelor de securitate a fost preluată de către guverne și organizațiile internaționale, împreună cu operatori economici și organizații ale societății civile, inclusiv cu organizațiile pentru femei care se află în prim plan în ceea ce privește atragerea atenției asupra condițiilor de exploatare impuse de aceste grupuri, precum și asupra violului și violenței folosite pentru a controla populațiile locale.

 

(Amendamentul prin care se înlocuiește termenul de „regiuni” cu cel de „zone” se aplică în întregul text. Adoptarea lui implică schimbări corespunzătoare în întregul text).

Justificare

Din motive de consecvență juridică internă, toate trimiterile la „regiuni” ar trebui modificate în „zone” pentru a reflecta mai bine definiția prevăzută la articolul 2, care face trimitere la „zone”, iar nu la „regiuni”.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Prezentul regulament este un mijloc de eliminare a finanțării grupurilor armate prin controlul comerțului cu minereuri provenind din zonele de conflict menționate; aceasta nu schimbă cu nimic faptul că acțiunile în materie de politică externă și de dezvoltare a Uniunii ar trebui să se concentreze pe combaterea corupției la nivel local, permisivitatea granițelor și formarea populațiilor locale și a reprezentanților lor în vederea identificării abuzurilor.

Justificare

Prezentul regulament trebuie considerat un mijloc, iar nu un scop de combatere a traficului.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) La 7 octombrie 2010, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care a solicitat Uniunii să adopte un text legislativ în conformitate cu Legea americană privind „mineralele care fac obiectul unor conflicte”, și anume, cu secțiunea 1502 din Legea Dodd-Frank pentru reforma Wall Street și protecția consumatorilor (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act); iar Comisia și-a anunțat, în comunicările sale din 2011 și 2012, intenția de a analiza noi modalități de îmbunătățire a transparenței la nivelul lanțului de aprovizionare, inclusiv aspectele privind diligența necesară. În cea de-a doua comunicare și în concordanță cu angajamentul pe care și l-a asumat în mai 2011, în cadrul Consiliului ministerial al OCDE, Comisia a promovat, de asemenea, un sprijin mai consistent pentru Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale și Orientările OCDE privind diligența necesară, precum și pentru utilizarea acestora – inclusiv în afara calității de membru a OCDE.

(7) În rezoluțiile sale din 7 octombrie 2010, din 8 martie 2011, din 5 iulie 2011 și din 26 februarie 2014, Parlamentul European a solicitat Uniunii să adopte un text legislativ în conformitate cu Legea americană privind „mineralele care fac obiectul unor conflicte”, și anume, cu articolul 1502 din Legea Dodd-Frank pentru reforma Wall Street și protecția consumatorilor; iar Comisia și-a anunțat, în comunicările sale din 2011 și 2012, intenția de a analiza noi modalități de îmbunătățire a transparenței la nivelul lanțului de aprovizionare, inclusiv aspectele privind diligența necesară. În cea de-a doua comunicare și în concordanță cu angajamentul pe care și l-a asumat în mai 2011, în cadrul Consiliului ministerial al OCDE, Comisia a promovat, de asemenea, un sprijin mai consistent pentru Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale și Orientările OCDE privind diligența necesară, precum și pentru utilizarea acestora – inclusiv în afara calității de membru a OCDE.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Cetățenii Uniunii și actorii societății civile au organizat acțiuni de conștientizare a faptului că întreprinderile care funcționează sub jurisdicția Uniunii nu sunt considerate responsabile pentru eventuala lor legătură cu extracția și comerțul ilicit de minerale din regiunile de conflict. Consecința este aceea că astfel de minerale, prezente eventual în produsele de consum, leagă consumatorii de conflictele din afara Uniunii. În acest sens, cetățenii au solicitat, mai ales prin intermediul petițiilor, să fie formulate proiecte de texte legislative către Parlamentul European și Consiliu pentru ca întreprinderile să fie considerate responsabile în temeiul orientărilor, astfel cum au fost stabilite de ONU și OCDE.

(8) Cetățenii Uniunii și actorii societății civile au organizat acțiuni de conștientizare a faptului că întreprinderile care funcționează sub jurisdicția Uniunii nu sunt considerate responsabile pentru eventuala lor legătură cu extracția și comerțul ilicit de minerale din regiunile de conflict. Consecința este aceea că astfel de minerale, prezente eventual în produsele de consum, leagă consumatorii de conflictele din afara Uniunii. Drept urmare, consumatorii sunt indirect legați de conflictele care au efecte grave asupra drepturilor omului, în special asupra drepturilor femeii, deoarece grupurile armate folosesc frecvent violul în masă ca strategie deliberată de a intimida și controla populațiile locale pentru a-și proteja interesele. În acest sens, cetățenii au solicitat, mai ales prin intermediul petițiilor, să fie formulate proiecte de texte legislative către Parlamentul European și Consiliu pentru ca întreprinderile să fie considerate responsabile în temeiul orientărilor, astfel cum au fost stabilite de ONU și OCDE.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) În contextul prezentului regulament, diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare reprezintă un proces permanent, proactiv și reactiv, prin care operatorii economici își monitorizează și își administrează achizițiile și vânzările în vederea garantării faptului că nu contribuie la conflicte și la impacturile negative ale acestora.

(9) În contextul prezentului regulament, diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare reprezintă un proces permanent, proactiv și reactiv, prin care importatorii își pot monitoriza și administra lanțurile de aprovizionare în vederea garantării faptului că nu contribuie la conflicte și la impacturile negative ale acestora. Prezentul regulament ar trebui să garanteze că legătura dintre conflicte și exploatarea ilegală este întreruptă, fără a submina importanța economică a comerțului cu staniu, tantal, tungsten și aur pentru dezvoltarea țărilor în cauză.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a) Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului1a impune întreprinderilor mari cu peste 500 de angajați să divulge informații cu privire la o serie de politici, inclusiv drepturile omului, combaterea corupției și diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare. Directiva prevede ca Comisia să elaboreze orientări pentru a facilita divulgarea acestor informații. Comisia ar trebui să aibă în vedere includerea în aceste orientări a unor indicatori de performanță în ceea ce privește minereurile din zonele de conflict.

 

__________________

 

1aDirectiva 2014/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește prezentarea de informații nefinanciare și de informații privind diversitatea de către anumite întreprinderi și grupuri mari (JO L 330, 15.11.2014, p. 1).

Justificare

The directive on disclosure of non-financial and diversity information by certain large groups and companies (Directive 2014/95/EU), which was adopted by Parliament and Council in 2014 and which will be applicable in 2017, enhances business transparency on social and environmental matters and also covered supply chain due diligence. The Commission will need to draft the guidelines on the methodology in 2016 and use of international standards and non-financial performance indicators in order to assist undertakings in their reporting. In this context the rapporteur wants the Commission also to include reporting on supply chain due diligence in relation to conflict minerals. This reporting requirement for large groups and companies needs to be coordinated with the decision making on the Regulation proposed by the Commission.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11b) Multe din actualele sisteme de diligență necesară din lanțul de aprovizionare ar putea contribui la realizarea obiectivelor regulamentului. Există deja sisteme industriale al căror obiectiv este întreruperea legăturii dintre conflicte și aprovizionarea cu staniu, tantal, tungsten și aur. Aceste sisteme se bazează pe utilizarea unor audituri efectuate de părți terțe pentru a certifica topitoriile și rafinăriile care au instituit sisteme pentru a asigura aprovizionarea întotdeauna responsabilă cu minerale. Aceste sisteme sectoriale ar putea fi recunoscute în sistemul Uniunii. Cu toate acestea, trebuie să fie clarificate criteriile și procedurile de recunoaștere a unor astfel de sisteme ca fiind echivalente cu cerințele prezentului regulament pentru a se asigura respectarea standardelor ridicate și evitarea dublei auditări.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Întreprinderile din Uniune și-au exprimat, prin intermediul consultării publice, interesul față de aprovizionarea responsabilă cu minerale și au comunicat informații cu privire la sistemele actuale din industrie instituite pentru a urmări obiectivele acestora în materie de responsabilitate socială corporativă, pentru a răspunde solicitărilor din partea clienților sau pentru a asigura securitatea livrărilor acestora. Cu toate acestea, întreprinderile din UE au raportat, de asemenea, nenumărate dificultăți în ceea ce privește exercitarea diligenței necesare în cadrul lanțului de aprovizionare, ca urmare a lanțurilor de aprovizionare globale lungi și complexe, implicând un număr ridicat de operatori, care sunt deseori prea puțin conștienți sau preocupați de aspectele etice. Costurile aprovizionării responsabile și potențialul impact al acestora asupra competitivității, mai ales în cazul IMM-urilor, ar trebui monitorizate de către Comisie.

(12) Întreprinderile din Uniune și-au exprimat, prin intermediul consultării publice, interesul față de aprovizionarea responsabilă cu minerale și au comunicat informații cu privire la sistemele actuale din industrie instituite pentru a urmări obiectivele acestora în materie de responsabilitate socială corporativă, pentru a răspunde solicitărilor din partea clienților sau pentru a asigura securitatea livrărilor acestora. Cu toate acestea, întreprinderile din UE au raportat, de asemenea, nenumărate dificultăți și probleme de ordin practic în ceea ce privește exercitarea diligenței necesare în cadrul lanțului de aprovizionare, ca urmare a lanțurilor de aprovizionare globale lungi și complexe, implicând un număr ridicat de operatori, care sunt deseori prea puțin conștienți sau preocupați de aspectele etice. Costurile aprovizionării responsabile, auditurile efectuate de către terți, consecințele lor administrative și potențialul impact al acestora asupra competitivității, mai ales în cazul IMM-urilor, ar trebui monitorizate îndeaproape și raportate de către Comisie. Comisia ar trebui să pună la dispoziția întreprinderilor mici și mijlocii ajutor financiar și tehnic și ar trebui să faciliteze schimbul de informații pentru a asigura punerea în aplicare a prezentului regulament. IMM-urile stabilite în Uniune care importă minerale și metale și care instituie sisteme de diligență necesară ar trebui să beneficieze de ajutor financiar prin intermediul programului COSME al Comisiei.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a) Importatorii responsabili care optează pentru sistemul de autodeclarare în temeiul prezentului regulament ar trebui certificați sub forma unei mărci.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12b) Companii stabilite în Uniune care funcționează în aval în lanțul de aprovizionare și care au instituit voluntar un sistem de aprovizionare responsabilă pentru minereuri și metale ar trebui certificate de autoritățile competente sub forma unei mărci. Comisia ar trebui să se bazeze pe Orientările OCDE privind diligența necesară în stabilirea criteriilor de acordare a certificării și, în acest scop, poate consulta Secretariatul OCDE. Condițiile de acordare a „Certificării europene de responsabilitate” ar trebui să fie la fel de stricte ca cele impuse de sistemul de certificare al OCDE. Companiile care beneficiază de „Certificarea europeană de responsabilitate” sunt încurajate să precizeze acest fapt pe site-ul lor și să-l includă în informațiile oferite consumatorilor europeni.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 12 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12c) Conform comunicării comune din 5 martie 20141a, Comisia și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/Vicepreședintele Comisiei au prevăzut punerea în aplicare de măsuri de însoțire în scopul încurajării aprovizionării responsabile și al obținerii, în acest mod, a unui nivel ridicat de participare din partea întreprinderilor, ținând cont în mod corespunzător de costurile diligenței necesare, în special pentru IMM-uri și microîntreprinderi.

 

__________________

 

1aComunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu din 5 martie 2014 privind „aprovizionarea responsabilă cu minereuri provenind din zone afectate de conflicte și zone cu risc ridicat” (JOIN(2014)0008).

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Topitoriile și rafinăriile reprezintă un punct important în cadrul lanțurilor de aprovizionare globale cu minerale, deoarece, în mod obișnuit, acestea constituie ultima etapă în care diligența necesară poate fi asigurată în mod efectiv, prin colectarea, divulgarea și verificarea informațiilor privind proveniența mineralelor și lanțul de custodie. După această etapă de transformare, deseori se consideră nerealizabilă urmărirea originii mineralelor. Prin urmare, o listă a Uniunii cu topitoriile și rafinăriile responsabile ar putea furniza transparență și siguranță întreprinderilor din aval cu privire la practicile privind diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare.

(13) Topitoriile și rafinăriile reprezintă un punct important în cadrul lanțurilor de aprovizionare globale cu minerale, deoarece, în mod obișnuit, acestea constituie ultima etapă în care diligența necesară poate fi asigurată în mod efectiv, prin colectarea, divulgarea și verificarea informațiilor privind proveniența mineralelor și lanțul de custodie. După această etapă de transformare, deseori se consideră nerealizabilă urmărirea originii mineralelor. Același principiu se aplică metalelor reciclate, care au trecut și prin etape ulterioare în cadrul procesului de transformare. Prin urmare, o listă a Uniunii cu topitoriile și rafinăriile responsabile ar putea furniza transparență și siguranță întreprinderilor din aval cu privire la practicile privind diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare. În conformitate cu Orientările OCDE privind diligența necesară, întreprinderile din amonte, cum ar fi topitoriile și rafinăriile, ar trebui să facă obiectul unui audit efectuat de terți independenți cu privire la practicile referitoare la diligența necesară în lanțul de aprovizionare, în vederea includerii lor și pe lista topitoriilor și rafinăriilor responsabile.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a) Topitoriile și rafinăriile care prelucrează și importă minereuri și concentrate ar trebui să aibă obligația de a aplica sistemul Uniunii privind diligența necesară în lanțul de aprovizionare.

Justificare

Topitoriile și rafinăriile sunt actori-cheie în lanțul de aprovizionare, deoarece intervin în momentul transformării minereurilor și al concentratelor acestora. Prin urmare, ele ar fi mai în măsură să colecteze, să comunice și să verifice informațiile referitoare la originea minereurilor și diferiții operatori responsabili. Din acest motiv, regulamentul ar trebui să se aplice în mod obligatoriu în acest caz.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 13 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13b) Toate minereurile și metalele care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament ar trebui să fie utilizate în conformitate cu cerințele prezentului regulament. Respectarea dispozițiilor prezentului regulament de către importatori este esențială.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 15

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Pentru a asigura punerea în aplicare adecvată a prezentului regulament, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare. Competențele de executare cu privire la lista cu topitoriile și rafinăriile responsabile și la lista cu autoritățile competente din statele membre ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(15) Pentru a asigura punerea în aplicare adecvată a prezentului regulament, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare. Competențele de executare cu privire la lista importatorilor responsabili, lista cu topitoriile și rafinăriile responsabile și la lista cu autoritățile competente din statele membre ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Justificare

Raportorul dorește să includă o listă a importatorilor responsabili sub forma unei anexe la regulament. Întrucât Comisia elaborează aceste liste cu o marjă mică de apreciere, care nu depășește simpla implementare, actele de punere în aplicare par a fi alegerea potrivită.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Considerentul 15 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a) Pentru a se garanta punerea eficientă în aplicare a prezentului regulament, ar trebui să se prevadă o perioadă de tranziție de doi ani pentru a-i permite Comisiei să instituie un sistem de auditare de către terți și pentru ca importatorii responsabili să se familiarizeze cu obligațiile care le revin în temeiul prezentului regulament.

Justificare

Raportorul este conștient de provocările complexe implicate, dar speră că Comisia va fi în măsură să înființeze structurile necesare pentru intrarea în funcțiune a sistemului în doi ani.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Considerentul 15 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15b) Comisia ar trebui să își revizuiască periodic ajutorul financiar și angajamentele politice față de zonele de conflict și zonele cu risc ridicat din care sunt extrase staniul, tantalul, tungstenul și aurul, în special față de zona Marilor Lacuri, pentru a asigura coerența politicilor și pentru a stimula și consolida respectarea bunei guvernanțe, a statului de drept și, mai ales, a extracției etice.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Comisia ar trebui să raporteze cu regularitate către Parlamentul European și Consiliu în legătură cu efectele sistemului. În termen de cel mult trei ani de la intrarea în vigoare și ulterior la fiecare șase ani, Comisia ar trebui să revizuiască funcționarea și eficacitatea prezentului regulament, inclusiv în ceea ce privește promovarea aprovizionării responsabile cu mineralele incluse în domeniul de aplicare al acestuia din zonele de conflict și zonele cu risc ridicat. Rapoartele pot fi însoțite, dacă este necesar, de propuneri legislative adecvate, care pot include măsuri obligatorii,

(16) Comisia ar trebui să raporteze cu regularitate către Parlamentul European și Consiliu în legătură cu efectele sistemului. În termen de doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament și ulterior la fiecare trei ani, Comisia ar trebui să revizuiască funcționarea și eficacitatea prezentului regulament, precum și cel mai recent impact al programului la fața locului în ceea ce privește promovarea aprovizionării responsabile cu mineralele incluse în domeniul de aplicare al acestuia din zonele de conflict și zonele cu risc ridicat, precum și să prezinte rapoarte Parlamentului European și Consiliului. În cadrul revizuirii sale, Comisia ar trebui să analizeze și să evalueze pe deplin toate aspectele regulamentului, în contextul unei abordări integrate, precum și efectele și costurile sale, în special asupra topitoriilor, rafinăriilor și importatorilor care desfășoară procesul de diligență necesară, orice reorientare a schimburilor comerciale din regiunile de extracție și efectele acestora asupra mijloacelor de trai ale persoanelor care lucrează la fața locului, concentrându-se în special pe minerii artizanali. Revizuirea ar trebui să includă contribuțiile părților interesate, și anume guverne, companii, IMM-uri și societatea civilă locală, precum și persoanele afectate în mod direct la fața locului în regiunile de conflict. Rapoartele pot fi însoțite, dacă este necesar, de propuneri legislative adecvate, care pot include măsuri obligatorii suplimentare.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a) În Comunicarea lor comună din 5 martie 2014, Comisia Europeană și Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate s-au angajat să pună în aplicare măsurile de însoțire care să conducă la o abordare integrată a UE cu privire la aprovizionarea responsabilă, în paralel cu prezentul regulament, cu scopul de a se ajunge la un nivel ridicat de participare a întreprinderilor în sistemul Uniunii prevăzut în prezentul regulament, dar și de a se garanta o abordare globală, consecventă și cuprinzătoare pentru a promova aprovizionarea responsabilă din zonele afectate de conflicte și cele cu risc ridicat.

Justificare

Minereurile din zonele de conflict reprezintă un aspect al stimulării conflictului armat. Frecvent, principalele cauze sunt de natură politică, economică și socială, iar acestea trebuie luate în considerare. Prin urmare, este esențial ca prezentul regulament să se încadreze într-un cadru mai amplu de acțiuni și măsuri concepute să împiedice și să încheie conflictele armate.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Prezentul regulament prevede obligații privind diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare pentru importatorii Uniunii care optează să se autocertifice în calitate de importatori responsabili de minerale sau de metale care conțin sau sunt compuse din staniu, tantal, tungsten și aur, astfel cum sunt prevăzute în anexa I.

2. Prezentul regulament prevede obligații privind diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare pentru importatorii Uniunii care optează să se autodeclare în calitate de importatori responsabili de minerale sau de metale care conțin sau sunt compuse din staniu, tantal, tungsten și aur, astfel cum sunt prevăzute în anexa I.

 

(Această modificare se aplică întregului text legislativ. Adoptarea lui implică schimbări corespunzătoare în întregul text).

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. Metalele care se presupune în mod rezonabil că sunt reciclate sunt excluse din sfera de aplicare a regulamentului.

Justificare

În conformitate cu Orientările OCDE privind diligența necesară referitoare la existența unui lanț de aprovizionare responsabil în cazul minereurilor provenite din zone afectate de conflicte și cu risc ridicat, metalele care se consideră în mod rezonabil că sunt reciclate ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al regulamentului.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) „zone de conflict și zone cu risc ridicat” înseamnă zone de pe teritoriul unui stat cu conflicte armate, zone vulnerabile în urma unor conflicte și zone care se confruntă cu o guvernanță și o securitate deficitară sau cu lipsa acestora, precum statele în disoluție, precum și cu încălcări răspândite și sistematice ale dreptului internațional, inclusiv cu abuzuri cu privire la drepturile omului;

(e) „zone de conflict și zone cu risc ridicat” înseamnă zone de pe teritoriul unui stat cu conflicte armate caracterizate prin acte de violență generalizate, prăbușirea infrastructurilor civile, zone vulnerabile în urma unor conflicte și zone care se confruntă cu o guvernanță și o securitate deficitare sau cu lipsa acestora, precum statele eșuate, caracterizate de încălcări răspândite și sistematice ale drepturilor omului prevăzute de dreptul internațional;

Justificare

Definiția propusă de Comisie rămâne vagă și ar putea crea incertitudine în punerea în aplicare. Pentru a asigura claritatea juridică, se sugerează modificarea definiției.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) „importator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care declară minerale sau metale incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament în vederea punerii lor în liberă circulație, în sensul articolului 79 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/199213 al Consiliului;

(g) „importator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune care face o declarație de punere în liberă circulație de minerale și metale incluse în sfera de aplicare a prezentului regulament, în nume propriu sau în numele persoanei în numele căreia se face o astfel de declarație; un reprezentant care face declarația, acționând în numele unei alte persoane și pentru aceasta sau un reprezentant care acționează în nume propriu și pentru o altă persoană sunt, de asemenea, considerate a fi un importator în sensul prezentului regulament;

__________________

 

13 Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (JO L 302, 19.10.1992, p. 1).

 

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) „metale reciclate” înseamnă produse de consum recuperate aflate în etapa utilizării finale sau care au depășit statutul de produs de consum sau deșeuri de metale prelucrate apărute în timpul procesului de fabricație. Metalele reciclate includ materiale metalice excedentare, depășite, defecte și în stare de deșeuri care conțin metale rafinate sau prelucrate care sunt adecvate pentru reciclare în producția de staniu, tantal, tungsten și/sau aur. Mineralele parțial prelucrate, neprelucrate sau produsele secundare obținute dintr-un alt minereu nu reprezintă metale reciclate.

Justificare

În conformitate cu Orientările OCDE privind diligența necesară referitoare la existența unui lanț de aprovizionare responsabil în cazul minereurilor provenite din zone afectate de conflicte și cu risc ridicat, metalele care se consideră în mod rezonabil că sunt reciclate ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al regulamentului.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) „autocertificare” înseamnă actul de declarare a aderării la obligațiile privind sistemele de gestionare, gestionarea riscurilor, auditurile efectuate de terți și divulgarea informațiilor, astfel cum sunt stabilite în prezentul regulament;

(i) „autocertificare” înseamnă actul de declarare a aderării la obligațiile privind sistemele de gestionare, gestionarea riscurilor, evaluările privind conformitatea efectuate de terți și divulgarea informațiilor, astfel cum sunt stabilite în prezentul regulament;

 

(Această modificare se aplică întregului text. Adoptarea lui implică schimbări corespunzătoare în întregul text).

Justificare

Pentru a accelera procesul legislativ, acest amendament introduce o idee propusă de Țările de Jos, care este discutată în prezent de Consiliu. Acest amendament a fost depus pentru a-i permite acestui Parlament să discute rapid această propunere și să adopte o poziție în acest sens.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera p

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(p) topitorii și rafinării responsabile” înseamnă topitoriile sau rafinăriile din lanțul de aprovizionare al importatorului responsabil;

(p) topitorie sau rafinărie responsabilă” înseamnă orice topitorie sau rafinărie care respectă Orientările OCDE privind diligența necesară și ale cărei rapoarte de audit au fost prezentate în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) literea (c).

Justificare

Această definiție include topitoriile și rafinăriile mondiale și alți actori din amonte din afara UE.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera qa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(qa) „sistem sectorial” înseamnă o combinație de proceduri, instrumente și mecanisme voluntare de diligență necesară existente în cadrul unui lanț de aprovizionare, concepute și supravegheate de asociațiile sectoriale pertinente, inclusiv prin evaluări ale conformității efectuate de părți terțe;

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera qb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(qb) „grupuri armate și forțe de securitate” înseamnă grupuri menționate la anexa II din Orientările OCDE privind diligența necesară;

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 4 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) adoptă o politică privind lanțul de aprovizionare pentru mineralele și metalele care ar putea proveni din zone de conflict și zone cu risc ridicat și o comunică în mod clar furnizorilor săi și publicului;

(a) adoptă o politică privind lanțul de aprovizionare pentru mineralele și metalele care ar putea proveni din zone de conflict și zone cu risc ridicat și o comunică în mod clar și sistematic furnizorilor săi și publicului;

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Importatorul responsabil de minerale sau de metale incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament efectuează audituri prin intermediul unei părți terțe.

Importatorul responsabil de minerale sau de metale incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament va solicita unui organism de evaluare a conformității să efectueze o evaluare a conformității în conformitate cu sistemul de evaluare a conformității prevăzut la articolul 6a.

Justificare

Pentru a accelera procesul legislativ, acest amendament introduce o idee propusă de Țările de Jos, care este discutată în prezent de Consiliu. Acest amendament a fost depus pentru a-i permite acestui Parlament să discute rapid această propunere și să adopte o poziție în acest sens.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Auditul efectuat de o parte terță independentă:

eliminat

(a) include în sfera auditului toate activitățile, procesele și sistemele importatorului responsabil folosite pentru a pune în aplicare diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare cu privire la mineralele sau la metalele incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament, inclusiv sistemul de gestionare al importatorului responsabil, gestionarea riscurilor și divulgarea informațiilor;

 

(b) stabilește drept obiectiv al auditului conformitatea practicilor importatorului responsabil cu privire la diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare cu articolele 4, 5 și 7 din prezentul regulament;

 

(c) respectă principiile de audit referitoare la independență, competență și răspundere, astfel cum sunt stabilite în Orientările OCDE privind diligența necesară.

 

Justificare

Pentru a accelera procesul legislativ, acest amendament introduce o idee propusă de Țările de Jos, care este discutată în prezent de Consiliu. Acest amendament a fost depus pentru a-i permite acestui Parlament să discute rapid această propunere și să adopte o poziție în acest sens.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 6a

 

Sistem de evaluare a conformității

 

Comisia adoptă un act de punere în aplicare prin care stabilește cel puțin un sistem de evaluare a conformității, care:

 

(a) cuprinde toate activitățile, procesele și sistemele importatorului responsabil folosite pentru a pune în aplicare diligența necesară în lanțul de aprovizionare cu privire la mineralele sau la metalele incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament, inclusiv sistemul de gestionare al importatorului responsabil, gestionarea riscurilor și divulgarea informațiilor;

 

precum și

 

(b) prevede prezumția de conformitate cu cerințele stabilite la articolele 4, 5 și 7.

 

Respectivul act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13 alineatul (2a).

Justificare

Pentru a accelera procesul legislativ, acest amendament introduce o idee propusă de Țările de Jos, care este discutată în prezent de Consiliu. Acest amendament a fost depus pentru a-i permite acestui Parlament să discute rapid această propunere și să adopte o poziție în acest sens.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 6b

 

Notificarea organismelor de evaluare a conformității

 

1. Statele membre notifică Comisiei și celorlalte state membre organismele autorizate să îndeplinească sarcini de evaluare a conformității ca părți terțe în temeiul prezentului regulament.

 

2. Comisia pune la dispoziția publicului lista organismelor notificate în temeiul alineatului (1), inclusiv numerele de identificare care le-au fost alocate și activitățile pentru care au fost notificate. Comisia asigură actualizarea listei respective .

 

3. Statele membre pot notifica numai organismele de evaluare a conformității care au satisfăcut cerințele prevăzute la articolul 6c.

 

4. Organismele de evaluare a conformității, care sunt acreditate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 cu privire la un standard de acreditare armonizat adecvat pentru desfășurarea activităților de evaluare a conformității în temeiul unui sistem de evaluare a conformității, se consideră că respectă cerințele prevăzute la articolul 6c.

 

5. Dacă o autoritate de notificare a constatat sau a fost informată că un organism notificat nu mai respectă cerințele prevăzute la articolul 6c sau că acesta nu își îndeplinește obligațiile, autoritatea de notificare restricționează, suspendă sau retrage notificarea, după caz, în funcție de gravitatea nerespectării cerințelor sau de gravitatea neîndeplinirii obligațiilor respective. Aceasta informează de îndată Comisia și celelalte state membre în consecință.

 

6. În caz de restricționare, suspendare sau retragere a notificării sau în cazul în care organismul notificat și-a încetat activitatea, statul membru notificator ia măsurile adecvate pentru a se asigura că dosarele organismului respectiv sunt fie prelucrate de un alt organism notificat, fie puse la dispoziția autorității competente de notificare la cererea acestora.

Justificare

Pentru a accelera procesul legislativ, acest amendament introduce o idee propusă de Țările de Jos, care este discutată în prezent de Consiliu. Acest amendament a fost depus pentru a-i permite acestui Parlament să discute rapid această propunere și să adopte o poziție în acest sens.

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 6 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 6c

 

Cerințele referitoare la organismele de evaluare a conformității care doresc să fie notificate

 

1. Un organism de evaluare a conformității este înființat în temeiul legislației naționale și are personalitate juridică.

 

2. Un organism de evaluare a conformității este un organism terț independent de importatorul pe care îl evaluează, precum și de topitoria sau rafinăria, filialele topitoriei sau rafinăriei, deținătorii de licențe, contractanți, furnizorii și întreprinderile care cooperează în ceea ce privește evaluarea conformității.

 

Un organism care aparține unei asociații de întreprinderi sau unei federații profesionale care reprezintă întreprinderile care importă, topesc sau rafinează minerale implicat în activitățile pe care le evaluează poate fi considerat a fi un organism de evaluare a conformității, cu condiția să se demonstreze că este independent și că nu există conflicte de interese.

 

3. Un organism de evaluare a conformității, personalul său de conducere de nivel superior și personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu este importatorul, topitoria sau rafinăria de staniu, tantal și tungsten, minereuri ale acestora, și aur.

 

Un organism de evaluare a conformității, personalul din conducerea generală a acestuia și personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu sunt direct implicați în comercializarea, topirea și rafinarea staniului, tantalului, tungstenului, minereurilor ale acestora și aurului sau nu reprezintă părțile angajate în acele activități. Aceștia nu se implică în activități care le-ar putea afecta imparțialitatea sau integritatea în ceea ce privește activitățile de evaluare a conformității pentru care sunt notificați. Aceste dispoziții se aplică în special serviciilor de consultanță.

 

Organismele de evaluare a conformității se asigură că activitățile filialelor sau ale subcontractanților lor nu afectează confidențialitatea, obiectivitatea sau imparțialitatea activităților lor de evaluare a conformității.

 

5. Organismele de evaluare a conformității și personalul acestora îndeplinesc activitățile de evaluare a conformității la cel mai înalt grad de integritate profesională și de competență tehnică necesară în domeniul respectiv și trebuie să fie liberi de orice presiuni și stimulente, îndeosebi financiare, care le-ar putea influența aprecierea sau rezultatele activităților lor de evaluare a conformității, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane interesați de rezultatele acelor activități.

 

6. Un organism de evaluare a conformității este capabil să îndeplinească toate sarcinile de evaluare a conformității care îi sunt atribuite prin articolul 6d și pentru care a fost notificat, indiferent dacă acele sarcini sunt îndeplinite de către organismul de evaluare a conformității sau în numele și sub responsabilitatea acestuia.

 

De fiecare dată și pentru fiecare procedură de evaluare a conformității pentru care a fost notificat, organismul de evaluare a conformității are la dispoziție:

 

(a) personalul necesar având cunoștințe tehnice și experiență suficientă și corespunzătoare pentru a efectua sarcinile de evaluare a conformității;

 

(b) descrierile necesare ale procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformității, asigurându-se transparența și posibilitatea de a reproduce procedurile respective; acesta dispune de politici și proceduri adecvate care fac o distincție clară între atribuțiile îndeplinite ca organism notificat și orice alte activități;

 

(c) procedurile necesare pentru a-și desfășura activitatea ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei produsului în cauză, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție.

 

Organismul de evaluare a conformității dispune de mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător sarcinile tehnice și administrative legate de activitățile de evaluare a conformității și are acces la toate echipamentele sau bazele materiale necesare.

 

7. Personalul responsabil de îndeplinirea activităților de evaluare a conformității dispune de următoarele:

 

(a) o bună pregătire tehnică și profesională care acoperă toate activitățile de evaluare a conformității pentru care organismul de evaluare a conformității a fost notificat ;

 

(b) cunoștințe satisfăcătoare ale cerințelor evaluărilor pe care le realizează și autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări;

 

(c) cunoștințe și înțelegere corespunzătoare a cerințelor esențiale, a standardelor armonizate aplicabile și a dispozițiilor relevante din legislația comunitară de armonizare și din reglementările de punere în aplicare a acesteia;

 

(d) abilitatea necesară pentru a elabora certificate, evidențe și rapoarte pentru a demonstra că evaluările au fost îndeplinite.

 

8. Trebuie să fie garantată imparțialitatea organismelor de evaluare a conformității, a personalului de conducere și a personalului de evaluare al acestora.

 

Remunerația conducerii generale și a personalului de evaluare ale unui organism de evaluare a conformității nu depinde de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele evaluărilor respective.

 

9. Organismele de evaluare a conformității încheie o asigurare de răspundere în cazul în care răspunderea nu este asumată de stat în conformitate cu legislația națională sau în cazul în care statul membru nu este direct responsabil pentru evaluarea conformității.

 

10. Personalul organismului de evaluare a conformității păstrează secretul profesional referitor la toate informațiile obținute în îndeplinirea sarcinilor sale în baza articolului 6d sau a oricărei dispoziții din legislația națională de punere în aplicare, excepție făcând relația cu autoritățile competente ale statului membru în care își îndeplinește activitățile. Drepturile de autor sunt protejate.

Justificare

Pentru a accelera procesul legislativ, acest amendament introduce o idee propusă de Țările de Jos, care este discutată în prezent de Consiliu. Acest amendament a fost depus pentru a-i permite acestui Parlament să discute rapid această propunere și să adopte o poziție în acest sens.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 6 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 6d

 

Obligațiile organismelor de evaluare a conformității notificate

 

1. Organismul de evaluare a conformității notificat va desfășura evaluarea conformității în conformitate cu un sistem de evaluare a conformității elaborat în conformitate cu articolul 6a.

 

2. În cazul în care un organism de evaluare a conformității notificat constată că cerințele prevăzute în sistemul de evaluare a conformității nu au fost îndeplinite de către un importator, el solicită importatorului să ia măsurile corective corespunzătoare și nu emite certificatul.

 

3. În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformității, ulterior eliberării certificatului, un organism de evaluarea a conformității notificat constată că un produs nu mai este conform cu cerințele sistemului de evaluare a conformității, acesta solicită importatorului să ia măsurile corective corespunzătoare și suspendă sau retrage certificatul, în funcție de necesitate.

 

4. În cazul în care nu se iau măsuri corective sau acestea nu au efectul cerut, organismul de evaluare a conformității notificat restricționează, suspendă sau retrage orice certificat, după caz.

Justificare

Pentru a accelera procesul legislativ, acest amendament introduce o idee propusă de Țările de Jos, care este discutată în prezent de Consiliu. Acest amendament a fost depus pentru a-i permite acestui Parlament să discute rapid această propunere și să adopte o poziție în acest sens.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) audituri ale unor părți terțe independente efectuate în conformitate cu articolul 6 din prezentul regulament.

(c) certificatul emis în urma evaluării de conformitate efectuate de o parte terță în conformitate cu articolul 6 din prezentul regulament.

Justificare

Pentru a accelera procesul legislativ, acest amendament introduce o idee propusă de Țările de Jos, care este discutată în prezent de Consiliu. Acest amendament a fost depus pentru a-i permite acestui Parlament să discute rapid această propunere și să adopte o poziție în acest sens.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) auditurile efectuate de părți terțe independente cu privire la fiecare topitorie sau rafinărie responsabilă din lanțul său de aprovizionare în conformitate cu sfera, obiectivul și principiile stabilite la articolul 6 din prezentul regulament,

(b) certificatele emise de organismele de evaluare a conformității părți terțe independente cu privire la fiecare topitorie sau rafinărie responsabilă din lanțul său de aprovizionare în conformitate cu sfera, obiectivul și principiile stabilite la articolul 6 din prezentul regulament,

Justificare

Pentru a accelera procesul legislativ, acest amendament introduce o idee propusă de Țările de Jos, care este discutată în prezent de Consiliu. Acest amendament a fost depus pentru a-i permite acestui Parlament să discute rapid această propunere și să adopte o poziție în acest sens.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7a

 

Lista cu importatorii responsabili

 

1. Pe baza informațiilor furnizate de statele membre în rapoartele acestora, în conformitate cu articolul 15, Comisia adoptă și face publică o decizie în care enumeră denumirile și adresele importatorilor responsabili de minereuri și metale cuprinse în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

 

2. Comisia adoptă lista utilizând modelul din anexa Ia și în concordanță cu procedura de consultare menționată la articolul 13 alineatul (2).

 

3. Comisia actualizează și publică, în timp util, inclusiv pe internet, informațiile incluse în listă. Comisia elimină din listă denumirile importatorilor care, în cazul unor acțiuni de remediere inadecvate ale importatorilor responsabili, nu mai sunt recunoscuți drept importatori responsabili de către statele membre în conformitate cu articolul 14 alineatul (3).

Justificare

Raportorul dorește să acorde vizibilitate eforturilor acelor întreprinderi care își iau angajamente în acest domeniu. Pentru a realiza acest lucru, raportorul recomandă Comisiei să întocmească o listă a importatorilor responsabili pe baza rapoartelor privind punerea în aplicare a regulamentului de către statele membre. Această listă poate oferi întreprinderilor un stimulent suplimentar pentru a participa la sistem, iar în urma mediatizării pozitive un impuls pentru concurenți să facă același lucru.

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7 b

 

Certificatul „importator responsabil european”

 

1. Importatorilor responsabili li se acordă certificatul „importator responsabil european” de către autoritățile competente ale statelor membre.

 

2. În cazul nerespectării prezentului regulament, autoritățile competente ale statelor membre pot retrage sau suspenda acest certificat.

 

3. Elementele grafice ale certificatului de „importator responsabil european” sunt stabilite de Comisie.

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 7 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7c

 

 

Sistemele sectoriale

 

1. În timpul perioadei de tranziție, asociațiile sectoriale pertinente pot prezenta o cerere Comisiei pentru ca un program sectorial să fie recunoscut ca echivalent cu cerințele din prezentul regulament.

 

Cererea trebuie să fie susținută cu dovezi și informații.

 

2. Cererile menționate la alineatul (1) pot fi înaintate numai în legătură cu sistemele sectoriale existente la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

 

3. În cazul în care, pe baza dovezilor și a informațiilor care îi sunt furnizate în temeiul alineatului (1), Comisia stabilește că, atunci când este implementat efectiv de către un importator responsabil, acest sistem sectorial îi permite importatorului responsabil respectiv să respecte obligațiile care îi revin în temeiul articolelor 4, 5, 6 și 7 și acordă o recunoaștere a echivalenței.

 

4. Părțile interesate informează Comisia cu privire la orice modificări sau actualizări ale sistemelor sectoriale pentru care a fost acordată recunoașterea echivalenței în conformitate cu alineatul (3).

 

5. Comisia retrage recunoașterea echivalenței în cazul în care aceasta a stabilit că modificările sau actualizările aduse unui sistem sectorial compromit capacitatea importatorului responsabil de a respecta obligațiile care îi revin în temeiul articolelor 4, 5, 6 și 7, sau atunci când cazuri repetate sau semnificative de nerespectare a normelor de către importatori responsabili sunt legate de deficiențe ale sistemului.

 

6. Comisia instituie și ține la zi un registru pe internet al sistemelor sectoriale cărora li s-a acordat recunoașterea echivalenței.

 

7. Importatorii responsabili de minereuri și metale despre care se poate dovedi că au fost obținute exclusiv de la părți care au fost certificate de către un sistem sectorial pentru care a fost acordată recunoașterea echivalenței sau care au fost ele însele certificate de un sistem sectorial pentru care a fost acordată recunoașterea echivalenței sunt exonerați de auditul efectuat de o parte terță independentă. Certificarea de către sistemul sectorial se transmite autorităților competente.

Justificare

The rapporteur wants to avoid duplication of audits and ensure coherence with the existing industry schemes, recognizing the responsible efforts already done by industry associations. To that end, the rapporteur wants to create a procedure for recognition of equivalence after verification by the Commission. A procedure for withdrawal of the recognition is included as well. For the sake of efficiency for the responsible importers, the rapporteur wants to give publicity to this list on internet. Your rapporteur also wants responsible importers that sourced from an industry scheme for which a recognition of equivalence has been granted to be exempted from the independent third party audit.

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 7 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7d

 

Obligații în materie de diligență pentru topitorii și rafinării

 

1. Topitoriile și rafinăriile stabilite în Uniune care transformă și importă minereuri și concentrate ale acestora au obligația de a aplica mecanismul european privind diligența necesară din lanțul de aprovizionare sau un sistem de diligență recunoscut de Comisie ca fiind echivalent.

 

2. Autoritățile competente ale statelor membre garantează buna implementare de către topitorii și rafinării a sistemului european privind diligența. În cazul nerespectării acestor obligații, autoritățile notifică topitoriile sau rafinăriile și le solicită să ia măsuri corective pentru a se conforma mecanismului european privind diligența. În cazul în care aceste obligații în mod repetat nu sunt respectate, autoritățile competente ale statelor membre aplică sancțiuni pentru încălcarea prezentului regulament. Sancțiunile încetează în momentul în care topitoria sau rafinăria respectă dispozițiile prezentului regulament.

 

Justificare

Topitoriile și rafinăriile europene sunt actori-cheie în lanțul de aprovizionare, deoarece intervin în momentul transformării minereurilor. Prin urmare, ele ar fi mai în măsură să colecteze, să comunice și să verifice informațiile referitoare la originea minereurilor și diferiții operatori responsabili. Din acest motiv, regulamentul ar trebui să li se aplice în mod obligatoriu.

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Pe baza informațiilor furnizate de statele membre în rapoartele acestora în conformitate cu articolul 15, Comisia adoptă și face publică o decizie în care menționează denumirile și adresele topitoriilor și rafinăriilor responsabile care prelucrează minerale incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

1. Pe baza informațiilor furnizate de statele membre în rapoartele acestora în conformitate cu articolul 15, Comisia adoptă și face publică o decizie în care menționează denumirile și adresele topitoriilor și rafinăriilor responsabile.

Justificare

Lista Comisiei este definită ca fiind lista tuturor topitoriilor și a rafinăriilor din lanțul de aprovizionare al unui importator responsabil, indiferent dacă topitoriile sau rafinăriile respective, din interiorul UE sau din afara UE, îndeplinesc standardele din orientările OCDE. Pentru ca lista să acționeze ca un stimulent veritabil, acestea ar trebui, de exemplu, să raporteze public cu privire la diligența necesară și să pună la dispoziție auditurile lor, în conformitate cu orientările OCDE. Acest sistem ar trebui, de asemenea, să fie deschis topitoriilor/rafinăriilor care, în prezent, nu fac parte din lanțul de aprovizionare al întreprinderilor europene.

Amendamentul 45

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Comisia identifică în lista menționată la alineatul (1) topitoriile și rafinăriile responsabile care se aprovizionează – cel puțin parțial – din zone de conflict și zone cu risc ridicat.

2. Comisia identifică în lista menționată la alineatul (1) topitoriile și rafinăriile responsabile care se aprovizionează – cel puțin parțial – din zone de conflict și zone cu risc ridicat. Lista va fi elaborată luând în considerare sistemele sectoriale, guvernamentale sau alte sisteme de diligență necesară echivalente existente care se referă la mineralele și metalele prevăzute în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Comisia adoptă lista în conformitate cu modelul din anexa II și cu procedura de reglementare menționată la articolul 13 alineatul (2). Secretariatul OCDE este consultat.

3. Comisia adoptă lista utilizând modelul din anexa II și în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 13 alineatul (2). Secretariatul OCDE este consultat.

Justificare

Raportorul modifică formularea legată de comitologie, utilizând modelele corecte și pune articolul 9 alineatul (2) în concordanță cu articolul 13 alineatul (2), în care se propune procedura de consultare.

Amendamentul 47

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Comisia actualizează în timp util informațiile incluse în listă. Comisia elimină din listă denumirile topitoriilor sau rafinăriilor care nu mai sunt recunoscute drept importatori responsabili de către statele membre în conformitate cu articolul 14 alineatul (3) sau denumirile topitoriilor și rafinăriilor din lanțul de aprovizionare al importatorilor responsabili care nu mai sunt recunoscuți.

4. Comisia actualizează și publică, în timp util, inclusiv pe internet, informațiile incluse în listă. Comisia elimină din listă denumirile topitoriilor sau rafinăriilor care nu mai sunt recunoscute drept importatori responsabili de către statele membre în conformitate cu articolul 14 alineatul (3) sau denumirile topitoriilor și rafinăriilor din lanțul de aprovizionare al importatorilor responsabili care nu mai sunt recunoscuți.

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Comisia adoptă o decizie de a publica, inclusiv pe internet, o listă cu autoritățile competente în conformitate cu modelul din anexa III și cu procedura de reglementare menționată la articolul 13 alineatul (2). Comisia actualizează lista în mod periodic.

2. Comisia adoptă o decizie de a publica, inclusiv pe internet, o listă cu autoritățile competente utilizând modelul din anexa III și în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 13 alineatul (2). Comisia actualizează lista în mod periodic.

Justificare

Raportorul modifică formularea legată de comitologie, utilizând modelele corecte și pune articolul 9 alineatul (2) în concordanță cu articolul 13 alineatul (2), în care se propune procedura de consultare.

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Verificările menționate la alineatul (1) sunt efectuate adoptând o abordare bazată pe riscuri. De asemenea, verificările pot fi efectuate atunci când o autoritate competentă se află în posesia unor informații relevante, inclusiv pe baza unor preocupări fundamentate exprimate de părți terțe, cu privire la conformitatea unui importator responsabil cu prezentul regulament.

2. Verificările menționate la alineatul (1) sunt efectuate adoptând o abordare bazată pe riscuri. De asemenea, verificările se efectuează atunci când o autoritate competentă se află în posesia unor informații relevante, inclusiv pe baza unor preocupări fundamentate exprimate de părți terțe, cu privire la conformitatea unui importator responsabil cu prezentul regulament.

Justificare

Raportorul dorește să se asigure că o autoritate competentă dintr-un stat membru nu abuzează de puterea sa discreționară și că va efectua controale atunci când este în posesia unor cereri motivate în mod corespunzător. De aceea, raportorul dorește să înlocuiască „pot fi efectuate” cu „se efectuează”.

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 11a

 

Instituirea unei „certificări europene de responsabilitate” pentru întreprinderile care funcționează în aval în lanțul de aprovizionare cu minerale sub forma unei etichete

 

1. Întreprinderilor care funcționează în aval în lanțul de aprovizionare și care aplică măsurile de diligență necesară bazate pe Orientările OCDE sau sistem echivalent de diligență necesară recunoscut de prezentul regulament li se poate acorda o „certificare europeană de responsabilitate”;

 

2. Întreprinderile stabilite în Uniune care funcționează în aval în lanțul de aprovizionare cu minerale care doresc să fie certificate pot solicita acest lucru autorităților competente ale statelor membre prezentând detalii cu privire la măsurile de diligență necesară pe care le-au aplicat.

 

3. Pe baza criteriilor stabilite de Comisie, autoritățile competente din statele membre pot certifica întreprinderile stabilite în Uniune care funcționează în aval în lanțul de aprovizionare cu minerale. Sistemele sectoriale pot fi recunoscute ca fiind echivalente cu cerințele din prezentul regulament.

 

4. Elementele grafice ale etichetei „certificare europeană de responsabilitate” sunt stabilite de Comisie.

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12a

 

Pentru a oferi claritate și certitudine operatorilor economici, în special IMM-urilor, precum și consecvență în rândul acestora, Comisia, în colaborare cu Serviciul European de Acțiune Externă și OCDE, pregătește orientări neobligatorii sub forma unui manual pentru companii, în care prezintă modalitatea optimă de aplicare a criteriilor în zonele care ar putea intra în domeniul de aplicare al prezentului regulament. Acest manual se bazează pe definiția zonelor de conflict și zonelor cu risc ridicat astfel cum este stabilit la articolul 2 litera (e) din prezentul regulament și ia în considerare Orientările OCDE privind diligența necesară în acest domeniu.

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care avizul comitetului trebuie să fie obținut prin procedură scrisă, această procedură se încheie fără rezultat dacă, în termenul pentru prezentarea avizului, președintele comitetului ia o decizie în acest sens sau acest lucru este solicitat de majoritatea simplă în cadrul comitetului.

eliminat

Justificare

Raportorul consideră că nu există nicio justificare pentru neincluderea în acest raport a clauzei referitoare la cazul în care nu se emite niciun aviz și, prin urmare, propune eliminarea părții a doua a articolului 13 alineatul (2).

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Justificare

Pentru a accelera procesul legislativ, acest amendament introduce o idee propusă de Țările de Jos, care este discutată în prezent de Consiliu. Acest amendament a fost depus pentru a-i permite acestui Parlament să discute rapid această propunere și să adopte o poziție în acest sens.

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. După trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament și ulterior o dată la șase ani, Comisia revizuiește funcționarea și eficacitatea prezentului regulament, inclusiv în ceea ce privește promovarea și costurile aprovizionării responsabile cu minerale incluse în domeniul de aplicare al acestuia din zone de conflict și zone cu risc ridicat. Comisia prezintă un raport de analiză Parlamentului European și Consiliului.

3. După doi ani de la data începerii aplicării prezentului regulament și ulterior o dată la trei ani, Comisia revizuiește funcționarea și eficacitatea prezentului regulament și cel mai recent impact al programului în UE și la fața locului, inclusiv în ceea ce privește promovarea și costurile aprovizionării responsabile cu minerale incluse în domeniul de aplicare al acestuia din zone de conflict și zone cu risc ridicat. Comisia prezintă un raport de analiză Parlamentului European și Consiliului.

 

În cadrul procesului de revizuire, Comisia:

 

- evaluează fezabilitatea pentru întreprinderile în aval de a identifica și revizui, în măsura posibilului, procesul de diligență necesară al topitoriilor și rafinăriilor din lanțul lor de aprovizionare și evaluează dacă aderă la măsurile de diligență necesare propuse de Orientările OCDE;

 

- analizează posibilitatea de a adăuga noi minereuri și metale în domeniul de aplicare al prezentului Regulament pe baza unei evaluări de impact și dacă experiența și expertiza în materie de diligență necesară în lanțul de aprovizionare pentru un anume minereu sau metal sunt suficiente.

Amendamentul  55

Propunere de regulament

Articolul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 15a

 

Măsuri de însoțire

 

1. Comisia va prezenta o propunere legislativă, după caz, în perioada de tranziție prin care instituie măsuri de însoțire care să sporească eficacitatea prezentului regulament în conformitate cu comunicarea comună adresată Parlamentului European și Consiliului, intitulată „Aprovizionarea responsabilă cu minerale provenind din zone de conflict și din zone cu risc ridicat către o abordare integrată la nivelul Uniunii Europene” (JOIN (2014) 8).

 

Măsurile de sprijin în vederea asigurării unei abordări integrate a UE referitoare la aprovizionarea responsabilă prevăd:

 

(a) sprijinul acordat întreprinderilor care se aprovizionează responsabil sub formă de stimulente, asistență tehnică și îndrumare a lor, luând în considerare situația întreprinderilor mici și mijlocii și poziția acestora în lanțuli de aprovizionare, pentru a facilita respectarea cerințelor prevăzute în prezent regulament;

 

(b) dialoguri politice permanente cu țările terțe și alți actori, inclusiv posibilitatea de armonizare cu sisteme naționale și regionale de certificare și cooperarea cu inițiativele de tip public-privat;

 

(c) continuarea cooperării orientate pentru dezvoltare cu țările terțe, în special a ajutorului pentru comercializarea mineralelor din zone fără conflicte și consolidarea capacităților întreprinderilor locale de a respecta prezentul regulament;

 

(d) o cooperare strânsă cu statele membre pentru a pune în aplicare inițiative complementare în domeniul informării consumatorilor, investitorilor și clienților, precum și alte stimulente pentru comportamentul responsabil al întreprinderilor și clauze de performanță ale contractelor de achiziții publice semnate de autoritățile naționale, în conformitate cu dispozițiile Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului.

 

2. Comisia va prezenta un raport de performanță anuală privind măsurile de însoțire implementate în temeiul alineatului (1), precum și impactul și eficacitatea acestora.

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Prezentul regulament se aplică de la... *

 

___________________________

 

*JO: a se introduce data: doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

EXPUNERE DE MOTIVE

La 5 martie 2014, Comisia Europeană a prezentat o propunere legislativă vizând să îngreuneze finanțarea activităților grupurilor armate din zone afectate de conflicte și din zone cu grad ridicat de risc prin extracția și comerțul cu minerale. Abordarea va pune accentul pe simplificarea modalităților prin care întreprinderile se aprovizionează cu staniu, tantal, tungsten și aur în mod responsabil și să încurajeze canalele comerciale legitime.

Contextul istoric

Prezenta propunere este o contribuție a UE la eforturile internaționale de a soluționa problemele din țările bogate în resurse, dar vulnerabile la conflictele armate, precum cele din regiunea Marilor Lacuri și trage învățăminte din aceste eforturi. Cele mai cunoscute dintre acestea au fost adoptate în 2011 și, respectiv, în 2010: Orientările OCDE privind diligența necesară referitoare la existența unui lanț de aprovizionare responsabil în cazul minereurilor provenite din zone afectate de conflicte și cu risc ridicat (Orientările OCDE privind diligența necesară) și articolul 1502 din Legea adoptată de SUA pentru reforma Wall Street și protecția consumatorilor (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act).

Conținut

Comisia propune un proiect de regulament, de asemenea ca răspuns la rezoluțiile Parlamentului, prin care creează un sistem al UE de autocertificare pentru importatorii de staniu, tantal, tungsten și aur care aleg să importe în mod responsabil în Uniune. Autocertificarea impune întreprinderilor care importă aceste metale și minereurile acestora să exercite „diligența necesară”, adică să evite cauzarea de prejudicii pe teren - prin monitorizarea și administrarea achizițiilor și vânzărilor în conformitate cu cele cinci etape ale Orientărilor OCDE privind diligența necesară emise de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Regulamentul oferă importatorilor din UE ocazia să-și intensifice eforturile actuale de a asigura că folosesc lanțuri de aprovizionare curate în cadrul schimburilor comerciale legitime cu operatorii din țările afectate de conflicte. Pentru a mări gradul de responsabilitate publică al topitoriilor și rafinăriilor, a spori transparența lanțului de aprovizionare și a facilita aprovizionarea responsabilă cu minerale, UE intenționează să publice o listă anuală a „topitoriilor și rafinăriilor responsabile” la nivelul UE și la nivel mondial. Cu peste 400 de întreprinderi care importă astfel de minereuri și metale, UE se numără printre cele mai importante piețe pentru staniu, tantal, tungsten și aur.

Sprijin pentru propunerea Comisiei

Raportorul sprijină, în general, propunerea de regulament al Comisiei. Propunerea pune accentul pe cel mai eficient nivel din lanțul de aprovizionare al UE pentru aceste minereuri, topitorii și rafinării de minereuri pentru a facilita fluxul de informații privind diligența necesară până la utilizatorii finali. Topitoriile și rafinăriile reprezintă ultimul punct până la care originea mineralelor mai poate fi urmărită. Orice informații care pot fi obținute de la topitoriile și rafinăriile cu privire la furnizorii acestora este importantă pentru diligența necesară. Propunerea Comisiei permite companiilor din UE să se conformeze mai bine cerințelor legii Dodd Frank.

De asemenea, raportorul este de acord cu faptul că acest sistem al UE (precum Orientările OCDE) ar trebui să cuprindă toate zonele de conflict și zonele cu risc ridicat. Spre deosebire de legea Dodd Frank din SUA, care, până în prezent, se concentrează numai asupra regiunii Marilor Lacuri, UE dorește ca întreprinderile din întreaga lume să evite a cauza prejudicii. Raportorul este de părere că UE nu ar trebui să întocmească o listă cu zonele de conflict și zonele cu risc ridicat, ci mai degrabă să ofere întreprinderilor instrumentele de care au nevoie pentru diligența necesară sub forma unui manual.

Raportorul sprijină, de asemenea, abordarea voluntară, care se reflectă în propunerea Comisiei. El consideră că presiunile pieței în cadrul pieței transparente de mici dimensiuni a importatorilor, topitoriilor și rafinăriilor ar trebui să conducă la un nivel ridicat de participare. Raportorul salută măsurile adiacente prevăzute în comunicarea[1] de însoțire pentru promovarea unor niveluri ridicate de participare și speră că nu numai că aceste măsuri pot fi implementate în paralel cu regulamentul, dar și că Parlamentul va fi, de asemenea, informat cu privire la punerea în aplicare a acestora.

În plus, raportorul este de părere că alegerea abordării voluntare permite UE să conlucreze mai eficient cu sistemele de diligență necesară din cadrul lanțului de aprovizionare elaborate de asociațiile de întreprinderi care, în conformitate Orientările OCDE, au stabilit norme la nivel mondial în domeniile lor.

Importatorii responsabili se pot aproviziona de la topitorii/rafinării care dispun de un audit efectuat de o terță parte. Prin intermediul acestor audituri, sistemul UE va oferi o mai bună înțelegere a furnizorilor și minelor. Creșterea treptată a numărului de topitorii auditate va permite adaptarea sectorului la norme fără a exista șocuri la nivelul aprovizionării.

Abordarea voluntară va stârni interesul avangardei întreprinderilor responsabile pentru participare. Acest grup se va extinde treptat ca urmare a presiunilor concurenței de pe piață. Întreprinderile pot alege să se alăture în ritmul lor propriu. O decizie de a se alătura poate fi bine pregătită, iar costurile și impactul vor fi limitate.

Raportorul dorește să colaboreze cu întreprinderile responsabile pentru a se evita penuriile temporare în aprovizionare și reducerea activității economice în zonele afectate de conflicte și pentru a promova schimburile comerciale legitime.

Directiva privind raportarea nefinanciară

Raportorul este în favoarea utilizării instrumentelor existente pentru a promova raportarea cu privire la diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare a comerțului cu minereuri. Directiva privind raportarea de informații nefinanciare și de informații privind diversitatea de către întreprinderile și grupurile mari impune întreprinderilor mari, cu peste 500 de angajați, să divulge informații cu privire la politicile privind drepturile omului, combaterea corupției și diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare. Directiva prevede ca, în 2016, Comisia să elaboreze orientări pentru a facilita divulgarea acestor informații de la intrarea în vigoare a acesteia în 2017. Raportorul va contribui la eforturile de a convinge Comisia să includă în aceste orientări indicatori de performanță referitori la obligația de a divulga informații cu privire la comerțul cu minereurile care fac obiectul prezentului regulament. Problemele legate de implicarea întreprinderii în comerțul cu minereuri provenite din zonele de conflict, având ca posibil efect colateral alimentarea conflictelor, sunt prea importante pentru a fi ignorate în acest context. Din momentul în care Comisia s-a angajat în acest sens, cerințele de raportare prevăzute în Orientările OCDE vor fi, de asemenea, operaționale și pentru întreprinderile mari din UE.

Întreprinderile mici și mijlocii

Raportorul consideră că întreprinderile mici și mijlocii ar trebui ajutate să poată participa la sistemul UE dacă doresc să facă parte din avangardă, dar nu dorește ca acestea să fie forțate. Raportorul consideră, de asemenea, că, în această privință, Comisia este îndreptățită să opteze pentru abordarea voluntară. Cu stimulente și asistență adecvate, astfel cum se prevede în măsurile de însoțire, IMM-urile pot fi convinse să participe de bună voie și în conformitate cu raționamentul lor de afaceri.

Către un regulament mai eficient

Raportorul propune mai multe amendamente cu scopul de a face regulamentul mai eficient. În opinia raportorului, pentru a nu penaliza operatorii care respectă mediul înconjurător, este corect să se urmeze OCDE și să se excludă metalele care se presupune, în mod rezonabil, că sunt reciclate. Acest lucru reflectă atât înțelepciunea practică a orientărilor OCDE, cât și diligența necesară de care va fi nevoie în permanență pentru a se pune capăt abuzurilor.

În cadrul lanțului de aprovizionare au fost elaborate multe alte sisteme de diligență necesară. Raportorul dorește să evite dubla auditare. Un sistem voluntar ar trebui să fie cât mai eficient și mai eficace posibil. Comisia ar trebui să elaboreze instrumente adecvate pentru a evalua activitatea celorlalte sisteme de diligență necesară din cadrul lanțului de aprovizionare. Ar trebui dezvoltate criterii clare pentru a decide care dintre aceste sisteme ar trebui să fie recunoscut(e).

Raportorul este în favoarea unei reevaluări în trei ani ca un moment important în crearea unui sistem cât mai eficient posibil. Cu toate acestea, calendarul reevaluării va depinde de momentul în care sistemul va deveni operațional. Este necesar să fi trecut două cicluri anuale înainte ca o reevaluare să poată fi efectuată în mod serios.

Creșterea participării la sistem cu ajutorul unor stimulente adecvate

Raportorul dorește să acorde o maximă vizibilitate acelor întreprinderi care vor alege calea cea bună. Lista topitoriilor ar trebui să includă o coloană cu minereul și să grupeze topitoriile/rafinăriile în funcție de minerale, astfel încât importatorii și alții să poată consulta cu ușurință acest document.

În aceeași ordine de idei, raportorul dorește să stabilească o listă a importatorilor responsabili. Acești importatori care decid să facă eforturi suplimentare ar trebui să fie recunoscuți și să aibă posibilitatea, din acest motiv, să câștige din perspectiva imaginii publice. Acest obiectiv s-ar putea realiza cu ajutorul unei liste a importatorilor responsabili.

Raportorul este de părere că participarea importatorilor și topitoriilor/rafinăriilor este esențială pentru succesul acestui regulament. Utilizarea unor măsuri de însoțire, cum ar fi stimulente pentru IMM-uri, va duce la participarea mult mai multor importatori, fapt care va îmbunătăți sistemul.

Raportorul dorește, de asemenea, lărgirea definiției importatorilor pentru a permite comercianților să se autocertifice și să participe la noul sistem.

Implicarea Parlamentului și comitologia

Raportorul este conștient de faptul că numeroase chestiuni de ordin practic vor fi abordate în contextul manualelor și al documentelor de orientare. Raportorul dorește să discute în cadrul Parlamentului, între colegi, cum se poate găsi echilibrul corect în ceea ce privește flexibilitatea operațională cu privire la implementare și, pe de altă parte, implicarea corectă a legiuitorului cu privire la chestiuni importante de ordin practic, cum ar fi frecvența auditărilor necesare.

Pe lângă aceasta, raportorul dorește să propună unele amendamente referitoare la comitologie. Atunci când regulamentul într-adevăr nu va permite existența niciunei puteri discreționare pentru Comisie, ci doar cerința ca aceasta să implementeze, actele de punere în aplicare vor fi adecvate. Cu toate acestea, dacă în cursul procedurii legislative, natura acestei relații se schimbă iar Comisia obține mai multe puteri discreționare datorită modificărilor, atunci actele delegate ar putea fi mai adecvate.

Raportorul dorește de pe acum să respingă procedura de reglementare depășită și să o înlocuiască cu procedura de consultare, astfel cum preconizează Comisia la articolul 13 alineatul (2). Mai mult decât atât, includerea clauzei referitoare la cazul în care nu se emite niciun aviz nu este acceptabilă pentru raportor.

  • [1]  Comunicare comună din 5 martie 2014 privind aprovizionarea responsabilă cu minereuri provenind din zone afectate de conflicte și zone cu risc ridicat: către o abordare integrată la nivelul Uniunii Europene, (JOIN (2014) 8)

AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare (23.3.2015)

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui sistem al Uniunii pentru autocertificarea cu privire la diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare a importatorilor responsabili de staniu, tantal și tungsten, minereurile acestora și aur provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat

(COM(2014)0111 – C7‑0092/2014 – 2014/0059(COD))

Raportor pentru aviz: Bogdan Brunon Wenta

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul sprijină pe deplin principalul obiectiv al propunerii legislative, și anume întreruperea legăturii dintre conflict și exploatarea ilegală a minereurilor. Întreruperea legăturii este esențială, având în vedere faptul că așa-numitele „minereuri provenite din zone de conflict” subminează aspirațiile guvernelor de dezvoltare socio-economică integratoare, bună guvernare, stat de drept și protecția drepturilor omului.

Orientările OCDE privind diligența necesară referitoare la existența unui lanț de aprovizionare responsabil în cazul minereurilor provenite din zone de conflict și din zone cu risc ridicat au fost adoptate de către Consiliul ministerial al OCDE la 25 mai 2011. Obiectivul acestora este de a sprijini întreprinderile să respecte drepturile omului și să evite a contribui la conflicte prin practicile lor de aprovizionare cu minerale. Orientările OCDE sunt recunoscute ca un cadru internațional voluntar pentru măsurile legate de obligația de diligență ce trebuie întreprinse de întreprinderile care sunt obligate să prezinte un raport referitor la minereurile provenite din zonele de conflict, în conformitate cu articolul 1502 din Legea Dodd-Frank. În plus, acestea au fost sprijinite de Organizația Națiunilor Unite, iar Declarația de la Lusaka, semnată de 11 șefi de stat ai Conferinței internaționale privind regiunea Marilor Lacuri (ICGLR) prevede că procesele și standardele orientărilor OCDE vor fi integrate în cele șase instrumente ale Inițiativei regionale împotriva exploatării ilegale a resurselor naturale. În ciuda acestui sprijin larg, nivelul de adoptare a acestui cadru voluntar privind obligația de diligență de către întreprinderi a fost scăzut (doar 12%).

În forma sa actuală, propunerea Comisiei, care se bazează pe abordarea de „a nu dăuna”, prezintă riscul de a nu fi nici benefică. Raportorul consideră că Uniunea Europeană ar trebui să demonstreze calități de lider pe această temă și să înființeze un mecanism de autocertificare obligatorie pentru rafinăriile și importatorii de staniu, tantal și tungsten, minereurile acestora și aurul provenite din zone de conflict și zone cu risc ridicat. Această abordare ar fi în concordanță cu opțiunea IV analizată în evaluarea de impact a Comisiei.

Prezenta propunere de regulament nu poate fi considerată ca fiind doar un instrument autonom de politică comercială și ar trebui văzută dintr-o perspectivă internațională mai largă, care să includă cooperarea pentru dezvoltare. Pentru a garanta eficiența punerii în aplicare, este esențial ca măsurile de însoțire evidențiate în comunicarea comună intitulată „Aprovizionarea responsabilă cu minerale provenind din zone de conflict și din zone cu risc ridicat către o abordare integrată la nivelul Uniunii Europene” (JOIN (2014) 8), să fie adoptate în paralel cu prezentul regulament.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare invită Comisia pentru comerț internațional, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Resursele minerale naturale din zonele de conflict sau din zonele cu risc ridicat – deși prezintă un potențial important pentru dezvoltare – pot constitui cauza unor dispute atunci când veniturile obținute de pe urma acestora alimentează declanșarea sau continuarea unui conflict violent, subminând acțiunile naționale în direcția dezvoltării, a bunei guvernanțe și a statului de drept. În astfel de zone, ruperea legăturii dintre conflict și exploatarea ilegală a mineralelor este esențială pentru menținerea păcii și a stabilității.

(1) Resursele minerale naturale din zonele de conflict sau din zonele cu risc ridicat – deși prezintă un potențial important pentru dezvoltare atunci când sunt gestionate în mod durabil, sunt cauza unor dispute și veniturile obținute de pe urma acestora alimentează declanșarea sau continuarea unui conflict violent, subminând acțiunile naționale în direcția dezvoltării, a bunei guvernanțe și a statului de drept. În astfel de zone, ruperea legăturii dintre conflict și exploatarea ilegală a mineralelor este esențială pentru menținerea păcii și a stabilității.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Încălcările drepturilor omului sunt frecvente în sectorul industriei extractive și pot include munca infantilă, violența sexuală, dispariția de persoane, strămutările forțate și distrugerea unor locuri cu importanță culturală sau religioasă.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) La 7 octombrie 2010, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care a solicitat Uniunii să adopte un text legislativ în conformitate cu Legea americană privind „mineralele care fac obiectul unor conflicte”, și anume, cu secțiunea 1502 din Legea Dodd-Frank pentru reforma Wall Street și protecția consumatorilor (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act); iar Comisia și-a anunțat, în comunicările sale din 20119 și 201210, intenția de a analiza noi modalități de îmbunătățire a transparenței la nivelul lanțului de aprovizionare, inclusiv aspectele privind diligența necesară. În cea de-a doua comunicare și în concordanță cu angajamentul pe care și l-a asumat în mai 2011, în cadrul Consiliului ministerial al OCDE, Comisia a promovat, de asemenea, un sprijin mai consistent pentru Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale și Orientările OCDE privind diligența necesară, precum și pentru utilizarea acestora – inclusiv în afara calității de membru a OCDE.

(7) În rezoluțiile sale din 7 octombrie 20108a, din 8 martie 20118b, din 5 iulie 20118c și din 26 februarie 20148d, Parlamentul European a solicitat Uniunii să adopte un text legislativ în conformitate cu Legea americană privind „mineralele care fac obiectul unor conflicte”, și anume, cu secțiunea 1502 din Legea Dodd-Frank pentru reforma Wall Street și protecția consumatorilor (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act); iar Comisia și-a anunțat, în comunicările sale din 20119 și 201210, intenția de a analiza noi modalități de îmbunătățire a transparenței la nivelul lanțului de aprovizionare, inclusiv aspectele privind diligența necesară. În cea de-a doua comunicare și în concordanță cu angajamentul pe care și l-a asumat în mai 2011, în cadrul Consiliului ministerial al OCDE, Comisia a promovat, de asemenea, un sprijin mai consistent pentru Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale și Orientările OCDE privind diligența necesară, precum și pentru utilizarea acestora – inclusiv în afara calității de membru a OCDE.

__________________

__________________

 

8a Rezoluția Parlamentului European din 7 octombrie 2010 referitoare la cazurile de nerespectare a drepturilor omului și justiției în Republica Democratică Congo.

 

8b Rezoluția Parlamentului European din 8 martie 2011 referitoare la taxe și dezvoltare – cooperarea cu țările în curs de dezvoltare în ceea ce privește promovarea bunei guvernanțe în chestiuni fiscale.

 

8c Rezoluția Parlamentului European din 5 iulie 2011 referitoare la creșterea impactului politicii de dezvoltare a UE.

 

8d Rezoluția Parlamentului European din 26 februarie 2014 referitoare la promovarea dezvoltării prin practici responsabile în afaceri, în special în ceea ce privește rolul industriilor extractive în țările în curs de dezvoltare.

9 Piețele de mărfuri și piețele materiilor prime, COM(2011)0025.

9 Piețele de mărfuri și piețele materiilor prime, COM(2011)0025.

10 Comerț, creștere și dezvoltare, COM(2012)0022.

10 Comerț, creștere și dezvoltare, COM(2012)0022.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) În contextul prezentului regulament, diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare reprezintă un proces permanent, proactiv și reactiv, prin care operatorii economici își monitorizează și își administrează achizițiile și vânzările în vederea garantării faptului că nu contribuie la conflicte și la impacturile negative ale acestora.

(9) În contextul prezentului regulament și în conformitate cu Orientările OCDE privind diligența necesară, diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare reprezintă un proces permanent, proactiv și reactiv, prin care operatorii economici își monitorizează și își administrează achizițiile și vânzările în amonte și în aval de lanțul de aprovizionare, în vederea garantării faptului că respectă drepturile omului și nu contribuie la conflicte și la impacturile negative ale acestora atât în mod direct în sectorul minier, cât și în mod indirect în comunitățile mai mari.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Întreprinderile din Uniune și-au exprimat, prin intermediul consultării publice, interesul față de aprovizionarea responsabilă cu minerale și au comunicat informații cu privire la sistemele actuale din industrie instituite pentru a urmări obiectivele acestora în materie de responsabilitate socială corporativă, pentru a răspunde solicitărilor din partea clienților sau pentru a asigura securitatea livrărilor acestora. Cu toate acestea, întreprinderile din UE au raportat, de asemenea, nenumărate dificultăți în ceea ce privește exercitarea diligenței necesare în cadrul lanțului de aprovizionare, ca urmare a lanțurilor de aprovizionare globale lungi și complexe, implicând un număr ridicat de operatori, care sunt deseori prea puțin conștienți sau preocupați de aspectele etice. Costurile aprovizionării responsabile și potențialul impact al acestora asupra competitivității, mai ales în cazul IMM-urilor, ar trebui monitorizate de către Comisie.

(12) Întreprinderile din Uniune și-au exprimat, prin intermediul consultării publice, interesul față de aprovizionarea responsabilă cu minerale și au comunicat informații cu privire la sistemele actuale din industrie instituite pentru a urmări obiectivele acestora în materie de responsabilitate socială corporativă, pentru a răspunde solicitărilor din partea clienților sau pentru a asigura securitatea livrărilor acestora. În conformitate cu Orientările OCDE privind diligența necesară, este recunoscut faptul că diligența necesară în zonele de conflict și în zonele cu risc ridicat prezintă provocări practice și că, pentru aplicarea acesteia, se impune flexibilitate. Natura și amploarea diligenței necesare care este adecvată pentru circumstanțele individuale ale întreprinderilor depind de o serie de factori, inclusiv de dimensiunea și poziția sa în cadrul lanțului de aprovizionare, luând pe deplin în considerare dificultățile cu care se confruntă IMM-urile.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Topitoriile și rafinăriile reprezintă un punct important în cadrul lanțurilor de aprovizionare mondiale cu minerale, deoarece, în mod obișnuit, acestea constituie ultima etapă în care diligența necesară poate fi asigurată în mod efectiv, prin colectarea, divulgarea și verificarea informațiilor privind proveniența mineralelor și lanțul de custodie. După această etapă de transformare, deseori se consideră nerealizabilă urmărirea originii mineralelor. Prin urmare, o listă a Uniunii cu topitoriile și rafinăriile responsabile ar putea furniza transparență și siguranță întreprinderilor din aval cu privire la practicile privind diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare.

(13) Importatorii reprezintă un punct important în cadrul lanțurilor de aprovizionare mondiale cu minerale și metale, deoarece, în mod obișnuit, acestea sunt mai bine poziționați pentru a colecta, a comunica și a verifica informațiile privind proveniența mineralelor și metalelor și lanțul de custodie. Prin urmare, o listă a Uniunii cu importatorii responsabili ar putea furniza transparență și siguranță întreprinderilor din aval, care trebuie să se conformeze, în funcție de poziția lor în cadrul lanțului de aprovizionare, practicilor privind diligența necesară, astfel cum sunt definite în prezentul regulament și în Orientările OCDE.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Autoritățile competente din statele membre sunt responsabile cu asigurarea respectării uniforme a sistemului de autocertificare a importatorilor responsabili, prin efectuarea unor verificări ex-post adecvate pentru a verifica dacă importatorii responsabili autocertificați de minerale și/sau de metale incluse în domeniul de aplicare al regulamentului respectă obligațiile privind diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare. Evidența verificărilor respective ar trebui păstrată timp de cel puțin 5 ani. Statele membre au responsabilitatea de a stabili normele aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament.

(14) Autoritățile competente din statele membre sunt responsabile cu asigurarea respectării uniforme a sistemului de certificare a importatorilor responsabili, prin efectuarea unor verificări ex-post adecvate pentru a verifica dacă importatorii responsabili certificați de minerale și/sau de metale incluse în domeniul de aplicare al regulamentului respectă obligațiile privind diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare. Evidența verificărilor respective ar trebui păstrată timp de cel puțin 5 ani. Comisia ar trebui să aibă responsabilitatea de a stabili normele comune aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și de a informa statele membre cu privire la acestea.

 

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Pentru a asigura punerea în aplicare adecvată a prezentului regulament, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare. Competențele de executare cu privire la lista cu topitoriile și rafinăriile responsabile și la lista cu autoritățile competente din statele membre ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/201111.

(15) Pentru a asigura punerea în aplicare adecvată a prezentului regulament, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare. Competențele de executare cu privire la lista cu importatorii responsabili și la lista cu autoritățile competente din statele membre ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/201111.

__________________

_______________

11 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

11 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a) În vederea asigurării eficienței prezentului regulament, prin identificarea în mod continuu a mineralelor și metalelor a căror aprovizionare este folosită pentru finanțarea grupurilor armate și forțelor de securitate din zone de conflict și zone cu risc ridicat, ar trebui delegată Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene pentru a modifica, atunci când este necesar, lista de minerale și metale stabilită la anexa I. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

 

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Comisia ar trebui să raporteze cu regularitate către Parlamentul European și Consiliu în legătură cu efectele sistemului. În termen de cel mult trei ani de la intrarea în vigoare și ulterior la fiecare șase ani, Comisia ar trebui să revizuiască funcționarea și eficacitatea prezentului regulament, inclusiv în ceea ce privește promovarea aprovizionării responsabile cu mineralele incluse în domeniul de aplicare al acestuia din zonele de conflict și zonele cu risc ridicat. Rapoartele pot fi însoțite, dacă este necesar, de propuneri legislative adecvate, care pot include măsuri obligatorii,

(16) Comisia ar trebui să raporteze cu regularitate către Parlamentul European și Consiliu în legătură cu efectele sistemului. În termen de cel mult trei ani de la intrarea în vigoare și ulterior la fiecare șase ani, Comisia ar trebui să revizuiască funcționarea și eficacitatea prezentului regulament, inclusiv în ceea ce privește promovarea aprovizionării responsabile cu mineralele și metalele incluse în domeniul de aplicare al acestuia din zonele de conflict și zonele cu risc ridicat. Rapoartele pot fi însoțite, dacă este necesar, de propuneri legislative adecvate.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Prezentul regulament instituie un sistem al Uniunii pentru autocertificarea cu privire la diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare în vederea reducerii posibilităților grupurilor armate și forțelor de securitate12 de a comercializa staniu, tantal și tungsten, minereurile acestora și aur. Regulamentul este conceput pentru a furniza transparență și siguranță în ceea ce privește practicile de aprovizionare ale importatorilor, ale topitoriilor și ale rafinăriilor care se aprovizionează din zone de conflict și din zone cu risc ridicat.

(1) Prezentul regulament instituie un sistem al Uniunii obligatoriu cu privire la diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare în vederea eradicării traficului de minerale și de metale pentru grupurile armate și forțele de securitate12. Regulamentul este conceput pentru a furniza transparență și siguranță în ceea ce privește lanțul de aprovizionare cu minerale și metale, în special ale topitoriilor și ale rafinăriilor care se aprovizionează din zone de conflict și din zone cu risc ridicat.

__________________

 

12 „Grupuri armate și forțe de securitate” astfel cum sunt definite în anexa II la Orientările OCDE privind diligența necesară referitoare la existența unui lanț de aprovizionare responsabil în cazul minereurilor provenite din zone de conflict și din zone cu risc ridicat: a doua ediție, publicație a OCDE (2013). http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.

 

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

 

(2) Prezentul regulament prevede obligații privind diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare pentru importatorii Uniunii care optează să se autocertifice în calitate de importatori responsabili de minerale sau de metale care conțin sau sunt compuse din staniu, tantal, tungsten și aur, astfel cum sunt prevăzute în anexa I.

(2) Prezentul regulament prevede obligații privind diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare pentru toți importatorii Uniunii care se aprovizionează cu minerale din cadrul prezentului regulament și în conformitate cu Orientările OCDE privind diligența necesară. Regulamentul este conceput pentru a se asigura transparența și trasabilitatea practicilor de aprovizionare în cazul aprovizionării din zonele de conflict sau din zonele cu risc ridicat, pentru a minimiza sau a preveni conflictele violente și abuzurile cu privire la drepturile omului, limitând posibilitățile grupurilor armate și forțelor de securitate de a comercializa aceste minerale și metale.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Prezentul regulament se aplică întreprinderilor în toate etapele lanțului de aprovizionare cu minerale și metale care sunt susceptibile să furnizeze sau să utilizeze mineralele și metalele care provin din zone de conflict sau din zone cu risc ridicat.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) Pentru a se evita denaturările de piață neintenționate, prezentul regulament face o distincție clară între rolurile întreprinderilor situate în amonte și ale celor situate în avalul lanțului de aprovizionare. Exercitarea diligenței necesare trebuie să se adapteze activităților întreprinderii și poziției sale în cadrul lanțului de aprovizionare.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie

 

 

(2c) Comisia, împreună cu organismele de certificare și în conformitate cu Orientările OCDE, poate oferi orientări suplimentare cu privire la obligațiile aplicabile întreprinderilor, în funcție de poziția lor în cadrul lanțului de aprovizionare, și să se asigure că sistemul respectă o procedură robustă și flexibilă care ia în considerare poziția IMM-urilor.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) „minerale” înseamnă minereuri și concentrate care conțin staniu, tantal, tungsten și aur, astfel cum sunt prevăzute în anexa I;

(a) „minerale și metale în domeniul de aplicare al regulamentului” înseamnă toate mineralele și metalele prevăzute în anexa I;

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) „metale” înseamnă metale care conțin sau care sunt formate din staniu, tantal, tungsten și aur, astfel cum sunt prevăzute în anexa I;

eliminat

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) „Orientările OCDE privind diligența necesară” înseamnă orientările OCDE privind diligența necesară pentru lanțurile de aprovizionare responsabile cu minerale care provin din zone de conflict sau din zone cu risc ridicat, a doua ediție, publicație a OCDE (2013), inclusiv toate recomandările Consiliului, anexele și suplimentele care ar putea fi modificate sau înlocuite periodic.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) „zone de conflict și zone cu risc ridicat” înseamnă zone de pe teritoriul unui stat cu conflicte armate, zone vulnerabile în urma unor conflicte și zone care se confruntă cu o guvernanță și o securitate deficitară sau cu lipsa acestora, precum statele în disoluție, precum și cu încălcări răspândite și sistematice ale dreptului internațional, inclusiv cu abuzuri cu privire la drepturile omului;

(e) „zone de conflict și zone cu risc ridicat” înseamnă zone identificate prin prezența unor conflicte armate, violență răspândită sau alte riscuri de rănire a persoanelor și, în acest sens, se recunoaște faptul că:

 

(i) conflictul armat poate avea o varietate de forme, cum ar fi conflictul de natură internațională sau de altă natură, care poate implica unul sau mai multe state sau care poate consta în războaie de eliberare sau insurgențe, războaie civile; precum și

 

(ii) zonele cu risc ridicat includ zonele cu instabilitate politică sau represiune, slăbiciune instituțională, insecuritate, prăbușirea infrastructurii civile și violența răspândită, ambele zone fiind adeseori caracterizate prin abuzuri cu privire la drepturile omului și încălcări ale dreptului național sau internațional;

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa) „întreprinderi în aval” înseamnă comercianți și burse de metale, producători de componente, producători de produse, producători de echipamente originale și comercianții cu amănuntul;

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) „importator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care declară minerale sau metale incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament în vederea punerii lor în liberă circulație, în sensul articolului 79 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/199213 al Consiliului13;

(g) „importator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care introduce pe piață pentru prima dată minerale sau metale incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament în vederea punerii lor în liberă circulație, în sensul articolului 79 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/199213 al Consiliului13;

__________________

__________________

13 Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (JO L 302, 19.10.1992, p. 1).

13 Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (JO L 302, 19.10.1992, p. 1).

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) „importator responsabil” înseamnă orice importator care optează să se autocertifice conform normelor stabilite în prezentul regulament;

(h) „importator responsabil” înseamnă orice importator care respectă normele stabilite în prezentul regulament;

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ha) „întreprindere responsabilă” înseamnă orice întreprindere care respectă diligența necesară, astfel cum este definită în Orientările OCDE privind diligența necesară;

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) autocertificare” înseamnă actul de declarare a aderării la obligațiile privind sistemele de gestionare, gestionarea riscurilor, auditurile efectuate de terți și divulgarea informațiilor, astfel cum sunt stabilite în prezentul regulament;

(i) certificat european de importator responsabil” înseamnă documentul furnizat de autoritățile competente importatorului care respectă normele prevăzute în prezentul regulament;

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera na (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(na) „întreprinderi în amonte” înseamnă întreprinderi miniere (artizanale, la scară mică sau la scară largă), comercianții locali sau exportatorii din țara de origine a mineralelor și metalelor, comercianții internaționali de concentrate, întreprinderile de extragere a mineralelor și metalelor și topitoriile/rafinăriile.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera o

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(o) „diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare” se referă la obligațiile importatorilor responsabili de staniu, tantal și tungsten, minereurile acestora și aur privind sistemele lor de gestionare, gestionarea riscurilor, auditurile efectuate de terți și divulgarea informațiilor, în vederea identificării și a abordării riscurilor reale și potențiale legate de zonele de conflict și zonele cu risc ridicat, pentru a preveni și a diminua impacturile negative asociate cu activitățile lor de aprovizionare;

(o) „diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare” se referă la obligațiile întreprinderilor privind sistemele lor de gestionare, gestionarea riscurilor, auditurile efectuate de terți și divulgarea informațiilor, în vederea identificării și a abordării riscurilor reale și potențiale legate de zonele de conflict și zonele cu risc ridicat, pentru a preveni și a diminua impacturile negative asociate cu activitățile lor de aprovizionare și pentru a se asigura că acestea din urmă nu contribuie la comerțul ilicit de minerale și la finanțarea conflictelor, precum și că respectă drepturile omului;

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera qa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(qa) „grupuri armate și forțe de securitate” înseamnă grupuri menționate la anexa II din Orientările OCDE privind diligența necesară;

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autocertificarea în calitate de importator responsabil

Certificarea în calitate de importator responsabil

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Orice importator de minerale sau de metale incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament se poate autocertifica în calitate de importator responsabil, declarând autorității competente din statul membru în cauză aderarea sa la obligațiile privind diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare stabilite în regulament. Declarația trebuie să conțină documente prin care importatorul confirmă aderarea sa la obligațiile respective, inclusiv rezultatele auditurilor efectuate de o parte terță independentă.

(1) Orice importator de minerale sau de metale incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament se certifică în calitate de importator responsabil, de către autoritatea competentă din statul membru în cauză aderarea sa la obligațiile privind diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare stabilite în regulament. Declarația trebuie să conțină documente prin care importatorul confirmă aderarea sa la obligațiile respective, inclusiv rezultatele auditurilor efectuate de o parte terță independentă.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritățile competente din statele membre efectuează verificări ex-post adecvate pentru a garanta faptul că importatorii responsabili autocertificați de minerale sau de metale incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament își respectă obligațiile în temeiul articolelor 4, 5, 6 și 7 din prezentul regulament.

(2) Autoritățile competente din statele membre efectuează verificări ex-post adecvate pentru a garanta faptul că importatorii responsabili certificați de minerale sau de metale incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament își respectă obligațiile în temeiul articolelor 4, 5, 6 și 7 din prezentul regulament.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obligații privind sistemul de gestionare

Obligații privind sistemul de gestionare pentru importatori

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Importatorul responsabil de minerale sau de metale incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament:

Fiecare importator de minerale și de metale în temeiul prezentului regulament, în conformitate cu Orientările OCDE:

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 4 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) adoptă o politică privind lanțul de aprovizionare pentru mineralele și metalele care ar putea proveni din zone de conflict și zone cu risc ridicat și o comunică în mod clar furnizorilor săi și publicului;

(a) adoptă o politică privind lanțul de aprovizionare pentru mineralele și metalele care ar putea proveni din zone de conflict și zone cu risc ridicat și o comunică în mod clar și sistematic furnizorilor săi și publicului;

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obligații privind gestionarea riscurilor

Obligații privind sistemul de gestionare pentru importatori

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 5a

 

Obligații privind sistemul de gestionare și obligații privind gestionarea riscurilor pentru întreprinderi

 

Printre altele, întreprinderile în aval identifică și revizuiesc, în măsura posibilului, procesul de diligență necesară al topitoriilor/rafinăriilor din lanțul lor de aprovizionare și evaluează dacă aderă la măsurile de diligență necesare propuse de Orientările OCDE. Întreprinderile în aval pot participa la scheme la nivel sectorial care evaluează măsura în care topitoriile/rafinăriile respectă Orientările OCDE privind diligența necesară și pot folosi informațiile pe care aceste scheme le furnizează pentru a le ajuta să urmeze recomandările cuprinse în Orientările OCDE privind diligența necesară și le pot publica.

 

 

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) respectă principiile de audit referitoare la independență, competență și răspundere, astfel cum sunt stabilite în Orientările OCDE privind diligența necesară.

(c) respectă principiile de audit referitoare la independență, competență și răspundere, precum și orice domeniu de aplicare, criteriu și activitate aplicabile de audit, astfel cum sunt stabilite în Orientările OCDE privind diligența necesară.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) numele și adresa fiecărei topitorii sau rafinării responsabile din lanțul său de aprovizionare,

(a) numele și adresa fiecărei topitorii sau rafinării și/sau orice altă întreprindere din lanțul său de aprovizionare,

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) auditurile efectuate de părți terțe independente cu privire la fiecare topitorie sau rafinărie responsabilă din lanțul său de aprovizionare în conformitate cu sfera, obiectivul și principiile stabilite la articolul 6 din prezentul regulament,

(b) auditurile efectuate de părți terțe independente cu privire la fiecare topitorie sau rafinărie și/sau orice altă întreprindere din lanțul său de aprovizionare în conformitate cu sfera, obiectivul și principiile stabilite la articolul 6 din prezentul regulament,

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Importatorul responsabil de minerale sau de metale incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament pune la dispoziția cumpărătorilor săi imediați din aval toate informațiile obținute și menținute în conformitate cu diligența sa necesară în cadrul lanțului de aprovizionare, ținând seama în mod corespunzător de secretul profesional și de alte preocupări legate de competitivitate.

(4) Orice întreprindere pune la dispoziția cumpărătorilor săi imediați din aval toate informațiile obținute și menținute în conformitate cu diligența sa necesară în cadrul lanțului de aprovizionare, ținând seama în mod corespunzător de secretul profesional și de alte preocupări legate de competitivitate.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Lista cu topitoriile și rafinăriile responsabile

Lista cu importatorii responsabili de minerale și metale

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Pe baza informațiilor furnizate de statele membre în rapoartele acestora în conformitate cu articolul 15, Comisia adoptă și face publică o decizie în care menționează denumirile și adresele topitoriilor și rafinăriilor responsabile care prelucrează minerale incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

(1) Pe baza informațiilor furnizate de statele membre în rapoartele acestora, în conformitate cu articolul 15, Comisia adoptă și face publică o decizie în care enumeră denumirile și adresele importatorilor responsabili de minereuri și metale cuprinse în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Comisia actualizează în timp util informațiile incluse în listă. Comisia elimină din listă denumirile topitoriilor sau rafinăriilor care nu mai sunt recunoscute drept importatori responsabili de către statele membre în conformitate cu articolul 14 alineatul (3) sau denumirile topitoriilor și rafinăriilor din lanțul de aprovizionare al importatorilor responsabili care nu mai sunt recunoscuți.

(4) Comisia actualizează în timp util informațiile incluse în listă. O dată la șase luni, Comisia elimină din listă denumirile importatorilor care nu mai sunt recunoscuți drept importatori responsabili de către statele membre în conformitate cu articolul 14 alineatul (3) sau denumirile topitoriilor și rafinăriilor din lanțul de aprovizionare al importatorilor responsabili care nu mai sunt recunoscuți.

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Autoritățile competente din statele membre publică un raport prezentând în detaliu constatările complete ale verificărilor ex-post, împreună cu o explicație rezonabilă pentru aceste constatări și documentația pe care autoritatea competentă și-a bazat constatările.

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12a

 

Informații privind „o zonă de conflict” sau „o zonă cu risc ridicat”:

 

Comisia, în strânsă colaborare cu Serviciul European de Acțiune Externă, pune la dispoziția publicului și întreprinderilor informații adecvate pentru înțelegerea termenilor de „zonă de conflict” sau „zonă cu risc ridicat” și felul în care aceștia sunt stabiliți.

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În cazul unei încălcări a dispozițiilor prezentului regulament, autoritățile competente din statele membre emit o înștiințare privind acțiunile de remediere care trebuie întreprinse de către importatorul responsabil.

(2) În cazul unei încălcări a dispozițiilor prezentului regulament, autoritățile competente din statele membre notifică întreprinderii responsabile acțiunile de remediere care trebuie întreprinse de către aceasta.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Prezentul regulament prevede o perioadă de tranziție de doi ani pentru a le permite importatorilor de minerale și de metale acoperite să respecte obligațiile în materie de raportare publică.

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b) Orice modificare a Orientărilor OCDE se aplică prezentului regulament mutatis mutandis.

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 15a

 

Măsuri de însoțire

 

(1) Comisia va prezenta o propunere legislativă în perioada de tranziție prin care instituie măsuri de însoțire care să sporească eficacitatea prezentului regulament în conformitate cu comunicarea comună adresată Parlamentului European și Consiliului, intitulată „Aprovizionarea responsabilă cu minerale provenind din zone de conflict și din zone cu risc ridicat către o abordare integrată la nivelul Uniunii Europene” (JOIN (2014) 8).

 

- Măsurile de sprijin în vederea asigurării unei abordări integrate a UE referitoare la aprovizionarea responsabilă:

 

(a) sprijinul acordat întreprinderilor care se aprovizionează responsabil sub formă de stimulente, asistență tehnică și îndrumare a lor, luând în considerare situația întreprinderilor mici și mijlocii și poziția acestora în cadrul lanțului de aprovizionare, pentru a facilita respectarea cerințelor prevăzute în prezent regulament;

 

(b) dialoguri politice permanente cu țările terțe și alți actori, inclusiv posibilitatea de armonizare cu sisteme naționale și regionale de certificare și cooperarea cu inițiativele de tip public-privat;

 

(c) continuarea cooperării orientate pentru dezvoltare cu țările terțe, în special a ajutorului pentru comercializarea mineralelor din zone fără conflicte și consolidarea capacităților întreprinderilor locale de a respecta prezentul regulament;

 

(d) o cooperare strânsă cu statele membre pentru a pune în aplicare inițiative complementare în domeniul informării consumatorilor, investitorilor și clienților, precum și alte stimulente pentru comportamentul responsabil al întreprinderilor și clauze de performanță ale contractelor de achiziții publice semnate de autoritățile naționale, în conformitate cu dispozițiile Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului.

 

 

(2) Comisia va prezenta un raport de performanță anuală privind măsurile de însoțire implementate în temeiul alineatului (1), precum și impactul și eficacitatea acestora.

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 15 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 15b

 

Delegarea competențelor

 

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 15c pentru modificarea listei de minerale și metale prevăzută în anexa I.

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 15 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 15c

 

Exercitarea delegării de competențe

 

Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 15a se conferă Comisiei pe o perioadă de ... ani de la ...*. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de ... ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

 

_________________

 

*JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului regulament.

PROCEDURĂ

Titlu

Sistemul Uniunii pentru autocertificarea cu privire la diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare a importatorilor responsabili de staniu, tantal și tungsten, minereurile acestora și aur provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat

Referințe

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

INTA

13.3.2014

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

DEVE

13.3.2014

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Bogdan Brunon Wenta

29.9.2014

Examinare în comisie

10.11.2014

21.1.2015

 

 

Data adoptării

9.3.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Heubuch, Hans Jansen, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Membri supleanți prezenți la votul final

Seb Dance, Paul Rübig, Judith Sargentini

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Hilde Vautmans

PROCEDURĂ

Titlu

Sistemul Uniunii pentru autocertificarea cu privire la diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare a importatorilor responsabili de staniu, tantal și tungsten, minereurile acestora și aur provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat

Referințe

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Data prezentării la PE

5.3.2014

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

INTA

13.3.2014

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

AFET

13.3.2014

DEVE

13.3.2014

BUDG

13.3.2014

ITRE

13.3.2014

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

AFET

9.3.2015

BUDG

25.6.2014

ITRE

22.7.2014

 

Raportori

Data numirii

Iuliu Winkler

3.9.2014

 

 

 

Examinare în comisie

6.11.2014

23.2.2015

19.3.2015

 

Data adoptării

14.4.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

22

16

2

Membri titulari prezenți la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Membri supleanți prezenți la votul final

Reimer Böge, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Nicola Danti, Danuta Maria Hübner, Stelios Kouloglou, Sander Loones, Frédérique Ries, Pedro Silva Pereira, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Judith Sargentini

Data depunerii

24.4.2015